Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0123(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0204/2018

Předložené texty :

A8-0204/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Vysvětlení hlasování
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0341

Přijaté texty
PDF 264kWORD 75k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel Předběžné znění
Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0281),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0169/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. ledna 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. února 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0204/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Nestanoví-li vnitrostátní předpisy jinak, pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě se dosud nevztahují na podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které nepřesahují uvedenou hranici. Počet takových podniků provozujících vnitrostátní i mezinárodní přepravu se zvyšuje. V důsledku toho se několik členských států rozhodlo na tyto podniky uplatňovat pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. Pro zajištění minimální úrovně profesionalizace odvětví používajícího vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, by na základě společných pravidel, a tudíž za účelem sbližování podmínek hospodářské soutěže všech podnikatelů, toto ustanovení mělo být zrušeno a požadavky týkající se řádného a trvalého usazení a finanční způsobilosti by měly být povinné.
(2)  Nestanoví-li vnitrostátní předpisy jinak, pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě se dosud nevztahují na podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost včetně hmotnosti přípojného vozidla nepřesahuje 3,5 tuny. Počet takových podniků se zvyšuje. V důsledku toho se několik členských států rozhodlo na tyto podniky uplatňovat pravidla pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě stanovená nařízením (ES) č. 1071/2009. Ve snaze zabránit vzniku možných mezer a pro zajištění minimální úrovně profesionalizace odvětví používajícího motorová vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tuny, v mezinárodní dopravě na základě společných pravidel, a tudíž za účelem sbližování podmínek hospodářské soutěže všech podnikatelů, je třeba uplatňovat požadavky pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě stejně, přičemž je třeba zabránit neúměrné administrativní zátěži. Jelikož se toto nařízení vztahuje pouze na podniky, které přepravují zboží pro cizí potřebu, podniků provádějících přepravu vlastního nákladu se toto ustanovení netýká.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Ve svém posouzení dopadů Komise odhaduje, že úspory pro podniky by se v období 2020–2035 měly pohybovat v rozmezí 2,7–5,2 miliardy EUR.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Je nezbytné zajistit, aby podnikatelé v silniční dopravě usazení v členském státě byli v tomto státě skutečně a nepřetržitě přítomni a aby odtud vykonávali svoji činnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na zkušenost je nezbytné upřesnit ustanovení o řádném a trvalém usazení.
(4)  Aby bylo možno bojovat proti jevu tzv. „společností s fiktivním sídlem“ a zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné podmínky na vnitřním trhu, jsou nezbytná jasnější kritéria pro usazení, intenzivnější dohled a prosazování práva a zlepšení spolupráce mezi členskými státy. Podnikatelé v silniční dopravě usazení v členském státě by měli být v tomto státě skutečně a nepřetržitě přítomni a skutečně odtud vykonávat svoji přepravní činnost a vyvíjet zásadní aktivity. Z tohoto důvodu a ohledem na zkušenost je nezbytné upřesnit a zpřísnit ustanovení o řádném a trvalém usazení, přičemž však nesmí docházet k nepřiměřené administrativní zátěži.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Jelikož závažná porušení pravidel Unie pro vysílání pracovníků a závažná porušení práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit trh silniční nákladní dopravy i sociální ochranu pracovníků, měla by být doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování dobré pověsti.
(7)  Jelikož závažná porušení pravidel Unie pro vysílání pracovníků, kabotáž a závažná porušení práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy mohou výrazně ovlivnit trh silniční nákladní dopravy i sociální ochranu pracovníků, měla by být doplněna k bodům, k nimž se přihlíží při posuzování dobré pověsti.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, které nepřesahují uvedenou hranici, by měly mít minimální úroveň finanční způsobilosti, aby se zajistilo, že mají prostředky na to, aby činnost vykonávaly stabilně a dlouhodobě. Avšak vzhledem k tomu, že dotyčná činnost je obecně omezeného rozsahu, související požadavky by měly být méně přísné než u podnikatelů, kteří používají vozidla nebo jízdní soupravy přesahující uvedenou hranici.
(10)  Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost včetně hmotnosti přípojného vozidla je od 2,4 do 3,5 tuny, a které působí v mezinárodní přepravě, by měly mít minimální úroveň finanční způsobilosti, aby se zajistilo, že mají prostředky na to, aby činnost vykonávaly stabilně a dlouhodobě. Avšak vzhledem k tomu, že činnost prováděná těmito vozidly je obecně omezeného rozsahu, související požadavky by měly být méně přísné než u podnikatelů, kteří používají vozidla nebo jízdní soupravy přesahující uvedenou hranici.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Informace o podnikatelích v silniční dopravě obsažené ve vnitrostátních elektronických rejstřících by měly být co nejúplnější, aby umožňovaly vnitrostátním orgánům odpovědným za prosazování příslušných pravidel získat dostatečný přehled o vyšetřovaných podnikatelích. Lepší vnitrostátní a přeshraniční prosazování ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 by měly umožnit zejména informace o státní poznávací značce vozidel, které mají podnikatelé k dispozici, informace o počtu pracovníků, které zaměstnávají, jejich stupeň rizika a základní finanční údaje. Pravidla týkající se vnitrostátních elektronických rejstříků by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
(11)  Informace o podnikatelích v silniční dopravě obsažené ve vnitrostátních elektronických rejstřících by měly být úplné a aktuální, aby umožňovaly vnitrostátním orgánům odpovědným za prosazování příslušných pravidel získat dostatečný přehled o vyšetřovaných podnikatelích. Lepší vnitrostátní a přeshraniční prosazování ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 a dalších relevantních právních předpisů Unie by měly umožnit zejména informace o státní poznávací značce vozidel, které mají podnikatelé k dispozici, informace o počtu pracovníků, které zaměstnávají, a o jejich stupni rizika. Navíc v zájmu toho, aby měli úředníci donucovacích orgánů, včetně těch, kteří provádějí silniční kontroly, jasný a úplný přehled o podnikatelích v silniční dopravě, které kontrolují, měli by mít přímý přístup v reálném čase ke všem relevantním informacím. Proto by měly být vnitrostátní elektronické rejstříky skutečně interoperabilní a k údajům v nich obsaženým by měli mít přímý přístup v reálném čase všichni k tomu oprávnění úředníci donucovacích orgánů všech členských států. Pravidla týkající se vnitrostátních elektronických rejstříků by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Pravidla pro vnitrostátní dopravu, kterou dočasně provozuje podnikatel v silniční nákladní dopravě – nerezident v hostitelském členském státě („kabotáž“), by měla být jasná, jednoduchá a snadno vymahatelná a zároveň by měla obecně zachovat dosud dosaženou míru liberalizace.
(13)  Pravidla pro vnitrostátní dopravu, kterou dočasně provozuje podnikatel v silniční nákladní dopravě – nerezident v hostitelském členském státě („kabotáž“), by měla být jasná, jednoduchá a snadno vymahatelná.
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Za tímto účelem a s cílem usnadnit kontroly a odstranit nejistotu by se mělo zrušit omezení počtu kabotážních přeprav v návaznosti na mezinárodní přepravu a měl by se snížit počet dní, během nichž může být kabotáž prováděna.
(14)  Aby nedocházelo k jízdám prázdných vozidel, měla by být povolena kabotáž v hostitelském členském státě, ovšem za zvláštních podmínek. Za tímto účelem a s cílem usnadnit kontroly a odstranit nejistotu by se mělo zrušit omezení počtu kabotážních přeprav v návaznosti na mezinárodní přepravu a měl by se snížit počet dní, během nichž může být kabotáž prováděna.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  S cílem zamezit provádění kabotáže systematickým způsobem, což by mohlo vést ke vzniku trvalé nebo nepřetržité činnosti, která narušuje vnitrostátní trh, by měla být zkrácena doba, po kterou je možno v jednom hostitelském členském státě provádět kabotáž. Kromě toho by nemělo být dopravcům povoleno provádět nové kabotážní operace v tomtéž hostitelském státě v určitém časovém údob,í a dokud neuskuteční novou mezinárodní přepravu z členského státu, kde je daný podnik usazen. Tímto ustanovením není dotčeno provádění operací mezinárodní přepravy.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Měl by být upřesněn způsob, jak podnikatelé v silniční dopravě mohou prokázat dodržení pravidel kabotáže. Jedním z takových způsobů by mělo být používání a předávání elektronických údajů o dopravě, čímž by se zjednodušilo předkládání relevantních důkazů i to, jak s nimi mohou příslušné orgány nakládat. Formát využívaný k tomuto účelu by měl zajišťovat věrohodnost a pravost informací. Vzhledem k nárůstu používání účinné elektronické výměny informací v oblasti dopravy a logistiky je důležité zajistit soudržnost v regulačních rámcích a ustanoveních zabývajících se zjednodušením administrativních postupů.
(15)  Účinné a účelné prosazování příslušných předpisů je nezbytným předpokladem spravedlivé hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Zásadní je další digitalizace nástrojů prosazování právních předpisů, aby se uvolnila kapacita donucovacích orgánů, snížila se zbytečná administrativní zátěž pro podnikatele v mezinárodní přepravě, zejména pro malé a střední podniky, a podařilo se lépe zacílit na vysoce rizikové podnikatele v přepravě a odhalit podvodné praktiky. Ve snaze o dematerializaci přepravních dokladů by se mělo v budoucnu stát pravidlem používání elektronických dokladů, zejména elektronických nákladních listů uvedených v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (eCMR). Měl by být upřesněn způsob, jak podnikatelé v silniční dopravě mohou prokázat dodržení pravidel kabotáže. Jedním z takových způsobů by mělo být používání a předávání elektronických údajů o dopravě, čímž by se zjednodušilo předkládání relevantních důkazů i to, jak s nimi mohou příslušné orgány nakládat. Formát využívaný k tomuto účelu by měl zajišťovat věrohodnost a pravost informací. Vzhledem k nárůstu používání účinné elektronické výměny informací v oblasti dopravy a logistiky je důležité zajistit soudržnost v regulačních rámcích a ustanoveních zabývajících se zjednodušením administrativních postupů.
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Urychlené zavedení inteligentního tachografu má prvořadý význam, protože umožní donucovacím orgánům provádějícím silniční kontroly rychlejší a účinnější odhalování porušení předpisů a odchylek, což by mělo vést k lepšímu prosazování tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Na dopravní podniky se vztahují pravidla mezinárodní přepravy a jako takové tyto podniky nesou následky případného porušení předpisů, kterého se dopustí. Aby se však předešlo zneužívání podniky, které objednávají přepravní služby u podnikatelů v silniční nákladní dopravě, měly by členské státy rovněž upravit sankce pro přepravce spediční firmy, jestliže vědomě objednají přepravní služby, které porušují ustanovení nařízení (ES) č. 1072/2009.
(16)  Na dopravní podniky se vztahují pravidla mezinárodní přepravy a jako takové tyto podniky nesou následky případného porušení předpisů, kterého se dopustí. Aby se však předešlo zneužívání podniky, které objednávají přepravní služby u podnikatelů v silniční nákladní dopravě, měly by členské státy rovněž upravit sankce pro odesílatele, přepravce, spediční firmy, dodavatele a subdodavatele, pokud si jsou vědomi toho, že přepravní služby, které objednávají, porušují ustanovení nařízení (ES) č. 1072/2009. Pokud podniky, které si nechávají smluvně zajišťovat přepravní služby, objednávají tyto služby u přepravních společností s nízkým stupněm rizika, měla by být snížena jejich odpovědnost.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)   Navrhovaný Evropský orgán pro pracovní záležitosti [...] má podporovat a usnadňovat spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými vnitrostátními orgány v zájmu účinného prosazování příslušných právních předpisů Unie. Při podpoře a usnadňování prosazování tohoto nařízení může hrát tento orgán důležitou roli v tom, že bude napomáhat výměně informací mezi příslušnými orgány, podporovat členské státy při budování kapacit prostřednictvím výměny zaměstnanců a odborného vzdělávání a pomáhat členským státům při organizování koordinovaných kontrol. To by posílilo vzájemnou důvěru mezi členskými státy, zlepšilo účinnou spolupráci mezi příslušnými orgány a pomohlo při boji proti podvodům a zneužívání platných pravidel.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)
(16b)   Právní předpisy v oblasti silniční dopravy by měly být posíleny, aby se zajistilo řádné uplatňování a prosazování nařízení ŘÍM I tak, aby pracovní smlouvy odrážely obvyklé místo výkonu práce zaměstnanců. Nařízení ŘÍM I doplňují základní pravidla nařízení (ES) č. 1071/2009 určená k boji proti společnostem s fiktivním sídlem a k zajištění řádných kritérií pro usazení společností, která s tímto nařízením přímo souvisejí. Tato pravidla je třeba zpřísnit, aby byla zaručena práva zaměstnanců, kteří dočasně pracují mimo svou zemi, kde mají obvyklé zaměstnaní, a aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž mezi podniky v odvětví dopravy.
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod i
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 1 – odst. 4 – písm. a
i)  písmeno a) se zrušuje;
i)  písmeno a) se nahrazuje tímto:
a)  podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost včetně hmotnosti přípojného vozidla je nižší než 2,4 tuny;
aa)  podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost včetně hmotnosti přípojného vozidla je nižší než 3,5 tuny provozující výlučně vnitrostátní přepravu;
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod ii
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 1 – odst. 4 – písm. b – odst. 2
Silniční přeprava, za kterou není přijata žádná odměna a která nevytváří příjem, jako je přeprava osob pro charitativní účely nebo k čistě soukromým účelům, se považuje za přepravu výlučně pro nekomerční účely;
Silniční přeprava, jejímž účelem není vytvářet zisk pro řidiče nebo jiné osoby, jako je poskytování této služby z charitativních důvodů nebo filantropických pohnutek, se považuje za přepravu výlučně pro nekomerční účely;
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 1 – odst. 6
b)  doplňuje se nový odstavec 6, který zní:
vypouští se
„6. Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 se nevztahují na podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny.
Členské státy však mohou:
a)  vyžadovat, aby tyto podniky uplatňovaly některá nebo všechna ustanovení uvedená v prvním pododstavci;
b)  snížit hranici uvedenou v prvním pododstavci pro všechny nebo některé kategorie silniční dopravy.“
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
„a) mít prostory, v nichž uchovává svou klíčovou podnikovou dokumentaci, zejména své obchodní smlouvy, účetní doklady, doklady o vedení zaměstnanců, pracovní smlouvy, doklady obsahující údaje týkající se doby řízení a doby odpočinku a všechny ostatní doklady, k nimž musí mít příslušný orgán přístup k ověření, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením;
„a) mít odpovídající prostory, přiměřené činnostem daného podniku, v nichž má přístup k originálům své klíčové podnikové dokumentace, ať již v elektronické nebo v jiné podobě, zejména ke svým obchodním smlouvám, účetním dokladům, dokladům o vedení zaměstnanců, pracovním smlouvám, dokladům k sociálnímu zabezpečení, dokladům obsahujícím údaje týkající se kabotáže, vysílání pracovníků a doby řízení a doby odpočinku a všem ostatním dokladům, k nimž musí mít příslušný orgán přístup k ověření, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením;
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  vkládá se nový bod, který zní:
„aa) vozidla uvedená v písmenu b) provádět v rámci přepravní smlouvy nejméně jednu nakládku nebo jednu vykládku zboží každé čtyři týdny v členském státě usazení.
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
„c) účinně a nepřetržitě vykonávat s vhodnými administrativními prostředky a zařízením administrativní a obchodní činnost v prostorách umístěných v tomto členském státě;
„c) účinně a nepřetržitě vykonávat s vhodnými prostředky a zařízením administrativní a obchodní činnost v prostorách uvedených v písmenu a) umístěných v tomto členském státě;
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d
„d) řídit dopravu vykonávanou vozidly uvedenými v písmeně b), a to s příslušným technickým vybavením nacházejícím se v tomto členském státě;
„d) účinně a nepřetržitě řídit dopravu vykonávanou s použitím vozidel uvedených v písmeně b), a to s příslušným technickým vybavením nacházejícím se v tomto členském státě;
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f (nové)
da)  doplňuje se nové písmeno f), které zní:
„f) mít jasnou vazbu mezi prováděnou přepravou a členským státem usazení, operační středisko a přístup k dostatečnému počtu parkovacích stání, která budou pravidelně využívat vozidla uvedená v písmeně b).
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d b (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g (nové)
db)  doplňuje se nové písmeno g), které zní:
„g) přijímat a zaměstnávat řidiče na základě pracovně-právních předpisů daného členského státu;“;
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d c (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 5 – odst. 1 – písm. h (nové)
dc)  doplňuje se nové písmeno h), které zní:
„h) zajistit, aby usazení bylo místem, v němž nebo z nějž pracovník obvykle vykonává svoji práci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/20081a nebo Římské úmluvy.
_______________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4. 7. 2008, s. 6).
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – písm. iii
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 6 – pododstavec 3 – písm. b
iii)  v písmenu b) třetího pododstavce se doplňují nové body xi) xii), které zní:
iii)  v písmenu b) třetího pododstavce se doplňují nové body xi), xii) a xiii), které zní:
„xi) vysílání zaměstnanců;
„xi) vysílání zaměstnanců;
xii)  práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy.“
xii)  práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy;
xiii)  kabotáže.“;
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 6 – odst. 2 a – pododstavec 2 – písm. b
b)  určí stupeň závažnosti porušení podle jejich schopnosti vyvolat riziko smrtelných nebo vážných zranění a narušit hospodářskou soutěž na trhu silniční dopravy, a to i zhoršením pracovních podmínek pracovníků v dopravě;
b)  určí stupeň závažnosti porušení podle jejich schopnosti vyvolat riziko smrtelných nebo vážných zranění nebo narušit hospodářskou soutěž na trhu silniční dopravy, a to i zhoršením pracovních podmínek pracovníků v dopravě;
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1
„Pro účely splnění požadavku stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik v průběhu ročního účetního období trvale schopen dostát svým finančním závazkům. Podnik na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokáže, že každým rokem disponuje vlastním kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo. Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokážou, že každým rokem disponují vlastním kapitálem ve výši nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané vozidlo.“
„Pro účely splnění požadavku stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik v průběhu ročního účetního období trvale schopen dostát svým finančním závazkům. Podnik na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokáže, že každým rokem disponuje vlastním kapitálem ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo s největší přípustnou hmotností včetně hmotnosti přípojného vozidla přesahující 3,5 tuny a 900 EUR na každé další užívané vozidlo s největší přípustnou hmotností včetně hmotnosti přípojného vozidla mezi 2,4 a 3,5 tuny. Podniky, které vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tuny, na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokážou, že každým rokem disponují vlastním kapitálem ve výši nejméně 1 800 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 900 EUR na každé další užívané vozidlo.
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Odchylně od odstavce 1 v případě, že ověřená roční účetní závěrka není k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, aby podnik prokázal svoji finanční způsobilost potvrzením, například bankovním zárukou, dokumentem vystaveným finančním ústavem, na jehož základě je získán přístup k úvěru na jméno podniku, nebo jiným závazným dokumentem prokazujícím, že podnik disponuje částkami ve výši uvedené v odst. 1 prvním pododstavci.;
2.  Odchylně od odstavce 1 v případě, že ověřená roční účetní závěrka není k dispozici, příslušný orgán souhlasí s tím, aby podnik prokázal svoji finanční způsobilost potvrzením, například bankovní zárukou nebo pojištěním, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání poskytnutého jednou nebo více bankami nebo jinými finančními institucemi včetně pojišťoven, nebo jiným závazným dokumentem, který představuje společnou a nerozdílnou záruku za podnik, pokud jde o částky ve výši uvedené v odst. 1 prvním pododstavci.
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 8 – odst. 5
5a)  v článku 8 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
Členské státy mohou podporovat pravidelnou odbornou přípravu v oborech uvedených v příloze v desetiletých intervalech, aby byli odpovědní zástupci pro dopravu informování o vývoji v daném odvětví.
Členské státy mohou podporovat pravidelnou odbornou přípravu v oborech uvedených v příloze I v tříletých intervalech, aby byla osoba nebo osoby uvedené v odstavci 1 dostatečně informovány o vývoji v daném odvětví.
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2
8)  v čl. 12 odst. 2 se zrušuje druhý pododstavec;
8)  v čl. 12 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Členské státy provádějí kontroly alespoň každé tři roky s cílem ověřit, zda podniky plní požadavky stanovené v článku 3.“;
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 14 – odst. 2
10a)   V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Do přijetí případného rehabilitačního opatření v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy pozbývá osvědčení o odborné způsobilosti, uvedené v čl. 8 odst. 8, odpovědného zástupce pro dopravu, který byl prohlášen za nezpůsobilého, platnosti ve všech členských státech.
2.  Do přijetí případného rehabilitačního opatření v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy pozbývá osvědčení o odborné způsobilosti, uvedené v čl. 8 odst. 8, odpovědného zástupce pro dopravu, který byl prohlášen za nezpůsobilého, platnosti ve všech členských státech. Komise sestaví seznam rehabilitačních opatření, která povedou k opětovnému získání dobré pověsti.
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod -i a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c
-ia)  písmeno c) se nahrazuje tímto:
c)  jména odpovědných zástupců pro dopravu určených pro splnění podmínek dobré pověsti a odborné způsobilosti a případně i jméno zákonného zástupce;
c)  jména odpovědných zástupců pro dopravu určených pro splnění požadavků uvedených v článku 3 a týkajících se dobré pověsti a odborné způsobilosti a případně i jméno zákonného zástupce;
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – písm. h
h)  počet zaměstnanců;
h)  počet osob zaměstnaných v daném podniku za poslední kalendářní rok;
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod i a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – písm. j a (nové)
ia)  vkládá se písmeno ja), které zní:
ja)   pracovní smlouvy mezinárodních řidičů z posledních šesti měsíců.
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod ii
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2
Členské státy se mohou rozhodnout uchovávat údaje uvedené v prvním pododstavci písm. e) až j) v oddělených rejstřících. V tom případě se příslušné údaje poskytují na žádost nebo se přímo zpřístupňují všem příslušným orgánům dotyčného členského státu. Požadované informace se poskytují do pěti pracovních dnů po obdržení žádosti. Údaje uvedené v prvním pododstavci písm. a) až d) jsou veřejně přístupné v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
Údaje uvedené v prvním pododstavci písm. a) až d) jsou veřejně přístupné v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod ii
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 3
V každém případě se údaje uvedené v prvním pododstavci písm. e) až j) zpřístupňují jiným než příslušným orgánům pouze v případě, že jsou tyto orgány řádně oprávněné provádět kontroly a ukládat sankce v oblasti silniční dopravy a že jsou jejich úředníci pod přísahou nebo jsou jiným způsobem zavázáni formální povinností zachovávat mlčenlivost.;
Údaje uvedené v prvním pododstavci písm. e) až j) se zpřístupňují jiným než příslušným orgánům pouze v případě, že jsou tyto orgány řádně oprávněné provádět kontroly a ukládat sankce v oblasti silniční dopravy a že jsou jejich úředníci pod přísahou nebo jsou jiným způsobem zavázáni formální povinností zachovávat mlčenlivost.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a – bod ii
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Článek 16 – odst. 2
„Členské státy se mohou rozhodnout uchovávat údaje uvedené v prvním pododstavci písm. e) až j) v oddělených rejstřících. V tom případě se příslušné údaje poskytují na žádost nebo se přímo zpřístupňují všem příslušným orgánům dotyčného členského státu. Požadované informace se poskytují do pěti pracovních dnů po obdržení žádosti. Údaje uvedené v prvním pododstavci písm. a) až d) jsou veřejně přístupné v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
„Členské státy se mohou rozhodnout uchovávat údaje uvedené v prvním pododstavci písm. e) až j) v oddělených rejstřících. V tom případě se příslušné údaje poskytují na žádost nebo se přímo zpřístupňují všem příslušným orgánům dotyčného členského státu. Požadované informace se poskytují do pěti pracovních dnů po obdržení žádosti. Údaje uvedené v prvním pododstavci písm. a) až d) jsou veřejně přístupné v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
V každém případě se údaje uvedené v prvním pododstavci písm. e) až j) zpřístupňují jiným než příslušným orgánům pouze v případě, že jsou tyto orgány řádně oprávněné provádět kontroly a ukládat sankce v oblasti silniční dopravy a že jsou jejich úředníci pod přísahou nebo jsou jiným způsobem zavázáni formální povinností zachovávat mlčenlivost.
V každém případě se údaje uvedené v prvním pododstavci písm. e) až j) zpřístupňují jiným než příslušným orgánům pouze v případě, že jsou tyto orgány řádně oprávněné provádět kontroly a ukládat sankce v oblasti silniční dopravy a že jsou jejich úředníci pod přísahou nebo jsou jiným způsobem zavázáni formální povinností zachovávat mlčenlivost.
Pro účely článku 14a nařízení (ES) č. 1072/2009 se údaje uvedené v písmenu j) poskytují na žádost odesílatelům, spedičním firmám, dodavatelům a subdodavatelům.“;
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 5
ba)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:
5.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění propojení a přístupu k vnitrostátním elektronickým rejstříkům v celém Společenství prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst vymezených v článku 18. Přístupnost prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst a propojení se zajistí nejpozději do 31. prosince 2012, a to tak, aby příslušný orgán kteréhokoli členského státu mohl nahlížet do vnitrostátních elektronických rejstříků všech členských států.
„5. S cílem zvýšit účinnost přeshraničního prosazování právních předpisů členské státy zajistí propojení a interoperabilitu elektronických rejstříků v celé Unii pomocí systému evropských rejstříků podniků silniční dopravy (ERRU) uvedeného v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/480, aby tak k údajům uvedeným v odstavci 2 měly přímý přístup v reálném čase všechny příslušné donucovací orgány a kontrolní subjekty všech členských států.“;
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b b (nové)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 16 – odst. 6
6.  Společná pravidla týkající se provádění odstavce 5, jako je formát vyměňovaných údajů, technické postupy pro nahlížení do vnitrostátních elektronických rejstříků ostatních členských států prostřednictvím elektronického rozhraní a podpora interoperability těchto rejstříků s ostatními příslušnými databázemi, přijme Komise poradním postupem podle čl. 25 odst. 2 a poprvé před 31. prosincem 2010. Tato společná pravidla určí orgán, který odpovídá za zpřístupnění údajů a jejich další využívání a aktualizaci po zpřístupnění, a za tímto účelem zahrnou i pravidla o zápisu a sledování údajů.
„6. Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 24a akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví a aktualizuje společná pravidla s cílem zajistit, aby byly vnitrostátní elektronické rejstříky plně propojené a interoperabilní, aby tak příslušný orgán nebo kontrolní subjekt v kterémkoli členském státě měl přímý přístup v reálném čase do vnitrostátního elektronického rejstříku kteréhokoli členského státu, jak se stanoví v odstavci 5. Tato společná pravidla zahrnou pravidla týkající se formátu vyměňovaných údajů, technických postupů pro nahlížení do vnitrostátních elektronických rejstříků ostatních členských států prostřednictvím elektronického rozhraní a interoperability těchto rejstříků, jakož i zvláštní pravidla o přístupu k údajům, zápisu a sledování údajů.“;
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 1
1.  Každý členský stát určí národní kontaktní místo pověřené výměnou informací o provádění tohoto nařízení s ostatními členskými státy. Členské státy sdělí Komisi názevadresu příslušného kontaktního místa nejpozději do 31. prosince 2018. Komise sestaví seznam všech vnitrostátních kontaktních místrozešle jej členským státům. Členské státy Komisi ihned informují o případných změnách týkajících se kontaktních míst.
1.  Příslušné orgány členských států úzce spolupracují a pohotově si poskytují vzájemnou pomocjakékoli jiné relevantní informace, aby se usnadnilo uplatňováníprosazování tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)
1a.  Pro účely odstavce 1 se správní spolupráce, která je stanovena v tomto článku, provádí prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (systém IMI), který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/20121a a umožňuje všem podnikatelům poskytovat údaje ve svých vlastních jazycích.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o systému IMI“), (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 3
3.  Členské státy odpoví na žádosti o informace od všech příslušných orgánů jiných členských států a v případě potřeby provedou kontroly, inspekce a vyšetřování dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 písm. a) podnikateli v silniční dopravě usazenými na jejich území. Žádosti o informace od příslušných orgánů členských států musí být odůvodněné. Za tímto účelem žádosti obsahují důvěryhodné údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 písm. a).
3.  Členské státy odpoví na žádosti o informace od všech příslušných orgánů jiných členských států a provedou kontroly, inspekce a vyšetřování dodržování požadavku podle čl. 3 odst. 1 písm. a) podnikateli v silniční dopravě usazenými na jejich území. Žádosti o informace od příslušných orgánů členských států musí být opodstatněné a řádně odůvodněné. Za tímto účelem žádosti obsahují důvěryhodné údaje o případných porušeních čl. 3 odst. 1 písm. a).
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 4
4.  Domnívá-li se dožádaný členský stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, informuje o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě deseti pracovních dnů. Dožadující členský stát žádost dále doloží. Není-li toto možné, žádost může být členským státem zamítnuta.
4.  Domnívá-li se dožádaný členský stát, že žádost je odůvodněná nedostatečně, informuje o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě pěti pracovních dnů. Dožadující členský stát žádost dále doloží. Není-li toto možné, žádost může být členským státem zamítnuta.
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 5
5.  Je-li vyřízení žádosti o informace nebo provedení kontrol, inspekcí či vyšetřování obtížné nebo nemožné, informuje dotyčný členský stát o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě deseti pracovních dnů s uvedením důvodů. Dotčené členské státy spolu projednají nalezení řešení každého nadneseného problému.
5.  Je-li vyřízení žádosti o informace nebo provedení kontrol, inspekcí či vyšetřování obtížné nebo nemožné, informuje dotyčný členský stát o této skutečnosti dožadující členský stát ve lhůtě pěti pracovních dnů a řádně tuto obtížnost nebo nemožnost odůvodní. Dotčené členské státy spolupracují na nalezení řešení každého nadneseného problému. Při přetrvávání problémů v oblasti výměny informací nebo při trvalém odmítání poskytnout informace bez řádného odůvodnění může Komise poté, co o tom byla informována a provedla konzultace s dotčenými členskými státy, přijmout veškerá nezbytná opatření k nápravě situace.
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 18 – odst. 6
6.  V odpovědi na žádosti podle odstavce 3 členské státy předloží požadované informace a provedou požadované kontroly, inspekce a vyšetřování do dvaceti pěti pracovních dnů od obdržení žádosti, pokud neinformovaly dožadující členský stát, že žádost je podle odstavců 4 a 5 nedostatečně odůvodněná nebo její splnění není možné nebo je obtížné.
6.  V odpovědi na žádosti podle odstavce 3 členské státy předloží požadované informace a provedou požadované kontroly, inspekce a vyšetřování do patnácti pracovních dnů od obdržení žádosti, pokud se dotčené členské státy vzájemně nedohodly na jiné lhůtě nebo pokud neinformovaly dožadující členský stát, že žádost je podle odstavců 4 a 5 nedostatečně odůvodněná nebo její splnění není možné nebo je obtížné a tyto obtíže se nepodařilo vyřešit.
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Článek 18 a (nový)
12a)  vkládá se nový článek 18a, který zní:
„Článek 18a
Doprovodná opatření
1.  Členské státy přijmou doprovodná opatření za účelem rozvoje, usnadnění a podpory výměn mezi úředníky odpovědnými za správní spolupráci a vzájemnou pomoc mezi členskými státy, jakož i mezi úředníky odpovědnými za kontrolu dodržování a prosazování platných pravidel tohoto nařízení.
2.  Komise poskytne technickou a jinou podporu za účelem dalšího zlepšení správní spolupráce a posílení vzájemné důvěry členských států, a to mj. prostřednictvím podpory výměn zaměstnanců a společných programů odborné přípravy, jakož i prostřednictvím rozvoje, usnadnění a podpory iniciativ v oblasti osvědčených postupů. Komise může využít dostupných nástrojů financování s cílem dále posílit budování kapacit a správní spolupráci členských států, aniž by tím byly dotčeny výsady Evropského parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.
3.  Členské státy vytvoří program vzájemných hodnocení, na němž se budou podílet všechny příslušné donucovací orgány a který zajistí vhodnou rotaci jak přezkumných, tak i kontrolovaných příslušných donucovacích orgánů. Členské státy informují Komisi o těchto programech každé dva roky v rámci zprávy o činnosti příslušných orgánů uvedené v článku 26.“;
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 3 – návětí
3.  Každý rok členské státy vypracují zprávu o používání motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tun, nebo jízdních souprav, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tun, na svém území a tuto zprávu předloží Komisi nejpozději do 30. června roku následujícího po skončení vykazovaného období. Tato zpráva zahrnuje:
3.  Každý rok členské státy vypracují zprávu o používání motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tuny a která jsou používána v mezinárodní dopravě a registrována na jejich území, a tuto zprávu předloží Komisi nejpozději do 30. června roku následujícího po skončení vykazovaného období. Tato zpráva zahrnuje:
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 3 – písm. a
a)  počet povolení udělených podnikatelům, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny;
a)  počet povolení udělených podnikatelům, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tuny a která jsou používána v mezinárodní dopravě;
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 3 – písm. b
b)  počet vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, registrovaných v členském státě každý kalendářní rok;
b)  počet motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tuny, používaných v mezinárodní dopravě a registrovaných v členském státě každý kalendářní rok;
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 3 – písm. c
c)  celkový počet vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, registrovaných v členském státě každý rok k 31. prosinci;
c)  celkový počet motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tuny, používaných v mezinárodní dopravě a registrovaných v členském státě každý rok k 31. prosinci;
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 3 – písm. d
d)  odhadovaný podíl motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdních souprav, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, na celkové činnosti v silniční dopravě všech vozidel registrovaných v členském státě, v členění podle vnitrostátní a mezinárodní dopravy a kabotáže.
d)  odhadovaný podíl motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5 tuny, i vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost je nižší než 2,4 tuny, na celkové činnosti v silniční dopravě všech vozidel registrovaných v členském státě, v členění podle vnitrostátní a mezinárodní dopravy a kabotáže.
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 4
4.  Na základě informací shromážděných Komisí podle odstavce 3 a na základě dalších důkazů Komise nejpozději do 31. prosince 2024 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vývoji celkového počtu motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, nebo jízdních souprav, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, používaných ve vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravě. Na základě této zprávy znovu posoudí, zda je nezbytné navrhnout další opatření.
4.  Na základě informací shromážděných Komisí podle odstavce 3 a na základě dalších důkazů Komise nejpozději do 31. prosince 2024 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vývoji celkového počtu motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně hmotnosti přípojného vozidla, je 2,4–3,5tuny, používaných v mezinárodní silniční dopravě. Na základě této zprávy znovu posoudí, zda je nezbytné navrhnout další opatření.
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 5
5.  Každý rok členské státy podají Komisi zprávu o žádostech, které podaly na základě čl. 18 odst. 3 a 4, o odpovědích, které obdržely od ostatních členských států, a o opatřeních, která přijaly na základě poskytnutých informací.;
5.  Každý rok členské státy podají Komisi zprávu o žádostech, které podaly na základě článku 18, o odpovědích, které obdržely od ostatních členských států, a o opatřeních, která přijaly na základě poskytnutých informací.
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 26 – odst. 5 a (nový)
16a)  doplňuje se nový odstavec 5a, který zní:
„5a. Na základě informací shromážděných Komisí podle odstavce 5 a na základě dalších důkazů Komise nejpozději do 31. prosince 2020 předloží Evropskému parlamentu a Radě podrobnou zprávu o rozsahu správní spolupráce členských států, o případných nedostatcích v tomto ohledu a o možných způsobech, jak tuto spolupráci zlepšit. Na základě této zprávy posoudí, zda je nezbytné navrhnout další opatření.“.
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)
1a)  v čl. 1 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:
„Lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 a čl. 8 odst. 2a tohoto nařízení se vztahují rovněž na silniční přepravu dováženého nebo vyváženého zboží uskutečňovanou jako vnitrostátní počáteční nebo vnitrostátní závěrečný úsek kombinované dopravy podle ustanovení směrnice Rady 92/106/EHS.“
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 1 – odst. 2
1b)  v článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  V případě přepravy z členského státu do třetí země a naopak se toto nařízení vztahuje na část jízdy provedenou průjezdem přes území jakéhokoli členského státu. Nepoužije se na část jízdy provedenou na území členského státu nakládky nebo vykládky, pokud není uzavřena nezbytná dohoda mezi Společenstvím a danou třetí zemí.
„2. V případě přepravy z členského státu do třetí země a naopak se toto nařízení vztahuje na část jízdy provedenou průjezdem přes území jakéhokoli členského státu. Tato část jízdy provedená průjezdem je však vyloučena z působnosti směrnice o vysílání pracovníků. Nepoužije se na část jízdy provedenou na území členského státu nakládky nebo vykládky, pokud není uzavřena nezbytná dohoda mezi Společenstvím a danou třetí zemí.“
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 1 – odst. 5 – písm. c
1c)  v odstavci 5 se písmeno c) nahrazuje tímto:
c)  přeprava nákladu vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně největší přípustné hmotnosti přípojného vozidla, nepřesahuje 3,5 t;
c)  přeprava nákladu vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně největší přípustné hmotnosti přípojného vozidla, je nižší než 2,4 t;
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. aa) (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 2 – bod 7 a (nový)
aa)  doplňuje se nový bod, který zní:
7a)  „průjezdem“ jízda vozidla s nákladem jedním či více členskými státy nebo jednou či více třetími zeměmi, při které výchozí a cílové místo neleží v těchto členských státech nebo třetích zemích.
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. - a (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)
-a)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„ba) provádí mezinárodní přepravu vozidly vybavenými inteligentními tachografy podle článku 3 a kapitoly II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/20141a.“
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2
2.  Podnikatelé v silniční nákladní dopravě uvedení v odstavci 1 jsou oprávněni v návaznosti na mezinárodní přepravu nákladu z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž motorovým vozidlem, kabotáž v hostitelském členském státě nebo v sousedících členských státech. K poslední vykládce v rámci kabotáže musí dojít do pěti dnů od poslední vykládky v hostitelském členském státě navazující na mezinárodní přepravu.
2.  Podnikatelé v silniční nákladní dopravě uvedení v odstavci 1 jsou oprávněni v návaznosti na mezinárodní přepravu nákladu z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž motorovým vozidlem, kabotáž v hostitelském členském státě. K poslední vykládce v rámci kabotáže musí dojít do tří dnů od poslední vykládky v hostitelském členském státě navazující na mezinárodní přepravu a v souladu s příslušnou smlouvou o přepravě;
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)
aa)  vkládá se nový odstavec, který zní:
„2a. Po skončení třídenního období uvedeného v odstavci 2 nesmějí podnikatelé v silniční nákladní dopravě provádět s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s motorovým vozidlem této soupravy, kabotážní činnosti v témže hostitelském členském státě do 60 hodin od návratu do členského státu, v němž je daný podnikatel v silniční nákladní dopravě usazen, a dokud neuskuteční novou mezinárodní přepravu z členského státu, kde je daný podnik usazen.“
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 8 – odst. 4 a
4a.  Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží nebo předají oprávněnému kontrolorovi hostitelského členského státu na žádost a během silniční kontroly. Mohou být předloženy nebo předány elektronicky s použitím upravitelného strukturovaného formátu, který lze přímo používat k ukládání a zpracování počítačem, například elektronického nákladního listu eCMR.* Během silniční kontroly může řidič kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, který může poskytnout důkazy uvedené v odstavci 3.
4a.  Důkazy uvedené v odstavci 3 se předloží nebo předají oprávněnému kontrolorovi hostitelského členského státu na žádost a během silniční kontroly. Členské státy přijmou tyto důkazy předložené nebo předané v elektronické podobě s použitím upravitelného strukturovaného formátu, který lze přímo používat k ukládání a zpracování počítačem, jako např. elektronický nákladní list uvedený v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (eCMR). Během silniční kontroly může řidič kontaktovat ústředí, odpovědného zástupce pro dopravu nebo jinou osobu či subjekt, který může poskytnout důkazy uvedené v odstavci 3.
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 9 – odst. 1 – písm. e a (nové)
5a)  v čl. 9 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„ea) odměnu a délku placené dovolené za kalendářní rok, které jsou stanovené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) a c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES1a.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21. 1. 1997, s. 1).“
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – název
Kontroly
Inteligentní prosazování
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 1
1.  Každý členský stát organizuje kontroly tak, aby od 1. ledna 2020 byla v každém kalendářním roce zkontrolována nejméně 2 % všech kabotáží realizovaných na jeho území. Od 1. ledna 2022 se tento podíl zvýší nejméně na 3 %. Základem pro výpočet uvedeného podílu je celková kabotážní činnostčlenském státě v roce t-2 vyjádřená v tunokilometrech podle údajů uvedených Eurostatem.
1.  V zájmu důslednějšího prosazování povinností uvedených v této kapitole členské státy zajistí, aby se na jejich území uplatňovala ucelená národní strategie prosazování práva. Tato strategie se zaměří na dopravce s vysokým hodnocením rizika, jak je uvedenočlánku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES1a.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 1 a (nový)
1a.  Každý členský stát zajistí, aby kontroly stanovené v článku 2 směrnice 2006/22/ES ve vhodných případech zahrnovaly kontrolu kabotážních činností.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 2 a (nový)
2a.  Pro účely odstavce 2 mají členské státy přístup k relevantním informacím a údajům zaznamenaným, zpracovaným nebo uloženým v inteligentních tachografech uvedených v kapitole II nařízení (EU) č. 165/2014 a v elektronických přepravních dokladech, jako jsou elektronické nákladní listy uvedené v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (eCMR).
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 2 b (nový)
2b.  Členské státy poskytnou přístup k těmto údajům pouze příslušným orgánům, které jsou oprávněny kontrolovat porušení právních aktů uvedená v tomto nařízení. Členské státy oznámí Komisi kontaktní údaje všech příslušných orgánů na svém území, které určily jako orgány s přístupem k těmto údajům. Do [XXX] sestaví Komise seznam všech příslušných orgánů a předá jej členským státům. Členské státy neprodleně oznámí případné následné změny tohoto seznamu.
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 2 c (nový)
2c.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b, kterými stanoví vlastnosti údajů, k nimž mají mít členské státy přístup, podmínky jejich použití a technické specifikace jejich přenosu nebo přístupu k nim, obsahující zejména:
a)  podrobný seznam informací a údajů, k nimž mají mít příslušné orgány členských států přístup, zahrnující přinejmenším čas a místo překročení hranice, činnosti nakládky a vykládky, registrační značku vozidla a údaje o řidiči;
b)  práva přístupu příslušných orgánů, která budou v případě potřeby rozlišena podle druhu příslušných orgánů, druhu přístupu a účelu využití údajů;
c)  technické specifikace přenosu údajů uvedených v písmenu a) nebo přístupu k nim, případně včetně maximální doby uchovávání těchto údajů, rozlišených ve vhodných případech podle druhu.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 2 d (nový)
2d.  Veškeré osobní údaje uvedené v tomto článku nesmějí být přístupny ani uchovávány déle, než je nezbytné pro účely, ke kterým byly údaje shromážděny nebo ke kterým jsou dále zpracovávány. Jakmile již nejsou údaje pro tyto účely zapotřebí, jsou zničeny.
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 10 a – odst. 3
3.  Členské státy nejméně třikrát za rok provedou vzájemně koordinované silniční kontroly kabotáže. Tyto kontroly provádějí zároveň vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování příslušných pravidel v oblasti silniční dopravy z nejméně dvou členských států, přičemž každý z těchto orgánů tak činí na svém vlastním území. Národní kontaktní místa určená podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** si vyměňují informace o počtu a druhu porušení zjištěných po provedení vzájemně koordinovaných silničních kontrol.
3.  Členské státy nejméně třikrát za rok provedou vzájemně koordinované silniční kontroly kabotáže, které mohou probíhat současně s kontrolami prováděnými podle článku 5 směrnice 2006/22/ES. Tyto kontroly provádějí zároveň vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování příslušných pravidel v oblasti silniční dopravy z nejméně dvou členských států, přičemž každý z těchto orgánů tak činí na svém vlastním území. Členské státy si vyměňují informace o počtu a druhu porušení zjištěných po provedení vzájemně koordinovaných silničních kontrol.
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 14 a – odst. 1
Členské státy stanoví sankce pro odesílatele, spediční firmy, dodavatele a subdodavatele za nedodržení kapitol II a III, kteří vědomě objednají přepravní služby, které porušují toto nařízení.
Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržení kapitol II a III pro odesílatele, spediční firmy, dodavatele a subdodavatele, kteří věděli nebo měli vědět, že přepravní služby, které objednávají, porušují toto nařízení.
Pokud odesílatelé, spediční firmy, dodavatelé a subdodavatelé objednají přepravní služby u podniku silniční dopravy s nízkou mírou rizika podle článku 9 směrnice 2006/22/ES, nenesou odpovědnost za porušení tohoto nařízení, není-li prokázáno, že o porušení věděli.
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 17 – odst. 3
3.  Nejpozději do 31. ledna každého roku uvědomí členské státy Komisi o počtu kontrol kabotáže provedených v předchozím kalendářním roce podle článku 10a. Tyto poskytnuté informace zahrnují počet zkontrolovaných vozidel a počet zkontrolovaných tunokilometrů.
3.  Svou národní strategii prosazování práva přijatou podle článku 10a předloží členské státy Komisi nejpozději do ... [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost]. Nejpozději do 31. ledna každého roku uvědomí členské státy Komisi o operacích v oblasti prosazování práva provedených v předchozím kalendářním roce podle článku 10a, případně včetně počtu provedených kontrol. Tyto poskytnuté informace zahrnují počet zkontrolovaných vozidel a počet zkontrolovaných tunokilometrů;
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)
3a.  Komise do konce roku 2022 vypracuje zprávu o situaci na trhu Unie v oblasti silniční dopravy. Tato zpráva bude obsahovat analýzu situace na trhu včetně hodnocení účinnosti kontrol a vývoje podmínek zaměstnávání v dané profesi.

(1) Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 38.
(2) Úř. věst. C 176, 23.5.2018, s. 57.

Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění