Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0122(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0205/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0205/2018

Viták :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
A szavazatok indokolása
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0340

Elfogadott szövegek
PDF 268kWORD 89k
2019. április 4., Csütörtök - Brüsszel Ideiglenes kiadás
Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I
P8_TA-PROV(2019)0340A8-0205/2018

Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0277),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0167/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 18-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. február 1-jei véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0205/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 346
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A járművezetők számára biztosított megfelelő munkakörülmények és a közúti szállítási vállalkozások számára biztosított tisztességes üzleti feltételek kiemelt fontossággal bírnak a biztonságos, hatékony és társadalmilag felelős közúti szállítási ágazat megteremtése szempontjából. E folyamat elősegítése szempontjából elengedhetetlen, hogy a közúti szállításra vonatkozó uniós szociális szabályok világosak, a célnak megfelelők, könnyen alkalmazhatók és érvényesíthetők, valamint az Unióban hatékonyan és következetesen végrehajthatók legyenek.
(1)  A járművezetők számára biztosított megfelelő munkakörülmények és a közúti szállítási vállalkozások számára biztosított tisztességes üzleti feltételek kiemelt fontossággal bírnak a biztonságos, hatékony és társadalmilag felelős, valamint megkülönböztetésmentes közúti szállítási ágazat megteremtése szempontjából, amely képes arra, hogy szakképzett munkaerőt vonzzon az ágazatba. E folyamat elősegítése szempontjából elengedhetetlen, hogy a közúti szállításra vonatkozó uniós szociális szabályok világosak, arányosak, a célnak megfelelők, könnyen alkalmazhatók és érvényesíthetők, valamint az Unióban hatékonyan és következetesen végrehajthatók legyenek.
Módosítás 347
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A közúti szállításra vonatkozó jelenlegi uniós szociális szabályok, és különösen az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet9 végrehajtásának hatékonyságát és eredményességét értékelve azonosítani lehetett a meglévő jogi keret bizonyos hiányosságait. A heti pihenőidőre, a pihenési feltételekre, a több fős személyzet tagjait megillető szünetekre vonatkozó homályos és nem megfelelő szabályok, valamint a járművezetők hazatérésére vonatkozó szabályok hiánya eltérő értelmezésekhez és érvényesítési gyakorlatokhoz vezetett a tagállamokban. A közelmúltban számos tagállam fogadott el egyoldalú intézkedéseket, tovább növelve ezzel a jogbizonytalanságot, valamint a járművezetőkkel és a gazdasági szereplőkkel szembeni bánásmód egyenlőtlenségét.
(2)  A közúti szállításra vonatkozó jelenlegi uniós szociális szabályok, és különösen az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet9 végrehajtásának hatékonyságát és eredményességét értékelve azonosítani lehetett a jogi keret végrehajtásának bizonyos hiányosságait. A heti pihenőidőre, a pihenési feltételekre, a több fős személyzet tagjait megillető szünetekre vonatkozó homályos szabályok, valamint a járművezetők hazatérésére vagy a választásuk szerinti egyéb helyre való visszatérésére vonatkozó szabályok hiánya eltérő értelmezésekhez és érvényesítési gyakorlatokhoz vezetett a tagállamokban. A közelmúltban számos tagállam fogadott el egyoldalú intézkedéseket, tovább növelve ezzel a jogbizonytalanságot, valamint a járművezetőkkel és a gazdasági szereplőkkel szembeni bánásmód egyenlőtlenségét.
Ezzel szemben az 561/2006/EK rendeletben meghatározott napi és heti időszakra vonatkozó maximális vezetési idők hatékonyan hozzájárulnak a közúti járművezetők szociális körülményei és általában véve a közúti közlekedésbiztonság javításához, és ezért biztosítani kell ezek tiszteletben tartását.
–––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
9 Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).
9 Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).
Módosítás 348
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)   A közúti közlekedésbiztonság és a végrehajtás érdeke megkívánja, hogy az összes járművezető teljes mértékben tisztában legyen mind a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szabályokkal, mind a pihenőhelyek rendelkezésre állásával. Ezért célszerű, ha a tagállamok olyan útmutatást dolgoznak ki, amely világosan és egyszerűen ismerteti e rendeletet, hasznos információkkal szolgál a parkoló- és pihenőhelyekre vonatkozóan, és hangsúlyozza a fáradtság leküzdésének fontosságát.
Módosítás 349
Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)
(2b)   A közúti közlekedésbiztonság érdeke megkívánja a szállítási vállalkozások arra való ösztönzését, hogy alakítsanak ki olyan biztonsági kultúrát, amely magában foglalja a felső vezetés által kiadott biztonsági politikákat és eljárásokat, a vonalbeli vezetés kötelezettségvállalását a biztonsági politika végrehajtására, valamint a munkavállalók hajlandóságát a biztonsági szabályok betartására. Egyértelműen a középpontba kell állítani a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos olyan kérdéseket, mint a fáradtság, a felelősség, az útvonaltervezés, a munkabeosztás, a teljesítményalapú fizetés és a „just-in-time” (éppen időben) irányítás.
Módosítás 350
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Az 561/2006/EK rendelet utólagos értékelése megerősítette, hogy az uniós szociális szabályok összehangolatlan és nem hatékony végrehajtása elsősorban a nem egyértelmű szabályokra, az ellenőrzési eszközök nem hatékony használatára és a tagállamok közötti elégtelen igazgatási együttműködésre vezethető vissza.
(3)  Az 561/2006/EK rendelet utólagos értékelése megerősítette, hogy az uniós szociális szabályok összehangolatlan és nem hatékony végrehajtása elsősorban a nem egyértelmű szabályokra, az ellenőrzési eszközök nem hatékony és egyenlőtlen használatára, valamint a tagállamok közötti elégtelen igazgatási együttműködésre vezethető vissza, ily módon növelve az európai belső piac széttagolódását.
Módosítás 351
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A világos, megfelelő és azonos módon érvényesített szabályok elengedhetetlenek a járművezetők munkakörülményeinek javítására, a vállalkozók közötti torzításmentes verseny biztosítására és a minden úthasználó közúti közlekedésbiztonságának elősegítésére vonatkozó szakpolitikai célok elérése szempontjából.
(4)  A világos, megfelelő és azonos módon érvényesített szabályok elengedhetetlenek a járművezetők munkakörülményeinek javítására, a gazdasági szereplők közötti torzításmentes és tisztességes verseny biztosítására, valamint a minden úthasználó közúti közlekedésbiztonságának elősegítésére vonatkozó szakpolitikai célok elérése szempontjából is.
Módosítás 352
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)   A közúti szállításra alkalmazott minden nemzeti szabálynak arányosnak és indokoltnak kell lennie, továbbá az Európai Unió versenyképességének megőrzése, sőt, növelése érdekében nem akadályozhatja vagy nem teheti kevésbé vonzóvá a Szerződésben biztosított alapvető szabadságok – például az áruk szabad mozgása és a szolgáltatásnyújtás szabadsága – gyakorlását.
Módosítás 353/rev
Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)
(4b)  Annak érdekében, hogy a közúti szállítás területén Európa-szerte biztosítani lehessen az egyenlő versenyfeltételeket, ez a rendelet a nemzetközi szállítás területén használt valamennyi, 2,4 tonnánál nagyobb tömegű járműre alkalmazandó.
Módosítás 354
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)   Az áruszállítás alapvetően különbözik a személyszállítástól. Az autóbuszok járművezetői szoros kapcsolatban állnak az utasaikkal, és nagyobb mozgástérrel kell rendelkezniük, hogy – a vezetési idő meghosszabbítása vagy a pihenőidő és a szünetek megrövidítése nélkül – szüneteket iktassanak be.
Módosítás 355
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A nemzetközi távolsági szállítási műveletekben részt vevő járművezetők hosszú időszakokat töltenek az otthonuktól távol. A rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó jelenlegi követelmények feleslegesen hosszabbítják meg ezeket az időszakokat. Ezért kívánatos a rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó rendelkezések oly módon történő kiigazítása, ami megkönnyíti a járművezetők számára a szállítási műveletek szabályoknak megfelelő végrehajtását és az otthonukba történő visszatérést a rendszeres heti pihenő idejére, úgy, hogy közben minden csökkentett heti pihenőidőért teljes kompenzációban részesülnek. Szükség van továbbá arra is, hogy a gazdasági szereplők oly módon szervezzék a járművezetők munkáját, hogy ezek az otthontól távol töltött időszakok ne legyenek túlságosan hosszúak.
(6)  A nemzetközi távolsági szállítási műveletekben részt vevő járművezetők hosszú időszakokat töltenek az otthonuktól távol. A rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó jelenlegi követelmények feleslegesen hosszabbítják meg ezeket az időszakokat. Ezért kívánatos a rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó rendelkezések oly módon történő kiigazítása, ami megkönnyíti a járművezetők számára a szállítási műveletek szabályoknak megfelelő végrehajtását és az otthonukba vagy az általuk választott helyre történő visszatérést a rendszeres heti pihenő idejére, úgy, hogy közben minden csökkentett heti pihenőidőért teljes kompenzációban részesülnek. Szükség van továbbá arra is, hogy a gazdasági szereplők oly módon szervezzék a járművezetők munkáját, hogy ezek az otthontól távol töltött időszakok ne legyenek túlságosan hosszúak. Amennyiben a járművezető pihenőidejét saját otthonában kívánja eltölteni, a szállítási vállalkozásnak biztosítania kell a járművezető számára a hazatéréshez szükséges eszközöket.
Módosítás 356
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)   Amennyiben a járművezető munkája előreláthatólag a munkaadó számára végzendő olyan tevékenységeket is magában foglal, amelyek kívül esnek szakmai, vezetési feladatain, például berakodást/kirakodást, parkolóhely keresését, a jármű karbantartását, útvonal-előkészítést stb., a szóban forgó feladatok végrehajtásához szükséges időt a munkaadónak figyelembe kell vennie a járművezető munkaidejének, valamint megfelelő pihenési lehetőségeinek és fizetésének megállapításakor.
Módosítás 357
Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)   A járművezetők munkakörülményeinek a fel- és lerakodóhelyeken való biztosítása érdekében a fel- és lerakodó-létesítmények tulajdonosainak és üzemeltetőinek biztosítaniuk kell a járművezetők számára a higiéniai létesítményekhez való hozzáférés lehetőségét.
Módosítás 358
Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)
(6c)  A gyors technológiai fejlődés egyre kifinomultabb önműködő vezetési rendszerek kifejlesztését eredményezi. A jövőben ezek a rendszerek lehetővé tehetik önvezető járművek differenciált használatát. Ez olyan, új működési lehetőségeknek nyithat utat, mint például a konvojban haladás. Ennek következtében a meglévő jogszabályokat – így a vezető- és pihenőidőre vonatkozó szabályokat is – ki kell igazítani, ehhez azonban kulcsfontosságú, hogy előrelépés történjen az ENSZ EGB munkacsoport szintjén. A Bizottságnak értékelő jelentést kell előterjesztenie az önműködő vezetési rendszerek tagállami használatáról, adott esetben az önvezetési technológiák előnyeinek figyelembevételét célzó jogalkotási javaslattal együtt. E jogszabály célja a közúti közlekedésbiztonság, az egyenlő versenyfeltételek és a megfelelő munkakörülmények garantálása, lehetővé téve ugyanakkor az EU számára, hogy elsőként alkalmazzon új innovatív technológiákat és gyakorlatokat.
Módosítás 359
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Azon kérdés tekintetében, hogy hol kell a heti pihenőidőt eltölteni, a tagállamok különbözőképpen értelmezik és hajtják végre a heti pihenőidőre vonatkozó követelményeket. Ezért tisztázni kell ezeket a követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy a heti rendszeres pihenőidejüket az otthonuktól távol töltő járművezetők számára a munkáltatójuk megfelelő szállást kínál.
(7)  Azon kérdés tekintetében, hogy hol kell a heti pihenőidőt eltölteni, a tagállamok különbözőképpen értelmezik és hajtják végre a heti pihenőidőre vonatkozó követelményeket. A járművezetők megfelelő munkakörülményeinek és biztonságának biztosításához ezért tisztázni kell ezeket a követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy a heti rendszeres pihenőidejüket az otthonuktól távol töltő járművezetők számára minőségi és a nemi sajátosságokat is figyelembe vevő szállást vagy a járművezető által kiválasztott és a munkaadó által fizetett egyéb szálláslehetőséget kínáljon. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a járművezetők igényeinek megfelelő, elegendő számú és biztonságos parkolóhely kiépítését.
Módosítás 360
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  A kijelölt parkolóhelyeknek rendelkezniük kell a megfelelő pihenési körülményekhez szükséges valamennyi – higiéniai, gasztronómiai, biztonsági és egyéb – létesítménnyel.
Módosítás 361
Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)
(7b)  A megfelelő pihenőhelyek rendkívül fontosak az ágazatban dolgozó járművezetők munkakörülményeinek javításához és a közúti közlekedésbiztonság fenntartásához. Mivel a vezetőfülkében való pihenés a közlekedési ágazat sajátossága, és egyes esetekben kényelmi és megfelelőségi szempontokból kívánatos, meg kell engedni a járművezetők számára, hogy a pihenőidőt járművükben töltsék el, amennyiben az megfelelő hálóhellyel rendelkezik. Ezért a tagállamoknak nem szabad aránytalanul hátráltatniuk vagy akadályozniuk a kijelölt parkolóhelyek létrehozását.
Módosítás 362
Rendeletre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)
(7c)  Az átdolgozott TEN-T iránymutatások az autópályákon körülbelül 100 kilométerenként parkolóterületek kialakítását irányozzák elő, hogy megfelelő szintű biztonságot és védelmet nyújtó parkolóhelyet biztosítsanak a kereskedelmi úthasználók számára, és ezért a tagállamokat ösztönözni kell, hogy hajtsák végre a TEN-T iránymutatásokat, és végezzenek kellő mértékű beruházást biztonságos és megfelelően kiépített parkolóhelyek létrehozásába, valamint támogassák azt.
Módosítás 363
Rendeletre irányuló javaslat
7 d preambulumbekezdés (új)
(7d)  A jó minőségű, megfizethető pihenőhelyek biztosítása érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak szociális, kereskedelmi, állami és egyéb típusú vállalkozások létrehozását kell ösztönözniük, amelyek működtetik a kijelölt parkolóterületeket.
Módosítás 364
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  Az út megtétele sok Unión belüli közúti szállítási művelet esetében részben komppal vagy vasúton történik. Ezért egyértelmű, megfelelő szabályozást kell kidolgozni az ilyen műveletek során a pihenőidők és a szünetek vonatkozásában.
Módosítás 365
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  Az eredményes végrehajtás biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy az illetékes hatóságok a közúti ellenőrzés során meg tudjanak győződni arról, hogy a vezetési és a pihenőidőt az ellenőrzés napján és az azt megelőző 56 napon megfelelően betartották.
Módosítás 366
Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)
(9b)   Annak biztosítása érdekében, hogy a szabályok világosak, könnyen érthetők és végrehajthatók legyenek, az információkat hozzáférhetővé kell tenni a járművezetők számára. Ezt a Bizottság általi koordinációval kell megvalósítani. A járművezetők számára tájékoztatást kell nyújtani a pihenőhelyekről és a biztonságos parkolóhelyekről is, hogy jobban meg tudják tervezni utazásaikat. Továbbá a Bizottság koordinálásával ingyenes telefonos forródrótot kell létrehozni, hogy riasztani lehessen az ellenőrző szerveket, ha a járművezetőkre indokolatlan nyomás nehezedik, illetve csalás vagy jogellenes magatartás esetén.
Módosítás 367
Rendeletre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)
(9c)  Az 1071/2009/EK rendelet 6. cikke alapján a tagállamok a jó hírnév értékelése során kötelesek közös jogsértési besorolást alkalmazni. A tagállamoknak valamennyi szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendeletet érintő jogsértések esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó nemzeti szabályok végrehajtása hatékony, arányos és visszatartó erejű legyen. További lépésekre van szükség annak biztosítása céljából, hogy a tagállamok által alkalmazott valamennyi szankció megkülönböztetésmentes, valamint a jogsértés súlyával arányos legyen.
Módosítás 368
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A szociális szabályok érvényesítésének költséghatékonyabbá tétele érdekében a jelenlegi és a jövőbeni menetíró rendszerekben rejlő lehetőségeket maximálisan ki kell aknázni. Ennek megfelelően a menetíró készülékek funkcióit fejleszteni kell, hogy pontosabb helymeghatározást tegyenek lehetővé, elsősorban a nemzetközi szállítási műveletek során.
(11)  A szociális szabályok érvényesítésének költséghatékonyabbá tétele érdekében a jelenlegi és az intelligens menetíró rendszereknek kötelezőnek kell lenniük a nemzetközi közlekedésben. Ennek megfelelően a menetíró készülékek funkcióit fejleszteni kell, hogy pontosabb helymeghatározást tegyenek lehetővé.
Módosítás 369
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)   Az Unió gazdaságában az új technológiák és a digitalizáció gyors fejlődése miatt, valamint amiatt, hogy a vállalkozások számára egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani a nemzetközi közúti szállítás területén, szükségessé vált az intelligens menetíró készülékek nyilvántartásba vett járművekbe történő beszerelésére rendelkezésre álló átmeneti időszak lerövidítése. Az intelligens menetíró készülékek hozzá fognak járulni az ellenőrzések egyszerűsítéséhez, és így elő fogják segíteni a nemzeti hatóságok munkáját.
Módosítás 370
Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
(11b)   Tekintettel az okostelefonok széles körű használatára és funkcióik folyamatos fejlődésére, valamint tekintettel a Galileo üzembe helyezésére, amely egyre növekvő lehetőségeket kínál a valós idejű helymeghatározásra, amit számos okostelefon már most is alkalmaz, a Bizottságnak fel kell térképeznie egy olyan mobilalkalmazás kifejlesztésének és tanúsításának lehetőségét, amely azonos járulékos költségek mellett ugyanazokat az előnyöket kínálja, mint az intelligens menetíró készülékek.”
Módosítás 371
Rendeletre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)
(11c)  A járművezetők számára a megfelelő egészségügyi és biztonsági normák biztosítása érdekében szükség van a biztonságos parkolóhelyek, a megfelelő higiéniai létesítmények és a minőségi szálláslehetőségek kialakítására vagy korszerűsítésére. Az Unión belül ki kell alakítani a parkolóhelyek megfelelő hálózatát.
Módosítás 372
Rendeletre irányuló javaslat
12a preambulumbekezdés (új)
(12a)  Elismeri, hogy az áruszállítás különbözik a személyszállítástól. Az autóbuszok járművezetői szoros kapcsolatban állnak az utasaikkal, és e rendelet keretében megfelelőbb feltételeket kell biztosítani számukra, a vezetési idő meghosszabbítása vagy a pihenőidő és a szünetek lerövidítése nélkül. Ezért a Bizottságnak értékelnie kell, hogy el lehet-e fogadni speciális szabályokat erre az ágazatra vonatkozóan, különösen az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott különjáratok tekintetében.
Módosítás 373
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
561/2006/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – -a a pont (új)
-1.  A 2. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
„-aa) nemzetközi áruszállítás esetében, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege pótkocsival vagy félpótkocsival meghaladja a 2,4 tonnát, vagy”
Módosítás 374
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
561/2006/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont
A 3. cikk aa) pontja helyébe a következő szöveg lép:
aa)  az olyan legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművek, amelyeket olyan anyagok, felszerelések vagy gépek szállítására használnak, amelyekre a járművezetőnek munkája során szüksége van, illetve amelyeket kizárólag a szállítási vállalkozás telephelyétől számított 100 km-es sugarú körben használnak, azzal a feltétellel, hogy a jármű vezetése nem a járművezető fő tevékenysége.
„aa) az olyan legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművek, vagy járműszerelvények, amelyeket olyan anyagok, felszerelések vagy gépek szállítására használnak, amelyekre a járművezetőnek munkája során szüksége van, vagy amelyeket olyan áruk szállítására használnak, amelyeket a járművezetőt alkalmazó üzemben, kézműipari eljárással gyártottak, illetve amelyeket kizárólag a vállalkozás telephelyétől számított 150 km-es sugarú körben használnak, azzal a feltétellel, hogy a jármű vezetése nem a járművezető fő tevékenysége;”
Módosítás 375
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
561/2006/EK rendelet
3 cikk – h a pont (új)
1a.  A 3. cikk az alábbi ponttal egészül ki:
„ha) olyan könnyű haszongépjárművek, amelyeket áruszállításra használnak, és ahol a szállítás nem ellenszolgáltatás fejében történik, hanem a járművet a vállalat vagy a járművezető saját célra használja, és ahol a jármű vezetése nem a járművet vezető személy fő tevékenysége;”
Módosítás 376
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
561/2006/EK rendelet
4 cikk – r pont
r)  »nem kereskedelmi szállítás«: az ellenszolgáltatás fejében vagy saját számlára végzett szállítástól eltérő bármely közúti szállítás, amelyért nem jár javadalmazás és nem keletkezik belőle jövedelem.”
r)  »nem kereskedelmi szállítás«: az ellenszolgáltatás fejében vagy saját számlára végzett szállítástól eltérő bármely közúti szállítás, amelyért nem jár javadalmazás és nem keletkezik belőle jövedelem vagy árbevétel.”
Módosítás 377
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
561/2006/EK rendelet
4 cikk – r a pont (új)
2a.   A 4. cikk az alábbi ponttal egészül ki:
„ra) „otthon”: a járművezető valamely tagállamban bejelentett tartózkodási helye.”
Módosítás 378
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
561/2006/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés
2b.   A 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(1)  Kalauz a 18. életévét betöltött személy lehet.
(1) Járművezető a 18. életévét betöltött személy lehet.”
Módosítás 379
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
a)  a (6) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:
törölve
„(6) Bármely négy, egymást követő héten a járművezetőnek tartania kell legalább:
a)  négy rendszeres heti pihenőidőt, vagy
b)  két legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőt és két legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt.
A b) pont vonatkozásában a csökkentett heti pihenőidőket kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel.”
Módosítás 381
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 7 bekezdés
(7)  A csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott pihenőnek egy legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőt kell közvetlenül megelőznie vagy követnie.
(7)  A csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott pihenőnek egy legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőhöz kell kötni.
Módosítás 382
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 8 a bekezdés – bevezető rész
(8a)  A rendszeres heti pihenőidők és bármely, korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidők a járműben nem tarthatók. Ezeket megfelelő alvási és tisztálkodási feltételekkel rendelkező, erre alkalmas szálláson kell megtartani;
(8a)  A rendszeres heti pihenőidők és bármely, korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidők a járműben nem tarthatók. Ezeket minőségi és a nemi sajátosságokat is figyelembe vevő, a vezetőfülkén kívüli, a járművezető számára megfelelő higiéniai és alvási feltételeket nyújtó szálláson kell megtartani Olyan szállásnak kell rendelkezésre állnia:
Módosítás 383
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 8 a bekezdés – a pont
a)  amit biztosíthat vagy fizethet a munkáltató; vagy
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 384
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 8 a bekezdés – b pont
b)  lehet a járművezető otthona vagy az általa választott privát helyszín.
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 385
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 8 b bekezdés – 1 albekezdés
(8b)  A szállítási vállalkozás oly módon szervezi meg a járművezetők munkáját, hogy azok három egymást követő héten belül legalább egy alkalommal otthon tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt vagy a csökkentett pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt.
(8b)  A szállítási vállalkozás oly módon szervezi meg a járművezetők munkáját, hogy ez utóbbiak minden négy egymást követő hétből álló időszak vége előtt legalább egy alkalommal otthon vagy az általuk választott helyszínen tarthassák meg a rendszeres heti pihenőidőt vagy a csökkentett pihenőidő kompenzációjaként tartott 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt. Amennyiben a járművezető otthonától távol tölti pihenőidejét, legkésőbb két héttel a pihenőidő előtt írásban tájékoztatja erről a szállítási vállalkozást. Amennyiben a járművezető otthonában tölti pihenőidejét, a szállítási vállalkozás biztosítja számára az otthonába történő visszatéréshez szükséges eszközöket. A vállalkozásnak dokumentálnia kell, hogy miként tesz eleget ennek a kötelezettségnek, és a dokumentációt a telephelyén kell őriznie azért, hogy kérésre be tudja azokat mutatni az ellenőrző hatóságoknak.
Módosítás 386
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 8 b bekezdés – 1a albekezdés (új)
A 8. cikk (8b) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
„A járművezető nyilatkozik arról, hogy a rendszeres heti pihenőidőt vagy a csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként kapott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidőt az általa választott helyszínen igénybe vette. A nyilatkozatot a vállalkozás telephelyén kell megőrizni.”
Módosítás 380
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – c a pont (új)
561/2006/EK rendelet
8 cikk – 9a bekezdés (új)
ca)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
(9a)  A Bizottság legkésőbb [két évvel e módosító rendelet hatálybalépését követően] értékelést és jelentést készít a Parlament és a Tanács részére arról, hogy el lehet-e fogadni ennél pontosabb szabályokat az alkalmi utasszállítással foglalkozó vezetőkre nézve az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i európai parlamenti és tanácsi 1073/2009/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározottak szerint.
Módosítás 387
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
561/2006/EK rendelet
8 a cikk (új)
5a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„8a. cikk
(1)  A tagállamok [e rendelet hatálybalépése után hat hónappal]-ig tájékoztatják a Bizottságot a területükön rendelkezésre álló kijelölt parkolóterületek elhelyezkedéséről, a későbbiekben pedig ezen információk bármilyen változásáról. A Bizottság minden nyilvánosan hozzáférhető kijelölt parkolóterület listáját egy hivatalos, rendszeresen aktualizált weboldalon teszi közzé.
(2)  Valamennyi olyan parkolóterület, amely legalább az I. mellékletben meghatározott létesítményekkel és funkciókkal rendelkezik, és amelyeket a Bizottság a (2) bekezdésnek megfelelően közzétett, jelezheti bejáratánál, hogy »kijelölt parkolóterület«.
(3)  A tagállamok biztosítják a rendszeres, szúrópróbaszerű ellenőrzések elvégzését annak igazolására, hogy a parkolási jellemzők megfelelnek-e a kijelölt parkolóterületekre vonatkozó, a mellékletben meghatározott kritériumoknak.
(4)  A tagállamok ellenőrzést végeznek azokkal a tanúsítással rendelkező kijelölt parkolóterületekkel kapcsolatos panaszok nyomán, amelyek nem felelnek meg a mellékletben meghatározott kritériumoknak.
(5)  A tagállamok ösztönzik a kijelölt parkolóterületek létrehozását az 1315/2013/EU rendelet 39. cikke (2) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban.
A Bizottság legkésőbb 2020. december 31-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a járművezetők rendelkezésére álló megfelelő pihenőhelyekről és őrzött parkolókról. E jelentéshez mellékelni kell az e cikk (4) bekezdésében említett kijelölt parkolóterületek tanúsítására vonatkozó normákat és eljárásokat megállapító rendelettervezetet. Ezt a jelentést évente aktualizálni kell a Bizottság által az (5) bekezdés szerint összegyűjtött információk alapján, és a jelentésnek tartalmaznia kell azon javasolt intézkedések listáját, amelyek a járművezetők rendelkezésére álló megfelelő pihenőhelyek és őrzött parkolók számának növelésére és minőségének javítására irányulnak.”
Módosítás 388
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
561/2006/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés
1.  A 8. cikktől eltérve, amennyiben a komppal vagy vonattal szállított járművet kísérő járművezető rendszeres napi pihenőidőt vagy csökkentett heti pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek együtt számított időtartama nem haladhatja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő vagy csökkentett heti pihenőidő során a járművezető számára háló- vagy fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.
1.  A 8. cikktől eltérve, amennyiben a komppal vagy vonattal szállított járművet kísérő járművezető rendszeres napi pihenőidőt vagy csökkentett heti pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek együtt számított időtartama nem haladhatja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő vagy csökkentett heti pihenőidő során a járművezető számára hálókabinnak, illetve háló- vagy fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.
Módosítás 389
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6a pont (új)
561/2006/EK rendelet
9 cikk – 1 a bekezdés (új)
6a.  A 9. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglalt eltérést ki lehet terjeszteni a rendszeres heti pihenőidőkre, ha a komppal történő szállítás időtartama 12 óra vagy annál hosszabb. E heti pihenőidő során a járművezető számára hálókabinnak kell rendelkezésre állnia.”
Módosítás 390
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
561/2006/EK rendelet
10 cikk – 1 bekezdés
6a.  A 10. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(1)  A szállítási vállalkozás nem adhat az alkalmazott vagy a rendelkezésére bocsátott járművezetők számára a megtett úthosszhoz és/vagy a szállított áru mennyiségéhez kapcsolódó fizetést – jutalom vagy bérpótlék formájában sem – , ha az a kifizetés veszélyezteti a közlekedés biztonságát és/vagy ezen rendelet megsértésére ösztönöz.
(1) A szállítási vállalkozás nem adhat az alkalmazott vagy a rendelkezésére bocsátott járművezetők számára a megtett úthosszhoz, a kiszállítás gyorsasága és/vagy a szállított áru mennyiségéhez kapcsolódó külön fizetést – jutalom vagy bérpótlék formájában sem –, ha az a kifizetés ezen rendelet megsértésére ösztönöz.
Módosítás 391
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
561/2006/EK rendelet
12 cikk – 2 bekezdés
Amennyiben az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, annak érdekében, hogy a 8. cikk (8a) bekezdésében említett megfelelő szállásra érjen, a járművezető eltérhet a 8. cikk (2) bekezdésétől és a 8. cikk (6) bekezdésének második albekezdésétől. Ez az eltérés nem okozhatja a napi vagy heti vezetési idő túllépését, vagy a napi vagy heti pihenőidő csökkentését. A járművezetőnek a menetíró készülék adatrögzítő lapján vagy a menetíróból kinyomtatott lapon, vagy a munkalapon kézi bejegyzéssel meg kell jelölnie az ilyen eltérés okát, legkésőbb egy megfelelő szálláshelyre érkezéskor.
Amennyiben az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, annak érdekében, hogy a járművezető két órán belül az általános tartózkodási helyeként szolgáló munkáltatói működési központba érjen, ahol a rendszeres heti pihenőideje megkezdődik, a járművezető egy 30 perces pihenő után kivételes esetben eltérhet a 6. cikk (1) és (2) bekezdésétől. A járművezetőnek a menetíróból kinyomtatott lapon kézi bejegyzéssel meg kell jelölnie az ilyen eltérés okát. Ezt a legfeljebb kétórás időtartamot kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt, bármely másik pihenővel egyben megtartott, ezen időtartamnak megfelelő pihenővel.
Módosítás 392
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
561/2006/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés – d pont
7a.  A 13. cikk (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:
d)  olyan járművek vagy járművek kombinációja, amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát és amelyeket a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 13. pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatók az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozó szállításra használnak.
d)  olyan járművek vagy járművek kombinációja, amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát és amelyeket a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 13. pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatók a 97/67/EK irányelv 2. cikkének (6) bekezdésében meghatározott postai küldemények közé tartozó küldemények szállítására használnak.”
Módosítás 393
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)
561/2006/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés – e pont
7b.   A 13. cikk (1) bekezdése e) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
e)  kizárólagosan az ország területéhez gépjármű-használat számára nyitott híddal, gázlóval vagy alagúttal nem kapcsolódó, 2 300 négyzetkilométer alapterület alatti szigeteken használt járművek;
e) kizárólagosan az olyan szigeteken vagy az ország területének többi részétől izolált és más tagállamokkal nem határos olyan régiókban használt járművek, amelyek az ország területéhez gépjármű-használat számára nyitott híddal, gázlóval vagy alagúttal nem kapcsolódnak és 2 300 négyzetkilométer alapterület alattiak;”
Módosítás 394
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 c pont (új)
561/2006/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)
7c.  A 13. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
„pa) az olyan legfeljebb 44 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművek vagy járműszerelvények, amelyeket valamely építőipari vállalkozás kizárólag a telephelyétől számított 100 km-es sugarú körben használ, azzal a feltétellel, hogy nem a járművek vezetése a járművezető fő tevékenysége;”
Módosítás 395
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
561/2006/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés
(2)  Sürgős esetekben és előre nem látható helyzet fennállása esetén a tagállamok átmeneti kivételt engedélyezhetnek legfeljebb 30 napos időszakra, amelyről, megfelelő indoklással ellátva, haladéktalanul értesítik a Bizottságot.
(2)  Sürgős esetekben és előre nem látható helyzet fennállása esetén a tagállamok átmeneti kivételt engedélyezhetnek legfeljebb 30 napos időszakra, amelyről, megfelelő indoklással ellátva, haladéktalanul értesítik a Bizottságot.
Ezt az információt közzé kell tenni a Bizottság által az EU valamennyi nyelvén fenntartott, e célra létrehozott nyilvános weboldalon.
Módosítás 396
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
561/2006/EK rendelet
15 cikk
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 3. cikk a) pontjában szereplő járművek vezetőire olyan nemzeti szabályozás vonatkozzon, mely megfelelő védelmet nyújt a megengedett vezetési idők és kötelező szünetek, illetve pihenőidők tekintetében. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e járművezetőkre alkalmazandó vonatkozó nemzeti szabályozásról.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 3. cikk a) pontjában szereplő járművek vezetőire olyan nemzeti szabályozás vonatkozzon, mely megfelelő védelmet nyújt a megengedett vezetési idők és kötelező szünetek, illetve pihenőidők tekintetében. A járművezetők megfelelő munkakörülményeinek biztosítása, valamint a közúti közlekedésbiztonság és a végrehajtás érdekében a tagállamok – a téli időszakban hó- és jégmentes – parkoló és pihenőhelyeket biztosítanak, különösen az Európai Unió legkülső régióiban és/vagy peremterületein.
Módosítás 397
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)
561/2006/EK rendelet
17 cikk – 3 a bekezdés (új)
9a.  A 17. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A jelentésnek tartalmaznia kell egy értékelést az önműködő vezetési rendszerek tagállamokban történő használatáról és annak lehetőségéről, hogy a járművezető rögzíthesse az önműködő vezetési rendszer működésének időtartamát; ezt a jelentést adott esetben jogalkotási javaslatnak kell kísérnie e rendelet módosítása céljából, beleértve ezen adatoknak a járművezető általi, az intelligens menetíró készülékbe való rögzítésére vonatkozó szükséges követelményeket.”
Módosítás 398
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
561/2006/EK rendelet
19 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamoknak az e rendelettel és a 165/2014/EU rendelettel kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó szankciókra vonatkozó szabályokat kell lefektetniük, és meg kell tenniük minden olyan intézkedést, mely azok végrehajtásához szükséges. Az említett szankcióknak hatékonynak, a jogsértéseknek a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv12 III. melléklete szerinti súlyával arányosnak, visszatartónak és diszkriminációmentesnek kell lenniük. E rendelet és a 165/2014/EU rendelet semmilyen megszegése nem vonhat maga után több mint egy szankciót vagy eljárást. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot ezekről az intézkedésekről és a szankciókra vonatkozó szabályokról legkésőbb a 29. cikk második albekezdésében meghatározott időpontig. A tagállamok az e rendelkezéseket érintő minden későbbi módosításról is haladéktalanul értesítik a Bizottságot. A Bizottság ennek megfelelően tájékoztatja a tagállamokat.
(1)  A tagállamoknak az e rendelettel és a 165/2014/EU rendelettel kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó szankciókra vonatkozó szabályokat kell lefektetniük, és meg kell tenniük minden olyan intézkedést, mely azok végrehajtásához szükséges. Az említett szankcióknak hatékonynak, a jogsértéseknek a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. melléklete szerinti súlyával arányosnak, visszatartó erejűnek és diszkriminációmentesnek kell lenniük. E rendelet és a 165/2014/EU rendelet semmilyen megszegése nem vonhat maga után több mint egy szankciót vagy eljárást. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot ezekről a szabályokról és intézkedésekről, valamint az arányosságukra vonatkozó értékelésre szolgáló, nemzeti szinten kiválasztott módszerről és kritériumokról a 29. cikk második albekezdésében meghatározott időpontig. A tagállamok az ezeket érintő minden későbbi módosításról is haladéktalanul értesítik a Bizottságot. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat az említett szabályokról és intézkedésekről, valamint azok esetleges módosításáról.
Ezt az információt közzé kell tenni a Bizottság által az EU valamennyi nyelvén fenntartott, e célra létrehozott nyilvános honlapon, amely részletes információkat tartalmaz az uniós tagállamokban kiszabható ilyen szankciókról.
__________________
__________________
12 A Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35. o.).
12 A Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35. o.).
Módosítás 399
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
561/2006/EK rendelet
25 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben említett sajátos esetekben a Bizottság a közös megközelítést meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 24. cikk (2) bekezdésében szereplő tanácsadási eljárásnak megfelelően.
(2)  Az (1) bekezdésben említett sajátos esetekben a Bizottság az e rendelet végrehajtására vonatkozó közös megközelítést meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 24. cikk (2) bekezdésében szereplő tanácsadási eljárásnak megfelelően.
Módosítás 400
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)
561/2006/EK rendelet
Melléklet (új)
12a.  Az irányelv a következő melléklettel egészül ki:
„A parkolóterületekre vonatkozó minimális követelmények
A.  rész: Kiszolgáló létesítmények
1)  Vízcsappal ellátott mosdók, tiszta és működőképes állapotban, rendszeresen ellenőrizve:
–  10 férőhelyig legalább egy mosdóblokk négy WC-vel,
–  10-25 férőhelyig legalább egy mosdóblokk nyolc WC-vel,
–  25-50 férőhelyig legalább két mosdóblokk egyenként tíz WC-vel,
–  50-75 férőhelyig legalább két mosdóblokk egyenként tizenöt WC-vel,
–  75-125 férőhelyig legalább négy mosdóblokk egyenként tizenöt WC-vel,
–  125 férőhely felett legalább hat mosdóblokk egyenként tizenöt WC-vel.
2)  Zuhanyzók, tiszta és működőképes állapotban, rendszeresen ellenőrizve:
–  10 férőhelyig legalább egy zuhanyzóblokk két zuhanyzóval,
–  25-50 férőhelyig legalább két zuhanyzóblokk egyenként öt zuhanyzóval,
–  50-75 férőhelyig legalább két zuhanyzóblokk egyenként tíz zuhanyzóval,
–  75-125 férőhelyig legalább négy zuhanyzóblokk egyenként tizenkét zuhanyzóval,
–  125 férőhely felett legalább hat zuhanyzóblokk egyenként tizenöt zuhanyzóval.
3)  Ivóvízhez való megfelelő hozzáférés;
4)  Megfelelő főzési lehetőség, gyorsétkezde vagy étterem;
5)  Különféle élelmiszereket, italokat stb. kínáló üzlet a helyszínen vagy a közelben;
6)  Megfelelő mennyiségű és kapacitású hulladékgyűjtő;
7)  Eső vagy napfény ellen védelmet nyújtó fedett beálló a parkolóterület közelében;
8)  A személyzet által ismert vészhelyzeti terv / elérhető vezetőség / vészhelyzet esetén hívható telefonszám;
9)  Piknikasztalok észszerű mennyiségű paddal vagy más ülőalkalmatossággal;
10)  Dedikált wifi-szolgáltatás;
11)  Készpénzmentes foglalási, fizetési és számlázási rendszer;
12)  A szabad helyeket a helyszínen és online jelző rendszer;
13)  A létesítményeknek figyelembe kell venniük a nemi szempontokat is.
B.  rész: Biztonsági jellemzők
1)  A parkolóterület és az azt övező terület megszakítástól mentes elkülönítése például kerítés vagy más határoló eszköz révén, amely megakadályozza az óvatlan vagy a szándékos jogellenes behatolást, illetve megnehezíti a behatolást;
2)  A parkoló területére kizárólag a tehergépjármű-parkoló használói és a tehergépjármű-parkoló személyzete léphet be;
3)  Digitális rögzítési lehetőség (legalább 25 fps) biztosítása. A rendszernek vagy folyamatosan, vagy mozgásérzékelő üzemmódban kell rögzítenie;
4)  A kerítést teljes hosszában CCTV-rendszerrel kell figyelni, biztosítva, hogy a kerítésnél vagy annak környékén történő valamennyi cselekményt jól láthatóan rögzíteni lehessen (CCTV-rögzítő nézet);
5)  A helyszín járőrözéssel vagy egyéb módon biztosított felügyelete;
6)  Minden bűncselekményt jelenteni kell a tehergépjármű-parkoló személyzetének és a rendőrségnek. Ha lehetséges, a járművet álló helyzetben kell tartani a rendőrség utasításáig;
7)  Állandóan kivilágított gépjármű- és gyalogossávok;
8)  Gyalogosbiztonság a kijelölt parkolóterületeken;
9)  A parkolóterület felügyelete megfelelő és arányos biztonsági ellenőrzések útján;
10)  Jól láthatóan feltüntetett segélyhívó szám(ok).”
Módosítás 401
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
165/2014/EU rendelet
1 cikk – 1 bekezdés
-1.  Az 1. cikk (1) bekezdése a következő szöveg lép:
(1)  Ez a rendelet az 561/2006/EK rendeletnek, a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek14 és a 92/6/EGK tanácsi irányelvnek15 való megfelelés ellenőrzése céljából meghatározza a közúti közlekedésben használt menetíró készülékek kialakítására, beépítésére, használatára, tesztelésére és ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeket és követelményeket.
(1)  Ez a rendelet meghatározza a közúti közlekedésben használt menetíró készülékek kialakítására, beépítésére, használatára, tesztelésére és ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeket és követelményeket a közúti szállításban dolgozó munkavállalók kiküldetését illetően az 561/2006/EK rendeletnek, a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek14, a 92/6/EGK tanácsi irányelvnek15, az 1072/2009/EK rendeletnek, a 92/106/EGK tanácsi irányelvnek15a, a 96/71/EK irányelvnek és a 2014/67/EU irányelvnek való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló irányelvnek való megfelelés ellenőrzése céljából.
__________________
__________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/15/EK irányelve a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).
14 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/15/EK irányelve a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).
15 A Tanács 1992. február 10-i 92/6/EGK irányelve a Közösségben egyes gépjármű-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról (HL L 57., 1992.3.2., 27. o.).
15 A Tanács 1992. február 10-i 92/6/EGK irányelve a Közösségben egyes gépjármű-kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról (HL L 57., 1992.3.2., 27. o.).
15a A Tanács 1992. december 7-i 92/106/EGK irányelve a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 368., 1992.12.17., 38. o.).
Módosítás 402
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
165/2014/EU rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)
-1a.  A 2. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
„ha) „intelligens menetíró készülék”: olyan, műholdas navigációs rendszeren alapuló helymeghatározó szolgáltatást használó digitális menetíró készülék, amely e rendeletnek megfelelően automatikusan meghatározza saját helyzetét;”
Módosítás 403
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új)
165/2014/EU rendelet
3 cikk – 4 bekezdés
-1b.  A 3. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(4)  Tizenöt évvel azt követően, hogy hatályba lépett az újonnan nyilvántartásba vett járműveknek a 8., 9. és 10. cikke szerinti menetíró készülékkel való felszerelésére vonatkozó követelmény, a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett járműveket fel kell szerelni ilyen menetíró készülékkel.
„(4) Legkésőbb1... [HL: e módosító rendelet hatálybalépését követő 3 évvel]-ig a következő járműveket intelligens menetíró készülékkel kell felszerelni:
a)  a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett olyan járművek, amelyek analóg menetíró készülékkel vannak felszerelve,
b)  a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett olyan járművek, amelyek a 3821/85/EGK tanácsi rendelet IB. mellékletében foglalt, 2011. szeptember 30-ig érvényes előírásoknak megfelelő digitális menetíró készülékkel vannak felszerelve; vagy
c)  a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett olyan járművek, amelyek a 3821/85/EGK tanácsi rendelet IB. mellékletében foglalt, 2011. október 1-től érvényes előírásoknak megfelelő digitális menetíró készülékkel vannak felszerelve.”;
__________________
1 Feltételezve, hogy a közúti szállításra vonatkozó jogalkotási csomag 2019-ben, a Bizottság intelligens menetíró készülékekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusának 2. változata pedig 2019/2020-ig hatályba lép (lásd az alábbi 11. cikket), ezután pedig az utólagos átalakításra vonatkozó lépcsőzetes megközelítés lép érvénybe.
Módosítás 404
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 c pont (új)
165/2014/EU rendelet
3 cikk – 4 a bekezdés (új)
-1c.  A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4a) ... [HL: e módosító rendelet hatálybalépését követő 4 évvel]-ig a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett olyan járműveket, amelyek a 3821/85/EGK tanácsi rendelet IB. mellékletében foglalt, 2012. október 1-jétől érvényes előírásoknak megfelelő digitális menetíró készülékkel vannak felszerelve, intelligens menetíró készülékkel kell felszerelni.”
Módosítás 405
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 d pont (új)
165/2014/EU rendelet
3 cikk – 4 b bekezdés (új)
-1d.  A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4b) ... [HL: e módosító rendelet hatálybalépését követő 5 évvel]-ig a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállamban üzemeltetett olyan járműveket, amelyek a Bizottság (EU) 2016/799 végrehajtási rendelete1 IC. mellékletének megfelelő intelligens menetíró készülékkel vannak felszerelve, intelligens menetíró készülékkel kell felszerelni.”
_____________________________
1 A Bizottság (EU) 2016/799 végrehajtási rendelete (2016. március 18.) a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 139., 2016.5.26., 1. o.).
Módosítás 406
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 e pont (új)
165/2014/EU rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 3 a franciabekezdés (új)
-1e.   A 4. cikk (2) bekezdése a következő franciabekezdéssel egészül ki:
„– elegendő memóriakapacitással kell rendelkeznie az e rendelet szerint szükséges valamennyi adat tárolásához;”
Módosítás 407
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 f pont (új)
165/2014/EU rendelet
7 cikk – 1 bekezdés
-1f.  A 7. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a személyes adatok feldolgozása ezen rendelet vonatkozásában kizárólag az e rendeletnek és az 561/2006/EK rendeletnek való megfelelés ellenőrzése céljából, a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban, és a 95/46/EK irányelv 28. cikkében említett tagállami felügyelő hatóság felügyelete alatt történjen.
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a személyes adatok feldolgozása ezen rendelet vonatkozásában kizárólag az e rendeletnek és az 561/2006/EK rendeletnek, a 2002/15/EK irányelvnek, a 92/6/EGK tanácsi irányelvnek, a 92/106/EGK tanácsi irányelvnek, az 1072/2009/EK rendeletnek, a 96/71/EK irányelvnek és a 2014/67/EU irányelvnek a közúti szállításban dolgozó munkavállalók kiküldetését illetően való megfelelés ellenőrzése céljából, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló irányelvnek való megfelelés ellenőrzése céljából az (EU) 2016/679 rendelettel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban, és az (EU) 2016/679 rendelet 51. cikkében említett tagállami felügyelő hatóság felügyelete alatt történjen.
Módosítás 408
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 g pont (új)
165/2014/EU rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
-1g.  A 7. cikkben a bevezető rész helyére a következő szöveg lép:
(2)  A tagállamok különösen gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokat csak az e rendelethez és az 561/2006/EK rendelethez szorosan kapcsolódó célra, az (1) bekezdéssel összhangban és az alábbiak vonatkozásában lehessen felhasználni:
(2) A tagállamok különösen gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokat csak az e rendelethez és az 561/2006/EK rendelethez, a 2002/15/EK irányelvhez, a 92/6/EGK tanácsi irányelvhez, a 92/106/EGK tanácsi irányelvhez, az 1072/2009/EK rendelethez, a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez a közúti szállításban dolgozó munkavállalók kiküldetését illetően szorosan kapcsolódó célra, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló irányelvhez szorosan kapcsolódó célra, az (1) bekezdéssel összhangban és az alábbiak vonatkozásában lehessen felhasználni:
Módosítás 409
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
165/2014/EU rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 2 franciabekezdés
–  a halmozott vezetési idő minden harmadik órájában és minden alkalommal, amikor a jármű országhatáron halad át;
–  a halmozott vezetési idő minden harmadik órájában és minden alkalommal, amikor a jármű valamely tagállam országhatárán halad át;
Módosítás 410
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
165/2014/EU rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 2 a franciabekezdés (új)
–  minden alkalommal, amikor a jármű be- vagy kirakodási műveletet végez;
Módosítás 411
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
165/2014/EU rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
1.  A 8. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
Az ellenőrző hatóságok által végzett megfelelőség-ellenőrzés megkönnyítése érdekében az intelligens menetíró készülék az 561/2006/EK rendeletben előírtak szerint azt is rögzíti, hogy a járművet áru- vagy személyszállításra használják-e.
Módosítás 412
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
165/2014/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
1b.  A 8. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
„Az először ... [e módosító rendelet hatálybalépését követő 24 hónappal] után nyilvántartásba vett járműveket e rendelet 8. cikke (1) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésének, illetve 8. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelő menetíró készülékkel kell felszerelni.”,
Módosítás 413/rev
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)
165/2014/EU rendelet
9 cikk – 2 bekezdés
1c.  a 9. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(2)  Tizenöt évvel azt követően, hogy hatályba lépett az újonnan nyilvántartásba vett járműveknek az e cikk és a 8. és 10. cikk szerinti menetíró készülékkel való felszerelésére vonatkozó követelmény, a tagállamok a megfelelő mértékben ellátják ellenőrző hatóságaikat az e cikkben említett adatkommunikáció lehetővé tételéhez szükséges, korai távészlelést biztosító berendezéssel, figyelmet fordítva konkrét végrehajtási követelményeikre és stratégiáikra. Az említett időpontig a tagállamok maguk határozhatnak arról, hogy ellátják-e ellenőrzési hatóságaikat ilyen korai távészlelést biztosító berendezéssel.
(2) [HL: e módosító rendelet hatálybalépését követő 1 évvel]-ig a tagállamok a megfelelő mértékben ellátják ellenőrző hatóságaikat az e cikkben említett adatkommunikáció lehetővé tételéhez szükséges, korai távészlelést biztosító berendezéssel, figyelmet fordítva konkrét végrehajtási követelményeikre és stratégiáikra. Az említett időpontig a tagállamok maguk határozhatnak arról, hogy ellátják-e ellenőrzési hatóságaikat ilyen korai távészlelést biztosító berendezéssel.
Módosítás 414
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 d pont (új)
165/2014/EU rendelet
9 cikk – 3 bekezdés
1d.  A 9. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(3)  Az (1) bekezdésben említett kommunikáció csak akkor jön létre a menetíró készülékkel, ha az ellenőrző hatóságok berendezései erre utaló kérést küldenek. Az adatok integritásának és az adatrögzítő és ellenőrző készülékek hitelességének érdekében a kommunikációnak biztonságosnak kell lennie. A továbbított adatokhoz csak az 561/2006/EK rendelet és az e rendelet megsértésének ellenőrzésére felhatalmazott ellenőrző hatóságok, valamint a műhelyek férhetnek hozzá, de utóbbiak csak annyiban, amennyiben ez a menetíró készülék helyes működésének ellenőrzéséhez szükséges.
(3) Az (1) bekezdésben említett kommunikáció csak akkor jön létre a menetíró készülékkel, ha az ellenőrző hatóságok berendezései erre utaló kérést küldenek. Az adatok integritásának és az adatrögzítő és ellenőrző készülékek hitelességének érdekében a kommunikációnak biztonságosnak kell lennie. A továbbított adatokhoz csak a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott uniós jogi aktusok és az e rendelet megsértésének ellenőrzésére felhatalmazott ellenőrző hatóságok, valamint a műhelyek férhetnek hozzá, de utóbbiak csak annyiban, amennyiben ez a menetíró készülék helyes működésének ellenőrzéséhez szükséges.
Módosítás 415
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 e pont (új)
165/2014/EU rendelet
11 cikk – 1 bekezdés
1e.  A 11. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
Annak biztosítása céljából, hogy az intelligens menetíró készülék megfeleljen az e rendeletben meghatározott elveknek és követelményeknek, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a 8., 9. és 10. cikk egységes alkalmazásához szükséges részletes rendelkezéseket, kivéve az olyan rendelkezéseket, amelyek további adatoknak a menetíró készülék általi rögzítését írnák elő. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 42. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
Annak biztosítása céljából, hogy az intelligens menetíró készülék megfeleljen az e rendeletben meghatározott elveknek és követelményeknek, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a 8., 9. és 10. cikk egységes alkalmazásához szükséges részletes rendelkezéseket, kivéve az olyan rendelkezéseket, amelyek további adatoknak a menetíró készülék általi rögzítését írnák elő.”;
… [HL: e módosító rendelet hatálybalépését követő 12 hónappal]-ig a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a 8. cikk (1) bekezdése első albekezdése második franciabekezdésében, illetve a 8. cikk (1) bekezdése második albekezdésében említett jármű határátlépéseinek rögzítésére vonatkozó részletes szabályokat.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 42. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
Módosítás 416
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 f pont (új)
165/2014/EU rendelet
34 cikk – 5 bekezdés – b pont – iv alpont
1f.  A 34. cikk (5) bekezdésének b) pontjában a iv. alpont helyébe a következő szöveg lép:
iv.  a jel alatt20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_HU-p0000002.png: megszakítás vagy pihenőidő.
„iv. a jel alatt20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_HU-p0000003.png: megszakítás, pihenőidő, éves szabadság vagy betegszabadság,
a „komp/vonat” jel alatt:” A jelen kívül20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_HU-p0000004.png: a kompon vagy vonaton töltött pihenőidő az 561/2006/EK rendelet 9. cikkében előírtak szerint.”
Módosítás 417
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
165/2014/EU rendelet
34 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés
(7)  A járművezető a digitális menetíró készülékbe beírja azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a napi munkaidejét megkezdi és befejezi, valamint, a megfelelő megállóhelyre érve azt, hogy hol és mikor haladt át országhatáron a járművel. A tagállamok előírhatják, hogy az olyan járművezetők, akik az adott tagállam határain belül folytatnak szállításokat, az ország betűjele mellett részletesebb földrajzi leírásokat is adjanak meg, feltéve, hogy az adott tagállam e részletes földrajzi leírásokról még 1998. április 1. előtt értesítette a Bizottságot.
(7)  Amennyiben a menetíró készülék nem képes automatikusan rögzíteni a határátlépést, a járművezető az első lehetséges és rendelkezésre álló megállóhelyen beírja a készülékbe azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a napi munkaidejét megkezdi és befejezi, valamint azt, hogy hol és mikor haladt át országhatáron a járművel. Az új országba való belépés után az adott ország kódját a BEGIN (kezdés) címszó alatt kell bevinni a menetíró készülékbe. A tagállamok előírhatják, hogy az olyan járművezetők, akik az adott tagállam határain belül folytatnak szállításokat, az ország betűjele mellett részletesebb földrajzi leírásokat is adjanak meg, feltéve, hogy az adott tagállam e részletes földrajzi leírásokról még 1998. április 1. előtt értesítette a Bizottságot.
Módosítás 418
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
165/2014/EU rendelet
34 cikk – 7 a bekezdés (új)
2a.   A 34. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A járművezetők számára képzést kell tartani a menetíró készülék helyes használatáról annak érdekében, hogy a készülék által kínált lehetőségeket teljes mértékben kihasználják. A járművezetőtől nem várható el, hogy megtérítse képzése költségeit, amelyet a munkáltatójának kell biztosítania.”;
Módosítás 419
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
165/2014/EU rendelet
34 cikk – 7 b bekezdés (új)
2b.   A 34. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(7b) A menetíró készülék helyes leolvasására és ellenőrzésére vonatkozó képzést a lehető legtöbb ellenőrző hatóság számára biztosítani kell.”
Módosítás 420
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)
165/2014/EU rendelet
36 cikk – 1 bekezdés – i pont
2c.  A 36. cikk (1) bekezdése i. pontjának helyébe a következő szöveg lép:
i.   az adott napon és az azt megelőző 28 napon a járművezető által használt adatrögzítő lapok,
„i. az adott napon és az azt megelőző 56 napon a járművezető által használt adatrögzítő lapok,
Módosítás 421
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)
165/2014/EU rendelet
36 cikk – 1 bekezdés – iii pont
2d.  A 36. cikk (1) bekezdése iii. pontjának helyébe a következő szöveg lép:
iii.  bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 28 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően.
„iii. bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 56 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően.
Módosítás 422
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 e pont (új)
165/2014/EU rendelet
36 cikk – 2 bekezdés – ii pont
2e.  A 36. cikk (2) bekezdésének ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:
ii.   bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 28 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően;
„ii. bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 56 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően;

(1) HL C 197., 2018.6.8., 45. o.
(2)HL C 176., 2018.5.23., 57. o.

Utolsó frissítés: 2019. április 8.Jogi nyilatkozat