Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0122(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0205/2018

Внесени текстове :

A8-0205/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0340

Приети текстове
PDF 287kWORD 115k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Неокончателна версия
Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на почивка чрез тахографи ***I
P8_TA-PROV(2019)0340A8-0205/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0277),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0167/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0205/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 346
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Добрите условия на труд за водачите и справедливите условия за стопанска дейност на предприятията за автомобилен транспорт имат първостепенно значение за създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт. За улесняване на този процес е съществено социалните правила на Съюза в областта на автомобилния транспорт да бъдат ясни, целесъобразни, лесно приложими и прилагани и изпълнявани ефективно и съгласувано навсякъде в Съюза.
(1)  Добрите условия на труд за водачите и справедливите условия за стопанска дейност на предприятията за автомобилен транспорт имат първостепенно значение за създаването на безопасен, ефикасен, социално отговорен и недискриминационен сектор на автомобилния транспорт, който е в състояние да привлича квалифицирани работници. За улесняване на този процес е съществено социалните правила на Съюза в областта на автомобилния транспорт да бъдат ясни, пропорционални, целесъобразни, лесно приложими и прилагани и изпълнявани ефективно и съгласувано навсякъде в Съюза.
Изменение 347
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  След оценката на ефективността и ефикасността на изпълнението на действащите в Съюза социални правила в автомобилния транспорт и по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета9, бяха установени някои слабости в съществуващата правна рамка. Неясните и неподходящи правила за седмичната почивка, условията за почивка и почивките по време на работа при екипно управление, както и липсата на правила за връщането на водачите у дома водят до различия в тълкуването и в правоприлагащата практика в държавите членки. Неотдавна няколко държави членки приеха едностранни мерки, които още повече увеличават правната несигурност и неравнопоставеността на водачите и превозвачите.
(2)  След оценката на ефективността и ефикасността на изпълнението на действащите в Съюза социални правила в автомобилния транспорт и по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета9, бяха установени някои слабости в прилагането на правната рамка. Неясните правила за седмичната почивка, условията за почивка и почивките по време на работа при екипно управление, както и липсата на правила за връщането на водачите у дома или на друго място по избор на водача водят до различия в тълкуването и в правоприлагащата практика в държавите членки. Неотдавна няколко държави членки приеха едностранни мерки, които още повече увеличават правната несигурност и неравнопоставеността на водачите и превозвачите.
От друга страна, максималното време на управление за ден и за седмица, установено в Регламент (ЕО) № 561/2006, способства ефективно за подобряването на социалните условия на водачите, както и за безопасността по пътищата като цяло, и поради тази причина следва да се предприемат мерки, за да се гарантира неговото зачитане.
–––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).
9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).
Изменение 348
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2a)   В интерес на пътната безопасност и на правоприлагането всички водачи следва да бъдат напълно запознати както с правилата за времето на управление и периодите на почивка, така и с наличието на места за почивка. Следователно е целесъобразно държавите членки да полагат усилия да изготвят насоки, които представят настоящия регламент по ясен и прост начин, дават полезна информация относно местата за паркиране и за почивка и подчертават значението на борбата с умората.
Изменение 349
Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)
(2б)   В интерес на пътната безопасност е транспортните предприятия да бъдат насърчавани да възприемат култура на безопасност, която включва политики и процедури на безопасност, приемани от висшето ръководство, ангажимент от страна на непосредственото ръководство за прилагане на политика на безопасност, както и готовност на работниците и служителите за спазване на правилата за безопасност. Следва да се постави ясен акцент върху въпросите на пътната безопасност, включително умора, отговорност, планиране на пътуването, спазване на дежурства, заплащане според постигнатите резултати и управление въз основа на правилото „точно навреме“.
Изменение 350
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Последващата оценка на Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, че несъгласуваното и неефективно прилагане на социалните правила на Съюза се дължи главно на неяснота в правилата, неефективно използване на контролните уреди и недостатъчно административно сътрудничество между държавите членки.
(3)  Последващата оценка на Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, че несъгласуваното и неефективно прилагане на социалните правила на Съюза се дължи главно на неяснота в правилата, неефективно и нееднакво използване на контролните уреди и недостатъчно административно сътрудничество между държавите членки, което увеличава разпокъсаността на европейския вътрешен пазар.
Изменение 351
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Ясните, подходящи и еднакво прилагани правила са решаващи също така за постигането на целите на политиката да се подобрят условията на труд за водачите и по-специално да се осигури конкуренция без нарушения между превозвачите, и да се допринесе за пътната безопасност за всички участници в движението по пътищата.
(4)  Ясните, подходящи и еднакво прилагани правила са решаващи също така за постигането на целите на политиката да се подобрят условията на труд за водачите и по-специално да се осигури лоялна конкуренция без нарушения между превозвачите, и да се допринесе за пътната безопасност за всички участници в движението по пътищата.
Изменение 352
Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)
(4a)   Всички национални правила, които се прилагат за автомобилния транспорт, трябва да бъдат пропорционални, както и обосновани, и не трябва да възпрепятстват или да правят по-слабо привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като например свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги, за да се запази или дори да се увеличи конкурентоспособността на Европейския съюз.
Изменение 353/rev
Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)
(4б)  За да се гарантират еднакви условия на конкуренция на европейско равнище в автомобилния транспорт, настоящият регламент следва да се прилага по отношение на всички превозни средства над 2,4 тона, които осъществяват международни превози.
Изменение 354
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Превозът на товари се различава съществено от превоза на пътници. Водачите на пътнически автобуси са в тесен контакт със своите пътници и следва да могат да ползват по-гъвкаво почивки по време на работа, без да се удължава времето на управление или да се съкращават периодите на почивка и почивките по време на работа.
Изменение 355
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Водачите, които извършват международни превози на дълги разстояния, прекарват дълго време далеч от дома. Сегашните изисквания за редовната седмична почивка ненужно удължават това време. Поради това е желателно разпоредбата за редовната седмична почивка да се приспособи по такъв начин, че да улесни водачите да извършват превози в съответствие с правилата и да се връщат у дома за редовната седмична почивка, както и да получават пълна компенсация за всички периоди на намалена седмична почивка. Необходимо е също така да се предвиди превозвачите да организират работата на водачите по такъв начин, че периодите извън дома да не бъдат прекомерно продължителни.
(6)  Водачите, които извършват международни превози на дълги разстояния, прекарват дълго време далеч от дома. Сегашните изисквания за редовната седмична почивка ненужно удължават това време. Поради това е желателно разпоредбата за редовната седмична почивка да се приспособи по такъв начин, че да улесни водачите да извършват превози в съответствие с правилата и да се връщат у дома или в избрано от тях място за редовната седмична почивка, както и да получават пълна компенсация за всички периоди на намалена седмична почивка. Необходимо е също така да се предвиди превозвачите да организират работата на водачите по такъв начин, че периодите извън дома да не бъдат прекомерно продължителни. Когато водач избере да ползва почивката у дома, транспортното предприятие следва да му предостави средства за връщане.
Изменение 356
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
6а.   В случаите, когато дейността на даден водач логично включва извършването на дейности за работодателя, които са различни от професионалните задачи на водача по управление на превозното средство, като например товарене/разтоварване, намиране на места за паркиране, поддръжка на превозното средство, подготовка на пътя и т.н., времето, от което се нуждае водачът за изпълнението на тези задачи, следва да бъде взето предвид при определянето на работното му време, на възможността за адекватна почивка и на възнаграждението.
Изменение 357
Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
6б)   За да се защитят условията на труд за водачите на местата на товарене и разтоварване, собствениците и операторите на тези места следва да осигуряват достъп на водача до хигиенни съоръжения.
Изменение 358
Предложение за регламент
Съображение 6 в (ново)
6в)  Бързият технологичен напредък води до развитието на системи за автономно управление, характеризиращи се с все по-високи нива на сложност. В бъдеще тези системи биха могли могла да дадат възможност за диференцирано използване на превозни средства, в чието управление не участва водач. Това би могло да създаде нови оперативни възможности, като например организирането на конвои от камиони. Вследствие на това съществуващото законодателство, включително правилата относно времето на управление и периодите на почивка, ще трябва да бъдат адаптирани, като напредъкът на Работната група на ИКЕ на ООН е от съществено значение за това. Комисията представя доклад за оценка на използването на системи за автономно управление в държавите членки, придружен по целесъобразност от законодателно предложение, за да се отчитат ползите от технологиите за автономно управление. Целта на това законодателство е да се гарантират пътната безопасност, еднакви условия на конкуренция и подходящи условия на труд, като същевременно на ЕС се дава възможност да проучва нови иновативни технологии и практики.
Изменение 359
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Съществуват различия между държавите членки в тълкуването и прилагането на изискванията за седмичната почивка по отношение на мястото, където следва да се ползва седмичната почивка. Ето защо е уместно да се поясни това изискване, за да се осигури подходящо настаняване на водачите за периодите на нормална седмична почивка, ако тя се ползва извън дома.
(7)  Съществуват различия между държавите членки в тълкуването и прилагането на изискванията за седмичната почивка по отношение на мястото, където следва да се ползва седмичната почивка. За да бъдат гарантирани добри условия на труд и за да бъде осигурена безопасността на водачите, е уместно да се поясни това изискване, за да се осигури на водачите качествено и съобразено с техния пол настаняване или друго място, избрано от водача, което се заплаща от работодателя, за периодите на нормална седмична почивка, ако тя се ползва извън дома. Държавите членки следва да гарантират наличието на достатъчно безопасни зони за паркиране, които са адаптирани към потребностите на водачите на превозни средства.
Изменение 360
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
7а)  Специалните зони за паркиране следва да разполагат с всички съоръжения, необходими за добри условия за почивка, тоест санитарни, кулинарни, свързани със сигурността и други.
Изменение 361
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
7б)  Подходящите условия за почивка са от ключово значение за подобряване на условията на труд на водачите в сектора и за поддържане на пътната безопасност. Тъй като за транспортния сектор е типично да се ползва почивка в кабината и в някои случаи тя е желателна от гледна точка на удобството и пригодността, на водачите следва да бъде разрешено да ползват почивката си в своето превозно средство, ако то е оборудвано с подходящи условия за спане. Следователно създаването на специални зони за паркиране не следва да бъде непропорционално възпрепятствано от държавите членки.
Изменение 362
Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)
7в)  В преразгледаните насоки относно TEN-T е предвидено изграждането на зони за паркиране по автомагистралите приблизително на всеки 100 км, за да се осигури пространство за паркиране за професионалните ползватели на пътищата с подходящо ниво на безопасност и сигурност, и следователно държавите членки следва да се насърчават да прилагат насоките относно TEN-T и в достатъчна степен да подкрепят и да инвестират в безопасни и подходящо пригодени зони за паркиране.
Изменение 363
Предложение за регламент
Съображение 7 г (ново)
7г)  За да се осигурят съоръжения за почивка на достъпни цени и с добро качество, Комисията и държавите членки следва да насърчават създаването на социални, търговски, публични и други предприятия за експлоатацията на специални зони за паркиране.
Изменение 364
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
8а)  Множество автомобилни транспортни операции в ЕС включват транспорт с ферибот или влак за част от пътуването. Поради това следва да бъдат предвидени ясни подходящи разпоредби относно периодите на почивка и почивките по време на работа за такива операции.
Изменение 365
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
9a)  За да се гарантира ефективното привеждане в изпълнение, е важно компетентните органи при извършване на пътните проверки да бъдат в състояние да установяват дали времето на управление и периодите на почивка са спазени надлежно в деня на проверката и през предходните 56 дни.
Изменение 366
Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)
(9б)   За да се гарантира, че правилата са ясни, лесноразбираеми и приложими, информацията трябва да бъде достъпна за водачите. Това следва да се постигне чрез координиране от страна на Комисията. Водачите следва да получават също информация относно зоните за почивка и безопасно паркиране, за да могат по-добре да планират пътуванията си. Освен това чрез координация от страна на Комисията следва да бъде създадена безплатна гореща телефонна линия за уведомяване на службите за контрол, в случай че водачите са обект на неправомерен натиск, измама или незаконно поведение.
Изменение 367
Предложение за регламент
Съображение 9 в (ново)
(9в)  Член 6 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 задължава държавите членки да прилагат обща класификация на нарушенията при оценката на добрата репутация. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че националните правила относно санкциите, приложими при нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и на Регламент (ЕС) № 165/2014, се прилагат по ефективен, пропорционален и разубеждаващ начин. Необходимо е да се предприемат допълнителни стъпки, за да се гарантира, че всички санкции, прилагани от държавите членки, са недискриминационни и са съразмерни на тежестта на нарушението.
Изменение 368
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За повишаване на ефективността на разходите по прилагането на социалните правила следва пълноценно да се използва потенциалът на днешните и бъдещите тахографски системи. Поради това следва да бъде подобрена функционалността на тахографите, за да се осигури по-точно установяване на местоположението, по-специално при международните превози.
(11)  За да се повиши ефективността на разходите по прилагането на социалните правила, използването на днешните и интелигентните тахографски системи в международния транспорт следва да бъде задължително. Поради това следва да бъде подобрена функционалността на тахографите, за да се осигури по-точно установяване на местоположението.
Изменение 369
Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)
(11a)   Бързото развитие на новите технологии и цифровизацията в икономиката на Съюза и необходимостта от еднакви условия на конкуренция между дружествата в международния автомобилен транспорт налагат съкращаване на преходния период за инсталирането на интелигентни тахографи в регистрираните превозни средства. Интелигентните тахографи ще допринесат за опростяването на проверките и по този начин ще улеснят работата на националните органи.
Изменение 370
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)   Като отчита широко разпространеното използване на смартфони и непрекъснатото развитие на техните функции, и с оглед на разгръщането на системата „Галилео“, предлагаща все повече възможности за определяне на местоположението в реално време, което много мобилни устройства вече използват, Комисията следва да проучи възможността за разработване и сертифициране на мобилно приложение, което предлага същите предимства като предлаганите от интелигентните тахографи при еднакви свързани разходи.
Изменение 371
Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)
(11в)  За да се гарантират подходящи стандарти за здраве и безопасност за водачите на превозни средства, е необходимо да бъдат създадени или модернизирани безопасни зони за паркиране, подходящи хигиенни съоръжения и качествено настаняване. В Съюза следва да има достатъчна мрежа от зони за паркиране.
Изменение 372
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12а)  Потвърждава, че транспортирането на стоки е различно от превоза на хора. Водачите на пътнически автобуси са в тесен контакт със своите пътници и следва да им бъдат предоставени по-гъвкави условия в рамките на настоящия регламент, без да се удължава времето на управление или да се съкращават периодите на почивка и почивките по време на работа. Поради това Комисията следва да направи оценка дали могат да бъдат приети специфични правила за този сектор, особено за случайните превози по смисъла на член 2, параграф 1, точка 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози.
Изменение 373
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 2 – параграф 1 – буква -а а (нова)
(-1)  В член 2, параграф 1 се вмъква следната буква:
„-аа) на стоки при международни превози, когато максимално допустимата маса на превозното средство, включително всяко ремарке или полуремарке, надхвърля 2,4 тона, или“
Изменение 374
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 3 – параграф 1 – буква а a
(-1а)  В член 3 буква аа) се заменя със следното:
aа)  превозни средства с максимално допустима маса, която не надвишава 7,5 тона, които се използват за превоз на материали, оборудване или машини за ползване от водача в хода на неговата работа и които се използват само в радиус от 100 километра от базата на предприятието и при условие че управлението на превозните средства не представлява основната дейност на водача;
„(aa) превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, която не надвишава 7,5 тона, които се използват за превоз на материали, оборудване или машини за ползване от водача в хода на неговата работа или за доставка на стоки, които са произведени при занаятчийско производство в рамките на предприятието, в което водачът е нает, и които се използват само в радиус от 150 километра от базата на предприятието и при условие че управлението на превозните средства не представлява основната дейност на водача;
Изменение 375
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 3 – буква з а (нова)
(1a)  В член 3 се вмъква следната буква:
„за) леки търговски превозни средства, които се използват за превоз на стоки, когато превозът не се извършва под наем или срещу възнаграждение, а за сметка на дружеството или на водача, и когато управлението не представлява основната дейност на лицето, управляващо превозното средство;“
Изменение 376
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 4 – буква с
с)  „превоз с нетърговска цел“ означава всеки автомобилен превоз, различен от превоза под наем или срещу възнаграждение, или за собствена сметка, за който не се получава възнаграждение и който не поражда доходи.“;
с)  „превоз с нетърговска цел“ означава всеки автомобилен превоз, различен от превоза под наем или срещу възнаграждение, или за собствена сметка, за който не се получава възнаграждение и който не поражда доходи или оборот.“;
Изменение 377
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 4 – буква с а (нова)
(2а)   В член 4 се добавя следната буква:
„са) „дом“ означава регистрираното местопребиваване на водача в дадена държава членка.“
Изменение 378
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 5 – параграф 1
(2б)   В член 5 параграф 1 се заменя със следното:
1.  Минималната възраст за водачите е 18 години.
1. Минималната възраст за водачите е 18 години.
Изменение 379
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 6 – алинея 1
a)  в параграф 6 първата алинея се заменя със следния текст:
заличава се
“6. През всеки четири последователни седмици водачът ползва поне:
a)  четири нормални седмични почивки, или
б)  две нормални седмични почивки от поне 45 часа и две намалени седмични почивки от поне 24 часа.
Изменение 381
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 7
7.  Всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, непосредствено предхожда или следва нормална седмична почивка от поне 45 часа.
7.  Всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, се обединява с нормална седмична почивка от поне 45 часа.
Изменение 382
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 8 а – уводна част
8a.  Нормалната седмична почивка и всяка седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за предишни намалени седмични почивки, не се ползва в превозно средство. Тя се ползва при адекватно настаняване с подходящи условия за спане и хигиена,
8a.  Нормалната седмична почивка и всяка седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за предишни намалени седмични почивки, не се ползва в превозно средство. Те се ползват при качествено и съобразено с пола настаняване, извън кабината, с подходящи хигиенни условия и условия за спане за водача. Такова настаняване е:
Изменение 383
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 8 а – буква а
a)  осигурено или платено от работодателя, или
a)  осигурено от или платено от работодателя, или
Изменение 384
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 8 а – буква б
б)  у дома или на друго частно място по избор на водача.
б)  в дома на водача или на друго частно място по избор на водача.
Изменение 385
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 8 б – алинея 1
8б.  Транспортното предприятие организира работата на водачите по такъв начин, че водачите да могат да прекарат у дома поне една нормална седмична почивка или една седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, в рамките на всеки период от три последователни седмици.“;
8б.  Транспортното предприятие организира работата на водачите по такъв начин, че водачите да могат да прекарат у дома или на друго място по избор на водача поне една нормална седмична почивка или една седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, преди края на всеки период от четири последователни седмици. Водачът информира писмено транспортното предприятие не по-късно от две седмици преди този период на почивка, ако тя ще бъде ползвана на място, различно от дома на водача. Когато водач избере да ползва тази почивка у дома, транспортното предприятие предоставя на водача необходимите средства да се завърне у дома. Предприятието документира как изпълнява това задължение и съхранява документацията в своите помещения, за да я представи при поискване на контролните органи.
Изменение 386
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 8 б – алинея 1 а (нова)
В член 8, параграф 8б се добавя следната алинея:
„Водачът декларира, че нормалната седмична почивка или седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, е ползвана на място по избор на водача. Декларацията се съхранява в помещенията на предприятието.“
Изменение 380
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в а (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 9 а (нов)
ва)  добавя се следният параграф:
„9а. Комисията оценява и докладва на Парламента и на Съвета не по-късно от... [две години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение], дали могат да бъдат приети по-подходящи правила за водачите, извършващи случаен превоз на пътници, както е определено в член 2, параграф 1, точка 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози.“
Изменение 387
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 а (нов)
(5a)  Създава се следният член:
„Член 8a
1.  В срок до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки съобщават на Комисията местоположението на наличните на тяхна територия специални зони за паркиране (СЗП) и впоследствие я уведомяват за всички промени в тази информация. Комисията публикува и редовно актуализира списък на всички публично достъпни СЗП на отделен официален уебсайт.
2.  Всички зони за паркиране, които имат най-малко съоръженията и характеристиките, определени в приложение 1, и са включени в публикуван от Комисията списък в съответствие с параграф 2, могат да обявяват на входа, че са СЗП.
3.  Държавите членки гарантират, че се извършват редовно случайни проверки, за да се проверява съответствието на характеристиките за паркиране с критериите за СЗП, определени в приложение.
4.  Държавите членки разследват жалбите относно сертифицирани СЗП, които не изпълняват критериите, определени в приложение.
5.  Държавите членки насърчават създаването на специални зони за паркиране в съответствие с изискванията по член 39, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1315/2013.
Най-късно до 31 декември 2020 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно наличието на подходящи съоръжения за почивка за водачите на превозни средства и на обезопасени съоръжения за паркиране. Този доклад се придружава от проекта на регламент, уреждащ стандартите и процедурите за сертифициране на СЗП, посочени в параграф 4 от настоящия член. Този доклад се актуализира ежегодно въз основа на информацията, събрана от Комисията по реда на параграф 5, и съдържа списък на предложените мерки за увеличаване на броя и качеството на подходящи съоръжения за почивка за водачите и на обезопасени съоръжения за паркиране.“
Изменение 388
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 9 – параграф 1
1.  Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или намалена седмична почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената нормална дневна почивка или намалена седмична почивка водачът трябва да има достъп до койка или кушетка.
1.  Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или намалена седмична почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената нормална дневна почивка или намалена седмична почивка водачът трябва да има достъп до спална кабина, койка или кушетка.
Изменение 389
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 9 – параграф 1 а (нов)
(6a)  В член 9 се създава следният параграф:
„1а Дерогацията по параграф 1 може да бъде разширена, така че да обхване редовните седмични почивки, когато пътуването с ферибот е с продължителност от 12 или повече часа. По време на тази седмична почивка водачът има достъп до спална кабина.“
Изменение 390
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 10 – параграф 1
(6a)  В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:
1.  Транспортното предприятие не плаща на водачите, които са наети от него или които са предоставени на негово разположение, никакви възнаграждения, дори под формата на премии или добавки към заплатата, свързани с пропътуваните разстояния и/или количеството превозени стоки, ако такова възнаграждение може да застраши пътната безопасност и/или да насърчи нарушение на настоящия регламент.
1. Транспортното предприятие не плаща на водачите, които са наети от него или които са предоставени на негово разположение, никакви допълнителни възнаграждения, дори под формата на премии или добавки към заплатата, свързани с пропътуваните разстояния, скоростта на доставката и/или количеството превозени стоки, ако такова възнаграждение насърчава нарушение на настоящия регламент.
Изменение 391
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 12 – параграф 2
При условие че пътната безопасност не е застрашена, водачът може да се отклони от разпоредбите на член 8, параграф 2 и член 8, параграф 6, втора алинея, за да може да стигне до подходящо място за настаняване в съответствие с член 8, параграф 8а, за да ползва дневна или седмична почивка там. Не се допуска отклонението да доведе до надвишаване на дневното или седмично време на управление или съкращаване на дневната или седмичната почивка. Водачът посочва причината за такова отклонение ръчно в регистрационния лист на записващото устройство или на разпечатката от записващото устройство, или в графика на своите дежурства най-късно при пристигането в подходящото място за настаняване.
При условие че пътната безопасност не е застрашена, по изключение водачът може да се отклони от разпоредбите на член 6, параграфи 1 и 2 след почивка от 30 минути, за да може да стигне в рамките на два часа до оперативния център на работодателя, където водачът обичайно е базиран и където трябва да започне обикновената седмична почивка на водача. Водачът посочва причината за такова отклонение ръчно на разпечатката от записващото устройство. Този период до два часа се компенсира с равностоен период на почивка, ползван наведнъж без прекъсване, преди края на третата седмица след въпросната седмица.
Изменение 392
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 13 – параграф 1 – буква г
(7a)  В член 13, параграф 1, буква г) се заменя със следния текст:
г)  превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, ненадвишаваща 7,5 тона, използвани от доставчици на универсални услуги съгласно определението в член 2, точка 13 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата за доставка на пратки като част от универсална услуга.
„г) превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, ненадвишаваща 7,5 тона, използвани от доставчици на универсални услуги съгласно определението в член 2, точка 13 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата за доставка на пратки като част от пощенски пратки по смисъла на член 2, параграф 6 от Директива 97/67/ЕО.“
Изменение 393
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 б (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 13 – параграф 1 – буква д
(7б)   Член 13, параграф 1, буква д) се заменя със следния текст:
д)  превозни средства, използвани изключително на острови с площ, ненадвишаваща 2 300 квадратни километра, които не са свързани с останалата част на националната територия с мост, брод или тунел, открит за използване от моторни превозни средства;
д) превозни средства, използвани изключително на острови или региони, изолирани от останалата част на националната територия, с площ, ненадвишаваща 2 300 квадратни километра, които не са свързани с останалата част на националната територия с мост, брод или тунел, открит за използване от моторни превозни средства, и които не граничат с друга държава членка;
Изменение 394
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 в (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 13 – параграф 1 – буква п а (нова)
(7в)  в член 13, параграф 1 се добавя следната буква:
„пa) превозни средства или съчленени превозни средства с максимално допустима маса, която не надвишава 44 тона, които се използват от строително предприятие в радиус до 100 км от базата на предприятието, и при условие че управлението на превозните средства не представлява основна дейност за водача;“
Изменение 395
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 14 – параграф 2
2.  При спешни случаи държавите членки могат да предоставят при извънредни обстоятелства временно изключение за срок, непревишаващ 30 дни, което надлежно се обосновава и незабавно се съобщава на Комисията.
2.  При спешни случаи държавите членки могат да предоставят при извънредни обстоятелства временно изключение за срок, непревишаващ 30 дни, което надлежно се обосновава и незабавно се съобщава на Комисията.
Тази информация се публикува на специално създаден за целта публичен уебсайт, поддържан от Комисията на всички езици на ЕС.
Изменение 396
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (EО) № 561/2006
Член 15
Държавите членки гарантират, че водачите на превозни средства, посочени в член 3, буква а), попадат в обхвата на националните правила, които осигуряват достатъчна защита по отношение на допустимото време на управление и задължителните почивки по време на работа и периоди на почивка. Държавите членки информират Комисията за съответните национални правила, приложими към тези водачи.
Държавите членки гарантират, че водачите на превозни средства, посочени в член 3, буква а), попадат в обхвата на националните правила, които осигуряват достатъчна защита по отношение на допустимото време на управление и задължителните почивки по време на работа и периоди на почивка. В интерес на условията на труд на водачите, както и на пътната безопасност и на правоприлагането е държавите членки да осигуряват зони за паркиране и почивка без сняг и лед през зимата, особено в най-отдалечените и/или периферните региони на Европейския съюз.
Изменение 397
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Регламент (EО) № 561/2006
Член 17 – параграф 3 а (нов)
(9а)  В член 17 се вмъква следният параграф:
„3a. Докладът включва оценка на използването на системи за автономно шофиране в държавите членки и възможността за водача да записва периода, през който се задейства система за автономно шофиране, като тази оценка се придружава, ако е целесъобразно, от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, включително по отношение на необходимите изисквания към водача да записва данните в интелигентния тахограф.“
Изменение 398
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (EО) № 561/2006
Член 19 – параграф 1
1.  Държавите членки определят правила относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни на тежестта на нарушението, определена в приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета12, възпиращи и недискриминационни. Нарушенията на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014 не могат да бъдат подлагани на повече от една санкция или процедура. Държавата членка съобщава на Комисията тези мерки и правилата относно санкциите преди датата, посочена в член 29, втора алинея. Тя съобщава незабавно и за всякакви последващи изменения в тях. Комисията уведомява своевременно другите държави членки.
1.  Държавите членки определят правила относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Тези санкции са ефективни и съразмерни на тежестта на нарушенията, както е посочено в приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета12, възпиращи и недискриминационни. Нарушенията на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014 не могат да бъдат предмет на повече от една санкция или процедура. Държавите членки съобщават на Комисията тези правила и мерки, заедно с метода и критериите, избрани на национално равнище за оценка на тяхната пропорционалност, преди датата, посочена в член 29, втора алинея. Държавите членки съобщават незабавно всички последващи изменения, засягащи тези елементи. Комисията уведомява държавите членки за тези правила и мерки, както и за всякакви техни изменения.
Тази информация се публикува на специално създаден за целта публичен уебсайт, поддържан от Комисията на всички езици на ЕС, който съдържа подробна информация за тези санкции, приложими в държавите – членки на ЕС.
__________________
__________________
12 Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).
12 Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).
Изменение 399
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (EО) № 561/2006
Член 25 – параграф 2
2.  В случаите, посочени в параграф 1, Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят общи подходи в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.
2.  В случаите, посочени в параграф 1, Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят общи подходи за прилагането на настоящия регламент в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.
Изменение 400
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова)
Регламент (EО) № 561/2006
Приложение (ново)
12а.  Добавя се следното приложение:
„Минимални изисквания към зоните за паркиране
Част А: Обслужващи съоръжения
1)  Тоалетни с кранове за вода, чисти, в изправно състояние и проверявани редовно:
–  до 10 паркоместа — най-малко един тоалетен блок с четири тоалетни;
–  от 10 до 25 паркоместа — най-малко един тоалетен блок с осем тоалетни;
–  от 25 до 50 паркоместа — най-малко два тоалетни блока с 10 тоалетни във всеки блок;
–  от 50 до 75 паркоместа — най-малко два тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок;
–  от 75 до 125 паркоместа — най-малко четири тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок;
–  над 125 паркоместа — най-малко шест тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок.
2)  Душове, чисти, в изправно състояние и проверявани редовно:
–  до 10 паркоместа — най-малко един душ блок с два душа;
–  от 25 до 50 паркоместа — най-малко два душ блока с пет душа във всеки блок;
–  от 50 до 75 паркоместа — най-малко два душ блока с 10 душа във всеки блок;
–  от 75 до 125 паркоместа — най-малко четири душ блока с 12 душа във всеки блок;
–  над 125 паркоместа — най-малко шест душ блока с 15 душа във всеки блок.
3)  Адекватен достъп до питейна вода;
4)  Подходящи съоръжения за готвене, закусвалня или ресторант;
5)  Наличност на магазин с разнообразие от храни, напитки и т.н. на обекта или в близост до него;
6)  Кошчета за отпадъци, налични в достатъчно количество и с достатъчен капацитет;
7)  Заслон срещу дъжд или слънце в близост до зоната за паркиране;
8)  План за непредвидени ситуации/наличност на начини за справяне/номера за контакт при спешни случаи, които да са известни на персонала;
9)  Разумен брой маси за пикник със скамейки или налични алтернативи;
10)  Специална Wi-Fi услуга;
11)  Система за безкасови резервации, плащания и фактуриране;
12)  Система за указване на наличността на свободни слотове — на обекта и онлайн;
13)  Съоръженията са съобразени с особеностите на половете.
Част Б: Елементи за сигурност
1)  Постоянно отделяне на зоната за паркиране от околното пространство, например чрез огради или друг вид заграждение, които предотвратяват случайно проникване и умишлено незаконно проникване или забавят влизането;
2)  Достъп до зоната за паркиране имат единствено ползвателите на зоната за паркиране на камиони и нейният персонал;
3)  Наличие на устройства за цифров запис (поне 25 кадъра в секунда). Системата записва или в непрекъснат режим, или чрез детектор за движение;
4)  Инсталирана е система за видеонаблюдение (CCTV), която покрива цялата ограда и осигурява ясно различим запис на всички дейности в близост до оградата или по нея (видеонаблюдение със запис);
5)  Наблюдение на обекта от патрули или по друг начин;
6)  Всеки инцидент във връзка с престъпно поведение се докладва на персонала на зоната за паркиране на камиони, както и на полицията. Ако е възможно, превозното средство трябва да остане неподвижно в очакване на инструкции от полицията;
7)  Постоянно осветени пътни и пешеходни платна;
8)  Безопасност на пешеходците в специалните зони за паркиране;
9)  Наблюдение на зоната за паркиране чрез подходящи и пропорционални проверки на сигурността;
10)  Ясно указани телефонни номера на службите за спешно реагиране.“
Изменение 401
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 1 – параграф 1
(-1)  В член 1 параграф 1 се заменя със следното:
1.  В настоящият регламент се установяват задължения и изисквания във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването и контрола на тахографи, използвани в автомобилния транспорт, за да се провери съответствието с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 14 и Директива 92/6/ЕИО на Съвета 15.
„1. В настоящия регламент се установяват задължения и изисквания във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването и контрола на тахографи, използвани в автомобилния транспорт, за да се провери съответствието с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14 и Директива 92/6/ЕИО на Съвета15, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 92/106/ЕИО на Съвета15а, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.“
__________________
__________________
14 Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).
14 Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).
15 Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27).
15 Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27).
15a Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 година относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки (OB L 368, 17.12.1992г., стр. 38).
Изменение 402
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 а (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 2 – параграф 2 – буква з а (нова)
(-1а)  В член 2, параграф 2 се вмъква следната буква:
„за) „интелигентен тахограф“ означава дигитален тахограф, използващ услуга за позициониране въз основа на спътникова навигационна система, автоматично определящ позицията си в съответствие с настоящия регламент;“
Изменение 403
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 б (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 3 – параграф 4
(-1б)  В член 3, параграф 4 се заменя със следното:
4.  Превозните средства, които се експлоатират в държава-членка, различна от държавата-членка на регистрация, трябва да се оборудват с тахограф най-късно след изтичане на петнадесет години след датата, към която се изисква всички новорегистрирани превозни средства да имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 10.
„4. Не по-късно от 1... [ОВ: 3 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение], следните превозни средства се оборудват с интелигентни тахографи:
a)  превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с аналогов тахограф;
б)  превозни средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на спецификациите по приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, приложими до 30 септември 2011 г.; или
в)  превозни средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на спецификациите по приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, приложими от 1 октомври 2011 г.“,
__________________
Като се предполага влизането в сила на пакета за автомобилните превози през 2019 г. и на втората версия на акта за изпълнение на Комисията относно интелигентните тахографи до 2019/2020 г. (вж. член 11 по-долу), като след това се прилага поетапен подход към преоборудването.
Изменение 404
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 в (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 3 – параграф 4 а (нов)
(-1в)  В член 3 се вмъква следният параграф:
„4а. В срок до ... [ОВ: 4 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на изискванията по приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, приложимо от 1 октомври 2012 г., се оборудват с интелигентен тахограф.“
Изменение 405
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 г (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 3 – параграф 4 б (нов)
(-1г)  В член 3 се вмъква следният параграф:
„4б. В срок до ... [ОВ: 5 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с интелигентен тахограф, отговарящ на изискванията по приложение IВ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията1, се оборудват с интелигентен тахограф.“
_____________________________
1Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти (ОВ L 139, 26.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 406
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 д (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 2 – параграф 2 – тире 3 а (ново)
(-1д)   в член 4, параграф 2 се вмъква следното тире:
„– да разполагат с достатъчен капацитет памет за съхранение на всички данни, изисквани съгласно настоящия регламент;“;
Изменение 407
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 е (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 7 – параграф 1
(-1е)  в член 7 параграф 1 се заменя със следното:
1.  Държавите членки гарантират, че обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент се извършва единствено с цел проверка на съответствието с настоящия регламент и с Регламент (ЕО) № 561/2006, в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО и под надзора на надзорния орган на съответната държава членка, посочен в член 28 от Директива 95/46/ЕО.
"1. Държавите членки гарантират, че обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент се извършва единствено с цел проверка на съответствието с настоящия регламент и с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО, Директива 92/6/ЕИО на Съвета, Директива 92/106/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО и под надзора на надзорния орган на съответната държава членка, посочен в член 51 от Регламент (ЕС) № 2016/679“.
Изменение 408
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 7 - параграф 2 - встъпителна част
(-1ж) В член 7 встъпителната част на параграф 2 се заменя със следния текст::
2.  По-специално държавите членки гарантират, че личните данни са защитени срещу употреба, която не е строго свързана с настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006, в съответствие с параграф 1 по отношение на:
"2. По-специално държавите членки гарантират, че личните данни са защитени срещу употреба, която не е строго свързана с настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО, Директива 92/6/ЕИО на Съвета, Директива 92/106/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, в съответствие с параграф 1 по отношение на:
Изменение 409
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – тире 2
–  на всеки три часа от общото време на управление и всеки път, когато превозното средство пресича граница;
–  на всеки три часа от общото време на управление и всеки път, когато превозното средство пресича граница на държава членка;
Изменение 410
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – тире 2 а (ново)
–  всеки път, когато превозното средство извършва товарене или разтоварване;
Изменение 411
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
(1a)  В член 8, параграф 1 се вмъква следната алинея:
За да се улеснява проверката на спазването, извършвана от контролните органи, интелигентният тахограф записва също така дали превозното средство е било използвано за превоз на товари или пътници съгласно изискването по Регламент (ЕО) № 561/2006.
Изменение 412
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 8 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
(1б)  В член 8, параграф 1 се добавя следната алинея:
„Превозни средства, които са регистрирани за първи път от ...[24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], се оборудват с тахограф в съответствие с член 8, параграф 1, първа алинея, второ тире и с член 8, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент.“
Изменение 413
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 в (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 9 – параграф 2
(1в)  в член 9 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Петнадесет години след датата, към която се изисква всички новорегистрирани превозни средства да имат тахограф съгласно настоящия член и членове 8 и 10, държавите членки в подходяща степен снабдяват своите контролни органи с необходимото оборудване за ранно откриване от разстояние, което да позволява предаването на данни, посочено в настоящия член, като вземат предвид своите конкретни изисквания и стратегии за осигуряване на съответствието. Преди това държавите членки могат да решат дали да предоставят на своите контролни органи оборудването за ранно откриване от разстояние.
„2. В срок до ... [OВ: 1 година след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки снабдяват в подходяща степен своите контролни органи с необходимото оборудване за ранно откриване от разстояние, което да позволява предаването на данни, посочено в настоящия член, като вземат предвид своите конкретни изисквания и стратегии за осигуряване на съответствието. Преди това държавите членки могат да решат дали да предоставят на своите контролни органи оборудването за ранно откриване от разстояние.
Изменение 414
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 г (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 9 – параграф 3
(1г)  В член 9 параграф 3 се заменя със следното:
3.  Посочената в параграф 1 връзка се осъществява с тахографа само когато това е поискано чрез оборудването на контролните органи. Връзката е защитена, за да се гарантира целостта на данните и удостоверяването на автентичността на контролните уреди за регистриране на данните за движението и контролното оборудване. Достъпът до съобщените данни се ограничава до контролните органи, оправомощени да проверяват за нарушенията на Регламент (ЕО) № 561/2006 и настоящия регламент, и до сервизите, доколкото това е необходимо, за да се провери правилното функциониране на тахографа.
"3. Посочената в параграф 1 връзка се осъществява с тахографа само когато това е поискано чрез оборудването на контролните органи. Връзката е защитена, за да се гарантира целостта на данните и удостоверяването на автентичността на контролните уреди за регистриране на данните за движението и контролното оборудване. Достъпът до съобщените данни се ограничава до контролните органи, оправомощени да проверяват за нарушенията на правните актове на Съюза, посочени в член 7, параграф 1, и на настоящия регламент, и до сервизите, доколкото това е необходимо, за да се провери правилното функциониране на тахографа.“
Изменение 415
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 д (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 11 – параграф 1
(1д)  В член 11 параграф 1 се заменя със следното:
За да се гарантира съответствието на интелигентните тахографи с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент, Комисията приема чрез актове за изпълнение подробните разпоредби, необходими за еднаквото прилагане на членове 8, 9 и 10, с изключение на разпоредби, които биха предвидили регистрирането на допълнителни данни от тахографа. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 42, параграф 3.
За да се гарантира съответствието на интелигентните тахографи с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент, Комисията приема чрез актове за изпълнение подробните разпоредби, необходими за еднаквото прилагане на членове 8, 9 и 10, с изключение на разпоредби, които биха предвидили регистрирането на допълнителни данни от тахографа.
До ... [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията приема актове за изпълнение, с които определя подробни правила за записване на всяко преминаване на граница от превозното средство, посочено в член 8, параграф 1, първа алинея, второ тире и в член 8, параграф 1, втора алинея.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 42, параграф 3.
Изменение 416
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 e (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 34 – параграф 5 – буква б – подточка iv
(1е)  в член 34, параграф 5, буква б) подточка iv) се заменя със следното:
iv)  обозначен със символа20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_BG-p0000002.png: почивки по време на работа или почивки.
„iv) обозначен със символа20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_BG-p0000003.png: почивки по време на работа, почивка, годишен отпуск или отпуск по болест,
обозначен със символа „ферибот/влак“: В допълнение към символа 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_BG-p0000004.png: периодът на почивка, прекаран на ферибот или влак, както се изисква съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 561/2006.“
Изменение 417
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (EС) № 165/2014
Член 34 – параграф 7 – алинея 1
7.  Водачът въвежда в дигиталния тахограф символите на държавите, в които започва и приключва ежедневния си работен период, а също къде и кога водачът е пресякъл граница, в превозното средство при пристигане на подходящо място за спиране. Държавите членки могат да изискват от водачите на превозни средства, осъществяващи превози на тяхна територия, да добавят по-подробни географски данни към символа на държавата, при условие че тези държави членки са уведомили Комисията за тези подробни географски данни преди 1 април 1998 г.
7.  Когато тахографът не е в състояние да регистрира автоматично преминаването през граница, водачът, на първото възможно и достъпно място за спиране, въвежда символите на държавите, в които започва и приключва ежедневния си работен период, а също къде и кога водачът е пресякъл граница. След преминаване на дадена граница в нова държава, кодът на държавата се въвежда под рубриката BEGIN на тахографа. Държавите членки могат да изискват от водачите на превозни средства, осъществяващи превози на тяхна територия, да добавят по-подробни географски данни към символа на държавата, при условие че тези държави членки са уведомили Комисията за тези подробни географски данни преди 1 април 1998 г.“.
Изменение 418
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 34 – параграф 7 а (нов)
(2a)   В член 34 се добавя следният параграф:
„7a. На водачите се осигурява обучение относно начините за правилно използване на тахографите с цел постигане на пълноценно използване на оборудването. Разходите за обучението не трябва да бъдат за сметка на водачите, а се поемат от техния работодател.“;
Изменение 419
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 34 – параграф 7 б (нов)
(2б)   В член 34 се добавя следният параграф:
„7б. Максимален брой контролни органи следва да бъдат обучени относно начините за правилно отчитане и наблюдение на тахографа.“
Изменение 420
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 36 – параграф 1 – подточка i
2в)  В член 36, параграф 1 подточка i) се заменя със следното:
i)   тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от водача през предходните 28 дни;
„i) тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от водача през предходните 56 дни,“
Изменение 421
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 г (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 36 – параграф 1 – подточка iii
2г)  В член 36, параграф 1 подточка iii) се заменя със следното:
iii)  всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.
„iii) всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 56 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.“
Изменение 422
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 д (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 36 – параграф 2 – подточка ii
2д)  В член 36, параграф 2 подточка ii) се заменя със следното:
ii)   всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.
„ii) всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 56 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006;“

(1) OВ C 197, 8.6.2018 г., стр.. 45.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация