Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0190(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0156/2019

Texte depuse :

A8-0156/2019

Dezbateri :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0323

Texte adoptate
PDF 316kWORD 96k
Joi, 28 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) ***I
P8_TA-PROV(2019)0323A8-0156/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0366),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 167 alineatul (5) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0237/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 februarie 2019(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0156/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Cultura, patrimoniul cultural și diversitatea culturală sunt deosebit de valoroase pentru societatea europeană din punct de vedere cultural, ecologic, social și economic și ar trebui să fie promovate și sprijinite. În Declarația de la Roma din 25 martie 2017, precum și în cadrul Consiliului European din decembrie 2017 s-a afirmat că educația și cultura sunt esențiale pentru construirea unor societăți bazate pe coeziune și favorabile incluziunii pentru toți, precum și pentru sprijinirea competitivității europene.
(1)  Cultura, artele, patrimoniul cultural și diversitatea culturală sunt deosebit de valoroase pentru societatea europeană din punct de vedere cultural, educativ, democratic, ecologic, social și economic, precum și din punctul de vedere al drepturilor omului și ar trebui să fie promovate și sprijinite. În Declarația de la Roma din 25 martie 2017, precum și în cadrul Consiliului European din decembrie 2017 s-a afirmat că educația și cultura sunt esențiale pentru construirea unor societăți bazate pe coeziune și favorabile incluziunii pentru toți, precum și pentru sprijinirea competitivității europene.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Potrivit articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați. Ele sunt reafirmate și articulate în cadrul drepturilor, libertăților și principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor, astfel cum se menționează la articolul 6 din TUE.
(2)  Potrivit articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați. Ele sunt reafirmate și articulate în cadrul drepturilor, libertăților și principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta), care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor, astfel cum se menționează la articolul 6 din TUE. În special, libertatea de exprimare și de informare este consacrată la articolul 11 din Cartă, iar libertatea artelor și a științei este consacrată la articolul 13 din Cartă.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Comunicarea Comisiei privind o nouă agendă europeană pentru cultură15 stabilește obiectivele Uniunii în sectoarele culturale și creative. Aceasta urmărește să valorifice potențialul culturii și diversității culturale pentru a contribui la coeziunea socială și la bunăstarea societății, promovând dimensiunea transfrontalieră a sectoarelor culturale și creative, sprijinind capacitatea acestora de a se dezvolta, încurajând creativitatea culturală în educație și inovare, precum și pentru a crea locuri de muncă și creștere economică și a consolida relațiile culturale internaționale. „Europa creativă”, împreună cu alte programe ale Uniunii, ar trebui să sprijine punerea în aplicare a acestei noi agende europene pentru cultură. Aceasta este, de asemenea, în concordanță cu Convenția UNESCO din 2005 asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, care a intrat în vigoare la 18 martie 2007 și la care Uniunea a aderat.
(4)  Comunicarea Comisiei privind o nouă agendă europeană pentru cultură15 stabilește obiectivele Uniunii în sectoarele culturale și creative. Aceasta urmărește să valorifice potențialul culturii și diversității culturale pentru a contribui la coeziunea socială și la bunăstarea societății, promovând dimensiunea transfrontalieră a sectoarelor culturale și creative, sprijinind capacitatea acestora de a se dezvolta, încurajând creativitatea culturală în educație și inovare, precum și pentru a crea locuri de muncă și creștere economică și a consolida relațiile culturale internaționale. „Europa creativă”, împreună cu alte programe ale Uniunii, ar trebui să sprijine punerea în aplicare a acestei noi agende europene pentru cultură, ținând seama de faptul că valoarea intrinsecă a culturii și a exprimării artistice ar trebui întotdeauna menținută și promovată și că creația artistică se află în centrul proiectelor de cooperare. Sprijinirea punerii în aplicare a acestei noi agende europene pentru cultură este, de asemenea, în concordanță cu Convenția UNESCO din 2005 asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, care a intrat în vigoare la 18 martie 2007 și la care Uniunea a aderat.
__________________
__________________
15 COM(2018)0267.
15 COM(2018)0267.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Politicile Uniunii vor completa și vor adăuga valoare intervenției statelor membre în domeniul cultural și creativ. Impactul politicilor Uniunii ar trebui evaluat în mod regulat, ținând seama de indicatorii calitativi și cantitativi, cum ar fi beneficiile pentru cetățeni, participarea activă a acestora, beneficiile pentru economia Uniunii în ceea ce privește creșterea economică și locurile de muncă, precum și efectul de propagare în alte sectoare ale economiei și abilitățile și competențele persoanelor care lucrează în sectoarele culturale și creative.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)
(4b)  Protejarea și consolidarea patrimoniului cultural al Europei se numără printre obiectivele programului. Aceste obiective au fost, de asemenea, recunoscute ca fiind inerente dreptului la cunoaștere a patrimoniului cultural și la participarea la viața culturală, consacrat în Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (Convenția de la Faro), care a intrat în vigoare la 1 iunie 2011. Această convenție subliniază rolul patrimoniului cultural în construirea unei societăți pașnice și democratice, precum și în procesele de dezvoltare durabilă și în promovarea diversității culturale.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Promovarea diversității culturale europene depinde de existența unor sectoare culturale și creative prospere și reziliente, care să poată crea, produce și distribui operele lor către un public european numeros și diversificat. Astfel, potențialul lor de afaceri se extinde și, prin urmare, contribuie la o creștere economică durabilă și crearea de locuri de muncă. În plus, promovarea creativității contribuie la stimularea competitivității și a inovării în cadrul lanțurilor valorice industriale. În pofida progreselor înregistrate recent, piața culturală și creativă europeană continuă să fie fragmentată în funcție de criterii naționale și lingvistice, ceea ce nu permite sectoarelor culturale și creative să beneficieze pe deplin de piața unică europeană și în special de piața unică digitală.
(5)  Promovarea diversității culturale și a conștientizării rădăcinilor comune se bazează pe libertatea de exprimare artistică, pe capacitatea și competențele artiștilor și operatorilor culturali, precum și pe existența unor sectoare culturale și creative prospere și reziliente în domeniul public și privat și pe capacitatea acestora de a crea, inova, produce și distribui operele lor către un public european numeros și diversificat. Astfel, potențialul lor de afaceri se extinde, sporește accesul la conținutul creativ, la cercetarea artistică și la creativitate și intensifică promovarea acestora și, prin urmare, contribuie la o creștere economică durabilă și la crearea de locuri de muncă. În plus, promovarea creativității și a noilor cunoștințe contribuie la stimularea competitivității și a inovării în cadrul lanțurilor valorice industriale. Ar trebui adoptată o abordare mai largă a educației artistice și culturale și a cercetării artistice, care să avanseze de la o abordare STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) la o abordare STIAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică). În pofida progreselor înregistrate recent, în ceea ce privește sprijinul pentru traducere și subtitrare, piața culturală și creativă europeană continuă să fie fragmentată în funcție de criterii naționale și lingvistice. Respectând specificul fiecărei piețe, se poate face mai mult pentru a permite sectoarelor culturale și creative să beneficieze pe deplin de piața unică europeană și în special de piața unică digitală, inclusiv ținând cont de protecția drepturilor de proprietate intelectuală.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Trecerea la era digitală reprezintă o schimbare de paradigmă și una dintre cele mai mari provocări pentru sectoarele culturale și creative. Inovarea digitală a schimbat obiceiurile, relațiile și modelele de producție și consum, atât la nivel personal, cât și la nivel social, și ar trebui să stimuleze exprimarea culturală și creativă și ideile culturale și creative, respectând valoarea specifică a sectoarelor culturale și creative din mediul digital.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Programul ar trebui să țină seama de natura duală a sectoarelor culturale și creative, recunoscând, pe de o parte, valoarea intrinsecă și artistică a culturii și, pe de altă parte, valoarea economică a acestor sectoare, inclusiv, în sens mai larg, contribuția acestora la creșterea economică și competitivitate, la creativitate și inovare. Acest fapt necesită sectoare culturale și creative europene puternice, în special un sector audiovizual european dinamic, ținând seama de capacitatea acestuia de a atrage un public larg și de importanța economică a acestuia, inclusiv pentru alte sectoare creative, precum și pentru turismul cultural. Cu toate acestea, concurența pe piețele audiovizuale la nivel mondial s-a intensificat și mai mult prin agravarea perturbării digitale, de exemplu, datorită modificărilor survenite în ceea ce privește producția de materiale multimedia și consumul, precum și a rolului din ce în ce mai important avut de platformele globale în distribuția conținutului. Prin urmare, este necesar să se intensifice sprijinul pentru industria europeană.
(6)  Programul ar trebui să țină seama de natura duală a sectoarelor culturale și creative, recunoscând, pe de o parte, valoarea intrinsecă și artistică a culturii și, pe de altă parte, valoarea economică a acestor sectoare, inclusiv, în sens mai larg, contribuția acestora la creșterea economică și competitivitate, la creativitate, inovare, dialog intercultural, coeziune socială și la generarea de cunoștințe. Acest fapt necesită sectoare culturale și creative europene puternice, atât în domeniile lucrative, cât și în cele fără scop lucrativ, în special un sector audiovizual european dinamic, ținând seama de capacitatea acestuia de a atrage un public larg la nivel local, național și la nivelul Uniunii și de importanța economică a acestuia, inclusiv pentru alte sectoare creative, precum și pentru turismul cultural și pentru dezvoltarea regională, locală și urbană. Cu toate acestea, concurența pe piețele audiovizuale la nivel mondial s-a intensificat și mai mult prin agravarea perturbării digitale, de exemplu, datorită modificărilor survenite în ceea ce privește producția de materiale multimedia și consumul, precum și a rolului din ce în ce mai important avut de platformele globale în distribuția conținutului. Prin urmare, este necesar să se intensifice sprijinul pentru industria europeană.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  Cetățenia europeană activă, valorile comune, creativitatea și spiritul inovator au nevoie de o bază solidă pe care să se poată dezvolta. Programul ar trebui să sprijine educația cinematografică și audiovizuală, în special în rândul minorilor și al tinerilor.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de natura specifică a diferitelor sectoare, de grupurile lor țintă diferite și de nevoile caracteristice ale fiecăruia dintre ele, prin abordări adaptate în cadrul unei componente dedicate sectorului audiovizual, al unei componente dedicate celorlalte sectoare creative și culturale și al unei componente trans-sectoriale.
(7)  Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de natura specifică a diferitelor sectoare și de dificultățile cu care se confruntă acestea, de grupurile lor țintă diferite și de nevoile caracteristice ale fiecăruia dintre ele, prin abordări adaptate în cadrul unei componente dedicate sectorului audiovizual, al unei componente dedicate celorlalte sectoare creative și culturale și al unei componente trans-sectoriale. Programul ar trebui să ofere un sprijin egal tuturor sectoarelor culturale și creative prin sisteme orizontale care să vizeze nevoi comune. Pe baza proiectelor-pilot, a acțiunilor pregătitoare și a studiilor, programul ar trebui, de asemenea, să pună în aplicare acțiunile sectoriale enumerate în anexa la prezentul regulament.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Muzica, în toate formele și expresiile sale, în special muzica contemporană și muzica live, este o componentă importantă a patrimoniului cultural, artistic și economic al Uniunii. Aceasta este un element de coeziune socială, integrare multiculturală, socializare a tinerilor și servește drept instrument-cheie pentru stimularea culturii, inclusiv a turismului cultural. Prin urmare, în cadrul acțiunilor specifice desfășurate în cadrul componentei CULTURĂ în temeiul prezentului regulament, sectorul muzical ar trebui să beneficieze de o atenție specială în ceea ce privește repartizarea fondurilor și acțiunile specifice. Cererile de propuneri și instrumentele adaptate ar trebui să contribuie la stimularea competitivității sectorului muzical și să abordeze unele dintre provocările specifice cu care acesta se confruntă.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)
(7b)  Sprijinul Uniunii trebuie consolidat în domeniul relațiilor culturale internaționale. Programul ar trebui să vizeze o contribuție la cel de al treilea obiectiv strategic al noii agende europene pentru cultură, prin valorificarea culturii și a dialogului intercultural ca motoare ale dezvoltării sociale și economice durabile. În Uniune și în întreaga lume, orașele impulsionează crearea de noi politici culturale. Un număr mare de comunități creative sunt reunite în centre, incubatoare și spații dedicate în întreaga lume. Uniunea ar trebui să contribuie în mod decisiv la crearea de rețele între aceste comunități din Uniune și din țările terțe și la promovarea unei colaborări multidisciplinare la nivelul competențelor artistice, creative și digitale.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Componenta trans-sectorială urmărește să exploateze potențialul în materie de colaborare între diferitele sectoare culturale și creative. O abordare transversală comună prezintă avantaje în ceea ce privește transferul de cunoștințe, precum și eficiența administrativă care urmează să fie dobândită în acest mod.
(8)  Componenta trans-sectorială urmărește să răspundă provocărilor comune și să exploateze potențialul în materie de colaborare între diferitele sectoare culturale și creative. O abordare transversală comună prezintă avantaje în ceea ce privește transferul de cunoștințe, precum și eficiența administrativă care urmează să fie dobândită în acest mod.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Intervenția la nivelul Uniunii este necesară în sectorul audiovizual, pentru a însoți politicile privind piața unică digitală a Uniunii. Aceasta se referă în mod special la modernizarea cadrului privind drepturile de autor și la propunerea de regulament privind transmisiile online ale organismelor de radiodifuziune, precum și la propunerea de modificare a Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului17. Obiectivul acestora este de a consolida capacitatea actorilor europeni din domeniul audiovizual de a finanța, produce și difuza opere care pot fi suficient de vizibile prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare disponibile (de exemplu: TV, cinema sau video la cerere) și atractive pentru public, pe o piață mai deschisă și mai competitivă la nivel european și în afara Europei. Sprijinul ar trebui să fie intensificat pentru a răspunde noilor evoluții de pe piață și în special creșterii rolului platformelor globale de distribuție în comparație cu organismele naționale de radiodifuziune, care investesc în mod tradițional în producția de opere europene.
(9)  Intervenția la nivelul Uniunii este necesară în sectorul audiovizual, pentru a însoți politicile privind piața unică digitală a Uniunii. Aceasta se referă în mod special la modernizarea cadrului privind drepturile de autor și la propunerea de regulament privind transmisiile online ale organismelor de radiodifuziune16, precum și la Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului17. Obiectivul acestora este de a consolida capacitatea actorilor europeni din domeniul audiovizual de a crea, finanța, produce și difuza opere în diverse formate prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare disponibile (de exemplu: TV, cinema sau video la cerere) și atractive pentru public, pe o piață mai deschisă și mai competitivă la nivel european și în afara Europei. Sprijinul ar trebui să fie intensificat pentru a răspunde noilor evoluții de pe piață și în special creșterii rolului platformelor globale de distribuție în comparație cu organismele naționale de radiodifuziune, care investesc în mod tradițional în producția de opere europene.
__________________
__________________
16 COM(2016)0594
16 COM(2016)0594
17 COM/2016/0287
17 Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței (JO L 303, 28.11.2018, p. 69).
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Acțiunile speciale din cadrul programului „Europa creativă”, cum ar fi Marca patrimoniului european, Zilele patrimoniului european, premiile europene în domenii precum muzica pop, rock și contemporană, literatura, patrimoniul și arhitectura și Capitalele europene ale culturii au atras milioane de cetățeni europeni, au demonstrat beneficiile sociale și economice ale politicilor culturale europene și ar trebui, prin urmare, să fie continuate și, atunci când va fi posibil, extinse.
(10)  Acțiunile speciale din cadrul programului „Europa creativă”, cum ar fi Marca patrimoniului european, Zilele patrimoniului european, premiile europene în domenii precum muzica pop, rock și contemporană, literatura, patrimoniul și arhitectura și Capitalele europene ale culturii au atras milioane de cetățeni europeni, au demonstrat beneficiile sociale și economice ale politicilor culturale europene și ar trebui, prin urmare, să fie continuate și, atunci când va fi posibil, extinse. Programul ar trebui să sprijine activitățile de creare de rețele între siturile care poartă Marca patrimoniului european.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
(10a)  Programul „Europa creativă”, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1295/2013, a stimulat crearea de proiecte inovatoare și de succes, care au generat bune practici în ceea ce privește cooperarea europeană transnațională din sectoarele creative și culturale. La rândul său, acest lucru a sporit diversitatea culturală europeană pentru public și a contribuit la beneficiile sociale și economice ale politicilor culturale europene. Pentru a fi mai eficiente, astfel de modele de reușită ar trebui să fie evidențiate și extinse ori de câte ori este posibil.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)
(10b)  Actorii de la toate nivelurile din sectoarele culturale și creative ar trebui să participe în mod activ la realizarea obiectivelor programului și la dezvoltarea ulterioară a acestuia. Întrucât experiența implicării oficiale a părților interesate în modelul de guvernanță participativă al Anului European al Patrimoniului Cultural, stabilit prin Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului1a, s-a dovedit a fi eficientă în integrarea culturii, se recomandă ca acest model să fie aplicat și programului. Acest model de guvernanță participativă ar trebui să includă o abordare transversală pentru a crea sinergii între diferitele programe și inițiative ale Uniunii în domeniul culturii și creativității.
___________________
1a Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 privind Anul european al patrimoniului cultural (2018), (JO L 131, 20.5.2017, p. 1).
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 10 c (nou)
(10c)  În cadrul acțiunilor speciale din program, ar trebui inclusă o acțiune trans-sectorială emblematică, având ca scop prezentarea creativității și a diversității culturale europene în statele membre și în țările terțe. Acțiunea respectivă ar trebui să sublinieze excelența creativității culturale europene în ceea ce privește declanșarea inovației transversale în economie în ansamblu, prin acordarea unui premiu special.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Cultura reprezintă un element fundamental pentru consolidarea comunităților favorabile incluziunii și bazate pe coeziune. În contextul presiunii migrației, cultura joacă un rol important în integrarea migranților, pentru a-i ajuta să simtă că fac parte din societatea gazdă și în crearea de relații bune între migranți și noile comunități.
(11)  Cultura reprezintă un element fundamental pentru consolidarea comunităților favorabile incluziunii, bazate pe coeziune și reflexive, pentru revitalizarea teritoriilor și promovarea incluziunii sociale a persoanelor care provin din medii defavorizate. În contextul problemelor legate de migrație și integrare, cultura joacă un rol fundamental în crearea de spații favorabile incluziunii pentru dialogul intercultural și în integrarea migranților și a refugiaților, ajutându-i să simtă că fac parte din societatea gazdă și în crearea de relații bune între migranți și noile comunități.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)  Cultura asigură și promovează durabilitatea economică, socială și ecologică. Prin urmare, cultura ar trebui să fie un element central al strategiilor de dezvoltare politică. Ar trebui subliniată contribuția ei la bunăstarea generală a societății. În concordanță cu „Declarația de la Davos” din 22 ianuarie 2018 intitulată „Către o cultură a arhitecturii (Baukultur) de foarte bună calitate pentru Europa”, ar trebui promovată o abordare nouă și integrată pentru proiectarea mediului construit de foarte bună calitate, care să fie ancorată cultural și să contribuie la consolidarea coeziunii sociale, la garantarea durabilității mediului și la îmbunătățirea sănătății și a bunăstării întregii populații. Abordarea respectivă nu ar trebui să pună accent doar pe zonele urbane, ci ar trebui să se axeze mai ales pe interconectivitatea zonelor periferice, îndepărtate și rurale. Conceptul de Baukultur cuprinde toți factorii care au un impact direct asupra calității vieții cetățenilor și comunităților, încurajând astfel incluziunea, coeziunea și durabilitatea într-un mod foarte concret.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)
(11b)  Prioritatea este să se asigure persoanelor cu handicap un acces cât mai larg la cultură, inclusiv la bunuri și servicii culturale și audiovizuale, ca instrumente de promovare a împlinirii personale depline și a participării active, contribuind astfel la realizarea unei societăți cu adevărat incluzive și solidare. Programul ar trebui, prin urmare, să promoveze și să crească nivelul de participare culturală în întreaga Uniune, în special în ceea ce privește persoanele cu handicap și cele provenite din medii defavorizate, precum și persoanele care locuiesc în zone rurale și îndepărtate.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Libertatea artistică este elementul central al industriilor culturale și creative dinamice, inclusiv al sectorului mijloacelor de informare în masă. Programul ar trebui să promoveze colaborarea și interacțiunile dintre sectorul audiovizual și sectorul editorial pentru a promova un sector mediatic pluralist.
(12)  Libertatea exprimării artistice și culturale, libertatea de exprimare și pluralismul mass-mediei reprezintă elemente centrale ale sectoarelor culturale și creative dinamice, precum și ale sectorului mijloacelor de informare în masă. Programul ar trebui să promoveze colaborarea și interacțiunile dintre sectorul audiovizual și sectorul editorial pentru a promova un sector mediatic pluralist și independent în conformitate cu Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a. Programul ar trebui să sprijine noii profesioniști din domeniul media și să consolideze dezvoltarea gândirii critice în rândul cetățenilor prin promovarea educației în domeniul mass-mediei, în special pentru tineri.
__________________
1a Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Mobilitatea artiștilor și a lucrătorilor din domeniul culturii, dezvoltarea competențelor, învățarea, conștiința interculturală, co-crearea, coproducția, circulația și diseminarea operelor de artă, participarea la evenimente internaționale, precum târguri și festivaluri reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru un sector cultural și creativ mai bine conectat, mai puternic și mai durabil în Uniune. Această mobilitate este adesea împiedicată de absența unui statut juridic, de dificultățile de obținere a vizelor și de perioada de valabilitate a permiselor, de riscul dublei impuneri și de condițiile precare și instabile de securitate socială.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  În conformitate cu articolele 8 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), programul ar trebui să sprijine, în toate activitățile sale, abordarea integratoare a egalității de gen și a obiectivelor privind nediscriminarea și, după caz, ar trebui să definească criterii adecvate în ceea ce privește echilibrul de gen.
(13)  În conformitate cu articolele 8 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), programul ar trebui să sprijine, în toate activitățile sale, abordarea integratoare a egalității de gen și a obiectivelor privind nediscriminarea și, după caz, ar trebui să definească criterii adecvate în ceea ce privește echilibrul de gen și diversitatea. Programul ar trebui să vizeze asigurarea faptului că participarea la program și proiectele desfășurate în cadrul programului cuprind și reflectă diversitatea societății europene. Activitățile desfășurate în cadrul programului ar trebui să fie monitorizate și raportate pentru a se evalua performanța programului în acest sens și pentru a le permite factorilor de decizie să ia decizii în mai bună cunoștință de cauză cu privire la programele viitoare.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Femeile sunt foarte prezente în domeniul artistic și cultural din Uniune ca autori, profesioniști, cadre didactice și ca public, cu un acces tot mai mare la publicul cultural. Cu toate acestea, după cum demonstrează cercetările și studiile, cum ar fi Rețeaua europeană a femeilor din audiovizual, destinată regizoarelor de film, și proiectul „We Must” din domeniul muzical, există disparități de gen, iar femeile au mai puține posibilități de a-și realiza lucrările și de a deține roluri decizionale în instituțiile culturale, artistice și creative. Prin urmare, este necesar să se promoveze talentele feminine și să se difuzeze lucrările acestora, pentru a sprijini carierele artistice ale femeilor.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  În conformitate cu concluziile formulate în urma Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, programul ar trebui să consolideze capacitatea de cooperare și de promovare a sectorului prin sprijinirea activităților în urma Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 și prin evaluarea acestuia. În acest sens, ar trebui să se acorde atenție declarației adoptate de Consiliul miniștrilor culturii în noiembrie 2018 și declarațiilor din 7 decembrie 2018, de la ceremonia de închidere a reuniunii Consiliului. Programul ar trebui să contribuie la conservarea durabilă pe termen lung a patrimoniului cultural european prin acțiuni de sprijin pentru artizanii și meșteșugarii calificați în meseriile tradiționale legate de restaurarea patrimoniului cultural.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  În conformitate cu comunicarea Comisiei intitulată „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european” din 22 iulie 201419, politicile și instrumentele relevante ar trebui să evidențieze valoarea pe termen lung și sustenabilitatea patrimoniului cultural al Europei și să dezvolte o abordare mai integrată în ceea ce privește conservarea și valorificarea acestuia și sprijinul.
(15)  În conformitate cu comunicarea Comisiei intitulată „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european” din 22 iulie 2014, politicile și instrumentele relevante ar trebui să evidențieze valoarea pe termen lung și sustenabilitatea patrimoniului cultural trecut, viitor, tangibil, intangibil și digital al Europei și să dezvolte o abordare mai integrată în ceea ce privește conservarea, păstrarea, reutilizarea adaptivă, diseminarea, valorificarea și sprijinirea acestuia prin susținerea unui schimb de cunoștințe profesionale coordonat și de înaltă calitate și dezvoltarea unor standarde comune de înaltă calitate pentru acest sector și a mobilității pentru profesioniștii din sector. Patrimoniul cultural face parte integrantă din coeziunea europeană și sprijină legătura dintre tradiție și inovare. Conservarea patrimoniului cultural și sprijinirea artiștilor, a creatorilor și a artizanatului ar trebui să constituie o prioritate a programului.
__________________
__________________
19 COM/2014/0477
19 COM/2014/0477
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
(15a)  Programul ar trebui să contribuie la angajamentul și implicarea cetățenilor și a organizațiilor societății civile în cultură și societate, la promovarea educației culturale și la punerea la dispoziția publicului a cunoștințelor și patrimoniului cultural. Programul ar trebui, de asemenea, să promoveze calitatea și inovarea în ceea ce privește crearea și conservarea, inclusiv prin sinergii între cultură, arte, știință, cercetare și tehnologie.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  În conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 13 decembrie 2016 referitoare la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative, sprijinirea sectoarelor culturale și creative ar trebui să constituie o problemă transversală. Ar trebui să fie integrate proiecte pe tot parcursul programului pentru a sprijini noi modele de afaceri și noi competențe, cunoștințele tradiționale, precum și pentru a transpune soluțiile creative și interdisciplinare în valoare economică și socială. În plus, ar trebui exploatate pe deplin potențialele sinergii existente între politicile Uniunii, astfel încât să se utilizeze în mod eficient finanțarea disponibilă în cadrul programelor Uniunii – cum ar fi Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei, Erasmus+, EaSI și InvestEU.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică pentru a acorda accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin.
(18)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică pentru a acorda accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. Contribuțiile țărilor terțe la program ar trebui raportate anual autorității bugetare.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  De la crearea sa, Academia europeană de film a dobândit o expertiză unică și se află într-o poziție unică pentru crearea unei comunități paneuropene de profesioniști și creatori de film, promovând și difuzând filme europene dincolo de frontierele lor naționale și adresându-se unui public cu adevărat european. Prin urmare, ea ar trebui să fie eligibilă pentru sprijinul direct acordat de Uniune.
(22)  De la crearea sa, Academia europeană de film a contribuit, prin expertiza sa specială și poziția sa unică, la dezvoltarea unei comunități paneuropene de profesioniști și creatori de film, promovând și difuzând filme europene dincolo de frontierele lor naționale și stimulând atragerea unui public internațional de toate vârstele. Prin urmare, în cadrul cooperării cu Parlamentul European pentru organizarea Premiului LUX Film, ea ar trebui să fie eligibilă în mod excepțional pentru sprijinul direct acordat de Uniune. Cu toate acestea, sprijinul direct ar trebui să fie legat de negocierea unui acord de cooperare cu misiuni și obiective specifice între cele două părți și ar trebui să poată fi pus la dispoziție numai după încheierea acordului respectiv. Acest lucru nu împiedică Academia europeană de film să solicite finanțare pentru alte inițiative și proiecte din cadrul diferitelor componente ale programului.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  De la crearea sa, Orchestra de tineret a Uniunii Europene a dobândit o expertiză unică în promovarea dialogului intercultural, a respectului și înțelegerii reciproce prin cultură. Particularitatea Orchestrei de tineret a Uniunii Europene rezidă în faptul că este o orchestră europeană care depășește granițele culturale și este alcătuită din tineri muzicieni selectați în conformitate cu criterii artistice exigente, prin intermediul unui proces riguros de audiții anuale desfășurate în toate statele membre. Prin urmare, ea ar trebui să fie eligibilă pentru sprijinul direct acordat de Uniune.
(23)  De la crearea sa, Orchestra de tineret a Uniunii Europene a dobândit o expertiză unică în promovarea patrimoniului muzical bogat al Europei, a accesului la muzică și a dialogului intercultural, a respectului și înțelegerii reciproce prin cultură, precum și în consolidarea profesionalismului tinerilor muzicieni, oferindu-le abilitățile necesare pentru o carieră în sectorul cultural și creativ. Statele membre și instituțiile Uniunii, inclusiv președinții succesivi ai Comisiei și Parlamentului European, au recunoscut contribuția Orchestrei Uniunii Europene. Particularitatea Orchestrei de tineret a Uniunii Europene rezidă în faptul că este o orchestră europeană care depășește granițele culturale și este alcătuită din tineri muzicieni selectați în conformitate cu criterii artistice exigente, prin intermediul unui proces riguros și transparent de audiții anuale desfășurate în toate statele membre. Prin urmare, ea ar trebui să fie eligibilă în mod excepțional pentru sprijinul direct acordat de Uniune, pe baza unor misiuni și obiective specifice care urmează să fie stabilite și evaluate periodic de către Comisie. Pentru a asigura acest sprijin, Orchestra de tineret a Uniunii Europene ar trebui să-și sporească vizibilitatea, să se străduiască să obțină o reprezentare mai echilibrată a muzicienilor din toate statele membre în cadrul său și să-și diversifice veniturile, căutând în mod activ sprijin financiar din alte surse decât finanțarea din partea Uniunii.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară.
(26)  Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară și să fie adecvate pentru proiectele specifice pe care le susțin. Programul ar trebui să ia în considerare nu numai valoarea economică a proiectelor, ci și dimensiunea culturală și creativă a acestora, precum și specificitatea sectoarelor în cauză.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)
(26a)  Fondurile pentru programe prevăzute de Regulamentul …/…[Instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională1a și de Regulamentul …/… [IPA III]1b ar trebui, de asemenea, să fie utilizate pentru finanțarea acțiunilor în cadrul dimensiunii internaționale a programului. Acțiunile respective ar trebui să fie puse în aplicare în conformitate cu prezentul regulament.
__________________
1a 2018/0243 (COD).
1b 2018/0247 (COD).
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Una dintre cele mai mari provocări pentru sectoarele culturale și creative este accesul acestora la fondurile de care au nevoie pentru a-și finanța activitățile, pentru a se dezvolta, pentru a-și menține sau a-și îmbunătăți competitivitatea sau pentru a se afirma pe plan internațional. Obiectivele de politică ale acestui program ar trebui să beneficieze de sprijin și prin intermediul instrumentelor financiare și al garanției bugetare din cadrul componentei/componentelor a/ale Fondului InvestEU.
(27)  Sectoarele culturale și creative sunt inovatoare, reziliente și cu o creștere rapidă în economia Uniunii, ceea ce generează valoare economică și culturală prin proprietatea intelectuală și creativitatea individuală. Cu toate acestea, fragmentarea lor și caracterul intangibil al bunurilor sale limitează accesul acestora la finanțare privată. Una dintre cele mai mari provocări pentru sectoarele culturale și creative este creșterea accesului lor la fondurile esențiale pentru a se dezvolta, pentru a-și menține sau a-și accelera competitivitatea la nivel internațional. Obiectivele de politică ale acestui program ar trebui să beneficieze de sprijin și prin intermediul instrumentelor financiare și al garanției bugetare, în special pentru IMM-uri, în cadrul componentei/componentelor a/ale Fondului InvestEU, în conformitate cu practicile dezvoltate în cadrul mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1295/2013.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Ținând seama de expertiza tehnică necesară pentru a evalua propunerile în acțiuni specifice ale programului, ar trebui să se prevadă că, unde este cazul, comitetele de evaluare pot fi compuse din experți externi.
(28)  Impactul, calitatea și eficiența punerii în aplicare a proiectului ar trebui să constituie criterii-cheie de evaluare pentru selectarea proiectului în cauză. Ținând seama de expertiza tehnică necesară pentru a evalua propunerile în acțiuni specifice ale programului, ar trebui să se prevadă că, unde este cazul, comitetele de evaluare pot fi compuse din experți externi care ar trebui să aibă experiență profesională și de conducere legată de domeniul cererii care face obiectul evaluării. Acolo unde este cazul, ar trebui să fie luată în considerare nevoia de a asigura coerența globală cu obiectivele integrării publicului și diversității.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Programul ar trebui să includă un sistem de indicatori de performanță realist și flexibil, care să însoțească acțiunile sale și să monitorizeze performanța sa în mod continuu. Această monitorizare, precum și acțiunile de informare și comunicare care vizează programul și acțiunile sale ar trebui să se bazeze pe cele trei componente ale programului.
(29)  Programul ar trebui să includă un sistem de indicatori de performanță cantitativi și calitativi realist și flexibil, care să însoțească acțiunile sale și să monitorizeze performanța sa în mod continuu, luând în considerare valoarea intrinsecă a artei și a sectoarelor culturale și creative. Acești indicatori de performanță ar trebui elaborați împreună cu părțile interesate. Această monitorizare, precum și acțiunile de informare și comunicare care vizează programul și acțiunile sale ar trebui să se bazeze pe cele trei componente ale programului. Componentele ar trebui să ia în considerare unul sau mai mulți indicatori cantitativi și calitativi. Indicatorii respectivi ar trebui să fie evaluați în conformitate cu prezentul regulament.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)
(29a)  Având în vedere complexitatea și dificultatea găsirii, analizării și adaptării datelor și a măsurării impactului politicilor culturale și a definirii indicatorilor, Comisia ar trebui să consolideze cooperarea în cadrul serviciilor sale, cum ar fi Centrul Comun de Cercetare și Eurostat, pentru a colecta date statistice adecvate. Comisia ar trebui să acționeze în cooperare cu centrele de excelență din Uniune, cu institutele naționale de statistică și cu organizațiile relevante pentru sectoarele culturale și creative din Europa și în colaborare cu Consiliul Europei, cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și cu UNESCO.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Aceasta ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
(32)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității operatorului de proiect de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, dimensiunea operatorului și a proiectului, costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Aceasta ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)
(33a)  În vederea optimizării sinergiilor dintre fondurile Uniunii și instrumentele gestionate direct, ar trebui să se faciliteze furnizarea de sprijin pentru operațiunile care au fost deja certificate printr-o marcă de excelență.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)  Conform articolului 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului28, persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva regulilor și obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv.
(34)  Conform articolului 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului28, persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva regulilor și obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv. Constrângerile impuse de îndepărtarea țărilor sau teritoriilor respective trebuie să fie luate în considerare la punerea în aplicare a programului, iar participarea lor la program trebuie monitorizată și evaluată cu regularitate.
__________________
__________________
28 Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).
28 Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)
(34a)  În conformitate cu articolul 349 din TFUE, ar trebui să se ia măsuri pentru a spori participarea regiunilor ultraperiferice la toate acțiunile. Ar trebui să se încurajeze schimburile de mobilitate pentru artiști și lucrările lor și cooperarea dintre persoanele și organizațiile din aceste regiuni și vecinii lor și țările terțe. Prin urmare, oamenii vor putea beneficia în mod egal de avantajele competitive pe care industriile culturale și creative le pot oferi, în special creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Astfel de măsuri ar trebui să fie monitorizate și evaluate în mod periodic.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 36
(36)  Pentru a asigura punerea în aplicare fără probleme a programului, costurile suportate de către beneficiar înainte de depunerea cererii de grant, în special costurile legate de drepturile de proprietate intelectuală, pot fi considerate eligibile, cu condiția ca acestea să fie legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunilor care beneficiază de sprijin.
(36)  Pentru a asigura continuitatea sprijinului financiar acordat în cadrul programului și pentru a acoperi deficitul de finanțare din ce în ce mai mare cu care se confruntă beneficiarii, costurile suportate de către beneficiar înainte de depunerea cererii de grant, în special costurile legate de drepturile de proprietate intelectuală, ar trebui considerate eligibile, cu condiția ca acestea să fie legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunilor care beneficiază de sprijin.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru ca aceasta să adopte programele de lucru. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului. Este necesar să se asigure o închidere corectă a programului precedent, în special în ceea ce privește continuarea modalităților multianuale pentru gestionarea sa, cum ar fi finanțarea asistenței tehnice și administrative. Începând de la [1 ianuarie 2021], asistența tehnică și administrativă ar trebui să asigure, în cazul în care este necesar, gestionarea acțiunilor care nu sunt încă finalizate în cadrul programul precedent până la [31 decembrie 2020].
(38)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adoptarea programelor de lucru. Este necesar să se asigure o închidere corectă a programului precedent, în special în ceea ce privește continuarea modalităților multianuale pentru gestionarea sa, cum ar fi finanțarea asistenței tehnice și administrative. Începând de la [1 ianuarie 2021], asistența tehnică și administrativă ar trebui să asigure, în cazul în care este necesar, gestionarea acțiunilor care nu sunt încă finalizate în cadrul programul precedent până la [31 decembrie 2020].
___________________________
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 38 a (nou)
(38a)  Pentru a asigura o punere în aplicare eficace și eficientă a programului, Comisia ar trebui să se asigure că nu există sarcini birocratice inutile pentru solicitanți în faza de depunere a cererilor sau în cea de prelucrare a cererilor.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Considerentul 38 b
(38b)  Ar trebui să se acorde o atenție deosebită proiectelor de dimensiuni mici și valorii adăugate a acestora, având în vedere particularitățile sectoarelor culturale și creative.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
(2)  „sectoare culturale și creative” înseamnă toate sectoarele ale căror activități sunt bazate pe valori culturale sau pe expresii artistice și alte expresii creative individuale sau colective. Activitățile pot include dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea și conservarea bunurilor și serviciilor care constituie expresii culturale, artistice sau alte expresii creative, precum și funcții conexe, cum ar fi educația sau gestionarea. Acestea vor avea potențialul de a genera inovare și locuri de muncă în special din proprietatea intelectuală. Sectoarele includ arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul (inclusiv cinematografia, televiziunea, jocurile video și multimedia), patrimoniul cultural material și imaterial, designul (inclusiv designul vestimentar), festivalurile, muzica, literatura, arta spectacolului, cărțile și editarea, radioul și artele vizuale;
(2)  „sectoare culturale și creative” înseamnă toate sectoarele ale căror activități sunt bazate pe valori culturale sau pe expresii și practici artistice și alte expresii creative individuale sau colective, indiferent dacă aceste activități sunt orientate sau nu către piață. Activitățile pot include dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea și conservarea practicilor, bunurilor și serviciilor care constituie expresii culturale, artistice sau alte expresii creative, precum și funcții conexe, cum ar fi educația sau gestionarea. Multe dintre acestea vor avea potențialul de a genera inovare și locuri de muncă în special din proprietatea intelectuală. Sectoarele includ arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul (inclusiv cinematografia, televiziunea, jocurile video și multimedia), patrimoniul cultural material și imaterial, muzica, literatura, arta spectacolului, cărțile și editarea, radioul, artele vizuale, festivalurile, designul (inclusiv designul vestimentar);
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera -a (nouă)
(-a)  contribuirea la recunoașterea și promovarea valorii intrinseci a culturii, să protejeze și să promoveze calitatea culturii și creativității europene ca dimensiune distinctă a dezvoltării personale, a educației, a coeziunii sociale, a libertății de exprimare și de opinie și a artelor, consolidând și întărind democrația, gândirea critică, sentimentul apartenenței și al cetățeniei și ca surse ale unei mass-medii și ale unui peisaj cultural pluralist;
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a
(a)  promovarea cooperării la nivel european în domeniul diversității lingvistice și culturale și al patrimoniului cultural;
(a)  promovarea cooperării la nivel european în domeniul diversității culturale, artistice și lingvistice, inclusiv prin consolidarea rolului artiștilor și al operatorilor culturali, a calității producției culturale și artistice europene și a patrimoniului cultural comun tangibil și intangibil;
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b
(b)  creșterea competitivității sectoarelor culturale și creative europene, în special competitivitatea sectorului audiovizual.
(b)  stimularea competitivității tuturor sectoarelor culturale și creative și creșterea ponderii lor economice, în special a sectorului audiovizual, prin crearea de locuri de muncă și prin stimularea inovării și a creativității acestor sectoare.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a
(a)  sporirea dimensiunilor economice, sociale și externe ale cooperării la nivel european pentru dezvoltarea și promovarea diversității culturale europene și a patrimoniului cultural al Europei și consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative europene, precum și consolidarea relațiilor culturale internaționale;
(a)  sporirea dimensiunilor economice, artistice, culturale, sociale și externe ale cooperării la nivel european pentru dezvoltarea și promovarea diversității culturale europene și a patrimoniului cultural tangibil și intangibil al Europei și consolidarea competitivității și a inovării sectoarelor culturale și creative europene, precum și consolidarea relațiilor culturale internaționale;
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
(aa)  promovarea sectoarelor culturale și creative, inclusiv a sectorului audiovizual, sprijinirea artiștilor, a operatorilor, a artizanilor și a participării publicului, acordând o atenție deosebită egalității de gen și grupurilor subreprezentate;
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b
(b)  promovarea competitivității și scalabilității industriei audiovizuale europene;
(b)  promovarea competitivității, a inovării și a scalabilității sectorului audiovizual european, în special a IMM-urilor, a societăților independente de producție și a organizațiilor din sectoarele culturale și creative și promovarea calității activităților sectorului audiovizual european în mod durabil, în vederea unei abordări sectoriale și geografice echilibrate;
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c
(c)  promovarea cooperării privind politicile și a acțiunilor inovatoare care sprijină toate componentele programului, inclusiv promovarea unui peisaj mediatic diversificat și pluralist, a alfabetizării mediatice și a incluziunii sociale.
(c)  promovarea cooperării privind politicile și a acțiunilor inovatoare, inclusiv noi modele de afaceri și de management și soluții creative, care sprijină toate componentele programului și toate sectoarele culturale și creative, inclusiv protejarea libertății de exprimare artistică și promovarea unui mediu cultural și mediatic diversificat, independent și pluralist, alfabetizarea mediatică, competențele digitale, educația culturală și artistică, egalitatea de gen, cetățenia activă, dialogul intercultural, reziliența și incluziunea socială , în special a persoanelor cu handicap, inclusiv printr-o mai bună accesibilitate a bunurilor și serviciilor culturale;
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)  promovarea mobilității artiștilor și a operatorilor din sectoarele culturale și creative și a circulației operelor lor;
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera cb (nouă)
(cb)  furnizarea datelor, analizelor și unui set adecvat de indicatori calitativi și cantitativi pentru sectoarele culturale și creative și dezvoltarea unui sistem coerent de evaluare și de studiu al impactului, inclusiv în cele cu o dimensiune trans-sectorială.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c
(c)  „Componenta TRANS-SECTORIALĂ” acoperă activitățile din toate sectoarele culturale și creative.
(c)  „Componenta TRANS-SECTORIALĂ” acoperă activitățile din toate sectoarele culturale și creative, inclusiv din sectorul mijloacelor de informare în masă.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)
Articolul 3a
Valoarea adăugată europeană
Recunoașterea valorii intrinseci și economice a culturii și a creativității și respectarea calității și pluralității valorilor și politicilor Uniunii.
Programul sprijină numai acele acțiuni și activități care prezintă o valoare adăugată europeană potențială și care contribuie la realizarea obiectivelor de la articolul 3.
Valoarea adăugată europeană a acțiunilor și activitățile programului se asigură, de exemplu, prin:
(a)  caracterul transnațional al acțiunilor și activităților care completează programele și politicile regionale, naționale, internaționale, precum și alte programe și politici ale Uniunii, și impactul acestor acțiuni și activități asupra accesului cetățenilor la cultură și a participării active a cetățenilor, a educației, a incluziunii sociale și a dialogului intercultural;
(b)  dezvoltarea și promovarea cooperării transnaționale și internaționale între actorii din domeniul cultural și creativ, inclusiv artiștii, profesioniștii din domeniul audiovizual, organizațiile culturale și creative, precum și IMM-urile și operatorii din domeniul audiovizual, care se axează pe stimularea unor răspunsuri mai rapide, mai cuprinzătoare, mai eficiente și pe termen lung la provocările globale, îndeosebi la tranziția la tehnologia digitală;
(c)  economiile de scară și creșterea economică și locurile de muncă pe care sprijinul Uniunii le stimulează, creând un efect de pârghie asupra fondurilor suplimentare;
(d)  asigurarea unor condiții de concurență mai echitabile în sectoarele culturale și creative, ținând seama de particularitățile diferitelor țări, inclusiv ale țărilor sau regiunilor cu o anumită situație geografică sau lingvistică, cum ar fi regiunile ultraperiferice recunoscute la articolul 349 din TFUE și țările sau teritoriile de peste mări care intră sub autoritatea unui stat membru enumerat în anexa II la TFUE;
(e)  promovarea unui discurs referitor la rădăcinile comune și diversitatea europeană.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera -a (nouă)
(-a)  promovarea exprimării și creației artistice;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera -aa (nouă)
(-aa)  cultivarea talentelor, competențelor și abilităților și stimularea colaborării și a inovării de-a lungul întregului lanț al sectoarelor culturale și creative, inclusiv al patrimoniului;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a
(a)  sporirea dimensiunii și a circulației transfrontaliere a operelor europene și a operatorilor europeni din domeniile culturale și creative;
(a)  sporirea dimensiunii, a circulației transfrontaliere și a vizibilității operatorilor europeni din domeniile culturale și creative și a operelor acestora, inclusiv prin programe de stagiu, turnee, evenimente, ateliere, expoziții și festivaluri, precum și facilitarea schimburilor de bune practici și îmbunătățirea capacităților profesionale;
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b
(b)  creșterea participării la viața culturală în întreaga Europă; (e)
(b)  creșterea accesului, a participării la viața culturală și a sensibilizării culturale, precum și implicarea publicului în întreaga Europă, în special în ceea ce privește persoanele cu handicap sau persoanele care provin din medii defavorizate;
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c
(c)  promovarea rezilienței societății și a incluziunii sociale prin intermediul culturii și al patrimoniului cultural;
(c)  promovarea rezilienței societății și îmbunătățirea incluziunii sociale, a dialogului intercultural și democratic și a schimburilor culturale prin intermediul artelor, al culturii și al patrimoniului cultural;
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d
(d)  sporirea capacității sectoarelor culturale și creative europene de a prospera și de a genera locuri de muncă;
(d)  sporirea capacității sectoarelor culturale și creative europene de a prospera și de a inova, de a crea lucrări artistice, de a genera și de a dezvolta competențe-cheie, cunoștințe, abilități, noi practici artistice și locuri de muncă și creștere economică durabilă și de a contribui la dezvoltarea locală și regională;
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)
(da)  stimularea capacității profesionale a persoanelor din sectoarele culturale și creative, capacitându-le prin măsuri adecvate;
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e
(e)  consolidarea identității și a valorilor europene prin sensibilizarea culturală, educația în domeniul artei și creativitatea bazată pe cultură în domeniul educației;
(e)  consolidarea identității europene, a cetățeniei active, precum și a sentimentului de apartenență la comunitate și a valorilor democratice prin sensibilizarea culturală, patrimoniul cultural, exprimare, gândirea critică, exprimarea artistică, vizibilitatea și recunoașterea creatorilor, arte, educația în domeniul artei și creativitatea bazată pe cultură în învățarea formală, non-formală și informală pe tot parcursul vieții;
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f
(f)  promovarea consolidării capacității internaționale a sectoarelor culturale și creative europene, astfel încât acestea să fie active la nivel internațional;
(f)  promovarea consolidării capacității internaționale a sectoarelor culturale și creative europene, inclusiv a organizațiilor locale și a microorganizațiilor, astfel încât acestea să fie active la nivel internațional;
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera g
(g)  contribuirea la strategia globală a Uniunii pentru relațiile culturale internaționale prin diplomație culturală.
(g)  contribuirea la strategia globală a Uniunii pentru relațiile culturale internaționale cu scopul de a asigura impactul pe termen lung al strategiei printr-o abordare interpersonală care să implice rețelele culturale, societatea civilă și organizațiile locale.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2 a (nou)
Ca parte a acțiunilor specifice desfășurate în cadrul componentei CULTURĂ, sectorul muzical face obiectul unei atenții deosebite în ceea ce privește repartizarea fondurilor și acțiunile specifice. Cererile de propuneri și instrumentele adaptate contribuie la stimularea competitivității sectorului muzical și la tratarea unora dintre provocările specifice cu care acesta se confruntă.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a
(a)  cultivarea talentelor și a competențelor și stimularea colaborării și a inovării în crearea și producerea de opere audiovizuale europene;
(a)  cultivarea talentelor, competențelor, abilităților și utilizarea tehnologiilor digitale și stimularea colaborării, mobilității și a inovării în crearea și producerea de opere audiovizuale europene, inclusiv dincolo de frontiere;
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b
(b)  creșterea distribuției operelor teatrale și online și oferirea unui acces mai larg la nivel transfrontalier la operele audiovizuale europene, inclusiv prin modele de afaceri inovatoare și prin utilizarea de noi tehnologii;
(b)  creșterea circulației transnaționale și internaționale și a distribuției online și offline, îndeosebi a distribuției în cinematografe, a operelor audiovizuale europene în noul mediu digital;
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
(ba)  asigurarea unui acces mai larg la operele audiovizuale ale Uniunii pentru publicul internațional, în special prin promovare, evenimente, activități de educație cinematografică și festivaluri;
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera bb (nouă)
(bb)  consolidarea patrimoniului audiovizual și facilitarea accesului la arhivele și bibliotecile audiovizuale, sprijinindu-le și promovându-le ca surse de memorie, de educație, de reutilizare și de noi afaceri, inclusiv prin intermediul celor mai recente tehnologii digitale;
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c
(c)  promovarea operelor audiovizuale europene și sprijinirea atragerii unui public mai larg în Europa și dincolo de granițele acesteia.
(c)  promovarea operelor audiovizuale europene și sprijinirea implicării publicului de toate vârstele, în special a tinerilor și a persoanelor cu dizabilități, în favoarea unei utilizări proactive și legale a operelor audiovizuale în Europa și dincolo de granițele ei și a partajării conținutului generat de utilizatori, inclusiv prin promovarea educației cinematografice și audiovizuale.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2
Aceste priorități trebuie abordate prin sprijinirea creării, promovării, accesului și difuzării de opere europene, cu potențialul de a atinge o audiență considerabilă în Europa și dincolo de granițele acesteia, adaptându-se astfel la noile evoluții ale pieței și însoțind Directiva serviciilor mass-media audiovizuale.
Aceste priorități sunt abordate prin sprijinirea creării, promovării, accesului și difuzării de opere europene, difuzând valorile europene și o identitate comună, cu potențialul de a atinge o audiență de toate vârstele în Europa și dincolo de granițele acesteia, adaptându-se astfel la noile evoluții ale pieței și însoțind Directiva serviciilor mass-media audiovizuale.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a
(a)  sprijinirea cooperării politice transnaționale trans-sectoriale, inclusiv referitor la rolul culturii pentru incluziunea socială, promovarea cunoașterii programului și susținerea transferabilității rezultatelor;
(a)  sprijinirea cooperării politice transnaționale trans-sectoriale, inclusiv referitor la promovarea rolului culturii pentru incluziunea socială, în special în ceea ce privește persoanele cu dizabilități și consolidarea democrației, precum și promovarea cunoașterii programului și susținerea transferabilității rezultatelor cu scopul de a crește vizibilitatea programului;
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b
(b)  promovarea unor abordări inovatoare pentru crearea, accesarea, distribuția și promovarea de conținut în sectoarele culturale și creative;
(b)  promovarea unor abordări inovatoare pentru crearea de conținut artistic și cercetarea, accesarea, distribuția și promovarea artistică, ținând seama de protecția prin drepturi de autor, în sectoarele culturale și creative, acoperind atât dimensiunile care se bazează pe piață, cât și cele care nu se bazează pe piață;
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c
(c)  promovarea activităților transversale care acoperă mai multe sectoare, cu scopul de a ajusta schimbările structurale cu care se confruntă sectorul mijloacelor de informare în masă, precum și de a spori caracterul liber, diversificat și pluralist al peisajului mediatic, jurnalismul de calitate și alfabetizarea mediatică;
(c)  promovarea activităților transversale care acoperă mai multe sectoare, cu scopul de a ajusta schimbările structurale și tehnologice cu care se confruntă sectorul mijloacelor de informare în masă, precum și de a spori caracterul liber, diversificat și pluralist al peisajului mediatic, artistic și cultural, etica profesională în jurnalism, gândirea critică și alfabetizarea mediatică, în special în rândul tinerilor, contribuind la adaptarea la noi instrumente și formate mass-media și contracarând răspândirea dezinformării;
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera d
(d)  înființarea și sprijinirea unor birouri de program care să promoveze programul în țara lor și care să stimuleze cooperarea transfrontalieră în sectoarele culturale și creative.
(d)  înființarea unor birouri de program în țările participante și sprijinirea implicării lor active, promovarea programului în țările lor, într-un mod echitabil și echilibrat, inclusiv prin activități în rețea pe teren, precum și sprijinirea solicitanților în legătură cu programul, furnizarea de informații de bază referitoare la alte posibilități de sprijin relevante disponibile în cadrul programelor finanțate de Uniune și stimularea cooperării transfrontaliere în sectoarele culturale și creative.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1
Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021 – 2027 se ridică la 1 850 000 000 EUR la prețurile curente.
Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021 – 2027 se ridică la 2 806 000 000 EUR la prețuri constante.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuța 1
–  până la 609 000 000 EUR pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a) (componenta CULTURĂ);
–  nu mai puțin de 33 % pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a) (componenta CULTURĂ);
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuța 2
–  până la 1 081 000 000 EUR pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) (componenta MEDIA);
–  nu mai puțin de 58 % pentru obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) (componenta MEDIA);
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – liniuța 3
–  până la 160 000 000 EUR pentru activitățile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c) (componenta TRANS-SECTORIALĂ).
–  până la 9 % pentru activitățile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c) (componenta TRANS-SECTORIALĂ), asigurând o alocare financiară fiecărui birou național „Europa creativă”, cel puțin la același nivel ca alocarea financiară prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1295/2013.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
3.  În plus față de pachetul financiar prevăzut la alineatul (1) și în vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, contribuții financiare suplimentare se pun la dispoziție în cadrul instrumentelor de finanțare externă [Instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)] pentru sprijinirea acțiunilor puse în aplicare și gestionate în conformitate cu prezentul regulament. Această contribuție este finanțată în conformitate cu regulamentele de instituire a instrumentelor respective.
3.  În plus față de pachetul financiar prevăzut la alineatul (1) și în vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, pot fi puse la dispoziție contribuții financiare suplimentare în cadrul instrumentelor de finanțare externă [Instrumentul pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)] pentru sprijinirea acțiunilor puse în aplicare și gestionate în conformitate cu prezentul regulament. Această contribuție este finanțată în conformitate cu regulamentele de instituire a instrumentelor respective și raportată anual autorității bugetare, împreună cu contribuțiile țărilor terțe la program.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Țările terțe pot participa la structurile de guvernanță ale programelor și la forumurile părților interesate cu scopul de a facilita schimbul de informații.
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
2.  Participarea la componentele MEDIA și TRANS-SECTORIALĂ a țărilor menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) face obiectul îndeplinirii condițiilor prevăzute în Directiva 2010/13/UE.
2.  Participarea la componentele MEDIA și TRANS-SECTORIALĂ a țărilor menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) face obiectul îndeplinirii condițiilor prevăzute în Directiva 2010/13/UE.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Acordurile cu țările terțe asociate la program în temeiul prezentului regulament sunt facilitate prin proceduri care sunt mai rapide decât cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1295/2013. Acordurile cu noile țări sunt promovate în mod proactiv.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
1.  Accesul la program este deschis organizațiilor internaționale care sunt active în domeniile vizate de program în conformitate cu Regulamentul financiar.
1.  Accesul la program este deschis organizațiilor internaționale care sunt active în domeniile vizate de program, precum UNESCO, Consiliul Europei, prin intermediul unei colaborări mai structurate cu itinerarele culturale și Eurimages, Observatorul EUIPO, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și OCDE, pe baza contribuțiilor comune pentru îndeplinirea obiectivelor programului și în conformitate cu Regulamentul financiar.
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
2.  Uniunea este membru al Observatorului European al Audiovizualului pe toată durata programului. Participarea Uniunii la Observator contribuie la realizarea priorităților componentei MEDIA. Comisia reprezintă Uniunea în relațiile sale cu Observatorul. Componenta MEDIA acoperă plata taxei de contribuție pentru participarea Uniunii în calitate de membru al Observatorului pentru a promova culegerea și analiza datelor în sectorul audiovizualului.
2.  Uniunea este membru al Observatorului European al Audiovizualului pe toată durata programului. Participarea Uniunii la Observator contribuie la realizarea priorităților componentei MEDIA. Comisia reprezintă Uniunea în relațiile sale cu Observatorul. Componenta MEDIA acoperă plata taxei de contribuție pentru participarea Uniunii în calitate de membru al Observatorului și culegerea și analiza datelor în sectorul audiovizualului.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)
Articolul 9a
Culegerea datelor privind sectoarele culturale și creative
Comisia consolidează cooperarea în cadrul serviciilor sale, cum ar fi Centrul Comun de Cercetare și Eurostat, cu scopul de a colecta date statistice adecvate pentru a măsura și a analiza impactul politicilor culturale. Pentru această sarcină, Comisia acționează în cooperare cu centrele de excelență din Europa și cu institutele naționale de statistică și în colaborare cu Consiliul Europei, OCDE și UNESCO. Astfel, contribuie la realizarea obiectivelor componentei CULTURĂ și urmărește îndeaproape evoluțiile ulterioare ale politicilor culturale, de asemenea, prin includerea părților interesate într-un stadiu incipient în analiza și adaptarea indicatorilor, comuni pentru diferite sectoare sau specifici pentru fiecare domeniu de activitate. Comisia informează periodic Parlamentul European cu privire la aceste activități.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3
3.  Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul prezentului program sunt puse în aplicare în conformitate cu [regulamentul InvestEU] și cu Titlul X din Regulamentul financiar.
3.  Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul prezentului program sunt puse în aplicare în conformitate cu Titlul X din Regulamentul financiar și cu procedurile stabilite în [Regulamentul InvestEU] . Mecanismul de garantare special creat în cadrul programului „Europa creativă” continuă în cadrul [Regulamentului InvestEU] și ține seama de practicile de punere în aplicare dezvoltate în cadrul mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1295/2013.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4
4.  Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscurile asociate cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și se consideră o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X] din Regulamentul XXX [succesorul Regulamentului privind Fondul de garantare].
4.  Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscurile asociate cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și se consideră o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X din] Regulamentul XXX [succesorul Regulamentului privind Fondul de garantare], pe baza practicilor de punere în aplicare deja dezvoltate și ținând seama de acestea.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)
4a.  În vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, programele stabilite prin Regulamentul .../... [Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională] și Regulamentul .../... [IPA III] contribuie financiar la acțiunile stabilite în temeiul prezentului regulament. Prezentul regulament se aplică utilizării acestor programe, asigurând, în același timp, conformitatea cu regulamentele care se aplică fiecăruia dintre ele.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
1.  Programul va fi pus în aplicare prin programele de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar. Programele de lucru stabilesc, atunci când este cazul, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.
1.  Programul va fi pus în aplicare prin programele anuale de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar. Adoptarea programelor de lucru este precedată de consultări cu diversele părți interesate, pentru a se asigura că acțiunile planificate vor susține în cele mai bune condiții diferitele sectoare implicate. Programele de lucru stabilesc, atunci când este cazul, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă, care nu are prioritate față de finanțarea directă prin granturi.
Obiectivele generale și specifice, prioritățile politice și acțiunile corespunzătoare ale programului, precum și bugetul alocat pentru fiecare acțiune sunt specificate în detaliu în programele anuale de lucru. Programul anual de lucru conține, de asemenea, un calendar indicativ de punere în aplicare.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
2.  Programul de lucru este adoptat de Comisie printr-un act de punere în aplicare.
2.  Comisia, în conformitate cu articolul 19, adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor programe anuale de lucru.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)
1a.  cererile de propuneri pot lua în considerare necesitatea de a asigura un sprijin adecvat pentru proiectele la scară mică din cadrul componentei CULTURĂ, prin măsuri care pot include rate mai mari de cofinanțare.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Granturile se acordă ținând seama de următoarele caracteristici ale proiectului în cauză:
(a)  calitatea proiectului;
(b)  impactul;
(c)  calitatea și eficiența punerii în aplicare;
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
2.  Comitetul de evaluare poate fi compus din experți externi.
2.  Comitetul de evaluare poate fi compus din experți externi. Acesta se reunește în prezența fizică a membrilor săi sau la distanță.
Experții dețin experiență profesională legată de domeniul evaluat. Comitetul de evaluare poate solicita avizul unor experți din țara în care se depune cererea.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3
3.  Prin derogare de la articolul [130 alineatul (2)] al Regulamentului financiar, și în cazuri justificate în mod corespunzător, costurile suportate de către beneficiar înainte de depunerea cererii de grant se pot considera ca fiind eligibile cu condiția ca acestea să fie legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunilor și activităților care beneficiază de sprijin.
3.  Prin derogare de la articolul [130 alineatul (2)] al Regulamentului financiar, și în cazuri justificate în mod corespunzător, costurile suportate de către beneficiar înainte de depunerea cererii de grant se consideră ca fiind eligibile cu condiția ca acestea să fie legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunilor și activităților care beneficiază de sprijin.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – partea introductivă
5.  Următoarelor entități li se pot acorda granturi fără o cerere de propuneri:
5.  Următoarelor entități li se pot acorda în mod excepțional granturi fără o cerere de propuneri, pe baza unor misiuni și obiective specifice care urmează să fie definite de către Comisie și evaluate periodic în conformitate cu obiectivele programului:
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera a
(a)  Academia Europeană de Film;
(a)  Academia Europeană de Film, în contextul cooperării cu Parlamentul European pentru organizarea Premiului LUX FILM, pe baza unui acord de cooperare negociat și semnat de ambele părți și în colaborare cu Europa Cinemas; atât timp cât nu s-a încheiat un acord de cooperare, fondurile în cauză sunt plasate în rezervă;
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera b
(b)  Orchestra de tineret a Uniunii Europene.
(b)  Orchestra de Tineret a Uniunii Europene pentru activitățile sale, inclusiv selecția periodică și formarea tinerilor muzicieni din toate statele membre prin programe de ședere care oferă mobilitate și posibilitatea de a participa la festivaluri și turnee în cadrul Uniunii și la nivel internațional și care contribuie la răspândirea culturii europene dincolo de frontiere și la internaționalizarea carierei muzicienilor tineri, urmărind un echilibru geografic între participanți; Orchestra de Tineret a Uniunii Europene își diversifică continuu veniturile, căutând în mod activ sprijin financiar din surse noi, reducându-și dependența de finanțarea din partea Uniunii; activitățile Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene sunt în conformitate cu obiectivele și prioritățile programului și ale componentei CULTURĂ, în special în ceea ce privește implicarea publicului.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1
Comisia, în cooperare cu statele membre, asigură coerența și complementaritatea programului la nivel global cu politicile și programele relevante, în special cu cele privind echilibrul de gen, educația, tineretul și solidaritatea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, cercetarea și inovarea, industria și întreprinderile, agricultura și dezvoltarea rurală, mediul și politicile climatice, coeziunea, politica regională și urbană, ajutoarele de stat și dezvoltarea și cooperarea la nivel internațional.
Comisia, în cooperare cu statele membre, asigură coerența și complementaritatea programului la nivel global cu politicile și programele relevante, în special cu cele privind echilibrul de gen, educația, îndeosebi educația digitală și alfabetizarea mediatică, tineretul și solidaritatea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, în special pentru grupurile marginalizate și minorități, cercetarea și inovarea, inclusiv inovarea socială, industria și întreprinderile, agricultura și dezvoltarea rurală, mediul și politicile climatice, coeziunea, politica regională și urbană, turismul sustenabil, ajutoarele de stat, mobilitatea și dezvoltarea și cooperarea la nivel internațional, de asemenea, cu obiectivul de a promova utilizarea eficace a fondurilor publice;
Comisia se asigură că, atunci când se aplică procedurile prevăzute în [Programul InvestEU] în scopurile programului, acestea țin seama de practicile dezvoltate în cadrul mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1295/2013.
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera b
(b)  respectă cerințele minime de calitate din respectiva cerere de propuneri;
(b)  respectă cerințele ridicate de calitate din respectiva cerere de propuneri;
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)
2a.  propunerile care au primit o marcă de excelență pot primi finanțare direct din alte programe și din fonduri în temeiul Regulamentului [Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) COM(2018)0375] în conformitate cu articolul 67 alineatul (5) din regulamentul respectiv, cu condiția ca aceste propuneri să fie compatibile cu obiectivele programului. Comisia se asigură că criteriile de selecție și de atribuire pentru proiectele cărora li se conferă marca de excelență sunt coerente, clare și transparente pentru potențialii beneficiari.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)
Articolul 16a
Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative în cadrul InvestEU
1.  Sprijinul financiar prin intermediul noului Program InvestEU se bazează pe obiectivele și criteriile mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative, ținând seama de specificitatea sectorului.
2.  Programul InvestEU oferă:
(a)  acces la finanțare pentru IMM-urile, microorganizațiile și organizațiile mici și mijlocii din sectoarele culturale și creative;
(b)  garanții pentru intermediarii financiari participanți din orice țară care participă la mecanismul de garantare;
(c)  competențe de specialitate suplimentare intermediarilor financiari participanți pentru a evalua riscurile asociate IMM-urilor, microorganizațiilor și organizațiilor mici și mijlocii și proiectelor din sectoarele culturale și creative;
(d)  volumul finanțării prin îndatorare puse la dispoziția IMM-urilor, microorganizațiilor și organizațiilor mici și mijlocii;
(e)  capacitatea de a constitui un portofoliu diversificat de împrumuturi și de a propune un plan de marketing și de promovare pentru IMM-urile, microorganizațiile și organizațiile mici și mijlocii din mai multe regiuni și sectoare;
(f)  următoarele tipuri de împrumuturi: investiții în active corporale și necorporale, cu excepția garanțiilor personale; transferurile de întreprinderi; capitalul de lucru, de exemplu finanțări provizorii, finanțare pentru acoperirea deficitului de capital, flux de trezorerie și linii de credit.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Componentele au un set comun de indicatori calitativi. Fiecare componentă are un set specific de indicatori cantitativi.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
2.  Pentru a asigura evaluarea eficientă a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 19, să elaboreze dispozițiile privind un cadru de monitorizare și de evaluare, inclusiv prin modificări aduse anexei II, pentru a revizui și a completa indicatorii, atunci când este necesar pentru monitorizare și evaluare.
2.  Pentru a asigura evaluarea eficientă a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 19, să elaboreze dispozițiile privind un cadru de monitorizare și de evaluare, inclusiv prin modificări aduse anexei II, pentru a revizui și a completa indicatorii. Comisia adoptă un act delegat privind indicatorii până la 31 decembrie 2022.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Cifrele disponibile privind cuantumul creditelor de angajament și de plată care ar fi fost necesare pentru finanțarea proiectelor cărora li s-a conferit marca de excelență sunt comunicate în fiecare an celor două ramuri ale autorității bugetare, cu cel puțin trei luni înainte de data publicării pozițiilor lor respective în bugetul Uniunii pentru anul următor, în conformitate cu calendarul stabilit de comun acord pentru procedura bugetară anuală.
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea sa în aplicare, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului.
2.  Analiza la jumătatea perioadei a programului se realizează înainte de 30 iunie 2024
Comisia prezintă raportul de evaluare la jumătatea perioadei Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2024.
Atunci când este necesar și în funcție de rezultatele analizei la jumătatea perioadei, Comisia prezintă o propunere legislativă de revizuire a prezentului regulament.
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
3.  La finalul implementării programului, dar nu mai târziu de doi ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.
3.  La finalul implementării programului, dar nu mai târziu de doi ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia prezintă o evaluare finală a programului.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1
1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării primite din partea Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale, adresate unor categorii de public diverse, printre care mijloacele de informare în masă și publicul larg.
1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării primite din partea Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale, adresate unor categorii de public diverse, printre care mijloacele de informare în masă și publicul larg, în special denumirea programului și, pentru acțiunile finanțate în cadrul componentei MEDIA, logoul MEDIA. Comisia dezvoltă un logo pentru CULTURĂ care va fi utilizat pentru acțiunile finanțate în cadrul componentei CULTURĂ.
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 1 – litera a
(a)  proiecte de cooperare;
(a)  proiecte de cooperare transnaționale, cu o distincție clară între proiecte la scară mică, mijlocie și mare și acordând o atenție specială microorganizațiilor și organizațiilor mici culturale;
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 1 – litera d
(d)  mobilitatea artiștilor și a operatorilor din sectoarele culturale și creative;
(d)  mobilitatea artiștilor, a artizanilor și a operatorilor din sectoarele culturale și creative în cadrul activității lor transnaționale, inclusiv acoperirea costurilor legate de activitatea artistică, circulația operelor artistice și culturale;
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 1 – litera e
(e)  sprijin pentru a permite organizațiilor culturale și creative să opereze la nivel internațional;
(e)  sprijin pentru a permite organizațiilor culturale și creative să opereze la nivel internațional și să își dezvolte capacitățile;
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2 – litera a
(a)  sprijin pentru sectorul muzicii: promovarea diversității, creativității și inovației în domeniul muzicii, în special în ceea ce privește distribuirea repertoriului muzical în Europa și dincolo de granițele acesteia, acțiunile de formare și lărgirea publicului pentru repertoriul european, precum și sprijinul pentru colectarea și analiza datelor;
(a)  sprijin pentru sectorul muzicii: promovarea diversității, creativității și inovației în domeniul muzicii, în special în ceea ce privește sectorul muzicii live, și prin crearea de rețele, distribuirea și promovarea diverselor opere muzicale și repertorii europene în Europa și dincolo de granițele ei, formarea, participarea și accesul la muzică, lărgirea publicului, vizibilitatea și recunoașterea creatorilor, promotorilor și artiștilor, îndeosebi a celor tineri și a celor aflați la început, precum și sprijinul pentru colectarea și analiza datelor;
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2 – litera b
(b)  sprijin pentru industria de carte și pentru sectorul editorial: acțiuni specifice de promovare a diversității, creativității și inovării, în special traducerea și promovarea literaturii europene la nivel transfrontalier în Europa și dincolo de granițele acesteia, formare și schimburi de profesioniști din sector, de autori și de traducători, precum și proiecte transnaționale de colaborare, inovare și dezvoltare în sector;
(b)  sprijin pentru industria de carte și pentru sectorul editorial: acțiuni specifice de promovare a diversității, creativității și inovării, în special traducerea, adaptarea în formate accesibile pentru persoanele cu dizabilități, promovarea literaturii europene la nivel transfrontalier în Europa și dincolo de granițele acesteia, și prin intermediul bibliotecilor, formare și schimburi de profesioniști din sector, de autori și de traducători, precum și proiecte transnaționale de colaborare, inovare și dezvoltare în sector;
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2 – litera c
(c)  sprijin pentru sectorul arhitecturii și pentru sectorul patrimoniului cultural: acțiuni specifice pentru mobilitatea operatorilor, consolidarea capacităților, lărgirea publicului și internaționalizarea sectoarelor arhitecturii și patrimoniului cultural, promovarea Baukultur, sprijinul pentru protejarea, conservarea și sporirea patrimoniului cultural și a valorilor sale prin acțiuni de sensibilizare, prin crearea de rețele și prin activități de învățare inter pares;
(c)  sprijin pentru sectorul patrimoniului cultural și sectorul arhitecturii: acțiuni specifice pentru mobilitatea operatorilor, cercetare, stabilirea unor standarde de înaltă calitate, consolidarea capacităților, schimbul de cunoștințe și competențe profesionale pentru artizani, participarea publicului, sprijinul pentru protejarea, conservarea, reabilitarea spațiului de viață, reutilizarea adaptativă, promovarea Baukultur, durabilitatea, diseminarea, consolidarea și internaționalizarea patrimoniului cultural și a valorilor acestuia, prin sensibilizare, colaborare în rețea, activități de învățare inter pares;
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2 – litera d
(d)  sprijin acordat altor sectoare: acțiuni specifice în favoarea dezvoltării aspectelor creative ale sectorului modei și designului, precum și a turismului cultural și a promovării și reprezentării acestora în afara Uniunii Europene.
(d)  sprijin acordat altor sectoare: acțiuni specifice de promovare în favoarea dezvoltării aspectelor creative ale altor sectoare, inclusiv al sectorului modei și designului, precum și a turismului cultural durabil și a promovării și reprezentării acestora în afara Uniunii Europene.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 2 a (nou)
Sprijin acordat tuturor sectoarelor culturale și creative în domenii cu nevoi comune, întrucât se poate dezvolta o acțiune sectorială, după caz, în situațiile în care caracteristicile specifice ale unui subsector justifică o abordare specifică. Se adoptă o abordare orizontală pentru proiectele transnaționale, pentru colaborare, mobilitate și internaționalizare, inclusiv prin programe de stagiu, turnee, evenimente, reprezentații în direct, expoziții și festivaluri, precum și pentru promovarea diversității, a creativității și a inovării, formare și schimburi de profesioniști din sector, consolidarea capacităților, colaborarea în rețea, competențe, lărgirea publicului, precum și colectarea și analizarea datelor. Acțiunile sectoriale beneficiază de bugete proporționale cu sectoarele identificate ca fiind prioritare. Acțiunile sectoriale ar trebui să contribuie la soluționarea problemelor specifice cu care se confruntă diferitele sectoare prioritare identificate în prezenta anexă, pe baza proiectelor-pilot existente și a acțiunilor pregătitoare.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 3 – partea introductivă
Acțiuni speciale menite să facă vizibile și tangibile diversitatea și patrimoniul cultural european și să stimuleze dialogul intercultural:
Acțiuni speciale menite să facă vizibile și tangibile identitatea europeană și diversitatea și patrimoniul său cultural și să stimuleze dialogul intercultural:
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera b
(b)  Marca patrimoniului european care asigură sprijinul financiar pentru Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului34;
(b)  Marca patrimoniului european care asigură sprijinul financiar pentru Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului34 și rețeaua siturilor care poartă Marca patrimoniului european;
__________________
__________________
34 Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de instituire a unei acțiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european (JO L 303, 22.11.2011, p. 1).
34 Decizia nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de instituire a unei acțiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european (JO L 303, 22.11.2011, p. 1).
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera c
(c)  premiile culturale ale UE;
(c)  premiile culturale ale UE, inclusiv Premiul European pentru Teatru;
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera da (nouă)
(da)  acțiuni care vizează producții interdisciplinare legate de Europa și de valorile sale;
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
Prioritățile componentei MEDIA a programului menționat la articolul 5 țin seama de diferențele dintre țări în ceea ce privește producția, distribuția și accesul la conținutul audiovizual, precum și dimensiunea și caracteristicile specifice ale piețelor respective și sunt urmărite, printre altele, prin:
Prioritățile componentei MEDIA a programului menționat la articolul 5 țin seama de cerințele Directivei 2010/13/UE și de diferențele dintre țări în ceea ce privește producția, distribuția și accesul la conținutul audiovizual, precum și dimensiunea și caracteristicile specifice ale piețelor respective și sunt urmărite, printre altele, prin:
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera a
(a)  elaborarea de opere audiovizuale;
(a)  elaborarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice și de televiziune cum ar fi cele de ficțiune, filmele de scurt metraj, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și operele interactive, cum ar fi jocurile video și multimedia narative și de calitate, cu un potențial ridicat de circulație transfrontalieră, de către societăți de producție independente din Europa;
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera b
(b)  producția de conținut TV inovator și de scenarii narative în serie;
(b)  producția de conținut TV inovator și de calitate și de scenarii narative în serie pentru toate vârstele, prin sprijinirea societăților de producție independente din Europa ;
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
(ba)  sprijin pentru inițiativele destinate creării și promovării operelor legate de istoria integrării europene și de relatările despre Europa.
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera c
(c)  instrumentele de publicitate și de marketing, inclusiv cele online și prin utilizarea analizei datelor, pentru a crește importanța, vizibilitatea, accesul transfrontalier și cotele de audiență ale operelor europene;
(c)  instrumentele de promovare, publicitate și de marketing, inclusiv cele online și prin utilizarea analizei datelor, pentru a crește importanța, vizibilitatea, accesul transfrontalier și cotele de audiență ale operelor europene;
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera d
(d)  sprijin pentru vânzările și circulația internațională a operelor europene non-naționale pe toate platformele, inclusiv prin coordonarea strategiilor de distribuție care acoperă mai multe țări;
(d)  sprijin pentru vânzările și circulația internațională a operelor europene non-naționale pe toate platformele, orientate atât către producțiile mici, cât și către cele de dimensiuni mari pe toate platformele, inclusiv prin coordonarea strategiilor de distribuție care acoperă mai multe țări, precum și prin subtitrare, dublare și descriere audio;
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)
(da)  acțiuni destinate să sprijine țările cu capacitate scăzută să își corecteze deficiențele identificate;
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera e
(e)  sprijinirea schimburilor între întreprinderi și a activităților de relaționare între acestea pentru facilitarea coproducțiilor europene și internaționale;
(e)  sprijinirea schimburilor între întreprinderi și a activităților de relaționare între acestea pentru facilitarea coproducțiilor europene și internaționale și a circulației operelor europene;
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)
(ea)  sprijin pentru rețelele europene de creatori audiovizuali din diferite țări, cu scopul de a cultiva talentele creative în sectorul audiovizual;
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera eb (nouă)
(eb)  măsuri specifice pentru a contribui la tratamentul echitabil al talentelor creative în sectorul audiovizual;
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera g
(g)  inițiativele de promovare a lărgirii publicului și a educației cinematografice, vizând în special publicul tânăr;
(g)  inițiativele de promovare a lărgirii și participării publicului, în special în cinematografe, și a educației audiovizuale și cinematografice, vizând în special publicul tânăr;
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera h
(h)  activitățile de formare și de mentorat menite a spori capacitatea operatorilor din domeniul audiovizual de a se adapta la noile evoluții ale pieței și la noile tehnologii digitale;
(h)  activitățile de formare și de mentorat menite a spori capacitatea operatorilor din domeniul audiovizual, inclusiv a artizanilor și a meșteșugarilor, de a se adapta la noile evoluții ale pieței și la noile tehnologii digitale;
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera i
(i)  o rețea europeană a operatorilor de servicii video la cerere, care proiectează o proporție semnificativă de opere europene non-naționale;
(i)  una sau mai multe rețele europene a operatorilor de servicii video la cerere, care proiectează o proporție semnificativă de opere europene non-naționale;
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera j
(j)  rețeaua europeană (rețelele europene) de festivaluri care proiectează o proporție semnificativă de opere europene non-naționale;
(j)  festivaluri europene și rețelele europene de festivaluri care proiectează și promovează o varietate de opere audiovizuale europene cu o proporție semnificativă de opere europene non-naționale;
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera k
(k)  o rețea europeană de operatori de cinematografe care proiectează o proporție semnificativă de filme europene non-naționale;
(k)  o rețea europeană de operatori de cinematografe care proiectează o proporție semnificativă de filme europene non-naționale, contribuind la consolidarea rolului sălilor de cinema în cadrul lanțului valoric și punând accentul pe proiecțiile publice ca experiență socială;
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera l
(l)  măsuri specifice pentru a contribui la o participare mai echilibrată din perspectiva genului în sectorul audiovizual;
(l)  măsuri specifice, inclusiv activități de mentorat și creare de rețele, pentru a contribui la o participare mai echilibrată din perspectiva genului în sectorul audiovizual;
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 – litera na (nouă)
(na)  sprijin pentru circulația și accesul multilingv la conținuturile de televiziune online și offline, inclusiv prin subtitrare, pentru a promova bogăția și diversitatea patrimoniului cultural european, a creațiilor contemporane și a limbilor.
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 1 – litera a
(a)  elaborarea politicii, schimbul transnațional de experiență și de know-how, activitățile de învățare inter pares și relaționarea intersectorială între organizațiile culturale și creative și factorii de decizie politică;
(a)  elaborarea de politici, schimbul transnațional de experiență și de know-how, activitățile de învățare inter pares, inclusiv mentoratul colegial pentru noii participanți la program, sensibilizarea și relaționarea intersectorială între organizațiile culturale și creative și factorii de decizie politică și prin intermediul unui dialog structural permanent cu părțile interesate și cu un forum al sectoarelor culturale și creative pentru consolidarea dialogului și orientarea politicilor sectoriale;
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 2 – litera a
(a)  încurajarea de noi forme de creație la intersecția între diferite sectoare culturale și creative, de exemplu prin utilizarea de tehnologii inovatoare;
(a)  încurajarea de noi forme de creație la intersecția între diferite sectoare culturale și creative și cu operatori din alte sectoare, de exemplu prin utilizarea de tehnologii inovatoare și prin oferirea de mentorat pentru utilizarea lor, în cadrul organizațiilor culturale și al colaborării prin intermediul centrelor digitale;
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 2 – litera ba (nouă)
(ba)  acțiuni care vizează producții interdisciplinare legate de Europa și de valorile sale;
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera a
(a)  promovarea programului la nivel național și furnizarea de informații cu privire la diferitele tipuri de sprijin financiar disponibile în cadrul politicii Uniunii;
(a)  promovarea programului la nivel național și furnizarea de informații pertinente cu privire la diferitele tipuri de sprijin financiar disponibile în cadrul politicii Uniunii și cu privire la criteriile și procedura de evaluare și rezultatele evaluării;
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera b
(b)  stimularea cooperării transfrontaliere între profesioniști, instituții, platforme și rețele din cadrul sectoarelor și domeniilor de politică acoperite de program, precum și între acestea;
(b)  susținerea beneficiarilor potențiali în procesul de depunere a cererilor, stimularea cooperării transfrontaliere și a schimbului de bune practici între profesioniști, instituții, platforme și rețele din cadrul sectoarelor și domeniilor de politică acoperite de program, precum și între acestea;
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 3 – litera c
(c)  sprijinirea Comisiei în privința asigurării comunicării și difuzării adecvate către cetățeni a rezultatelor programului.
(c)  sprijinirea Comisiei în privința asigurării comunicării ascendente și descendente și difuzării adecvate către cetățeni și operatori a rezultatelor programului.
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 4 – litera a
(a)  abordarea schimbărilor structurale cu care se confruntă sectorul media prin promovarea și monitorizarea unui cadru mediatic pluralist și divers;
(a)  abordarea schimbărilor structurale și tehnologice cu care se confruntă sectorul mijloacelor de informare în masă prin promovarea unui cadru mediatic independent și pluralist și prin sprijinirea unei monitorizări independente pentru evaluarea riscurilor și provocărilor la adresa pluralismului și libertății mediatice;
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 4 – litera b
(b)  sprijinirea unor standarde înalte de producție pentru mijloacele de informare în masă prin încurajarea cooperării, a jurnalismului de colaborare transfrontalieră, precum și a conținutului de calitate;
(b)  sprijinirea unor standarde înalte de producție pentru mijloacele de informare în masă prin încurajarea cooperării, a competențelor digitale, a jurnalismului de colaborare transfrontalieră, a conținutului de calitate, precum și a modelelor economice sustenabile în mass-media pentru a asigura etica profesională în jurnalism;
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 4 – litera c
(c)  promovarea alfabetizării mediatice pentru a permite cetățenilor să dezvolte o înțelegere critică a mijloacelor de informare în masă.
(c)  promovarea alfabetizării mediatice pentru a permite cetățenilor, în special tinerilor, să dezvolte o înțelegere critică a mijloacelor de informare în masă și sprijinirea creării unei platforme a Uniunii de partajare a practicilor și a politicilor de alfabetizare mediatică între toate statele membre, inclusiv prin intermediul rețelelor universitare de radio și mass-media care se ocupă de chestiuni europene și prin furnizarea de programe de formare a profesioniștilor din mass-media cu scopul de a recunoaște și a combate dezinformarea.
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – subparagraful 4 – litera ca (nouă)
(ca)  promovarea și apărarea dialogului politic și a dialogului cu societatea civilă cu privire la amenințările la adresa pluralismului și a libertății mass-mediei în Europa;
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Anexa II – paragraful -1 (nou)
-1.  INDICATORI CALITATIVI ȘI CANTITATIVI COMUNI DE IMPACT AL PROGRAMULUI
(1)  Beneficii pentru cetățeni și comunități;
(2)  Beneficii pentru consolidarea diversității culturale europene și a patrimoniului cultural european;
(3)  Beneficii pentru economia și locurile de muncă din Uniune, în special pentru sectoarele culturale și creative și pentru IMM-uri;
(4)  Integrarea politicilor Uniunii, inclusiv a relațiilor culturale internaționale;
(5)  Valoarea adăugată europeană a proiectelor;
(6)  Calitatea parteneriatelor și a proiectelor culturale;
(7)  Numărul de persoane care accesează operele culturale și creative europene sprijinite de program;
(8)  Numărul de locuri de muncă legate de proiectele finanțate;
(9)  Echilibrul de gen, acolo unde este necesar, mobilitatea și capacitarea operatorilor din sectoarele culturale și creative.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Ultima actualizare: 1 aprilie 2019Notă juridică