Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0121(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0206/2018

Внесени текстове :

A8-0206/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0339

Приети текстове
PDF 329kWORD 121k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Неокончателна версия
Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I
P8_TA-PROV(2019)0339A8-0206/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0278),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0170/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2)

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0206/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 764
Предложение за директива
Заглавие 1
Предложение за
Предложение за
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС
за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)
Изменение 765
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)
(-1)   Предвид голямата мобилност на работната сила в сектора на автомобилния транспорт са необходими специфични за сектора правила, за да се осигури баланс между свободното предоставяне на трансгранични услуги за превозвачите, свободното движение на стоки и социалната закрила на водачите. Поради това целта на настоящата директива е да се осигури правна сигурност и яснота, да се допринесе за хармонизирането и насърчаването на изпълнението и за борбата с незаконните практики, както и да се намали административната тежест.
Изменение 766
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  За създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт е необходимо да се гарантират, от една страна, адекватни условия на труд и социална закрила за водачите, а от друга страна — подходящи условия за стопанска дейност на превозвачите и за лоялна конкуренция между тях.
(1)  За създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт е необходимо да се гарантират свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, адекватни условия на труд и социална закрила за водачите и да се осигури подходяща и конкурентна среда за стопанска дейност на превозвачите, като същевременно се зачитат основните свободи, по-конкретно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, гарантирани от Договорите.
Изменение 767
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)
(1a)   Всяко национално правило, което се прилага за автомобилния транспорт, трябва да бъде пропорционално и обосновано и не трябва да възпрепятства или да прави по-малко привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като свободното движение на услуги, за да се запази или да се увеличи конкурентоспособността на Съюза, като същевременно се спазват условията на труд и се осигурява социална закрила на водачите.
Изменение 768
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Присъщата на услугите за автомобилен превоз голяма мобилност налага да се обърне особено внимание на гарантирането, че водачите се възползват от полагащите им се права и че превозвачите не се сблъскват с непропорционални административни пречки, които неоправдано ограничават тяхната свобода да предоставят трансгранични услуги.
(2)  Присъщата на услугите за автомобилен превоз голяма мобилност налага да се обърне особено внимание на гарантирането, че водачите се възползват от полагащите им се права и че превозвачите, повечето от които (90%) са МСП с по-малко от 10 работници, не се сблъскват с непропорционални административни пречки или с неправомерни и дискриминационни проверки, които неоправдано ограничават тяхната свобода да предоставят трансгранични услуги.
Изменение 769
Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)
(2a)   Всяко национално правило, което се прилага за автомобилния транспорт, трябва да бъде пропорционално и обосновано и не трябва да възпрепятства или да прави по-малко привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, за да се запази или дори да се увеличи конкурентоспособността на Съюза, включително разходите за продукти и услуги, като се спазват условията на труд и социална закрила за водачите, както и като се отчита специфичният характер на сектора, тъй като водачите са работници с голяма мобилност, а не командировани работници.
Изменение 770
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Балансът между подобряването на социалните условия и условията на труд за водачите и улесненото упражняване на правото на предоставяне на услуги за автомобилен превоз, основани на лоялна конкуренция между националните и чуждестранните превозвачи, е от решаващо значение за гладкото функциониране на вътрешния пазар.
(3)  Балансът между подобряването на социалните условия и условията на труд за водачите и улесненото упражняване на правото на предоставяне на услуги за автомобилен превоз, основани на лоялна, пропорционална, недискриминационна конкуренция между националните и чуждестранните превозвачи, е от решаващо значение за гладкото функциониране на вътрешния пазар. Поради това всеки национален законодателен акт или политика за изпълнение на национално равнище в сектора на транспорта трябва да способстват за развитието и укрепването на единното европейско транспортно пространство и по никакъв начин да не допринасят за фрагментирането на вътрешния пазар. 
Изменение 771
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  В резултат от оценка на ефективността и ефикасността на действащото социално законодателство на Съюза в областта на автомобилния транспорт бяха установени някои „вратички“ в съществуващите разпоредби и недостатъци в тяхното изпълнение. Освен това съществуват редица несъответствия между държавите членки в тълкуването, прилагането и изпълнението на правилата. Това създава правна несигурност и нееднакво третиране на водачите и превозвачите, което е вредно за условията на труд, социалните условия и условията на конкуренция в сектора.
(4)  В резултат от оценка на ефективността и ефикасността на действащото социално законодателство на Съюза в областта на автомобилния транспорт бяха установени някои „вратички“ в съществуващите разпоредби и недостатъци в тяхното изпълнение, както и незаконни практики, като например използването на дружества от типа „пощенска кутия“. Следва да се наблегне допълнително на борбата срещу недекларирания труд в транспортния сектор. Освен това съществуват редица несъответствия между държавите членки в тълкуването, прилагането и изпълнението на правилата, което създава голяма административна тежест за водачите и превозвачите. Това създава правна несигурност, която е вредна за условията на труд, социалните условия и условията на конкуренция в сектора.
Изменение 772
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4a)  С цел да се гарантира, че Директива 96/71/EО и Директива 2014/67/EС1б на Европейския парламент и на Съвета се прилагат правилно, следва да бъдат засилени контролът и сътрудничеството на равнището на Съюза за борба с измамите, свързани с командироването на водачи, и следва да се извършват по-строги проверки, за да се гарантира действителното плащане на социалноосигурителните вноски за командированите водачи.
_________________
1a.   Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).
Изменение 773
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Адекватното, ефективно и последователно изпълнение на разпоредбите относно работното време е от решаващо значение за защитата на условията на труд на водачите и за предотвратяването на нарушения на конкуренцията вследствие на неспазването. Поради това е желателно съществуващите уеднаквени изисквания за изпълнение, посочени в Директива 2006/22/ЕО, да се разширят, така че да включат и контрола за спазването на разпоредбите за работното време, посочени в Директива 2002/15/ЕО.
(5)  Адекватното, ефективно и последователно изпълнение на разпоредбите относно работното време и почивките е от решаващо значение за подобряване на пътната безопасност, защитата на условията на труд на водачите и за предотвратяването на нарушения на конкуренцията вследствие на неспазването. Поради това е желателно съществуващите уеднаквени изисквания за изпълнение, посочени в Директива 2006/22/ЕО, да се разширят, така че да включат и контрола за спазването на разпоредбите за работното време, посочени в Директива 2002/15/ЕО. Следва също така да има възможност за съчетаване на проверките относно времето за управление на превозното средство и работното време с проверки относно правилата за командироването на водачи, без това да води до допълнителна административна тежест. Проверките за спазване на работното време следва да бъдат ограничени до проверките, извършвани в помещенията на превозвачите, докато станат достъпни технологии, позволяващи ефективното извършване на пътни проверки относно работното време.
Изменение 774
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Като се има предвид специфичният характер на транспортните услуги и прякото въздействие върху свободното движение на стоките и като се обръща внимание по-специално на пътната безопасност и сигурност, пътните проверки следва да бъдат ограничени до минимум. Водачите не следва да носят отговорност за допълнителните административни задължения на съответните им дружества. Правилата за работното време следва да се контролират единствено в помещенията на превозвача.
Изменение 775
Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)
(5б)   С цел да се предостави възможност за по-ефикасни, по-бързи и повече на брой пътни проверки и същевременно да се намали регулаторната тежест за водачите, контролът за съответствие с Директива 2002/15/ЕО следва да се извършва в рамките на проверките в помещенията на предприятията, а не в рамките на пътните проверки.
Изменение 776
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6 a)  За да се насърчат ефективното административно сътрудничество и ефективният обмен на информация, държавите членки следва да свържат националните си електронни регистри посредством системата на Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), с правно основание – член 16, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009. Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки, за да осигурят свързването на националните електронни регистри, така че компетентните органи на държавите членки, включително пътните инспектори, да имат пряк достъп в реално време до данните и информацията, съдържащи се в ERRU.
Изменение 777
Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)
(6б)  За да се улесни по-доброто и по-единно прилагане на минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО и за да се улесни спазването от страна на автомобилните превозвачи на административните изисквания при командироването на водачи, Комисията следва да разработи един или няколко модула на ИСВП за подаване на декларации при командироване и електронно приложение, което ще осигури на инспекторите пряк достъп в реално време до ERRU и ИСВП по време на пътни проверки.
Изменение 778
Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)
(7 a)  С цел да се гарантират справедливи и равнопоставени условия на конкуренция за работниците и бизнеса, е необходимо да се постигне напредък по отношение на интелигентното прилагане и да се осигури цялата възможна подкрепа за пълното въвеждане и използване на системите за класифициране на риска. За тази цел е необходимо на правоприлагащите органи да бъде предоставен достъп в реално време до националните електронни регистри, като се използва във възможно най-голяма степен Европейският регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU).
Изменение 779
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8a)   Правилата за командироване на работници, които са приложими за дейностите, свързани с автомобилен транспорт, следва да бъдат балансирани, опростени и с малка административна тежест за държавите членки и за транспортните предприятия. Те не следва да имат за цел да обезсърчават извършването на дейности извън държавата на установяване на дадено предприятие.
Изменение 780
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Бяха срещнати трудности и по прилагането в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт на правилата за командироване на работници, определени в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, както и на правилата относно административните изисквания, определени в Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета16. Некоординираните национални мерки за прилагането и изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт породиха големи административни тежести за чуждестранните превозвачи от Съюза. Това създаде неоправдани ограничения на свободата за предоставяне на трансгранични услуги за автомобилен превоз, което има отрицателни странични ефекти за заетостта.
(9)  Бяха срещнати трудности и по прилагането в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт на правилата за командироване на работници, определени в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, както и на правилата относно административните изисквания, определени в Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета16. Некоординираните национални мерки за прилагането и изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт породиха правна несигурност, нарушаване на конкуренцията в транспортния сектор и големи административни тежести за чуждестранните превозвачи от Съюза. Това създаде неоправдани ограничения на свободата за предоставяне на трансгранични услуги за автомобилен превоз, което има отрицателни странични ефекти за заетостта и за конкурентоспособността на транспортните дружества. Необходима е хармонизация на административните изисквания и на мерките за контрол, за да се избегнат ненужни или произволни забавяния на превозвачите по време на път.
_________________
_________________
15 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
15 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
16 Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).
16 Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).
Изменение 781
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9а)  С оглед да се осигури пълното спазване на правилата, държавите членки следва да обменят данни и информация, да участват в административно сътрудничество и да си предоставят взаимна помощ посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), чието правно основание е Регламент (ЕС) № 1034/2012. По подобен начин ИСВП следва да се използва за изпращането и актуализирането на декларациите за командироване между превозвачите и компетентните органи на приемащите държави членки. За постигането на последната цел ще бъде необходимо да се създаде паралелен, обществено достъпен интерфейс на ИСВП, до който превозвачите да имат достъп.
Изменение 782
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б)  Всички участници във веригата за доставка на стоки следва да поемат своя справедлив дял от отговорността за нарушенията на правилата, предвидени в настоящата директива. Това следва да се отнася за случаите, когато нарушенията действително са били известни на участниците или когато предвид всички относими обстоятелства, те е трябвало да бъдат запознати с тях.
Изменение 783
Предложение за директива
Съображение 9 в (ново)
(9в)  За да се гарантира правилното прилагане на мерките за контрол при командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, както е определено в Директива 96/71/ЕО и в Директива 2014/67/ЕС, следва да бъдат засилени проверките и сътрудничеството на равнището на Съюза за борба с измамите във връзка с командироването на водачи.
Изменение 784
Предложение за директива
Съображение 9 г (ново)
(9г)  Изпълнителите следва да бъдат насърчавани да действат по социално отговорен начин, като използват превозвачи, които спазват правилата, предвидени в настоящата директива. За да бъдат улеснени изпълнителите при намирането на такива превозвачи, Комисията следва да извърши оценка на съществуващите инструменти и най-добри практики, които насърчават социално отговорното поведение на всички участници във веригата на доставка на стоки с оглед на създаването на европейска платформа от ползващи се с доверие транспортни дружества, ако е целесъобразно.
Изменение 785
Предложение за директива
Съображение 9 д (ново)
(9д)  Неспазването на правилата за установяване на дружествата, осъществяващи международни автомобилни превози, създава различия на вътрешния пазар и допринася за развитието на нелоялна конкуренция между предприятията. Поради това правилата за установяване на дружествата, осъществяващи международни автомобилни превози, следва да бъдат по-строги и по-лесни за контролиране, по-специално с цел борба с възникването на дружества „пощенски кутии“.
Изменение 786
Предложение за директива
Съображение 10 а (ново)
(10a)   Предвид факта, че съществува недостиг на водачи в Европа, условията на труд следва да се подобрят съществено, за да се повиши привлекателността на професията.
Изменение 787
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  С оглед да се гарантира ефективното и пропорционално изпълнение на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт, е необходимо да се установят специфични за сектора правила, отразяващи особеностите на силно мобилната работна сила в този сектор и осигуряващи баланс между социалната закрила на водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги.
(11)  С оглед да се гарантира ефективното и пропорционално изпълнение на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт, е необходимо да се установят специфични за сектора правила, отразяващи особеностите на силно мобилната работна сила в този сектор и осигуряващи баланс между социалната закрила на водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги. Разпоредбите относно командироването на работници, предвидени в Директива 96/71/ЕО, и относно прилагането на тези разпоредби, предвидени в Директива 2014/67/ЕС, следва да се прилагат за сектора на автомобилния транспорт съгласно условията на настоящата директива.
Изменение 788
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Такива балансирани критерии следва да са въз основа на концепция за достатъчна връзка на даден водач с територията на приемащата държава членка. Поради това следва да се установи времеви праг, над който за международните превози да се прилагат минималната ставка на заплащане и минималният размер на платения годишен отпуск в приемащата държава членка. Този времеви праг не следва да се прилага за каботажни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, тъй като превозът се извършва изцяло в една приемаща държава членка. Вследствие на това правилата на приемащата държава членка за минималната ставка на заплащане и за минималния размер на платения годишен отпуск следва да се прилагат за каботажа независимо от честотата и продължителността на превозите, извършени от даден водач.
(12)  Такива балансирани критерии следва да са въз основа на концепция за достатъчна връзка на даден водач с територията на приемащата държава членка. Тази достатъчна връзка съществува в случая на каботажни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, тъй като превозът се извършва изцяло в една приемаща държава членка. Вследствие на това Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС следва да се прилагат за каботажа.
Изменение 789
Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)
(12a)  При международни превози водачите при двустранните международни превози имат основна връзка с държавата членка на установяване на транспортното дружество, тъй като той се връща редовно в държавата членка на установяване на транспортното дружество. Водачите могат да предприемат няколко двустранни транспортни операции по време на едно пътуване. От друга страна е налице достатъчна връзка с територията на приемаща държава членка, когато водачът изпълнява други видове операции, и по-специално международни транспортни операции, различни от двустранните, в тази държава членка.
Изменение 790
Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)
(12б)  За да се осигури ефикасно използване на транспортните ресурси, да се вземат предвид оперативните реалности и да се намали броят на празните курсове, което е важен елемент за постигането на целите на Парижкото споразумение във връзка с намаляването на емисиите на CO2, следва да бъде възможен ограничен брой допълнителни транспортни дейности, без да се задействат правилата за командироване. Тези дейности се състоят в операции, осъществявани в рамките на даден период в хода на или след двустранна международна транспортна операция от държавата членка на установяване и преди връщането в държавата членка на установяване.
Изменение 791
Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)
(12в)  В случай че водачът извършва комбинирана транспортна операция, естеството на предоставяната услуга в рамките на началната или крайната пътна отсечка е тясно свързано с държавата членка на установяване, при условие че пътната отсечка представлява сама по себе си двустранна транспортна операция. От друга страна е налице достатъчна връзка с територията на приемаща държава членка, когато транспортната операция в рамките на пътната отсечка се изпълнява в приемащата държава членка или като международна транспортна операция, различна от двустранните, поради което в такъв случай следва да се прилагат правилата относно командироването.
Изменение 792
Предложение за директива
Съображение 12 г (ново)
(12г)   Тъй като липсва достатъчна връзка на даден водач с територията на държава членка на транзитно преминаване, транзитните превози не следва да се считат за случаи на командироване. Следва да се поясни също, че фактът, че пътниците слизат от автобуса при спирането му по хигиенни причини, не променя естеството на транспортната операция.
Изменение 793
Предложение за директива
Съображение 12 д (ново)
(12д)  Автомобилният транспорт е изключително мобилен сектор и изисква общ подход към някои аспекти на възнагражденията в сектора. Транспортните предприятия се нуждаят от правна сигурност относно правилата и изискванията, които трябва да спазват. Тези правила и условия следва да бъдат ясни, разбираеми и лесно достъпни за транспортните предприятия и следва да дават възможност за извършването на ефективни проверки. Важно е новите правила да не създават ненужна административна тежест и да вземат надлежно предвид интересите на МСП.
Изменение 794
Предложение за директива
Съображение 12 e (ново)
(12e)  Когато в съответствие с националното право, традиции и практика, включително зачитане на автономията на социалните партньори, редът и условията на работа, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, се определят в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, държавите членки следва да гарантират, че в съответствие с Директива 2014/67/ЕС тези ред и условия се обезпечават по достъпен и прозрачен начин за транспортните предприятия от други държави членки и за командированите водачи, и във връзка с това следва да се стремят да осигурят участието на социалните партньори. Съответната информация следва да включва по-специално различните възнаграждения и техните съставни елементи, включително елементите на възнагражденията, предвидени в приложимите на местно или регионално равнище колективни трудови договори, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане. В съответствие с Директива (ЕС) 2018/957 за изменение на Директива 96/71/ЕО транспортните предприятия не следва да бъдат санкционирани за неспазване на елементите на възнагражденията, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане, които не са публично оповестени.
Изменение 795
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  С оглед да се осигури ефективното и ефикасно изпълнение на специфичните за сектора правила относно командироването на работници и да се избегнат непропорционални административни тежести за чуждестранните превозвачи, в сектора на автомобилния транспорт следва да бъдат установени специфични административни изисквания и изисквания за контрол с възползване в пълна степен от инструменти за контрол, като например цифровия тахограф.
(13)  С оглед да се осигури ефективното и ефикасно изпълнение на специфичните за сектора правила относно командироването на работници и да се избегнат непропорционални административни тежести за чуждестранните превозвачи, в сектора на автомобилния транспорт следва да бъдат установени специфични административни изисквания и изисквания за контрол с възползване в пълна степен от инструменти за контрол, като например цифровия тахограф. С цел да се сведе до минимум сложността на задълженията, установени в настоящата директива и в Директива 96/71/ЕО, държавите членки следва да могат да налагат на автомобилните превозвачи единствено административните изисквания, посочени в настоящата директива, които са приспособени към сектора на автомобилния транспорт.
Изменение 796
Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)
(13а)   С цел да се ограничи максимално административната тежест и задачите по управление на документи, възложени на водача, при поискване от компетентните органи в държавата членка на установяване на превозвача превозвачите предоставят всички необходими документи в съответствие с разпоредбите на глава III от Директива 2014/67/ЕС относно взаимопомощта и сътрудничеството между държавите членки.
Изменение 797
Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)
(13б)   С цел да се улесни внедряването, изпълнението и прилагането на настоящата директива, установената с Регламент (ЕС) № 1024/2012 Информационна система за вътрешния пазар (ИСВП) следва да се използва в държавите членки за по-добър трансграничен обмен на информация между регионалните и местните органи. Също така би могло да бъде полезно характеристиките на ИСВП да се разширят, така че да включват подаването и изпращането на обикновени декларации.
Изменение 798
Предложение за директива
Съображение 13 в (ново)
(13в)   С цел да се намали административната тежест за превозвачите, които често са малки и средни предприятия, би било целесъобразно да се опрости процесът на изпращане на декларации за командироване от страна на превозвачите посредством стандартизирани формуляри, като някои предварително определени елементи бъдат преведени на всички официални езици на Съюза.
Изменение 799
Предложение за директива
Съображение 13 г (ново)
(13г)   Едно общо изпълнение и прилагане на правилата за командироването на работници в автомобилния транспорт би могло да повлияе на структурата на сектора на автомобилния товарен транспорт в Съюза. Поради това държавите членки и Комисията следва да наблюдават внимателно въздействието на този процес.
Изменение 800
Предложение за директива
Съображение 13 д (ново)
(13д)   Изпълнението следва да се съсредоточи върху проверките в помещенията на предприятията. Пътните проверки не следва да се изключват, но те следва да се извършват по недискриминационен начин единствено за товарителници или техния електронен вариант, потвърждения за предварителна регистрация и атестация за връщане в държавата на установяване на превозвача или на пребиваване на водача. При пътните проверки следва да се контролират на първо място данните от тахографите, които са важни за определяне на дейността на водача и на превозното средство за период от четири поредни седмици и географското покритие на тази дейност. Записването на кода на държавата може да бъде от полза.
Изменение 801
Предложение за директива
Съображение 13 e (ново)
(13е)   Влиянието на прилагането и изпълнението на правилата за командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт следва да се оценява многократно от Комисията и да се докладва на Парламента и на Съвета и следва да се правят предложения за допълнителното им опростяване и за намаляване на административната тежест.
Изменение 802
Предложение за директива
Съображение 13 ж (ново)
(13ж)   Признаването на необходимостта от специално третиране за сектора на транспорта, в който движението представлява същността на работата на водачите, налага прилагането на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт да съвпада с датата на влизане в сила на изменението на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и на специфичните правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.
Изменение 803
Предложение за директива
Съображение 13 з (ново)
(13з)   За да се адаптират приложенията към настоящата директива към развитието на най-добрите практики, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на тези приложения. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество\*. По-специално с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 804
Предложение за директива
Съображение 14 а (ново)
(14a)  Обменът на информация в условията на ефективно административно сътрудничество и взаимопомощ между държавите членки следва да е в съответствие с правилата относно защитата на личните данни, установени в Регламент (ЕС) 2016/679.
Изменение 805
Предложение за директива
Съображение 14 б (ново)
(14б)   Правилата за гарантиране на добри социални условия на целия европейски пазар на автомобилни превози следва да се спазват от всички партньори по веригата на доставки. С цел създаване на икономически и социално устойчив европейски вътрешен пазар следва да се установи и да се прилага верига на отговорност, която да обхваща всички участници във веригата на доставки. Прилагането на прозрачност и отговорност и увеличаването на социалното и икономическото равенство ще повишат привлекателността на професията „водач на превозно средство“ и ще насърчат здравословна конкуренция.
Изменение 806
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Директива 2006/22/ЕО
Член 2 – параграф 1 – алинея 2
Тези проверки включват ежегодно голяма и представителна извадка от мобилни работници, водачи на превозни средства, предприятия и превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014, както и мобилни работници и водачи на превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2002/15/ЕО.
Тези проверки включват ежегодно голяма и представителна извадка от мобилни работници, водачи на превозни средства, предприятия и превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014, а в случай на проверки в помещенията – на мобилни работници и водачи на превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2002/15/ЕО. Държавите членки организират пътни проверки относно прилагането на Директива 2002/15/ЕО едва след като бъде въведена технология, позволяваща ефективното извършване на тези проверки. Дотогава тези проверки се извършват единствено в помещенията на транспортните предприятия.
Изменение 807
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Директива 2006/22/ЕО
Член 2 – параграф 3 – алинея 1
Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че да се проверяват най-малко 3 % от изработените дни от водачите на превозни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО.
Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че да се проверяват най-малко 3 % от изработените дни от водачите на превозни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО. След пътни проверки, по време на които водачът не може да представи един или повече от исканите документи, водачите се освобождават да продължат своя превоз, а превозвачът в държавата членка на установяване се задължава да представи исканите документи чрез компетентните органи.
Изменение 808
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в
Директива 2006/22/ЕО
Член 2 – параграф 4
4.  Информацията, представена на Комисията в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006, включва броя на водачите на превозни средства, проверени на пътя, броя на проверките в помещенията на предприятията, броя на проверените работни дни и броя и вида на докладваните нарушения, заедно с отметка дали са били превозвани хора или товари.
4.  Информацията, представена на Комисията в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006, включва броя на водачите на превозни средства, проверени на пътя, броя на проверките в помещенията на предприятията, броя на проверените в помещенията работни дни и броя и вида на докладваните нарушения, заедно с отметка дали са били превозвани хора или товари.
Изменение 809
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 5
(3a)  Член 5 се заменя със следното:
Член 5
Член 5
Съвместни проверки
Съвместни проверки
Най-малко шест пъти годишно държавите-членки предприемат съвместни проверки на водачи на превозни средства и на превозни средства, попадащи в обхвата на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85. Тези проверки се предприемат по едно и също време от изпълнителните власти на две или повече държави-членки, като всяка работи на собствената си територия.
Най-малко шест пъти годишно държавите членки предприемат съвместни пътни проверки и проверки в помещенията на водачи на превозни средства и на превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014. Тези проверки се предприемат по едно и също време от изпълнителните власти на две или повече държави-членки, като всяка работи на собствената си територия. Обобщените резултати от извършените съгласувани проверки се оповестяват публично в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.“
Изменение 810
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2006/22/ЕО
Член 6 – параграф 1
1.  Проверките в помещенията се планират в светлината на минал опит във връзка с различните видове транспорт и предприятия. Те се извършват също така, ако се установят сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014, или Директива 2002/15/ЕО по пътищата.
1.  Проверките в помещенията се планират в светлината на минал опит във връзка с различните видове транспорт и предприятия. Те се извършват също така, ако се установят сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 по пътищата.
Изменение 811
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 7 – параграф 1 – буква б
(4a)  в член 7, параграф 1 буква б) се заменя със следното:
б)  да предава статистическите доклади на Комисията според член 16, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3820/85;
„б) да предава статистическите доклади, изготвяни на всеки две години, на Комисията според член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006;“;
Изменение 812
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква -а (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 1 – уводна част
-a)  в член 8, параграф 1 уводната част се заменя със следното:
1.  Информацията, която е налична двустранно по член 17, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3820/85 или член 19, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3821/85, се обменя между определените органи, съобщени на Комисията в съответствие с член 7, параграф 2:
1.  Информацията, която е налична двустранно по член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006 или член 40 от Регламент (ЕС) № 165/2014, се обменя между определените органи, съобщени на Комисията в съответствие с член 7:
Изменение 813
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква б
б)  при мотивирано искане от държава членка в индивидуални случаи.
б)  по конкретно искане от държава членка в индивидуални случаи, при условие че необходимата информация не е достъпна чрез преки търсения в националните електронни регистри, посочени в член 16, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.
Изменение 814
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 1 а – алинея 1
1a.  Държавите членки представят информацията, поискана от други държави членки съгласно параграф 1, буква б) от настоящия член, в срок от 25 работни дни от получаването на искането в случаи, в които се изисква задълбочено проучване или проверки в помещенията на съответните предприятия. Държавите членки могат да договорят взаимно помежду си по-кратък срок. В спешни случаи или в случаи, в които е необходима само справка от регистри — например от система за класифициране на риска, исканата информация се представя в срок от три работни дни.
1a.  Държавите членки представят информацията, поискана от други държави членки съгласно параграф 1, буква б) от настоящия член, в срок от 10 работни дни от получаването на искането. В надлежно обосновани случаи, в които се изисква задълбочено проучване или проверки в помещенията на съответните предприятия, срокът е 20 работни дни. Държавите членки могат да договорят взаимно помежду си по-кратък срок. В спешни случаи или в случаи, в които е необходима само справка от регистри — например от система за класифициране на риска, исканата информация се представя в срок от три работни дни.
Изменение 815
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 1 а – алинея 2
Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок от 10 работни дни. Държавата членка, отправила искането, посочва допълнителни основания за него. Ако това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка.
Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок от пет работни дни. Държавата членка, отправила искането, посочва допълнителни основания за него. Ако това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка.
Изменение 816
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 1 а – алинея 3
Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане за информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок от 10 работни дни, като посочва причините. Съответните държави членки обсъждат помежду си всяко възникнало затруднение, за да намерят решение.
Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане за информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, запитаната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок от пет работни дни, като обосновава и мотивира надлежно затруднението или невъзможността да предостави съответната информация. Съответните държави членки обсъждат помежду си всяко възникнало затруднение, за да намерят решение.
Изменение 817
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 1 a – алинея 3 а4 (нова)
Когато Комисията бъде уведомена за трайни проблеми при обмена на информация или постоянен отказ за предоставяне на информация, тя може да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на проблема, включително, ако е необходимо, да започне разследване на случая, и в крайна сметка, да наложи санкции на държавата членка.
Изменение 818
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б а (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 2
ба)  параграф 2 се заменя със следното:
2.  Държавите-членки се стремят да създадат системи за електронен обмен на информация. В съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, Комисията дефинира обща методология за ефективен обмен на информация.
2.  Чрез дерогация от член 21 от Директива 2014/67/ЕС обменът на информация между компетентните органи на държавите членки, предвиден в параграфи 1 и 1а от настоящия член, се изпълнява посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012. Компетентните органи на държавите членки разполагат с пряк достъп в реално време до данните в националните електронни регистри чрез Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), както е посочено в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.
Изменение 819
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б б (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 2 a
бб)  в член 8 се добавя следният параграф:
“2a. Комисията разработва общо за всички държави – членки на ЕС електронно приложение, което ще осигури на инспекторите пряк достъп в реално време до ERRU и ИСВП по време на пътни проверки и проверки в помещенията до 2020 г. Това приложение се разработва чрез пилотен проект.“,
Изменение 820
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 1 – алинея 2
Комисията установява чрез актове за изпълнение обща формула за изчисляване на степента на риска за предприятията, в която се отчитат броят, степента на сериозност и честотата на възникване на нарушения, както и резултатите от проверки, при които не е установено нарушение, и дали дадено предприятие за автомобилни превози използва интелигентен тахограф съгласно глава ІІ от Регламент (ЕС) № 165/2014 на всички свои превозни средства. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2 от настоящата директива.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за установяване на обща формула за изчисляване на степента на риска за предприятията, в която се отчитат броят, степента на сериозност и честотата на възникване на нарушения, както и резултатите от проверки, при които не е установено нарушение, и дали дадено предприятие за автомобилни превози използва интелигентен тахограф съгласно глава ІІ от Регламент (ЕС) № 165/2014 на своите превозни средства.
Изменение 821
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б а (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 3 – алинея 1
ба)  в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:
3.  Първоначален списък с нарушения на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 е даден в приложение III.
3.  Първоначален списък с нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 е даден в приложение III.
Изменение 822
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б б (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2
бб)  в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:
С цел осигуряване на насоки за тежестта на нарушенията на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3820/85 Комисията може, ако е подходящо, в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, да адаптира приложение III, за да разработи насоки за общия обхват на нарушенията, разделени в категории според тежестта им.
„С цел осигуряване на насоки за тежестта на нарушенията на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за изменение на приложение III, за да разработи насоки за общия обхват на нарушенията, разделени в категории според тежестта им.“;
Изменение 823
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б в (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 3 – алинея 3
бв)  в параграф 3 третата алинея се заменя със следното:
Категорията на най-сериозните нарушения трябва да включва тези, при които неизпълнението на съответните разпоредби от Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 създава сериозен риск от смърт или тежки телесни повреди.
„Категорията на най-сериозните нарушения трябва да включва тези, при които неизпълнението на съответните разпоредби от Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014 създава сериозен риск от смърт или тежки телесни повреди.“;
Изменение 824
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 4
4.  За да се улесни извършването на целенасочени пътни проверки, към момента на проверката всички компетентни контролни органи на съответната държава членка трябва да имат достъп до данните, съдържащи се в националните системи за класифициране на риска.
4.  За да се улесни извършването на целенасочени пътни проверки, към момента на проверката всички компетентни контролни органи на съответната държава членка имат достъп до данните, съдържащи се в националните системи за класифициране на риска и националните регистри на транспортните предприятия и дейности, най-малко чрез електронно приложение, общо за всички държави – членки, което им предоставя пряк достъп до Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU) в реално време.
Изменение 825
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 5
5.  Държавите членки предоставят информацията, съдържаща се в националната система за класифициране на риска, на всички компетентни органи на други държави членки при поискване или чрез осигуряване на пряк достъп до нея в съответствие със сроковете, посочени в член 8.“;
5.  Държавите членки предоставят пряк достъп до информацията, съдържаща се в националната система за класифициране на риска, на всички компетентни органи на други държави членки чрез оперативно съвместимите национални електронни регистри, посочени в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009. В това отношение обменът на информация и данни относно нарушенията на превозвачите и класификацията на риска е съсредоточен във и се извършва посредством осигуряваната от ERRU взаимовръзка между различните национални регистри в държавите членки.
Изменение 826
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2006/22/ЕО
Член 11 – параграф 3
3.  Комисията установява чрез актове за изпълнение общ подход за регистриране и контрол на периоди на друга работа, определена в член 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 561/2006, и периоди от поне една седмица, през които водачът отсъства от превозното средство. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.“;
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за установяване на общ подход за регистрирането и контрола на периодите на друга работа, определена в член 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 561/2006, включително формата на регистриране и конкретните случаи, в които се извършва, и за регистрирането и контрола на периоди от поне една седмица, през които водачът отсъства от превозното средство и не е в състояние да извършва каквито и да било дейности с посоченото превозно средство.
Изменение 827
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 12
8а.  Член 12 се заменя със следния текст:
Член 12
Член 12
Процедура на комитет
Процедура на комитет
1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 18, параграф 1, от Регламент (ЕИО) № 3821/85.
1.  Комисията се подпомага от Комитета, създаден по член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.
3.  Комитетът приема свой процедурен правилник.
Изменение 828
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 б (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 13 – буква б
8б.  В член 13 буква б) се заменя със следното:
б)  да окуражи съгласуван подход между изпълнителните власти и хармонизирано интерпретиране на Регламент (ЕИО) № 3820/85 между изпълнителните власти;
б)  да окуражи съгласуван подход между изпълнителните власти и хармонизирано интерпретиране на Регламент (ЕО) № 561/2006 между изпълнителните власти;
Изменение 829
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 в (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 14
8в.  Член 14 се заменя със следния текст:
Член 14
„Член 14
Преговори с трети страни
Преговори с трети страни
След като настоящата директива влезе в сила, Общността ще започне преговори със съответните трети страни с цел прилагане на правила, еквивалентни на тези, които са посочени в настоящата директива.
След като настоящата директива влезе в сила, Съюзът започва преговори със съответните трети страни с цел прилагане на правила, еквивалентни на тези, които са посочени в настоящата директива.
Докато се очакват заключенията от тези преговори, държавите-членки трябва да включват данни от проверките, извършени на превозни средства от трети страни, в своите доклади до Комисията, както е указано в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3820/85.
Докато се очакват заключенията от тези преговори, държавите членки включват данни от проверките, извършени на превозни средства от трети страни, в своите доклади до Комисията, както е указано в член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006.
Изменение 830
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 г (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 15
8г.  Член 15 се заменя със следния текст:
Член 15
„Член 15
Актуализиране на приложенията
Актуализиране на приложенията
Измененията в приложенията, които са необходими за адаптирането им към разработките в най-добрите практики, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за изменение на приложения I и II с цел адаптирането им към развитието на най-добрите практики.“
Изменение 831
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 д (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 15 а (нов)
8д.  Вмъква се следният член:
„Член 15a
Упражняване на делегирането
1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 3 и член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 3 и член 15, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.
5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
6.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 3 и член 15, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“
Изменение 832
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква -а (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Приложение I – част А – точка 1
-a)  в част А параграф 1 се заменя със следното:
(1)  дневни и седмични часове на шофиране, почивки и дневни и седмични периоди на почивка; също така хартиени записи за предишните дни, които трябва да са налични в превозното средство в съответствие с член 15, параграфи 7 и 2 от Регламент (ЕС) № 3821/85 и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на записващото оборудване в съответствие с приложение II към настоящата директива и/или на разпечатки;
(1) дневни и седмични часове на шофиране, почивки и дневни и седмични периоди на почивка; също така хартиени записи за предишните дни, които трябва да са налични в превозното средство в съответствие с член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014 и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на записващото оборудване в съответствие с приложение II към настоящата директива и/или на разпечатки;
Изменение 833
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква -а а (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Приложение I – част А – параграф 2
-aа) в част А параграф 2 се заменя със следното:
(2)   за периода, посочен в член 15, параграф 7 от Регламент (ЕИО) № 3821/85, да бъдат дефинирани всички случаи, когато разрешената скорост на превозното средство е била надвишавана, като се отчитат всички периоди от повече от една минута, през които скоростта е надвишавала 90 км/ч за превозно средство категория N3 или 105 км/ч за категория M3 (категории N3 и M3 са дефинирани в част А от приложение II към Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с одобренията на вида на моторните превозни средства и техните ремаркета1a;
(2) за периода, посочен в член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014, да бъдат дефинирани всички случаи, когато разрешената скорост на превозното средство е била надвишавана, като се отчитат всички периоди от повече от една минута, през които скоростта е надвишавала 90 км/ч за превозно средство категория N3 или 105 км/ч за категория M3 (категории N3 и M3, дефинирани в Директива 2007/46/ЕО1a;
__________________
__________________
1a OВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/28/ЕО на Комисията (ОВ L 65, 23.12.2006 г., стр. 27).
1a Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива)“;
Изменение 834
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква -а б (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Приложение І – част А – точка 4
-аб) в част А точка 4 се заменя със следното:
(4)  правилното функциониране на записващото устройство (определяне на възможна неправилна употреба на оборудването и/или на картата на водача и/или на хартиените записи) или, когато е подходящо, наличието на документите, посочени в член 14, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3820/85.
„(4) правилното функциониране на записващото устройство (определяне на възможна неправилна употреба на оборудването и/или на картата на водача, и/или на хартиените записи) или, когато е подходящо, наличието на документите, посочени в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006;“
Изменение 835
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а
Директива 2006/22/ЕО
Приложение І – част А – точка 6
(6)  седмичните работни времена, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2002/15/ЕО.
(6)  седмичните работни времена, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2002/15/ЕО, при условие че технологията позволява извършването на ефективни проверки.
Изменение 836
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б а (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Приложение І – част Б – параграф 2
ба)  в част Б параграф 2 се заменя със следното:
Държавите-членки могат, ако е подходящо, да проверят съвместната отговорност и на други участници в транспортната верига, като търговци, вносители, износители, изпълнители, ако се установи нарушение, включително проверка, че договорите за предоставяне на транспортни услуги позволяват съответствие с Регламент (ЕИО) № 3820/85 и Регламент (ЕИО) № 3821/85.
„Държавите членки могат, ако е подходящо, да проверят съвместната отговорност и на други участници в транспортната верига, като търговци, вносители, износители, изпълнители, ако се установи нарушение, включително проверка, че договорите за предоставяне на транспортни услуги позволяват съответствие с Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014.
Изменение 837
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1
1а.  Тези специфични правила се прилагат спрямо водачи, чиито работодатели са предприятия, установени в държава членка, която предприема една от мерките, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от Директива 96/71/ЕО.
2.  Държавите членки не прилагат член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО към водачи в сектора на автомобилния транспорт, наети от предприятия, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от въпросната директива, когато водачите извършват международни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, и периодът на командироване на тяхната територия за извършването на тези превози е равен на 3 дни или по-малко през период от един календарен месец.
2.  Даден водач не се счита за командирован за целите на Директива 96/71/ЕО, когато извършва двустранни транспортни операции.
За целите на настоящата директива двустранна транспортна операция на стоки е движението на стоки въз основа на договор за превоз от държавата членка на установяване, съгласно определението в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1071/2009, до друга държава членка или трета държава или от друга държава членка или трета държава до държавата членка на установяване.
2а.  От датата, на която водачите записват ръчно данните за преминаване на граници съгласно изискванията на член 34, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 165/2014, държавите членки прилагат и освобождаването, посочено в параграф 2 по отношение на превоза на стоки, когато:
—  водачът, изпълняващ двустранна транспортна операция, в допълнение към нея осъществява една дейност по товарене и/или разтоварване в държавите членки или третите държави, които пресича, при условие че не товари и разтоварва стоки в една и съща държава членка.
Ако двустранна транспортна операция, която започва от държавата членка на установяване и по време на която не е извършена допълнителна дейност, е последвана от двустранна транспортна операция до държавата членка на установяване, изключението се прилага за най-много две допълнителни дейности по товарене и/или разтоварване, при посочените по-горе условия.
Освобождаването се прилага само до датата, на която интелигентният тахограф, способен да регистрира преминаването на границите и допълнителните дейности, посочени в член 8, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 165/2014, се монтира на превозните средства, регистрирани за първи път в държава членка, както е посочено в член 8, параграф 1 от посочения регламент. От тази дата освобождаването, посочено в първата алинея, се прилага единствено за водачи, които управляват превозни средства, оборудвани с интелигентен тахограф съгласно членове 8, 9 и 10 от посочения регламент.
2б.  Водач, който изпълнява случаен или редовен международен превоз на пътници, съгласно определенията в Регламент (ЕО) № 1073/2009, не се счита за командирован за целите на Директива 96/71/ЕО, когато:
—  взема пътници в държавата членка на установяване и ги оставя в друга държава членка или трета държава; или
—  взема пътници в държава членка или трета държава и ги оставя в държавата членка на установяване; или
—  взема и оставя пътници в държавата членка на установяване за целите на местни екскурзии съгласно определението в Регламент № 1073/2009.
2в.  Водач, който извършва каботажен превоз съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент № 1073/2009, се счита за командирован съгласно Директива 96/71/ЕО.
2г.  Независимо от член 2, параграф 1 от Директива 96/71 /ЕО, водачът не се счита за командирован на територията на държава членка, през която водачът преминава без товарене или разтоварване на товари и без да взема или да сваля пътници.
2д.  В случай че водачът осъществява началната или крайната отсечка с автомобилен превоз от операция по комбиниран транспорт съгласно определението в Директива 92/106/ЕИО, той не се счита за командирован за целите на Директива 96/71/ЕО, ако отсечката с автомобилен превоз сама по себе си се състои от двустранни транспортни операции по смисъла на параграф 2.
2е.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с Директива 2014/67/ЕС редът и условията на заетост, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, които са определени в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, се предоставят по достъпен и прозрачен начин на транспортните предприятия от други държави членки и на командированите водачи. Съответната информация по-специално обхваща различните възнаграждения и съставните им елементи, включително елементи на възнагражденията, предвидени в колективните трудови договори, приложими на местно или регионално равнище, използвания метод за изчисляване на дължимото възнаграждение и, когато е приложимо, квалифициращите критерии за класифициране в различните категории заплати. В съответствие с Директива (ЕС) 2018/957 за изменение на Директива 96/71/ЕО транспортните предприятия не се санкционират за неспазване на елементите на възнагражденията, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане, които не са публично оповестени.
2ж.  Транспортните предприятия, установени в трети държави, не трябва да бъдат третирани по-благоприятно отколкото предприятия, установени в държава членка.
Държавите членки прилагат еквивалентни мерки към Директива 96/71/ ЕО и настоящата директива [XX / XX] (lex specialis) в двустранните си споразумения с трети страни, когато предоставят достъп до пазара на ЕС на предприятия за автомобилни превози, установени в такива трети страни. Държавите членки също така се стремят да прилагат подобни еквивалентни мерки в контекста на многостранни споразумения с трети държави. Държавите членки уведомяват Комисията за съответните разпоредби на своите двустранни и многостранни споразумения с трети държави.
С цел да се гарантира адекватен контрол на тези еквивалентни мерки относно командироването от страна на превозвачите от трети държави, държавите членки гарантират, че преразгледаните правила в Регламент (ЕС) XXX/XXX относно установяването на местоположението чрез тахографи [Регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 165/2014] се прилагат в рамките на Европейска спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR).
Изменение 838
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 2
Когато периодът на командироване е по-дълъг от 3 дни, държавите членки прилагат член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО за целия период на командироване на тяхната територия през периода от един календарен месец, посочен в първа алинея.
заличава се
Изменение 839
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – уводна част
3.   За целите на изчислението на периодите на командироване, посочени в параграф 2:
заличава се
Изменение 840
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква a
a)   по-къс от шест часа период на дневното работно време, прекаран на територията на приемаща държава членка, се счита за половин ден;
заличава се
Изменение 841
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква б
б)   шестчасов или по-дълъг период на дневното работно време, прекаран на територията на приемаща държава членка, се счита за пълен ден;
заличава се
Изменение 842
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква в
в)  почивките по време на работа и периодите на почивка, както и периодите на разположение, прекарани на територията на приемаща държава членка, се считат за период на работа;
заличава се
Изменение 843
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – уводна част
4.  Държавите членки могат да налагат единствено следните административни изисквания и мерки за контрол:
4.  Чрез дерогация от разпоредбите на член 9 от Директива 2014/67/ЕС държавите членки могат да налагат единствено следните административни изисквания и мерки за контрол:
Изменение 844
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а – уводна част
a)  задължение за автомобилния превозвач, установен в друга държава членка, да изпрати на националните компетентни органи най-късно при започването на командировката декларация върху електронен носител за командироването на един от официалните езици на приемащата държава членка или на английски език, съдържаща само следната информация:
a)  задължение за автомобилния превозвач, установен в друга държава членка, да изпрати на националните компетентни органи на държавата членка, в която е командирован водачът, най-късно при започването на командировката декларация и всякакви актуализации към нея в електронен формат чрез Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012, на един от официалните езици на Европейския съюз, съдържаща само следната информация:
Изменение 845
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка i
i)  самоличността на автомобилния превозвач;
i)  самоличността на автомобилния превозвач чрез неговия данъчен идентификационен номер, валиден в рамките на Общността, или номера на лиценза на Общността;
Изменение 846
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка iii
iii)  планираните брой и самоличност на командированите работници;
iii)  информация относно командирования водач, включително следното: самоличност, държава на пребиваване, държава на плащане на социални осигуровки, социалноосигурителен номер и номер на свидетелството за управление;
Изменение 847
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка iv
iv)  планираните продължителност, начална и крайна дата на командировката;
iv)  планираната начална дата, очакваната продължителност и крайната дата на командировката, както и правото, приложимо към трудовия договор;
Изменение 848
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка iv a (нова)
ivа)  за автомобилните превозвачи на товари: самоличност и координати за връзка на получателите, при условие че превозвачът не използва електронна товарителница (e-CMR);
Изменение 849
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка vi a (нова)
viа)  за автомобилните превозвачи на товари: адресите на товарене и разтоварване, при условие че превозвачът не използва e-CMR.
Изменение 850
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква б
б)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от декларацията за командироване и доказателство за транспортна операция, извършвана в приемащата държава членка, като например електронна товарителница (e-CMR) или доказателство, посочено в член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета.
б)  задължение за автомобилния превозвач да гарантира, че при поискване по време на пътна проверка водачът разполага, върху хартиен или електронен носител, с копие от декларацията и доказателство за транспортна операция, извършвана в приемащата държава членка, като например електронна товарителница (e-CMR) или доказателство, посочено в член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 851
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква в
в)  задължение за водача да съхранява и предоставя при поискване по време на пътна проверка тахографските записи, и по-специално кодовете на държавите членки, посетени от водача при извършването на международен автомобилен превоз или каботажен превоз;
в)  задължение за автомобилния превозвач да гарантира, че при поискване по време на пътна проверка водачът разполага с тахографските записи, и по-специално кодовете на държавите членки, посетени от водача при извършването на международен автомобилен превоз или каботажен превоз;
Изменение 852
Предложение за директива
Член 2 — параграф 4 — буква в а (нова)
ва)  по време на пътните проверки, посочени в букви б) и в) от настоящия член, на водача се позволява да се свърже с главното управление, ръководителя на транспортната дейност или с друго лице или субект, което може да предостави поисканите документи;
Изменение 854
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква г
г)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и да предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от трудовия договор или от равностоен документ по смисъла на член 3 от Директива 91/533/ЕИО на Съвета20, преведен на един от официалните езици на приемащата държава членка или на английски език;
заличава се
__________________
20 Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).
Изменение 855
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква д
д)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от фишовете за заплати за последните два месеца; по време на пътната проверка на водача се позволява да се свърже с главното управление, ръководителя на транспортната дейност или с друго лице или субект, което може да предостави това копие;
заличава се
Изменение 853
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква е
е)  задължение за автомобилния превозвач да представи при поискване от приемащата държава членка в разумен срок, след изтичане на командировката, копия върху хартиен или електронен носител на документите, посочени в букви б), в) и д);
е)   задължение за автомобилния превозвач да представи чрез публичния интерфейс на ИСВП при поискване от органите на приемащата държава членка, в която е командирован даден водач, след изтичане на командировката, [...] копия на документите, посочени в букви б) и в), както и документация относно възнаграждението на командированите водачи, отнасяща се за периода на командироване, и техния договор за трудово правоотношение или еквивалентен документ по смисъла на член 3 от Директива 91/533/ЕИО1a, документите, удостоверяващи отработеното време, свързани с положения от водача труд, и доказателства за извършено плащане.
Автомобилният превозвач предоставя изискваната документация, като използва публичния интерфейс на ИСВП, в срок от два месеца от датата на искането.
Когато автомобилният превозвач не предостави цялата изискуема документация чрез публичния интерфейс на ИСВП в рамките на определения срок, компетентните органи на държавата членка, в която е било извършено командироването, могат, в съответствие с членове 6 и 7 от Директива 2014/67/ЕС, да поискат съдействие от компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача. Когато бъде отправено подобно искане чрез ИСВП, компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача имат достъп до декларацията за командироване и до други относими документи, представени от превозвача чрез публичния интерфейс на ИСВП.
Компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача гарантират, че документите, поискани от компетентните органи на държавата членка, в която е било извършено командироването, се предоставят чрез ИСВП в срок от 25 работни дни от датата на искането.
__________________
1a Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32)
Изменение 856
Предложение за директива
Член 2 – параграф 5
5.  За целите на буква а) от параграф 4 автомобилният превозвач може да представи декларация за командироване, обхващаща период от максимум шест месеца.
5.  За целите на буква а) от параграф 4 автомобилният превозвач може да представи декларация, обхващаща период от максимум шест месеца.
Изменение 857
Предложение за директива
Член 2 – параграф 5 a (нов)
5a.  Информацията от декларациите се съхранява в архива на ИСВП с цел проверка за срок от 18 месеца и е достъпна пряко и в реално време за всички компетентни органи на други държави членки, определени в съответствие с член 3 от Директива 2014/67/ЕС, член 18 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и член 7 от Директива 2006/22/ЕО.
Националният компетентен орган може да разреши на социалните партньори в съответствие с националното право и националните практики достъп до информацията, при условие че информацията:
–  е свързана с командироване на територията на съответната държава членка;
–  се използва за целите на прилагането на правилата относно командироването; както и
–  данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Изменение 858
Предложение за директива
Член 2 – параграф 5 б (нов)
5б.  Комисията приема актове за изпълнение с цел разработване на стандартизирани формуляри на всички официални езици на Съюза, които да се използват за подаване на декларации чрез публичния интерфейс на ИСВП, уточнява функционалните елементи на декларацията в ИСВП и начина, по който трябва да бъде представена в декларацията информацията по параграф 4, буква а), точки i) – via), и гарантира, че информацията от тези декларации се превежда автоматично на езика на приемащата държава членка. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 2а, параграф 2.
Изменение 859
Предложение за директива
Член 2 – параграф 5 в (нов)
5в.   Държавите членки избягват ненужни забавяния при осъществяването на мерките за контрол, които може да засегнат продължителността и планираните дати на командировката.
Изменение 860
Предложение за директива
Член 2 – параграф 5 г (нов)
5г.   Компетентните органи в държавите членки си сътрудничат тясно и си предоставят един на друг взаимна помощ и всякаква относима информация при спазване на условията, предвидени в Директива 2014/67/ЕС и в Регламент (ЕО) № 1071/2009.
Изменение 861
Предложение за директива
Член 2 а (нов)
Член 2а
1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 862
Предложение за директива
Член 2 б (нов)
Член 2б
Държавите членки предвиждат санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на член 2 от настоящата директива, когато им е известно или когато предвид относимите обстоятелства трябва да им е известно, че възлаганите от тях транспортни услуги са в нарушение на настоящата директива.
Държавите членки установяват система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и вземат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането им. Тези санкции са ефективни, пропорционални, възпиращи и недискриминационни.
Изменение 863
Предложение за директива
Член 2 в (нов)
Член 2в
Комисията извършва оценка на съществуващите инструменти и най-добри практики, насърчаващи социално отговорното поведение на всички участници във веригата за доставка на стоки, и представя законодателно предложение за създаване на Европейска платформа на ползващи се с доверие дружества, ако е целесъобразно, в срок до ... [две години след влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 864
Предложение за директива
Член 2 г (нов)
Член 2г
Интелигентно осигуряване на изпълнението
1.   Без да се засягат разпоредбите на Директива 2014/67/ЕС и с цел по-нататъшно осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в член 2 от настоящата директива, държавите членки гарантират, че се прилага съгласувана национална стратегия за осигуряване на изпълнението на тяхна територия. Посочената стратегия се съсредоточава върху предприятията с висока степен на риск, посочени в член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
2.   Всяка държава членка гарантира, че контролът, предвиден в член 2 от Директива 2006/22/ЕО, ще включва, ако е приложимо, проверка на командироването и че тези проверки се извършват без дискриминация, по-специално без дискриминация въз основа на регистрационните номера на превозните средства, използвани при командировката.
3.   Държавите членки се насочват към онези предприятия, за които се преценява, че представляват повишен риск за нарушаване на приложимите към тях разпоредби на член 2 от настоящата директива. За тази цел държавите членки третират риска от такива нарушения като самостоятелен риск в рамките на системата за класифициране на риска, създадена от тях съгласно член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и разширена в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета.
4.   За целите на параграф 3 държавите членки имат достъп до съответните информация и данни, които се записват, обработват или съхраняват от интелигентните тахографи, посочени в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014, в декларациите за командироване, посочени в член 2, параграф 4 от настоящата директива, и в електронните транспортни документи, като електронните товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (еCMR).
5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, определящи характеристиките на данните, до които държавите членки имат достъп, условията за тяхното използване и техническите спецификации за тяхното предаване или за достъпа до тях, като се посочва по-специално:
a)   подробен списък с информацията и данните, до които националните компетентни органи имат достъп, което включва най-малко датата и мястото на преминаване на границата, операциите по товарене или разтоварване, регистрационния номер на превозното средство и данните на водача;
б)   правата за достъп на компетентните органи, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на компетентните органи, вида на достъпа и целта, за която се използват данните;
в)   техническите спецификации за предаване на или достъп до данните, посочени в буква а), включително, когато е приложимо, максималния срок, за който се пазят данните, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на данните.
6.   Всички лични данни, посочени в настоящия член, са предмет на достъп или се съхраняват за срок, не по-дълъг от строго необходимия за целите, за които са били събрани данните или за които те се обработват допълнително. Когато тези данни вече не са необходими за съответните цели, те се унищожават.
7.   Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки относно командироването най-малко три пъти в годината, като те може да съвпадат с проверките, извършвани в съответствие с член 5 от Директива 2006/22/ЕО. Тези проверки се извършват по едно и също време от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на командироването, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Държавите членки обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.
Обобщените резултати от извършените съгласувани проверки се оповестяват публично в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Изменение 865
Предложение за директива
Член 2 д (нов)
Член 2 д
Изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012
В приложението към Регламент (ЕО) № 1024/2012 се добавят следните точки:
„12а. Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета: Член 8
12б.   Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО относно изискванията за прилагане и за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт: член 2, параграф 5.
Изменение 866
Предложение за директива
Член 3
Член 3
Докладване и преглед
1.  Комисията оценява изпълнението на настоящата директива, и по-специално въздействието на член 2, в срок от [3 години след датата на транспониране на настоящата директива] и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно нейното прилагане. Когато е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение.
1.  Държавите членки докладват ежегодно на Комисията относно прилагането на настоящата директива, и по-специално относно резултатите от интелигентното прилагане, посочено в член 2г, и относно възможните трудности при прилагането.
С цел оценка на ефективността на информацията относно прилагането докладът следва да включва информация относно ефективността на:
—  интелигентния тахограф, посочен в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014;
—  използването на ИСВП, посочено в член 2, параграфи 5а и 5б от настоящата директива;
—  използването на електронни транспортни документи, като електронни товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки;
—  обмена на информация между компетентните органи чрез ERRU и ИСВП, както и информацията относно ефективността на прекия достъп и достъпа в реално време на органите до ERRU и ИСВП чрез приложението на ЕС по време на пътни проверки, както е посочено в членове 8 и 9 от Директива 2006/22/ЕО; както и
—  изпълнението на програмата за обучение, чиято цел е да помогне на водачите и на другите участници в процедурата, включително предприятията, администрациите, инспекторите, да се приспособят към новите правила и изисквания, които ги засягат.
2.  След посочения в параграф 1 доклад Комисията редовно оценява настоящата директива и представя резултатите от оценката на Европейския парламент и на Съвета.
2.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определя форматът на докладването, посочено в параграф 1, и се предоставят насоки за него.
Актовете за изпълнение могат да включват правила, съгласно които от държавите членки се изисква да предоставят на Комисията данни относно транспортните потоци и данни относно държавите членки на регистрация на превозните средства, събрани от системите за пътно таксуване в държавите членки, когато има такива данни, за целите на оценката на ефективността на прилагането на настоящата директива.
3.  Когато е целесъобразно, докладите, посочени в параграфи 1 и 2, се придружават от съответните предложения.
3.  Не по-късно от 31 декември 2025 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и въздействието на настоящата директива, по-специално по отношение на ефективността на прилагането, включително анализ на разходите и ползите от използването на сензорите за претегляне за целите на автоматичното регистриране на местата на товарене/разтоварване. Когато е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение. Докладът се оповестява публично.
Изменение 867
Предложение за директива
Член 3 а (нов)
Член 3а
Обучение
За целите на изпълнението на разпоредбите на настоящата директива Комисията и държавите членки установяват цялостна и интегрирана програма за обучение и приспособяване към новите правила и изисквания както за водачите, така и за всички участници в процедурата, предприятия, администрации, инспектори.
Изменение 868
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от […] [срокът за транспониране ще бъде възможно най-кратък и по правило няма да превишава две години] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Държавите членки приемат и публикуват до 30 юли 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Изменение 869
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Поради признатото си изключително мобилно естество транспортният сектор е освободен от мерките, произтичащи от законодателния акт за изменение на Директива 96/71/ЕО, докато започне да се прилага настоящата директива.
Изменение 870
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)
Транспортният сектор се освобождава от мерките, произтичащи от законодателния акт за изменение на Директива 96/71/ЕО, до влизането в сила на изискванията за изпълнение, определящи специфични правила по отношение на транспонирането на настоящата директива.

(1) OВ C 197, 8.6.2018 г, стр. 45.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация