Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2680(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0235/2019

Předložené texty :

B8-0235/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0332

Přijaté texty
PDF 136kWORD 43k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel Předběžné znění
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti
P8_TA-PROV(2019)0332B8-0235/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2019)02533),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 28. března 2019, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 1. dubna 2019,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů(1) a zejména na čl. 5 odst. 2 a čl. 82 odst. 6 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti(2),

–  s ohledem na doporučení rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 4. dubna 2019, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že podle článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 se nařízení začne uplatňovat dnem následujícím po dni, kdy Smlouvy přestanou být na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU použitelné pro Spojené království a ve Spojeném království, nevstoupí-li do uvedeného data v platnost dohoda o vystoupení nebo nebude-li prodloužena dvouletá lhůta podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU;

B.  vzhledem k tomu, že dne 22. března 2019 Evropská rada se souhlasem Spojeného království přijala rozhodnutí (EU) 2019/476(3), kterým prodlužuje lhůtu podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU, a vzhledem k tomu, že tak nebude splněna druhá podmínka pro použitelnost nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/396, tedy že nebyla prodloužena dvouletá lhůta uvedená v  čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU;

C.  vzhledem k tomu, že důvody, které vedly k přijetí nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/396, budou bez ohledu na jakékoli prodloužení lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU nadále přetrvávat, a vzhledem k tomu, že Parlament dne 13. února 2019 prohlásil, že proti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 nemá námitek;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament souhlasí s tím, že je důležité, aby příslušné orgány a finanční trhy udělily na omezené dvanáctiměsíční období výjimku pro některé transakce vyplývající z novace, pokud se protistrana usazená ve Spojeném království změní na protistranu v EU-27, a v této souvislosti vítá nařízení v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, které reaguje na novou situaci v souvislosti s prodloužením lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU rozhodnutím Evropské rady č. (EU) 2019/476;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 71, 13.3.2019, s. 11.
(3) Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království ze dne 22. března 2019 o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 80I, 22.3.2019, s. 1).

Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění