Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0190(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0156/2019

Predkladané texty :

A8-0156/2019

Rozpravy :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0323

Prijaté texty
PDF 328kWORD 116k
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Program Kreatívna Európa na roky 2021 až 2027 ***I
P8_TA-PROV(2019)0323A8-0156/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0366),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 167 ods. 5 a článok 173 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0237/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výborov regiónov zo 6. februára 2019(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0156/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Kultúra, kultúrne dedičstvo a kultúrna rozmanitosť majú pre európsku spoločnosť veľkú hodnotu, či už z kultúrneho, environmentálneho, sociálneho alebo ekonomického hľadiska, a mali by sa šíriť a podporovať. Podľa Rímskej deklarácie z 25. marca 2017 a Európskej rady z decembra 2017 sú vzdelanie a kultúra základným stavebným kameňom inkluzívnej a súdržnej spoločnosti určenej pre všetkých a kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti Európy.
(1)  Kultúra, umenie, kultúrne dedičstvo a kultúrna rozmanitosť majú pre európsku spoločnosť veľkú hodnotu, či už z kultúrneho, vzdelávacieho, demokratického, environmentálneho, sociálneho hľadiska, hľadiska ľudských práv alebo ekonomického hľadiska, a mali by sa šíriť a podporovať. Podľa Rímskej deklarácie z 25. marca 2017 a Európskej rady z decembra 2017 sú vzdelanie a kultúra základným stavebným kameňom inkluzívnej a súdržnej spoločnosti určenej pre všetkých a kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti Európy.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi. Tieto hodnoty sa ďalej potvrdzujú a vyjadrujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie, ktorá má podľa článku 6 ZEÚ rovnakú právnu silu ako zmluvy.
(2)  Podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi. Tieto hodnoty sa ďalej potvrdzujú a vyjadrujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), ktorá má podľa článku 6 ZEÚ rovnakú právnu silu ako zmluvy. Konkrétne v článku 11 charty sa zakotvuje sloboda prejavu a právo na informácie a v článku 13 charty sloboda umenia a vedeckého bádania.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  V oznámení Komisie o novej európskej stratégii pre kultúru15 sa bližšie stanovujú ciele Únie v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Jej cieľom je využívať silu kultúry a kultúrnej rozmanitosti na zvyšovanie sociálnej súdržnosti a spoločenského blahobytu, v ktorom sa rozvíja cezhraničný rozmer kultúrnych a kreatívnych sektorov, podporuje sa ich rastový potenciál, podnecuje sa kultúrna tvorivosť vo vzdelávaní a v inováciách, ako aj na tvorbu pracovných miest a rastu a upevňovanie medzinárodných kultúrnych vzťahov. Kreatívna Európa by spolu s ďalšími programami Únie mala podporovať plnenie tejto novej stratégie pre kultúru. To je zároveň v súlade s Dohovorom UNESCO z roku 2005 o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý nadobudol platnosť 18. marca 2007 a ktorého je Únia zmluvnou stranou.
(4)  V oznámení Komisie o novej európskej stratégii pre kultúru15 sa bližšie stanovujú ciele Únie v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Jej cieľom je využívať silu kultúry a kultúrnej rozmanitosti na zvyšovanie sociálnej súdržnosti a spoločenského blahobytu, v ktorom sa rozvíja cezhraničný rozmer kultúrnych a kreatívnych sektorov, podporuje sa ich rastový potenciál, podnecuje sa kultúrna tvorivosť vo vzdelávaní a v inováciách, ako aj na tvorbu pracovných miest a rastu a upevňovanie medzinárodných kultúrnych vzťahov. Kreatívna Európa by spolu s ďalšími programami Únie mala podporovať plnenie tejto novej stratégie pre kultúru so zreteľom na skutočnosť, že vnútorná hodnota kultúry a umeleckého prejavu by sa vždy mala chrániť a podporovať a že umelecká tvorba je jadrom projektov spolupráce. Podpora plnenia tejto Novej európskej stratégie pre kultúru je zároveň v súlade s Dohovorom UNESCO z roku 2005 o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý nadobudol platnosť 18. marca 2007 a ktorého je Únia zmluvnou stranou.
__________________
__________________
15 COM(2018)0267.
15 COM(2018)0267.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Politiky Únie budú predstavovať doplnok a pridanú hodnotu k intervenciám členských štátov v oblasti kultúry a tvorivosti. Vplyv politík Únie by sa mal pravidelne posudzovať so zreteľom na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele ako prínosy pre občanov, aktívne zapojenie občanov, prínosy pre hospodárstvo Únie z hľadiska rastu a pracovných miest a presahov do iných odvetví hospodárstva a zručnosti a schopnosti ľudí, ktorí pracujú v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)  Cieľmi tohto programu sú ochrana a rozvoj európskeho kultúrneho dedičstva. Tieto ciele boli uznané za neoddeliteľnú súčasť práva na vedomosti o kultúrnom dedičstve a účasť na kultúrnom živote, ktoré je zakotvené v Rámcovom dohovore Rady Európy o význame kultúrneho dedičstva pre spoločnosť (Dohovor z Fara), ktorý nadobudol platnosť 1. júna 2011. V tomto dohovore sa zdôrazňuje úloha kultúrneho dedičstva pri budovaní mierovej a demokratickej spoločnosti a v procese trvalo udržateľného rozvoja a podporovania kultúrnej rozmanitosti.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Európska kultúrna rozmanitosť závisí od prekvitajúcich a odolných kultúrnych a kreatívnych sektorov, ktoré sú schopné tvoriť a šíriť svoje diela širokému a rôznorodému európskemu publiku. Tým sa zvyšuje ich hospodársky potenciál a prispievajú k udržaniu rastu a zamestnanosti. Okrem toho šírenie tvorivosti prispieva k vyššej konkurencieschopnosti a povzbudzuje inovácie v priemyselných hodnotových reťazcoch. Napriek pokroku v poslednom období je európsky kultúrny a kreatívny trh aj naďalej rozdrobený podľa národných a jazykových súradníc, čo kultúrnym a kreatívnym sektorom bráni plnohodnotne využívať výhody jednotného európskeho trhu a jednotného digitálneho trhu zvlášť.
(5)  Propagovanie európskej kultúrnej rozmanitosti a uvedomovania si spoločných koreňov je založené na slobode umeleckého prejavu, spôsobilosti a schopnostiach umelcov a kultúrnych subjektov, ako aj na existencii prekvitajúcich a odolných kultúrnych a kreatívnych sektorov vo verejnej aj súkromnej sfére a na ich schopnosti tvoriť, inovovať a šíriť svoje diela širokému a rôznorodému európskemu publiku. Tým sa zvyšuje ich hospodársky potenciál, zlepšuje sa prístup k tvorivému obsahu, umeleckému výskumu a tvorivosti a ich podpora a prispieva sa k udržaniu rastu a zamestnanosti. Okrem toho šírenie tvorivosti a nových vedomostí prispieva k vyššej konkurencieschopnosti a povzbudzuje inovácie v priemyselných hodnotových reťazcoch. Mal by sa začať uplatňovať širší prístup k umeleckému a kultúrnemu vzdelávaniu a umeleckému výskumu, na základe ktorého by sa model STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) vyvinul na model STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika). Napriek pokroku v oblasti pomoci pri preklade a titulkovaní v poslednom období je európsky kultúrny a kreatívny trh aj naďalej rozdrobený podľa národných a jazykových súradníc. Mohlo by sa vynaložiť väčšie úsilie, aby sa kultúrnym a kreatívnym sektorom umožnilo plnohodnotne využívať výhody jednotného európskeho trhu a jednotného digitálneho trhu zvlášť, a to so zreteľom na špecifiká jednotlivých trhov a ochranu práv duševného vlastníctva.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Digitalizácia prestavuje zásadnú zmenu a je jednou z najväčších výziev pre kultúrne a kreatívne sektory. Digitálne inovácie zmenili zvyky, vzťahy a modely výroby a spotreby na úrovni jednotlivcov aj spoločnosti a mali by podnietiť rozvoj kultúrneho a tvorivého prejavu a povedomia a zároveň rešpektovať osobitnú hodnotu kultúrnych a kreatívnych sektorov v digitálnom prostredí.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  V programe by sa mala zohľadniť dvojaká povaha kultúrnych a kreatívnych sektorov, pričom by sa mala uznať na jednej strane charakteristická umelecká hodnota kultúry a na druhej strane ekonomická hodnota týchto sektorov vrátane ich širšieho príspevku k rastu a konkurencieschopnosti, tvorivosti a inováciám. To si vyžaduje silné európske kultúrne a kreatívne sektory, predovšetkým životaschopný európsky audiovizuálny priemysel vzhľadom na jeho kapacitu osloviť široké publikum a jeho hospodársky význam aj pre iné kreatívne sektory cestovný ruch zameraný na kultúru. Konkurencia na globálnych audiovizuálnych trhoch sa ďalej zintenzívnila narušením obchodných modelov digitálnymi technológiami, napríklad zmenami mediálnej produkcie, spotreby a čoraz silnejším postavením globálnych platforiem pri šírení obsahu. Preto je potrebné zvýšiť podporu európskeho priemyslu.
(6)  V programe by sa mala zohľadniť dvojaká povaha kultúrnych a kreatívnych sektorov, pričom by sa mala uznať na jednej strane charakteristická umelecká hodnota kultúry a na druhej strane ekonomická hodnota týchto sektorov vrátane ich širšieho príspevku k rastu, a konkurencieschopnosti, tvorivosti, inováciám, medzikultúrnemu dialógu, sociálnej súdržnostivytváraniu znalostí. To si vyžaduje silné európske kultúrne a kreatívne sektory v ziskovej aj v neziskovej oblasti, predovšetkým životaschopný európsky audiovizuálny priemysel vzhľadom na jeho kapacitu osloviť široké publikum na miestnej, vnútroštátnej a únijnej úrovni a jeho hospodársky význam aj pre iné kreatívne sektory, cestovný ruch zameraný na kultúru a regionálny, miestny a mestský rozvoj. Konkurencia na globálnych audiovizuálnych trhoch sa ďalej zintenzívnila narušením obchodných modelov digitálnymi technológiami, napríklad zmenami mediálnej produkcie, spotreby a čoraz silnejším postavením globálnych platforiem pri šírení obsahu. Preto je potrebné zvýšiť podporu európskeho priemyslu.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Aktívne európske občianstvo, spoločné hodnoty, tvorivosť a inovácie potrebujú pevný základ, od ktorého sa môžu odvíjať. Program by mal podporovať filmové a audiovizuálne vzdelávanie, najmä medzi maloletými a mladými ľuďmi.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Aby bol program účinný, mal by špecifickú povahu jednotlivých sektorov, ich odlišné cieľové skupiny a ich osobitné potreby zohľadňovať individualizovaným prístupom, ktorý sa prejaví v podprograme zameranom na audiovizuálny sektor, podprograme zameranom na ostatné kultúrne a kreatívne sektory a medzisektorovom podprograme.
(7)  Aby bol program účinný, mal by špecifickú povahu jednotlivých sektorov, ich odlišné cieľové skupiny a ich osobitné potreby a výzvy zohľadňovať individualizovaným prístupom, ktorý sa prejaví v podprograme zameranom na audiovizuálny sektor, podprograme zameranom na ostatné kultúrne a kreatívne sektory a medzisektorovom podprograme. Program by mal poskytovať rovnakú podporu všetkým kultúrnym a kreatívnym sektorom prostredníctvom horizontálnych systémov zameraných na spoločné potreby. V nadväznosti na pilotné projekty, prípravné akcie a štúdie by sa v jeho rámci mali vykonávať aj sektorové akcie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Hudba vo všetkých svojich podobách a prejavoch, najmä súčasná a živá hudba, je dôležitou súčasťou kultúrneho, umeleckého a hospodárskeho dedičstva Únie. Predstavuje prvok sociálnej súdržnosti, multikultúrnej integrácie a socializácie mládeže a slúži ako kľúčový nástroj pozdvihovania kultúry, a to aj v oblasti cestovného ruchu. V rámci osobitných akcií realizovaných v podprograme KULTÚRA podľa tohto nariadenia by sa teda mal na hudobné odvetvie klásť osobitný dôraz z hľadiska rozdelenia finančných prostriedkov aj z hľadiska cielených akcií. Potrebám tohto sektora prispôsobené výzvy na predkladanie návrhov a nástroje by mali pomôcť s výrazným zvýšením konkurencieschopnosti hudobného odvetvia a s riešením niektorých špecifických problémov, ktorým čelí.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  V oblasti medzinárodných vzťahov na poli kultúry by sa mala posilniť podpora zo strany Únie. Malo by sa vyvinúť úsilie, aby program prispieval k tretiemu strategickému cieľu Novej európskej stratégie pre kultúru využívaním kultúry a medzikultúrneho dialógu ako motorov udržateľného sociálneho a hospodárskeho rozvoja. V Únii a na celom svete mestá podnecujú rozvoj nových kultúrnych politík. Mnoho kreatívnych komunít sa zhromažďuje v kreatívnych centrách, inkubátoroch a vyčlenených priestoroch na celom svete. Únia by mala pomáhať so vzájomným prepájaním týchto komunít z Európy a tretích krajín a mala by podporovať multidisciplinárnu spoluprácu využívajúcu rôzne umelecké, kreatívne a digitálne zručnosti.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Cieľom medzisektorového podprogramu je využiť potenciál spolupráce medzi rôznymi kultúrnymi a kreatívnymi sektormi. Spoločný prierezový prístup prináša výhody vo forme prenosu poznatkov a administratívneho zefektívnenia.
(8)  Cieľom medzisektorového podprogramu je využiť potenciál spolupráce medzi rôznymi kultúrnymi a kreatívnymi sektormi a reagovať na spoločné výzvy, ktorým tieto sektory čelia. Spoločný prierezový prístup prináša výhody vo forme prenosu poznatkov a administratívneho zefektívnenia.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  V audiovizuálnom sektore by mala Únia doplniť politiky jednotného digitálneho trhu intervenciou. Ide najmä o modernizáciu rámca autorského práva a navrhované nariadenie o online vysielaní vysielacích organizácií16, ako aj o návrh na zmenu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ17. Ich cieľom je posilniť kapacity európskych audiovizuálnych subjektov financovať, produkovať a distribuovať diela s dostatočnou vizibilitou v rôznych dostupných komunikačných médiách (ako je napr. televízia, kino alebo videá na požiadanie), ktoré budú atraktívne pre publikum na otvorenejšom a konkurencieschopnejšom trhu v Európe aj mimo nej. Zintenzívnenie podpory by sa malo zamerať na posledný vývoj na trhu, najmä silnejšie postavenie globálnych distribučných platforiem oproti národným vysielateľom, ktorí tradične investujú do produkcie európskych diel.
(9)  V audiovizuálnom sektore by mala Únia doplniť politiky jednotného digitálneho trhu intervenciou. Ide najmä o modernizáciu rámca autorského práva a navrhované nariadenie o online vysielaní vysielacích organizácií16 a smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/180817. Ich cieľom je posilniť kapacity európskych audiovizuálnych subjektov tvoriť, financovať, produkovať a distribuovať diela rôznych formátov v rôznych dostupných komunikačných médiách (ako je napr. televízia, kino alebo videá na požiadanie), ktoré budú atraktívne pre publikum na otvorenejšom a konkurencieschopnejšom trhu v Európe aj mimo nej. Zintenzívnenie podpory by sa malo zamerať na posledný vývoj na trhu, najmä silnejšie postavenie globálnych distribučných platforiem oproti národným vysielateľom, ktorí tradične investujú do produkcie európskych diel.
__________________
__________________
16 COM(2016)0594.
16 COM(2016)0594.
17 COM/2016/0287.
17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 69).
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Osobitné akcie v rámci programu Kreatívna Európa ako značka Európske dedičstvo, Európske dni kultúrneho dedičstva, európske ocenenia v oblasti súčasnej, rockovej a populárnej hudby, literatúry, dedičstva a architektúry a Európske hlavné mestá kultúry už priamo oslovili milióny európskych občanov, preukázali spoločenský a hospodársky prínos európskych kultúrnych politík, a preto by mali pokračovať a ak je to možné, rozšíriť sa.
(10)  Osobitné akcie v rámci programu Kreatívna Európa ako značka Európske dedičstvo, Európske dni kultúrneho dedičstva, európske ocenenia v oblasti súčasnej, rockovej a populárnej hudby, literatúry, dedičstva a architektúry a Európske hlavné mestá kultúry už priamo oslovili milióny európskych občanov, preukázali spoločenský a hospodársky prínos európskych kultúrnych politík, a preto by mali pokračovať a ak je to možné, rozšíriť sa. Z programu by sa mali podporovať aktivity vytvárania sietí lokalít so značkou „Európske dedičstvo“.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Program Kreatívna Európa v rámci nariadenia (EÚ) č. 1295/2013 inicioval tvorbu inovatívnych a úspešných projektov, ktorými sa vytvorili osvedčené postupy v oblasti nadnárodnej európskej spolupráce v kreatívnych a kultúrnych sektoroch. Tým sa zase zvýšila európsku kultúrnu rozmanitosť v prospech publika a zmaximalizovali sa sociálne a hospodárske prínosy európskych kultúrnych politík. V záujme zvýšenia efektívnosti by sa takéto prípady úspechov mali vyzdvihovať a podľa možnosti rozširovať.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)
(10b)  Do plnenia cieľov programu a jeho ďalšieho rozvoja by mali byť aktívne zapojené subjekty na všetkých úrovniach kultúrnych a kreatívnych sektorov. Keďže skúsenosti s formálnym zapojením zúčastnených strán do modelu participatívneho riadenia Európskeho roka kultúrneho dedičstva vyhláseného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/8641a ukázali, že tento model je efektívny pri začleňovaní kultúry do ostatných politík, bolo by vhodné uplatniť takýto model aj na tento program. Tento model participatívneho riadenia by mal zahŕňať prierezový prístup s cieľom vytvoriť synergický účinok medzi rozličnými programami a iniciatívami Únie v oblasti kultúry a tvorivosti.
___________________
1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/864 zo 17. mája 2017 o Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018) (Ú. v. EÚ L 131, 20.5.2017, s 1).
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 c (nové)
(10c)  Medzi osobitné akcie v rámci programu by sa mala zaradiť hlavná medzisektorová akcia zameraná na predstavenie európskej tvorivosti a kultúrnej rozmanitosti členským štátom a tretím krajinám. Akcia by mala zdôrazniť výnimočnosť európskej kultúrnej tvorivosti z hľadiska podnecovania prierezovej inovácie v širšej ekonomike, a to udeľovaním osobitnej ceny.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Kultúra je kľúčom k upevneniu inkluzívnych a súdržných spoločenstiev. V kontexte migračných tlakov zohráva kultúra dôležitú úlohu pri integrácii migrantov, aby sa cítili byť súčasťou hostiteľskej spoločnosti a aby sa medzi migrantmi a novými spoločenstvami vyvinuli dobré vzťahy.
(11)  Kultúra je kľúčom k upevneniu inkluzívnych, súdržnýchpremýšľavých spoločenstiev, k revitalizácii území a k podpore sociálneho začlenenia ľudí zo znevýhodneného prostredia. V kontexte migračnej problematiky a výziev z hľadiska integrácie zohráva kultúra zásadnú úlohu pri vytváraní inkluzívneho priestoru pre vzájomný dialóg kultúr a pri integrácii migrantov a utečencov a pomáha im, aby sa cítili byť súčasťou hostiteľskej spoločnosti a aby sa medzi migrantmi a novými spoločenstvami vyvinuli dobré vzťahy.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Kultúra umožňuje a podporuje hospodársku, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť. Preto by mala byť stredobodom politických stratégií rozvoja. Mal by sa zdôrazniť prínos kultúry k blahu celej spoločnosti. V súlade s vyhlásením z Davosu z 22. januára 2018 o rozvíjaní kvalitnej kultúry výstavby pre Európu by sa preto mali podniknúť kroky na presadenie nového integrovaného prístupu k utváraniu kvalitného zastavaného prostredia, ktorý bude zakotvený v kultúre, posilní sociálnu súdržnosť, zaručí udržateľné životné prostredie a prispeje k zdraviu a blahu všetkého obyvateľstva. Tento prístup by nemal klásť dôraz len na mestské oblasti, ale mal by sa zameriavať predovšetkým na prepojenosť okrajových, vzdialených a vidieckych oblastí. Pojem kultúra výstavby zahŕňa všetky faktory, ktoré majú priamy vplyv na kvalitu života občanov a komunít, a teda veľmi konkrétnym spôsobom podporujú inkluzívnosť, súdržnosť a udržateľnosť.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)  Prioritou je dosiahnuť to, aby kultúra vrátane kultúrnych statkov a služieb bola lepšie dostupná osobám so zdravotným postihnutím, a to ako nástroje na dosiahnutie ich úplného osobného naplnenia a aktívnej účasti, a tým prispievala ku skutočne inkluzívnej spoločnosti založenej na solidarite. Program by mal preto podporovať a zvyšovať kultúrnu účasť v celej Únii, najmä pokiaľ ide o osoby so zdravotným postihnutím a osoby zo znevýhodneného prostredia, ako aj ľudí žijúcich vo vidieckych a odľahlých oblastiach.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Jadrom životaschopného kultúrneho a kreatívneho priemyslu vrátane spravodajských médií je umelecká sloboda. Program by mal podporovať výmeny a spoluprácu medzi audiovizuálnym a vydavateľským sektorom v prospech vytvorenia pluralistického mediálneho prostredia.
(12)  Jadrom životaschopného kultúrneho a kreatívneho priemyslu spravodajských médií sú sloboda umeleckého a kultúrneho prejavu, sloboda prejavu a pluralita médií. Program by mal podporovať výmeny a spoluprácu medzi audiovizuálnym a vydavateľským sektorom v záujme podpory pluralistického a nezávislého mediálneho prostredia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ1a. Program by mal poskytovať podporu novým odborníkom v oblasti médií a napomáhať rozvoju kritického myslenia občanov prostredníctvom podpory mediálnej gramotnosti, najmä u mladých ľudí.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov z hľadiska rozvoja zručností, učenia, medzikultúrnej uvedomelosti, spoločnej tvorby, koprodukcie, obehu a šírenia umeleckých diel, účasti na medzinárodných podujatiach, napríklad na veľtrhoch a festivaloch, je kľúčovým predpokladom lepšie prepojených, silnejších a udržateľnejších kultúrnych a kreatívnych sektorov v Európe. Túto mobilitu často obmedzuje nevymedzené právne postavenie, ťažkosti pri získavaní víz a s obdobím platnosti povolení, riziko dvojitého zdanenia a neisté a nestabilné podmienky sociálneho zabezpečenia.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  V súlade s článkami 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa v programe a vo všetkých jeho činnostiach malo podporovať zohľadnenie rodovej rovnosti (a prípadne vymedzenie vhodných kritérií v tejto oblasti) a sledovať ciele nediskriminácie.
(13)  V súlade s článkami 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa v programe a vo všetkých jeho činnostiach malo podporovať zohľadnenie rodovej rovnosti a rozmanitosti (a prípadne vymedzenie vhodných kritérií v tejto oblasti) a sledovať ciele nediskriminácie. V rámci programu by sa mala vyvíjať snaha o to, aby účasť na programe a projekty vykonávané v jeho rámci oslovovali mnohotvárnu európsku spoločnosť a odrážali jej rozmanitosť. Činnosti programu by sa mali monitorovať a mali by sa o nich podávať správy, aby sa zabezpečila výkonnosť programu v tomto ohľade a tvorcom politík sa umožnilo prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia o budúcich programoch.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Ženy sú na umeleckom a kultúrnom poli v Únii výrazne prítomné ako autorky, odborníčky, učiteľky a ako publikum s čoraz väčším podielom kultúrnej verejnosti. Ako však dokazuje výskum a štúdie, napríklad európska audiovizuálna sieť filmových režisérok a projekt We Must v hudobnej oblasti, existujú rozdiely v odmeňovaní mužov a žien a je menej pravdepodobné, že by ženy mohli realizovať svoje diela a zaujať rozhodovacie pozície v kultúrnych, umeleckých a tvorivých inštitúciách. Preto je potrebné podporovať ženské talenty a šíriť ich diela s cieľom podporiť umeleckú kariéru žien.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  V súlade so závermi, ktoré priniesol Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018, by mal program zlepšovať schopnosť tohto sektora spolupracovať a presadzovať svoje záujmy, a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s odkazom Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a jeho hodnotenia. V tejto súvislosti by sa mala venovať pozornosť vyhláseniu, ktoré vydala Rada ministrov kultúry v novembri 2018, a vyhláseniam na záverečnom ceremoniáli Rady, ktorý sa konal 7. decembra 2018. Program by mal prispievať k dlhodobo udržateľnej ochrane európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom podporných akcií pre remeselníkov a umelcov vykonávajúcich tradičné remeslá súvisiace s obnovou kultúrneho dedičstva.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  V súlade s oznámením Komisie s názvom „Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy“ z 22. júla 201419 by príslušné politiky a nástroje mali prispievať k dlhodobej hodnote a udržateľnosti kultúrneho dedičstva Európy a vytvoriť celistvejší prístup k jeho zachovaniu, zhodnoteniu a podpore.
(15)  V súlade s oznámením Komisie s názvom „Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy“ z 22. júla 201419 by príslušné politiky a nástroje mali prispievať k dlhodobej hodnote a udržateľnosti minulého, súčasného, hmotného, nehmotného a digitálneho kultúrneho dedičstva Európy a vytvoriť celistvejší prístup k jeho zachovaniu, ochrane, adaptívnemu opätovnému využívaniu, šíreniu, zhodnoteniu a podpore, a to podporovaním vysokokvalitného a koordinovaného spoločného využívania odborných znalostí a rozvíjaním spoločných noriem vysokej kvality pre tento sektor a mobility pre jeho pracovníkov. Kultúrne dedičstvo je integrálnou súčasťou európskej súdržnosti a podporuje väzbu medzi tradíciou a inováciou. Ochrana kultúrneho dedičstva a podpora umelcov, tvorcov a remeselníkov by mala byť prioritou programu.
__________________
__________________
19 COM(2014)0477.
19 COM(2014)0477.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Program by mal prispievať k angažovanosti a zapojeniu občanov a organizácií občianskej spoločnosti do kultúry a spoločnosti, k podpore vzdelávania v oblasti kultúry a k sprístupneniu kultúrnych znalostí a kultúrneho dedičstva verejnosti. Program by mal takisto podporovať rozvoj kvality a inovácií v tvorbe a ochrane, okrem iného aj synergiami medzi kultúrou, umením, vedou, výskumom a technikou.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  V súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 13. decembra 2016 o súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu by podpora kultúrnych a kreatívnych sektorov mala byť prierezovou otázkou. Projekty by sa mali integrovať v celom programe tak, aby podporovali nové obchodné modely a kompetencie, tradičné know-how a tiež aby kreatívne a interdisciplinárne riešenia prinášali hospodársku a sociálnu hodnotu. Okrem toho by sa mali naplno využívať potenciálne synergie medzi politikami EÚ, aby bolo možné účinne využívať financovanie, ktoré je k dispozícii v rámci programov Únie ako Horizont Európa, Nástroj na prepájanie Európy, Erasmus+, EaSI a InvestEU.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Na programoch Únie sa môžu zúčastňovať tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a to v rámci spolupráce zriadenej v zmysle Dohody o EHP, ktorou sa ustanovuje vykonávanie programov na základe rozhodnutia v zmysle tejto dohody. Tretie krajiny sa môžu zúčastniť aj na základe iných právnych nástrojov. Toto nariadenie by malo obsahovať osobitné ustanovenie, ktorým by sa zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a európskemu dvoru audítorov udeľovali potrebné práva a prístup, aby mohli všestranne vykonávať svoje právomoci.
(18)  Na programoch Únie sa môžu zúčastňovať tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a to v rámci spolupráce zriadenej v zmysle Dohody o EHP, ktorou sa ustanovuje vykonávanie programov na základe rozhodnutia v zmysle tejto dohody. Tretie krajiny sa môžu zúčastniť aj na základe iných právnych nástrojov. Toto nariadenie by malo obsahovať osobitné ustanovenie, ktorým by sa zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a európskemu dvoru audítorov udeľovali potrebné práva a prístup, aby mohli všestranne vykonávať svoje právomoci. O príspevkoch tretích krajín do programu by sa mali každoročne podávať správy rozpočtovému orgánu.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Európska filmová akadémia si od svojho založenia vybudovala jedinečné renoméoptimálnu pozíciu na vytvorenie celoeurópskej komunity filmových tvorcov a profesionálov, propagáciušírenie európskych filmov za hranicami jednotlivých štátov a formovanie skutočne európskeho publika. Preto by mala byť oprávnená na priamu podporu Únie.
(22)  Európska filmová akadémia od svojho založenia vďaka svojej osobitnej odbornej základnioptimálnej pozícii prispela k vytvoreniu celoeurópskej komunity filmových tvorcov a profesionálov, propagáciišíreniu európskych filmov za hranicami jednotlivých štátov a napomohla vybudovaniu medzinárodného publika všetkých vekových kategórií. Preto by mala byť výnimočne oprávnená na priamu podporu Únie v kontexte svojej spolupráce s Európskym parlamentom na organizovaní Filmovej ceny LUX. Priama podpora však musí byť spojená s dojednaním dohody o spolupráci medzi oboma stranami, v ktorej sa vymedzia špecifické úlohy a ciele, pričom poskytnúť ju by malo byť možné až po uzavretí takejto dohody. To nebráni Európskej filmovej akadémii žiadať o financovanie iných iniciatív a projektov v rámci rôznych podprogramov tohto programu.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Mládežnícky orchester Európskej únie si vybudoval jedinečné renomé v oblasti šírenia medzikultúrneho dialógu, vzájomného rešpektu a porozumenia prostredníctvom kultúry. Osobitosť Mládežníckeho orchestra Európskej únie spočíva v tom, že ide o európsky orchester, ktorý presahuje kultúrne hranice a skladá sa z mladých hudobníkov, ktorí v rámci prísnych každoročných konkurzov vo všetkých členských štátoch musia splniť náročné kvalitatívne kritériá. Preto by mal byť oprávnený na priamu podporu Únie.
(23)  Mládežnícky orchester Európskej únie si vybudoval jedinečné renomé v oblasti šírenia bohatého európskeho hudobného dedičstva, prístupu k hudbe a medzikultúrnemu dialógu vzájomného rešpektu a porozumenia prostredníctvom kultúry, ako aj v oblasti posilňovania profesionality mladých hudobníkov, ktorým poskytuje zručnosti potrebné pre kariéru v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Prínos orchestra Európskej únie uznávajú členské štáty a inštitúcie Únie vrátane jednotlivých predsedov Komisie a Európskeho parlamentu. Osobitosť Mládežníckeho orchestra Európskej únie spočíva v tom, že ide o európsky orchester, ktorý presahuje kultúrne hranice a skladá sa z mladých hudobníkov, ktorí v rámci prísnych a transparentných každoročných konkurzov vo všetkých členských štátoch musia splniť náročné kvalitatívne kritériá. Preto by mal byť výnimočne oprávnený na priamu podporu Únie na základe osobitných úloh a cieľov, ktoré stanoví a pravidelne bude vyhodnocovať Komisia. Na zaistenie tejto podpory by mal Mládežnícky orchester Európskej únie zvýšiť svoju viditeľnosť, usilovať sa dosiahnuť vyváženejšie zastúpenie hudobníkov zo všetkých členských štátov v orchestri a diverzifikovať svoje príjmy aktívnym získavaním finančnej podpory z iných zdrojov než z finančných prostriedkov Únie.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  Finančná podpora by sa pri zlyhaní trhu alebo v suboptimálnych investičných situáciách mala využívať proporčným spôsobom a akcie by nemali zdvojovať či vytláčať súkromné financovanie, ani by nemali narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu.
(26)  Finančná podpora by sa pri zlyhaní trhu alebo v suboptimálnych investičných situáciách mala využívať proporčným spôsobom a akcie by nemali zdvojovať či vytláčať súkromné financovanie, ani by nemali narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by byť vhodné pre konkrétne projekty, ktoré podporujú. Program by mal zohľadňovať nielen hospodársku hodnotu projektov, ale aj ich kultúrny a tvorivý rozmer a osobitosť príslušných odvetví.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)
(26a)  Na podporu akcií v rámci medzinárodného rozmeru programu by sa mali využiť aj finančné prostriedky z programov stanovených nariadením …/… [Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce]1a a nariadením …/… [nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)]1b . Uvedené akcie by sa mali vykonávať v súlade s týmto nariadením.
__________________
1a 2018/0243(COD).
1b 2018/0247(COD).
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Medzi najväčšie výzvy kultúrnychkreatívnych sektorov patrí ich prístup k financovaniu, ktoré im umožňuje rozvíjať činnosť, udržiavať alebo zvyšovať konkurencieschopnosť a rozširovať sa do zahraničia. Ciele tohto programu z hľadiska politík by sa mali plniť aj pomocou finančných nástrojov a rozpočtovej záruky v rámci príslušnej zložky (zložiek) Fondu InvestEU.
(27)  Kultúrne a kreatívne sektory sú inovatívne, odolné a rozvíjajúce sa sektory hospodárstva Únie, ktoré vytvárajú hospodársku a kultúrnu hodnotu z duševného vlastníctva a individuálnej tvorivosti. Ich rozdrobenosť nehmotná povaha ich aktív však obmedzujú ich prístup k súkromnému financovaniu. Medzi najväčšie výzvy pre kultúrnekreatívne sektory patrí zvýšenie ich prístupu k finančným prostriedkom, ktoré sú nevyhnutné na rozvíjanie, udržanie alebo zvyšovanie ich konkurencieschopnosti na medzinárodnej úrovni. Ciele tohto programu z hľadiska politík by sa mali plniť aj pomocou finančných nástrojov a rozpočtovej záruky, najmä v prípade MSP, v rámci príslušnej zložky (zložiek) Fondu InvestEU v súlade s postupmi vytvorenými v rámci záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory vytvoreného nariadením (EÚ) č. 1295/2013.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Vzhľadom na to, že hodnotenie návrhov v rámci konkrétnych akcií programu si vyžaduje odborné znalosti, malo by sa stanoviť, že komisie pre vyhodnotenie môžu v prípade potreby pozostávať z externých odborníkov.
(28)  Základnými hodnotiacimi kritériami pre výber predmetného projektu by mali byť vplyv, kvalita a efektívnosť vykonávania projektu. Vzhľadom na to, že hodnotenie návrhov v rámci konkrétnych akcií programu si vyžaduje odborné znalosti, malo by sa stanoviť, že komisie pre vyhodnotenie môžu v prípade potreby pozostávať z externých odborníkov, ktorí by mali mať odborné a riadiace skúsenosti súvisiace s oblasťou, ktorej sa týka hodnotená žiadosť. V prípade potreby by sa malo prihliadať na nutnosť zaistiť celkovú súdržnosť s cieľmi zapojenia a rozmanitosti publika.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Program by mal mať realistický a zvládnuteľný systém ukazovateľov výkonnosti, ktorý bude sprevádzať jeho akcie a nepretržite monitorovať jeho výkonnosť. Toto monitorovanie, ako aj informačné a komunikačné činnosti súvisiace s programom a jeho akciami, by malo vychádzať z troch podprogramov.
(29)  Program by mal mať realistický a zvládnuteľný systém kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov výkonnosti, ktorý bude sprevádzať jeho akcie a nepretržite monitorovať jeho výkonnosť so zreteľom na vlastnú hodnotu umenia a kultúrnych a kreatívnych odvetví. Takéto ukazovatele výkonnosti by sa mali vypracovať spolu so zainteresovanými stranami. Toto monitorovanie, ako aj informačné a komunikačné činnosti súvisiace s programom a jeho akciami, by malo vychádzať z troch podprogramov. Tieto podprogramy by mali zohľadňovať jeden alebo viac kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Uvedené ukazovatele by sa mali posudzovať v súlade s týmto nariadením.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)
(29a)  Vzhľadom na zložitosť a ťažkosti pri vyhľadávaní, analyzovaní a prispôsobovaní údajov, meraní vplyvu kultúrnych politík a vymedzovaní ukazovateľov by Komisia mala posilniť spoluprácu v rámci svojich útvarov, ako je Spoločné výskumné centrum a Eurostat, s cieľom získavať vhodné štatistické údaje. Komisia by mala spolupracovať s centrami excelentnosti v Únii, národnými štatistickými úradmi a organizáciami relevantnými pre kultúrne a kreatívne sektory v Európe a s Radou Európy, Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Unescom.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  Typy financovania a spôsoby plnenia uvedené v tomto nariadení sa zvolia na základe ich schopnosti splniť konkrétne ciele akcií a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Pritom by sa malo zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálneho financovania a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(32)  Typy financovania a spôsoby plnenia uvedené v tomto nariadení sa zvolia na základe schopnosti prevádzkovateľa projektu splniť konkrétne ciele akcií a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä veľkosť prevádzkovateľa a projektu, náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Pritom by sa malo zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálneho financovania a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 a (nové)
(33a)  S cieľom optimalizovať synergický účinok medzi fondmi Únie a priamo riadenými nástrojmi by sa malo zjednodušiť poskytovanie podpory pre činnosti, ktoré už dostali certifikáciu známky excelentnosti.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34
(34)  Podľa článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ28 osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.
(34)  Podľa článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ28 osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené. Obmedzenia spôsobené odľahlosťou týchto krajín alebo území by sa mali zohľadňovať pri realizácii programu a ich skutočné zapojenie do programu musí byť predmetom pravidelného monitorovania a hodnotenia.
__________________
__________________
28 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).
28 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)
(34a)  V súlade s článkom 34 ZFEÚ by sa mali prijať opatrenia na zvýšenie účasti najvzdialenejších regiónov na všetkých akciách. Mali by sa podporovať výmeny umelcov z týchto regiónov a ich diel v rámci mobility a spolupráca medzi ľuďmi a organizáciami z daných regiónov a ich susedmi a tretími krajinami. Ľudia tak budú môcť využívať aj konkurenčné výhody, ktoré môže ponúkať kultúrny a kreatívny priemysel, najmä hospodársky rast a zamestnanosť. Takéto opatrenia by sa mali pravidelne monitorovať a vyhodnocovať.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
(36)  Na účely hladkej implementácie programu možno náklady prijímateľa, ktoré mu vzniknú pred podaním žiadosti o grant, najmä náklady súvisiace s právami duševného vlastníctva, považovať za oprávnené, pokiaľ sú priamo spojené s implementáciou podporovaných akcií.
(36)  Na účely zaistenia kontinuity finančnej podpory poskytovanej v rámci programu a preklenutia čoraz väčších medzier vo financovaní, s ktorými sa prijímatelia stretávajú, by sa náklady prijímateľa, ktoré mu vzniknú pred podaním žiadosti o grant, najmä náklady súvisiace s právami duševného vlastníctva, považovať za oprávnené, pokiaľ sú priamo spojené s implementáciou podporovaných akcií.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci schvaľovať pracovné programy. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011. Je potrebné zabezpečiť správne ukončenie predchádzajúceho programu, najmä z hľadiska pokračovania viacročných mechanizmov jeho riadenia, akým je financovanie technickej a administratívnej pomoci. Od [1. januára 2021] by v prípade potreby mala riadenie akcií, ktoré neboli ukončené do [31. decembra 2020] v rámci predchádzajúceho programu, zabezpečovať technická a administratívna pomoc.
(38)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie pracovných programov. Je potrebné zabezpečiť správne ukončenie predchádzajúceho programu, najmä z hľadiska pokračovania viacročných mechanizmov jeho riadenia, akým je financovanie technickej a administratívnej pomoci. Od [1. januára 2021] by v prípade potreby mala riadenie akcií, ktoré neboli ukončené do [31. decembra 2020] v rámci predchádzajúceho programu, zabezpečovať technická a administratívna pomoc.
___________________________
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 a (nové)
(38a)  V záujme účinnej a efektívnej implementácie programu by mala Komisia zaistiť, aby neexistovala žiadna zbytočná administratívna záťaž pre žiadateľov vo fáze podávania ani vo fáze spracúvania žiadostí.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 b
(38b)   Vzhľadom na špecifiká kultúrnych a kreatívnych sektorov by sa osobitná pozornosť mala venovať malým projektom a ich pridanej hodnote.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
(2)  „kultúrne a kreatívne sektory“ sú všetky sektory, ktorých činnosti sú založené na kultúrnych hodnotách alebo umeleckých a iných individuálnych alebo kolektívnych tvorivých prejavoch. K týmto činnostiam môže patriť vývoj, tvorba, produkcia, šírenie a ochrana tovaru a služieb, ktoré predstavujú kultúrne, umelecké alebo iné kreatívne prejavy, ako aj súvisiace činnosti ako vzdelávanie alebo riadenie. Budú mať potenciál priniesť inovácie a pracovné miesta, a to najmä v súvislosti s duševným vlastníctvom. Tieto sektory zahŕňajú architektúru, archívy, knižnice a múzeá, umelecké remeslá, audiovíziu (vrátane filmu, televízie, videohier a multimédií), hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo, dizajn (vrátane módneho dizajnu), festivaly, hudbu, literatúru, múzické umenia, knihy a vydavateľskú činnosť, rozhlas výtvarné umenie;
(2)  „kultúrne a kreatívne sektory“ sú všetky sektory, ktorých činnosti sú založené na kultúrnych hodnotách alebo umeleckých a iných individuálnych alebo kolektívnych tvorivých prejavoch a postupoch, či už sú tieto činnosti orientované na trh alebo nie. K týmto činnostiam môže patriť vývoj, tvorba, produkcia, šírenie a ochrana tovaru a služieb, ktoré predstavujú kultúrne, umelecké alebo iné kreatívne prejavy, ako aj súvisiace činnosti ako vzdelávanie alebo riadenie. Mnohé z nich majú potenciál priniesť inovácie a pracovné miesta, a to najmä v súvislosti s duševným vlastníctvom. Tieto sektory zahŕňajú architektúru, archívy, knižnice a múzeá, umelecké remeslá, audiovíziu (vrátane filmu, televízie, videohier a multimédií), hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo, hudbu, literatúru, múzické umenia, knihy a vydavateľskú činnosť, rozhlas, výtvarné umenie, festivaly a dizajn vrátane módneho dizajnu;
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno -a (nové)
-a)  prispievať k uznávaniu a podpore vnútornej hodnoty kultúry, chrániť a podporovať kvalitu európskej kultúry a kreativity ako osobitného rozmeru osobného rozvoja, vzdelávania, sociálnej súdržnosti, slobody prejavu a presvedčenia a umeleckého vyjadrenia, posilňovať a prehlbovať demokraciu, kritické myslenie, pocit spolupatričnosti a občianstva ako pramene, z ktorých čerpajú pluralitné médiá a kultúrne prostredie;
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a
a)  podporovať európsku spoluprácu v oblasti kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a dedičstva;
a)  podporovať európsku spoluprácu v oblasti kultúrnej, umeleckej a jazykovej rozmanitosti,to aj posilňovaním úlohy umelcov a kultúrnych subjektov, kvality európskej kultúrnej a umeleckej tvorby a spoločného hmotného a nehmotného európskeho kultúrneho dedičstva;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b
b)  zvyšovať konkurencieschopnosť kultúrnych a kreatívnych sektorov, a to najmä audiovizuálneho sektora.
b)  zvyšovať konkurencieschopnosť všetkých kultúrnych a kreatívnych sektorov a umocňovať ich hospodársky význam, a to najmä v audiovizuálnom sektore, vytváraním pracovných miest a posilňovaním inovácie a kreativity v týchto sektoroch.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a
a)  posilniť hospodársky, sociálny a vonkajší rozmer spolupráce na európskej úrovni s cieľom rozvíjať a šíriť európsku kultúrnu rozmanitosť a európske kultúrne dedičstvo, a zvýšiť konkurencieschopnosti európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov a upevniť medzinárodné kultúrne vzťahy;
a)  posilniť hospodársky, umelecký, kultúrny, sociálny a vonkajší rozmer spolupráce na európskej úrovni s cieľom rozvíjať a šíriť európsku kultúrnu rozmanitosť a európske hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, a zvýšiť konkurencieschopnosť a inováciu európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov a upevniť medzinárodné kultúrne vzťahy;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  podporovať kultúrne a kreatívne sektory vrátane audiovizuálneho sektora, podporovať umelcov, subjekty pôsobiace v tejto oblasti, remeselníkov a zapojenie publika s osobitným zameraním na rodovú rovnosť a nedostatočne zastúpené skupiny;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b
b)  podporiť schopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu uspieť v konkurencii a rozširovať sa;
b)  podporiť schopnosť európskeho audiovizuálneho sektora uspieť v konkurencii, jeho inovácie a schopnosť rozširovať sa, najmä pokiaľ ide o MSP, nezávislé produkčné spoločnosti a organizácie pôsobiace v kultúrnych a tvorivých sektoroch, a podporiť kvalitu činností európskeho audiovizuálneho sektora udržateľným spôsobom s cieľom dosiahnuť vyvážený odvetvový a geografický prístup;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c
c)  rozšíriť spoluprácu na úrovni politík a inovatívne akcie na podporu všetkých podprogramov, a to aj podporou rôznorodého a pluralistického mediálneho prostredia, mediálnej gramotnosti a sociálneho začlenenia.
c)  rozšíriť spoluprácu na úrovni politík a inovatívne akcie vrátane nových obchodných modelov, modelov riadenia a kreatívnych riešení na podporu všetkých podprogramov a všetkých kultúrnych a kreatívnych sektorov, a to aj ochranou slobody umeleckého prejavu a podporou rôznorodého, nezávislého a pluralistického kultúrneho a mediálneho prostredia, mediálnej gramotnosti, digitálnych zručností, kultúrneho a umeleckého vzdelávania, rodovej rovnosti, aktívneho občianstva, medzikultúrneho dialógu, odolnosti a sociálneho začlenenia, najmä osôb so zdravotným postihnutím, a to aj prostredníctvom väčšej dostupnosti tovaru a služieb kultúrneho charakteru.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
ca)  podporovať mobilitu umelcov a subjektov pôsobiacich v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a obeh ich diel;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c b (nové)
cb)  poskytnúť kultúrnym a kreatívnym sektorom údaje, analýzy a primeraný súbor kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov a vytvoriť koherentný systém hodnotení a posudzovaní vplyvu, a to aj s medzisektorovým rozmerom.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c
c)  „MEDZISEKTOROVÝ“ podprogram sa vzťahuje na činnosti uskutočňované naprieč všetkými kultúrnymi a kreatívnymi sektormi.
c)  „MEDZISEKTOROVÝ“ podprogram sa vzťahuje na činnosti uskutočňované naprieč všetkými kultúrnymi a kreatívnymi sektormi vrátane sektora spravodajských médií.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)
Článok 3a
Európska pridaná hodnota
Uznanie vnútornej a hospodárskej hodnoty kultúry a tvorivosti a rešpektovanie kvality a plurality hodnôt a politík Únie.
Z programu sa podporujú len tie akcie a činnosti, ktoré poskytujú potenciálnu európsku pridanú hodnotu a prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 3.
Európska pridaná hodnota akcií a činností programu je zabezpečená napríklad prostredníctvom:
a)   nadnárodného charakteru akcií a činností, ktoré dopĺňajú regionálne, národné, medzinárodné a iné programy a politiky Únie, a vplyvu týchto akcií a činností na prístup občanov ku kultúre, aktívne zapojenie občanov, vzdelávanie, sociálne začlenenie a medzikultúrny dialóg;
b)   rozvoja a podpory nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce medzi kultúrnymi a kreatívnymi aktérmi vrátane umelcov, profesionálov v audiovizuálnej oblasti, organizácií pôsobiacich na poli kultúry a tvorivosti, MSP a subjektov pôsobiacich v audiovizuálnom sektore so zameraním na podnecovanie komplexnejších, rýchlejších, účinnejších a dlhodobejších reakcií na globálne výzvy, najmä na digitalizáciu;
c)   úspor z rozsahu a rastu a pracovných miest, ku ktorým prispieva podpora Únie, čím sa vytvára pákový efekt pre dodatočné finančné prostriedky;
d)   zabezpečenia vyrovnanejších podmienok v rámci kultúrnych a kreatívnych sektorov prostredníctvom zohľadnenia osobitostí jednotlivých krajín vrátane krajín alebo regiónov so špecifickými geografickými alebo jazykovými pomermi, napríklad najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ a zámorských krajín alebo území pod správou členského štátu, ktoré sú uvedené v prílohe II k ZFEÚ;
e)   podpory povedomia o spoločných európskych koreňoch a rozmanitosti.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno -a (nové)
-a)  podporovať umelecký prejav a umeleckú tvorbu;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno -a a (nové)
-aa)  pestovať talenty, schopnosti a zručnosti a stimulovať spoluprácu a inovácie v celom reťazci kultúrnych a kreatívnych sektorov vrátane dedičstva;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
a)  posilniť cezhraničný rozmer a obeh európskych kultúrnych a kreatívnych diel a subjektov;
a)  posilniť cezhraničný rozmer, obehviditeľnosť európskych kultúrnych a kreatívnych subjektov a ich diel,to aj prostredníctvom programov rezidenčných pobytov, turné, podujatí, pracovných seminárov, výstav a festivalov, ako aj uľahčovaním výmeny najlepších postupov a zlepšovaním odborných spôsobilostí;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
b)  zvýšiť účasť na kultúre v celej Európe;
b)  zlepšiť prístup ku kultúre, účasť na nej a kultúrne povedomie a tiež zapojenie publika v celej Európe, najmä so zreteľom na ľudí so zdravotným postihnutím a zo znevýhodneného prostredia;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c
c)  zvýšiť spoločenskú odolnosť a sociálne začlenenie prostredníctvom kultúry a kultúrneho dedičstva;
c)  zvýšiť spoločenskú odolnosť a sociálne začlenenie, medzikultúrny a demokratický dialóg a kultúrnu výmenu prostredníctvom umenia, kultúry a kultúrneho dedičstva;
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d
d)  zlepšiť kapacity európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov, aby prosperovalivytvárali pracovné miesta a rast;
d)  zlepšiť schopnosť európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov prosperovať, inovovať, tvoriť umelecké diela, budovaťrozvíjať kľúčové kompetencie, znalosti, zručnosti, nové umelecké postupy a udržateľné pracovné miesta a rast a prispievať k miestnemu a regionálnemu rozvoju;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  pomôcť rozvíjať odbornú spôsobilosť osôb v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a posilňovať ich postavenie primeranými opatreniami;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e
e)  posilniť európsku identitu a hodnoty prostredníctvom kultúrneho povedomia, vzdelávania v umeniach a tvorivosti vo vzdelávaní vychádzajúcej z kultúry;
e)  posilniť európsku identitu, aktívne občianstvo, spolupatričnosť a demokratické hodnoty prostredníctvom kultúrneho povedomia, kultúrneho dedičstva, prejavu, kritického myslenia, umeleckého prejavu, zviditeľnenia a docenenia tvorcov, umenia, vzdelávania a tvorivosti vychádzajúcej z kultúry v rámci formálneho, neformálneho a informálneho celoživotného vzdelávania;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno f
f)  podporiť budovanie medzinárodných kapacít v európskych kultúrnych a kreatívnych sektoroch, aby sa aktivizovali na medzinárodnej úrovni;
f)  podporiť budovanie medzinárodných kapacít v európskych kultúrnych a kreatívnych sektoroch vrátane základných organizácií a mikroorganizácií, aby sa aktivizovali na medzinárodnej úrovni;
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g
(g)  prispieť k plneniu globálnej stratégie Únie pre medzinárodné vzťahy prostredníctvom kultúrnej diplomacie.
g)   prispieť k plneniu globálnej stratégie Únie pre vzťahy v oblasti kultúry úsilím o zabezpečenie dlhodobého vplyvu tejto stratégie prostredníctvom medziľudského prístupu zahŕňajúceho siete v oblasti kultúry, občiansku spoločnosť a základné organizácie.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)
V rámci osobitných akcií v podprograme KULTÚRA sa musí osobitný dôraz z hľadiska rozdelenia finančných prostriedkov aj z hľadiska cielených akcií klásť na hudobné odvetvie. Potrebám tohto sektora prispôsobené výzvy na predkladanie návrhov a nástroje pomôžu so zvýšením konkurencieschopnosti hudobného odvetvia a s riešením niektorých osobitných problémov, ktorým čelí.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a)  pestovať talenty a zručnosti a povzbudzovať spoluprácu a inovácie v oblasti tvorby a produkcie európskych audiovizuálnych diel;
a)  pestovať talenty, schopnosti, zručnosti, rozvíjať používanie digitálnych technológií a povzbudzovať spoluprácu, mobilitu a inovácie v oblasti tvorby a produkcie európskych audiovizuálnych diel, a to aj v cezhraničnom meradle;
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b
b)  zvýšiť distribúciu európskych audiovizuálnych diel v kináchonline a zlepšiť ich cezhraničnú prístupnosť,to aj prostredníctvom inovatívnych obchodných modelov a nových technológií;
b)  zvýšiť v novom digitálnom prostredí nadnárodnýmedzinárodný obeh európskych audiovizuálnych dielich online a offline distribúciu, najmä v kinách;
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  poskytovať medzinárodnému publiku širší prístup k audiovizuálnym dielam Únie predovšetkým ich propagáciou, podujatiami, činnosťami na podporu filmovej gramotnosti a festivalmi;
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b b (nové)
bb)  zveľaďovať audiovizuálne dedičstvo a uľahčovať prístup k audiovizuálnym archívom a knižniciam, podporovať ich a propagovať ich ako zdroje pamäte, vzdelávania, opakovaného použitia a nových obchodných možností, a to aj prostredníctvom najnovších digitálnych technológií;
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
c)  propagovať európske audiovizuálne diela a podporovať formovanie publika v Európe aj mimo nej.
c)  propagovať európske audiovizuálne diela a podporovať zapájanie publika všetkých vekových kategórií, najmä mladého publika a osôb so zdravotným postihnutím, z hľadiska proaktívneho a legálneho používania audiovizuálnych diel v Európe aj za jej hranicami a z hľadiska spoločného využívania obsahu vytvoreného používateľmi, a to aj prostredníctvom podpory vzdelávania v oblasti filmu a audiovizuálneho vzdelávania.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
Tieto priority sa budú napĺňať cez podporu tvorby, propagácie, sprístupňovania a šírenia európskych diel, ktoré majú potenciál osloviť veľké publikum v Európe i mimo nej, čím umožnia prispôsobiť sa novému vývoju na trhu a podporiť vykonávanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.
Tieto priority sa budú napĺňať cez podporu tvorby, propagácie, sprístupňovania a šírenia európskych diel šíriacich európske hodnoty a spoločnú identitu, ktoré majú potenciál osloviť veľké publikum všetkých vekových skupín v Európe i mimo nej, čím umožnia prispôsobiť sa novému vývoju na trhu a podporiť vykonávanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a
a)  podporovať medzisektorovú nadnárodnú spoluprácu na úrovni politík, ako aj úlohu, ktorú kultúra zohráva pri sociálnom začleňovaní, a šíriť znalosti získané v rámci programu a napomôcť prenosnosť jeho výsledkov;
a)  podporovať medzisektorovú nadnárodnú spoluprácu na úrovni politík, a to aj z hľadiska podpory úlohy, ktorú kultúra zohráva pri sociálnom začleňovaní, najmä v prípade osôb so zdravotným postihnutím a v záujme upevňovania demokracie, a šíriť znalosti získané v rámci programu a podporovať prenosnosť jeho výsledkov s cieľom väčšmi zviditeľniť tento program;
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b
b)  podporovať inovatívny prístup k tvorbe, sprístupňovaniu, šíreniu a propagácii obsahu vo všetkých kultúrnych a kreatívnych sektoroch;
b)  so zreteľom na obsah chránený autorským právom podporovať inovatívny prístup k tvorbe umeleckého obsahu a umeleckému výskumu, sprístupňovaniu, šíreniu a propagácii vo všetkých kultúrnych a kreatívnych sektoroch, a to v trhovom aj netrhovom meradle;
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c
c)  podporovať prierezové činnosti zahŕňajúce viacero sektorov s cieľom prispôsobiť sa štrukturálnym zmenám prebehajúcim v mediálnom sektore, a zároveň posilňovať slobodné, rôznorodé a pluralistické mediálne prostredie, kvalitnú žurnalistiku a mediálnu gramotnosť;
c)  podporovať prierezové činnosti zahŕňajúce viacero sektorov s cieľom prispôsobiť sa štrukturálnym a technologickým zmenám prebiehajúcim v mediálnom sektore, a zároveň posilňovať slobodné, rôznorodé a pluralistické médiá, umelecké a kultúrne prostredie, profesijnú etiku v žurnalistike, kritické myslenie a mediálnu gramotnosť, najmä v radoch mládeže, prostredníctvom pomoci s prispôsobovaním sa novým mediálnym nástrojom a formátom a boja proti šíreniu dezinformácií;
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d
d)  zriadiť a podporovať programové kancelárie, ktoré budú program propagovaťdanej krajine a podnecovať cezhraničnú spoluprácu v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.
d)  zriadiť a podporovať aktívne zapájanie programových kancelárií v zúčastnených krajinách s cieľom čestne a vyvážene propagovať program v ich krajinách, a to aj sieťovými činnosťami na mieste, podporovať žiadateľov v súvislosti s programom a poskytovať základné informácie o ďalších relevantných možnostiach podpory, ktoré sú k dispozíciirámci programov financovaných z prostriedkov Únie, a podnecovať cezhraničnú spoluprácu a výmenu najlepších postupov v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1
Finančné krytie na vykonávanie tohto programu na obdobie 2021 až 2027 sa stanovuje na 1 850 000 000 EUR v bežných cenách.
Finančné krytie na vykonávanie tohto programu na obdobie 2021 až 2027 sa stanovuje na 2 806 000 000 EUR v stálych cenách.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1
–  do maximálnej výšky 609 000 000 EUR na plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) (podprogram KULTÚRA);
–  v minimálnej výške 33 % na plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) (podprogram KULTÚRA);
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 2
–  do maximálnej výšky 1 081 000 000 EUR na plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) (podprogram MÉDIÁ);
–  v minimálnej výške 58 % na plnenie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) (podprogram MÉDIÁ);
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 3
–  do maximálnej výšky 160 000 000 EUR na činnosti uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c) (MEDZISEKTOROVÝ podprogram);
–  do maximálnej výšky 9 % na činnosti uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c) (MEDZISEKTOROVÝ podprogram), čím sa zabezpečuje pridelenie finančných prostriedkov pre každú národnú kanceláriu programu Kreatívna Európa aspoň na tej istej úrovni ako v prípade rozpočtových prostriedkov pridelených podľa nariadenia (ES) č. 1295/2013;
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3
3.  Okrem finančného krytia uvedeného v odseku 1 možno na podporu medzinárodného rozmeru programu sprístupniť dodatočné finančné príspevky z externých nástrojov financovania [nástroj susedskej, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)], z ktorých sa podporia akcie implementované a riadené v súlade s týmto nariadením. Takéto príspevky sa financujú v súlade s nariadeniami, ktorými sú ustanovené.
3.  Okrem finančného krytia uvedeného v odseku 1 možno na podporu medzinárodného rozmeru programu sprístupniť dodatočné finančné príspevky z externých nástrojov financovania [Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)], z ktorých sa podporia akcie implementované a riadené v súlade s týmto nariadením. Takéto príspevky sa financujú v súlade s nariadeniami, ktorými sú ustanovené, a každoročne sa o nich – rovnako ako o príspevkoch do programu z tretích krajín – podávajú správy rozpočtovému orgánu.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Tretie krajiny sa môžu zúčastňovať na riadiacich štruktúrach a fórach zainteresovaných strán programu s cieľom uľahčiť výmenu informácií.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Predpokladom účasti krajín uvedených v odseku 1, písmenách a), b) a c) na podprograme MÉDIÁ a MEDZSEKTOROVOM podprograme je splnenie podmienok stanovených v smernici 2010/13/EÚ.
2.   Predpokladom účasti krajín uvedených v odseku 1 písm. a) až d) na podprograme MÉDIÁ a MEDZSEKTOROVOM podprograme je splnenie podmienok stanovených v smernici 2010/13/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 a (nový)
3a.  Uzatváranie dohôd s tretími krajinami pridruženými k programu podľa tohto nariadenia sa uľahčí postupmi, ktoré sú rýchlejšie ako postupy podľa nariadenia (EÚ) č. 1295/2013. Dohody s novými krajinami sa aktívne podporujú.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  K programu majú prístup medzinárodné organizácie pôsobiace v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje, a to v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
1.  K programu majú prístup medzinárodné organizácie pôsobiace v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako UNESCO alebo Rada Európy, prostredníctvom štruktúrovanejšej spolupráce s projektmi Kultúrne trasy Euroimages, monitorovacím strediskom EUIPO, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva a OECD na základe spoločných príspevkov k plneniu cieľov programu a v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Únia je počas trvania programu členom Európskeho audiovizuálneho observatória. Členstvo Únie v observatóriu prispieva k plneniu priorít podprogramu MÉDIÁ. Komisia zastupuje Úniu v jej vzťahoch s observatóriom. Z podprogramu MÉDIÁ sa poskytuje podpora na úhradu členského príspevku Únie v observatóriu, aby sa zlepšilo zhromažďovanie a analýza údajov v audiovizuálnom sektore.
2.  Únia je počas trvania programu členom Európskeho audiovizuálneho observatória. Členstvo Únie v observatóriu prispieva k plneniu priorít podprogramu MÉDIÁ. Komisia zastupuje Úniu v jej vzťahoch s observatóriom. Z podprogramu MÉDIÁ sa poskytuje podpora na úhradu členského príspevku Únie v observatóriu a na zhromažďovanie a analýzu údajov v audiovizuálnom sektore.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a
Získavanie údajov o kultúrnych a kreatívnych sektoroch
Komisia posilňuje spoluprácu v rámci svojich útvarov, ako je Spoločné výskumné centrum a Eurostat, s cieľom získavať vhodné štatistické údaje na meranie a analyzovanie vplyvu kultúrnych politík. V záujme splnenia tohto cieľa Komisia koná v spolupráci s centrami excelentnosti v Európe a národnými štatistickými úradmi a v spolupráci s Radou Európy, OECD a organizáciou UNESCO. Tým prispieva k plneniu cieľov podprogramu KULTÚRA a podrobne sleduje ďalší vývoj politiky v oblasti kultúry, a to aj tým, že v ranej etape začleňuje zainteresované strany do štúdia a prispôsobovania ukazovateľov spoločných pre rôzne sektory alebo špecifických pre danú oblasť činnosti. Komisia pravidelne podáva správy Európskemu parlamentu o takýchto činnostiach.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3
3.  Operácie kombinovaného financovania v rámci tohto programu sa implementujú v súlade s [nariadením InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.
3.  Operácie kombinovaného financovania v rámci programu sa implementujú v súlade s hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách a postupmi stanovenými v [nariadení o InvestEU]. Špecializovaný záručný mechanizmus vytvorený v rámci programu Kreatívna Európa bude pokračovať v rámci [nariadenia o InvestEU], pričom zohľadní implementačné postupy vyvinuté v rámci záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory vytvoreného nariadením (EÚ) č. 1295/2013.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4
4.  Príspevky do mechanizmu vzájomného poistenia môžu pokrývať riziko spojené s vymáhaním finančných prostriedkov od príjemcov a považujú sa za dostatočnú záruku v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách. Uplatňujú sa ustanovenia [článku X] nariadenia XXX [ktoré nadväzuje na nariadenie o záručnom fonde].
4.  Príspevky do mechanizmu vzájomného poistenia môžu pokrývať riziko spojené s vymáhaním finančných prostriedkov od príjemcov a považujú sa za dostatočnú záruku v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách. Uplatňujú sa ustanovenia [článku X] nariadenia XXX [ktoré nadväzuje na nariadenie o záručnom fonde], a to na základe už vyvinutých implementačných postupov a pri ich zohľadnení.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 a (nový)
4a.  V záujme podpory medzinárodného rozmeru programu sa z programov stanovených nariadením …/…[Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce] a nariadením .../... [IPA III] finančne prispieva k akciám vytvoreným v rámci tohto nariadenia. Toto nariadenie sa uplatňuje na využívanie uvedených programov, pričom zaisťuje súlad s príslušnými nariadeniami, ktoré ich upravujú.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
1.  Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.
1.  Program sa implementuje prostredníctvom ročných pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Prijatiu pracovných programov predchádzajú konzultácie s rôznymi zainteresovanými stranami s cieľom zaistiť, aby plánované akcie čo najlepšie podporovali rôzne zúčastnené sektory. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania, ktorou sa nesmie nahrádzať priame financovanie prostredníctvom grantov.
Všeobecné a konkrétne ciele a zodpovedajúce politické priority a akcie programu, ako aj pridelený rozpočet na jednotlivé akcie sa podrobne uvedú v ročných pracovných programoch. Ročný pracovný program obsahuje aj orientačný časový plán implementácie.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.  Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu.
2.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením ročných pracovných programov.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)
1a.  Vo výzvach na predkladanie návrhov sa môže zohľadniť potreba zabezpečiť primeranú podporu malých projektov v rámci podprogramu KULTÚRA prostredníctvom opatrení, ktoré môžu zahŕňať vyššiu mieru spolufinancovania.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 b (nový)
1b.  Pri prideľovaní grantov sa zohľadňujú tieto znaky príslušného projektu:
a)  kvalita projektu;
b)  vplyv;
c)  kvalita a efektívnosť jeho implementácie.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
2.  Komisia pre vyhodnotenie môže pozostávať z externých expertov.
2.  Komisia pre vyhodnotenie môže pozostávať z externých expertov. Schádza sa za fyzickej prítomnosti svojich členov alebo na diaľku.
Experti majú odborné skúsenosti súvisiace s posudzovanou oblasťou. Komisia pre vyhodnotenie môže požiadať o stanovisko expertov z krajiny, ktorá podala žiadosť.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3
3.  Odchylne od článku [130 ods. 2] nariadenia o rozpočtových pravidlách a v riadne odôvodnených prípadoch možno považovať za oprávnené tie náklady, ktoré vznikli prijímateľovi pred podaním žiadosti o grant, pokiaľ priamo súvisia s vykonávaním podporovaných akcií a činností.
3.  Odchylne od článku [130 ods. 2] nariadenia o rozpočtových pravidlách a v riadne odôvodnených prípadoch sa za oprávnené považujú tie náklady, ktoré vznikli prijímateľovi pred podaním žiadosti o grant, pokiaľ priamo súvisia s vykonávaním podporovaných akcií a činností.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5 – úvodná časť
5.  Bez toho, aby sa zapojili do výzvy na predkladanie návrhov, môžu získať granty tieto subjekty:
5.  Bez toho, aby sa zapojili do výzvy na predkladanie návrhov, môžu na základe osobitných úloh a cieľov, ktoré stanoví Komisia a ktoré sa pravidelne hodnotia v súlade s cieľmi programu, výnimočne získať granty tieto subjekty:
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5 – písmeno a
a)  Európska filmová akadémia;
a)  Európska filmová akadémia v kontexte spolupráce s Európskym parlamentom na Filmovej cene LUX na základe dohody o spolupráci dojednanej a podpísanej týmito stranami a v spolupráci so sieťou Europa Cinemas; do uzatvorenia dohody o spolupráci sú príslušné rozpočtové prostriedky v rozpočtovej rezerve;
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5 – písmeno b
b)  Mládežnícky orchester Európskej únie.
b)  Mládežnícky orchester Európskej únie na svoje činnosti vrátane pravidelného výberu a umeleckej prípravy mladých hudobníkov zo všetkých členských štátov prostredníctvom rezidenčných programov, ktoré ponúkajú mobilitu a príležitosť vystupovať na festivaloch a turné v rámci Únie a na medzinárodnej úrovni a ktoré prispievajú k cezhraničnému šíreniu európskej kultúry a k internacionalizácii kariéry mladých hudobníkov, a to so zameraním na vyvážené geografické zastúpenie účastníkov; Mládežnícky orchester Európskej únie diverzifikuje svoje príjmy aktívnym získavaním finančnej podpory z nových zdrojov, a tak znižuje svoju závislosť od finančných prostriedkov Únie; činnosti Mládežníckeho orchestra Európskej únie sú v súlade s cieľmi a prioritami tohto programu a podprogramu KULTÚRA, najmä pokiaľ ide o zapojenie publika.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
Komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, že program je celkovo konzistentný a komplementárny s príslušnými politikami a programami, a to najmä s tými, ktoré sa týkajú rodovej vyváženosti, vzdelávania, mládeže a solidarity, zamestnanosti a sociálneho začlenenia, výskumu a inovácií, priemyslu a podnikania, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, životného prostredia a ochrany klímy, súdržnosti, regionálnej a mestskej politiky, štátnej pomoci a medzinárodnej spolupráce a rozvoja.
Komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, že program je celkovo konzistentný a komplementárny s príslušnými politikami a programami, a to najmä s tými, ktoré sa týkajú rodovej vyváženosti, vzdelávania, najmä digitálneho vzdelávania a mediálnej gramotnosti, mládeže a solidarity, zamestnanosti a sociálneho začlenenia, najmä v prípade marginalizovaných skupín a menšín, výskumu a inovácií vrátane sociálnych inovácií, priemyslu a podnikania, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, životného prostredia a ochrany klímy, súdržnosti, regionálnej a mestskej politiky, udržateľného cestovného ruchu, štátnej pomoci, mobility a medzinárodnej spolupráce a rozvoja, a to aj v záujme podpory účinného využívania verejných prostriedkov.
Komisia zabezpečí, aby sa pri uplatňovaní postupov stanovených v [Programe InvestEU] na účely tohto programu zohľadňovali postupy vyvinuté v rámci záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory vytvoreného nariadením (EÚ) č. 1295/2013.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – písmeno b
b)  je v súlade s minimálnymi kvalitatívnymi požiadavkami príslušnej výzvy na predkladanie návrhov;
b)  je v súlade s vysokými kvalitatívnymi požiadavkami príslušnej výzvy na predkladanie návrhov;
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 a (nový)
2a.  Návrhy, ktorým bola udelená známka excelentnosti, môžu byť financované priamo z iných programov alebo z finančných prostriedkov podľa nariadenia [všeobecné nariadenie COM(2018)0375] v súlade s jeho článkom 67 ods. 5 za predpokladu, že sú v súlade s cieľmi tohto programu. Komisia zaistí, aby kritériá výberu projektov pre známku excelentnosti a jej udeľovania boli jednotné, jednoznačné a transparentné pre potenciálnych prijímateľov.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 16 a (nový)
Článok 16a
Záručný mechanizmus pre kultúrne a kreatívne sektory v rámci InvestEU
1.  Finančná podpora z nového programu InvestEU vychádza z cieľov a kritérií záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory, pričom zohľadňuje špecifickosť daného sektora.
2.  Program InvestEU poskytuje:
a)  prístup k finančným prostriedkom pre MSP, mikroorganizácie a malé a stredne veľké organizácie v kultúrnych a kreatívnych sektoroch;
b)  záruky zúčastneným finančným sprostredkovateľom z ktorejkoľvek krajiny zúčastňujúcej sa na záručnom mechanizme;
c)  zúčastneným finančným sprostredkovateľom dodatočné odborné znalosti na hodnotenie rizík spojených s MSP, mikroorganizáciami a malými a stredne veľkými organizáciami a s kultúrnymi a kreatívnymi projektmi;
d)  objem dlhového financovania sprístupneného pre MSP, mikroorganizácie a malé a stredne veľké organizácie;
e)  MSP, mikroorganizáciám a malým a stredne veľkým organizáciám zo všetkých regiónov a sektorov schopnosť vytvoriť diverzifikované úverové portfólio a navrhnúť marketingový a propagačný plán;
f)  tieto druhy úverov: investície do hmotného a nehmotného majetku s výnimkou osobnej zábezpeky; prevody podnikov; prevádzkový kapitál, napríklad dočasné financovanie, preklenutie nedostatku finančných prostriedkov, peňažný tok a úverové linky.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 a (nový)
1a.  Podprogramy majú spoločný súbor kvalitatívnych ukazovateľov. Každý podprogram má špecializovaný súbor ukazovateľov.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2
2.  Aby bolo hodnotenie pokroku programu v dosahovaní jeho cieľov efektívne, Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom vytvoriť ustanovenia rámca pre monitorovanie a hodnotenie a právomoc meniť prílohu II s cieľom revidovať alebo doplniť ukazovatele, ak je to pre monitorovanie a hodnotenie potrebné.
2.  Aby bolo hodnotenie pokroku programu v dosahovaní jeho cieľov efektívne, Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom vytvoriť ustanovenia rámca pre monitorovanie a hodnotenie a právomoc meniť prílohu II s cieľom revidovať alebo doplniť ukazovatele. Komisia prijme delegovaný akt o ukazovateľoch do 31. decembra 2022.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)
1a.  Dostupné údaje o výške viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré by boli potrebné na financovanie projektov so známkou excelentnosti, sa každý rok poskytnú obom zložkám rozpočtového orgánu, a to aspoň 3 mesiace pred dátumom uverejnenia ich stanoviska k rozpočtu Únie na nasledujúci rok podľa spoločne dohodnutého harmonogramu ročného rozpočtového postupu.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o jeho implementácii, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.
2.  Preskúmanie programu v polovici obdobia sa vykoná do 30. júna 2024.
Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o hodnotení v polovici obdobia do 31. decembra 2024.
Komisia v prípade potreby a na základe preskúmania v polovici obdobia predloží legislatívny návrh na revíziu tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však dva roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.
3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však dva roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia predloží záverečné hodnotenie programu.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú vizibilitu finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú vizibilitu finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti, najmä názov programu a v prípade akcií financovaných v rámci podprogramu MÉDIÁ aj logo MÉDIÁ. Komisia vytvorí logo KULTÚRA, ktoré sa bude používať v prípade akcií financovaných v rámci podprogramu KULTÚRA.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
a)  projekty spolupráce;
a)  nadnárodné projekty spolupráce s jasným rozlíšením medzi malými, strednými projektmi a projektmi veľkého rozsahu a s osobitným zreteľom na mikroorganizácie a malé organizácie pôsobiace v oblasti kultúry;
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d
d)  mobilita umelcov a kultúrnych a kreatívnych subjektov;
d)  mobilita umelcov, remeselníkov a kultúrnych a kreatívnych subjektov v rámci ich nadnárodnej činnosti vrátane pokrytia nákladov súvisiacich s umeleckou činnosťou a obehom umeleckých diel a kultúrnych objektov;
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e
e)  podpora kultúrnych a kreatívnych organizácií pri pôsobení na medzinárodnej úrovni;
e)  podpora kultúrnych a kreatívnych organizácií pri pôsobení na medzinárodnej úrovni a budovaní ich kapacít;
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a
a)  podpora hudobného sektora: podpora rozmanitosti, kreativity a inovácie v oblasti hudby, a predovšetkým šírenie hudobného repertoáru v Európe a za jej hranicami, akcie odbornej prípravy a formovanie publika v súvislosti s európskym repertoárom, ako aj podpora zhromažďovania a analýzy údajov;
a)  podpora hudobného sektora: podpora rozmanitosti, kreativity a inovácie v oblasti hudby, najmä živej hudby, to aj prostredníctvom vytvárania sietí, šírenie a podpora rozmanitých európskych hudobných diel a repertoáru v Európe a za jej hranicami, odborná príprava, účasť na hudbejej dostupnosť, formovanie publika, zviditeľnenie a docenenie tvorcov, usporiadateľov a umelcov, predovšetkým mladých a začínajúcich, ako aj podpora zhromažďovania a analýzy údajov;
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b)  podpora knižného a vydavateľského sektora: zacielené akcie na podporu rozmanitosti, kreativity a inovácie, predovšetkým preklad a propagácia európskej literatúry v medzinárodnom kontexte v rámci Európy aj za jej hranicami, odborné vzdelávanie a výmeny pre odborníkov zo sektora, autorov a prekladateľov, ako aj nadnárodné projekty zamerané na spoluprácu, inováciu a rozvoj v tomto sektore;
b)  podpora knižného a vydavateľského sektora: zacielené akcie na podporu rozmanitosti, kreativity a inovácie, predovšetkým preklad európskej literatúry, jej propagácia úprava do formátov dostupných pre ľudí so zdravotným postihnutím v medzinárodnom kontexte v rámci Európy aj za jej hranicami, a to aj prostredníctvom knižníc, odborné vzdelávanie a výmeny pre odborníkov zo sektora, autorov a prekladateľov, ako aj nadnárodné projekty zamerané na spoluprácu, inováciu a rozvoj v tomto sektore;
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c
c)  podpora sektora architektúry a kultúrneho dedičstva: zacielené akcie na podporu mobility prevádzkovateľov, budovanie kapacít, rozvoj publikainternacionalizáciu sektora kultúrneho dedičstvaarchitektúry, podpora kultúry výstavby (tzv. Baukultur), podpora zachovania, ochranyposilňovania kultúrneho dedičstva a jeho hodnôt prostredníctvom zvyšovania povedomia, vytvárania sietí a partnerských vzdelávacích činností;
c)  podpora sektora kultúrneho dedičstva a architektúry: zacielené akcie na podporu mobility prevádzkovateľov, výskum, vytýčenie noriem vysokej kvality, budovanie kapacít, odovzdávanie odborných znalostízručností medzi remeselníkmi, zapojenie publika, podpora zachovania, ochranyobnovy životného priestoru, adaptívne opätovné využívanie, presadzovanie kultúry výstavby (tzv. Baukultur), udržateľnosť, šírenie, posilňovanieinternacionalizácia kultúrneho dedičstva a jeho hodnôt prostredníctvom zvyšovania povedomia, vytvárania sietí a partnerských vzdelávacích činností;
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d
d)  podpora ostatných sektorov: zacielené akcie v prospech rozvoja kreatívneho aspektu v dizajnemódecestovnom ruchu zameranom na kultúru, ako aj ich propagácia a reprezentácia mimo Európskej únie.
d)  podpora ostatných sektorov: zacielené propagačné akcie v prospech rozvoja kreatívneho aspektu v ďalších sektoroch vrátane dizajnumódyudržateľného cestovného ruchu zameraného na kultúru, ako aj ich propagácia a reprezentácia mimo Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Podpora všetkých kultúrnych a kreatívnych sektorov v oblastiach spoločných potrieb, pričom ak špecifiká subsektora odôvodňujú cielený prístup, možno prípadne vytvoriť sektorovú akciu. Horizontálny prístup sa prijíma v prípade nadnárodných projektov v oblasti spolupráce, mobility a internacionalizácie, a to aj prostredníctvom rezidenčných programov, turné, podujatí, živých vystúpení, výstav a festivalov, ako aj v prípade podpory rozmanitosti, tvorivosti a inovácie, odbornej prípravy a výmen profesionálov v danom sektore, budovania kapacít, sieťovej spolupráce, zručností, formovania publika a získavania a analýzy údajov. Na sektorové akcie sú vyčlenené rozpočty primerané sektorom identifikovaným ako prioritné. Sektorové akcie by mali pomáhať s riešením osobitných výziev, ktorým čelia rôzne prioritné sektory identifikované v tejto prílohe, a to na základe existujúcich pilotných projektov a prípravných akcií.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 3 – úvodná časť
Osobitné akcie zamerané na zviditeľnenie a zhmotnenie európskej kultúrnej rozmanitosti a dedičstva a na rozvíjanie medzikultúrneho dialógu:
Osobitné akcie zamerané na zviditeľnenie a zhmotnenie európskej identity a jej kultúrnej rozmanitosti a dedičstva a na rozvíjanie medzikultúrneho dialógu:
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b
b)  značka „Európske dedičstvo“ so zaistením finančnej podpory v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ34;
b)  značka „Európske dedičstvo“ so zaistením finančnej podpory v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ34 a sieť lokalít Európskeho dedičstva;
__________________
__________________
34 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje akcia Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo (Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011, s. 1).
34 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje akcia Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo (Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno c
c)  ocenenia EÚ v oblasti kultúry;
c)  ocenenia EÚ v oblasti kultúry vrátane Európskej divadelnej ceny;
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno d a (nové)
da)  akcie zamerané na interdisciplinárne produkcie týkajúce sa Európy a jej hodnôt;
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – úvodná časť
V súvislosti s prioritami podprogramu MÉDIÁ uvedenými v článku 5 sa prihliada na rozdiely medzi krajinami, pokiaľ ide o tvorbu, šírenie a sprístupnenie audiovizuálneho obsahu, ako aj na veľkosť a osobitosti príslušných trhov. Ciele sa okrem iného dosahujú prostredníctvom týchto činností:
V súvislosti s prioritami podprogramu MÉDIÁ uvedenými v článku 5 sa prihliada na požiadavky stanovené smernicou 2010/13/EÚ a rozdiely medzi krajinami, pokiaľ ide o tvorbu, šírenie a sprístupnenie audiovizuálneho obsahu, ako aj na veľkosť a osobitosti príslušných trhov. Ciele sa okrem iného dosahujú prostredníctvom týchto činností:
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno a
a)  tvorba audiovizuálnych diel;
a)  tvorba európskych audiovizuálnych diel, najmä filmov a televíznych diel, ako je fikcia, krátke filmy, dokumentárne filmy, filmy pre deti a animované filmy, a interaktívnych diel, ako sú kvalitné videohry s príbehom a multimédiá so zvýšeným potenciálom cezhraničného obehu, ktoré vytvorili nezávislé európske produkčné spoločnosti;
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno b
b)  tvorba inovačného televízneho obsahu a seriálových naratívnych formátov;
b)  tvorba inovačného a kvalitného televízneho obsahu a seriálových naratívnych formátov pre všetky vekové skupiny prostredníctvom podpory nezávislých európskych produkčných spoločností;
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  podpora iniciatív venovaných tvorbe a propagácii diel súvisiacich s históriou európskej integrácie a európskymi príbehmi.
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno c
c)  reklamné a marketingové nástroje (vrátane online nástrojov a nástrojov s využitím analýzy údajov), ktorých cieľom je zvýšiť význam, viditeľnosť, cezhraničný prístup a záber publika v súvislosti s európskymi dielami;
c)  propagačné, reklamné a marketingové nástroje (vrátane online nástrojov a nástrojov s využitím analýzy údajov), ktorých cieľom je zvýšiť význam, viditeľnosť, cezhraničný prístup a záber publika v súvislosti s európskymi dielami;
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno d
d)  podpora medzinárodného predaja a šírenia inonárodných európskych diel na všetkých platformách, a to aj prostredníctvom koordinovaných distribučných stratégií pre viacero krajín;
d)  podpora medzinárodného predaja a šírenia inonárodných európskych diel na všetkých platformách so zameraním na malé aj veľké produkcie, a to aj prostredníctvom koordinovaných distribučných stratégií pre viacero krajín a titulkovania, dabingu a audiokomentára;
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  akcie zamerané na podporu krajín s nízkou kapacitou v záujme zlepšovania ich zistených nedostatkov;
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno e
e)  podpora výmen medzi podnikmi a činností sietí na uľahčenie európskych a medzinárodných koprodukcií;
e)  podpora výmen medzi podnikmi a činností sietí na uľahčenie európskych a medzinárodných koprodukcií a obehu európskych diel;
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)  podpora európskych sietí audiovizuálnych tvorcov z rôznych krajín zameraná na rozvoj kreatívnych talentov v audiovizuálnom sektore;
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno e b (nové)
eb)  osobitné opatrenia prispievajúce k spravodlivému zaobchádzaniu s kreatívnymi talentmi v audiovizuálnom sektore;
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno g
g)  iniciatívy na podporu rozvoja publika a filmového vzdelávania zamerané najmä na mladé publikum;
g)  iniciatívy na podporu formovania a zapojenia publika, najmä v kinách, a filmového a audiovizuálneho vzdelávania zamerané najmä na mladé publikum;
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno h
h)  odborná príprava a mentorské činnosti na posilnenie kapacity audiovizuálnych prevádzkovateľov, aby sa vedeli prispôsobiť vývoju na trhu a digitálnym technológiám;
h)  odborná príprava a mentorské činnosti na posilnenie kapacity audiovizuálnych prevádzkovateľov vrátane umeleckých a iných remeselníkov, aby sa vedeli prispôsobiť vývoju na trhu a digitálnym technológiám;
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno i
i)  sieť európskych prevádzkovateľov videa na požiadanie, ktorá ponúka významný podiel inonárodných európskych diel;
i)  jedna alebo viaceré siete európskych prevádzkovateľov videa na požiadanie, ktoré ponúkajú významný podiel inonárodných európskych diel;
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno j
j)  sieť(-e) európskych festivalov, ktoré premietajú významný podiel inonárodných európskych diel;
j)  európske festivaly a siete festivalov, ktoré premietajú a propagujú rôzne európske audiovizuálne diela s významným podielom inonárodných európskych diel;
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno k
k)  sieť európskych prevádzkovateľov kín, ktoré premietajú významný podiel inonárodných európskych filmov;
k)  sieť európskych prevádzkovateľov kín, ktoré premietajú významný podiel inonárodných európskych filmov, prispievajú k posilňovaniu úlohy kín v hodnotovom reťazci a zdôrazňujú verejné premietanie ako spoločenský zážitok;
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno l
l)  osobitné opatrenia, ktoré majú prispieť k vyváženejšej účasti žien a mužov v audiovizuálnom sektore;
l)  osobitné opatrenia vrátane mentorstva a činností zameraných na vytváranie sietí, ktoré majú prispieť k vyváženejšej účasti žien a mužov v audiovizuálnom sektore;
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – odsek 1 – písmeno n a (nové)
na)  podpora obehu kultúrneho televízneho obsahu a viacjazyčného prístupu k nemu online a offline, aj prostredníctvom titulkovania, s cieľom propagovať bohatstvo a rozmanitosť európskeho kultúrneho dedičstva, súčasnej tvorby a jazykov.
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
a)  tvorba politiky, nadnárodná výmena skúseností a know-how, činnosti partnerského vzdelávania a vytváranie sietí medzi kultúrnymi a kreatívnymi organizáciami a tvorcami politiky medzisektorovej povahy;
a)  tvorba politiky, nadnárodná výmena skúseností a know-how, činnosti partnerského vzdelávania vrátane partnerského mentorstva pre nové subjekty programu, zvyšovanie informovanosti a vytváranie sietí medzi kultúrnymi a kreatívnymi organizáciami a tvorcami politiky medzisektorovej povahy, a to aj prostredníctvom stáleho štrukturálneho dialógu so zainteresovanými stranami a s fórom kultúrneho a kreatívneho sektora na posilnenie dialógu a orientácie sektorových politík;
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a
a)  podporovať nové formy tvorby na pomedzí rôznych kultúrnych a kreatívnych sektorov, napr. pomocou využívania inovačných technológií;
a)  podporovať nové formy tvorby na pomedzí rôznych kultúrnych a kreatívnych sektorov a so subjektmi z iných sektorov, napr. pomocou využívania inovačných technológií a mentorstva pri ich používaní v rámci organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry a spolupráce prostredníctvom; digitálnych centier
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)  akcie zamerané na interdisciplinárne produkcie týkajúce sa Európy a jej hodnôt;
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno a
a)  podporovať program na vnútroštátnej úrovni a poskytovať informácie o rôznych typoch finančnej podpory, ktorá je dostupná v rámci politiky Únie;
a)  podporovať program na vnútroštátnej úrovni a poskytovať relevantné informácie o rôznych typoch finančnej podpory, ktorá je dostupná v rámci politiky Únie, a o kritériách, postupoch a výsledkoch hodnotenia;
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b
b)  podnecovať cezhraničnú spoluprácu medzi odborníkmi, inštitúciami, platformami a sieťami, a to v rámci jednotlivých oblastí politiky a sektorov pokrytých programom, ako aj medzi nimi;
b)  podporovať potenciálnych prijímateľov v procese podávania žiadosti, podnecovať cezhraničnú spoluprácu a výmenu najlepších postupov medzi odborníkmi, inštitúciami, platformami a sieťami, a to v rámci jednotlivých oblastí politiky a sektorov pokrytých programom, ako aj medzi nimi;
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno c
c)  podporovať Komisiu pri zabezpečovaní náležitej komunikácie o výsledkoch programu a ich šírenia medzi občanmi.
c)  podporovať Komisiu pri zabezpečovaní náležitej komunikácie zdola nahor a zhora nadol o výsledkoch programu a ich šírenia medzi občanmi a subjektmi.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno a
a)  riešenie štrukturálnych zmien, ktorým čelí mediálny sektor, prostredníctvom podpory a monitorovania rozmanitéhopluralitného mediálneho prostredia;
a)  riešenie štrukturálnych a technologických zmien, ktorým čelí sektor spravodajských médií, prostredníctvom presadzovania nezávisléhopluralitného mediálneho prostredia a prostredníctvom podpory nezávislého monitorovania s cieľom posúdiť rizikávýzvy, ktorým mediálna pluralita a sloboda čelia;
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno b
b)  podpora prísnych noriem mediálnej tvorby prostredníctvom podnecovania spolupráce, spoločnej cezhraničnej žurnalistiky a kvalitného obsahu;
b)  podpora prísnych noriem mediálnej tvorby prostredníctvom podnecovania spolupráce, digitálnych zručností, spoločnej cezhraničnej žurnalistiky a kvalitného obsahu a udržateľných hospodárskych modelov fungovania médií na zabezpečenie profesionálnej etiky v žurnalistike;
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno c
c)  podpora mediálnej gramotnosti, ktorá umožní rozvoj kritického vnímania médií zo strany občanov.
c)  podpora mediálnej gramotnosti, ktorá umožní rozvoj kritického vnímania médií zo strany občanov, najmä mladých ľudí, podpora vytvorenia platformy Únie na výmenu postupov a politík v oblasti mediálnej gramotnosti medzi všetkými členskými štátmi, a to aj prostredníctvom univerzitných rozhlasových a mediálnych sietí, ktoré sa zaoberajú Európou, a zabezpečenie odbornej prípravy pracovníkov spravodajských médií, aby vedeli rozpoznať dezinformácie a bojovať proti nim.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno c a (nové)
ca)  rozvíjanie a ochrana politického dialógu a dialógu občianskej spoločnosti o hrozbách pre slobodu a pluralitu médií v Európe;
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek -1 (nový)
-1.  SPOLOČNÉ KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE UKAZOVATELE VPLYVU PROGRAMU
(1)  prínos pre občanov a komunity;
(2)  prínos pre posilňovanie európskej kultúrnej rozmanitosti a kultúrneho dedičstva;
(3)  prínos pre hospodárstvo Únie a pracovné miesta, najmä kultúrne a kreatívne sektory a MSP;
(4)  začleňovanie politík Únie vrátane medzinárodných vzťahov na poli kultúry;
(5)  európska pridaná hodnota projektov;
(6)  kvalita partnerstiev a projektov v oblasti kultúry;
(7)  počet ľudí, ktorí majú prístup k európskym dielam v oblasti kultúry a tvorivosti podporovaným z programu;
(8)  počet pracovných pozícií napojených na financované projekty;
(9)  vyvážené zastúpenie mužov a žien a podľa potreby mobilita a posilnenie postavenia subjektov v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Posledná úprava: 1. apríla 2019Právne oznámenie