Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0390(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0047/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0047/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0336

Hyväksytyt tekstit
PDF 175kWORD 45k
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel Väliaikainen painos
Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta ***I
P8_TA-PROV(2019)0336A8-0047/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0745),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0483/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 2. huhtikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0047/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun ▌asetuksen (EU) 2018/1806 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta
P8_TC1-COD(2018)0390

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Eurooppa-neuvosto hyväksyi 21 päivänä maaliskuuta 2019 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa määrätyn määräajan pidentämisen 22 päivään toukokuuta 2019 edellyttäen, että Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone hyväksyy sopimuksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä(2), jäljempänä 'erosopimus'. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ei hyväksy erosopimusta, Eurooppa-neuvosto hyväksyi pidentämisen 12 päivään huhtikuuta 2019 saakka.

(2)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY(3) mukaisesti unionin kansalaisilla on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, mukaan lukien oikeus saapua jäsenvaltioiden alueelle ilman viisumia tai muuta vastaavaa muodollisuutta.

(3)  Yhdistyneen kuningaskunnan erottua unionista perussopimuksia ja direktiiviä 2004/38/EY sekä oikeutta saapua jäsenvaltioiden alueelle ilman viisumia tai muuta vastaavaa muodollisuutta lakataan soveltamasta Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin, jotka ovat Britannian kansalaisia ▌. Tämän vuoksi on tarpeen sisällyttää Yhdistynyt kuningaskunta yhteen ▌Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1806(4) liitteistä. Liitteessä I luetellaan ne kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään, ja liitteessä II luetellaan ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske.

(4)  Gibraltar ei ole osa Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Unionin oikeutta on sovellettu Gibraltariin vuoden 1972 liittymisasiakirjassa määrätyiltä osin ainoastaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan 3 kohdan perusteella. Yhdistyneen kuningaskunnan lisääminen asetuksen (EU) 2018/1806 liitteessä II olevaan 1 osaan ei kata ryhmään ’British overseas territories citizens’ kuuluvia henkilöitä, joiden kansalaisuus perustuu heidän yhteyteensä Gibraltariin. Gibraltar olisi siten mainittava yhdessä muiden Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisten alueiden kanssa asetuksen (EU) 2018/1806 liitteessä II olevassa 3 osassa.

(5)  Perusteista, jotka olisi otettava huomioon määritettäessä ▌tapauskohtaisen arvioinnin pohjalta ne kolmannet maat, joiden kansalaisilta vaaditaan viisumi, ja maat, joiden kansalaiset on vapautettu viisumipakosta, säädetään ▌asetuksen (EU) 2018/1806 1 artiklassa. Kyseiset perusteet liittyvät muun muassa laittomaan maahanmuuttoon, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, taloudellisiin etuihin erityisesti matkailun ja ulkomaankaupan kannalta sekä unionin ulkosuhteisiin näiden kolmansien maiden kanssa erityisesti ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin liittyvien seikkojen sekä alueelliseen yhtenäisyyteen ja vastavuoroisuuteen liittyvien seikkojen osalta.

(6)  Kun otetaan huomioon kaikki ▌asetuksen (EU) 2018/1806 1 artiklassa luetellut perusteet, on aiheellista vapauttaa viisumipakosta Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, jotka ovat Britannian kansalaisia, heidän matkustaessaan jäsenvaltioiden alueelle. Kun lisäksi otetaan huomioon maantieteellinen läheisyys, talouksien välinen yhteys, kaupan määrä ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin välillä tehtävien lyhytkestoisten liike-, vapaa-ajan- ja muiden matkojen määrä, viisumivapaalla matkustamisella helpotettaisiin matkailua ja edistettäisiin taloutta, mikä hyödyttäisi unionia.

(7)   Yhdistynyt kuningaskunta olisi näin ollen sisällytettävä asetuksen (EU) 2018/1806 liitteeseen II Britannian kansalaisten osalta.

(8)  Tämä asetus perustuu siihen oletukseen, että läheisten suhteiden ylläpitämiseksi Yhdistynyt kuningaskunta myöntää kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisille täysin vastavuoroisen viisumikohtelun. Jos Yhdistynyt kuningaskunta asettaa tulevaisuudessa viisumipakon vähintään yhden jäsenvaltion kansalaisille, olisi sovellettava asetuksen ▌(EU) 2018/1806 7 artiklassa säädettyä vastavuoroisuusmekanismia. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden olisi sovellettava vastavuoroisuusmekanismia viipymättä. Komission olisi seurattava vastavuoroisuusperiaatteen noudattamista jatkuvasti ja tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle välittömästi kaikista tilanteista, jotka voisivat vaarantaa kyseisen periaatteen noudattamisen.

(9)  Islannin ja ▌Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa näiden kahden valtion osallistumisesta ▌Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen(5) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY(6) 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(10)  Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen(7) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B ja C kohdassa, tarkasteltuina yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY(8) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(11)  Liechtensteinin ▌osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen(9) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B ja C kohdassa, tarkasteltuina yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU(10) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(12)  Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu neuvoston päätöksen 2000/365/EY(11) mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(13)  Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY(12) mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(14)  Tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohdassa, vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa ja vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(15)  Tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona unionin oikeutta lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(16)  Asetus (EU) 2018/1806 olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) 2018/1806 seuraavasti:

1)  Korvataan ▌6 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:"

”d) pakolaisaseman saaneet ja kansalaisuudettomat henkilöt sekä muut henkilöt, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta, jotka asuvat Irlannissa ja joilla on Irlannin myöntämä ja asianomaisen jäsenvaltion tunnustama matkustusasiakirja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vaatimuksia, jotka johtuvat Strasbourgissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 allekirjoitetusta, Euroopan neuvoston pakolaisten viisumivelvollisuuden poistamista koskevasta eurooppalaisesta sopimuksesta.”

"

2)  Lisätään liitteessä II olevaan 1 osaan kohta seuraavasti:"

”Yhdistynyt kuningaskunta (lukuun ottamatta 3 osassa tarkoitettuja Britannian kansalaisia)”;

"

3)  Korvataan liitteessä II olevan 3 osan otsikko seuraavasti:"

”BRITANNIAN KANSALAISET, JOTKA EIVÄT OLE BRITTILÄISEN KANSALAISUUDEN OMAAVIA HENKILÖITÄ”

"

4)  Lisätään liitteessä II olevaan 3 osaan sanojen ”British overseas territories citizens (BOTC)” jälkeen seuraava:"

”Näihin alueisiin kuuluvat Anguilla, Bermuda, Brittiläinen antarktinen alue, Brittiläinen Intian valtameren alue, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret, Falklandinsaaret, Gibraltar*, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha sekä Turks- ja Caicossaaret.

_____________________________

* Gibraltar on Ison-Britannian kruununsiirtomaa. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä on kiistaa Gibraltarin itsemääräämisoikeudesta; alueesta on päästävä ratkaisuun ottaen huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen asiaankuuluvat päätöslauselmat ja päätökset.”

"

2 artikla

Jos Yhdistynyt kuningaskunta asettaa viisumipakon vähintään yhden jäsenvaltion kansalaisille, on sovellettava asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklassa säädettyä vastavuoroisuusmekanismia. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden on sovellettava vastavuoroisuusmekanismia viipymättä.

3 artikla

▌Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona unionin oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa.

▌Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 4. huhtikuuta 2019.
(2) EUVL C 66I, 19.2.2019, s. 1.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1806, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EUVL L 303, 28.11.2018, s. 39).
(5)EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.
(6)Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).
(7)EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.
(8)Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).
(9)EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.
(10)Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).
(11)Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43).
(12)Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus