Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0190(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0156/2019

Ingivna texter :

A8-0156/2019

Debatter :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0323

Antagna texter
PDF 290kWORD 89k
Torsdagen den 28 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) ***I
P8_TA-PROV(2019)0323A8-0156/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0366),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 167.5 och 173.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0237/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 februari 2019(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandet från budgetutskottet (A8-0156/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Kulturen, kulturarvet och den kulturella mångfalden är av stort värde för det europeiska samhället ur kulturell, miljömässig, social och ekonomisk synvinkel och bör främjas och stödjas. I Romförklaringen av den 25 mars 2017 och vid Europeiska rådets möte i december 2017 fastslogs att utbildning och kultur är viktiga i arbetet med att bygga upp inkluderande och sammanhållna samhällen avsedda för alla, liksom för att upprätthålla Europas konkurrenskraft.
(1)  Kulturen, konsten, kulturarvet och den kulturella mångfalden är av stort värde för det europeiska samhället ur kulturell, utbildningsmässig, demokratisk, miljömässig, social, människorättsrelaterad och ekonomisk synvinkel och bör främjas och stödjas. I Romförklaringen av den 25 mars 2017 och vid Europeiska rådets möte i december 2017 fastslogs att utbildning och kultur är viktiga i arbetet med att bygga upp inkluderande och sammanhållna samhällen avsedda för alla, liksom för att upprätthålla Europas konkurrenskraft.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) bygger unionen på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är gemensamma för alla medlemsstater i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa värden är ytterligare bekräftade i de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, med samma rättsliga värde som fördragen, vilket fastställs i artikel 6 i EU-fördraget.
(2)  Enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) bygger unionen på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är gemensamma för alla medlemsstater i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa värden är ytterligare bekräftade i de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), med samma rättsliga värde som fördragen, vilket fastställs i artikel 6 i EU-fördraget. I artikel 11 i stadgan fastställs framför allt yttrandefriheten och informationsfriheten, och i artikel 13 friheten för konsten och vetenskapen.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  I kommissionens meddelande om en ny europeisk agenda för kultur15 beskrivs ytterligare unionens mål för de kulturella och kreativa sektorerna. Syftet är att ta tillvara potentialen hos kultur och kulturell mångfald för att skapa social sammanhållning och samhälleligt välstånd, främja de kulturella och kreativa sektorernas gränsöverskridande aspekter, stödja deras förmåga att växa och främja kulturbaserad kreativitet inom utbildning och innovation, samt att främja sysselsättning och tillväxt, liksom för att stärka de kulturella förbindelserna mellan olika länder. Tillsammans med unionens övriga program ska Kreativa Europa stödja genomförandet av denna nya europeiska agenda för kultur. Detta överensstämmer också med Unescos konvention från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, som trädde i kraft den 18 mars 2007 och som unionen är part i.
(4)  I kommissionens meddelande om en ny europeisk agenda för kultur15 beskrivs ytterligare unionens mål för de kulturella och kreativa sektorerna. Syftet är att ta tillvara potentialen hos kultur och kulturell mångfald för att skapa social sammanhållning och samhälleligt välstånd, främja de kulturella och kreativa sektorernas gränsöverskridande aspekter, stödja deras förmåga att växa och främja kulturbaserad kreativitet inom utbildning och innovation, samt att främja sysselsättning och tillväxt, liksom för att stärka de kulturella förbindelserna mellan olika länder. Tillsammans med unionens övriga program bör Kreativa Europa stödja genomförandet av denna nya europeiska agenda för kultur, med beaktande av att kulturens och det konstnärliga uttryckets inneboende värde alltid bör bevaras och främjas, och att konstnärligt skapande står i centrum för samarbetsprojekten. Att stödja genomförandet av denna nya europeiska agenda för kultur överensstämmer också med Unescos konvention från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, som trädde i kraft den 18 mars 2007 och som unionen är part i.
__________________
__________________
15 COM(2018) 267 final.
15 COM(2018) 267 final.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Unionens politik kommer att komplettera och ge mervärde åt medlemsstaternas insatser på det kulturella och kreativa området. Effekterna av unionens politik bör utvärderas regelbundet med beaktande av kvalitativa och kvantitativa indikatorer, såsom fördelarna för medborgarna, medborgarnas aktiva deltagande, fördelarna för unionens ekonomi när det gäller tillväxt och sysselsättning, spridningseffekter inom andra ekonomiska sektorer samt färdigheter och kompetens hos människor som arbetar inom de kulturella och kreativa sektorerna.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)
(4b)  Att skydda och främja det europeiska kulturarvet är ett av målen för detta program. Dessa mål har också erkänts som en naturlig del av rätten till kunskap om kulturarvet och deltagande i kulturlivet enligt Europarådets ramkonvention om kulturarvets betydelse för samhället (Farokonventionen), som trädde i kraft den 1 juni 2011. I konventionen betonas kulturarvets roll i återuppbyggnaden av ett fredligt och demokratiskt samhälle och i processerna för hållbar utveckling och främjandet av kulturell mångfald.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Främjandet av den kulturella mångfalden i Europa förutsätter att det finns livskraftiga och härdiga kulturella och kreativa sektorer som är i stånd att skapa, framställa och sprida sina verk till en omfångsrik och heterogen europeisk publik. Därigenom utvidgas deras kommersiella potential, vilket bidrar till hållbar tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. När kreativitet främjas bidrar det dessutom till att konkurrenskraften ökar och innovationerna stimuleras inom de industriella värdekedjorna. Trots de framsteg som gjorts under senare tid, är den kulturella och kreativa marknaden i Europa alltjämt splittrad mellan olika länder och språk, vilket gör det svårt för de kulturella och kreativa sektorerna att fullt ut dra nytta av EU:s inre marknad, och särskilt den digitala inre marknaden.
(5)  Främjandet av den kulturella mångfalden i Europa och medvetenheten om gemensamma rötter utgår från den konstnärliga yttrandefriheten samt konstnärers och kulturaktörers kunnande och kompetens, och från att det finns livskraftiga och härdiga kulturella och kreativa sektorer i den offentliga och privata sfären som är i stånd att skapa, göra innovationer och framställa sina verk samt sprida dem till en omfångsrik och heterogen europeisk publik. Därigenom utvidgas deras kommersiella potential, vilket ökar tillgången till och främjandet av kreativt innehåll, konstnärlig forskning och kreativitet samt bidrar till hållbar tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. När kreativitet och ny kunskap främjas bidrar det dessutom till att konkurrenskraften ökar och innovationerna stimuleras inom de industriella värdekedjorna. Man bör införa ett bredare upplägg för konst- och kulturutbildning samt konstnärlig forskning som går från en STEM-strategi (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) till en STEAM-strategi (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik). Trots de framsteg som gjorts under senare tid när det gäller stöd till översättning och programtextning, är den kulturella och kreativa marknaden i Europa alltjämt splittrad mellan olika länder och språk. Samtidigt som särdragen på varje marknad respekteras, kan man göra mer för att de kulturella och kreativa sektorerna fullt ut ska kunna dra nytta av EU:s inre marknad, särskilt den digitala inre marknaden, bland annat genom att beakta skyddet av immateriella rättigheter.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Den digitala omvandlingen utgör ett paradigmskifte och är en av de största utmaningarna för de kulturella och kreativa sektorerna. Digitala innovationer har förändrat vanor, relationer och produktions- och konsumtionsmodeller på både personlig och social nivå och bör ge ett uppsving åt kulturella och kreativa uttryck och budskap, med respekt för de kulturella och kreativa sektorernas särskilda värde i den digitala miljön.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Programmet bör ta de kulturella och kreativa sektorernas dubbla karaktär i beaktande genom att dels erkänna kulturens inneboende och artistiska värde, dels dessa sektorers ekonomiska värde, inbegripet deras bidrag till tillväxt och konkurrenskraft, kreativitet och innovation i vidare bemärkelse. Detta förutsätter starka kulturella och kreativa sektorer i Europa, framförallt en dynamisk europeisk audiovisuell industri, med hänsyn till dess förmåga att nå en stor publik och dess ekonomiska betydelse, vilken inkluderar de övriga kreativa sektorerna, liksom kulturturismen. Konkurrensen på de globala audiovisuella marknaderna har emellertid ytterligare intensifierats genom den digitala omvälvningen, dvs. förändringarna i medieproduktionen, liksom konsumtionen och de globala plattformarnas allt starkare position när det gäller innehållsdistributionen. Därför finns det ett behov av att intensifiera stödet till den europeiska industrin.
(6)  Programmet bör ta de kulturella och kreativa sektorernas dubbla karaktär i beaktande genom att dels erkänna kulturens inneboende och artistiska värde, dels dessa sektorers ekonomiska värde, inbegripet deras bidrag till tillväxt och konkurrenskraft, kreativitet, innovation, interkulturell dialog, social sammanhållning och skapande av kunskap i vidare bemärkelse. Detta förutsätter starka kulturella och kreativa sektorer i Europa, på såväl det vinstdrivande som det icke-vinstdrivande området, framförallt en dynamisk europeisk audiovisuell industri, med hänsyn till dess förmåga att nå en stor publik på lokal och nationell nivå samt unionsnivå och dess ekonomiska betydelse, vilken inkluderar de övriga kreativa sektorerna, liksom kulturturismen och den regionala, lokala och territoriella utvecklingen. Konkurrensen på de globala audiovisuella marknaderna har emellertid ytterligare intensifierats genom den digitala omvälvningen, dvs. förändringarna i medieproduktionen, liksom konsumtionen och de globala plattformarnas allt starkare position när det gäller innehållsdistributionen. Därför finns det ett behov av att intensifiera stödet till den europeiska industrin.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)  Ett aktivt EU-medborgarskap, gemensamma värderingar, kreativitet och innovation behöver en fast grund att utvecklas på. Programmet bör stödja utbildning i film och audiovisuella medier, särskilt bland barn och ungdomar.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Av effektivitetsskäl bör man i programmet ta hänsyn till de olika sektorernas specifika karaktär, deras olika målgrupper och specifika behov med hjälp av skräddarsydda tillvägagångssätt inom ramarna för dels ett programområde för den audiovisuella sektorn, dels ett programområde för de övriga kulturella och kreativa sektorerna samt ett sektorsövergripande programområde.
(7)  Av effektivitetsskäl bör man i programmet ta hänsyn till de olika sektorernas specifika karaktär och utmaningar, deras olika målgrupper och specifika behov med hjälp av skräddarsydda tillvägagångssätt inom ramarna för dels ett programområde för den audiovisuella sektorn, dels ett programområde för de övriga kulturella och kreativa sektorerna samt ett sektorsövergripande programområde. Programmet bör ge lika stöd till alla kulturella och kreativa sektorer genom övergripande system som är inriktade på gemensamma behov. Med utgångspunkt i pilotprojekt, förberedande åtgärder och studier bör programmet också genomföra de sektoriella åtgärder som förtecknas i bilagan till denna förordning.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Musik, i alla dess former och uttryck, och i synnerhet modern musik och livemusik, är en viktig del av unionens kulturella, konstnärliga och ekonomiska arv. Musik är en del av social sammanhållning, mångkulturell integration och ungdomars socialisation och fungerar som ett viktigt styrmedel för att stärka kulturen, inbegripet kulturturismen. Musiksektorn bör därför vara särskilt inriktad på de specifika åtgärder som vidtas genom programområdet Kultur inom ramen för denna förordning när det gäller medelfördelning och riktade åtgärder. Skräddarsydda ansökningsomgångar och styrmedel bör bidra till att öka musikbranschens konkurrenskraft och ta itu med några av de specifika utmaningarna som sektorn står inför.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)
(7b)  Unionens stöd måste stärkas när det gäller internationella kulturförbindelser. Programmet bör sträva efter att bidra till det tredje strategiska målet i den nya europeiska kulturagendan genom att utnyttja kultur och interkulturell dialog som motorer för hållbar social och ekonomisk utveckling. I unionen och hela den övriga världen är städer en drivkraft för nya kulturpolitiska strategier. Ett stort antal kreativa samhällen har samlats kring knutpunkter, inkubatorer och särskilda utrymmen överallt i världen. Unionen bör spela en avgörande roll för att samla dessa samhällen från unionen och tredjeländer i nätverk och främja samarbete mellan olika yrkessektorer när det gäller konstnärliga, kreativa och digitala färdigheter.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Det sektorsövergripande programområdet syftar till att utnyttja möjligheterna till samarbete inom de olika kulturella och kreativa sektorerna. Ett gemensamt övergripande tillvägagångssätt ger fördelar i form av effektivare kunskapsöverföring och administration.
(8)  Det sektorsövergripande programområdet syftar till att ta itu med de gemensamma utmaningarna och utnyttja möjligheterna till samarbete inom de olika kulturella och kreativa sektorerna. Ett gemensamt övergripande tillvägagångssätt ger fördelar i form av effektivare kunskapsöverföring och administration.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Åtgärder från unionens sida behövs inom den audiovisuella sektorn för att komplettera unionens politik rörande den digitala inre marknaden. Detta berör framförallt moderniseringen av det europeiska regelverket för upphovsrätt och den föreslagna förordningen om programföretagens onlinesändningar16, liksom förslaget till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU17. De syftar till att stärka de europeiska aktörerna inom den audiovisuella sektorn när det gäller att finansiera, producera och sprida verk som i tillräcklig omfattning kan ses på olika tillgängliga kommunikationsmedier (t.ex. tv, bio eller beställvideotjänster) och är attraktiva för publiken på en mer öppen och konkurrensbetonad marknad i och utanför Europa. Stödet bör intensifieras för att klara av den aktuella utvecklingen på marknaden och framför allt den starkare ställning globala plattformer intagit i fråga om distribution i jämförelse med nationella etermedier som av tradition svarat för investeringar i produktionen av europeiska verk.
(9)  Åtgärder från unionens sida behövs inom den audiovisuella sektorn för att komplettera unionens politik rörande den digitala inre marknaden. Detta berör framförallt moderniseringen av det europeiska regelverket för upphovsrätt och den föreslagna förordningen om programföretagens onlinesändningar16, liksom Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/1808/EU17. De syftar till att stärka de europeiska aktörerna inom den audiovisuella sektorn när det gäller att skapa, finansiera, producera och sprida verk i varierande format som kan ses på olika tillgängliga kommunikationsmedier (t.ex. tv, bio eller beställvideotjänster) och är attraktiva för publiken på en mer öppen och konkurrensbetonad marknad i och utanför Europa. Stödet bör intensifieras för att klara av den aktuella utvecklingen på marknaden och framför allt den starkare ställning globala plattformer intagit i fråga om distribution i jämförelse med nationella etermedier som av tradition svarat för investeringar i produktionen av europeiska verk.
__________________
__________________
16 COM(2016) 594 final.
16 COM(2016) 594 final.
17 COM(2016) 287 final.
17 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808 av den 14 november 2018 om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster), mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden, (EUT L 303, 28.11.2018, s. 69).
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  De särskilda insatserna inom ramen för Kreativa Europa, exempelvis det europeiska kulturarvsmärket, de europeiska kulturarvsdagarna, Europeiska unionens kulturpriser på områden som samtida rock- och popmusik, litteratur, kulturarv och arkitektur samt det europeiska kulturhuvudstadsevenemanget, har nått miljontals européer och tydligt bevisat de sociala och ekonomiska fördelarna av en europeisk kulturpolitik, och bör därför fortsätta att genomföras och när så är möjligt utvidgas.
(10)  De särskilda insatserna inom ramen för Kreativa Europa, exempelvis det europeiska kulturarvsmärket, de europeiska kulturarvsdagarna, Europeiska unionens kulturpriser på områden som samtida rock- och popmusik, litteratur, kulturarv och arkitektur samt det europeiska kulturhuvudstadsevenemanget, har nått miljontals européer och tydligt bevisat de sociala och ekonomiska fördelarna av en europeisk kulturpolitik, och bör därför fortsätta att genomföras och när så är möjligt utvidgas. Programmet bör stödja nätverksarbetet mellan platser som tilldelats det europeiska kulturarvsmärket.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
(10a)  Programmet Kreativa Europa, som omfattas av förordning (EU) nr 1295/2013, har stimulerat skapandet av innovativa och framgångsrika projekt som genererat god praxis i fråga om transnationellt europeiskt samarbete inom de kreativa och kulturella sektorerna. Detta har i sin tur ökat den kulturella mångfalden i EU för publiken och utnyttjandet av de sociala och ekonomiska fördelarna med den europeiska kulturpolitiken. För att sådana framgångshistorier ska vara mer ändamålsenliga bör de lyftas fram och om möjligt utvidgas.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)
(10b)  Aktörer på alla nivåer inom de kulturella och kreativa sektorerna bör involveras aktivt i uppnåendet av programmets mål och vidareutveckling. Eftersom de berörda parternas formella engagemang i den deltagandebaserade styrningsmodellen för Europaåret för kulturarv 2018, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/8641a har visat sig effektivt för att integrera kultur, bör denna modell även tillämpas på programmet. Modellen för deltagandebaserad styrning bör omfatta en övergripande strategi för att skapa synergieffekter mellan unionens olika program och initiativ på området kultur och kreativitet.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/864 av den 17 maj 2017 om ett Europaår för kulturarv (2018) (EUT L 131, 20.5.2017, s. 1).
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 10c (nytt)
(10c)  En sektorsövergripande flaggskeppsinsats som syftar till att framhäva europeisk kreativitet och kulturell mångfald i medlemsstaterna och i tredjeländer bör ingå i de särskilda åtgärderna i programmet. Denna insats bör betona den europeiska kulturbaserade kreativitetens utmärkta resultat när det gäller att stimulera sektorsövergripande innovation i ekonomin som helhet genom att dela ut ett särskilt pris.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Kulturen är av avgörande betydelse för att stärka inkluderande och sammanhållna samhällen. I samband med migrationstrycket fyller kulturen en viktig funktion för att integrera migranter och få dem att känna sig som en del av deras värdsamhällen och för att skapa goda relationer mellan migranter och nya samfund.
(11)  Kulturen är av avgörande betydelse för att stärka inkluderande, sammanhållna och reflekterande samhällen, blåsa nytt liv i områden och främja social inkludering av människor från mindre gynnade miljöer. I samband med migrationsfrågor och integrationsutmaningar spelar kulturen en avgörande roll för att skapa inkluderande utrymmen för interkulturell dialog och integrering av migranter och flyktingar så att de kan känna sig som en del av deras värdsamhällen och för att skapa goda relationer mellan migranter och nya samfund.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Kultur möjliggör och främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den bör därför stå i centrum för de politiska utvecklingsstrategierna. Kulturens bidrag till välfärden i samhället som helhet bör betonas. I enlighet med Davosförklaringen av den 22 januari 2018 om skapandet av en högkvalitativ byggkultur för Europa, bör åtgärder därför vidtas för att främja en ny integrerad strategi för att utforma den högkvalitativa bebyggda miljö som är förankrad i kultur, stärker den sociala sammanhållningen, garanterar en hållbar miljö och bidrar till hela befolkningens hälsa och välbefinnande. Denna strategi bör inte enbart fokusera på stadsområden, utan i första hand på sammankoppling av perifera områden, avlägsna områden och landsbygdsområden. Begreppet byggkultur omfattar alla faktorer som har direkt inverkan på medborgarnas och samhällenas livskvalitet och främjar inkludering, sammanhållning och hållbarhet på ett mycket konkret sätt.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)
(11b)  Det är en prioriterad fråga att kultur, inklusive kulturella och audiovisuella varor och tjänster, görs mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning som ett verktyg för att främja deras fullständiga självförverkligande och aktiva deltagande och därigenom bidra till ett verkligt inkluderande samhälle grundat på solidaritet. Programmet bör därför främja och öka det kulturella deltagandet i hela unionen, särskilt när det gäller personer med funktionsnedsättning och personer från mindre gynnade miljöer samt personer som bor på landsbygden och i avlägsna områden.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Konstnärlig frihet är av central betydelse för levande kulturella och kreativa näringar, inklusive nyhetsmediabranschen. Programmet bör främja samverkan och samarbete mellan den audiovisuella sektorn och förlagsbranschen för att främja ett pluralistiskt medielandskap.
(12)  Konstnärlig och kulturell yttrandefrihet samt yttrandefrihet och mediepluralism är av central betydelse för levande kulturella och kreativa sektorer, inklusive nyhetsmediabranschen. Programmet bör främja samverkan och samarbete mellan den audiovisuella sektorn och förlagsbranschen för att främja ett pluralistiskt och oberoende medielandskap i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU1a. Programmet bör stödja nya yrkesverksamma inom mediebranschen och stärka utvecklingen av kritiskt tänkande bland medborgarna genom att främja mediekunskap, särskilt för ungdomar.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Konstnärers och kulturarbetares rörlighet med avseende på utveckling av färdigheter, lärande, interkulturell medvetenhet, gemensamt skapande, samproduktion, spridning av konstnärliga verk och deltagande i internationella evenemang såsom mässor och festivaler är en viktig förutsättning för bättre sammankopplade, starkare och mer hållbara kulturella och kreativa sektorer i unionen. Sådan rörlighet hindras ofta av bristen på rättslig status, svårigheter att få visering, giltighetstiden för tillstånd, risken för dubbelbeskattning och osäkra och ostabila villkor för social trygghet.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  I enlighet med artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) bör integreringen av målen jämställdhet och icke-diskriminering stödjas i all verksamhet inom programmet och, i förekommande fall, bör programmet definiera lämpliga kriterier avseende jämställdheten.
(13)  I enlighet med artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) bör integreringen av målen jämställdhet och icke-diskriminering stödjas i all verksamhet inom programmet och, i förekommande fall, bör programmet definiera lämpliga kriterier för en jämn könsfördelning och mångfald. Programmet bör syfta till att säkerställa att deltagande i programmet och i projekt som genomförs inom ramen för det når ut till och speglar mångfalden i det europeiska samhället. Programverksamheten bör övervakas och bli föremål för rapporter, så att man kan förvissa sig om programmets resultat i det avseendet och göra det möjligt för beslutsfattarna att fatta bättre underbyggda beslut om framtida program.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Kvinnor är mycket närvarande inom konst- och kultursektorn i unionen som författare, yrkesutövare, lärare och som en publik med växande tillgång till den offentliga kultursfären. Av forskning och studier, såsom European Women’s Audiovisual Network for Film Directors och We Must-projektet inom musiksektorn, framgår det dock att det finns löneklyftor mellan kvinnor och män och att det är mindre troligt att kvinnor förverkligar sina verk och intar beslutsfattarposter i kulturella, konstnärliga och kreativa institutioner. Därför är det nödvändigt att främja kvinnliga talanger och sprida deras verk i syfte att stödja kvinnors konstnärskarriärer.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  I linje med de slutsatser som drogs efter Europaåret för kulturarv 2018 bör programmet stärka samarbetet och kapaciteten inom sektorn genom stöd till verksamhet med anknytning till arvet efter Europaåret för kulturarv 2018 och genom en inventering av detta. I detta sammanhang bör man uppmärksamma uttalandet från rådet (kulturministrarna) från november 2018 och de uttalanden som gjordes vid rådets avslutningsceremoni den 7 december 2018. Programmet bör bidra till hållbart bevarande av det europeiska kulturarvet på lång sikt genom åtgärder till stöd för kvalificerade hantverkare inom traditionella näringar med anknytning till restaurering av kulturarvet.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  I linje med kommissionens meddelande av den 22 juli 201419 om en integrerad kulturarvsstrategi för Europa, bör de relevanta politikområdena och instrumenten lyfta fram de långsiktiga och hållbarhetsfrämjande värden som ligger i Europas kulturarv och utveckla ett mer integrerat tillvägagångssätt för att bevara, skydda och stödja kulturarvet.
(15)  I linje med kommissionens meddelande av den 22 juli 2014 om en integrerad kulturarvsstrategi för Europa, bör de relevanta politikområdena och instrumenten lyfta fram de långsiktiga och hållbarhetsfrämjande värden som ligger i Europas tidigare, nuvarande, materiella, immateriella och digitala kulturarv och utveckla ett mer integrerat tillvägagångssätt för att bevara, konservera, anpassningsbart återanvända, sprida, skydda och stödja kulturarvet, genom att främja ett högkvalitativt och samordnat professionellt kunskapsutbyte samt utveckla gemensamma höga kvalitetsstandarder för sektorn, liksom rörlighet för yrkesverksamma inom den. Kulturarvet är en integrerad del av den europeiska sammanhållningen och stöder sambandet mellan tradition och innovation. Att bevara kulturarvet och stödja konstnärer, skapande yrkesmänniskor och hantverkare bör vara en prioritering för programmet.
__________________
__________________
19 COM(2014) 477 final.
19 COM(2014) 477 final.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
(15a)  Programmet bör bidra till att engagera och involvera medborgare och organisationer i det civila samhället på området kultur och samhälle, främja kulturutbildning och göra kulturkunskapen och kulturarvet tillgängliga för allmänheten. Programmet bör också befordra kvalitet och innovation i samband med skapande och bevarande, inklusive genom synergieffekter mellan kultur, konst, naturvetenskap, forskning och teknik.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)  I linje med Europaparlamentets resolution av den 13 december 2016 om en enhetlig EU-politik för den kulturella och kreativa sektorn bör stöd till de kulturella och kreativa sektorerna vara en övergripande fråga. Projekten bör integreras i hela programmet för att stödja nya affärsmodeller, nya färdigheter och traditionellt kunnande samt omsätta kreativa och tvärvetenskapliga lösningar i ekonomiskt och socialt värde. Dessutom bör potentiella synergieffekter mellan unionens politiska strategier utnyttjas till fullo för att man på ett ändamålsenligt sätt ska kunna använda tillgänglig finansiering inom unionsprogram som Horisont Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa, Erasmus+, EaSI och InvestEU.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  De tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bör få delta i unionens program inom ramen för det samarbete som införts genom EES-avtalet, vilket gör det möjligt att genomföra programmen genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer bör också få delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.
(18)  De tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bör få delta i unionens program inom ramen för det samarbete som införts genom EES-avtalet, vilket gör det möjligt att genomföra programmen genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer bör också få delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. Tredjeländers bidrag till programmet bör rapporteras årligen till budgetmyndigheten.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  Alltsedan den inrättades har Europeiska filmakademin utvecklat en enastående sakkunskap och är i en unik position när det gäller att skapa en alleuropeisk gemenskap av filmskapare och branschfolk, i arbetet med att främja och sprida europeiska filmer bortom de nationella gränserna och utveckla en genuint europeisk publik. Därför bör den vara berättigad till direkt stöd från unionen.
(22)  Alltsedan den inrättades har Europeiska filmakademin genom sin särskilda sakkunskap och unika position bidragit till att utveckla en alleuropeisk gemenskap av filmskapare och branschfolk, i arbetet med att främja och sprida europeiska filmer bortom de nationella gränserna och främja framväxten av en internationell publik bestående av människor i alla åldrar. Därför bör den i undantagsfall vara berättigad till direkt stöd från unionen inom ramen för dess samarbete med Europaparlamentet i samband med anordnandet av LUX-filmpriset. Det direkta stödet måste dock kopplas till förhandlingarna om ett samarbetsavtal med särskilda uppdrag och mål mellan de båda parterna, och det direkta stödet bör kunna tillhandahållas endast efter ingåendet av avtalet. Detta utesluter inte att Europeiska filmakademin ansöker om finansiering för andra initiativ och projekt inom programmets olika programområden.
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)  Alltsedan den inrättades har Europeiska unionens ungdomsorkester utvecklat en unik sakkunskap i att främja interkulturell dialog, ömsesidig respekt och förståelse genom kultur. Det som utmärker Europeiska unionens ungdomsorkester är att det är en europeisk orkester som överskrider kulturella gränser och består av unga musiker som väljs i enlighet med strikta konstnärliga kriterier genom en årlig, grundlig uttagningsprocess i alla medlemsstater. Därför bör den vara berättigad till direkt stöd från unionen.
(23)  Alltsedan den inrättades har Europeiska unionens ungdomsorkester utvecklat en unik sakkunskap i att främja ett rikt europeiskt musikarv, tillgång till musik och interkulturell dialog, ömsesidig respekt och förståelse genom kultur, samt i att stärka professionalismen hos unga musiker och ge dem de färdigheter som krävs för en karriär inom de kulturella och kreativa sektorerna. Europeiska ungdomsorkesterns bidrag har erkänts av medlemsstaterna och EU-institutionerna, inklusive av flera ordförande för kommissionen och talmän för Europaparlamentet. Det som utmärker Europeiska unionens ungdomsorkester är att det är en europeisk orkester som överskrider kulturella gränser och består av unga musiker som väljs i enlighet med strikta konstnärliga kriterier genom en årlig transparent och grundlig uttagningsprocess i alla medlemsstater. Därför bör den undantagsvis vara berättigad till direkt stöd från unionen mot bakgrund av särskilda uppdrag och mål som ska fastställas och regelbundet utvärderas av kommissionen. För att säkerställa det stödet bör Europeiska unionens ungdomsorkester öka sin synlighet, sträva efter att i orkestern uppnå en mer balanserad representation av musiker från alla medlemsstater och diversifiera sina inkomster genom att aktivt söka finansiellt stöd från andra källor än unionsfinansiering.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)  Det ekonomiska stödet bör användas för att hantera marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer, på ett proportionerligt sätt, och åtgärderna bör inte överlappa eller tränga ut privat finansiering eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Åtgärderna bör ha ett tydligt europeiskt mervärde.
(26)  Det ekonomiska stödet bör användas för att hantera marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer, på ett proportionerligt sätt, och åtgärderna bör inte överlappa eller tränga ut privat finansiering eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Åtgärderna bör ha ett tydligt europeiskt mervärde och vara anpassade till de särskilda projekt som de stöder. I programmet bör man inte enbart beakta projektens ekonomiska värde utan även deras kulturella och kreativa dimension samt de berörda sektorernas särdrag.
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)
(26a)  Finansiering från de program som inrättats genom förordning …/… [instrumentet för grannskap, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete]1a och förordning …/… [IPA III]1b bör även utnyttjas för att finansiera åtgärder inom ramen för programmets internationella dimension. Dessa åtgärder bör genomföras i enlighet med denna förordning.
__________________
1a 2018/0243(COD).
1b 2018/0247(COD).
Ändring 35
Förslag till förordning
Skäl 27
(27)  En av de största utmaningarna för de kulturella och kreativa sektorerna är att tillgång till finansiering som gör det möjligt att expandera verksamheten, behålla eller öka konkurrenskraften, eller att etablera internationell verksamhet. De politiska målen för detta program bör också uppnås med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier via de olika delarna av fonden InvestEU.
(27)  De kulturella och kreativa sektorerna är innovativa, resilienta och snabbt växande sektorer i unionens ekonomi och genererar ekonomiskt och kulturellt värde via immateriella rättigheter och individuellt skapande. Fragmenteringen inom sektorerna och den immateriella karaktären hos deras tillgångar begränsar dock deras tillgång till privat finansiering. En av de största utmaningarna för de kulturella och kreativa sektorerna är att öka sin tillgång till finansiering, vilket är avgörande för att expandera verksamheten och behålla eller öka konkurrenskraften internationell nivå. De politiska målen för detta program bör också uppnås med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier, särskilt för små och medelstora företag, via de olika politikområdena inom fonden InvestEU, i enlighet med de metoder som utvecklats inom ramen för lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna, som inrättades genom förordning (EU) nr 1295/2013.
Ändring 36
Förslag till förordning
Skäl 28
(28)  Med beaktande av den tekniska expertis som krävs för att bedöma förslagen inom programmets specifika områden bör det, i förekommande fall, föreskrivas att utvärderingskommittéerna får bestå av externa experter.
(28)  Konsekvenser, kvalitet och effektivitet vid genomförandet av projekt bör utgöra centrala utvärderingskriterier för urvalet av berörda projekt. Med beaktande av den tekniska expertis som krävs för att bedöma förslagen inom programmets specifika områden bör det, i förekommande fall, föreskrivas att utvärderingskommittéerna får bestå av externa experter som bör ha professionell och förvaltningsrelaterad bakgrund med anknytning till sakområdet för den ansökan som utvärderas. I tillämpliga fall bör hänsyn tas till behovet av att säkerställa övergripande samstämmighet med målen om publikens deltagande och mångfald.
Ändring 37
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Programmet bör inbegripa ett realistiskt och hanterbart system av prestationsindikatorer förbundna till åtgärderna i programmet och för att kontinuerligt följa upp genomförandet. Dessa övervaknings-, liksom informations- och kommunikationsåtgärder som rör programmet och dess åtgärder bör bygga på programmets tre olika programområden.
(29)  Programmet bör inbegripa ett realistiskt och hanterbart system av kvantitativa och kvalitativa prestationsindikatorer förbundna till åtgärderna i programmet och för att kontinuerligt följa upp genomförandet med beaktande av det inneboende värdet hos konstsektorn samt de kulturella och kreativa sektorerna. Sådana prestationsindikatorer bör tas fram tillsammans med berörda parter. Dessa övervaknings-, liksom informations- och kommunikationsåtgärder som rör programmet och dess åtgärder bör bygga på programmets tre olika programområden. Programområdena bör ta hänsyn till en eller flera kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Dessa indikatorer bör bedömas i enlighet med denna förordning.
Ändring 38
Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)
(29a)  Med tanke på komplexiteten och svårigheterna med att hitta, analysera och anpassa data samt mäta kulturpolitikens effekter och fastställa indikatorer, bör kommissionen stärka samarbetet inom sina avdelningar, exempelvis Gemensamma forskningscentrumet och Eurostat, för att samla in lämpliga statistiska uppgifter. Kommissionen bör agera i samarbete med spetsforskningscentrum i unionen, nationella statistikbyråer och organisationer av relevans för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och i samarbete med Europarådet, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt Unesco.
Ändring 39
Förslag till förordning
Skäl 32
(32)  Finansieringstyperna och genomförandemetoderna enligt denna förordning bör väljas på grundval av deras förmåga att uppnå de specifika målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för att reglerna inte följs. Detta bör inkludera att man överväger användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, liksom finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.
(32)  Finansieringstyperna och genomförandemetoderna enligt denna förordning bör väljas på grundval av den projektansvariges förmåga att uppnå de specifika målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt den projektansvariges och projektets omfattning, kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för att reglerna inte följs. Detta bör inkludera att man överväger användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, liksom finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.
Ändring 40
Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)
(33a)  I syfte att optimera synergieffekterna mellan EU-fonderna och de direkt förvaltade instrumenten bör man underlätta tillhandahållandet av stöd till åtgärder som redan har tilldelats en spetskompetensstämpel (Seal of Excellence).
Ändring 41
Förslag till förordning
Skäl 34
(34)  I enlighet med artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU28 kan personer och enheter som är etablerade i utomeuropeiska länder och territorier beviljas finansiering enligt de bestämmelser och mål som gäller för programmet och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda landet eller territoriet är knutet.
(34)  I enlighet med artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU28 kan personer och enheter som är etablerade i utomeuropeiska länder och territorier beviljas finansiering enligt de bestämmelser och mål som gäller för programmet och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda landet eller territoriet är knutet. De begränsningar som uppkommer genom att dessa länder och territorier är så avlägset belägna bör beaktas vid genomförandet av programmet, och deras deltagande i programmet bör övervakas och utvärderas regelbundet.
__________________
__________________
28 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).
28 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).
Ändring 42
Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)
(34a)  I enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget bör åtgärder vidtas för att öka de yttersta randområdenas deltagande i alla åtgärder. Utbyten med avseende på rörligheten för konstnärer från dessa områden och deras verk samt samarbete mellan personer och organisationer från dessa områden och deras grannländer samt tredjeländer bör främjas. Det kommer därför att bli möjligt för människor att i lika stor utsträckning dra nytta av de konkurrensfördelar som de kulturella och kreativa sektorerna kan erbjuda, framför allt ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Sådana åtgärder bör övervakas och utvärderas regelbundet.
Ändring 43
Förslag till förordning
Skäl 36
(36)  För att säkerställa ett smidigt genomförande av programmet, bör de kostnader som uppkommit för bidragsmottagaren innan ansökan om bidrag lämnades in, särskilt kostnader i samband med immateriella rättigheter, betraktas som bidragsberättigande, under förutsättning att de är direkt knutna till genomförandet av de åtgärder som får stöd.
(36)  För att säkerställa kontinuitet i det ekonomiska stöd som ges genom programmet och täppa till de ökande finansieringsluckorna för stödmottagarna, bör de kostnader som uppkommit för bidragsmottagaren innan ansökan om bidrag lämnades in, särskilt kostnader i samband med immateriella rättigheter, betraktas som bidragsberättigande, under förutsättning att de är direkt knutna till genomförandet av de åtgärder som får stöd.
Ändring 44
Förslag till förordning
Skäl 38
(38)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att anta arbetsprogrammen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011. Ett korrekt slutförande av det föregående programmet måste säkerställas, särskilt när det gäller sådana fleråriga arrangemang för förvaltning av programmet som fortsätter att löpa, t.ex. finansiering av tekniskt och administrativt stöd. Från och med den [1 januari 2021] bör det tekniska och administrativa stödet vid behov säkerställa förvaltningen av insatser enligt föregående program som ännu inte slutförts före den [31 december 2020].
(38)  Den befogenhet att anta akter som avses i artikel 290 i EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen med avseende på antagandet av arbetsprogrammen. Ett korrekt slutförande av det föregående programmet måste säkerställas, särskilt när det gäller sådana fleråriga arrangemang för förvaltning av programmet som fortsätter att löpa, t.ex. finansiering av tekniskt och administrativt stöd. Från och med den [1 januari 2021] bör det tekniska och administrativa stödet vid behov säkerställa förvaltningen av insatser enligt föregående program som ännu inte slutförts före den [31 december 2020].
__________________
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
Ändring 45
Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)
(38a)  För att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av programmet bör kommissionen se till att det inte uppstår onödig byråkrati för de sökande under ansökningsstadiet eller under handläggningen av ansökningarna.
Ändring 46
Förslag till förordning
Skäl 38b (nytt)
(38b)  Småskaliga projekt och deras mervärde bör särskilt uppmärksammas, med tanke på de kulturella och kreativa sektorernas särdrag.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
(2)  de kulturella och kreativa sektorerna: alla sektorer vars verksamhet bygger på kulturella värden eller konstnärliga och andra individuella eller kollektiva kreativa uttryck. Verksamheten får omfatta utveckling, skapande, produktion, spridning och bevarande av varor och tjänster som förkroppsligar kulturella, konstnärliga eller andra kreativa uttryck, liksom närliggande funktioner som utbildning eller förvaltning. Den kommer att kunna skapa innovation och arbetstillfällen, särskilt utgående från immateriella rättigheter. I de kulturella och kreativa sektorerna ingår bland annat arkitektur, arkiv, bibliotek och museer, konsthantverk, det audiovisuella området (detta inkluderar film, television, dataspel och multimedia), materiellt och immateriellt kulturarv, design (inklusive modedesign), festivaler, musik, litteratur, scenkonst, böcker och förlagsverksamhet, radio och bildkonst.
(2)  de kulturella och kreativa sektorerna: alla sektorer vars verksamhet bygger på kulturella värden eller konstnärliga och andra individuella eller kollektiva kreativa uttryck och metoder, oavsett om verksamheten är marknadsorienterad eller inte. Verksamheten får omfatta utveckling, skapande, produktion, spridning och bevarande av metoder, varor och tjänster som förkroppsligar kulturella, konstnärliga eller andra kreativa uttryck, liksom närliggande funktioner som utbildning eller förvaltning. Många av dem kommer att kunna skapa innovation och arbetstillfällen, särskilt utgående från immateriella rättigheter. I de kulturella och kreativa sektorerna ingår bland annat arkitektur, arkiv, bibliotek och museer, konsthantverk, det audiovisuella området (detta inkluderar film, television, dataspel och multimedia), materiellt och immateriellt kulturarv, musik, litteratur, scenkonst, böcker och förlagsverksamhet, radio, bildkonst, festivaler samt design, inklusive modedesign.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led -a (nytt)
(-a)  Bidra till erkännandet och främjandet av kulturens inneboende värde och till att skydda och främja kvaliteten på den europeiska kulturen och kreativiteten som en särskild dimension i personlig utveckling, utbildning, social sammanhållning, yttrande- och åsiktsfrihet samt konst, och stärka och främja demokratin, kritiskt tänkande, känslan av tillhörighet och medborgarskap såsom källor till ett pluralistiskt medie- och kulturlandskap.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a
(a)  Främja europeiskt samarbete om kulturell och språklig mångfald och kulturarv.
(a)  Främja europeiskt samarbete om kulturell, konstnärlig och språklig mångfald, bland annat genom att stärka konstnärers och kulturaktörers roll, den europeiska kulturella och konstnärliga produktionens kvalitet samt det gemensamma materiella och immateriella europeiska kulturarvet.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b
(b)  Öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft, särskilt inom den audiovisuella sektorn.
(b)  Främja konkurrenskraften inom alla kulturella och kreativa sektorer och öka deras ekonomiska tyngd, särskilt inom den audiovisuella sektorn, genom att skapa arbetstillfällen och öka innovationen och kreativiteten inom dessa sektorer.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a
(a)  Främja den ekonomiska, sociala och externa dimensionen i det europeiska samarbetet i syfte att utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och dess kulturarv, öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft i Europa samt stärka de internationella förbindelserna på kulturområdet.
(a)  Främja den ekonomiska, konstnärliga, kulturella, sociala och externa dimensionen i det europeiska samarbetet i syfte att utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och dess materiella och immateriella kulturarv, öka konkurrenskraften och innovationen inom de kulturella och kreativa sektorerna i Europa samt stärka de internationella förbindelserna på kulturområdet.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)
(aa)  Främja de kulturella och kreativa sektorerna, medräknat den audiovisuella sektorn, genom att stödja konstnärer, aktörer, hantverkare och publikengagemang med särskild inriktning på jämställdhet och underrepresenterade grupper.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b
(b)  Främja den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft och skalbarhet.
(b)  Främja den europeiska audiovisuella sektorns konkurrenskraft, innovation och skalbarhet, särskilt när det gäller små och medelstora företag, oberoende produktionsbolag och organisationer inom de kulturella och kreativa sektorerna, och på ett hållbart sätt främja kvaliteten på verksamheten inom den europeiska audiovisuella sektorn, i syfte att uppnå en balanserad sektoriell och geografisk strategi.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c
(c)  Främja politiskt samarbete och innovativa insatser till stöd för alla programområden, däribland främjandet av en bred och pluralistisk mediemiljö, mediekompetens och social inkludering.
(c)  Främja politiskt samarbete och innovativa insatser, medräknat nya affärs- och förvaltningsmodeller och kreativa lösningar till stöd för alla programområden och alla kulturella och kreativa sektorer, däribland skyddet av den konstnärliga yttrandefriheten och främjandet av en bred, oberoende och pluralistisk kultur- och mediemiljö, mediekompetens, digital kompetens, kulturell och konstnärlig utbildning, jämställdhet, aktivt medborgarskap, interkulturell dialog, resiliens och social inkludering, särskilt när det gäller personer med funktionsnedsättning, inklusive genom ökad tillgång till kulturella varor och tjänster.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)
(ca)  Främja rörligheten för konstnärer och aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna samt spridningen av deras verk.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led cb (nytt)
(cb)  Tillhandahålla de kulturella och kreativa sektorerna uppgifter, analyser och en lämplig uppsättning kvalitativa och kvantitativa indikatorer samt utveckla ett enhetligt system för utvärdering och konsekvensbedömning, även med en sektorsövergripande dimension.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c
(c)  ”Det sektorsövergripande programområdet” omfattar verksamhet som sträcker sig över alla kulturella och kreativa sektorer.
(c)  ”Det sektorsövergripande programområdet” omfattar verksamhet som sträcker sig över alla kulturella och kreativa sektorer, inklusive nyhetsmediesektorn.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)
Artikel 3a
Europeiskt mervärde
Erkänna det inneboende och ekonomiska värdet av kultur och kreativitet och respektera kvaliteten och mångfalden i unionens värderingar och politik.
Programmet ska enbart stödja de åtgärder och den verksamhet som ger ett potentiellt europeiskt mervärde och bidrar till uppnåendet av de mål som anges i artikel 3.
Det europeiska mervärde som uppstår via programmets åtgärder och verksamhet ska exempelvis säkerställas genom följande:
(a)  Den gränsöverskridande naturen hos åtgärder och verksamhet som kompletterar regionala, nationella, internationella och andra unionsprogram och politikområden, och effekten av sådana åtgärder och verksamheter på medborgarnas tillgång till kultur och aktivt engagemang, utbildning, social inkludering och interkulturell dialog.
(b)  Utvecklingen och främjandet av gränsöverskridande och internationellt samarbete mellan kulturaktörer och kreativa aktörer, inbegripet konstnärer, yrkesverksamma på det audiovisuella området, kulturorganisationer, kreativa organisationer, små och medelstora företag samt audiovisuella aktörer, med inriktning på att stimulera mer omfattande, snabba, effektiva och långsiktiga svar på globala utmaningar, framför allt den digitala omvandlingen.
(c)  Skalfördelar, tillväxt och arbetstillfällen som stödet från unionen främjar och därmed skapar hävstångseffekter för ytterligare finansiering.
(d)  Säkerställandet av mer jämlika villkor inom de kulturella och kreativa sektorerna genom att hänsyn tas till särdragen hos olika länder, inbegripet länder eller regioner som befinner sig i en särskild geografisk eller språklig situation, såsom de yttersta randområden som erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget och de utomeuropeiska länder och territorier som lyder under en av de medlemsstater som förtecknas i bilaga II till EUF-fördraget.
(e)  Främjandet av ett budskap om gemensamma rötter och mångfald i Europa.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 4 – led -a (nytt)
(-a)  Främja konstnärliga uttryck och skapande.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 4 – led -aa (nytt)
(-aa)  Befordra talanger, kompetens och färdigheter samt stimulera samarbete och innovation genom hela kedjan av kulturella och kreativa sektorer, inklusive kulturarv.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 4 – led a
(a)  Stärka de gränsöverskridande aspekterna hos aktörerna inom de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och spridningen av dessa sektorers aktörer och verk.
(a)  Stärka den gränsöverskridande dimensionen, spridningen och synligheten för aktörerna inom de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och deras verk, bland annat genom gästprogram, turnéer, evenemang, seminarier, utställningar och festivaler, samt underlätta utbyte av bästa praxis och stärka yrkeskunskaper.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 4 – led b
(b)  Öka det kulturella deltagandet i hela Europa.
(b)  Öka tillgången, deltagandet och medvetenheten samt publikengagemanget i hela Europa när det gäller kultur, särskilt för personer med funktionsnedsättning och personer från mindre gynnade miljöer.
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 4 – led c
(c)  Främja samhällelig motståndskraft och social inkludering via kulturen och kulturarvet.
(c)  Främja samhällelig motståndskraft och stärka social inkludering, interkulturell och demokratisk dialog samt kulturellt utbyte via konsten, kulturen och kulturarvet.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 1 – led d
(d)  Främja de europeiska kulturella och kreativa sektorernas möjlighet att blomstra och skapa arbetstillfällen och tillväxt.
(d)  Främja de europeiska kulturella och kreativa sektorernas möjlighet att blomstra och vara innovativa, skapa konstnärliga verk, utveckla nyckelkompetenser, kunskaper, färdigheter, ny konstnärlig praxis, hållbara arbetstillfällen och hållbar tillväxt samt bidra till lokal och regional utveckling.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 4 – led da (nytt)
(da)  Främja den yrkesmässiga kapaciteten hos personer inom de kulturella och kreativa sektorerna genom att ge dem egenmakt via lämpliga åtgärder.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 4 – led e
(e)  Stärka den europeiska identiteten och de europeiska värdena genom kulturell medvetenhet, utbildning i konstämnen och kulturbaserad kreativitet i utbildningen.
(e)  Stärka den europeiska identiteten, ett aktivt medborgarskap samt en gemenskapskänsla och demokratiska värden genom kulturell medvetenhet, kulturarv, kulturella uttryck, kritiskt tänkande, konstnärliga uttryck, synlighet och erkännande för skapande yrkesmänniskor, konstformer, konstutbildning och kulturbaserad kreativitet i samband med formellt, icke-formellt och informellt livslångt lärande.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 4 – led f
(f)  Främja uppbyggnaden av de europeiska kulturella och kreativa sektorernas internationella kapacitet för att möjliggöra verksamhet på internationell nivå.
(f)  Främja uppbyggnaden av de europeiska kulturella och kreativa sektorernas, inbegripet gräsrots- och mikroorganisationers, internationella kapacitet för att möjliggöra verksamhet på internationell nivå.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 4 – led g
(g)  Bidra till unionens globala strategi för internationella förbindelser genom kulturell diplomati.
(g)  Bidra till unionens globala strategi för internationella kulturförbindelser genom att sträva efter att säkerställa strategins långsiktiga effekter genom en mellanmänsklig strategi som omfattar kulturella nätverk, det civila samhället och gräsrotsorganisationer.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2a (nytt)
Som en del av de särskilda åtgärder som vidtas inom programområdet Kultur ska musiksektorn vara särskilt inriktad på ekonomisk fördelning och riktade åtgärder. Skräddarsydda ansökningsomgångar och styrmedel ska bidra till att öka musiksektorns konkurrenskraft och ta itu med några av de specifika utmaningar som sektorn står inför.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 5 – led a
(a)  Befordra talanger och färdigheter och stimulera samarbete samt innovation i skapandet och produktionen av europeiska audiovisuella verk.
(a)  Befordra talanger, kompetens, färdigheter och användning av digital teknik, stimulera samarbete, rörlighet och innovation i skapandet och produktionen av europeiska audiovisuella verk, även över nationsgränserna.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 5 – led b
(b)  Stärka teater- och onlinedistributionen och i större utsträckning bereda tillgång till europeiska audiovisuella verk över gränserna, inklusive genom innovativa affärsmodeller och användning av ny teknik.
(b)  Stärka den gränsöverskridande och internationella spridningen och distributionen online och offline, i synnerhet teaterdistributionen av europeiska audiovisuella verk i den nya digitala miljön.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 5 – led ba (nytt)
(ba)  Ge den internationella publiken bredare tillgång till unionens audiovisuella verk, särskilt genom marknadsföring, evenemang, verksamhet för filmkunnighet och festivaler.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 5 – led bb (nytt)
(bb)  Stärka det audiovisuella arvet och underlätta tillgången till samt stödja och främja audiovisuella arkiv och bibliotek som källor till minne, utbildning, återanvändning och nya företag, bland annat genom den senaste digitala tekniken.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 5 – led c
(c)  Främja europeiska audiovisuella verk och stödja publikutvecklingen i och utanför Europa.
(c)  Främja europeiska audiovisuella verk och stödja deltagandet av publik i alla åldrar, särskilt unga och personer med funktionsnedsättning, för aktiv och laglig användning av audiovisuella verk i och utanför Europa och för utbyte av användargenererat innehåll, bland annat genom att främja utbildning i film och audiovisuella medier.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2
Dessa prioriteringar ska genomföras genom stöd till att skapa, marknadsföra, tillgängliggöra och sprida europeiska verk som kan nå en större publik i och utanför Europa och därmed anpassa sig till den nya utvecklingen på marknaden och följa direktivet om audiovisuella medietjänster.
Dessa prioriteringar ska genomföras genom stöd till att skapa, marknadsföra, tillgängliggöra och sprida europeiska verk och således sprida europeiska värderingar och en gemensam identitet som kan nå publik i alla åldrar i och utanför Europa. Därmed kan man anpassa sig till den nya utvecklingen på marknaden och följa direktivet om audiovisuella medietjänster.
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 6 – led a
(a)  Stödja det sektorsövergripande transnationella policysamarbetet, inbegripet kulturens roll för social inkludering, samt främja kunskapen om programmet och stödja resultatens överförbarhet.
(a)  Stödja det sektorsövergripande transnationella policysamarbetet, inbegripet främjande av kulturens roll för social inkludering, särskilt när det gäller personer med funktionsnedsättning, och i syfte att stärka demokratin och främja kunskapen om programmet och stödja resultatens överförbarhet för att öka programmets synlighet.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 6 – led b
(b)  Främja innovativa tillvägagångssätt för innehållsligt skapande, tillgänglighet, distribution och marknadsföring inom de kulturella och kreativa sektorerna.
(b)  Främja innovativa tillvägagångssätt för skapande av konstnärligt innehåll, konstnärlig forskning, tillgänglighet, distribution och marknadsföring, med hänsyn till upphovsrättsskyddet inom samtliga kulturella och kreativa sektorer, vilket omfattar både de marknadsrelaterade och icke marknadsrelaterade dimensionerna.
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 6 – led c
(c)  Främja övergripande verksamhet som omfattar flera sektorer för anpassning till den strukturella omvandlingen inom mediesektorn, inklusive främjande av ett fritt, diversifierat och pluralistiskt medielandskap, kvalitetsjournalism och mediekompetens.
(c)  Främja övergripande verksamhet som omfattar flera sektorer för anpassning till den strukturella och tekniska omvandlingen inom mediesektorn, inklusive främjande av fria, diversifierade och pluralistiska medie-, konst- och kulturlandskap, yrkesetik inom journalistik, kritiskt tänkande och mediekompetens, särskilt bland ungdomar, genom att bidra till en anpassning till nya medieverktyg och medieformat samt motverka spridningen av desinformation.
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 6 – led d
(d)  Inrätta och stödja programkontor för att marknadsföra programmet i respektive land samt stimulera till gränsöverskridande samarbete inom de kulturella och kreativa sektorerna.
(d)  Inrätta och stödja aktivt deltagande av programkontor i deltagande länder, för att marknadsföra programmet i respektive land på ett rättvist och balanserat sätt, bland annat genom nätverksverksamhet på ort och ställe, och stödja de sökande i samband med programmet, tillhandahålla grundläggande information om andra relevanta möjligheter till stöd inom ramen för unionsfinansierade program, samt stimulera till gränsöverskridande samarbete och utbyte av bästa praxis inom de kulturella och kreativa sektorerna.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1
Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 1 850 000 000 euro i löpande priser.
Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 2 806 000 000 euro i fasta priser.
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 1
–  Högst 609 000 000 euro för det mål som avses i artikel 3.2 a (programområdet Kultur).
–  Åtminstone 33 % för det mål som avses i artikel 3.2 a (programområdet Kultur).
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 2
–  Högst 1 081 000 000 euro för det mål som avses i artikel 3.2 b (programområdet Media).
–  Åtminstone 58 % för det mål som avses i artikel 3.2 b (programområdet Media).
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 3
–  Högst 160 000 000 euro för den verksamhet som avses i artikel 3.2 c (det sektorsövergripande programområdet).
–  Högst 9 % för den verksamhet som avses i artikel 3.2 c (det sektorsövergripande programområdet), med säkerställande av ett finansiellt anslag till varje nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa på minst samma nivå som de finansiella anslag som föreskrivs i förordning (EG) nr 1295/2013.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3
3.  Utöver den finansieringsram som anges i punkt 1 och för att främja programmets internationella dimension får ytterligare ekonomiska bidrag göras tillgängliga från finansieringsinstrumenten för externa åtgärder [instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, instrument för stöd inför anslutningen (IPA III)] i syfte att stödja insatser som genomförs och förvaltas i enlighet med denna förordning. Detta bidrag ska finansieras i enlighet med förordningarna om inrättande av dessa instrument.
3.  Utöver den finansieringsram som anges i punkt 1 och för att främja programmets internationella dimension får ytterligare ekonomiska bidrag göras tillgängliga från finansieringsinstrumenten för externa åtgärder [instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, instrument för stöd inför anslutningen (IPA III)] i syfte att stödja insatser som genomförs och förvaltas i enlighet med denna förordning. Detta bidrag ska finansieras i enlighet med förordningarna om inrättande av dessa instrument och varje år rapporteras till budgetmyndigheten, tillsammans med bidragen från tredjeländer till programmet.
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
Tredjeländer får delta i programmens förvaltningsstrukturer och forum för berörda parter i syfte att underlätta informationsutbyte.
Ändring 151
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
2.  Deltagandet i programområdet Media och det sektorsövergripande programområdet av de länder som avses i punkt 1 a, b och c ska uppfylla de villkor som anges i direktiv 2010/13/EU.
2.  Deltagandet i programområdet Media och det sektorsövergripande programområdet av de länder som avses i punkt 1 a–d ska uppfylla de villkor som anges i direktiv 2010/13/EU.
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)
3a.  Avtalen med de tredjeländer som är associerade till programmet enligt denna förordning ska underlättas genom förfaranden som är snabbare än förfarandena enligt förordning (EU) nr 1295/2013. Avtal med nya länder ska främjas proaktivt.
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
1.  Programmet ska vara tillgängligt för internationella organisationer med verksamhet på de områden som omfattas av programmet, i enlighet med budgetförordningen.
1.  Programmet ska vara tillgängligt för internationella organisationer med verksamhet på de områden som omfattas av programmet, exempelvis Unesco, Europarådet, genom ett mer strukturerat samarbete med kulturvägar och Eurimages-fonden, EUIPO:s observationscentrum, Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten och OECD, på grundval av gemensamma bidrag för att uppnå programmets mål, och i enlighet med budgetförordningen.
Ändring 152
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Unionen ska vara medlem i Europeiska audiovisuella observationsorganet under programmets hela löptid. Unionens deltagande i observationsorganet ska bidra till att prioriteringarna i programområdet Media uppnås. Kommissionen ska företräda unionen i dess kontakter med observationsorganet. Programområdet Media ska stödja betalningen av avgifter för unionens medlemskap i observationsorganet i syfte att främja insamlingen av uppgifter och analyser i den audiovisuella sektorn.
2.  Unionen ska vara medlem i Europeiska audiovisuella observationsorganet under programmets hela löptid. Unionens deltagande i observationsorganet ska bidra till att prioriteringarna i programområdet Media uppnås. Kommissionen ska företräda unionen i dess kontakter med observationsorganet. Programområdet Media ska stödja betalningen av avgifter för unionens medlemskap i observationsorganet samt insamlingen av uppgifter och analyser i den audiovisuella sektorn.
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)
Artikel 9a
Insamling av uppgifter om kultur och kreativa sektorer
Kommissionen ska stärka samarbetet inom sina avdelningar, exempelvis Gemensamma forskningscentrumet och Eurostat, för att samla in lämpliga statistiska uppgifter för att mäta och analysera kulturpolitikens effekter. I detta syfte ska kommissionen agera i samarbete med spetsforskningscentrum i unionen och nationella statistikbyråer samt med Europarådet, OECD och Unesco. Därmed ska kommissionen bidra till uppnåendet av målen för programområdet Kultur och ingående följa ytterligare utveckling av kulturpolitiska strategier, bland annat genom att i ett tidigt skede engagera berörda parter i reflexion och anpassning när det gäller indikatorer som är gemensamma för olika sektorer eller specifika indikatorer för olika verksamhetsområden. Kommissionen ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om sådan verksamhet.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3
3.  Blandfinansieringsinsatser enligt detta program ska genomföras i enlighet med [förordningen om fonden InvestEU] och avdelning X i budgetförordningen.
3.  Blandfinansieringsinsatser enligt detta program ska genomföras i enlighet med avdelning X i budgetförordningen och de förfaranden som fastställs i [InvestEU-förordningen]. Den särskilda lånegaranti som skapats inom ramen för Kreativa Europa ska fortsätta inom ramen för [InvestEU-förordningen] och ska ta hänsyn till de genomförandemetoder som utvecklats inom ramen för lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna, inrättad genom förordning (EU) nr 1295/2013.
Ändring 90
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4
4.  Bidrag till en ömsesidig försäkringsmekanism får täcka risken i samband med återkrav av belopp från mottagarna och ska anses utgöra en tillräcklig garanti enligt budgetförordningen. Bestämmelserna i [artikel X i] förordning XXX [successor of the Regulation on the Guarantee Fund] ska tillämpas.
4.  Bidrag till en ömsesidig försäkringsmekanism får täcka risken i samband med återkrav av belopp från mottagarna och ska anses utgöra en tillräcklig garanti enligt budgetförordningen. Bestämmelserna i [artikel X i] förordning XXX [successor of the Regulation on the Guarantee Fund], som bygger på och beaktar de genomförandemetoder som redan har utvecklats, ska tillämpas.
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)
4a.  För att främja programmets internationella dimension ska de program som inrättats genom förordning …/… [instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] och förordning …/… [IPA III] bidra ekonomiskt till åtgärder som upprättas och genomförs i enlighet med denna förordning. Denna förordning ska gälla för utnyttjandet av dessa program samtidigt som överensstämmelse med de förordningar som reglerar de respektive programmen ska säkerställas.
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen. Arbetsprogrammen ska i tillämpliga fall ange det totala belopp som är avsatts till blandfinansieringsinsatser.
1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana årliga arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen. Antagandet av arbetsprogrammen ska föregås av samråd med olika berörda parter för att säkerställa att de planerade åtgärderna på bästa sätt kommer att stödja de olika berörda sektorerna. Arbetsprogrammen ska i tillämpliga fall ange det totala belopp som avsatts till blandfinansieringsinsatser, som inte får ersätta direkt finansiering i form av bidrag.
De allmänna och specifika målen och motsvarande politiska prioriteringar och åtgärder i programmet samt den anslagna budgeten för varje åtgärd ska specificeras i detalj i de årliga arbetsprogrammen. Det årliga arbetsprogrammet ska också innehålla en vägledande tidsplan för genomförandet.
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
2.  Arbetsprogrammet ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt.
2.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 med avseende på att komplettera denna förordning genom att fastställa årliga arbetsprogram.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)
1a.  I ansökningsomgångarna kan man beakta behovet av att säkerställa lämpligt stöd till småskaliga projekt inom ramen för programområdet Kultur genom åtgärder som kan inbegripa högre samfinansieringsnivåer.
Ändring 95
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1b (ny)
1b.  Bidragen ska tilldelas med hänsyn till följande aspekter av de berörda projekten:
a)  projektets kvalitet,
b)  effekter och
c)  kvalitet och effektivitet i genomförandet.
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
2.  Utvärderingskommittén får bestå av externa experter.
2.  Utvärderingskommittén får bestå av externa experter. Den ska sammanträda i närvaro av sina medlemmar eller på distans.
Experterna bör ha en professionell bakgrund med anknytning till det sakområde som ska utvärderas. Utvärderingskommittén får begära att experter från ansökningslandet yttrar sig.
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
3.  Genom undantag från artikel [130.2] i budgetförordningen får kostnader som uppkommit hos bidragsmottagaren innan ansökan om bidrag lämnades in i vederbörligen motiverade fall betraktas som bidragsberättigande, under förutsättning att de är direkt kopplade till genomförandet av de åtgärder och den verksamhet som får bidrag.
3.  Genom undantag från artikel [130.2] i budgetförordningen ska kostnader som uppkommit hos bidragsmottagaren innan ansökan om bidrag lämnades in i vederbörligen motiverade fall betraktas som bidragsberättigande, under förutsättning att de är direkt kopplade till genomförandet av de åtgärder och den verksamhet som får bidrag.
Ändring 98
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – inledningen
5.  Följande enheter får beviljas bidrag utan ansökningsomgång:
5.  Följande enheter får beviljas bidrag utan ansökningsomgång, mot bakgrund av särskilda uppdrag och mål som ska fastställas av kommissionen och regelbundet utvärderas i linje med programmets mål:
Ändring 99
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led a
(a)  Europeiska filmakademin.
(a)  Europeiska filmakademin inom ramen för samarbetet med Europaparlamentet om LUX-filmpriset, efter ett samarbetsavtal som förhandlats fram mellan och undertecknats av parterna och i samarbete med Europa Cinemas; fram till dess att samarbetsavtalet har ingåtts ska de berörda anslagen placeras i reserven.
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led b
(b)  Europeiska unionens ungdomsorkester.
(b)  Europeiska unionens ungdomsorkester för sin verksamhet, inklusive regelbundet urval av och utbildning för unga musiker från alla medlemsstater genom gästprogram som erbjuder rörlighet och möjlighet att uppträda på festivaler och turnéer inom unionen och på internationell nivå och som bidrar till cirkulationen av europeisk kultur över gränserna och till internationaliseringen av unga musikers karriärer, i syfte att uppnå geografisk balans bland deltagarna. Europeiska unionens ungdomsorkester ska kontinuerligt diversifiera sina intäkter genom att aktivt söka ekonomiskt stöd från nya källor och minska sitt beroende av finansiering från unionen. Verksamheten inom Europeiska unionens ungdomsorkester ska vara i linje med målen och prioriteringarna för programmet och programområdet Kultur, särskilt när det gäller publikengagemang.
Ändring 101
Förslag till förordning
Artikel 15
Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna säkerställa programmets övergripande samstämmighet och komplementaritet med relevant politik och relevanta program, särskilt sådana som rör jämställdhet, utbildning, ungdomsfrågor, solidaritet, sysselsättning och social inkludering, forskning och innovation, näringsliv och företagande, jordbruk och landsbygdsutveckling, miljö och klimatåtgärder, sammanhållning, regional- och stadspolitik, statligt stöd samt internationellt samarbete och utveckling.
Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna säkerställa programmets övergripande samstämmighet och komplementaritet med relevant politik och relevanta program, särskilt sådana som rör jämställdhet, utbildning, särskilt digital utbildning och mediekunskap, ungdomsfrågor, solidaritet, sysselsättning och social inkludering, särskilt för marginaliserade grupper och minoriteter, forskning och innovation, medräknat social innovation, näringsliv och företagande, jordbruk och landsbygdsutveckling, miljö och klimatåtgärder, sammanhållning, regional- och stadspolitik, hållbar turism, statligt stöd, rörlighet samt internationellt samarbete och utveckling, även för att främja effektiv användning av offentliga medel.
Kommissionen ska säkerställa att tillämpningen av de förfaranden som fastställs i [InvestEU-programmet] tar hänsyn till de metoder som utvecklats inom ramen för lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna, inrättad genom förordning (EU) nr 1295/2013.
Ändring 102
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led b
(b)  Det uppfyller minimikraven på kvalitet i den aktuella ansökningsomgången.
(b)  Det uppfyller minimikraven på hög kvalitet i den aktuella ansökningsomgången.
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)
2a.  Förslag som har tilldelats en spetskompetensstämpel kan få bidrag direkt från andra program och från fonder enligt förordning [förordningen om gemensamma bestämmelser COM(2018)0375] i enlighet med artikel 67.5 i den förordningen, förutsatt att sådana förslag är förenliga med programmets mål. Kommissionen ska se till att urvals- och tilldelningskriterierna för de projekt som tilldelas kvalitetsstämpeln är enhetliga, tydliga och öppna för de potentiella stödmottagarna.
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)
Artikel 16a
Lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna inom ramen för InvestEU
1.  Finansiellt stöd genom det nya InvestEU-programmet ska bygga på målen och kriterierna för lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna, med hänsyn till sektorns särdrag.
2.  InvestEU-programmet ska tillhandahålla följande:
a)  Tillgång till finansiering för små och medelstora företag, mikroorganisationer och små och medelstora organisationer inom de kulturella och kreativa sektorerna.
b)  Garantier till medverkande finansiella förmedlare i alla länder som deltar i lånegarantin.
c)  Ytterligare sakkunskap till medverkande finansiella förmedlare för bedömning av risker förbundna med små och medelstora företag, mikroorganisationer och små och medelstora organisationer samt kulturella och kreativa projekt.
d)  Volymen av finansiering med lån som ställs till förfogande för små och medelstora företag samt mikroorganisationer och små och medelstora organisationer.
e)  Små och medelstora företag samt mikroorganisationer och små och medelstora organisationer i regioner och sektorer med förmåga att bygga upp en diversifierad låneportfölj och föreslå en marknadsförings- och PR-plan.
f)  Följande typer av lån: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar med uteslutande av personliga säkerheter, företagsöverlåtelser, rörelsekapital, till exempel tillfällig eller överbryggande finansiering, kassaflöde och krediter.
Ändring 105
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)
1a.  Programområdena ska ha en gemensam uppsättning kvalitativa indikatorer. Varje programområde ska ha en särskild uppsättning indikatorer.
Ändring 106
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2
2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av hur programmet framskridit mot uppfyllelsen av dess mål, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 i syfte att utforma bestämmelser för en övervaknings- och utvärderingsram, inklusive ändringar av bilaga II i syfte att vid behov se över eller komplettera indikatorerna för övervakning och utvärdering.
2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av hur programmet framskridit mot uppfyllelsen av dess mål, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 i syfte att utforma bestämmelser för en övervaknings- och utvärderingsram, inklusive ändringar av bilaga II i syfte att se över eller komplettera indikatorerna. Kommissionen ska anta en delegerad akt med avseende på indikatorer senast den 31 december 2022.
Ändring 107
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)
1a.  Tillgängliga uppgifter om beloppet för de åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden som skulle ha behövts för att finansiera projekt som tilldelats spetskompetensstämpeln ska årligen översändas till de båda grenarna av budgetmyndigheten, minst 3 månader före offentliggörandet av deras respektive ståndpunkter avseende unionens budget för påföljande år, enligt den gemensamt överenskomna tidsplanen för det årliga budgetförfarandet.
Ändring 108
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.
2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska göras senast den 30 juni 2024.
Kommissionen ska överlämna rapporten om halvtidsutvärderingen till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2024.
Kommissionen ska vid behov och på grundval av halvtidsöversynen lägga fram ett förslag till rättsakt om översyn av denna förordning.
Ändring 109
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast två år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slututvärdering av programmet.
3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast två år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska en slututvärdering av programmet läggas fram av kommissionen.
Ändring 110
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1
1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.
1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten, särskilt programmets namn och, när det gäller åtgärder som finansierats inom programområdet Media, logotypen för programområdet Media. Kommissionen ska ta fram en logotyp för programområdet Kultur som ska användas för åtgärder som finansieras inom programområdet Kultur.
Ändring 111
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 1 – led a
(a)  Samarbetsprojekt.
(a)  Gränsöverskridande samarbetsprojekt där tydlig åtskillnad görs mellan små, medelstora och storskaliga projekt och med särskild hänsyn till mikroorganisationer och små organisationer på kulturområdet.
Ändring 112
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 1 – led d
(d)  Mobilitet för konstnärer och aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna.
(d)  Rörlighet för konstnärer, hantverkare och aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna i deras gränsöverskridande verksamhet, inklusive täckning av kostnader för konstnärlig verksamhet samt spridning av konstnärliga och kulturella verk.
Ändring 113
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 1 – led e
(e)  Stöd till organisationer i den kulturella och kreativa sektorn för internationell verksamhet.
(e)  Stöd till organisationer i den kulturella och kreativa sektorn för internationell verksamhet och för utveckling av deras kapacitetsuppbyggnad.
Ändring 114
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 2 – led a
(a)  Stöd till musikbranschen för att främja mångfald, kreativitet och innovation inom musikens område, framförallt för att sprida musikrepertoaren inom och utanför Europa, utbildningsinsatser och publikutveckling inom den europeiska repertoaren, samt stöd för insamling och analys av uppgifter.
(a)  Stöd till musikbranschen för att främja mångfald, kreativitet och innovation inom musikens område, särskilt inom sektorn för livemusik, även genom nätverksarbete, spridning och främjande av diversifierade europeiska musikaliska verk och musikrepertoarer inom och utanför Europa, utbildning, deltagande i och tillgång till musik, publikutveckling, synlighet och erkännande av skapande yrkesmänniskor, projektansvariga och konstnärer, särskilt unga och nya, samt stöd för insamling och analys av uppgifter.
Ändring 115
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 2 – led b
(b)  Stöd till bok- och förlagsbranschen genom riktade åtgärder som främjar mångfald, kreativitet och innovation, särskilt översättning och marknadsföring av europeisk litteratur över gränserna i och utanför Europa, utbildning och utbyten för branschfolk, författare och översättare, samt transnationella projekt för samarbete, innovation och utveckling inom branschen.
(b)  Stöd till bok- och förlagsbranschen genom riktade åtgärder som främjar mångfald, kreativitet, innovation, särskilt översättning, anpassning i tillgängliga format för personer med funktionsnedsättning, marknadsföring av europeisk litteratur över gränserna i och utanför Europa, även genom bibliotek, utbildning och utbyten för branschfolk, författare och översättare, samt transnationella projekt för samarbete, innovation och utveckling inom branschen.
Ändring 116
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 2 – led c
(c)  Stöd till arkitektur- och kulturarvssektorerna genom riktade åtgärder för aktörernas mobilitet, kapacitetsuppbyggnad, publikutveckling och internationalisering av kulturarvs- och arkitektursektorerna, främjande av byggkultur, stöd till att skydda, bevara och främja kulturarvet och dess värden via upplysningsverksamhet, arbete i nätverk och aktiviteter för ömsesidigt lärande.
(c)  Stöd till kulturarvs- och arkitektursektorerna genom riktade åtgärder för aktörernas rörlighet, forskning, inrättande av höga kvalitetsstandarder, kapacitetsuppbyggnad, utbyte av yrkeskunskap och yrkesfärdigheter för hantverkare, publikengagemang, stöd till att skydda, bevara och återskapa livsmiljöer, anpassningsbar återanvändning, främjande av byggkultur, hållbarhet, spridning, förbättring och internationalisering av kulturarvet och dess värden via upplysningsverksamhet, arbete i nätverk och aktiviteter för ömsesidigt lärande.
Ändring 117
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 2 – led d
(d)  Stöd till övriga sektorer genom riktade åtgärder för att uppmuntra till utveckling av de kreativa aspekterna inom design- och modebranscherna och kulturturismen samt för att främja och representera dessa sektorer utanför Europeiska unionen.
(d)  Stöd till övriga sektorer genom riktade marknadsföringsåtgärder för att uppmuntra till utveckling av de kreativa aspekterna inom andra sektorer, däribland design- och modebranscherna och en hållbar kulturturism samt för att främja och representera dessa sektorer utanför Europeiska unionen.
Ändring 118
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 2 – stycke 2a (nytt)
Stöd till alla kulturella och kreativa sektorer på områden med gemensamma behov, medan en sektoriell åtgärd kan utvecklas på lämpligt sätt om särdragen i en delsektor motiverar ett målinriktat tillvägagångssätt. En övergripande strategi ska tillämpas för gränsöverskridande projekt för samarbete, rörlighet och internationalisering, inbegripet genom gästprogram, turnéer, evenemang, liveframträdanden, utställningar och festivaler, samt för främjande av mångfald, kreativitet och innovation, utbildning och utbyte av yrkesverksamma, kapacitetsuppbyggnad, nätverksarbete, publikutveckling samt insamling och analys av uppgifter inom sektorn. Sektoriella åtgärder ska dra nytta av budgetar som står i proportion till de sektorer som identifierats som prioriterade. Sektoriella åtgärder bör bidra till att hantera de särskilda utmaningar som de olika prioriterade sektorer som anges i denna bilaga står inför, med utgångspunkt i befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder.
Ändring 119
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 3 – inledningen
Särskilda åtgärder som syftar till att tydliggöra och konkretisera den kulturella mångfalden i Europa och det europeiska kulturarvet och främja interkulturell dialog:
Särskilda åtgärder som syftar till att tydliggöra och konkretisera den europeiska identiteten och den kulturella mångfalden i Europa samt det europeiska kulturarvet, och främja interkulturell dialog:
Ändring 120
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 3 – led b
(b)  Det europeiska kulturarvsmärket, säkerställande av ekonomiskt stöd enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1194/2011/EU2.
(b)  Det europeiska kulturarvsmärket, säkerställande av ekonomiskt stöd enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1194/2011/EU2 och nätverket för platser som tilldelats det europeiska kulturarvsmärket.
__________________
__________________
2 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1194/2011/EU av den 16 november 2011 om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket (EUT L 303, 22.11.2011, s. 1).
2 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1194/2011/EU av den 16 november 2011 om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket (EUT L 303, 22.11.2011, s. 1).
Ändring 121
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 3 – led c
(c)  EU:s kulturpriser.
(c)  EU:s kulturpriser, medräknat det europeiska teaterpriset.
Ändring 122
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 3 – led da (nytt)
(da)  Åtgärder för tvärvetenskaplig produktion med anknytning till Europa och dess värden.
Ändring 123
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – inledningen
De prioriteringar för programområdet Media som avses i artikel 5 ska beakta skillnaderna mellan länderna vad gäller produktion och distribution av audiovisuellt innehåll, samt tillgänglighet, liksom respektive marknaders omfattning och särdrag. De ska uppnås genom bland annat följande:
De prioriteringar för programområdet Media som avses i artikel 5 ska beakta kraven i direktiv 2010/13/EU och skillnaderna mellan länderna vad gäller produktion och distribution av audiovisuellt innehåll, samt tillgänglighet, liksom respektive marknaders omfattning och särdrag. De ska uppnås genom bland annat följande:
Ändring 124
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led a
(a)  Utveckling av audiovisuella verk.
(a)  Utveckling av europeiska audiovisuella verk, särskilt filmer och tv-produktioner såsom fiktion, kortfilmer, dokumentärer, filmer för barn och animerade filmer, samt interaktiva verk såsom högkvalitativa och beskrivande videospel och multimedia, med större möjligheter att spridas över gränserna av oberoende europeiska produktionsbolag.
Ändring 125
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led b
(b)  Produktion av innovativt tv-innehåll och s.k. serial storytelling.
(b)  Produktion av innovativt och högkvalitativt tv-innehåll och s.k. serial storytelling för alla åldrar genom stöd till oberoende europeiska produktionsbolag.
Ändring 126
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led ba (nytt)
(ba)  Stöd till initiativ som syftar till att skapa och främja verk som rör den europeiska integrationens historia och europeiska berättelser.
Ändring 127
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led c
(c)  Reklam- och marknadsföringsinstrument, bland annat på nätet och genom att analyser av uppgifter används för att göra europeiska verk mer kända och synliga för en vidare publik och tillgängliga över gränserna.
(c)  PR-, reklam- och marknadsföringsinstrument, bland annat på nätet och genom att analyser av uppgifter används för att göra europeiska verk mer kända och synliga för en vidare publik och tillgängliga över gränserna.
Ändring 128
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led d
(d)  Stöd till internationell försäljning och spridning av icke-nationella europeiska verk på alla plattformar, bland annat genom samordnade distributionsstrategier som omfattar flera länder.
(d)  Stöd till internationell försäljning och spridning av icke-nationella europeiska verk på alla plattformar som är inriktade på både små och stora produktioner, bland annat genom samordnade distributionsstrategier som omfattar flera länder och programtextning, dubbning och audiobeskrivning.
Ändring 129
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led da (nytt)
(da)  Åtgärder för att stödja länder med låg kapacitet att förbättra sina respektive identifierade brister.
Ändring 130
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led e
(e)  Stöd till utbyten mellan företag och nätverksarbete för att underlätta europeiska och internationella samproduktioner.
(e)  Stöd till utbyten mellan företag och nätverksarbete för att underlätta europeiska och internationella samproduktioner och spridning av europeiska verk.
Ändring 131
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led ea (nytt)
(ea)  Stöd till europeiska nätverk av audiovisuella skapare från olika länder i syfte att främja kreativa talanger inom den audiovisuella sektorn.
Ändring 132
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led eb (nytt)
(eb)  Särskilda åtgärder för att bidra till rättvis behandling av kreativa talanger inom den audiovisuella sektorn.
Ändring 133
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led g
(g)  Initiativ för att främja publikutveckling och filmutbildning med särskild inriktning på den unga publiken.
(g)  Initiativ för att främja publikutveckling och publikengagemang, särskilt när det gäller biografer samt filmutbildning och audiovisuell utbildning med särskild inriktning på den unga publiken.
Ändring 134
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led h
(h)  Fortbildnings- och mentorverksamhet för att öka kapaciteten hos aktörerna inom den audiovisuella sektorn att anpassa sig till ny marknadsutveckling och digital teknik.
(h)  Fortbildnings- och mentorverksamhet för att öka kapaciteten hos aktörerna inom den audiovisuella sektorn, bland annat hantverkare, att anpassa sig till ny marknadsutveckling och digital teknik.
Ändring 135
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led i
(i)  Ett europeiskt nätverk av aktörer inom beställvideosektorn för visning av en betydande andel icke-nationella europeiska produktioner.
(i)  Ett eller flera europeiska nätverk av aktörer inom beställvideosektorn för visning av en betydande andel icke-nationella europeiska produktioner.
Ändring 136
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led j
(j)  Ett eller flera europeiska festivalnätverk för att visa en betydande andel icke-nationella europeiska produktioner.
(j)  Europeiska festivaler och festivalnätverk som visar och främjar flera olika europeiska audiovisuella verk med en betydande andel icke-nationella europeiska produktioner.
Ändring 137
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led k
(k)  Ett europeiskt nätverk av biografägare för att visa en betydande andel icke-nationella europeiska filmer.
(k)  Ett europeiskt nätverk av biografägare för att visa en betydande andel icke-nationella europeiska filmer och bidra till att stärka biografernas roll i värdekedjan och lyfta fram offentliga visningar som en social erfarenhet.
Ändring 138
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led l
(l)  Särskilda åtgärder för att bidra till en jämnare könsfördelning inom den audiovisuella sektorn.
(l)  Särskilda åtgärder, bland annat mentorskap och verksamhet i nätverk, för att bidra till en jämnare könsfördelning inom den audiovisuella sektorn.
Ändring 139
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led na (nytt)
(na)  Stöd till spridning av och flerspråkig tillgång till kulturellt TV-innehåll online och offline, inbegripet genom programtextning, för att främja den rikedom och mångfald som ingår i det europeiska kulturarvet, samtida skapande och språk.
Ändring 140
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 1 – led a
(a)  Strategiutveckling, transnationellt utbyte av erfarenheter och kunnande, ömsesidigt lärande och nätverksarbete bland kulturella och kreativa organisationer och beslutsfattare, med en sektorsövergripande karaktär.
(a)  Strategiutveckling, transnationellt utbyte av erfarenheter och kunnande, ömsesidigt lärande, inklusive ömsesidigt mentorskap för nya deltagare i programmet, medvetandehöjande insatser och nätverksarbete bland kulturella och kreativa organisationer och beslutsfattare, med en sektorsövergripande karaktär, bland annat genom en permanent strukturerad dialog med berörda parter och ett forum för kulturella och kreativa sektorer för att stärka dialogen om och inriktningen på sektorspolitiken.
Ändring 141
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 2 – led a
(a)  Uppmuntran till nya slag av kreativitet i skärningspunkterna mellan olika kulturella och kreativa sektorer, till exempel genom användning av innovativ teknik.
(a)  Uppmuntran till nya slag av kreativitet i skärningspunkterna mellan olika kulturella och kreativa sektorer och med aktörer inom andra sektorer, till exempel genom användning av och mentorskap om användning av innovativ teknik inom kulturorganisationer och samarbete genom digitala knutpunkter.
Ändring 142
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)
(ba)  Åtgärder för tvärvetenskaplig produktion med anknytning till Europa och dess värden.
Ändring 143
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 3 – led a
(a)  Främjande av programmet på nationell nivå och tillhandahållande av information om olika typer av ekonomiskt stöd inom ramen för unionens politik.
(a)  Främjande av programmet på nationell nivå och tillhandahållande av relevant information om olika typer av ekonomiskt stöd inom ramen för unionens politik samt utvärderingskriterier, förfaranden och resultat.
Ändring 144
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 3 – led b
(b)  Uppmuntran till gränsöverskridande samarbete mellan yrkesverksamma, institutioner, plattformar och nätverk inom och mellan de politikområden och sektorer som programmet omfattar.
(b)  Stöd till potentiella stödmottagare i ansökningsprocessen, uppmuntran till gränsöverskridande samarbete och utbyte av bästa praxis mellan yrkesverksamma, institutioner, plattformar och nätverk inom och mellan de politikområden och sektorer som programmet omfattar.
Ändring 145
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 3 – led c
(c)  Stöd till kommissionen genom säkerställande av god kommunikation och spridning av programmets resultat till medborgarna.
(c)  Stöd till kommissionen genom säkerställande av god kommunikation och spridning av programmets resultat till medborgarna och aktörerna, enligt principen nedifrån och upp respektive uppifrån och ned.
Ändring 146
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 4 – led a
(a)  Åtgärder som rör de strukturella förändringar som mediesektorn står inför genom att främja och övervaka ett mångsidigt och pluralistiskt medielandskap.
(a)  Åtgärder som rör de strukturella och tekniska förändringar som nyhetsmediesektorn står inför genom att främja ett oberoende och pluralistiskt medielandskap och stödja oberoende övervakning i syfte att bedöma riskerna och utmaningarna för mediernas mångfald och frihet.
Ändring 147
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 4 – led b
(b)  Stödjande av höga standarder för medieproduktion genom att främja samarbete, gränsöverskridande journalistiska samarbetsprojekt och innehåll av god kvalitet.
(b)  Stödjande av höga standarder för medieproduktion genom att främja samarbete, digital kunskap, gränsöverskridande journalistiska samarbetsprojekt, innehåll av god kvalitet och hållbara ekonomiska mediemodeller för att säkerställa yrkesetik inom journalistiken.
Ändring 148
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – stycke 4 – led c
(c)  Främjande av mediekompetens för att göra det möjligt för medborgarna att utveckla en kritisk medieförståelse.
(c)  Främjande av mediekompetens för att göra det möjligt för medborgarna, särskilt ungdomar, att utveckla en kritisk medieförståelse och stödja skapandet av en unionsplattform för att utbyta praxis och strategier för mediekunskap i alla medlemsstater, bland annat genom universitetsnätverk av radio och medier som arbetar med europeiska sakområden och förse nyhetsmediernas yrkesverksamma med utbildningsprogram för att upptäcka och bekämpa desinformation.
Ändring 149
Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – stycke 4 – led ca (nytt)
(ca)  Främja och skydda den politiska och civilsamhälleliga dialogen om hot mot mediernas frihet och mångfald i Europa.
Ändring 150
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt -1 (ny)
-1.  GEMENSAMMA KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA EFFEKTINDIKATORER FÖR PROGRAMMET
1.  Fördelar för medborgare och samhällen
2.  Fördelar när det gäller att stärka den europeiska kulturella mångfalden och det europeiska kulturarvet
3.  Fördelar för unionens ekonomi och sysselsättning, särskilt inom de kulturella och kreativa sektorerna samt små och medelstora företag
4.  Integrering av unionens politik, inbegripet internationella kulturförbindelser
5.  Det europeiska mervärdet hos projekt
6.  Partnerskapens och kulturprojektens kvalitet
7.  Antalet personer med tillgång till europeiska kulturella och kreativa verk som stöds av programmet
8.  Antal arbetstillfällen med anknytning till de finansierade projekten
9.  Vid behov, jämställdhet samt rörlighet och egenmakt för aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna

(1) Ännu ej offentliggjord i EUT
(2) Ännu ej offentliggjord i EUT

Senaste uppdatering: 1 april 2019Rättsligt meddelande