Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0123(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0204/2018

Внесени текстове :

A8-0204/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0341

Приети текстове
PDF 276kWORD 98k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Неокончателна версия
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0281),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0169/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0204/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 110
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Досега и освен ако не е предвидено друго в националното законодателство, правилата за достъп до професията автомобилен превозвач не се прилагаха за предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства, който не превишава това ограничение. Броят на тези предприятия, които извършват както вътрешни, така и международни превози, нараства. В резултат на това няколко държави членки взеха решение да прилагат към тези предприятия правилата за достъп до професията автомобилен превозвач, предвидени в Регламент (ЕО) № 1071/2009. За да се осигури минимално равнище на професионализация на сектора, работещ с превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, посредством общи правила и по този начин да се сближат условията за конкуренция между всички превозвачи, тази разпоредба следва да бъде заличена, докато изискванията по отношение на действителното и трайното установяване и необходимата финансова стабилност следва да станат задължителни.
(2)  Досега и освен ако е предвидено друго в националното законодателство, правилата за достъп до професията автомобилен превозвач не се прилагаха за предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркетата, до 3,5 тона. Броят на тези предприятия нараства. В резултат на това няколко държави членки взеха решение да прилагат към тези предприятия правилата за достъп до професията автомобилен превозвач, предвидени в Регламент (ЕО) № 1071/2009. За да се избегнат евентуални пропуски и да се осигури минимално равнище на професионализация на сектора, работещ с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, за международни превози посредством общи правила и по този начин да се сближат условията за конкуренция между всички превозвачи, изискванията за упражняване на професията автомобилен превозвач следва да се прилагат по еднакъв начин, като същевременно се избягва несъразмерна административна тежест. Тъй като настоящият регламент се прилага само за предприятия, превозващи стоки за чужда сметка или срещу възнаграждение, предприятията, извършващи транспортни операции за собствена сметка, не попадат в обхвата на разпоредбата.
Изменение 111
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а)  В своята оценка на въздействието Комисията оценява икономиите за предприятията на 2,7 – 5,2 милиарда евро за периода 2020 – 2035 г.
Изменение 112
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Необходимо е да се гарантира, че автомобилните превозвачи, установени в дадена държава членка, имат действително и постоянно присъствие в тази държава членка и осъществяват стопанската си дейност оттам. Поради това и с оглед на натрупания опит е необходимо да се пояснят разпоредбите по отношение на действителното и трайното установяване.
(4)  С цел да се води борба срещу явлението на т. нар. „дружества паравани“ и да се гарантират лоялна конкуренция и равнопоставеност в рамките на вътрешния пазар, са необходими по-ясни критерии за установяване, по-интензивно наблюдение и осигуряване на изпълнението, както и по-добро сътрудничество между държавите членки. Автомобилните превозвачи, установени в дадена държава членка, следва да имат действително и постоянно присъствие в тази държава членка и да осъществяват в действителност своята стопанска дейност на превозвачи и да извършват значителни дейности оттам. Поради това и с оглед на натрупания опит е необходимо да бъдат пояснени и засилени разпоредбите по отношение на действителното и трайното установяване, като същевременно се избягва създаването на прекомерна административна тежест.
Изменение 113
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  С оглед на вероятността да засегнат значително пазара на автомобилни превози на товари, както и социалната защита на работниците, тежките нарушения на правилата на Съюза относно командироването на работници и приложимото право към договорни задължения следва да бъдат добавени към елементите, свързани с оценката на добрата репутация.
(7)  С оглед на вероятността да засегнат значително пазара на автомобилни превози на товари, както и социалната защита на работниците, тежките нарушения на правилата на Съюза относно командироването на работници, каботажа и приложимото право към договорни задължения следва да бъдат добавени към елементите, свързани с оценката на добрата репутация.
Изменение 114
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства, който не превишава това ограничение, следва да имат минимално равнище на финансова стабилност, за да гарантират, че разполагат със средствата да извършват превозите на стабилна и дългосрочна основа. Тъй като обаче въпросните превози обикновено са с ограничен мащаб, съответните изисквания следва да бъдат по-облекчени от онези, приложими за превозвачите, използващи превозни средства или състави от превозни средства над това ограничение.
(10)  Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона и които извършват международни превози, следва да имат минимална финансова стабилност, за да гарантират, че разполагат със средствата да извършват превозите на стабилна и дългосрочна основа. Тъй като обаче извършваните с тези превозни средства превози обикновено са с ограничен мащаб, съответните изисквания следва да бъдат по-облекчени от онези, приложими за превозвачите, използващи превозни средства или състави от превозни средства над това ограничение.
Изменение 115
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Информацията за превозвачите, съдържаща се в националните електронни регистри, следва да бъде възможно най-пълна, за да позволява на националните органи, отговарящи за прилагането на съответните правила, да разполагат с достатъчно данни за разследваните превозвачи. По-специално, информацията относно регистрационния номер на превозните средства на разположение на превозвачите, броят на наетите от тях служители, класифицирането на техния риск и основната им финансова информация следва да позволят по-добро национално и трансгранично прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009. Поради това правилата относно националния електронен регистър следва да бъдат съответно изменени.
(11)  Информацията за превозвачите, съдържаща се в националните електронни регистри, следва да бъде пълна и актуална, за да позволява на националните органи, отговарящи за прилагането на съответните правила, да разполагат с достатъчно данни за разследваните превозвачи. По-специално, информацията относно регистрационния номер на превозните средства на разположение на превозвачите, броят на наетите от тях служители и класифицирането на техния риск следва да позволят по-добро национално и трансгранично прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009, както и на други приложими законодателни актове на Съюза. Освен това, за да се гарантира на длъжностните лица, извършващи дейности по правоприлагане, включително тези, които извършват крайпътни проверки, ясна и пълна информация за транспортните оператори, които са обект на контрол, те следва да имат пряк достъп в реално време до цялата съответна информация. Поради това националните електронни регистри следва да бъдат действително оперативно съвместими и данните, съдържащи се в тях, следва да бъдат пряко достъпни в реално време за всички определени длъжностни лица, извършващи дейности по правоприлагане, от всички държави членки. Поради това правилата относно националния електронен регистър следва да бъдат съответно изменени.
Изменение 116
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Правилата за вътрешен превоз, извършван временно в дадена приемаща държава членка от превозвачи, установени извън съответната държава членка („каботаж“), следва да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане, като същевременно се запази като цяло степента на либерализация, постигната досега.
(13)  Правилата за вътрешен превоз, извършван временно в дадена приемаща държава членка от превозвачи, установени извън съответната държава членка („каботаж“), следва да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане.
Изменение 117
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  За тази цел и за да се улеснят проверките и се премахне несигурността, следва да се премахне ограничаването на броя на каботажните превози след международен превоз, докато броят на дните, които са на разположение за такива превози, следва да бъде намален.
(14)  За да се избягват празни курсове, каботажните превози следва да бъдат разрешени, при спазване на определени ограничения, в приемащата държава членка. За тази цел и за да се улеснят проверките и се премахне несигурността, следва да се премахне ограничаването на броя на каботажните превози след международен превоз, докато броят на дните, които са на разположение за такива превози, следва да бъде намален.
Изменение 118
Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)
(14а)  За да се предотврати систематичното извършване на каботажни превози, което може да създаде постоянна или непрекъсната дейност, която нарушава конкуренцията на националния пазар, срокът за каботажни операции в една приемаща държава членка следва да бъде съкратен. Освен това на превозвачите следва да не се разрешава да извършват нови каботажни превози в една и съща приемаща държава членка в рамките на определен срок и докато те не извършат нов международен превоз, започващ от държавата членка, в която е установено предприятието. Настоящата разпоредба не засяга извършването на международни превози.
Изменение 119
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Средствата, чрез които автомобилните превозвачи могат да докажат съответствие с правилата за каботажните превози, следва да бъдат разяснени. Използването и предаването на електронна превозна информация следва да се признават като средство, което следва да опрости предоставянето на съответните доказателства и обработката им от компетентните органи. Форматът, използван за тази цел, следва да гарантира надеждност и достоверност. Като се има предвид нарастващото използване на ефективен електронен обмен на информация в областта на транспорта и логистиката, е важно да се осигури съгласуваност на регулаторните рамки и разпоредби, насочени към опростяване на административните процедури.
(15)  Ефективното и ефикасно прилагане на правилата е предпоставка за лоялна конкуренция на вътрешния пазар. По-нататъшната цифровизация на инструментите за правоприлагане е от съществено значение за освобождаването на капацитет за осигуряване на изпълнението, за намаляването на ненужната административна тежест за международните превозвачи, и по-специално за МСП, за по-ефективното насочване на вниманието към високорисковите превозвачи и за разкриването на измамни практики. За да може транспортните документи да престанат да бъдат на хартиен носител, използването на електронни документи в бъдеще следва да се превърне в правило, особено електронната товарителница съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (eCMR). Средствата, чрез които автомобилните превозвачи могат да докажат съответствие с правилата за каботажните превози, следва да бъдат разяснени. Използването и предаването на електронна превозна информация следва да се признават като средство, което следва да опрости предоставянето на съответните доказателства и обработката им от компетентните органи. Форматът, използван за тази цел, следва да гарантира надеждност и достоверност. Като се има предвид нарастващото използване на ефективен електронен обмен на информация в областта на транспорта и логистиката, е важно да се осигури съгласуваност на регулаторните рамки и разпоредби, насочени към опростяване на административните процедури.
Изменение 120
Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
(15a)  Въвеждането на интелигентния тахограф е от решаващо значение, тъй като той ще даде възможност на правоприлагащите органи, които извършват крайпътни проверки, да откриват нарушения и нередности по-бързо и по-ефективно, което ще доведе до по-добро прилагане на настоящия регламент.
Изменение 121
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Предприятията за превози са адресатите на правилата за международните превози и съответно подлежат на последствията от извършените от тях нарушения. За да се избегнат злоупотреби от страна на предприятията, които договарят транспортни услуги от автомобилни превозвачи на товари, държавите членки следва също така да предвидят санкции за товародателите и спедиторите, в случай че съзнателно възлагат транспортни услуги, при чието предоставяне се извършват нарушения на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1072/2009.
(16)  Предприятията за превози са адресатите на правилата за международните превози и съответно подлежат на последствията от извършените от тях нарушения. За да се избегнат злоупотреби от страна на предприятията, които договарят транспортни услуги от автомобилни превозвачи на товари, държавите членки следва също така да предвидят санкции за изпращачите, товародателите, спедиторите, изпълнителите и подизпълнителите, когато те знаят, че при предоставянето на възложените от тях транспортни услуги се извършват нарушения на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1072/2009. Когато предприятията, които са страна по договор за транспортни услуги, възлагат тези услуги на предприятия за превози с ниска степен на риск, тяхната отговорност следва да бъде намалена.
Изменение 122
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)   Предложеният европейски орган по труда [...] има за цел да подкрепя и улеснява сътрудничеството и обмена на информация между компетентните национални органи, с оглед на ефективното осигуряване на изпълнението на приложимото право на Съюза. Като подкрепя и улеснява осигуряването на изпълнението на настоящия регламент, Органът може да играе важна роля чрез подпомагане на обмена на информация между компетентните органи, чрез подпомагане на държавите членки при изграждането на капацитет посредством обмен на служители и обучение, както и чрез оказване на помощ на държавите членки при организирането на съвместни проверки. Това ще доведе до засилване на взаимното доверие между държавите членки, ще подобри ефективното сътрудничество между компетентните органи и ще подпомогне борбата срещу измамите и злоупотребите с правилата.
Изменение 123
Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)
(16б)   Законодателството в областта на автомобилния транспорт следва да бъде укрепено с цел да се гарантира добро прилагане и изпълнение на Регламент „Рим І“, така че трудовите договори да отразяват обичайното място на работа на служителите. Основните правила на Регламент (ЕО) № 1071/2009, които имат за цел да се води борба с дружествата паравани и да се гарантират подходящи критерии за установяване на дружества, допълват и са пряко свързани с Регламент „Рим І“. Необходимо е тези правила да бъдат засилени, за да се гарантират правата на работниците, когато временно работят извън държавата на обичайното си място на работа, и за да се гарантира лоялна конкуренция между предприятията за превози.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 1 – параграф 4 – буква а
i)  буква а) се заличава;
i)  буква а) се заменя със следното:
a)  предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, по-малка от 2,4 тона;
aа)  предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, под 3,5 тона, които извършват изключително превози на национално равнище;
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 1 – параграф 4 – буква б – алинея 2
Всеки автомобилен превоз, за който не се получава възнаграждение и който не създава приходи, като превоз на хора за благотворителни или за изцяло лични цели, се счита за превоз с нетърговска цел;“;
Всеки автомобилен превоз, чиято цел не е да генерира печалба за водача или за други лица, например когато услугата се предоставя с благотворителна или филантропска цел, се счита за превоз с нетърговска цел;
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 1 – параграф 6
б)  добавя се следният параграф 6:
заличава се
„6. Член 3, параграф 1, букви б) и г) и членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се прилагат към предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона.
Държавите членки могат обаче:
a)  да изискват от тези предприятия да прилагат някои или всички разпоредби, посочени в първа алинея;
б)  да намалят ограничението, посочено в първа алинея, за всички или за някои категории автомобилни превози.“;
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква а
„а) да разполага с помещения, в които да държи основните си търговски документи, по-специално своите търговски договори, счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, трудови договори, документи за периодите на управление на превозното средство и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при проверки за спазване на условията, предвидени в настоящия регламент;“;
„а) да разполага с подходящи помещения, съразмерни на дейностите на предприятието, в които да може да има достъп до оригиналите на своите основни търговски документи, в електронен или във всякакъв друг формат, по-специално своите търговски договори, счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, трудови договори, документи за социално осигуряване, документи, съдържащи данни за каботажните превози, командироването на работници и документи за периодите на управление на превозното средство и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при проверки за спазване на условията, предвидени в настоящия регламент;“;
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  добавя се следната буква:
„aа) посочените в буква б) превозни средства извършват в рамките на договор за превоз най-малко едно натоварване или едно разтоварване на товари на всеки четири седмици в държавата членка на установяване;“;
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква в
„в) да извършва действително и постоянно своите административни и търговски дейности с подходящото административно оборудване и съоръжения в помещенията, разположени в съответната държава членка;“;
„в) да извършва действително и постоянно своите административни и търговски дейности с подходящото оборудване и съоръжения в посочените в буква а) помещения, разположени в съответната държава членка;“;
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква г
„г) да управлява превозите, извършвани с превозните средства, посочени в буква б), с подходящото техническо оборудване, разположено в съответната държава членка;“;
„г) да управлява действително и непрекъснато превозите, извършвани с превозните средства, посочени в буква б), с подходящото техническо оборудване, разположено в съответната държава членка;“;
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква е (нова)
га)  добавя се следната буква е):
„е) да има ясна връзка между осъществяваните транспортни дейности и държавата членка на установяване, оперативен център и достъп до достатъчно на брой места за паркиране с цел редовно използване от превозните средства, посочени в буква б);“;
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г б (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква ж (нова)
гб)  добавя се следната буква ж):
„ж) да назначава и наема водачи съгласно правото, приложимо за трудовите договори на тази държава членка;“;
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г в (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква з (нова)
гв)  добавя се следната буква з):
„з) да се гарантира, че предприятието е мястото, където или от което работниците обичайно извършват своята работа, в съответствие с Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета1a и/или Римската конвенция.
_______________________
Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (OВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).“
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iii
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 6 – алинея 3 – буква б
iii)  в трета алинея, буква б) се добавят следните подточки xi) и xii):
iii)  в трета алинея, буква б) се добавят следните подточки xi), xii) и xiii):
„xi) командироването на работници;
„xi) командироването на работници;
„xii) приложимото право към договорните задължения.“;
„xii) приложимото право към договорните задължения;
xiii)  каботажен превоз.“;
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 6 – параграф 2 а – алинея 2 – буква б
б)  определя степента на сериозност на нарушенията в зависимост от вероятността те да предизвикат опасност от смъртни случаи или тежки наранявания и да нарушат конкуренцията на пазара на автомобилните превози включително чрез влошаване на условията на труд на транспортните работници;
б)  определя степента на сериозност на нарушенията в зависимост от вероятността те да предизвикат опасност от смъртни случаи или тежки наранявания или да нарушат конкуренцията на пазара на автомобилните превози включително чрез влошаване на условията на труд на транспортните работници;
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 7 – параграф 1 – алинея 1
„За да бъде изпълнено изискването, предвидено в член 3, параграф 1, буква в), дадено предприятие трябва неизменно да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. Предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 EUR, когато се използва само едно превозно средство, и на 5 000 EUR за всяко следващо използвано превозно средство. Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, доказват чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполагат със собствен капитал, възлизащ най-малко на 1 800 EUR, когато използват само едно превозно средство, и на 900 EUR за всяко следващо използвано превозно средство.“;
„За да бъде изпълнено изискването, предвидено в член 3, параграф 1, буква в), дадено предприятие трябва неизменно да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. Предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 EUR, когато се използва само едно превозно средство, на 5 000 EUR за всяко следващо използвано превозно средство с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, над 3,5 тона, и на 900 EUR за всяко следващо превозно средство с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона. Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, доказват чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполагат със собствен капитал, възлизащ най-малко на 1 800 EUR, когато използват само едно превозно средство, и на 900 EUR за всяко следващо използвано превозно средство.“;
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 7 – параграф 2 – алинея 1
2.  Чрез дерогация от параграф 1 при липса на заверени годишни счетоводни отчети компетентният орган се съгласява предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение, като например банкова гаранция, документ, издаден от финансова институция, учредяващ достъп до кредит на името на предприятието, или друг обвързващ документ, доказващ, че предприятието разполага със сумите, посочени в параграф 1, първа алинея.“;
2.  Чрез дерогация от параграф 1 при липса на заверени годишни счетоводни отчети компетентният орган се съгласява предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение, като например банкова гаранция или застраховка, включително застраховка за професионална отговорност от една или повече банки или други финансови институции, в това число застрахователни дружества, или друг обвързващ документ, който предоставя солидарно гаранция за предприятието по отношение на сумите, посочени в параграф 1, първа алинея.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 8 – параграф 5
(5a)  в член 8 параграф 5 се заменя със следното:
Държавите членки могат да насърчават преминаването през периодично обучение на интервал от 10 години по темите, изброени в приложение I, за да се гарантира, че ръководителите на транспортната дейност са запознати с новостите в сектора.
Държавите членки могат да насърчават преминаването през периодично обучение на интервал от три години по темите, изброени в приложение I, за да се гарантира, че лицето или лицата, посочени в параграф 1, са достатъчно запознати с новостите в сектора.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 12 – параграф 2 – алинея 2
(8)  в член 12, параграф 2 втората алинея се заличава;
(8)  в член 12, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:
„Държавите членки извършват проверки най-малко на всеки три години, за да проверят дали предприятията отговарят на изискванията, предвидени в член 3.“;
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 14 – параграф 2
(10a)   Член 14, параграф 2 се заменя със следното:
2.  Освен ако и докато не бъдат предприети мерки за възстановяване на правата съгласно съответните разпоредби на националното право, посоченото в член 8, параграф 8 удостоверение за професионална компетентност на ръководител на транспортната дейност, обявен за неспособен да ръководи транспортна дейност, става невалидно във всички други държави членки.
2.  Освен ако и докато не бъдат предприети мерки за възстановяване на правата в съответствие с приложимите разпоредби на националното право, посоченото в член 8, параграф 8 удостоверение за професионална компетентност на ръководител на транспортната дейност, обявен за неспособен да ръководи транспортна дейност, става невалидно във всички други държави членки. Комисията изготвя списък с мерките за възстановяване на правата, които водят до възстановяване на добрата репутация.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2 – буква в
-ia)  буква в) се заменя със следния текст:
в)  имена на ръководителите на транспортната дейност, определени като изпълняващи условията за добра репутация и професионална компетентност, или, когато е целесъобразно, името на законния представител;
в)  имена на ръководителите на транспортната дейност, определени като изпълняващи изискванията, посочени в член 3, във връзка с добра репутация и професионална компетентност, или, когато е целесъобразно, името на законния представител;
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2 – буква з
з)  брой на служителите;
з)  брой на лицата, наети в предприятието през последната календарна година;
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2 – буква й a (нова)
iа)  добавя се следната буква йа):
йа)   трудови договори на международни водачи през последните шест месеца;
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2 – алинея 2
Държавите членки могат да решат дали да съхраняват в отделни регистри данните, посочени в първа алинея, букви д) — й). В такъв случай всички компетентни органи на въпросната държава членка имат пряк достъп или достъп при поискване до съответните данни. Поисканата информация се предоставя в срок от пет работни дни след получаване на искането. Данните, посочени в първа алинея, букви а) — г), са публично достъпни съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни.
Данните, посочени в първа алинея, букви а) — г), са публично достъпни съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2 – алинея 3
Във всеки случай органи, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в първа алинея, букви д) — й), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.;
Органи, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в първа алинея, букви д) — й), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а) – подточка ii)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2
„Държавите членки могат да решат дали да съхраняват в отделни регистри данните, посочени в първа алинея, букви д) — й). В такъв случай всички компетентни органи на въпросната държава членка имат пряк достъп или достъп при поискване до съответните данни. Поисканата информация се предоставя в срок от пет работни дни след получаване на искането. Данните, посочени в първа алинея, букви а) — г), са публично достъпни съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни.
„Държавите членки могат да решат дали да съхраняват в отделни регистри данните, посочени в първа алинея, букви д)—й). В такъв случай всички компетентни органи на въпросната държава членка имат пряк достъп или достъп при поискване до съответните данни. Поисканата информация се предоставя в срок от пет работни дни след получаване на искането. Данните, посочени в първа алинея, букви а)—г), са публично достъпни съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни.
Във всеки случай органи, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в първа алинея, букви д) — й), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.“;
Във всеки случай органи, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в първа алинея, букви д)—й), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.
За целите на член 14а от Регламент (ЕО) № 1072/2009, данните, посочени в буква й), се предоставят при поискване на изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители.“;
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 5
ба)  параграф 5 се заменя със следното:
5.  Без да се засягат параграфи 1 и 2, държавите-членки вземат всички необходими мерки за осигуряване на взаимно свързване и достъп до националните електронни регистри в Общността чрез националните звена за контакт, определени в член 18. В срок до 31 декември 2012 г. се осигурява достъп и взаимно свързване чрез национални звена за контакт, така че компетентен орган в която и да е държава-членка да може да извършва справки в националния електронен регистър на всяка държава-членка.
„5. С цел повишаване на ефективността на трансграничното осигуряване на изпълнението, държавите членки гарантират, че националните електронни регистри са взаимосвързани и оперативно съвместими в целия Съюз посредством Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/480 на Комисията, така че данните, посочени в параграф 2, да са пряко достъпни за всички компетентни правоприлагащи органи и контролни органи на всички държави членки в реално време.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б б (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 6
бб)  параграф 6 се заменя със следното:
6.  Общите правила относно прилагането на параграф 5, като формат на обменяните данни, технически процедури за електронна справка в националните електронни регистри на други държави-членки и насърчаване на оперативната съвместимост на тези регистри с други свързани бази данни, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 25, параграф 2, за първи път преди 31 декември 2010 г. Тези общи правила определят органа, който е отговорен за достъпа, по-нататъшното използване и актуализиране на данните след предоставяне на достъп до данните, и за тази цел включват правила относно регистрирането и проследяването на данните.
„6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за установяване и актуализиране на общи правила, които да гарантират, че националните електронни регистри са изцяло взаимосвързани и оперативно съвместими по такъв начин, че компетентен или контролен орган в която и да е държава членка има възможност за пряк достъп в реално време до националния електронен регистър на всяка държава членка, както е посочено в параграф 5. Тези общи правила включват правила относно формата на обменяните данни, техническите процедури за електронна справка в националните електронни регистри на други държави членки и оперативната съвместимост на тези регистри, както и конкретни правила относно достъпа, регистрирането и проследяването на данните.“;

Изменение 149
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 1
1.  Държавите членки определят национално звено за контакт, което да отговаря за обмена на информация с останалите държави членки относно прилагането на настоящия регламент. Държавите членки съобщават на Комисията наименованията и адресите на своите национални звена за контакт до 31 декември 2018 г. Комисията съставя списък с всички звена за контакт и го предава на държавите членки. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията всички промени във връзка със звената за контакт.
1.  Компетентните органи на държавите членки си сътрудничат тясно помежду си и си предоставят своевременно взаимна помощ и всяка друга полезна информация, за да се улесни прилагането и осигуряването на изпълнението на настоящия регламент.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 1 а (нов)
1 а.  За целите на параграф 1 административното сътрудничество, предвидено в настоящия член, се осъществява посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета, която предоставя възможност на всички оператори да подават данни на своя собствен език.
__________________
Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 3
3.  Държавите членки отговарят на исканията на информация от всички компетентни органи на другите държави членки и когато е необходимо, извършват проверки, инспекции и разследвания относно спазването на изискването, установено в член 3, параграф 1, буква а), от автомобилните превозвачи, установени на тяхна територия. Исканията на информация от компетентните органи на държавите членки са обосновани. За тази цел исканията включват надеждни индикации за евентуални нарушения на член 3, параграф 1, буква а).
3.  Държавите членки отговарят на исканията на информация от всички компетентни органи на другите държави членки и извършват проверки, инспекции и разследвания относно спазването на изискването, установено в член 3, параграф 1, буква а), от автомобилните превозвачи, установени на тяхна територия. Исканията за информация от компетентните органи на държавите членки са надлежно обосновани и разяснени. За тази цел исканията включват надеждни индикации за евентуални нарушения на член 3, параграф 1, буква а).
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 4
4.  Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок до десет работни дни. Запитващата държава членка допълнително обосновава искането. Когато това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка.
4.  Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок до пет работни дни. Запитващата държава членка допълнително обосновава искането. Когато това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка.
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 5
5.  Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане на информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок до десет работни дни, като посочва причините. Съответните държави членки провеждат обсъждане помежду си с оглед намиране на решение за всички възникнали затруднения.
5.  Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане на информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок до пет работни дни, като обосновава надлежно това затруднение или невъзможност. Съответните държави членки си сътрудничат помежду си с оглед намиране на решение за всички възникнали затруднения. В случай на евентуални трайни проблеми при обмена на информация или постоянен отказ за предоставяне на информация без надлежна обосновка, Комисията, след като бъде информирана и след консултация със съответната държава членка, може да предприеме всички необходими мерки за коригиране на положението.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 6
6.  В отговор на искания съгласно параграф 3 държавите членки предоставят исканата информация и извършват необходимите проверки, инспекции и разследвания в срок от двадесет и пет работни дни от получаването на искането, освен ако са информирали запитващата държава членка, че искането не е достатъчно обосновано или че не е възможно да бъде изпълнено, или за затруднения в съответствие с параграфи 4 и 5.
6.  В отговор на искания съгласно параграф 3 държавите членки предоставят исканата информация и извършват необходимите проверки, инспекции и разследвания в срок от петнадесет работни дни от получаването на искането, освен ако по взаимно съгласие между заинтересованите държави членки не е договорен друг срок или освен ако те не са информирали запитващата държава членка, че искането не е достатъчно обосновано или че не е възможно да бъде изпълнено, или за затруднения в съответствие с параграфи 4 и 5, и не е намерено разрешение за тези затруднения.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 а (нов)
12а)  вмъква се следният член 18a:
„Член 18a
Съпътстващи мерки
1.  Държавите членки предприемат съпътстващи мерки, за да разработват, улесняват и насърчават обмените между длъжностните лица, отговарящи за административното сътрудничество и за оказването на взаимопомощ между държавите членки, както и служителите, отговарящи за наблюдението на спазването и за осигуряването на изпълнението на приложимите разпоредби на настоящия регламент.
2.  Комисията предоставя техническа и друга подкрепа с цел допълнително подобряване на административното сътрудничество и повишаване на взаимното доверие между държавите членки, включително чрез насърчаване на обмена на длъжностни лица и съвместни програми за обучение, както и чрез разработване, улесняване и насърчаване на инициативи за разпространение на най-добрите практики. Комисията може, без да се засягат прерогативите на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура, да използва наличните инструменти за финансиране с цел допълнително засилване на изграждането на капацитет и на административното сътрудничество между държавите членки.
3.  Държавите членки създават програма за партньорски проверки, в която следва да участват всички компетентни правоприлагащи органи, като се осигурява подходяща ротация на проверяващите и на проверяваните компетентни правоприлагащи органи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези програми на всеки две години, като част от доклада за дейността на компетентните органи, посочен в член 26.“;
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 3 – уводна част
3.  Всяка година държавите членки изготвят доклад за използването на тяхна територия на моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона и го представят на Комисията до 30 юни на годината след края на отчетния период. Този доклад включва:
3.  Всяка година държавите членки изготвят доклад за използването на моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват международни превози и които са установени на тяхна територия, и го представят на Комисията до 30 юни на годината след края на отчетния период. Този доклад включва:
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 3 – буква a
a)  броя на предприятията, на които са издадени разрешения да упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона;
a)  броя на предприятията, на които са издадени разрешения да упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват международни превози;
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
(Член 26 – параграф 3 – буква б
б)  броя на превозните средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, регистрирани в държавата членка през всяка календарна година;
б)  очаквания дял на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5  тона, с които се извършват международни превози, регистрирани в държавата членка през всяка календарна година;
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 3 – буква в
в)  общия брой на превозните средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, регистрирани в държавата членка към 31 декември всяка година;
в)  общия брой на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват международни превози, регистрирани в държавата членка към 31 декември всяка година;
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 3 – буква г
г)  очаквания дял на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или съставите от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона от общата дейност по автомобилни превози на всички превозни средства, регистрирани в държавата членка, разделен на вътрешни, международни и каботажни превози.
г)  очаквания дял на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, както и тези с маса под 2,4 тона от общата дейност по автомобилни превози на всички превозни средства, регистрирани в държавата членка, разделен на вътрешни, международни и каботажни превози.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 4
4.  Въз основа на информацията, събрана от Комисията по параграф 3, и на допълнителни доказателства най-късно до 31 декември 2024 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за развитието на общия брой моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, с които се извършват вътрешни и международни автомобилни превози. Въз основа на този доклад тя преразглежда дали е необходимо да се предложат допълнителни мерки.
4.  Въз основа на информацията, събрана от Комисията по параграф 3, и на допълнителни доказателства най-късно до 31 декември 2024 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за развитието на общия брой моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват автомобилни превози. Въз основа на този доклад тя преразглежда дали е необходимо да се предложат допълнителни мерки.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 5
5.  Всяка година държавите членки докладват на Комисията за исканията, които са изпратили съгласно член 18, параграфи 3 и 4, за отговорите, получени от другите държави членки, и за действията, които са предприели въз основа на представената информация.“;
5.  Всяка година държавите членки докладват на Комисията за исканията, които са изпратили съгласно член 18, за отговорите, получени от другите държави членки, и за действията, които са предприели въз основа на представената информация.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 5 a (нов)
(16a)  Добавя се следният параграф 5а:
„5a. Въз основа на информацията, събрана от Комисията съгласно параграф 5, и на допълнителни данни, Комисията представя не по-късно от 31 декември 2020 г. подробен доклад до Европейския парламент и до Съвета относно степента на административно сътрудничество между държавите членки, евентуалните пропуски в това отношение и възможните начини за подобряване на сътрудничеството. Въз основа на този доклад тя преценява дали е необходимо да бъдат предложени допълнителни мерки.“.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)
(1a)  в член 1, параграф 1 се добавя следната алинея:
„Сроковете, посочени в член 8, параграф 2 и в член 8, параграф 2а от настоящия регламент, се прилагат и за входящия или изходящия автомобилен превоз на товари като начален и/или краен етап от маршрут при комбиниран транспорт съгласно Директива 92/106/ЕИО на Съвета.“
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 1 – параграф 2
(1б)  Член 1, параграф 2 се заменя със следното:
2.  В случай на превоз от държава членка до трета държава и обратно настоящият регламент се прилага за частта от пътуването на територията на всяка държава членка на транзитно преминаване. Той не се прилага за частта от пътуването на територията на държавата членка, където е извършено натоварването или разтоварването, докато не бъде сключено съответното споразумение между Общността и съответната трета държава.
‘2. В случай на превоз от държава членка до трета държава и обратно настоящият регламент се прилага за частта от пътуването на територията на всяка държава членка на транзитно преминаване. Това транзитно пътуване обаче се изключва от прилагането на Директивата относно командироването на работници. Той не се прилага за частта от пътуването на територията на държавата членка, където е извършено натоварването или разтоварването, докато не бъде сключено съответното споразумение между Общността и съответната трета държава.“
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 1 – параграф 5 – буква в
(1в)  в параграф 5 буква в) се заменя със следното:
в)  превоз на товари с моторни превозни средства, чиято максимално допустима маса в натоварено състояние, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона;
в)  превоз на товари с моторни превозни средства, чиято максимално допустима маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, е под 2,4 тона;
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква аa (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 2 – точка 7 а (нова)
(аа)  Добавя се следната буква:
7a.  „транзитно преминаване“ означава пътуване с товар на превозно средство през една или повече държави членки или трети държави, при което мястото на отпътуване и мястото на пристигане не са в съответните държави членки или трети държави.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 4 – параграф 1 – буква б а (нова)
-a)  в параграф 1 се добавя следната буква:
бa)  изпълнява международен превоз с превозно средство, оборудвано с интелигентен тахограф, съгласно посоченото в член 3 и в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета.“
__________________
Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 8 – параграф 2
2.  След доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз от друга държава членка или от трета държава в приемаща държава членка, на посочените в параграф 1 превозвачи на товари се разрешава да извършват каботажни превози в приемащата държава членка или в съседни държави членки с едно и също превозно средство или — в случай на състав от превозни средства — с моторното превозно средство от състава. Последното разтоварване по време на каботажен превоз се извършва в срок от 5 дни от последното разтоварване в приемащата държава членка по време на входящия международен превоз.;
2.  След доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз от друга държава членка или от трета държава в приемаща държава членка, на посочените в параграф 1 превозвачи на товари се разрешава да извършват каботажни превози в приемащата държава членка с едно и също превозно средство или – в случай на състав от превозни средства – с моторното превозно средство от състава. Последното разтоварване по време на каботажен превоз се извършва в срок от три дни от последното разтоварване в приемащата държава членка по време на входящия международен превоз, при условие че това е предвидено в договор за извършване на превози;
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 8 – параграф 2 а (нов)
aа)  вмъква се следният параграф:
‘2a. След изтичането на тридневния срок, посочен в параграф 2, на превозвачите на товари не се разрешава да извършват каботажни превози в същата приемаща държава членка със същото превозно средство или – в случай на състав от превозни средства – с моторното превозно средство от състава в срок от 60 часа след завръщането си в държавата членка на установяване на превозвача на товари и докато не извършат нов международен превоз, започващ от държавата членка на установяване на съответното предприятие.“
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 8 – параграф 4 а
4a.  Доказателствата, посочени в параграф 3, се представят или предават на оправомощения инспектор на приемащата държава членка при поискване и по време на пътната проверка. Те могат да бъдат представени или предадени по електронен път с помощта на подлежащ на редактиране структуриран формат, който може да се ползва директно за съхранение или обработка от компютър, като например eCMR.* По време на пътната проверка на водача се дава възможност да се свърже с централното управление, ръководителя на транспортната дейност или всяко друго лице или субект, които могат да предоставят доказателствата, посочени в параграф 3.
4a.  Доказателствата, посочени в параграф 3, се представят или предават на оправомощения инспектор на приемащата държава членка при поискване и по време на пътната проверка. Държавите членки приемат, че тези доказателства се представят или изпращат по електронен път, като се използва позволяващ редактиране структуриран формат, който може да се използва непосредствено за съхраняване и компютърна обработка, като например електронна товарителница съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (еCMR). По време на пътната проверка на водача се дава възможност да се свърже с централното управление, ръководителя на транспортната дейност или всяко друго лице или субект, които могат да предоставят доказателствата, посочени в параграф 3.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 9 – алинея 1 – буква д a (нова)
(5a)  В член 9, параграф 1 се добавя следната буква:
„да) заплащането и платения годишен отпуск, както е посочено в член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
__________________
Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).“
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 а – заглавие
Проверки
Интелигентно осигуряване на изпълнението
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 a – параграф 1
1.  Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че от 1 януари 2020 г. за всяка календарна година да се проверяват най-малко 2 % от всички каботажни превози, извършвани на нейна територия. Държавите членки увеличават този процент на най-малко 3 % от 1 януари 2022 г. Базата за изчисляване на този процент е общата дейност по каботажни превози в държавата членка, изразена в тонове за километър, през година t-2, както е отчетена от Евростат.
1.  С цел по-нататъшно осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в настоящата глава, държавите членки гарантират, че се прилага съгласувана национална стратегия за осигуряване на изпълнението на тяхна територия. Тази стратегия се съсредоточава върху предприятията с висока степен на риск, посочени в член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
__________________
Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 а – параграф 1 a (нов)
1а.  Всяка държава членка гарантира, че проверките, предвидени в член 2 от Директива 2006/22/ЕО, включват, когато е приложимо, проверка на каботажните превози.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 а – параграф 2 a (нов)
2а.  За целите на параграф 2 държавите членки имат достъп но съответната информация и данни, които са записани, обработени или съхранявани от интелигентните тахографи, посочени в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014, както и електронните документи за транспорт, като например електронните товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (еCMR).
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 2 а – параграф 10 б (нов)
2b.  Държавите членки предоставят достъп до тези данни единствено на компетентните органи, оправомощени да проверяват за нарушения на правните актове, посочени в настоящия регламент. Държавите членки уведомяват Комисията относно данните за връзка на всички компетентни органи на тяхна територия, за които са определили да разполагат с достъп до посочените данни. В срок до [ХХХ] Комисията съставя списък с всички компетентни органи и го предава на държавите членки. Държавите членки съобщават незабавно всички последващи изменения на този списък.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 а – параграф 2 в (нов)
2c.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14б, определящи характеристиките на данните, до които държавите членки имат достъп, условията за тяхното използване и техническите спецификации за тяхното предаване или за достъпа до тях, като се посочва по-специално:
a)  подробен списък с информацията и данните, до които националните компетентни органи имат достъп, което включва най-малко датата и мястото на преминаване на границата, операциите по товарене или разтоварване, регистрационния номер на превозното средство и данните на водача;
б)  правата за достъп на компетентните органи, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на компетентните органи, вида на достъпа и целта, за която се използват данните;
в)  техническите спецификации за предаване на или достъп до данните, посочени в буква а), включително, когато е приложимо, максималния срок, за който се пазят данните, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на данните.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 а – параграф 2 г (нов)
2г.  Всички лични данни, посочени в настоящия член, са предмет на достъп или се съхраняват за срок, не по-дълъг от строго необходимия за целите, за които са били събрани данните или за които те се обработват допълнително. Когато тези данни вече не са необходими за съответните цели, те се унищожават.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 a – параграф 3
3.  Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки на каботажните превози най-малко три пъти в годината. Такива проверки се извършват едновременно от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на автомобилните превози, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Националните звена за контакт, определени съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета ****, обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.
3.  Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки на каботажните превози най-малко три пъти в годината, като те може да съвпадат с проверките, извършвани в съответствие с член 5 от Директива 2006/22/ЕО. Такива проверки се извършват едновременно от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на автомобилните превози, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Държавите членки обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 14 a – параграф 1
Държавите членки предвиждат санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на глави II и III, когато те съзнателно възлагат транспортни услуги, при чието предоставяне се извършват нарушения на настоящия регламент.
Държавите членки предвиждат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на глави II и III, когато те знаят или логично би следвало да знаят, че при предоставянето на възложените от тях транспортни услуги се извършват нарушения на настоящия регламент.
Когато изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители възлагат транспортни услуги на предприятия за превози с ниска степен на риск, както е посочено в член 9 от Директива 2006/22/ЕО, те не носят отговорност за санкции за нарушения, освен ако не се докаже, че те действително за знаели за съответните нарушения.
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 17 – параграф 3
3.  Най-късно до 31 януари всяка година държавите членки информират Комисията за броя на проверките на каботажните превози, извършени през предходната календарна година в съответствие с член 10а. Тази информация включва броя на проверените превозни средства и броя на проверените тонове за километър.“;
3.  Не по-късно от ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки изпращат на Комисията своите национални стратегии за осигуряване на изпълнението, приети в съответствие с член 10а. Най-късно до 31 януари всяка година държавите членки информират Комисията за действията по осигуряване на изпълнението, извършени през предходната календарна година в съответствие с член 10а, включително, когато е целесъобразно, броя на извършените проверки. Тази информация включва броя на проверените превозни средства и броя на проверените тонове за километър;
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 17 – параграф 3 а (нов)
3а.  До края на 2022 г. Комисията изготвя доклад относно състоянието на пазара на автомобилни превози в Съюза. Докладът съдържа анализ на пазарната конюнктура, включително оценка на ефективността на проверките и развитието на условията за наемане на работа в професията.

(1) ОВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 38.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация