Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0390(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0047/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0047/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0336

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 186kWORD 58k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες Προσωρινή έκδοση
Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
P8_TA-PROV(2019)0336A8-0047/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0745),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0483/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 2ης Απριλίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0047/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ▌ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
P8_TC1-COD(2018)0390

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Στις 21 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για παράταση της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ έως τις 22 Μαΐου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου θα εγκρίνει τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας(2) («συμφωνία αποχώρησης»). Στην περίπτωση που η Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν εγκρίνει τη συμφωνία αποχώρησης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για παράταση έως τις 12 Απριλίου 2019.

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εισέρχονται στο έδαφος των κρατών μελών χωρίς θεώρηση ή ισοδύναμες διατυπώσεις.

(3)  Ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, οι Συνθήκες και η οδηγία 2004/38/ΕΚ, καθώς και το δικαίωμα εισόδου στο έδαφος των κρατών μελών χωρίς θεώρηση ή ισοδύναμες διατυπώσεις, θα παύσουν να εφαρμόζονται στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι Βρετανοί πολίτες ▌. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα από τα παραρτήματα του ▌ κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1806 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4). Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και το παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή.

(4)  Το Γιβραλτάρ δεν αποτελεί τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι σήμερα, το ενωσιακό δίκαιο εφαρμοζόταν στο Γιβραλτάρ στον βαθμό που προβλέπεται από την πράξη προσχώρησης του 1972, μόνο δυνάμει του άρθρου 355 παρ.3 της ΣΛΕΕ. Η προσθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806 δεν θα καλύπτει τους πολίτες των βρετανικών υπερπόντιων εδαφών που απέκτησαν την ιδιότητα του πολίτη λόγω δεσμού τους με το Γιβραλτάρ. Κατά συνέπεια, το Γιβραλτάρ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα βρετανικά υπερπόντια εδάφη που απαριθμούνται στο μέρος 3 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806.

(5)  Τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό ▌, βάσει αξιολόγησης κατά περίπτωση, των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, καθορίζονται στο άρθρο ▌1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806. Τα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνουν την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τα οικονομικά οφέλη, ιδίως όσον αφορά τον τουρισμό και το εξωτερικό εμπόριο, και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με τις οικείες τρίτες χώρες συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, ζητημάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και τις επιπτώσεις σε θέματα περιφερειακής συνοχής και αμοιβαιότητας.

(6)  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο ▌1 του κανονισμού (EΕ) 2018/1806, κρίνεται σκόπιμη η απαλλαγή των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι Βρετανοί πολίτες από την υποχρέωση θεώρησης όταν ταξιδεύουν στο έδαφος των κρατών μελών. Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική εγγύτητα, τη σύνδεση μεταξύ των οικονομιών, το επίπεδο του εμπορίου και την έκταση των βραχυχρόνιων μετακινήσεων προσώπων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης για επιχειρηματική δραστηριότητα, αναψυχή ή άλλους σκοπούς, τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης αναμένεται να διευκολύνουν τον τουρισμό και την οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας έτσι οφέλη στην Ένωση.

(7)  Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1806 όσον αφορά τους Βρετανούς πολίτες.

(8)  Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην προσδοκία ότι, για λόγους διατήρησης στενών σχέσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο θα χορηγήσει πλήρη αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων για τους υπηκόους όλων των κρατών μελών. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει στο μέλλον υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που προβλέπεται στο ▌ άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργήσουν αμελλητί για την εφαρμογή του μηχανισμού αμοιβαιότητας Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την τήρηση της αρχής της αμοιβαιότητας και θα ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τυχόν εξελίξεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την τήρηση της εν λόγω αρχής.

(9)  Όσον αφορά την Ισλανδία και ▌ τη Νορβηγία ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των εν λόγω κρατών με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν(5), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ(6) του Συμβουλίου.

(10)  Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν(7), που εμπίπτει στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχεία Β και Γ της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ(8) του Συμβουλίου.

(11)  Όσον αφορά το ▌Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν(9), που εμπίπτει στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, στοιχεία Β και Γ της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ(10) του Συμβουλίου.

(12)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου(11)· ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(13)  Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου(12)· ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(14)  Ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια, αντιστοίχως, του άρθρου 3 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2003, του άρθρου 4 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2005 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2011.

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία το ενωσιακό δίκαιο παύει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(16)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1806 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1806 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ▌, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων για τους πρόσφυγες του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπεγράφη στο Στρασβούργο την 20ή Απριλίου 1959, οι έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα και οι απάτριδες και άλλα πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι καμίας χώρας, διαμένουν στην Ιρλανδία και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από την Ιρλανδία, το οποίο αναγνωρίζεται από το οικείο κράτος μέλος.».

"

2)  Στο μέρος 1 του παραρτήματος II, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:"

«Ηνωμένο Βασίλειο (εξαιρουμένων των Βρετανών υπηκόων όπως αναφέρονται στο μέρος 3)».

"

3)  Στο παράρτημα II ο τίτλος του μέρους 3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:"

«ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ».

"

4)  Στο μέρος 3 του παραρτήματος ΙΙ, το ακόλουθο κείμενο προστίθεται μετά τις λέξεις «British overseas territories citizens (BOTC)»:"

«Στα εδάφη αυτά περιλαμβάνονται η Ανγκουίλα, οι Βερμούδες, το Βρετανικό έδαφος της Ανταρκτικής, το Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού, οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, οι Νήσοι Κάιμαν, οι Νήσοι Φόκλαντ, το Γιβραλτάρ*, το Μονσεράτ, οι Νήσοι Πίτκερν, η Αγία Ελένη, Ασενσιόν και Τριστάν ντα Κούνα, οι Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς και οι Νήσοι Τερκ και Κάικος.

__________________________

* Το Γιβραλτάρ είναι αποικία του βρετανικού στέμματος. Υπάρχει διαμάχη μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την κυριαρχία επί του Γιβραλτάρ, έδαφος για το οποίο πρέπει να βρεθεί λύση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα και τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.».

"

Άρθρο 2

Εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, εφαρμόζεται ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενεργούν αμελλητί για την εφαρμογή του μηχανισμού αμοιβαιότητας.

Άρθρο 3

▌Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία το ενωσιακό δίκαιο παύει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

▌Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(2) ΕΕ C 66I της 19.2.2019, σ. 1.
(3)Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).
(4)Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1806 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 39).
(5)ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.
(6)Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).
(7)ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.
(8)Απόφαση 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1).
(9)ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.
(10)Απόφαση 2011/350/ΕE του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 19).
(11)Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).
(12)Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου