Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2003(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0182/2019

Ingivna texter :

A8-0182/2019

Debatter :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.8

Antagna texter :

P8_TA(2019)0326

Antagna texter
PDF 169kWORD 49k
Torsdagen den 28 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet
P8_TA-PROV(2019)0326A8-0182/2019

Europaparlamentets resolution av den 28 mars 2019 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2020 (2019/2003(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2017 om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 april 2018 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2019(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 september 2018 om åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatsen, i det offentliga rummet och i politiken i EU(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2018 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 december 2018 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2019 om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet(10),

–  med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2020,

–  med beaktande av det preliminära förslag till budgetberäkning som presidiet upprättade den 25 mars 2019 i enlighet med artiklarna 25.7 och 96.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av förslaget till budgetberäkning som budgetutskottet upprättat i enlighet med artikel 96.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 96 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0182/2019), och av följande skäl:

A.  Detta förfarande är det femte fullständiga budgetförfarande som genomförs under den nya valperioden och det sjunde året av den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

B.  Budgeten för 2020, såsom den föreslås i generalsekreterarens rapport, har utarbetats mot bakgrund av en årlig ökning (inflation och en reell ökning) av taket för rubrik V, vilket ger mer utrymme för tillväxt och investeringar samt ett fortsatt genomförande av åtgärder som syftar till att uppnå besparingar och förbättra effektiviteten.

C.  Generalsekreteraren har bland annat föreslagit följande prioriterade mål för 2020 års budget: tillhandahålla nödvändiga resurser för det första hela året efter valet av ett nytt parlament och en ny kommission och tillhandahålla resurser till prioriterade projekt för dialog med medborgarna, fleråriga byggnadsprojekt, säkerhet och it‑utveckling.

D.  Generalsekreteraren har föreslagit en budget på 2 068 530 000 EUR för parlamentets preliminära budgetberäkning för 2020, vilket innebär en ökning med 3,58 % jämfört med 2019 års budget och en andel på 18,38 % av rubrik V i den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

E.  Nästan två tredjedelar av budgeten består av indexreglerade utgifter som huvudsakligen avser arvoden och löner, pensioner, medicinska utgifter samt ersättningar till ledamöterna (21 %) och personalen (35 %) (både verksamma och pensionerade) samt utgifter för byggnader (13 %), och som i enlighet med tjänsteföreskrifterna och ledamotsstadgan justeras efter den sektorsspecifika indexeringen eller inflationsnivån.

F.  I sin resolution av den 29 april 2015 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016(11) betonade parlamentet att dess budget bör ha en realistisk grund och att den bör vara förenlig med principerna om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning. Parlamentet noterar att användningen av enhetsbelopp är ett användbart och allmänt erkänt verktyg för att ge större flexibilitet och transparens.

G.  Parlamentets budget bör garantera parlamentets fulla lagstiftningsbehörighet och göra det möjligt för parlamentet att fungera ordentligt.

H.  Europaparlamentets trovärdighet som en del av budgetmyndigheten beror i viss mån på dess förmåga att hantera sina egna utgifter och på dess förmåga att utveckla demokratin på unionsnivå.

I.  År 2020 kommer att vara det första hela året efter valet, vilket kommer att innebära en återgång till den normala takten både i den politiska verksamheten och i stödverksamheten.

J.  Den frivilliga pensionsfonden inrättades 1990 genom presidiets bestämmelser för det (frivilliga) tilläggspensionssystemet(12).

K.  Revisionsrätten avgav den 16 juni 1999 yttrande nr 5/99 om det frivilliga tilläggspensionssystemet och pensionsfonden för Europaparlamentets ledamöter.

Allmän ram

1.  Europaparlamentet betonar att den andel som motsvarar parlamentets budget för 2020 även i fortsättningen bör utgöra mindre än 20 % av taket för rubrik V. Parlamentet noterar att nivån på budgetberäkningen för 2020 motsvarar 18,22 %, vilket är lägre än vad som uppnåddes 2019 (18,51 %) och den lägsta andelen av rubrik V sedan mer än 15 år.

2.  Europaparlamentet betonar att den största delen av parlamentets budget bestäms av lagstadgade eller kontraktsenliga skyldigheter och omfattas av en årlig indexering.

3.  Parlamentet begär att generalsekreteraren och presidiet nästa gång i princip ska lägga fram en budgetberäkning för budgetutskottet som är närmare eller på samma nivå som den inflationstakt som kommissionen förutser.

4.  Europaparlamentet stöder den överenskommelse som nåddes den 19 mars 2018 under förlikningen mellan presidiet och budgetutskottet om att fastställa ökningen i förhållande till budgeten för 2019 till 2,68 %, vilket motsvarar en total nivå för budgetberäkningen för 2020 på 2 050 430 000 EUR, minska nivån på utgifterna i det preliminära förslaget till budgetberäkning som antogs av presidiet den 11 mars 2019 med 18,1 miljoner EUR och att i motsvarande grad minska de föreslagna anslagen för följande budgetposter:

1004 – Utgifter för ordinarie resor, 1200 – Löner och ersättningar, 1402 – Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet, 2007 – Uppförande av byggnader och inredning av lokaler, 2022 – Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader, 2024 – Energiförbrukning, 2101 – Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur, 212 – Inventarier, 214 – Teknisk utrustning och tekniska installationer, 300 – Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna, 302 – Utgifter för mottagning och representation, 3040 – Diverse utgifter för interna sammanträden, 3042 – Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer, 422 – Utgifter för assistentstöd till ledamöterna. Parlamentet anslår 140 000 EUR till budgetpost 1650 – Hälsovård, 160 000 EUR till budgetpost 320 – Experthjälp och 400 000 EUR till budgetpost 3211 – Vetenskapligt mediecentrum. Parlamentet välkomnar att dessa ändringar antogs av presidiet den 25 mars 2019.

5.  Europaparlamentet rekommenderar att parlamentets tjänster genomför ändringarna av anmärkningarna till budgetpost 1650 – Hälsovård, eftersom det ytterligare anslaget på 140 000 EUR är avsett att täcka utgifter för en medlare och en psykolog för att förhindra och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier, och budgetpost 320 – Experthjälp, eftersom det ytterligare anslaget på 160 000 EUR är avsett att täcka utgifter för sakkunskap och experter på området förebyggande, utredning och bekämpning av mobbning och sexuella trakasserier.

6.  Europaparlamentet noterar att situationen när det gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen bygger på ett ordnat utträde med en överenskommelse om godkännande av utträdesavtalet och godkännandet av Europeiska rådets politiska förklaring av den 25 november 2018, enligt vilken Förenade kungariket ska bidra till unionens budget fram till 2020. Parlamentet noterar att de flesta besparingarna till följd av utträdet redan har införlivats i 2019 års budget och att det för 2020 endast handlar om en liten minskning av vissa utgifter till följd av att antalet ledamöter minskar med 46.

7.  Europaparlamentet noterar att om Förenade kungariket inte lämnar unionen eller lämnar utan en överenskommelse kan de föreslagna anslagen justeras under hela budgetförfarandet av presidiet, budgetutskottet eller plenarsammanträdet.

8.  Europaparlamentet understryker att parlamentets viktigaste uppgifter är att stifta lagar tillsammans med rådet och att fatta beslut om unionens budget, företräda medborgarna och kontrollera det arbete som utförs av unionens övriga institutioner.

9.  Europaparlamentet framhåller sin roll för att skapa en europeisk politisk medvetenhet och främja unionens värden.

10.  Europaparlamentet betonar att det behövs besparingar jämfört med generalsekreterarens förslag för att ökningen i detta förslag ska ligga närmare den förväntade allmänna inflationstakten för 2020 och att alla insatser för att åstadkomma en effektivare och mer transparent användning av offentliga medel verkligen bör uppmuntras.

Transparens och riktighet

11.  Europaparlamentet noterar den ökade transparensen i samband med utarbetandet av generalsekreterarens rapport, såsom att lämna ytterligare information om planering på medellång och lång sikt, investeringar, lagstadgade skyldigheter, administrativa utgifter och metoder, i enlighet med parlamentets och rådets begäran.

12.  Europaparlamentet begär att parlamentets budget för 2020 ska vara realistisk och riktig när det gäller matchningen mellan behov och kostnader, för att undvika en överbudgetering.

13.  Europaparlamentet betonar att det är ytterst viktigt att se till att de samlade budget- och personalresurser som parlamentet förfogar över används så kostnadseffektivt som möjligt för att institutionen och dess ledamöter ska kunna fullgöra sitt huvudsakliga lagstiftningsuppdrag på lämpligt sätt. Parlamentet upprepar att detta kräver noggrann planering och organisation av arbetsmetoderna och att man om möjligt slår samman funktioner och strukturer för att undvika onödig byråkrati, funktionella överlappningar och dubblering av insatser och resurser.

Dialog med medborgarna

14.  Europaparlamentet välkomnar invigningen av Europa Experience-centrum, dvs. utställningsområden för att återskapa det framgångsrika konceptet för Parlamentarium i Bryssel i mindre skala. Parlamentet konstaterar att man planerar att inrätta fem nya Europa Experience-centrum i förbindelsekontor till 2020.

15.  Europaparlamentet noterar att det budgeterade beloppet för inrättandet av fem nya Europa Experience-centrum i förbindelsekontor täcker själva utställningsinfrastrukturen, som förvaltas av GD COMM, men inte utställningsområdena. Parlamentet efterlyser ytterligare uppgifter om omfattningen av hela den förväntade kostnaden före parlamentets behandling av budgeten hösten 2019.

16.  Europaparlamentet noterar inrättandet av en rad mobila anläggningar som kommer att turnera runt i medlemsstaterna för att föra unionen närmare medborgarna.

17.  Parlamentet begär en detaljerad, faktabaserad och ingående rapport från generalsekreteraren om mervärdet av de 51 tjänsterna i GD COMM. Parlamentet begär att en sådan rapport ska offentliggöras och presenteras i budgetutskottet före slutet av juli 2019.

Fastighet- och transportpolitiken

18.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om en transparent beslutsprocess för fastighetspolitiken, baserad på tidig information, med full hänsyn till artikel 266 i budgetförordningen.

19.  Europaparlamentet ställer sig inte bakom den nuvarande praxisen att använda anslag som inte utnyttjats vid årets slut (uppsamlingsöverföring) till pågående fastighetsprojekt. Parlamentet framhåller att sådan uppsamlingsöverföring görs systematiskt inom samma kapitel och avdelningar, och ofta under exakt samma budgetposter, och undrar om det görs en planerad överskattning av dessa medel i syfte att generera medel till finansieringen av parlamentets fastighetspolitik. Parlamentet anser att fastighetspolitiken bör finansieras på ett transparent sätt från de budgetposter som är avsedda för den.

20.  Europaparlamentet rekommenderar att det i den årliga budgetplaneringen för alla fastigheter ska göras en öronmärkning av medel till kostnaderna för underhåll och renovering, motsvarande 3 % av de totala nybyggnadskostnaderna, som en del av en regelbunden och förutseende fastighetspolitik. Parlamentet understryker behovet av en fastighetsstrategi som säkerställer kostnadseffektivitet och framhåller potentiella fördelar som uppstår till följd av att byggnader ligger nära varandra, såsom synergier genom att dela administrativa funktioner, kontorsutrymmen och andra lokaler.

21.  Europaparlamentet påpekar att mottagandet av och flytten till hela den östra flygeln av Konrad Adenauer-byggnaden planeras till 2020 och noterar att direkt därefter kommer arbetet med den nya västra flygeln att inledas. Parlamentet noterar att hänsyn måste tas till utgifter för projektledning i de avslutande etapperna av uppförandet, såsom betydande insatser i samband med flytten, den första inredningen av den nya byggnaden och bevakningen av byggarbetsplatsen.

22.  Europaparlamentet noterar att med tanke på att flytten från befintliga byggnader endast kan ske gradvis är hyran och underhållet av alla befintliga byggnader i Luxemburg fortfarande budgeterade för hela året. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att lämna detaljerad information om den gradvisa flytten och att förklara varför det inte är möjligt att göra några besparingar redan 2020.

23.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare detaljer om det förberedande tekniska arbetet, inklusive flytten av olika funktioner, bland annat de som nu finns i PHS-byggnaden, till andra byggnader. Parlamentet begär att budgetutskottet ska få en detaljerad beräkning och kostnadsredovisning angående detta före parlamentets behandling av budgeten under hösten 2019.

24.  Europaparlamentet ifrågasätter de mycket höga kostnaderna för vissa föreslagna åtgärder, nämligen inrättandet av seminarierum i Atrium-byggnaden för besökare (8,720 miljoner EUR), utrymmet med flera funktioner i Esplanade-området (2,610 miljoner EUR), inrättandet av en personalmatsal i SDM-byggnaden i Strasbourg (1,9 miljoner EUR). Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att före parlamentets behandling av budgeten under hösten 2019 förse budgetutskottet med all information om dessa beslut.

25.  Europaparlamentet anser att ytterligare besparingar bör göras när det gäller utgifterna för möbler till ledamöternas och deras assistenters kontor, med tanke på den fullständiga renoveringen av dessa kontor i början av valperioden 2019.

26.  Europaparlamentet är oroat över parlamentets avsikter att utvidga sin verksamhet och sin diplomatiska närvaro i Indonesien (Jakarta), Etiopien (Addis Abeba) och Förenta staterna (New York). Parlamentet beklagar att presidiet, trots avsaknaden av en heltäckande kostnads- och nyttoanalys och en vidareutveckling av de argument som ligger till grund för valet av dessa specifika platser, godkände förslaget samt utnämningen av den nuvarande chefen för parlamentets kontor i Washington D.C. till ny chef för kontoret i Jakarta. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck generalsekreteraren att identifiera de berörda budgetposterna och klargöra denna icke‑transparenta situation genom att förklara beslutsprocessen för dessa olika platser och utnämningen av den nya chefen för kontoret i Jakarta. Parlamentet anser att detta beslut måste upphävas.

27.  Europaparlamentet anser att ett enda säte skulle innebära besparingar i parlamentets budget. Parlamentet påminner om revisionsrättens analys från 2014 i vilken man uppskattade kostnaderna för att parlamentets verksamhet bedrivs på olika geografiska platser till 114 miljoner EUR per år. Parlamentet påminner dessutom om att 78 % av alla tjänsteresor som företas av parlamentets anställda görs på grund av parlamentets geografiska spridning och att miljöpåverkan uppgår till mellan 11 000 och 19 000 ton koldioxidutsläpp. Parlamentet efterlyser därför en färdplan för ett enda säte.

Säkerhet

28.  Europaparlamentet noterar att 2020 års budget kommer att omfatta slutliga delbetalningar av betydande investeringar som inleddes 2016 i syfte att avsevärt förbättra parlamentets säkerhet. Parlamentet påpekar att dessa projekt omfattade olika områden, främst byggnader, utrustning och personal, men även förbättringar av it‑säkerheten och kommunikationssäkerheten.

29.  Europaparlamentet understryker att iPACS-projektet kommer att förse parlamentet med modern och integrerad säkerhetsteknik för att undanröja kvarstående brister i byggnadernas säkerhet, och att 2020 kommer att vara det femte och sista genomförandeåret. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att i detalj sammanfatta alla utgifter kopplade till byggnadernas säkerhet från och med 2016.

30.  Europaparlamentet anser att it-verktyg är viktiga redskap för att ledamöter och personal ska kunna utföra sitt arbete, men att dessa verktyg kan vara sårbara för it-attacker. Parlamentet välkomnar därför uppgraderingen under de senaste två åren av gruppen för it-säkerhet, och särskilt att dess budget endast kommer att öka för att täcka inflationen nu när gruppen har nått marschfart och fortsätter med genomförandet av handlingsplanen för it-säkerhet.

31.  Europaparlamentet välkomnar insatserna för att förbättra tjänsterna till ledamöterna genom att kontinuerligt investera i utvecklingen av it-applikationer, fortsätta med programmet e-parlamentet, forskningen om och utvecklingen av maskininlärning med program för översättningsminnen och det fleråriga projektet om teknisk förvaltning av konferenslokaler. Parlamentet efterlyser mer information om det totala belopp som använts under de senaste åren för dessa program. Parlamentet noterar det långsiktiga gradvisa genomförandet av dessa projekt för att dela upp kostnaderna mellan olika budgetår.

Frågor som rör ledamöter och ackrediterade assistenter

32.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att utarbeta en teknisk lösning som gör det möjligt för ledamöterna att utöva sin rösträtt under sin mamma-, pappa- eller sjukledighet.

33.  Europaparlamentet anser att de ackrediterade assistenternas sociala rättigheter och pensionsrättigheter bör respekteras. Parlamentet upprepar i detta avseende sin uppmaning att hitta en fungerande lösning för de ackrediterade assistenter som efter att ha arbetat utan uppehåll under två valperioder i slutet av innevarande valperiod inte kommer att ha rätt till det europeiska pensionssystemet när de når pensionsåldern, eftersom de inte kommer att komma upp i de tio års tjänstgöring som krävs enligt tjänsteföreskrifterna, vilket beror på det tidigarelagda parlamentsvalet 2014 och förseningarna i godkännandet av deras nya kontrakt på grund av den höga arbetsbelastningen under perioden efter valet 2009. Parlamentet uppmanar därför generalsekreteraren att lägga fram nya praktiska och trovärdiga förslag för att slutgiltigt lösa detta problem.

34.  Europaparlamentet noterar översynen av ersättningarna till de ackrediterade assistenterna för deras tjänsteresor mellan parlamentets tre arbetsorter. Parlamentet påminner dock om att det vid upprepade tillfällen har antagit en uppmaning till presidiet om att vidta åtgärder för att från och med nästa valperiod se till att ersättningarna för resor mellan parlamentets tre arbetsorter till fullo anpassas för tjänstemän, övriga anställda och ackrediterade parlamentsassistenter.

35.  Europaparlamentet välkomnar presidiets beslut av den 10 december 2018 om ledamöternas praktikanter, vilket kommer att träda i kraft den 2 juli 2019. Parlamentet betonar att en bindande minimiersättning till praktikanter bör garantera dessa en anständig inkomst, i likhet med vad som gäller för praktikanter inom EU-institutionernas administration.

36.  Europaparlamentet förväntar sig att parlamentets översättningstjänster ska leva upp till sin centrala funktion att stödja unionens lagstiftning och ledamöterna när de fullgör sina uppgifter genom att tillhandahålla översatta dokument av hög kvalitet inom ramen för en hållbar framtidsstrategi.

37.  Europaparlamentet upprepar sin oro över de extra utgifterna för tolkning av den muntliga röstförklaringen under sammanträdesperioderna. Parlamentet uppmanar med eftertryck generalsekreteraren att tillhandahålla en detaljerad redovisning av kostnaderna i samband med den muntliga röstförklaringen. Parlamentet påminner om att det finns alternativ, till exempel en skriftlig röstförklaring och olika offentliga kommunikationsfaciliteter som de ledamöter kan använda sig av som vill redogöra för hur de har röstat eller ta upp frågor som är relevanta för deras väljare. Parlamentet anser i detta sammanhang att man för att uppnå betydande besparingar skulle kunna avskaffa den muntliga röstförklaringen.

38.  Europaparlamentet påminner om att artikel 27.1 och 27.2 i ledamotsstadgan fastställer att den frivilliga pensionsfond som parlamentet har upprättat ska kvarstå efter ikraftträdandet av denna stadga för ledamöter eller före detta ledamöter som redan förvärvat rättigheter eller framtida rättigheter i denna fond och att de förvärvade och framtida rättigheterna till fullo ska kvarstå. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att till fullo respektera ledamotsstadgan och snarast upprätta en tydlig plan för pensionsfonden som innebär att parlamentet åtar sig skyldigheterna och ansvaret när det gäller ledamöternas frivilliga pensionssystem. Parlamentet upprepar sin begäran om att revisionsrätten ska genomföra en granskning av ledamöternas frivilliga pensionsfond och vill att revisionsrätten undersöker olika sätt att säkerställa en hållbar finansiering av den frivilliga pensionsfonden i enlighet med bestämmelserna i ledamotsstadgan samtidigt som full transparens säkerställs.

39.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om transparens när det gäller ledamöternas ersättning för allmänna utgifter. Parlamentet beklagar att presidiet har underlåtit att införa ökad transparens och ansvarsskyldighet i detta avseende. Parlamentet vill att ledamöterna ska vara fullständigt ansvariga för sina utgifter inom ramen för denna ersättning.

Personalrelaterade frågor

40.  Europaparlamentet anser att det under en period då de ekonomiska resurser och personalresurser som är tillgängliga för unionens institutioner sannolikt kommer att bli allt mer begränsade är viktigt att identifiera områden, bland annat it-tjänster och säkerhet, tolknings- och översättningstjänster eller chaufförstjänster, där synergier mellan de administrativa funktionerna skulle kunna utnyttjas i större utsträckning med hjälp av erfarenheterna från parlamentet och unionens övriga institutioner, varvid full hänsyn bör tas till styrningssvårigheterna och storleksskillnaderna, för att utarbeta rättvisa samarbetsavtal.

41.  Europaparlamentet vill se att det införs ett krav på att ledamöterna ska få sin redovisning av ersättningen för allmänna utgifter kontrollerad av en extern revisor åtminstone i slutet av ledamöternas mandatperioder. Parlamentet vill dessutom att utgifterna ska offentliggöras genom att en länk till dessa uppgifter läggs ut på ledamöternas personliga sidor på Europaparlamentets webbplats.

42.  Europaparlamentet välkomnar de befintliga samarbetsavtalen mellan parlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i syfte att identifiera andra områden där de administrativa funktionerna skulle kunna delas. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att utvärdera det befintliga samarbetet mellan unionens institutioner i syfte att identifiera ytterligare potentiella synergier och besparingar.

43.  Europaparlamentet upprätthåller principen om tillgänglighet för alla medborgare. I linje med de begäranden som antagits i plenum uppmanar parlamentet generalsekreteraren att införa tolkning till ett internationellt teckenspråk av samtliga debatter i plenum.

44.  Europaparlamentet påminner om rekommendationerna i parlamentets resolution av den 26 oktober 2017, den 11 september 2018 och den 15 januari 2019 om bekämpning av sexuella trakasserier och övergrepp i unionen samt åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier. Parlamentet begär stöd för att täcka kostnaderna för den externa expertis som behövs för att utvidga den externa revisionen till att även omfatta den rådgivande kommittén för parlamentets personal för förebyggande av trakasserier. Parlamentet begär anslag för att täcka ett fullständigt genomförande av de reformåtgärder för parlamentet som nämns i resolutionen om bekämpning av trakasserier, även återkommande obligatoriska utbildningar om bekämpning av trakasserier för all personal, alla ackrediterade assistenter och ledamöter. Parlamentet anser dessutom att det behövs anslag för att täcka kostnaderna för medlare och andra experter som har kompetens att förebygga och hantera fall av trakasserier inom parlamentet, tillsammans med nätverket av konfidentiella rådgivare och nuvarande strukturer.

45.  Europaparlamentet rekommenderar att videokonferenser och annan teknik används i större utsträckning för att skydda miljön och spara resurser, särskilt genom att minska antalet tjänsteresor mellan de tre arbetsorterna.

Övriga frågor

46.  Europaparlamentet anser att förfarandet för antagandet av parlamentets budgetberäkning bör ses över, med beaktande av det dokument om pågående arbete som utarbetats av arbetsgruppen för parlamentets interna budgetförfarande och de politiska gruppernas önskan att förenkla det nuvarande förfarandet, göra det mer effektivt genom att minska arbetsbördan för ledamöter och personal samt öka dess transparens och klargöra ansvarsfördelningen mellan de berörda aktörerna. Parlamentet påminner om att budgetutskottet under det nuvarande förfarandet utför samma uppgifter två gånger: under vårfasen (förlikningen med presidiet för antagandet av parlamentets budgetberäkning) och under höstfasen (framläggandet av budgetändringsförslag), vilket leder till ett större antal sammanträden, en ökad framställning av dokument och utgifter i samband med detta (översättningar, tolkar osv.).

47.  Europaparlamentet vill se att finansieringen av det europeiska mediecentrumet bibehålls på en tillräckligt hög nivå i syfte att inrätta ett samarbete med tv-stationer, sociala medier och ytterligare partner för att skapa utbildningsmöjligheter för unga journalister, särskilt med avseende på ny vetenskaplig och teknisk utveckling och faktabaserade, expertgranskade nyheter.

48.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att skapa en kultur med resultatbaserad budgetering och miljömässig hållbarhet inom hela parlamentets administration, och en metod för en smidig förvaltning i syfte att förbättra effektiviteten och minska pappersarbetet och byråkratin i institutionens interna arbete. Parlamentet betonar att erfarenheterna av metoden för en smidig förvaltning visar på fortsatta förbättringar av arbetsprocessen tack vare förenklingen och den administrativa personalens erfarenhet.

49.  Europaparlamentet begär fullständig transparens när det gäller användningen och förvaltningen av de medel som ställs till förfogande för europeiska politiska partier och europeiska stiftelser. Parlamentet begär en grundlig utvärdering och kontroll av de europeiska politiska partiernas och stiftelsernas budgetutgifter. Parlamentet uppmärksammar den intressekonflikt som härrör från privata företags sponsring av europeiska politiska partier. Parlamentet efterlyser därför ett förbud mot donationer och sponsring av alla slag från privata företag till europeiska politiska partier och europeiska stiftelser.

o
o   o

50.  Europaparlamentet antar budgetberäkningen för budgetåret 2020.

51.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och budgetberäkningen till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Antagna texter, P8_TA(2017)0417.
(6) Antagna texter, P8_TA(2018)0182.
(7) Antagna texter, P8_TA(2018)0331.
(8) Antagna texter, P8_TA(2018)0404.
(9) Antagna texter, P8_TA(2018)0503.
(10) Antagna texter, P8_TA(2019)0010.
(11) Antagna texter, P8_TA(2015)0172.
(12) Texter som antagits av presidiet, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01–04–2009.

Senaste uppdatering: 29 mars 2019Rättsligt meddelande