Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0121(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0206/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0206/2018

Keskustelut :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Äänestysselitykset
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0339

Hyväksytyt tekstit
PDF 258kWORD 78k
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel Väliaikainen painos
Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I
P8_TA-PROV(2019)0339A8-0206/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0278),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0170/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 18. tammikuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 1. helmikuuta 2018 antaman lausunnon(2)

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0206/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 764
Ehdotus direktiiviksi
1 otsikko
Ehdotus
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien eritysten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon
direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta
Tarkistus 765
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)
(-1)   Koska tieliikenteen alan työvoima on erittäin liikkuvaa, tarvitaan alakohtaiset säännöt sen varmistamiseksi, että liikenteenharjoittajien vapaus tarjota palveluja valtioiden rajojen yli, tavaroiden vapaa liikkuvuus ja kuljettajien sosiaalinen suojelu ovat tasapainossa. Tämän vuoksi tällä direktiivillä pyritään luomaan oikeusvarmuutta ja oikeudellista selvyyttä, edistämään yhdenmukaisuutta ja parantamaan valvontaa sekä torjumaan laittomia käytäntöjä ja vähentämään hallinnollista rasitetta.
Tarkistus 766
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Jotta tieliikennesektorista saadaan turvallinen, tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen, on tarpeen varmistaa kuljettajien kannalta asianmukaiset työolot ja sosiaalinen suojelu sekä liikenteenharjoittajien kannalta soveltuvat liiketoimintaedellytykset ja tasapuoliset kilpailuedellytykset.
(1)  Jotta tieliikennesektorista saadaan turvallinen, tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen, on tarpeen varmistaa tavaroiden vapaa liikkuvuus ja palvelujen tarjoamisen vapaus, kuljettajien kannalta asianmukaiset työolot ja sosiaalinen suojelu sekä tarjota liikenteenharjoittajille sopiva liiketoiminta- ja kilpailuympäristö kunnioittaen samalla perussopimuksissa turvattuja perusvapauksia, erityisesti tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.
Tarkistus 767
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)   Maantieliikenteeseen sovellettavien kansallisten sääntöjen on oltava oikeasuhteisia ja perusteltuja eivätkä ne saa haitata tai tehdä vähemmän houkuttelevaksi perussopimuksen takaamien perusvapauksien harjoittamista, kuten palvelujen vapaata liikkuvuutta, jotta voidaan ylläpitää tai jopa lisätä unionin kilpailukykyä kunnioittaen samalla kuljettajien työoloja ja sosiaalista suojelua.
Tarkistus 768
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Tieliikennepalveluihin olennaisesti kuuluva suuri liikkuvuus edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä siihen, että kuljettajat saavat ne edut, joihin heillä on oikeus, ja että liikenteenharjoittajiin ei kohdistu kohtuuttomia hallinnollisia esteitä, jotka rajoittavat aiheettomasti heidän vapauttaan tarjota valtioiden rajat ylittäviä palveluja.
(2)  Tieliikennepalveluihin olennaisesti kuuluva suuri liikkuvuus edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä siihen, että kuljettajat saavat ne edut, joihin heillä on oikeus, ja että liikenteenharjoittajiin, joista suurin osa (90 prosenttia) on alle 10 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä, ei kohdistu kohtuuttomia hallinnollisia esteitä eikä loukkaavia ja syrjiviä tarkastuksia, jotka rajoittavat aiheettomasti heidän vapauttaan tarjota valtioiden rajat ylittäviä palveluja.
Tarkistus 769
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)   Maantieliikenteeseen sovellettavien kansallisten sääntöjen on oltava oikeasuhteisia ja perusteltuja eivätkä ne saa haitata tai tehdä vähemmän houkuttelevaksi perussopimuksen takaamien perusvapauksien harjoittamista, kuten palvelujen vapaata liikkuvuutta, jotta voidaan ylläpitää tai jopa lisätä unionin kilpailukykyä, tuotteiden ja palvelujen hinnat mukaan luettuina, kunnioittaen samalla kuljettajien työoloja ja sosiaalista suojelua ja ottaen huomioon alan erityispiirteet, sillä kuljettajat ovat erittäin liikkuvia työntekijöitä, eivät lähetettyjä työntekijöitä.
Tarkistus 770
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Sisämarkkinoiden jouhevan toiminnan kannalta on olennaisen tärkeää saavuttaa tasapaino sen välillä, että vahvistetaan kuljettajien sosiaalisia ja työoloja ja että helpotetaan kansallisten ja ulkomaisten liikenteenharjoittajien tasapuoliseen kilpailuun perustuvien tieliikennepalvelujen tarjoamisen vapautta.
(3)  Sisämarkkinoiden jouhevan toiminnan kannalta on olennaisen tärkeää saavuttaa tasapaino sen välillä, että vahvistetaan kuljettajien sosiaalisia ja työoloja ja että helpotetaan kansallisten ja ulkomaisten liikenteenharjoittajien tasapuoliseen, oikeasuhteiseen ja syrjimättömään kilpailuun perustuvien tieliikennepalvelujen tarjoamisen vapautta. Siksi kaiken liikennealan kansallisen lainsäädännön ja politiikan olisi edistettävä yhtenäisen Euroopan liikennealueen kehittämistä ja vahvistamista, eivätkä ne saisi millään tavalla edesauttaa sisämarkkinoiden pirstoutumista. 
Tarkistus 771
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Tieliikenteen alalla voimassa olevan unionin sosiaalilainsäädännön vaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioinnissa yksilöitiin säännöksiin liittyviä aukkoja ja niiden täytäntöönpanoon liittyviä puutteita. Lisäksi jäsenvaltioiden välillä on eroavaisuuksia sääntöjen tulkinnassa, soveltamisessa ja täytäntöönpanossa. Tämä saa aikaan oikeudellista epävarmuutta ja kuljettajien ja liikenteenharjoittajien eriarvoista kohtelua, mikä on haitallista alan työskentely-, kilpailu- ja sosiaalisten edellytysten kannalta.
(4)  Tieliikenteen alalla voimassa olevan unionin sosiaalilainsäädännön vaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioinnissa yksilöitiin säännöksiin liittyviä aukkoja ja niiden täytäntöönpanoon liittyviä puutteita sekä laittomia käytäntöjä, kuten postilaatikkoyhtiöiden käyttöä. Liikenteen alalla harjoitettavan pimeän työn torjumista olisi painotettava entistä enemmän. Lisäksi jäsenvaltioiden välillä on eroavaisuuksia sääntöjen tulkinnassa, soveltamisessa ja täytäntöönpanossa, mikä aiheuttaa kuljettajille ja liikenteenharjoittajille raskaan hallinnollisen rasitteen. Tämä saa aikaan oikeudellista epävarmuutta, mikä on haitallista alan työskentely-, kilpailu- ja sosiaalisten edellytysten kannalta.
Tarkistus 772
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 96/71/EU1a ja 2014/67/EU1b sovelletaan asianmukaisesti, olisi vahvistettava unionin tason tarkastuksia ja yhteistyötä kuljettajien lähettämiseen liittyvien petosten torjumiseksi ja tehtävä tiukempia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että lähetettyjen kuljettajien sosiaaliturvamaksut todella maksetaan.
_________________
1 a.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).
1 b  .Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).
Tarkistus 773
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Työaikasäännösten asianmukainen, tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan suojella kuljettajien työoloja ja estää sääntöjen noudattamatta jättämisestä johtuva kilpailun vääristyminen. Sen vuoksi on suotavaa laajentaa direktiivissä 2006/22/EY vahvistetut yhdenmukaista täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset koskemaan direktiivissä 2002/15/EY vahvistettujen työaikasäännösten noudattamisen valvontaa.
(5)  Työaika- ja leposäännösten asianmukainen, tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan parantaa liikenneturvallisuutta, suojella kuljettajien työoloja ja estää sääntöjen noudattamatta jättämisestä johtuva kilpailun vääristyminen. Sen vuoksi on suotavaa laajentaa direktiivissä 2006/22/EY vahvistetut yhdenmukaista täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset koskemaan direktiivissä 2002/15/EY vahvistettujen työaikasäännösten noudattamisen valvontaa. Olisi oltava mahdollista yhdistää ajo- ja työaikoja koskevat tarkastukset kuljettajien lähettämistä koskeviin tarkastuksiin ilman ylimääräistä hallinnollista rasitetta. Työajan noudattamista koskevat tarkastukset olisi rajoitettava liikenteenharjoittajien tiloissa tehtäviin tarkastuksiin, kunnes on tarjolla teknologiaa, joka mahdollistaa käytännössä työaikaa koskevien tarkastusten toimittamisen tienvarsilla.
Tarkistus 774
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Kun otetaan huomioon liikennepalvelujen erityisluonne ja välitön vaikutus tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen ja kiinnitetään erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen, tienvarsitarkastukset olisi rajoitettava minimiin. Kuljettajien ei pitäisi olla vastuussa niiden yritysten ylimääräisistä hallinnollisista velvoitteista, joille he työskentelevät. Työaikasääntöjä olisi valvottava ainoastaan liikenteenharjoittajan tiloissa.
Tarkistus 775
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)   Jotta tienvarsitarkastuksia voidaan tehdä entistä tehokkaammin, nopeammin ja useammin ja samalla vähentää kuljettajien hallinnollista rasitetta, direktiivin 2002/15/EY noudattamista olisi valvottava yritysten tiloissa tehtävien tarkastusten yhteydessä eikä tienvarsitarkastuksissa.
Tarkistus 776
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Jotta voidaan edistää vaikuttavaa hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa, jäsenvaltioiden olisi liitettävä kansalliset sähköiset rekisterinsä yhteen maantiekuljetusyritysten eurooppalaisen rekisterin (ERRU) avulla, jonka oikeusperusta on asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklan 5 kohta. Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen kansallisten sähköisten rekistereidensä yhteenliittämisen, jotta jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla, tienvarsitarkastajat mukaan luettuina, on suora ja reaaliaikainen pääsy ERRUn tietoihin.
Tarkistus 777
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)  Jotta helpotettaisiin vähimmäisedellytysten parempaa ja yhdenmukaisempaa soveltamista asetuksen (EY) N:o 561/2006, asetuksen (EU) N:o 165/2014 ja direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanoa varten ja helpotettaisiin liikenteenharjoittajien hallinnollisten vaatimusten noudattamista niiden lähettäessä kuljettajia, komission olisi kehitettävä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) yksi tai useampi moduuli työntekijöiden lähettämistä koskevien ilmoitusten toimittamista varten sekä sähköinen sovellus, jonka kautta tarkastajilla on tienvarsitarkastusten aikana suora reaaliaikainen pääsy ERRUun ja IMIin.
Tarkistus 778
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Reilun kilpailun ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi työntekijöille ja yrityksille on tarpeen edetä kohti älykästä täytäntöönpanoa ja tukea kaikin keinoin riskinarviointijärjestelmien täysimääräistä käyttöönottoa ja käyttöä. Tämän vuoksi lainvalvontaviranomaisille on tarjottava reaaliaikainen pääsy kansallisiin sähköisiin rekistereihin samalla kun maantiekuljetusyritysten eurooppalaista rekisteriä (ERRU) hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.
Tarkistus 779
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)   Maantieliikenteeseen sovellettavien työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen olisi oltava tasapainoisia ja yksinkertaisia ja niiden olisi aiheutettava jäsenvaltioille ja kuljetusyrityksille vain vähän hallinnollista rasitetta. Säännöillä ei pitäisi pyrkiä siihen, että yrityksen toiminta sijoittautumisvaltion ulkopuolella ei ole houkuttelevaa.
Tarkistus 780
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Vaikeuksia on havaittu myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY15 vahvistettujen, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/67/EU16 vahvistettujen, hallinnollisia vaatimuksia koskevien sääntöjen soveltamisessa erittäin liikkuvalla tieliikenteen alalla. Työntekijöiden lähettämistä koskevien säännösten soveltamista ja täytäntöönpanoa tieliikenteen alalla koskevat koordinoimattomat kansalliset toimenpiteet ovat aiheuttaneet raskaan hallinnollisen rasitteen ulkomaisille unionin liikenteenharjoittajille. Tämä rajoittaa aiheettomasti vapautta tarjota valtioiden rajat ylittäviä tieliikennepalveluja, ja sillä on negatiivisia sivuvaikutuksia työllisyyteen.
(9)  Vaikeuksia on havaittu myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY15 vahvistettujen, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/67/EU16 vahvistettujen, hallinnollisia vaatimuksia koskevien sääntöjen soveltamisessa erittäin liikkuvalla tieliikenteen alalla. Työntekijöiden lähettämistä koskevien säännösten soveltamista ja täytäntöönpanoa tieliikenteen alalla koskevat koordinoimattomat kansalliset toimenpiteet ovat aiheuttaneet oikeudellista epävarmuutta, tieliikennealan kilpailun vääristymistä ja raskaan hallinnollisen rasitteen ulkomaisille unionin liikenteenharjoittajille. Tämä rajoittaa aiheettomasti vapautta tarjota valtioiden rajat ylittäviä tieliikennepalveluja, ja sillä on negatiivisia sivuvaikutuksia työllisyyteen ja liikennealan yritysten kilpailukykyyn. Hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä on yhdenmukaistettava, jotta liikenteenharjoittajat eivät joudu kärsimään tarpeettomista tai mielivaltaisista viivästyksistä.
_________________
_________________
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 11).
Tarkistus 781
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9a kappale (uusi)
(9 a)  Sääntöjen täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi vaihdettava tietoja, tehtävä hallinnollista yhteistyötä ja annettava keskinäistä apua sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) avulla, jonka oikeusperusta on asetus (EU) N:o 1034/2012. IMIä olisi käytettävä myös työntekijöiden lähettämistä koskevien ilmoitusten toimittamiseen ja ajan tasalle saattamiseen liikenteenharjoittajien ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä. Viimeksi mainitun tavoitteen saavuttamiseksi IMIin olisi kehitettävä rinnakkainen julkinen käyttöliittymä, johon liikenteenharjoittajilla olisi pääsy.
Tarkistus 782
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
(9 b)  Tavaroiden toimitusketjun kaikkien toimijoiden olisi kannettava oikeudenmukainen osuutensa vastuusta, jos tässä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä rikotaan. Näin olisi tapahduttava, jos toimija on todella ollut tietoinen rikkomisista tai jos hänen olisi kaikkien asiaan liittyvien olosuhteiden valossa oltava niistä tietoinen.
Tarkistus 783
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)
(9 c)  Sen varmistamiseksi, että kuljettajien lähettämiseen työhön toiseen jäsenvaltioon tieliikenteen alalla sovellettavia valvontatoimia sovelletaan asianmukaisesti direktiiveissä 96/71/EY ja 2014/67/EU määritetyllä tavalla, olisi vahvistettava valvontaa ja yhteistyötä unionin tasolla kuljettajien lähettämiseen liittyvien petosten torjumiseksi.
Tarkistus 784
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 d kappale (uusi)
(9 d)  Hankkijoita olisi kannustettava toimimaan yhteiskuntavastuun mukaisesti käyttämällä liikenteenharjoittajia, jotka noudattavat tässä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä. Jotta hankkijat löytäisivät helpommin tällaisia liikenteenharjoittajia, komission olisi arvioitava nykyisiä välineitä ja parhaita käytäntöjä, joilla edistetään tavaroiden toimitusketjun kaikkien toimijoiden yhteiskuntavastuun mukaisia toimintamalleja, jotta voidaan tarvittaessa luoda luotettujen liikennöitsijöiden eurooppalainen foorumi.
Tarkistus 785
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 e kappale (uusi)
(9 e)  Kansainvälisen kuljetusliikkeen perustamista koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen luo sisämarkkinoille eroavuuksia ja myötävaikuttaa yritysten välisen epäreilun kilpailun kehittymiseen. Näin ollen kansainvälisten kuljetusliikkeiden perustamisedellytyksiä olisi tiukennettava ja edellytysten olisi oltava helpommin valvottavissa, jotta voidaan etenkin torjua postilaatikkoyhtiöiden perustamista.
Tarkistus 786
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)   Koska Euroopassa on pulaa kuljettajista, työoloja olisi parannettava huomattavasti ammatin houkuttelevuuden lisäämiseksi.
Tarkistus 787
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 96/71/EY vaikuttava ja oikeasuhteinen täytäntöönpano tieliikenteen alalla, on tarpeen vahvistaa alakohtaisia sääntöjä, joissa tulevat esiin tieliikenteen alan erittäin liikkuvan työvoiman erityispiirteet ja joissa tasapainotetaan kuljettajien sosiaalinen suojelu ja liikenteenharjoittajien vapaus tarjota palveluja valtioiden rajojen yli.
(11)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 96/71/EY vaikuttava ja oikeasuhteinen täytäntöönpano tieliikenteen alalla, on tarpeen vahvistaa alakohtaisia sääntöjä, joissa tulevat esiin tieliikenteen alan erittäin liikkuvan työvoiman erityispiirteet ja joissa tasapainotetaan kuljettajien sosiaalinen suojelu ja liikenteenharjoittajien vapaus tarjota palveluja valtioiden rajojen yli. Direktiivissä 96/71/EY vahvistettuja työntekijöiden lähettämistä koskevia säännöksiä sekä direktiivissä 2014/67/EU vahvistettuja näiden säännösten täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä olisi sovellettava tieliikennealaan tämän direktiivin säännösten mukaisesti.
Tarkistus 788
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Tällaisten tasapuolisten perusteiden olisi perustuttava käsitteeseen, jonka mukaan kuljettajalla on oltava riittävä yhteys vastaanottavaan jäsenvaltioon. Sen vuoksi olisi vahvistettava aikaraja, jonka jälkeen sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion vähimmäispalkkaa ja palkallista vähimmäisvuosilomaa, kun kyseessä on kansainvälinen kuljetustoiminta. Tätä aikarajaa ei pitäisi soveltaa asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyyn kabotaasitoimintaan, koska kuljetustoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, Näin ollen vastaanottavan jäsenvaltion vähimmäispalkkaa ja palkallista vähimmäisvuosilomaa olisi sovellettava kabotaasitoimintaan kuljettajan harjoittaman toiminnan tiheydestä ja kestosta riippumatta.
(12)  Tällaisten tasapuolisten perusteiden olisi perustuttava käsitteeseen, jonka mukaan kuljettajalla on oltava riittävä yhteys vastaanottavaan jäsenvaltioon. Tämä riittävä yhteys on olemassa asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 määritellyn kabotaasitoiminnan tapauksessa, koska kuljetustoiminta tapahtuu kokonaisuudessaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Näin ollen kabotaasitoimintaan olisi sovellettava direktiiviä 96/71/EY ja direktiiviä 2014/67/EU.
Tarkistus 789
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Jos kyseessä on kansainvälinen liikenne, kuljettajan pääasiallinen yhteys kahdenvälisessä kansainvälisessä liikenteessä olisi kuljetusyhtiön sijoittautumisjäsenvaltioon, koska kuljettaja palaa säännöllisesti kuljetusyhtiön sijoittautumisjäsenvaltioon. Kuljettaja voi suorittaa yhden matkan aikana useita kahdenvälisiä kuljetuksia. Toisaalta riittävä yhteys vastaanottavan jäsenvaltion alueeseen on olemassa, kun kuljettaja harjoittaa muun tyyppistä toimintaa, erityisesti muita kuin kahdenvälisiä kansainvälisiä kuljetuksia kyseisessä jäsenvaltiossa.
Tarkistus 790
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)
(12 b)  Kuljetusresurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi olisi otettava huomioon toiminnalliset realiteetit ja vähennettävä tyhjien ajojen määrää, mikä on Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeä tekijä CO2-päästöjen vähentämisessä, joten olisi voitava toteuttaa rajallinen määrä täydentäviä kuljetustoimintoja ilman, että on otettava käyttöön lähettämistä koskevia sääntöjä. Tällainen toiminta koostuu toimista, jotka toteutetaan ajanjaksona, joka tapahtuu sijoittautumisjäsenvaltiosta alkavan kahdenvälisen kansainvälisen kuljetustoiminnan aikana tai sitä seuraavan ajanjakson aikana, ja ennen paluumatkaa sijoittautumisjäsenvaltioon.
Tarkistus 791
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)
(12 c)  Kun kuljettaja ajaa yhdistettyä kuljetusta, tarjottavan palvelun luonne maantieosuuden alku- ja loppuosuudella on tiiviisti yhteydessä sijoittautumisjäsenvaltioon, jos maantieosuus itsessään muodostaa kahdenvälisen kuljetuksen. Toisaalta yhteys vastaanottavan jäsenvaltion alueeseen on riittävä, kun kuljetus kyseisellä maantieosuudella tapahtuu vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai muuna kuin kahdenvälisenä kansainvälisenä kuljetuksena, ja siksi tällaisessa tapauksessa olisi sovellettava työntekijöiden lähettämistä koskevia sääntöjä.
Tarkistus 792
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)
(12 d)   Kauttakulkutoimintaa ei pitäisi katsoa lähettämistilanteeksi, koska kuljettajan ja kauttakulkujäsenvaltion välillä ei ole riittävää yhteyttä. Olisi myös selvennettävä, että se, että matkustajat poistuvat linja-autosta pysähtymisen ajaksi hygieniasyistä, ei muuta kuljetuksen laatua.
Tarkistus 793
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 e kappale (uusi)
(12 e)  Maantiekuljetukset ovat erittäin liikkuva ala ja edellyttävät yhteistä lähestymistapaa tiettyihin alan palkkionäkökohtiin. Kuljetusyritykset tarvitsevat oikeusvarmuutta säännöistä ja vaatimuksista, joita niiden on noudatettava. Näiden sääntöjen ja vaatimusten olisi oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helposti liikennealan yritysten saavutettavissa sekä mahdollistettava tehokkaat tarkastukset. On tärkeää, että uusilla säännöillä ei oteta käyttöön tarpeetonta hallinnollista rasitetta ja että niissä otetaan aiheellisella tavalla huomioon pk-yritysten edut.
Tarkistus 794
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 f kappale (uusi)
(12 f)  Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut työehdot vahvistetaan kansallisen lain, perinteen ja käytännön mukaisesti sekä työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä kunnioittaen työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että direktiivin 2014/67/EU mukaisesti nämä työehdot asetetaan helpolla ja avoimella tavalla muista jäsenvaltioista olevien kuljetusyritysten ja lähetettyjen kuljettajien saataville, ja niiden olisi pyrittävät saamaan työmarkkinaosapuolet mukaan tähän tehtävään. Asiaankuuluvien tietojen olisi katettava etenkin erilaiset palkat ja niiden osatekijät, mukaan lukien paikallisesti tai alueellisesti sovellettavissa työehtosopimuksissa määrättyjen palkkojen osatekijät, maksettavan palkan laskutapa ja tarvittaessa perusteet eri palkkaluokkiin sijoittamiselle. Direktiivin 96/71/EY muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2018/957 mukaisesti kuljetusyrityksiä ei saisi rankaista siitä, että ne eivät noudata sellaisia palkkojen osatekijöitä, maksettavan palkan laskutapaa ja tarvittaessa eri palkkaluokkiin sijoittamisen perusteita, jotka eivät ole julkisesti saatavilla.
Tarkistus 795
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Jotta varmistetaan työntekijöiden lähettämistä koskevien alakohtaisten sääntöjen vaikuttava ja tehokas täytäntöönpano ja vältetään ulkomaisten liikenteenharjoittajien suhteeton hallinnollinen rasite, tieliikenteen alalle olisi vahvistettava erityisiä hallinnollisia ja valvontavaatimuksia, joissa hyödynnetään täysimääräisesti digitaalisen ajopiirturin kaltaisia valvontavälineitä.
(13)  Jotta varmistetaan työntekijöiden lähettämistä koskevien alakohtaisten sääntöjen vaikuttava ja tehokas täytäntöönpano ja vältetään ulkomaisten liikenteenharjoittajien suhteeton hallinnollinen rasite, tieliikenteen alalle olisi vahvistettava erityisiä hallinnollisia ja valvontavaatimuksia, joissa hyödynnetään täysimääräisesti digitaalisen ajopiirturin kaltaisia valvontavälineitä. Jotta voidaan minimoida tässä direktiivissä ja direktiivissä 96/71/EY säädettyjen velvollisuuksien monimutkaisuus, jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä tieliikenteenharjoittajille ainoastaan tässä direktiivissä määriteltyjä hallinnollisia vaatimuksia, jotka on mukautettu tieliikenteen alaa varten.
Tarkistus 796
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)   Jotta voidaan minimoida kuljettajien hallinnollinen rasite ja asiakirjojen hallinnointitehtävät, liikenteenharjoittajien olisi asetettava saataville liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kaikki tarvittavat asiakirjat direktiivin 2014/67/EU jäsenvaltioiden välistä keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä koskevan III luvun säännösten mukaisesti.
arkistus 797
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)   Jäsenvaltioiden olisi käytettävä asetuksella (EU) N:o 1024/2012 perustettua sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) alueellisten ja paikallisten viranomaisten tehostettuun rajatylittävään tietojenvaihtoon tämän direktiivin täytäntöönpanon, soveltamisen ja valvonnan helpottamiseksi. Myös IMIn ominaisuuksien laajentaminen siten, että se käsittäisi yksinkertaisten ilmoitusten jättämisen ja siirtämisen, voisi olla hyödyllistä.
Tarkistus 798
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)
(13 c)   Liikenteenharjoittajien, jotka usein ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi olisi asianmukaista yksinkertaistaa menettelyä, jonka mukaisesti liikenteenharjoittajat lähettävät työntekijöiden lähettämistä koskevia ilmoituksia, vakiolomakkeiden avulla, joissa ennalta määrätyt osatekijät olisi käännetty kaikille unionin virallisille kielille.
Tarkistus 799
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 d kappale (uusi)
(13 d)   Työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen yleinen täytäntöönpano ja soveltaminen tieliikenteen alalla saattavat vaikuttaa unionin maanteiden rahtiliikenteen rakenteeseen. Jäsenvaltioiden ja komission olisi tämän vuoksi seurattava tarkkaan prosessin vaikutuksia.
Tarkistus 800
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 e kappale (uusi)
(13 e)   Valvonnassa olisi keskityttävä yritysten tiloissa tehtäviin tarkastuksiin. Tienvarsitarkastuksista ei pitäisi luopua, mutta niitä olisi toteutettava syrjimättömällä tavalla vain kuljetusasiakirjojen tai niiden sähköisten versioiden, ennakkorekisteröitymisen vahvistamisen ja liikenteenharjoittajan sijoittautumisvaltioon tai kuljettajan asuinvaltioon paluuta koskevien todistusten osalta. Tienvarsitarkastuksissa olisi valvottava ensisijaisesti ajopiirturitietoja, jotka ovat tärkeitä kuljettajan ja ajoneuvon toiminnan määrittämisessä neljän viikon ajanjakson aikana sekä toiminnan kattaman maantieteellisen alueen määrittämisessä. Maatunnuksen kirjaamisesta voi olla apua.
Tarkistus 801
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 f kappale (uusi)
(13 f)   Komission olisi arvioitava toistuvasti työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan vaikutuksia tieliikenteen alalla ja raportoitava niistä parlamentille ja neuvostolle. Komission olisi myös esitettävä ehdotuksia sääntöjen yksinkertaistamiseksi edelleen ja hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi.
Tarkistus 802
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 g kappale (uusi)
(13 g)   Liikkuvuus kuuluu liikennealalla olennaisena osana kuljettajien työhön, ja siksi alan tarvitseman erityiskohtelun tunnustamiseksi on tarpeen, että direktiiviä 96/71/EU aletaan soveltaa tieliikennealaan päivänä, jona direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annettu direktiivi tulee voimaan.
Tarkistus 803
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 h kappale (uusi)
(13 h)   Komissiolle olisi tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi parhaiden käytäntöjen kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa\* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 804
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Jäsenvaltioiden välisen tehokkaan hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen avunannon puitteissa harjoitettavassa tietojenvaihdossa olisi noudatettava asetuksessa (EU) 2016/679 vahvistettuja henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä.
Tarkistus 805
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)
(14 b)   Kaikkien toimitusketjuun kuuluvien kumppanien olisi Euroopan koko tavaraliikenteen markkinoilla noudatettava hyvien sosiaalisten olosuhteiden turvaamista koskevia sääntöjä. Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävien unionin sisämarkkinoiden luomiseksi olisi perustettava ja otettava käyttöön vastuuketju, joka kattaa kaikki logistiikkaketjun toimijat. Avoimuuden ja vastuullisuuden vahvistaminen sekä sosiaalisen ja taloudellisen tasa-arvon parantaminen lisää kuljettajan ammatin houkuttelevuutta ja edistää tervettä kilpailua.
Tarkistus 806
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
”Näiden tarkastusten on katettava joka vuosi laaja ja edustava otos asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 soveltamisalaan kuuluvista liikkuvassa työssä olevista työntekijöistä, kuljettajista, yrityksistä ja ajoneuvoista sekä direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvista liikkuvista työntekijöistä ja kuljettajista.”;
”Näiden tarkastusten on katettava joka vuosi laaja ja edustava otos asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 soveltamisalaan kuuluvista liikkuvassa työssä olevista työntekijöistä, kuljettajista, yrityksistä ja ajoneuvoista sekä yritysten tiloissa tehtävien tarkastusten osalta direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvista liikkuvista työntekijöistä ja kuljettajista. Jäsenvaltioiden on järjestettävä direktiivin 2002/15 täytäntöönpanoa koskevia tienvarsitarkastuksia vasta, kun vaikuttavat tarkastukset mahdollistava teknologia on otettu käyttöön. Siihen asti tarkastukset suoritetaan yksinomaan liikennöitsijöiden tiloissa.”;
Tarkistus 807
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
”Kunkin jäsenvaltion on järjestettävä tarkastukset siten, että asetuksen (EY) N:o 561/2006, asetuksen (EU) N:o 165/2014 ja direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien työssäolopäivistä tarkastetaan vähintään 3 prosenttia.”;
”Kunkin jäsenvaltion on järjestettävä tarkastukset siten, että asetuksen (EY) N:o 561/2006, asetuksen (EU) N:o 165/2014 ja direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien työssäolopäivistä tarkastetaan vähintään 3 prosenttia.”; Tienvarsitarkastusten jälkeen, mikäli kuljettaja ei pysty esittämään yhtä tai useampia vaadituista asiakirjoista, kuljettajan on annettava jatkaa kuljetustoimintaansa, ja liikenteenharjoittaja sijoittautumisjäsenvaltiossa on velvollinen toimittamaan vaaditut asiakirjat toimivaltaisten viranomaisten kautta.”;
Tarkistus 808
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
2 artikla – 4 kohta
4.  Asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan mukaisesti komissiolle toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä teiden varsilla tarkastettujen kuljettajien lukumäärä, yritysten tiloissa tehtyjen tarkastusten lukumäärä, tarkastettujen työssäolopäivien lukumäärä, ilmoitettujen säännösten rikkomisten lukumäärä ja luonne sekä tiedot siitä, kuljetettiinko matkustajia vai tavaroita.”;
4.  Asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan mukaisesti komissiolle toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä teiden varsilla tarkastettujen kuljettajien lukumäärä, yritysten tiloissa tehtyjen tarkastusten lukumäärä, yritysten tiloissa tarkastettujen työssäolopäivien lukumäärä, ilmoitettujen säännösten rikkomisten lukumäärä ja luonne sekä tiedot siitä, kuljetettiinko matkustajia vai tavaroita.”;
Tarkistus 809
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
5 artikla
(3 a)  Korvataan 5 artikla seuraavasti:
5 artikla
5 artikla
Yhteistarkastukset
Yhteistarkastukset
Jäsenvaltioiden on toteutettava vähintään kuusi kertaa vuodessa yhteistoimia, joilla tarkastetaan asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 soveltamisalaan kuuluvia kuljettajia ja ajoneuvoja teiden varsilla. Kahden tai useamman jäsenvaltion valvontaviranomaisten on toteutettava tällaiset tarkastukset samanaikaisesti kunkin toimiessa omalla alueellaan.
Jäsenvaltioiden on toteutettava vähintään kuusi kertaa vuodessa yhteistoimia, joilla tarkastetaan asetusten (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 165/2014 soveltamisalaan kuuluvia kuljettajia ja ajoneuvoja teiden varsilla ja yritysten tiloissa. Kahden tai useamman jäsenvaltion valvontaviranomaisten on toteutettava tällaiset tarkastukset samanaikaisesti kunkin toimiessa omalla alueellaan. Yhteenveto yhteisten tarkastusten tuloksista on julkistettava luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.
Tarkistus 810
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
6 artikla – 1 kohta
1.  Yritysten tiloissa tehtävät tarkastukset on suunniteltava eri liikennetyypeistä ja yrityksistä saatujen aikaisempien kokemusten perusteella. Tarkastuksia on myös toteutettava, jos tienvarsitarkastuksissa on havaittu asetusten (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 165/2014 tai direktiivin 2002/15/EY vakavia rikkomisia.”;
1.  Yritysten tiloissa tehtävät tarkastukset on suunniteltava eri liikennetyypeistä ja yrityksistä saatujen aikaisempien kokemusten perusteella. Tarkastuksia on myös toteutettava, jos tienvarsitarkastuksissa on havaittu asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 vakavia rikkomisia.”;
Tarkistus 811
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
(4 a)  Korvataan 7 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:
b)   toimittaa joka toinen vuosi tilastotiedot komissiolle asetuksen (ETY) N:o 3820/85 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
toimittaa joka toinen vuosi tilastotiedot komissiolle asetuksen (ETY) N:o 561/2006 17 artiklan mukaisesti;
Tarkistus 812
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale
-a)  Korvataan 8 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:
1.  Nimettyjen elinten, joista on ilmoitettu komissiolle 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on vaihdettava keskenään asetuksen (ETY) N:o 3820/85 17 artiklan kohdan tai asetuksen (ETY) N:o 3821/85 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti kahdenvälisesti saatavilla olevia tietoja:
1.  Nimettyjen elinten, joista on ilmoitettu komissiolle 7 artiklan mukaisesti, on vaihdettava keskenään asetuksen (EY) N:o 561/2006 22 artiklan kohdan tai asetuksen (EU) N:o 165/2014 40 artiklan mukaisesti kahdenvälisesti saatavilla olevia tietoja:
Tarkistus 813
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
8 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  yksittäisissä tapauksissa jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä.”;
b)  yksittäisissä tapauksissa jäsenvaltion nimenomaisesta pyynnöstä, mikäli pyydetyt tiedot eivät ole saatavilla suoraan asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa kansallisissa sähköisissä rekistereissä.
Tarkistus 814
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
8 artikla – 1 a kohta – 1 alakohta
1 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava toisen jäsenvaltion tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti pyytämät tiedot 25 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tapauksissa, jotka edellyttävät perusteellista tutkimista tai joihin liittyy tarkastuksia kyseisten yritysten tiloissa. Jäsenvaltiot voivat sopia keskenään lyhemmästä aikarajasta. Kiireellisissä tapauksissa tai tapauksissa, jotka vaativat rekistereiden, kuten riskiluokitusjärjestelmän, yksinkertaista tutkimista, pyydetyt tiedot on toimitettava kolmen työpäivän kuluessa.
1 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava toisen jäsenvaltion tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti pyytämät tiedot 10 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, jotka edellyttävät perusteellista tutkimista tai joihin liittyy tarkastuksia kyseisten yritysten tiloissa, tiedot on toimitettava 20 työpäivän kuluessa. Jäsenvaltiot voivat sopia keskenään lyhemmästä aikarajasta. Kiireellisissä tapauksissa tai tapauksissa, jotka vaativat rekistereiden, kuten riskiluokitusjärjestelmän, yksinkertaista tutkimista, pyydetyt tiedot on toimitettava kolmen työpäivän kuluessa.
Tarkistus 815
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
8 artikla – 1 a kohta – 2 alakohta
Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio katsoo, että pyyntö ei ole riittävästi perusteltu, sen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 10 työpäivän kuluessa. Pyynnön esittäneen jäsenvaltion on esitettävä pyynnölleen lisäperusteita. Jos tämä ei ole mahdollista, jäsenvaltio voi hylätä pyynnön.
Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio katsoo, että pyyntö ei ole riittävästi perusteltu, sen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle viiden työpäivän kuluessa. Pyynnön esittäneen jäsenvaltion on esitettävä pyynnölleen lisäperusteita. Jos tämä ei ole mahdollista, jäsenvaltio voi hylätä pyynnön.
Tarkistus 816
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
8 artikla – 1 a kohta – 3 alakohta
Jos tietopyynnön täyttäminen tai tarkastusten tai tutkimusten tekeminen on vaikeaa tai mahdotonta, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 10 työpäivän kuluessa ja esitettävä perustelut. Asianomaisten jäsenvaltioiden on keskusteltava keskenään löytääkseen ratkaisun esiin otettuihin ongelmiin.”;
Jos tietopyynnön täyttäminen tai tarkastusten tai tutkimusten tekeminen on vaikeaa tai mahdotonta, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle viiden työpäivän kuluessa ja perusteltava asianmukaisesti, miksi kyseisten tietojen antaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Asianomaisten jäsenvaltioiden on keskusteltava keskenään löytääkseen ratkaisun esiin otettuihin ongelmiin.”;
Tarkistus 817
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
8 artikla – 1 a kohta – 3 a alakohta (uusi)
Jos komissio havaitsee, että tietojen vaihdossa ilmenee jatkuvia ongelmia tai että tietojen toimittamisesta jatkuvasti kieltäydytään, se voi toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi, eli se voi muun muassa käynnistää tutkinnan tai mahdollisesti määrätä seuraamuksia jäsenvaltiolle.
Tarkistus 818
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
8 artikla – 2 kohta
b a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:
2.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä perustamaan sähköistä tietojenvaihtoa varten järjestelmiä. Komissio määrittelee 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen yhteisen tehokkaan tietojenvaihtomenetelmän.
2.  Poiketen siitä mitä direktiivin 2014/67/EU 21 artiklassa säädetään, tämän artiklan 1 ja 1 a kohdassa edellytetty jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto on toteutettava asetuksella (EU) N:o 1024/2012 perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava suora reaaliaikainen pääsy kansallisten sähköisten rekistereiden tietoihin asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa tarkoitetun maantiekuljetusyritysten eurooppalaisen rekisterin (ERRU) kautta.
Tarkistus 819
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
8 artikla – 2 a kohta
b b)  Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:
”2 a. Komissio kehittää vuoteen 2020 mennessä kaikille EU:n jäsenvaltioille yhteisen sähköisen sovelluksen, jonka kautta tarkastajilla on tienvarsitarkastusten ja yritysten tiloissa tehtävien tarkastusten aikana suora reaaliaikainen pääsy ERRUun ja IMIin. Sovellus kehitetään pilottihankkeen avulla.”;
Tarkistus 820
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen kaavan, jolla yritysten riskiluokitus lasketaan ja jossa otetaan huomioon esiintyneiden rikkomusten lukumäärä, vakavuus ja tiheys sekä tarkastusten tulokset, jos rikkomuksia ei ole havaittu, sekä se, onko liikenneyritys käyttänyt asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvun mukaista älykästä ajopiirturia kaikissa ajoneuvoissaan. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti sellaisen yhteisen kaavan hyväksymiseksi, jolla yritysten riskiluokitus lasketaan ja jossa otetaan huomioon esiintyneiden rikkomusten lukumäärä, vakavuus ja tiheys sekä tarkastusten tulokset, jos rikkomuksia ei ole havaittu, sekä se, onko liikenneyritys käyttänyt asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvun mukaista älykästä ajopiirturia kaikissa ajoneuvoissaan.”;
Tarkistus 821
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
b a)  Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
3.  Luettelo asetuksiin (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 kohdistuvista rikkomuksista vahvistetaan ensimmäisen kerran liitteessä III.
3.  Luettelo asetuksiin (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 kohdistuvista rikkomuksista vahvistetaan ensimmäisen kerran liitteessä III.
Tarkistus 822
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
b b)  Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
Annettaessa asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 rikkomisen vakavuuden arviointia koskevia ohjeita komissio voi tapauksen mukaan ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen mukauttaa liitettä III suuntaviivojen antamiseksi rikkomuksiin sovellettavan yhteisen luokituksen laatimiseksi sekä rikkomusten luokittelemiseksi ryhmiin niiden vakavuuden perusteella.
”Annettaessa asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 rikkomisen vakavuuden arviointia koskevia ohjeita siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti liitteen III muuttamiseksi, jotta voidaan antaa suuntaviivoja rikkomuksiin sovellettavan yhteisen luokituksen laatimiseksi sekä rikkomusten luokittelemiseksi ryhmiin niiden vakavuuden perusteella.”;
Tarkistus 823
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b c alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
b c)  Korvataan 3 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:
Kaikkein vakavimpien rikkomusten luokkaan olisi sisällytettävä asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 asianomaisten säännösten rikkominen tavalla, josta aiheutuu huomattava kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski.
”Kaikkein vakavimpien rikkomusten luokkaan olisi sisällytettävä asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 asianomaisten säännösten rikkominen tavalla, josta aiheutuu huomattava kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski.”;
Tarkistus 824
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
9 artikla – 4 kohta
4.  Kohdennettujen tienvarsitarkastusten helpottamiseksi kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään sisältyvien tietojen on oltava asianomaisen jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten valvontaviranomaisten saatavilla valvonnan aikana.
4.  Kohdennettujen tienvarsitarkastusten helpottamiseksi kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään ja liikennealan yrityksiä ja toimintoja koskeviin kansallisiin rekistereihin sisältyvien tietojen on oltava asianomaisen jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten valvontaviranomaisten saatavilla valvonnan aikana ainakin EU:n kaikille jäsenvaltioille yhteisen sähköisen sovelluksen kautta, jonka välityksellä viranomaisilla on suora reaaliaikainen pääsy ERRU-rekisteriin.
Tarkistus 825
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
9 artikla – 5 kohta
5.  Jäsenvaltioiden on asetettava kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään sisältyvät tiedot pyynnöstä tai suoraan muiden jäsenvaltioiden kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saataville 8 artiklassa vahvistetuissa määräajoissa.”;
5.  Jäsenvaltioiden on asetettava kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään sisältyvät tiedot asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa tarkoitettujen yhteentoimivien kansallisten sähköisten rekisterien kautta suoraan muiden jäsenvaltioiden kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saataville (tark. 228, 229, 230, 231). Tässä yhteydessä tietojenvaihto liikenteenharjoittajien rikkomuksista ja riskiluokituksista keskitetään yhteen paikkaan ja toteutetaan yhteenliitännällä, jonka ERRU muodostaa jäsenvaltioiden erilaisten kansallisten rekistereiden välille.”;
Tarkistus 826
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
11 artikla – 3 kohta
3.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen lähestymistavan, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 561/2006 4 artiklan e alakohdassa määritetyn muun työn kausien kirjaamiseen ja valvomiseen ja sellaisen vähintään yhden viikon kauden kirjaamiseen ja valvomiseen, jonka aikana kuljettaja ei ole ajoneuvossa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;
3.  Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan yhteinen lähestymistapa, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 561/2006 4 artiklan e alakohdassa määritetyn muun työn kausien kirjaamiseen ja valvomiseen, mukaan lukien kirjaamisen muoto ja erityistapaukset, joissa se on suoritettava, sekä sellaisen vähintään yhden viikon kauden kirjaamiseen ja valvomiseen, jonka aikana kuljettaja ei ole ajoneuvossa eikä voi harjoittaa toimintaa kyseisellä ajoneuvolla.”;
Tarkistus 827
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
12 artikla
(8 a)  Korvataan 12 artikla seuraavasti:
12 artikla
12 artikla
Komiteamenettely
Komiteamenettely
1.  Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 3821/85 18 artiklan 1 kohdassa perustettu komitea.
1.  Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 165/2014 42 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.
3.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
Tarkistus 828
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
13 artikla – b alakohta
(8 b)  Korvataan 13 artiklan b alakohta seuraavasti:
b)  edistää lähestymistapojen johdonmukaisuutta ja asetuksen (ETY) N:o 3820/85 yhdenmukaista tulkintaa valvontaviranomaisten kesken;
”b) edistää lähestymistapojen johdonmukaisuutta ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 yhdenmukaista tulkintaa valvontaviranomaisten kesken;
Tarkistus 829
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
14 artikla
(8 c)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:
14 artikla
14 artikla
Neuvottelut kolmansien maiden kanssa
Neuvottelut kolmansien maiden kanssa
Yhteisö aloittaa heti tämän direktiivin voimaantultua neuvottelut asianomaisten kolmansien maiden kanssa tällä direktiivillä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen soveltamiseksi.
Unioni aloittaa heti tämän direktiivin voimaantultua neuvottelut asianomaisten kolmansien maiden kanssa tällä direktiivillä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen soveltamiseksi.
Jäsenvaltiot toimittavat tiedot, jotka koskevat kolmansista maista tulevien ajoneuvojen osalta tehtyjä tarkastuksia, komissiolle asetuksen (ETY) N:o 3820/85 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamiensa tietojen yhteydessä siihen asti, kun kyseiset neuvottelut saadaan päätökseen.
Jäsenvaltiot toimittavat tiedot, jotka koskevat kolmansista maista tulevien ajoneuvojen osalta tehtyjä tarkastuksia, komissiolle asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan mukaisesti toimittamiensa tietojen yhteydessä siihen asti, kun kyseiset neuvottelut saadaan päätökseen.
Tarkistus 830
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 d alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
15 artikla
(8 d)  Korvataan 15 artikla seuraavasti:
15 artikla
15 artikla
Liitteiden ajantasaistaminen
Liitteiden ajantasaistaminen
Parhaiden käytäntöjen kehittymisen edellyttämät muutokset liitteisiin hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti, jotta liitteitä I ja II voidaan muuttaa tarvittavien mukautusten tekemiseksi parhaiden käytäntöjen kehityksen pohjalta.
Tarkistus 831
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 e alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
15 aartikla (uusi)
(8 e)  Lisätään artikla seuraavasti:
”15 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.
2.   Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.   Edellä olevien 9 artiklan 3 kohdan ja 15 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
Tarkistus 832
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
Liite I – A osa – 1 kohta
-a)  Korvataan A osan 1 kohta seuraavasti:
1)  päivittäiset ja viikoittaiset ajoajat, tauot sekä päivittäiset ja viikoittaiset lepoajat; lisäksi on tarkastettava edeltävien päivien piirturilevyt, joiden on oltava ajoneuvossa asetuksen (ETY) N:o 3821/85 15 artiklan 7 kohdan mukaisesti, ja/tai saman ajanjakson osalta tiedot, jotka on tallennettu kuljettajakorttiin ja/tai tämän direktiivin liitteen II mukaisesti tallennuslaitteen muistiin, ja/tai tulosteille;
1)päivittäiset ja viikoittaiset ajoajat, tauot sekä päivittäiset ja viikoittaiset lepoajat; lisäksi on tarkastettava edeltävien päivien piirturilevyt, joiden on oltava ajoneuvossa asetuksen (EU) N:o 165/2014 36 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, ja/tai saman ajanjakson osalta tiedot, jotka on tallennettu kuljettajakorttiin ja/tai tämän direktiivin liitteen II mukaisesti tallennuslaitteen muistiin, ja/tai tulosteille;
Tarkistus 833
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
Liite I – A osa – 2 kohta
-a a) Korvataan A osan 2 kohta seuraavasti:
2)   asetuksen (ETY) N:o 3821/85 15 artiklan kohdassa tarkoitetulta ajanjaksolta tapaukset, joissa on ylitetty ajoneuvon suurin sallittu nopeus, jolloin tällaisina tapauksina pidetään kaikkia yli yhden minuutin pituisia ajanjaksoja, joina N3-luokan ajoneuvon nopeus on ollut yli 90 kilometriä tunnissa tai M3-luokan ajoneuvon nopeus yli 105 kilometriä tunnissa (ajoneuvoluokat N3 ja M3 sellaisina kuin ne määritellään moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY1 a liitteessä II olevassa A osassa);
2) asetuksen (EU) N:o 165/2014 36 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulta ajanjaksolta tapaukset, joissa on ylitetty ajoneuvon suurin sallittu nopeus, jolloin tällaisina tapauksina pidetään kaikkia yli yhden minuutin pituisia ajanjaksoja, joina N3-luokan ajoneuvon nopeus on ollut yli 90 kilometriä tunnissa tai M3-luokan ajoneuvon nopeus yli 105 kilometriä tunnissa (ajoneuvoluokat N3 ja M3 sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2007/46/EY1 a);
__________________
__________________
1 a   EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/28/EY (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 27).
1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi).
Tarkistus 834
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
Liite I – A osa – 4 alakohta
-a b) Korvataan A osan 4 kohta seuraavasti:
4)  valvontalaitteen moitteeton toiminta (laitteen ja/tai kuljettajakortin ja/tai piirturilevyjen mahdollisen väärinkäytön määrittäminen) tai tarvittaessa asetuksen (ETY) N:o 3820/85 14 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen mukanaolo;
4) valvontalaitteen moitteeton toiminta (laitteen ja/tai kuljettajakortin ja/tai piirturilevyjen mahdollisen väärinkäytön määrittäminen) tai tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 561/2006 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen mukanaolo;
Tarkistus 835
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2006/22/EY
Liite I – A osa – 6 alakohta
”6) direktiivin 2002/15/EY 4 ja 5 artiklassa säädetty viikoittainen työaika.”;
”6) direktiivin 2002/15/EY 4 ja 5 artiklassa säädetty viikoittainen työaika edellyttäen, että tekniikka mahdollistaa tehokkaat tarkastukset.”;
Tarkistus 836
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/22/EY
Liite I – B osa – 2 kohta
b a)  Korvataan B osan toinen kohta seuraavasti:
Jos säännöksiä todetaan rikotun, jäsenvaltiot voivat tarvittaessa määrittää muiden kuljetusketjuun kuuluvien yllyttäjien tai osallisten, kuten lähettäjien, huolitsijoiden tai alihankkijoiden, yhteisvastuun sekä varmistaa, että kuljetussopimukset mahdollistavat asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 noudattamisen.
Jos säännöksiä todetaan rikotun, jäsenvaltiot voivat tarvittaessa määrittää muiden kuljetusketjuun kuuluvien yllyttäjien tai osallisten, kuten lähettäjien, huolitsijoiden tai alihankkijoiden, yhteisvastuun sekä varmistaa, että kuljetussopimukset mahdollistavat asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 noudattamisen.”;
Tarkistus 837
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
1 a.  Näitä erityisiä sääntöjä sovelletaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden sellaisten yritysten palvelukseen ottamiin kuljettajiin, jotka toteuttavat jotain direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista valtioiden välisistä toimenpiteistä.
2.  Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohtaa tieliikenteen alan kuljettajiin, joiden työnantaja on kyseisen direktiivin 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yritys, kun suoritetaan asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyä kansainvälistä kuljetustoimintaa, jos työntekijä lähetetään niiden alueelle tämän toiminnan hoitamista varten enintään 3 päivän ajaksi yhden kalenterikuukauden aikana.
2.  Kuljettajaa ei pidetä direktiivissä 96/71/EY tarkoitettuna lähetettynä työntekijänä, kun suoritetaan kahdenvälistä kuljetusta.
Tässä direktiivissä kahdenvälisellä kuljetuksella tarkoitetaan tavaroiden osalta tavaroiden siirtoa kuljetussopimuksen pohjalta asetuksen (EY) N:o 1071/2009 2 artiklan 8 kohdassa määritellyn mukaisesta sijoittautumisjäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan tai toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta sijoittautumisjäsenvaltioon.
2 a.  Alkaen siitä päivästä, jona kuljettajan on kirjattava rajanylitykset manuaalisesti, kuten asetuksen (EU) N:o 165/2014 34 artiklan 7 kohdassa edellytetään, jäsenvaltioiden on sovellettava myös 2 kohdassa tarkoitettua vapautusta tavaraliikenteen osalta, kun
–  kuljettaja kahdenvälisen kuljetuksen lisäksi suorittaa yhden kuormaamis- ja/tai purkamistoiminnon jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa, joiden kautta kuljettaja ajaa, edellyttäen, että kuljettaja ei kuormaa ja pura tavaroita samassa jäsenvaltiossa.
Jos sijoittautumisjäsenvaltiosta alkavaa kahdenvälistä kuljetusta, jonka aikana ei ole ollut muita toimintoja, seuraa kahdenvälinen kuljetus sijoittautumisjäsenvaltioon, poikkeusta sovelletaan enintään kahteen kuormaus- ja/tai purkamistoimintoon edellä säädetyin edellytyksin.
Tätä vapautusta sovelletaan ainoastaan siihen päivään saakka, jona älykäs ajopiirturi, joka kirjaa asetuksen (EU) N:o 165/2014 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut rajanylitykset ja lisätoiminnan, on asennettava ensimmäistä kertaa jäsenvaltioissa rekisteröityihin ajoneuvoihin kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Mainitusta päivästä alkaen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vapautusta sovelletaan ainoastaan kuljettajiin, jotka käyttävät ajoneuvoja, joihin on asennettu älykäs ajopiirturi, josta säädetään mainitun asetuksen 8, 9 ja 10 artiklassa.
2 b.  Asetuksessa (EY) N:o 1073/2009 määriteltyä satunnaista tai säännöllistä kansainvälistä henkilöliikennettä harjoittavaa kuljettajaa ei pidetä direktiivissä 96/71/EY tarkoitettuna lähetettynä työntekijänä, kun
–  matkustajia otetaan kyytiin sijoittautumisjäsenvaltiossa ja jätetään kyydistä toisen jäsenvaltion alueella tai kolmannessa maassa tai
–  matkustajia otetaan kyytiin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa ja jätetään kyydistä sijoittautumisjäsenvaltiossa tai
matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä sijoittautumisjäsenvaltiossa asetuksessa (EY) N:o 1073/2009 määriteltyjen paikallisten retkien yhteydessä.
2 c.  Asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyä kabotaasia harjoittavaa kuljettajaa on pidettävä direktiivin 96/71/EY nojalla lähetettynä työntekijänä.
2 d.  Sen estämättä, mitä direktiivin 96/71/EY 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, kuljettajan ei katsota olevan lähetetty sen jäsenvaltion alueelle, jonka kautta kuljettaja ajaa lastaamatta tai purkamatta lastia ja poimimatta tai jättämättä matkustajia.
2 e.  Siinä tapauksessa, että kuljettaja suorittaa direktiivissä 92/106/ETY määritellyn yhdistetyn kuljetuksen maantieosuuden alku- tai loppuosuuden, kuljettajaa ei pidetä direktiivissä 96/71/EY tarkoitettuna lähetettynä työntekijänä, jos tieosuus itsessään koostuu 2 kohdassa määritellyistä kahdenvälisistä kuljetuksista.
2 f.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut työehdot, jotka vahvistetaan työehtosopimuksissa mainitun direktiivin 3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, asetetaan direktiivin 2014/67/EU mukaisesti helposti ja avoimesti muiden jäsenvaltioiden kuljetusyritysten ja lähetettyjen kuljettajien saataville. Asiaankuuluvien tietojen on katettava etenkin erilaiset palkat ja niiden osatekijät, mukaan lukien paikallisesti tai alueellisesti sovellettavissa työehtosopimuksissa määrättyjen palkkojen osatekijät, maksettavan palkan laskutapa ja tarvittaessa perusteet eri palkkaluokkiin sijoittamiselle. Direktiivin 96/71/EY muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2018/957/EU mukaisesti kuljetusyrityksiä ei saa rankaista siitä, että ne eivät noudata sellaisia palkkojen osatekijöitä, maksettavan palkan laskutapaa ja tarvittaessa eri palkkaluokkiin sijoittamisen perusteita, jotka eivät ole julkisesti saatavilla.
2 g.  Muuhun kuin jäsenvaltioon sijoittautuneet kuljetusyritykset eivät voi saada suotuisampaa kohtelua kuin jäsenvaltioon sijoittautuneet yritykset.
Jäsenvaltioiden on pantava kolmansien maiden kanssa tekemissään kahdenvälisissä sopimuksissa täytäntöön toimenpiteitä, jotka vastaavat direktiivissä 96/71/EY ja tässä direktiivissä [XX/XX] (lex specialis) säädettyjä toimenpiteitä, myöntäessään pääsyn EU:n markkinoille tällaisiin kolmansiin maihin sijoittautuneille maantieliikenteen harjoittajille. Jäsenvaltioiden on myös pyrittävä toteuttamaan vastaavat toimenpiteet kolmansien maiden kanssa tehtyjen monenvälisten sopimusten puitteissa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kolmansien maiden kanssa tekemissään kahden- ja monenvälisissä sopimuksissa olevista asianomaisista säännöksistä.
Jotta voidaan asianmukaisesti valvoa kolmansien maiden liikenteenharjoittajien toteuttamia työntekijöiden lähettämistä koskevia vastaavia toimenpiteitä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että asetuksen (EU) XXX/XXX tarkistetut säännöt, jotka koskevat ajopiirtureilla tapahtuvaa paikannusta [asetus, jolla muutetaan asetusta 165/2014], pannaan täytäntöön kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AETR) puitteissa.
Tarkistus 838
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Jos työntekijä lähetetään pidemmäksi kuin 3 päivän ajaksi, jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohtaa koko sen ajan, jonka työntekijä on lähetettynä niiden alueella ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun yhden kalenterikuukauden aikana.
Poistetaan.
Tarkistus 839
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen työntekijän lähettämisen kausien laskemista varten:
Poistetaan.
Tarkistus 840
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)   vastaanottavan jäsenvaltion alueella vietettyä päivittäistä työaikaa, joka on lyhyempi kuin kuusi tuntia, on pidettävä puolena päivänä;
Poistetaan.
Tarkistus 841
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)   vastaanottavan jäsenvaltion alueella vietettyä päivittäistä työaikaa, joka on vähintään kuusi tuntia, on pidettävä täytenä päivänä;
Poistetaan.
Tarkistus 842
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – c alakohta
c)  vastaanottavan jäsenvaltion alueella vietettyjä taukoja ja lepoaikoja sekä varallaoloaikoja on pidettävä työskentelykausina.
Poistetaan.
Tarkistus 843
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – johdantokappale
4.  Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:
4.  Direktiivin 2014/67/EU 9 artiklasta poiketen jäsenvaltiot voivat edellyttää vain seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:
Tarkistus 844
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta – johdantokappale
a)  toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen liikenteenharjoittajan velvollisuus lähettää kansallisille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään lähettämisen alkaessa vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai englannin kielellä sähköisessä muodossa työntekijän lähettämistä koskeva ilmoitus, joka sisältää vain seuraavat tiedot:
a)  toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen liikenteenharjoittajan velvollisuus toimittaa viimeistään lähettämisen alkaessa jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä sähköisessä muodossa asetuksella (EU) N:o 1024/2012 perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) välityksellä sen jäsenvaltion kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, johon kuljettaja on lähetetty, ilmoitus, mukaan lukien sen mahdollinen päivitys, joka sisältää vain seuraavat tiedot:
Tarkistus 845
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta – i alakohta
i)  liikenteenharjoittajan henkilöllisyys;
i)  liikenteenharjoittajan henkilöllisyys tämän yhteisön sisäisen yhteisen verotunnisteen tai yhteisön liikenneluvan numeron avulla;
Tarkistus 846
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta – iii alakohta
iii)  lähetettyjen kuljettajien ennakoitu lukumäärä ja henkilöllisyydet;
iii)  tiedot lähetetystä kuljettajasta, mukaan lukien seuraavat tiedot: henkilöllisyys, asuinmaa, maa, johon sosiaaliturvamaksut maksetaan, sosiaaliturvatunnus ja ajokortin numero;
Tarkistus 847
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta – iv alakohta
iv)  työntekijöiden lähettämisen ennakoitu kesto sekä suunniteltu alkamis- ja päättymispäivä;
iv)  työntekijöiden lähettämisen ennakoitu alkamispäivä, arvioitu kesto ja päättymispäivä sekä työsopimukseen sovellettava lainsäädäntö;
Tarkistus 848
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)
iv a)  maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien osalta: lähetysten vastaanottajien henkilöllisyys ja yhteystiedot, mikäli liikenteenharjoittaja ei käytä sähköisiä kuljetusasiakirjoja (e‑CMR);
Tarkistus 849
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta – vi a alakohta (uusi)
vi a)  maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien osalta: lähetysten lastaus- ja purkuosoitteet, mikäli liikenteenharjoittaja ei käytä sähköisiä kuljetusasiakirjoja (e-CMR).
Tarkistus 850
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta
b)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai sähköisessä muodossa kopio lähettämistä koskevasta ilmoituksesta ja näyttöä vastaanottavassa jäsenvaltiossa toteutettavasta kuljetustoiminnasta, esimerkiksi sähköiset kuljetusasiakirjat (e‑CMR) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 8 artiklassa tarkoitetut todisteet;
b)  liikenteenharjoittajan velvollisuus varmistaa, että kuljettajalla on saatavilla, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai sähköisessä muodossa kopio ilmoituksesta ja näyttöä vastaanottavassa jäsenvaltiossa toteutettavasta kuljetustoiminnasta, esimerkiksi sähköiset kuljetusasiakirjat (e‑CMR) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 8 artiklassa tarkoitetut todisteet;
Tarkistus 851
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta – c alakohta
c)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, ajopiirturirekisterit ja erityisesti niiden jäsenvaltioiden maakoodit, joissa kuljettaja on ollut harjoittaessaan kansainvälistä tieliikennetoimintaa tai kabotaasiliikennettä;
c)  liikenteenharjoittajan velvollisuus varmistaa, että kuljettajalla on saatavilla, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, ajopiirturirekisterit ja erityisesti niiden jäsenvaltioiden maakoodit, joissa kuljettaja on ollut harjoittaessaan kansainvälistä tieliikennetoimintaa tai kabotaasiliikennettä;
Tarkistus 852
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  tämän artiklan b ja c kohdassa tarkoitettujen tienvarsitarkastuksen aikana kuljettajalla on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä päätoimipaikkaan, liikenteestä vastaavaan henkilöön tai muuhun henkilöön tai tahoon, joka voi toimittaa pyydetyt asiakirjat;
Tarkistus 854
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – d alakohta
d)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai sähköisessä muodossa kopio työsopimuksesta tai neuvoston direktiivin 91/533/ETY20 3 artiklassa tarkoitetusta vastaavasta asiakirjasta, joka on käännetty yhdelle vastaanottavan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai englannin kielelle;
Poistetaan.
__________________
20 Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista (EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32).
Tarkistus 855
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – e alakohta
e)  kuljettajan velvollisuus säilyttää ja asettaa saataville, jos sitä pyydetään tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai sähköisessä muodossa kopio edeltävien kahden kuukauden palkkakuiteista; tienvarsitarkastuksen aikana kuljettajalla on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä päätoimipaikkaan, liikenteestä vastaavaan henkilöön tai muuhun henkilöön tai tahoon, joka voi toimittaa tämän kopion;
Poistetaan.
Tarkistus 853
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – f alakohta
f)  liikenteenharjoittajan velvollisuus toimittaa vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten pyynnöstä kohtuullisessa ajassa lähettämiskauden jälkeen paperisessa tai sähköisessä muodossa kopiot b, c ja e alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista.
f)   liikenteenharjoittajan velvollisuus lähettää IMIn julkisen rajapinnan kautta sen jäsenvaltion viranomaisten pyynnöstä, johon kuljettaja on lähetetty, lähettämiskauden jälkeen [...] kopiot b ja c alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista sekä lähetettyjen kuljettajien palkkioita koskevat asiakirjat, jotka liittyvät lähettämiskauteen, ja heidän työsopimuksensa tai neuvoston direktiivin 91/533/ETY1 a 3 artiklassa tarkoitettu vastaava asiakirja, kuljettajan työtä koskeva työaikakirjanpito sekä maksutosite.
Liikenteenharjoittajan on toimitettava pyydetyt asiakirjat IMIn julkisen rajapinnan kautta kahden kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.
Jos liikenteenharjoittaja ei toimita kaikkia pyydettyjä asiakirjoja IMIn julkisen rajapinnan kautta asetetun määräajan kuluessa, lähettämisen kohteena olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat direktiivin 2014/67 6 ja 7 artiklan mukaisesti pyytää apua liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta. Kun tällainen pyyntö esitetään IMIn välityksellä, liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava käyttöoikeudet lähettämistä koskevaan ilmoitukseen ja muihin asiaankuuluviin tietoihin, jotka liikenteenharjoittaja on toimittanut julkisen IMIn julkisen rajapinnan kautta.
Liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että lähettämisen kohteena olevan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten pyytämät asiakirjat toimitetaan IMIn välityksellä 25 työpäivän kuluessa pyynnön esittämisestä.
__________________
1 a   Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista (EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32).
Tarkistus 856
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta
5.  Edellä 4 kohdan a alakohtaa sovellettaessa liikenteenharjoittaja voi toimittaa työntekijän lähettämistä koskevan ilmoituksen, joka kattaa enintään kuuden kuukauden kauden.
5.  Edellä 4 kohdan a alakohtaa sovellettaessa liikenteenharjoittaja voi toimittaa ilmoituksen, joka kattaa enintään kuuden kuukauden kauden.
Tarkistus 857
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Ilmoitusten sisältämät tiedot on tallennettava tarkastuksia varten IMIn hakemistoon 18 kuukauden kaudeksi, ja niiden on oltava suoraan ja reaaliaikaisesti kaikkien direktiivin 2014/67/EU 3 artiklan, asetuksen (EY) N:o 1071/2009 18 artiklan ja direktiivin 2006/22/EY 7 artiklan mukaisesti nimettyjen muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.
Kansallinen toimivaltainen viranomainen voi antaa kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti työmarkkinaosapuolille mahdollisuuden tutustua tietoihin, jos
–  ne koskevat lähettämistä kyseisen jäsenvaltion alueelle,
–  niitä käytetään lähettämistä koskevien sääntöjen valvontaan sekä
–  jos tietojen käsittely tapahtuu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.
Tarkistus 858
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 b kohta (uusi)
5 b.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kaikilla unionin virallisilla kielillä vakiolomakkeet IMIn julkisen rajapinnan kautta tapahtuvaa ilmoitusten toimittamista varten, täsmennetään IMIssä tehtävän ilmoituksen toiminnot ja se, kuinka 4 kohdan a alakohdan i–via alakohdan tiedot on esitettävä ilmoituksessa, ja varmistetaan, että ilmoitusten tiedot käännetään automaattisesti vastaanottavan jäsenvaltion kielelle. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 859
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 c kohta (uusi)
5 c.   Jäsenvaltioiden on vältettävä tarkastustoimenpiteissä tarpeettomia viivästyksiä, jotka voivat vaikuttaa lähettämisen kestoon ja päivämääriin.
Tarkistus 860
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 d kohta (uusi)
5 d.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja annettava toisilleen apua ja kaikki tarvittavat tiedot direktiivissä 2014/67/EU ja asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 säädettyjen edellytysten mukaisesti.
Tarkistus 861
Ehdotus direktiiviksi
2 aartikla (uusi)
2 a  artikla
1.   Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 165/2014 42 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
Tarkistus 862
Ehdotus direktiiviksi
2 bartikla (uusi)
2 b artikla
Jäsenvaltioiden on säädettävä lähettäjille, huolitsijoille, hankkijoille ja alihankkijoille tämän direktiivin 2 artiklan säännösten noudattamatta jättämisestä määrättävistä seuraamuksista, jos nämä ovat tietoisia tai jos heidän olisi kaikkien asiaan liittyvien olosuhteiden valossa oltava tietoisia siitä, että heidän tilaamansa kuljetuspalvelut ovat tämän direktiivin vastaisia.
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevista säännöistä ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä.
Tarkistus 863
Ehdotus direktiiviksi
2 cartikla (uusi)
2 c artikla
Komissio arvioi nykyisiä välineitä ja parhaita käytäntöjä, joilla edistetään tavaroiden toimitusketjun kaikkien toimijoiden yhteiskuntavastuun mukaisia toimintamalleja, ja antaa tarvittaessa [kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta] mennessä lainsäädäntöehdotuksen luotettujen liikennöitsijöiden eurooppalaisen foorumin perustamisesta.
Tarkistus 864
Ehdotus direktiiviksi
2 dartikla (uusi)
2 d  artikla
Älykäs valvonta
1.   Rajoittamatta direktiivin 2014/67/EU soveltamista jäsenvaltioiden on tämän direktiivin 2 artiklan velvoitteiden täytäntöönpanon valvonnan tehostamiseksi entisestään varmistettava, että niiden alueella on käytössä johdonmukainen kansallinen valvontastrategia. Strategiassa on keskityttävä yrityksiin, joilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 artiklassa tarkoitettu korkea riskiluokitus.
2.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin 2006/22/EY 2 artiklassa tarkoitettuihin tarkastuksiin kuuluu tarvittaessa työntekijöiden lähettämistä koskeva tarkastus ja että tarkastukset suoritetaan syrjimättömästi, etenkin ilman työntekijöiden lähettämisessä käytettävien ajoneuvojen rekisterikilpien perusteella tapahtuvaa syrjintää.
3.   Jäsenvaltioiden on keskitettävä tarkastukset yrityksiin, jotka on luokiteltu sellaisiksi, että niillä on lisääntynyt riski rikkoa niihin sovellettavia tämän direktiivin 2 artiklan säännöksiä. Tätä varten jäsenvaltioiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan mukaisesti perustetussa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 12 artiklan mukaisesti laajennetussa riskiluokitusjärjestelmässä pidettävä tällaisten rikkomusten riskiä erillisenä riskinä.
4.   Sovellettaessa 3 kohtaa jäsenvaltioilla on oltava pääsy asiaa koskeviin, asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvussa tarkoitettujen älykkäiden ajopiirturien kirjaamiin, käsittelemiin tai tallentamiin tietoihin sekä tietoihin, jotka sisältyvät tämän direktiivin 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin työntekijän lähettämistä koskeviin ilmoituksiin ja sähköisiin kuljetusasiakirjoihin, kuten tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen mukaisiin sähköisiin rahtikirjoihin (e-CMR).
5.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa säädetään niiden tietojen erityispiirteistä, joihin jäsenvaltioilla on oltava pääsy, niiden käyttöä koskevista ehdoista ja niiden toimittamista tai niihin pääsyä koskevista teknisistä eritelmistä, ja joissa täsmennetään erityisesti:
a)   yksityiskohtainen luettelo tiedoista, joihin kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava pääsy ja joihin on sisällyttävä ainakin rajanylitysten sekä lastaus- ja purkutoimintojen ajankohta ja paikka, ajoneuvon rekisterinumero ja kuljettajan tiedot;
b)   toimivaltaisten viranomaisten pääsyoikeudet, tarvittaessa eriteltyinä toimivaltaisen viranomaisen tyypin, pääsyn tyypin ja tietojen käyttötarkoituksen mukaan;
c)   a alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista tai niihin pääsyä koskevat tekniset eritelmät, mukaan lukien tapauksen mukaan tietojen säilyttämisen enimmäiskesto, tarvittaessa eriteltyinä tietojen tyypin mukaan.
6.   Tässä artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja ei saa käyttää tai säilyttää pidempään kuin on ehdottoman välttämätöntä niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty tai joita varten niitä myöhemmin käsitellään. Kun tällaisia tietoja ei enää tarvita näihin tarkoituksiin, ne on hävitettävä.
7.   Jäsenvaltioiden on toteutettava vähintään kolme kertaa vuodessa yhteistoimia, joilla tarkastetaan lähetettyjä työntekijöitä teiden varsilla ja jotka voidaan toteuttaa direktiivin 2006/22/EY 5 artiklan mukaisesti toteutettavien tarkastusten yhteydessä. Kahden tai useamman jäsenvaltion työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten on toteutettava tällaiset tarkastukset samanaikaisesti kunkin toimiessa omalla alueellaan. Jäsenvaltioiden on vaihdettava tietoja yhteisten tienvarsitarkastusten jälkeen havaittujen säännösten rikkomusten lukumäärästä ja luonteesta.
Yhteenveto yhteisten tarkastusten tuloksista on julkistettava luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.
Tarkistus 865
Ehdotus direktiiviksi
2 eartikla (uusi)
2 e  artikla
Asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen
Lisätään asetuksen (EU) N:o 1024/2012 liitteeseen kohdat seuraavasti:
”12 a. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä siltä osin kuin on kyse tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä sekä neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta: 8 artikla
12 b.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien eritysten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon: 2 artiklan 5 kohta.
Tarkistus 866
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla
3 artikla
Raportointi ja uudelleentarkastelu
1.  Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja erityisesti 2 artiklan vaikutusta [3 vuotta direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] mennessä ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen direktiivin soveltamisesta. Komission kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.
1.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle vuosittain kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta, erityisesti 2 d artiklassa tarkoitetun älykkään valvonnan täytäntöönpanosta ja mahdollisista täytäntöönpanon valvonnan ongelmista.
Jotta voidaan arvioida valvontaan liittyvien tietojen vaikuttavuutta, kertomuksessa on oltava tietoja seuraavien vaikuttavuudesta:
–  asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvussa tarkoitettu älykäs ajopiirturi;
–  tämän direktiivin 2 artiklan 5 a ja 5 b artiklassa tarkoitettujen IMIen käyttö;
–  sähköisten kuljetusasiakirjojen, kuten tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen mukaisen sähköisen rahtikirjan (e-CMR), käyttö;
–  tietojen vaihtaminen toimivaltaisten viranomaisten välillä ERRUn ja IMIn kautta sekä sellaisten direktiivin 2006/22/EY 8 ja 9 artiklassa tarkoitettujen tietojen vaihtaminen, jotka koskevat viranomaisten tosiasiallista suoraa ja reaaliaikaista pääsyä sekä ERRUun että IMIin EU-sovelluksen kautta tienvarsitarkastuksen aikana; sekä
–  sellaisen koulutusohjelman toteuttaminen, jonka tarkoituksena on auttaa kuljettajia ja kaikkia muita menettelyyn osallistuvia toimijoita, mukaan lukien yritykset, viranomaiset ja tarkastajat, mukautumaan näihin vaikuttaviin uusiin sääntöihin ja vaatimuksiin.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimisen jälkeen komissio arvioi säännöllisesti direktiiviä ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2.  Komissio voi antaa täytäntöönpanosäännöksiä, joissa täsmennetään 1 kohdassa tarkoitetun raportoinnin muoto ja annetaan sitä koskevia suuntaviivoja.
Näihin täytäntöönpanosäädöksiin voi sisältyä sääntöjä, joissa edellytetään, että jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tietoja liikennevirroista ja jäsenvaltioiden tietullijärjestelmien keräämien ajoneuvojen rekisteröintijäsenvaltioista, jos tällaisia tietoja on olemassa, tämän direktiivin täytäntöönpanon tehokkuuden arvioimiseksi.
3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin liitetään tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset.
3.  Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista, erityisesti täytäntöönpanon tehokkuudesta, mukaan lukien punnitus- ja purkupisteiden automaattista kirjaamista varten tarkoitettujen punnitusantureiden kustannus-hyötyanalyysit. Komission kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus. Kertomus julkistetaan.
Tarkistus 867
Ehdotus direktiiviksi
3 aartikla (uusi)
3 a  artikla
Koulutukset
Tämän direktiivin säännösten noudattamiseksi sekä komission että jäsenvaltioiden on perustettava kattava ja yhtenäinen koulutus- ja sopeutumisohjelma, joka koskee uusia normeja ja vaatimuksia, joita sovelletaan kuljettajiin, kaikkiin menettelyyn osallistuviin toimijoihin, yrityksiin, viranomaisiin ja tarkastajiin.
Tarkistus 868
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään […] päivänä […]kuuta […]. [Täytäntöönpanon määräaika on mahdollisimman lyhyt ja yleensä enintään kaksi vuotta] Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä heinäkuuta 2020. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Tarkistus 869
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivin 96/71/EY muuttamisesta annetusta säädöksestä aiheutuvia toimenpiteitä ei sovelleta liikennealaan sen tunnustetusti erittäin liikkuvan luonteen takia, ennen kuin tätä direktiiviä aletaan soveltaa.
Tarkistus 870
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Liikenneala jätetään direktiivin 96/71/EY muuttamisesta annetusta säädöksestä aiheutuvien toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle, kunnes tämän direktiivin valvontavaatimukset tulevat voimaan ja niissä vahvistetaan erityiset liikennettä koskevat säännöt.

(1) EUVL C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2) EUVL C 176, 23.5.2018, s. 57.

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus