Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0390(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0047/2019

Predkladané texty :

A8-0047/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0336

Prijaté texty
PDF 191kWORD 49k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel Prechodná verzia
Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0336A8-0047/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0745),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0483/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 2. apríla 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0047/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení ▌nariadenie (EÚ) 2018/1806 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
P8_TC1-COD(2018)0390

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 21. marca 2019 súhlasila s predĺžením lehoty stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ do 22. mája 2019, ak Dolná komora Spojeného kráľovstva schváli Dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu(2) (ďalej len „dohoda o vystúpení“). Ak Dolná komora Spojeného kráľovstva neschváli dohodu o vystúpení, Európska rada súhlasila s predĺžením uvedenej lehoty do 12. apríla 2019.

(2)  Podľa článku 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES(3) majú občania Únie právo voľne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov vrátane práva na vstup na územie členských štátov bez víz alebo rovnocenných formalít.

(3)  V dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie sa zmluvy a smernica 2004/38/ES, ako aj právo na vstup na územie členských štátov bez víz alebo rovnocenných formalít, prestanú uplatňovať na štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí sú britskými občanmi ▌. Preto je potrebné zahrnúť Spojené kráľovstvo do jednej z príloh k ▌nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1806(4). V prílohe I sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov víza, a v prílohe II sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú od tejto povinnosti oslobodení.

(4)  Gibraltár nie je súčasťou Spojeného kráľovstva. Právo Únie sa na Gibraltár vzťahuje v rozsahu stanovenom v Akte o pristúpení z roku 1972 iba na základe článku 355 ods. 3 ZFEÚ. Doplnenie Spojeného kráľovstva do časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/1806 sa nebude vzťahovať na občanov britských zámorských území, ktorí svoje občianstvo nadobudli v spojení s Gibraltárom. Gibraltár by sa mal preto spolu s ostatnými britskými zámorskými územiami zaradiť do časti 3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/1806.

(5)  Kritériá, ktoré by sa mali na základe ▌individuálneho posúdenia zohľadniť pri určovaní tretích krajín, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od tejto povinnosti oslobodení, sú stanovené v ▌článku 1 nariadenia (EÚ) 2018/1806. Uvedené kritériá zahŕňajú kritériá súvisiace s nelegálnym prisťahovalectvom, verejným poriadkom a bezpečnosťou štátu, hospodárskymi výhodami, najmä z hľadiska cestovného ruchu a zahraničného obchodu, a s vonkajšími vzťahmi Únie s príslušnými tretími krajinami, vrátane – predovšetkým – rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, ako aj dôsledkov regionálnej súdržnosti a reciprocity.

(6)  Vzhľadom na všetky kritériá uvedené v ▌článku 1 nariadenia (EÚ) 2018/1806 je vhodné štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí sú britskými občanmi, pri cestovaní na územie členských štátov oslobodiť od vízovej povinnosti. Bezvízový styk by vzhľadom na geografickú blízkosť, prepojenie medzi hospodárstvami, úroveň obchodu a rozsah krátkodobých pohybov osôb medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou na účely podnikania a rekreačné alebo iné účely mal uľahčiť cestovný ruch a hospodársku činnosť, a tým by bol pre Úniu prospešný.

(7)  Spojené kráľovstvo by sa preto malo zaradiť do prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/1806, pokiaľ ide o britských občanov.

(8)  Toto nariadenie sa zakladá na očakávaní, že Spojené kráľovstvo v záujme zachovania úzkych vzťahov poskytne úplnú vízovú reciprocitu štátnym príslušníkom všetkých členských štátov. Ak Spojené kráľovstvo v budúcnosti zavedie vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov aspoň jedného členského štátu, mal by sa uplatniť mechanizmus reciprocity stanovený v ▌článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806. Európsky parlament, Rada, Komisia a členské štáty by mali konať bezodkladne, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto mechanizmu reciprocity. Komisia by mala dodržiavanie zásady reciprocity nepretržite monitorovať a okamžite informovať Európsky parlament a Radu o akomkoľvek vývoji, ktorý by mohol dodržiavanie uvedenej zásady ohroziť.

(9)  Pokiaľ ide o Island a ▌Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení ▌Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis(5), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia Rady 1999/437/ES(6).

(10)  Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch B a C rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES(8).

(11)  Pokiaľ ide o ▌Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(9), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch B a C rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ(10).

(12)  Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES(11); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(13)  Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES(12); Írsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(14)  Toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2003, článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2005 a článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2011.

(15)  Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po dni, keď sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať právo Únie.

(16)  Nariadenie (EÚ) 2018/1806 by sa preto malo zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2018/1806 sa mení takto:

1.  V článku 6 ods. 2 sa písmeno d) nahrádza takto:"

„d) osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca, a osoby bez štátnej príslušnosti, ako aj iné osoby, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej krajiny a zdržiavajú sa v Írsku, ktoré sú držiteľmi cestovného dokladu vydaného Írskom, ktorý je uznaný dotknutým členským štátom, a to bez toho, aby boli dotknuté požiadavky vyplývajúce z Európskej dohody Rady Európy o zrušení víz pre utečencov podpísanej 20. apríla 1959 v Štrasburgu.“

"

2.  V časti 1 prílohy II sa vkladá tento text:"

„Spojené kráľovstvo (s výnimkou britských štátnych príslušníkov uvedených v časti 3)“

"

3.  Názov časti 3 prílohy II sa nahrádza takto:"

„BRITSKÍ ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI, KTORÍ NIE SÚ BRITSKÝMI OBČANMI

"

4.  V časti 3 prílohy II sa za slová „občania britských zámorských území (BOTC)“ dopĺňa toto znenie:"

„Tieto územia zahŕňajú Anguillu, Ascension a Tristan da Cunha, Bermudy, Britské antarktické územie, Britské indickooceánske územie, Britské Panenské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltár*, Južnú Georgiu a Južné Sandwichove ostrovy, Kajmanie ostrovy, Montserrat, Ostrovy Turks a Caicos, Pitcairnove ostrovy a Svätú Helenu.

_______________________

* Gibraltár je kolóniou britskej koruny. Medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom existuje spor, ktorý sa týka zvrchovanosti nad územím Gibraltáru a ktorého vyriešenie sa musí dosiahnuť na základe príslušných rezolúcií a rozhodnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.“.

"

Článok 2

Ak Spojené kráľovstvo zavedie vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov aspoň jedného členského štátu, uplatní sa mechanizmus reciprocity stanovený v článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806. Pokiaľ ide o uplatňovanie tohto mechanizmu reciprocity, Európsky parlament, Rada, Komisia a členské štáty konajú bezodkladne.

Článok 3

▌Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, keď sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať právo Únie.

▌Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V …

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019.
(2)Ú. v. EÚ C 66I, 19.2.2019, s. 1.
(3)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1806 zo 14. novembra 2018 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 39).
(5)Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.
(6)Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).
(7)Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.
(8)Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).
(9)Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.
(10)Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).
(11)Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).
(12)Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne oznámenie