Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0390(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0047/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0047/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0336

Usvojeni tekstovi
PDF 183kWORD 50k
Četvrtak, 4. travnja 2019. - Bruxelles Privremeno izdanje
Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I
P8_TA-PROV(2019)0336A8-0047/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)(C8-0483/2018),

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0745),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 77. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 2. travnja 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0047/2019),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni ▌Uredbe (EU) 2018/1806 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva, u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
P8_TC1-COD(2018)0390

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(1),

budući da:

(1)  Ujedinjena Kraljevina obavijestila je 29. ožujka 2017. Europsko vijeće o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Europsko vijeće pristalo je 21. ožujka 2019. na produljenje razdoblja predviđenog u članku 50. stavku 3. UEU-a do 22. svibnja 2019., pod uvjetom da Zastupnički dom Ujedinjene Kraljevine odobri Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju(2) („Sporazum o povlačenju”). Ako Zastupnički dom Ujedinjene Kraljevine ne odobri Sporazum o povlačenju, Europsko vijeće pristalo je na produljenje do 12. travnja 2019.

(2)  Na temelju članka 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(3) građani Unije imaju pravo slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, uključujući pravo na ulazak na državno područje država članica bez vize ili jednakovrijednih formalnosti.

(3)  Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije Ugovori i Direktiva 2004/38/EZ, kao i pravo na ulazak na državno područje država članica bez vize ili jednakovrijednih formalnosti, prestat će se primjenjivati na državljane Ujedinjene Kraljevine koji su britanski građani ▌. Stoga je potrebno uključiti Ujedinjenu Kraljevinu u jedan od priloga ▌Uredbi (EU) 2018/1806 Europskog parlamenta i Vijeća(4). U Prilogu I. navode se treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica država članica, a u Prilogu II. treće zemlje čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva.

(4)  Gibraltar nije dio Ujedinjene Kraljevine. Pravo Unije primjenjuje se na Gibraltar u mjeri predviđenoj u Aktu o pristupanju iz 1972. samo na temelju članka 355. stavka 3. UFEU-a. Dodavanjem Ujedinjene Kraljevine u dio 1. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/1806 neće biti obuhvaćeni građani britanskih prekomorskih područja koji su državljanstvo stekli na temelju povezanosti s Gibraltarom. Stoga bi Gibraltar trebalo uvrstiti na popis zajedno s drugim britanskim prekomorskim područjima u dijelu 3. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/1806.

(5)  Kriteriji koje bi trebalo uzeti u obzir pri utvrđivanju▌, na temelju pojedinačne procjene, trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu ili su izuzeti od tog zahtjeva navedeni su u članku ▌1. Uredbe (EU) 2018/1806. Ti se kriteriji odnose na nezakonitu imigraciju, javni poredak i sigurnost, ekonomske pogodnosti, posebno u vidu turizma i vanjske trgovine te na vanjske odnose Unije s relevantnim trećim zemljama, posebno uključujući pitanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i posljedice regionalne usklađenosti i uzajamnosti.

(6)  Uzimajući u obzir sve kriterije navedene u članku ▌1. Uredbe (EU) 2018/1806, primjereno je izuzeti državljane Ujedinjene Kraljevine koji su britanski građani od obveze posjedovanja vize kada putuju na državno područje država članica. S obzirom na zemljopisnu blizinu, povezanost gospodarstava, razinu trgovine i razmjere kratkoročnih kretanja osoba između Ujedinjene Kraljevine i Unije u poslovne, turističke ili druge svrhe, putovanje bez viza trebalo bi pospješiti turizam i gospodarske aktivnosti, čime bi se ostvarila korist za Uniju.

(7)   Ujedinjena Kraljevina stoga bi trebala biti uključena u Prilog II. Uredbi (EU) 2018/1806 u pogledu britanskih građana.

(8)  Ova Uredba temelji se na očekivanju da će u interesu održavanja bliskih odnosa Ujedinjena Kraljevina omogućiti potpuni vizni reciprocitet državljanima svih država članica. Ako Ujedinjena Kraljevina u budućnosti uvede obvezu posjedovanja vize za državljane barem jedne države članice, trebao bi se primijeniti mehanizam reciprociteta iz ▌članka 7. Uredbe (EU) 2018/1806. Europski parlament, Vijeće, Komisija i države članice trebale bi bez odgode primjenjivati mehanizam reciprociteta. Komisija bi trebala kontinuirano pratiti poštuje li se načelo reciprociteta, a ako bi se dogodilo nešto što bi moglo ugroziti poštovanje tog načela, o tome bi odmah trebala obavijestiti Europski parlament i Vijeće.

(9)  U pogledu Islanda i ▌Norveške ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Vijeća Europske Unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država ▌provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine(5), koje pripadaju području iz članka 1. točke B Odluke Vijeća 1999/437/EZ(6).

(10)  U pogledu Švicarske ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine(7), koje pripadaju području iz članka 1. točaka (B) i (C) Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ(8).

(11)  U pogledu ▌ Lihtenštajna ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine(9), koje pripadaju području iz članka 1. točaka (B) i (C) Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU(10).

(12)  Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ(11); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(13)  Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ(12); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(14)  Ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan, u smislu članka 3. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2003., članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2005. odnosno članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2011.

(15)  Ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu.

(16)  Uredbu (EU) 2018/1806 trebalo bi stoga izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2018/1806 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 6. stavku 2. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:"

„(d) ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji proizlaze iz Europskog sporazuma o ukidanju viza za izbjeglice Vijeća Europe potpisanog u Strasbourgu 20. travnja 1959., osobe s priznatim statusom izbjeglice i osobe bez državljanstva te druge osobe koje nisu državljani nijedne zemlje, a koje imaju boravište u Irskoj te su nositelji putne isprave koju je izdala Irska i koju priznaje dotična država članica.”;

"

2.  u dijelu 1. Priloga II. umeće se sljedeće:"

„Ujedinjena Kraljevina (osim britanskih državljana kako su navedeni u dijelu 3.)”;

"

3.  naslov dijela 3. Priloga II. zamjenjuje se sljedećim:"

„BRITANSKI DRŽAVLJANI KOJI NISU BRITANSKI GRAĐANI”;

"

4.  u dijelu 3. Priloga II., iza riječi „Građani britanskih prekomorskih područja (BOTC – British overseas territories citizens)” dodaje se sljedeće:"

„Ova područja uključuju Angvilu, Bermude, Britansko Antarktičko Područje, Britansko Indijskooceansko Područje, Britanske Djevičanske Otoke, Kajmanske Otoke, Falklandske Otoke, Gibraltar*, Montserrat, Pitcairn, Svetu Helenu, Otok Uzašašća i Tristana da Cunhu, Južnu Georgiju i Južne Sendvičke Otoke te Otoke Turks i Caicos.

_______________

* Gibraltar je kolonija britanske krune. Postoji nesuglasje između Španjolske i Ujedinjene Kraljevine o suverenitetu nad Gibraltarom, područjem za koje treba naći rješenje s obzirom na relevantne rezolucije i odluke Opće skupštine Ujedinjenih naroda.”.

"

Članak 2.

Ako Ujedinjena Kraljevina uvede obvezu posjedovanja vize za državljane barem jedne države članice, primjenjuje se mehanizam reciprociteta iz članka 7. Uredbe (EU) 2018/1806. Europski parlament, Vijeće, Komisija i države članice mehanizam reciprociteta primjenjuju bez odgode.

Članak 3.

▌Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu.

▌Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)Stajalište Europskog parlamenta od 4. travnja 2019.
(2) SL C 66I, 19.2.2019. str. 1.
(3)Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 77.).
(4)Uredba (EU) 2018/1806 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (SL L 303, 28.11.2018., str. 39.).
(5)SL L 176, 10.7.1999., str. 36.
(6)Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).
(7)SL L 53, 27.2.2008., str. 52.
(8)Odluka Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 1.).
(9)SL L 160, 18.6.2011., str. 21.
(10)Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).
(11)Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).
(12)Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

Posljednje ažuriranje: 8. travnja 2019.Pravna napomena