Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0122(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0205/2018

Ingivna texter :

A8-0205/2018

Debatter :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0340

Antagna texter
PDF 244kWORD 87k
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel Preliminär utgåva
Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I
P8_TA-PROV(2019)0340A8-0205/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0277),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0167/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 januari 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommittén yttrande av den 1 februari 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0205/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 346
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Goda arbetsvillkor för förare och rättvisa affärsvillkor för vägtransportföretag är ytterst viktigt för att skapa en säker, effektiv och socialt ansvarstagande vägtransportsektor. För att underlätta den processen är det viktigt unionens sociallagstiftning för vägtransportsektorn är tydlig, ändamålsenlig, lätt att tillämpa och verkställa samt genomförs på ett effektivt och enhetligt sätt i hela unionen.
(1)  Goda arbetsvillkor för förare och rättvisa affärsvillkor för vägtransportföretag är ytterst viktigt för att skapa en säker, effektiv, socialt ansvarstagande och icke-diskriminerande vägtransportsektor som kan locka till sig kvalificerade arbetstagare. För att underlätta den processen är det viktigt att unionens sociallagstiftning för vägtransportsektorn är tydlig, proportionell, ändamålsenlig, lätt att tillämpa och verkställa samt genomförs på ett effektivt och enhetligt sätt i hela unionen.
Ändring 347
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Efter en utvärdering av ändamålsenligheten och effektiviteten i genomförandet av unionens existerande sociallagstiftning på området vägtransporter, och i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/20069, konstaterades vissa brister i den nuvarande rättsliga ramen. Oklara och inadekvata regler om veckovila, viloinrättningar och raster vid multibemanning samt avsaknaden av regler om hur förare ska kunna återvända till och ta vila i hemmet leder till att reglerna tolkas och genomförs på olika sätt i medlemsstaterna. Flera medlemsstater har nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket har lett till ytterligare ökad rättslig osäkerhet och ojämlik behandling av förare och operatörer.
(2)  Efter en utvärdering av ändamålsenligheten och effektiviteten i genomförandet av unionens existerande sociallagstiftning på området vägtransporter, och i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/20069, konstaterades vissa brister i genomförandet av den rättsliga ramen. Oklara regler om veckovila, viloinrättningar och raster vid multibemanning samt avsaknaden av regler om hur förare ska kunna återvända till och ta vila i hemmet eller på någon annan plats som de själva väljer leder till att reglerna tolkas och genomförs på olika sätt i medlemsstaterna. Flera medlemsstater har nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket har lett till ytterligare ökad rättslig osäkerhet och ojämlik behandling av förare och operatörer.
De bestämmelser om maximala körperioder per dag och per vecka som fastställs i förordning (EG) nr 561/2006 bidrar däremot effektivt till att förbättra förarnas sociala förhållanden liksom till den allmänna trafiksäkerheten, och åtgärder bör således vidtas för att säkerställa att de respekteras.
–––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).
Ändring 348
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)   Både trafiksäkerheten och genomförandet gynnas av att alla förare känner till bestämmelserna för kör- och vilotider och vet var det finns viloinrättningar. Därför bör medlemsstaterna ta fram informationsmaterial som presenterar den här förordningen på ett tydligt och enkelt sätt, ger praktiska upplysningar om parkeringsplatser och viloinrättningar samt understryker hur viktigt det är att inte köra när man är trött.
Ändring 349
Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)
(2b)   Trafiksäkerheten gynnas av att transportföretagen uppmuntras att främja en säkerhetskultur där den högsta ledningen utfärdar en säkerhetspolicy och förfaranden för denna, chefer och ledare på mellannivå visar engagemang för genomförande av säkerhetspolicyn och arbetstagarna är villiga att följa säkerhetsföreskrifterna. Tydligt fokus bör ligga på typiska säkerhetsproblem inom vägtransportbranschen, exempelvis trötthet, ansvarsskyldighet, planering av sträckor, schemaläggning, resultatbaserad lön och just-in-time-förvaltning.
Ändring 350
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Efterhandsutvärderingen av förordning (EG) nr 561/2006 bekräftade att inkonsekvent och ineffektiv kontroll av efterlevnaden av unionens sociallagstiftning främst berodde på oklara bestämmelser, ineffektivt utnyttjande av kontrollverktygen och otillräckligt administrativt samarabete mellan medlemsstaterna.
(3)  Efterhandsutvärderingen av förordning (EG) nr 561/2006 bekräftade att inkonsekvent och ineffektiv kontroll av efterlevnaden av unionens sociallagstiftning främst berodde på oklara bestämmelser, ineffektivt och oenhetligt utnyttjande av kontrollverktygen och otillräckligt administrativt samarbete mellan medlemsstaterna, vilket ökade fragmenteringen av EU:s inre marknad.
Ändring 351
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Tydliga och väl anpassade regler som tillämpas på samma sätt överallt är också avgörande för att uppnå policymålet att förbättra arbetsvillkoren för förare och i synnerhet säkerställa att konkurrensen inte snedvrids mellan operatörer samt bidra till trafiksäkerhet för alla väganvändare.
(4)  Tydliga och väl anpassade regler som tillämpas på samma sätt överallt är också avgörande för att uppnå policymålet att förbättra arbetsvillkoren för förare och i synnerhet säkerställa att konkurrensen är rättvis och inte snedvrids mellan operatörer samt bidra till trafiksäkerhet för alla väganvändare.
Ändring 352
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)   I syfte att bibehålla eller till och med öka EU:s konkurrenskraft måste alla nationella bestämmelser för vägtransport vara proportionella och motiverade, och får inte innebära att utövandet av de fördragsenliga grundläggande friheterna, t.ex. den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster, hindras eller görs mindre lockande.
Ändring 353/rev
Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)
(4b)  För att säkerställa lika villkor inom den europeiska vägtransportsektorn bör denna förordning gälla för alla fordon över 2,4 ton som används vid internationella transporter.
Ändring 354
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Godstransporter skiljer sig väsentligt från persontransporter. Busschaufförer står i nära kontakt med sina passagerare och bör kunna ta raster med större flexibilitet utan att förlänga körtiden eller korta ned viloperioderna och rasterna.
Ändring 355
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Förare som utför internationella långdistanstransporter tillbringar långa perioder borta från hemmet. Med de krav som för närvarande gäller för normal veckovila förlängs dessa perioder i onödan. Det är därför önskvärt att anpassa reglerna om veckovila på ett sådant sätt att det blir lättare för förare att utföra transporter och ändå, utan att bryta mot reglerna, nå hemmet för att ta normal veckovila och få full kompensation för all reducerad veckovila. Det är också nödvändigt att föreskriva att operatörerna måste organisera förarnas arbete så att dessa perioder borta från hemmet inte blir orimligt långa.
(6)  Förare som utför internationella långdistanstransporter tillbringar långa perioder borta från hemmet. Med de krav som för närvarande gäller för normal veckovila förlängs dessa perioder i onödan. Det är därför önskvärt att anpassa reglerna om veckovila på ett sådant sätt att det blir lättare för förare att utföra transporter och ändå, utan att bryta mot reglerna, nå hemmet eller någon annan plats som de själva väljer för att ta normal veckovila och få full kompensation för all reducerad veckovila. Det är också nödvändigt att föreskriva att operatörerna måste organisera förarnas arbete så att dessa perioder borta från hemmet inte blir orimligt långa. Om en förare väljer att tillbringa sin viloperiod i hemmet bör transportföretaget ombesörja medel för förarens återresa.
Ändring 356
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)   Om det arbete en förare utför för sin arbetsgivare kan förväntas omfatta andra uppgifter än körning, såsom lastning/lossning, parkeringsplatsletande, underhåll av fordon, ruttplanering osv., bör den tid han eller hon behöver för att utföra dessa uppgifter beaktas när man fastställer hans eller hennes arbetstid, möjlighet till tillräcklig vila samt lön.
Ändring 357
Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)
(6b)   För att säkerställa bra arbetsvillkor för förare vid lastnings- och lossningsplatser bör de som äger och driver sådana anläggningar ge förarna tillgång till sanitära anläggningar.
Ändring 358
Förslag till förordning
Skäl 6c (nytt)
(6c)  Tekniken går snabbt framåt, vilket innebär att det utvecklas allt mer avancerade autonoma körsystem. I framtiden kan dessa system möjliggöra en annan användning av fordon som inte behöver en förare för att kunna styras. Detta kan leda till nya driftmöjligheter, såsom konvojkörning för lastbilar. Därmed behöver befintlig lagstiftning, inklusive regler om kör- och viloperioder, anpassas, vilket kräver att man gör framsteg i Uneces arbetsgrupp. Kommissionen ska lägga fram en utvärderingsrapport om användningen av autonoma körsystem i medlemsstaterna, som vid behov ska följas av ett lagstiftningsförslag för att beakta fördelarna med autonom körteknik. Syftet med denna lagstiftning är att säkerställa trafiksäkerheten, lika villkor och goda arbetsförhållanden, samtidigt som EU ges möjlighet att vara banbrytande när det gäller innovativa tekniker och metoder.
Ändring 359
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Medlemsstaterna tolkar och genomför kraven om veckovila på olika sätt när det gäller den plats där veckovilan bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga kravet om att säkerställa att förare får lämplig inkvartering vid normal veckovila om denna tas på annan plats än i hemmet.
(7)  Medlemsstaterna tolkar och genomför kraven om veckovila på olika sätt när det gäller den plats där veckovilan bör tas. För att säkerställa goda arbetsförhållanden och förarnas säkerhet är det därför lämpligt att förtydliga kravet om att säkerställa att förare får inkvartering, som är av god kvalitet och anpassad för båda könen, eller annan av föraren utvald plats som arbetsgivaren betalar för vid normal veckovila om denna tas på annan plats än i hemmet. Medlemsstaterna bör se till att det finns tillräckligt med säkra parkeringsplatser som är anpassade till förarnas behov.
Ändring 360
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Särskilda parkeringsområden bör inkludera alla inrättningar som krävs för goda viloförhållanden, dvs. för hygien, mat, säkerhet m.m.
Ändring 361
Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)
(7b)  Lämpliga viloinrättningar är av avgörande betydelse för att förarna ska få bättre arbetsvillkor i sektorn och för att värna trafiksäkerheten. Eftersom vila i hytten är karakteristiskt för transportsektorn och av bekvämlighets- och lämplighetsskäl i vissa fall är önskvärt, bör förare få ta sin vila i fordonet om det är utrustat med lämpliga sovmöjligheter. Därför får inte medlemsstaterna oproportionerligt hindra eller försvåra inrättandet av särskilda parkeringsområden.
Ändring 362
Förslag till förordning
Skäl 7c (nytt)
(7c)  I de reviderade TEN-T-riktlinjerna föreskrivs en utbyggnad med parkeringsområden längs motorvägarna ungefär var hundrade kilometer, med säkra och skyddade parkeringsplatser för yrkesförare, och därför bör medlemsstaterna uppmanas att genomföra TEN-T-riktlinjerna och i tillräcklig utsträckning stödja och investera i säkra och lämpligt utrustade parkeringsplatser.
Ändring 363
Förslag till förordning
Skäl 7d (nytt)
(7d)  För att viloinrättningar av god kvalitet till rimliga priser ska kunna erbjudas bör kommissionen och medlemsstaterna stimulera etableringen av nya sociala, kommersiella, offentliga och andra företag för driften av särskilda parkeringsområden.
Ändring 364
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Vägtransporter i unionen innebär i många fall att färja eller tåg används för vissa sträckor. Det bör därför fastställas bestämmelser om viloperioder och raster som är tydliga och lämpliga för den typen av transporter.
Ändring 365
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)  För att ett effektivt genomförande ska kunna garanteras är det viktigt att behöriga myndigheter vid vägkontroller kan kontrollera att körtider och viloperioder har iakttagits korrekt under dagen för kontrollen och under de föregående 56 dagarna.
Ändring 366
Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)
(9b)   För att bestämmelserna ska vara tydliga, lättbegripliga och verkställbara måste information gå ut till förarna. Detta arbete bör samordnas av kommissionen. Förarna bör också få information om rastplatser och säkra parkeringsområden, så att de kan planera sina resor bättre. Dessutom bör det under samordning av kommissionen upprättas en kostnadsfri telefontjänst som kan användas för att uppmärksamma kontrollmyndigheterna på fall av otillbörliga påtryckningar på förare, bedrägerier och illegal verksamhet.
Ändring 367
Förslag till förordning
Skäl 9c (nytt)
(9c)  Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1071/2009 är medlemsstaterna skyldiga att tillämpa en gemensam nomenklatur för överträdelser vid bedömningen av gott anseende. Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de nationella bestämmelser om sanktioner för överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 och förordning (EU) nr 165/2014 genomförs på ett effektivt, proportionerligt och avskräckande sätt. Det behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa att alla sanktioner som medlemsstaterna tillämpar är icke-diskriminerande och står i proportion till överträdelsens allvar.
Ändring 368
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  I syfte att göra kontrollen av efterlevnaden av sociallagstiftningen mer kostnadseffektiv bör potentialen i de nuvarande och framtida färdskrivarsystemen utnyttjas fullt ut. Därför bör färdskrivarens funktioner förbättras så att den medger en mer exakt positionsbestämning, i synnerhet vid internationell transport.
(11)  I syfte att göra kontrollen av efterlevnaden av sociallagstiftningen mer kostnadseffektiv bör de nuvarande och smarta färdskrivarsystemen vara obligatoriska vid internationell transport. Därför bör färdskrivarens funktioner förbättras så att den medger en mer exakt positionsbestämning.
Ändring 369
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)   På grund av den snabba utvecklingen av ny teknik och digitaliseringen i hela EU-ekonomin samt kravet på lika konkurrensvillkor för företag inom den internationella vägtransportsektorn är det nödvändigt att förkorta övergångsperioden för installation av smarta färdskrivare i registrerade fordon. Smarta färdskrivare kommer att bidra till förenklade kontroller och därmed underlätta de nationella myndigheternas arbete.
Ändring 370
Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)
(11b)   Med tanke på den utbredda användningen av smarttelefoner och den kontinuerliga utvecklingen av funktionerna i dessa, och med hänsyn till utvecklingen av Galileo, som erbjuder ökade möjligheter till lokalisering i realtid – vilket redan används av många mobiler – bör kommissionen undersöka möjligheten att utveckla och certifiera en mobilapplikation som erbjuder samma fördelar som en smart färdskrivare, till samma kostnad.”
Ändring 371
Förslag till förordning
Skäl 11c (nytt)
(11c)  I syfte att säkerställa goda hälso- och säkerhetsstandarder för förare är det nödvändigt att anlägga eller förbättra säkra parkeringsområden, lämpliga sanitära inrättningar och inkvartering av god kvalitet. Det bör finnas ett tillräckligt nät av parkeringsområden inom unionen.
Ändring 372
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Europaparlamentet konstaterar att varutransporter skiljer sig från persontransporter. Busschaufförer har nära kontakt med sina passagerare och bör omfattas av bättre förhållanden inom ramen för denna förordning, utan att körtiden förlängs eller viloperioderna och rasterna förkortas. Kommissionen bör därför utvärdera huruvida det kan antas specifika bestämmelser för denna sektor, särskilt avseende tillfällig trafik enligt definitionen i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss.
Ändring 373
Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 2 – punkt 1 – led -aa (nytt)
(-1)  I artikel 2.1 ska följande led införas:
”(-aa) gods i internationella transporter, om fordonens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, överstiger 2,4 ton, eller”
Ändring 374
Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 3 – punkt 1 – led aa
aa)  fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 7,5 ton, och som används för transport av material, utrustning eller maskiner som föraren använder i sitt arbete och som endast används inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget, på villkor att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift,
(-1a)  I artikel 3 ska led aa ersättas av följande:
”aa) fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 7,5 ton, och som används för transport av material, utrustning eller maskiner som föraren använder i sitt arbete eller för att leverera varor som har producerats hantverksmässigt i det företag som föraren är anställd av, och som endast används inom en radie av 150 km från den plats där företaget är beläget, på villkor att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift,
Ändring 375
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 3 – led ha (nytt)
(1a)  I artikel 3 ska följande led läggas till:
”ha) lätta nyttofordon som används för godstransport, såvida transporten inte görs för annans räkning, utan för företagets eller förarens egen räkning och körningen inte utgör den huvudsakliga verksamheten för den person som kör fordonet.”
Ändring 376
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 4 – led r
r)  icke-kommersiell transport: all vägtransport, utom transport för annans eller egen räkning, för vilken ingen ersättning mottas och som inte genererar någon inkomst.
r)  icke-kommersiell transport: all vägtransport, utom transport för annans eller egen räkning, för vilken ingen ersättning mottas och som inte genererar någon inkomst eller omsättning.
Ändring 377
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 4 – punkt 1 – led ra (nytt)
(2a)   I artikel 4 ska följande led läggas till:
”ra) hem: förarens registrerade hemvist i en medlemsstat.”
Ändring 378
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 5 – punkt 1
(2b)   Artikel 5.1 ska ersättas med följande:
1.  Lägsta ålder för konduktörer skall vara 18 år.
1. Lägsta ålder för förare ska vara 18 år.
Ändring 379
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led a
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1
(a)  I punkt 6 ska första stycket ersättas med följande:
utgår
“6. Under fyra på varandra följande veckor ska en förare ta minst
a)  fyra normala veckovilor, eller
b)  två normala veckovilor om minst 45 timmar och två reducerade veckovilor om minst 24 timmar.
Vid tillämpning av led b ska reducerade veckovilor kompenseras genom en motsvarande sammanhängande vila som ska tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga.
Ändring 381
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led b
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 7
7.  Varje viloperiod som tas ut som kompensation för en reducerad veckovila ska omedelbart föregå eller omedelbart följa på en normal veckovila på minst 45 timmar.
7.  Varje viloperiod som tas ut som kompensation för en reducerad veckovila ska vara i anslutning till en normal veckovila på minst 45 timmar.
Ändring 382
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led c
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 8a – inledningen
8a.  Normal veckovila eller en annan vila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för tidigare reducerad veckovila får inte tas i fordonet. Sådana vilor ska tas i lämplig inkvartering med lämpliga sovmöjligheter och sanitära inrättningar,
8a.  Normal veckovila eller en annan veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för tidigare reducerad veckovila får inte tas i fordonet. Sådana vilor ska tas i inkvartering utanför hytten, som är av god kvalitet och anpassad för båda könen, med lämpliga sanitära inrättningar och sovmöjligheter för föraren. Vilan ska tas i inkvartering
Ändring 383
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led c
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 8a – led a
a)  som antingen tillhandahålls eller betalas av arbetsgivaren, eller
a)  som antingen tillhandahålls av eller betalas av arbetsgivaren, eller
Ändring 384
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led c
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 8a – led b
b)  i hemmet eller på annan av föraren utvald privat plats.
b)  i förarens hem eller på annan av föraren utvald privat plats.
Ändring 385
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led c
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 8b – stycke 1
8b.  Transportföretaget ska organisera förarnas arbete så att förarna inom varje period om tre på varandra följande veckor kan tillbringa minst en normal veckovila, eller en veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för reducerad veckovila, i hemmet.
8b.  Transportföretaget ska organisera förarnas arbete så att förarna före slutet av varje period om fyra på varandra följande veckor kan tillbringa minst en normal veckovila, eller en veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för reducerad veckovila, i hemmet eller på annan plats som föraren väljer. Föraren ska underrätta transportföretaget skriftligen senast två veckor före denna viloperiod om den kommer att tas på annan plats än i förarens hem. När en förare väljer att ta sin vila i hemmet ska transportföretaget ombesörja medel så att föraren kan återvända hem. Företaget ska dokumentera hur det uppfyller denna skyldighet och förvara dokumentationen i sina lokaler för att kunna lägga fram den på kontrollmyndigheternas begäran.
Ändring 386
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led c
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 8b – stycke 1a (nytt)
I artikel 8.8b ska följande stycke läggas till:
”En förare ska försäkra att en normal veckovila eller en veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för reducerad veckovila har tagits på en av föraren utvald plats. Denna försäkran ska förvaras i företagets lokaler.”
Ändring 380
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led ca (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 9a (ny)
ca)  Följande punkt ska läggas till:
9a.  Kommissionen ska senast den ... [två år efter denna ändringsförordnings ikraftträdande] utvärdera och till parlamentet och rådet rapportera huruvida det kan antas mer adekvata bestämmelser för förare som bedriver tillfällig passagerartrafik enligt definitionen i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss.
Ändring 387
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8a (ny)
(5a)  Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 8a
1.  Medlemsstaterna ska senast [sex månader efter ikraftträdandet av denna förordning] meddela kommissionen var de särskilda parkeringsområden som finns tillgängliga på deras territorier är belägna och därefter anmäla eventuella ändringar av denna information. Kommissionen ska förteckna alla allmänt tillgängliga särskilda parkeringsområden på en enda officiell webbplats som uppdateras regelbundet.
2.  Alla parkeringsområden som har åtminstone de faciliteter och funktioner som fastställs i bilaga 1 och som offentliggörs av kommissionen i enlighet med punkt 2 får ange vid ingången att de är särskilda parkeringsområden.
3.  Medlemsstaterna ska regelbundet utföra stickprovskontroller för att kontrollera att parkeringarnas egenskaper överensstämmer med de kriterier för särskilda parkeringsområden som fastställs i bilagan.
4.  Medlemsstaterna ska utreda klagomål mot certifierade särskilda parkeringsområden som inte uppfyller de kriterier som fastställs i bilagan.
5.  Medlemsstaterna ska uppmuntra inrättandet av särskilda parkeringsområden i enlighet med bestämmelserna i artikel 39.2 c i förordning (EU) nr 1315/2013.
Kommissionen ska senast den 31 december 2020 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillgången till lämpliga viloinrättningar för förare och säkra parkeringsanläggningar. Denna rapport ska åtföljas av det förslag till förordning som fastställer standarder och förfaranden för certifiering av de särskilda parkeringsområden som avses i punkt 4 i denna artikel. Denna rapport ska uppdateras årligen på grundval av uppgifter som samlats in av kommissionen i enlighet med punkt 5 och innehålla en förteckning över föreslagna åtgärder för att öka antalet lämpliga viloinrättningar för förare och antalet säkra parkeringsanläggningar samt förbättra deras kvalitet.”
Ändring 388
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 9 – punkt 1
1.  Utan hinder av artikel 8 får en förare som medföljer ett fordon som transporteras med färja eller järnväg och som tar ut normal dygnsvila eller reducerad veckovila avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala dygnsvilan eller reducerade veckovilan ska föraren ha tillgång till en sovbrits eller liggplats avsedd för denne.”
1.  Utan hinder av artikel 8 får en förare som medföljer ett fordon som transporteras med färja eller järnväg och som tar ut normal dygnsvila eller reducerad veckovila avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala dygnsvilan eller reducerade veckovilan ska föraren ha tillgång till en sovhytt, sovbrits eller liggplats som står till dennes förfogande.”
Ändring 389
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 9 – punkt 1a (ny)
(6a)  I artikel 9 ska följande punkt införas:
”1a. Undantaget i punkt 1 kan utökas till regelbundna veckovilor om färjeresan varar 12 timmar eller längre. Under denna veckovila ska föraren ha tillgång till en sovhytt.”
Ändring 390
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 10 – punkt 1
(6a)  Artikel 10.1 ska ersättas med följande:
1.  Transportföretagets betalning till förare som är anställda eller som står till företagets förfogande får inte, även om det sker i form av bonus eller lönetillägg, beräknas på grundval av tillryggalagda sträckor och/eller transporterad godsmängd, om betalningen är av sådan art att den utgör en fara för trafiksäkerheten och/eller uppmuntrar till överträdelse av denna förordning.
1. Ett transportföretag ska inte ge förare som det anställer eller som ställs till företagets förfogande någon extra betalning, inte ens i form av bonus eller lönetillägg, på grundval av tillryggalagda sträckor, leveranssnabbhet och/eller transporterad godsmängd, om betalningen uppmuntrar till överträdelse av denna förordning.
Ändring 391
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 12 – stycke 2
Om det är förenligt med trafiksäkerheten, får föraren avvika från artikel 8.2 och artikel 8.6 andra stycket för att kunna nå en lämplig inkvartering enligt artikel 8.8a för dygns- eller veckovila på denna plats. En sådan avvikelse får inte resultera i att den dagliga körtiden eller körtiden per vecka överskrids eller till att dygns- eller veckovilan förkortas. Föraren ska ange skälen för en sådan avvikelse för hand på ett färdskrivardiagramblad eller på en utskrift från färdskrivaren eller i sin tjänstgöringslista senast vid framkomsten till den lämpliga inkvarteringen.
Om det är förenligt med trafiksäkerheten får föraren i undantagsfall avvika från artikel 6.1 och 6.2 efter en vila på 30 minuter, för att inom två timmar kunna nå arbetsgivarens operativa central där föraren normalt är stationerad och där förarens normala veckovila ska inledas. Föraren ska ange skälen för en sådan avvikelse för hand på utskriften från färdskrivaren. Denna period på upp till två timmar ska kompenseras genom en motsvarande sammanhängande viloperiod som ska tas ut tillsammans med en annan viloperiod senast i slutet av den tredje vecka som följer på veckan i fråga.
Ändring 392
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 13 – punkt 1 – led d
(7a)  Artikel 13.1 d ska ersättas med följande:
d)  Fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton vilka används av personer som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster i enlighet med definitionen i artikel 2.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna för leveranser inom ramen för den samhällsomfattande tjänsten.
d)  Fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton vilka används av leverantörer av samhällsomfattande tjänster i enlighet med definitionen i artikel 2.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna för leveranser som ett led i postförsändelser i enlighet med definitionen i artikel 2.6 i direktiv 97/67/EG.
Ändring 393
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7b (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 13 – punkt 1 – led e
(7b)   Artikel 13.1 e ska ersättas med följande:
e)  Fordon som uteslutande används på öar med en areal av högst 2300 km2 vilka inte är förenade med landet i övrigt med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon.
e) Fordon som uteslutande används på öar eller i regioner som är isolerade från det övriga nationella territoriet med en areal av högst 2 300 km2, inte är anslutna till det övriga nationella territoriet med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon och inte heller gränsar till en annan medlemsstat.
Ändring 394
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7c (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 13 – punkt 1 – led pa (nytt)
(7c)  I artikel 13.1 ska följande led läggas till:
”pa) Fordon eller fordonskombinationer med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 44 ton vilka används av byggföretag inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget, på villkor att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift.”
Ändring 395
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 14 – punkt 2
2.  I brådskande fall får medlemsstaterna, under exceptionella omständigheter, medge tillfälligt undantag under högst 30 dagar, vilket ska vara vederbörligen motiverat och omgående meddelas kommissionen.
2.  I brådskande fall får medlemsstaterna, under exceptionella omständigheter, medge tillfälligt undantag under högst 30 dagar, vilket ska vara vederbörligen motiverat och omgående meddelas kommissionen.
Denna information ska offentliggöras på en särskild offentlig webbplats som administreras av kommissionen på alla EU-språk.
Ändring 396
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 9
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 15
Medlemsstaterna ska se till att förare till sådana fordon som anges i artikel 3 a omfattas av nationella regler som ger tillräckligt skydd vad gäller tillåtna körtider och obligatoriska raster och viloperioder. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de relevanta nationella regler som är tillämpliga sådana förare.
Medlemsstaterna ska se till att förare till sådana fordon som anges i artikel 3 a omfattas av nationella regler som ger tillräckligt skydd vad gäller tillåtna körtider och obligatoriska raster och viloperioder. Det är viktigt för förarnas arbetsförhållanden och för trafiksäkerheten och reglernas genomförande att medlemsstaterna tillhandahåller parkerings- och viloområden, fria från snö och is vintern, i synnerhet i de yttersta och/eller perifera områdena i Europeiska unionen.
Ändring 397
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 9a (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 17 – punkt 3a (ny)
(9a)  I artikel 17 ska följande punkt införas:
”3a. Rapporten ska innehålla en utvärdering av användningen av autonoma körsystem i medlemsstaterna och förarens möjligheter att registrera den period under vilken ett autonomt körsystem är aktiverat, och ska i förekommande fall åtföljas av lagförslag för ändring av denna förordning, inklusive ändring av villkoren för föraren att registrera dessa uppgifter i den smarta färdskrivaren.”
Ändring 398
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 10
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 19 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och förordning (EU) nr 165/2014 och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella till överträdelsens allvarlighetsgrad, fastställd i enlighet med bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG12, avskräckande och icke-diskriminerande. Ingen överträdelse av denna förordning eller förordning (EU) nr 165/2014 får bli föremål för mer än en sanktion eller mer än ett förfarande. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa åtgärder och regler om sanktioner senast det datum som fastställs i artikel 29 andra stycket. De ska utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar av dem. Kommissionen ska underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.
1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och förordning (EU) nr 165/2014 och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva och proportionella till överträdelsens allvarlighetsgrad, i enlighet med bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG12, avskräckande och icke-diskriminerande. Ingen överträdelse av denna förordning eller förordning (EU) nr 165/2014 får bli föremål för mer än en sanktion eller mer än ett förfarande. Medlemsstaterna ska senast det datum som fastställs i artikel 29 andra stycket anmäla till kommissionen dessa regler och åtgärder samt de metoder och kriterier som har valts på nationell nivå för att bedöma deras proportionalitet. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dem. Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om dessa regler och åtgärder, och eventuella ändringar av dem.
Denna information ska offentliggöras på en särskild offentlig webbplats som upprätthålls av kommissionen på alla EU-språk och som innehåller detaljerad information om sådana sanktioner som gäller i EU-medlemsstaterna.
__________________
__________________
12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).
12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).
Ändring 399
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 12
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 25 – punkt 2
2.  I de ärenden som avses i punkt 1 ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa gemensamma strategier i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.
2.  I de ärenden som avses i punkt 1 ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa gemensamma strategier för genomförandet av denna förordning i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.2.
Ändring 400
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 12a (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Bilaga (ny)
(12a)  Följande bilaga ska läggas till:
”Minimikrav för parkeringsområden
Del A: Serviceinrättningar
1)  Rena och fungerande toaletter med vattenkranar som kontrolleras regelbundet:
–  Vid upp till 10 platser ska det finnas minst ett toalettområde med fyra toaletter.
–  Vid mellan 10 och 25 platser ska det finnas minst ett toalettområde med åtta toaletter.
–  Vid mellan 25 och 50 platser ska det finnas minst två toalettområden med tio toaletter vardera.
–  Vid mellan 50 och 75 platser ska det finnas minst två toalettområden med femton toaletter vardera.
–  Vid mellan 75 och 125 platser ska det finnas minst fyra toalettområden med femton toaletter vardera.
–  Vid över 125 platser ska det finnas minst sex toalettområden med femton toaletter vardera.
2)  Rena och fungerande duschar som kontrolleras regelbundet:
–  Vid upp till 10 platser ska det finnas minst ett duschområde med två duschar.
–  Vid mellan 25 och 50 platser ska det finnas minst två duschområden med fem duschar vardera.
–  Vid mellan 50 och 75 platser ska det finnas minst två duschområden med tio duschar vardera.
–  Vid mellan 75 och 125 platser ska det finnas minst fyra duschområden med tolv duschar vardera.
–  Vid över 125 platser ska det finnas minst sex duschområden med femton duschar vardera.
3)  Tillräcklig tillgång till dricksvatten.
4)  Lämpliga matlagningsmöjligheter, kiosk eller restaurang.
5)  Affär med olika livsmedel, drycker m.m. på området eller i närheten.
6)  Lämpligt antal soptunnor med tillräcklig kapacitet.
7)  Skydd mot regn och sol nära parkeringsområdet.
8)  Beredskapsplan/ledning på plats/kontaktuppgifter i en nödsituation som personalen känner till.
9)  Lämpligt antal bänkbord eller motsvarande alternativ.
10)  Lokalt trådlöst internet.
11)  Kontantlöst boknings-, betalnings- och faktureringssystem.
12)  System för indikering av tillgänglighet, både på plats och via internet.
13)  Anläggningen ska vara könsneutral.
Del B: Säkerhetsanordningar
1)  En genomgående avgränsning mellan parkeringsområdet och dess omgivningar, till exempel med stängsel eller barriärer av annat slag som förhindrar oavsiktligt inträde eller avsiktligt, olaga intrång eller fördröjer intrånget.
2)  Endast användare av lastbilsparkeringen och parkeringspersonalen får ges tillträde till parkeringen.
3)  Digital registrering (minst 25 bilder per sekund) ska finnas. Systemet ska registrera antingen kontinuerligt eller rörelseaktiverat.
4)  Det ska finnas ett system med övervakningskameror som gör det möjligt att ha uppsikt över hela inhägnaden och som registrerar allt som händer i närheten av eller vid inhägnaden.
5)  Området ska övervakas genom patrullering eller på annat sätt.
6)  Alla brottsliga händelser ska rapporteras till parkeringspersonalen och polisen. Om möjligt ska fordonet stå stilla i väntan på instruktioner från polisen.
7)  Upplysta körbanor och gångvägar dygnet runt.
8)  Fotgängarsäkerhet inom de särskilda parkeringsområdena.
9)  Övervakning av parkeringsområdet genom lämpliga och proportionerliga säkerhetskontroller.
10)  Tydligt angivna telefonnummer till larmtjänster.”
Ändring 401
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 1 – punkt 1
(-1)  Artikel 1.1 ska ersättas av:
1.  I denna förordning fastställs skyldigheter och krav i samband med konstruktion, installation, användning, provning och kontroll av färdskrivare vid vägtransporter i syfte att kontrollera efterlevnaden av förordning (EG) nr 561/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG14 och rådets direktiv 92/6/EEG15.
1.  I denna förordning fastställs skyldigheter och krav i samband med konstruktion, installation, användning, provning och kontroll av färdskrivare vid vägtransporter i syfte att kontrollera efterlevnaden av förordning (EG) nr 561/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG14 och rådets direktiv 92/6/EEG15, förordning (EG) nr 1072/2009, rådets direktiv 92/106/EEG15a, direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av arbetstagare vid vägtransporter, och av direktivet om fastställande av särskilda regler avseende direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU i fråga om utstationering av förare vid vägtransporter.
__________________
__________________
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35).
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35).
15 Rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen (EGT L 57, 2.3.1992, s. 27).
15 Rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen (EGT L 57, 2.3.1992, s. 27).
15a Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (EUT L 368, 17.12.1992, s. 38).
Ändring 402
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 2 – punkt 2 – led ha (nytt)
(-1a)  I artikel 2.2 ska följande led läggas till:
”(ha) smart färdskrivare: en digital färdskrivare som använder en tjänst för positionsbestämning baserad på ett system för satellitnavigering som automatiskt fastställer positionen i enlighet med denna förordning.”
Ändring 403
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led -1b (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 3 – punkt 4
(-1b)  Artikel 3.4 ska ersättas med följande:
4.  Femton år efter att krav på färdskrivare införts för nyregistrerade fordon enligt artiklarna 8, 9 och 10 ska fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten vara utrustade med en sådan färdskrivare.
”4. Senast den1... [EUT: tre år efter det att denna ändringsförordning har trätt i kraft] ska följande fordon utrustas med en smart färdskrivare:
a)  fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten och som är utrustade med en analog färdskrivare,
b)  fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten och som är utrustade med en digital färdskrivare som uppfyller specifikationerna i bilaga IB till rådets förordning (EEG) nr 3821/85 som tillämpats till och med den 30 september 2011, eller
c)  fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten och som är utrustade med en digital färdskrivare som uppfyller specifikationerna i bilaga IB till förordning (EEG) nr 3821/85 som tillämpats från och med den 1 oktober 2011.”
__________________
Detta under förutsättning att vägpaketet träder i kraft under 2019 och att version 2 av kommissionens genomförandeakt om smarta färdskrivare träder i kraft fram till 2019/2020 (se artikel 11 nedan), och att det därefter sker en successiv eftermontering.
Ändring 404
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led -1c (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 3 – punkt 4a (ny)
(-1c)  I artikel 3 ska följande punkt införas:
”4a. Senast ... [EUT: fyra år efter att denna ändringsförordning träder i kraft] ska alla fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten och som är utrustade med en digital färdskrivare som uppfyller villkoren i bilaga IB till rådets förordning (EEG) nr 3821/85, som tillämpats från och med den 1 oktober 2012, vara utrustade med en smart färdskrivare.”
Ändring 405
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led -1d (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 3 – punkt 4b (ny)
(-1d)  I artikel 3 ska följande punkt införas:
”4b. Senast ... [EUT: fem år efter att denna ändringsförordning träder i kraft] ska alla fordon som används i en annan medlemsstat än registreringsmedlemsstaten och som är utrustade med en smart färdskrivare som uppfyller villkoren i bilaga IC till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/7991 vara utrustade med en smart färdskrivare.”
_____________________________
1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter (EUT L 139, 26.5.2016, s. 1).
Ändring 406
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led -e (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 4 – punkt 2 – strecksats 3a (ny)
(-1e)   I artikel 4.2 ska följande strecksats läggas till:
”– ha tillräcklig minneskapacitet för att lagra alla uppgifter som krävs enligt denna förordning,”
Ändring 407
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led -1f (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 7 – punkt 1
(-1f)  Artikel 7.1 ska ersättas med följande:
1.  Medlemsstaterna ska se till att behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna förordning sker enbart i syfte att kontrollera överensstämmelsen med denna förordning och med förordning (EG) nr 561/2006, i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG och under tillsyn av den tillsynsmyndighet i medlemsstaten som avses i artikel 28 i direktiv 95/46/EG.
1. Medlemsstaterna ska se till att behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna förordning sker enbart i syfte att kontrollera överensstämmelsen med denna förordning och med förordning (EG) nr 561/2006, direktiv 2002/15/EG, rådets direktiv 92/6/EEG, rådets direktiv 92/106/EEG, förordning (EG) nr 1072/2009, direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av arbetstagare inom vägtransportsektorn, och med direktivet om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av förare inom vägtransportsektorn, i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG och under tillsyn av den tillsynsmyndighet i medlemsstaten som avses i artikel 51 i förordning (EU) 2016/679.
Ändring 408
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led -1g (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen
(-1g)  I artikel 7 ska inledningen i punkt två ersättas av följande:
2.  Medlemsstaterna ska särskilt se till att personuppgifter skyddas mot annan användning än sådan som uteslutande har att göra med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006, i enlighet med punkt 1 avseende
2. Medlemsstaterna ska särskilt se till att personuppgifter skyddas mot annan användning än sådan som uteslutande har att göra med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006, direktiv 2002/15/EG, rådets direktiv 92/6/EEG, rådets direktiv 92/106/EEG, förordning (EG) nr 1072/2009, direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av arbetstagare inom vägtransportsektorn, och med direktivet om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av förare inom vägtransportsektorn, i enlighet med punkt 1, avseende
Ändring 409
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 2
–  Var tredje timme av sammanlagd körtid och varje gång fordonet passerar gränsen.”
–  Var tredje timme av sammanlagd körtid och varje gång fordonet passerar en medlemsstats gräns.”
Ändring 410
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 2a (ny)
–  Varje gång fordonet utför lastnings- eller lossningsoperationer.
Ändring 411
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
(1a)  I artikel 8.1 ska följande stycke införas:
”För att underlätta kontrollmyndigheternas efterlevnadskontroll ska den smarta färdskrivaren även registrera om fordonet har använts för gods- eller persontransport, i enlighet med förordning (EG) nr 561/2006.”
Ändring 412
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
(1b)  I artikel 8.1 ska följande stycke läggas till:
”Fordon som registreras för första gången den … [24 månader efter det att denna ändringsförordning har trätt i kraft] ska utrustas med färdskrivare i enlighet med artikel 8.1 första stycket andra strecksatsen och artikel 8.1 andra stycket i denna förordning.”
Ändring 413/rev
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1c (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 9 – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändring

 

(1c)  Artikel 9.2 ska ersättas med följande:

2.  Femton år efter att krav på färdskrivare införts för nyregistrerade fordon enligt denna artikel och artiklarna 8 och 10, ska medlemsstaterna i lämplig omfattning förse sina kontrollmyndigheter med den utrustning för fjärravläst tidig upptäckt som krävs för att tillåta sådan uppgiftsöverföring som avses i den här artikeln, med beaktande av deras specifika krav och strategier för tillsyn. Fram till dess får medlemsstaterna besluta om de ska utrusta sina kontrollmyndigheter med sådan utrustning för fjärravläst tidig upptäckt.

2. Senast ... [EUT: ett år efter att denna förordning träder i kraft] ska medlemsstaterna i lämplig omfattning förse sina kontrollmyndigheter med den utrustning för fjärravläst tidig upptäckt som krävs för att tillåta sådan uppgiftsöverföring som avses i den här artikeln, med beaktande av deras specifika krav och strategier för tillsyn. Fram till dess får medlemsstaterna besluta om de ska utrusta sina kontrollmyndigheter med sådan utrustning för fjärravläst tidig upptäckt.

Ändring 414
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1d (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 9 – punkt 3
(1d)  Artikel 9.3 ska ersättas med följande:
3.  Den kommunikation som avses i punkt 1 ska upprättas med färdskrivaren endast när kontrollmyndigheternas utrustning begär det. Den ska ske via säker anslutning för att säkerställa dataintegritet och autentisering av färdskrivare och kontrollutrustning. Tillgång till denna information ska begränsas till kontrollmyndigheter som har tillstånd att kontrollera överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 och den här förordningen och till verkstäder i den utsträckning det är nödvändigt att kontrollera att färdskrivaren fungerar på rätt sätt.
3. Den kommunikation som avses i punkt 1 ska upprättas med färdskrivaren endast när kontrollmyndigheternas utrustning begär det. Den ska ske via säker anslutning för att säkerställa dataintegritet och autentisering av färdskrivare och kontrollutrustning. Tillgång till denna information ska begränsas till kontrollmyndigheter som har tillstånd att kontrollera överträdelser av de unionsrättsakter som anges i artikel 7.1 och den här förordningen och till verkstäder i den utsträckning det är nödvändigt att kontrollera att färdskrivaren fungerar på rätt sätt.
Ändring 415
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1e (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 11 – punkt 1
(1e)  Artikel 11.1 ska ersättas med följande:
För att säkerställa att smarta färdskrivare uppfyller principerna och kraven i denna förordning ska kommissionen genom genomförandeakter anta de detaljerade bestämmelser som krävs för en enhetlig tillämpning av artiklarna 8, 9 och 10, med undantag för bestämmelser som föreskriver registrering av ytterligare uppgifter i färdskrivaren. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.3.
För att säkerställa att smarta färdskrivare uppfyller principerna och kraven i denna förordning ska kommissionen genom genomförandeakter anta de detaljerade bestämmelser som krävs för en enhetlig tillämpning av artiklarna 8, 9 och 10, med undantag för bestämmelser som föreskriver registrering av ytterligare uppgifter i färdskrivaren.
Senast [EUT: 12 månader efter det att denna ändringsförordning har trätt i kraft] ska kommissionen anta genomförandeakter med detaljerade bestämmelser för registrering varje gång det fordon som avses i artikel 8.1 första stycket andra strecksatsen och i artikel 8.1 andra stycket korsar en gräns.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.3.
Ändring 416
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1f (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 34 – punkt 5 – led b – led iv
(1f)  I artikel 34.5 b ska led iv ersättas med följande:
iv)  under tecknet 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_SV-p0000002.png : raster eller vila.
iv) under tecknet 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_SV-p0000003.png: raster, vila, årlig semester eller sjukledighet;
under tecknet ”färja/tåg”: utöver tecknet 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_SV-p0000004.png: den viloperiod som tillbringas på en färja eller ett tåg i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 561/2006.
Ändring 417
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 34 – punkt 7 – stycke 1
”7. Föraren ska vid ankomsten till den lämpliga platsen att stanna på i färdskrivaren föra in symbolerna för de länder där den dagliga arbetsperioden påbörjas respektive avslutas samt var och när föraren har passerat en gräns med fordonet. Medlemsstater får ålägga förare av fordon som utför transporter inom deras territorium att lägga till mer detaljerade geografiska upplysningar till symbolen för landet, förutsatt att dessa medlemsstater har underrättat kommissionen om dessa detaljerade geografiska upplysningar före den 1 april 1998.”
”7. Om inte färdskrivaren kan registrera gränspassagen automatiskt ska föraren vid första möjliga och tillgängliga plats att stanna på föra in symbolerna för de länder där den dagliga arbetsperioden påbörjas respektive avslutas samt var och när föraren har passerat en gräns med fordonet. Efter en gränspassage till ett annat land ska landskoden föras in under rubriken BEGIN på färdskrivaren. Medlemsstater får ålägga förare av fordon som utför transporter inom deras territorium att lägga till mer detaljerade geografiska upplysningar till symbolen för landet, förutsatt att dessa medlemsstater har underrättat kommissionen om dessa detaljerade geografiska upplysningar före den 1 april 1998.”
Ändring 418
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 34 – punkt 7a (ny)
(2a)   I artikel 34 ska följande punkt läggas till:
”7a. Förare ska få utbildning i hur de korrekt använder en färdskrivare för att kunna använda utrustningen i full utsträckning. Föraren ska inte själv bekosta den utbildning som arbetsgivaren ska tillhandahålla.”
Ändring 419
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2b (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 34 – punkt 7b (ny)
(2b)   I artikel 34 ska följande punkt läggas till:
”7b. Maximalt antal kontrollmyndigheter bör få utbildning i hur man korrekt avläser och övervakar en färdskrivare.”
Ändring 420
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2c (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 36 – punkt 1 – led i
(2c)  I artikel 36.1 ska led i ersättas med följande:
i)   Diagramblad för innevarande dag och de diagramblad som föraren har använt under de föregående 28 dagarna.
i) Diagramblad för innevarande dag och de diagramblad som föraren har använt under de föregående 56 dagarna.
Ändring 421
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2d (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 36 – punkt 1 – led iii
(2d)  I artikel 36.1 ska led iii ersättas med följande:
iii)  Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.
iii) Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 56 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.
Ändring 422
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2e (nytt)
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 36 – punkt 2 – led ii
(2e)  I artikel 36.2 ska led ii ersättas av följande:
ii)   Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.
ii) Registreringar som gjorts för hand och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 56 dagarna i enlighet med denna förordning och förordning (EG) nr 561/2006.

(1) EUT C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2) EUT C 176, 23.5.2018, s. 57.

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande