Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0122(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0205/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0205/2018

Keskustelut :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Äänestysselitykset
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0340

Hyväksytyt tekstit
PDF 234kWORD 92k
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel Väliaikainen painos
Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I
P8_TA-PROV(2019)0340A8-0205/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0277),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0167/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 18. tammikuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 1. helmikuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0205/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 346
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Kuljettajien hyvät työolot ja liikenteenharjoittajien tasapuoliset liiketoimintaedellytykset ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan luoda turvallinen, tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen tieliikennesektori. Prosessin helpottamiseksi on olennaista, että unionin sosiaalialan säännöt ovat selkeitä, tarkoituksenmukaisia, helppoja soveltaa ja valvoa ja että ne pannaan täytäntöön tehokkaasti ja johdonmukaisesti kaikkialla unionissa.
(1)  Kuljettajien hyvät työolot ja liikenteenharjoittajien tasapuoliset liiketoimintaedellytykset ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan luoda turvallinen, tehokas, sosiaalisesti vastuullinen ja syrjimätön tieliikennesektori, joka houkuttaa päteviä työntekijöitä. Prosessin helpottamiseksi on olennaista, että unionin sosiaalialan säännöt ovat selkeitä, oikeasuhteisia, tarkoituksenmukaisia sekä helppoja soveltaa ja valvoa ja että ne pannaan täytäntöön tehokkaasti ja johdonmukaisesti kaikkialla unionissa.
Tarkistus 347
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Voimassa olevien tieliikennettä koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/20069 täytäntöönpanon tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, lepotiloja ja monimiehitystilanteessa pidettäviä taukoja koskevien sääntöjen epäselvyys ja soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin palaamista koskevien sääntöjen puute johtavat erilaisiin tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on hiljattain hyväksytty yksipuolisesti toimenpiteitä, joilla pahennetaan entisestään oikeudellista epävarmuutta ja kuljettajien ja liikenteenharjoittajien eriarvoista kohtelua.
(2)  Voimassa olevien tieliikennettä koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/20069 täytäntöönpanon tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen oikeudellisten puitteiden täytäntöönpanossa yksilöitiin tiettyjä puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, lepotiloja ja monimiehitystilanteessa pidettäviä taukoja koskevien sääntöjen epäselvyys sekä kuljettajien kotiin tai muuhun valitsemaansa paikkaan palaamista koskevien sääntöjen puute johtavat erilaisiin tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on hiljattain hyväksytty yksipuolisesti toimenpiteitä, joilla pahennetaan entisestään oikeudellista epävarmuutta ja kuljettajien ja liikenteenharjoittajien eriarvoista kohtelua.
Sitä vastoin asetuksessa (EY) N:o 561/2006 säädetyillä vuorokautisilla ja viikoittaisilla enimmäisajoajoilla parannetaan tehokkaasti kuljettajien sosiaalisia oloja sekä yleistä liikenneturvallisuutta, ja tämän vuoksi niiden noudattaminen olisi varmistettava.
–––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).
Tarkistus 348
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)   Liikenneturvallisuuden ja täytäntöönpanon kannalta on tärkeää, että kaikki kuljettajat ovat täysin tietoisia sekä ajo- ja lepoaikoja koskevista säännöistä että lepotilojen saatavuudesta. Tämän vuoksi on aiheellista, että jäsenvaltiot toteuttavat toimia sellaisten ohjeiden antamiseksi, joissa tämä asetus esitetään selvästi ja yksinkertaisesti, annetaan hyödyllistä tietoa pysäköinti- ja lepotiloista ja painotetaan väsymyksen torjunnan tärkeyttä.
Tarkistus 349
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)
(2 b)   Liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää, että kannustetaan kuljetusyrityksiä omaksumaan turvallisuuskulttuuri, joka kattaa ylemmän johdon laatimat turvallisuuspolitiikat ja -menettelyt, keskijohdon osoittaman sitoutumisen turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoon ja työntekijöiden halukkuuden noudattaa turvallisuussääntöjä. Olisi painotettava selvästi liikenneturvallisuuteen liittyviä seikkoja, kuten väsymystä, vastuuta, matkojen suunnittelua, työvuorolistoja, suoritusperusteista palkkaa ja ”juuri oikeaan tarpeeseen” -johtamista.
Tarkistus 350
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Asetuksen (EY) N:o 561/2006 jälkiarvioinnissa vahvistettiin, että unionin sosiaalialan sääntöjen epäjohdonmukainen ja tehoton täytäntöönpano johtuu pääasiassa epäselvistä säännöistä, valvontavälineiden tehottomasta käytöstä ja jäsenvaltioiden välisestä riittämättömästä hallinnollisesta yhteistyöstä.
(3)  Asetuksen (EY) N:o 561/2006 jälkiarvioinnissa vahvistettiin, että unionin sosiaalialan sääntöjen epäjohdonmukainen ja tehoton täytäntöönpano johtuu pääasiassa epäselvistä säännöistä, valvontavälineiden tehottomasta ja vaihtelevasta käytöstä sekä jäsenvaltioiden välisestä riittämättömästä hallinnollisesta yhteistyöstä, mikä lisää unionin sisämarkkinoiden pirstoutuneisuutta.
Tarkistus 351
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Selvät, alalle soveltuvat ja tasapuolisesti täytäntöönpannut säännöt ovat ratkaisevan tärkeitä myös siltä kannalta, että saavutetaan kuljettajien työolojen kohentamista koskevat poliittiset tavoitteet ja varmistetaan erityisesti vääristymätön kilpailu liikenteenharjoittajien välillä ja edistetään kaikkien tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta.
(4)  Selvät, alalle soveltuvat ja tasapuolisesti täytäntöönpannut säännöt ovat ratkaisevan tärkeitä myös siltä kannalta, että saavutetaan kuljettajien työolojen kohentamista koskevat poliittiset tavoitteet ja varmistetaan erityisesti vääristymätön ja oikeudenmukainen kilpailu liikenteenharjoittajien välillä ja edistetään kaikkien tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta.
Tarkistus 352
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)   Maantieliikenteeseen sovellettavien kansallisten sääntöjen on oltava oikeasuhteisia ja perusteltuja, eivätkä ne saa haitata tai tehdä vähemmän houkuttelevaksi perussopimuksen takaamien perusvapauksien harjoittamista, kuten tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta, jotta voidaan ylläpitää tai jopa lisätä unionin kilpailukykyä.
Tarkistus 353/rev
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
(4 b)  Jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset maantieliikenteessä koko unionissa, tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin kansainvälisissä kuljetuksissa käytettäviin ajoneuvoihin, joiden massa on yli 2,4 tonnia.
Tarkistus 354
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Tavaraliikenne eroaa olennaisesti henkilöliikenteestä. Linja-autonkuljettajat ovat tiiviissä yhteydessä matkustajiin ja voivat pitää taukoja joustavammin pidentämättä ajoaikoja tai lyhentämättä lepoaikoja ja taukoja.
Tarkistus 355
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Pitkän matkan kansainvälisiä kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset vaatimukset pidentävät näitä kausia tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa mukauttaa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että kuljettajien on helpompi suorittaa kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä kotiinsa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa varten ja saada täysi korvaus kaikista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista. On myös tarpeen säätää, että liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien työn niin, että nämä kotoapoissaolon kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä.
(6)  Pitkän matkan kansainvälisiä kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset vaatimukset pidentävät näitä kausia tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa mukauttaa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että kuljettajien on helpompi suorittaa kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä kotiinsa tai valitsemaansa kohteeseen säännöllistä viikoittaista lepoaikaa varten ja saada täysi korvaus kaikista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista. On myös tarpeen säätää, että liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien työn niin, että nämä kotoapoissaolon kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä. Jos kuljettaja päättää pitää lepoajan kotona, kuljetusyrityksen olisi tarjottava hänelle keinot kotiin palaamiseksi.
Tarkistus 356
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)   Jos on ennakoitavissa, että kuljettajan työhön sisältyy ammatillisten kuljetustehtävien lisäksi työnantajan puolesta toteutettavia toimia, kuten lastaaminen/purkaminen, pysäköintipaikan etsiminen, ajoneuvon kunnossapito tai reitin valmisteleminen, kyseisten toimien suorittamiseen tarvittava aika olisi otettava huomioon määritettäessä kuljettajan työaikaa, tarkasteltaessa riittävän levon mahdollisuutta ja laskettaessa palkkaa.
Tarkistus 357
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)   Kuljettajien työolojen turvaamiseksi lastaus- ja purkupaikoilla tällaisten tilojen omistajien ja ylläpitäjien olisi tarjottava kuljettajille pääsy hygieniatiloihin.
Tarkistus 358
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)
(6 c)  Nopean teknisen edistyksen tuloksena itseohjautuvat ajojärjestelmät ovat entistä kehittyneempiä. Tulevaisuudessa kyseiset järjestelmät voivat mahdollistaa ajoneuvon eriytetyn käytön ja sen, että kuljettaja ei osallistu ajoneuvon liikuttamiseen. Tämä voisi johtaa kuorma-autojen saattueajon kaltaisten uusien toimintamahdollisuuksien käyttöönottoon. Nykyistä lainsäädäntöä, myös ajo- ja lepoaikoja koskevia sääntöjä, on tämän johdosta tarpeen mukauttaa, ja siksi on keskeisen tärkeää, että UNECEn työryhmä edistyy työssään. Komissio esittää itseohjautuvien ajojärjestelmien käyttöä jäsenvaltioissa koskevan arviointikertomuksen, johon se liittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen itseohjautuvia ajojärjestelmiä koskeviin teknologioihin liittyvien hyötyjen huomioon ottamiseksi. Tämän lainsäädännön tavoitteena on taata liikenneturvallisuus, tasapuoliset toimintaedellytykset ja asianmukaiset työolot ja tarjota samalla EU:lle mahdollisuus toimia uusien innovoivien tekniikkojen ja käytäntöjen uranuurtajana.
Tarkistus 359
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Jäsenvaltioiden välillä on eroja viikoittaista lepoaikaa koskevien vaatimusten tulkinnassa ja täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta sen varmistamiseksi, että kuljettajille tarjotaan asianmukainen majoituspaikka säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, jos he eivät ole kotona.
(7)  Jäsenvaltioiden välillä on eroja viikoittaista lepoaikaa koskevien vaatimusten tulkinnassa ja täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Jotta voidaan taata kuljettajien hyvät työolot ja turvallisuus, on sen vuoksi aiheellista selventää vaatimusta sen varmistamiseksi, että kuljettajille tarjotaan laadukas ja kullekin sukupuolelle sopiva majoituspaikka tai muu kuljettajan valitsema ja työnantajan maksama paikka säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, jos he eivät ole kotona. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että saatavilla on riittävästi kuljettajien tarpeiden mukaisia turvallisia pysäköintialueita.
Tarkistus 360
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Erillispysäköintialueilla olisi oltava saatavilla kaikki hyviä lepo-olosuhteita varten tarvittavat palvelut eli peseytymis-, ruokailu- ja turvallisuuspalvelut sekä muut palvelut.
Tarkistus 361
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)  Asianmukaiset lepotilat ovat keskeisessä asemassa, jotta parannetaan kuljettajien työoloja alalla ja ylläpidetään liikenneturvallisuutta. Koska kuljetusalalle on luonteenomaista, että lepoajat vietetään hytissä, mikä on tietyissä tapauksissa suotavaa mukavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kannalta, kuljettajien olisi voitava pitää lepoaikansa ajoneuvossaan, jos siinä on asianmukaiset nukkumistilat. Näin ollen jäsenvaltiot eivät saisi kohtuuttomasti haitata tai estää erillispysäköintialueiden perustamista.
Tarkistus 362
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)
(7 c)  Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevien tarkistettujen suuntaviivojen mukaan moottoriteille on määrä rakentaa noin 100 kilometrin välein pysäköintialueita, jotta kaupallisille tienkäyttäjille on tarjolla asiaankuuluvan turvallisia pysäköintialueita, ja tämän vuoksi jäsenvaltioita olisi kannustettava panemaan Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevat suuntaviivat täytäntöön ja tukemaan riittävästi turvallisia ja asianmukaisesti mukautettuja pysäköintialueita ja investoimaan niihin.
Tarkistus 363
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 d kappale (uusi)
(7 d)  Laadukkaiden ja edullisten lepotilojen tarjoamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi kannustettava perustamaan yhteisötalouden yrityksiä sekä kaupallisia yrityksiä, julkisia yhtiöitä ja muita yrityksiä, jotka vastaavat erillispysäköintialueiden toiminnasta.
Tarkistus 364
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Unionissa harjoitettavassa tieliikenteessä käytetään usein osalla matkaa lauttaa tai rautatietä. Sen vuoksi olisi annettava selvät ja asianmukaiset säännökset tällaista liikennettä koskevista lepoajoista ja tauoista.
Tarkistus 365
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Vaatimusten noudattamisen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi on olennaisen tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset voisivat tienvarsitarkastuksissa varmistaa sekä kyseisen päivän että sitä edeltävien 56 päivän osalta ajo- ja lepoaikojen asianmukaisen noudattamisen.
Tarkistus 366
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
(9 b)   Kuljettajille olisi annettava tietoa sen varmistamiseksi, että säännöt ovat selkeitä sekä helposti ymmärrettäviä ja täytäntöönpanokelpoisia. Tämä olisi toteutettava komission koordinointitoimilla. Kuljettajille olisi myös annettava tietoa levähdysalueista ja turvallisista pysäköintialueista, jotta he voivat suunnitella matkansa paremmin. Lisäksi komission koordinointitoimilla olisi perustettava maksuton vihjepuhelin, jotta voidaan varoittaa valvontayksikköjä, mikäli havaitaan kuljettajien epäasianmukaista painostusta, petoksia tai lainvastaista toimintaa.
Tarkistus 367
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)
(9 c)  Jäsenvaltiot ovat asetuksen (EY) N:o 1071/2009 6 artiklan mukaisesti velvollisia soveltamaan yhteistä rikkomusten luokittelua hyvämaineisuutta arvioidessaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 561/2006 ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 rikkomisesta määrättyjä seuraamuksia koskevat kansalliset säännöt pannaan täytäntöön tehokkaalla, oikeasuhteisella ja varoittavalla tavalla. Lisäksi on tarpeen toteuttaa muita toimia, jotta varmistetaan, että kaikki jäsenvaltioiden soveltamat seuraamukset ovat syrjimättömiä ja oikeassa suhteessa rikkomuksen vakavuuteen nähden.
Tarkistus 368
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Sosiaalialan sääntöjen täytäntöönpanon kustannustehokkuuden parantamiseksi nykyisten ja tulevien ajopiirturijärjestelmien potentiaalia olisi hyödynnettävä täysimääräisesti. Sen vuoksi ajopiirturin toimintoja olisi parannettava, jotta paikannus olisi tarkempaa, etenkin kansainvälisissä kuljetuksissa.
(11)  Sosiaalialan sääntöjen täytäntöönpanon kustannustehokkuuden parantamiseksi nykyisten ja älykkäiden ajopiirturijärjestelmien olisi oltava pakollisia kansainvälisissä kuljetuksissa. Sen vuoksi ajopiirturin toimintoja olisi parannettava, jotta paikannus olisi tarkempaa.
Tarkistus 369
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)   Uusien teknologioiden ja unionin koko talouden digitalisaation nopean kehittymisen vuoksi ja ottaen huomioon tarve varmistaa kansainvälisen maantieliikenteen alan yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset on välttämätöntä lyhentää älykkäiden ajopiirtureiden asentamista rekisteröityihin ajoneuvoihin koskevaa siirtymäaikaa. Älykkäillä ajopiirtureilla edistetään valvonnan yksinkertaistamista ja helpotetaan siten kansallisten viranomaisten työtä.
Tarkistus 370
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)
(11 b)   Kun otetaan huomioon älypuhelinten käytön laajuus ja niiden toimintojen jatkuva kehittyminen sekä Galileo-järjestelmän käyttöönotto, joka lisää mahdollisuuksia reaaliaikaiseen paikannukseen, jota useat matkapuhelimet jo nyt hyödyntävät, komission olisi tarkasteltava mahdollisuutta kehittää ja sertifioida mobiilisovellus, joka tarjoaa samat hyödyt kuin älykäs ajopiirturi ja jonka liitännäiskulut ovat samat kuin älykkään ajopiirturin.
Tarkistus 371
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)
(11 c)  Jotta taataan asianmukaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten soveltaminen kuljettajiin, on tarpeen perustaa tai kohentaa turvattuja pysäköintialueita, asianmukaisia peseytymistiloja sekä laadukkaita majoitustiloja. Unionissa olisi oltava riittävä pysäköintialueiden verkosto.
Tarkistus 372
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Tavaraliikenne on erilaista kuin matkustajaliikenne. Linja-autonkuljettajat ovat tiiviissä yhteydessä matkustajiin ja tällä asetuksella heille olisi annettava paremmat työolot pidentämättä ajoaikoja tai lyhentämättä lepoaikoja ja taukoja. Siksi komission olisi arvioitava, voidaanko antaa tätä alaa koskevia erityisiä sääntöjä, erityisesti kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 2 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa säädetyn määritelmän mukaisia satunnaisia palveluja varten.
Tarkistus 373
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
2 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)
-1)  Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”-a a) kansainväliseen tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa, mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu mukaan luettuna, on yli 2,4 tonnia; tai”;
Tarkistus 374
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1 a) Korvataan 3 artiklan a a alakohta seuraavasti:

a a)  ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja joita käytetään kuljettajan työssään tarvitsemien materiaalien, laitteiden tai koneiden kuljettamiseen ja joita käytetään enintään 100 kilometrin säteellä yrityksen toimipaikasta ja sillä ehdolla, että ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö;

”a a) ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja joita käytetään kuljettajan työssään tarvitsemien materiaalien, laitteiden tai koneiden kuljettamiseen tai sellaisten tavaroiden kuljettamiseen, jotka kuljettajan työnantajana toimiva yritys on valmistanut käsiteollisuustuotteina ja joita käytetään enintään 150 kilometrin säteellä yrityksen toimipaikasta ja sillä ehdolla, että ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö;

Tarkistus 375
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
3 artikla – h a alakohta (uusi)
1 a)  Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:
”h a) tavarankuljetukseen tarkoitetut kevyet hyötyajoneuvot, jos liikennettä ei harjoiteta toisen lukuun vaan yrityksen tai kuljettajan omaan lukuun ja jos kuljettaminen ei ole ajoneuvoa kuljettavan henkilön päätyö;”
Tarkistus 376
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
4 artikla – r alakohta
”r) ’ei-kaupallisella kuljetuksella’ muuta kuin omaan tai toisen lukuun tapahtuvaa maantiekuljetusta, josta ei saada korvausta tai joka ei tuota tuloa.”;
”r) ’ei-kaupallisella kuljetuksella’ muuta kuin omaan tai toisen lukuun tapahtuvaa maantiekuljetusta, josta ei saada korvausta tai joka ei tuota tuloa tai liikevaihtoa.”;
Tarkistus 377
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
4 artikla – r a alakohta (uusi)
2 a)   Lisätään 4 artiklaan alakohta seuraavasti:
”r a) ’kodilla’ kuljettajan rekisteröityä asuinpaikkaa jäsenvaltiossa;”;
Tarkistus 378
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
5 artikla – 1 kohta
2 b)   Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Rahastajien alaikäraja on 18 vuotta.
1. Kuljettajien alaikäraja on 18 vuotta.”;
Tarkistus 379
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
a)  Korvataan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
Poistetaan.
”6. Neljän peräkkäisen viikon aikana kuljettajan on pidettävä vähintään
a)  neljä säännöllistä viikoittaista lepoaikaa, tai
b)  kaksi vähintään 45 tunnin pituista säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja kaksi vähintään 24 tunnin pituista lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa.
Edellä b alakohtaa sovellettaessa lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua.”;.
Tarkistus 381
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 7 kohta
7.  Lyhennetystä viikoittaisesta lepoajasta annettavan korvaavan lepoajan on edellettävä tai seurattava välittömästi vähintään 45 tunnin pituista säännöllistä viikoittaista lepoaikaa.”;
7.  Lyhennetystä viikoittaisesta lepoajasta annettava korvaava lepoaika on liitettävä vähintään 45 tunnin pituiseen säännölliseen viikoittaiseen lepoaikaan.”;
Tarkistus 382
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 8 a kohta – johdantokappale
”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on pidettävä asianmukaisessa majoituspaikassa, jossa on kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat
”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on pidettävä muualla kuin hytissä laadukkaassa ja kullekin sukupuolelle sopivassa majoituspaikassa, jossa on kunnolliset saniteetti- ja nukkumistilat kuljettajaa varten. Tällaisen majoituspaikan on
Tarkistus 383
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 8 a kohta – a alakohta
a)  ja jotka joko tarjoaa tai maksaa työnantaja, tai
a)  oltava joko työnantajan tarjoama tai maksama, tai
Tarkistus 384
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 8 a kohta – b alakohta
b)  kuljettajan kotona tai muussa kuljettajan valitsemassa yksityistilassa.
b)  oltava kuljettajan kotona tai muussa kuljettajan valitsemassa yksityistilassa.
Tarkistus 385
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 8 b kohta – 1 alakohta
8 b.  Kuljetusyrityksen on järjestettävä kuljettajien työ niin, että kuljettajat pystyvät viettämään vähintään yhden säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, joka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon jaksolla.”;
8 b.  Kuljetusyrityksen on järjestettävä kuljettajien työ niin, että kuljettajat pystyvät viettämään vähintään yhden säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, joka pidetään korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, kotona tai muussa kuljettajan valitsemassa paikassa ennen kunkin neljän peräkkäisen viikon jakson päättymistä. Kuljettajan on ilmoitettava kuljetusyritykselle kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen lepoajan alkua aikomuksestaan pitää lepoaika muualla kuin kotonaan. Jos kuljettaja päättää pitää kyseisen lepoajan kotona, kuljetusyrityksen on tarjottava hänelle keinot kotiin palaamiseksi. Yrityksen on dokumentoitava, kuinka se täyttää tämän velvoitteen, ja säilytettävä asiakirja-aineisto tiloissaan, jotta se voidaan esittää valvontaviranomaisille näiden pyynnöstä.”;
Tarkistus 386
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 8 b kohta – 1 a alakohta (uusi)
Lisätään 8 artiklan 8 b kohtaan alakohta seuraavasti:
”Kuljettajan on ilmoitettava, että säännöllinen viikoittainen lepoaika tai lyhennetystä viikoittaisesta lepoajasta korvauksena pidettävä yli 45 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-aika on pidetty kuljettajan valitsemassa paikassa. Ilmoitus on säilytettävä yrityksen tiloissa.”;
Tarkistus 380
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 9 a kohta (uusi)
c a)  Lisätään kohta seuraavasti:
”9 a. Komissio arvioi viimeistään... päivänä ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua tämän muutossäädöksen voimaantulosta], voidaanko kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 2 artiklan 4 alakohdassa säädetyn määritelmän mukaista satunnaista matkustajaliikennettä harjoittavia kuljettajia varten antaa asianmukaisempia sääntöjä, ja antaa asiasta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”;
Tarkistus 387
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 aartikla (uusi)
5 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
”8 a artikla
1.  Jäsenvaltioiden on viimeistään ...päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle alueellaan käytettävissä olevien erillispysäköintialueiden sijainti ja tämän jälkeen ilmoitettava mahdollisista muutoksista näihin tietoihin. Komissio luetteloi kaikki yleisessä käytössä olevat erillispysäköintialueet yhdellä virallisella verkkosivustolla, jota päivitetään säännöllisesti.
2.  Kaikki pysäköintialueet, joilla on ainakin tämän asetuksen liitteessä 1 vahvistetut palvelut ja ominaisuudet ja jotka komissio on julkistanut 2 kohdan mukaisesti, voivat ilmoittaa sisäänkäyntinsä luona, että ne ovat erillispysäköintialueita.
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että satunnaistarkastuksia toteutetaan säännöllisesti sen tarkistamiseksi, että kyseiset pysäköintialueet täyttävät erillispysäköintialueille liitteessä vahvistetut kriteerit.
4.  Jäsenvaltioiden on tutkittava valitukset, jotka on tehty sertifioiduista erillispysäköintialueista, jotka eivät täytä liitteessä vahvistettuja kriteereitä.
5.  Jäsenvaltioiden on edistettävä erillispysäköintialueiden perustamista asetuksen (EU) N:o 1315/2013 39 artiklan 2 kohdan c alakohdan säännösten mukaisesti.
Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kuljettajille sopivien lepotilojen ja turvattujen pysäköintialueiden saatavuudesta. Kertomukseen liitetään asetusehdotus vaatimuksista ja menettelyistä tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettua erillispysäköintialueiden sertifiointia varten. Kertomusta päivitetään vuosittain komission 5 kohdan nojalla keräämien tietojen perusteella, ja se sisältää luettelon ehdotetuista toimenpiteistä kuljettajille sopivien lepotilojen ja turvattujen pysäköintialueiden määrän ja laadun parantamiseksi.”
Tarkistus 388
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
9 artikla – 1 kohta
1.  Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen päivittäisen lepoajan tai lyhennetyn viikoittaisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisen säännöllisen päivittäisen lepoajan tai lyhennetyn viikoittaisen lepoajan aikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode tai makuusija.”;
1.  Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen päivittäisen lepoajan tai lyhennetyn viikoittaisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisen säännöllisen päivittäisen lepoajan tai lyhennetyn viikoittaisen lepoajan aikana kuljettajalla on oltava käytettävissään lepohytti, vuode tai makuusija.”;
Tarkistus 389
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
9 artikla – 1 a kohta (uusi)
6 a)  Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua poikkeusta voidaan soveltaa myös säännölliseen viikoittaiseen lepoaikaan, kun lauttamatka kestää vähintään 12 tuntia. Tällaisen viikottaisen lepoajan aikana kuljettajalla on oltava käytettävissään lepohytti.”;
Tarkistus 390
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
10 artikla – 1 kohta
6 a)  Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Kuljetusyritys ei saa maksaa palveluksessaan tai käytössään oleville kuljettajille ajomatkan ja/tai kuljetettujen tavaroiden määrän perusteella palkkioita edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien muodossa, jos tällaiset palkkiot saattavat vaarantaa liikenneturvallisuutta ja/tai saattavat kannustaa rikkomaan tämän asetuksen säännöksiä.
1. Kuljetusyritys ei saa maksaa palveluksessaan tai käytössään oleville kuljettajille ajomatkan, toimituksen ripeyden ja/tai kuljetettujen tavaroiden määrän perusteella ylimääräisiä palkkioita edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien muodossa, jos tällaiset palkkiot kannustavat rikkomaan tämän asetuksen säännöksiä.
Tarkistus 391
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
12 artikla – 2 kohta
Edellyttäen että liikenneturvallisuus ei vaarannu, kuljettaja voi poiketa siitä, mitä 8 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jotta hän saavuttaa 8 artiklan 8 a kohdassa tarkoitetun asianmukaisen majoituspaikan pitääkseen päivittäisen tai viikoittaisen lepoajan siellä. Tällainen poikkeaminen ei saa johtaa päivittäisen tai viikoittaisen ajoajan ylittymiseen tai päivittäisten tai viikoittaisen lepoaikojen lyhentymiseen. Kuljettajan on tehtävä tällaisen poikkeamisen luonteesta ja syystä käsin merkintä valvontalaitteen piirturilevyyn tai valvontalaitteesta tulostettuun asiakirjaan tai työvuorolistaan viimeistään saavuttuaan sopivaan majoituspaikkaan.
Edellyttäen että liikenneturvallisuus ei vaarannu, kuljettaja voi 30 minuutin lepoajan jälkeen poikkeuksellisesti poiketa siitä, mitä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jotta hän saavuttaa kahdessa tunnissa säännöllisenä asemapaikkanaan olevan työnantajan toimipisteen, jossa kuljettajan säännöllinen viikoittainen lepoaika alkaa. Kuljettajan on tehtävä tällaisen poikkeamisen luonteesta ja syystä käsin merkintä valvontalaitteesta tulostettuun asiakirjaan. Tämä enintään kahden tunnin jakso on korvattava vastaavalla lepoajalla, joka voidaan pitää minkä tahansa muun lepojakson yhteydessä ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua.
Tarkistus 392
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
13 artikla – 1 kohta – d alakohta
7 a)  Korvataan 13 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:
d)  ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja joita yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 13 kohdassa määritellyt yleispalvelun tarjoajat käyttävät yleispalvelussa lähetysten toimittamiseen.
d) ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja joita yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 13 kohdassa määritellyt yleispalvelun tarjoajat käyttävät direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 6 kohdassa annetun määritelmän mukaisten postilähetysten toimittamiseen.”;
Tarkistus 393
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
13 artikla – 1 kohta – e alakohta
7 b)   Korvataan 13 artiklan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:
e)  ajoneuvot, joita käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään 2 300 neliökilometrin suuruisilla saarilla, joita moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä valtion muuhun osaan;
e) ajoneuvot, joita käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään 2 300 neliökilometrin suuruisilla saarilla tai muusta kansallisesta alueesta eristyksissä olevilla alueilla, joita moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä valtion muuhun osaan ja jotka eivät rajoitu mihinkään toiseen jäsenvaltioon;”;
Tarkistus 394
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
13 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)
7 c)  Lisätään 13 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”p a) ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 44 tonnia ja joita käytetään rakennusyrityksen lukuun 100 kilometrin säteellä yrityksen toimipaikasta ja sillä ehdolla, että ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö;”;
Tarkistus 395
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
14 artikla – 2 kohta
”2. Kiireellisissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksellisissa olosuhteissa enintään 30 päivän ajaksi tilapäisen poikkeuksen, joka on perusteltava asianmukaisesti ja josta on ilmoitettava komissiolle välittömästi.”;
”2. Kiireellisissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksellisissa olosuhteissa enintään 30 päivän ajaksi tilapäisen poikkeuksen, joka on perusteltava asianmukaisesti ja josta on ilmoitettava komissiolle välittömästi.
Tiedot on julkaistava kaikilla unionin virallisilla kielillä komission tätä varten ylläpitämällä julkisella verkkosivustolla.”;
Tarkistus 396
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
15 artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajiin sovelletaan kansallisia sääntöjä, jotka antavat sallittuja ajoaikoja sekä pakollisia taukoja ja lepoaikoja koskevan asianmukaisen suojan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisiin kuljettajiin sovellettavista asiaa koskevista kansallisista säännöistä.”;
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajiin sovelletaan kansallisia sääntöjä, jotka antavat sallittuja ajoaikoja sekä pakollisia taukoja ja lepoaikoja koskevan asianmukaisen suojan. On kuljettajien työolojen sekä liikenneturvallisuuden ja täytäntöönpanon valvonnan edun mukaista, että jäsenvaltiot tarjoavat pysäköinti- ja levähdysalueita, joilta puhdistetaan talviaikaan lumi ja jää, erityisesti Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla ja/tai syrjäseutualueilla.”;
Tarkistus 397
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
17 artikla – 3 a kohta (uusi)
9 a)  Lisätään 17 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a. Kertomukseen on sisällytettävä arvio itseohjautuvien ajojärjestelmien käytöstä jäsenvaltioissa sekä kuljettajan mahdollisuudesta kirjata ajanjaksot, jolloin itseohjautuva ajojärjestelmä on toiminnassa, ja siihen on tarvittaessa liitettävä lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi, mukaan luettuina tarvittavat vaatimukset, jotka koskevat kuljettajan mahdollisuuksia kirjata kyseiset tiedot älykkääseen ajopiirturin.”
Tarkistus 398
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
19 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt sekä toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Näiden seuraamusten on oltava vaikuttavia, oikeasuhteisia rikkomusten vakavuuteen nähden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY12 liitteessä III määritellyn mukaisesti, sekä varoittavia ja oikeasuhteisia. Tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 rikkominen ei saa johtaa useampaan kuin yhteen seuraamukseen tai menettelyyn. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä ja seuraamuksia koskevista säännöistä komissiolle 29 artiklan toisessa kohdassa säädettyyn päivään mennessä. Niiden on ilmoitettava niihin tehdyistä muutoksista viipymättä. Komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille.”;
1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt sekä toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Näiden seuraamusten on oltava vaikuttavia, oikeasuhteisia rikkomusten vakavuuteen nähden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY12 liitteen III mukaisesti sekä varoittavia ja syrjimättömiä. Tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 rikkominen ei saa johtaa useampaan kuin yhteen seuraamukseen tai menettelyyn. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä ja seuraamuksia koskevista säännöistä sekä niiden oikeasuhteisuuden arvioimiseen kansallisella tasolla valituista menetelmistä ja kriteereistä komissiolle 29 artiklan toisessa kohdassa säädettyyn päivään mennessä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava niihin vaikuttavista muutoksista viipymättä. Komissio ilmoittaa kyseisistä säännöistä ja toimenpiteistä sekä niihin tehdyistä muutoksista jäsenvaltioille.
Tiedot on julkaistava komission kaikilla unionin virallisilla kielillä tätä varten ylläpitämällä julkisella verkkosivustolla, jolla esitetään yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä EU:n jäsenvaltioissa sovellettavista seuraamuksista.”;
__________________
__________________
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35).
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35).
Tarkistus 399
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
25 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa esitetään yhteinen lähestymistapa 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.”.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa esitetään tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskeva yhteinen lähestymistapa 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.”.
Tarkistus 400
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 561/2006
Liite (uusi)
12 a)  Lisätään liite seuraavasti:
”Pysäköintialueita koskevat vähimmäisvaatimukset
A osa: Palvelut
1.  Puhtaat, toimivat ja säännöllisesti tarkastettavat käymälät, joissa on vesihanat:
–  alueella enintään 10 pysäköintipaikkaa: vähintään yksi käymälätila, jossa on neljä käymälää
–  alueella 10–25 pysäköintipaikkaa: vähintään yksi käymälätila, jossa on kahdeksan käymälää
–  alueella 25–50 pysäköintipaikkaa: vähintään kaksi käymälätilaa, joissa on kussakin 10 käymälää
–  alueella 50–75 pysäköintipaikkaa: vähintään kaksi käymälätilaa, joissa on kussakin 15 käymälää
–  alueella 75–125 pysäköintipaikkaa: vähintään neljä käymälätilaa, joissa on kussakin 15 käymälää
–  alueella yli 125 pysäköintipaikkaa: vähintään kuusi käymälätilaa, joissa on kussakin 15 käymälää.
2)  Puhtaat, toimivat ja säännöllisesti tarkastettavat suihkut:
–  alueella enintään 10 pysäköintipaikkaa: vähintään yksi suihkutila, jossa on kaksi suihkua
–  alueella 25–50 pysäköintipaikkaa: vähintään kaksi suihkutilaa, joissa on kussakin viisi suihkua
–  alueella 50–75 pysäköintipaikkaa: vähintään kaksi suihkutilaa, joissa on kussakin 10 suihkua
–  alueella 75–125 pysäköintipaikkaa: vähintään neljä suihkutilaa, joissa on kussakin 12 suihkua
–  alueella yli 125 pysäköintipaikkaa: vähintään kuusi suihkutilaa, joissa on kussakin 15 suihkua.
3)  Riittävä juomaveden saanti
4)  Asianmukaiset ruuanlaittomahdollisuudet, pikaruokala tai ravintola
5)  Alueella tai sen läheisyydessä sijaitseva myymälä, josta voi ostaa muun muassa erilaisia ruokia ja juomia
6)  Riittävä määrä riittävän suuria roskapönttöjä
7)  Pysäköintialueen lähellä sijaitseva suoja sadetta tai aurinkoa vastaan
8)  Varautumissuunnitelma / johto tavoitettavissa / yhteydet hätätilanteissa henkilökunnan tiedossa
9)  Riittävästi omien eväiden nauttimiseen tarkoitettuja pöytiä penkkeineen tai vastaavia
10)  Erillinen wifi-palvelu
11)  Ilman käteistä toimiva varaus-, maksu- ja laskutusjärjestelmä
12)  Järjestelmä, joka ilmoittaa vapaiden paikkojen määrän paikalla ja verkossa
13)  Sukupuolineutraalit palvelut
B osa: Turvaominaisuudet
1)  Pysäköintialue on erotettu aukottomasti ympäristöstään, esimerkiksi aidoilla tai muilla esteillä, jotka ehkäisevät tai haittaavat satunnaista sisääntuloa sekä tahallista laitonta sisääntuloa
2)  Pääsy pysäköintialueelle on sallittu ainoastaan rekkaparkin käyttäjille ja henkilökunnalle
3)  Alueella on digitaalinen kameravalvonta (vähintään 25 fps). Järjestelmä tallentaa joko jatkuvasti tai liikeilmaisimen aktivoimana
4)  Kameravalvontajärjestelmä on asennettu niin, että se kattaa koko aitauksen ja varmistaa sen, että kaikki toiminta aidan luona tai sen lähistöllä voidaan tallentaa selkeästi (tallentava kameravalvontajärjestelmä)
5)  Aluetta valvotaan kiertovartioinnilla tai muulla tavoin
6)  Kaikista rikostapauksista ilmoitetaan rekkaparkin henkilökunnalle ja poliisille. Ajoneuvon on jos mahdollista jäätävä alueelle poliisin ohjeita odotettaessa
7)  Kaikkina aikoina valaistut ajokaistat ja jalankulkuväylät
8)  Jalankulkijoiden turvallisuus erillispysäköintialueilla on varmistettu
9)  Pysäköintialuetta valvotaan asianmukaisten ja oikeasuhteisten turvatarkastusten avulla;
10)  Selkeästi osoitetut hätäpalveluiden puhelinnumerot.”
Tarkistus 401
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
1 artikla – 1 kohta
-1)  Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 561/2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY14 ja neuvoston direktiivin 92/6/ETY15 noudattamisen varmistamiseksi tieliikenteessä käytettävien ajopiirturien rakennetta, asennusta, käyttöä, testausta ja valvontaa koskevista velvoitteista ja vaatimuksista.
”1. Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 561/2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY14 ja neuvoston direktiivin 92/6/ETY15, asetuksen (EY) N:o 1072/2009, neuvoston direktiivin 92/106/ETY15 a, direktiivin 96/71/EY ja direktiivin 2014/67/EU, siltä osin kuin on kyse tieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä, sekä direktiivin, jolla vahvistetaan tieliikenteen kuljettajien lähettämistä koskevat erityiset säännöt direktiivin 96/71/EY ja direktiivin 2014/67/EU osalta, noudattamisen varmistamiseksi tieliikenteessä käytettävien ajopiirturien rakennetta, asennusta, käyttöä, testausta ja valvontaa koskevista velvoitteista ja vaatimuksista.
__________________
__________________
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).
15 Neuvoston direktiivi 92/6/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä (EYVL L 57, 2.3.1992, s. 27).
15 Neuvoston direktiivi 92/6/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä (EYVL L 57, 2.3.1992, s. 27).
15 a  Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 368, 17.12.1992, s. 38).
Tarkistus 402
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
2 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)
-1 a) Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
”h a) ’älykkäällä ajopiirturilla’ digitaalista ajopiirturia, joka käyttää satelliittinavigointijärjestelmään perustuvaa paikannuspalvelua ajoneuvon sijainnin määrittämiseksi automaattisesti tämän asetuksen mukaisesti;”
Tarkistus 403
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
3 artikla – 4 kohta
-1 b) Korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:
4.  Viidentoista vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin ajoneuvoihin on asennettava tällainen ajopiirturi.
”4. Viimeistään1... [EUVL: kolme vuotta tämän muutosasetuksen voimaantulosta] seuraaviin ajoneuvoihin on asennettava älykäs ajopiirturi:
a)  muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossaan toimivat ajoneuvot, jotka on varustettu analogisella ajopiirturilla,
b)  muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossaan toimivat ajoneuvot, jotka on varustettu digitaalisella ajopiirturilla, joka vastaa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 olevan liitteen IB, sellaisena kuin sitä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2011, teknisiä eritelmiä, tai
c)  muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossaan toimivat ajoneuvot, jotka on varustettu digitaalisella ajopiirturilla, joka vastaa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 olevan liitteen IB, sellaisena kuin sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2011, teknisiä eritelmiä,”
__________________
Jos oletetaan, että maantiepaketti tulee voimaan vuona 2019, älykästä ajopiirturia koskevan komission täytäntöönpanosäädöksen 2. versio vuoteen 2019/2020 mennessä (katso alla oleva 11 artikla), minkä jälkeen jälkiasennuksiin sovelletaan porrastettua lähestymistapaa.
Tarkistus 404
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -1 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
3 artikla – 4 a kohta (uusi)
-1 c) Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:
”4 a. Viimeistään... [EUVL: neljä vuotta tämän muutosasetuksen voimaantulosta] muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossaan toimiviin ajoneuvoihin, jotka on varustettu digitaalisella ajopiirturilla, joka vastaa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 olevaa liitettä IB, sellaisena kuin sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2012, on asennettava älykäs ajopiirturi.”;
Tarkistus 405
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -1 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
3 artikla – 4 b kohta (uusi)
-1 d) Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:
”4 b. Viimeistään... [EUVL: viisi vuotta tämän muutosasetuksen voimaantulosta] muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossaan toimiviin ajoneuvoihin, jotka on varustettu digitaalisella ajopiirturilla, joka vastaa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/7991 olevaa liitettä IC, on asennettava älykäs ajopiirturi.”;
_____________________________
1 a   Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/799, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, ajopiirturien ja niiden osien rakentamista, testaamista, asentamista, käyttöä ja korjaamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 täytäntöön panemisesta (EUVL L 139, 26.5.2016, s. 1).
Tarkistus 406
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -1 e alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
4 artikla – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
-1 e) Lisätään 4 artiklan 2 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:
”– sisällettävä riittävästi muistikapasiteettia kaiken tämän asetuksen nojalla vaaditun tiedon varastointiin;”;
Tarkistus 407
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -1 f alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
7 artikla – 1 kohta
-1 f) Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely toteutetaan ainoastaan sen toteamiseksi, että tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 säännöksiä noudatetaan, direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY mukaisesti sekä direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion valvontaviranomaisen valvonnassa.
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely toteutetaan ainoastaan sen toteamiseksi, että tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 561/2006, direktiivin 2002/15/EY, neuvoston direktiivin 92/6/ETY, neuvoston direktiivin 92/106/ETY, asetuksen (EY) N:o 1072/2009, direktiivin 96/71/EY ja direktiivin 2014/67/EU, siltä osin kuin on kyse työntekijöiden lähettämisestä tieliikenteen alalla, sekä direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien eritysten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin, säännöksiä noudatetaan, asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY mukaisesti sekä asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion valvontaviranomaisen valvonnassa.”;
Tarkistus 408
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -1 g alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava henkilötietojen suojaaminen muulta kuin tiukasti tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 tapahtuvalta, 1 kohdan mukaiselta seuraaviin liittyvältä käytöltä:
2. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava henkilötietojen suojaaminen muulta kuin tiukasti tähän asetukseen ja asetukseen (EY) N:o 561/2006, direktiiviin 2002/15/EY, neuvoston direktiiviin 92/6/ETY, neuvoston direktiiviin 92/106/ETY, asetukseen (EY) N:o 1072/2009, direktiiviin 96/71/EY ja direktiiviin 2014/67/EU, siltä osin kuin on kyse työntekijöiden lähettämisestä tieliikenteen alalla, sekä direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien eritysten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annettuun direktiiviin liittyvältä, 1 kohdan mukaiselta seuraaviin liittyvältä käytöltä:”;
Tarkistus 409
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 165/2014
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta
–  kertyneellä yhteenlasketulla ajoajalla kolmen tunnin välein ja aina, kun ajoneuvo ylittää valtioiden rajan;
–  kertyneellä yhteenlasketulla ajoajalla kolmen tunnin välein ja aina, kun ajoneuvo ylittää jäsenvaltion rajan;
Tarkistus 410
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 165/2014
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
–  aina, kun ajoneuvo suorittaa kuormaus- tai purkamistoimia;
Tarkistus 411
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
1 a)  Lisätään 8 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Jotta helpotetaan valvontaviranomaisten toimintaa vaatimusten noudattamisen varmentamiseksi, älykkään ajopiirturin on asetuksessa (EY) N:o 561/2006 säädettyjen vaatimusten mukaisesti kirjattava myös, onko ajoneuvoa käytetty tavara- tai henkilöliikenteessä.”;
Tarkistus 412
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
8 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
1 b)  Lisätään 8 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Ajoneuvoihin, jotka rekisteröidään ensimmäisen kerran ... päivänä ...kuuta ... [24 kuukautta tämän muutosasetuksen voimaantulosta] tai sen jälkeen, on asennettava ajopiirturi tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan sekä toisen alakohdan mukaisesti.”;
Tarkistus 413/rev
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
9 artikla – 2 kohta
1 c)  Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Viidentoista vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi tämän artiklan ja 8 ja 10 artiklassa säädetyn mukaisesti, jäsenvaltioiden on varustettava valvontaviranomaisensa varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetuilla etäyhteyslaitteilla tässä artiklassa tarkoitetun tietoliikenneyhteyden luomiseksi, siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon niiden omat lainvalvontavaatimukset ja -strategiat. Kyseiseen ajankohtaan saakka jäsenvaltiot voivat itse päättää, varustavatko ne valvontaviranomaisensa kyseisillä varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetuilla etäyhteyslaitteilla.
2. Jäsenvaltioiden on ... ennen päivää ....kuuta ... [Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta] varustettava valvontaviranomaisensa varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetuilla etäyhteyslaitteilla tässä artiklassa tarkoitetun tietoliikenneyhteyden luomiseksi, siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon niiden omat lainvalvontavaatimukset ja -strategiat. Kyseiseen ajankohtaan saakka jäsenvaltiot voivat itse päättää, varustavatko ne valvontaviranomaisensa kyseisillä varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetuilla etäyhteyslaitteilla.”;
Tarkistus 414
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
9 artikla – 3 kohta
1 d)  Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhteys ajopiirturiin luodaan ainoastaan valvontaviranomaisten laitteista lähetetystä pyynnöstä. Yhteys on suojattava tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseksi ja valvonta- ja hallintalaitteiden tunnistamiseksi. Yhteyden kautta saatuja tietoja saavat käyttää ainoastaan valvontaviranomaiset, joilla on valtuudet tarkastaa asetukseen (EY) N:o 561/2006 ja tähän asetukseen kohdistuvia rikkomuksia, ja korjaamot siltä osin kuin se on tarpeen ajopiirturin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhteys ajopiirturiin luodaan ainoastaan valvontaviranomaisten laitteista lähetetystä pyynnöstä. Yhteys on suojattava tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseksi ja valvonta- ja hallintalaitteiden tunnistamiseksi. Yhteyden kautta saatuja tietoja saavat käyttää ainoastaan valvontaviranomaiset, joilla on valtuudet tarkastaa 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin unionin säädöksiin ja tähän asetukseen kohdistuvia rikkomuksia, ja korjaamot siltä osin kuin se on tarpeen ajopiirturin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.”;
Tarkistus 415
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 e alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
11 artikla – 1 kohta
1 e)  Korvataan 11 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:
Sen varmistamiseksi, että älykkäät ajopiirturit ovat tässä asetuksessa asetettujen periaatteiden ja vaatimusten mukaisia, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä 8, 9 ja 10 artiklan yhdenmukaista soveltamista varten yksityiskohtaiset säännökset lukuun ottamatta säännöksiä, jotka koskevat lisätietojen kirjaamista ajopiirturilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Sen varmistamiseksi, että älykkäät ajopiirturit ovat tässä asetuksessa asetettujen periaatteiden ja vaatimusten mukaisia, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä 8, 9 ja 10 artiklan yhdenmukaista soveltamista varten yksityiskohtaiset säännökset lukuun ottamatta säännöksiä, jotka koskevat lisätietojen kirjaamista ajopiirturilla.
Komissio hyväksyy viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [Virallinen lehti: 12 kuukautta tämän muutosasetuksen voimaantulosta] täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa sekä toisessa alakohdassa tarkoitetun ajoneuvon jokaisen rajanylityksen kirjaamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;
Tarkistus 416
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 f alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
34 artikla – 5 kohta – b alakohta – iv alakohta
1 f)  Korvataan 34 artiklan 5 kohdan b alakohta seuraavasti:
iv)  merkin alle20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_FI-p0000002.png: tauot ja lepoajat.
iv) merkin alle20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_FI-p0000003.png: tauot, lepoajat, vuosiloma tai sairausloma;
merkin ”autolautta/juna” alle: merkin lisäksi20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_FI-p0000004.png: asetuksen (EY) 561/2006 9 artiklan mukaisesti autolautalla tai junassa pidetty lepoaika.
Tarkistus 417
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 165/2014
34 artikla – 7 kohta – 1 alakohta
7.  Saapuessaan soveltuvaan pysähdyspaikkaan kuljettajan on syötettävä digitaaliseen ajopiirturiin niiden maiden tunnukset, joissa hän aloittaa ja lopettaa vuorokautisen työjaksonsa, ja se, missä ja milloin hän on ylittänyt rajan ajoneuvossa. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella kuljetustoimintoja suorittavien ajoneuvojen kuljettajien on lisättävä maan tunnukseen tarkemmat maantieteelliset erittelyt, edellyttäen että kyseiset jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet nämä tarkemmat maantieteelliset erittelyt komissiolle ennen 1 päivää huhtikuuta 1998.”.
7.  Kun ajopiirturi ei kykene automaattisesti kirjaamaan rajanylitystä, kuljettajan on ensimmäiseen mahdolliseen ja saatavilla olevaan pysähdyspaikkaan saapuessaan syötettävä digitaaliseen ajopiirturiin niiden maiden tunnukset, joissa hän aloittaa ja lopettaa vuorokautisen työjaksonsa, ja se, missä ja milloin hän on ylittänyt rajan. Sen jälkeen kun raja uuteen maahan on ylitetty, on maan tunnus merkittävä ajopiirturiin otsakkeen ”BEGIN” alle. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella kuljetustoimintoja suorittavien ajoneuvojen kuljettajien on lisättävä maan tunnukseen tarkemmat maantieteelliset erittelyt, edellyttäen että kyseiset jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet nämä tarkemmat maantieteelliset erittelyt komissiolle ennen 1 päivää huhtikuuta 1998.”.
Tarkistus 418
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
34 artikla – 7 a kohta (uusi)
2 a)   Lisätään 34 artiklaan kohta seuraavasti:
”7 a. Kuljettajille on tarjottava koulutusta ajopiirturin asianmukaisesta käytöstä täysimääräisen hyödyn saamiseksi laitteesta. Kuljettajan ei pidä olla vastuussa koulutuksen kustannuksista, vaan työnantajan on vastattava niistä.”;
Tarkistus 419
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
34 artikla – 7 b kohta (uusi)
2 b)   Lisätään 34 artiklaan kohta seuraavasti:
”7 b. Mahdollisimman suuri määrä valvontaviranomaisia olisi koulutettava ajopiirturin asianmukaiseen lukemiseen ja seurantaan.”;
Tarkistus 420
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
36 artikla – 1 kohta – i alakohta
2 c)  Korvataan 36 artiklan 1 kohdan i alakohta seuraavasti:
i)   kuluvan vuorokauden piirturilevyt sekä kuljettajan edellisten 28 päivän kuluessa käyttämät piirturilevyt;
i) kuluvan vuorokauden piirturilevyt sekä kuljettajan edellisten 56 päivän kuluessa käyttämät piirturilevyt;”;
Tarkistus 421
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
36 artikla – 1 kohta – iii alakohta
2 d)  Korvataan 36 artiklan 1 kohdan iii alakohta seuraavasti:
iii)  kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja edeltäviltä 28 päivältä, joita tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 561/2006 edellytetään.
iii) kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja edeltäviltä 56 päivältä, joita tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 561/2006 edellytetään.”;
Tarkistus 422
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 e alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 165/2014
36 artikla – 2 kohta – ii alakohta
2 e)  Korvataan 36 artiklan 2 kohdan ii alakohta seuraavasti:
ii)   kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja edeltäviltä 28 päivältä, joita tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 561/2006 edellytetään;
ii) kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja edeltäviltä 56 päivältä, joita tässä asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 561/2006 edellytetään;”;

(1)EUVL C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2)EUVL C 176, 23.5.2018, s. 57.

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus