Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2557(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0231/2019

Внесени текстове :

B8-0231/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0338

Приети текстове
PDF 146kWORD 57k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Неокончателна версия
Управление на отпадъците
P8_TA-PROV(2019)0338B8-0231/2019

Резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно управлението на отпадъците (2019/2557(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците(1) („Рамкова директива за отпадъците“),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци(2),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки(3),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013(5) („Регламент за действия в областта на климата“),

—  като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението(6) и регламентите за изпълнение и доброволните споразумения, приети съгласно тази директивата,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2017 г. относно действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно по-дългия жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 31 май 2018 г. относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО)(11),

—  като взе предвид временното политическо споразумение, до което съзаконодателите стигнаха на 19 декември 2018 г. по предложението за Директивата относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2017 г. относно ролята на производството на енергия от отпадъци за кръговата икономика (COM(2017)0034),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM(2018)0032) и свързания с него работен документ на службите на Комисията (SWD(2018)0020),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015)0614),

—  като взе предвид над 60-те петиции относно управлението на отпадъците, получени в Европейския парламент от Белгия, България, Гърция, Италия, Полша, Словакия, Испания и Обединеното кралство през последните няколко години,

—  като взе предвид констативните посещения на комисията по петиции в България, Гърция и Италия през последните години във връзка с въпроси в областта на управлението на отпадъци, и по-специално заключенията и конкретните препоръки в последвалите ги доклади,

—  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно въпросите, повдигнати от вносители на петиции, във връзка с прилагането в държавите — членки на Европейския съюз, на Директивата за управление на отпадъците и на свързаните с нея директиви(12),

—  като взе предвид член 216, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в целия ЕС беше постигнат напредък по отношение на намаляването на въздействието на генерирането на отпадъци върху околната среда и човешкото здраве, но все още остават много предизвикателства и трябва да бъдат предприети спешни мерки, за да се гарантира устойчиво управление на ресурсите, особено във връзка със сравнително високите количества необработени отпадъци, които все още се депонират в много държави членки;

Б.  като има предвид, че две от главните бъдещи предизвикателства са да се намалят равнищата на генериране на отпадъци и да се съгласуват целите за управление на отпадъците с тези на кръговата икономика, по-специално чрез повишаване на равнищата на повторна употреба и рециклиране;

В.  като има предвид, че чрез Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО за първостепенен приоритет в йерархията на мерките за отпадъците е установено тяхното предотвратяване;

Г.  като има предвид, че неподходящите практики на управление на отпадъците имат сериозно въздействие върху околната среда както по отношение на замърсяването на почвата, така и на водата и въздуха; като има предвид, че вносители на петиции посочват, че сметища и инсталации за изгаряне на отпадъци са разрешени и са пуснати в експлоатация в непосредствена близост до жилищни и селскостопански обекти и в райони, където геоложките и хидрогеоложките условия не са били надлежно взети предвид от компетентните органи на държавите членки, и представляват пряка заплаха за общественото здраве;

Д.  като има предвид, че над 80% от въздействието на даден продукт върху околната среда се определя на етапа на проектиране, който по този начин играе важна роля за насърчаването на предотвратяването на отпадъците и за всички аспекти на кръговата икономика, като например трайността, възможностите за осъвременяване, за поправка, за повторна употреба и за рециклиране на даден продукт;

Е.  като има предвид, че в допълнение към създаването на по-устойчиви и ресурсно ефективни продукти принципите на икономиката на споделянето и на икономиката на услугите могат да служат и за намаляване на генерирането на отпадъци в Европа;

Ж.  като има предвид, че Комисията разгледа множество производства за установяване на нарушение във връзка с нарушаване на законодателството на ЕС в областта на управлението на отпадъците в няколко държави — членки на ЕС; като има предвид, че някои от тези случаи бяха отнесени до Съда на Европейския съюз неотдавна;

З.  като има предвид, че последният доклад на Комисията относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на отпадъците, включително и докладът за ранно предупреждение на държавите членки, изложени на риск от изоставане в подготовката за постигане на целта за повторна употреба/рециклиране на битовите отпадъци през 2020 г., показаха, че са налице сериозни пропуски, които трябва да бъдат преодолени бързо, ако Европа иска да се възползва от екологичните и икономическите ползи от кръговата икономика;

И.  като има предвид, че последните данни, които придружават множество петиции, подчертават, че положението с управлението на отпадъците в няколко държави членки и региони все още е много проблематично, като предоставят убедителни доказателства за необходимостта от значително подобряване на прилагането на Рамковата директива за отпадъците и останалата част от законодателството на ЕС, свързано с мерките за предотвратяване и третиране на отпадъците;

Й.  като има предвид, че икономика, която отдава приоритет на поправката, повторното използване, преработването и рециклирането на материали, е по-трудоемка от икономика, основана на философията на изхвърлянето, и поради това води до повече възможности за работни места; като има предвид, че правилното прилагане на съществуващото законодателство относно предотвратяването и управлението на отпадъците би могло да отключи потенциала за създаване на работни места в секторите за повторна употреба и рециклиране;

К.  като има предвид, че правилното управление и предотвратяването на отпадъците са от съществено значение за подобряване на качеството на живот в Европа и за постигане на нетоксична околна среда;

1.  подчертава, че множество внесени петиции относно неуспешното прилагане от страна на държавите членки на законодателството в областта на отпадъците често посочват различни здравни и екологични проблеми, свързани с неподходящи практики за управление на отпадъците, като лошото качество на въздуха в градските райони, замърсяването на подпочвените водни ресурси, прекомерните нива на шума и емисиите на миризми;

2.  подчертава, че за да се подкрепи преходът към икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика, публичното финансиране на управлението на отпадъците, било то на национално равнище или на равнището на ЕС, следва да бъде съобразено с целта за придвижване нагоре по стълбицата на йерархията на мерките за отпадъците; поради това счита, че към планове и проекти за предотвратяване, повторно използване, разделно събиране и рециклиране следва да бъдат насочени финансови средства;

3.  призовава държавите членки да постигнат по-голям напредък в определянето на ефективни планове и проекти за предотвратяване, повторно използване, разделно събиране и рециклиране, тъй като те са от решаващо значение за намаляване на екологичното натоварване от отпадъците, за извличане на икономически ползи от кръговата икономика и за подобряване на ресурсната ефективност; настоятелно призовава Комисията да подкрепя държавите членки в усилията им за прилагане, включително чрез техническа помощ и фондовете на ЕС; предлага да се приемат подходящи икономически инструменти, както е посочено в Рамковата директива за отпадъците, и да се приложат ефикасни и ефективни от гледна точка на разходите схеми за по-голяма отговорност на производителите с цел насърчаване на прехода към кръгова икономика;

4.  призовава държавите членки да предприемат мерки за почистване на отпадъците и за подобряване на тяхното управление (събиране, сортиране и рециклиране) и да създадат икономически инструменти и да проведат кампании за повишаване на осведомеността с цел предотвратяване на замърсяването с отпадъци;

5.  приветства волята на Комисията да предприеме посещения на високо равнище в областта на кръговата икономика/отпадъците в държавите членки, които са изложени на риск да не изпълнят целите за битовите отпадъци за 2020 г., и да се ангажира със съответните заинтересовани страни, включително асоциации на местни и регионални участници и общоевропейски организации, които действително насърчават култура на нулеви отпадъци и свързаните с нея политики;

6.  подчертава, че държавите членки трябва да смекчат последиците за околната среда от генерирането на отпадъци, по-специално чрез намаляване на количеството генерирани битови отпадъци; за тази цел призовава държавите членки да предприемат мерки за предотвратяване на отпадъците, както е посочено в преразгледаната Рамкова директива за отпадъците;

7.  подчертава, че националните, регионалните и местните участници играят важна роля в управлението на отпадъците и в разработването и прилагането на политиката в тази област; припомня, че последователна политика, наред с напредъка на подходящата инфраструктура в съответствие с йерархията на мерките за отпадъците, може да бъде установена единствено чрез координация и сътрудничество на всички равнища в ЕС; призовава Комисията да възнаграждава най-добрите практики на всички равнища и да улесни техния обмен, както и да подкрепя новаторски проекти по конкретен и подходящ начин;

8.  призовава държавите членки и предприятията, като ключови партньори в сектора на управлението на отпадъците, да подобрят ангажимента си за насърчаване на кръговите вериги за доставка, за да получат достъп, често на конкурентни цени, до висококачествени вторични суровини, които следва да бъдат възстановени за по-нататъшно използване и производство;

9.  призовава за предоставяне на обучение и насърчаване на различни видове заетост, включително финансова подкрепа за обучение за придобиване на умения на високо равнище и за социални работни места, по-специално в секторите на поправките и подготовката за повторна употреба;

10.  твърдо вярва, че новите бизнес модели, насочени към предотвратяването, повторното използване и рециклирането на отпадъци, трябва да бъдат популяризирани и подкрепяни по подходящ начин с оглед на по-ефективното насърчаване на прехода към кръгова икономика;

11.  подчертава, че правилното прилагане на пакета за кръговата икономика предоставя възможности в целия ЕС, включително инвестиции, които ще спомогнат за рационализиране на използването на природните ресурси;

12.  подчертава, че повишаването на производителността на ресурсите посредством по-висока ефективност и намаляване на отпадъците от ресурсите чрез мерки, като например повторна употреба, рециклиране и повторно производство, може сериозно да понижи както потреблението на ресурси, така и емисиите на парникови газове — цел, която е в сърцевината на кръговата икономика; подчертава, че в една кръгова икономика ресурсите се задържат в икономиката и продължават да се използват продуктивно, когато даден продукт е достигнал края на своя жизнен цикъл, като така се намалява потреблението на ресурси; счита, в контекста на законодателството в областта на отпадъците, че подобреното кръгово проектиране на продуктите ще спомогне за затваряне на производствените цикли и за промяна в моделите на производство и потребление, като по този начин ще се намали равнището на токсични вещества и общото количество отпадъци;

13.  приканва държавите членки да осигурят пълна прозрачност относно обема и крайната дестинация на остатъците от различните варианти за третиране на отпадъците, и по-специално по отношение на общностите, които са потенциално засегнати от обектите и от новите проекти, и да се консултират с тях в процеса на вземане на решения; освен това настоятелно призовава държавите членки да прилагат изцяло и изчерпателно разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директивата за оценка на въздействието върху околната среда)(13) и други съответни законодателни актове на ЕС, насочени към опазване на околната среда и общественото здраве;

14.  счита, че разделното събиране на отпадъци от домовете от врата на врата е ефективен начин за повишаване на осведомеността сред населението относно стратегическото значение на кръговата икономика и за по-ефективно постигане на колективно ангажиране за тази цел; подчертава, че такива системи дават възможност за по-добро отчитане на видовете и количеството на произведените битови отпадъци и свързаните с тях нужди от обработка с цел максимално повишаване на подготовката за повторна употреба и рециклиране, както и въвеждането на по-справедливи стимулиращи/отблъскващи икономически мерки;

15.  припомня, че изгарянето се намира едва на второ място след депонирането на дъното на йерархията на мерките за отпадъците;

16.  припомня, че опасните отпадъци поставят специфични предизвикателства по отношение на третирането, които не могат да бъдат пренебрегнати и следва да бъдат разгледани специално; призовава държавите членки да прилагат изцяло разпоредбите на Рамковата директива за отпадъците във връзка с управлението на опасни отпадъци;

17.  подкрепя Комисията в текущите производства за установяване на нарушение срещу държавите членки, които не спазват законодателството в областта на отпадъците; призовава Комисията да използва пълния потенциал на системата за ранно предупреждение, предвидена в преработените директиви за отпадъците; предлага събраните от Комисията наказателни глоби да се реинвестират в проекти, съобразени с най-високите равнища в йерархията на мерките за отпадъците;

18.  изразява съжаление поради факта, че — според вносителите на петициите — депа за отпадъци са получили разрешение и са били разположени в непосредствена близост до жилищни и селскостопански обекти; призовава компетентните органи на държавите членки да гарантират пълна защита на човешкото здраве и да вземат структурни мерки, насочени към намиране на решение за замърсяването на подпочвените води;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109.
(2) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 100.
(3) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 141.
(4) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 93.
(5) ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 26.
(6) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0352.
(8) Приети текстове, P8_TA(2018)0100.
(9) OВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 151.
(10) OВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 60.
(11) Приети текстове, P8_TA(2018)0241.
(12) ОВ C 239 E, 20.8.2013 г., стр. 60.
(13) ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация