Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0121(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0206/2018

Predkladané texty :

A8-0206/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0339

Prijaté texty
PDF 299kWORD 92k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel Prechodná verzia
Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I
P8_TA-PROV(2019)0339A8-0206/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0278),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0170/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0206/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 764
Návrh smernice
Názov 1
Návrh
Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy
ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“)
Pozmeňujúci návrh 765
Návrh smernice
Odôvodnenie -1 (nové)
(-1)   Vzhľadom na vysokú mobilitu pracovnej sily v odvetví cestnej dopravy sú potrebné pravidlá špecifické pre odvetvie, aby sa zabezpečila rovnováha medzi slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby, voľným pohybom tovaru a sociálnou ochranou vodičov. Cieľom tejto smernice je preto poskytnúť právnu istotu a zrozumiteľnosť, prispieť k harmonizácii a posilneniu presadzovania predpisov a k boju proti nezákonným praktikám a znížiť administratívne zaťaženie.
Pozmeňujúci návrh 766
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Na formovanie bezpečného, efektívneho a sociálne zodpovedného odvetvia cestnej dopravy je potrebné zabezpečiť jednak primerané pracovné podmienky a sociálnu ochranu vodičov a jednak vhodné podnikateľské prostredie a spravodlivú hospodársku súťaž pre prevádzkovateľov.
(1)   Na formovanie bezpečného, efektívneho a sociálne zodpovedného odvetvia cestnej dopravy je potrebné zabezpečiť voľný pohyb tovaru a slobodu poskytovať služby, primerané pracovné podmienky a sociálnu ochranu vodičov a zároveň poskytovať vhodné podnikateľské a konkurenčné prostredie pre prevádzkovateľov, pričom treba rešpektovať základné slobody, najmä voľný pohyb tovaru a slobodu poskytovať služby, ktoré zaručujú zmluvy.
Pozmeňujúci návrh 767
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)   Všetky vnútroštátne pravidlá vzťahujúce sa na cestnú dopravu musia byť primerané a odôvodnené a nesmú brániť uplatňovaniu základných slobôd zaručených zmluvou, ako je sloboda poskytovať služby, ani znižovať príťažlivosť takéhoto uplatňovania, s cieľom zachovať alebo zvýšiť konkurencieschopnosť Únie pri rešpektovaní pracovných podmienok a sociálnej ochrany vodičov.
Pozmeňujúci návrh 768
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Vysoká miera mobility, ktorá je charakteristickou črtou služieb cestnej dopravy, si vyžaduje mimoriadnu pozornosť pri zabezpečovaní toho, aby vodiči mohli využívať práva, na ktoré majú nárok, a aby prevádzkovatelia nemuseli čeliť neprimeraným administratívnym prekážkam, ktoré nenáležite obmedzujú ich slobodu poskytovať cezhraničné služby.
(2)   Vysoká miera mobility, ktorá je charakteristickou črtou služieb cestnej dopravy, si vyžaduje mimoriadnu pozornosť pri zabezpečovaní toho, aby vodiči mohli využívať práva, na ktoré majú nárok, a aby prevádzkovatelia, ktorých väčšinu (90 %) tvoria MSP s menej ako 10 pracovníkmi, nemuseli čeliť neprimeraným administratívnym prekážkam ani nepatričným a diskriminačným kontrolám, ktoré nenáležite obmedzujú ich slobodu poskytovať cezhraničné služby.
Pozmeňujúci návrh 769
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   Všetky vnútroštátne predpisy vzťahujúce sa na cestnú dopravu musia byť primerané a odôvodnené a nesmú brániť uplatňovaniu základných slobôd zaručených zmluvou, ako je voľný pohyb tovaru a sloboda poskytovať služby, ani znižovať príťažlivosť takéhoto uplatňovania, s cieľom zachovať či dokonca zvýšiť konkurencieschopnosť Únie vrátane nákladov na výrobky a služby pri rešpektovaní pracovných podmienok a sociálnej ochrany vodičov, ako aj osobitostí tohto odvetvia, keďže vodiči sú vysoko mobilní pracovníci, nie vyslaní pracovníci.
Pozmeňujúci návrh 770
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Rovnováha medzi zlepšením sociálnych a pracovných podmienok pre vodičov a uľahčením využívania slobody poskytovať služby cestnej dopravy na základe spravodlivej hospodárskej súťaže medzi vnútroštátnymi a zahraničnými prevádzkovateľmi je kľúčovou podmienkou bezproblémového fungovania vnútorného trhu.
3.  Rovnováha medzi zlepšením sociálnych a pracovných podmienok pre vodičov a uľahčením využívania slobody poskytovať služby cestnej dopravy na základe spravodlivej, primeranej a nediskriminačnej hospodárskej súťaže medzi vnútroštátnymi a zahraničnými prevádzkovateľmi je kľúčovou podmienkou bezproblémového fungovania vnútorného trhu. Každý vnútroštátny právny predpis alebo politika uplatňovaná v odvetví dopravy na vnútroštátnej úrovni preto musí podporovať rozvoj a posilňovanie jednotného európskeho dopravného priestoru a v žiadnom prípade nesmie prispievať k fragmentácii vnútorného trhu. 
Pozmeňujúci návrh 771
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Pri posúdení účinnosti a efektívnosti súčasných právnych predpisov Únie v oblasti cestnej dopravy sa zistili určité medzery v existujúcich ustanoveniach a nedostatky pri ich dodržiavaní. Navyše medzi členskými štátmi existuje celý rad nezrovnalostí vo výklade, uplatňovaní a vykonávaní pravidiel. Dôsledkom je právna neistota a nerovnaké zaobchádzanie s vodičmi a prevádzkovateľmi, čo poškodzuje pracovné a sociálne podmienky, ako aj podmienky hospodárskej súťaže v odvetví.
(4)  Pri posúdení účinnosti a efektívnosti súčasných právnych predpisov Únie v oblasti cestnej dopravy sa zistili určité medzery v existujúcich ustanoveniach a nedostatky pri ich dodržiavaní, ako aj nelegálne praktiky, napríklad využívanie schránkových spoločností. Dodatočný dôraz by sa mal klásť na boj proti nedeklarovanej práci v odvetví dopravy. Navyše medzi členskými štátmi existuje celý rad nezrovnalostí vo výklade, uplatňovaní a vykonávaní pravidiel, čo znamená vysokú administratívnu záťaž pre vodičov a prevádzkovateľov. Dôsledkom je právna neistota, čo poškodzuje pracovné a sociálne podmienky, ako aj podmienky hospodárskej súťaže v odvetví.
Pozmeňujúci návrh 772
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES1a a 2014/67/EÚ1b by sa mali posilniť kontroly a spolupráca na úrovni Únie v oblasti boja proti podvodom súvisiacim s vysielaním vodičov a mali by sa vykonávať prísnejšie kontroly, aby sa zabezpečilo, že sociálne príspevky pre vyslaných vodičov budú skutočne vyplatené.
_________________
1a.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).
1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) ( Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).
Pozmeňujúci návrh 773
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Primerané, účinné a konzistentné dodržiavanie ustanovení o pracovnom čase je kľúčovým predpokladom ochrany pracovných podmienok vodičov a zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku neplnenia povinností. Preto je žiaduce rozšíriť platné jednotné požiadavky na dodržiavanie predpisov stanovené v smernici 2006/22/ES aj na kontrolu dodržiavania ustanovení o pracovnom čase v smernici 2002/15/EÚ.
(5)  Primerané, účinné a konzistentné dodržiavanie ustanovení o pracovnom čase a čase odpočinku je kľúčovým predpokladom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, ochrany pracovných podmienok vodičov a zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku neplnenia povinností. Preto je žiaduce rozšíriť platné jednotné požiadavky na dodržiavanie predpisov stanovené v smernici 2006/22/ES aj na kontrolu dodržiavania ustanovení o pracovnom čase v smernici 2002/15/EÚ. K dispozícii by mala byť aj možnosť kombinovať kontroly času jazdy a pracovného času s kontrolami pravidiel týkajúcich sa vysielania vodičov, a to bez dodatočnej administratívnej záťaže. Kontroly dodržiavania pracovného času by sa mali obmedziť na kontroly vykonávané v priestoroch prevádzkovateľov dopravy, kým nebude dostupná technológia, ktorá umožní účinné vykonávanie kontrol pracovného času na cestách.
Pozmeňujúci návrh 774
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Cestné kontroly by vzhľadom na osobitnú povahu dopravných služieb a priamy vplyv na voľný pohyb tovaru a zároveň s osobitným dôrazom na ochranu a bezpečnosť cestnej premávky mali byť obmedzené na minimum. Vodiči by nemali niesť zodpovednosť za dodatočné administratívne povinnosti svojich príslušných spoločností. Pravidlá týkajúce sa pracovného času by sa mali kontrolovať len v priestoroch prevádzkovateľa dopravy.
Pozmeňujúci návrh 775
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)   S cieľom umožniť účinnejšie, rýchlejšie a častejšie cestné kontroly a zároveň znížiť administratívnu záťaž pre vodičov by sa mal súlad so smernicou 2002/15/ES overovať skôr v rámci inšpekcií v priestoroch spoločností než v rámci cestných kontrol.
Pozmeňujúci návrh 776
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  S cieľom podporiť účinnú administratívnu spoluprácu a výmenu informácií by členské štáty mali prepojiť svoje vnútroštátne elektronické registre prostredníctvom systému ERRU (Európsky register podnikov cestnej dopravy), pričom právnym základom by bol článok 16 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009. Členské štáty by mali prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov, aby príslušné orgány členských štátov vrátane inšpektorov cestnej premávky mali priamy prístup v reálnom čase k údajom a informáciám v systéme ERRU.
Pozmeňujúci návrh 777
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  Na uľahčenie lepšieho a jednotnejšieho uplatňovania minimálnych podmienok, pokiaľ ide o vykonávanie nariadenia (ES) č. 561/2006, nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, a na uľahčenie plnenia administratívnych požiadaviek pri vysielaní pracovníkov prevádzkovateľmi cestnej dopravy by Komisia mala vypracovať jeden alebo viacero modulov IMI na predkladanie vyhlásení o vysielaní a elektronickú aplikáciu, ktorá poskytne inšpektorom priamy prístup v reálnom čase do systémov ERRU a IMI počas cestných kontrol.
Pozmeňujúci návrh 778
Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  V záujme zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnakých podmienok pre pracovníkov a podniky treba pokročiť smerom k inteligentnému presadzovaniu práva a poskytnúť všetku možnú podporu pre úplné zavedenie a používanie systémov hodnotenia rizikovosti. Na tento účel je potrebné, aby orgány presadzovania práva mali prístup v reálnom čase do vnútroštátnych elektronických registrov, pričom by mali v maximálnej miere využívať Európsky register podnikov cestnej dopravy (ERRU).
Pozmeňujúci návrh 779
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Pravidlá vysielania pracovníkov, ktoré sa vzťahujú na činnosti v cestnej doprave, by mali byť vyvážené a jednoduché a predstavovať len nízku administratívnu záťaž pre členské štáty a dopravné podniky. Nemali by byť zamerané na odradenie od pôsobenia mimo krajiny, v ktorej má spoločnosť sídlo.
Pozmeňujúci návrh 780
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Ťažkosti sa zaznamenali aj pri uplatňovaní pravidiel vysielania pracovníkov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES15, ako aj pravidiel týkajúcich sa administratívnych požiadaviek stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ16 na odvetvie cestnej dopravy vyznačujúce sa vysokou mierou mobility. Nekoordinované vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy viedli k vysokej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie. Výsledkom sú nenáležité obmedzenia slobody poskytovať cezhraničné služby cestnej dopravy, ktoré majú aj negatívny vedľajší účinok na pracovné miesta.
(9)  Ťažkosti sa zaznamenali aj pri uplatňovaní pravidiel vysielania pracovníkov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES15, ako aj pravidiel týkajúcich sa administratívnych požiadaviek stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ16 na odvetvie cestnej dopravy vyznačujúce sa vysokou mierou mobility. Nekoordinované vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy viedli k právnej neistote, narušeniu hospodárskej súťaže v odvetví dopravy a vysokej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie. Výsledkom sú nenáležité obmedzenia slobody poskytovať cezhraničné služby cestnej dopravy, ktoré majú aj negatívny vedľajší účinok na pracovné miesta a konkurencieschopnosť dopravných spoločností. Administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia treba zharmonizovať, aby dopravcovia nedoplácali na zbytočné alebo svojvoľné oneskorenia.
_________________
_________________
15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.97, s. 1).
15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).
16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).
16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).
Pozmeňujúci návrh 781
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Členské štáty by si mali vymieňať údaje a informácie, udržiavať administratívnu spoluprácu a vzájomne si poskytovať pomoc prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorého právny základ tvorí nariadenie (EÚ) č. 1034/2012, a to s cieľom zabezpečiť úplný súlad s pravidlami. IMI by sa mal takisto využívať na predkladanie a aktualizovanie vyhlásení o vyslaní medzi prevádzkovateľmi dopravy a príslušnými orgánmi prijímajúcich členských štátov. Na dosiahnutie tohto cieľa by bolo treba vytvoriť v rámci systému IMI paralelné verejné rozhranie, ku ktorému by mali prístup prevádzkovatelia dopravy.
Pozmeňujúci návrh 782
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 b (nové)
(9b)  Všetci aktéri v dodávateľskom reťazci tovaru by mali niesť spravodlivý podiel zodpovednosti za porušovanie pravidiel stanovených v tejto smernici. Malo by to platiť v prípade, že aktéri o porušeniach skutočne vedeli alebo o nich vzhľadom na všetky relevantné okolnosti mali vedieť.
Pozmeňujúci návrh 783
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 c (nové)
(9c)  S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie kontrolných opatrení na vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy podľa smerníc 96/71/ES a 2014/67/EÚ by sa mali posilniť kontroly a spolupráca na úrovni Únie v boji proti podvodom súvisiacim s vysielaním vodičov.
Pozmeňujúci návrh 784
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 d (nové)
(9d)  Dodávatelia by sa mali nabádať k tomu, aby konali sociálne zodpovedným spôsobom, a to tak, že budú využívať prevádzkovateľov dopravy, ktorí dodržiavajú pravidlá stanovené v tejto smernici. S cieľom uľahčiť dodávateľom hľadanie takýchto prevádzkovateľov dopravy by Komisia mala posúdiť jestvujúce nástroje a najlepšie postupy podporujúce sociálne zodpovedné správanie všetkých subjektov v dodávateľskom reťazci tovaru a prípadne zriadiť európsku platformu dôveryhodných dopravných spoločností.
Pozmeňujúci návrh 785
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 e (nové)
(9e)  Nedodržiavanie pravidiel týkajúcich sa zakladania spoločností medzinárodnej cestnej dopravy vytvára rozdiely na vnútornom trhu a prispieva k nespravodlivej hospodárskej súťaži medzi spoločnosťami. Podmienky, ktorými sa riadi zakladanie spoločností medzinárodnej cestnej dopravy, by sa preto mali sprísniť a malo by sa uľahčiť ich monitorovanie, najmä v záujme boja proti vytváraniu schránkových spoločností.
Pozmeňujúci návrh 786
Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)   Vzhľadom na to, že v Európe je nedostatok vodičov, by sa pracovné podmienky mali výrazne zlepšiť, aby sa zvýšila príťažlivosť tohto povolania.
Pozmeňujúci návrh 787
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  S cieľom zabezpečiť účinné a primerané vykonávanie smernice 96/71/ES v odvetví cestnej dopravy je potrebné stanoviť pravidlá špecifické pre dané odvetvie, v ktorých sa zohľadní osobitosť vysoko mobilnej pracovnej sily v odvetví cestnej dopravy a vytvorí rovnováha medzi sociálnou ochranou vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby.
(11)  S cieľom zabezpečiť účinné a primerané vykonávanie smernice 96/71/ES v odvetví cestnej dopravy je potrebné stanoviť pravidlá špecifické pre dané odvetvie, v ktorých sa zohľadní osobitosť vysoko mobilnej pracovnej sily v odvetví cestnej dopravy a vytvorí rovnováha medzi sociálnou ochranou vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby. Ustanovenia o vysielaní pracovníkov uvedené v smernici 96/71/ES a o presadzovaní týchto ustanovení v smernici 2014/67/EÚ by sa mali vzťahovať na odvetvie cestnej dopravy za podmienok stanovených v tejto smernici.
Pozmeňujúci návrh 788
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Takéto vyrovnané kritériá by mali byť založené na koncepcii dostatočného prepojenia vodiča s územím hostiteľského členského štátu. Preto by sa mala stanoviť časová hranica a pri jej prekročení by sa mala uplatňovať minimálna mzda a minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky hostiteľského členského štátu v prípade operácií medzinárodnej cestnej dopravy. Táto časová hranica by sa nemala uplatňovať na operácie kabotáže podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 1073/2009, pretože celá dopravná operácia sa odohráva na území hostiteľského členského štátu. V dôsledku toho by sa v prípade kabotáže mala uplatňovať minimálna mzda a minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky hostiteľského členského štátu bez ohľadu na frekvenciu a trvanie operácií, ktoré vykonáva vodič.
(12)  Takéto vyrovnané kritériá by mali byť založené na koncepcii dostatočného prepojenia vodiča s územím hostiteľského členského štátu. Toto dostatočné prepojenie existuje v prípade operácií kabotáže podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 1073/2009, pretože celá dopravná operácia sa odohráva na území hostiteľského členského štátu. V dôsledku toho by sa na kabotáž mali uplatňovať smernice 96/71/ES a 2014/67/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 789
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  V prípade medzinárodnej dopravy by prevládajúca väzba medzi vodičom a bilaterálnou medzinárodnou dopravou bola do členského štátu, v ktorom je dopravná spoločnosť usadená, keďže vodič sa pravidelne vracia do členského štátu usadenia dopravnej spoločnosti. Počas jednej cesty môže vodič vykonať niekoľko bilaterálnych dopravných operácií. Na druhej strane existuje dostatočné prepojenie s územím hostiteľského členského štátu v prípade, keď v ňom vodič vykonáva iné druhy operácií, najmä nebilaterálne medzinárodné dopravné operácie.
Pozmeňujúci návrh 790
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 b (nové)
(12b)  S cieľom zabezpečiť efektívne využívanie dopravných zdrojov, zohľadniť skutočnú situáciu a znížiť počet jázd naprázdno, čo je dôležitým prvkom pri dosahovaní cieľov Parížskej dohody v súvislosti so znižovaním emisií CO2, by mal byť možný obmedzený počet dodatočných dopravných činností bez uplatnenia pravidiel vysielania pracovníkov. Takéto činnosti pozostávajú z operácií uskutočnených v priebehu alebo po bilaterálnej medzinárodnej dopravnej operácii z členského štátu usadenia a pred spiatočnou cestou do členského štátu usadenia.
Pozmeňujúci návrh 791
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 c (nové)
(12c)  V prípade, ak vodič vykonáva kombinovanú dopravu, je povaha poskytovaných služieb na počiatočnom alebo konečnom cestnom úseku úzko prepojená s členským štátom usadenia, pod podmienkou, že daný cestný úsek sám o sebe predstavuje bilaterálnu dopravnú operáciu. Na druhej strane existuje dostatočné prepojenie s územím hostiteľského členského štátu, keď sa dopravná operácia na danom cestnom úseku vykonáva v hostiteľskom členskom štáte alebo ako nebilaterálna medzinárodná dopravná operácia, a preto by sa v tomto prípade mali pravidlá vysielania uplatňovať.
Pozmeňujúci návrh 792
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 d (nové)
(12d)   Keďže neexistuje dostatočné prepojenie vodiča s územím členského štátu tranzitu, tranzitné operácie by sa nemali považovať za prípady vyslania. Malo by sa tiež objasniť, že skutočnosť, že cestujúci vystupujú z autobusu počas zastávky z hygienických dôvodov, nemení kvalifikáciu dopravnej operácie.
Pozmeňujúci návrh 793
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 e (nové)
(12e)  Cestná doprava je vysoko mobilné odvetvie a vyžaduje si spoločný prístup k určitým aspektom odmeňovania v tomto odvetví. Dopravné podniky potrebujú právnu istotu, pokiaľ ide o pravidlá a požiadavky, ktoré musia dodržiavať. Tieto pravidlá a podmienky by mali byť jednoznačné, zrozumiteľné a ľahko dostupné pre dopravné podniky a mali by umožňovať účinné kontroly. Je dôležité, aby nové pravidlá neviedli k zbytočnej administratívnej záťaži a aby náležite zohľadňovali záujmy MSP.
Pozmeňujúci návrh 794
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 f (nové)
(12f)  Ak v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, zvyklosťami a postupmi vrátane dodržiavania autonómie sociálnych partnerov sú podmienky zamestnania uvedené v článku 3 smernice 96/71/ES stanovené v kolektívnych zmluvách v súlade s článkom 3 ods. 1 a 8 uvedenej smernice, členské štáty by mali v súlade so smernicou 2014/67/EÚ zabezpečiť, aby tieto podmienky boli dopravným podnikom z iných členských štátov a vyslaným vodičom k dispozícii prístupným a transparentným spôsobom, a v tejto súvislosti by sa mali usilovať o účasť sociálnych partnerov. Príslušné informácie by sa mali týkať najmä rôznych miezd a zložiek takéhoto odmeňovania vrátane zložiek odmeňovania vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv dohodnutých na miestnej a regionálnej úrovni, metódy výpočtu splatných odmien a prípadne kritérií klasifikácie do rôznych mzdových kategórií. V súlade so smernicou (EÚ) 2018/957/EÚ, ktorou sa mení smernica 96/71/ES, by dopravné podniky nemali byť sankcionované za nesúlad so zložkami odmeňovania, metódou výpočtu splatných odmien, prípadne kritériami klasifikácie do rôznych mzdových kategórií, ktoré nie sú verejne dostupné.
Pozmeňujúci návrh 795
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  S cieľom zabezpečiť účinné a efektívne dodržiavanie sektorových pravidiel o vysielaní pracovníkov a zabrániť neprimeranej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie by sa mali stanoviť osobitné požiadavky na administratívu a kontrolu v odvetví cestnej dopravy s plným využitím výhod kontrolných nástrojov, ako je napríklad digitálny tachograf.
(13)  S cieľom zabezpečiť účinné a efektívne dodržiavanie sektorových pravidiel o vysielaní pracovníkov a zabrániť neprimeranej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie by sa mali stanoviť osobitné požiadavky na administratívu a kontrolu v odvetví cestnej dopravy s plným využitím výhod kontrolných nástrojov, ako je napríklad digitálny tachograf. S cieľom minimalizovať zložitosť povinností stanovených v tejto smernici a v smernici 96/71 by členské štáty mali mať možnosť ukladať prevádzkovateľom cestnej dopravy len administratívne požiadavky špecifikované v tejto smernici, ktoré boli prispôsobené odvetviu cestnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 796
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)   S cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie a úlohy týkajúce sa správy dokumentov, ktoré sú povinnosťou vodičov, poskytujú prevádzkovatelia dopravy na žiadosť príslušných orgánov v členskom štáte, v ktorom daný prevádzkovateľ sídli, všetky potrebné dokumenty, ako sa uvádza v ustanoveniach kapitoly III smernice 2014/67/EÚ o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 797
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)   S cieľom uľahčiť vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie tejto smernice by sa v členských štátoch mal využívať informačný systém o vnútornom trhu (IMI) zriadený nariadením č. 1024/2012 na zintenzívnenú cezhraničnú výmenu informácií medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi. Prínosom by mohlo byť aj rozšírenie funkcií systému IMI tak, aby zahŕňali aj predkladanie a zasielanie jednoduchých vyhlásení.
Pozmeňujúci návrh 798
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 c (nové)
(13c)   S cieľom znížiť administratívnu záťaž prevádzkovateľov dopravy, ktorými sú často malé a stredné podniky, by bolo vhodné zjednodušiť proces zasielania vyhlásení o vyslaní prevádzkovateľmi dopravy prostredníctvom štandardizovaných formulárov, v ktorých by boli niektoré vopred určené prvky preložené do všetkých úradných jazykov Únie.
Pozmeňujúci návrh 799
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 d (nové)
(13d)   Všeobecné zavádzanie a uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa vysielania pracovníkov v cestnej doprave by mohlo mať vplyv na štruktúru odvetvia cestnej nákladnej dopravy v Únii. Členské štáty a Komisia by preto mali vplyv tohto procesu dôsledne monitorovať.
Pozmeňujúci návrh 800
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 e (nové)
(13e)   Presadzovanie pravidiel by sa malo zameriavať na inšpekcie v priestoroch podnikov. Cestné kontroly by sa nemali vylúčiť, ale mali by sa vykonávať nediskriminačným spôsobom, a to len pokiaľ ide o nákladné listy alebo ich elektronické verzie, potvrdenia o predregistrácii a osvedčenie o návrate do krajiny, v ktorej má prevádzkovateľ sídlo alebo vodič bydlisko. Cestné kontroly by sa mali týkať v prvom rade údajov z tachografu, ktoré sú dôležité pre zistenie činnosti vodiča a vozidla počas štvortýždňového priebežného obdobia a geografického pokrytia tejto činnosti. V tejto súvislosti môže pomôcť zaznamenávanie kódu krajiny.
Pozmeňujúci návrh 801
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 f (nové)
(13f)   Komisia by mala opakovane posudzovať a oznamovať Európskemu parlamentu a Rade vplyv uplatňovania a presadzovania pravidiel týkajúcich sa vysielania pracovníkov v odvetví cestnej dopravy a mali by sa predkladať návrhy na ich ďalšie zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže.
Pozmeňujúci návrh 802
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 g (nové)
(13g)   Vzhľadom na nutnosť osobitného prístupu k dopravnému odvetviu, v ktorom pohyb je samotnou podstatou práce vodičov, by sa uplatňovanie smernice 96/71/EÚ na odvetvie cestnej dopravy malo zhodovať s dátumom nadobudnutia účinnosti zmeny smernice 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a konkrétnych pravidiel vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 803
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 h (nové)
(13h)   S cieľom prispôsobiť prílohy k tejto smernici vývoju v oblasti najlepších postupov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu týchto príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 804
Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Výmena informácií v rámci účinnej administratívnej spolupráce a vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi by mala byť v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679.
