Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2679(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0234/2019

Внесени текстове :

B8-0234/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0331

Приети текстове
PDF 129kWORD 50k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Неокончателна версия
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент
P8_TA-PROV(2019)0331B8-0234/2019

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент (C(2019)02530) на Комисията,

—  като взе предвид писмото на Комисията от 28 март 2019 г., с което се отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии от 1 април 2019 г.,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции(1), и по-специално член 11, параграф 5 и член 82, параграф 6 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент(2),

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 4 април 2019 г.,

A.  като има предвид, че в съответствие с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 на Комисията регламентът се прилага от датата, следваща датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо и в Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), освен ако до тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, или ако двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, е бил продължен;

Б.  като има предвид, че на 22 март 2019 г. Европейският съвет прие Решение (ЕС) 2019/476(3), взето в съгласие с Обединеното кралство, за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че следователно второто условие за прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2019/397, а именно, че двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, не е бил продължен, няма да бъде спазено;

В.  като има предвид, че основанията за Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 ще останат, независимо от продължаването на срока, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че Парламентът обяви на 13 февруари 2019 г., че няма възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) 2019/397;

Г.  като има предвид, че Парламентът продължава да е съгласен, че за компетентните органи и финансовите пазари е важно да бъдат освободени някои сделки, произтичащи от подновяване на договори, за ограничен период от 12 месеца, ако контрагентът, установен в Обединеното кралство, бъде променен на контрагент в рамките на ЕС-27, и в този контекст приветства делегирания регламент от 28 март 2019 г., с който се обръща внимание на новото развитие – продължаването на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС с Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 71, 13.3.2019 г., стр. 15.
(3) Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 година за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80I, 22.3.2019 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация