Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0190(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0156/2019

Predložena besedila :

A8-0156/2019

Razprave :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Glasovanja :

PV 28/03/2019 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0323

Sprejeta besedila
PDF 296kWORD 115k
Četrtek, 28. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Program Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I
P8_TA-PROV(2019)0323A8-0156/2019

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0366),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 167(5) in 173(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0237/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 6. februarja 2019(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenja Odbora za proračun (A8-0156/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Kultura, kulturna dediščina in kulturna raznolikost so za evropsko družbo bistvenega pomena s kulturnega, okoljskega, družbenega in gospodarskega vidika, zato bi jih bilo treba spodbujati in podpirati. V Rimski izjavi z dne 25. marca 2017 in izjavi Evropskega sveta iz decembra 2017 je navedeno, da sta izobraževanje in kultura ključna za izgradnjo vključujoče in povezane družbe za vse ter za ohranjanje evropske konkurenčnosti.
(1)  Kultura, umetnost, kulturna dediščina in kulturna raznolikost so za evropsko družbo bistvenega pomena s kulturnega, izobraževalnega, demokratičnega, okoljskega, družbenega in gospodarskega vidika ter vidika človekovih pravic, zato bi jih bilo treba spodbujati in podpirati. V Rimski izjavi z dne 25. marca 2017 in izjavi Evropskega sveta iz decembra 2017 je navedeno, da sta izobraževanje in kultura ključna za izgradnjo vključujoče in povezane družbe za vse ter za ohranjanje evropske konkurenčnosti.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  V skladu s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo zaznamujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških. Te vrednote so bile ponovno potrjene in izražene v pravicah, svoboščinah in načelih, zagotovljenih z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi, kakor je navedeno v členu 6 PEU.
(2)  V skladu s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo zaznamujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških. Te vrednote so bile ponovno potrjene in izražene v pravicah, svoboščinah in načelih, zagotovljenih z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Listina), ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi, kakor je navedeno v členu 6 PEU. Konkretno – svoboda izražanja in obveščanja je zapisana v členu 11 Listine, svoboda umetnosti in znanosti pa je zapisana v členu 13 Listine.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  V sporočilu Komisije o novi evropski agendi za kulturo15, so nadalje določeni cilji Unije za kulturne in ustvarjalne sektorje. Cilj sporočila je uporabiti moč kulture in kulturne raznolikosti za socialno kohezijo in družbeno blaginjo, spodbujanje čezmejne razsežnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, podpiranje njihove zmogljivosti za rast, spodbujanje kulturne ustvarjalnosti v izobraževanju in inovacijah, za rast in delovna mesta ter h krepitvi mednarodnih kulturnih povezav. Program Ustvarjalna Evropa, skupaj z drugimi programi Unije, bi moral podpirati izvajanje te nove evropske agende za kulturo. To je prav tako v skladu z Unescovo konvencijo iz leta 2005 o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, ki je začela veljati 18. marca 2007 in katere pogodbenica je Unija.
(4)  V sporočilu Komisije o novi evropski agendi za kulturo15, so nadalje določeni cilji Unije za kulturne in ustvarjalne sektorje. Cilj sporočila je uporabiti moč kulture in kulturne raznolikosti za socialno kohezijo in družbeno blaginjo, spodbujanje čezmejne razsežnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, podpiranje njihove zmogljivosti za rast, spodbujanje kulturne ustvarjalnosti v izobraževanju in inovacijah, pa tudi za rast in delovna mesta ter za krepitev mednarodnih kulturnih povezav. Program Ustvarjalna Evropa, skupaj z drugimi programi Unije, bi moral podpirati izvajanje te nove evropske agende za kulturo, pri čemer je treba upoštevati, da je treba ves čas ohranjati in spodbujati vrednost kulture in umetniškega izražanja samih po sebi ter da je umetniško ustvarjanje v osrčju projektov sodelovanja. Podpiranje izvajanja nove evropske agende za kulturo je prav tako v skladu z Unescovo konvencijo iz leta 2005 o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, ki je začela veljati 18. marca 2007 in katere pogodbenica je Unija.
__________________
__________________
15 COM(2018)0267.
15 COM(2018)0267.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)  Politike Unije bodo dopolnjevale in dodale vrednost ukrepom držav članic na kulturnem in ustvarjalnem področju. Učinek politik Unije bi bilo treba redno ocenjevati ob upoštevanju kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov, kot so koristi za državljane, aktivna udeležba državljanov, koristi za gospodarstvo Unije v smislu rasti in delovnih mest ter učinki prelivanja v drugih gospodarskih sektorjih ter spretnosti in kompetence ljudi, ki delajo v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)
(4b)  Cilja tega programa sta varstvo in krepitev evropske kulturne dediščine. Za ta cilja je bilo priznano tudi, da sta neločljivo povezana s pravico do poznavanja kulturne dediščine udeležbe v kulturnem življenju iz Okvirne konvencije Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo (konvencija iz Fara), ki je začela veljati 1. junija 2011. V konvenciji je poudarjena vloga kulturne dediščine v izgradnji mirne in demokratične družbe, v procesih trajnostnega razvoja in pri spodbujanju kulturne raznolikosti.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)  Spodbujanje kulturne raznolikosti Evrope je odvisno od obstoja uspešnih in odpornih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ki lahko ustvarjajo, proizvajajo in distribuirajo svoja dela obsežnemu in raznolikemu evropskem občinstvu. S tem se tako povečuje njihov poslovni potencial ter prispeva k trajnostni rasti in ustvarjanju delovnih mest. Poleg tega spodbujanje ustvarjalnosti prispeva h krepitvi konkurenčnosti in rojevanju inovacij v industrijskih vrednostnih verigah. Kljub nedavnemu napredku je evropski kulturni in ustvarjalni trg še vedno razdrobljen po nacionalnih in jezikovnih mejah, kar kulturnim in ustvarjalnim sektorjem preprečuje, da bi izkoristili vse prednosti evropskega enotnega trga in zlasti enotnega digitalnega trga.
(5)  Spodbujanje kulturne raznolikosti Evrope in zavedanja o skupnih koreninah temelji na svobodi umetniškega izražanja, sposobnosti in kompetenc umetnikov in kulturnih izvajalcev, obstoja uspešnih in odpornih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev na javnem in zasebnem področju ter zmožnosti teh sektorjev, da ustvarjajo, uvajajo inovacije in proizvajajo svoja dela ter jih distribuirajo obsežnemu in raznolikemu evropskemu občinstvu. S tem se tako povečuje njihov poslovni potencial, krepi dostop do ustvarjalnih vsebin, umetniških raziskav in ustvarjalnosti ter njihovo spodbujanje, hkrati pa se prispeva k trajnostni rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. Poleg tega spodbujanje ustvarjalnosti in novih znanj prispeva h krepitvi konkurenčnosti in rojevanju inovacij v industrijskih vrednostnih verigah. Sprejeti bi bilo treba širši pristop k umetnostni in kulturni vzgoji ter umetnostnim raziskavam, in sicer z nadgradnjo modela naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) tako, da se vanj vključi še umetnost (STEAM). Kljub nedavnemu napredku pri pomoči na področju prevajanja in podnaslavljanja je evropski kulturni in ustvarjalni trg še vedno razdrobljen po nacionalnih in jezikovnih mejah. Čeprav je treba spoštovati posebnosti vsakega trga, je mogoče storiti več, da bi se kulturnim in ustvarjalnim sektorjem omogočilo, da bi izkoristili vse prednosti evropskega enotnega trga in zlasti enotnega digitalnega trga, med drugim z upoštevanjem zaščite pravic intelektualne lastnine.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)  Prehod na digitalno tehnologijo predstavlja spremembo paradigme in enega največjih izzivov za kulturne in ustvarjalne sektorje. Z digitalnimi inovacijami se spreminjajo navade, odnosi ter modeli proizvodnje in potrošnje tako na osebni kot na družbeni ravni, poleg tega pa bi morale spodbujati kulturno in ustvarjalno izražanje ter kulturni in ustvarjalni diskurz, pri tem pa spoštovati posebno vrednost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev v digitalnem okolju.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Program bi moral upoštevati dvojno naravo kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in priznavati resnično in umetniško vrednost kulture na eni strani ter tržno vrednost teh sektorjev na drugi strani, vključno z njihovim širšim prispevkom k rasti, konkurenčnosti, ustvarjalnosti in inovacijam. To zahteva močne evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, zlasti živahno evropsko avdiovizualno industrijo, ob upoštevanju njene zmogljivosti za doseganje širšega občinstva in njenega gospodarskega pomena, tudi za druge ustvarjalne sektorje in kulturni turizem. Vendar se je konkurenca na svetovnih avdiovizualnih trgih še dodatno okrepila s poglobitvijo digitalnih motenj, npr. spremembo v proizvodnji in uporabi medijev ter vse pomembnejšo vlogo svetovnih platform za distribucijo vsebin. Zato obstaja potreba po okrepitvi prizadevanj za podporo evropski industriji.
(6)  Program bi moral upoštevati dvojno naravo kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in priznavati resnično in umetniško vrednost kulture na eni strani ter tržno vrednost teh sektorjev na drugi strani, vključno z njihovim širšim prispevkom k rasti in konkurenčnosti, ustvarjalnosti, inovacijam, medkulturnemu dialogu, socialni koheziji ter ustvarjanju znanja. To zahteva močne evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, tako na pridobitnih kot na nepridobitnih področjih, zlasti živahno evropsko avdiovizualno industrijo, ob upoštevanju njene zmogljivosti za doseganje širšega občinstva na lokalni in nacionalni ravni ter na ravni Unije in njenega gospodarskega pomena, tudi za druge ustvarjalne sektorje in kulturni turizem ter regionalni, lokalni in mestni razvoj. Vendar se je konkurenca na svetovnih avdiovizualnih trgih še dodatno okrepila s poglobitvijo digitalnih motenj, npr. spremembo v proizvodnji in uporabi medijev ter vse pomembnejšo vlogo svetovnih platform za distribucijo vsebin. Zato obstaja potreba po okrepitvi prizadevanj za podporo evropski industriji.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  Aktivno evropsko državljanstvo, skupne vrednote, ustvarjalnost in inovacije potrebujejo trdno podlago, na kateri se lahko razvijajo. Program bi moral podpirati filmsko in avdiovizualno vzgojo, zlasti med mladoletniki in mladimi.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Program bi moral, da bo učinkovit, s prilagojenimi pristopi v okviru sklopa, namenjenega avdiovizualnemu sektorju, sklopa, namenjenega drugim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, ter medsektorskega sklopa upoštevati posebno naravo različnih sektorjev, njihove različne ciljne skupine in njihove posebne potrebe.
(7)  Program bi moral, da bo učinkovit, s prilagojenimi pristopi v okviru sklopa, namenjenega avdiovizualnemu sektorju, sklopa, namenjenega drugim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, ter medsektorskega sklopa upoštevati posebno naravo in izzive različnih sektorjev, njihove različne ciljne skupine in njihove posebne potrebe. Program bi moral zagotoviti enako podporo vsem kulturnim in ustvarjalnim sektorjem s horizontalnimi shemami, ki se nanašajo na skupne potrebe. Na podlagi pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in študij bi moral program izvajati tudi sektorske ukrepe iz priloge k tej uredbi.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)  Glasba v vseh oblikah in izrazih ter zlasti sodobna glasba in izvajanje glasbe v živo je pomembna sestavina kulturne, umetniške in gospodarske dediščine Unije. Je element socialne kohezije, večkulturnega vključevanja in socializacije mladih ter ključni instrument za okrepitev kulture, vključno s kulturnim turizmom. Zato bi morali biti posebni ukrepi, ki se izvajajo kot del sklopa KULTURA v okviru te uredbe, v smislu finančne porazdelitve in ciljno usmerjenih ukrepov posebej osredotočeni na glasbeni sektor. Posebej prilagojeni razpisi in instrumenti bi morali prispevati k povečanju konkurenčnosti glasbenega sektorja in reševanju nekaterih posebnih izzivov, s katerimi se sooča.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)
(7b)  Na področju mednarodnih kulturnih povezav je treba okrepiti podporo Unije. Program bi moral prispevati k tretjemu strateškemu cilju nove evropske agende za kulturo z uporabo kulture in medkulturnega dialoga kot gonil trajnostnega socialnega in ekonomskega razvoja. V Uniji in drugod po svetu so mesta gonila nove kulturne politike. Veliko ustvarjalnih skupnosti je zbranih v vozliščih, inkubatorjih in namenskih prostorih po vsem svetu. Unije bi morala prevzeti ključno vlogo pri povezovanju teh skupnosti iz Unije in tretjih držav v mreže ter spodbujati večdisciplinarno sodelovanje pri vseh umetniških, ustvarjalnih in digitalnih znanjih in spretnostih.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Cilj medsektorskega sklopa je izkoristiti možnosti sodelovanja med različnimi kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji. Obstajajo tudi koristi v smislu prenosa znanja in upravne učinkovitosti, ki bi se lahko pridobila s skupnim prečnim pristopom.
(8)  Cilj medsektorskega sklopa je obravnavati skupne izzive, s katerimi se soočajo različni kulturni in ustvarjalni sektorji, in izkoristiti možnosti sodelovanja med njimi. Obstajajo tudi koristi v smislu prenosa znanja in upravne učinkovitosti, ki bi se lahko pridobila s skupnim prečnim pristopom.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Ukrepanje Unije je potrebno v avdiovizualnem sektorju, ki spremlja politike Unije za enotni digitalni trg. To se nanaša zlasti na posodobitev okvira za avtorske pravice in predlagano uredbo o spletnih prenosih radiodifuzijskih hiš16 ter predlog za spremembo Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta17. S tem naj bi se okrepila zmogljivost evropskih avdiovizualnih akterjev za financiranje, proizvodnjo in širjenje del, ki so lahko zadovoljivo prepoznavna na različnih dostopnih komunikacijskih medijih (npr. TV, kino ali video na zahtevo) in so privlačna za občinstvo na bolj odprtem in konkurenčnem trgu v Evropi in zunaj nje. Povečati je treba podporo za obravnavo nedavnega razvoja trga in zlasti močnejši položaj svetovnih platform distribucije v primerjavi z nacionalnimi radiodifuzijskimi hišami, ki tradicionalno vlagajo v produkcijo evropskih del.
(9)  V avdiovizualnem sektorju so potrebni ukrepi Unije, ki bi se izvajali skupaj s politiko Unije za enotni digitalni trg. To se nanaša zlasti na posodobitev okvira za avtorske pravice, predlagano uredbo o spletnih prenosih radiodifuzijskih hiš16 ter Direktivo (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta17. S tem naj bi se okrepila zmogljivost evropskih avdiovizualnih akterjev za ustvarjanje, financiranje, proizvodnjo in širjenje del, ki so v različnih oblikah na različnih dostopnih komunikacijskih medijih (npr. TV, kino ali video na zahtevo) in so privlačna za občinstvo na bolj odprtem in konkurenčnem trgu v Evropi in zunaj nje. Povečati je treba podporo za obravnavo nedavnega razvoja trga in zlasti močnejši položaj svetovnih platform distribucije v primerjavi z nacionalnimi radiodifuzijskimi hišami, ki tradicionalno vlagajo v produkcijo evropskih del.
__________________
__________________
16 COM(2016)0594.
16 COM(2016)0594.
17 COM(2016)0287.
17 Direktiva (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere (UL L 303, 28.11.2018, str. 69).
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Posebni ukrepi v okviru programa Ustvarjalna Evropa, kot so znak evropske dediščine, dnevi evropske dediščine, evropske nagrade na področju sodobne, rock in pop glasbe, literature, dediščine in arhitekture ter evropske prestolnice kulture so neposredno dosegle milijone evropskih državljanov in so pokazale socialne in gospodarske koristi evropskih kulturnih politik, zato bi jih bilo treba nadaljevati in po možnosti razširiti.
(10)  Posebni ukrepi v okviru programa Ustvarjalna Evropa, kot so znak evropske dediščine, dnevi evropske dediščine, evropske nagrade na področju sodobne, rock in pop glasbe, literature, dediščine in arhitekture ter evropske prestolnice kulture so neposredno dosegle milijone evropskih državljanov in so pokazale socialne in gospodarske koristi evropskih kulturnih politik, zato bi jih bilo treba nadaljevati in po možnosti razširiti. Program bi moral podpirati dejavnosti mrežnega povezovanja območij z znakom evropske dediščine.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)  Na podlagi programa Ustvarjalna Evropa v okviru Uredbe (EU) št. 1295/2013 so bili vzpostavljeni inovativni in uspešni projekti, ki so ustvarili dobro prakso na področju nadnacionalnega evropskega sodelovanja v ustvarjalnem in kulturnem sektorju. S tem pa so se povečale evropska kulturna raznolikost za občinstvo ter socialne in ekonomske koristi evropskih kulturnih politik. Za boljšo učinkovitost bi bilo treba te zgodbe o uspehu poudariti in, kadar je to mogoče, razširiti.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 b (novo)
(10b)  V uresničevanje ciljev programa in njegov nadaljnji razvoj bi morali biti dejavno vključeni akterji vseh ravni kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Glede na to, da se je formalno sodelovanje deležnikov v modelu participativnega upravljanja evropskega leta kulturne dediščine, ki je bilo razglašeno s Sklepom (EU) 2017/864 Evropskega parlamenta in Sveta1a, izkazalo kot učinkovito pri vključevanju kulture, je priporočljivo, da se isti model uporabi tudi za ta program. Ta model participativnega upravljanja bi moral vključevati prečni pristop, da bi med različnimi programi in pobudami Unije na področju kulture in ustvarjalnosti ustvarili sinergije.
___________________
1a Sklep (EU) 2017/864 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o evropskem letu kulturne dediščine (2018) (UL L 131, 20.5.2017, str. 1).
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 c (novo)
(10c)  Med posebne ukrepe v okviru programa bi bilo treba vključiti reprezentativni medsektorski ukrep za predstavitev evropske ustvarjalnosti in kulturne raznolikosti v državah članicah in tretjih državah. S tem ukrepom bi bilo treba poudariti odličnost evropske kulturne ustvarjalnosti pri spodbujanju odprtih inovacij v širšem gospodarstvu s podelitvijo posebne nagrade.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Kultura je bistvenega pomena za okrepitev vključujočih in povezanih skupnosti. V zvezi z migracijskim pritiskom ima kultura pomembno vlogo pri vključevanju migrantov ter jim tako pomaga, da se počutijo kot del družbe gostiteljice in razvijejo dobre odnose med migranti in novimi skupnostmi.
(11)  Kultura je bistvenega pomena za krepitev vključujočih, povezanih in razmišljujočih skupnosti, oživitev območij in spodbujanje socialne vključenosti ljudi iz prikrajšanih okolij. V zvezi z migracijskimi vprašanji in izzivi glede vključevanja ima kultura temeljno vlogo pri ustvarjanju vključujočih prostorov za medkulturni dialog, pri vključevanju migrantov in beguncev, saj jim pomaga, da se počutijo kot del družbe gostiteljice, ter pri razvoju dobrih odnosov med migranti in novimi skupnostmi.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)  Kultura omogoča in spodbuja gospodarsko, socialno in okoljsko trajnost. Zato bi morala biti v središču političnih razvojnih strategij. Poudariti je treba prispevek kulture k blaginji družbe kot celote. Tako bi bilo treba v skladu z deklaracijo iz Davosa z dne 22. januarja 2018 o visokokakovostni gradbeni kulturi (Baukultur) za Evropo spodbujati nov celovit pristop k oblikovanju visokokakovostnega grajenega okolja, ki je vezan na kulturo, krepi socialno kohezijo, zagotavlja okoljsko trajnost ter prispeva k zdravju in dobrobiti vseh prebivalcev. Ta pristop ne bi smel poudarjati samo urbanih območij, temveč bi se moral osredotočiti predvsem na medsebojno povezanost obrobnih, oddaljenih in podeželskih območij. Pojem Baukultur zajema vse dejavnike, ki neposredno vplivajo na kakovost življenja državljanov in skupnosti, tako da se z njim zelo konkretno spodbujajo vključevanje, kohezija in trajnost.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)
(11b)  Invalidom je treba prednostno omogočiti širši dostop do kulture, vključno s kulturnimi in avdiovizualnimi dobrinami in storitvami, kot orodja za spodbujanje njihove polne osebne izpolnitve in aktivne udeležbe, kar prispeva tudi k razvoju resnično vključujoče in solidarnostne družbe. Program bi moral zato spodbujati in povečati kulturno udejstvovanje v Uniji, zlasti kar zadeva invalide in osebe iz prikrajšanih okolij ter osebe, ki prebivajo na podeželju in oddaljenih območjih.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Umetniška svoboda je jedro živahnih kulturnih in ustvarjalnih industrij, vključno s sektorjem novičarskih medijev. V programu bi bilo treba spodbujati oblikovanje povezav in sodelovanja med avdiovizualnim sektorjem in založniškim sektorjem za spodbujanje pluralističnega medijskega okolja.
(12)  Svoboda umetniškega in kulturnega izražanja, svoboda izražanja in medijski pluralizem so jedro živahnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter sektorja novičarskih medijev. V programu bi bilo treba spodbujati oblikovanje povezav in sodelovanje med avdiovizualnim sektorjem in založniškim sektorjem, da bi se spodbudilo pluralistično in neodvisno medijsko okolje v skladu z Direktivo 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a. Program bi moral zagotavljati podporo novim medijskim delavcem in izboljšati kritično razmišljanje med državljani s spodbujanjem medijske pismenosti, zlasti za mlade.
__________________
1a Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic, ki jih določajo pravni, uredbeni ali sodni postopki v državah članicah o zagotavljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).
Sprememba 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)
(12a)  Mobilnost umetnikov in kulturnih delavcev v smislu razvoja znanj in spretnosti, učenja, medkulturne ozaveščenosti, soustvarjanja, koprodukcije, kroženja in razširjanja umetniških del ter udeležbe na mednarodnih prireditvah, kot so sejmi in festivali, je ključni pogoj za bolje povezane, močnejše in bolj trajnostne kulturne in ustvarjalne sektorje v Uniji. Zaradi nedoločenega pravnega statusa, težav pri pridobivanju vizumov in obdobja veljavnosti dovoljenj, tveganja dvojne obdavčitve ter prekarnih in nestabilnih razmer na področju socialne varnosti je ta mobilnost pogosto otežena.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)  V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) bi morali pri vseh dejavnostih v okviru programa podpirati vsesplošno upoštevanje ciljev enakosti spolov in načela nediskriminacije ter, kadar je primerno, opredeliti merila za uravnoteženo zastopanost obeh spolov.
(13)  V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) bi morali pri vseh dejavnostih v okviru programa podpirati vsesplošno upoštevanje ciljev enakosti spolov in načela nediskriminacije ter, kadar je primerno, opredeliti merila za uravnoteženo zastopanost obeh spolov in raznolikost. Program bi moral zagotoviti, da bi sodelovanje v programu in projektih, ki se izvajajo v okviru programa, doseglo in zrcalilo raznolikost evropske družbe. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programa, bi bilo treba spremljati in o njih poročati, da bi ugotovili, kako uspešen je program v tem pogledu, in oblikovalcem politike omogočili bolj ozaveščeno sprejemanje odločitev glede prihodnjih programov.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Ženske so močno prisotne na umetniškem in kulturnem področju v Uniji kot avtorice, strokovnjakinje, učiteljice in kot občinstvo z vse večjim dostopom kulturne javnosti. Kot pa je razvidno iz raziskav in študij, kakršni sta evropska ženska avdiovizualna mreža za filmske režiserke in projekt „We must“ na področju glasbe, med spoloma obstajajo neenakosti pri plačilu, ženske pa tudi redkeje uresničijo svoja dela in zasedajo položaje odločanja v kulturnih, umetniških in ustvarjalnih institucijah. Zato je treba spodbujati žensko nadarjenost in kroženje njihovih del, da bi se podprla umetniška kariera žensk.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)  V skladu s sklepi, sprejetimi po evropskem letu kulturne dediščine 2018, bi moral program okrepiti zmogljivosti sektorja za sodelovanje in zagovorništvo s podporo dejavnostim, povezanim z zapuščino evropskega leta kulturne dediščine 2018 in njenim stanjem. Opozoriti je treba na izjavo Sveta ministrov za kulturo, podano novembra 2018, in izjave, podane na zaključni prireditvi Sveta, ki je potekala 7. decembra 2018. Program bi moral prispevati k dolgoročnemu trajnostnemu ohranjanju evropske kulturne dediščine s podpornimi ukrepi za umetnike in obrtnike v tradicionalnih poklicih v povezavi z obnovo kulturne dediščine.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  V skladu s sporočilom Komisije z naslovom „Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo“ z dne 22. julija 201419 bi morali ustrezne politike in instrumenti izkoristiti dolgoročno in trajnostno vrednost evropske kulturne dediščine ter razviti celovitejši pristop za njeno ohranjanje, vrednotenje in podporo.
(15)  V skladu s sporočilom Komisije z naslovom „Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo“ z dne 22. julija 201419 bi morali ustrezne politike in instrumenti izkoristiti dolgoročno in trajnostno vrednost evropske pretekle, sedanje, snovne, nesnovne in digitalne kulturne dediščine ter razviti celovitejši pristop za njeno ohranjanje, varstvo, prilagodljivo ponovno uporabo, razširjanje, vrednotenje in podporo s podpiranjem visokokakovostne in usklajene izmenjave strokovnega znanja in razvojem skupnih visokokakovostnih standardov za ta sektor ter mobilnosti za delavce v tem sektorju. Kulturna dediščina je sestavni del evropske kohezije ter podpira povezavo med tradicijo in inovacijami. Prednostna naloga programa bi morala biti ohranjanje kulturne dediščine in podpiranje umetnikov in ustvarjalcev.
__________________
__________________
19 COM(2014)0477.
19 COM(2014)0477.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)  Program bi moral prispevati k udeležbi in vključevanju državljanov in organizacij civilne družbe v kulturo in družbo, k spodbujanju kulturnega izobraževanja ter k temu, da bi kulturno znanje in kulturna dediščina postala javno dostopna. S programom bi bilo treba poleg tega spodbujati kakovost in inovacije na področju ustvarjanja in ohranjanja, med drugim s pomočjo sinergij med kulturo, umetnostjo, znanostjo, raziskavami in tehnologijo.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)  V skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2016 o skladni politiki EU za kulturne in ustvarjalne industrije bi morala biti podpora kulturnim in ustvarjalnim sektorjem medsektorsko vprašanje. Projekti bi morali biti vključeni v celoten program, da bi se podprli novi poslovni modeli ter znanja in spretnosti, tradicionalno znanje in izkušnje ter da bi se ustvarjalne in interdisciplinarne rešitve prenesle v ekonomsko in socialno vrednost. Poleg tega bi bilo treba v celoti izkoristiti potencialne sinergije med politikami Unije, da bi se učinkovito uporabila sredstva, ki so na voljo v okviru programov Unije, kot so Obzorje Evropa, instrument za povezovanje Evrope, Erasmus+, EaSI in InvestEU.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
(18)  Tretje države, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), lahko v programih Unije sodelujejo v okviru sodelovanja, vzpostavljenem na podlagi Sporazuma EGP, ki določa izvajanje programov s sklepom na podlagi navedenega sporazuma. Tretje države lahko sodelujejo tudi na podlagi drugih pravnih instrumentov. V to uredbo bi bilo treba uvesti posebno določbo, ki bi podelila potrebne pravice in dostop odgovornemu odredbodajalcu, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskemu računskemu sodišču, da bi lahko celovito izvrševali svoje pristojnosti.
(18)  Tretje države, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), lahko v programih Unije sodelujejo v okviru sodelovanja, vzpostavljenem na podlagi Sporazuma EGP, ki določa izvajanje programov s sklepom na podlagi navedenega sporazuma. Tretje države lahko sodelujejo tudi na podlagi drugih pravnih instrumentov. V to uredbo bi bilo treba uvesti posebno določbo, ki bi podelila potrebne pravice in dostop odgovornemu odredbodajalcu, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskemu računskemu sodišču, da bi lahko celovito izvrševali svoje pristojnosti. O prispevkih tretjih držav k programu bi bilo treba letno poročati proračunskemu organu.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
(22)  Od svoje ustanovitve je Evropska filmska akademija razvila edinstveno znanje in izkušnje ter je v edinstvenem položaju, da oblikuje vseevropsko skupnost filmskih ustvarjalcev in strokovnjakov, promovira in širi evropske filme zunaj nacionalnih meja ter oblikuje resnično evropsko občinstvo. Zato bi moral biti upravičen do neposredne podpore Unije.
(22)  Od svoje ustanovitve Evropska filmska akademija s svojim posebnim strokovnim znanjem in edinstvenim položajem prispeva k oblikovanju vseevropske skupnosti filmskih ustvarjalcev in strokovnjakov, promovira in razširja evropske filme zunaj nacionalnih meja ter goji mednarodno občinstvo vseh starosti. Zato bi morala biti v okviru sodelovanja z Evropskim parlamentom pri organizaciji nagrade LUX izjemoma upravičena do neposredne podpore Unije. Vendar mora biti neposredna podpora vezana na pogajanja o sporazumu o sodelovanju med obema stranema s posebnimi nalogami in cilji, izplačilo neposredne podpore pa bi moralo biti mogoče šele po njegovi sklenitvi. To Evropski filmski akademiji ne preprečuje, da v okviru različnih sklopov programa zaprosi za financiranje drugih pobud in projektov.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
(23)  Od svoje ustanovitve je mladinski orkester Evropske unije razvil edinstveno strokovno znanje pri spodbujanju medkulturnega dialoga, medsebojnega spoštovanja in razumevanja s pomočjo kulture. Mladinski orkester Evropske unije je poseben v tem, da gre za evropski orkester, ki presega kulturne meje, sestavljajo pa ga mladi glasbeniki, ki so bili izbrani na podlagi zahtevnih umetniških meril po strogo določenem vsakoletnem postopku za avdicije v vsaki državi članici. Zato bi moral biti upravičen do neposredne podpore Unije.
(23)  Od svoje ustanovitve je mladinski orkester Evropske unije razvil edinstveno strokovno znanje pri spodbujanju bogate glasbene dediščine, dostopa do glasbe in medkulturnega dialoga, medsebojnega spoštovanja in razumevanja s pomočjo kulture, pa tudi s krepitvijo profesionalizma mladih glasbenikov ter zagotavljanjem znanj in spretnosti, potrebnih za kariero v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Države članice in institucije Unije, vključno z več zaporednimi predsedniki Komisije in Evropskega parlamenta, so priznale prispevek orkestra Evropske unije. Posebnost mladinskega orkestra Evropske unije je, da gre za evropski orkester, ki presega kulturne meje, sestavljajo pa ga mladi glasbeniki, ki so bili izbrani na podlagi zahtevnih umetniških meril po strogo določenem in preglednem vsakoletnem postopku za avdicije v vsaki državi članici. Zato bi moral biti na podlagi posebnih nalog in ciljev, ki jih določi in redno ocenjuje Komisija, izjemoma upravičen do neposredne podpore Unije. Za zagotovitev te podpore bi moral mladinski orkester Evropske unije povečati svojo prepoznavnost, si prizadevati za bolj uravnoteženo zastopanost glasbenikov iz vseh držav članic v orkestru ter diverzificirati svoje prihodke z dejavnimi prizadevanji za finančno podporo iz virov, ki niso finančna sredstva Unije.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
(26)  Finančna pomoč bi morala biti uporabljena za sorazmerno odpravljanje nedelovanja trga ali neoptimalnih naložbenih okoliščin, ukrepi pa se ne bi smeli podvajati ali v celoti nadomestiti zasebnega financiranja ali izkrivljati konkurenco na notranjem trgu. Dejavnosti bi morale imeti jasno evropsko dodano vrednost.
(26)  Finančna pomoč bi morala biti uporabljena za sorazmerno odpravljanje nedelovanja trga ali neoptimalnih naložbenih okoliščin, ukrepi pa se ne bi smeli podvajati ali v celoti nadomestiti zasebnega financiranja ali izkrivljati konkurenco na notranjem trgu. Ukrepi bi morali imeti jasno evropsko dodano vrednost in morali bi ustrezati posameznim projektom, ki jih podpirajo. Program ne bi smel upoštevati zgolj gospodarske vrednosti projektov, temveč tudi njihovo kulturno in ustvarjalno razsežnost ter posebnosti sektorjev, na katere se nanašajo.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)
(26a)  Za financiranje ukrepov v okviru mednarodne razsežnosti programa bi bilo treba uporabiti tudi sredstva iz programov, vzpostavljenih z Uredbo …/… [instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje]1a in Uredbo …/… [IPA III]1b. Ti ukrepi bi se morali izvajati v skladu s to uredbo.
__________________
1a 2018/0243(COD).
1b 2018/0247(COD).
Sprememba 35
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27
(27)  Eden največjih izzivov kulturnih in ustvarjalnih sektorjev je njihov dostop do financiranja svojih dejavnosti za ohranitev ali povečanje konkurenčnosti ali mednarodne uveljavitve svojih dejavnosti. Cilji politike tega programa bi morali biti obravnavani tudi s finančnimi instrumenti in proračunskimi jamstvi v okviru političnega okna sklada InvestEU.
(27)  Kulturni in ustvarjalni sektorji so inovativni, odporni in rastoči sektorji gospodarstva Unije, v okviru katerih se iz intelektualne lastnine ter ustvarjalnosti posameznikov ustvarjata tržna in kulturna vrednost. Ker pa so razdrobljeni in njihove prednosti niso vidne, imajo omejen dostop do zasebnega financiranja. Eden največjih izzivov za kulturne in ustvarjalne sektorje je povečati njihov dostop do financiranja, ki je bistvenega pomena za njihovo rast ter za ohranitev ali povečanje njihove konkurenčnosti na mednarodni ravni. Cilji politike tega programa bi morali biti obravnavani tudi s finančnimi instrumenti in proračunskimi jamstvi, zlasti za MSP, v okviru političnega okna sklada InvestEU v skladu s praksami, razvitimi v okviru jamstvene sheme za kulturne in ustvarjalne sektorje, vzpostavljene z Uredbo (EU) št. 1295/2013.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
(28)  Ob upoštevanju tehničnega strokovnega znanja, ki je potrebno za oceno predlogov v okviru posebnih dejavnosti iz programa, bi bilo treba določiti, da so lahko komisije za ocenjevanje, kjer je to primerno, sestavljene iz zunanjih strokovnjakov.
(28)  Učinek, kakovost in učinkovitost pri izvajanju projekta bi morala biti ključna ocenjevalna merila za izbiro zadevnega projekta. Ob upoštevanju tehničnega strokovnega znanja, ki je potrebno za oceno predlogov v okviru posebnih dejavnosti iz programa, bi bilo treba določiti, da so lahko komisije za ocenjevanje, kjer je to primerno, sestavljene iz zunanjih strokovnjakov, ki bi morali imeti strokovno znanje in vodstvene izkušnje na področju ocenjenega projekta. Kjer je to primerno, bi bilo treba upoštevati, da je treba zagotavljati splošno skladnost s cilji vključevanja in raznolikosti občinstva.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
(29)  Program bi moral vključevati realističen in obvladljiv sistem kazalnikov uspešnosti za trajno spremljanje ukrepov in uspešnosti. To spremljanje, pa tudi ukrepi obveščanja in komuniciranja v zvezi s programom in njegovimi ukrepi, bi morali temeljiti na treh sklopih programa.
(29)  Program bi moral vključevati realističen in obvladljiv sistem kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov uspešnosti za trajno spremljanje ukrepov in uspešnosti ob upoštevanju vrednosti umetnosti ter kulturnih in ustvarjalnih sektorjev samih na sebi. Te kazalnike uspešnosti bi bilo treba razviti skupaj z deležniki. To spremljanje, pa tudi ukrepi obveščanja in komuniciranja v zvezi s programom in njegovimi ukrepi, bi morali temeljiti na treh sklopih programa. V sklopih bi bilo treba upoštevati enega ali več kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov. Ti kazalniki bi morali biti ocenjeni v skladu s to uredbo.
Sprememba 38
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)
(29a)  Glede na kompleksnost in težavnost zbiranja, analiziranja in prilagajanja podatkov ter merjenja vpliva kulturnih politik in opredeljevanja kazalnikov bi morala Komisija okrepiti sodelovanje v okviru svojih služb, zlasti Skupnega raziskovalnega središča in Eurostata, za potrebe zbiranja ustreznih statističnih podatkov. Komisija bi morala delovati v sodelovanju s centri odličnosti v Uniji, nacionalnimi statističnimi inštituti in organizacijami, povezanimi s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji v Evropi, ter v sodelovanju s Svetom Evrope, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Unescom.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
(32)  Vrste financiranja in načine izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi njihove ustreznosti za uresničevanje specifičnih ciljev in rezultatov ukrepov, pri čemer se upoštevajo zlasti stroški kontrol, upravno breme in pričakovana stopnja neupoštevanja veljavnih pravil. To bi moralo vključevati razmislek o uporabi pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranja, ki ni povezano s stroški, kot je določeno v členu 125(1) finančne uredbe.
(32)  Vrste financiranja in načine izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati na podlagi ustreznosti izvajalca projekta za uresničevanje specifičnih ciljev in rezultatov ukrepov, pri čemer se upoštevajo zlasti velikost izvajalca in projekta, stroški kontrol, upravno breme in pričakovana stopnja neupoštevanja veljavnih pravil. To bi moralo vključevati razmislek o uporabi pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter financiranja, ki ni povezano s stroški, kot je določeno v členu 125(1) finančne uredbe.
Sprememba 40
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)
(33a)  Da bi se čim bolje izkoristile sinergije med skladi Unije in neposredno upravljanimi instrumenti, bi bilo treba olajšati zagotavljanje podpore za operacije, ki so že prejele pečat odličnosti.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34
(34)  V skladu s členom 94 Sklepa Sveta 2013/755/EU28 so osebe in subjekti s sedežem v čezmorskih državah in ozemljih upravičeni do financiranja v skladu s pravili in cilji programa ter ureditvami, ki se uporabljajo v državi članici, s katero je zadevni ČDO povezan.
(34)  V skladu s členom 94 Sklepa Sveta 2013/755/EU28 so osebe in subjekti s sedežem v čezmorskih državah in ozemljih upravičeni do financiranja v skladu s pravili in cilji programa ter ureditvami, ki se uporabljajo v državi članici, s katero je zadevni ČDO povezan. Pri izvajanju programa je treba upoštevati omejitve zaradi oddaljenosti teh držav ali ozemelj, njihovo udeležbo v programu pa bi bilo treba redno spremljati in ocenjevati.
__________________
__________________
28 Sklep Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) (UL L 344, 19.12.2013, str. 1).
28 Sklep Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) (UL L 344, 19.12.2013, str. 1).
Sprememba 42
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)
(34a)  V skladu s členom 349 PDEU bi bilo treba sprejeti ukrepe za povečanje udeležbe najbolj oddaljenih regij v vseh ukrepih. Spodbujati bi bilo treba izmenjave v okviru mobilnosti za umetnike in njihova dela ter sodelovanje med ljudmi in organizacijami iz teh in sosednjih regij ter iz tretjih držav. To bo ljudem omogočilo koristi od konkurenčnih prednosti, ki jih lahko prinesejo kulturne in ustvarjalne industrije, kot sta zlasti gospodarska rast in zaposlovanje. Take ukrepe bi bilo treba redno spremljati in ocenjevati.
Sprememba 43
Predlog uredbe
Uvodna izjava 36
(36)  Za zagotovitev nemotenega izvajanja programa se lahko stroški, ki jih je upravičenec imel pred vložitvijo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev, zlasti stroškov, povezanih s pravicami intelektualne lastnine, štejejo za upravičene, če so neposredno povezani z izvajanjem podprtih ukrepov.
(36)  Za zagotovitev neprekinjenosti finančne podpore v okviru programa in kritje vse večjih vrzeli v financiranju, ki jih občutijo upravičenci, bi bilo treba stroške, ki jih je upravičenec imel pred vložitvijo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev, zlasti stroške, povezane s pravicami intelektualne lastnine, šteti za upravičene, če so neposredno povezani z izvajanjem podprtih ukrepov.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38
(38)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje programa dela. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta. Zagotoviti je treba pravilen zaključek predhodnega programa, zlasti glede nadaljevanja večletne ureditve za njegovo upravljanje, kot je financiranje tehnične in upravne pomoči. Tehnična in administrativna pomoč bi morala od [1. januarja 2021] po potrebi zagotoviti upravljanje ukrepov, ki do [31. decembra 2020] še niso bili dokončani v okviru predhodnega programa.
(38)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte v zvezi s sprejetjem delovnih programov. Zagotoviti je treba pravilen zaključek predhodnega programa, zlasti glede nadaljevanja večletne ureditve za njegovo upravljanje, kot je financiranje tehnične in upravne pomoči. Tehnična in administrativna pomoč bi morala od [1. januarja 2021] po potrebi zagotoviti upravljanje ukrepov, ki do [31. decembra 2020] še niso bili dokončani v okviru predhodnega programa.
___________________________
Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
Sprememba 45
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38 a (novo)
(38a)  Za zagotovitev uspešnega in učinkovitega izvajanja programa bi morala Komisija zagotoviti, da v fazi prijave in v fazi obdelave vlog ni nepotrebnih birokratskih bremen za prosilce.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38 b (novo)
(38b)  Glede na posebnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba posebno pozornost nameniti majhnim projektom in njihovi dodani vrednosti.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
(2)  „kulturni in ustvarjalni sektorji“ pomenijo vse sektorje, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniškem in drugem individualnem ali skupinskem ustvarjalnem izražanju. Te dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje ter ohranjanje blaga in storitev, ki vsebujejo kulturno, umetniško ali drugo ustvarjalno izražanje, ter povezane dejavnosti, kot sta izobraževanje ali upravljanje. Potencialno bodo tako nastale inovacije in ustvarjena delovna mesta, zlasti iz intelektualne lastnine. Ti sektorji vključujejo arhitekturo, arhive, knjižnice in muzeje, umetniške obrti, avdiovizualno področje (vključno s filmom, televizijo, videoigrami in večpredstavnostnimi vsebinami), snovno in nesnovno kulturno dediščino, oblikovanje (med drugim modno oblikovanje), festivale, glasbo, literaturo, uprizoritvene umetnosti, knjige in založništvo, radio in vizualne umetnosti;
(2)  „kulturni in ustvarjalni sektorji“ pomenijo vse sektorje, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniškem in drugem individualnem ali skupinskem ustvarjalnem izražanju ali praksah, ne glede na to, ali so te dejavnosti tržno ali netržno naravnane. Te dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje ter ohranjanje prakse, blaga in storitev, ki vsebujejo kulturno, umetniško ali drugo ustvarjalno izražanje, ter povezane dejavnosti, kot sta izobraževanje ali upravljanje. Mnoge od teh dejavnosti lahko privedejo do inovacij in novih delovnih mest, zlasti iz intelektualne lastnine. Ti sektorji vključujejo arhitekturo, arhive, knjižnice in muzeje, umetniške obrti, avdiovizualno področje (vključno s filmom, televizijo, videoigrami in večpredstavnostnimi vsebinami), snovno in nesnovno kulturno dediščino, glasbo, literaturo, uprizoritvene umetnosti, knjige in založništvo, radio, vizualne umetnosti, festivale ter oblikovanje, vključno z modnim oblikovanjem;
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka -a (novo)
(-a)  prispevanje k priznanju in promociji vrednosti kulture same po sebi ter varovanje in spodbujanje kakovosti evropske kulture in ustvarjalnosti kot posebne razsežnosti osebnega razvoja, izobraževanja, socialne kohezije, svobode izražanja in mnenja ter umetnosti, s tem pa okrepitev in izboljšanje demokracije, kritičnega razmišljanja, občutka pripadnosti in državljanstva ter zagotovitev pluralnosti medijev in kulturne krajine;
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a
(a)  spodbujanje evropskega sodelovanja na področju kulturne in jezikovne raznolikosti ter dediščine;
(a)  spodbujanje evropskega sodelovanja na področju kulturne in jezikovne raznolikosti, vključno s krepitvijo vloge umetnik in kulturnih izvajalcev, kakovosti evropske kulturne in umetniške produkcije ter skupne snovne in nesnovne evropske kulturne dediščine;
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b
(b)  povečanje konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti avdiovizualnega sektorja.
(b)  spodbujanje konkurenčnosti vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter povečati njihovo gospodarsko težo, zlasti avdiovizualnega sektorja, z ustvarjanjem delovnih mest v teh sektorjih ter povečanjem njihove inovativnosti in ustvarjalnosti.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a
(a)  okrepitev gospodarske, družbene in zunanje razsežnosti sodelovanja na evropski ravni za razvoj in spodbujanje evropske kulturne raznolikosti in evropske kulturne dediščine ter krepitev konkurenčnosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in okrepitev mednarodnih kulturnih odnosov;
(a)  okrepitev gospodarske, umetniške, kulturne, družbene in zunanje razsežnosti sodelovanja na evropski ravni za razvoj in spodbujanje evropske kulturne raznolikosti in evropske kulturne snovne in nesnovne dediščine, krepitev konkurenčnosti in inovativnosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in okrepitev mednarodnih kulturnih odnosov;
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a a (novo)
(aa)  spodbujanje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z avdiovizualnim sektorjem, podpiranje umetnikov, izvajalcev, obrtnikov in udeležbe občinstva, pri čemer se poseben poudarek nameni enakosti spolov in premalo zastopanim skupinam;
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b
(b)  spodbujanje konkurenčnosti in razširitve evropske avdiovizualne industrije;
(b)  spodbujanje konkurenčnosti, inovativnosti in razširitve evropskega avdiovizualnega sektorja, zlasti MSP, neodvisnih produkcijskih družb in organizacij v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ter spodbujanje kakovostnih dejavnosti evropskega avdiovizualnega sektorja na trajnosten način, z namenom uravnoteženega sektorskega in geografskega pristopa;
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c
(c)  spodbujanje političnega sodelovanja in inovativnih ukrepov, ki podpirajo vse sklope programa, vključno s spodbujanjem raznolikega in pluralističnega medijskega okolja, medijske pismenosti in socialne vključenosti.
(c)  spodbujanje političnega sodelovanja in inovativnih ukrepov, vključno z novimi poslovnimi in upravljavskimi modeli ter ustvarjalnimi rešitvami, ki podpirajo vse sklope programa ter vse kulturne in ustvarjalne sektorje, vključno z varovanjem svobode umetniškega izražanja in spodbujanjem raznolikega, neodvisnega in pluralističnega kulturnega in medijskega okolja, medijske pismenosti, digitalnih znanj in spretnosti, kulturnega in umetniškega izobraževanja, enakosti spolov, aktivnega državljanstva, medkulturnega dialoga, odpornosti in socialne vključenosti, zlasti invalidov, vključno z večjo dostopnostjo kulturnih dobrin in storitev;
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)
(ca)  spodbujanje mobilnosti umetnikov in izvajalcev v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter kroženja njihovih del;
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c b (novo)
(cb)  zagotavljanje podatkov, analiz in ustreznega niza kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov za kulturne in ustvarjalne sektorje ter oblikovanje skladnega sistema vrednotenja in ocenjevanja učinka, vključno s čezsektorsko razsežnostjo.
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka c
(c)  „MEDSEKTORSKI sklop“ zajema dejavnosti v vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.
(c)  „MEDSEKTORSKI sklop“ zajema dejavnosti v vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, vključno s sektorjem novičarskih medijev.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)
Člen 3a
Evropska dodana vrednost
Priznavanje vrednosti kulture in ustvarjalnosti same na sebi in njune gospodarske vrednosti ter spoštovanje kakovosti in pluralnosti vrednot in politik Unije.
Program podpira samo tiste ukrepe in dejavnosti, ki ustvarjajo potencialno evropsko dodano vrednost in ki prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3.
Evropska dodana vrednost ukrepov in dejavnosti programa se na primer zagotovi z:
(a)  nadnacionalno naravo ukrepov in dejavnosti, ki dopolnjujejo regionalne, nacionalne, mednarodne in druge programe in politike, in vplivom teh ukrepov in dejavnosti na dostop državljanov do kulture, na dejavno udeležbo državljanov, izobraževanje, socialno vključenost in medkulturni dialog;
(b)  razvojem in spodbujanjem nadnacionalnega in mednarodnega sodelovanja med kulturnimi in ustvarjalnimi akterji, vključno z umetniki, avdiovizualnimi strokovnjaki, kulturnimi in ustvarjalnimi organizacijami in MSP ter izvajalci v avdiovizualnem sektorju, s poudarkom na spodbujanju celovitejših, hitrejših, učinkovitejših in dolgoročnejših odgovorov na globalne izzive, zlasti na prehod na digitalno tehnologijo;
(c)  ekonomijo obsega ter rastjo in delovnimi mesti, ki jih omogoča podpora Unije, kar ustvarja učinek finančnega vzvoda na dodatna sredstva;
(d)  zagotovitvijo bolj enakih konkurenčnih pogojev v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih z upoštevanjem posebnosti različnih držav, vključno z državami ali regijami s posebnimi geografskimi ali jezikovnimi razmerami, kot so najbolj oddaljene regije iz člena 349 PDEU ter čezmorske države in ozemlja, ki so pod pristojnostjo države članice, iz Priloge II k PDEU;
(e)  spodbujanjem diskurza o skupnih evropskih koreninah in raznolikosti.
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka -a (novo)
(-a)  spodbujati umetniško izražanje in ustvarjanje;
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka -a a (novo)
(-aa)  gojiti talente, kompetence ter znanja in spretnosti, pa tudi spodbujati sodelovanje in inovacije v celotni verigi kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z dediščino;
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a
(a)  okrepiti čezmejno razsežnost in kroženje evropskih kulturnih in ustvarjalnih izvajalcev in del;
(a)  okrepiti čezmejno razsežnost, kroženje in prepoznavnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih izvajalcev in njihovih del, med drugim prek programov gostovanja, turnej, prireditev, razstav in festivalov, pa tudi s spodbujanjem izmenjave primerov dobre prakse ter okrepitvijo strokovne usposobljenosti;
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b
(b)  povečati kulturno udejstvovanje v Evropi;
(b)  povečati dostop do kulture, kulturno udejstvovanje in ozaveščenost ter vključevanje občinstva v vsej Evropi, zlasti za invalide in osebe iz prikrajšanih okolij;
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c
(c)  spodbujati družbeno odpornost in socialno vključevanje s kulturo in kulturno dediščino;
(c)  spodbujati družbeno odpornost ter krepiti socialno vključenost, medkulturni in demokratični dialog in kulturno izmenjavo z umetnostjo, kulturo in kulturno dediščino;
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d
(d)  okrepiti zmogljivost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za uspeh, ustvarjanje delovnih mest in rast;
(d)  okrepiti zmogljivost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za uspeh in inovacije, ustvarjanje umetniških del, ustvarjanje in razvoj ključnih kompetenc, znanj, spretnosti, novih umetniških praks ter trajnostnih delovnih mest in rast ter prispevanje k lokalnemu in regionalnemu razvoju;
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)  spodbujati strokovno usposobljenost oseb v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter krepitev njihovega položaja z ustreznimi ukrepi;
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka e
(e)  okrepiti evropsko identiteto in vrednote s kulturno ozaveščenostjo, umetnostno vzgojo in ustvarjalnostjo v izobraževanju na podlagi kulture;
(e)  okrepiti evropsko identiteto, aktivno državljanstvo ter občutek skupnosti in demokratične vrednote s kulturno ozaveščenostjo, kulturno dediščino, izražanjem, kritičnim razmišljanjem, umetniškim izražanjem, prepoznavnostjo in priznavanjem ustvarjalcev, umetnostno vzgojo in ustvarjalnostjo na podlagi kulture v formalnem, neformalnem in priložnostnem vseživljenjskem učenju;
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f
(f)  spodbujati mednarodni razvoj zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za delovanje na mednarodni ravni;
(f)  spodbujati mednarodni razvoj zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z lokalnimi organizacijami in mikroorganizacijami, za delovanje na mednarodni ravni;
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka g
(g)  prispevati h globalni strategiji Unije za mednarodne odnose prek kulturne diplomacije.
(g)  prispevati h globalni strategiji Unije za mednarodne kulturne povezave s prizadevanjem za zagotovitev dolgoročnega učinka strategije s pristopom medčloveških stikov, ki vključuje kulturna omrežja, civilno družbo in lokalne organizacije.
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)
Kot del posebnih ukrepov v okviru sklopa KULTURA se glasbenemu sektorju nameni posebna pozornost z vidika finančne porazdelitve in usmerjenih ukrepov. Posebej prilagojeni razpisi in instrumenti prispevajo k povečanju konkurenčnosti glasbenega sektorja in reševanju nekaterih posebnih izzivov, s katerimi se sooča.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a
(a)  negovati nadarjenost in spretnosti ter spodbujati sodelovanje in inovacije na področju ustvarjanja in produkcije evropskih avdiovizualnih del;
(a)  negovati nadarjenost, kompetence, znanja in spretnosti, spodbujati uporabo digitalnih tehnologij ter spodbujati sodelovanje, mobilnost in inovacije na področju ustvarjanja in produkcije evropskih avdiovizualnih del, vključno na čezmejni ravni;
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b
(b)  izboljšati kinematografsko in spletno distribucijo ter zagotoviti širši čezmejni dostop do evropskih avdiovizualnih del, vključno z inovativnimi poslovnimi modeli in uporabo novih tehnologij;
(b)  izboljšati nadnacionalno in mednarodno kroženje ter spletno in nespletno distribucijo, zlasti kinematografsko distribucijo evropskih avdiovizualnih del v novem digitalnem okolju;
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  mednarodnemu občinstvu zagotoviti širši dostop do avdiovizualnih del Unije, zlasti s promocijo, prireditvami, filmskim opismenjevanjem in festivali;
Sprememba 73
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b b (novo)
(bb)  krepiti avdiovizualno dediščino in olajšati dostop do avdiovizualnih arhivov in knjižnic, jih podpirati in promovirati kot vire spominov, izobraževanja, ponovne uporabe in novih poslovnih dejavnosti, tudi prek najnovejše digitalne tehnologije;
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c
(c)  spodbujati evropska avdiovizualna dela in podpirati razvoj občinstva v Evropi in zunaj nje.
(c)  spodbujati evropska avdiovizualna dela in podpirati vključevanje občinstva vseh starosti, zlasti mladih in invalidov, za proaktivno in zakonito uporabo avdiovizualnih del v Evropi in zunaj nje, ter za izmenjavo vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki, tudi s spodbujanjem izobraževanja na področju filmske in avdiovizualne umetnosti.
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2
Te prednostne naloge se obravnavajo s podporo ustvarjanju, spodbujanju, dostopu in razširjanju evropskih del, ki bi lahko dosegla večje občinstvo v Evropi in zunaj nje, s čimer se prilagajajo novemu razvoju trga in spremljajo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah.
Te prednostne naloge se obravnavajo s podporo ustvarjanju, spodbujanju, dostopu in razširjanju evropskih del, ki širijo evropske vrednote in skupno identiteto in ki bi lahko dosegla občinstvo vseh starosti v Evropi in zunaj nje, s čimer se prilagajajo novemu razvoju trga in spremljajo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah.
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a
(a)  podpirati medsektorsko nadnacionalno politično sodelovanje, med drugim glede vloge kulture za socialno vključenost, in spodbujati poznavanje programa ter podpirati prenosljivost rezultatov;
(a)  podpirati medsektorsko nadnacionalno politično sodelovanje, med drugim glede spodbujanja vloge kulture za socialno vključenost, zlasti v zvezi z invalidi in za krepitev demokracije, in spodbujati poznavanje programa ter podpirati prenosljivost rezultatov, da bi se povečala prepoznavnost programa;
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b
(b)  spodbujati inovativne pristope k ustvarjanju vsebin, dostopu, distribuciji in promociji v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih;
(b)  spodbujati inovativne pristope k umetniškemu ustvarjanju vsebin in umetniškim raziskavam, dostopu, distribuciji in promociji, ob upoštevanju varstva avtorskih pravic, v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki vključujejo tako tržne kot netržne razsežnosti;
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c
(c)  spodbujati medsektorske dejavnosti, ki zajemajo več sektorjev, s ciljem prilagajanja strukturnim spremembam, s katerimi se sooča medijski sektor, med drugim s krepitvijo svobodnega, raznolikega in pluralističnega medijskega okolja, kakovostnega novinarstva in medijske pismenosti;
(c)  spodbujati medsektorske dejavnosti, ki zajemajo več sektorjev, s ciljem prilagajanja strukturnim in tehnološkim spremembam, s katerimi se sooča medijski sektor, med drugim s krepitvijo svobodnih, raznolikih in pluralističnih medijev, umetniškega in kulturnega okolja, poklicne etike v novinarstvu, kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti, zlasti med mladimi za pomoč pri prilagajanju na nova medijska orodja in oblike ter za preprečevanje širjenja dezinformacij;
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d
(d)  vzpostaviti in podpirati centre programa za promocijo programa v njihovi državi ter spodbujati čezmejno sodelovanje v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.
(d)  vzpostaviti centre programa in podpirati njihovo dejavno udeležbo v sodelujočih državah za pravično in uravnoteženo promocijo programa v teh državah tudi prek mreženja na terenu, in za podporo kandidatom v zvezi s programom in zagotavljanje osnovnih informacij o drugih ustreznih možnostih podpore, ki so na voljo v okviru programov, ki jih financira Unija, ter spodbujati čezmejno sodelovanje in izmenjavo dobre prakse v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.
Sprememba 80
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1
Finančna sredstva za izvajanje programa v obdobju 2021–2027 znašajo 1 850 000 000 EUR po trenutnih cenah.
Finančna sredstva za izvajanje programa v obdobju 2021–2027 znašajo 2 806 000 000 EUR po stalnih cenah.
Sprememba 81
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 1
–  do 609 000 000 EUR za cilj iz člena 3(2)(a) (sklop KULTURA);
–  najmanj 33 % za cilj iz člena 3(2)(a) (sklop KULTURA);
Sprememba 82
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 2
–  do 1 081 000 000 EUR za cilj iz člena 3(2)(b) (sklop MEDIA);
–  najmanj 58 % za cilj iz člena 3(2)(b) (sklop MEDIA);
Sprememba 83
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 3
–  do 160 000 000 EUR za dejavnosti iz člena 3(2)(c) (MEDSEKTORSKI sklop).
–  do 9 % za dejavnosti iz člena 3(2)(c) (MEDSEKTORSKI sklop), kar zagotavlja finančno dodelitev za vsak nacionalni center Ustvarjalne Evrope, ki znaša najmanj toliko kot finančna dodelitev iz Uredbe (Es) št. 1295/2013.
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3
3.  Poleg finančnih sredstev iz odstavka 1 in zaradi spodbujanja mednarodne razsežnosti programa se lahko dajo na voljo dodatni finančni prispevki iz zunanjih finančnih instrumentov [instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje, instrument za predpristopno pomoč (IPA III)] v podporo ukrepom, ki se izvajajo in upravljajo v skladu s to uredbo. Ta prispevek se financira v skladu z uredbami, s katerimi so bili vzpostavljeni navedeni instrumenti.
3.  Poleg finančnih sredstev iz odstavka 1 in zaradi spodbujanja mednarodne razsežnosti programa se lahko dajo na voljo dodatni finančni prispevki iz zunanjih finančnih instrumentov [instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje, instrument za predpristopno pomoč (IPA III)] v podporo ukrepom, ki se izvajajo in upravljajo v skladu s to uredbo. O prispevku, ki se financira v skladu z uredbami, s katerimi so bili vzpostavljeni navedeni instrumenti, se vsako leto poroča proračunskemu organu skupaj s prispevki tretjih držav k programu.
Sprememba 85
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Tretje države lahko sodelujejo v strukturah upravljanja programov in na forumih deležnikov, da bi se olajšala izmenjava informacij.
Sprememba 151
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2
2.  Sodelovanje držav iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 v sklopu MEDIA in MEDSEKTORSKEM sklopu je odvisno od izpolnjevanja pogojev iz Direktive 2010/13/EU.
2.  Sodelovanje držav iz točk (a) do (d) odstavka 1 v sklopu MEDIA in MEDSEKTORSKEM sklopu je odvisno od izpolnjevanja pogojev iz Direktive 2010/13/EU.
Sprememba 86
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Sporazumi s tretjimi državami, pridruženimi programu na podlagi te uredbe, se podprejo s hitrejšimi postopki, kot so postopki na podlagi Uredbe (EU) št. 1295/2013, sporazumi z novimi državami pa se dejavno spodbujajo.
Sprememba 87
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1
1.  V skladu s finančno uredbo se lahko programu pridružijo mednarodne organizacije, dejavne na področjih, ki jih zajema program.
1.  Programu se lahko pridružijo mednarodne organizacije, dejavne na področjih, ki jih zajema program, kot so Unesco, Svet Evrope z bolj strukturiranim sodelovanjem v okviru programov kulturnih poti in Euroimages, observatorij Urada Evropske unije za intelektualno lastnino, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino ter Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, na podlagi skupnih prispevkov k uresničevanju ciljev programa in v skladu s finančno uredbo.
Sprememba 152
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2
2.  Unija je med trajanjem programa članica Evropskega avdiovizualnega observatorija. Sodelovanje Unije v Observatoriju prispeva k uresničevanju prednostnih nalog sklopa MEDIA. Komisija zastopa Unijo v odnosih z Observatorijem. Sklop MEDIA podpira plačilo prispevka za članstvo Unije v Observatoriju, da se spodbujajo zbiranje podatkov in analize v avdiovizualnem sektorju.
2.  Unija je med trajanjem programa članica Evropskega avdiovizualnega observatorija. Sodelovanje Unije v Observatoriju prispeva k uresničevanju prednostnih nalog sklopa MEDIA. Komisija zastopa Unijo v odnosih z Observatorijem. Sklop MEDIA podpira plačilo prispevka za članstvo Unije v Observatoriju ter zbiranje podatkov in analize v avdiovizualnem sektorju.
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)
Člen 9a
Zbiranje podatkov za kulturni in ustvarjalni sektor
Komisija okrepi sodelovanje v okviru svojih služb, kot sta Skupno raziskovalno središče in EUROSTAT, z namenom zbiranja ustreznih statističnih podatkov za merjenje in analizo vpliva kulturnih politik. Pri tej nalogi Komisija deluje v sodelovanju z evropskimi centri odličnosti in državnimi statističnimi uradi ter s Svetom Evrope, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj in Unescom. Tako prispeva k doseganju ciljev sklopa Kultura in pozorno spremlja nadaljnji razvoj kulturne politike, tudi z vključitvijo deležnikov v zgodnji fazi v razmislek in prilagoditev kazalnikov, ki so skupni za različne sektorje ali specifični za posamezno področje dejavnosti. Komisija o teh dejavnostih redno poroča Evropskemu parlamentu.
Sprememba 89
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3
3.  Operacije mešanega financiranja iz tega programa se izvajajo v skladu z [Uredbo InvestEU] in naslovom X finančne uredbe.
3.  Operacije mešanega financiranja iz tega programa se izvajajo v skladu z naslovom X finančne uredbe ter postopki iz [Uredbe InvestEU]. Namenski jamstveni instrument, ustvarjen v okviru programa Ustvarjalna Evropa, se bo nadaljeval v okviru [Uredbe InvestEU] in upošteval prakse izvajanja, razvite v okviru Jamstvenega instrumenta za kulturne in ustvarjalne sektorje, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1295/2013.
Sprememba 90
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4
4.  Prispevki v mehanizem vzajemnega zavarovanja lahko krijejo tveganje, povezano z izterjavo sredstev, ki jih dolgujejo prejemniki, in se štejejo za zadostno jamstvo v skladu s finančno uredbo. Uporabljajo se določbe iz [člena X] Uredbe XXX [naslednica uredbe o jamstvenem skladu].
4.  Prispevki v mehanizem vzajemnega zavarovanja lahko krijejo tveganje, povezano z izterjavo sredstev, ki jih dolgujejo prejemniki, in se štejejo za zadostno jamstvo v skladu s finančno uredbo. Uporabljajo se določbe iz [člena X] Uredbe XXX [naslednica uredbe o jamstvenem skladu] na podlagi in ob upoštevanju že razvitih praks izvajanja.
Sprememba 91
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Za spodbujanje mednarodne razsežnosti programa programi iz Uredbe …/… [instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje] in Uredbe …/… [instrument za predpristopno pomoč (IPA III)] finančno podpirajo ukrepe, vzpostavljene s to uredbo. Ta uredba se uporablja za uporabo teh programov ob zagotavljanju skladnosti s predpisi, ki jih urejajo.
Sprememba 92
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1
1.  Program se izvaja s programi dela iz člena 110 finančne uredbe. V programih dela se po potrebi določi skupni znesek, namenjen za operacije mešanega financiranja.
1.  Program se izvaja z letnimi programi dela iz člena 110 finančne uredbe. Pred sprejetjem programov dela se opravijo posvetovanja z različnimi deležniki, da se zagotovi, da bodo načrtovani ukrepi kar najbolje podprli različne vključene sektorje. V programih dela se po potrebi določi skupni znesek, namenjen za operacije mešanega financiranja, ki ne nadomesti neposrednega financiranja v obliki subvencij.
V letnem programu dela se natančno določijo splošni in posebni cilji ter ustrezne prednostne naloge politike in ukrepi programa ter dodeljeni proračun za vsak ukrep. V letnem programu dela je naveden tudi okvirni časovni načrt izvajanja.
Sprememba 93
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2
2.  Komisija sprejme program dela z izvedbenim aktom.
2.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 19, da to uredbo dopolni s sprejetjem letnih programov dela.
Sprememba 94
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Pri razpisih za zbiranje predlogov se lahko upošteva potreba po zagotovitvi ustrezne podpore majhnim projektom v okviru sklopa Kultura prek ukrepov, ki lahko vključujejo tudi višje stopnje sofinanciranja.
Sprememba 95
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 b (novo)
1b.  Nepovratna sredstva se dodelijo ob upoštevanju naslednjih značilnosti zadevnih projektov:
(a)  kakovost projekta,
(b)  učinek;
(c)  kakovost in učinkovitost izvajanja.
Sprememba 96
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2
2.  Komisijo za ocenjevanje lahko sestavljajo zunanji strokovnjaki.
2.  Komisijo za ocenjevanje lahko sestavljajo zunanji strokovnjaki. Sestaja se v fizični navzočnosti članov ali na daljavo.
Strokovnjaki imajo strokovno ozadje, povezano s področjem, ki se ocenjuje. Komisija za ocenjevanje lahko prosi za mnenje strokovnjakov iz države, iz katere prihaja projekt.
Sprememba 97
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3
3.  Z odstopanjem od člena [130(2)] finančne uredbe in v upravičenih primerih se lahko stroški, ki so upravičencu nastali pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev, štejejo za upravičene, če so neposredno povezani z izvajanjem podprtih ukrepov in dejavnosti.
3.  Z odstopanjem od člena [130(2)] finančne uredbe in v upravičenih primerih se stroški, ki so upravičencu nastali pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev, štejejo za upravičene, če so neposredno povezani z izvajanjem podprtih ukrepov in dejavnosti.
Sprememba 98
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5 – uvodni del
5.  Naslednjim subjektom se lahko dodelijo nepovratna sredstva brez razpisa za zbiranje predlogov:
5.  Naslednjim subjektom se lahko izjemoma dodelijo nepovratna sredstva brez razpisa za zbiranje predlogov na podlagi posebnih nalog in ciljev, ki jih opredeli Komisija in se redno ocenjujejo v skladu s cilji programa:
Sprememba 99
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5 – točka a
(a)  Evropska filmska akademija;
(a)  Evropska filmska akademija v okviru sodelovanja z Evropskim parlamentom pri filmski nagradi LUX, po pogajanjih in podpisu sporazuma o sodelovanju s strani pogodbenic in v sodelovanju z Europa Cinemas; dokler omenjeni sporazum o sodelovanju ni sklenjen, se ustrezna odobrena sredstva razporedijo v rezervo;
Sprememba 100
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5 – točka b
(b)  Mladinski orkester Evropske unije.
(b)  Mladinski orkester Evropske unije za svoje dejavnosti, vključno z rednim izborom in usposabljanjem mladih glasbenikov iz vseh držav članic prek programov stalnega prebivališča, ki ponujajo mobilnost in priložnosti za sodelovanje na festivalih in turnejah v Uniji in na mednarodni ravni ter prispevajo k čezmejnemu širjenju evropske kulture in k internacionalizaciji poklicne poti mladih glasbenikov, pri čemer je cilj geografsko ravnotežje udeležencev; Mladinski orkester Evropske unije nenehno diverzificira svoje prihodke tako, da aktivno išče finančno podporo novih virov, s čimer zmanjša svojo odvisnost od financiranja Unije; dejavnosti Mladinskega orkestra Evropske unije so v skladu s cilji in prednostnimi nalogami programa in sklopa KULTURA, zlasti z vključevanjem občinstva.
Sprememba 101
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1
Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi splošno skladnost in dopolnjevanje programa z ustreznimi politikami in programi, zlasti tistimi, ki se nanašajo na uravnoteženo zastopanost spolov, izobraževanje, mlade in solidarnost, zaposlovanje in socialno vključenost, raziskave in inovacije, industrijo in podjetništvo, kmetijstvo in razvoj podeželja, okolje in podnebne ukrepe, kohezijo, regionalno in mestno politiko, državno pomoč ter mednarodno sodelovanje in razvoj.
Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi splošno skladnost in dopolnjevanje programa z ustreznimi politikami in programi, zlasti tistimi, ki se nanašajo na uravnoteženo zastopanost spolov, izobraževanje, sploh digitalno izobraževanje in izobraževanje na področju medijske pismenosti, mlade in solidarnost, zaposlovanje in socialno vključenost, zlasti pri marginaliziranih skupinah in manjšinah, raziskave in inovacije, vključno s socialnimi inovacijami, industrijo in podjetništvo, kmetijstvo in razvoj podeželja, okolje in podnebne ukrepe, kohezijo, regionalno in mestno politiko, trajnostni turizem, državno pomoč, mobilnost ter mednarodno sodelovanje in razvoj, tudi zavoljo spodbujanja učinkovite uporabe javnih sredstev;
Komisija zagotovi, da se pri izvajanju postopkov iz [programa InvestEU] za namene programa upoštevajo prakse, ki so se razvile v okviru Jamstvenega instrumenta za kulturne in ustvarjalne sektorje, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1295/2013.
Sprememba 102
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – točka b
(b)  izpolnjuje minimalne zahteve glede kakovosti navedenega razpisa za zbiranje predlogov;
(b)  izpolnjuje zahteve glede visoke kakovosti navedenega razpisa za zbiranje predlogov;
Sprememba 103
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Predlogi, ki jim je bil dodeljen pečat odličnosti, lahko prejmejo finančna sredstva neposredno iz drugih programov in iz skladov v skladu z Uredbo [uredba o skupnih določbah COM(2018)0375] v skladu s členom 67(5) Uredbe, če so ti predlogi skladni s cilji programa. Komisija zagotovi, da so merila za izbor in dodelitev projektov, ki prejmejo pečat odličnosti, skladna, jasna in pregledna za morebitne upravičence.
Sprememba 104
Predlog uredbe
Člen 16 a (novo)
Člen 16a
Jamstveni instrument za kulturne in ustvarjalne sektorje v okviru InvestEU
1.  Finančna podpora prek novega programa InvestEU temelji na ciljih in merilih Jamstvenega instrumenta za kulturne in ustvarjalne sektorje, ob upoštevanju specifičnosti sektorja.
2.  Program InvestEU zagotavlja:
(a)  dostop do financiranja malim in srednjim podjetjem ter mikro-, malim in srednjim organizacijam v kulturnem in ustvarjalnem sektorju;
(b)  jamstva sodelujočim finančnim posrednikom iz vseh držav, ki sodelujejo v Jamstvenem instrumentu;
(c)  dodatno strokovno znanje za sodelujoče finančne posrednike, da ocenijo tveganja, povezana z MSP ter mikro-, malimi in srednjimi organizacijami ter kulturnimi in ustvarjalnimi projekti;
(d)  obseg financiranja dolga, ki je na voljo MSP ter mikro-, malim in srednjim organizacijam;
(e)  možnost razvijanja raznovrstnega posojilnega portfelja ter predloge načrtov za trženje in promocijo za MSP ter mikro-, male in srednje organizacije;
(f)  naslednje vrste posojil: naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva brez jamstva z osebnim premoženjem; prenos podjetij; obratna sredstva (kot so začasno financiranje, financiranje za premostitev vrzeli, denarni tok, kreditne linije).
Sprememba 105
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Sklopi imajo skupen nabor kvalitativnih kazalnikov. Vsak sklop ima namenski nabor kazalnikov.
Sprememba 106
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2
2.  Da se zagotovi učinkovita ocena napredka programa pri doseganju njegovih ciljev, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 za oblikovanje določb za okvir za spremljanje in ocenjevanje, vključno s spremembami Priloge II za pregled ali dopolnitev kazalnikov, kadar bi bilo to potrebno.
2.  Da se zagotovi učinkovita ocena napredka programa pri doseganju njegovih ciljev, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 za oblikovanje določb za okvir za spremljanje in ocenjevanje, vključno s spremembami Priloge II za pregled ali dopolnitev kazalnikov. Komisija sprejme delegirani akt o kazalnikih do 31. decembra 2022.
Sprememba 107
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Razpoložljivi podatki o znesku prevzetih obveznosti in odobritev plačil, ki bi bil potreben za financiranje projektov s pečatom odličnosti, se vsako leto pošljejo obema vejama proračunskega organa vsaj tri mesece pred dnevom objave njunih stališč o proračunu Unije za naslednje leto v skladu z vzajemno dogovorjenim časovnim načrtom za letni proračunski postopek.
Sprememba 108
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2
2.  Vmesna ocena programa se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju programa, vendar najpozneje v štirih letih od začetka izvajanja programa.
2.  Vmesni pregled programa se opravi do 30. junija 2024.
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži vmesno poročilo z oceno do 31. decembra 2024.
Komisija po potrebi in na podlagi vmesnega pregleda poda zakonodajni predlog za spremembo te uredbe.
Sprememba 109
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3
3.  Ob koncu izvajanja programa, vendar ne pozneje kot v dveh letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno programa.
3.  Ob koncu izvajanja programa, vendar ne pozneje kot v dveh letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija predloži končno oceno programa.
Sprememba 110
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1
1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.
1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo, zlasti ime programa in, pri ukrepih, ki se financirajo v okviru sklopa MEDIA, logotip MEDIA. Komisija razvije logotip KULTURA, ki se uporablja za ukrepe, financirane v okviru sklopa KULTURA.
Sprememba 111
Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a
(a)  projekti sodelovanja;
(a)  nadnacionalni projekti sodelovanja, pri čemer se jasno razlikuje med malimi, srednjimi in velikimi projekti in pri čemer se posebej podprejo mikro in male kulturne organizacije;
Sprememba 112
Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d
(d)  mobilnost umetnikov ter kulturnih in ustvarjalnih izvajalcev;
(d)  mobilnost umetnikov, obrtnikov ter kulturnih in ustvarjalnih izvajalcev pri njihovih nadnacionalnih dejavnostih, vključno s kritjem stroškov, povezanih z umetniško dejavnostjo in kroženjem umetniških ter kulturnih del;
Sprememba 113
Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e
(e)  podpora kulturnim in ustvarjalnim organizacijam pri delovanju na mednarodni ravni;
(e)  podpora kulturnim in ustvarjalnim organizacijam pri delovanju na mednarodni ravni ter pri razvoju krepitve zmogljivosti;
Sprememba 114
Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a
(a)  podpora glasbenemu sektorju: spodbujanje raznolikosti, ustvarjalnosti in inovacij na področju glasbe, zlasti distribucije glasbenega repertoarja v Evropi in zunaj nje, ukrepi usposabljanja in razvoj občinstva z evropskim repertoarjem ter podpora zbiranju podatkov in analizi;
(a)  podpora glasbenemu sektorju: spodbujanje raznolikosti, ustvarjalnosti in inovacij na področju glasbe, zlasti glasbe v živo, tudi prek mreženja, distribucije in promocije raznolikih evropskih glasbenih del in repertoarja v Evropi in zunaj nje, usposabljanje, sodelovanje pri glasbi in dostop do nje, razvoj občinstva, prepoznavnost in priznavanje ustvarjalcev, promotorjev in umetnikov, zlasti mladih in zvez v nastajanju, ter podpora zbiranju podatkov in analizi;
Sprememba 115
Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b
(b)  podpora knjižnemu sektorju in založništvu: ciljno usmerjeni ukrepi za spodbujanje raznolikosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, zlasti za prevajanje in promocijo evropske književnosti prek meja v Evropi in zunaj nje, usposabljanje in izmenjavo sektorskih strokovnjakov, avtorjev in prevajalcev ter nadnacionalnih projektov za sodelovanje, inovacije in razvoj v tem sektorju;
(b)  podpora knjižnemu sektorju in založništvu: ciljno usmerjeni ukrepi za spodbujanje raznolikosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, zlasti prevajanje, priredba v dostopne oblike za invalide, promocija evropske književnosti prek meja v Evropi in zunaj nje, tudi prek knjižnic, usposabljanje in izmenjavo sektorskih strokovnjakov, avtorjev in prevajalcev ter nadnacionalnih projektov za sodelovanje, inovacije in razvoj v tem sektorju;
Sprememba 116
Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c
(c)  podpora sektorjema arhitekture in kulturne dediščine: ciljno usmerjeni ukrepi za mobilnost izvajalcev, krepitev zmogljivosti, razvoj občinstva in internacionalizacijo sektorjev arhitekture in kulturne dediščine, promocija kulture grajenega prostora (Baukultur), podporo za varovanje, ohranjanje in krepitev kulturne dediščine in njenih vrednot prek ozaveščanja, mreženja in vzajemnega učenja;
(c)  podpora sektorjem kulturne dediščine in arhitekturi: ciljno usmerjeni ukrepi za mobilnost izvajalcev, raziskave, vzpostavitev standardov visoke kakovosti, krepitev zmogljivosti, izmenjavo strokovnega znanja in spretnosti za obrtnike, vključevanje občinstva, podporo za varovanje, ohranjanje, prenovo življenjskih prostorov, prilagodljivo ponovno uporabo, promocijo kulture grajenega prostora (Baukultur), trajnost, razširjanje, krepitev in internacionalizacijo kulturne dediščine in njenih vrednot prek ozaveščanja, mreženja in vzajemnega učenja;
Sprememba 117
Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d
(d)  podpora drugim sektorjem: ciljno usmerjeni ukrepi v korist razvoja ustvarjalnih vidikov sektorjev oblikovanja in mode ter kulturnega turizma in za njihovo promocijo in zastopanje zunaj Evropske unije.
(d)  podpora drugim sektorjem: ciljno usmerjeni promocijski ukrepi v korist razvoja ustvarjalnih vidikov drugih sektorjev, vključno s sektorji oblikovanja in mode ter trajnostnim kulturnim turizmom, in za njihovo promocijo in zastopanje zunaj Evropske unije.
Sprememba 118
Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
Podpora vsem kulturnim in ustvarjalnim sektorjem na področjih skupnih potreb, kjer se lahko oblikujejo sektorski ukrepi, kot je ustrezno, kadar značilnosti podsektorja upravičujejo ciljno usmerjen pristop. Horizontalni pristop se uporablja za nadnacionalne projekte za sodelovanje, mobilnost in internacionalizacijo, tudi prek programov rezidentstva, turnej, prireditev, predstav v živo, razstav in festivalov, pa tudi za spodbujanje raznolikosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, usposabljanja in izmenjav za panožne strokovnjake, krepitve zmogljivosti, mreženja, znanj in veščin, razvoja občinstva ter zbiranja in analize podatkov. Sektorski ukrepi so upravičeni do proračuna, ki je sorazmeren s sektorji, ki so opredeljeni kot prednostni. Sektorski ukrepi bi morali prispevati k reševanju posebnih izzivov, s katerimi se soočajo različni prednostni sektorji, ki so opredeljeni v tej prilogi, in sicer na podlagi obstoječih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov.
Sprememba 119
Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 3 – uvodni del
Posebni ukrepi za povečanje prepoznavnosti in oprijemljivosti evropske kulturne raznolikosti in dediščine ter za spodbujanje medkulturnega dialoga:
Posebni ukrepi za povečanje prepoznavnosti in oprijemljivosti evropske identitete in njene kulturne raznolikosti in dediščine ter za spodbujanje medkulturnega dialoga:
Sprememba 120
Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka b
(b)  znak evropske dediščine; finančna podpora mu je zagotovljena s Sklepom št. 1194/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta34;
(b)  znak evropske dediščine; finančna podpora mu je zagotovljena s Sklepom št. 1194/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta34, ter omrežje območij z znakom evropske dediščine;
__________________
__________________
34 Sklep št. 1194/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o uvedbi ukrepa Evropske unije za znak evropske dediščine (UL L 303, 22.11.2011, str. 1).
34 Sklep št. 1194/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o uvedbi ukrepa Evropske unije za znak evropske dediščine (UL L 303, 22.11.2011, str. 1).
Sprememba 121
Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka c
(c)  kulturne nagrade EU;
(c)  kulturne nagrade EU, vključno z evropsko gledališko nagrado;
Sprememba 122
Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka d a (novo)
(da)  ukrepi, namenjeni interdisciplinarnim produkcijam, ki se nanašajo na Evropo in njene vrednote;
Sprememba 123
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – uvodni del
Prednostne naloge sklopa MEDIA iz programa, opisane v členu 5, upoštevajo razlike med državami glede produkcije, distribucije in dostopa do avdiovizualnih vsebin, pa tudi velikost in značilnosti zadevnih trgov ter se med drugim uresničujejo z naslednjimi ukrepi:
Prednostne naloge sklopa MEDIA iz programa, opisane v členu 5, upoštevajo zahteve iz Direktive 2010/13/EU in razlike med državami glede produkcije, distribucije in dostopa do avdiovizualnih vsebin, pa tudi velikost in značilnosti zadevnih trgov ter se med drugim uresničujejo z naslednjimi ukrepi:
Sprememba 124
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka a
(a)  razvojem avdiovizualnih del;
(a)  razvojem evropskih avdiovizualnih del, zlasti filmov in televizijskih del, kot so igrani, kratki, dokumentarni ter otroški in animirani filmi, pa tudi interaktivnih del, kot so kakovostne in pripovedne videoigre in večpredstavnostne vsebine, s povečanimi možnostmi za čezmejno kroženje s pomočjo neodvisnih produkcijskih podjetij iz Evrope;
Sprememba 125
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka b
(b)  produkcijo inovativnih televizijskih vsebin in serijskega pripovedovanja zgodb;
(b)  produkcijo inovativnih in kakovostnih televizijskih vsebin in serijskega pripovedovanja zgodb za vse starosti, prek podpore neodvisnim produkcijskim družbam iz Evrope;
Sprememba 126
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  podporo pobudam za ustvarjanje in spodbujanje del, povezanih z zgodovino evropske integracije in z evropskimi zgodbami.
Sprememba 127
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka c
(c)  oglaševanja in trženja, tudi na spletu in z uporabo podatkovne analitike, za povečanje pomena, prepoznavnosti, čezmejnega dostopa ter dosega gledalcev evropskih del;
(c)  promoviranjem, oglaševanjem in trženjem, tudi na spletu in z uporabo podatkovne analitike, za povečanje pomena, prepoznavnosti, čezmejnega dostopa ter dosega gledalcev evropskih del;
Sprememba 128
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka d
(d)  podporo mednarodni prodaji in kroženju nenacionalnih evropskih del na vseh platformah, vključno z usklajenimi distribucijskimi strategijami, ki zajemajo več držav;
(d)  podporo mednarodni prodaji in kroženju nenacionalnih evropskih del na vseh platformah, usmerjeno v male in velike produkcije na vseh platformah, vključno z usklajenimi distribucijskimi strategijami, ki zajemajo več držav, ter podnaslavljanjem, sinhronizacijo in zvočnim opisom;
Sprememba 129
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)  ukrepi, namenjenimi podpori držav z nizko zmogljivostjo, da se izboljšajo njihove ugotovljene pomanjkljivosti;
Sprememba 130
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka e
(e)  podporo izmenjavi med podjetji in dejavnostim mreženja za spodbujanje evropskih in mednarodnih koprodukcij;
(e)  podporo izmenjavi med podjetji in dejavnostim mreženja za spodbujanje evropskih in mednarodnih koprodukcij in kroženja evropskih del;
Sprememba 131
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)
(ea)  podporo evropskim mrežam avdiovizualnih ustvarjalcev iz različnih držav, ki si prizadevajo za razvoj ustvarjalnih talentov v avdiovizualnem sektorju;
Sprememba 132
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka e b (novo)
(eb)  posebnimi ukrepi za prispevanje k pošteni obravnavi ustvarjalnega talenta v avdiovizualnem sektorju;
Sprememba 133
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka g
(g)  pobudami, ki spodbujajo razvoj občinstva in filmsko izobraževanje, zlasti pri mladem občinstvu;
(g)  pobudami, ki spodbujajo razvoj in vključevanje občinstva, zlasti v kinematografih, in filmsko ter avdiovizualno izobraževanje, zlasti pri mladem občinstvu;
Sprememba 134
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka h
(h)  dejavnostmi usposabljanja in mentorstva za povečanje zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za prilagoditev na nove razmere na trgu in digitalnim tehnologijam;
(h)  dejavnostmi usposabljanja in mentorstva za povečanje zmogljivosti izvajalcev, vključno z obrtniki, v avdiovizualnem sektorju za prilagoditev na nove razmere na trgu in digitalnim tehnologijam;
Sprememba 135
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka i
(i)  mrežo evropskih ponudnikov videa na zahtevo (VOD), ki predvajajo precejšen del nenacionalnih evropskih del;
(i)  eno ali več mrež evropskih ponudnikov videa na zahtevo (VOD), ki predvajajo precejšen del nenacionalnih evropskih del;
Sprememba 136
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka j
(j)  mrežo evropskih festivalov, ki predvajajo precejšen del nenacionalnih evropskih filmov;
(j)  evropskimi festivali in mrežami festivalov, ki predvajajo in promovirajo raznolik nabor evropskih avdiovizualnih del, skupaj s precejšnjim deležem nenacionalnih evropskih filmov;
Sprememba 137
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka k
(k)  mrežo evropskih kinooperaterjev, ki predvajajo precejšen del nenacionalnih evropskih filmov;
(k)  mrežo evropskih kinooperaterjev, ki predvajajo precejšen del nenacionalnih evropskih filmov, ki prispevajo h krepitvi vloge kinematografov v vrednostni verigi in ki opozarjajo na javna predvajanja kot na socialno doživetje;
Sprememba 138
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka l
(l)  posebnimi ukrepi za prispevanje k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v avdiovizualnem sektorju;
(l)  posebnimi ukrepi, vključno z mentorstvom in dejavnostmi mreženja, za prispevanje k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v avdiovizualnem sektorju;
Sprememba 139
Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 1 – točka n a (novo)
(na)  podporo kroženju in večjezikovnemu dostopu do kulturnih televizijskih vsebin prek spleta in zunaj njega, tudi prek podnaslavljanja, za spodbujanje bogastva in raznolikosti evropske kulturne dediščine, sodobnega ustvarjanja in jezikov.
Sprememba 140
Predlog uredbe
Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a
(a)  razvoj politike, nadnacionalna izmenjava izkušenj in znanja ter dejavnosti vzajemnega učenja in mreženja med kulturnimi in ustvarjalnimi organizacijami ter oblikovalci politike, ki je medsektorske narave;
(a)  razvoj politike, nadnacionalna izmenjava izkušenj in znanja ter dejavnosti vzajemnega učenja, vključno z vzajemnim mentorstvom novih prišlekov v programu, krepitev ozaveščenosti in mreženje med kulturnimi in ustvarjalnimi organizacijami ter oblikovalci politike, ki je medsektorske narave, tudi s pomočjo stalnega strukturnega dialoga z deležniki ter foruma za kulturo in ustvarjalni sektor za krepitev dialoga in usmerjenosti politik v sektorju;
Sprememba 141
Predlog uredbe
Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a
(a)  spodbujanje novih oblik ustvarjanja na stičiščih različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, na primer z uporabo inovativnih tehnologij;
(a)  spodbujanje novih oblik ustvarjanja na stičiščih različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in z izvajalci iz drugih sektorjev, na primer z uporabo inovativnih tehnologij in mentorstvom v uporabi teh tehnologij v kulturnih organizacijah ter s sodelovanjem prek digitalnih vozlišč;
Sprememba 142
Predlog uredbe
Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b a (nova)
(ba)  ukrepi, namenjeni interdisciplinarnim produkcijam, ki se nanašajo na Evropo in njene vrednote;
Sprememba 143
Predlog uredbe
Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka a
(a)  spodbujanje programa na nacionalni ravni ter zagotavljanje informacij o različnih vrstah finančne podpore, ki so na voljo v okviru politike Unije;
(a)  spodbujanje programa na nacionalni ravni ter zagotavljanje informacij o različnih vrstah finančne podpore, ki so na voljo v okviru politike Unije, ter o merilih za ocenjevanje, postopku in rezultatih;
Sprememba 144
Predlog uredbe
Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka b
(b)  spodbujanje čezmejnega sodelovanja strokovnjakov, ustanov, platform in mrež v okviru področja politike in sektorjev, vključenih v program, ter med njimi;
(b)  podpora morebitnim upravičencem v postopku prijave, spodbujanje čezmejnega sodelovanja in izmenjava dobre prakse med strokovnjaki, ustanovami, platformami in mrežami v okviru področja politike in sektorjev, vključenih v program, ter med njimi;
Sprememba 145
Predlog uredbe
Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka c
(c)  podpora Komisiji pri zagotavljanju primernega obveščanja o rezultatih programa za državljane ter njihovega razširjanja.
(c)  podpora Komisiji pri zagotavljanju primernega obveščanja od spodaj navzgor in obratno o rezultatih programa za državljane in izvajalce ter njihovega razširjanja.
Sprememba 146
Predlog uredbe
Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka a
(a)  obravnavanje strukturnih sprememb, s katerimi se sooča medijski sektor, s spodbujanjem in spremljanjem raznolikega in pluralističnega medijskega okolja;
(a)  obravnavanje strukturnih in tehnoloških sprememb, s katerimi se sooča novičarski sektor, s spodbujanjem neodvisnega in pluralističnega medijskega okolja in podpiranjem neodvisnega spremljanja za oceno tveganj in izzivov za medijski pluralizem in svobodo;
Sprememba 147
Predlog uredbe
Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka b
(b)  podpora visokim standardom medijske produkcije s spodbujanjem sodelovanja, čezmejnega sodelovalnega novinarstva in kakovostnih vsebin;
(b)  podpora visokim standardom medijske produkcije s spodbujanjem sodelovanja, digitalnih veščin, čezmejnega sodelovalnega novinarstva in kakovostnih vsebin ter trajnostnih medijskih ekonomskih modelov za zagotovitev poklicne etike v novinarstvu;
Sprememba 148
Predlog uredbe
Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka c
(c)  spodbujanje medijske pismenosti, ki državljanom omogoča, da razvijejo kritično razumevanje medijev.
(c)  spodbujanje medijske pismenosti, ki državljanom, zlasti mladim, omogoča, da razvijejo kritično razumevanje medijev, in podpiranje oblikovanja platforme Unije za izmenjavo medijskih literarnih praks in politik med vsemi državami članicami, tudi z univerzitetnimi mrežami za radio in medije, ki se ukvarjajo z Evropo, in omogočanje novičarskim strokovnjakom udeležbo na programih usposabljanja za prepoznavanje in boj proti dezinformacijam.
Sprememba 149
Predlog uredbe
Priloga I – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka c a (novo)
(ca)  spodbujanje in varovanje političnega dialoga in dialoga civilne družbe o grožnjah svobodi medijev in pluralizmu medijev v Evropi;
Sprememba 150
Predlog uredbe
Priloga II – odstavek -1 (novo)
-1.  SKUPNI KVALITATIVNI IN KVANTITATIVNI KAZALNIKI UČINKOV ZA PROGRAM
(1)  Korist za državljane in skupnosti;
(2)  korist za krepitev evropske kulturne raznolikosti in kulturne dediščine;
(3)  korist za gospodarstvo in delovna mesta Unije, zlasti kulturne in ustvarjalne sektorje ter mala in srednja podjetja;
(4)  vključevanje politik Unije, vključno z mednarodnimi kulturnimi povezavami;
(5)  evropska dodana vrednost pri projektih;
(6)  kakovost partnerstev in kulturnih projektov;
(7)  število ljudi, ki dostopajo do evropskih kulturnih in ustvarjalnih del, ki jih podpira program;
(8)  število delovnih mest, povezanih s financiranimi projekti;
(9)  uravnotežena zastopanost spolov, kjer je to potrebno, mobilnost in krepitev vloge gospodarskih subjektov v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Zadnja posodobitev: 1. april 2019Pravno obvestilo