Pozmeňujúci návrh 805
Návrh smernice
Odôvodnenie 14 b (nové)
(14b)   Všetci partneri v dodávateľskom reťazci by mali dodržiavať pravidlá na ochranu dobrých sociálnych podmienok v rámci európskeho trhu cestnej nákladnej dopravy. V záujme vytvorenia hospodársky a sociálne udržateľného európskeho vnútorného trhu by sa mal stanoviť a uplatňovať reťazec zodpovednosti, ktorý zahŕňa všetkých aktérov v logistickom reťazci. Presadzovanie transparentnosti a zodpovednosti a zlepšovanie sociálnej a hospodárskej rovnosti zvýši atraktívnosť povolania vodičov a podporí zdravú hospodársku súťaž.
Pozmeňujúci návrh 806
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 2006/22/ES
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2
Tieto kontroly každý rok obsiahnu veľký a reprezentatívny podiel mobilných pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014, a mobilných pracovníkov a vodičov patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES.
Tieto kontroly každý rok obsiahnu veľký a reprezentatívny podiel mobilných pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a – v prípade kontrol v priestoroch – mobilných pracovníkov a vodičov patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES. Členské štáty organizujú cestné kontroly týkajúce sa vykonávania smernice 2002/15/ES až po zavedení technológie, ktorá umožní realizáciu účinných kontrol. Dovtedy sa takéto kontroly budú vykonávať výlučne v priestoroch dopravných podnikov.
Pozmeňujúci návrh 807
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2006/22/ES
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1
Každý členský štát zorganizuje kontroly tak, aby sa skontrolovali minimálne 3 % dní, ktoré odpracovali vodiči vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006, nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES.
Každý členský štát zorganizuje kontroly tak, aby sa skontrolovali minimálne 3 % dní, ktoré odpracovali vodiči vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006, nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES. Po cestných kontrolách a v prípade, že vodič nie je schopný predložiť jeden alebo viac požadovaných dokladov, sa vodičom umožní pokračovať v prepravnej operácii a prevádzkovateľ dopravy v členskom štáte usadenia je povinný predložiť požadované doklady prostredníctvom príslušných orgánov.
Pozmeňujúci návrh 808
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c
Smernica 2006/22/ES
Článok 2 – odsek 4
4.  Informácie predkladané Komisii v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 561/2006 obsahujú počet vodičov skontrolovaných pri cestnej kontrole, počet kontrol vykonaných v priestoroch podnikov, počet skontrolovaných pracovných dní a počet a druh hlásených porušení predpisov s poznámkou, či išlo o osobnú alebo nákladnú dopravu.
4.  Informácie predkladané Komisii v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 561/2006 obsahujú počet vodičov skontrolovaných pri cestnej kontrole, počet kontrol vykonaných v priestoroch podnikov, počet pracovných dní skontrolovaných v daných priestoroch a počet a druh hlásených porušení predpisov s poznámkou, či išlo o osobnú alebo nákladnú dopravu.
Pozmeňujúci návrh 809
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 5
(3a)  článok 5 sa nahrádza takto:
Článok 5
„Článok 5
Zosúladené kontroly
Zosúladené kontroly
Členské štáty najmenej šesťkrát do roka vykonávajú zosúladené cestné kontroly vodičov a vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadení (EHS) č. 3820/85 alebo (EHS) č. 3821/85. Takéto kontroly vykonávajú súčasne orgány zabezpečujúce dodržiavanie predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, každý konajúc na vlastnom území.
Členské štáty najmenej šesťkrát do roka vykonávajú zosúladené cestné kontroly a kontroly v priestoroch podnikov týkajúce sa vodičov a vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo (EÚ) č. 165/2014. Takéto kontroly vykonávajú súčasne orgány zabezpečujúce dodržiavanie predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, každý konajúc na vlastnom území. Súhrnné výsledky zosúladených kontrol sa zverejnia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.“
Pozmeňujúci návrh 810
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2006/22/ES
Článok 6 – odsek 1
1.  Kontroly v priestoroch podnikov sa organizujú so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade zistenia závažného porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo nariadenia (EÚ) č. 165/2014 alebo smernice 2002/15/ES pri cestnej kontrole.
1.  Kontroly v priestoroch podnikov sa organizujú so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade zistenia závažného porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 pri cestnej kontrole.
Pozmeňujúci návrh 811
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b
(4a)  V článku 7 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
b)   predkladá Komisii dvojročné štatistické výkazy podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3820/85;
b)   predkladá Komisii dvojročné štatistické výkazy podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 561/2006;“
Pozmeňujúci návrh 812
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno -a (nové)
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť
-a)  V článku 8 sa úvodná časť odseku 1 nahrádza takto:
1.   Dvojstranne sprístupnené informácie podľa článku 17 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3820/85 alebo článku 19 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3821/85 si vymieňajú určené orgány oznámené Komisii v súlade s článkom 7 ods. 2:
1.   Dvojstranne sprístupnené informácie podľa článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo článku 40 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 si vymieňajú určené orgány oznámené Komisii v súlade s článkom 7:
Pozmeňujúci návrh 813
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b
b)  na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu v jednotlivých prípadoch.
b)  na základe osobitnej žiadosti členského štátu v jednotlivých prípadoch za predpokladu, že požadované informácie nie sú dostupné priamym nahliadnutím do vnútroštátnych elektronických registrov uvedených v článku 16 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
Pozmeňujúci návrh 814
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 1a – pododsek 1
1a.  Členský štát predkladá informácie, o ktoré ho požiadali iné členské štáty podľa odseku 1 písm. b) tohto článku, do 25 pracovných dní od doručenia predmetnej žiadosti v prípadoch, ktoré si vyžadujú hĺbkové preskúmanie alebo zahŕňajú kontroly v priestoroch dotknutých podnikov. Členské štáty sa môžu vzájomne dohodnúť na kratšej lehote. V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si vyžadujú jednoduchý náhľad do registrov, napríklad do systému hodnotenia rizikovosti, sa vyžiadaná informácia poskytne do troch pracovných dní.
1a.  Členský štát predkladá informácie, o ktoré požiadali iné členské štáty podľa odseku 1 písm. b) tohto článku, do 10 pracovných dní od doručenia predmetnej žiadosti. V riadne odôvodnených prípadoch, ktoré si vyžadujú hĺbkové preskúmanie alebo zahŕňajú kontroly v priestoroch dotknutých podnikov, je táto lehota 20 pracovných dní. Členské štáty sa môžu vzájomne dohodnúť na kratšej lehote. V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si vyžadujú jednoduchý náhľad do registrov, napríklad do systému hodnotenia rizikovosti, sa vyžiadaná informácia poskytne do troch pracovných dní.
Pozmeňujúci návrh 815
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 1 a – pododsek 2
Ak členský štát, ktorému je doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do 10 pracovných dní. Žiadajúci členský štát doplní odôvodnenie žiadosti. Ak to nie je možné, členský štát môže danú žiadosť zamietnuť.
Ak členský štát, ktorému je doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do piatich pracovných dní. Žiadajúci členský štát doplní odôvodnenie žiadosti. Ak to nie je možné, členský štát môže danú žiadosť zamietnuť.
Pozmeňujúci návrh 816
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 1 a – pododsek 3
Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom do 10 pracovných dní s udaním dôvodov informuje žiadajúci členský štát. Dotknuté členské štáty nadviažu diskusiu s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému.
Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, členský štát, ktorému je doručená žiadosť, o tom do piatich pracovných dní informuje žiadajúci členský štát, pričom riadne odôvodní náročnosť alebo nemožnosť poskytnutia príslušných informácií. Dotknuté členské štáty nadviažu diskusiu s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému.
Pozmeňujúci návrh 817
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 1 a – pododsek 3 a (nový)
Ak sa Komisia dozvie o pretrvávajúcom probléme pri výmene informácií alebo o trvalom odmietaní poskytovať informácie, môže prijať všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie vrátane prípadného začatia vyšetrovania a v konečnom dôsledku aj uplatnenia sankcií voči členskému štátu.
Pozmeňujúci návrh 818
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b a (nové)
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 2
ba)  odsek 2 sa nahrádza takto:
2.  Členské štáty sa snažia o vytvorenie systémov na elektronickú výmenu informácií. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 definuje spoločnú metodiku účinnej výmeny informácií.
2.  Odchylne od článku 21 smernice 2014/67/EÚ sa výmena informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ktorá je ustanovená v odsekoch 1 a 1a tohto článku, vykonáva prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorý bol zriadený nariadením (EÚ) č. 1024/2012. Príslušné orgány členských štátov majú priamy prístup v reálnom čase k údajom vo vnútroštátnych elektronických registroch prostredníctvom Európskeho registra podnikov cestnej dopravy (ERRU), ako sa uvádza v článku 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
Pozmeňujúci návrh 819
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b b (nové)
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 2 a
bb)  v článku 8 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Komisia vyvinie elektronickú aplikáciu spoločnú pre všetky členské štáty EÚ, ktorá do roku 2020 poskytne inšpektorom priamy prístup v reálnom čase do systémov ERRU a IMI počas cestných kontrol a kontrol v priestoroch podnikov. Táto aplikácia sa vyvinie prostredníctvom pilotného projektu.“,
Pozmeňujúci návrh 820
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a
Smernica 2006/22/ES
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví spoločný vzorec na výpočet rizikovosti podnikov, v ktorom sa zohľadní počet, závažnosť a frekvencia výskytu porušení, ako aj výsledky kontrol, pri ktorých sa nezistilo žiadne porušenie, a takisto skutočnosť, či podnik pôsobiaci v cestnej doprave využíva inteligentný tachograf podľa kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 165/2014 vo všetkých svojich vozidlách. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2 tejto smernice.
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom stanoviť spoločný vzorec na výpočet rizikovosti podnikov, v ktorom sa zohľadní počet, závažnosť a frekvencia výskytu porušení, ako aj výsledky kontrol, pri ktorých sa nezistilo žiadne porušenie, a takisto skutočnosť, či podnik pôsobiaci v cestnej doprave využíva inteligentný tachograf podľa kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 165/2014 vo svojich vozidlách.
Pozmeňujúci návrh 821
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b a (nové)
Smernica 2006/22/ES
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1
ba)  v odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:
3.  Východiskový zoznam porušení nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 je stanovený v prílohe III.
3.  Východiskový zoznam porušení nariadení (ES) č. 561/2006 a () č. 165/2014 je stanovený v prílohe III.
Pozmeňujúci návrh 822
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b b (nové)
Smernica 2006/22/ES
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2
bb)  v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:
Na účely vydania usmernení o posudzovaní závažnosti porušení nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 môže Komisia v prípade potreby a v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 prispôsobiť prílohu III na účely vytvorenia usmernení o spoločnom súbore porušení predpisov, v rozdelení do kategórií podľa ich závažnosti.
„Na účely vydania usmernení o posudzovaní závažnosti porušení nariadení (ES) č. 561/2006 alebo () č. 165/2014 je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohu III na účely vytvorenia usmernení o spoločnom súbore porušení predpisov, v rozdelení do kategórií podľa ich závažnosti.“;
Pozmeňujúci návrh 823
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b c (nové)
Smernica 2006/22/ES
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 3
bc)  v odseku 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:
Kategória najzávažnejších porušení predpisov by mala zahŕňať tie porušenia, kde pri nedodržaní príslušných ustanovení nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 vzniká vysoké riziko úmrtia alebo vážnej ujmy na zdraví.
„Kategória najzávažnejších porušení predpisov by mala zahŕňať tie porušenia, kde pri nedodržaní príslušných ustanovení nariadení (ES) č. 561/2006 alebo () č. 165/2014 vzniká vysoké riziko úmrtia alebo vážnej ujmy na zdraví.“;
Pozmeňujúci návrh 824
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c
Smernica 2006/22/ES
Článok 9 – odsek 4
4.  S cieľom uľahčiť cielené cestné kontroly sú údaje vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti v čase kontroly dostupné všetkým príslušným kontrolným orgánom dotknutého členského štátu.
4.  S cieľom uľahčiť cielené cestné kontroly sú údaje vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti a vo vnútroštátnych registroch dopravných podnikov a činností v čase kontroly dostupné všetkým príslušným kontrolným orgánom dotknutého členského štátu prinajmenšom prostredníctvom elektronickej aplikácie spoločnej pre všetky členské štáty, vďaka ktorej budú mať priamy prístup v reálnom čase do systému ERRU.
Pozmeňujúci návrh 825
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c
Smernica 2006/22/ES
Článok 9 – odsek 5
5.  Členské štáty na požiadanie alebo priamo sprístupňujú informácie vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti všetkým príslušným orgánom iných členských štátov v súlade s lehotami stanovenými v článku 8.
5.  Členské štáty priamo sprístupňujú informácie vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti prostredníctvom interoperabilných vnútroštátnych elektronických registrov uvedených v článku 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009 všetkým príslušným orgánom iných členských štátov. V tejto súvislosti sa výmena informácií a údajov o porušeniach predpisov zo strany prevádzkovateľov dopravy a o hodnotení rizikovosti sústreďuje a uskutočňuje prostredníctvom prepojenia, ktoré zabezpečuje systém ERRU medzi rôznymi vnútroštátnymi registrami v členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 826
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Smernica 2006/22/ES
Článok 11 – odsek 3
3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí spoločnú koncepciu zaznamenávania a kontrolovania období inej práce, ako sa vymedzuje v článku 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 561/2006, ako aj minimálne týždňových období, počas ktorých sa vodič nachádza mimo vozidla. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2.;
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty, ktorými určí spoločnú koncepciu zaznamenávania a kontrolovania období inej práce, ako sa vymedzuje v článku 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 561/2006, vrátane formy zaznamenávania a osobitných prípadov, v ktorých sa má uskutočňovať, ako aj zaznamenávania a kontrolovania minimálne týždňových období, počas ktorých sa vodič nachádza mimo vozidla a nemôže s daným vozidlom vykonávať žiadnu činnosť.
Pozmeňujúci návrh 827
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 12
8a)  článok 12 sa nahrádza takto:
Článok 12
Článok 12
Postup výboru
Postup výboru
1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3821/85.
1.  Komisii pomáha výbor zriadený článkom 42 ods. 1 nariadenia () č. 165/2014. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.
Pozmeňujúci návrh 828
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 b (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 13 – písmeno b
8b)  V článku 13 sa písmeno b) nahrádza takto:
b)  napomáhať súdržnosti prístupu orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov a harmonizovanému výkladu nariadenia (EHS) č. 3820/85 zo strany orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov;
„b) napomáhať súdržnosti prístupu orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov a harmonizovanému výkladu nariadenia (ES) č. 561/2006 zo strany orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov;
Pozmeňujúci návrh 829
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 c (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 14
8c)  Článok 14 sa nahrádza takto:
Článok 14
„Článok 14
Rokovania s tretími krajinami
Rokovania s tretími krajinami
Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice začne Spoločenstvo rokovania s príslušnými tretími krajinami na účely uplatňovania pravidiel, ktoré sú rovnocenné s pravidlami ustanovenými v tejto smernici.
Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice začne Únia rokovania s príslušnými tretími krajinami na účely uplatňovania pravidiel, ktoré sú rovnocenné s pravidlami ustanovenými v tejto smernici.
Do skončenia týchto rokovaní zahrnú členské štáty údaje o kontrolách vykonaných na vozidlách z tretích krajín do svojich oznámení pre Komisiu, ako je ustanovené v článku 16 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3820/85.
Do skončenia týchto rokovaní zahrnú členské štáty údaje o kontrolách vykonaných na vozidlách z tretích krajín do svojich oznámení pre Komisiu, ako je ustanovené v článku 17 nariadenia (ES) č. 561/2006.
Pozmeňujúci návrh 830
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 d (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 15
8d)  Článok 15 sa nahrádza takto:
Článok 15
„Článok 15
Aktualizácia príloh
Aktualizácia príloh
Zmeny a doplnenia príloh, ktoré sú potrebné na ich prispôsobenie vývoju v oblasti osvedčených postupov, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy I a II na účely potrebného prispôsobenia vývoju v oblasti osvedčených postupov.“
Pozmeňujúci návrh 831
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 e (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 15 a (nový)
8e)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 15a
Vykonávanie delegovania právomoci
1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 3 a článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 3 a článku 15 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 3 a článku 15 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“
Pozmeňujúci návrh 832
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a (nové)
Smernica 2006/22/ES
Príloha I – časť A – bod 1
-a)  V časti A sa bod 1 nahrádza takto:
1.  denné a týždenné časy jazdy, prestávky a doby denného a týždenného odpočinku; taktiež záznamové listy z predchádzajúcich dní, ktoré sa musia uchovávať vo vozidle v súlade s článkom 15 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 3821/85, a/alebo údaje uložené za rovnaké obdobie na karte vodiča a/alebo v pamäti záznamového zariadenia v súlade s prílohou II tejto smernice a/alebo vo výtlačkoch;
1.denné a týždenné časy jazdy, prestávky a doby denného a týždenného odpočinku; taktiež záznamové listy z predchádzajúcich dní, ktoré sa musia uchovávať vo vozidle v súlade s článkom 36 ods. 1 a 2 nariadenia () č. 165/2014, a/alebo údaje uložené za rovnaké obdobie na karte vodiča a/alebo v pamäti záznamového zariadenia v súlade s prílohou II tejto smernice a/alebo vo výtlačkoch;
Pozmeňujúci návrh 833
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a a (nové)
Smernica 2006/22/ES
Príloha I – časť A – bod 2
-aa)  V časti A sa bod 2 nahrádza takto:
2.   za obdobie uvedené v článku 15 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 3821/85 akékoľvek prípady prekročenia povolenej rýchlosti vozidla, vymedzené ako každé obdobie trvajúce dlhšie ako jedna minúta, počas ktorého rýchlosť vozidla prekročila 90 km/h pre vozidlá kategórie N3 alebo 105 km/h pre vozidlá kategórie M3 (kategórie N3 a M3 sú vymedzené v prílohe II časti A smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel1a;
2. za obdobie uvedené v článku 36 ods. 1 a 2 nariadenia () č. 165/2014 akékoľvek prípady prekročenia povolenej rýchlosti vozidla, vymedzené ako každé obdobie trvajúce dlhšie ako jedna minúta, počas ktorého rýchlosť vozidla prekročila 90 km/h pre vozidlá kategórie N3 alebo 105 km/h pre vozidlá kategórie M3 (kategórie N3 a M3 sú vymedzené v smernici 2007/46/ES1a);
__________________
__________________
1a Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/28/ES (Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 27).
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica).
Pozmeňujúci návrh 834
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a b (nové)
Smernica 2006/22/ES
Príloha I – časť A – bod 4
-ab)  V časti A sa bod 4 nahrádza takto:
(4)  správne fungovanie záznamového zariadenia (zistenie možného zneužitia zariadenia a/alebo karty vodiča a/alebo záznamových listov) alebo prípadne prítomnosť dokumentov uvedených v článku 14 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 3820/85;
„(4) správne fungovanie záznamového zariadenia (zistenie možného zneužitia zariadenia a/alebo karty vodiča a/alebo záznamových listov) alebo prípadne prítomnosť dokumentov uvedených v článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006;“
Pozmeňujúci návrh 835
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2006/22/ES
Príloha I – časť A – bod 6
(6)  týždenný pracovný čas podľa článkov 4 a 5 smernice 2002/15/ES.
(6)  týždenný pracovný čas podľa článkov 4 a 5 smernice 2002/15/ES za predpokladu, že technológia umožňuje vykonávanie účinných kontrol.
Pozmeňujúci návrh 836
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b a (nové)
Smernica 2006/22/ES
Príloha I – časť B – odsek 2
ba)  V časti B sa odsek 2 nahrádza takto:
Členské štáty môžu prípadne pri zistení porušenia predpisu preveriť spoluzodpovednosť ďalších podnecovateľov alebo vedľajších účastníkov v dopravnom reťazci, akými sú napríklad odosielatelia, zasielatelia alebo dodávatelia, vrátane preverenia, či sú zmluvy o poskytnutí dopravných služieb v súlade s nariadeniami (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.
„Členské štáty môžu prípadne pri zistení porušenia predpisu preveriť spoluzodpovednosť ďalších podnecovateľov alebo vedľajších účastníkov v dopravnom reťazci, akými sú napríklad odosielatelia, zasielatelia alebo dodávatelia, vrátane preverenia, či sú zmluvy o poskytnutí dopravných služieb v súlade s nariadeniami (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014.
Pozmeňujúci návrh 837
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1
1a.  Uvedené špecifické pravidlá platia pre vodičov, ktorých zamestnávajú podniky usadené v členskom štáte, ktoré prijmú jedno z nadnárodných opatrení uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) smernice 96/71/ES.
2.  Členské štáty pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 1073/2009 neuplatňujú článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c) smernice 96/71/ES na vodičov v odvetví cestnej dopravy zamestnaných v podnikoch uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) uvedenej smernice, ak obdobie ich vyslania na ich územie sú 3 dni alebo menej počas jedného kalendárneho mesiaca.
2.  Keď vodič vykonáva bilaterálne dopravné operácie, nepovažuje sa za vyslaného na účely smernice 96/71/ES.
Na účely tejto smernice sa bilaterálnou dopravnou operáciou v spojení s tovarom rozumie preprava tovaru na základe zmluvy o preprave z členského štátu usadenia, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 8 nariadenia (ES) č. 1071/2009, do iného členského štátu alebo tretej krajiny, alebo z iného členského štátu alebo tretej krajiny do členského štátu usadenia.
2a.  Od dátumu, keď vodiči ručne zaznamenajú údaje o prekročení hraníc, ako sa vyžaduje v článku 34 ods. 7 pododseku 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, členské štáty tiež uplatňujú výnimku stanovenú v odseku 2 vo vzťahu k preprave tovaru, ak:
—  vodič, ktorý vykonáva bilaterálnu dopravnú operáciu, dodatočne k nej vykoná najviac jednu činnosť nakládky a/alebo vykládky v členských štátoch alebo tretích krajinách, cez ktoré prechádza, za predpokladu, že vodič tovar nenaloží a nevyloží v tom istom členskom štáte.
Ak po bilaterálnej dopravnej operácii, ktorá sa začala v členskom štáte usadenia a počas ktorej sa nevykonala žiadna dodatočná činnosť, nasleduje bilaterálna dopravná operácia do členského štátu usadenia, výnimka sa uplatňuje najviac na dve dodatočné činnosti nakládky a/alebo vykládky v súlade s podmienkami uvedenými vyššie.
Táto výnimka sa uplatňuje iba do dátumu, keď sa inteligentný tachograf, ktorý spĺňa požiadavku na zaznamenávanie prekročenia hraníc a dodatočné činnosti uvedené v článku 8 ods. 1 pododseku 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, namontuje do vozidiel registrovaných v členských štátoch prvýkrát, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 pododseku 2 uvedeného nariadenia. Od tohto dátumu sa výnimka uvedená v prvom pododseku vzťahuje výlučne na vodičov, ktorí používajú vozidlá vybavené inteligentným tachografom podľa článkov 8, 9 a 10 uvedeného nariadenia.
2b.  Vodič vykonávajúci príležitostnú alebo pravidelnú medzinárodnú prepravu cestujúcich, ako je vymedzená v nariadení (ES) č. 1073/2009, sa nepovažuje za vyslaného na účely smernice 96/71/ES, ak:
—  zbiera cestujúcich v členskom štáte svojho sídla a vysádza ich v inom členskom štáte alebo tretej krajine; alebo
—  zbiera cestujúcich v členskom štáte alebo tretej krajine a vysádza ich v členskom štáte svojho sídla; alebo
–  zbiera a vysádza cestujúcich v členskom štáte svojho sídla na účely miestnych exkurzií vymedzených v nariadení (ES) č. 1073/2009.
2c.  Vodič, ktorý vykonáva kabotáž, ako je vymedzená v nariadeniach (ES) č. 1072/2009 a 1073/2009, sa považuje za vyslaného v zmysle smernice 96/71/ES.
2d.  Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 smernice 96/71/ES sa vodič nepovažuje za vyslaného na územie členského štátu, cez ktorý prechádza bez naloženia alebo vyloženia nákladu a bez vyzdvihnutia alebo vysadenia cestujúcich.
2e.  Ak vodič uskutočňuje počiatočný alebo záverečný cestný úsek kombinovanej dopravy, ako sa vymedzuje v smernici 92/106/EHS, vodič sa nepovažuje za vyslaného na účely smernice 96/71/ES, ak daný cestný úsek samostatne pozostáva z bilaterálnych dopravných operácií vymedzených v odseku 2.
2f.  Členské štáty zabezpečia, aby v súlade so smernicou 2014/67/EÚ podmienky zamestnania uvedené v článku 3 smernice 96/71/ES, ktoré sú ustanovené v kolektívnych zmluvách v súlade s článkom 3 ods. 1 a ods. 8 uvedenej smernice, boli sprístupnené prístupným a transparentným spôsobom dopravným podnikom z iných členských štátov a vyslaným vodičom. Príslušné informácie sa týkajú najmä rôznych odmien a ich zložiek vrátane zložiek odmien stanovených v kolektívnych zmluvách platných na miestnej alebo regionálnej úrovni, metód výpočtu splatných odmien a prípadne kritérií klasifikácie do rôznych mzdových kategórií. V súlade so smernicou (EÚ) 2018/957/EÚ, ktorou sa mení smernica 96/71/ES, dopravné podniky nesmú byť sankcionované za nedodržanie zložiek odmeny, metód výpočtu splatných odmien a prípadne kritérií klasifikácie do rôznych mzdových kategórií, ktoré nie sú verejne dostupné.
2g.  Dopravným podnikom so sídlom v inom ako členskom štáte nesmú byť poskytnuté výhodnejšie podmienky než podnikom so sídlom v niektorom členskom štáte.
Pri poskytovaní prístupu na trh EÚ podnikom cestnej dopravy so sídlom v tretích krajinách členské štáty v bilaterálnych dohodách s týmito tretími krajinami uplatnia opatrenia rovnocenné so smernicou 96/71/ES a touto smernicou [XX/XX] (lex specialis). Členské štáty tiež usilujú o uplatnenie takýchto rovnocenných opatrení v rámci multilaterálnych dohôd s tretími krajinami. Členské štáty oznámia Komisii príslušné ustanovenia svojich bilaterálnych a multilaterálnych dohôd s tretími krajinami.
Na účely zabezpečenia primeranej kontroly týchto rovnocenných opatrení pri vysielaní prevádzkovateľmi z tretích krajín členské štáty zabezpečia, aby revidované pravidlá v nariadení (EÚ) XXX/XXX týkajúce sa určovania polohy pomocou tachografu [nariadenie, ktorým sa mení nariadenie 165/2014], boli vykonávané v rámci Európskej dohody o práci posádok vozidiel pôsobiacich v medzinárodnej cestnej doprave AETR.
Pozmeňujúci návrh 838
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2
Ak je obdobie vyslania dlhšie než 3 dni, členské štáty uplatňujú článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c) smernice 96/71/ES na celé obdobie vyslania vodičov na ich územie počas jedného kalendárneho mesiaca, ako sa uvádza v prvom pododseku.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 839
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – úvodná časť
3.   Na účely výpočtu období vyslania vodičov uvedených v odseku 2:
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 840
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – písmeno a
a)   denný pracovný čas kratší než šesť hodín strávený na území hostiteľského členského štátu sa považuje za pol pracovného dňa;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 841
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – písmeno b
b)   šesť- alebo viachodinový denný pracovný čas strávený na území hostiteľského členského štátu sa považuje za plný pracovný deň;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 842
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – písmeno c
c)  prestávky a čas odpočinku, ako aj čas pracovnej pohotovosti strávené na území hostiteľského členského štátu sa považujú za pracovný čas.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 843
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – úvodná časť
4.  Členské štáty môžu stanoviť len tieto administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia:
4.  Odchylne od článku 9 smernice 2014/67/EÚ môžu členské štáty stanoviť len tieto administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia:
Pozmeňujúci návrh 844
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – úvodná časť
a)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy so sídlom v inom členskom štátne povinnosť zaslať vnútroštátnemu príslušnému orgánu vyhlásenie o vyslaní pracovníkov najneskôr pri začiatku ich vyslania, a to v elektronickej podobe a úradnom jazyku predmetného hostiteľského členského štátu alebo v anglickom jazyku len s týmito údajmi:
a)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy so sídlom v inom členskom štátne povinnosť predložiť najneskôr na začiatku vyslania pracovníkov príslušným vnútroštátnym orgánom členského štátu, do ktorého je vodič vyslaný, vyhlásenie a každú jeho aktualizáciu v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorý bol zriadený nariadením (EÚ) č. 1024/2012, v úradnom jazyku Európskej únie len s týmito údajmi:
Pozmeňujúci návrh 845
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod i
i)  totožnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy;
i)  totožnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy prostredníctvom jeho daňového identifikačného čísla v rámci Spoločenstva alebo čísla licencie Spoločenstva;
Pozmeňujúci návrh 846
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod iii
iii)  predpokladaný počet a totožnosť vyslaných vodičov;
iii)  informácie o vyslanom vodičovi vrátane týchto údajov: totožnosť, krajina pobytu, krajina odvodu sociálnych príspevkov, číslo sociálneho zabezpečenia a číslo vodičského preukazu;
Pozmeňujúci návrh 847
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod iv
iv)  predpokladané trvanie vyslania, jeho začiatok a koniec;
iv)  predpokladaný dátum začiatku, odhadované trvanie a dátum konca vyslania, ako aj právo uplatniteľné na pracovnú zmluvu;
Pozmeňujúci návrh 848
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod iv a (nový)
iva)  v prípade prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy: totožnosť a kontaktné údaje príjemcov za predpokladu, že prevádzkovateľ dopravy nepoužíva e-CMR;
Pozmeňujúci návrh 849
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod vi a (nový)
via)  v prípade prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy: adresy naložení a vyložení za predpokladu, že prevádzkovateľ dopravy nepoužíva e-CMR.
Pozmeňujúci návrh 850
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno b
b)  uložiť vodičovi povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu vyhlásenia o vyslaní a dôkaz o tom, že prepravná operácia sa uskutočňuje v hostiteľskom členskom štáte, napríklad elektronický nákladný list (e-CMR) alebo dôkaz uvedený v článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009;
b)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť zabezpečiť, aby mal vodič na požiadanie pri cestnej kontrole k dispozícii v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu vyhlásenia a dôkaz o tom, že prepravná operácia sa uskutočňuje v hostiteľskom členskom štáte, napríklad elektronický nákladný list (e-CMR) alebo dôkaz uvedený v článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009;
Pozmeňujúci návrh 851
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno c
c)  uložiť vodičovi povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť záznamy tachografu, a predovšetkým kódy členských štátov, v ktorých sa vodič nachádzal pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy alebo kabotáže;
c)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť zabezpečiť, aby mal vodič na požiadanie pri cestnej kontrole k dispozícii záznamy tachografu, a predovšetkým kódy členských štátov, v ktorých sa vodič nachádzal pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy alebo kabotáže;
Pozmeňujúci návrh 852
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno c a (nové)
ca)  počas cestných kontrol uvedených v písmenách b) a c) tohto článku sa vodič môže obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú osobu alebo subjekt, ktorí môžu poskytnúť požadované dokumenty;
Pozmeňujúci návrh 854
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno d
d)  uložiť vodičovi povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu pracovnej zmluvy alebo rovnocenného dokladu v zmysle článku 3 smernice Rady 91/533/EHS20 v preklade do jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu alebo do anglického jazyka;
vypúšťa sa
__________________
20 Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).
22.3.2019 A8-0206/855
Pozmeňujúci návrh 855
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno e
e)  uložiť vodičovi povinnosť na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu výplatných pások z uplynulých dvoch mesiacov; počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť túto kópiu;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 853
Návrh smernice
Článok 2– odsek 4 – písmeno f
f)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť na žiadosť orgánov hostiteľského členského štátu po období vyslania vodiča v primeranej lehote dodať v papierovej alebo elektronickej podobe kópie dokumentov uvedených v písmenách b), c) a e).
f)   uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť na žiadosť orgánov hostiteľského členského štátu, do ktorého je vodič vyslaný, po období vyslania vodiča [...], posielať prostredníctvom verejného rozhrania systému IMI kópie dokumentov uvedených v písmenách b) a c), ako aj doklady týkajúce sa odmien vyslaných vodičov, ktoré sa vzťahujú na obdobie vyslania, a ich pracovnú zmluvu alebo rovnocenný doklad v zmysle článku 3 smernice Rady 91/533/EHS1a, časové výkazy týkajúce sa práce vodiča a potvrdenie o platbách.
Prevádzkovateľ cestnej dopravy poskytne požadovanú dokumentáciu prostredníctvom verejného rozhrania systému IMI do dvoch mesiacov od dátumu žiadosti.
V prípade, že prevádzkovateľ cestnej dopravy neposkytne všetku požadovanú dokumentáciu prostredníctvom verejného rozhrania systému IMI v rámci stanovenej lehoty, príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa vyslanie uskutočnilo, môžu v súlade s článkami 6 a 7 smernice 2014/67 požiadať o pomoc príslušné orgány členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ sídlo. Ak sa takáto žiadosť podá prostredníctvom systému IMI, príslušné orgány členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ sídlo, majú prístup k vyhláseniu o vyslaní a k iným relevantným informáciám, ktoré prevádzkovateľ predložil prostredníctvom verejného rozhrania systému IMI.
Príslušné orgány členského štátu usadenia prevádzkovateľa zabezpečia, aby sa dokumenty požadované príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom sa vyslanie uskutočnilo, poskytli prostredníctvom systému IMI do 25 pracovných dní od dátumu žiadosti.
__________________
1a Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).
Pozmeňujúci návrh 856
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5
5.  Na účely odseku 4 písm. a) môže prevádzkovateľ cestnej dopravy poskytnúť vyhlásenie o vyslaní vodiča, ktoré sa vzťahuje na maximálne šesťmesačné obdobie.
5.  Na účely odseku 4 písm. a) môže prevádzkovateľ cestnej dopravy poskytnúť vyhlásenie, ktoré sa vzťahuje na maximálne šesťmesačné obdobie.
Pozmeňujúci návrh 857
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5 a (nový)
5a.  Informácie z vyhlásení sa uchovávajú v databáze systému IMI počas obdobia 18 mesiacov na kontrolné účely a sú prístupné priamo a v reálnom čase všetkým príslušným orgánom iných členských štátov určeným v súlade s článkom 3 smernice 2014/67/EÚ, článkom 18 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a článkom 7 smernice 2006/22/ES.
Príslušný vnútroštátny orgán môže sociálnym partnerom umožniť prístup k informáciám v súlade s vnútroštátnym právnymi predpismi a postupmi za predpokladu, že tieto informácie:
–  sa týkajú vyslania na územie dotknutého členského štátu,
–  slúžia na účely presadzovania pravidiel o vysielaní, a
–  spracovanie údajov je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.
Pozmeňujúci návrh 858
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5 b (nový)
5b.  Komisia prijme vykonávacie akty, prostredníctvom ktorých vytvorí štandardizované formuláre vo všetkých úradných jazykoch Únie, ktoré sa majú používať na predkladanie vyhlásení prostredníctvom verejného rozhrania systému IMI, bližšie určí funkcie vyhlásenia v systéme IMI a spôsob, ako sa informácie uvedené v odseku 4 písm. a) bodoch i) až via) majú vo vyhlásení uvádzať, a zabezpečí, aby sa tieto informácie z vyhlásení automaticky prekladali do jazyka hostiteľského členského štátu. Vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 2a ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 859
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5 c (nový)
5c.   Členské štáty sa vyhýbajú zbytočným oneskoreniam pri vykonávaní kontrolných opatrení, ktoré môžu mať vplyv na trvanie a dátumy vyslania.
Pozmeňujúci návrh 860
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5 d (nový)
5d.   Príslušné orgány v členských štátoch úzko spolupracujú a poskytujú si vzájomnú pomoc a všetky príslušné informácie v rámci podmienok stanovených v smernici 2014/67/EÚ a v nariadení (ES) č. 1071/2009.
Pozmeňujúci návrh 861
Návrh smernice
Článok 2 a (nový)
Článok 2a
1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 862
Návrh smernice
Článok 2 b (nový)
Článok 2b
Členské štáty stanovia sankcie voči odosielateľom, zasielateľom, dodávateľom a subdodávateľom za neplnenie ustanovení článku 2 tejto smernice, ak vedia alebo by vzhľadom na všetky relevantné okolnosti mali vedieť, že nimi objednané dopravné služby predstavujú porušenie tejto smernice.
Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia ustanovení tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané, odrádzajúce a nediskriminačné.
Pozmeňujúci návrh 863
Návrh smernice
Článok 2 c (nový)
Článok 2c
Komisia posúdi existujúce nástroje a najlepšie postupy podporujúce sociálne zodpovedné správanie všetkých subjektov v dodávateľskom reťazci tovaru a predloží legislatívny návrh na prípadné zriadenie európskej platformy dôvery do ... [dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 864
Návrh smernice
Článok 2 d (nový)
Článok 2d
Inteligentné presadzovanie
1.   Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2014/67/EÚ, a s cieľom ďalej presadzovať povinnosti stanovené v článku 2 tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území uplatňovala koherentná vnútroštátna stratégia presadzovania práva. Táto stratégia sa zameria na podniky hodnotené ako vysoko rizikové, ako sa uvádza v článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES.
2.   Každý členský štát zabezpečí, aby kontroly stanovené v článku 2 smernice 2006/22/ES v relevantných prípadoch zahŕňali kontroly vyslania a aby sa takéto kontroly vykonávali bez diskriminácie, najmä bez diskriminácie na základe evidenčných čísel vozidiel použitých pri vyslaní.
3.   Členské štáty sa zamerajú na tie podniky, ktoré sú klasifikované ako podniky so zvýšeným rizikom porušovania ustanovení článku 2 tejto smernice, ktoré sa na nich vzťahujú. Na tieto účely členské štáty v rámci systému hodnotenia rizikovosti, ktorý zaviedli podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES a ktorý rozšírili v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, považujú riziko takýchto porušení predpisov za riziko samo o sebe.
4.   Na účely odseku 3 majú členské štáty prístup k relevantným informáciám a údajom zaznamenávaným, spracúvaným alebo ukladaným prostredníctvom inteligentného tachografu uvedeného v kapitole II nariadenia (EÚ) č. 165/2014, vo vyhláseniach o vyslaní uvedených v článku 2 ods. 4 tejto smernice a v elektronických prepravných dokumentoch, ako sú elektronické nákladné listy na základe Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (eCMR).
5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom stanoviť charakteristiky údajov, ku ktorým majú členské štáty prístup, podmienky ich využívania a technické špecifikácie na ich prenos alebo prístup k nim, pričom uvedie najmä:
a)   podrobný zoznam informácií a údajov, ku ktorým príslušné vnútroštátne orgány musia mať prístup, ktoré musia zahŕňať aspoň čas a miesto prekročenia hraníc, operácie nakládky a vykládky, evidenčné číslo vozidla a údaje o vodičovi;
b)   prístupové práva príslušných orgánov v prípade potreby rozlíšené podľa druhu príslušných orgánov, druhu prístupu a účelu, na ktorý sa údaje používajú;
c)   technické špecifikácie na prenos údajov alebo na prístup k údajom uvedeným v písmene a) v relevantných prípadoch vrátane maximálneho obdobia uchovávania údajov, rozlíšeného v prípade potreby podľa druhu údajov.
6.   Žiadne osobné údaje uvedené v tomto článku sa nesmú sprístupňovať ani uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli tieto údaje zozbierané alebo na ktoré prebieha ich ďalšie spracúvanie. Len čo tieto údaje už nie sú na dané účely potrebné, zničia sa.
7.   Členské štáty aspoň trikrát do roka vykonajú zosúladené cestné kontroly týkajúce sa vyslania, ktoré možno uskutočňovať spolu s kontrolami, ktoré sa vykonávajú v súlade s článkom 5 smernice 2006/22/ES. Takéto kontroly vykonajú súčasne vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie pravidiel v oblasti vysielania z dvoch alebo viacerých členských štátov, a to každý na svojom vlastnom území. Po vykonaní zosúladených cestných kontrol si členské štáty vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.
Súhrnné výsledky zosúladených kontrol sa zverejnia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Pozmeňujúci návrh 865
Návrh smernice
Článok 2 e (nový)
Článok 2e
Zmena nariadenia (EÚ) č. 1024/2012
Do prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1024/2012 sa dopĺňajú tieto body:
„12a. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS: Článok 8
12b.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy: článok 2 ods. 5.
Pozmeňujúci návrh 866
Návrh smernice
Článok 3
Článok 3
Podávanie správ a preskúmanie
1.  Komisia [do 3 rokov od dátumu transpozície tejto smernice] posúdi vykonávanie tejto smernice, predovšetkým vplyvu článku 2 a o uplatňovaní smernice podá správu Európskemu parlamentu a Rade. K správe Komisie sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh.
1.  Členské štáty každoročne podávajú Komisii správu o vykonávaní tejto smernice, najmä o vykonávaní inteligentného presadzovania uvedeného v článku 2d a o možných ťažkostiach s presadzovaním.
S cieľom umožniť posúdenie účinnosti informácií o presadzovaní správa obsahuje informácie o účinnosti:
–  inteligentného tachografu uvedeného v kapitole II nariadenia (EÚ) č. 165/2014;
–  používania IMI uvedených v článku 2 ods. 5a a v článku 5b tejto smernice;
–  používania elektronických dopravných dokumentov, ako sú elektronické nákladné listy podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (CMR);
–  výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi prostredníctvom ERRU a IMI, ako aj informácií o efektívnosti prístupu orgánov priamo a v reálnom čase k ERRU a IMI prostredníctvom žiadosti EÚ počas cestných kontrol uvedených v článkoch 8 a 9 smernice 2006/22/ES; a
–  vykonávania vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pomôcť vodičom a všetkým ostatným subjektom zúčastneným v procese vrátane podnikov, správnych orgánov a inšpektorov prispôsobiť sa novým pravidlám a požiadavkám, ktoré sa ich týkajú.
2.  Komisia po predložení správy uvedenej v odseku 1 túto smernicu pravidelne posudzuje a výsledky posúdenia prekladá Európskemu parlamentu a Rade.
2.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa upresní formát a usmernenia pre podávanie správ uvedené v odseku 1.
Tieto vykonávacie akty môžu obsahovať pravidlá vyžadujúce, aby členské štáty poskytli Komisii údaje o dopravných tokoch a údaje o členských štátoch registrácie vozidiel zhromaždených mýtnymi systémami v členských štátoch, ak takéto údaje existujú, na účely posúdenia účinnosti uplatňovania tejto smernice.
3.  K správam uvedeným v odsekoch 1 a 2 sa prípadne priložia príslušné návrhy.
3.  Najneskôr do 31. decembra 2025 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a účinkoch tejto smernice, najmä pokiaľ ide o účinnosť presadzovania, vrátane analýzy nákladov a prínosov používania snímačov zaťaženia na účely automatického zaznamenávania bodov nakládky/vykládky. K správe Komisie sa v prípade potreby priloží legislatívny návrh. Táto správa sa zverejní.
Pozmeňujúci návrh 867
Návrh smernice
Článok 3 a (nový)
Článok 3a
Odborná príprava
V záujme zabezpečenia súladu s ustanoveniami tejto smernice Komisia a členské štáty zavedú komplexný a integrovaný program odbornej prípravy a prispôsobenia sa novým pravidlám a požiadavkám, čo sa týka vodičov a všetkých ostatných subjektov zapojených do postupu, podnikov, správnych orgánov a inšpektorov.
Pozmeňujúci návrh 868
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do […] [lehota na transpozíciu bude čo najkratšia a vo všeobecnosti nie dlhšia než dva roky] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty prijmú a uverejnia do 30. júla 2020 zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 869
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Odvetvie dopravy je vzhľadom na svoj uznaný vysoko mobilný charakter vyňaté z opatrení vyplývajúcich z legislatívneho aktu, ktorým sa mení smernica 96/71/ES, pokým táto smernica nenadobudne účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 870
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)
Odvetvie dopravy je vyňaté z opatrení vyplývajúcich z legislatívneho aktu, ktorým sa mení smernica 96/71/ES, pokým nenadobudnú účinnosť požiadavky tejto smernice týkajúce sa dodržiavania predpisov, ktoré stanovujú konkrétne pravidlá v oblasti dopravy.

(1) Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2) Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne oznámenie