Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0190(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0156/2019

Teksty złożone :

A8-0156/2019

Debaty :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Głosowanie :

PV 28/03/2019 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0323

Teksty przyjęte
PDF 337kWORD 99k
Czwartek, 28 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) ***I
P8_TA-PROV(2019)0323A8-0156/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0366),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 167 ust. 5 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0237/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 6 lutego 2019 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową (A8-0156/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Kultura, dziedzictwo kulturowe i różnorodność kulturowa mają wielką wartość dla europejskiego społeczeństwa z perspektywy kulturowej, środowiskowej, społecznej i gospodarczej, w związku z czym powinny być promowane i wspierane. W deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r., a także na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. stwierdzono, że edukacja i kultura są kluczem do budowania integracyjnych i spójnych społeczeństw dla wszystkich i do utrzymania konkurencyjności Europy.
(1)  Kultura, sztuka, dziedzictwo kulturowe i różnorodność kulturowa mają wielką wartość dla europejskiego społeczeństwa z perspektywy kulturowej, edukacyjnej, demokratycznej, środowiskowej, społecznej, praw człowieka i gospodarczej, w związku z czym powinny być promowane i wspierane. W deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r., a także na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. stwierdzono, że edukacja i kultura są kluczem do budowania integracyjnych i spójnych społeczeństw dla wszystkich i do utrzymania konkurencyjności Europy.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, która na mocy art. 6 TUE ma taką samą moc prawną jak Traktaty.
(2)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), która na mocy art. 6 TUE ma taką samą moc prawną jak Traktaty. Konkretnie wolność wypowiedzi i informacji zapisana jest w art. 11 Karty, a wolność sztuk i nauk w art. 13 Karty.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  W komunikacie Komisji pt. „Nowy europejski program na rzecz kultury”15 Komisja określiła cele Unii dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Celem programu jest wykorzystanie potencjału kultury i różnorodności kulturowej na rzecz spójności społecznej i dobrobytu społecznego, wspieranie transgranicznego wymiaru sektora kultury i sektora kreatywnego, wspieranie ich zdolności do rozwoju, wspieranie kreatywności opartej na kulturze w dziedzinie edukacji i innowacji a także tworzenie miejsc pracy, stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz wzmacnianie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Program „Kreatywna Europa”, wraz z innymi programami Unii, powinien wspierać wdrażanie Nowego europejskiego programu na rzecz kultury. Jest to również zgodne z konwencją UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która weszła w życie w dniu 18 marca 2007 r. i której Unia jest stroną.
(4)  W komunikacie Komisji pt. „Nowy europejski program na rzecz kultury”15 Komisja określiła cele Unii dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Celem programu jest wykorzystanie potencjału kultury i różnorodności kulturowej na rzecz spójności społecznej i dobrobytu społecznego, wspieranie transgranicznego wymiaru sektora kultury i sektora kreatywnego, wspieranie ich zdolności do rozwoju, wspieranie kreatywności opartej na kulturze w dziedzinie edukacji i innowacji a także tworzenie miejsc pracy, stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz wzmacnianie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Program „Kreatywna Europa”, wraz z innymi programami Unii, powinien wspierać wdrażanie Nowego europejskiego programu na rzecz kultury, biorąc pod uwagę, że wewnętrzną wartość kultury i ekspresji twórczej należy zawsze chronić i promować, a twórczość artystyczna znajduje się w centrum projektów współpracy. Wspieranie Nowego europejskiego programu na rzecz kultury jest również zgodne z konwencją UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która weszła w życie w dniu 18 marca 2007 r. i której Unia jest stroną.
__________________
__________________
15 COM(2018)0267.
15 COM(2018)0267.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Unijne strategie polityczne UE uzupełnią i dodadzą wartości interwencjom państw członkowskich w obszarze kultury i twórczości. Skutki takich strategii politycznych należy regularnie oceniać, uwzględniając wskaźniki jakościowe i ilościowe, takie jak korzyści dla obywateli i ich aktywne uczestnictwo, korzyści dla gospodarki UE pod względem wzrostu i miejsc pracy oraz efektów mnożnikowych w innych sektorach gospodarki oraz umiejętności i kompetencji osób pracujących w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)
(4b)  Celami niniejszego programu są zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Europy. Celem te zostały uznane również za nieodłączne elementy prawa do wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i uczestnictwa w życiu kulturalnym chronionego Konwencją ramową Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa (konwencją z Faro), która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2011 r. Konwencja ta podkreśla rolę dziedzictwa kulturowego w budowie pokojowego i demokratycznego społeczeństwa oraz w procesie zrównoważonego rozwoju i propagowaniu różnorodności kulturowej.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Promowanie europejskiej różnorodności kulturowej zależy od istnienia prężnego i odpornego sektora kultury i sektora kreatywnego, które będą w stanie tworzyć, produkować i rozpowszechniać swoje dzieła dla szerokiego i zróżnicowanego kręgu odbiorców europejskich. Zwiększa to potencjał ich działalności i przyczynia się do zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Ponadto promowanie kreatywności przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i innowacji w łańcuchach wartości w przemyśle. Pomimo niedawnych postępów europejski rynek kulturalny i kreatywny są nadal rozdrobnione zgodnie z przebiegiem krajowych granic państwowych i językowych, co nie pozwala sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu na pełne czerpanie korzyści z jednolitego rynku europejskiego, a w szczególności z jednolitego rynku cyfrowego.
(5)  Promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i świadomości wspólnych korzeni ma swoje źródło w swobodzie artystycznego wyrazu, zdolnościach i kompetencjach artystów i podmiotów kultury, jak też w istnieniu prężnego i odpornego sektora kultury i sektora kreatywnego w sferze publicznej i prywatnej oraz w możliwości tworzenia, unowocześniania i produkowania dzieł przez przedstawicieli tych sektorów, a także rozpowszechniania ich dla szerokiego i zróżnicowanego kręgu odbiorców europejskich. Zwiększa to potencjał ich działalności, rozszerza dostęp do treści twórczych i intensyfikuje ich promowanie oraz przyczynia się do zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Ponadto promowanie kreatywności i nowej wiedzy przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i innowacji w łańcuchach wartości w przemyśle. Należy przyjąć szersze podejście do edukacji artystycznej i kulturalnej i badań artystycznych, przechodząc od modelu STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka) do modelu STEAM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka); Pomimo niedawnych postępów w dziedzinie wspomagania tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ścieżek dialogowych europejski rynek kulturalny i kreatywny są nadal rozdrobnione zgodnie z przebiegiem krajowych granic państwowych i językowych. Szanując specyfikę każdego rynku, można zrobić więcej, aby pozwolić sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu na pełne czerpanie korzyści z jednolitego rynku europejskiego, a w szczególności z jednolitego rynku cyfrowego, w tym przez branie pod uwagę ochrony praw własności intelektualnej.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Transformacja cyfrowa stanowi zmianę paradygmatu i jest jednym z największych wyzwań dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Innowacje cyfrowe zmieniły nawyki, relacje oraz modele produkcji i konsumpcji zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym, a także powinny wzmocnić ekspresję kulturową i twórczą oraz narrację kulturową i twórczą, z poszanowaniem szczególnej wartości sektora kultury i sektora kreatywnego w środowisku cyfrowym.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Program powinien uwzględniać dwoisty charakter sektora kultury i sektora kreatywnego, uznając, z jednej strony, wewnętrzną i artystyczną wartość kultury, a z drugiej strony wartość ekonomiczną tych sektorów, w tym ich szerszy wkład we wzrost i konkurencyjność, kreatywność i innowacyjność. Wymaga to silnego europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności dynamicznego europejskiego przemysłu audiowizualnego, z uwzględnieniem możliwości dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców oraz jego znaczenia gospodarczego, w tym dla innych sektorów kreatywnych oraz turystyki kulturalnej. Jednak konkurencja na światowych rynkach audiowizualnych w dalszym ciągu wzrasta ze względu na coraz intensywniejszy cyfrowy przełom (m.in. zmiany w produkcji i konsumpcji mediów oraz rosnącą pozycję globalnych platform w dystrybucji treści). W związku z tym istnieje potrzeba zwiększenia wsparcia dla przemysłu europejskiego.
(6)  Program powinien uwzględniać dwoisty charakter sektora kultury i sektora kreatywnego, uznając, z jednej strony, wewnętrzną i artystyczną wartość kultury, a z drugiej strony wartość ekonomiczną tych sektorów, w tym ich szerszy wkład we wzrost i konkurencyjność, kreatywność i innowacyjność, dialog międzykulturowy, spójność społeczną oraz generowanie wiedzy. Wymaga to silnego europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, zarówno w sferze dochodowej, jak i niedochodowej, w szczególności dynamicznego europejskiego przemysłu audiowizualnego, z uwzględnieniem możliwości dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym oraz jego znaczenia gospodarczego, w tym dla innych sektorów kreatywnych oraz turystyki kulturalnej, a także rozwoju regionalnego, lokalnego i rozwoju obszarów miejskich. Jednak konkurencja na światowych rynkach audiowizualnych w dalszym ciągu wzrasta ze względu na coraz intensywniejszy cyfrowy przełom (m.in. zmiany w produkcji i konsumpcji mediów oraz rosnącą pozycję globalnych platform w dystrybucji treści). W związku z tym istnieje potrzeba zwiększenia wsparcia dla przemysłu europejskiego.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
(6a)  Aktywne obywatelstwo europejskie, wspólne wartości, kreatywność i innowacyjność potrzebują solidnej podstawy, na której mogłyby się rozwijać. Program powinien wspierać edukację filmową i audiowizualną, w szczególności wśród osób małoletnich i młodzieży.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych sektorów, szczególnego charakteru ich różnych grup docelowych i konkretnych potrzeb, zwłaszcza poprzez indywidualne podejścia w ramach komponentu poświęconego sektorowi audiowizualnemu, komponentu poświęconego pozostałym sektorom kultury i sektorom kreatywnym oraz komponentu międzysektorowego.
(7)  Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych sektorów i stojących przed nimi wyzwań, szczególnego charakteru ich różnych grup docelowych i konkretnych potrzeb, zwłaszcza poprzez indywidualne podejścia w ramach komponentu poświęconego sektorowi audiowizualnemu, komponentu poświęconego pozostałym sektorom kultury i sektorom kreatywnym oraz komponentu międzysektorowego. Program powinien zapewniać równe wsparcie wszystkim sektorom kultury i sektorom kreatywnym za pośrednictwem planów horyzontalnych zorientowanych na wspólne potrzeby. W oparciu o programy pilotażowe oraz działania przygotowawcze i badania, w ramach programu należy wdrażać działania sektorowe wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
(7a)  Muzyka, we wszystkich jej wyrazach i formach, zwłaszcza muzyka współczesna i muzyka na żywo, stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego, artystycznego i gospodarczego Unii Europejskiej. Jest to element spójności społecznej, integracji wielokulturowej, socjalizacji młodzieży i służy jako kluczowy instrument wzbogacenia kultury, w tym turystyki kulturalnej. W związku z tym sektor muzyczny powinien być szczególnym przedmiotem działań szczegółowych realizowanych w ramach komponentu KULTURA niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych i ukierunkowanych działań. Dostosowane do potrzeb zaproszenia do składania wniosków i środki powinny pomóc w zwiększeniu konkurencyjności sektora muzycznego i pokonać niektóre szczególne wyzwania, z którymi musi się on mierzyć.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)
(7b)  Należy wzmocnić wsparcie Unii w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych. W ramach programu powinno dążyć się do wniesienia wkładu w realizację trzeciego celu strategicznego Nowego europejskiego programu na rzecz kultury przez wykorzystanie kultury i dialogu międzykulturowego jako czynników napędowych zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. W Europie i na całym świecie nowe strategie polityczne w dziedzinie kultury napędzają miasta. Liczne kreatywne społeczności gromadzą się w ośrodkach, inkubatorach i wyspecjalizowanych miejscach na całym świecie. UE powinna odgrywać kluczową rolę w tworzeniu sieci tych społeczności z UE i państw trzecich oraz wspierać interdyscyplinarną współpracę w zakresie umiejętności artystycznych, kreatywnych i cyfrowych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Celem komponentu międzysektorowego jest wykorzystanie potencjału współpracy między różnymi sektorami kultury i sektorami kreatywnymi. Wspólne podejście przekrojowe może przynieść korzyści związane z transferem wiedzy i usprawnieniami administracyjnymi.
(8)  Celem komponentu międzysektorowego jest sprostanie wspólnym wyzwaniom i wykorzystanie potencjału współpracy między różnymi sektorami kultury i sektorami kreatywnymi. Wspólne podejście przekrojowe może przynieść korzyści związane z transferem wiedzy i usprawnieniami administracyjnymi.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Wspieranie unijnych polityk jednolitego rynku cyfrowego wymaga interwencji Unii w sektorze audiowizualnym. Dotyczy to w szczególności modernizacji ram prawa autorskiego oraz proponowanego rozporządzenia w sprawie transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne16, a także wniosku w sprawie zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE17. Mają one na celu zwiększenie zdolności podmiotów europejskiego sektora audiowizualnego w zakresie finansowania, tworzenia i rozpowszechniania utworów, które mogą być wystarczająco widoczne w różnych mediach (m.in. telewizja, kino lub wideo na żądanie) i które są atrakcyjne dla publiczności na coraz bardziej otwartym i konkurencyjnym rynku w Europie i na świecie. Należy zwiększyć skalę wsparcia w celu uwzględnienia ostatnich zmian na rynku, a w szczególności wzmocnienia pozycji globalnych platform dystrybucji w porównaniu z nadawcami krajowymi, którzy tradycyjnie inwestują w produkcję utworów europejskich.
(9)  Wspieranie unijnych polityk jednolitego rynku cyfrowego wymaga interwencji Unii w sektorze audiowizualnym. Dotyczy to w szczególności modernizacji ram prawa autorskiego oraz proponowanego rozporządzenia w sprawie transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne16, a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/2018/UE17. Mają one na celu zwiększenie zdolności podmiotów europejskiego sektora audiowizualnego w zakresie finansowania, tworzenia i rozpowszechniania utworów różnego formatu w różnych mediach (m.in. telewizja, kino lub wideo na żądanie) i takich, które są atrakcyjne dla publiczności na coraz bardziej otwartym i konkurencyjnym rynku w Europie i na świecie. Należy zwiększyć skalę wsparcia w celu uwzględnienia ostatnich zmian na rynku, a w szczególności wzmocnienia pozycji globalnych platform dystrybucji w porównaniu z nadawcami krajowymi, którzy tradycyjnie inwestują w produkcję utworów europejskich.
__________________
__________________
16 COM(2016)0594.
16 COM(2016)0594.
17 COM/2016/0287.
17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku (Dz.U. L 303 z 28.11.2018, s. 69).
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Specjalne działania w ramach programu „Kreatywna Europa”, takie jak znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa, europejskie nagrody w dziedzinie muzyki współczesnej, rockowej i pop, literatury, dziedzictwa kulturowego i architektury, a także Europejskie Stolice Kultury, bezpośrednio dotarły do milionów obywateli Unii i dowiodły, że europejska polityka kulturalna przynosi korzyści gospodarcze i społeczne, a zatem działania te powinny być kontynuowane i, w miarę możliwości, rozszerzane
(10)  Specjalne działania w ramach programu „Kreatywna Europa”, takie jak znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa, europejskie nagrody w dziedzinie muzyki współczesnej, rockowej i pop, literatury, dziedzictwa kulturowego i architektury, a także Europejskie Stolice Kultury, bezpośrednio dotarły do milionów obywateli Unii i dowiodły, że europejska polityka kulturalna przynosi korzyści gospodarcze i społeczne, a zatem działania te powinny być kontynuowane i, w miarę możliwości, rozszerzane Program powinien wspierać tworzenie sieci kontaktów pomiędzy miejscami, którym nadano znak dziedzictwa europejskiego.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
(10a)  Program „Kreatywna Europa” w ramach rozporządzenia (UE) nr 1295/2013 przyczynił się do powstania innowacyjnych i udanych projektów, które zaowocowały dobrymi praktykami w zakresie ponadnarodowej współpracy europejskiej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. To z kolei zwiększyło europejską różnorodność kulturową dla odbiorców oraz przełożyło się na społeczne i gospodarcze korzyści europejskiej polityki kulturalnej. Aby zwiększyć skuteczność, sukcesy takie należy uwydatniać i w miarę możliwości powiększać.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 b (nowy)
(10b)  W osiąganie celów programu i ich dalszy rozwój należy aktywnie zaangażować podmioty na wszystkich poziomach w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Jako że formalne zaangażowanie zainteresowanych stron w model uczestniczącego zarządzania Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego ustanowionym na mocy decyzji (UE) 2017/864 Parlamentu Europejskiego i Rady1a okazało się być skuteczne we włączaniu kultury do głównego nurtu polityki, zaleca się zastosowanie tego modelu także do niniejszego programu. Ten model uczestniczącego zarządzania powinien obejmować podejście przekrojowe w celu tworzenia synergii między różnymi programami i inicjatywami Unii w dziedzinie kultury i kreatywności.
___________________
1a Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/864 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (2018) (Dz.U. L 131 z 20.5.2017, s. 1).
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 c (nowy)
(10c)  W ramach działań specjalnych wchodzących w zakres programu „Kreatywna Europa” należy uwzględnić sztandarowe międzysektorowe działanie mające na celu pokazanie europejskiej kreatywności i różnorodności kulturowej państwom członkowskim UE i państwom trzecim. Działanie powinno podkreślać doskonałość europejskiej kreatywności opartej na kulturze, uruchamiając wzajemne innowacje w szeroko rozumianej gospodarce za pomocą przyznawania specjalnej nagrody.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Kultura ma kluczowe znaczenie dla wzmacniania integracyjnych spójnych społeczności. W kontekście presji migracyjnej kultura odgrywa ważną rolę w integracji migrantów, aby mogli poczuć się częścią społeczeństw przyjmujących i aby ułatwić rozwijanie dobrych stosunków między migrantami i społecznościami przyjmującymi.
(11)  Kultura ma kluczowe znaczenie dla wzmacniania integracyjnych, spójnych i refleksyjnych społeczności, dla ożywiania terytoriów i promowania integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. W kontekście presji migracyjnej kultura odgrywa ważną rolę w tworzeniu integracyjnych przestrzeni dla dialogu międzykulturowego oraz w integracji migrantów i uchodźców, aby mogli poczuć się częścią społeczeństw przyjmujących i aby ułatwić rozwijanie dobrych stosunków między migrantami i społecznościami przyjmującymi.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)  Kultura tworzy i promuje zrównoważoność gospodarczą, społeczną i środowiskową. Powinna zatem znajdować się w centrum politycznych strategii rozwoju. Należy podkreślić wkład kultury w dobrobyt całego społeczeństwa. Zgodnie z deklaracją z Davos z 22 stycznia 2018 r. zatytułowaną „Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy” należy zatem promować nowe zintegrowane podejście do kształtowania wysokiej jakości środowiska zbudowanego, które jest ugruntowane w kulturze, wzmacnia spójność społeczną, zapewnia zrównoważenie środowiska oraz przyczynia się do zdrowia i dobrostanu ogółu ludności. W podejściu tym nie powinno się kłaść nacisku wyłącznie na obszary miejskie, lecz koncentrować się przede wszystkim na wzajemnym połączeniu obszarów peryferyjnych, oddalonych i wiejskich. Pojęcie Baukultur obejmuje wszystkie czynniki, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia obywateli i społeczności, przez co w bardzo konkretny sposób wspiera integrację, spójność i zrównoważony rozwój.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)
(11b)  Priorytetowe znaczenie ma umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami większego dostępu do dóbr i usług kultury i audiowizualnych, jako narzędzi sprzyjających ich pełnemu rozwojowi osobistemu i aktywnemu uczestnictwu, a tym samym przyczyniających się do stworzenia prawdziwie integracyjnego i solidarnego społeczeństwa. W związku z tym program powinien promować i zwiększać uczestnictwo w kulturze w całej Unii, zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a także zamieszkujących obszary wiejskie i oddalone.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Wolność artystyczna jest fundamentem prężnego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora mediów informacyjnych. Program powinien propagować przenikanie działań oraz współpracę między sektorem audiowizualnym a sektorem wydawniczym w celu promowania pluralistycznego środowiska medialnego.
(12)  Swoboda wypowiedzi artystycznej i kulturalnej, wolność wypowiedzi i pluralizm mediów stanowią centralne elementy prężnego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz sektora mediów informacyjnych. Program powinien propagować przenikanie działań oraz współpracę między sektorem audiowizualnym a sektorem wydawniczym w celu promowania pluralistycznego i niezależnego środowiska medialnego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE1a. Program powinien zapewniać wsparcie dla nowych specjalistów w dziedzinie mediów oraz przyczyniać się do rozwoju krytycznego myślenia wśród obywateli przez promowanie umiejętności korzystania z mediów, w szczególności wśród młodzieży.
__________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1).
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  Mobilność artystów i pracowników sektora kultury związana z rozwojem umiejętności, uczeniem się, świadomością międzykulturową, współtworzeniem, koprodukcją, obiegiem i rozpowszechnianiem dzieł sztuki oraz udziałem w targach międzynarodowych i festiwalach to warunek konieczny dla lepiej powiązanego, silniejszego i bardziej zrównoważonego sektora kultury i sektora kreatywnego w Europie. Tego typu mobilność jest często ograniczana brakiem statusu prawnego, trudnościami związanymi z uzyskiwaniem wiz i okresami obowiązywania pozwoleń, ryzykiem podwójnego opodatkowania oraz niepewnymi i niestabilnymi warunkami zabezpieczenia społecznego.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wszystkie działania w ramach programu powinny wspierać uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją, a w stosownych przypadkach określać odpowiednie kryteria dotyczące równowagi płci.
(13)  Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wszystkie działania w ramach programu powinny wspierać uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją, a w stosownych przypadkach określać odpowiednie kryteria dotyczące równowagi płci i różnorodności. Program powinien dążyć do zagwarantowania, że uczestnictwo w programie i projektach realizowanych w ramach programu dorówna różnorodności europejskiego społeczeństwa i ja odzwierciedli. Działania prowadzone w ramach programu powinny być monitorowane i raportowane w celu ustalenia skuteczności programu w tym zakresie oraz umożliwienia decydentom podejmowania bardziej świadomych decyzji w odniesieniu do przyszłych programów.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)  Sferę artystyczną i kultury w Unii Europejskiej charakteryzuje bardzo duża obecność kobiet, które są autorkami, profesjonalistkami, nauczycielkami oraz mają coraz większy udział wśród odbiorców kultury. Jak pokazują jednak badania i ekspertyzy, takie jak Europejska Sieć Audiowizualna Kobiet dla reżyserek filmowych i projekt „We Must” w dziedzinie muzyki, istnieją różnice w wynagrodzeniu między kobietami i mężczyznami, a kobiety mają mniejsze możliwości realizacji swoich dzieł i podejmowania decyzji w instytucjach kulturalnych, artystycznych i kreatywnych. Dlatego konieczne jest promowanie kobiecych talentów i rozpowszechnianie ich dzieł, tak aby wspierać kariery artystyczne kobiet.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
(14a)  Zgodnie z wnioskami sformułowanymi w następstwie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w ramach programu należy zwiększyć możliwości współpracy i obrony w tym sektorze przez wsparcie działań związanych z dziedzictwem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 i jego bilans. W tym kontekście należy wskazać na deklarację Rady Ministrów Kultury z listopada 2018 r. i deklaracje z okazji uroczystości jej zakończenia, która odbyła się 7 grudnia 2018 r. Program powinien przyczyniać się do długoterminowej zrównoważonej ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego przez działania na rzecz wspierania rzemieślników wykwalifikowanych w tradycyjnych zawodach związanych z restaurowaniem dziedzictwa kulturowego.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie” z dnia 22 lipca 2014 r.19, odpowiednie polityki i instrumenty powinny zapewnić długotrwałą i stabilną wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzyć bardziej zintegrowane podejście do jego ochrony, uwydatnienia jego wartości i wspierania działań z nim związanych.
(15)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie” z dnia 22 lipca 2014 r.19, odpowiednie polityki i instrumenty powinny zapewnić długotrwałą i stabilną wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego – historycznego, teraźniejszego, materialnego i niematerialnego – oraz stworzyć bardziej zintegrowane podejście do jego ochrony, zachowania, adaptacji, rozpowszechniania, uwydatniania jego wartości i wspierania działań z nim związanych przez wspieranie wysokiej jakości i skoordynowanej wymiany wiedzy zawodowej oraz rozwijanie wspólnych wysokich norm jakości dla sektora oraz mobilności pracujących w nim osób. Dziedzictwo kulturowe stanowi integralną część europejskiej spójności i wspiera powiązanie tradycji z innowacjami. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wspieranie artystów oraz twórców rzemiosła powinno być priorytetem programu.
__________________
__________________
19 COM/2014/0477.
19 COM/2014/0477.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
(15a)  Program powinien przyczyniać się do angażowania obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w kulturę i społeczeństwo, do promowania edukacji kulturalnej oraz do publicznego udostępniania wiedzy i dziedzictwa kulturowego. Program powinien także wspierać jakość i innowacje w zakresie tworzenia i ochrony także dzięki synergiom między obszarami kultury, sztuki, nauki, badań naukowych i technologii.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
(16a)  Zgodnie ze sprawozdaniem w sprawie spójnej polityki UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego z dnia 13 grudnia 2016 r. wspieranie sektora kultury i sektora kreatywnego będzie zagadnieniem przekrojowym. Projekty powinny być zintegrowane w ramach programu w celu wspierania nowych modeli biznesowych i umiejętności, tradycyjnego know-how oraz przełożenia kreatywnych i interdyscyplinarnych rozwiązań na wartość ekonomiczną i społeczną. Ponadto należy w pełni wykorzystać potencjalne synergie istniejące między strategiami politycznymi UE, tak aby efektywnie używać środków dostępnych w ramach unijnych programów – takich jak „Horyzont Europa”, instrument „Łącząc Europę”, Erasmus +, EaSI oraz InvestEU.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji.
(18)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji. Wkłady państw trzecich na rzecz programu powinny być przedmiotem corocznych sprawozdań dla władzy budżetowej.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  Europejska Akademia Filmowa, od momentu jej utworzenia, wypracowała wyjątkową wiedzę ekspercką i znajduje się w uprzywilejowanej pozycji, by stworzyć ogólnoeuropejską społeczność filmowców i specjalistów z branży filmowej, promować i rozpowszechniać europejskie filmy poza granicami krajów produkcji oraz rozwijać prawdziwie europejską publiczność. Orkiestra powinna zatem kwalifikować się do bezpośredniego wsparcia Unii.
(22)  Europejska Akademia Filmowa, od momentu jej utworzenia, dzięki swojej wiedzy eksperckiej i wyjątkowej pozycji, przyczyniała się do tworzenia ogólnoeuropejskiej społeczności filmowców i specjalistów z branży filmowej, rozpowszechniania europejskich filmów poza granicami krajów produkcji i wspierania rozwoju transgranicznej publiczności w różnym wieku. W ramach współpracy z Parlamentem Europejskim przy przyznawaniu Nagrody Filmowej LUX Akademia powinna zatem w drodze wyjątku kwalifikować się do bezpośredniego wsparcia Unii. Bezpośrednie wsparcie musi być jednak powiązane z negocjowanym między obiema stronami porozumieniem o współpracy, zawierającym konkretne misje i cele, i powinno być wypłacane dopiero po jego zawarciu. Nie wyklucza to ubiegania się przez Europejską Akademię Filmową o finansowanie innych inicjatyw i projektów w ramach różnych komponentów programu.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej, od momentu jej utworzenia, wypracowała wyjątkową wiedzę ekspercką w zakresie promowania dialogu międzykulturowego, wzajemnego poszanowania i zrozumienia poprzez kulturę. Szczególny charakter Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej polega na tym, że jest to orkiestra europejska, która przekracza granice kultur i składa się z młodych muzyków wybranych na podstawie surowych kryteriów artystycznych w wyniku organizowanych co roku rygorystycznych przesłuchań we wszystkich państwach członkowskich. Orkiestra powinna zatem kwalifikować się do bezpośredniego wsparcia Unii.
(23)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej, od momentu jej utworzenia, wypracowała wyjątkową wiedzę ekspercką w zakresie promowania dialogu międzykulturowego, wzajemnego poszanowania i zrozumienia poprzez kulturę, a także w zakresie wzmacniania profesjonalizmu swoich młodych muzyków, zapewniając im umiejętności niezbędne do kariery w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Państwa członkowskie i instytucje Unii, w tym kolejno przewodniczący Komisji i Parlamentu Europejskiego, uznały zasługi Orkiestry Unii Europejskiej . Wyjątkowość Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej polega na tym, że jest to orkiestra europejska, która przekracza granice kultur i składa się z młodych muzyków wybranych na podstawie surowych kryteriów artystycznych w wyniku organizowanych co roku rygorystycznych i transparentnych przesłuchań we wszystkich państwach członkowskich. Orkiestra powinna zatem w drodze wyjątku kwalifikować się do bezpośredniego wsparcia Unii na podstawie szczególnych misji i celów definiowanych przez Komisję i podlegających regularnej ocenie. Aby zapewnić sobie to wsparcie Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej powinna zwiększyć swoją widoczność, dążyć do osiągnięcia bardziej zrównoważonej reprezentacji muzyków ze wszystkich państw członkowskich, jak też zróżnicować swoje dochody, aktywnie pozyskując wsparcie finansowe ze źródeł innych niż unijne.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  Wsparcie finansowe należy wykorzystywać w celu skorygowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji w proporcjonalny sposób, a działania nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną.
(26)  Wsparcie finansowe należy wykorzystywać w celu skorygowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji w proporcjonalny sposób, a działania nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną oraz być dobrze dopasowane do konkretnych projektów, które wspierają. Program powinien uwzględniać nie tylko wartość ekonomiczną projektów, lecz także ich wymiar kulturowy i kreatywny oraz specyfikę danych sektorów.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)
(26a)  Działania w ramach programów ustanowionych na podstawie rozporządzenia .../...[Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej]1a i rozporządzenia [IPA III]1b powinien również być wykorzystywany do finansowania działań w ramach międzynarodowego wymiaru tego programu. Działania te powinny być wdrażane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
__________________
1a 2018/0243(COD).
1b 2018/0247(COD).
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Jednym z największych wyzwań w sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest ich dostęp do finansowania umożliwiającego im wzrost, utrzymanie lub zwiększenie konkurencyjności lub umiędzynarodowienie działalności. Cele polityki niniejszego programu powinny być również realizowane za pomocą instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych w ramach segmentu(-ów) polityki funduszu „InvestEU”
(27)  Sektor kultury i sektor kreatywny są innowacyjnymi, odpornymi i rozwijającymi się sektorami europejskiej gospodarki, które generują wartość ekonomiczną i kulturową z własności intelektualnej i indywidualnej kreatywności. Niemniej jednak ich fragmentacja oraz niematerialny charakter ich aktywów ograniczają im dostęp do prywatnego finansowania. Jednym z największych wyzwań dla sektora kulturalnego i kreatywnego jest zwiększenie ich dostępu do finansowania, które jest niezbędne do wzrostu, utrzymania lub dalszego rozwoju ich konkurencyjności na poziomie międzynarodowym. Cele polityki niniejszego programu powinny być również realizowane za pomocą instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych, zwłaszcza dla MŚP, w ramach segmentu(-ów) polityki funduszu „InvestEU” zgodnie z praktykami opracowanymi w ramach systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  Biorąc pod uwagę wiedzę techniczną niezbędną do oceny wniosków dotyczących konkretnych działań w ramach programu, należy przewidzieć, by w stosownych przypadkach komisje oceniające mogły składać się z ekspertów zewnętrznych.
(28)  Wpływ, jakość i efektywność realizacji projektu powinny stanowić kluczowe kryteria oceny przy wyborze danego projektu. Biorąc pod uwagę wiedzę techniczną niezbędną do oceny wniosków dotyczących konkretnych działań w ramach programu, należy przewidzieć, by w stosownych przypadkach komisje oceniające mogły składać się z ekspertów zewnętrznych, którzy powinni posiadać doświadczenie zawodowe i w zakresie zarządzania związane z obszarem, którego dotyczy oceniany wniosek. W stosownych przypadkach należy brać pod uwagę potrzebę zapewnienia ogólnej spójności z celami angażowania publiki i różnorodności..
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Program powinien zawierać realistyczny i wykonalny system wskaźników efektywności, który będzie towarzyszył jego działaniom oraz monitorował jego efektywność. Monitorowanie to, a także działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem i jego działaniami, powinny opierać się na trzech komponentach programu.
(29)  Program powinien zawierać realistyczny i wykonalny system ilościowych i jakościowych wskaźników efektywności który będzie towarzyszył jego działaniom oraz monitorował jego efektywność z uwzględnieniem wewnętrznej wartości sztuki i kultury. Takie wskaźniki efektywności powinny zostać opracowane z udziałem zainteresowanych stron. Monitorowanie to, a także działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem i jego działaniami, powinny opierać się na trzech komponentach programu. Komponenty te powinny uwzględniać jeden ze wskaźników ilościowych i jakościowych lub więcej takich wskaźników. Wskaźniki te powinny być oceniane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)
(29a)  Biorąc pod uwagę, jak złożone i trudne jest gromadzenie, analizowanie i dostosowywanie danych oraz pomiar oddziaływania polityki kulturalnej i określanie wskaźników, Komisja powinna wzmocnić współpracę swoich służb, takich ja Wspólne Centrum Badawcze i Eurostat, z myślą o gromadzeniu odpowiednich danych. Komisja powinna działać we współpracy z centrami doskonałości w Unii, krajowymi urzędami statystycznymi i organizacjami mającymi znaczenie dla sektora kultury i sektora kreatywnego w Europie oraz we współpracy z Radą Europy, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i UNESCO.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
(32)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.
(32)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów przez wykonawcę projektu, biorąc pod uwagę w szczególności wielkość danego wykonawcy i projektu, koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)
(33a)  W celu zoptymalizowania synergii między unijnymi funduszami i instrumentami zarządzanymi bezpośrednio należy ułatwić udzielanie wsparcia na potrzeby operacji, które już otrzymały pieczęć doskonałości.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
(34)  Zgodnie z art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE28 osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane.
(34)  Zgodnie z art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE28 osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane. Przy realizacji programu należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z oddalenia tych państw lub terytoriów, a ich rzeczywisty udział musi być monitorowany i regularnie poddawany ocenie.
__________________
__________________
28 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
28 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)
(34a)  Zgodnie z art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy podjąć środki w celu zwiększenia udziału regionów najbardziej oddalonych we wszystkich działaniach. Należy wspierać wymiany w ramach programów wspierania mobilności artystów i przepływu ich dzieł oraz współpracę między osobami i organizacjami z tych regionów oraz państw sąsiednich i trzecich. Umożliwi to obywatelom skorzystanie w równym stopniu z przewagi konkurencyjnej, jaką oferują sektor kultury i sektor kreatywny, w szczególności ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Działania te należy monitorować i poddawać regularnej ocenie.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36
(36)  W celu zapewnienia sprawnej realizacji programu koszty poniesione przez beneficjenta przed złożeniem wniosku o dotację, w szczególności koszty związane z prawami własności intelektualnej, można uznać za kwalifikowalne, pod warunkiem że są bezpośrednio związane z realizacją działań objętych wsparciem.
(36)  W celu zapewnienia ciągłości wspierającego finansowania przewidzianego w ramach programu i pokrycia rosnącego niedopasowania poziomu płynności, jakiego doświadczają beneficjenci, koszty poniesione przez beneficjenta przed złożeniem wniosku o dotację, w szczególności koszty związane z prawami własności intelektualnej, muszą zostać uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem że są bezpośrednio związane z realizacją działań objętych wsparciem.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
(38)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze dotyczące przyjęcia programu prac. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011. Należy zapewnić prawidłowe zamknięcie poprzedniego programu, w szczególności w odniesieniu do kontynuowania wieloletnich ustaleń w zakresie zarządzania nim, takich jak finansowanie pomocy technicznej i administracyjnej. Od dnia [1 stycznia 2021 r.] pomoc techniczna i administracyjna powinna zapewnić, w stosownych przypadkach, zarządzanie akcjami, które nie zostały jeszcze zakończone w ramach poprzedniego programu do [31 grudnia 2020 r.].
(38)  Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w celu przyjmowania programów prac. Należy zapewnić prawidłowe zamknięcie poprzedniego programu, w szczególności w odniesieniu do kontynuowania wieloletnich ustaleń w zakresie zarządzania nim, takich jak finansowanie pomocy technicznej i administracyjnej. Od dnia [1 stycznia 2021 r.] pomoc techniczna i administracyjna powinna zapewnić, w stosownych przypadkach, zarządzanie akcjami, które nie zostały jeszcze zakończone w ramach poprzedniego programu do [31 grudnia 2020 r.].
___________________________
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38 a (nowy)
(38a)  W celu zapewnienia skutecznej i wydajnej realizacji programu Komisja powinna zadbać o wyeliminowanie zbędnych biurokratycznych obciążeń dla wnioskodawców na etapie składania wniosków lub na etapie ich rozpatrywania.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38 b
(38b)  Szczególną uwagę należy zwrócić na projekty na małą skalę oraz ich wartość dodaną, zważywszy na specyfikę europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
2)  „sektor kultury i sektor kreatywny” oznaczają wszystkie sektory, których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub na artystycznej i innej, indywidualnej lub zbiorowej, twórczej ekspresji. W zakres działań mogą wchodzić rozwój, tworzenie, produkcja, rozpowszechnianie i ochrona dóbr i usług zawierających elementy kulturalnej, artystycznej lub innej twórczej ekspresji, a także funkcje pokrewne, takie jak edukacja lub zarządzanie. Działania te będą miały potencjał tworzenia innowacji i miejsc pracy, w szczególności z tytułu własności intelektualnej. Wspomniane sektory obejmują między innymi architekturę, archiwa, biblioteki i muzea, rękodzieło artystyczne, sektor audiowizualny (w tym film, telewizję, gry wideo i multimedia), materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wzornictwo (w tym wzornictwo odzieżowe), festiwale, muzykę, literaturę, sztuki widowiskowe, książki, działalność wydawniczą, radio i sztuki wizualne;
2)  „sektor kultury i sektor kreatywny” oznaczają wszystkie sektory, których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub na artystycznej i innej, indywidualnej lub zbiorowej, twórczej ekspresji i praktykach, niezależnie od tego, czy działalność ta ma charakter rynkowy czy nierynkowy. W zakres działań mogą wchodzić rozwój, tworzenie, produkcja, rozpowszechnianie i ochrona praktyk, dóbr i usług zawierających elementy kulturalnej, artystycznej lub innej twórczej ekspresji, a także funkcje pokrewne, takie jak edukacja lub zarządzanie. Wiele z tych działań ma potencjał tworzenia innowacji i miejsc pracy, w szczególności z tytułu własności intelektualnej. Wspomniane sektory obejmują między innymi architekturę, archiwa, biblioteki i muzea, rękodzieło artystyczne, sektor audiowizualny (w tym film, telewizję, gry wideo i multimedia), materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, muzykę, literaturę, sztuki widowiskowe, książki, działalność wydawniczą, radio, sztuki wizualne, festiwale oraz wzornictwo, w tym wzornictwo odzieżowe;
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 – litera -a (nowa)
-a)  zapewnianie wkładu w uznawanie i promowanie wewnętrznej wartości kultury, ochrona i promowanie jakości europejskiej kultury i kreatywności jako charakterystycznego wymiaru rozwoju osobistego, kształcenia, spójności społecznej, wolności wypowiedzi i opinii, wolności sztuk, wzmocnienie i szerzenie demokracji, krytycznego myślenia, poczucia przynależności i obywatelstwa oraz jako źródła dla pluralizmu mediów i krajobrazu kulturalnego;
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 – litera a
a)  wspieranie współpracy europejskiej w zakresie różnorodności kulturowej i językowej oraz dziedzictwa kulturowego i językowego;
a)  wspieranie współpracy europejskiej w zakresie różnorodności kulturowej, artystycznej i językowej, w tym przez wzmacnianie roli artystów i podmiotów działających w dziedzinie kultury, jakości europejskiej twórczości kulturalnej i artystycznej oraz wspólnego materialnego i niematerialnego europejskiego dziedzictwa kulturowego;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 – litera b
b)  wzmacnianie konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności sektora audiowizualnego.
b)  wzmacnianie konkurencyjności całego europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz zwiększanie ich znaczenia gospodarczego , w szczególności sektora audiowizualnego, przez tworzenie miejsc pracy w tych sektorach i podnoszenie ich innowacyjności.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 – litera a
a)  wzmacnianie gospodarczego, społecznego i zewnętrznego wymiaru współpracy na poziomie europejskim w celu rozwijania i propagowania europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego, zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz zacieśniania międzynarodowych stosunków kulturalnych;
a)  wzmacnianie gospodarczego, artystycznego, kulturalnego, społecznego i zewnętrznego wymiaru współpracy na poziomie europejskim w celu rozwijania i propagowania europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz zacieśniania międzynarodowych stosunków kulturalnych;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 – litera a a (nowa)
aa)  promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora audiowizualnego, wspieranie artystów, podmiotów, rzemieślników oraz zaangażowania odbiorców, ze szczególnym naciskiem na równouprawnienie płci i niewystarczająco reprezentowane grupy;
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b
b)  wspieranie konkurencyjności i skalowalności europejskiego przemysłu audiowizualnego;
b)  wspieranie konkurencyjności, innowacyjności i skalowalności europejskiego przemysłu audiowizualnego, w szczególności MŚP, niezależnych przedsiębiorstw produkcyjnych i organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także promowanie jakości działań europejskiego sektora audiowizualnego w zrównoważony sposób mający na celu zrównoważone podejście sektorowe i geograficzne;
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 – litera c
c)  promowanie współpracy politycznej i działań innowacyjnych wspierających wszystkie komponenty programu, w tym promowanie zróżnicowanego i pluralistycznego środowiska medialnego, umiejętności korzystania z mediów i włączenia społecznego.
c)  promowanie współpracy politycznej i innowacyjnych działań , w tym nowych modeli biznesowych i modeli zarządzania oraz rozwiązań kreatywnych wspierających wszystkie aspekty programu oraz cały sektor kultury i sektor kreatywny, w tym ochronę wolności wypowiedzi artystycznej i promowanie różnorodnych , niezależnych i pluralistycznych środowisk kulturalnych i medialnych , umiejętności korzystania z mediów , umiejętności cyfrowych, edukacji kulturalnej i artystycznej, równości płci, aktywnego obywatelstwa, dialogu międzykulturowego, odporności i włączenia społecznego , zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, w tym dzięki większej dostępności dóbr i usług kulturalnych;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 – litera c a (nowa)
ca)  promowanie mobilności artystów oraz podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także obiegu ich utworów;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 – litera c b (nowa)
cb)  zapewnianie sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu odpowiedniego zestawu wskaźników jakościowych i ilościowych w celu opracowania spójnego systemu ewaluacji i oceny skutków, również tych o wymiarze międzysektorowym.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 3 – litera c
c)  „komponent MIĘDZYSEKTOROWY” obejmuje działania we wszystkich sektorach kultury i sektorach kreatywnych.
c)  „komponent MIĘDZYSEKTOROWY” obejmuje działania we wszystkich sektorach kultury i sektorach kreatywnych, w tym w sektorze mediów informacyjnych.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)
Artykuł 3a
Europejska wartość dodana
Z uznaniem inherentnej i gospodarczej wartość kultury i kreatywności oraz poszanowaniem jakości i pluralizmu wartości i polityk Unii.
W ramach programu wspierane są jedynie te akcje i działania, które posiadają potencjalną europejską wartość dodaną i które przyczyniają się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3.
Europejską wartość dodaną akcji i działań realizowanych w ramach programu zapewnia się na przykład dzięki:
a)  ponadnarodowemu charakterowi działań i przedsięwzięć stanowiących uzupełnienie programów regionalnych, krajowych, międzynarodowych oraz innych programów i polityk Unii, jak również wpływowi tych działań i przedsięwzięć na dostęp obywateli do kultury oraz aktywne zaangażowanie, kształcenie, włączenie społeczne i dialog międzykulturowy;
b)  rozwojowi i promowaniu transnarodowej i międzynarodowej współpracy między podmiotami w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, w tym artystami, specjalistami z branży audiowizualnej, organizacjami i MŚP działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz podmiotami sektora audiowizualnego, z naciskiem na stymulowanie bardziej kompleksowych, szybkich, skutecznych i długoterminowych odpowiedzi na globalne wyzwania, w szczególności transformację cyfrową;
c)  korzyściom skali oraz wzrostowi i tworzeniu miejsc pracy, którym sprzyja wsparcie udzielane przez Unię i które przyczyniają się do powstawania większych możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych (efekt dźwigni);
d)  zapewnieniu równych warunków działania w sektorze kultury i sektorze kreatywnym przez uwzględnienie specyfiki różnych państw, w tym krajów lub regionów o szczególnej sytuacji geograficznej lub językowej, takich jak regiony najbardziej oddalone określone w art. 349 TFUE oraz kraje lub terytoria zamorskie podlegające władzy państwa członkowskiego wymienione w załączniku II do TFUE;
e)  promowaniu narracji na temat wspólnych europejskich korzeni i różnorodności.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera -a (nowa)
-a)  promowanie artystycznego wyrazu i twórczości artystycznej;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera -a a (nowa)
-aa)  rozwijanie talentów, kompetencji i umiejętności oraz stymulowanie współpracy i innowacji w całym łańcuchu sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym dziedzictwa;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a
a)  wzmocnienie transgranicznego wymiaru europejskich podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz rozpowszechnianie utworów europejskich;
a)  wzmocnienie transgranicznego wymiaru europejskich podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, rozpowszechniania ich dzieł oraz podnoszenie ich widoczności, w tym w ramach programów rezydencji, imprez objazdowych, wydarzeń, warsztatów, wystaw i festiwali, oraz ułatwianie wymiany najlepszych praktyk i wzmacnianie zdolności zawodowych;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b
b)  zwiększenie uczestnictwa w kulturze w całej Europie;
b)  zwiększenie dostępu do kultury, uczestnictwa w niej i świadomości kulturalnej oraz zwiększenie zaangażowania obywateli w kulturę w całej Europie, zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami lub osób ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera c
c)  przyczynianie się do zwiększenia odporności społecznej i włączenia społecznego za pośrednictwem kultury i dziedzictwa kulturowego;
c)  przyczynianie się do zwiększenia odporności społecznej i  zwiększanie włączenia społecznego, dialogu międzykulturowego i demokratycznego oraz takiej wymiany za pośrednictwem sztuk, kultury i dziedzictwa kulturowego;
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera d
d)  wzmocnienie zdolności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego do rozwijania się oraz tworzenia miejsc pracy i generowania wzrostu gospodarczego;
d)  wzmocnienie zdolności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego do rozwijania się i unowocześniania, tworzenia dzieł kultury. generowania i rozwijania kluczowych kompetencji, wiedzy, umiejętności, nowych praktyk artystycznych oraz zrównoważonych miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu, a także przyczyniania się do rozwoju lokalnego i regionalnego;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera d a (nowa)
da)  wspieranie zdolności zawodowych osób w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, wzmacnianie ich pozycji dzięki odpowiednim środkom;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera e
e)  wzmocnienie tożsamości europejskiej i europejskich wartości dzięki świadomości kulturalnej, edukacji artystycznej i kreatywności opartej na kulturze w edukacji;
e)  wzmocnienie tożsamości europejskiej, aktywności obywatelskiej i poczucia wspólnoty oraz wartości demokratycznych dzięki świadomości kulturalnej, dziedzictwu kulturowemu, ekspresji, krytycznemu myśleniu, ekspresji twórczej, widoczności i uznaniu dla twórców, sztuce, edukacji artystycznej i kreatywności opartej na kulturze w formalnym, nieformalnym lub incydentalnym uczeniu się przez całe życie;
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera f
f)  promowanie budowania międzynarodowego potencjału europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego w celu umiędzynarodowienia ich działalności;
f)  promowanie budowania międzynarodowego potencjału europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym inicjatyw oddolnych i mikroorganizacji, w celu umiędzynarodowienia ich działalności;
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera g
g)  wniesienie wkładu w globalną strategię Unii dotyczącą stosunków międzynarodowych poprzez dyplomację kulturalną;
g)  wniesienie wkładu w globalną strategię Unii dotyczącą międzynarodowych stosunków kulturalnych przez wysiłki na rzecz zapewnienia długotrwałych skutków strategii dzięki podejściu opartemu na kontaktach międzyludzkich, z zaangażowaniem sieci kulturalnych, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji oddolnych.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 2 a (nowy)
Jako element działań szczegółowych realizowanych w ramach komponentu „KULTURA” sektor muzyczny jest brany pod szczególną uwagę przy dystrybucji środków finansowych i ukierunkowanych działaniach. Dostosowane do potrzeb zaproszenia do składania wniosków i środki pomogą w zwiększeniu konkurencyjności sektora muzycznego i pokonać niektóre szczególne wyzwania, z którymi musi się on mierzyć.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a
a)  wspieranie talentów i umiejętności oraz stymulowanie współpracy i innowacji w procesie tworzenia i produkcji europejskich utworów audiowizualnych;
a)  wspieranie talentów, kompetencji, umiejętności i wykorzystywania technologii cyfrowych oraz stymulowanie współpracy, mobilności i innowacji w procesie tworzenia i produkcji europejskich utworów audiowizualnych, w tym ponad granicami;
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b
b)  zwiększenie dystrybucji kinowej i dystrybucji w internecie europejskich utworów audiowizualnych oraz zapewnienie szerszego transgranicznego dostępu do nich, w tym poprzez innowacyjne modele biznesowe i wykorzystanie nowych technologii;
b)  zwiększenie ponadnarodowego i międzynarodowego rozpowszechniania i dystrybucji w internecie i poza nim, zwłaszcza dystrybucji kinowej europejskich utworów audiowizualnych w nowym środowisku cyfrowym;
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b a (nowa)
ba)  zapewnienie szerszego dostępu do unijnych utworów audiowizualnych dla odbiorców międzynarodowych, w szczególności przez promocję, wydarzenia, działania promujące znajomość dzieł sztuki filmowej oraz festiwale;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b b (nowa)
bb)  wzmocnienie dziedzictwa audiowizualnego i ułatwianie dostępu do audiowizualnych archiwów i bibliotek jako źródeł pamięci, ich wspieranie i promowanie, kształcenie, ponowne wykorzystywanie i nową działalność, w tym za pośrednictwem najnowszych technologii cyfrowych;
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c
c)  promowanie europejskich dzieł audiowizualnych i wspieranie rozwoju widowni na terenie Europy i poza jej granicami.
c)  promowanie europejskich dzieł audiowizualnych i wspieranie zaangażowania publiczności w każdym wieku, w szczególności młodych odbiorców i osób z niepełnosprawnościami, w celu proaktywnego i legalnego korzystania z utworów audiowizualnych w Europie i poza nią oraz w celu dzielenia się treściami stworzonymi przez użytkowników, w tym przez promowanie edukacji filmowej i audiowizualnej .
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 2
Priorytety te realizowane są poprzez wsparcie dla tworzenia, promowania, udostępnienia i rozpowszechniania europejskich utworów, które mają potencjał dotarcia do szerokiego grona odbiorców na terenie Europy i poza jej granicami, a tym samym przez dostosowanie się do zmian na rynku i towarzyszenie wdrażaniu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
Priorytety te realizowane są poprzez wsparcie dla tworzenia, promowania, udostępnienia i rozpowszechniania europejskich utworów szerzących wartości europejskie i wspólną tożsamość, które mają potencjał dotarcia do szerokiego grona odbiorców w każdym wieku na terenie Europy i poza jej granicami, a tym samym przez dostosowanie się do zmian na rynku i towarzyszenie wdrażaniu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera a
a)  wspieranie międzysektorowej transnarodowej współpracy politycznej, w tym w zakresie roli kultury dla włączenia społecznego oraz promowanie wiedzy o programie i wspieranie możliwości przenoszenia wyników;
a)  wspieranie międzysektorowej transnarodowej współpracy politycznej, w tym w zakresie promowania roli kultury dla włączenia społecznego, w szczególności w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami oraz w celu wzmacniania demokracji i promowania wiedzy o programie i wspieranie możliwości przenoszenia wyników, tak aby zwiększyć widoczność programu;
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera b
b)  promowanie innowacyjnego podejścia do tworzenia, udostępniania, dystrybucji i promocji treści w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;
b)  promowanie innowacyjnego podejścia do tworzenia treści artystycznych i badań artystycznych, do udostępniania, dystrybucji utworów artystycznych, z uwzględnieniem ochrony praw autorskich, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, z uwzględnieniem wymiaru rynkowego i nierynkowego;
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c
c)  promowanie przekrojowych działań obejmujących różne sektory w celu dostosowania się do strukturalnych zmian, które czekają sektor mediów, w tym poprawy wolności, zróżnicowania i pluralistycznego charakteru środowiska mediów, wysokiej jakości dziennikarstwa i umiejętności korzystania z mediów:
c)  promowanie przekrojowych działań obejmujących różne sektory w celu dostosowania się do strukturalnych i technologicznych zmian, które czekają sektor mediów, w tym poprawy wolności, zróżnicowania i pluralistycznego charakteru środowiska mediów, etyki zawodowej w dziennikarstwie, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów, w szczególności wśród ludzi młodych, przez pomoc w dostosowaniu się do nowych narzędzi i formatów medialnych oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu dezinformacji;
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera d
d)  tworzenie i wspieranie biur programu w celu promowania programu w poszczególnych krajach, a także pobudzanie transgranicznej współpracy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.
d)  tworzenie biur programu i wspieranie ich aktywnego zaangażowania w państwach uczestniczących w celu promowania programu w tych państwach, w uczciwy i wyważony sposób, w tym przez działania służące tworzeniu sieci kontaktów w terenie, oraz wspieranie wnioskodawców w związku z programem i zapewnianie podstawowych informacji na temat innych odpowiednich możliwości wsparcia dostępnych w ramach programów finansowanych przez Unię, a także pobudzanie transgranicznej współpracy i wymiany najlepszych praktyk w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1
Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 1 850 000 000 EUR według cen bieżących.
Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 2 806 000 000 EUR według cen stałych.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 1
–  do 609 000 000 EUR na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) (komponent KULTURA);
–  nie mniej niż 33 % na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) (komponent KULTURA);
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 2
–  do 1 081 000 000 EUR na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) (komponent MEDIA);
–  nie mniej niż 58 % na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) (komponent MEDIA);
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 3
–  do 160 000 000 EUR na działania, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c) (komponent MIĘDZYSEKTOROWY);
–  do 9 % na działania, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c) (komponent MIĘDZYSEKTOROWY), przy zapewnieniu przydziału środków finansowych dla każdego krajowego biura programu „Kreatywna Europa” co najmniej na poziomie równym przydziałowi środków finansowych przewidzianemu w rozporządzeniu (WE) nr 1295/2013.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
3.  Oprócz puli środków finansowych wskazanej w ust. 1, oraz w celu promowania międzynarodowego wymiaru programu dodatkowe wkłady finansowe mogą być udostępniane z instrumentów finansowania zewnętrznego [Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)] w celu wspierania działań realizowanych i zarządzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Wkłady te są finansowane zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi te instrumenty.
3.  Oprócz puli środków finansowych wskazanej w ust. 1, oraz w celu promowania międzynarodowego wymiaru programu dodatkowe wkłady finansowe mogą być udostępniane z instrumentów finansowania zewnętrznego [Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)] w celu wspierania działań realizowanych i zarządzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Wkłady te są finansowane zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi te instrumenty i są przedmiotem corocznych sprawozdań dla władzy budżetowej, wraz z wkładami państw trzecich na rzecz tego programu.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Państwa trzecie mogą uczestniczyć w strukturach zarządzania programami i forach zainteresowanych podmiotów w celu ułatwienia wymiany informacji.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Udział państw, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) w komponencie MEDIA i komponencie MIĘDZYSEKTOROWYM podlega spełnieniu warunków określonych w dyrektywie 2010/13/UE.
2.  Udział państw, o których mowa w ust. 1 lit. a) – d) w komponencie MEDIA i komponencie MIĘDZYSEKTOROWYM podlega spełnieniu warunków określonych w dyrektywie 2010/13/UE.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Porozumienia z państwami trzecimi stowarzyszonymi z programem na mocy niniejszego rozporządzenia są ułatwione dzięki procedurom szybszym niż procedury przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013. Aktywnie promuje się porozumienia z nowymi państwami.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Dostęp do programu jest otwarty dla organizacji międzynarodowych działających w obszarach objętych programem, zgodnie z rozporządzeniem finansowym.
1.  Dostęp do programu jest otwarty dla organizacji międzynarodowych działających w obszarach objętych programem, jak UNESCO, Rada Europy, za pośrednictwem lepiej zorganizowanej współpracy z Europejskimi Szlakami Kulturowymi i Euroimages, obserwatorium EUIPO, Światową Organizacją Własności Intelektualnej oraz OECD, na potrzeby realizacji celów programu i zgodnie z rozporządzeniem finansowym.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Unia będzie członkiem Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego przez okres trwania programu. Udział Unii w Obserwatorium przyczynia się do realizacji priorytetów komponentu MEDIA. Komisja reprezentuje Unię w zakresie kontaktów z Obserwatorium. Komponent MEDIA wnosi wkład finansowy na rzecz członkostwa Unii w Obserwatorium w celu wspomagania gromadzenia i analizy danych w sektorze audiowizualnym;
2.  Unia będzie członkiem Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego przez okres trwania programu. Udział Unii w Obserwatorium przyczynia się do realizacji priorytetów komponentu MEDIA. Komisja reprezentuje Unię w zakresie kontaktów z Obserwatorium. Komponent MEDIA wnosi wkład finansowy na rzecz członkostwa Unii w Obserwatorium oraz gromadzenia i analizy danych w sektorze audiowizualnym;
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)
Artykuł 9a
Gromadzenie danych na temat sektora kultury i sektora kreatywnego
Komisja wzmacnia współpracę w ramach swoich służb, takich jak Wspólne Centrum Badawcze i Eurostat w celu gromadzenia odpowiednich danych statystycznych służących do pomiaru i analizy oddziaływania polityki kulturalnej. Przy realizacji tego zadania Komisja współpracuje z centrami doskonałości w Europie i z krajowymi instytutami statystycznymi oraz we współpracy z Radą Europy, OECD i UNESCO. W ten sposób przyczynia się do osiągnięcia celów komponentu KULTURA i uważnie śledzi dalszy rozwój polityki kulturalnej, również przez włączanie zainteresowanych podmiotów w na wczesnym etapie w analizę i dostosowywanie wskaźników wspólnych dla różnych sektorów lub wskaźników dotyczących poszczególnych obszarów działalności. Komisja regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie na temat tej działalności.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3
3.  Działania łączone w ramach niniejszego programu realizowane są zgodnie z [rozporządzeniem InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia finansowego.
3.  Działania łączone w ramach programu realizowane są zgodnie z tytułem X rozporządzenia finansowego i procedurami ustanowionymi w [rozporządzeniu InvestEU]. Specjalny system poręczeń utworzony w ramach programu „Kreatywna Europa” jest kontynuowany na podstawie [rozporządzenia InvestEU] i uwzględnia wdrażanie praktyk opracowanych w ramach systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4
4.  Z wkładów na mechanizm wzajemnego ubezpieczenia można pokryć ryzyko związane z odzyskiwaniem środków należnych od beneficjentów i wkłady te uznaje się za wystarczającą gwarancję w ramach rozporządzenia finansowego. Zastosowanie mają przepisy określone w [art. XXX] rozporządzenia XXX [rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie w sprawie Funduszu Gwarancyjnego].
4.  Z wkładów na mechanizm wzajemnego ubezpieczenia można pokryć ryzyko związane z odzyskiwaniem środków należnych od beneficjentów i wkłady te uznaje się za wystarczającą gwarancję w ramach rozporządzenia finansowego. Zastosowanie mają przepisy określone w [art. X] rozporządzenia XXX [rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie w sprawie Funduszu Gwarancyjnego], oparte na już opracowanych praktykach wdrażania oraz uwzględniające te praktyki.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Aby promować międzynarodowy wymiar programu, programy ustanowione na mocy rozporządzenia …/… [Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej] i rozporządzenia …/… [IPA III] wnoszą wkład finansowy w działania ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wykorzystywania tych programów, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z poszczególnymi regulującymi je rozporządzeniami.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  Program jest realizowany w ramach programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego. W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.
1.  Program jest realizowany w ramach rocznych programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego. Przyjęcie programów prac jest poprzedzone konsultacjami z różnymi zainteresowanymi podmiotami w celu zapewnienia, aby planowane działania stanowiły jak najlepsze wsparcie dla poszczególnych sektorów, których dotyczą. W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone, które nie mogą mieć pierwszeństwa przed bezpośrednim finansowaniem dotacji.
Cele ogólne i szczegółowe oraz powiązane priorytety polityczne i działania programu, a także środki budżetowe przydzielone na poszczególne działania są szczegółowo określane w rocznych programach prac. Roczny program prac zawiera także orientacyjny harmonogram wdrażania.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
2.  Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu wykonawczego.
2.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 19 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie rocznych programów prac.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Zaproszenia do składania wniosków mogą uwzględniać konieczność zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla projektów o małej skali w ramach komponentu KULTURA za pośrednictwem środków, które mogą obejmować wyższe poziomy współfinansowania.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Dotacje są przyznawane z uwzględnieniem następujących cech danego projektu:
a)  jakość projektu;
b)  oddziaływanie;
c)  jakość i wydajność jego wdrażania;
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Komisja oceniająca może składać się z ekspertów zewnętrznych.
2.  Komisja oceniająca może składać się z ekspertów zewnętrznych. Jej członkowie spotykają się osobiście lub zdalnie.
Eksperci mają doświadczenie zawodowe związane z ocenianą dziedziną. Komitet oceniający może zwrócić się o opinię do ekspertów z państwa, z którego pochodzi wniosek.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3
3.  Na zasadzie odstępstwa od art. [130 ust.2] rozporządzenia finansowego i w należycie uzasadnionych przypadkach koszty poniesione przez beneficjenta przed złożeniem wniosku o dotację można uznać za kwalifikowalne, pod warunkiem że są bezpośrednio związane z realizacją działań objętych wsparciem.
3.  Na zasadzie odstępstwa od art. [130 ust.2] rozporządzenia finansowego i w należycie uzasadnionych przypadkach koszty poniesione przez beneficjenta przed złożeniem wniosku o dotację uznaje się za kwalifikowalne, pod warunkiem że są bezpośrednio związane z realizacją działań objętych wsparciem.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 – wprowadzenie
5.  Następujące podmioty mogą otrzymywać dotacje bez zaproszenia do składania wniosków:
5.  Następujące podmioty mogą wyjątkowo otrzymywać dotacje bez zaproszenia do składania wniosków, na podstawie szczególnych misji i celów określanych przez Komisję i podlegających regularnej ocenie zgodnie z celami programu:
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 – litera a
a)  Europejska Akademia Filmowa;
a)  Europejska Akademia Filmowa w kontekście współpracy z Parlamentem Europejskim przy Nagrodzie Filmowej LUX, na podstawie porozumienia o współpracy wynegocjowanego i podpisanego przez strony i we współdziałaniu z Europa Cinemas; do czasu zawarcia porozumienia o współpracy odnośne środki odprowadza się do rezerwy;
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 – litera b
b)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej.
b)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej na swoją działalność, w tym regularny nabór i szkolenie młodych muzyków ze wszystkich państw członkowskich za pośrednictwem programów rezydentury, które oferują mobilność i możliwość występowania na festiwalach i w ramach tras objazdowych w Unii i na poziomie międzynarodowym oraz przyczyniają się do europejskiego obiegu kulturalnego ponad granicami i do umiędzynarodowienia karier młodych muzyków, dążąc jednocześnie do zapewnienia równowagi geograficznej wśród uczestników; Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej stale dywersyfikuje swoje dochody przez aktywne poszukiwanie wsparcia finansowego z nowych źródeł w celu zmniejszenia zależności od unijnych środków finansowych; działania Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej są zgodne z programem oraz celami i priorytetami komponentu KULTURA, w szczególności pod względem angażowania odbiorców.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit 1
Komisja, we współprac y z państwami członkowskimi, zapewnia ogólną spójność programu ze stosownymi politykami i programami – w szczególności dotyczącymi równowagi płci, edukacji, młodzieży i solidarności, zatrudnienia i włączenia społecznego, badań naukowych i innowacji, przemysłu i przedsiębiorstw, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, środowiska i działań w dziedzinie klimatu, polityki spójności, polityki regionalnej i miejskiej, pomocy państwa oraz współpracy międzynarodowej i rozwoju – oraz komplementarność wobec tych polityk i programów.
Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, zapewnia ogólną spójność programu ze stosownymi politykami i programami – w szczególności dotyczącymi równowagi płci, edukacji, w szczególności edukacji cyfrowej i umiejętności korzystania z mediów, młodzieży i solidarności, zatrudnienia i włączenia społecznego, w szczególności w odniesieniu do grup marginalizowanych i mniejszości, badań naukowych i innowacji, w tym innowacji społecznych, przemysłu i przedsiębiorstw, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, środowiska i działań w dziedzinie klimatu, polityki spójności, polityki regionalnej i miejskiej, zrównoważonej turystyki pomocy państwa, mobilności oraz współpracy międzynarodowej i rozwoju, także w celu promowania efektywnego wykorzystywania środków publicznych;
Komisja zapewnia, w przypadku stosowania procedur ustanowionych w [Programie InvestEU] do celów niniejszego programu, by uwzględniały one praktyki opracowane w ramach systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b
b)  spełnia minimalne wymagania dotyczące jakości w ramach tego zaproszenia do składania wniosków;
b)  spełnia wysokie wymagania dotyczące jakości w ramach tego zaproszenia do składania wniosków;
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Wnioski, w przypadku których przyznano pieczęć doskonałości, mogą otrzymać wsparcie finansowe bezpośrednio z innych programów i z funduszy przewidzianych w rozporządzeniu [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów COM (2018)0375] zgodnie z jego art. 67 ust. 5, pod warunkiem że są zgodne z celami programu. Komisja zapewnia, aby kryteria wyboru i przyznawania środków w odniesieniu do projektów, którym przyznano pieczęć doskonałości, były spójne, jasne i przejrzyste dla potencjalnych beneficjentów.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)
Artykuł 16a
System poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego w ramach InvestEU
1.  Wsparcie finansowe z nowego Programu InvestEU opiera się na celach i kryteriach systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, z uwzględnieniem specyfiki sektora.
2.  Program InvestEU zapewnia:
a)  dostęp do finansowania dla MŚP oraz dla mikro-, małych i średnich organizacji w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;
b)  gwarancje uczestniczącym pośrednikom finansowym z każdego państwa uczestniczącego w systemie poręczeń;
c)  uczestniczącym pośrednikom finansowym dodatkową wiedzę ekspercką do celów oceny ryzyka związanego z MŚP oraz mikro-, małymi i średnimi organizacjami oraz ich projektami kulturalnymi i kreatywnymi;
d)  wielkość finansowania dłużnego, udostępnianego MŚP oraz mikro-, małym i średnim organizacjom;
e)  MŚP oraz mikro-, małym i średnim organizacjom w różnych regionach i sektorach zdolność do budowania zdywersyfikowanego portfela pożyczek oraz do przedstawiania planu marketingowego i promocyjnego;
f)  następujące rodzaje pożyczek: inwestycje w aktywa rzeczowe oraz aktywa niematerialne i prawne, z wyłączeniem osobistych zabezpieczeń; przenoszenie własności przedsiębiorstw; kapitał obrotowy, jak np. finansowanie przejściowe, środki służące zniwelowaniu luki kapitałowej, przepływy pieniężne i linie kredytowe.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komponentom towarzyszy wspólny zestaw wskaźników jakościowych. Każdemu komponentowi towarzyszy specjalny zestaw wskaźników.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  Aby zapewnić skuteczną ocenę programu pod względem realizacji jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 19 w celu opracowania przepisów dotyczących ram monitorowania i oceny, w tym zmian do załącznika II, mających dostosować lub uzupełnić wskaźniki tam gdzie jest to niezbędne do celów monitorowania i oceny.
2.  Aby zapewnić skuteczną ocenę programu pod względem realizacji jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 19 w celu opracowania przepisów dotyczących ram monitorowania i oceny, w tym zmian do załącznika II, mających dostosować lub uzupełnić wskaźniki. Komisja przyjmie akt delegowany w sprawie wskaźników do dnia 31 grudnia 2022 r.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Dostępne dane liczbowe dotyczące kwoty środków na zobowiązania i środków na płatności, których potrzeba byłoby do sfinansowania projektów wyróżnionych „Pieczęcią doskonałości”, podaje się co roku do wiadomości obu organów władzy budżetowej, co najmniej 3 miesiące przed datą publikacji ich stanowisk w sprawie budżetu Unii na następny rok, zgodnie ze wspólnie uzgodnionym kalendarzem rocznej procedury budżetowej.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu.
2.  Przegląd śródokresowy programu przeprowadzany jest do 30 czerwca 2024 r.
Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie śródokresowe sprawozdanie z oceny.
Komisja przedkłada, w razie konieczności i na podstawie przeglądu śródokresowego, wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż dwa lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową programu.
3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż dwa lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przedkłada ocenę końcową programu.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1
1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich wyników) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.
1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich wyników) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej, w szczególności nazwy programu oraz – w przypadku działań finansowanych w ramach komponentu MEDIA – logo komponentu MEDIA. Komisja opracowuje logo komponentu KULTURA, które wykorzystuje się w związku z działaniami finansowanymi w ramach tego komponentu.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 1 – litera a
a)  projekty współpracy;
a)  transnarodowe projekty współpracy z wyraźnym rozróżnieniem na projekty o małej, średniej i dużej skali oraz ze szczególnym uwzględnieniem mikro- i małych organizacji kulturalnych;
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 1 – litera d
d)  mobilność artystów oraz podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;
d)  mobilność artystów, rzemieślników oraz podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w ramach ich działalności transnarodowej, w tym pokrywanie kosztów związanych z działalnością artystyczną oraz obiegiem utworów artystycznych i kulturalnych;
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 1 – litera e
e)  wsparcie na rzecz umiędzynarodowienia organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;
e)  wsparcie na rzecz umiędzynarodowienia organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz rozwoju w zakresie budowy potencjału;
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 2 – litera a
a)  Wsparcie dla sektora muzycznego: promowanie różnorodności, kreatywności i innowacji w dziedzinie muzyki, w szczególności dystrybucji utworów muzycznych w Europie i poza nią, działania szkoleniowe i zdobywanie nowej publiczności dla europejskiego repertuaru, jak i wspieranie gromadzenia i analizowania danych;
a)  Wsparcie dla sektora muzycznego: promowanie różnorodności, kreatywności i innowacji w dziedzinie muzyki, w szczególności w sektorze muzyki na żywo, również przez tworzenie sieci kontaktów, dystrybucji i promocji różnego rodzaju europejskich utworów muzycznych i repertuaru muzycznego w Europie i poza nią, szkolenia, udział w działaniach związanych z muzyką i dostęp do muzyki, zdobywanie nowej publiczności, eksponowanie i docenianie twórców, promotorów i artystów, w szczególności młodych i debiutujących, a także wspieranie gromadzenia i analizowania danych;
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 2 – litera b
b)  Wsparcie dla sektora księgarskiego i wydawniczego: ukierunkowane działania promujące różnorodność, kreatywność i innowacje, w szczególności tłumaczeniepromowanie europejskiej literatury w różnych państwach Europy i poza jej granicami, szkolenia i wymiany dla osób zawodowo związanych z branżą, autorów i tłumaczy, jak i transnarodowe projekty związane ze współpracą, innowacją i rozwojem w branży;
b)  Wsparcie dla sektora księgarskiego i wydawniczego: ukierunkowane działania promujące różnorodność, innowacje, w szczególności tłumaczenie, dostosowanie w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, promowanie europejskiej literatury w różnych państwach Europy i poza jej granicami, również za pośrednictwem bibliotek, szkolenia i wymiany dla osób zawodowo związanych z branżą, autorów i tłumaczy, jak i transnarodowe projekty związane ze współpracą, innowacją i rozwojem w branży;
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 2 – litera c
c)  Wsparcie dla sektora architektury i sektora dziedzictwa kulturowego: ukierunkowane działania na rzecz mobilności podmiotów działających w sektorze, budowanie zdolności, rozwój widowni oraz umiędzynarodowienie dziedzictwa kulturowego i sektora architektury, promowanie podejścia Baukultur, wspieranie zachowania, ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego i jego wartości poprzez zwracanie uwagi na te tematy, tworzenie sieci kontaktów i działania w zakresie wzajemnego uczenia się;
c)  Wsparcie dla sektorów dziedzictwa kulturowego i dla architektury: ukierunkowane działania na rzecz mobilności podmiotów działających w sektorze, badania naukowe, ustanawianie standardów wysokiej jakości, budowanie zdolności, dzielenie się wiedzą fachową i umiejętnościami w przypadku rzemieślników, angażowanie widowni, wspieranie zachowania, ochrony, regeneracja przestrzeni życiowej, ponowne wykorzystanie adaptacyjne, promowanie podejścia Baukultur, rozpowszechnianie, rozwój i umiędzynarodowienie dziedzictwa kulturowego i jego wartości poprzez zwracanie uwagi na te tematy, tworzenie sieci kontaktów, działania w zakresie wzajemnego uczenia się;
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 2 – litera d
d)  Wsparcie dla innych sektorów: ukierunkowane działania na rzecz rozwoju kreatywnych aspektów sektorów mody i wzornictwa oraz turystyki kulturalnej, jak i ich promowanie poza granicami Unii Europejskiej.
d)  Wsparcie dla innych sektorów: ukierunkowane działania promocyjne na rzecz rozwoju kreatywnych aspektów innych sektorów, w tym sektorów mody i wzornictwa, oraz zrównoważonej turystyki kulturalnej, a także ich promowanie poza granicami Unii Europejskiej.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 2 a (nowy)
Wsparcie dla całego sektora kultury i sektora kreatywnego w obszarach wspólnego zapotrzebowania, natomiast działanie sektorowe może być rozwijane stosownie do potrzeb w przypadkach, gdy charakter podsektora uzasadnia podejście ukierunkowane. Podejście horyzontalne przyjmuje się w przypadku transnarodowych projektów dotyczących współpracy, mobilności i umiędzynarodowienia, w tym w ramach programów rezydencji, imprez objazdowych, wydarzeń, występów na żywo, wystaw i festiwali, a także dotyczących promowania różnorodności, kreatywności i innowacji, szkolenia i wymiany dla osób zawodowo związanych z branżą, budowania zdolności, tworzenia sieci kontaktów, umiejętności, rozwoju widowni oraz gromadzenia i analizy danych. Działania sektorowe korzystają z budżetów proporcjonalnych do sektorów określonych jako priorytety. Działania sektorowe powinny pomóc w pokonywaniu szczególnych wyzwań stojących przed różnymi priorytetowymi sektorami określonymi w niniejszym załączniku, w oparciu o istniejące projekty pilotażowe i działania przygotowawcze.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 3 – wprowadzenie
Specjalne działania służące zaprezentowaniu i urzeczywistnieniu europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz przyczyniające się do dialogu międzykulturowego:
Specjalne działania służące zaprezentowaniu i urzeczywistnieniu europejskiej tożsamości i jej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz przyczyniające się do dialogu międzykulturowego:
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 3 – litera b
b)  znak dziedzictwa europejskiego – zapewnienie wsparcia finansowego na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE34;
b)  znak dziedzictwa europejskiego – zapewnienie wsparcia finansowego na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE34 oraz sieć obiektów, którym przyznano znak dziedzictwa europejskiego;
__________________
__________________
34 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego (Dz.U. L 303 z 22.11.2011, s. 1).
34 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego (Dz.U. L 303 z 22.11.2011, s. 1).
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 3 – litera c
c)  unijne nagrody w dziedzinie kultury;
c)  unijne nagrody w dziedzinie kultury, w tym Europejska Nagroda Teatralna;
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – akapit 3 – litera d a (nowa)
da)  działania ukierunkowane na produkcje interdyscyplinarne związane z Europą i jej wartościami;
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – wprowadzenie
Priorytety programu w ramach komponentu MEDIA, o którym mowa w art. 5, uwzględniają różnice między państwami pod względem produkcji treści audiowizualnych, ich dystrybucji i dostępu do nich, jak i rozmiaru i specyfiki odpowiednich rynków i są one realizowane między innymi poprzez:
Priorytety programu w ramach komponentu MEDIA, o którym mowa w art. 5, uwzględniają wymogi dyrektywy 2010/13/UE oraz różnice między państwami pod względem produkcji treści audiowizualnych, ich dystrybucji i dostępu do nich, jak i rozmiaru i specyfiki odpowiednich rynków i są one realizowane między innymi poprzez:
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera a
a)  rozwijanie utworów audiowizualnych;
a)  rozwijanie europejskich utworów audiowizualnych, w szczególności filmów i produkcji telewizyjnych, takich jak filmy fabularne, krótkometrażowe, dokumentalne, filmy dla dzieci i filmy animowane, a także utworów interaktywnych, takich jak wysokiej jakości narracyjne gry wideo i multimedia o dużym potencjale rozpowszechniania transgranicznego przez europejskie niezależne firmy producenckie;
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera b
b)  produkcję innowacyjnych treści telewizyjnych i scenariuszy serialowych;
b)  produkcję innowacyjnych treści telewizyjnych o wysokiej jakości i scenariuszy serialowych dla odbiorców w każdym wieku przez wspieranie europejskich niezależnych firm producenckich;
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)
ba)  wsparcie inicjatyw poświęconych tworzeniu i promowaniu utworów związanych z historią integracji europejskiej i narracjami europejskimi;
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera c
c)  narzędzia reklamowe i marketingowe, również internetowe oraz poprzez stosowanie analizy danych, aby bardziej wyeksponować utwory europejskie, zwiększyć ich widoczność, dostęp transgraniczny i oglądalność;
c)  narzędzia promocyjne, reklamowe i marketingowe, również internetowe oraz poprzez stosowanie analizy danych, aby bardziej wyeksponować utwory europejskie, zwiększyć ich widoczność, dostęp transgraniczny i oglądalność;
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera d
d)  wsparcie międzynarodowej sprzedaży i obiegu niekrajowych utworów europejskich na wszystkich platformach, również poprzez skoordynowane strategie dystrybucyjne obejmujące kilka państw;
d)  wsparcie międzynarodowej sprzedaży i obiegu niekrajowych utworów europejskich na wszystkich platformach, ukierunkowanych na zarówno małe, jak i duże produkcje, również poprzez skoordynowane strategie dystrybucyjne obejmujące kilka państw, z napisami, dubbingiem i audiodeskrypcją;
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)
da)  działania mające na celu wspieranie państw o małych możliwościach w poprawie ich zidentyfikowanych niedociągnięć;
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera e
e)  wsparcie wymian między przedsiębiorcami i tworzenie sieci kontaktów, aby ułatwiać europejskie i międzynarodowe koprodukcje;
e)  wsparcie wymian między przedsiębiorcami i tworzenie sieci kontaktów, aby ułatwiać europejskie i międzynarodowe koprodukcje i obieg utworów europejskich;
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)
ea)  wsparcie dla europejskich sieci twórców audiowizualnych z różnych państw w celu wspierania kreatywnych talentów w sektorze audiowizualnym;
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera e b (nowa)
eb)  konkretne środki przyczyniające się do sprawiedliwego traktowania kreatywnych talentów w sektorze audiowizualnym;
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera g
g)  inicjatywy propagujące rozwój widowniedukację filmową, skierowane głównie do młodej publiczności;
g)  inicjatywy propagujące rozwój i angażowanie widowni, w szczególności w kinach, oraz edukację filmową i audiowizualną, skierowane głównie do młodej publiczności;
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera h
h)  działania w zakresie szkoleń i mentoringu, zwiększające umiejętność przystosowania się podmiotów sektora audiowizualnego do zmian na rynkach i technologii cyfrowych;
h)  działania w zakresie szkoleń i mentoringu, zwiększające umiejętność przystosowania się podmiotów sektora audiowizualnego, w tym rzemieślników, do zmian na rynkach i technologii cyfrowych;
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera i
i)  europejską sieć operatorów wideo na żądanie (VoD), w ramach której udostępnia się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie;
i)  co najmniej jedną europejską sieć operatorów wideo na żądanie (VoD), w ramach której udostępnia się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie;
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera j
j)  europejską sieć festiwali, na których prezentuje się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie;
j)  europejskie festiwale i sieci festiwali, na których prezentuje się i promuje się różnorodne europejskie utwory audiowizualne, w tym w znacznej części niekrajowe filmy europejskie;
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera k
k)  europejską sieć operatorów kin, w których wyświetla się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie;
k)  europejską sieć operatorów kin, w których wyświetla się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie, przyczyniającą się do zwiększenia roli kin w łańcuchu wartości i zwracającą uwagę na pokazy publiczne jako doświadczenie społeczne;
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera l
l)  konkretne środki przyczyniające się do bardziej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sektorze audiowizualnym;
l)  konkretne środki, w tym działania w zakresie mentoringu i tworzenia sieci kontaktów, przyczyniające się do bardziej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sektorze audiowizualnym;
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1 – litera n a (nowa)
na)  wsparcie na rzecz rozpowszechniania telewizyjnych produkcji kulturalnych w internecie i poza nim oraz wielojęzycznego dostępu do nich, w tym za pomocą napisów, w celu promowania bogactwa i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego, twórczości współczesnej i języków.
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 1 – litera a
a)  rozwój polityki, międzynarodową wymianę doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej, wzajemne uczenie się i tworzenie sieci między organizacjami sektora kultury i sektora kreatywnego oraz osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki;
a)  rozwój polityki, międzynarodową wymianę doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej, wzajemne uczenie się, w tym mentoring partnerski dla nowych uczestników programu, podnoszenie świadomości i tworzenie sieci między organizacjami sektora kultury i sektora kreatywnego oraz osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki, także w ramach stałego dialogu strukturalnego z zainteresowanymi podmiotami oraz w ramach forum sektora kultury i sektora kreatywnego w celu wzmocnienia dialogu i ukierunkowania polityki sektorowej;
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 2 – litera a
a)  zachęcanie do nowych form twórczości na styku różnych części sektora kultury i sektora kreatywnego, na przykład poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii;
a)  zachęcanie do nowych form twórczości na styku różnych części sektora kultury i sektora kreatywnego oraz z podmiotami z innych sektorów, na przykład poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz mentoring w tym zakresie w ramach organizacji kulturalnych i przy współpracy za pośrednictwem za pośrednictwem ośrodków cyfrowych;
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 2 – litera b a (nowa)
ba)  działania ukierunkowane na produkcje interdyscyplinarne związane z Europą i jej wartościami;
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 3 – litera a
a)  promowanie programu na poziomie krajowym i dostarczanie informacji o różnych rodzajach dostępnego w ramach unijnych polityk wsparcia finansowego;
a)  promowanie programu na poziomie krajowym i dostarczanie istotnych informacji o różnych rodzajach dostępnego w ramach unijnych polityk wsparcia finansowego oraz o kryteriach, procedurze i wynikach oceny;
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 3 – litera b
b)  pobudzanie współpracy transgranicznej między specjalistami, instytucjami, platformami i sieciami w obszarach i sektorach polityki objętych programem i między nimi;
b)  pomaganie potencjalnym beneficjentom w procedurach składania wniosków, pobudzanie współpracy transgranicznej i wymiany najlepszych praktyk między specjalistami, instytucjami, platformami i sieciami w obszarach i sektorach polityki objętych programem i między nimi;
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 3 – litera c
c)  wspieranie Komisji w działaniach związanych z zapewnianiem właściwych informacji oraz rozpowszechnianiem rezultatów programu wśród obywateli.
c)  wspieranie Komisji w działaniach związanych z zapewnianiem w sposób oddolny i odgórny właściwych informacji oraz rozpowszechnianiem rezultatów programu wśród obywateli i podmiotów.
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 4 – litera a
a)  podjęcie kwestii strukturalnych zmian, które czekają sektor mediów poprzez propagowanie i monitorowanie różnorodnego i pluralistycznego środowiska mediów;
a)  podjęcie kwestii zmian strukturalnych i technologicznych, które czekają sektor mediów informacyjnych poprzez propagowanie niezależnego i pluralistycznego środowiska mediów oraz wspieranie niezależnego monitorowania w celu oceny ryzyka i wyzwań dla pluralizmu i wolności mediów;
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 4 – litera b
b)  wspieranie wysokich standardów produkcji mediów poprzez zacieśnianie współpracy, transgraniczne dziennikarstwo oparte na współpracy i treści wysokiej jakości;
b)  wspieranie wysokich standardów produkcji mediów poprzez zacieśnianie współpracy, umiejętności cyfrowe, transgraniczne dziennikarstwo oparte na współpracy i treści wysokiej jakości oraz zrównoważone medialne modele ekonomiczne w celu zapewnienia etyki zawodowej w dziennikarstwie;
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 4 – litera c
c)  promowanie umiejętności korzystania z mediów, umożliwiające obywatelom wyrobienia krytycznego spojrzenia na media.
c)  promowanie umiejętności korzystania z mediów, umożliwiające obywatelom, w szczególności ludziom młodym, wyrobienie krytycznego spojrzenia na media oraz wspieranie tworzenia unijnej platformy służącej wymianie praktyk i strategii z zakresu umiejętności korzystania z mediów między wszystkimi państwami członkowskimi, w tym za pośrednictwem uniwersyteckich sieci radiowych i medialnych zajmujących się Europą, oraz oferowanie pracownikom mediów informacyjnych programy szkoleniowe mające na celu rozpoznawanie i zwalczanie dezinformacji.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – akapit 4 – litera c a (nowa)
ca)  wspieranie i gwarantowanie dialogu politycznego i dialogu ze społeczeństwem obywatelskim na temat zagrożeń dla wolności mediów i ich pluralizmu w Europie;
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp -1 (nowy)
-1.  WSPÓLNE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA W RAMACH PROGRAMU
1)  Korzyści dla obywateli i społeczności;
2)  Korzyści w odniesieniu do wzmocnienia europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego;
3)  Korzyści dla gospodarki i miejsc pracy w Unii, w szczególności dla sektora kultury i sektora kreatywnego oraz dla MŚP;
4)  Uwzględnienie polityk Unii, w tym międzynarodowych stosunków kulturalnych;
5)  Europejska wartość dodana projektów;
6)  Jakość partnerstw i projektów kulturalnych;
7)  Liczba osób mających dostęp do europejskich utworów sektora kultury i sektora kreatywnego objętych wsparciem w ramach programu;
8)  Liczba stanowisk pracy związanych z finansowanymi projektami;
9)  Równowaga płci, w razie potrzeby, mobilność i wzmocnienie pozycji podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2019Informacja prawna