Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0390(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0047/2019

Pateikti tekstai :

A8-0047/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0336

Priimti tekstai
PDF 188kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I
P8_TA-PROV(2019)0336A8-0047/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0745),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0483/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. balandžio 2 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0047/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/..., kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas ▌Reglamentas (ES) 2018/1806, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas, sąrašus
P8_TC1-COD(2018)0390

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. 2019 m. kovo 21 d. Europos Vadovų Taryba sutiko pratęsti ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje numatytą terminą iki 2019 m. gegužės 22 d., su sąlyga, kad Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai pritars Susitarimui dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos(2) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo). Tuo atveju, jei Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai nepritartų Susitarimui dėl išstojimo, Europos Vadovų Taryba sutiko pratęsti tą terminą iki 2019 m. balandžio 12 d.;

(2)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 21 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB(3) Sąjungos piliečiai turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, įskaitant teisę atvykti į valstybių narių teritoriją nereikalaujant iš jų vizos ir netaikant lygiaverčių formalumų;

(3)  Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, Sutartys ir Direktyva 2004/38/EB, kartu su teise atvykti į valstybių narių teritoriją nereikalaujant vizos ir netaikant lygiaverčių formalumų, Jungtinės Karalystės piliečiams, turintiems Britanijos piliečio statusą, nustos būti taikomos ▌. Todėl Jungtinę Karalystę reikia įtraukti į vieną iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1806(4) priedų. I priede nustatytas trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorės sienas, privalo turėti vizą, sąrašas, o II priede nustatytas trečiųjų šalių, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas, sąrašas;

(4)  Gibraltaras nėra Jungtinės Karalystės dalis. Sąjungos teisė Gibraltarui buvo taikoma tiek, kiek nustatyta 1972 m. Stojimo akte, ir tik remiantis SESV 355 straipsnio 3 dalimi. Įtraukus Jungtinę Karalystę į Reglamento (ES) 2018/1806 II priedo 1 dalį nebūtų aprėpti Britanijos užjūrio teritorijų piliečiai, įgiję savo pilietybę dėl ryšio su Gibraltaru. Todėl Gibraltaras kaip kitos Britanijos užjūrio teritorijos turėtų būti įtrauktas į Reglamento (ES) 2018/1806 II priedo 3 dalį;

(5)  kriterijai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti nustatant ▌, išnagrinėjus kiekvieną atvejį atskirai, trečiąsias šalis, kurių piliečiams taikomas arba netaikomas vizos reikalavimas, išdėstyti ▌ Reglamento (ES) 2018/1806 1 straipsnyje. Tie kriterijai susiję su neteisėta imigracija, viešąja tvarka ir saugumu, ekonomine nauda, visų pirma kalbant apie turizmą ir užsienio prekybą, taip pat su Sąjungos išorės ryšiais su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, ypač atsižvelgiant į žmogaus teises ir pagrindines laisves, taip pat į poveikį regionų suderinamumui ir abipusiškumui;

(6)  atsižvelgiant į visus ▌ Reglamento (ES) 2018/1806 1 straipsnyje išvardytus kriterijus, tikslinga į valstybių narių teritoriją vykstantiems Jungtinės Karalystės piliečiams, turintiems Britanijos piliečio statusą, vizos reikalavimo netaikyti. Atsižvelgiant į geografinį artumą, šalių ekonomikos sąsają, prekybos mastą ir trumpalaikio asmenų judėjimo tarp Jungtinės Karalystės ir Sąjungos verslo, laisvalaikio ar kitais tikslais mastą, bevizis režimas turėtų palengvinti turizmą ir ekonominę veiklą, taigi, duoti naudos Sąjungai;

(7)  taigi, Jungtinė Karalystė, kiek tai susiję su Britanijos piliečio statusą turinčiais asmenimis, turėtų būti įtraukta į Reglamento (ES) 2018/1806 II priedą;

(8)  šis reglamentas grindžiamas lūkesčiu, kad, siekdama išlaikyti glaudžius santykius, Jungtinė Karalystė visų valstybių narių piliečiams taikys visišką vizos reikalavimo abipusiškumą. Jeigu Jungtinė Karalystė ateityje nustatytų vizos reikalavimą bent vienos valstybės narės piliečiams, turėtų būti taikomas ▌ Reglamento (ES) 2018/1806 7 straipsnyje numatytas abipusiškumo mechanizmas. Europos Parlamentas, Taryba, Komisija ir valstybės narės šį abipusiškumo mechanizmą turėtų pritaikyti nedelsdami. Komisija turėtų nuolat stebėti, kaip laikomasi abipusiškumo principo, ir nedelsdama informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie visus pokyčius, dėl kurių galėtų kilti pavojus to principo laikymuisi;

(9)  Islandijos ir ▌Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl pastarųjų asociacijos ▌įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis(5), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB(6) 1 straipsnio B punktą;

(10)  Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis(7), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B ir C punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB(8) 3 straipsniu;

(11)  Lichtenšteino ▌atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis(9), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B ir C punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES(10) 3 straipsniu;

(12)  šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB(11); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(13)  šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB(12); todėl Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(14)  šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta atitinkamai 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 1 dalyje, 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 1 dalyje ir 2011 m. Stojimo akto 4 straipsnio 1 dalyje;

(15)  šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikoma Sąjungos teisė;

(16)  todėl Reglamentas (ES) 2018/1806 turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) 2018/1806 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnio 2 dalies ▌d punktas pakeičiamas taip:"

„d) nedarant poveikio 1959 m. balandžio 20 d. Strasbūre pasirašytame Europos Tarybos Europos susitarime dėl vizų panaikinimo pabėgėliams nustatytiems reikalavimams – pabėgėlio statusą turintiems asmenims ir asmenims be pilietybės, taip pat kitiems jokios šalies pilietybės neturintiems asmenims, kurie gyvena Airijoje ir turi Airijos išduotus kelionės dokumentus, kuriuos pripažįsta atitinkama valstybė narė.“;

"

2)  II priedo 1 dalyje įterpiama:"

„Jungtinė Karalystė (išskyrus 3 dalyje nurodytus Jungtinės Karalystės piliečius)“;

"

3)  II priedo 3 dalies pavadinimas pakeičiamas taip:"

„JUNGTINĖS KARALYSTĖS PILIEČIAI, NETURINTYS BRITANIJOS PILIEČIO STATUSO“;

"

4)  II priedo 3 dalyje po žodžių „Britanijos užjūrio teritorijų piliečiai (BOTC)“ pridedama:"

„Šios teritorijos apima Angiliją, Bermudą, Britanijos Antarkties teritoriją, Didžiosios Britanijos Mergelių Salas, Folklando Salas, , Gibraltarą*, Indijos Vandenyno Britų Sritis, Kaimanų Salas, Montseratą, Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičo Salas, Pitkerną, Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salas ir Terkso ir Kaikoso Salas.

_____________________________

* Gibraltaras yra Britų Karūnos kolonija. Ispanija ir Jungtinė Karalystė nesutaria dėl suverenių teisių į Gibraltarą – teritoriją, dėl kurios sprendimas turi būti pasiektas atsižvelgiant į atitinkamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijas ir sprendimus.“.

"

2 straipsnis

Jeigu Jungtinė Karalystė nustato vizos reikalavimą bent vienos valstybės narės piliečiams, taikomas Reglamento (ES) 2018/1806 7 straipsnyje numatytas abipusiškumo mechanizmas. Europos Parlamentas, Taryba, Komisija ir valstybės narės tą abipusiškumo mechanizmą taiko nedelsdami.

3 straipsnis

▌Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikoma Sąjungos teisė.

▌Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento pozicija.
(2) OL C 66I, 2019 2 19, p. 1.
(3)2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).
(4)2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1806, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 303, 2018 11 28, p. 39).
(5)OL L 176, 1999 7 10, p. 36.
(6)1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).
(7)OL L 53, 2008 2 27, p. 52.
(8)2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1).
(9)OL L 160, 2011 6 18, p. 21.
(10)2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).
(11)2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).
(12)2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas