Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0122(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0205/2018

Indgivne tekster :

A8-0205/2018

Forhandlinger :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Stemmeforklaringer
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0340

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 106k
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles Foreløbig udgave
Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I
P8_TA-PROV(2019)0340A8-0205/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0277),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0167/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. januar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,(1)

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0205/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 346
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  For at kunne skabe en sikker, effektiv og socialt ansvarlig vejtransportsektor er det af afgørende betydning, at der fastlægges såvel gode arbejdsvilkår for førerne som rimelige forretningsvilkår for vejtransportvirksomhederne. Med henblik på at fremme denne proces er det altafgørende, at Unionens sociale bestemmelser vedrørende vejtransport er klare, egnede og lette at anvende, og at de håndhæves og gennemføres på effektiv og konsekvent vis i hele Unionen.
(1)  For at kunne skabe en sikker, effektiv, socialt ansvarlig og ikke-diskriminerende vejtransportsektor, som er i stand til at tiltrække kvalificerede arbejdstagere, er det af afgørende betydning, at der fastlægges såvel gode arbejdsvilkår for førerne som rimelige forretningsvilkår for vejtransportvirksomhederne. Med henblik på at fremme denne proces er det altafgørende, at Unionens sociale bestemmelser vedrørende vejtransport er klare, forholdsmæssigt afpassede, egnede og lette at anvende, og at de håndhæves og gennemføres på effektiv og konsekvent vis i hele Unionen.
Ændring 347
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Efter at have evalueret effektiviteten og lønsomheden af gennemførelsen af Unionens gældende sociale bestemmelser vedrørende vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, er der konstateret visse mangler i den gældende retlige ramme. Reglerne om ugentlig hviletid, hvilefaciliteter, pauser i flermandsbetjeningen og fraværet af regler om førerens tilbagevenden til dennes bopæl er uklare og uegnede og fører til forskellige fortolkninger og håndhævelsespraksis i medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater har for nylig vedtaget ensidige foranstaltninger, der yderligere øger den retlige usikkerhed og den ulige behandling af førere og operatører.
(2)  Efter at have evalueret effektiviteten og lønsomheden af gennemførelsen af Unionens gældende sociale bestemmelser vedrørende vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, er der konstateret visse mangler i gennemførelsen af den retlige ramme. Reglerne om ugentlig hviletid, hvilefaciliteter, pauser i flermandsbetjeningen og fraværet af regler om førerens tilbagevenden til dennes bopæl eller et andet sted efter eget valg er uklare og fører til forskellige fortolkninger og håndhævelsespraksis i medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater har for nylig vedtaget ensidige foranstaltninger, der yderligere øger den retlige usikkerhed og den ulige behandling af førere og operatører.
På den anden side er den maksimale køretid pr. dag og pr. uge som fastsat i forordning (EF) nr. 561/2006 virkningsfuld med hensyn til at forbedre de sociale vilkår for førere og færdselssikkerheden generelt, hvorfor der bør tages skridt til at sikre, at disse regler overholdes.
–––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
9Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).
9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).
Ændring 348
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)   Af hensyn til færdselssikkerheden og håndhævelsen bør alle førere være fuldt ud klar over regler for såvel køre- og hviletid og de hvilefaciliteter, der er til rådighed. Det er derfor hensigtsmæssigt for medlemsstaterne at udarbejde retningslinjer, der præsenterer denne forordning på en klar og simpel måde, giver nyttige oplysninger om parkeringsområder og hvilefaciliteter og understreger betydningen af bekæmpelse af træthed.
Ændring 349
Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)
(2b)   Det er af hensyn til færdselssikkerheden hensigtsmæssigt at tilskynde transportvirksomheder til at indføre en sikkerhedskultur, der omfatter sikkerhedspolitikker og -procedurer fastsat af den øverste ledelse, engagement på mellemlederniveau for implementering af sikkerhedspolitikker og vilje blandt arbejdsstyrken til at efterleve sikkerhedsreglerne. Der bør være et klart fokus på spørgsmål om vejtransportsikkerhed, herunder træthed, ansvar, rejseplanlægning, arbejdsskemaer, resultatbaseret aflønning og lige-til-tiden-ledelse (JIT-management).
Ændring 350
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Den efterfølgende evaluering af forordning (EF) nr. 561/2006 bekræftede, at den inkonsekvente og ineffektive håndhævelse af Unionens sociale bestemmelser primært skyldes uklare regler, ineffektiv anvendelse af kontrolredskaber og utilstrækkelig administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne.
(3)  Den efterfølgende evaluering af forordning (EF) nr. 561/2006 bekræftede, at den inkonsekvente og ineffektive håndhævelse af Unionens sociale bestemmelser primært skyldes uklare regler, ineffektiv og uensartet anvendelse af kontrolredskaber og utilstrækkelig administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne, hvilket øger fragmenteringen af EU's indre marked.
Ændring 351
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Det er også afgørende, at der er klare og egnede regler, som håndhæves ens, for at opnå de politiske målsætninger om at forbedre føreres arbejdsforhold, og især for at sikre lige konkurrencevilkår mellem vejtransportoperatører og øge trafiksikkerheden for alle trafikanter.
(4)  Det er også afgørende, at der er klare og egnede regler, som håndhæves ens, for at opnå de politiske målsætninger om at forbedre føreres arbejdsforhold, og især for at sikre lige og rimelige konkurrencevilkår mellem vejtransportoperatører og øge trafiksikkerheden for alle trafikanter.
Ændring 352
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   Alle nationale regler for vejtransport skal være forholdsmæssigt afpassede, berettigede og må ikke gøre det vanskeligere eller mindre attraktivt at udøve de i traktaten sikrede grundlæggende frihedsrettigheder såsom den frie bevægelighed for varer eller friheden til at yde tjenesteydelser, således at Unionens konkurrenceevne opretholdes eller endda øges.
Ændring 353/rev
Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)
(4b)  For at sikre lige konkurrencevilkår inden for vejtransport i hele Europa bør denne forordning finde anvendelse på alle køretøjer over 2,4 ton, der benyttes til international transport.
Ændring 354
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Transport af varer er grundlæggende forskellig fra personbefordring. Buschauffører er i tæt kontakt med deres passagerer og bør kunne være mere fleksible med hensyn til at tage pauser uden at overskride køretiderne eller afkorte hviletider og pauser.
Ændring 355
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Førere, som udfører lange internationale transporter, tilbringer lange perioder væk fra egen bopæl. De gældende krav om regulær ugentlig hviletid forlænger disse perioder unødigt. Det er derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om regulær ugentlig hviletid tilpasses på en sådan måde, at det er nemmere for førere at udføre transporter i overensstemmelse med reglerne og samtidig nå hjem til deres bopæl for at afholde den regulære ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt kompenseret for alle reducerede ugentlig hviletidsperioder. Det er også nødvendigt at sørge for, at operatørerne organiserer førernes arbejde, således at disse perioder væk fra egen bopæl ikke er overdrevent lange.
(6)  Førere, som udfører lange internationale transporter, tilbringer lange perioder væk fra egen bopæl. De gældende krav om regulær ugentlig hviletid forlænger disse perioder unødigt. Det er derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om regulær ugentlig hviletid tilpasses på en sådan måde, at det er nemmere for førere at udføre transporter i overensstemmelse med reglerne og samtidig nå hjem til deres bopæl eller et andet sted efter eget valg for at afholde den regulære ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt kompenseret for alle reducerede ugentlig hviletidsperioder. Det er også nødvendigt at sørge for, at operatørerne organiserer førernes arbejde, således at disse perioder væk fra egen bopæl ikke er overdrevent lange. Vælger en fører at tilbringe hviletiden hjemme, bør transportvirksomheden sørge for midler til, at vedkommende kan vende tilbage.
Ændring 356
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)   Når arbejdet som fører forventeligt indbefatter andre aktiviteter for arbejdsgiveren end vedkommendes erhvervsmæssige kørselsopgaver, såsom at læsse og losse, lede efter parkeringsplads, vedligeholde køretøj, ruteplanlægning etc., bør den tid, som vedkommende bruger på disse opgaver, tages i betragtning ved fastsættelse af vedkommendes arbejdstid og mulighed for tilstrækkelig hvile og betaling.
Ændring 357
Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)
(6b)   For at sikre ordentlige arbejdsvilkår for førerne på de steder, hvor der læsses og losses, bør ejerne og operatørerne af disse faciliteter give føreren adgang til sanitære faciliteter.
Ændring 358
Forslag til forordning
Betragtning 6 c (ny)
(6c)  Den rivende teknologiske udvikling medfører, at der udvikles selvkørende systemer af stadig mere sofistikeret art. Disse køresystemer vil i fremtiden kunne tage højde for en differentieret anvendelse af køretøjer, hvis manøvrering ikke forudsætter førerens medvirken. Dette kan medføre nye driftsmæssige muligheder, f.eks. konvojkørsel. Som følge heraf vil den nuværende lovgivning, herunder regler for køre- og hviletider, skulle tilpasses, og i denne henseende er det afgørende, at der sker fremskridt inden for UNECE-arbejdsgruppen. Kommissionen skal fremlægge en evalueringsrapport om anvendelsen af selvkørende systemer i medlemsstaterne, eventuelt ledsaget af et lovforslag, hvori der tages hensyn til fordelene ved selvkørende teknologier. Hensigten med denne lovgivning er at sikre færdselssikkerheden, lige konkurrencevilkår og ordentlige arbejdsforhold, samtidig med at EU sættes i stand til at gå i spidsen for udvikling af innovative teknologier og praksisser.
Ændring 359
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Medlemsstaterne fortolker og gennemfører kravene om ugentlig hviletid forskelligt for så vidt angår det sted, hvor den ugentlige hviletid skal holdes. Dette krav bør derfor præciseres for at sikre, at førerne får stillet egnet indkvartering til rådighed i forbindelse med deres regulære ugentlige hviletid, når disse ikke holdes på bopælen.
(7)  Medlemsstaterne fortolker og gennemfører kravene om ugentlig hviletid forskelligt for så vidt angår det sted, hvor den ugentlige hviletid skal holdes. Med henblik på at sørge for, at førerne har gode arbejdsbetingelser og sikkerhedsmæssige forhold, bør dette krav derfor præciseres for at sikre, at førerne får stillet kvalitetssikret og kønsvenlig indkvartering eller andet sted, som vælges af føreren og betales af arbejdsgiveren, til rådighed i forbindelse med deres regulære ugentlige hviletider, når disse ikke holdes på bopælen. Medlemsstaterne bør sikre, at der er tilstrækkeligt mange sikre parkeringsområder, som er tilpasset førernes behov.
Ændring 360
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Særligt beregnede lastbilholdepladser bør udstyres med alle de fornødne faciliteter til gode hvilebetingelser, dvs. sanitære forhold, køkken- og sikkerhedsfaciliteter m.v.
Ændring 361
Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)
(7b)  Tilstrækkelige hvilefaciliteter er afgørende for at forbedre førernes arbejdsvilkår i sektoren og sikre færdselssikkerheden. Eftersom hvil i førerhuset er karakteristisk for transportsektoren og i visse tilfælde ønskeligt af hensyn til komforten og ud fra et sikkerheds- og forsikringsmæssigt synspunkt, bør det være tilladt førerne at tage deres hvileperioder i deres køretøjer, hvis køretøjerne er udstyret med passende sovefaciliteter. Derfor bør anlæggelse af særlige parkeringsområder ikke i uforholdsmæssig grad forhindres eller besværliggøres af medlemsstaterne.
Ændring 362
Forslag til forordning
Betragtning 7 c (ny)
(7c)  De reviderede TEN-T-retningslinjer lægger op til anlæggelse af parkeringsområder ved motorveje ca. hver 100 km for at sikre parkeringspladser til erhvervstrafikanter med et passende sikkerhedsniveau, og derfor bør medlemsstaterne tilskyndes til at gennemføre TEN-T-retningslinjerne og yde tilstrækkelig støtte og investeringer i sikre og behørigt tilpassede parkeringsområder.
Ændring 363
Forslag til forordning
Betragtning 7 d (ny)
(7d)  Kommissionen og medlemsstaterne bør med henblik på at stille økonomisk overkommelige hvilefaciliteter af god kvalitet til rådighed skabe incitamenter til, at sociale, kommercielle, offentlige og andre foretagender indtræder i driften af de særligt beregnede lastbilholdepladser.
Ændring 364
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Vejtransporter i Unionen omfatter i mange tilfælde transport med færge eller med jernbane på en del af strækningen. Der bør derfor fastsættes klare og hensigtsmæssige regler for hviletider og pauser under sådanne transporter.
Ændring 365
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  For at sikre effektiv håndhævelse er det afgørende, at de kompetente myndigheder, når de udfører vejkontroller, kan fastslå, om køre- og hviletiderne er blevet behørigt overholdt den dag, kontrollen finder sted, og i de forudgående 56 dage.
Ændring 366
Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)
(9b)   For at sikre, at reglerne er klare, letforståelige og kan håndhæves, bør oplysninger herom gøres tilgængelige for føreren. Dette bør sikres gennem et koordineringsarbejde i Kommissionens regi. Førere bør også modtage information om hvileområder og beskyttede parkeringsområder for at muliggøre bedre planlægning af rejser. Kommissionens koordination bør endvidere indbefatte oprettelsen af en gratis telefonlinje, hvor der til kontroltjenesterne kan indberettes tilfælde af unødigt arbejdspres på førere, svig eller ulovlige handlinger.
Ændring 367
Forslag til forordning
Betragtning 9 c (ny)
(9c)  Artikel 6 i forordning (EF) nr. 1071/2009 forpligter medlemsstaterne til at anvende fælles klassificering af overtrædelser ved vurdering af opfyldelse af vandelskravet. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de nationale regler om sanktioner for overtrædelse af forordning (EF) nr. 561/2006 og forordning (EU) nr. 165/2014 gennemføres på en effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende måde. Der er behov for yderligere skridt til at sikre, at alle sanktioner, som anvendes af medlemsstaterne, er ikkediskriminerende og står i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed.
Ændring 368
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Med henblik på at øge omkostningseffektiviteten for så vidt angår håndhævelsen af de sociale bestemmelser bør potentialet for det gældende og det fremtidige takografsystem udnyttes fuldt ud. Takografens funktionaliteter bør derfor forbedres for at gøre lokaliseringen mere præcis, især i forbindelse med internationale transporter.
(11)  Med henblik på at øge omkostningseffektiviteten for så vidt angår håndhævelsen af de sociale bestemmelser bør de gældende og intelligente takografsystemer være obligatoriske ved international transport. Takografens funktionaliteter bør derfor forbedres for at gøre lokaliseringen mere præcis.
Ændring 369
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)   Den rivende udvikling inden for ny teknologi og digitalisering i hele Unionens økonomi såvel som behovet for lige konkurrencevilkår for virksomhederne i den internationale vejtransportsektor gør det nødvendigt at afkorte overgangsperioden for montering af intelligente takografer i indregistrerede køretøjer. Den intelligente takograf vil bidrage til at forenkle kontrol og dermed lette de nationale myndigheders arbejde.
Ændring 370
Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)
(11b)   Med tanke på den udbredte brug af smartphones og den løbende videreudvikling af disses funktioner såvel som på udbredelsen af Galileo, der giver øget mulighed for lokalisering i realtid, hvad mange mobiltelefonbrugere allerede benytter sig af, bør Kommissionen udforske muligheden for at udvikle og certificere en mobil-applikation, der tilbyder samme fordele som intelligente takografer til samme hermed forbundne omkostninger.
Ændring 371
Forslag til forordning
Betragtning 11 c (ny)
(11c)  For at sikre ordentlige sundheds- og sikkerhedsstandarder for førerne er det nødvendigt at etablere eller modernisere sikre parkeringspladser, ordentlige sanitære faciliteter og indkvarteringsmuligheder af god kvalitet. Der bør forefindes et tilstrækkeligt netværk af parkeringspladser inden for Unionen.
Ændring 372
Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  Det anerkendes, at transport af varer er forskellig fra personbefordring. Buschauffører er i tæt kontakt med deres passagerer og burde gives mere passende vilkår inden for rammerne af denne forordning, uden at køretiderne udvides eller hviletider og pauser afkortes. Kommissionen skal derfor vurdere, om der kan vedtages særlige regler for denne sektor, navnlig for lejlighedsvise tjenesteydelser som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel.
Ændring 373
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 2 – stk. 1 – litra -a a (nyt)
-1)  I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende litra:
"-aa) international godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 2,4 ton, eller"
Ændring 374
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a
aa)  køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, der benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv, og som kun benyttes inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted, dog kun på den betingelse, at kørslen af køretøjet ikke er førerens hovedaktivitet
“aa) køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, der benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv, eller til levering af varer fremstillet ved håndværksmæssig fremgangsmåde i den virksomhed, der beskæftiger føreren, og som kun benyttes inden for en radius af 150 km fra virksomhedens hjemsted, dog kun på den betingelse, at kørslen af køretøjet ikke er førerens hovedaktivitet"
Ændring 375
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 3 – litra h a (nyt)
1a)  I artikel 3 indsættes følgende litra:
"ha) lette erhvervskøretøjer, som bruges til varetransport, hvor transporten ikke udføres for fremmed regning, men for virksomhedens eller førerens egen regning, og hvor kørsel ikke udgør hovedaktiviteten for føreren af køretøjet"
Ændring 376
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 4 – litra r
r)  "ikke-erhvervsmæssig varetransport": vejtransport, andet end vejtransport mod vederlag eller for egen regning, for hvilken der ikke opkræves nogen betaling, og som ikke genererer nogen indtægt.".
r)  "ikke-erhvervsmæssig varetransport": vejtransport, andet end vejtransport mod vederlag eller for egen regning, for hvilken der ikke opkræves nogen betaling, og som ikke genererer nogen indtægt eller omsætning.
Ændring 377
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 4 – litra r a (nyt)
2a)   I artikel 4 indsættes følgende litra:
"ra) "hjem": førerens registrerede bopæl i en medlemsstat."
Ændring 378
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 5 – stk. 1
2b)   Artikel 5, stk. 1, affattes således:
1.  Minimumsalderen for konduktører er 18 år.
"1. Minimumsalderen for førere er 18 år."
Ændring 379
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1
a)  I stk. 6 affattes første afsnit således:
udgår
“6. I fire på hinanden følgende uger skal en fører tage mindst:
a)  fire regulære ugentlige hviletider, eller
b)  to regulære ugentlige hviletider på mindst 45 timer og to reducerede ugentlige hviletider på mindst 24 timer.
Ved anvendelsen af litra b) kompenseres de reducerede ugentlige hviletider med et tilsvarende hvil, som skal tages samlet inden tre uger efter udløbet af den pågældende uge.
Ændring 381
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 8 – stk. 7
7.  Hvil, der tages som kompensation for reduceret ugentlig hviletid, tages umiddelbart før eller efter en regulær ugentlig hviletid på mindst 45 timer.
7.  Hvil, der tages som kompensation for reduceret ugentlig hviletid, knyttes til en regulær ugentlig hviletid på mindst 45 timer.
Ændring 382
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 8 – stk. 8a – indledningen
8a.  De regulære ugentlige hviletider og ugentlige hvil på mere end 45 timer, der tages som kompensation for tidligere reducerede ugentlige hvil, må ikke tages i et køretøj. De skal tages i egnet indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold:
8a.  De regulære ugentlige hviletider og ugentlige hvil på mere end 45 timer, der tages som kompensation for tidligere reducerede ugentlige hvil, må ikke tages i et køretøj. De skal tages uden for førerhuset i kvalitetssikret og kønsvenlig indkvartering med passende sanitære forhold og sovefaciliteter for føreren. Denne indkvartering skal være:
Ændring 383
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 –nr. 5 – litra c
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 8 – stk. 8 a – litra a
a)  enten stillet til rådighed eller betalt af arbejdsgiveren, eller
a)  enten stillet til rådighed af eller betalt af arbejdsgiveren, eller
Ændring 384
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 8 – stk. 8 a – litra b
b)  på bopælen eller på en anden privat beliggenhed, der vælges af føreren.
b)  på førerens bopæl eller på en anden privat beliggenhed, der vælges af føreren.
Ændring 385
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 8 – stk. 8 b – afsnit 1
8b.  Vejtransportvirksomheden organiserer førerens arbejde, således at føreren kan tilbringe mindst én regulær ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på mere end 45 timer, der tages som kompensation for reduceret ugentlig hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på hinanden følgende uger.
8b.  Vejtransportvirksomheden organiserer førerens arbejde, således at føreren kan tilbringe mindst én regulær ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på mere end 45 timer, der tages som kompensation for reduceret ugentlig hviletid, på sin bopæl eller anden lokalitet, der er valgt af føreren, inden udgangen af hver fire på hinanden følgende uger. Føreren underretter skriftligt transportvirksomheden senest to uger før en sådan hviletid, såfremt den afvikles et andet sted end på førerens bopæl. Vælger en fører at tilbringe denne hviletid på egen bopæl, yder transportvirksomheden føreren de fornødne midler til at vende hjem til sin bopæl. Virksomheden dokumenterer, hvordan den opfylder denne forpligtelse, og opbevarer dokumentationen i sine lokaler med henblik på efter anmodning at kunne forelægge den for myndighederne.
Ændring 386
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra c
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 8 – stk. 8 b – afsnit 1 a (ny)
I artikel 8, stk. 8b, indsættes følgende afsnit:
"Føreren skal erklære, at en regulær ugentlige hviletid eller et ugentligt hvil på mere end 45 timer, der tages som kompensation for tidligere reducerede ugentlige hvil, er blevet tilbragt på en lokalitet, der er valgt af føreren. Erklæringen opbevares hos virksomheden."
Ændring 380
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 8 – stk. 9a (nyt)
ca)  Følgende stykke tilføjes:
9a.  Kommissionen skal senest den... [to år efter denne ændringsforordnings ikrafttræden] evaluere og rapportere til Parlamentet og Rådet, hvis der kan vedtages mere hensigtsmæssige regler for førere, der lejlighedsvis udfører personbefordring, som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 4), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel.
Ændring 387
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 8 a (ny)
5a)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 8a
1.  Senest den … [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] meddeler medlemsstaterne Kommissionen den geografiske beliggenhed af de særligt indrettede parkeringsarealer, der er til rådighed på deres territorium, og giver efterfølgende meddelelse om enhver ændring af disse oplysninger. Kommissionen opfører alle offentligt tilgængelige særligt indrettede parkeringsarealer på et enkelt officielt websted, der ajourføres regelmæssigt.
2.  Alle parkeringsarealer, der som minimum har de faciliteter og funktioner, som er angivet i bilag 1, og som offentliggøres af Kommissionen i henhold til stk. 2, kan med skiltning ved indkørslen angive, at de er særligt indrettede parkeringsarealer.
3.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at der regelmæssigt udføres stikprøvekontroller for at verificere, at parkeringsforholdene er i overensstemmelse med kriterierne for særligt indrettede parkeringsarealer i bilaget.
4.  Medlemsstaterne undersøger klager over certificerede, særligt indrettede parkeringsarealer, der ikke overholder de i bilaget opstillede kriterier.
5.  Medlemsstaterne tilskynder til anlæg af særligt indrettede parkeringsarealer i overensstemmelse med de bestemmelser, der er opstillet i forordning (EU) nr. 1315/2013, artikel 39, stk. 2, litra c).
Kommissionen forelægger senest den 31. december 2020 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om tilgængeligheden af egnede hvilefaciliteter for førere og beskyttede parkeringsfaciliteter. Denne rapport skal ledsages af et udkast til forordning om fastlæggelse af standarder og procedurer for certificering af særligt indrettede parkeringsarealer som omhandlet i denne artikels stk. 4. Denne rapport skal opdateres hvert år på grundlag af oplysninger indsamlet af Kommissionen i overensstemmelse med stk. 5 og indeholde en liste over foreslåede foranstaltninger til at øge antallet og kvaliteten af egnede hvilefaciliteter for førere og sikrede parkeringsanlæg."
Ændring 388
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 9 – stk. 1
1.  Uanset artikel 8 må en regulær daglig hviletid eller reduceret ugentlig hviletid, som holdes, mens føreren ledsager et køretøj om bord på færge eller tog, højst afbrydes to gange af andre aktiviteter i sammenlagt højst én time. I den nævnte regulære daglige hviletid eller reducerede ugentlige hviletid skal føreren have adgang til en køje eller liggeplads, der er til dennes rådighed.".
1.  Uanset artikel 8 må en regulær daglig hviletid eller reduceret ugentlig hviletid, som holdes, mens føreren ledsager et køretøj om bord på færge eller tog, højst afbrydes to gange af andre aktiviteter i sammenlagt højst én time. I den nævnte regulære daglige hviletid eller reducerede ugentlige hviletid skal føreren have adgang til en sovekabine, køje eller liggeplads, der er til dennes rådighed.
Ændring 389
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6a (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)
6a)  I artikel 9 indsættes følgende stykke:
"1a) Undtagelsen omhandlet i stk. 1 kan udvides til at omfatte regulære ugentlige hvil, når færgerejsen varer 12 timer eller derover. I den ugentlige hvileperiode skal føreren have en sovekabine til sin rådighed."
Ændring 390
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 10 – stk. 1
6a)  Artikel 10, stk. 1, affattes således:
1.   En transportvirksomhed må ikke give førere, som er ansat af eller stillet til rådighed for den, nogen betaling, heller ikke i form af præmier eller løntillæg, i forhold til den tilbagelagte strækning og/eller den transporterede godsmængde, hvis betalingen er af en sådan art, at den udgør en fare for færdselssikkerheden og/eller tilskynder til overtrædelse af denne forordning.
"1. En transportvirksomhed må ikke give førere, som er ansat af eller stillet til rådighed for den, nogen ekstra betaling, heller ikke i form af præmier eller løntillæg, i forhold til den tilbagelagte strækning, leveringshastigheden og/eller den transporterede godsmængde, hvis betalingen tilskynder til overtrædelse af denne forordning."
Ændring 391
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 12 – stk. 2
Hvis det er foreneligt med hensynet til færdselssikkerheden, kan føreren for at nå frem til egnet indkvartering, jf. artikel 8, stk. 8a, for at tage sit daglige eller ugentlige hvil, fravige artikel 8, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, andet afsnit. En sådan fravigelse må ikke resultere i, at den daglige eller ugentlige køretid overskrides, eller at de daglige eller ugentlige hviletider reduceres. Føreren skal på kontrolapparatets diagramark eller på en udskrift fra kontrolapparatet eller på arbejdstidsplanen manuelt angive årsagen til fravigelsen senest ved ankomsten til den egnede indkvartering.
Hvis det er foreneligt med hensynet til færdselssikkerheden, kan føreren undtagelsesvist fravige bestemmelserne i artikel 6, stk. 1 og 2, efter et hvil af 30 minutters varighed for inden for en periode på maks. 2 timer at nå frem til arbejdsgiverens virksomhed, hvor føreren sædvanligvis har base, og hvor førerens regulære ugentlige hvileperiode skal begynde. Føreren skal på udskriften fra kontrolapparatet manuelt angive årsagen til fravigelsen. Denne periode på op til to timer kompenseres med en tilsvarende hviletid, som skal tages samlet i forlængelse af enhver hvileperiode inden udløbet af den tredje uge efter den pågældende uge.
Ændring 392
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 13 – stk. 1 – litra d
7a)  Artikel 13, stk. 1, litra d), affattes således:
d)  køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, som benyttes af befordringspligtige virksomheder, jf. definitionen i artikel 2, nr. 13), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, til at omdele forsendelser som led i befordringspligten.
d)  køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, som benyttes af befordringspligtige virksomheder, jf. definitionen i artikel 2, nr. 13), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, til at omdele forsendelser som del af postforsendelser som defineret i artikel 2, stk. 6, i direktiv 97/67/EF.
Ændring 393
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 13 – stk. 1 – litra e
7b)   Artikel 13, stk. 1, litra e), affattes således:
e)  køretøjer, der udelukkende anvendes på øer med et areal på højst 2 300 km2, som ikke er forbundet med resten af landet med en bro, et vadested eller en tunnel med adgang for motorkøretøjer
"e) køretøjer, der udelukkende anvendes på øer eller i regioner, der ligger isoleret fra resten af det nationale territorium, med et areal på højst 2 300 km2, som ikke er forbundet med resten af landet med en bro, et vadested eller en tunnel med adgang for motorkøretøjer, og som ikke grænser op til en anden medlemsstat"
Ændring 394
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 13 – stk. 1 – litra a (nyt)
7c)  I artikel 13, stk. 1, tilføjes følgende litra:
"pa) køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en maksimal tilladt vægt på højst 44 tons, der anvendes af en entreprenørvirksomhed inden for en radius af op til 100 km fra virksomhedens hjemsted, og på betingelse af, at kørslen af køretøjet ikke er førerens hovedaktivitet"
Ændring 395
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 14 – stk. 2
2.  I nødstilfælde kan medlemsstaterne under særlige omstændigheder for en periode af højst 30 dage meddele en behørigt begrundet midlertidig tilladelse, hvorom Kommissionen straks skal underrettes.".
2.  I nødstilfælde kan medlemsstaterne under særlige omstændigheder for en periode af højst 30 dage meddele en behørigt begrundet midlertidig tilladelse, hvorom Kommissionen straks skal underrettes.
Disse oplysninger offentliggøres på et hertil indrettet offentligt websted, der administreres af Kommissionen, på alle EU-sprog.
Ændring 396
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 15
Medlemsstaterne sikrer, at førere af køretøjer, jf. artikel 3, litra a), er omfattet af nationale bestemmelser, der yder tilstrækkelig beskyttelse med hensyn til tilladte køretider og påbudte pauser og hviletider. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke nationale bestemmelser der gælder sådanne førere.".
Medlemsstaterne sikrer, at førere af køretøjer, jf. artikel 3, litra a), er omfattet af nationale bestemmelser, der yder tilstrækkelig beskyttelse med hensyn til tilladte køretider og påbudte pauser og hviletider. Det er af hensyn til førernes arbejdsvilkår, trafiksikkerheden og retshåndhævelsen hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne stiller parkerings- og hvileområder til rådighed og drager omsorg for is- og snerydning af disse om vinteren, især i regioner i den yderste periferi og/eller randområder i Den Europæiske Union.
Ændring 397
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)
9a)  I artikel 17 indsættes følgende stykke:
"3a. Rapporten indbefatter en evaluering af anvendelsen af selvkørende systemer i medlemsstaterne og af muligheden for, at føreren kan registrere den periode, hvori et selvkørende system aktiveres, og rapporten ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et lovforslag til ændring af denne forordning, herunder de nødvendige krav til føreren om at registrere disse data i den intelligente takograf."
Ændring 398
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 19 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og forordning (EU) nr. 165/2014 og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsens alvor i overensstemmelse med bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF12, have en afskrækkende virkning og ikke medføre forskelsbehandling. Der må for samme overtrædelse af denne forordning og af forordning (EU) nr. 165/2014 ikke pålægges mere end én sanktion eller indledes mere end én retsforfølgning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse foranstaltninger og sanktionsbestemmelser inden den dato, der er fastsat i artikel 29. De meddeler straks eventuelle senere ændringer af disse. Kommissionen underretter medlemsstaterne herom.".
1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og forordning (EU) nr. 165/2014 og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive og stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes alvor som anført i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF12, have en afskrækkende virkning og ikke medføre forskelsbehandling. Der må for samme overtrædelse af denne forordning og af forordning (EU) nr. 165/2014 ikke pålægges mere end én sanktion eller indledes mere end én retsforfølgning. Medlemsstaterne meddeler inden den dato, der er anført i andet afsnit i artikel 29, Kommissionen disse regler og foranstaltninger sammen med den metode og de kriterier, der på nationalt plan er valgt med henblik på at vurdere deres forholdsmæssighed. Medlemsstaterne meddeler straks eventuelle senere ændringer, der vedrører disse. Kommissionen underretter medlemsstaterne om disse regler og foranstaltninger og eventuelle ændringer heraf.
Disse oplysninger offentliggøres på et særligt offentligt websted, der administreres af Kommissionen, på alle EU-sprog, og skal indeholde detaljerede oplysninger om sådanne sanktioner, der finder anvendelse i EU's medlemsstater.
__________________
__________________
12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 35).
12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 35).
Ændring 399
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 25 – stk. 2
2.  I de i stk. 1 nævnte tilfælde vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter fælles tilgange efter i artikel 24, stk. 2, nævnte rådgivningsprocedure.".
2.  I de i stk. 1 nævnte tilfælde vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter fælles tilgange for gennemførelsen af denne forordning efter den i artikel 24, stk. 2, nævnte rådgivningsprocedure.
Ændring 400
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 561/2006
Bilag (nyt)
12a)  Følgende bilag tilføjes:
"Mindstekrav til parkeringsområderne
Del A: Servicefaciliteter
1)  Toiletter med vandhaner, rengjorte, i drift og regelmæssigt efterset:
–  op mod 10 pladser: mindst ét toiletskur med fire toiletter
–  mellem 10 og 25 pladser: mindst ét toiletskur med 8 toiletter
–  mellem 25 og 50 pladser: mindst 2 toiletskure med hver 10 toiletter
–  mellem 50 og 75 pladser: mindst 2 toiletskure med hver 15 toiletter
–  mellem 75 og 125 pladser: mindst fire toiletskure med hver 15 toiletter
–  over 125 pladser: mindst seks toiletskure med hver 15 toiletter.
2)  Brusekabiner, rengjorte, i drift og regelmæssigt efterset:
–  op mod 10 pladser: mindst et badehus med to brusekabiner
–  mellem 25 og 50 pladser: mindst 2 badehuse med hver 5 brusekabiner
–  mellem 50 og 75 pladser: mindst 2 badehuse med hver 10 brusekabiner
–  mellem 75 og 125 pladser: mindst 4 badehuse med hver 12 brusekabiner
–  over 125 pladser: mindst 6 badehuse med hver 15 brusekabiner.
3)  Tilstrækkelig adgang til drikkevand
4)  Gode køkkenfaciliteter, snackbar eller spisested
5)  Butik med salg af fødevarer, drikkevarer etc. på eller nær området
6)  Affaldsspande i tilstrækkeligt antal og med tilstrækkelig kapacitet
7)  Ly mod nedbør eller direkte sollys nær parkeringsområdet
8)  Eksisterende beredskabsplan/-styring/ kontaktpersoner i nødstilfælde, som kendes af personalet
9)  Tilstrækkeligt antal borde og bænke eller tilsvarende til indtagelse af måltider
10)  Egen internetadgang
11)  Kontantfrit reservations-, betalings- og faktureringssystem
12)  Visning af pladsdisponibilitet både på stedet og online
13)  Kønsneutrale faciliteter
Del B: Sikkerhedsfaciliteter
1)  Gennemgående adskillelse af holdepladsen fra det omkringliggende område, f.eks. hegn eller andre former for barrierer, som hindrer tilfældig adgang og overlagt, ulovlig indtrængen, eller som forsinker en sådan indtrængen
2)  Kun adgang til lastbilholdepladsen for områdets brugere og personale
3)  Digital kameraovervågning (mindst 25 billeder pr. sekund). Systemet skal optage enten uafbrudt eller via bevægelsessensorer
4)  Overvågningskameraer (CCTV), som kan dække hele hegnets længde, så alle aktiviteter nær eller ved hegnet kan optages tydeligt (CCTV-optagelse)
5)  Overvågning af området ved patruljering eller på anden vis
6)  Enhver kriminel handling skal indberettes til lastbilholdepladsens personale og til politiet. Køretøjet skal om muligt blive på stedet, mens der afventes instruks fra politiet
7)  Konstant oplyste kørebaner og gangstier
8)  Sikkerhed for fodgængere i parkeringsområdet
9)  Overvågning af parkeringsområdet ved hjælp af passende og forholdsmæssige sikkerhedstjek
10)  Klart angivne telefonnummer/-numre på alarmtjenester."
Ændring 401
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 1 – stk. 1
-1)  Artikel 1, stk. 1, affattes således:
1.  Ved denne forordning fastsættes forpligtelser og krav i forhold til konstruktion, installering, brug, afprøvning og kontrol af takografer, som anvendes i vejtransport med henblik på at kontrollere overholdelsen af forordning (EF) nr. 561/2006, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF14og Rådets direktiv 92/6/EØF15.
1.  Ved denne forordning fastsættes forpligtelser og krav i forhold til konstruktion, installering, brug, afprøvning og kontrol af intelligente takografer, som anvendes i vejtransport med henblik på at kontrollere overholdelsen af forordning (EF) nr. 561/2006, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF14 og Rådets direktiv 92/6/EØF15, forordning (EF) nr. 1072/2009, Rådets direktiv 92/106/EØF15a, direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU for så vidt angår udstationering af arbejdstagere inden for vejtransport, og med direktivet, hvori der fastsættes særlige bestemmelser med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af arbejdstagere inden for vejtransport.”
__________________
__________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35).
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11.3.2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35).
15 Rådets direktiv 92/6/EØF af 10. februar 1992 om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet (EFT L 57 af 2.3.1992, s. 27).
15 Rådets direktiv 92/6/EØF af 10. februar 1992 om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet (EFT L 57 af 2.3.1992, s. 27).
15a.   Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38).
Ændring 402
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 2 – stk. 2 – litra h a (nyt)
-1a)  I artikel 2, stk. 2, tilføjes følgende litra:
"ha) "intelligent takograf": en digital takograf, der anvender en lokaliseringstjeneste baseret på et satellitnavigationssystem, som automatisk fastslår dens position i overensstemmelse med denne forordning"
Ændring 403
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 3 – stk. 4
-1b)  Artikel 3, stk. 4, affattes således:
4.  Femten år efter, at nyregistrerede køretøjer pålægges at have en takograf som fastsat i artikel 8, 9 og 10, skal køretøjer, der anvendes i en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har indregistreret dem, udstyres med en sådan takograf.
”4. Senest den 1 ... [EUT: Tre år efter denne ændringsforordnings ikrafttrædelse] skal følgende køretøjer være udstyret med intelligent takograf:
a)  køretøjer, der anvendes i en anden medlemsstat end den, hvor de er indregistrerede, og som er udstyret med analog takograf
b)  køretøjer, der anvendes i en anden medlemsstat end den, hvor de er indregistrerede, og som er udstyret med en digital takograf, der svarer til forskrifterne i bilag I B til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85, gældende frem til 30. september 2011, eller
c)  køretøjer, der anvendes i en anden medlemsstat end den, hvor de er indregistrerede, og som er udstyret med en digital takograf, der svarer til forskrifterne i bilag I B til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85, i kraft pr. 1. oktober 2011.”
__________________
På formodning om, at vejpakken træder i kraft i 2019, at Kommissionens gennemførelsesretsakter for intelligente takografer version 2 pr. 2019/2020 (se art. 11 herunder) træder i kraft, og at der derefter anvendes en trinvis tilgang til opgradering.
Ændring 404
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)
-1c)  I artikel 3 indsættes følgende stykke:
”4a. Senest den ... [EUT: Fire år efter denne ændringsforordnings ikrafttrædelse] skal alle køretøjer, der anvendes i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor de er indregistrerede, og som er udstyret med en digital takograf, der svarer til forskrifterne i bilag I B til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85, der er blevet anvendt siden den 1. oktober 2012, være udstyret med intelligent takograf.”
Ændring 405
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 3 – stk. 4 b (nyt)
-1e)  I artikel 3 indsættes følgende stykke:
”4b. Senest den ... [EUT: Fem år efter denne ændringsforordnings ikrafttræden] skal alle køretøjer, der anvendes i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor de er indregistreret, og som er udstyret med en intelligent takograf, der svarer til forskrifterne i bilag I C til forordning (EU) 2016/7991, være udstyret med intelligent takograf.”
_____________________________
1 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter (EUT L 139 af 26.5.2016, s. 1).
Ændring 406
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 e (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 4 – stk. 2 – led 3 a (nyt)
-1e)   I artikel 4, stk. 2, indsættes følgende led:
"- "– have tilstrækkelig hukommelseskapacitet til at lagre alle de data, der kræves i henhold til denne forordning"
Ændring 407
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 f (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 7 – stk. 1
-1f)  Artikel 7, stk. 1, affattes således:
1.   Medlemsstaterne sørger for, at behandlingen af personoplysninger i forbindelse med denne forordning udelukkende udføres med henblik på at kontrollere, at denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006 overholdes, i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og med 2002/58/EF og under tilsyn af medlemsstatens tilsynsmyndighed, jf. artikel 28 i direktiv 95/46/EF.
"1. Medlemsstaterne sørger for, at behandlingen af personoplysninger i forbindelse med denne forordning udelukkende udføres med henblik på at kontrollere, at denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2002/15/EF, Rådets direktiv 92/6/EØF, Rådets direktiv 92/106/EØF, forordning EF nr. 1072/2009, direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU overholdes for så vidt angår udstationering af arbejdstagere inden for vejtransport, og af direktivet, hvori der fastsættes særlige bestemmelser med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere inden for vejtransport, i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og med direktiv 2002/58/EF og under tilsyn af medlemsstatens tilsynsmyndighed, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 2016/679."
Ændring 408
Forslag til forordning
Artikel 2– stk. 1 – nr. -1 g (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 7 – stk. 2 – indledning
2.   Medlemsstaterne sørger navnlig for, at personoplysninger er beskyttet mod andre anvendelser end dem, der hænger snævert sammen med denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006, i overensstemmelse med stk. 1 i forhold til:
"2. Medlemsstaterne sørger navnlig for, at personoplysninger er beskyttet mod andre anvendelser end dem, der hænger snævert sammen med denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006, direktiv 2002/15/EF, Rådets direktiv 92/6/EØF, Rådets direktiv 92/106/EØF, forordning (EF) nr. 1072/2009, direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU for så vidt angår udstationering af arbejdstagere inden for vejtransport samt direktivet, hvori der fastsættes særlige bestemmelser med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere inden for vejtransport, i overensstemmelse med stk. 1 i forhold til:"
Ændring 409
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – led 2
–  hver tredje times kumulerede køretid og hver gang køretøjet krydser grænsen".
–  hver tredje times kumulerede køretid, og hver gang køretøjet krydser en medlemsstats grænse".
Ændring 410
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – led 2 a (nyt)
–  hver gang, der i forbindelse med køretøjet foretages læsnings- eller aflæsningsaktiviteter
Ændring 411
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
1a)  I artikel 8, stk. 1, indsættes følgende afsnit:
Den intelligente takograf skal med henblik på at lette kontrolmyndighedernes verifikation af overholdelse af reglerne også registrere, hvorvidt køretøjet er blevet brugt til befordring af varer eller passagerer som påkrævet i henhold til forordning (EF) nr. 561/2006.
Ændring 412
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
1b)  I artikel 8, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:
"Køretøjer indregistreret for første gang efter den ... [24 måneder efter denne ændringsforordnings ikrafttrædelse] skal være udstyret med takograf i overensstemmelse med denne forordnings artikel 8, stk. 1, første afsnits andet led og andet afsnit."
Ændring 413/rev
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 9 – stk. 2
1c)  Artikel 9, stk. 2, affattes således:
2.  Femten år efter, at nyregistrerede køretøjer pålægges at have en takograf, jf. nærværende artikel og artikel 8 og 10, udstyrer medlemsstaterne i behørigt omfang deres kontrolmyndigheder med udstyr til tidlig fjernafsløring, der er nødvendigt for at muliggøre den i nærværende artikel omhandlede datakommunikation, idet der tages højde for medlemsstaternes specifikke håndhævelseskrav og -strategier. Indtil da kan medlemsstaterne selv vælge, hvorvidt de udstyrer deres kontrolmyndigheder med sådant udstyr til tidlig fjernafsløring.
"2. Senest den ... [EUT: 1 år efter denne ændringsforordnings ikrafttrædelse] udstyrer medlemsstaterne i behørigt omfang deres kontrolmyndigheder med det udstyr til tidlig fjernafsløring, der er nødvendigt for at muliggøre den i nærværende artikel omhandlede datakommunikation, idet der tages højde for medlemsstaternes specifikke håndhævelseskrav og -strategier. Indtil da kan medlemsstaterne selv vælge, hvorvidt de udstyrer deres kontrolmyndigheder med sådant udstyr til tidlig fjernafsløring."
Ændring 414
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 9 – stk. 3
1d)  Artikel 9, stk. 3, affattes således:
3.   Den i stk. 1 nævnte kommunikation med takografen etableres udelukkende, når kontrolmyndighedernes udstyr anmoder herom. Det skal sikres således, at integriteten og ægtheden af data fra registreringen og kontroludstyret garanteres. Adgang til de kommunikerede data begrænses til kontrolmyndigheder, der er bemyndiget til at kontrollere overtrædelser af forordning (EF) nr561/2006 og af nærværende forordning, og til værksteder, for så vidt som det er nødvendigt at kontrollere takografens korrekte funktion.
"3. Den i stk. 1 nævnte kommunikation med takografen etableres udelukkende, når kontrolmyndighedernes udstyr anmoder herom. Det skal sikres således, at integriteten og ægtheden af data fra registreringen og kontroludstyret garanteres. Adgang til de kommunikerede data begrænses til kontrolmyndigheder, der er bemyndiget til at kontrollere overtrædelser af de EU-retsakter, der er omhandlet i artikel 7, stk1, og af nærværende forordning, og til værksteder, for så vidt som det er nødvendigt at kontrollere takografens korrekte funktion."
Ændring 415
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 e (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 11 – stk. 1
1e)  Artikel 11, stk. 1, affattes således:
For at sikre, at intelligente takografer overholder principperne og kravene i denne forordning, vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter detaljerede bestemmelser, der er nødvendige for den ensartede anvendelse af artikel 8, 9 og 10, bortset fra bestemmelser om takografens registrering af supplerende data. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 42, stk. 3.
"For at sikre, at intelligente takografer overholder principperne og kravene i denne forordning, vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter detaljerede bestemmelser, der er nødvendige for den ensartede anvendelse af artikel 8, 9 og 10, bortset fra bestemmelser om takografens registrering af supplerende data.
Senest den ... [EUT: 12 måneder efter denne ændringsforordnings ikrafttrædelse] vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter de detaljerede regler for registrering af alle køretøjets grænsepassager som omhandlet i artikel 8, stk. 1, første afsnits andet led og andet afsnit.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 42, stk. 3."
Ændring 416
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 f (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 34 – stk. 5 – litra b – nr. (iv)
1f)  Artikel 34, stk. 5, litra b), nr. iv), affattes således:
iv)  under tegnet 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_DA-p0000002.png: pauser eller hvileperiode.
"iv) under tegnet: 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_DA-p0000003.png pauser, hvileperiode, årlige fridage eller sygedage
under tegnet "færge/tog": Udover tegnet20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_DA-p0000004.png: hvileperioden ombord på færge eller tog som påkrævet i artikel 9 i forordning (EF) 561/2006."
Ændring 417
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 34 – stk. 7 – afsnit 1
7.  Ved ankomst til den egnede holdeplads indlæser føreren i den digitale takograf nationalitetsmærket for de lande, hvori den daglige arbejdsperiode begyndte og sluttede, samt hvor og hvornår føreren krydsede grænsen i køretøjet. En medlemsstat kan pålægge førerne af køretøjer, der udfører indlandstransport på landets område, ud over landets nationalitetsmærke at tilføje mere detaljerede geografiske betegnelser, hvis medlemsstaten inden den 1. april 1998 har underrettet Kommissionen om disse detaljerede geografiske betegnelser.".
7.  Hvis takografen ikke er i stand til automatisk at registrere grænsepassagen, skal føreren ved den først mulige og tilgængelige holdeplads i den digitale takograf indlæse nationalitetsmærket for de lande, hvori den daglige arbejdsperiode begyndte og sluttede, samt hvor og hvornår føreren krydsede grænsen. Landekoden efter grænsepassage ind i et andet land anføres i rubrikken BEGIN på takografen. En medlemsstat kan pålægge førerne af køretøjer, der udfører indlandstransport på landets område, ud over landets nationalitetsmærke at tilføje mere detaljerede geografiske betegnelser, hvis medlemsstaten inden den 1. april 1998 har underrettet Kommissionen om disse detaljerede geografiske betegnelser.".
Ændring 418
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 34 – stk. 7 a (nyt)
2a)   I artikel 34 indsættes følgende stykke:
"7a. Førerne modtager oplæring i korrekt betjening af takografen med henblik på optimal anvendelse af udstyret. Førerne skal ikke selv afholde udgifter til oplæringskurser, som bør stilles til rådighed af deres arbejdsgiver."
Ændring 419
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 34 – stk. 7 b (nyt)
2b)   I artikel 34 indsættes følgende stykke:
"7b. Det størst mulige antal kontrolmyndigheder bør uddannes i korrekt aflæsning og overvågning af takografer."
Ændring 420
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 36 – stk. 1 – nr. i
2c)  Artikel 36, stk. 1, nr. i), affattes således:
i)   diagramarkene for den pågældende dag og de diagramark, føreren har brugt de forudgående 28 dage
"i) diagramarkene for den pågældende dag og de diagramark, føreren har brugt de forudgående 56 dage"
Ændring 421
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 36 – stk. 1 – nr. iii
2d)  Artikel 36, stk. 1, nr. iii), affattes således:
iii)  alle manuelle registreringer og udskrifter, der er foretaget den pågældende dag og de forudgående 28 dage, som krævet i medfør af denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006.
"iii) alle manuelle registreringer og udskrifter, der er foretaget den pågældende dag og de forudgående 56 dage, som krævet i medfør af denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006."
Ændring 422
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 e (nyt)
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 36 – stk. 2 – nr. ii
2e)  Artikel 36, stk. 2, punkt ii), affattes således:
ii)   alle manuelle registreringer og udskrifter, der er foretaget den pågældende dag og de forudgående 28 dage, som krævet i medfør af denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006
"ii) alle manuelle registreringer og udskrifter, der er foretaget den pågældende dag og de forudgående 56 dage, som krævet i medfør af denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006."

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse