Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0190(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0156/2019

Внесени текстове :

A8-0156/2019

Разисквания :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0323

Приети текстове
PDF 373kWORD 107k
Четвъртък, 28 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) ***I
P8_TA-PROV(2019)0323A8-0156/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0366),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 167, параграф 5 и член 173, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0237/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 февруари 2019 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на комисията по бюджети (A8-0156/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Културата, културното наследство и културното многообразие са изключително ценни за европейското общество от културна, екологична, социална и икономическа гледна точка и следва да бъдат насърчавани и подкрепяни. В Римската декларация от 25 март 2017 г., както и на Европейския съвет през декември 2017 г. бе посочено, че образованието и културата имат решаващо значение за изграждането на приобщаващи и сплотени общества и за поддържането на европейската конкурентоспособност.
(1)  Културата, изкуствата, културното наследство и културното многообразие са изключително ценни за европейското общество от културна, образователна, демократична, екологична, социална и икономическа гледна точка и от гледна точка на правата на човека и следва да бъдат насърчавани и подкрепяни. В Римската декларация от 25 март 2017 г., както и на Европейския съвет през декември 2017 г. бе посочено, че образованието и културата имат решаващо значение за изграждането на приобщаващи и сплотени общества и за поддържането на европейската конкурентоспособност.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, в което преобладават плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете. Тези ценности се потвърждават допълнително и намират своето отражение в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата правна стойност като Договорите, както е посочено в член 6 от ДЕС.
(2)  Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, в което преобладават плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете. Тези ценности се потвърждават допълнително и намират своето отражение в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), която има същата правна стойност като Договорите, както е посочено в член 6 от ДЕС. По-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация са заложени в член 11 от Хартата, а свободата на изкуствата и науките е заложена в член 13 от Хартата.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  В Съобщението на Комисията относно новата европейска програма за култура15 допълнително се посочват целите на Съюза в секторите на културата и творчеството. Целта му е да се оползотвори потенциалът на културата и културното многообразие за постигане на социално сближаване и благосъстояние, като се стимулира трансграничното измерение на секторите на културата и творчеството, подкрепя се способността им да се развиват и се насърчава основаното на култура творчество в образованието и иновациите, както и техният потенциал за създаване на работни места и растеж и за укрепване на международните отношения в сферата на културата. Програма „Творческа Европа“, заедно с други програми на Съюза, следва да способства за осъществяването на новата европейска програма за култура. Това е също така в съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, която влезе в сила на 18 март 2007 г. и по която Съюзът е страна.
(4)  В Съобщението на Комисията относно новата европейска програма за култура15 допълнително се посочват целите на Съюза в секторите на културата и творчеството. Целта му е да се оползотвори потенциалът на културата и културното многообразие за постигане на социално сближаване и благосъстояние, като се стимулира трансграничното измерение на секторите на културата и творчеството, подкрепя се способността им да се развиват и се насърчава основаното на култура творчество в образованието и иновациите, както и техният потенциал за създаване на работни места и растеж и за укрепване на международните отношения в сферата на културата. Програма „Творческа Европа“, заедно с други програми на Съюза, следва да способства за осъществяването на новата европейска програма за култура, като взема предвид факта, че присъщата на културата и на художественото изразяване стойност следва винаги да се опазва и насърчава и че художественото творчество е в основата на проектите за сътрудничество. Подкрепата за изпълнението на тази нова европейска програма за култура е също така в съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, която влезе в сила на 18 март 2007 г. и по която Съюзът е страна.
__________________
__________________
15 СОМ(2018)0267.
15 СОМ(2018)0267.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Политиките на ЕС ще допълнят и ще добавят стойност на интервенцията на държавите членки в тази област в областта на културата и творчеството. Въздействието на политиките на Съюза следва да се оценява редовно, като се отчитат качествени и количествени показатели, като например ползите за гражданите, активното участие на гражданите, ползите за икономиката на Съюза от гледна точка на растежа и работните места и добавените ползи в други сектори на икономиката, както и за уменията и компетенциите на хората, които работят в секторите на културата и творчеството.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)
(4б)  Цели на настоящата програма са защитата и развитието на културното наследство на Европа. Тези цели са признати и за присъща характеристика на правото на знания за културното наследство и на участие в културния живот, залегнало в Рамковата конвенция на Съвета на Европа за стойностите на културното наследство за обществото (Конвенцията от Фаро), която влезе в сила на 1 юни 2011 г. В тази конвенция се подчертава ролята на културното наследство за изграждането на едно мирно и демократично общество и за процесите на устойчиво развитие и насърчаване на културното многообразие.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Популяризирането на европейското културно многообразие зависи от съществуването на процъфтяващи и устойчиви сектори на културата и творчеството, които са в състояние да създават, реализират и разпространяват своите произведения сред широка и разнообразна европейска публика. По този начин се разширява техният стопански потенциал и се допринася за устойчивия растеж и за създаването на работни места. Освен това насърчаването на творчеството допринася за засилване на конкурентоспособността и за стимулиране на иновациите в промишлените вериги за създаване на стойност. Въпреки отбелязания напоследък напредък, европейският пазар на културни и творчески произведения продължава да е фрагментиран по национален и езиков признак, което не позволява на секторите на културата и творчеството да се възползват в пълна степен от европейския единен пазар, и по-специално от цифровия единен пазар.
(5)  Популяризирането на европейското културно многообразие и на познанията за общите корени се основава на свободата на художествено изразяване, способностите и уменията на хората на изкуството и културните деятели, на съществуването на процъфтяващи и устойчиви сектори на културата и творчеството в частната и в публичната сфера и на способността им да създават произведения, да бъдат иновативни и да реализират и разпространяват своите произведения сред широка и разнообразна европейска публика. По този начин се разширява техният стопански потенциал, увеличава се достъпът до творческото съдържание, художествените изследвания и творчеството и те се популяризират и се допринася за устойчивия растеж и за създаването на работни места. Освен това насърчаването на творчеството и новите познания допринасят за засилване на конкурентоспособността и за стимулиране на иновациите в промишлените вериги за създаване на стойност. Следва да се приеме един по-широк подход към образованието в сферата на изкуствата и културата и към художествените изследвания, като се премине от подхода НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика) към подход НТИИМ (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика). Въпреки отбелязания напоследък напредък по отношение на подпомагането на превода и субтитрирането европейският пазар на културни и творчески произведения продължава да е фрагментиран по национален и езиков признак. Като се зачитат специфичните особености на всеки пазар, може да се направи повече, за да се позволи на секторите на културата и творчеството да се възползват в пълна степен от европейския единен пазар, и по-специално от цифровия единен пазар, включително като се вземе предвид защитата на правата върху интелектуална собственост.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)  Цифровата трансформация представлява промяна на парадигмата и е едно от най-големите предизвикателства за секторите на културата и творчеството. Цифровите иновации промениха навиците, отношенията и моделите на производство и потребление както на личностно, така и на социално равнище, и те следва да дадат тласък на културното и творческото изразяване и на културните и творческите послания, като се зачита специфичната стойност на секторите на културата и творчеството в цифровата среда.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Програмата следва да взема предвид двойствения характер на секторите на културата и творчеството, като отчита присъщата и художествената стойност на културата, от една страна, и икономическата стойност на тези сектори, от друга, включително техния цялостен принос за растежа и конкурентоспособността, творчеството и иновациите. Това изисква силни европейски сектори на културата и творчеството, по-специално жизнена европейска аудио-визуална индустрия с оглед на нейния капацитет да достига до широка публика и нейното икономическо значение, в това число за другите творчески сектори, както и за културния туризъм. Конкуренцията на световните аудио-визуални пазари обаче се засили допълнително с все по-голямото навлизане на цифровите технологии в сектора, като например промените в медийното производство, потреблението и нарастващата роля на глобалните платформи за разпространението на съдържание. Ето защо е необходимо да се увеличи подкрепата за европейската индустрия.
(6)  Програмата следва да взема предвид двойствения характер на секторите на културата и творчеството, като отчита присъщата и художествената стойност на културата, от една страна, и икономическата стойност на тези сектори, от друга, включително техния цялостен принос за растежа и конкурентоспособността, творчеството, иновациите, междукултурния диалог, социалното сближаване и създаването на знания. Това изисква силни европейски сектори на културата и творчеството както в стопанската, така и в нестопанската сфера на дейност, по-специално жизнена европейска аудио-визуална индустрия с оглед на нейния капацитет да достига до широка публика на местно и национално равнище и на равнището на Съюза и нейното икономическо значение, в това число за другите творчески сектори, както и за културния туризъм и регионалното, местното и градското развитие. Конкуренцията на световните аудио-визуални пазари обаче се засили допълнително с все по-голямото навлизане на цифровите технологии в сектора, като например промените в медийното производство, потреблението и нарастващата роля на глобалните платформи за разпространението на съдържание. Ето защо е необходимо да се увеличи подкрепата за европейската индустрия.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Активното европейско гражданско участие, споделените ценности, творчеството и иновациите се нуждаят от солидна основа, върху която да могат да се развиват. Програмата следва да подкрепя кинематографичното и аудио-визуалното образование, по-специално сред непълнолетните и младите хора.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните сектори, техните различни целеви групи и конкретните им потребности чрез прилагане на специфични подходи в рамките на направление, посветено на аудио-визуалния сектор, направление, посветено на другите сектори на културата и творчеството, и междусекторно направление.
(7)  За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните сектори и предизвикателствата пред тях, техните различни целеви групи и конкретните им потребности чрез прилагане на специфични подходи в рамките на направление, посветено на аудио-визуалния сектор, направление, посветено на другите сектори на културата и творчеството, и междусекторно направление. Програмата следва да осигурява еднаква подкрепа за всички сектори на културата и творчеството чрез хоризонтални схеми, насочени към общи потребности. Въз основа на пилотни проекти, подготвителни действия и проучвания в рамките на програмата следва да се изпълняват и секторните действия, изброени в приложението към настоящия регламент.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Музиката във всичките ѝ форми и проявления, и по-специално съвременната музика, е важен компонент на културното, художественото и икономическото наследство на Съюза. Тя е елемент на социалното сближаване, мултикултурната интеграция и социализацията на младежта и служи като ключов инструмент за разширяване на културата, включително културния туризъм. Поради това музикалният сектор следва да представлява специален фокус на специфичните действия, провеждани като част от направление „КУЛТУРА“ в рамките на настоящия регламент, по отношение на разпределението на финансовите средства и целенасочените действия. Поканите за представяне на предложения и инструментите, съобразени с конкретните потребности на музикалния сектор, следва да спомогнат за повишаване на конкурентоспособността му и за справяне с някои от специфичните предизвикателства, пред които той е изправен.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
(7б)  Необходимо е да се засили подкрепата на Съюза в областта на международните културни отношения. Програмата следва да допринесе за постигането на третата стратегическа цел на новата европейска програма за култура чрез използването на културата и междукултурния диалог като двигатели за устойчиво социално и икономическо развитие. В Съюза и по целия свят градовете са движещата сила на новите политики в областта на културата. Голям брой творчески общности са обединени в центрове, инкубатори и специално обособени места по целия свят. Съюзът следва да играе дейна роля в обединяването в мрежи на тези общности от Съюза и трети държави и в насърчаването на мултидисциплинарното сътрудничество в областта на художествените, творческите и цифровите умения.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Междусекторното направление има за цел да развива потенциала на сътрудничеството между различните сектори на културата и творчеството. От съвместен хоризонтален подход могат да бъдат извлечени ползи от гледна точка на трансфера на знания и административната ефективност.
(8)  Междусекторното направление има за цел да потърси отговор на общите предизвикателства и да развива потенциала на сътрудничеството между различните сектори на културата и творчеството. От съвместен хоризонтален подход могат да бъдат извлечени ползи от гледна точка на трансфера на знания и административната ефективност.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  В аудио-визуалния сектор е необходима намеса на Съюза, която да съпътства политиките на Съюза за цифровия единен пазар. Това се отнася най-вече за модернизирането на уредбата на авторските права и за предложения регламент относно онлайн предаванията на излъчващите организации16, както и за предложението за изменение на Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета17. С тях се цели да се увеличи капацитетът на европейските участници в аудио-визуалния сектор да финансират, реализират и разпространяват произведения, които да бъдат достатъчно видими в различните налични медии (като например телевизията, киното или видеото по заявка) и са привлекателни за публиката на все по-отворения и конкурентен пазар в Европа и извън нея. Подкрепата следва да се увеличи, за се отразят последните развития на пазара, най-вече по-силната позиция на глобалните платформи за разпространение в сравнение с националните радио- и телевизионни оператори, традиционно инвестиращи в производството на европейски произведения.
(9)  В аудио-визуалния сектор е необходима намеса на Съюза, която да съпътства политиките на Съюза за цифровия единен пазар. Това се отнася най-вече за модернизирането на уредбата на авторските права, за предложения регламент относно онлайн предаванията на излъчващите организации16 и за Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета17. С тях се цели да се увеличи капацитетът на европейските участници в аудио-визуалния сектор да създават, финансират, реализират и разпространяват произведения в различни формати в различните налични медии (като например телевизията, киното или видеото по заявка) и да бъдат привлекателни за публиката на все по-отворения и конкурентен пазар в Европа и извън нея. Подкрепата следва да се увеличи, за се отразят последните развития на пазара, най-вече по-силната позиция на глобалните платформи за разпространение в сравнение с националните радио- и телевизионни оператори, традиционно инвестиращи в производството на европейски произведения.
__________________
__________________
16 СОМ(2016)0594
16 СОМ(2016)0594
17 COM/2016/0287 final
17 Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия (ОВ L 303, 28.11.2018 г., стр. 69).
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Специалните действия по програма „Творческа Европа“, като например Знака за европейско наследство, Европейските дни на наследството, европейските награди в областта на съвременната музика, рок и поп музиката, литературата, културното наследство и архитектурата, както и инициативата „Европейски столици на културата“ достигат пряко до милиони европейски граждани, доказвайки социалните и икономическите ползи от европейските политики в областта на културата, поради което следва да бъдат запазени и по възможност разширени.
(10)  Специалните действия по програма „Творческа Европа“, като например Знака за европейско наследство, Европейските дни на наследството, европейските награди в областта на съвременната музика, рок и поп музиката, литературата, културното наследство и архитектурата, както и инициативата „Европейски столици на културата“ достигат пряко до милиони европейски граждани, доказвайки социалните и икономическите ползи от европейските политики в областта на културата, поради което следва да бъдат запазени и по възможност разширени. По програмата следва да се подкрепят дейности за изграждане на мрежа на обектите със Знак за европейско наследство.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10a)  Програма „Творческа Европа“ съгласно Регламент № 1295/2013 стимулира създаването на иновативни и успешни проекти, генериращи добри практики по отношение на транснационалното европейско сътрудничество в секторите на творчеството и културата. Това от своя страна доведе до повишаване на европейското културно многообразие за публиката и до реализиране на социалните и икономическите ползи от европейските политики в областта на културата. За да са още по-ефективни, тези примери за успех следва да се изтъкват и когато е възможно, да се разширяват.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)
(10б)  Участниците от всички равнища в секторите на културата и творчеството следва да участват активно в постигането на целите на програмата и в по-нататъшното ѝ развитие. Тъй като опитът с официалното ангажиране на заинтересованите страни в модела на основано на участието управление на Европейската година на културното наследство, учредена с Решение (ЕС) 2017/864 на Европейския парламент и на Съвета, се оказа ефикасен за интегрирането на културата, препоръчително е този модел да се приложи и към програмата. Този модел на основано на участието управление следва да включва хоризонтален подход с оглед на създаването на полезни взаимодействия между различните програми и инициативи на Съюза в областта на културата и творчеството.
___________________
Решение (ЕС) 2017/864 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно Европейска година на културното наследство (2018 г.), (OВ L 131, 20.5.2017 г., стр. 1).
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 10 в (ново)
(10в)  Като част от специалните действия по програмата следва да се включи водещо междусекторно действие, чиято цел е да се представи на държавите членки и на трети държави европейското творчество и културно многообразие. С това действие, чрез присъждането на специална награда, следва да се подчертаят високите постижения на творчеството, основано на европейската култура, при насърчаването на междусекторните иновации в икономиката като цяло.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Културата е жизненоважна, за да бъдат общностите по-сплотени и приобщаващи. В контекста на миграционния натиск културата играе важна роля за интеграцията на мигрантите, като спомага те да се почувстват част от приемащото ги общество и да се установят добри отношения между мигрантите и новите общности.
(11)  Културата е от ключово значение за укрепването на приобщаващите, сплотени и разумни общности, за съживяването на териториите и за насърчаването на социалното приобщаване на хората с неравностоен социален произход. В контекста на проблемите, свързани с миграцията, и предизвикателствата пред интеграцията културата играе основополагаща роля за създаването на приобщаващи пространства за междукултурен диалог и за интеграцията на мигрантите и бежанците, като спомага те да се почувстват част от приемащото ги общество и да се установят добри отношения между мигрантите и новите общности.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)  Културата предвижда и насърчава икономическата, социалната и екологичната устойчивост. Поради това тя следва да бъде в основата на стратегиите за политическо развитие. Следва да бъде подчертан приносът на културата за благосъстоянието на обществото като цяло. Поради това в съответствие с Декларацията от Давос от 22 януари 2018 г., озаглавена „Към висококачествено застроена среда (Baukultur) в Европа“, следва да се предприемат стъпки за насърчаване на нов интегриран подход към оформянето на висококачествено застроена среда, който да се корени в културата, да укрепва социалното сближаване, да гарантира устойчива околна среда и да допринася за здравето и благосъстоянието на населението като цяло. Този подход не следва да поставя акцент само върху градските райони, а да се съсредоточи преди всичко върху взаимосвързаността на периферните, отдалечените и селските райони. В концепцията за Baukultur се включват всички фактори, които оказват пряко въздействие върху качеството на живот на гражданите и общностите, като така се насърчават по много конкретен начин приобщаването, сближаването и устойчивостта.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)  От първостепенно значение е да се осигури по-добър достъп на хората с увреждания до културата, включително до културни и аудио-визуални стоки и услуги, като инструменти за насърчаване на пълната им личностна реализация и активно участие, и по този начин да се допринесе за изграждане на истинско приобщаващо общество, основано на солидарността. Поради това с програмата следва да поощрява и засилва културното участие в цяла Европа, по-специално на хората с увреждания и хората в неравностойно положение, както и на жителите на селските и отдалечените региони.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Творческата свобода е в основата на жизнените културни и творчески индустрии, включително в сектора на новинарските медии. Програмата следва да насърчава междусекторните дейности и сътрудничеството между аудио-визуалния сектор и издателския сектор, за да се поощри плурализмът на медийната среда.
(12)  Свободата на художествено и културно изразяване, свободата на изразяване и плурализмът на медиите са в основата на жизнените културни и творчески сектори и сектора на новинарските медии. Програмата следва да насърчава междусекторните дейности и сътрудничеството между аудио-визуалния сектор и издателския сектор с цел да се поощри плурализмът и независимостта на медийната среда в съответствие с Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Програмата следва да предоставя подкрепа за новите медийни специалисти и да насърчава развитието на критично мислене сред гражданите чрез насърчаване на медийната грамотност, по-специално сред младите хора.
__________________
Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)  Що се отнася до развитието на умения, ученето, междукултурната осведоменост, съвместното създаване, съвместните продукции, движението и разпространението на произведения на изкуството, участието в международни събития като панаири и фестивали, мобилността на хората на изкуството и на работещите в сферата на културата е основна предпоставка, за да бъдат секторите на културата и творчеството в Европа по-добре свързани, по-силни и по-устойчиви. Тази мобилност често се възпрепятства от липсата на правен статут, трудностите при получаването на визи и продължителността на разрешенията, риска от двойно данъчно облагане и несигурните и нестабилни условия на социално осигуряване.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  В съответствие с членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) програмата следва да включва във всичките си дейности цели, свързани с интегрирането на принципа на равенство между половете и недопускането на дискриминация, и по целесъобразност тя следва да определя подходящи критерии за баланс между половете.
(13)  В съответствие с членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) програмата следва да включва във всичките си дейности цели, свързани с интегрирането на принципа на равенство между половете и недопускането на дискриминация, и по целесъобразност тя следва да определя подходящи критерии за баланс между половете и за многообразие. Програмата следва да се стреми да гарантира, че участието в програмата и проектите, осъществявани в рамките на програмата, обхваща и отразява многообразието на европейското общество. Дейностите, осъществявани по програмата, следва да се наблюдават и докладват, за да се осигури изпълнението на програмата в това отношение и да се предостави възможност на създателите на политики да вземат по-добре информирани решения по отношение на бъдещите програми.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Жените имат осезаемо присъствие в сферата на изкуствата и културата в Европа като автори, специалисти, преподаватели и като публика с нарастващ достъп в областта на културата. Както се вижда обаче от научните изследвания и проучванията, като например Европейската аудио-визуална мрежа за жените филмови продуценти, и от проекта „We Must“ в областта на музиката, съществуват различия в заплащането на жените и мъжете и за жените е по-малко вероятно да реализират своите произведения и да участват в процеса на вземане на решения в културните, художествените и творческите институции. Поради това е необходимо да се насърчава талантът на жените и да се разпространяват техните произведения.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)  В съответствие със заключенията, направени след Европейската година на културното наследство (2018 г.), програмата следва да засили капацитета на сектора за сътрудничество и застъпничество чрез подкрепа за дейностите, произтичащи от Европейската година на културното наследство (2018 г.), и чрез извършване на преглед на тази година. Във връзка с това следва да се обърне внимание на изявлението на Съвета на министрите на културата от ноември 2018 г. и на изявленията, направени по време на церемонията за закриване на тази европейска година, проведена от Съвета на 7 декември 2018 г. Програмата следва да допринесе за дългосрочното устойчиво съхраняване на европейското културно наследство чрез действия за подкрепа на занаятчиите, владеещи традиционните занаяти, свързани с възстановяването на културното наследство.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  В съответствие със Съобщението на Комисията за интегриран подход към културното наследство на Европа от 22 юли 2014 г.19 значимите политики и инструменти следва да бъдат мобилизирани за извличане на дългосрочна и устойчива стойност на европейското културно наследство, както и за развиването на по-интегриран подход към неговото опазване, валоризация и подкрепа.
(15)  В съответствие със Съобщението на Комисията за интегриран подход към културното наследство на Европа от 22 юли 2014 г.19 значимите политики и инструменти следва да бъдат мобилизирани за извличане на дългосрочна и устойчива стойност на европейското минало, настоящо, материално, нематериално и цифрово културно наследство, както и за развиването на по-интегриран подход към неговото опазване, съхраняване, адаптивна повторна употреба, разпространение, валоризация и подкрепа чрез подкрепа за висококачествено и координирано споделяне на професионални знания и разработване на общи висококачествени стандарти за сектора и мобилност за специалистите в сектора. Културното наследство е неразделна част от европейското сближаване и подпомага връзката между традициите и иновациите. Опазването на културното наследство и подпомагането на хората на изкуството, на творците и на занаятите следва да бъде приоритет на програмата.
__________________
__________________
19 COM/2014/0477
19 COM/2014/0477
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
(15a)  Програмата следва да допринася за ангажираността и участието на гражданите и организациите на гражданското общество в културата и обществото, за популяризирането на образованието в областта на културата и за осигуряването на публичен достъп до културното знание и културното наследство. Програмата следва също така да насърчава качеството и иновациите в създаването и съхраняването, включително чрез полезни взаимодействия между културата, изкуствата, науката, научните изследвания и технологиите.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)  В съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 13 декември 2016 г. относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии подкрепата за секторите на културата и творчеството следва да бъде хоризонтален въпрос. Проектите следва да бъдат интегрирани в цялата програма, така че да бъдат подкрепени нови бизнес модели и умения, традиционно ноу-хау, както и превръщането на творчески и интердисциплинарни решения в икономическа и социална стойност. Освен това следва да бъдат изцяло използвани потенциални полезни взаимодействия между политиките на ЕС с цел да се използва ефективно наличното финансиране по програмите на Съюза, като например програма „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа, програма „Еразъм+“, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI), Програма InvestEU.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Третите държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите да става с решение, прието съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат да участват също и на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба, с която на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата да се предоставят необходимите права и достъп, за да упражняват изцяло съответните си правомощия.
(18)  Третите държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите да става с решение, прието съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат да участват също и на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба, с която на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата да се предоставят необходимите права и достъп, за да упражняват изцяло съответните си правомощия. Вноските на трети държави в програмата следва да се отчитат на годишна основа пред бюджетния орган.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  От самото си създаване Европейската филмова академия е натрупала уникален опит и разполага с единствена по рода си позиция за създаване на паневропейска общност на филмовите творци и професионалисти, за насърчаване и разпространение на европейските филми отвъд националните граници и за разгръщане на една наистина европейска публика. Поради това тя следва да бъде допустима за пряко подпомагане от Съюза.
(22)  От самото си създаване Европейската филмова академия допринася посредством своя специален опит и единствена по рода си позиция за развитието на паневропейска общност на филмовите творци и професионалисти, за популяризиране и разпространение на европейските филми отвъд националните граници и за насърчаване на привличането на международна публика от всички възрасти. Поради това тя следва по изключение да бъде допустима за пряко подпомагане от Съюза в контекста на сътрудничеството си с Европейския парламент във връзка с връчването на филмовата награда „ЛУКС“. Прякото подпомагане обаче трябва да бъде обвързано с преговори по споразумение за сътрудничество между двете страни, с конкретни задачи и цели, и предоставянето на това подпомагане трябва да е възможно едва след сключването на такова споразумение. Това не възпрепятства Европейската филмова академия да кандидатства за финансиране за други инициативи и проекти в рамките на различните направления на програмата.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  От самото си създаване Младежкият оркестър на Европейския съюз е натрупал уникален опит в поощряването на междукултурния диалог, взаимното уважение и разбирателството чрез културата. Младежкият оркестър на Европейския съюз се отличава с това, че той е европейски оркестър, който надхвърля културните граници и се състои от млади музиканти, подбрани в съответствие с взискателни художествени критерии чрез стриктен процес на годишно прослушване във всички държави членки. Поради това той следва да бъде допустим за пряко подпомагане от Съюза.
(23)  От самото си създаване Младежкият оркестър на Европейския съюз е натрупал уникален опит в поощряването на богатото европейско музикално наследство, достъпа до музика и междукултурния диалог и взаимното уважение и разбирателството чрез културата, както и в повишаването на професионализма на младите музиканти, предоставяйки им възможност да придобият необходимите умения за професионално развитие в сектора на културата и творчеството. Държавите членки и институциите на Съюза, включително поредните председатели на Комисията и на Европейския парламент, признаха приноса на Младежкия оркестър на Европейския съюз. Младежкият оркестър на Европейския съюз е уникален с това, че той е европейски оркестър, който надхвърля културните граници и се състои от млади музиканти, подбрани в съответствие с взискателни художествени критерии чрез стриктен и прозрачен процес на годишно прослушване във всички държави членки. Поради това той следва по изключение да бъде допустим за пряко подпомагане от Съюза въз основа на специфични задачи и цели, които следва да бъдат определени от Комисията и да бъдат подлагани на редовна оценка от нея. За да си осигури това подпомагане, Младежкият оркестър на Европейския съюз следва да повиши своята видимост, да се стреми да постигне по-балансирано представителство на музиканти от всички държави членки в оркестъра и да диверсифицира приходите си, като активно търси финансово подпомагане от източници, различни от финансирането от ЕС.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Финансовата подкрепа следва да се използва за преодоляване на случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации по пропорционален начин, а действията не следва да се дублират, нито да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност.
(26)  Финансовата подкрепа следва да се използва за преодоляване на случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации по пропорционален начин, а действията не следва да се дублират, нито да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност и да са подходящи за конкретните проекти, които подкрепят. Програмата следва не само да взема предвид икономическата стойност на проектите, но също така и тяхното културно и творческо измерение, както и спецификата на съответните сектори.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)
(26a)  Финансирането по програми, създадени с Регламент .../... [Регламент за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество и Регламент.../... [ИПП ІІІ]], следва да се използва и за финансиране на дейности, попадащи в международното измерение на програмата. Тези действия следва да се прилагат в съответствие с настоящия регламент.
__________________
2018/0243 (COD).
2018/0247 (COD)
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Едно от най-големите предизвикателства за секторите на културата и творчеството е достъпът им до финансиране, позволяващо дейностите им да се разгръщат, както и запазването или повишаването на тяхната конкурентоспособност или развитието им в международен план. Политическите цели на настоящата програма следва да се изпълняват също така посредством финансови инструменти и бюджетна гаранция в рамките на компонента(ите) на политиката на фонд InvestEU.
(27)  Секторите на културата и творчеството са иновативни, устойчиви и отбелязващи растеж сектори на икономиката на Съюза, които генерират икономическа и културна стойност от интелектуална собственост и индивидуално творчество. Тяхната фрагментираност и нематериалният характер на техните активи обаче ограничават достъпа им до частно финансиране. Едно от най-големите предизвикателства за секторите на културата и творчеството е да се разшири достъпът им до финансиране, който е от съществено значение за растежа, запазването или повишаването на тяхната конкурентоспособност на международно равнище. Политическите цели на настоящата програма следва да се изпълняват също така посредством финансови инструменти и бюджетна гаранция, по-специално за МСП, в рамките на компонента(ите) на политиката на фонд InvestEU в съответствие с практиките, разработени в рамките на Механизма за гарантиране на секторите на културата и творчеството, създаден с Регламент (ЕС) № 1295/2013.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Като се има предвид техническият експертен опит, необходим за оценяване на предложенията в рамките на конкретни действия по програмата, следва да се предвиди, когато е уместно, комисиите за оценка да бъдат съставени от външни експерти.
(28)  Въздействието, качеството и ефективността при изпълнението на проекта следва да представляват ключови критерии за оценка за подбора на въпросния проект. Като се има предвид техническият експертен опит, необходим за оценяване на предложенията в рамките на конкретни действия по програмата, следва да се предвиди, когато е уместно, комисиите за оценка да бъдат съставени от външни експерти, които следва да притежават професионален или управленски опит, свързан с областта на оценяваното заявление. Когато това е приложимо, следва да се взема предвид цялостната съгласуваност с целите за привличане на публиката и за многообразие.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Програмата следва да включва реалистична и управляема система от показатели за изпълнението, които да съпътстват нейните действия и чрез които да се осъществява постоянен мониторинг на изпълнението. Този мониторинг, както и информационните и комуникационните дейности във връзка с програмата и нейните действия следва да се основават на трите направления на програмата.
(29)  Програмата следва да включва реалистична и управляема система от количествени и качествени показатели за изпълнението, които да съпътстват нейните действия и чрез които да се осъществява постоянен мониторинг на изпълнението, като се взема под внимание присъщата стойност на изкуствата и на културата. Тези показатели за изпълнението следва да бъдат разработени със заинтересованите страни. Този мониторинг, както и информационните и комуникационните дейности във връзка с програмата и нейните действия следва да се основават на трите направления на програмата. Направленията следва да вземат предвид един или повече количествени и качествени показатели. Тези показатели следва да се оценяват в съответствие с настоящия регламент.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)
(29a)  Като се има предвид сложността и трудността на намирането, анализа и приспособяването на данни и на измерването на въздействието на политиките в областта на културата, както и на определянето на показателите, Комисията следва да засили сътрудничеството в рамките на своите служби, като например Съвместния изследователски център и Евростат, с цел събиране на подходящи статистически данни. Комисията следва да действа в сътрудничество с центровете за високи постижения в Съюза, националните статистически институти и организациите, които са от значение за културния и творческия сектор в Европа, и в сътрудничество със Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ЮНЕСКО.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за контрола, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
(32)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите на оператора на проекта за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално размерът на оператора и на проекта, разходите за контрола, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)
(33a)  С цел да се оптимизират полезните взаимодействия между фондовете на Съюза и пряко управляваните инструменти, следва да се улесни осигуряването на подпомагане за операции, които вече са получили сертификата „Печат за високи постижения“.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  В съответствие с член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета28 физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.
(34)  В съответствие с член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета28 физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. Ограниченията, произтичащи от отдалечеността на тези страни или територии, следва да бъдат взети предвид при изпълнението на програмата и тяхното ефективно участие следва да бъде подложено на мониторинг и редовна оценка.
__________________
__________________
28 Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
28 Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)
(34a)  В съответствие с член 349 от ДФЕС следва да бъдат предприети мерки за разширяване на участието на най-отдалечените региони във всички действия. Следва да се насърчават обменът по отношение на мобилността на хората на изкуството и техните произведения, както и сътрудничеството между хората и организациите от тези региони и съседни на тях държави. По този начин за тези хора ще бъде възможно да се възползват в еднаква степен от конкурентните предимства, които секторите на културата и творчеството могат да предложат, по-специално икономически растеж и заетост. Тези мерки следва да бъдат подложени на мониторинг и редовна оценка.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  За да се гарантира безпроблемното изпълнение на програмата, разходите, направени от бенефициера преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства, по-специално разходите, свързани с правата върху интелектуалната собственост, могат да се считат за допустими, при условие че са пряко свързани с изпълнението на ползващите се от подкрепа действия.
(36)  За да се гарантира непрекъснатост на предоставяната по програмата финансова подкрепа и за да се покрие нарастващият недостиг на финансиране, с който се сблъскват бенефициерите, разходите, направени от бенефициера преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства, по-специално разходите, свързани с правата върху интелектуалната собственост, следва да се считат за допустими, при условие че са пряко свързани с изпълнението на ползващите се от подкрепа действия.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за приемане на работните програми. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета. Целесъобразно е да се осигури правилното приключване на предходната програма, по-специално по отношение на продължаването на многогодишните мерки за управлението ѝ, като например финансирането на техническата и административната помощ. Считано от [1 януари 2021 г.], посредством техническата и административната помощ следва да се гарантира, ако е необходимо, управлението на действия, които още не са завършени в рамките на предходната програма към [31 декември 2020 г.].
(38)  На Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на приемането на работни програми. Целесъобразно е да се осигури правилното приключване на предходната програма, по-специално по отношение на продължаването на многогодишните мерки за управлението ѝ, като например финансирането на техническата и административната помощ. Считано от [1 януари 2021 г.], посредством техническата и административната помощ следва да се гарантира, ако е необходимо, управлението на действия, които още не са завършени в рамките на предходната програма към [31 декември 2020 г.].
___________________________
Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 38 a (ново)
(38a)  За да се гарантира ефективно и ефикасно изпълнение на програмата, Комисията следва да гарантира, че не се създава излишна бюрократична тежест за кандидатите нито на етапа на подаване на заявленията, нито на етапа на обработване на заявленията.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 38 б
(38б)  Следва да се обърне специално внимание на малките проекти и тяхната добавена стойност предвид спецификата на европейските сектори на културата и творчеството.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „сектори на културата и творчеството“ означава всички сектори, чиито дейности се основават на културни ценности или художествени и други индивидуални или колективни творчески форми на изразяване. Тези дейности може да включват разработването, създаването, производството, разпространението и съхраняването на стоки и услуги, които представляват културни, художествени или други творчески форми на изразяване, както и свързани с тях функции, като образование или управление. Те ще разполагат с потенциал за създаване на иновации и работни места, по-специално от интелектуална собственост. Секторите на културата и творчеството включват архитектура, архиви, библиотеки и музеи, художествени занаяти, аудио-визуална дейност (включително филми, телевизия, видеоигри и мултимедия), материално и нематериално културно наследство, дизайн (включително моден дизайн), фестивали, музика, литература, сценични изкуства, книги и издателска дейност, радио и изобразително изкуство;
(2)  „сектори на културата и творчеството“ означава всички сектори, чиито дейности се основават на културни ценности или художествени и други индивидуални или колективни творчески форми на изразяване и практики, независимо дали тези дейности са ориентирани към пазара или не. Тези дейности може да включват разработването, създаването, производството, разпространението и съхраняването на практики, стоки и услуги, които представляват културни, художествени или други творчески форми на изразяване, както и свързани с тях функции, като образование или управление. Много от тях разполагат с потенциал за създаване на иновации и работни места, по-специално от интелектуална собственост. Секторите на културата и творчеството включват архитектура, архиви, библиотеки и музеи, художествени занаяти, аудио-визуална дейност (включително филми, телевизия, видеоигри и мултимедия), материално и нематериално културно наследство, музика, литература, сценични изкуства, книги и издателска дейност, радио, изобразително изкуство, фестивали и дизайн, включително моден дизайн;
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква -а (нова)
-a)  да допринася за признаването и популяризирането на присъщата на културата стойност и да опазва и поощрява качеството на европейската култура и европейското творчество като отличително измерение на личностното развитие, образованието, социалното сближаване, свободата на изразяване и мнение и изкуствата, укрепвайки и разширявайки демокрацията, критичното мислене, чувството за принадлежност и гражданството, както и като източници за плуралистичните медии и културния ландшафт;
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а
a)  да насърчава европейското сътрудничество по въпросите на културното и езиковото многообразие и наследство;
a)  да насърчава европейското сътрудничество по въпросите на културното, художественото и езиковото многообразие, включително чрез засилване на ролята на хората на изкуството и културните деятели, качеството на европейското културно и художествено творчество и на общото материално и нематериално европейско културно наследство;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б
б)  да повишава конкурентоспособността на секторите на културата и творчеството, и по-специално аудио-визуалния сектор.
б)  да насърчава конкурентоспособността на всички сектори на културата и творчеството и да увеличава тяхната икономическа тежест, по-специално на аудио-визуалния сектор, чрез създаване на работни места и увеличаване на иновациите и творчеството в тези сектори.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а
a)  да подобри икономическото, социалното и външното измерение на сътрудничеството на европейско равнище с цел да се развиват и популяризират културното многообразие и културното наследство на Европа и да засили конкурентоспособността на европейските сектори на културата и творчеството, както и да укрепи международните отношения в сферата на културата;
a)  да подобри икономическото, художественото, културното, социалното и външното измерение на сътрудничеството на европейско равнище с цел да се развиват и популяризират културното многообразие и материалното и нематериалното културно наследство на Европа, да засили конкурентоспособността и иновативността на европейските сектори на културата и творчеството и да укрепи международните отношения в сферата на културата;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)
aа)  да насърчи секторите на културата и творчеството, включително аудио-визуалния сектор, да подкрепя творците, културните дейци, занаятчиите и участието на публиката, като се наблегне по-специално на равенството между половете и по-слабо представените групи;
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б
б)  да насърчи конкурентоспособността и възможностите за разрастване на европейската аудио-визуална индустрия;
б)  да насърчи конкурентоспособността, иновациите и възможностите за разрастване на европейския аудио-визуален сектор, по-специално на МСП, независимите продуцентски компании и организации в секторите на културата и творчеството, и да насърчи качеството на дейностите на европейския аудио-визуален сектор по устойчив начин, насочен към разработването на балансиран секторен и географски подход;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в
в)  да насърчи сътрудничеството в областта на политиката и новаторските действия в подкрепа на всички направления на програмата, включително поощряването на разнообразието и плурализма на медийната среда, медийната грамотност и социалното приобщаване.
в)  да насърчи сътрудничеството в областта на политиката и иновативните действия, включително нови стопански и управленски модели и творчески решения, в подкрепа на всички направления на програмата и на всички сектори на културата и творчеството, включително защитата на свободата на художествено изразяване и поощряването на разнообразието, независимостта и плурализма на културната и медийната среди, медийната грамотност, цифровите умения, културното и художественото образование, равенството между половете, активното гражданство, междукултурния диалог, устойчивостта и социалното приобщаване, по-специално на хората с увреждания, включително чрез по-голяма достъпност на културните продукти и услуги;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)
ва)  да насърчи мобилността на хората на изкуството и на работещите в секторите на културата и творчеството и разпространението на техните произведения;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в б (нова)
вб)  да предостави на секторите на културата и творчеството данни, анализи и подходящ набор от качествени и количествени показатели и да разработи последователна система от оценки и оценки на въздействието, включително оценки с междусекторно измерение.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в
в)  „МЕЖДУСЕКТОРНО направление“, което обхваща дейности във всички сектори на културата и творчеството.
в)  „МЕЖДУСЕКТОРНО направление“, което обхваща дейности във всички сектори на културата и творчеството, включително в сектора на новинарските медии.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 3 а (нов)
Член 3а
Европейска добавена стойност
Следва да се признае присъщата и икономическата стойност на културата и творчеството и да се зачитат качеството и плурализмът на ценностите и политиките на Съюза.
С програмата се подкрепят само действията и дейностите, които предлагат потенциална европейска добавена стойност и които допринасят за постигането на целите, посочени в член 3.
Европейската добавена стойност на действията и дейностите по програмата се осигурява например чрез:
a)  транснационалния характер на действията и дейностите, които допълват регионалните, националните, международните програми и политики или други програми и политики на Съюза, и въздействието на тези действия и дейности върху достъпа на гражданите до културата и тяхното активно участие, както и върху образованието, социалното приобщаване и междукултурния диалог;
б)  развитието и насърчаването на транснационалното и международното сътрудничество между участниците в сферата на културата и творчеството, включително хора на изкуството, специалисти в аудио-визуалната сфера, организации и МСП в секторите на културата и творчеството и аудио-визуални оператори, чиито усилия са насочени към стимулиране на намирането на по-всеобхватни, бързи, ефективни и дългосрочни отговори на глобалните предизвикателства, по-конкретно във връзка с цифровата трансформация;
в)  икономиите от мащаба, растежа и заетостта, насърчавани чрез подкрепата от ЕС, които създават ефект на ливъридж за привличането на допълнителни средства;
г)  осигуряването на еднакви условия на конкуренция в секторите на културата и творчеството, като се вземат предвид особеностите на различните държави, включително държави или региони с особено географско или езиково положение, например най-отдалечените региони, признати в член 349 от ДФЕС, и отвъдморските страни или територии под юрисдикцията на държава членка, включени в приложение II към ДФЕС;
д)  разпространението на посланието за общите европейски корени и европейското многообразие.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква -а (нова)
-a)  насърчаване на художественото изразяване и творчеството;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква -а а (нова)
-aa)  развиване на талантите, способностите и уменията и стимулиране на сътрудничеството и иновациите по цялата верига на секторите на културата и творчеството, включително културното наследство;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a
a)  укрепване на трансграничното измерение и движение на европейските културни деятели, творци и творби;
a)  укрепване на трансграничното измерение, движението и осезаемата роля на европейските културни деятели и творци и техните творби, включително чрез програми за гостуване, турнета, мероприятия, ателиета, изложби и фестивали, както и улесняване на обмена на най-добри практики и подобряване на професионалните умения;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  увеличаване на участието в културни дейности в цяла Европа;
б)  увеличаване на достъпа, участието и осведомеността в областта на културата и привличане на по-голяма публика в цяла Европа, особено що се отнася до хората с увреждания или хората в неравностойно положение;
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
в)  насърчаване на устойчивостта на обществото и социалното приобщаване чрез културата и културното наследство;
в)  насърчаване на устойчивостта на обществото и подобряване на социалното приобщаване, междукултурния и демократичния диалог и културния обмен чрез изкуството, културата и културното наследство;
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г
г)  увеличаване на капацитета на европейските сектори на културата и творчеството за просперитет и създаване на работни места и растеж;
г)  увеличаване на капацитета на европейските сектори на културата и творчеството за просперитет и иновации, за създаване на художествени произведения, за придобиване и развитие на ключови способности, знания, умения, за генериране на нови художествени практики и устойчиви работни места и растеж и за оказване на принос за местното и регионалното развитие;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  насърчаване на професионалния капацитет на хората в секторите на културата и творчеството, като чрез подходящи мерки се благоприятства за тяхното овластяване;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д
д)  укрепване на европейската идентичност и ценности чрез културна осведоменост, художествено образование и основано на култура творчество в образованието;
д)  укрепване на европейската идентичност, активното гражданство и усещането за принадлежност към общност и за споделяне на демократичните ценности чрез културна осведоменост, културно наследство, изява, критично мислене, художествено изразяване, видимост и признание на творците, изкуствата, образованието и основаното на култура творчество в рамките на формалното, неформалното и информалното учене през целия живот;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква е
е)  насърчаване на изграждането на международен капацитет на европейските сектори на културата и творчеството, който да им позволява да бъдат активни на международно равнище;
е)  насърчаване на изграждането на международен капацитет на европейските сектори на културата и творчеството, включително на местните организации и микроорганизациите, който да им позволява да бъдат активни на международно равнище;
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж
ж)  допринасяне за глобалната стратегия на Съюза за международни отношения чрез дипломация в областта на културата.
ж)  допринасяне за глобалната стратегия на Съюза за международни отношения в сферата на културата чрез усилия да се осигури дългосрочното въздействие на стратегията посредством междуличностни контакти чрез културни мрежи, в рамките на гражданското обществото и чрез местни организации.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)
Като част от специфичните действия по направление „КУЛТУРА“ се поставя специален акцент върху музикалния сектор от гледна точка на финансовото разпределение и целенасочените действия. Съобразени с конкретните потребности на музикалния сектор инструменти и покани за представяне на предложения спомагат за повишаване на конкурентоспособността му и за справяне с някои от специфичните предизвикателства, пред които той е изправен.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a
a)  създаване на благоприятна среда за развиване на талантите и уменията и стимулиране на сътрудничеството и иновациите при създаването и производството на европейски аудио-визуални произведения;
a)  създаване на благоприятна среда за развиване на талантите, способностите и уменията и за използване на цифровите технологии, както и стимулиране на сътрудничеството, мобилността и иновациите при създаването и производството на европейски аудио-визуални произведения, включително на трансгранично равнище;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б
б)  увеличаване на кино- и онлайн разпространението и осигуряване на по-широк трансграничен достъп до европейските аудио-визуални произведения, включително чрез новаторски бизнес модели и използване на нови технологии;
б)  увеличаване на транснационалното и международното разпространение и онлайн и офлайн разпространението, и по-специално киноразпространението, на европейските аудио-визуални произведения в новата цифрова среда;
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б а (нова)
ба)  предоставяне на по-широк достъп до аудио-визуалните произведения на Съюза за международната публика, по-специално чрез популяризиране, организиране на мероприятия, дейности за повишаване на филмовата грамотност и фестивали;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б б (нова)
бб)  подобряване на аудио-визуалното наследство и подпомагане и популяризиране на аудио-визуалните архиви и библиотеки и улесняване на достъпа до тях в качеството им на източници на памет, образование, повторно използване и нови бизнес модели, включително чрез най-новите цифрови технологии;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в
в)  популяризиране на европейските аудио-визуални произведения и оказване на съдействие за привличането на публика в цяла Европа и извън нея.
в)  популяризиране на европейските аудио-визуални произведения и подпомагане на привличането на публика на всякаква възраст, и по-специално на младата публика и хората с увреждания, с оглед на активното и законно ползване на аудио-визуални произведения в цяла Европа и извън нея и на споделянето на съдържание, създадено от потребителите, включително чрез насърчаване на филмовото и аудио-визуалното образование.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
Тези приоритети ще намерят своето изражение в подкрепата за създаването, популяризирането, достъпа и разпространението на европейски произведения с потенциал да достигнат до широка публика в рамките на Европа и извън нея, като по този начин ще бъде възможно да се осъществи приспособяване към новостите на пазара и ще се спомогне за изпълнението на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги.
Тези приоритети ще намерят своето изражение в подкрепата за създаването, популяризирането, достъпа и разпространението на европейски произведения, които популяризират европейските ценности и допринасят за създаването на усещане за обща идентичност, с потенциал да достигнат до публика на всякаква възраст в рамките на Европа и извън нея, като по този начин ще бъде възможно да се осъществи приспособяване към новостите на пазара и ще се спомогне за изпълнението на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква a
a)  осигуряване на подкрепа за междусекторното транснационално сътрудничество в областта на политиката, включително относно ролята на културата за социалното приобщаване, както и насърчаване на запознатостта с програмата и осигуряване на подкрепа за прехвърлимостта на резултатите;
a)  осигуряване на подкрепа за междусекторното транснационално сътрудничество в областта на политиката, включително относно насърчаване на ролята на културата за социалното приобщаване, по-специално по отношение на хората с увреждания и усъвършенстване на демокрацията, както и насърчаване на запознатостта с програмата и осигуряване на подкрепа за прехвърлимостта на резултатите, с цел да се популяризира програмата;
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б
б)  насърчаване на прилагането на новаторски подходи в секторите на културата и творчеството по отношение на създаването на съдържание, достъпа, разпространението и популяризирането;
б)  насърчаване на прилагането на новаторски подходи в секторите на културата и творчеството чрез обхващане както на пазарното, така и на непазарното измерение, по отношение на създаването на художествено съдържание и художествените изследвания, достъпа, разпространението и популяризирането, като се взема предвид защитата на авторското право;
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в
в)  насърчаване на хоризонталните дейности, обхващащи няколко сектора и имащи за цел коригирането на структурните промени, пред които е изправен медийният сектор, включително постигане на по-голяма свобода, разнообразие и плурализъм на медийната среда, повишаване на качеството на журналистиката и медийната грамотност;
в)  насърчаване на хоризонталните дейности, обхващащи няколко сектора и имащи за цел приспособяването към структурните и технологичните промени, пред които е изправен медийният сектор, включително постигане на по-голяма степен на свобода, разнообразие и плурализъм на медиите, стимулиране на художествената и културната среда и подобряване на професионалната етика в журналистиката, критичното мислене и медийната грамотност, по-специално сред младите хора, чрез подпомагане на адаптирането към новите медийни инструменти и формати и борба срещу разпространението на дезинформация;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г
г)  създаване и предоставяне на подкрепа за бюрата на програмата, за да може тя да се популяризира в съответната държава и за да се стимулира трансграничното сътрудничество в секторите на културата и творчеството.
г)  създаване на бюра на програмата в участващите държави и предоставяне на подкрепа за активната им роля за популяризирането на програмата в съответните държави по справедлив и балансиран начин, включително чрез дейности чрез мрежи на местно равнище, както и оказване на подкрепа на кандидатите във връзка с програмата, предоставяне на основна информация относно други налични възможности за получаване на подкрепа в рамките на финансирани от Съюза програми и стимулиране на трансграничното сътрудничество и обмена на най-добри практики в секторите на културата и творчеството.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1
Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021–2027 г. възлиза на 1 850 000 000 EUR по текущи цени.
Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021 – 2027 г. възлиза на 2 806 000 000 EUR по съпоставими цени.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 – тире 1
–  до 609 000 000 EUR за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква а) (направление „КУЛТУРА“);
–  не по-малко от 33% за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква а) (направление „КУЛТУРА“);
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 – тире 2
–  до 1 081 000 000 EUR за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква б) (направление „МЕДИА“);
–  не по-малко от 58% за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква б) (направление „МЕДИА“);
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 – тире 3
–  до 160 000 000 EUR за целта, посочена в член 3, параграф 2, буква в) („МЕЖДУСЕКТОРНО направление“);
–  до 9% за дейностите, посочени в член 3, параграф 2, буква в) („МЕЖДУСЕКТОРНО направление“), което гарантира разпределение на финансови средства за всяко национално информационно бюро „Творческа Европа“ най-малко на същото равнище като разпределението на финансови средства, предвидено в Регламент (ЕО) № 1295/2013.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
3.  В допълнение към финансовия пакет, както е определен в параграф 1, и за да се насърчи международното измерение на програмата, е възможно да се осигури допълнителен финансов принос по линия на инструментите за външно финансиране [съседство, развитие и международно сътрудничество, Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III)] в подкрепа на действия, които се изпълняват и управляват в съответствие с настоящия регламент. Този принос се финансира в съответствие с регламентите за създаване на тези инструменти.
3.  В допълнение към финансовия пакет, както е определен в параграф 1, и за да се насърчи международното измерение на програмата, е възможно да се осигури допълнителен финансов принос по линия на инструментите за външно финансиране [съседство, развитие и международно сътрудничество, Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III)] в подкрепа на действия, които се изпълняват и управляват в съответствие с настоящия регламент. Този принос се финансира в съответствие с регламентите за създаване на тези инструменти и за него, както и за вноските на трети държави за програмата, се докладва ежегодно пред бюджетния орган.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
В структурите на управление на програмите и във форумите на заинтересованите страни може да участват трети държави с цел да се улеснява обменът на информация.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Участието на държавите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), в направление „МЕДИА“ и в „МЕЖДУСЕКТОРНОТО направление“ подлежи на изпълнението на условията, които са определени в Директива 2010/13/ЕС. 3.
2.  Участието на държавите, посочени в параграф 1, букви а) – г), в направление „МЕДИА“ и в „МЕЖДУСЕКТОРНОТО направление“ подлежи на изпълнението на условията, които са определени в Директива 2010/13/ЕС.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 а (нов)
3a.  Споразуменията с трети държави, асоциирани към програмата съгласно настоящия регламент, се улесняват чрез процедури, които са по-бързи от предвидените в Регламент (ЕС) № 1295/2013. Активно се насърчава сключването на споразумения с нови държави.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Достъпът до програмата е отворен за международни организации, които осъществяват действия в областите, обхванати от програмата, в съответствие с Финансовия регламент.
1.  Достъпът до програмата е отворен за международни организации, които осъществяват действия в областите, обхванати от програмата, като например ЮНЕСКО, Съвета на Европа, чрез по-структурирано сътрудничество с културните маршрути и Евроимаж, обсерваторията на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Световната организация за интелектуална собственост и ОИСР, въз основа на съвместния принос за постигането на целите на програмата в съответствие с Финансовия регламент.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  Съюзът членува в Европейската аудио-визуална обсерватория за срока на действие на програмата. Участието на Съюза в Обсерваторията допринася за постигането на приоритетите на направление „МЕДИА“. Комисията представлява Съюза при неговите отношения с Обсерваторията. Направление „МЕДИА“ оказва съдействие за плащането на вноската за членство на Съюза в Обсерваторията с цел подобряване на събирането на данни и на анализа по отношение на аудио-визуалния сектор.
2.  Съюзът членува в Европейската аудио-визуална обсерватория за срока на действие на програмата. Участието на Съюза в Обсерваторията допринася за постигането на приоритетите на направление „МЕДИА“. Комисията представлява Съюза при неговите отношения с Обсерваторията. Направление „МЕДИА“ оказва съдействие за плащането на вноската за членство на Съюза в Обсерваторията и събирането на данни и анализа по отношение на аудио-визуалния сектор.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
Член 9а
Събиране на данни относно секторите на културата и творчеството
Комисията укрепва сътрудничеството в рамките на своите служби, като например Съвместния изследователски център и Евростат, с цел събиране на подходящи статистически данни за измерване и анализиране на въздействието на политиките в сферата на културата. За изпълнението на тази задача Комисията действа в сътрудничество с центрове за високи постижения в Европа и национални статистически институти и си сътрудничи със Съвета на Европа, ОИСР и Юнеско. По този начин тя ще допринесе за постигането на целите на направление „КУЛТУРА“ и ще следи отблизо развитието на политиката в областта на културата, като включва на ранен етап и заинтересованите страни в отразяването и адаптирането на общите за различните сектори показатели или на специфичните за отделните сфери на дейности показатели. Комисията докладва редовно на Европейския парламент за тези дейности.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3
3.  Операциите за смесено финансиране по настоящата програма се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент.
3.  Операциите за смесено финансиране по настоящата програма се изпълняват в съответствие с дял Х от Финансовия регламент и процедурите, предвидени в [Регламента за InvestEU]. Специалният механизъм за гарантиране, създаден в рамките на „Творческа Европа“, продължава да функционира и съгласно [Регламента за InvestEU]; той взема предвид практиките за изпълнение, разработени в рамките на Механизма за гарантиране на секторите на културата и творчеството, създаден чрез Регламент (ЕС) № 1295/2013.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4
4.  Вноски във взаимен застрахователен механизъм може да покрият риска, свързан с възстановяването на средства, дължими от получателите, и те се смятат за достатъчна гаранция по Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите, посочени в [член X от] Регламент (ЕС) № ХХХ [приемник на Регламента относно Гаранционния фонд].
4.  Вноските във взаимен застрахователен механизъм може да покрият риска, свързан с възстановяването на средства, дължими от получателите, и те се смятат за достатъчна гаранция по Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите, посочени в [член X от] Регламент (ЕС) № ХХХ [приемник на Регламента относно Гаранционния фонд], които се основават на вече разработените практики за изпълнение и вземат предвид тези практики.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 а (нов)
4a.  С цел насърчаване на международното измерение на програмата програмите, създадени по силата на Регламент …/… [Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество] и Регламент …/… [ИПП III], допринасят финансово за действията, предвидени в настоящия регламент. Настоящият регламент се прилага за използването на тези програми, като се гарантира съответствието със съответните регламенти, които ги уреждат.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. В работните програми се определя, ако е приложимо, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.
1.  Програмата се изпълнява чрез годишните работни програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. Приемането на работните програми се предшества от консултации с различните заинтересовани страни, за да се гарантира, че планираните действия ще подпомогнат по възможно най-добрия начин отделните участващи сектори. В работните програми се определя, ако е приложимо, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране, които не изместват прякото финансиране под формата на безвъзмездни средства.
Общите и конкретните цели и съответстващите им приоритети на политиката и действията по програмата, както и отпуснатият бюджет за всяко действие, се посочват подробно в годишната работна програма. Годишната работна програма съдържа и примерен график за изпълнението.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение.
2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19, като допълва настоящия регламент чрез определянето на годишните работни програми.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)
1a.  При формулирането на поканите за представяне на предложения може да се взема предвид необходимостта от осигуряване на подходяща подкрепа за малките проекти по направление „КУЛТУРА“ чрез мерки, които могат да включват по-високи проценти на съфинансиране.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 б (нов)
1б.  При отпускането на безвъзмездни средства се вземат предвид следните характеристики на съответния проект:
a)  качеството на проекта;
б)  въздействието;
в)  качеството и ефективността на изпълнението му.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Комисията за оценка може да бъде съставена от външни експерти.
2.  Комисията за оценка може да бъде съставена от външни експерти. Нейните членове участват в заседанията чрез физическото си присъствие на място или дистанционно.
Експертите имат професионален опит, свързан с оценяваната сфера. Комисията за оценка може да поиска становището на експерти от държавата на подаване на заявлението.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3
3.  Чрез дерогация от член [130, параграф 2] от Финансовия регламент и в надлежно обосновани случаи разходите, направени от бенефициера преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства, могат да се считат за допустими, при условие че те са пряко свързани с изпълнението на ползващите се от подкрепа действия и дейности.
3.  Чрез дерогация от член [130, параграф 2] от Финансовия регламент и в надлежно обосновани случаи разходите, направени от бенефициера преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства, се считат за допустими, при условие че те са пряко свързани с изпълнението на ползващите се от подкрепа действия и дейности.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – уводна част
5.  Безвъзмездни средства може да се отпускат на следните субекти без покана за представяне на предложения:
5.  Безвъзмездни средства може по изключение да се отпускат на следните субекти без покана за представяне на предложения въз основа на конкретни мисии или цели, които трябва да се определят от Комисията и да бъдат подлагани на редовна оценка в съответствие с целите на програмата:
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – буква a
a)  Европейската филмова академия;
a)  Европейската филмова академия в контекста на сътрудничеството с Европейския парламент относно филмовата награда „ЛУКС“ въз основа на споразумение за сътрудничество, договорено между страните и подписано от тях, и в сътрудничество с „Europa Cinemas“; докато не бъде сключено споразумение за сътрудничество, съответните бюджетни кредити са включени в резерва;
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – буква б
б)  Младежкия оркестър на Европейския съюз.
б)  Младежкия оркестър на Европейския съюз за неговите дейности, включително редовния подбор и обучението на млади музиканти от всички държави членки чрез програми, включващи престой, които предлагат мобилност и възможност за участие във фестивали и турнета в рамките на Съюза и на международно равнище и които допринасят за популяризирането на европейската култура отвъд националните граници и за професионалното развитие на младите музиканти в международен план, като стремежът е да има географско равновесие между участниците; Младежкият оркестър на Европейския съюз непрекъснато диверсифицира приходите си, като търси активно финансова подкрепа от нови източници и намалява зависимостта си от финансирането от Съюза; дейностите на Младежкия оркестър на Европейския съюз са в съответствие с целите и приоритетите на програмата и направление „КУЛТУРА“, по-специално що се отнася до привличането на публика.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
В сътрудничество с държавите членки Комисията осигурява общата съгласуваност и взаимното допълване между програмата и съответните политики и програми, по-специално тези, които са свързани с баланса между половете, образованието, младежта и солидарността, заетостта и социалното приобщаване, научните изследвания и иновациите, промишлеността и предприятията, селското стопанство и развитието на селските райони, околната среда и действията в областта на климата, сближаването, регионалната и селищната политика, държавната помощ и международното сътрудничество и развитие.
В сътрудничество с държавите членки Комисията осигурява общата съгласуваност и взаимното допълване между програмата и съответните политики и програми, по-специално политиките и програмите, които са свързани с баланса между половете, образованието, по-специално цифровото образование и медийната грамотност, младежта и солидарността, заетостта и социалното приобщаване, особено що се отнася до маргинализираните групи и малцинствата, научните изследвания и иновациите, включително социалните иновации, промишлеността и предприятията, селското стопанство и развитието на селските райони, околната среда и действията в областта на климата, сближаването, регионалната и селищната политика, устойчивия туризъм, държавната помощ, мобилността и международното сътрудничество и развитие, включително с цел да се насърчи ефективното използване на публичните финансови средства.
Комисията гарантира, че когато процедурите, предвидени в [програмата InvestEU], се прилагат за целите на програмата, се вземат предвид практиките, разработени в рамките на Механизма за гарантиране на секторите на културата и творчеството, създаден чрез Регламент (ЕС) № 1295/2013.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква б
б)  отговаря на минималните изисквания за качество на тази покана за представяне на предложения;
б)  отговаря на изискванията за високо качество на тази покана за представяне на предложения;
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 а (нов)
2a.  Предложенията, на които е присъден печат за високи постижения, могат да получат финансиране директно от други програми и от фондове съгласно Регламент [Регламент за общоприложимите разпоредби, COM(2018)0375] в съответствие с член 67, параграф 5 от него, при условие че тези предложения са в съответствие с целите на програмата. Комисията гарантира, че критериите за подбор и възлагане на проектите, които получават печата за високи постижения, са съгласувани, ясни и прозрачни за потенциалните бенефициери.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 16 а (нов)
Член 16а
Механизъм за гарантиране на секторите на културата и творчеството в рамките на InvestEU
1.  Финансовата подкрепа, предоставяна чрез новата програма InvestEU, се основава на целите и критериите на Механизма за гарантиране на секторите на културата и творчеството, като се отчита спецификата на сектора.
2.  Програмата InvestEU предоставя:
a)  достъп до финансиране за МСП и микроорганизациите, малките и средните организации в секторите на културата и творчеството;
б)  гаранции за участващите финансови посредници от всяка държава, участваща в механизма за гарантиране;
в)  на участващите финансови посредници допълнителен експертен опит за извършването на оценка на рисковете, свързани с МСП и микроорганизациите, малките и средните организации и с проектите в секторите на културата и творчеството;
г)  обема на дълговото финансиране, предоставено на МСП и на микроорганизациите, малките и средните организации;
д)  на МСП и на микроорганизациите, малките и средните организации във всички региони и сектори възможността за изграждане на диверсифициран портфейл от заеми и за предлагане на план за маркетинг и рекламиране;
е)  следните видове заеми: инвестиции в материални и нематериални активи с изключение на лични обезпечения; прехвърляне на предприятия; оборотен капитал, например междинно финансиране, финансиране на дефицити, паричен поток и кредитни линии.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)
1a.  Направленията имат общ набор от качествени показатели. Всяко едно направление има специфичен набор от показатели.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2
2.  За да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата по отношение на изпълнението на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19 за разработване на разпоредби за рамка за мониторинг и оценка, включително изменения на приложение II с цел показателите да бъдат преразгледани или допълнени, когато това е необходимо за целите на мониторинга и оценката.
2.  За да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата по отношение на изпълнението на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19 за разработване на разпоредби за рамка за мониторинг и оценка, включително изменения на приложение II с цел показателите да бъдат преразгледани или допълнени. Комисията приема делегиран акт относно показателите в срок до 31 декември 2022 г.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 а (нов)
1a.  Наличните цифри за размера на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, които биха били необходими за финансиране на проектите, получили знака „Печат за високи постижения“, се съобщават всяка година на двете направления на бюджетния орган най-малко 3 месеца преди датата на публикуване на съответните им позиции по бюджета на Съюза за следващата година, в съответствие с общоприетия график за годишната бюджетна процедура.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.
2.  Междинният преглед на програмата се извършва в срок до 30 юни 2024 г.
Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклада за междинната оценка в срок до 31 декември 2024 г.
При необходимост и въз основа на междинния преглед Комисията представя законодателно предложение за преразглеждане на настоящия регламент.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от две години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.
3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от две години след края на периода, посочен в член 1, Комисията представя окончателна оценка на програмата.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността, и по-специално наименованието на програмата, а за действията, финансирани по линия на направление „МЕДИА“ – и логото на „МЕДИА“. Комисията разработва лого на „КУЛТУРА“, което да се използва за действия, финансирани по линия на направление „КУЛТУРА“.
Изменение 111
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  проекти за сътрудничество;
a)  транснационални проекти за сътрудничество, като се прави ясно разграничение между малките, средните по мащаб и големите проекти и се отделя специално внимание на микроорганизациите и малките организации в сферата на културата;
Изменение 112
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква г
г)  мобилност на хората на изкуството и културните деятели и творците;
г)  мобилност на хората на изкуството и културните деятели и творците в рамките на тяхната транснационална дейност, включително покриване на разходи, свързани с художествена дейност, разпространение на художествени и културни произведения;
Изменение 113
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква д
д)  подкрепа за културните и творческите организации да извършват дейност в международен план;
д)  подкрепа за културните и творческите организации да извършват дейност в международен план и да развиват своя капацитет;
Изменение 114
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква а
a)  подкрепа за музикалния сектор: насърчаване на многообразието, творчеството и иновациите в музикалната сфера, по-специално разпространението на музикални репертоари в Европа и извън нея, дейностите за обучение и привличане на публика за европейския репертоар, както и подкрепа за събирането на данни и анализ;
a)  подкрепа за музикалния сектор: насърчаване на многообразието, творчеството и иновациите в музикалната сфера, по-специално в сектора на музиката на живо, включително чрез контакти в рамките на мрежи, разпространение и рекламиране на разнообразни европейски музикални произведения и репертоари в Европа и извън нея, обучение, участие в музикални дейности и достъп до тях, привличане на публика, видимост и признаване на творците, организаторите и хората на изкуството, по-специално на младите сред тях и на хората, които са в началото на своята кариера, както и подкрепа за събирането на данни и анализ;
Изменение 115
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква б
б)  подкрепа за книжния и издателския сектор: целенасочени действия за насърчаване на многообразието, творчеството и иновациите, по-специално на превода и популяризирането на европейските литературни произведения в Европа и извън нея, обучението и обмена на специалисти в сектора, автори и преводачи, както и транснационални проекти за сътрудничество, иновации и развойна дейност в сектора;
б)  подкрепа за книжния и издателския сектор: целенасочени действия за насърчаване на многообразието, творчеството, иновациите, по-специално превода, адаптирането в достъпни формати за хората с увреждания, популяризирането на европейските литературни произведения в Европа и извън нея, включително чрез библиотеките, обучението и обмена на специалисти в сектора, автори и преводачи, както и транснационални проекти за сътрудничество, иновации и развойна дейност в сектора;
Изменение 116
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква в
в)  подкрепа за секторите на архитектурата и културното наследство: целенасочени действия за мобилност на работещите в сферата, изграждане на капацитет, привличане на публика и интернационализация на секторите на културното наследство и архитектурата, насърчаване на културата на висококачествено застроената среда (т.нар. „Baukultur“), подкрепа за опазването, консервацията и развитието на културното наследство и неговите ценности чрез повишаване на осведомеността, изграждане на мрежи и дейности по взаимно обучение;
в)  подкрепа за секторите на културното наследство и архитектурата: целенасочени действия за мобилност на работещите в сферата, изследвания, въвеждане на стандарти за високо качество, изграждане на капацитет, споделяне на професионалните знания и умения между занаятчиите, привличане на публика, оказване на подкрепа за опазването, за консервацията, за възстановяването на жизненото пространство и за приспособяването на повторното използване, насърчаване на културата на висококачествено застроената среда (т.нар. „Baukultur“), устойчивост, разпространение, развитие и придаване на международно измерение на културното наследство и неговите ценности чрез повишаване на осведомеността, изграждане на мрежи и дейности по взаимно обучение;
Изменение 117
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква г
г)  подкрепа за други сектори: целенасочени действия в полза на развитието на творческите аспекти на сектора на дизайна и модния дизайн и културния туризъм, както и за тяхното популяризиране и представяне извън територията на Европейския съюз.
г)  подкрепа за други сектори: целенасочени популяризиращи действия в полза на развитието на творческите аспекти на други сектори, включително сектора на дизайна и модния дизайн и устойчивия културен туризъм, както и за тяхното популяризиране и представяне извън територията на Европейския съюз.
Изменение 118
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Оказване на подкрепа за всички сектори на културата и творчеството в областите, в които потребностите им се припокриват, като се има предвид, че по целесъобразност може да се разработят секторни действия в случаите, в които спецификата на даден подсектор оправдава прилагането на целенасочен подход. Прилага се хоризонтален подход към транснационалните проекти за сътрудничество, мобилност и интернационализация, включително чрез програми за гостуване, турнета, мероприятия, изпълнения на живо, изложби и фестивали, както и към популяризирането на многообразието, творчеството и иновациите, обучението и обмена на специалисти от сектора, изграждането на капацитет, изграждането на мрежи, уменията, привличането на публика и събирането и анализа на данни. За секторните действия се предвиждат бюджети, които са пропорционални на секторите, определени като приоритетни. Секторните действия следва да спомогнат за преодоляването на специфичните предизвикателства, пред които са изправени различните приоритетни сектори, определени в приложение I, въз основа на съществуващите пилотни проекти и на подготвителните действия.
Изменение 119
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 3 – уводна част
Специални действия, целящи да направят европейското културно многообразие и наследство видими и осезаеми и да създадат благоприятна среда за междукултурен диалог:
Специални действия, целящи да направят европейската идентичност и европейското културно многообразие и наследство видими и осезаеми и да създадат благоприятна среда за междукултурен диалог:
Изменение 120
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 3 – буква б
б)  действие „Знак за европейско наследство“, чрез което се осигурява финансова подкрепа за Решение № 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета34;
б)  действие „Знак за европейско наследство“, чрез което се осигурява финансова подкрепа за Решение № 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета34, и мрежа от обекти, носещи „Знака за европейско наследство“;
__________________
__________________
34 Решение № 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство (ОВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 1).
34 Решение № 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство (ОВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 1).
Изменение 121
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 3 – буква в
в)  награди на ЕС за постижения в сферата на културата;
в)  награди на ЕС за постижения в сферата на културата, включително Европейската награда за театър;
Изменение 122
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – алинея 3 – буква г а (нова)
га)  действия, насочени към междужанрови продукции, свързани с Европа и европейските ценности;
Изменение 123
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – уводна част
С приоритетите на направление „МЕДИА“ на програмата, посочени в член 5, се отчитат различията между отделните държави по отношение на реализацията и разпространението на аудио-визуално съдържание и достъпа до него, както и размерите и особеностите на съответните пазари, и се изпълняват, наред с другото, посредством:
С приоритетите на направление „МЕДИА“ на програмата, посочени в член 5, се отчитат изискванията на Директива 2010/13/ЕС и различията между отделните държави по отношение на реализацията и разпространението на аудио-визуално съдържание и достъпа до него, както и размерите и особеностите на съответните пазари, и се изпълняват, наред с другото, посредством:
Изменение 124
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква а
a)  създаване на аудио-визуални произведения;
a)  създаване на европейски аудио-визуални произведения, и по-специално филми и телевизионни произведения, например художествени, късометражни, документални, детски и анимационни филми, както и интерактивни произведения, например качествени видеоигри и мултимедийни продукти със сюжет, които имат по-голям потенциал за трансгранично разпространение от страна на европейските независими продуцентски компании;
Изменение 125
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква б
б)  продукция на новаторско телевизионно съдържание и телевизионни сериали;
б)  продукция на новаторско и качествено телевизионно съдържание и телевизионни сериали за всички възрасти чрез оказване на подкрепа на европейските независими продуцентски компании;
Изменение 126
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква б а (нова)
ба)  оказване на подкрепа за инициативи, насочени към създаването и популяризирането на произведения, свързани с историята на европейската интеграция и със събитията в Европа.
Изменение 127
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква в
в)  рекламни и маркетингови инструменти, включително онлайн и чрез анализ на данни, с цел повишаване на известността, видимостта, трансграничния достъп за европейските произведения и достигането им до публика;
в)  използване на инструменти за популяризиране, реклама и маркетинг, включително онлайн и чрез анализ на данни, с цел повишаване на известността, видимостта, трансграничния достъп за европейските произведения и достигането им до публика;
Изменение 128
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква г
г)  подкрепа за международните продажби и разпространение на ненационални европейски произведения на всички платформи за разпространение, включително чрез координирани стратегии за разпространение, обхващащи няколко държави;
г)  подкрепа за международните продажби и разпространение на ненационални европейски произведения в рамките на всички платформи за разпространение, като усилията са насочени както към малките, така и към големите продукции на всички платформи за разпространение, включително чрез координирани стратегии за разпространение, обхващащи няколко държави, и субтитриране, дублиране и аудиоописание;
Изменение 129
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква г а (нова)
га)  действия, предназначени да оказват подкрепа на държавите със слаб капацитет за отстраняване на съответните им установени недостатъци;
Изменение 130
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква д
д)  подкрепа на обмена между предприятията и на дейностите за изграждане на мрежи с цел способстване за европейските и международните съвместни продукции;
д)  подкрепа на обмена между предприятията и на дейностите за изграждане на мрежи с цел способстване за европейските и международните съвместни продукции и за разпространението на европейски произведения;
Изменение 131
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква д а (нова)
да)  оказване на подкрепа на европейските мрежи на авторите на аудио-визуални произведения от различни държави с цел да се насърчават творческите таланти в аудио-визуалния сектор;
Изменение 132
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква д б (нова)
дб)  специфични мерки, целящи да допринасят за справедливото третиране на творческия талант в аудио-визуалния сектор;
Изменение 133
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква ж
ж)  инициативи, поощряващи привличането на публика и филмовото образование, насочени по-специално към младите хора;
ж)  инициативи, поощряващи привличането и участието на публиката, особено в кината, и филмовото и аудио-визуалното образование, насочени по-специално към младите хора;
Изменение 134
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква з
з)  дейности по обучение и наставничество с цел увеличаване на капацитета на аудио-визуалните оператори да се адаптират към новите пазарни развития и цифровите технологии;
з)  дейности по обучение и наставничество с цел увеличаване на капацитета на аудио-визуалните оператори, включително занаятчиите и техническите лица, да се адаптират към новите пазарни развития и цифровите технологии;
Изменение 135
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква и
и)  европейска мрежа от оператори на канали за видео по заявка, в чиято програма е включен значителен дял ненационални европейски филми;
и)  една или повече европейски мрежи от оператори на канали за видео по заявка, чиято програма включва значителен дял ненационални европейски филми;
Изменение 136
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква й
й)  европейска(и) мрежа(и) на фестивали, в чиято програма е включен значителен дял ненационални европейски филми;
й)  европейски фестивали и мрежи от фестивали, на които се прожектират и популяризират разнообразни европейски аудио-визуални произведения и чиято програма включва значителен дял ненационални европейски филми;
Изменение 137
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква к
к)  европейска мрежа от оператори на киносалони, в чиято програма е включен значителен дял ненационални европейски филми;
к)  европейска мрежа от оператори на киносалони, в чиято програма е включен значителен дял ненационални европейски филми и които допринасят за укрепване на ролята на киносалоните във веригата за създаване на стойност и изтъкват социалния аспект на публичните прожекции;
Изменение 138
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква л
л)  специфични мерки, целящи по-балансираното участие на половете в аудио-визуалния сектор;
л)  специфични мерки, включително дейности по наставничество и изграждане на мрежи, целящи по-балансираното участие на половете в аудио-визуалния сектор;
Изменение 139
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 1 – буква н а (нова)
на)  подкрепа за разпространението на телевизионно културно съдържание онлайн и офлайн и многоезичния достъп до него, включително чрез субтитриране, с цел популяризиране на богатството и многообразието на европейското културно наследство, съвременните творби и езиците.
Изменение 140
Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  разработване на политики, транснационален обмен на опит и ноу-хау, дейности за взаимно обучение и създаване на мрежи между културните и творческите организации и създателите на политики с междусекторен характер;
a)  разработване на политики, транснационален обмен на опит и ноу-хау, дейности за взаимно обучение, включително наставничество от партньори спрямо нови участници в програмата, повишаване на осведомеността и създаване на мрежи между културните и творческите организации и създателите на политики с междусекторен характер, включително чрез постоянен структурен диалог със заинтересованите страни, както и чрез форум на секторите на културата и творчеството за укрепване на диалога и определяне на насочеността на секторните политики;
Изменение 141
Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква а
a)  насърчаване на нови форми на създаване на кръстопътя между различните сектори на културата и творчеството, например чрез използването на иновативни технологии;
a)  насърчаване на нови форми на творчество на кръстопътя между различните сектори на културата и творчеството и съвместно с оператори от други сектори, например чрез използването на иновативни технологии и чрез оказването на съдействие по отношение на използването на тези технологии, в рамките на културни организации и посредством сътрудничество чрез цифрови центрове;
Изменение 142
Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква б а (нова)
ба)  действия, насочени към междужанровите продукции, свързани с Европа и европейските ценности;
Изменение 143
Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 3 – буква а
a)  популяризиране на програмата на национално равнище и предоставяне на информация за различните видове финансова подкрепа по линия на политиката на Съюза;
a)  популяризиране на програмата на национално равнище и предоставяне на актуална информация за различните видове финансова подкрепа по линия на политиката на Съюза и за критериите и процедурите за оценка и резултатите от нея;
Изменение 144
Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 3 – буква б
б)  стимулиране на трансграничното сътрудничество между професионалистите, институциите, платформите и мрежите в рамките на и между областите на политиката и секторите, обхванати от програмата;
б)  предоставяне на подкрепа на потенциалните бенефициери в процеса на подаване на заявления, стимулиране на трансграничното сътрудничество и на обмена на най-добри практики между професионалистите, институциите, платформите и мрежите в рамките на и между областите на политиката и секторите, обхванати от програмата;
Изменение 145
Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 3 – буква в
в)  подпомагане на Комисията при осигуряването на адекватна комуникационна дейност и разпространение на информация сред гражданите относно резултатите от програмата;
в)  подпомагане на Комисията при осигуряването на адекватна комуникационна дейност „от долу нагоре“ и „отгоре надолу“ и разпространение на информация сред гражданите и операторите относно резултатите от програмата;
Изменение 146
Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 4 – буква а
a)  справяне със структурните промени, пред които е изправен медийният сектор, чрез поощряване и мониторинг на разнообразието и плурализма на медийната среда;
a)  справяне със структурните и технологичните промени, пред които е изправен секторът на новинарските медии, чрез поощряване на независимостта и плурализма на медийната среда и оказване на подкрепа за независимия мониторинг с оглед на оценката на рисковете и предизвикателствата за плурализма и свободата на медиите;
Изменение 147
Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 4 – буква б
б)  подкрепа за високите стандарти в медийното производство чрез насърчаване на сътрудничеството, трансграничната колаборативна журналистика и качественото съдържание;
б)  подкрепа за високите стандарти в медийното производство чрез насърчаване на сътрудничеството, цифровите умения, трансграничната колаборативна журналистика, качественото съдържание и устойчивите медийни икономически модели с цел гарантиране на професионалната етика в журналистиката;
Изменение 148
Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 4 – буква в
в)  насърчаване на медийната грамотност, за да могат гражданите да развият критично разбиране на медиите.
в)  насърчаване на медийната грамотност, за да могат гражданите, и по-специално младите хора, да развият критично разбиране на медиите, оказване на подкрепа за създаването на платформа на Съюза за споделяне на практики и политики в областта на медийната грамотност сред всички държави членки, включително чрез университетски мрежи за радио и медии, които разглеждат въпроси, свързани с Европа, и предлагане на програми за обучение на специалистите от новинарските медии, за да разпознават дезинформацията и да се борят с нея.
Изменение 149
Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – алинея 4 – буква в а (нова)
ва)  насърчаване и гарантиране на политическия диалог и диалога с гражданското общество относно заплахите за свободата и плурализма на медиите в Европа;
Изменение 150
Предложение за регламент
Приложение ІI – параграф -1 (нов)
-1.  ОБЩИ КАЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМАТА
(1)  Ползи за гражданите и общностите;
(2)  ползи за укрепването на европейското културно многообразие и европейското културно наследство;
(3)  ползи за икономиката и работните места в Съюза, по-специално в секторите на културата и творчеството и МСП;
(4)  интегриране на политиките на Съюза, включително на международните културни отношения;
(5)  европейска добавена стойност;
(6)  качество на партньорствата и културните проекти;
(7)  брой на лицата, имащи достъп до европейски културни и творчески произведения, подкрепяни от програмата;
(8)  брой на работните места, свързани с финансираните проекти;
(9)  по целесъобразност – равновесие между половете, мобилност и овластяване на деятелите в секторите на културата и творчеството.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.

Последно осъвременяване: 1 април 2019 г.Правна информация