Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2270(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0184/2019

Внесени текстове :

A8-0184/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0335

Приети текстове
PDF 142kWORD 51k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Неокончателна версия
Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос
P8_TA-PROV(2019)0335A8-0184/2019

Решение на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (2018/2270(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос, предадено на 12 октомври 2018 г. от заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция във връзка с процедура № ABM: 2017/10839 и обявено в пленарно заседание на 13 ноември 2018 г.,

—  след като изслуша Елефтериос Синадинос съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз (Съда) от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от конституцията на Република Гърция,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0184/2019),

А.  като има предвид, че службата на заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция поиска да бъде снет имунитетът на Елефтериос Синадинос, член на Европейския парламент, поради евентуални правни действия във връзка с предполагаемо престъпление;

B.  като има предвид, че член 9 от Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 62 от конституцията на Република Гърция предвижда, че по време на своя парламентарен мандат членовете на Парламента не могат да бъдат преследвани по съдебен път, задържани или лишавани от свобода и свободата им не може да се ограничава по друг начин без предварително разрешение от Парламента;

Г.  като има предвид, че искането на заместник-прокурора на Върховния съд на Република Гърция се отнася до производство във връзка с предполагаемо нарушение на член 45 и член 232а от Наказателния кодекс на Гърция, които се отнасят до съвместно нарушение на съдебно решение;

Д.  като има предвид, че Елефтериос Синадинос е обвинен, че не е изпълнил временното решение № 3603/2015 на районния съд от първа инстанция в Атина, с което се разпорежда премахването на всички камери от приземния етаж и входа на сградата, намираща се на ул. „Граму“ № 73 в Маруси (Атика), и заплащането на глоба от 600 EUR (шестстотин евро) за всяко бъдещо нарушение на решението от 25 май 2015 г.;

Е.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнесе относно вината или невиновността на члена на Парламента, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент също не е в позиция да се произнася относно вината или невиновността на член на ЕП или по това дали деянията, в извършването на които членът на ЕП е обвинен, дават основание за започване на наказателно производство, нито пък да се произнася относно относителните предимства на националните правни и съдебни системи;

З.  като има предвид, че съгласно член 5, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

И.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, които са извършвани при изпълнение на парламентарните задължения и които са неразделни от тези задължения;

Й.  като има предвид, че съдебното преследване не се отнася до изразените възгледи или гласуването по време на изпълнение на служебните задължения на въпросния член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

К.  като има предвид, че въз основа на информацията и обясненията, предоставени по този случай, няма причина да се предполага, че намерението, което стои в основата на наказателното производство, е да се увреди политическата дейност или репутацията на член на ЕП, а оттам и независимостта на Парламента (fumus persecutionis);

1.  решава да снеме имунитета на Елефтериос Синадинос;

2.  възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада, изготвен от неговата компетентна комисия, на гръцките органи и на Елефтериос Синадинос.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация