Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0190(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0156/2019

Předložené texty :

A8-0156/2019

Rozpravy :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Hlasování :

PV 28/03/2019 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0323

Přijaté texty
PDF 332kWORD 93k
Čtvrtek, 28. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) ***I
P8_TA-PROV(2019)0323A8-0156/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0366),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 167 odst. 5 a čl. 173 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0237/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. února 2019(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A8-0156/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Kultura, kulturní dědictví a kulturní rozmanitost jsou pro evropskou společnost velmi přínosné z kulturního, environmentálního, sociálního a ekonomického hlediska a měly by být propagovány a podporovány. Římské prohlášení ze dne 25. března 2017 a Evropská rada v prosinci 2017 uvedly, že vzdělávání a kultura jsou klíčem k budování inkluzivních a soudržných společností pro všechny a k udržení evropské konkurenceschopnosti.
(1)  Kultura, umění, kulturní dědictví a kulturní rozmanitost jsou pro evropskou společnost velmi přínosné z kulturního, výchovně demokratického, environmentálního, sociálního a ekonomického hlediska a z hlediska lidských práv a měly by být propagovány a podporovány. Římské prohlášení ze dne 25. března 2017 a Evropská rada v prosinci 2017 uvedly, že vzdělávání a kultura jsou klíčem k budování inkluzivních a soudržných společností pro všechny a k udržení evropské konkurenceschopnosti.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii je Unie založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů. Tyto hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v právech, svobodách a zásadách zakotvených v Listině základních práv Evropské unie, která má podle článku 6 Smlouvy o Evropské unii stejnou právní sílu jako Smlouvy.
(2)  Podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii je Unie založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů. Tyto hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v právech, svobodách a zásadách zakotvených v Listině základních práv Evropské unie (dále jen Listina), která má podle článku 6 Smlouvy o Evropské unii stejnou právní sílu jako Smlouvy. V článku 11 této Listiny je pak konkrétně zakotvena svoboda projevu a informací a v článku 13 svoboda umění a věd.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Cíle Unie pro kulturní a kreativní odvětví dále stanoví sdělení Komise o Nové evropské agendě pro kulturu15. Jejím cílem je maximalizovat sílu kultury a kulturní rozmanitosti ve prospěch sociální soudržnosti a společenského blahobytu posilováním přeshraničního rozměru kulturních a kreativních odvětví, podporováním jejich schopnosti růst, podpořit kreativitu založené na kultuře v oblasti vzdělávání a inovací ve prospěch tvorby pracovních míst a růstu a posilovat mezinárodní kulturní vztahy. Program Kreativní Evropa by měl spolu s dalšími programy Unie podporovat provádění této nové evropské agendy pro kulturu. To je rovněž v souladu s Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005, která vstoupila v platnost dne 18. března 2007 a jejíž stranou je Unie.
(4)  Cíle Unie pro kulturní a kreativní odvětví dále stanoví sdělení Komise o Nové evropské agendě pro kulturu15. Jejím cílem je maximalizovat sílu kultury a kulturní rozmanitosti ve prospěch sociální soudržnosti a společenského blahobytu posilováním přeshraničního rozměru kulturních a kreativních odvětví, podporováním jejich schopnosti růst, podpořit kreativitu založené na kultuře v oblasti vzdělávání a inovací ve prospěch tvorby pracovních míst a růstu a posilovat mezinárodní kulturní vztahy. Program Kreativní Evropa by měl spolu s dalšími programy Unie podporovat provádění této nové evropské agendy pro kulturu, neboť niterná hodnota kultury a uměleckého projevu by měla být vždy uchovávaná a podporovaná a umělecké vyjádření je ústředním prvkem projektů spolupráce. Podpora provádění této nové evropské agendy pro kulturu je rovněž v souladu s Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005, která vstoupila v platnost dne 18. března 2007 a jejíž stranou je Unie.
__________________
__________________
15 COM(2018)0267.
15 COM(2018)0267.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Politiky Unie budou doplňkem a přidanou hodnotou k opatřením, která v oblasti kultury a kreativity přijímají členské státy. Dopad politik Unie by měl být pravidelně hodnocen na základě kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, jako jsou přínosy pro občany, aktivní účast občanů, přínosy pro hospodářství Unie, pokud jde o růst a zaměstnanost, vedlejší účinky na jiná ekonomická odvětví a dovednosti a schopnosti lidí pracujících v kulturních a kreativních odvětvích.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)  K cílům tohoto programu patří ochrana a rozvoj evropského kulturního dědictví. Uznává se, že tyto cíle jsou současně nedílnou součástí práva na znalost kulturního dědictví a na účast na kulturním životě zakotveného v Rámcové úmluvě Rady Evropy o hodnotě kulturního dědictví pro společnost (úmluva z Fara), která vstoupila v platnost dne 1. června 2011. Tato úmluva zdůrazňuje úlohu kulturního dědictví při utváření mírové a demokratické společnosti a v procesech udržitelného rozvoje a podpory kulturní rozmanitosti.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Podpora kulturní rozmanitosti v Evropě závisí na existenci prosperujících a odolných kulturních a kreativních odvětví, která jsou schopna tvořit, produkovat a distribuovat svoje díla širokémurozmanitému evropskému publiku. To rozšiřuje jejich obchodní potenciál a přispívá k udržitelnému růstu a vytváření pracovních míst. Podpora kreativity navíc přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovací v průmyslových hodnotových řetězcích. Navzdory nedávnému pokroku je evropský kulturní a kreativní trh i nadále roztříštěn podél národních a jazykových hranic, což kulturním a kreativním odvětvím neumožňuje plně využívat výhod jednotného evropského trhu a zejména jednotného digitálního trhu.
(5)  Podpora kulturní rozmanitosti v Evropě a povědomí o společných kořenech se zakládá na svobodě uměleckého projevu, na schopnostech a dovednostech umělců a kulturních subjektů a na existenci prosperujících a odolných kulturních a kreativních odvětví ve veřejné i soukromé sféře a na jejich schopnosti tvořit, inovovat, produkovat a distribuovat svoje díla pro širokérozmanité evropské publikum. To rozšiřuje jejich obchodní potenciál, rozšiřuje přístup ke kreativnímu obsahu, uměleckému výzkumu a kreativitě a podporuje takový obsah, výzkum a kreativitu a přispívá k udržitelnému růstu a vytváření pracovních míst. Podpora kreativity a nových znalostí navíc přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a ke stimulaci inovací v průmyslových hodnotových řetězcích. Ke vzdělávání na poli umění a kultury a k uměleckému výzkumu by měl být uplatňován širší přístup, který by měl postoupit od přístupu založeného na vědě, technice, inženýrství a matematice (STEM) k přístupu založenému na vědě, technice, inženýrství, umění a matematice (STEAM). Navzdory nedávnému pokroku, pokud jde o podporu překladů a titulkování, je evropský kulturní a kreativní trh i nadále roztříštěn podél národních a jazykových hranic. Je možné učinit více pro to, aby kulturní a kreativní odvětví mohla plně využívat výhod jednotného evropského trhu a zejména jednotného digitálního trhu, a mimo jiné i zohlednit ochranu práv duševního vlastnictví, a současně respektovat specifika jednotlivých trhů.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Přechod k digitalizaci je změnou paradigmatu a pro kulturní a kreativní odvětví představuje jednu z největších výzev. Digitální inovace změnily zvyky, vztahy a modely produkce i spotřeby na úrovni jednotlivců i společnosti a měly by posilovat kulturní a kreativní projevy a kulturní a kreativní diskurz a současně respektovat specifickou hodnotu kulturních a kreativních odvětví v digitálním prostředí.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Program by měl zohledňovat dvojí povahu kulturních a kreativních odvětví a uznávat jak vlastní a uměleckou hodnotu kultury, tak ekonomickou hodnotu těchto odvětví, včetně jejich širšího přínosu pro růst a konkurenceschopnost, kreativitu a inovace. To vyžaduje silná evropská kulturní a kreativní odvětví, a zejména dynamické evropské audiovizuální odvětví, s přihlédnutím k jeho schopnosti oslovit široké publikum a jeho hospodářskému významu, a to i pro další tvůrčí odvětví, jakož i pro kulturní cestovní ruch. Na světových audiovizuálních trzích však dále zesílila konkurence, a to vlivem tzv. digitálního přelomu, např. změn v mediální produkci, spotřebě a posilujícím postavení globálních platforem šíření obsahu. Proto je třeba podporu evropských odvětví dále zvýšit.
(6)  Program by měl zohledňovat dvojí povahu kulturních a kreativních odvětví a uznávat jak vlastní a uměleckou hodnotu kultury, tak ekonomickou hodnotu těchto odvětví, včetně jejich širšího přínosu pro růst a konkurenceschopnost, kreativitu, inovace, mezikulturní dialog, sociální soudržnost a vytváření nových znalostí. To vyžaduje silná evropská kulturní a kreativní odvětví, jak v ziskových, tak v neziskových sférách, a zejména dynamické evropské audiovizuální odvětví, s přihlédnutím k jeho schopnosti oslovit široké publikum na místní, vnitrostátní i unijní úrovni a jeho hospodářskému významu, a to i pro další tvůrčí odvětví, jakož i pro kulturní cestovní ruch a regionální, místní a městský rozvoj. Na světových audiovizuálních trzích však dále zesílila konkurence, a to vlivem tzv. digitálního přelomu, např. změn v mediální produkci, spotřebě a posilujícím postavení globálních platforem šíření obsahu. Proto je třeba podporu evropských odvětví dále zvýšit.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Aktivní evropské občanství, společné hodnoty, kreativita a inovace vyžadují pevný základ, na kterém se mohou rozvíjet. Program by měl podporovat vzdělávání ve filmové a audiovizuální oblasti, zejména mezi nezletilými a mladými lidmi obecně.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu různých odvětví, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby, a to individualizovanými přístupy v rámci složky věnované audiovizuálnímu odvětví, složky věnované ostatním kulturním a kreativním odvětvím a meziodvětvové složky.
(7)  Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu a problematiku různých odvětví, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby, a to individualizovanými přístupy v rámci složky věnované audiovizuálnímu odvětví, složky věnované ostatním kulturním a kreativním odvětvím a meziodvětvové složky. Program by měl rovnoměrně podporovat všechna kulturní a kreativní odvětví horizontálními systémy zaměřenými na společné potřeby. V návaznosti na pilotní projekty, přípravné akce a studie by měl rovněž provádět odvětvové akce uvedené v příloze tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Hudba ve všech formách a projevech, zejména pak soudobá a živá hudba, je důležitým prvkem kulturního, uměleckého a ekonomického dědictví Unie. Hudba představuje prvek sociální soudržnosti, multikulturní integrace a socializace mladých lidí a slouží jako klíčový nástroj k obohacení kultury, včetně cestovního ruchu spjatého s kulturou. V oblasti hudby by proto měl být kladen zvláštní důraz na specifická opatření prováděná na základě tohoto nařízení v rámci složky KULTURA, pokud jde o rozdělení finančních prostředků a cílená opatření. Individualizované výzvy (k předkládání návrhů) a nástroje by měly přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti hudebního odvětví a k řešení některých specifických problémů, kterým čelí.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)  Je třeba posílit podporu Unie na poli mezinárodních kulturních vztahů. Program by měl usilovat o to, aby přispíval k plnění třetího strategického cíle nové evropské agendy pro kulturu tím, že kulturní a mezikulturní dialog využije jako hybnou sílu udržitelného sociálního a hospodářského rozvoje. V Unii, jakož i ve zbytku světa, podněcují města nové kulturní politiky. Celá řada kreativních komunit na celém světě společně tvoří v centrech a inkubátorech tvorby a ve specializovaných prostorech. Unie by měla napomáhat při vytváření sítí mezi takovými komunitami z Unie a třetích zemí a měla by podněcovat multidisciplinární spolupráci využívající umělecké, tvůrčí a digitální schopnosti zúčastněných.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Meziodvětvová složka má za cíl využít potenciál spolupráce mezi jednotlivými kulturními a kreativními odvětvími. K přínosům společného průřezového přístupu patří předávání znalostí a správní efektivnost.
(8)  Meziodvětvová složka má za cíl řešit společné výzvy, kterým čelí jednotlivá kulturní a kreativní odvětví a využít potenciál spolupráce mezi takovými odvětvími. K přínosům společného průřezového přístupu patří předávání znalostí a správní efektivnost.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Intervence Unie v audiovizuálním odvětví je nezbytná jako součást politik Unie v oblasti jednotného digitálního trhu. To se týká zejména modernizace rámce autorského práva a navrhovaného nařízení o online vysílání vysílacích organizací16, jakož i návrhu na změnu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU17. Ty se snaží posílit schopnost evropských audiovizuálních subjektů financovat, produkovat a šířit díla, která se dokáží dostatečně zviditelnit v různých dostupných komunikačních médiích (např. v televizi, v kině nebo na platformách videa na vyžádání) a být atraktivní pro diváky na stále otevřenějším a konkurenčnějším trhu v Evropě i mimo ni. Podpora by měla být navýšena, aby bylo možné reagovat na nejnovější vývoj na trhu, zejména na silnější postavení globálních platforem distribuce oproti národním televizním a rozhlasovým vysílatelům, kteří tradičně investují do výroby evropských děl.
(9)  Intervence Unie v audiovizuálním odvětví je nezbytná jako součást politik Unie v oblasti jednotného digitálního trhu. To se týká zejména modernizace rámce autorského práva a navrhovaného nařízení o online vysílání vysílacích organizací16 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/180817. Ty se snaží posílit schopnost evropských audiovizuálních subjektů vytvářet, financovat, produkovat a šířit díla rozličných formátů v různých dostupných komunikačních médiích (např. v televizi, v kině nebo na platformách videa na vyžádání) a být atraktivní pro diváky na stále otevřenějším a konkurenčnějším trhu v Evropě i mimo ni. Podpora by měla být navýšena, aby bylo možné reagovat na nejnovější vývoj na trhu, zejména na silnější postavení globálních platforem distribuce oproti národním televizním a rozhlasovým vysílatelům, kteří tradičně investují do výroby evropských děl.
__________________
__________________
16 COM(2016)0594
16 COM(2016)0594
17 COM(2016)0287
17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu (Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 69).
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Zvláštní opatření v rámci programu Kreativní Evropa, jako je označení „Evropské dědictví“, Dny evropského dědictví, evropské ceny v oblasti současné, rockové a populární hudby, literatury, kulturního dědictví a architektury a Evropská hlavní města kultury, oslovily přímo miliony evropských občanů, ukázaly sociální a hospodářské přínosy evropských kulturních politik, a proto by se v nich mělo pokračovat, a bude-li to možné, měly by se rozšířit.
(10)  Zvláštní opatření v rámci programu Kreativní Evropa, jako je označení „Evropské dědictví“, Dny evropského dědictví, evropské ceny v oblasti současné, rockové a populární hudby, literatury, kulturního dědictví a architektury a Evropská hlavní města kultury, oslovily přímo miliony evropských občanů, ukázaly sociální a hospodářské přínosy evropských kulturních politik, a proto by se v nich mělo pokračovat, a bude-li to možné, měly by se rozšířit. Program by měl podporovat vytváření sítí mezi lokalitami, které nesou označení „Evropské dědictví“.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)  Program Kreativní Evropa zřízený nařízením (EU) č. 1295/2013 podnítil vznik inovativních a úspěšných projektů, které přinesly osvědčené postupy v oblasti nadnárodní evropské spolupráce v kreativních a kulturních odvětvích. Obohatila se tak evropská kulturní rozmanitost, z čehož může profitovat publikum, a zvýšil se sociální a hospodářský přínos evropských kulturních politik. Mají-li mít takové úspěchy větší účinek, je třeba je zviditelňovat a všude, kde je to možné, znásobovat.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)
(10b)  Do plnění cílů programu a jeho dalšího rozvoje by měly být aktivně zapojeny všechny úrovně subjektů v kulturním a kreativním odvětví. Jelikož zkušenosti z formálního zapojení zúčastněných stran v rámci modelu participativní správy Evropského roku kulturního dědictví, zavedeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/8641a, ukázaly, že se jedná o efektivní způsob začleňování kultury do ostatních odvětvových politik, je vhodné uplatnit uvedený model i v tomto programu. Tento model participativní správy by se měl na základě průřezového přístupu snažit vytvářet synergie mezi jednotlivými programy a iniciativami Unie v oblasti kultury a kreativity.
___________________
1a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/864 ze dne 17. května 2017 o Evropském roku kulturního dědictví (2018) (Úř. věst. L 131, 20.5.2017, s. 1).
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 c (nový)
(10c)  Ke zvláštním opatřením programu by mělo patřit stěžejní meziodvětvové opatření, jehož účelem by mělo být zviditelnění evropské kreativity a kulturní rozmanitosti v členských státech EU a v třetích zemích. Prostřednictvím tohoto opatření by měla být zdůrazněna a zvláštním způsobem oceněna špičková úroveň evropské kulturní kreativity, která podněcuje šíření křížových inovací do širší ekonomiky.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Kultura má zásadní význam pro posilování inkluzivní a soudržné společnosti. V souvislosti s migračním tlakem hraje kultura důležitou úlohu při integraci migrantů, kdy jim pomáhá cítit se součástí hostitelské společnosti a budovat dobré vztahy mezi migranty a jejich novým společenstvím.
(11)  Kultura má zásadní význam pro posilování inkluzivní, soudržné a přemýšlivé společnosti, pro oživení různých území a podporu sociálního začlenění osob ze znevýhodněných skupin obyvatelstva. V souvislosti s problémy spojenými s migrací a integrací hraje kultura důležitou úlohu při vytváření inkluzivního prostředí umožňujícího mezikulturní dialog a při integraci migrantů a uprchlíků, neboť jim pomáhá cítit se součástí hostitelské společnosti a budovat dobré vztahy mezi migranty a jejich novým společenstvím.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Kultura je prospěšná pro hospodářskou, sociální a environmentální udržitelnost a takovou udržitelnost podporuje. Měla by proto být klíčovým prvkem strategií politického rozvoje. Je třeba podtrhnout přínos kultury pro blaho společnosti obecně. V souladu s deklarací z Davosu ze dne 22. ledna 2018 nazvanou „Na cestě ke kvalitní stavební kultuře pro Evropu“ by proto měla být přijata opatření na podporu nového integrovaného přístupu k utváření vysoce kvalitní výstavby (Baukultur), která bude vycházet z kultury, bude posilovat sociální soudržnost, zaručí udržitelné životní prostředí a bude celkově přispívat ke zdraví a životní pohodě obyvatel. Takový přístup by neměl klást důraz pouze na městské oblasti, ale měl by mít zejména na zřeteli propojení okrajových, odlehlých a venkovských oblastí. Koncept Baukultury zahrnuje všechny faktory, které mají přímý dopad na kvalitu života občanů a komunit, a tím velmi konkrétně podporuje začleňování, soudržnost a udržitelný rozvoj.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)
(11b)  Prioritou je, aby kultura, a to i kulturní a audiovizuální produkty a služby, byla lépe zpřístupněna osobám se zdravotním postižením a sloužila jim jako nástroj podporující jejich úplné osobní naplnění a aktivní účast, a přispívala tak ke skutečně inkluzivní společnosti založené na solidaritě. Program by měl proto v celé Unii prosazovat a zvyšovat účast na kulturním životě, zejména pokud jde o osoby se zdravotním postižením, osoby pocházející ze znevýhodněného prostředí a obyvatele venkovských a odlehlých oblastí.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Základem dynamických kulturních a kreativních odvětví – včetně odvětví zpravodajských médií – je umělecká svoboda. Program by měl ve snaze o podporu pluralitního mediálního prostředí prosazovat přesahy a spolupráci mezi audiovizuálním a vydavatelským odvětvím.
(12)  Základem dynamických kulturních a kreativních odvětví a odvětví zpravodajských médií je svoboda uměleckého a kulturního vyjádření, svoboda projevu a pluralita médií. Program by měl ve snaze o podporu pluralitního a nezávislého mediálního prostředí prosazovat přesahy a spolupráci mezi audiovizuálním a vydavatelským odvětvím v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU1a. Prosazováním mediální gramotnosti, zejména mezi mladými lidmi, by měl program podporovat pracovníky médií a zlepšovat rozvoj kritického myšlení mezi občany.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1)
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Klíčovým předpokladem pro lépe propojené, silnější a udržitelnější kulturní a kreativní odvětví v Unii je mobilita umělců a subjektů působících v oblasti kultury, pokud jde o rozvoj dovedností, učení, mezikulturní povědomí, spoluvytváření, koprodukce, oběh a šíření uměleckých děl, účast na mezinárodních akcích, jako jsou veletrhy a festivaly. Takové mobilitě stojí často v cestě chybějící právní status, obtíže spojené se získáním víz, doba platnosti povolení, nebezpečí dvojího zdanění a nejisté a nestabilní podmínky sociálního zabezpečení.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  V souladu s články 8 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) by program měl ve všech svých činnostech podporovat genderový mainstreaming a cíle rovného zacházení a v příslušných případech by měl definovat vhodná kritéria genderové vyváženosti.
(13)  V souladu s články 8 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) by program měl ve všech svých činnostech podporovat genderový mainstreaming a cíle rovného zacházení a v příslušných případech by měl definovat vhodná kritéria genderové vyváženosti a rozmanitosti. Program by měl usilovat o to, aby zapojení do něj a projekty vytvářené na jeho základě zachycovaly a prezentovaly rozmanitost evropské společnosti. Činnosti prováděné v rámci programu by měly být monitorovány a měly by se o nich podávat zprávy, aby se zajistily výsledky programu v tomto ohledu a aby tvůrci politik mohli přijímat lépe informovaná rozhodnutí ohledně budoucích programů.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  V Unii jsou ženy v umění a kultuře silně zastoupeny jako autorky, odbornice, učitelky i jako publikum, které má stále větší přístup ke kultuře. Výzkum a studie, jako jsou např. Evropské ženské audiovizuální sítě pro filmové režiséry a projekt s názvem We Must v oblasti hudby, nicméně poukázaly na rozdíly v odměňování žen a mužů a dokreslují, že ženy mají k realizaci svých děl a k pozicím s rozhodovacími pravomocemi v kulturních, uměleckých a tvůrčích institucích méně příležitostí. Proto je nutné podporovat talentované ženy, šířit jejich díla, a podporovat tak jejich uměleckou kariéru.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Program by měl v souladu se závěry, které byly vyvozeny z Evropského roku kulturního dědictví 2018, posilovat kapacity tohoto odvětví pro spolupráci a podporu, a to prosazováním činností spojených s odkazem Evropského roku kulturního dědictví 2018 a měl by tento rok zhodnotit. V této souvislosti je třeba upozornit na prohlášení Rady ministrů kultury z listopadu 2018 a prohlášení vydaná během slavnostního zakončení zasedání Rady dne 7. prosince 2018. Program by měl přispět k dlouhodobému udržitelnému zachování evropského kulturního dědictví prostřednictvím podpůrných opatření pro řemeslníky, kteří ovládají tradiční řemesla spojená s obnovou kulturního dědictví.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  V souladu se sdělením Komise „Na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu“ ze dne 22. července 201419 by příslušné politiky a nástroje měly vypracovat hodnotu dlouhodobosti a udržitelnosti evropského kulturního dědictví a vytvořit integrovanější přístup k jeho zachování, zhodnocení a podpoře.
(15)  V souladu se sdělením Komise „Na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu“ ze dne 22. července 201419 by příslušné politiky a nástroje měly vypracovat hodnotu dlouhodobosti a udržitelnosti evropského minulého i současného, hmotného i nehmotného a digitálního kulturního dědictví a vytvořit integrovanější přístup k jeho zachování, adaptivnímu opětovnému využití, šíření, zhodnocení a podpoře, mj. podporou kvalitního a koordinovaného sdílení odborných znalostí a rozvoje společných kvalitních norem pro toto odvětví a mobility pro profesionály v něm působící. Kulturní dědictví je nedílnou součástí evropské soudržnosti a podporuje propojení mezi tradicí a inovací. Prioritou programu by měla být ochrana kulturního dědictví a podpora umělců, tvůrců a řemeslných dovedností.
__________________
__________________
19 COM/2014/0477
19 COM/2014/0477
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Program by měl přispívat k angažovanosti a zapojení občanů a organizací občanské společnosti do kultury a života společnosti, k podpoře kulturního vzdělávání a ke zpřístupnění kulturních znalostí a kulturního dědictví veřejnosti. Dále by měl, mj. prostřednictvím synergií mezi kulturou, uměními, vědou, výzkumem a technologiemi, pěstovat v procesu tvorby a uchovávání kvalitu a inovace.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)  V souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2016 o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví by podpora kulturních a kreativních odvětví měla být průřezovým prvkem. Projekty by měly být začleněny do programu s cílem podporovat nové obchodní modely a dovednosti a tradiční know-how a přetvářet tvůrčí a mezioborová řešení v ekonomickou a sociální hodnotu. Kromě toho by měly být plně využívány potenciální synergie mezi politikami Unie, aby bylo možné účinně využívat finanční prostředky, které jsou k dispozici v rámci programů Unie, jako je např. Horizont Evropa, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus +, Program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a InvestEU.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou rovněž účastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své příslušné pravomoci.
(18)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou rovněž účastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své příslušné pravomoci. O finančních částkách, kterými na program přispějí třetí země, by měla být rozpočtovému orgánu každoročně podána zpráva.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  Evropská filmová akademie si od svého vzniku vybudovala jedinečné know-how a má jedinečné postavení k tomu, aby vytvořila celoevropskou komunitu filmových tvůrců a odborníků, která by propagovala a šířila evropské filmy za hranice zemí vzniku a rozvíjela skutečně evropské publikum. Proto by měl být způsobilý pro přímou podporu Unie.
(22)  Evropská filmová akademie od svého vzniku přispívala svým specifickým know-how a jedinečným postavením k rozvoji celoevropské komunity filmových tvůrců a odborníků, která by propagovala a šířila evropské filmy za hranicemi zemí vzniku a stimulovala formování mezinárodního publika všech věkových kategorií. Proto by měla být výjimečně způsobilá pro přímou podporu Unie v souvislosti s její spoluprací s Evropským parlamentem na pořádání Filmové ceny LUX. Přímá podpora však musí být spojena s jednáním o dohodě o spolupráci mezi oběma stranami, jež by obsahovala konkrétní úkoly a cíle, a přímou podporu by mělo být možné poskytnout až po uzavření takové dohody. Tím se nevylučuje možnost Evropské filmové akademie žádat o financování na další iniciativy a projekty v rámci různých složek programu.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  Orchestr mladých Evropské unie si od svého založení vybudoval jedinečné know-how v oblasti podpory mezikulturního dialogu, vzájemného respektu a porozumění prostřednictvím kultury. Zvláštnost Orchestru mladých Evropské unie spočívá v tom, že jde o evropský orchestr, který přesahuje kulturní hranice a skládá se z mladých hudebníků, kteří jsou vybíráni podle náročných uměleckých kritérií prostřednictvím každoročního přísného konkurzu ve všech členských státech. Proto by měl být způsobilý pro přímou podporu Unie.
(23)  Orchestr mladých Evropské unie si od svého založení vybudoval jedinečné know-how v oblasti podpory bohatého evropského hudebního dědictví, přístupu k hudebnímu a mezikulturnímu dialogu a vzájemného respektu a porozumění prostřednictvím kultury, jakož i v oblasti posilování profesionality svých mladých hudebníků tím, že jim zprostředkovává dovednosti nezbytné pro kariéru v kulturním a kreativním odvětví. Přínos Orchestru mladých Evropské unie uznaly členské státy i orgány a instituce Unie, včetně jednotlivých předsedů Komise a Evropského parlamentu. Zvláštnost Orchestru mladých Evropské unie spočívá v tom, že jde o evropský orchestr, který přesahuje kulturní hranice a skládá se z mladých hudebníků, kteří jsou vybíráni podle náročných uměleckých kritérií prostřednictvím každoročního přísného a transparentního konkurzu ve všech členských státech. Proto by měl být výjimečně způsobilý pro přímou podporu Unie, a to na základě specifických úkolů a cílů, které vymezí a poté bude pravidelně posuzovat Komise. Aby byla tato podpora zajištěna, měl by Orchestr mladých Evropské unie usilovat o zvýšení své viditelnosti a o dosažení vyváženějšího zastoupení hudebníků ze všech členských států. Orchestr by měl také diverzifikovat své příjmy tím, že bude aktivně usilovat o finanční podporu z jiných zdrojů než z prostředků Unie.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  Finanční podpora by měla být využívána k tomu, aby úměrným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, a opatření by neměla zdvojovat ani vytlačovat soukromé financování nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Akce by měly mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.
(26)  Finanční podpora by měla být využívána k tomu, aby úměrným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, a opatření by neměla zdvojovat ani vytlačovat soukromé financování nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Akce by měly mít jasnou evropskou přidanou hodnotu a měly by být přizpůsobeny konkrétním projektům, které podporují. Program by neměl zohledňovat jen ekonomickou hodnotu projektů, ale i jejich kulturní a tvůrčí rozměr a specifičnost dotčených odvětví.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)
(26a)  Finanční prostředky určené na programy podle nařízení …/…[nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci]1a a nařízení …/… [IPA III]1b by měly být použity také k financování akcí v rámci mezinárodního rozměru programu. Tyto akce by se měly provádět v souladu s tímto nařízením.
__________________
1a 2018/0243 (COD).
1b 2018/0247 (COD).
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
(27)  Jedním z největších problémů kulturních a kreativních odvětví je jejich přístup k finančním prostředkům, které by jim umožnily, aby si vybudovala, udržela nebo zvýšila konkurenceschopnost nebo aby svoji činnost rozšířila na mezinárodní úroveň. Politické cíle tohoto programu by měly být rovněž řešeny prostřednictvím finančních nástrojů a rozpočtové záruky v rámci okna (oken) politiky fondu Invest EU.
(27)  Kulturní a kreativní odvětví představují inovativní, odolná a rostoucí odvětví hospodářství Unie, která na základě duševního vlastnictví a kreativity jednotlivců vytvářejí hospodářskou a kulturní hodnotu. Jejich roztříštěnost a nehmotná povaha jejich aktiv jim nicméně omezuje přístup k soukromému financování. Jednou z největších výzev pro kulturní a kreativní odvětví je tudíž zlepšení jejich přístupu k finančním prostředkům, což je zásadní, mají-li růst a udržet si, či ještě posílit svou konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni. Politické cíle tohoto programu by měly být rovněž řešeny prostřednictvím finančních nástrojů a rozpočtové záruky, zejména pro MSP, v rámci okna (oken) politiky fondu Invest EU, v souladu s postupy vytvořenými v rámci Záručního nástroje pro kulturní a kreativní odvětví, vytvořeného nařízením (EU) č. 1295/2013.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
(28)  přihlédnutím k technickým znalostem potřebným k posouzení návrhů v rámci specifických opatření programu by mělo být stanoveno, že hodnotící výbory mohou být případně složeny z externích odborníků.
(28)  Klíčovými kritérii pro výběr dotčeného projektu by měly být účinky, kvalita a efektivnost provádění projektu. S přihlédnutím k technickým znalostem potřebným k posouzení návrhů v rámci specifických opatření programu by mělo být stanoveno, že hodnotící výbory mohou být případně složeny z externích odborníků, kteří by měli mít profesní a manažerské zkušenosti spojené s oblastí realizace, jež se posuzuje. V případě potřeby by se mělo zohlednit, že je třeba zajistit celkový soulad s cíli spočívajícími v zapojování a rozmanitosti publika.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Program by měl zahrnovat realistický a zvládnutelný systém ukazatelů výkonnosti, který bude doprovázet jeho opatření a průběžně monitorovat jeho výkonnost. Toto monitorování, jakož i informační a komunikační kampaně týkající se programu a jeho opatření by mělo stavět na třech složkách programu.
(29)  Program by měl zahrnovat realistický a zvládnutelný systém kvantitativních i kvalitativních ukazatelů výkonnosti, který bude doprovázet jeho opatření a průběžně monitorovat jeho výkonnost, a zohledňovat niterní hodnotu umění a kulturních a kreativních odvětví. Tyto ukazatele výkonnosti by měly být vyvinuty ve spolupráci se zúčastněnými stranami. Toto monitorování, jakož i informační a komunikační kampaně týkající se programu a jeho opatření, by mělo stavět na třech složkách programu. Tyto složky by měly zohledňovat jeden nebo více kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Tyto ukazatele by se měly posuzovat v souladu s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)
(29a)  Vzhledem ke složitosti a obtížnosti vyhledávání, analýzy a přizpůsobování údajů a měření dopadu kulturních politik a definování ukazatelů by Komise měla prohloubit spolupráci v rámci svých útvarů, zejména Společného výzkumného střediska a Eurostatu za účelem sběru vhodných statistických údajů. Komise by měla působit ve spolupráci s centry excelence v Unii, národními statistickými úřady a organizacemi s významem pro kulturní a kreativní odvětví v Evropě a ve spolupráci s Radou Evropy, Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a organizací UNESCO.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifických cílů opatření a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika neplnění. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.
(32)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě schopnosti provozovatele projektu dosáhnout specifických cílů opatření a přinášet výsledky, při zohlednění zejména velikosti provozovatele a projektu, nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika neplnění. To by mělo zahrnovat zvážení používání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)
(33a)  S cílem optimalizovat součinnost mezi fondy Unie a přímo řízenými nástroji by se mělo zjednodušit poskytování podpory operacím, které již obdržely certifikaci „pečeť excelence“.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
(34)  Podle článku 94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU28 jsou osoby a subjekty usazené v zámořských zemích a územích způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno.
(34)  Podle článku 94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU28 jsou osoby a subjekty usazené v zámořských zemích a územích způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno. Problémy, které vyplývají z velké odlehlosti těchto zemí nebo území, by měly být při provádění programu zohledněny a jejich účinné zapojení by mělo být monitorováno a pravidelně hodnoceno.
__________________
__________________
28 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).
28 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)
(34a)  V souladu s článkem 349 SFEU by měla být přijata opatření pro zvýšení účasti nejvzdálenějších regionů ve všech akcích. Měla by být podporována mobilita jejich umělců a jejich děl a spolupráce mezi lidmi a organizacemi z těchto regionů a ze sousedních a třetích zemí. To těmto lidem umožní rovnoměrně těžit z konkurenčních výhod, které nabízejí kulturní a kreativní odvětví, zejména pokud jde o hospodářský růst a zaměstnanost. Tato opatření by měla být pravidelně monitorována a hodnocena.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
(36)  V zájmu zajištění hladkého provádění programu mohou být za způsobilé považovány náklady vzniklé příjemci před podáním žádosti o grant, zejména náklady spojené s právy duševního vlastnictví, pokud se přímo vztahují k provádění podporovaných opatření.
(36)  V zájmu zajištění kontinuity finanční podpory poskytované v rámci tohoto programu a pokrytí rostoucí mezery ve financování, kterou zaznamenávají příjemci, by za způsobilé měly být považovány náklady vzniklé příjemci před podáním žádosti o grant, zejména náklady spojené s právy duševního vlastnictví, pokud se přímo vztahují k provádění podporovaných opatření.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
(38)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí pracovních programů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011. Je nezbytné zajistit řádné ukončení předchozího programu, zejména pokud jde o pokračování víceletých ujednání o jeho řízení, jako je financování technické a správní pomoci. Od [1. ledna 2021] by měla technická a správní pomoc v případě potřeby zajistit řízení opatření, která nebyla v rámci předchozích programů dokončena do [31. prosince 2020].
(38)  Komise by měla být v souladu s článkem 290 SFEU zmocněna přijímat akty s ohledem na přijetí pracovních programů. Je nezbytné zajistit řádné ukončení předchozího programu, zejména pokud jde o pokračování víceletých ujednání o jeho řízení, jako je financování technické a správní pomoci. Od [1. ledna 2021] by měla technická a správní pomoc v případě potřeby zajistit řízení opatření, která nebyla v rámci předchozích programů dokončena do [31. prosince 2020].
___________________________
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)
(38a)  V zájmu zajištění účinného a efektivního provádění programu by Komise měla zajistit, aby žadatelům nevznikala zbytečná byrokratická zátěž ve fázi podávání žádostí ani ve fázi zpracovávání žádostí.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 b
(38b)  Vzhledem ke specifickým rysům kulturních a kreativních odvětví by měla být věnována zvláštní pozornost projektům malého rozsahu a jejich přidané hodnotě.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
(2)  „kulturními a kreativními odvětvími“ se rozumí všechna odvětví, jejichž činnosti jsou založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých a jiných individuálních nebo kolektivních kreativních projevech. Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj, tvorbu, produkci, šíření a ochranu produktů a služeb, které představují kulturní, umělecké či jiné kreativní projevy, jakož i související funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. Budou mít potenciál vytvářet inovace a pracovní místa, zejména z duševního vlastnictví. K těmto odvětvím patří architektura, archivy, knihovny a muzea, umělecká řemesla, audiovizuální odvětví (například kinematografie, televize, videohry a multimédia), hmotné a nehmotné kulturní dědictví, design (včetně módního návrhářství), festivaly, hudba, literatura, scénická umění, knihy a vydavatelská činnost, rozhlas a výtvarné umění;
(2)  „kulturními a kreativními odvětvími“ se rozumí všechna odvětví, jejichž činnosti jsou založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých a jiných individuálních nebo kolektivních kreativních projevech a postupech, bez ohledu na to, zda tyto činnosti jsou, nebo nejsou tržně orientovány. Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj, tvorbu, produkci, šíření a ochranu postupů, produktů a služeb, které představují kulturní, umělecké či jiné kreativní projevy, jakož i související funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. Mnohé z nich mají potenciál vytvářet inovace a pracovní místa, zejména z duševního vlastnictví. K těmto odvětvím patří architektura, archivy, knihovny a muzea, umělecká řemesla, audiovizuální odvětví (například kinematografie, televize, videohry a multimédia), hmotné a nehmotné kulturní dědictví, hudba, literatura, scénická umění, knihy a vydavatelská činnost, rozhlas a výtvarné umění, festivaly a design, včetně módního návrhářství;
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. -a (nové)
-a)  přispívat k uznání a podpoře niterné hodnoty kultury a chránit a podporovat kvalitu evropské kultury a kreativity jakožto charakteristického rozměru osobního rozvoje, vzdělání, sociální soudržnosti, svobody projevu a přesvědčení a umění, jenž posiluje demokracii, kritické myšlení, pocit sounáležitosti a občanství, a jakožto zdrojů pro pluralistické sdělovací prostředky a kulturní prostředí;
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
a)  prosazovat evropskou spolupráci v oblasti kulturní a jazykové rozmanitosti a dědictví;
a)  prosazovat evropskou spolupráci v oblasti kulturní, umělecké a jazykové rozmanitosti, mimo jiné posílením úlohy umělců a kulturních činitelů, kvality evropské kulturní a umělecké produkce a společného hmotného a nehmotného evropského kulturního dědictví;
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b
b)  zvyšovat konkurenceschopnost kulturních a kreativních odvětví, zejména audiovizuálního odvětví.
b)  podporovat konkurenceschopnost veškerých kulturních a kreativních odvětví a zvyšovat jejich ekonomickou váhu, zejména pak audiovizuálního odvětví, a to vytvářením pracovních míst a zvyšováním inovací a kreativity těchto odvětví.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a
a)  posilovat hospodářský, sociální a vnější rozměr evropské úrovně spolupráce za účelem rozvoje a podpory evropské kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví Evropy a posilovat konkurenceschopnost evropských kulturních a kreativních odvětví a upevňovat mezinárodní kulturní vztahy;
a)  posilovat hospodářský, umělecký, kulturní, sociální a vnější rozměr evropské úrovně spolupráce za účelem rozvoje a podpory evropské kulturní rozmanitosti a hmotného a nehmotného kulturního dědictví Evropy a posilovat konkurenceschopnost a inovace evropských kulturních a kreativních odvětví a upevňovat mezinárodní kulturní vztahy;
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  podporovat kulturní a kreativní odvětví, včetně audiovizuálního odvětví, a umělce, subjekty a řemeslníky, jakož i zapojení publika, se zvláštním zřetelem k rovnosti žen a mužů a nedostatečně zastoupeným skupinám;
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b
b)  prosazovat konkurenceschopnost a rozšiřitelnost evropského audiovizuálního odvětví;
b)  prosazovat konkurenceschopnost, inovace a rozšiřitelnost evropského audiovizuálního odvětví, zejména malých a středních podniků, nezávislých produkčních společností a organizací v kulturních a kreativních odvětvích a udržitelných způsobem prosazovat kvalitu činností evropského audiovizuálního odvětví s cílem dosáhnout vyváženého odvětvového a geografického přístupu;
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c
c)  prosazovat politickou spolupráci a inovativní činnosti podporující všechny složky programu včetně prosazování rozmanitého a pluralistického mediálního prostředí, mediální gramotnosti a sociálního začleňování.
c)  prosazovat politickou spolupráci a inovativní činnosti, včetně nových obchodních modelů a modelů řízení a tvůrčích řešení, podporující všechny složky programu a veškerá kulturní a kreativní odvětví, včetně ochrany svobody uměleckého projevu a prosazování rozmanitého, nezávislého a pluralistického kulturního a mediálního prostředí, mediální gramotnosti, digitálních dovedností, kulturního a uměleckého vzdělávání, rovnosti žen a mužů, aktivního občanství, mezikulturního dialogu, odolnosti a sociálního začleňování, zejména pak osob se zdravotním postižením, mimo jiné zlepšením přístupnosti kulturních statků a služeb;
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)  prosazovat mobilitu umělců a provozovatelů v kulturních a kreativních odvětvích a oběh jejich děl;
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c b (nové)
cb)  poskytnout kulturním a kreativním odvětvím údaje, analýzy a odpovídající soubor kvalitativních a kvantitativních ukazatelů a vytvořit soudržný systém hodnocení a posuzování dopadu, včetně těch, která mají přeshraniční rozměr;
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c
c)  „MEZIODVĚTVOVÁ složka“ se vztahuje na činnosti napříč všemi kulturními a kreativními odvětvími.
c)  „MEZIODVĚTVOVÁ složka“ se vztahuje na činnosti napříč všemi kulturními a kreativními odvětvími, včetně odvětví zpravodajských médií.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)
Článek 3a
Evropská přidaná hodnota
Uznání niterné a hospodářské hodnoty kultury a kreativity a úcta ke kvalitě a pluralitě hodnot a politik Unie.
Program podpoří pouze ty akce a činnosti, které přinášejí potenciální evropskou přidanou hodnotu a které přispívají k dosažení cílů uvedených v článku 3.
Evropská přidaná hodnota akcí a činností programu bude zajištěna například prostřednictvím:
a)  nadnárodního charakteru akcí a činností, které doplňují regionální, národní, mezinárodní a jiné programy a politiky Unie, a jejich dopadu na přístup občanů ke kultuře, aktivní zapojení občanů, vzdělávání, sociální začlenění a mezikulturní dialog;
b)  rozvoje a podpory nadnárodní a mezinárodní spolupráce mezi kulturními a kreativními aktéry, včetně umělců, profesionálů v audiovizuální oblasti, kulturních a kreativních organizací a malých a středních podniků a audiovizuálních subjektů, se zaměřením na podnícení komplexnějších, rychlejších, účinnějších a dlouhodobějších reakcí na globální výzvy, zejména na přechod k digitalizaci;
c)  úspor z rozsahu a růstu a pracovních míst, které podpora Unie dokáže zajistit a které násobí možnosti získávání dalších finančních prostředků;
d)  zajištění rovnějších podmínek v kulturních a tvůrčích odvětvích zohledněním zvláštních rysů jednotlivých zemí, včetně zemí nebo regionů se specifickou zeměpisnou nebo jazykovou situací, jako jsou například nejvzdálenější regiony uznané v článku 349 SFEU a zámořské země a území spravované některým členským státem a uvedené v příloze II SFEU;
e)  podpory diskurzu o evropských společných kořenech a rozmanitosti.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. -a (nové)
-a)  podporovat umělecký projev a tvorbu;
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. -a a (nové)
-aa)  pěstovat talent, schopnosti a dovednosti a podněcovat spolupráci a inovace v celém řetězci kulturních a kreativních odvětví, včetně kulturního dědictví;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
a)  posilovat přeshraniční rozměr a oběh evropských kulturních a kreativních subjektů a děl;
a)  posilovat přeshraniční rozměr, oběh a viditelnost evropských kulturních a kreativních subjektů a jejich děl, mj. prostřednictvím pobytových programů, turné, akcí, workshopů, výstav a festivalů, jakož i usnadňování výměny osvědčených postupů a posilování odborné způsobilosti;
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b
b)  zvyšovat účast na kulturním životě v celé Evropě;
b)  zvyšovat přístup ke kulturnímu životu, účast na něm a povědomí o kultuře a zapojení publika v celé Evropě, zejména pokud jde o osoby se zdravotním postižením a osoby pocházející ze znevýhodněného prostředí;
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
c)  prosazovat odolnost společnosti a sociální začleňování prostřednictvím kultury a kulturního dědictví;
c)  prosazovat odolnost společnosti a posilovat sociální začleňování, mezikulturní a demokratický dialog a kulturní výměny prostřednictvím umění, kultury a kulturního dědictví;
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d
d)  zvyšovat schopnost evropských kulturních a kreativních odvětví prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst;
d)  zvyšovat schopnost evropských kulturních a kreativních odvětví prosperovat a inovovat, vytvářet umělecká díla, vytvářet a rozvíjet klíčové schopnosti, znalosti, dovednosti, nové umělecké postupy a udržitelná pracovní místa a růst a přispívat k místnímu a regionálnímu rozvoji;
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  posilovat odbornou způsobilost osob činných v kulturních a kreativních odvětvích tím, že prostřednictvím vhodných opatření bude posilováno jejich postavení;
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e
e)  posilovat evropskou identitu a hodnoty prostřednictvím kulturního povědomí, uměleckého vzdělávání a na kultuře založené kreativity ve vzdělávání;
e)  posilovat evropskou identitu, aktivní občanství, sounáležitost a smysl pro demokratické hodnoty prostřednictvím kulturního povědomí, kulturního dědictví, projevu, kritického myšlení, uměleckého projevu, viditelnosti a uznání tvůrců děl, umění, vzdělávání a na kultuře založené kreativity ve formálním, neformálním a informálním celoživotním učení;
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f
f)  podporovat mezinárodní budování kapacit evropských kulturních a kreativních odvětví, aby byly aktivní na mezinárodní úrovni;
f)  podporovat mezinárodní budování kapacit evropských kulturních a kreativních odvětví, včetně místních organizací na nejnižší úrovni a mikroorganizací, aby byly aktivní na mezinárodní úrovni;
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g
g)  přispívat ke globální strategii Unie pro mezinárodní vztahy prostřednictvím kulturní diplomacie.
g)  přispívat ke globální strategii Unie pro mezinárodní kulturní vztahy tím, že bude zajištěn dlouhodobý dopad strategie prostřednictvím přístupu na osobní úrovni, do nějž budou zapojeny kulturní sítě, občanská společnost a místní organizace na nejnižší úrovni.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
Ve specifických opatřeních prováděných v rámci složky KULTURA je zvláštní důraz kladen na odvětví hudby, pokud jde o rozdělení finančních prostředků a cílené akce. Individualizované výzvy k předkládání návrhů a nástroje přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti hudebního odvětví a k řešení některých specifických problémů, kterým čelí.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
a)  pěstovat talent a dovednosti a stimulovat spolupráci a inovaci při tvorbě a produkci evropských audiovizuálních děl;
a)  pěstovat talent, schopnosti, dovednosti a využívání digitálních technologií a stimulovat spolupráci, mobilitu a inovaci při tvorbě a produkci evropských audiovizuálních děl, a to i napříč hranicemi;
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b
b)  zlepšovat distribuci v kinech i online a poskytovat širší přeshraniční přístup k evropským audiovizuálním dílům, a to i prostřednictvím inovativních podnikatelských modelů a využíváním nových technologií;
b)  zlepšovat v novém digitálním prostředí nadnárodní a mezinárodní oběh evropských audiovizuálních děl a jejich distribuci online i offline, především jejich distribuci v kinech;
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  rozšiřovat přístup mezinárodního publika k audiovizuálním dílům Unie, zejména pomocí propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů;
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b b (nové)
bb)  posilovat význam audiovizuálního kulturního dědictví a podporovat a propagovat audiovizuální archivy a knihovny coby zdroje paměti, vzdělávání, opětovného využití a nového podnikání, a usnadnit k nim přístup, a to i prostřednictvím nejnovějších digitálních technologií;
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
c)  prosazovat evropská audiovizuální díla a podporovat rozvoj publika v celé Evropě i za jejími hranicemi.
c)  prosazovat evropská audiovizuální díla a podporovat zapojení publika všech věkových kategorií, zejména mladých lidí a lidí se zdravotním postižením, pokud jde o aktivní a legální využití audiovizuálních děl v celé Evropě i za jejími hranicemi a sdílení obsahu vytvořeného uživateli, mimo jiné propagací filmového a audiovizuálního vzdělávání.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
Tyto priority jsou plněny podporou tvorby, propagace, dostupnosti a šíření evropských děl s potenciálem oslovit široké publikum v Evropě i za jejími hranicemi, a tedy přizpůsobováním se novému vývoji na trhu a doplňováním směrnice o audiovizuálních mediálních službách.
Tyto priority jsou plněny podporou tvorby, propagace, dostupnosti a šíření evropských děl šířících evropské hodnoty a společnou identitu s potenciálem oslovit publikum každého věku v Evropě i za jejími hranicemi, a tedy přizpůsobováním se novému vývoji na trhu a doplňováním směrnice o audiovizuálních mediálních službách.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a
a)  podporovat meziodvětvovou nadnárodní spolupráci v oblasti politik, včetně role, jakou kultura hraje v sociálním začleňování, a podporovat povědomí o programu a přenositelnost výsledků;
a)  podporovat meziodvětvovou nadnárodní spolupráci v oblasti politik, včetně podpory role, jakou kultura hraje v sociálním začleňování, zejména s ohledem na osoby se zdravotním postižením, a při posilování demokracie, a podporovat povědomí o programu a přenositelnost výsledků s cílem zvýšit jeho viditelnost;
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b
b)  prosazovat inovativní přístupy k tvorbě, dostupnosti, distribuce a propagace obsahu napříč kulturními a kreativními odvětvími;
b)  prosazovat inovativní přístupy k tvorbě uměleckého obsahu a uměleckému výzkumu, zpřístupňování, distribuci a propagaci – při zohlednění ochrany autorských práv – napříč kulturními a kreativními odvětvími, a to v tržním i netržním rozměru;
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c
c)  prosazovat průřezové činnosti zahrnující několik odvětví s cílem přizpůsobovat se strukturálním změnám, s nimiž se mediální odvětví potýká, včetně podpory svobodného, rozmanitého a pluralistického mediálního prostředí, kvalitní žurnalistiky a mediální gramotnosti;
c)  prosazovat průřezové činnosti zahrnující několik odvětví s cílem přizpůsobovat se strukturálním a technologickým změnám, s nimiž se mediální odvětví potýká, včetně podpory svobodných, rozmanitých a pluralistických sdělovacích prostředků, uměleckého a kulturního prostředí, profesní etiky v žurnalistice, kritického myšlení a mediální gramotnosti zejména mezi mladými lidmi, tím, že jim bude poskytnuta pomoc při adaptaci na nové mediální nástroje a formáty, a prevencí šíření dezinformací;
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d
d)  zřizovat a podporovat informační kanceláře programu, které budou propagovat program ve své zemi a stimulovat přeshraniční spolupráci v rámci kulturních a kreativních odvětví.
d)  zřizovat a podporovat aktivní zapojení informačních kanceláří v zúčastněných zemích s cílem podpořit program v těchto zemích, a to spravedlivým a vyváženým způsobem, mimo jiné prostřednictvím vytváření sítí na místě, a podporovat žadatele ve vztahu k programu a poskytnout základní informace o dalších relevantních možnostech podpory v rámci programů financovaných z prostředků Unie a stimulovat přeshraniční spolupráci a výměnu osvědčených postupů v rámci kulturních a kreativních odvětví.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1
Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 1 850 000 000 EUR v běžných cenách.
Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 2 806 000 000 EUR ve stálých cenách.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1
–  až do výše 609 000 000 EUR u cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) (složka KULTURA),
–  ne méně než 33 % u cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) (složka KULTURA),
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 2
–  až do výše 1 081 000 000 EUR u cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. b) (složka MEDIA),
–  ne méně než 58 % u cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. b) (složka MEDIA),
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 3
–  až do výše 160 000 000 EUR u činností uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. c) (MEZIODVĚTVOVÁ složka).
–  až do výše 9 % u činností uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. c) (MEZIODVĚTVOVÁ složka), přičemž každá kancelář programu Kreativní Evropa získá finanční příděl, který bude odpovídat alespoň finančnímu přídělu stanovenému v nařízení (ES) č. 1295/2013.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
3.  Kromě finančního krytí uvedeného v odstavci 1 a za účelem prosazování mezinárodního rozměru programu mohou být uvolněny další finanční příspěvky z nástrojů financování vnější činnosti [nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci, nástroj předvstupní pomoci (IPA III)] na podporu činností prováděných a řízených v souladu s tímto nařízením. Tento příspěvek je financován v souladu s nařízeními, jimiž se zřizují uvedené nástroje.
3.  Kromě finančního krytí uvedeného v odstavci 1 a za účelem prosazování mezinárodního rozměru programu mohou být uvolněny další finanční příspěvky z nástrojů financování vnější činnosti [nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci, nástroj předvstupní pomoci (IPA III)] na podporu činností prováděných a řízených v souladu s tímto nařízením. Tento příspěvek je financován v souladu s nařízeními, jimiž se zřizují uvedené nástroje, a každý rok je o něm a o příspěvcích, které na program věnují třetí země, podána zpráva rozpočtovému orgánu.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Třetí země se mohou zapojit do řídících struktur a fór účastníků programů za účelem usnadnění výměny informací.
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Účast zemí uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c) na složce MEDIA a MEZIODVĚTVOVÉ složce podléhá splnění podmínek stanovených ve směrnici 2010/13/EU.
2.  Účast zemí uvedených v odst. 1 písm. a) až d) na složce MEDIA a MEZIODVĚTVOVÉ složce podléhá splnění podmínek stanovených ve směrnici 2010/13/EU.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)
3a.  Uzavření dohod se třetími zeměmi zapojenými do programu podle tohoto nařízení se umožní na základě rychlejších postupů, než jsou postupy v rámci nařízení (EU) č. 1295/2013. Je nutné aktivně prosazovat dohody s novými zeměmi.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  Přístup k programu je otevřen mezinárodním organizacím, které působí v oblastech zahrnutých v programu v souladu s finančním nařízením.
1.  Přístup k programu je otevřen mezinárodním organizacím, které působí v oblastech zahrnutých v programu, jako je UNESCO, Rada Evropy, prostřednictvím strukturovanější spolupráce s Kulturními stezkami a Euroimages, Střediskem úřadu EUIPO, Světovou organizací duševního vlastnictví a OECD, na základě společného přispění k dosažení cílů programu a v souladu s finančním nařízením.
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Unie je členem Evropské audiovizuální observatoře po dobu trvání programu. Účast Unie na observatoři přispívá k dosažení priorit složky MEDIA. Při jednáních s observatoří zastupuje Unii Komise. Platba příspěvku za členství Unie v observatoři, které má za cíl podporovat sběr a analýzu dat v audiovizuálním odvětví, je hrazena ze složky MEDIA.
2.  Unie je členem Evropské audiovizuální observatoře po dobu trvání programu. Účast Unie na observatoři přispívá k dosažení priorit složky MEDIA. Při jednáních s observatoří zastupuje Unii Komise. Platba příspěvku za členství Unie v observatoři a sběr a analýzu dat v audiovizuálním odvětví je hrazena ze složky MEDIA.
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)
Článek 9a
Sběr údajů o kulturních a tvůrčích odvětvích
Komise prohloubí spolupráci v rámci svých útvarů, jako jsou Společné výzkumné středisko a Eurostat, za účelem sběru příslušných statistických údajů pro měření a analýzu dopadu kulturní politiky. Tento úkol Komise plní ve spolupráci s evropskými centry excelence a vnitrostátními statistickými úřady a s Radou Evropy, OECD a UNESCO. Tím bude přispívat k naplňování cílů složky KULTURA a pečlivě sledovat další vývoj v kulturní politice, mimo jiné zapojením zainteresovaných stran v raných fázích do tvorby a adaptace ukazatelů společných pro různá odvětví, nebo specifických pro konkrétní odvětví činnosti. Komise pravidelně podává Evropskému parlamentu o těchto činnostech zprávu.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3
3.  Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto programu se provádějí v souladu s [nařízením o fondu InvestEU] a hlavou X finančního nařízení.
3.  Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto programu se provádějí v souladu s hlavou X finančního nařízení a postupy stanovenými v [nařízení InvestEU]. Zvláštní nástroj záruk vytvořený v rámci programu Kreativní Evropa bude pokračovat podle [nařízení o InvestEU] a zohlední prováděcí postupy vytvořené v rámci Záručního nástroje pro kulturní a kreativní odvětví vytvořeného nařízením (EU) č. 1295/2013.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4
4.  Příspěvky do vzájemného pojišťovacího mechanismu mohou pokrývat rizika spojená se zpětným získáváním prostředků dlužných příjemci a lze je považovat za dostatečnou záruku podle finančního nařízení. Použijí se ustanovení stanovená v [článku X] nařízení XXX [nástupce nařízení o záručním fondu].
4.  Příspěvky do vzájemného pojišťovacího mechanismu mohou pokrývat rizika spojená se zpětným získáváním prostředků dlužných příjemci a lze je považovat za dostatečnou záruku podle finančního nařízení. Použijí se ustanovení stanovená v [článku X] nařízení XXX [nástupce nařízení o záručním fondu], přičemž se bude vycházet z již vytvořených prováděcích postupů a tyto postupy budou zohledněny.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)
4a.  Aby byl podpořen mezinárodní rozměr programu, k akcím vytvořeným na základě tohoto nařízení finančně přispívají programy zřízené nařízením …/…[nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci] a nařízení …/… [IPA III]. Toto nařízení se použije na využívání těchto programů při zaručení souladu s nařízeními, kterými se dotyčné programy řídí.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
1.  Program se provádí prostřednictvím pracovních programů uvedených v článku 110 finančního nařízení. V pracovních programech se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů.
1.  Program se provádí prostřednictvím ročních pracovních programů uvedených v článku 110 finančního nařízení. Před přijetím pracovních programů jsou vedeny konzultace s různými zúčastněnými stranami, aby bylo zajištěno, že plánovaná opatření nejlepším možným způsobem podpoří jednotlivá zapojená odvětví. V pracovních programech se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů, která nenahrazuje přímé financování ve formě grantů.
V ročních pracovních programech jsou podrobně stanoveny obecné a specifické cíle a odpovídající priority politiky a opatření v rámci programu a také rozpočet vyčleněný na každé z těchto opatření. Roční pracovní program obsahuje rovněž orientační tabulku provádění.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Pracovní program přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu.
2.  Komise přijme v souladu s článkem 19 akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení doplní stanovením ročních pracovních programů.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)
1a.  Výzvy k předkládání návrhů mohou zohledňovat nutnost zajistit odpovídající podporu malým projektům v rámci složky KULTURA prostřednictvím opatření, jež mohou zahrnovat vyšší míru spolufinancování.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 b (nový)
1b.  Granty se udělují s přihlédnutím k těmto charakteristikám příslušných projektů:
a)  kvalita projektu,
b)  jeho dopad a
c)  kvalita a efektivita jeho provádění.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
2.  Hodnotící výbor může být složen z externích odborníků.
2.  Hodnotící výbor může být složen z externích odborníků. Výbor se schází za fyzické přítomnosti svých členů nebo na dálku.
Odborníci musí mít profesní zkušenost v posuzovaném oboru. Hodnotící výbor může požádat o stanovisko odborníků ze země, v níž byla žádost podána.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3
3.  Odchylně od [čl. 130 odst. 2] finančního nařízení a v řádně odůvodněných případech mohou být za způsobilé považovány náklady, které vznikly příjemci před podáním žádosti o grant, pokud se přímo vztahují k provádění podporovaných opatření a činností.
3.  Odchylně od [čl. 130 odst. 2] finančního nařízení a v řádně odůvodněných případech jsou za způsobilé považovány náklady, které vznikly příjemci před podáním žádosti o grant, pokud se přímo vztahují k provádění podporovaných opatření a činností.
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 – návětí
5.  Těmto subjektům mohou být uděleny granty bez výzvy k podávání návrhů:
5.  Na základě specifických úkolů a cílů, které vymezí a poté pravidelně posuzuje Komise podle cílů programu, mohou být granty uděleny výjimečně bez výzvy k podávání návrhů těmto subjektům:
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 – písm. a
a)  Evropská filmová akademie;
a)  Evropské filmové akademii v kontextu spolupráce s Evropským parlamentem na Filmové ceně LUX v návaznosti na dohodu o spolupráci, kterou sjednají a podepíšou zúčastněné strany, a ve spolupráci se sítí Europa Cinemas; až do uzavření dohody o spolupráci jsou příslušné prostředky umístěny do rezervy;
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 – písm. b
b)  Orchestr mladých Evropské unie.
b)  Orchestru mladých Evropské unie na jeho činnost, včetně pravidelného výběru a přípravy mladých hudebníků ze všech členských států prostřednictvím pobytových programů, které nabízejí mobilitu a příležitost vystupovat na festivalech a turné v rámci Unie i na mezinárodní úrovni a přispívají k přeshraničnímu oběhu evropské kultury a k internacionalizaci kariér mladých hudebníků, přičemž usilují o zeměpisnou vyváženost účastníků; Orchestr mladých Evropské unie neustále diverzifikuje své příjmy tím, že aktivně usiluje o získání finanční podpory z nových zdrojů, a snižuje tak svou závislost na financování z Unie; činnost Orchestru mladých Evropské unie je v souladu s cíli a prioritami programu a složky KULTURA, zejména pokud jde o zapojení publika.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí celkový soulad a doplňkovost programu s příslušnými politikami a programy, zejména těmi, jež souvisejí s genderovou vyvážeností, vzděláváním, mládeží a solidaritou, zaměstnaností a sociálním začleňováním, výzkumem a inovacemi, průmyslem a podnikáním, zemědělstvím a rozvojem venkova, životním prostředím a opatřeními v oblasti klimatu, soudržností, regionální a městskou politikou, státní podporou a mezinárodní spoluprací a rozvojem.
Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí celkový soulad a doplňkovost programu s příslušnými politikami a programy, zejména těmi, jež souvisejí s genderovou vyvážeností, vzděláváním, zejména v digitální oblasti a v oblasti mediální gramotnosti, mládeží a solidaritou, zaměstnaností a sociálním začleňováním, zejména v případě marginalizovaných skupin a menšin, výzkumem a inovacemi, včetně sociálních inovací, průmyslem a podnikáním, zemědělstvím a rozvojem venkova, životním prostředím a opatřeními v oblasti klimatu, soudržností, regionální a městskou politikou, udržitelným cestovním ruchem, státní podporou, mobilitou a mezinárodní spoluprací a rozvojem, a to i za účelem podpory účinnějšího vynakládání veřejných prostředků;
Komise zajistí, aby se v případě uplatňování postupů stanovených v [programu InvestEU] pro účely programu přihlíželo také k postupům vytvořeným v rámci Záručního nástroje pro kulturní a kreativní odvětví zřízeného nařízením (EU) č. 1295/2013.
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. b
b)  splňuje minimální požadavky na kvalitu dané touto výzvou k podávání návrhů;
b)  splňuje vysoké požadavky na kvalitu dané touto výzvou k podávání návrhů;
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)
2a.  Návrhy, které obdržely pečeť excelence, mohou získat přímé financování z jiných programů a z fondů, na něž se vztahuje nařízení [o společných ustanoveních, COM(2018)0375], v souladu s čl. 67 odst. 5 tohoto nařízení, a to za předpokladu, že jsou v souladu s cíli programu. Komise zajistí, aby kritéria pro výběr projektů a udělování pečetě excelence byla soudržná a jasná a transparentní pro potenciální příjemce.
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)
Článek 16a
Záruční nástroj pro kulturní a kreativní odvětví v rámci programu InvestEU
1.  Finanční podpora poskytovaná prostřednictvím nového programu InvestEU se zakládá na cílech a kritériích Záručního nástroje pro kulturní a kreativní odvětví s přihlédnutím ke specifickému charakteru daného odvětví.
2.  Pomocí programu InvestEU se zajistí:
a)  přístup malých a středních podniků, mikroorganizací a malých a středních organizací v kulturním a kreativním odvětví k financování,
b)  záruky zúčastněným finančním zprostředkovatelům z kterékoli země účastnící se záručního nástroje,
c)  dodatečné odborné znalosti zúčastněných finančních zprostředkovatelů v oblasti hodnocení rizik spojených s malými a středními podniky, mikroorganizacemi a malými a středními organizacemi a s jejich kulturními a kreativními projekty,
d)  objem dluhového financování dostupného pro malé a střední podniky, mikroorganizace a malé a střední organizace,
e)  schopnost malých a středních podniků, mikroorganizací a malých a středních organizací ve všech regionech a odvětvích vybudovat si diverzifikované portfolio půjček a navrhnout marketingový a propagační plán,
f)  tyto formy půjček: investice do hmotných a nehmotných aktiv s výjimkou osobního zajištění, převody podniků, pracovní kapitál, jako je průběžné financování, finanční prostředky na pokrytí nedostatečného vlastního kapitálu, hotovostní toky a úvěrové linky.
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)
1a.  Složky mají společný soubor kvalitativních ukazatelů. Každá složka má vlastní soubor ukazatelů.
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2
2.  K zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého v provádění programu při plnění jeho cílů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 za účelem vypracování ustanovení pro monitorovací a hodnotící rámec, včetně změn přílohy II za účelem přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů, je-li to pro monitorování a hodnocení nezbytné.
2.  K zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého v provádění programu při plnění jeho cílů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 za účelem vypracování ustanovení pro monitorovací a hodnotící rámec, včetně změn přílohy II za účelem přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů. Komise přijme akty v přenesené pravomoci týkající se ukazatelů do 31. prosince 2022.
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)
1a.  Dostupné údaje o částce prostředků na závazky a platby, jichž by bylo zapotřebí k financování projektů, jimž byla udělena pečeť excelence, se každý rok předají oběma složkám rozpočtového orgánu, a to nejpozději tři měsíce před datem zveřejnění postoje těchto složek k rozpočtu Unie na následující rok, které bylo stanoveno podle společně dohodnutého harmonogramu pro roční rozpočtový proces.
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu.
2.  Přezkum programu v polovině období se provede do 30. června 2024.
Zprávu o hodnocení v polovině období předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2024.
Komise v případě nutnosti předloží na základě přezkumu v polovině období legislativní návrh na revizi tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení programu.
3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do dvou let po skončení období uvedeného v článku 1 předloží Komise závěrečné hodnocení programu.
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1
1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.
1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti, zvláště s využitím názvu programu a, v případě opatření financovaných ze složky MEDIA, loga MEDIA. Komise vytvoří logo KULTURA, které bude využíváno pro opatření financované v rámci složky KULTURA.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
a)  projekty spolupráce;
a)  mezinárodní projekty spolupráce, kdy se jasně rozlišuje mezi malými, středními a rozsáhlými projekty, přičemž je zvláštní pozornost věnována mikroorganizacím a malým kulturním organizacím;
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d
d)  mobilita umělců a kulturních a kreativních subjektů;
d)  mobilita umělců, řemeslníků a kulturních a kreativních subjektů v rámci jejich nadnárodní činnosti včetně pokrytí nákladů souvisejících s uměleckou činností a oběhem uměleckých a kulturních děl;
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e
e)  podpora kulturních a kreativních organizací, aby mohly působit na mezinárodní úrovni;
e)  podpora kulturních a kreativních organizací, aby mohly působit na mezinárodní úrovni a rozvíjet budování svých kapacit;
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a
a)  podpora hudebního odvětví: podpora rozmanitosti, kreativity a inovací v oblasti hudby, zejména distribuce hudebního repertoáru v Evropě i mimo ni, vzdělávací opatření a rozvoj publika pro evropský repertoár, jakož i podpora sběru a analýzy dat;
a)  podpora hudebního odvětví: podpora rozmanitosti, kreativity a inovací v oblasti hudby, zejména v odvětví živé hudby, rovněž prostřednictvím vytváření sítí, distribuce a propagace různorodých evropských hudebních děl a repertoáru v Evropě i mimo ni, vzdělávání v hudbě, zapojování se do hudby a přístup k hudbě, rozvoj publika, viditelnost a uznávání tvůrců, promotérů a umělců, zejména těch mladých a začínajících, jakož i podpora sběru a analýzy dat;
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b
b)  podpora knižního a vydavatelského odvětví: cílená opatření podporující rozmanitost, kreativitu a inovace, zejména překlad a propagace evropské literatury přes hranice v Evropě i mimo ni, odborná příprava a výměny odborníků v odvětví, autorů a překladatelů, jakož i nadnárodní projekty spolupráce, inovací a rozvoje v tomto odvětví;
b)  podpora knižního a vydavatelského odvětví: cílená opatření podporující rozmanitost, kreativitu, inovace, zejména překlad, adaptaci do formátů přístupných osobám se zdravotním postižením, propagaci evropské literatury přes hranice v Evropě i mimo ni, rovněž prostřednictvím knihoven, odbornou přípravu a výměny odborníků v odvětví, autorů a překladatelů, jakož i nadnárodní projekty spolupráce, inovací a rozvoje v tomto odvětví;
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c
c)  podpora odvětví architektury a kulturního dědictví: cílená opatření pro mobilitu subjektů, budování kapacit, rozvoj publika a internacionalizace odvětví kulturního dědictví a architektury, podpora Baukultury, podpora ochrany, zachování a rozšiřování kulturního dědictví a jeho hodnot formou zvyšování povědomí, vytváření sítí a činností vzájemného učení;
c)  podpora odvětví kulturního dědictví a architektury: cílená opatření pro mobilitu subjektů, výzkum, zavádění norem vysoké kvality, budování kapacit, sdílení odborných poznatků a dovedností mezi řemeslníky, zapojení publika, podpora ochrany, zachování a revitalizace životního prostoru, adaptivní opětovné využití, podpora Baukultury a udržitelnosti, šíření, rozšiřování a internacionalizace kulturního dědictví a jeho hodnot formou zvyšování povědomí, vytváření sítí a činností vzájemného učení;
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d
d)  podpora ostatních odvětví: cílená opatření ve prospěch rozvoje tvůrčích aspektů odvětví designu a módního návrhářství a kulturního cestovního ruchu, jakož i jejich propagace a zastoupení mimo Evropskou unii.
d)  podpora ostatních odvětví: cílená podpora opatření ve prospěch rozvoje tvůrčích aspektů dalších odvětví, včetně odvětví designu a módního návrhářství a udržitelného kulturního cestovního ruchu, jakož i jejich propagace a zastoupení mimo Evropskou unii.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
Podpora všech kulturních a kreativních odvětví v oblastech, ve kterých mají společné potřeby, přičemž mohou být případně vytvářena odvětvová opatření v případech, kdy specifika určitého pododvětví vyžadují cílený přístup. Je třeba zaujmout horizontální přístup v případě nadnárodních projektů usilujících o spolupráci, mobilitu a internacionalizaci, mj. prostřednictvím pobytových programů, turné, akcí, živých vystoupení, výstav a festivalů, jakož i o podporu různorodosti, kreativity a inovací, školení a výměn odborníků v daném odvětví, budování kapacit, vytváření sítí, dovedností, rozvoje publika a shromažďování a analýzy dat. Odvětvová opatření využívají rozpočty, jež jsou přiměřené odvětvím, která byla označena za prioritní. Odvětvová opatření by měla pomáhat při řešení specifických problémů, kterým čelí jednotlivá prioritní odvětví uvedená v této příloze, a stavět na stávajících pilotních projektech a přípravných akcích.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – návětí
Zvláštní opatření zaměřená na zajištění viditelnosti a hmatatelnosti evropské kulturní rozmanitosti a dědictví a podporu mezikulturního dialogu:
Zvláštní opatření zaměřená na zajištění viditelnosti a hmatatelnosti evropské identity a její kulturní rozmanitosti a dědictví a podporu mezikulturního dialogu:
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b
b)  označení „Evropské dědictví“ zajišťující finanční podporu pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU34;
b)  označení „Evropské dědictví“ zajišťující finanční podporu pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU34 a síť lokalit s označením „Evropské dědictví“;
__________________
__________________
34 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení Evropské dědictví (Úř. věst. L 303, 22.11.2011, s. 1).
34 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení Evropské dědictví (Úř. věst. L 303, 22.11.2011, s. 1).
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. c
c)  kulturní ceny EU;
c)  kulturní ceny EU, včetně Evropské divadelní ceny;
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. d a (nové)
da)  opatření zaměřená na interdisciplinární produkci související s Evropou a jejími hodnotami;
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – návětí
Priority složky MEDIA programu uvedené v článku 5 zohledňují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, pokud jde o produkci, distribuci a přístup k audiovizuálnímu obsahu, jakož i velikost a specifika příslušných trhů, a k jejích provedení se používá mimo jiné:
Priority složky MEDIA programu uvedené v článku 5 zohledňují požadavky směrnice 2010/13/EU a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, pokud jde o produkci, distribuci a přístup k audiovizuálnímu obsahu, jakož i velikost a specifika příslušných trhů, a k jejich provedení se používá mimo jiné:
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. a
a)  rozvoj audiovizuálních děl;
a)  rozvoj evropských audiovizuálních děl, zejména filmů a televizních děl, jako jsou např. filmové fikce, krátké filmy, dokumentární tvorba, dětské filmy a animované filmy, a interaktivních děl, např. kvalitních videoher s vlastním příběhem a multimediálních děl s velkým potenciálem pro přeshraniční oběh, jež jsou výsledkem práce nezávislých evropských produkčních společností;
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. b
b)  produkce inovativního televizního obsahu a seriálového vyprávění;
b)  produkce inovativního a kvalitního televizního obsahu a seriálového vyprávění pro všechny věkové skupiny prostřednictvím podpory nezávislých evropských produkčních společností;
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  podpora iniciativ zaměřených na tvorbu a propagaci děl souvisejících s historií evropské integrace a s evropskými příběhy;
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. c
c)  reklamní a marketingové nástroje, včetně online a využitím analýzy dat, s cílem zvýšit prominentní postavení, viditelnost, přeshraniční přístup a dosah evropských děl;
c)  propagační, reklamní a marketingové nástroje, včetně online a využitím analýzy dat, s cílem zvýšit prominentní postavení, viditelnost, přeshraniční přístup a dosah evropských děl;
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. d
d)  podpora mezinárodního prodeje a oběhu zahraničních evropských děl na všech platformách, včetně koordinovaných distribučních strategií zahrnujících několik zemí;
d)  podpora mezinárodního prodeje a oběhu zahraničních evropských děl na všech platformách zaměřená na malé i velké produkce, včetně koordinovaných distribučních strategií zahrnujících několik zemí a titulkování, dabování a zvukového popisu;
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  opatření zaměřená na podporu zemí s nízkou kapacitou, aby dosáhly zlepšení v oblasti zjištěných nedostatků;
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. e
e)  podpora výměn a budování sítí mezi podniky s cílem usnadnit evropskou a mezinárodní koprodukce;
e)  podpora výměn a budování sítí mezi podniky s cílem usnadnit evropskou a mezinárodní koprodukci a oběh evropských děl;
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)
ea)  podpora evropských sítí audiovizuálních tvůrců z různých zemí s cílem rozvíjet tvůrčí talenty v audiovizuálním odvětví;
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. e b (nové)
eb)  specifická opatření, která přispějí ke spravedlivému zacházení s tvůrčími talenty v audiovizuálním odvětví;
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. g
g)  iniciativy podporující rozvoj publika a filmové vzdělávání zaměřené zejména na mladé publikum;
g)  iniciativy podporující rozvoj publika a jeho zapojení, zvláště v kinech, a vzdělávání ve filmové a audiovizuální oblasti zaměřené zejména na mladé publikum;
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. h
h)  vzdělávací a mentorské činnosti zaměřené na posílení schopnosti audiovizuálních subjektů přizpůsobit se novému vývoji trhu a digitálním technologiím;
h)  vzdělávací a mentorské činnosti zaměřené na posílení schopnosti audiovizuálních subjektů, včetně řemeslníků a tradičních producentů, přizpůsobit se novému vývoji trhu a digitálním technologiím;
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. i
i)  síť provozovatelů služeb video na přání (VOD) uvádějících významný podíl zahraničních evropských filmů;
i)  jednu nebo více sítí provozovatelů služeb video na přání (VOD) uvádějících významný podíl zahraničních evropských filmů;
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. j
j)  síť (sítě) evropských festivalů uvádějících významný podíl zahraničních evropských filmů;
j)  sítě evropských festivalů a festivalů obecně uvádějících a propagujících různorodá evropská audiovizuální díla s významným podílem zahraničních evropských filmů;
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. k
k)  síť provozovatelů evropských kin uvádějících významný podíl zahraničních evropských filmů;
k)  síť provozovatelů evropských kin uvádějících významný podíl zahraničních evropských filmů, která přispívá k posílení úlohy kinosálů v hodnotovém řetězci a zdůrazňuje veřejné promítání filmů jako společenský zážitek;
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. l
l)  konkrétní opatření, která přispějí k vyváženější genderové účasti v audiovizuálním odvětví;
l)  konkrétní opatření, včetně mentorské činnosti a vytváření sítí, která přispějí k vyváženější genderové účasti v audiovizuálním odvětví;
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – písm. n a (nové)
na)  podpora oběhu kulturního televizního obsahu online a offline a mnohojazyčný přístup k tomuto obsahu, mj. na základě titulkování, za účelem podpory bohatství a různorodosti evropského kulturního dědictví, současné tvorby a jazyků.
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
a)  rozvoj politik, nadnárodní výměna zkušeností a know-how, činnosti vzájemného učení a budování sítí mezi organizacemi činnými v kulturní a kreativní oblasti a tvůrci politik, pokud jsou meziodvětvové povahy;
a)  rozvoj politik, nadnárodní výměna zkušeností a know-how, činnosti vzájemného učení, včetně předávání zkušeností novým účastníkům programu, zvyšování informovanosti a budování sítí mezi organizacemi činnými v kulturní a kreativní oblasti a tvůrci politik, pokud jsou meziodvětvové povahy, mj. prostřednictvím trvalého strukturovaného dialogu se zúčastněnými stranami a s využitím fóra kulturního a kreativního odvětví za účelem posílení dialogu a orientace odvětvových politik;
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a
a)  podněcování nových forem tvorby na křižovatkách mezi různými kulturními a tvůrčími odvětvími, například prostřednictvím využití inovačních technologií;
a)  podněcování nových forem tvorby na křižovatkách mezi různými kulturními a tvůrčími odvětvími a se subjekty z jiných odvětví, například prostřednictvím využívání inovačních technologií v kulturních organizacích a poskytování poradenství při jejich využívání, jakož i spolupráce prostřednictvím digitálních uzlů;
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)
ba)  opatření zaměřená na interdisciplinární produkci související s Evropou a jejími hodnotami;
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. a
a)  podpora programu na národní úrovni a poskytování informací o různých typech finanční podpory dostupné v rámci unijní politiky;
a)  podpora programu na národní úrovni a poskytování relevantních informací o různých typech finanční podpory dostupné v rámci unijní politiky a o hodnotících kritériích, postupu a výsledcích;
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b
b)  podněcování přeshraniční spolupráce mezi odborníky, institucemi, platformami a sítěmi v různých oblastech politik a odvětvích zahrnutých v programu a mezi nimi;
b)  podpora potenciálních příjemců při postupu podávání žádostí a podněcování přeshraniční spolupráce a výměny osvědčených postupů mezi odborníky, institucemi, platformami a sítěmi v různých oblastech politik a odvětvích zahrnutých v programu a mezi nimi;
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. c
c)  podpora Komise při zajišťování náležité komunikace a šíření výsledků programu občanům.
c)  podpora Komise při zajišťování náležité komunikace zdola nahoru a shora dolů a šíření výsledků programu mezi občany a subjekty.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a
a)  řešení strukturálních změn, jimž čelí odvětví médií, formou podpory a monitorování rozmanitého a pluralistického mediálního prostředí;
a)  řešení strukturálních a technologických změn, jimž čelí odvětví zpravodajských médií, formou podpory nezávislého a pluralistického mediálního prostředí a nezávislého monitorování za účelem posuzování rizik a výzev, pokud jde o pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků;
 
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b
b)  podpora vysokých standardů mediální produkce prosazováním spolupráce, přeshraniční kolaborativní žurnalistiky a kvalitního obsahu;
b)  podpora vysokých standardů mediální produkce prosazováním spolupráce, digitálních dovedností, přeshraniční kolaborativní žurnalistiky a kvalitního obsahu, jakož i udržitelných hospodářských modelů pro činnost sdělovacích prostředků s cílem zajistit profesionální etiku v žurnalistice;
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c
c)  podpora mediální gramotnosti občanů na podporu kritického porozumění médiím.
c)  podpora mediální gramotnosti občanů, zejména mladých lidí, na podporu kritického porozumění médiím a podpora vytvoření unijní platformy pro sdílení postupů a politik v oblasti mediální gramotnosti mezi všemi členskými státy, a to prostřednictvím univerzitních rozhlasových a mediálních sítí, jež se zabývají Evropou, a poskytování školicích programů pracovníkům ve zpravodajství, aby byli schopni rozpoznat dezinformace a bojovat proti nim.
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c a (nové)
ca)  podpora a ochrana politického dialogu a dialogu s občanskou společností o hrozbách pro svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků v Evropě;
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Příloha II – odst. -1 (nový)
-1.  SPOLEČNÉ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ UKAZATELE DOPADU PROGRAMU
(1)  přínos pro občany a komunity;
(2)  přínos pro posílení evropské kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví;
(3)  přínos pro ekonomiku a pracovní místa v Unii, zejména pro kulturní a kreativní odvětví a malé a střední podniky;
(4)  zohledňování politik Unie, včetně mezinárodních kulturních vztahů;
(5)  evropská přidaná hodnota projektů;
(6)  kvalita partnerství a kulturních projektů;
(7)  počet lidí přistupujících k evropským kulturním a kreativním dílům podporovaným z programu;
(8)  počet pracovních míst spojených s financovanými projekty;
(9)  případně genderová vyváženost a mobilita a posílení postavení subjektů v kulturním a kreativním odvětví.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

Poslední aktualizace: 1. dubna 2019Právní upozornění