Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2003(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0182/2019

Předložené texty :

A8-0182/2019

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Hlasování :

PV 28/03/2019 - 8.8

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0326

Přijaté texty
PDF 185kWORD 59k
Čtvrtek, 28. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament
P8_TA-PROV(2019)0326A8-0182/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020 (2019/2003(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20121(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2017 o boji proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. dubna 2018 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o opatřeních proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejných prostorách a v politickém životě v EU(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2018 týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2018 týkající se postoje Rady ke druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2019 o integrovaném přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů („gender mainstreaming“) v Evropském parlamentu(10),

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka předsednictvu týkající se vypracování předběžného návrhu odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020,

–  s ohledem na předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 25 odst. 7 a čl. 96 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracovalo předsednictvo dne 25. března 2019,

–  s ohledem na návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 96 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracoval Rozpočtový výbor,

–  s ohledem na článek 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0182/2019),

A.  vzhledem k tomu, že tento proces je pátým úplným rozpočtovým procesem, který se uskutečňuje v tomto volebním období, sedmým rokem víceletého finančního rámce na období 2014–2020;

B.  vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2020, jak je navržen ve zprávě generálního tajemníka, se připravuje s ohledem na meziroční zvýšení (inflace a reálné zvýšení) stropu okruhu V, což poskytne větší prostor pro růst a investice a pro další provádění opatření usilujících o dosažení úspor a zvýšení účinnosti;

C.  vzhledem k tomu, že generální tajemník navrhl pro rozpočet na rok 2020 mimo jiné tyto prioritní cíle: poskytnutí nezbytných zdrojů na první úplný rok po zvolení nového Parlamentu a Komise a poskytnutí zdrojů na prioritní projekty týkající se kontaktů s občanů, víceletých projektů v oblasti nemovitostí, bezpečnostních projektů a projektů v oblasti vývoje IT;

D.  vzhledem k tomu, že generální tajemník v předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2020 navrhl rozpočet ve výši 2 068 530 000 EUR, který celkem o 3,58 % překračuje rozpočet na rok 2019 a představuje podíl ve výši 18,38 % okruhu V víceletého finančního rámce na období 2014–2020;

E.  vzhledem k tomu, že téměř dvě třetiny rozpočtu činí výdaje, které musí být pravidelně valorizovány; tyto výdaje se týkají zejména odměn, důchodů, výdajů na zdravotní péči a příspěvků současných a bývalých poslanců (21 %) a zaměstnanců (35 %), jakož i výdajů na budovy (13 %), a jsou upravovány podle služebního řádu, statutu poslanců, oborové valorizace nebo míry inflace;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament již ve svém usnesení ze dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2016(11) zdůraznil, že jeho rozpočet na rok 2016 by měl být sestaven na realistickém základě a měl by být v souladu se zásadami rozpočtové kázně a řádného finančního řízení; poznamenává, že paušální částky jsou užitečným a široce uznávaným nástrojem zvyšujícím flexibilitu a transparentnost;

G.  vzhledem k tomu, že by rozpočet Parlamentu měl zaručit jeho plnou legislativní pravomoc a umožnit jeho řádné fungování;

H.  vzhledem k tomu, že důvěryhodnost Parlamentu jako jedné ze složek rozpočtového orgánu do určité míry závisí na jeho schopnosti řídit své vlastní výdaje a rozvíjet demokracii na úrovni Unie;

I.  vzhledem k tomu, že rok 2020 bude prvním úplným rokem po volbách, kdy se ústřední politické a podpůrné činnosti vrátí do normálního tempa;

J.  vzhledem k tomu, že v roce 1990 byl podle předpisů předsednictva pro doplňkový (dobrovolný) systém důchodového pojištění zřízen dobrovolný důchodový fond(12);

K.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr vydal dne 16. června 1999 stanovisko č. 5/99 s názvem „Penzijní fond a důchodový systém pro poslance Evropského parlamentu“;

Obecný rámec

1.  zdůrazňuje, že v roce 2020 je třeba podíl rozpočtu Parlamentu udržet pod 20 % okruhu V; konstatuje, že výše prostředků v návrhu odhadu příjmů a výdajů na rok 2020 odpovídá 18,22 % okruhu V, a je tedy nižší než v roce 2019 (18,51 %) a představuje nejnižší podíl okruhu V za více než 15 let;

2.  zdůrazňuje, že největší díl rozpočtu Parlamentu je pevně stanoven právními a smluvními povinnostmi a podléhá roční valorizaci;

3.  žádá, aby generální tajemník a předsednictvo představili výboru BUDG příští odhady pro EP, které budou v zásadě blízké míře inflace, jak ji předpovídá Evropská komise, nebo se jí dokonce budou rovnat;

4.  podporuje dohodu, které na dohodovacích schůzkách dne 19. března 2019 dosáhlo předsednictvo a Rozpočtový výbor, ohledně zvýšení rozpočtu oproti rozpočtu na rok 2019 o 2,68 %, což odpovídá celkové výši odhadu příjmů a výdajů na rok 2020 v částce 2 050 430 000 EUR, snížení výdajů v předběžném návrhu příjmů a výdajů schváleném předsednictvem dne 11. března 2019 o 18,1 milionu EUR a související snížení navrhovaných prostředků v následujících rozpočtových položkách:

1004 — Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje, 1200 — Odměny a příspěvky, 1402 Ostatní zaměstnanci — řidiči na generálním sekretariátu, 2007 — Výstavba budov a zařízení prostor, 2022 — Údržba, obsluha a úklid budov, 2024 — Spotřeba energií, 2101 — Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura, 212 — Nábytek, 214 — Technická zařízení a instalace, 300 — Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy, 302 — Výdaje na recepce a reprezentaci, 3040 — Různé výdaje na interní schůze, 3042 — Schůze, kongresy, konference a delegace, 422 — Výdaje na parlamentní asistenci,

poskytuje do bodu 1650 „Lékařská služba“ částku 140 000 EUR, do bodu 320 „Získávání odborného poradenství“ částku 160 000 EUR a do bodu 3211 „Výdaje na vědecké mediální středisko“ částku 400 000 EUR; vítá skutečnost, že předsednictvo dne 25. března 2019 tyto změny přijalo;

5.  doporučuje útvarům Parlamentu, aby realizovaly změnu v poznámkách u bodu 1650 „Lékařská služba“, protože dodatečné prostředky ve výši 140 000 EUR jsou určeny na pokrytí výdajů na mediátora a psychologa v rámci prevence a boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování a u bodu 320 „Získávání odborného poradenství“, jelikož je zvýšení prostředků o 160 000 EUR určeno na pokrytí výdajů na odborné poradenství a odborníky v oblasti prevence, vyšetřování a boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování;

6.  konstatuje, že pokud jde o vystoupení Spojeného království z Unie, vychází se z předpokladu, že dojde ke spořádanému vystoupení na základě schválení dohody o vystoupení a politického prohlášení Evropské rady ze dne 25. listopadu 2018, podle něhož bude Spojené království přispívat do rozpočtu Unie až do roku 2020; poukazuje na to, že úspory plynoucí z vystoupení Spojeného království z EU již byly zahrnuty do rozpočtu na rok 2019 a že v roce 2020 dojde jen k mírnému snížení určitých výdajů v důsledku snížení počtu poslanců o 46;

7.  konstatuje, že pokud Spojené království z Unie nevystoupí nebo vystoupí bez dohody, bude předsednictvo, Rozpočtový výbor nebo plénum muset v průběhu rozpočtového procesu provést úpravy v navržené výši prostředků;

8.  zdůrazňuje, že hlavním úkolem Parlamentu je společně s Radou přijímat právní předpisy a rozhodovat o rozpočtu Unie, zastupovat občany a dohlížet na činnost ostatních unijních institucí;

9.  zdůrazňuje úlohu Parlamentu při utváření evropského politického uvědomění a podpoře hodnot Unie;

10.  zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout úspor oproti návrhu generálního tajemníka s cílem přiblížit nárůst podle tohoto návrhu k očekávané obecné míře inflace pro rok 2020 a rozhodně podporuje veškeré úsilí o a efektivnější a transparentnější využívání veřejných prostředků;

Transparentnost a přesnost

11.  bere na vědomí zvýšenou transparentnost při vypracovávání zprávy generálního tajemníka v souladu s požadavky Parlamentu a Rady, například v poskytování dalších informací o střednědobém a dlouhodobém plánování, investicích, statutárních povinnostem, správních výdajích a metodice;

12.  žádá, aby byl rozpočet Parlamentu na rok 2020 realistický a přesný, pokud jde o sladění potřeb a jejich nákladů, s cílem vyhnout se nadhodnocení rozpočtu;

13.  zdůrazňuje, že maximální péči je třeba věnovat tomu, aby veškeré rozpočtové a personální zdroje, jež má Parlament k dispozici, byly využívány s co nejvyšší nákladovou účinností, aby umožnily orgánu a poslancům úspěšně plnit jejich hlavní úkol, jímž je legislativní činnost; znovu připomíná, že to vyžaduje pečlivě plánovat a organizovat pracovní metody a ve všech případech, kdy je to možné, sdružovat jednotlivé funkce a struktury, aby se zamezilo zbytečné byrokracii, překrývání funkcí a zdvojování činnosti a zdrojů;

Kontakty s občany

14.  vítá inauguraci středisek „Europa Experience“, tedy výstavních prostor, které v menším měřítku reprodukují úspěšnou koncepci bruselského Parlamentaria; poukazuje na to, že  do roku 2020 je plánována instalace pěti nových středisek „Europa Experience“ v kontaktních kancelářích;

15.  upozorňuje, že částka vyčleněná na instalaci těchto pěti nových středisek „Europe Experience“ v kontaktních kancelářích je určena na infrastrukturu expozic, kterou spravuje GŘ COMM, nikoli však na výstavní prostory; žádá, aby mu byly před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim 2019 poskytnuty další informace o orientační výši celkových očekávaných nákladů;

16.  bere na vědomí vytvoření souboru mobilních instalací, které budou postupně vystavovány v různých členských státech s cílem přiblížit Unii občanům;

17.  požaduje po generálním tajemníkovi podrobnou, věcnou a důkladnou zprávu o přidané hodnotě těchto 51 míst v GŘ COMM; žádá, aby byla tato zpráva veřejně prezentována ve výboru BUDG před koncem července 2019;

Politika v oblasti nemovitostí a dopravy

18.  opakuje svůj požadavek, aby byl rozhodovací proces v rámci politiky v oblasti nemovitostí transparentní a aby vycházel z včas poskytovaných informací, s patřičným přihlédnutím k článku 266 finančního nařízení;

19.  nesouhlasí se stávající praxí tzv. sběrného převodu na konci roku s cílem přispívat k plnění stávajících stavebních projektů; zdůrazňuje, že tento tzv. sběrný převod probíhá systematicky ve stejných kapitolách, hlavách a často přesně ve stejných rozpočtových položkách, a klade si otázku, zda se jedná o plánované nadhodnocení těchto výdajů, aby se vytvořily finanční prostředky na financování politiky EP v oblasti nemovitostí; domnívá se, že by politika v oblasti nemovitostí měla být financována transparentním způsobem z rozpočtových položek, které jsou pro ni určeny;

20.  doporučuje, aby roční rozpočtové plánování pro všechny budovy vyčlenilo prostředky na náklady na údržbu a renovaci odpovídající 3 % celkových nákladů na nové budovy v rámci pravidelné a předvídavé politiky v oblasti nemovitostí; zdůrazňuje potřebu strategie v oblasti nemovitostí, která zajistí nákladovou efektivnost, a zdůrazňuje potenciální přínosy plynoucí z blízkosti budov, jako jsou synergie vzniklé sdílením funkcí podpůrných útvarů, kancelářských prostor a místností;

21.  poznamenává, že v roce 2020 má dojít k převzetí celého východního křídla budovy Konrad Adenauer a k nastěhování se do něj, a poukazuje na to, že stavební práce na novém západním křídle začnou bezprostředně poté; konstatuje, že v závěrečných fázích výstavby jsou očekávány výdaje na projektové řízení, jako jsou rozsáhlé operace spojené se stěhováním, základním vybavením budov a ostrahou staveniště;

22.  bere na vědomí, že nájem a provoz všech stávajících budov v Lucemburku je stále rozplánován na celý rok, protože z těchto budov se bude možné vystěhovat pouze postupně; žádá generálního tajemníka, aby poskytl podrobné informace o tomto postupném stěhování a vysvětlil, proč nelze v tomto ohledu nic ušetřit již v roce 2020;

23.  žádá o poskytnutí dalších informací o přípravných technických pracích, včetně přemístění funkcí, např. funkcí umístěných v budově PHS, do jiných budov; požaduje, aby před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim 2019 byly Rozpočtovému výboru poskytnuty podrobné odhady a rozpis nákladů na tyto činnosti;

24.  pozastavuje se nad velmi vysokými náklady na některé navrhované změny, zejména: instalaci přednáškových sálů pro návštěvníky budovy Atrium (8,720 milionu EUR), multifunkčního prostoru na esplanádě Solidarność (2,610 milionu EUR), vybudování samoobslužné jídelny v budově SDM ve Štrasburku (1,9 milionu EUR); vyzývá generálního tajemníka, aby před čtením rozpočtu v Parlamentu, jež se má uskutečnit na podzim 2019, poskytl Rozpočtovému výboru o těchto rozhodnutích jakékoli informace;

25.  domnívá se, že dalších úspor by mělo být dosaženo ve výdajích na nábytek do kanceláří poslanců a jejich asistentů, protože tyto kanceláře budou nově vybaveny na počátku mandátu v roce 2019;

26.  je znepokojen záměrem Parlamentu rozšířit svou činnost a diplomatickou přítomnost v Indonésii (Jakarta), Etiopii (Addis Abeba) a ve Spojených státech (New York); vyjadřuje politování nad tím, že navzdory tomu, že neexistuje komplexní analýza nákladů a přínosů a další rozpracování podkladových argumentů pro výběr těchto konkrétních míst, předsednictvo s návrhem souhlasilo a stejně tak souhlasilo i se jmenováním současného vedoucího kanceláře Parlamentu ve Washingtonu, D.C. novým vedoucím kanceláře v Jakartě; naléhavě proto vyzývá generálního tajemníka, aby určil dotčené rozpočtové položky a objasnil tento netransparentní stav tím, že vysvětlí proces rozhodování o těchto různých místech a jmenování nového vedoucího kanceláře v Jakartě; domnívá se, že toto rozhodnutí musí být mezitím pozastaveno;

27.  domnívá se, že potenciálních úspor v rozpočtu Parlamentu lze dosáhnout zařízením jediného sídla; připomíná analýzu Evropského účetního dvora z roku 2014, která odhadla roční náklady na zeměpisnou rozptýlenost Parlamentu na 114 milionů EUR ročně; dále připomíná, že v důsledku této zeměpisné rozptýlenosti vzniká 78 % všech služebních cest zaměstnanců Parlamentu a že dopad na životní prostředí činí 11 000 až 19 000 tun emisí CO2; vyzývá proto k vypracování plánu, jak dospět k jedinému sídlu;

Bezpečnost

28.  konstatuje, že rozpočet na rok 2020 bude zahrnovat poslední splátky rozsáhlých investic zahájených v roce 2016, jejichž cílem je výrazně zlepšit bezpečnost Parlamentu; poukazuje na to, že, tyto projekty se týkaly různých oblastí, zejména budov, zařízení a zaměstnanců, ale také zvyšování kybernetické bezpečnosti a zabezpečení komunikace.

29.  zdůrazňuje, že projekt iPACS poskytne Parlamentu moderní integrovanou bezpečnostní technologii s cílem odstranit zbývající nedostatky v bezpečnosti budov; tento projekt vstoupí v roce 2020 do svého pátého a závěrečného roku; vybízí generálního tajemníka, aby vypracoval podrobný souhrn veškerých výdajů na bezpečnost budov od roku 2016;

30.  domnívá se, že nástroje IT mají velký význam při plnění úkolů poslanců a zaměstnanců, jsou však ohroženy kybernetickými útoky; vítá proto, že v posledních dvou letech byl kvalitativně posílen tým pro činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a zejména vítá, že poté, co bylo dosaženo fáze normálního provozu a pokračuje se v plnění akčního plánu kybernetické bezpečnosti, příslušný rozpočet se bude zvyšovat již jen v závislosti na inflaci;

31.  vítá úsilí o zlepšení služeb pro poslance díky průběžným investicím do rozvoje počítačových aplikací, dalšímu rozvoji programu e-Parliament, výzkumu a vývoji systému strojového učení s překladovými paměťmi a provádění víceletého projektu v oblasti technického řízení konferenčních místností; žádá o další informace o celkové částce, která byla v uplynulých letech vynaložena na tyto programy; bere na vědomí dlouhodobé postupné provádění těchto projektů s cílem rozložit náklady do více rozpočtových roků;

Záležitosti týkající se poslanců a akreditovaných parlamentních asistentů

32.  žádá předsednictvo, aby pracovalo na technickém řešení, které by poslancům umožnilo uplatnit své právo hlasovat a zároveň čerpat výhody z mateřské, otcovské nebo nemocenské dovolené;

33.  domnívá se, že je nutné respektovat sociální a důchodové nároky akreditovaných parlamentních asistentů; v této souvislosti opakuje svou výzvu k nalezení proveditelného řešení pro ty akreditované parlamentní asistenty, kteří nebudou po dosažení důchodového věku přístup k evropskému důchodovému systému, ačkoli budou mít na konci stávajícího volebního období odpracována dvě volební období bez přerušení, neboť jim bude chybět určitá doba k dosažení potřebných deseti let stanovených ve služebním řádu, a to kvůli dřívějšímu termínu konání voleb v roce 2014 a zpoždění při schvalování nových smluv pro akreditované parlamentní asistenty, jež bylo způsobeno velkým objemem práce po volbách v letech 2009; vyzývá proto generálního tajemníka, aby předložil nové praktické a věrohodné návrhy, jejichž cílem bude definitivně tento problém vyřešit;

34.  bere na vědomí revizi výše náhrad a příspěvků pro akreditované parlamentní asistenty v souvislosti s jejich služebními cestami mezi třemi pracovními místy Parlamentu; připomíná však opakovaně přijatý požadavek, aby předsednictvo přijalo opatření k plnému sladění výše náhrad a příspěvků, které budou vznikat v souvislosti s cestováním mezi třemi pracovními místy Parlamentu mezi úředníky, ostatními zaměstnanci a akreditovanými parlamentními asistenty od příštího volebního období;

35.  vítá rozhodnutí předsednictva ze dne 10. prosince 2018 týkající se stážistů poslanců, které nabude účinnosti dne 2. července 2019; zdůrazňuje, že závazná minimální odměna stážistů by jim měla zaručit důstojný příjem, jako je tomu u stážistů ve správách orgánů EU;

36.  očekává, že překladatelské služby Parlamentu splní svou základní funkci podpory unijních právních předpisů a poslanců při plnění jejich povinností prostřednictvím poskytování vysoce kvalitně přeložených dokumentů v rámci udržitelné strategie pro budoucnost;

37.  opakovaně vyjadřuje znepokojení nad dodatečnými náklady na tlumočení ústních vysvětlení hlasování na plenárních zasedáních; žádá generálního tajemníka, aby předložil podrobný rozpis nákladů spojených s ústními vysvětleními hlasování; připomíná, že poslanci, kteří si přejí vysvětlovat svá hlasování nebo vznést otázky související s obavami svých voličů, mají k dispozici i jiné alternativy, jako jsou písemná vysvětlení hlasování a různé nástroje pro komunikaci s veřejností; v této souvislosti se domnívá, že pokud má být dosaženo výrazných úspor, mohla by být ústní vysvětlení hlasování zrušena;

38.  připomíná čl. 27 odst. 1 a 2 statutu poslanců, podle kterého „dobrovolný důchodový fond zřízený Evropským parlamentem bude zachován i po nabytí účinnosti tohoto statutu, a to pro poslance nebo bývalé poslance, kteří již v tomto fondu nabyli práv nebo budoucích nároků“ a že „nabytá práva nebo budoucí nároky zůstávají zachovány v plném rozsahu“; vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby plně respektovali statut poslanců a aby v rámci důchodového fondu urychleně stanovili jasný plán pro Parlament, který by přijal a převzal povinnosti a odpovědnost za dobrovolný důchodový systém poslanců; opakuje svůj požadavek, aby se dobrovolným důchodovým fondem poslanců zabýval Účetní dvůr, a žádá, aby prozkoumal způsoby, jak zajistit udržitelné financování dobrovolného důchodového fondu v souladu s ustanoveními statutu poslanců a současně zajistit naprostou transparentnost;

39.  opakuje svou výzvu k transparentnosti příspěvku na všeobecné výdaje poslanců; vyjadřuje politování nad tím, že předsednictvo v tomto ohledu nezavedlo větší transparentnost a zodpovědnost; žádá, aby všichni poslanci nesli plnou odpovědnost za své výdaje v rámci tohoto příspěvku;

Záležitosti týkající se zaměstnanců

40.  je přesvědčen, že v období, kdy finanční a personální zdroje unijních institucí budou zřejmě pod stále větším tlakem, je nutné vymezit oblasti, jako jsou mimo jiné IT služby a bezpečnost, tlumočení a překlad a řidiči, v nichž bude možné zvýšit synergie mezi podpůrnými útvary s využitím zkušeností Parlamentu i dalších orgánů Unie a s plným ohledem na obtíže v oblasti správy a rozdíly v rozsahu služeb, s cílem vypracovat vyvážené dohody o spolupráci;

41.  dále vyzývá k tomu, aby měli poslanci povinnost nechat si vyúčtování příspěvku na všeobecné výdaje zkontrolovat externím účetním alespoň na konci funkčního období poslance; vyzývá rovněž ke zveřejnění těchto výdajů umístěním odkazu na tyto údaje na osobních stránkách poslanců na internetových stránkách Evropského parlamentu;

42.  vítá současné dohody o spolupráci mezi Parlamentem, Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem s cílem určit další oblasti, v nichž mohou být sdíleny funkce podpůrných útvarů; vybízí generálního tajemníka, aby vyhodnotil současnou spolupráci mezi unijními institucemi s cílem určit další potenciální synergie a úspory;

43.  prosazuje zásadu přístupnosti všem občanům; v souladu s požadavky přijatými v plénu, aby byla vytvořena možnost tlumočení do mezinárodního znakového jazyka pro všechny plenární rozpravy, žádá generálního tajemníka, aby analyzoval proveditelnost tohoto návrhu;

44.  připomíná doporučení usnesení Parlamentu z 26. října 2017, 11. září 2018 a 15. ledna 2009 o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v Unii a o opatřeních proti psychickému a sexuálnímu obtěžování; požaduje podporu na pokrytí nákladů na externí odborné konzultace potřebné k rozšíření externího auditu ohledně „Poradního výboru pro zaměstnance Parlamentu“ v oblasti prevence obtěžování; žádá prostředky na pokrytí plného provádění reformních kroků pro Parlament, které jsou uvedeny v usnesení o potírání sexuálního obtěžování, včetně provádění častých povinných školení proti obtěžování pro všechny zaměstnance, akreditované parlamentní asistenty a poslance; je navíc toho názoru, že jsou zapotřebí prostředky na pokrytí nákladů na mediátory a další odborníky v oblasti prevence a řešení případů obtěžování v Parlamentu ve spolupráci se sítí důvěrných poradců a se současnými strukturami;

45.  doporučuje, aby se více využívaly videokonference a jiné technologie, které chrání životní prostředí a šetří zdroje, zejména prostřednictvím snížení povinnosti cestovat mezi třemi pracovními místy;

Další záležitosti

46.  domnívá se, že postup přijímání odhadů příjmů a výdajů Parlamentu by se měl změnit s ohledem na dokument, který vypracovala pracovní skupina pro vnitřní rozpočtový postup Parlamentu, a rovněž s ohledem na přání politických skupin, aby se postup zjednodušil a zefektivnil, snížila se s ním spojená pracovní zátěž poslanců i personálu, zvýšila se jeho transparentnost a vyjasnilo se rozdělení úkolů mezi zúčastněné subjekty; připomíná, že v rámci současného postupu provádí Rozpočtový výbor tytéž úkony dvakrát, jednou na jaře (jednání s předsednictvím o přijetí odhadu příjmů a výdajů Parlamentu) a poté na podzim (překládání návrhu na změny rozpočtu), což vede k tomu, že se koná vyšší počet schůzí, vzniká více dokumentů a rostou náklady (překlad, tlumočení atd.);

47.  požaduje zachování odpovídajícího financování Evropského vědeckého mediálního střediska pro spolupráci s televizními stanicemi, sociálními médii a dalšími partnery za účelem vzdělávání mladých novinářů, a to zejména v souvislosti s novým vědeckým a technologickým rozvojem a recenzovanými zprávami založenými na faktech;

48.  vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby v zájmu zvýšení efektivity, omezení administrativy a byrokracie ve vnitřní činnosti Parlamentu vštěpovali všem správním útvarům kulturu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a udržitelnosti z hlediska životního prostředí a přístup úsporného řízení; zdůrazňuje, že přístup úsporného řízení spočívá v soustavném zlepšování pracovních postupů na základě zjednodušování a díky zkušenostem administrativních pracovníků;

49.  požaduje plnou transparentnost při využívání a správě finančních prostředků, které jsou k dispozici evropským politickým stranám a evropským nadacím; požaduje důkladné hodnocení a kontrolu výdajů z rozpočtu evropských politických stran a nadací; upozorňuje na střet zájmů vyplývající ze sponzorování činností evropských politických stran soukromými společnostmi; vyzývá proto k zákazu darů a sponzorské podpory jakéhokoliv druhu od soukromých společností evropským politickým stranám a evropským nadacím;

o
o   o

50.  přijímá odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020;

51.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a odhad příjmů a výdajů Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2017)0417.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2018)0182.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2018)0331.
(8) Přijaté texty, P8_TA(2018)0404.
(9) Přijaté texty, P8_TA(2018)0503.
(10) Přijaté texty, P8_TA(2019)0010.
(11) Přijaté texty, P8_TA(2015)0172.
(12) Texty přijaté předsednictvem, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.

Poslední aktualizace: 29. března 2019Právní upozornění