Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0121(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0206/2018

Predložena besedila :

A8-0206/2018

Razprave :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Obrazložitev glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0339

Sprejeta besedila
PDF 269kWORD 92k
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj Začasna izdaja
Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I
P8_TA-PROV(2019)0339A8-0206/2018

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0278),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0170/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. februarja 2018(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0206/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 764
Predlog direktive
Naslov 1
Predlog
Predlog
DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa
o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)
Sprememba 765
Predlog direktive
Uvodna izjava -1 (novo)
(-1)   Zaradi velike mobilnosti delovne sile v sektorju cestnega prometa so potrebna sektorska pravila, ki bodo zagotovila ravnotežje med svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve, prostim pretokom blaga in socialno zaščito voznikov. Zato je ta direktiva namenjena zagotavljanju pravne varnosti in jasnosti, prispevanju k harmonizaciji in spodbujanju izvrševanja ter boju proti nezakonitim praksam in zmanjševanju upravnega bremena.
Sprememba 766
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  Za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega sektorja cestnega prometa je treba zagotoviti ustrezne delovne pogoje in socialno zaščito za voznike, hkrati pa tudi primerne pogoje poslovanja in poštene konkurenčne pogoje za prevoznike.
(1)  Za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega sektorja cestnega prometa je treba zagotoviti prosti pretok blaga in svobodo opravljanja storitev, ustrezne delovne pogoje in socialno zaščito za voznike ter omogočiti primerno poslovno in konkurenčno okolje za prevoznike ob spoštovanju temeljnih svoboščin, zlasti prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev, zagotovljenih s Pogodbama.
Sprememba 767
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)   Vsa nacionalna pravila, ki se uporabljajo za cestni promet, morajo biti sorazmerna in utemeljena ter ne smejo ovirati ali zmanjševati privlačnosti uveljavljanja temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja Pogodba, kot je prosti pretok storitev, da bi ohranili in celo povečali konkurenčnost Unije ob spoštovanju delovnih pogojev in socialne zaščite za voznike.
Sprememba 768
Predlog direktive
Uvodna izjava 2
(2)  Ker so storitve cestnega prevoza zelo mobilne, je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju, da lahko vozniki uveljavljajo pravice, ki jih imajo, ter da se prevozniki ne soočajo z nesorazmernimi upravnimi ovirami, ki neupravičeno omejujejo njihovo svobodo opravljanja čezmejnih storitev.
(2)  Ker so storitve cestnega prevoza zelo mobilne, je treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju, da lahko vozniki uveljavljajo pravice, ki jih imajo, ter da se prevozniki, ki so večinoma MSP (90 %) z manj kot 10 delavci, ne soočajo z nesorazmernimi upravnimi ovirami ali čezmernim in diskriminatornim nadzorom, ki neupravičeno omejujejo njihovo svobodo opravljanja čezmejnih storitev.
Sprememba 769
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)   Vsa nacionalna pravila, ki se uporabljajo za cestni promet, morajo biti sorazmerna in utemeljena ter ne smejo onemogočati ali ovirati uresničevanja temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja Pogodba, kot sta prosti pretok blaga in svoboda opravljanja storitev, da bi ohranili in celo povečali konkurenčnost Unije, vključno s ceno proizvodov in storitev, s spoštovanjem delovnih pogojev in socialne zaščite za voznike ter posebnosti panoge, saj so vozniki zelo mobilni, napoteni delavci pa ne.
Sprememba 770
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)  Ravnovesje med izboljšanjem socialnih in delovnih pogojev za voznike ter lažjim uresničevanjem svobode opravljanja storitev cestnega prevoza na podlagi poštene konkurence med nacionalnimi in tujimi prevozniki je bistveno za nemoteno delovanje notranjega trga.
(3)  Ravnovesje med izboljšanjem socialnih in delovnih pogojev za voznike ter lažjim uresničevanjem svobode opravljanja storitev cestnega prevoza na podlagi poštene, sorazmerne in nediskriminatorne konkurence med nacionalnimi in tujimi prevozniki je bistveno za nemoteno delovanje notranjega trga. Zato mora biti vsa nacionalna zakonodaja ali politika, ki se uporablja v prometnem sektorju na nacionalni ravni, razvojno naravnana in krepiti enotni evropski prometni prostor in nikakor ne sme prispevati k razdrobljenosti notranjega trga. 
Sprememba 771
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  Pri oceni učinkovitosti in uspešnosti veljavne zakonodaje v sektorju cestnega prometa so bile ugotovljene določene vrzeli v obstoječih določbah in pomanjkljivosti pri njihovem izvrševanju. Poleg tega države članice pravila različno razlagajo, uporabljajo in izvajajo. To ustvarja pravno negotovost in neenako obravnavo voznikov in prevoznikov, kar škoduje delovnim, socialnim in konkurenčnim pogojem v sektorju.
(4)  Pri oceni učinkovitosti in uspešnosti veljavne zakonodaje v sektorju cestnega prometa so bile ugotovljene določene vrzeli v obstoječih določbah in pomanjkljivosti pri njihovem izvrševanju ter nezakonite prakse, kot je uporaba slamnatih družb. Več pozornosti bi bilo treba nameniti boju proti neprijavljenemu delu v prometnem sektorju. Poleg tega države članice pravila različno razlagajo, uporabljajo in izvajajo, kar povzroča velika upravna bremena za voznike in prevoznike. To ustvarja pravno negotovost, kar škoduje delovnim, socialnim in konkurenčnim pogojem v sektorju.
Sprememba 772
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)  Da bi zagotovili pravilno uporabo direktiv 96/71/ES1a in 2014/67/EU1b Evropskega parlamenta in Sveta, bi bilo treba na ravni Unije v boju proti goljufijam v zvezi z napotitvijo delavcev okrepiti kontrole in sodelovanje, izvajati pa bi bilo treba tudi strožje preverjanje, da bodo socialni prispevki za napotene voznike dejansko plačani.
_________________
1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).
1b Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L 159, 28.5.2014, str. 11).
Sprememba 773
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  Ustrezno, učinkovito in dosledno izvrševanje določb o delovnem času je bistveno za zaščito delovnih pogojev voznikov in preprečevanje izkrivljanja konkurence, ki je posledica neizpolnjevanja obveznosti. Zato je zaželeno, da se obstoječe enotne zahteve za izvrševanje iz Direktive 2006/22/ES razširijo na preverjanje skladnosti z določbami o delovnem času iz Direktive 2002/15/ES.
(5)  Ustrezno, učinkovito in dosledno izvrševanje določb o delovnem času in času počitka je bistveno za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, zaščito delovnih pogojev voznikov in preprečevanje izkrivljanja konkurence, ki je posledica neizpolnjevanja obveznosti. Zato je zaželeno, da se obstoječe enotne zahteve za izvrševanje iz Direktive 2006/22/ES razširijo na preverjanje skladnosti z določbami o delovnem času iz Direktive 2002/15/ES. Na voljo bi morala biti tudi možnost kombiniranja preverjanja časa vožnje in delovnega časa ter preverjanja pravil o napotitvi voznikov, ki ne bi ustvarjala dodatnega upravnega bremena. Preverjanje upoštevanja delovnega časa bi moralo biti omejeno na preverjanje v prostorih prevoznih podjetij, dokler ne bo na voljo tehnologija, ki bo omogočala učinkovito cestno preverjanje.
Sprememba 774
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)   Ob upoštevanju posebnosti storitev prevoza in neposrednega vpliva na prosti pretok blaga bi bilo treba s posebnim poudarkom na varnosti in varovanju cest cestna preverjanja čim bolj omejiti. Vozniki ne bi smeli odgovarjati za dodatne upravne obveznosti svojih podjetij. Pravila o delovnem času bi bilo treba nadzorovati zgolj v prostorih prevoznikov.
Sprememba 775
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 b (novo)
(5b)   Da bi omogočili učinkovitejše, hitrejše in pogostejše cestno preverjanje ter obenem zmanjšali upravno breme za voznike, bi morali skladnost z Direktivo 2002/15/ES preverjati v okviru inšpekcijskih pregledov v prostorih podjetij, in ne med cestnim preverjanjem.
Sprememba 776
Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  Da bi spodbudili učinkovito upravno sodelovanje in izmenjavo informacij, bi morale države članice nacionalne elektronske registre medsebojno povezati prek sistema evropskega registra podjetij cestnega prevoza v skladu s členom 16(5) Uredbe (ES) št. 1071/2009. Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za medsebojno povezanost nacionalnih elektronskih registrov, tako da lahko pristojni organi držav članic, vključno s cestnimi inšpektorji, neposredno dostopajo do podatkov in informacij v evropskem registru podjetij cestnega prevoza v realnem času.
Sprememba 777
Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)
(6b)  Da bi omogočili boljše in enotnejše izpolnjevanje minimalnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014 in Direktive 2002/15/ES, cestnim prevoznikom pa, da bi pri napotitvi voznikov lažje izpolnjevali upravne zahteve, bi morala Komisija oblikovati enega ali več modulov IMI za predložitev izjav o napotitvi in elektronsko prijavo, da bodo imeli inšpektorji med cestnimi preverjanji neposreden dostop do evropskega registra podjetij cestnega prevoza v realnem času in IMI.
Sprememba 778
Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)  Da bi zagotovili pravične in enake konkurenčne pogoje za delavce in podjetja, je treba doseči napredek v smeri pametnega izvrševanja ter čim bolj podpirati polno uvedbo in uporabo sistemov za ocenjevanje tveganja. Zato je treba izvršilnim organom omogočiti dostop do nacionalnih elektronskih registrov v realnem času, čim bolje pa morajo izkoriščati tudi evropski register podjetij cestnega prevoza.
Sprememba 779
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)   Pravila za napotitev delavcev, ki se uporabljajo za dejavnosti cestnega prevoza, bi morala biti uravnotežena in preprosta ter državam članicam in cestnim prevoznikom ne bi smela povzročati velikega upravnega bremena. Njihov cilj ne bi smel biti odvračati od opravljanja dejavnosti zunaj države, v kateri ima podjetje sedež.
Sprememba 780
Predlog direktive
Uvodna izjava 9
(9)  Težave so bile ugotovljene tudi pri uporabi pravil o napotitvi delavcev iz Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 ter pravil o nadzornih ukrepih iz Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta16 v zelo mobilnem sektorju cestnega prometa. Zaradi neusklajenih nacionalnih ukrepov za uporabo in izvrševanje določb o napotitvi delavcev v sektorju cestnega prometa so nastala velika upravna bremena za prevoznike, ki niso rezidenti Unije. To je neupravičeno omejevanje svobode opravljanja čezmejnih storitev cestnega prevoza, ki škodljivo vpliva na delovna mesta.
(9)  Težave so bile ugotovljene tudi pri uporabi pravil o napotitvi delavcev iz Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 ter pravil o nadzornih ukrepih iz Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta16 v zelo mobilnem sektorju cestnega prometa. Neusklajeni nacionalni ukrepi za uporabo in izvrševanje določb o napotitvi delavcev v sektorju cestnega prometa so povzročili pravno negotovost, izkrivljanje konkurence v prometnem sektorju in velika upravna bremena za prevoznike, ki niso rezidenti Unije. To je neupravičeno omejevanje svobode opravljanja čezmejnih storitev cestnega prevoza, ki škodljivo vpliva na delovna mesta in konkurenčnost prevoznih podjetij. Upravne zahteve in nadzorne ukrepe je treba uskladiti, da bi preprečili nepotrebno ali samovoljno zadrževanje prevoznikov.
_________________
_________________
15 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).
15 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).
16 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L 159, 28.5.2014, str. 11).
16 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L 159, 28.5.2014, str. 11).
Sprememba 781
Predlog direktive
Uvodna izjava 9a (novo)
(9a)  Države članice bi si morale izmenjevati podatke in informacije, upravno sodelovati in si medsebojno pomagati prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), katerega pravna podlaga je zagotovljena z Uredbo (EU) št. 1034/2012, da se zagotovi popolna skladnost s pravili. Poleg tega bi se moral sistem IMI uporabljati za pošiljanje in posodabljanje izjav o napotitvi med prevozniki in pristojnimi organi držav članic gostiteljic. Da bi dosegli ta cilj, bi bilo treba razviti vzporeden in javni vmesnik v sistemu IMI, do katerega bi lahko dostopali prevozniki.
Sprememba 782
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 b (novo)
(9b)  Vsi akterji v dobavni verigi blaga bi morali nositi ustrezni del odgovornosti za kršitve pravil iz te direktive. To bi moralo veljati v primeru, kadar akterji dejansko vedo za kršitev oziroma bi zanjo, glede na vse ustrezne okoliščine, morali vedeti.
Sprememba 783
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 c (novo)
(9c)  Da bi zagotovili pravilno uporabo nadzornih ukrepov za napotitev delavcev na delo v sektorju cestnega prometa, kot je opredeljeno v direktivah 96/71/ES in 2014/67/EU, bi bilo treba na ravni Unije poostriti nadzor in okrepiti sodelovanje za boj proti goljufijam v zvezi z napotitvijo delavcev.
Sprememba 784
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 d (novo)
(9d)  Pogodbene izvajalce bi bilo treba spodbujati, naj delujejo družbeno odgovorno in uporabljajo prevoznike, ki spoštujejo pravila iz te direktive. Da bi izvajalci lažje našli takšne prevoznike, bi morala Komisija oceniti obstoječe instrumente in najboljšo prakso za spodbujanje družbeno odgovornega ravnanja vseh akterjev v dobavni verigi blaga, da bi oblikovala evropsko platformo zanesljivih prevoznih podjetij, če je to primerno.
Sprememba 785
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 e (novo)
(9e)  Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna konkurenca med podjetji. Zato bi bilo treba poostriti pogoje za ustanovitev podjetij za mednarodni cestni prevoz in olajšati preverjanje, ali so pogoji res izpolnjeni, zlasti zato, da bi onemogočili ustanavljanje slamnatih družb.
Sprememba 786
Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)   Glede na to, da v Evropi ni dovolj voznikov, bi bilo treba znatno izboljšati njihove delovne pogoje, da bi povečali privlačnost tega poklica.
Sprememba 787
Predlog direktive
Uvodna izjava 11
(11)  Da bi zagotovili učinkovito in sorazmerno izvajanje Direktive 96/71/ES v sektorju cestnega prometa, je treba določiti sektorska pravila, ki bodo odražala posebnost zelo mobilne delovne sile v tem sektorju ter zagotavljala ravnovesje med socialno zaščito delavcev in svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve.
(11)  Da bi zagotovili učinkovito in sorazmerno izvajanje Direktive 96/71/ES v sektorju cestnega prometa, je treba določiti sektorska pravila, ki bodo odražala posebnost zelo mobilne delovne sile v tem sektorju ter zagotavljala ravnovesje med socialno zaščito delavcev in svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve. Določbe o napotitvi delavcev iz Direktive 96/71/ES ter o izvrševanju teh določb iz Direktive 2014/67/EU bi se morale za sektor cestnega prometa uporabljati tako, kot zahteva ta direktiva.
Sprememba 788
Predlog direktive
Uvodna izjava 12
(12)  Taka usklajena merila bi morala temeljiti na konceptu zadostne povezave voznika z ozemljem države članice gostiteljice. Zato bi bilo treba določiti časovno omejitev, nad katero v primeru dejavnosti mednarodnega cestnega prevoza začnejo veljati določbe o minimalnih urnih postavkah in plačanem letnem dopustu države članice gostiteljice. Ta časovna omejitev se ne bi smela uporabljati za dejavnosti kabotaže, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, ker se v tem primeru celotna dejavnost prevoza opravi v državi članici gostiteljici. Zato bi se ne glede na pogostost in trajanje dejavnosti, ki jih opravi voznik, za kabotažo morala uporabljati minimalna urna postavka in minimalni plačani letni dopust v državi članici gostiteljici.
(12)  Taka usklajena merila bi morala temeljiti na konceptu zadostne povezave voznika z ozemljem države članice gostiteljice. Zadostna povezava obstaja v primeru dejavnosti kabotaže, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, ker se v tem primeru vsa dejavnost prevoza opravi v državi članici gostiteljici. Zato bi se morali za kabotažo uporabljati Direktiva 96/71/ES in Direktiva 2014/67/EU.
Sprememba 789
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)
(12a)  V primeru mednarodnega prevoza bi v dvostranskem mednarodnem prevozu prevladala povezava voznika z državo članico sedeža prevoznega podjetja, saj se voznik redno vrača tja. Voznik lahko v eni vožnji izvede več dvostranskih prevozov. Po drugi strani pa obstaja zadostna povezava z ozemljem države članice gostiteljice, kadar voznik tam opravlja druge vrste prevoza, zlasti mednarodni prevoz, ki ni dvostranske narave.
Sprememba 790
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 b (novo)
(12b)  Da bi zagotovili učinkovito uporabo prevoznih sredstev, upoštevali operativne danosti in zmanjšali število praznih voženj, kar je pomemben element pri doseganju ciljev iz Pariškega sporazuma v zvezi z zmanjšanjem emisij CO2, bi moralo biti omogočeno, da se omejeno število dodatnih dejavnosti prevoza izvede brez uveljavljanja pravil o napotitvi. To zajema dejavnosti, ki se izvajajo v obdobju med izvajanjem dvostranskega mednarodnega prevoza iz države članice sedeža prevoznika in po tem ter pred vožnjo za vrnitev v državo članico, kjer ima prevoznik sedež.
Sprememba 791
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 c (novo)
(12c)  Kadar voznik opravlja kombinirani prevoz, je narava storitev, ki se opravljajo v začetnem ali končnem cestnem delu, tesno povezana z državo članico sedeža, če cestni del sam po sebi predstavlja dvostranski prevoz. Po drugi strani pa obstaja zadostna povezava z ozemljem države članice gostiteljice, če se prevoz v cestnem delu opravi znotraj države članice gostiteljice ali kot mednarodni prevoz, ki ni dvostranske narave, zato bi bilo treba v tem primeru uporabljati pravila o napotitvi.
Sprememba 792
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 d (novo)
(12d)   Ker pri vozniku ni zadostne povezave z ozemljem države članice tranzita, se dejavnosti tranzita ne bi smele šteti za primer napotitve. Pojasniti bi bilo tudi treba, da je dejstvo, da potniki med postankom zaradi higiene izstopijo iz avtobusa, ne spremeni kategorizacije dejavnosti prevoza.
Sprememba 793
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 e (novo)
(12e)  Sektor cestnega prometa je zelo mobilen, zato je potreben skupen pristop k nekaterim vidikom plačila v tem sektorju. Prevozna podjetja potrebujejo pravno varnost glede pravil in zahtev, ki jih morajo izpolnjevati. Ta pravila in zahteve bi morale biti jasne, razumljive ter za prevozna podjetja zlahka dostopne, hkrati pa bi morale omogočati učinkovito preverjanje. Pomembno je, da se z novimi pravili ne nalaga nepotrebno upravno breme ter da so ustrezno upoštevani interesi malih in srednjih podjetij.
Sprememba 794
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 f (novo)
(12f)  Kadar so v skladu z nacionalnim pravom, tradicijo in praksami, vključno s spoštovanjem neodvisnosti socialnih partnerjev, pogoji za zaposlitev iz člena 3 Direktive 96/71/ES določeni v kolektivnih pogodbah v skladu s členom 3(1) in (8) navedene direktive, bi morale države članice zagotoviti, da so v skladu z Direktivo 2014/67/EU ti pogoji, navedeni v dostopni in pregledni obliki, na voljo prevoznim podjetjem iz drugih držav članic in napotenim voznikom, ter si prizadevati za vključitev socialnih partnerjev v zvezi s tem. Zadevne informacije bi morale vsebovati zlasti različne plače in njihove sestavne elemente, vključno z elementi plače iz veljavnih kolektivnih pogodb na lokalni ali regionalni ravni, metodo za izračun plače in po potrebi merili za razvrstitev po plačnih razredih. V skladu z Direktivo (EU) 2018/957 o spremembi Direktive 96/71/ES prevozna podjetja ne bi smela biti kaznovana za neupoštevanje elementov plače, metode za izračun plače in po potrebi meril za razvrstitev po plačnih razredih, kadar ti niso javno dostopni.
Sprememba 795
Predlog direktive
Uvodna izjava 13
(13)  Za zagotovitev učinkovitega in uspešnega izvrševanja sektorskih pravil o napotitvi delavcev in za preprečitev nesorazmernih upravnih bremen za prevoznike, ki niso rezidenti, bi bilo treba v sektorju cestnega prometa določiti sektorske upravne zahteve in nadzorne ukrepe, ki bi v celoti izkoristili orodja za nadzor, kot je digitalni tahograf.
(13)  Za zagotovitev učinkovitega in uspešnega izvrševanja sektorskih pravil o napotitvi delavcev in za preprečitev nesorazmernih upravnih bremen za prevoznike, ki niso rezidenti, bi bilo treba v sektorju cestnega prometa določiti sektorske upravne zahteve in nadzorne ukrepe, ki bi v celoti izkoristili orodja za nadzor, kot je digitalni tahograf. Da bi bile obveznosti, določene v tej direktivi in v Direktivi 96/71, čim manj zapletene, bi morale imeti države članice možnost, da cestnim prevoznikom naložijo samo upravne zahteve, določene v tej direktivi, ki so prilagojene sektorju cestnega prometa.
Sprememba 796
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)   Da bi voznika razbremenili upravnega bremena in upravljanja dokumentov, morajo prevozniki na zahtevo pristojnih organov države članice, v kateri imajo sedež, predložiti dokumente, določene v tej direktivi, tj. vse potrebne dokumente v okviru medsebojne pomoči in sodelovanja med državami članicami iz poglavja III Direktive 2014/67/EU.
Sprememba 797
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 b (novo)
(13b)   Za lažje izvajanje, uporabo in izvrševanje te direktive bi se moral v državah članicah uporabljati informacijski sistem za notranji trg (IMI), vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 1024/2012, kar bi omogočilo boljšo čezmejno izmenjavo podatkov med regionalnimi in lokalnimi organi. Poleg tega bi bilo morda dobro razširiti značilnosti sistema IMI tako, da bi vključevale tudi predložitev in pošiljanje preprostih izjav.
Sprememba 798
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 c (novo)
(13c)   Da bi zmanjšali upravno breme prevoznikov, ki so pogosto mala in srednja podjetja, bi bilo treba postopek pošiljanja izjav o napotitvah ustrezno poenostaviti s standardiziranimi obrazci, ki bi vsebovali nekatere vnaprej določene elemente, prevedene v vse uradne jezike Unije.
Sprememba 799
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 d (novo)
(13d)   Splošno izvajanje in uporaba pravil za napotitev delavcev v cestnem prometu bi lahko vplivala na strukturo sektorja cestnega prevoza blaga v Uniji. Zato bi morale države članice in Komisija pozorno spremljati učinek tega procesa.
Sprememba 800
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 e (novo)
(13e)   Izvrševanje bi moralo biti osredotočeno na inšpekcijski nadzor v prostorih podjetij. Cestno preverjanje ne bi smelo biti izključeno, temveč bi se moralo brez diskriminacije izvajati zgolj za tovorne liste ali njihove elektronske različice, potrdila o predhodni registraciji in potrdila o vrnitvi v državo sedeža prevoznika ali voznikovega prebivališča. Pri cestnem preverjanju bi bilo treba nadzorovati predvsem tahografske podatke, ki so pomembni za ugotavljanje dejavnosti voznika in vozila v nepretrganem štiritedenskem obdobju ter geografskega pokritja njegove dejavnosti. Pri tem si je mogoče pomagati z zapisom kode države.
Sprememba 801
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 f (novo)
(13f)   Komisija bi morala stalno ocenjevati učinek uporabe in izvajanja pravil za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa, o tem poročati Parlamentu in Svetu ter predlagati nadaljnjo poenostavitev teh pravil in zmanjšanje upravnega bremena.
Sprememba 802
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 g (novo)
(13g)   Ker prometni sektor, v katerem je gibanje bistveno za delo voznikov, zahteva posebno obravnavo, bi bilo treba Direktivo 96/71/EU za sektor cestnega prometa začeti uporabljati na datum začetka veljavnosti spremembe Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje, ki določajo posebna pravila v zvezi z Direktivo 96/71/EU in Direktivo 2014/67/EU za napotene voznike v sektorju cestnega prometa.
Sprememba 803
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 h (novo)
(13h)   Da bi priloge k tej direktivi prilagodili razvoju najboljše prakse, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembami teh prilog. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje\*. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 804
Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)  Pri izmenjavi podatkov v okviru učinkovitega upravnega sodelovanja in medsebojne pomoči med državami članicami bi bilo treba spoštovati pravila o varstvu osebnih podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679.
Sprememba 805
Predlog direktive
Uvodna izjava 14 b (novo)
(14b)   Pravila za ohranitev dobrih socialnih pogojev na evropskem trgu cestnega prevoza blaga bi morali spoštovati vsi partnerji v dobavni verigi. Da bi lahko vzpostavili ekonomsko vzdržen in socialno trajnosten evropski notranji trg, je treba vzpostaviti in izvajati hierarhijo odgovornosti, ki bo zajemala vse akterje v logistični verigi. Z zagotavljanjem preglednosti in odgovornosti ter povečanjem socialne in ekonomske enakosti se bo povečala privlačnost poklica voznika in spodbujala zdrava konkurenca.
Sprememba 806
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2006/22/ES
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2
Ta preverjanja vsako leto zajamejo obsežen in reprezentativen delež voznega osebja, voznikov, podjetij in vozil, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (EU) št. 165/2014, ter voznega osebja in voznikov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2002/15/ES.
Ta preverjanja vsako leto zajamejo obsežen in reprezentativen delež voznega osebja, voznikov, podjetij in vozil, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (EU) št. 165/2014, v primeru preverjanja v prostorih prevoznih podjetij pa voznega osebja in voznikov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2002/15/ES. Države članice cestna preverjanja zaradi izvajanja Direktive 2002/15/ES organizirajo šele po uvedbi tehnologije, ki bo omogočala učinkovito izvedbo preverjanj. Do takrat se preverjanja izvajajo samo v prostorih prevoznih podjetij.
Sprememba 807
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 2006/22/ES
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1
Vsaka država članica organizira preverjanja tako, da se preverijo najmanj 3 % delovnih dni voznikov vozil, za katere veljajo Uredba (ES) št. 561/2006, Uredba (EU) št. 165/2014 in Direktiva 2002/15/ES.
Vsaka država članica organizira preverjanja tako, da se preverijo najmanj 3 % delovnih dni voznikov vozil, za katere veljajo Uredba (ES) št. 561/2006, Uredba (EU) št. 165/2014 in Direktiva 2002/15/ES. Če voznik pri cestnem preverjanju ne more predložiti enega ali več zahtevanih dokumentov, lahko po preverjanju nadaljuje svojo dejavnost prevoza, zahtevane dokumente pa mora prek pristojnih organov predložiti prevoznik v državi članici sedeža.
Sprememba 808
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c
Direktiva 2006/22/ES
Člen 2 – odstavek 4
4.  Podatki, ki se predložijo Komisiji v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 561/2006, vključujejo število preverjenih voznikov na cesti, število preverjanj v prostorih podjetij, število preverjenih delovnih dni ter število in vrsto prijavljenih kršitev z navedbo, ali je šlo pri tem za prevoz potnikov ali blaga.
4.  Podatki, ki se predložijo Komisiji v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 561/2006, vključujejo število preverjenih voznikov na cesti, število preverjanj v prostorih podjetij, število preverjenih delovnih dni v prostorih prevoznih podjetij ter število in vrsto prijavljenih kršitev z navedbo, ali je šlo pri tem za prevoz potnikov ali blaga.
Sprememba 809
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 5
(3a)  člen 5 se nadomesti z naslednjim:
Člen 5
„Člen 5
Usklajena preverjanja
Usklajena preverjanja
Države članice najmanj šestkrat na leto izvedejo usklajene ukrepe cestnega preverjanja voznikov in vozil, za katere se uporabljata uredbi (EGS) št. 3820/85 in št. 3821/85. Take ukrepe izvedejo nadzorni organi dveh ali več držav članic hkrati, vsak na svojem ozemlju.
Države članice najmanj šestkrat na leto izvedejo usklajene ukrepe cestnega preverjanja in preverjanja voznikov in vozil v prostorih prevoznih podjetij, za katere se uporabljata uredbi (ES) št. 561/2006 ali (EU) št. 165/2014. Take ukrepe izvedejo nadzorni organi dveh ali več držav članic hkrati, vsak na svojem ozemlju. Povzetek rezultatov usklajenih preverjanj se objavi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.“
Sprememba 810
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2006/22/ES
Člen 6 – odstavek 1
1.  Preverjanja v prostorih podjetij se načrtujejo ob upoštevanju predhodnih izkušenj z različnimi vrstami prevoza in podjetij. Opravijo se tudi, kadar se pri cestnem preverjanju ugotovijo hude kršitve Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014 ali Direktive 2002/15/ES.
1.  Preverjanja v prostorih podjetij se načrtujejo ob upoštevanju predhodnih izkušenj z različnimi vrstami prevoza in podjetij. Opravijo se tudi, kadar se pri cestnem preverjanju ugotovijo hude kršitve uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014.
Sprememba 811
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 7 – odstavek 1 – točka b
(4a)  v členu 7(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:
(b)  pošiljati statistična poročila Komisiji vsaki dve leti v skladu s členom 16(2) Uredbe (EGS) št. 3820/85;
(b)  pošiljati statistična poročila Komisiji vsaki dve leti v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 561/2006;
Sprememba 812
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka -a (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del
(-a)  v členu 8(1) se uvodni del nadomesti z naslednjim:
1.  Podatki, o katerih se države članice med seboj obveščajo na podlagi člena 17(3) Uredbe (EGS) št. 3820/85 ali člena 19(3) Uredbe (EGS) št. 3821/85, se med imenovanimi organi, o katerih je bila Komisija uradno obveščena v skladu s členom 7(2), izmenjujejo:
1.  Podatki, o katerih se države članice med seboj obveščajo na podlagi člena 22(2) Uredbe (ES) št. 561/2006 ali člena 40 Uredbe (EU) št. 165/2014, se med imenovanimi organi, o katerih je bila Komisija uradno obveščena v skladu s členom 7, izmenjujejo:
Sprememba 813
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a
Direktiva 2006/22/ES
Člen 8 – odstavek 1 – točka b
(b)  na podlagi utemeljene zahteve države članice v posameznih primerih.
(b)  na izrecno zahtevo države članice v posameznih primerih, če zahtevanih podatkov ni mogoče neposredno poiskati v nacionalnih elektronskih registrih iz člena 16(5) Uredbe (ES) št. 1071/2009.
Sprememba 814
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b
Direktiva 2006/22/ES
Člen 8 – odstavek 1 a – pododstavek 1
1a.  V primerih, ki zahtevajo poglobljen pregled ali zajemajo preverjanja v prostorih zadevnih podjetij, država članica podatke, ki jih druge države članice zahtevajo skladno z odstavkom 1(b) tega člena, zagotovi v 25 delovnih dneh od prejema zahteve. Države članice se lahko dogovorijo o krajšem roku. V nujnih primerih ali kadar je potrebno enostavno preverjanje registrov, kot je sistem ocenjevanja tveganja, se zahtevani podatki zagotovijo v treh delovnih dneh.
1a.  Države članice podatke, ki jih druge države članice zahtevajo skladno z odstavkom 1(b) tega člena, zagotovijo v 10 delovnih dneh od prejema zahteve. V ustrezno utemeljenih primerih, ki zahtevajo poglobljen pregled ali zajemajo preverjanja v prostorih zadevnih podjetij, je rok 20 delovnih dni. Države članice se lahko dogovorijo o krajšem roku. V nujnih primerih ali kadar je potrebno enostavno preverjanje registrov, kot je sistem ocenjevanja tveganja, se zahtevani podatki zagotovijo v treh delovnih dneh.
Sprememba 815
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b
Direktiva 2006/22/ES
Člen 8 – odstavek 1 a – pododstavek 2
Kadar zaprošena država članica meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o tem v 10 delovnih dneh ustrezno obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Slednja zahtevo nadalje utemelji. Kadar to ni mogoče, lahko država članica zahtevo zavrne.
Kadar zaprošena država članica meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o tem v petih delovnih dneh ustrezno obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Slednja zahtevo nadalje utemelji. Kadar to ni mogoče, lahko država članica zahtevo zavrne.
Sprememba 816
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b
Direktiva 2006/22/ES
Člen 8 – odstavek 1 a – pododstavek 3
Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo za podatke ali opraviti preverjanja, inšpekcijski nadzor ali preiskave, zadevna država članica o tem v 10 dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala, in poda obrazložitev. Zadevne države članice se posvetujejo, da bi našle rešitev za morebitne težave.
Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo za podatke ali opraviti preverjanja, inšpekcijski nadzor ali preiskave, zaprošena država članica o tem v petih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala, in poda obrazložitev in ustrezno utemelji, zakaj je to težko ali nemogoče. Zadevne države članice se posvetujejo, da bi našle rešitev za morebitne težave.
Sprememba 817
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b
Direktiva 2006/22/ES
Člen 8 – odstavek 1 a – pododstavek 3 a (novo)
Če Komisija ugotovi, da pri izmenjavi informacij stalno prihaja do težav ali da se predložitev informacij stalno zavrača, lahko sprejme vse potrebne ukrepe za odpravo težav, med drugim sproži preiskavo in izreče kazen državi članici.
Sprememba 818
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b a (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 8 – odstavek 2
(ba)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
2.  Države članice si prizadevajo vzpostaviti sisteme za elektronsko izmenjavo podatkov. V skladu s postopkom iz člena 12(2) Komisija opredeli skupno metodologijo za učinkovito izmenjavo podatkov.
2. Izmenjava informacij med pristojnimi organi držav članic iz odstavkov 1 in 1a tega člena se z odstopanjem od člena 21 Direktive 2014/67/EU izvaja prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012. Pristojni organi držav članic lahko prek Evropskih registrov podjetij cestnega prevoza (ERRU) iz člena 16 Uredbe (ES) št. 1071/2009 neposredno in v realnem času dostopajo do podatkov nacionalnih elektronskih registrov.“
Sprememba 819
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b b (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 8 – odstavek 2 a
(bb)  v členu 8 se doda naslednji odstavek:
„2a. Komisija do leta 2020 razvije elektronsko aplikacijo za vse države članice EU, ki bo inšpektorjem pri preverjanju na cesti in v prostorih podjetij omogočala neposreden dostop do registra ERRU in sistema IMI v realnem času. Aplikacijo razvije v okviru pilotnega projekta.“
Sprememba 820
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a
Direktiva 2006/22/ES
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2
Komisija z izvedbenimi akti določi skupno formulo za izračun ocene tveganja podjetij, ki upošteva število, težo in pogostost kršitev, rezultate nadzora, pri katerem kršitve niso bile ugotovljene, ter dejstvo, ali prevozno podjetje v vseh svojih vozilih uporablja pametni tahograf v skladu s poglavjem II Uredbe (EU) št. 165/2014. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2) te direktive.“;
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a, v katerih določi skupno formulo za izračun ocene tveganja podjetij, ki upošteva število, težo in pogostost kršitev, rezultate nadzora, pri katerem kršitve niso bile ugotovljene, ter dejstvo, ali prevozno podjetje v svojih vozilih uporablja pametni tahograf v skladu s poglavjem II Uredbe (EU) št. 165/2014.
Sprememba 821
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b a (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1
(ba)  v odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
3.  Začetni seznam kršitev uredb (EGS) št. 3820/85 in št. 3821/85 je naveden v Prilogi III.
3. Začetni seznam kršitev uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014 je naveden v Prilogi III.
Sprememba 822
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b b (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2
(bb)  v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:
Z namenom zagotavljanja smernic o ocenjevanju kršitev uredb (EGS) št. 3820/85 in št. 3821/85 lahko Komisija, kakor je to primerno, v skladu s postopkom iz člena 12(2), prilagodi Prilogo III, da se vzpostavijo smernice za skupni obseg kršitev, razdeljene v kategorije glede na resnost.
Z namenom zagotavljanja smernic o ocenjevanju kršitev uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014 se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a, s katerimi spremeni Prilogo III, da se vzpostavijo smernice za skupni obseg kršitev, razdeljene v kategorije glede na resnost.
Sprememba 823
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b c (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 3
(bc)  v odstavku 3 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:
Kategorija za najhujše kršitve, naj vključuje tiste, v zvezi s katerimi nespoštovanje zadevnih določb uredb (EGS) št. 3820/85 in št. 3821/85 povzroča resno nevarnost smrti ali resnih telesnih poškodb.
Kategorija za najhujše kršitve bi morala vključevati tiste, s katerimi nespoštovanje zadevnih določb uredb (ES) št. 561/2006 ali (EU) št. 165/2014 povzroča resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb.
Sprememba 824
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c
Direktiva 2006/22/ES
Člen 9 – odstavek 4
4.  Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja v času nadzora na voljo vsem pristojnim nadzornim organom zadevne države članice.
4.  Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja in nacionalnih registrih prevoznih podjetij in dejavnosti prek elektronske aplikacije, skupne vsem državam članicam, ki omogoča neposreden dostop v realnem času do evropskega registra podjetij cestnega prevoza, v času nadzora na voljo vsem pristojnim nadzornim organom zadevne države članice.
Sprememba 825
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c
Direktiva 2006/22/ES
Člen 9 – odstavek 5
5.  Države članice dajo informacije v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja na voljo na podlagi zahteve ali pa vsem pristojnim organom drugih držav članic omogočijo neposreden dostop do njih v skladu z rokoma iz člena 8.
5.  Države članice vsem pristojnim organom drugih držav omogočijo neposreden dostop do informacij v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja prek interoperabilnih nacionalnih elektronskih registrov iz člena 16 Uredbe (ES) št. 1071/2009. (Predlogi sprememb 228, 229, 230, 231). Tako bo izmenjava informacij in podatkov o kršitvah prevoznikov in oceni tveganja potekala na enem mestu, in sicer prek medsebojnega povezovanja, ki ga med različnimi nacionalnimi registri držav članic vzpostavlja evropski register podjetij za cestni prevoz.
Sprememba 826
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2006/22/ES
Člen 11 – odstavek 3
3.  Komisija z izvedbenimi akti določi skupni pristop k beleženju in nadzoru obdobij drugega dela, kot je opredeljeno v točki (e) člena 4 Uredbe (ES) št. 561/2006, in obdobij najmanj enega tedna, ko je voznik odsoten od vozila. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).“;
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a, v katerih določi skupni pristop k beleženju in nadzoru obdobij drugega dela, kot je opredeljeno v točki (e) člena 4 Uredbe (ES) št. 561/2006, vključno z obliko beleženja in posebnimi primeri, ko se mora izvajati, ter beleženjem in nadzorom obdobij najmanj enega tedna, ko je voznik odsoten od vozila in ga ne more uporabljati.
Sprememba 827
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 12
(8a)  člen 12 se nadomesti z naslednjim:
Člen 12
„Člen 12
Postopek v odboru
Postopek v odboru
1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen v skladu s členom 18(1) Uredbe (EGS) št. 3821/85.
1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) št. 165/2014. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.
3.  Odbor sprejme svoj poslovnik.
Sprememba 828
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 b (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 13 – točka b
(8b)  v členu 13 se točka (b) nadomesti z naslednjim:
(b)  spodbujati skladnost pristopa nadzornih organov in usklajeno razlago Uredbe (EGS) št. 3820/85 med nadzornimi organi;
„(b) spodbujati skladnost pristopa nadzornih organov in usklajeno razlago Uredbe (ES) št. 561/2006 med nadzornimi organi;
Sprememba 829
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 c (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 14
(8c)  člen 14 se nadomesti z naslednjim:
Člen 14
Člen 14
Pogajanja s tretjimi državami
Pogajanja s tretjimi državami
Po začetku veljavnosti te direktive začne Skupnost pogajanja z ustreznimi tretjimi državami za uporabo pravil, ki so enakovredna pravilom iz te direktive.
Po začetku veljavnosti te direktive začne Unija pogajanja z ustreznimi tretjimi državami za uporabo pravil, ki so enakovredna pravilom iz te direktive.
Do zaključka teh pogajanj vključijo države članice podatke o preverjanjih, opravljenih na vozilih iz tretjih držav, v okvir posredovanja podatkov Komisiji, kakor je določeno v členu 16(2) Uredbe (EGS) št. 3820/85.
Do zaključka teh pogajanj vključijo države članice podatke o preverjanjih, opravljenih na vozilih iz tretjih držav, v okvir posredovanja podatkov Komisiji, kakor je določeno v členu 17 Uredbe (ES) št. 561/2006.
Sprememba 830
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 d (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 15
(8d)  člen 15 se nadomesti z naslednjim:
Člen 15
„Člen 15
Posodabljanje prilog
Posodabljanje prilog
Spremembe prilog, potrebne za prilagoditev razvoju najboljše prakse, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(2).
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi s spremembo prilog I in II, da se omogoči ustrezna prilagoditev razvoju najboljše prakse.“
Sprememba 831
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 e (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Člen 15 a (novo)
(8e)  vstavi se naslednji člen:
„Člen 15a
Izvajanje prenosa pooblastila
1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(3) in člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.   Prenos pooblastila iz člena 9(3) in člena 15 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.
5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9(3) in člena 15, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“
Sprememba 832
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka -a (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Priloga I – del A – točka 1
(-a)  v delu A se točka 1 nadomesti z naslednjim:
(1)  dnevni in tedenski čas vožnje, odmore ter dnevni in tedenski čas počitka; tudi tahografske vložke za predhodne dni, ki morajo biti v vozilu v skladu s členom 15(7) Uredbe (EGS) št. 3821/85, in/ali podatke, shranjene za isto obdobje na voznikovi kartici in/ali v pomnilniku tahografa v skladu s Prilogo II k tej direktivi in/ali na izpisih;
(1) dnevni in tedenski čas vožnje, odmore ter dnevni in tedenski čas počitka; tudi tahografske vložke za predhodne dni, ki morajo biti v vozilu v skladu s členom 36(1) in (2) Uredbe (EU) št. 165/2014, in/ali podatke, shranjene za isto obdobje na voznikovi kartici in/ali v pomnilniku tahografa v skladu s Prilogo II k tej direktivi in/ali na izpisih;
Sprememba 833
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka -a a (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Priloga I – del A – točka 2
(-aa)  v delu A se točka 2 nadomesti z naslednjim:
(2)   za obdobje iz člena 15(7) Uredbe (EGS) št. 3821/85 vse prekoračitve dovoljene hitrosti vozila, ki je opredeljena kot vsako obdobje, daljše od 1 minute, med katerim hitrost vozila prekorači 90 km/h za vozila kategorije N3 ali 105 km/h za vozila kategorije M3 (kategoriji N3 in M3, kot sta opredeljeni v delu A Priloge II k Direktivi Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil 1a;
„(2) za obdobje iz člena 36(1) in (2) Uredbe (EU) št. 165/2014 vse prekoračitve dovoljene hitrosti vozila, ki je opredeljena kot vsako obdobje, daljše od ene minute, med katerim hitrost vozila prekorači 90 km/h za vozila kategorije N3 ali 105 km/h za vozila kategorije M3 (kategoriji N3 in M3, kot sta opredeljeni v Direktivi 2007/46/ES1a).
__________________
__________________
1a UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/28/ES (UL L 65, 7.3.2006, str. 27).
1a Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva).
Sprememba 834
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka -a b (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Priloga I – del A – točka 4
(-ab)  v delu A se točka 4 nadomesti z naslednjim:
(4)  pravilno delovanje tahografa (ugotovitev možne zlorabe tahografa in/ali voznikove kartice in/ali tahografskih vložkov) ali po potrebi prisotnost dokumentov iz člena 14(5) Uredbe (EGS) št. 3820/85.
(4) pravilno delovanje tahografa (ugotovitev možne zlorabe tahografa in/ali voznikove kartice in/ali tahografskih vložkov) ali po potrebi prisotnost dokumentov iz člena 16(2) Uredbe (ES) št. 561/2006;“
Sprememba 835
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a
Direktiva 2006/22/ES
Priloga I – del A – točka 6
(6)  tedenski delovni čas, kot je določen v členih 4 in 5 Direktive 2002/15/ES.
(6)  tedenski delovni čas, kot je določen v členih 4 in 5 Direktive 2002/15/ES, če tehnologija omogoča učinkovito preverjanje.
Sprememba 836
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b a (novo)
Direktiva 2006/22/ES
Priloga I – del B – odstavek 2
(ba)  v delu B se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
Če se ugotovi kršitev, lahko države članice po potrebi preverijo soodgovornost drugih pobudnikov ali soudeležencev v prevozni verigi, na primer naročnikov prevoza, špediterjev ali pogodbenih izvajalcev, ter usklajenost pogodb za dodeljevanje prevoznih dovolilnic s pravili iz uredb (EGS) št. 3820/85 in št. 3821/85.
„Če se ugotovi kršitev, lahko države članice po potrebi preverijo soodgovornost drugih pobudnikov ali soudeležencev v prevozni verigi, na primer naročnikov prevoza, špediterjev ali pogodbenih izvajalcev, ter usklajenost pogodb za dodeljevanje prevoznih dovolilnic s pravili iz uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014.“
Sprememba 837
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1
1a.  Ta posebna pravila se uporabljajo za voznike, zaposlene pri podjetjih, ki imajo sedež v eni od držav članic in uporabljajo enega od čezmejnih ukrepov iz člena 1(3)(a) Direktive 96/71/ES.
2.  Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni pri podjetjih iz člena 1(3)(a) Direktive in ko opravljajo dejavnosti mednarodnega prevoza, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, kadar je obdobje napotitve na njihovo ozemlje za namene navedenih dejavnosti dolgo 3 dni ali manj v obdobju enega koledarskega meseca.
2.  Voznik se ne šteje za napotenega za namene Direktive 96/71/ES, kadar opravlja dvostranski prevoz.
Za namene te direktive dvostranski prevoz blaga pomeni pretok blaga na podlagi prevozne pogodbe iz države članice sedeža, kot je opredeljena v členu 2(8) Uredbe (ES) št. 1071/2009, v drugo državo članico ali tretjo državo ali iz druge države članice ali tretje države v državo članico sedeža.
2a.  Od datuma, ko začenjajo vozniki ročno zapisovati prehode meja, kot zahteva člen 34(7) Uredbe (EU) št. 165/2014, države članice uporabljajo tudi izjemo, določeno v odstavku 2, v zvezi s prevozom blaga, če:
–  voznik, ki opravlja dvostranski prevoz, poleg tega opravi eno dejavnost natovarjanja in/ali raztovarjanja v državah članicah ali tretjih državah, ki jih prečka, pod pogojem, da blaga ne natovarja in raztovarja v isti državi članici.
Če dvostranskemu prevozu iz države članice sedeža, med katerim ni bila opravljena nobena dodatna dejavnost, sledi dvostranski prevoz v državo članico sedeža, se izjema uporablja za do dve dodatni dejavnosti natovarjanja in/ali raztovarjanja pod zgoraj navedenimi pogoji.
Ta izjema se uporablja le do datuma, ko se v vozila, ki so prvič registrirana v državi članici, kot je določeno v pododstavku 2 člena 8(1) Uredbe (EU) št. 165/2014, namestijo pametni tahografi, skladni z zapisovanjem prehodov meja in dodatnimi dejavnostmi iz pododstavka 1 člena 8(1) te uredbe. Od tega datuma se izjema iz prvega pododstavka uporablja le za voznike, ki uporabljajo vozila, opremljena s pametnimi tahografi, kot je določeno v členih 8, 9 in 10 te uredbe.
2b.  Za voznika, ki občasno ali redno opravlja storitve mednarodnega prevoza potnikov, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 1073/2009, se ne šteje, da je napoten za namene Direktive 96/71/ES, kadar:
–  potnike pobere v državi članici sedeža prevoznika in jih odloži v drugi državi članici ali tretji državi ali
–  potnike pobere v državi članici ali tretji državi in jih odloži v državi članici sedeža prevoznika ali
–  potnike pobere in jih odloži v državi članici sedeža prevoznika v okviru lokalnih izletov, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1073/2009.
2c.  Za voznika, ki opravlja kabotažo, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1072/2009 in Uredbi (ES) št. 1073/2009, se šteje, da je bil napoten na podlagi Direktive 96/71/ES.
2d.  Ne glede na člen 2(1) Direktive 96/71/ES se za voznika ne šteje, da je bil napoten na ozemlje države članice, če prek tega ozemlja potuje, ne da bi natovarjal ali raztovarjal tovor in ne da bi pobiral ali odlagal potnike.
2e.  Če voznik opravlja začetni ali končni cestni del kombiniranega prevoza, kot je opredeljen v Direktivi 92/106/EGS, se ne šteje za napotenega za namene Direktive 96/71/ES, če cestni del sam po sebi predstavlja dvostranske prevoze, kot je opredeljeno v odstavku 2.
2f.  Države članice zagotovijo, da so v skladu z Direktivo 2014/67/EU določbe in pogoji za zaposlitev iz člena 3 Direktive 96/71/ES, ki so v skladu s členom 3(1) in (8) navedene direktive določeni v kolektivnih pogodbah, prevoznim podjetjem iz drugih držav članic in napotenim voznikom na voljo v dostopni in pregledni obliki. Zadevne informacije vsebujejo zlasti različne plače in njihove sestavne elemente, vključno z elementi plače iz veljavnih kolektivnih pogodb na lokalni ali regionalni ravni, metodo za izračun plače in po potrebi merili za razvrstitev po plačnih razredih. V skladu z Direktivo (EU) 2018/957 o spremembi Direktive 96/71/ES prevozna podjetja niso kaznovana za neupoštevanje elementov plače, metode za izračun plače in po potrebi meril za razvrstitev po plačnih razredih, kadar ti niso javno dostopni.
2g.  Prevozna podjetja s sedežem v državi, ki ni članica, ne smejo biti obravnavana ugodneje kot podjetja s sedežem v kateri od držav članic.
Države članice v dvostranskih sporazumih s tretjimi državami pri odobravanju dostopa podjetjem za cestni prevoz s sedežem v teh tretjih državah do trga EU izvajajo ukrepe, enakovredne Direktivi 96/71/ES in tej direktivi [XX/XX] (lex specialis). Države članice si tudi prizadevajo, da se v okviru večstranskih sporazumov s tretjimi državami ti enakovredni ukrepi izvajajo. Države članice Komisiji priglasijo zadevne določbe svojih dvostranskih in večstranskih sporazumov s tretjimi državami.
Države članice za namene zagotavljanja ustreznega nadzora nad temi enakovrednimi ukrepi o napotitvah s strani prevoznikov iz tretjih držav zagotovijo, da se pregledana pravila v Uredbi (EU) XXX/XXX glede določanja položaja s tahografi [uredba o spremembi Uredbe št. 165/2014] izvajajo v okviru Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR).
Sprememba 838
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2
Kadar je obdobje napotitve daljše kot 3 dni, države članice točki (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES uporabijo za celotno obdobje napotitve na njihovo ozemlje v obdobju enega koledarskega meseca iz prvega pododstavka.
črtano
Sprememba 839
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – uvodni del
3.   Za izračun obdobij napotitve iz odstavka 2:
črtano
Sprememba 840
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka a
(a)   se dnevni delovni čas, krajši od šestih ur, preživetih na ozemlju države članice gostiteljice, šteje za pol dneva;
črtano
Sprememba 841
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka b
(b)   se dnevni delovni čas v trajanju šest ur ali več, preživetih na ozemlju države članice gostiteljice, šteje za ves dan;
črtano
Sprememba 842
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – točka c
(c)  se odmori in časi počitka ter časi pripravljenosti, preživeti na ozemlju države članice gostiteljice, štejejo za delovni čas.
črtano
Sprememba 843
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – uvodni del
4.  Države članice lahko uvedejo samo naslednje upravne zahteve in nadzorne ukrepe:
4.  Države članice lahko z odstopanjem od člena 9 Direktive 2014/67/EU uvedejo samo naslednje upravne zahteve in nadzorne ukrepe:
Sprememba 844
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – točka a – uvodni del
(a)  obveznost za cestnega prevoznika s sedežem v drugi državi članici, da mora izjavo o napotitvi pristojnim nacionalnim organom poslati najpozneje ob začetku napotitve; izjava o napotitvi je v elektronski obliki, v uradnem jeziku države članice gostiteljice ali v angleškem jeziku in vsebuje le naslednje informacije:
(a)  obveznost za cestnega prevoznika s sedežem v drugi državi članici, da mora izjavo ali njeno morebitno dopolnitev pristojnim nacionalnim organom države članice, v katero je voznik napoten, predložiti v elektronski obliki prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI) iz Uredbe (EU) št. 1024/2012 najpozneje ob začetku napotitve; izjava je v enem od uradnih jezikov Evropske unije in vsebuje le naslednje informacije:
Sprememba 845
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – točka a – točka i
(i)  naziv cestnega prevoznika;
(i)  naziv cestnega prevoznika, vključno z evropsko davčno identifikacijsko številko ali številko dovoljenja Skupnosti;
Sprememba 846
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – točka a – točka iii
(iii)   predvideno število napotenih voznikov in njihovo identiteto;
(iii)   informacije o napotenih voznikih, ki vključujejo naslednje: identiteto, državo prebivališča, državo plačila socialnih prispevkov, številko socialnega zavarovanja in številko vozniškega dovoljenja;
Sprememba 847
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – točka a – točka iv
(iv)  predvideno trajanje ter predviden začetni in končni datum napotitve;
(iv)  predvideni začetni datum in ocenjeno trajanje, končni datum napotitve ter pravo, ki se uporablja za pogodbe o zaposlitvi;
Sprememba 848
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – točka a – točka iv a (novo)
(iva)  za cestne prevoznike blaga: identiteta in kontaktni podatki prejemnika, če prevoznik ne uporablja elektronskega tovornega lista (e-CMR);
Sprememba 849
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – točka a – točka vi a (novo)
(via)  za cestne prevoznike blaga: naslov(i) natovarjanja in raztovarjanja, če prevoznik ne uporablja elektronskega tovornega lista (e-CMR).
Sprememba 850
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – točka b
(b)  obveznost za voznika, da v tiskani ali elektronski obliki hrani ali da na razpolago, kadar se zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod izjave o napotitvi in dokazilo o prevozu, ki se opravlja v državi članici gostiteljici, kot je elektronski tovorni list (e-CMR) ali dokazilo iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta;
(b)  obveznost za cestnega prevoznika, da zagotovi, da ima voznik v tiskani ali elektronski obliki na razpolago, kadar se zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod izjave in dokazilo o prevozu, ki se opravlja v državi članici gostiteljici, kot je elektronski tovorni list (e-CMR) ali dokazilo iz člena 8 Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta;
Sprememba 851
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – točka c
(c)  obveznost za voznika, da hrani in da na razpolago, kadar se to zahteva pri cestnih preverjanjih, zapise na tahografu in zlasti kode držav članic, v katerih je bil prisoten med opravljanjem mednarodnih cestnih prevozov ali kabotaže;
(c)  obveznost za cestnega prevoznika, da zagotovi, da ima voznik, kadar se zahteva pri cestnih preverjanjih, zapise na tahografu in zlasti kode držav članic, v katerih je bil prisoten med opravljanjem mednarodnih cestnih prevozov ali kabotaže;
Sprememba 852
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – točka c a (novo)
(ca)  med cestnim preverjanjem iz točk (b) in (c) tega člena lahko voznik naveže stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko predloži zahtevane dokumente;
Sprememba 854
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – točka d
(d)  obveznost za voznika, da v tiskani ali elektronski obliki hrani ali da na razpolago, kadar se to zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod pogodbe o zaposlitvi ali enakovrednega dokumenta v smislu člena 3 Direktive Sveta 91/533/EGS20, preveden v enega od uradnih jezikov države članice gostiteljice ali v angleški jezik;
črtano
__________________
20 Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje (UL L 288, 18.10.1991, str. 32).
Sprememba 855
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – točka e
(e)  obveznost za voznika, da v tiskani ali elektronski obliki da na razpolago, kadar se to zahteva pri cestnih preverjanjih, izvod plačilnih list za zadnja dva meseca; med cestnim preverjanjem lahko voznik stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi tak izvod;
črtano
Sprememba 853
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4 – točka f
(f)  obveznost za cestnega prevoznika, da po obdobju napotitve v razumnem časovnem roku organom države članice gostiteljice na njihovo zahtevo v tiskani ali elektronski obliki zagotovi izvode dokumentov iz točk (b), (c) in (e).
(f)   obveznost za cestnega prevoznika, da prek javnega vmesnika IMI po obdobju napotitve [...] organom države članice, v katero je voznik napoten, na njihovo zahtevo zagotovi izvode dokumentov iz točk (b) in (c), pa tudi dokumentacijo o plači napotenih delavcev, ki se nanaša na obdobje napotitve in njihovo pogodbo o zaposlitvi, oziroma enakovredno dokumentacijo v smislu člena 3 Direktive Sveta št. 91/533/EGS1a, evidenco delovnega časa voznika in dokazilo o izplačilu.
Cestni prevoznik zahtevano dokumentacijo predloži z uporabo javnega vmesnika IMI v dveh mesecih od datuma zahteve.
Če cestni prevoznik v določenem roku prek javnega vmesnika IMI ne zagotovi vse zahtevane dokumentacije, lahko pristojni organi države članice, v kateri se je izvajala napotitev, v skladu s členoma 6 in 7 Direktive 2014/67 zahtevajo pomoč pristojnih organov države članice sedeža prevoznika. Če se prek vmesnika IMI poda taka zahteva, imajo pristojni organi države članice, v kateri je sedež prevoznika, dostop do izjave o napotitvi in drugih pomembnih informacij, ki jih je prevoznik predložil prek javnega vmesnika IMI.
Pristojni organi države članice, v kateri je sedež prevoznika, poskrbijo, da se dokumenti, ki so jih zahtevali pristojni organi države članice, v kateri se je izvajala napotitev, prek vmesnika IMI posredujejo v 25 delovnih dneh od datuma zahteve.
__________________
1a Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje (UL L 288, 18.10.1991, str. 32).
Sprememba 856
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 5
5.  Za namene točke (a) odstavka 4 lahko cestni prevoznik zagotovi izjavo o napotitvi, ki zajema obdobje največ šestih mesecev.
5.  Za namene točke (a) odstavka 4 lahko cestni prevoznik zagotovi izjavo, ki zajema obdobje največ šestih mesecev.
Sprememba 857
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 5 a (novo)
5a.  Podatki iz izjav se 18 mesecev hranijo v sistemu IMI za namene preverjanja ter so neposredno in v realnem času dostopni za pristojne organe drugih držav članic, imenovane v skladu s členom 3 Direktive 2014/67/EU, členom 18 Uredbe (ES) št. 1071/2009 in členom 7 Direktive 2006/22/ES.
Nacionalni pristojni organ lahko v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso socialnim partnerjem omogoči dostop do informacij, če:
–  se te informacije nanašajo na napotitev na ozemlje zadevne države članice;
–  se te informacije uporabljajo za namene izvrševanja pravil o napotitvi in
–  obdelava podatkov poteka v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.
Sprememba 858
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 5 b (novo)
5b.  Komisija sprejme izvedbene akte s standardiziranimi obrazci za oddajo izjav prek javnega vmesnika IMI v vseh uradnih jezikih Unije, določi funkcije izjav v sistemu IMI, opredeli, kako bodo podatki iz točke (a)(i) do (via) odstavka 4 predstavljeni v izjavi, in poskrbi, da bodo ti podatki iz izjav avtomatično prevedeni v jezik države članice gostiteljice. Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 2a(2).
Sprememba 859
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 5 c (novo)
5c.   Države članice se pri izvajanju nadzornih ukrepov trudijo, da ne povzročajo nepotrebnih zamud, ki bi lahko vplivale na predvideno trajanje in datume napotitve.
Sprememba 860
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 5 d (novo)
5d.   Pristojni organi držav članic tesno sodelujejo ter si ponujajo medsebojno pomoč in posredujejo vse potrebne informacije v okviru pogojev iz Direktive 2014/67/EU in Uredbe (ES) št. 1071/2009.
Sprememba 861
Predlog direktive
Člen 2 a (novo)
Člen 2a
1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen na podlagi člena 42(1) Uredbe (EU) št. 165/2014. Ta odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
Sprememba 862
Predlog direktive
Člen 2 b (novo)
Člen 2b
Države članice določijo kazni za pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce zaradi nespoštovanja člena 2 te direktive, če se zavedajo ali bi se glede na vse upoštevne določbe morali zavedati, da se s prevoznimi storitvami, ki so jih naročili, kršijo določbe te direktive.
Države članice določijo pravila glede kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi zagotovile izvrševanje teh kazni. Te kazni so učinkovite, sorazmerne, odvračalne in nediskriminatorne.
Sprememba 863
Predlog direktive
Člen 2 c (novo)
Člen 2c
Komisija oceni obstoječe instrumente in dobro prakso, ki spodbuja družbeno odgovorno ravnanje vseh akterjev v dobavni verigi blaga, in ... [dve leti po začetku veljavnosti te direktive] po potrebi pripravi zakonodajni predlog za ustanovitev evropske platforme zaupanja.
Sprememba 864
Predlog direktive
Člen 2 d (novo)
Člen 2d
Pametno izvrševanje
1.   Brez poseganja v Direktivo 2014/67/EU in za nadaljnje izvrševanje obveznosti iz člena 2 te direktive države članice zagotovijo, da se na njihovem ozemlju uporablja usklajena nacionalna strategija izvrševanja. Ta strategija se osredotoča na podjetja z visoko stopnjo tveganja iz člena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
2.   Države članice poskrbijo, da bo preverjanje iz člena 2 Direktive 2006/22/ES po potrebi vključevalo pregled napotitve in da bo ta opravljen brez diskriminacije, zlasti diskriminacije na osnovi registrske tablice vozila.
3.   Države članice se osredotočijo na podjetja, za katera je bilo ocenjeno povečano tveganje za kršenje določb člena 2 te direktive, ki se uporablja zanje. Zato države članice v okviru sistema ocenjevanja tveganj, ki ga vzpostavijo v skladu s členom 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razširijo v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, tveganje za take kršitve obravnavajo kot samostojno tveganje.
4.   Države članice imajo za namene odstavka 3 dostop do ustreznih informacij in podatkov, ki so zabeleženi, obdelani ali shranjeni v pametnih tahografih iz poglavja II Uredbe (EU) št. 165/2014, izjavah o napotitvi iz člena 2(4) te direktive in elektronskih prevoznih listinah, kot so elektronski tovorni listi v skladu s konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (e-CMR).
5.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z določitvijo lastnosti podatkov, do katerih imajo države članice dostop, pogojev za njihovo uporabo in tehničnih specifikacij za njihov prenos ali dostop, v katerih je opredeljeno predvsem naslednje:
(a)   podroben seznam informacij in podatkov, do katerih imajo dostop pristojni nacionalni organi, ki vključuje vsaj čas in kraj prehodov meje, natovarjanja in raztovarjanja, registrsko tablico vozila in podatke o vozniku;
(b)   pravice pristojnih organov do dostopa, ki se po potrebi razlikujejo glede na vrsto pristojnih organov, vrsto dostopa in namen, za katerega se podatki uporabijo;
(c)   tehnične specifikacije prenosa podatkov ali dostopa do njih iz točke (a), kjer je primerno, pa tudi najdaljše obdobje za hrambo podatkov, ki se po potrebi razlikuje glede na vrsto podatkov.
6.   Vsi osebni podatki iz tega člena so dostopni in se hranijo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali se nadalje obdelujejo. Ko podatki za te namene niso več potrebni, se uničijo.
7.   Države članice najmanj trikrat na leto izvedejo usklajene cestne preglede v zvezi s kabotažami, ki jih je mogoče izvesti skupaj s pregledi, opravljenimi v skladu s členom 5 Direktive 2006/22/ES. Te preglede hkrati izvedejo nacionalni organi dveh ali več držav članic, ki so pristojni za izvrševanje pravil na področju napotitve, in sicer vsak na svojem ozemlju. Države članice izmenjajo informacije o številu in vrsti kršitev, odkritih po izvedenih usklajenih cestnih pregledih.
Povzetek rezultatov usklajenega preverjanja se objavi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.
Sprememba 865
Predlog direktive
Člen 2 e (novo)
Člen 2e
Sprememba Uredbe (EU) št. 1024/2012
V prilogi k Uredbi (EU) št. 1024/2012 se dodata naslednji točki:
„12a. Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje Uredbe (ES) št. 561/2006, Uredbe (EU) št. 165/2014 in Direktive 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede socialne zakonodaje v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu ter razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS: Člen 8
12b.   Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa: člen 2(5).
Sprememba 866
Predlog direktive
Člen 3
Člen 3
Poročanje in pregled
1.  Komisija oceni izvajanje te direktive, zlasti učinek člena 2, najpozneje [3 leta po roku za prenos te Direktive] ter Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o uporabi te direktive. Poročilu Komisije se po potrebi priloži zakonodajni predlog.
1.  Države članice Komisiji vsako leto poročajo o izvajanju te direktive, zlasti o izvajanju pametnega izvrševanja iz člena 2d in morebitnih težavah pri izvrševanju.
Da bi omogočili oceno informacij o učinkovitosti izvrševanja, poročilo vključuje informacije o učinkovitosti:
–  pametnih tahografov iz poglavja II Uredbe (EU) št. 165/2014;
–  uporabe IMI iz člena 2(5a) in (5b) te direktive;
–  uporabe elektronskih prevoznih listin, kot so elektronski tovorni listi iz Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (eCMR);
–  izmenjave informacij med pristojnimi organi prek evropskega registra podjetij cestnega prevoza in IMI ter informacij o učinkovitosti neposrednega dostopa in dostopa v realnem času organov do evropskega registra podjetij za cestni prevoz in IMI prek aplikacije EU med cestnimi preverjanji, kot je določeno v členih 8 in 9 Direktive 2006/22/ES in
–  izvajanja programov usposabljanja s ciljem voznikom in vsem drugim akterjem v procesu, vključno s podjetji, upravami in inšpektorji, pomagati, da se prilagodijo novim pravilom in zahtevam, ki nanje vplivajo.
2.  Komisija po poročilu iz odstavka 1 redno ocenjuje to direktivo ter rezultate ocene predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.
2.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko poročanja iz odstavka 1 in smernice zanj.
Ti izvedbeni akti lahko vključujejo pravila, ki od držav članic zahtevajo, da za namene ocene učinkovitosti izvrševanja te direktive Komisiji predložijo podatke o prometnih tokovih in podatke o državah članicah registracije vozil, zbrane s cestninskimi sistemi v državah članicah, kadar ti podatki obstajajo.
3.  Kadar je ustrezno, se poročiloma iz odstavkov (1) in (2) priložijo ustrezni predlogi.
3.  Najpozneje 31. decembra 2025 Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju in učinkih te direktive, zlasti kar zadeva učinkovitost izvrševanja, vključno z analizo stroškov in koristi v zvezi z uporabo senzorjev za tehtanje za namen samodejnega beleženja mest natovarjanja/raztovarjanja. Poročilu Komisije se po potrebi priloži zakonodajni predlog. Poročilo se objavi.
Sprememba 867
Predlog direktive
Člen 3 a (novo)
Člen 3a
Usposabljanje
Za izvrševanje določb te direktive morajo Komisija in države članice vzpostaviti obsežen in celovit program usposabljanja in prilagajanja novim standardom in zahtevam za voznike in vse druge subjekte v postopku, kot so podjetja, uprave, inšpektorji itd.
Sprememba 868
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1
Države članice najpozneje do […] [rok za prenos bo čim krajši in na splošno ne daljši od dveh let] sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.
Države članice najpozneje do 30. julija 2020 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.
Sprememba 869
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Do začetka veljavnosti te direktive je prometni sektor ob upoštevanju izrazite mobilnosti dejavnosti izvzet iz ukrepov, ki izhajajo iz zakonodajnega akta o spremembi Direktive 96/71/ES.
Sprememba 870
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)
Do začetka veljavnosti zahtev za izvrševanje te direktive, ki določajo posebna pravila v zvezi s prevozom, je prometni sektor izvzet iz ukrepov, ki izhajajo iz zakonodajnega akta o spremembi Direktive 96/71/ES.

(1) UL C 197, 8.6.2018, str. 45.
(2) UL C 176, 23.5.2018, str. 57.

Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo