Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0123(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0204/2018

Indgivne tekster :

A8-0204/2018

Forhandlinger :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Stemmeforklaringer
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0341

Vedtagne tekster
PDF 237kWORD 88k
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles Foreløbig udgave
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0281),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0169/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. januar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 1. februar 2018 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0204/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 110
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Medmindre andet er fastsat i national lovgivning, finder reglerne om adgang til vejtransporterhvervet indtil videre ikke anvendelse på virksomheder, der udøver godskørselserhvervet udelukkende med motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, der er aktive inden for både national og international transport, har været stigende. Derfor har en række medlemsstater besluttet også at anvende reglerne om adgang til vejtransporterhvervet som fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 på disse virksomheder. For at sikre et minimum af professionalisering af den sektor, der benytter køretøjer med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, ved hjælp af fælles regler og således sikre en indbyrdes tilnærmelse af konkurrencevilkårene for alle virksomheder bør bestemmelsen om, at denne sektor ikke er omfattet af forordningen, udgå, og kravene om et faktisk etableret og varigt forretningssted og om et tilstrækkeligt økonomisk grundlag bør gøres obligatoriske for denne sektor.
(2)  Medmindre andet er fastsat i national lovgivning, finder reglerne om adgang til vejtransporterhvervet indtil videre ikke anvendelse på virksomheder, der udøver godskørselserhvervet udelukkende med motorkøretøjer med en tilladt totalmasse inklusive påhængskøretøjer på højst 3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder har været stigende. Derfor har en række medlemsstater besluttet også at anvende reglerne om adgang til vejtransporterhvervet som fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 på disse virksomheder. For at undgå mulige smuthuller og sikre et minimum af professionalisering af den sektor, der benytter motorkøretøjer med en tilladt totalmasse inklusive påhængskøretøjer2,4-3,5 ton til international transport, ved hjælp af fælles regler og således sikre en indbyrdes tilnærmelse af konkurrencevilkårene for alle virksomheder bør kravene for udøvelse af vejtransporterhvervet gælde på ensartet vis, samtidig med at uforholdsmæssigt store administrative byrder undgås. Eftersom denne forordning kun finder anvendelse på virksomheder, der udfører godstransport for fremmed regning, er virksomheder, der udfører transporter for egen regning, ikke omfattet af denne bestemmelse.
Ændring 111
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  I sin konsekvensanalyse forudser Kommissionen besparelser for virksomheder i størrelsesordenen 2,7-5,2 mia. EUR i tidsrummet 2020-2035.
Ændring 112
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Det er nødvendigt at sikre, at udøvere af vejtransporterhvervet, der er etableret i en medlemsstat, har en reel og vedvarende tilstedeværelse i den pågældende medlemsstat og udøver deres virksomhed derfra. Derfor, og i lyset af erfaringerne, er det nødvendigt at tydeliggøre bestemmelserne om eksistensen af et faktisk etableret og varigt forretningssted.
(4)  For at bekæmpe fænomenet med såkaldte "skuffeselskaber" og sikre en fair konkurrence og lige vilkår i det indre marked er det nødvendigt med klarere kriterier for etablering, mere intensiv overvågning og håndhævelse samt bedre samarbejde mellem medlemsstaterne. Udøvere af vejtransporterhvervet, der er etableret i en medlemsstat, bør have en reel og vedvarende tilstedeværelse i den pågældende medlemsstat og faktisk udøve deres transportvirksomhed og udføre væsentlige aktiviteter derfra. Derfor, og i lyset af erfaringerne, er det nødvendigt at tydeliggøre og skærpe bestemmelserne om eksistensen af et faktisk etableret og varigt forretningssted, samtidig med at uforholdsmæssige administrative byrder undgås.
Ændring 113
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  I betragtning af, at alvorlige overtrædelser af EU-bestemmelserne om udstationering af arbejdstagere og lovvalgsreglerne for kontraktlige forpligtelser i høj grad kan påvirke markedet for godskørsel og arbejdstagernes sociale beskyttelse, bør sådanne overtrædelser føjes til de emner, der er relevante for vurderingen af opfyldelsen af vandelskravet.
(7)  I betragtning af, at alvorlige overtrædelser af EU-bestemmelserne om udstationering af arbejdstagere, cabotagekørsel og lovvalgsreglerne for kontraktlige forpligtelser i høj grad kan påvirke markedet for godskørsel og arbejdstagernes sociale beskyttelse, bør sådanne overtrædelser føjes til de emner, der er relevante for vurderingen af opfyldelsen af vandelskravet.
Ændringsforslag 114
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Virksomheder, der udøver godskørselserhvervet udelukkende med motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, bør have et økonomisk grundlag af et vist minimum for at sikre, at de har de nødvendige midler til at gennemføre deres aktiviteter på et stabilt og langsigtet grundlag. Da de pågældende aktiviteter generelt er af begrænset omfang, bør de tilsvarende krav dog være mindre vidtgående end dem, der gælder for virksomheder, der anvender køretøjer eller vogntog, som overstiger denne grænse.
(10)  Virksomheder, der udøver godskørselserhvervet udelukkende med motorkøretøjer med en tilladt totalmasse inklusive påhængskøretøjer mellem 2,4 og 3,5 ton, og som udfører international transport, bør have et økonomisk grundlag af et vist minimum for at sikre, at de har de nødvendige midler til at gennemføre deres aktiviteter på et stabilt og langsigtet grundlag. Da de aktiviteter, der udføres med disse køretøjer, generelt er af begrænset omfang, bør de tilsvarende krav dog være mindre vidtgående end dem, der gælder for virksomheder, der anvender køretøjer eller vogntog, som overstiger denne grænse.
Ændring 115
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Oplysningerne om transportvirksomhederne i de nationale elektroniske registre bør være fuldstændige som muligt, så de nationale myndigheder med ansvar for håndhævelsen af de relevante regler har et tilstrækkeligt overblik over de virksomheder, der er genstand for undersøgelse. Oplysningerne bør navnlig omfatte registreringsnumrene på de køretøjer, virksomhederne råder over, hvor mange ansatte de har, deres risikoklassificering og deres grundlæggende finansielle oplysninger for at muliggøre en bedre national og grænseoverskridende håndhævelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009. Bestemmelserne om de nationale elektroniske registre bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
(11)  Oplysningerne om transportvirksomhederne i de nationale elektroniske registre bør være fuldstændige og ajourførte, så de nationale myndigheder med ansvar for håndhævelsen af de relevante regler har et tilstrækkeligt overblik over de virksomheder, der er genstand for undersøgelse. Oplysningerne bør navnlig omfatte registreringsnumrene på de køretøjer, virksomhederne råder over, hvor mange ansatte de har, og deres risikoklassificering for at muliggøre en bedre national og grænseoverskridende håndhævelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009 samt anden relevant EU-lovgivning. For desuden at give de retshåndhævende myndigheders personale, herunder dem, der udfører vejkontroller, et klart og fuldstændigt overblik over de transportvirksomheder, der kontrolleres, bør de have adgang direkte og i realtid til alle relevante oplysninger. Derfor bør de nationale elektroniske registre være virkeligt interoperable, og dataene deri bør være tilgængelige direkte og i realtid for alle udpegede retshåndhævende embedsmænd i alle medlemsstater. Bestemmelserne om de nationale elektroniske registre bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
Ændring 116
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Bestemmelserne om national godskørsel, der udføres midlertidigt af transportvirksomheder i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende, ("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og lette at håndhæve, samtidig med at den grad af liberalisering, der hidtil er opnået, generelt bevares.
(13)  Bestemmelserne om national godskørsel, der udføres midlertidigt af transportvirksomheder i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende, ("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og lette at håndhæve.
Ændring 117
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Til dette formål og for at lette kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør begrænsningen i antallet af cabotagekørsler i tilslutning til en international transport afskaffes, mens antallet af dage, hvor der må udføres cabotagekørsel, bør reduceres.
(14)  For at undgå tomkørsel bør cabotagekørsel med specifikke begrænsninger være tilladt i værtsmedlemsstaten. Til dette formål og for at lette kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør begrænsningen i antallet af cabotagekørsler i tilslutning til en international transport afskaffes, mens antallet af dage, hvor der må udføres cabotagekørsel, bør reduceres.
Ændring 118
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
(14a)  For at forhindre, at cabotagekørsel udføres systematisk, hvilket kunne skabe en permanent eller vedvarende aktivitet, som forvrider det nationale marked, bør den periode, der er til rådighed til cabotagekørsel i én værtsmedlemsstat, reduceres. Transportvirksomheder bør desuden ikke have tilladelse til at udføre nye cabotagekørsler i samme værtsmedlemsstat inden for et bestemt tidsrum, og indtil de har foretaget en ny international transport med udgangspunkt i den medlemsstat, hvori virksomheden er etableret. Denne bestemmelse er ikke til hinder for udførelsen af internationale transporter.
Ændring 119
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Det bør præciseres, hvilke midler udøvere af vejtransporterhvervet kan benytte til at dokumentere overensstemmelse med reglerne for cabotagekørsel. Brug og overførsel af elektroniske transportoplysninger bør anerkendes som et sådant middel, som bør forenkle tilvejebringelsen af relevant dokumentation og de kompetente myndigheders behandling heraf. Formatet, der anvendes til dette formål, bør garantere oplysningernes pålidelighed og ægthed. På baggrund af den stigende anvendelse af effektiv elektronisk udveksling af information inden for transport og logistik er det vigtigt at sikre sammenhæng i de lovgivningsmæssige rammer og bestemmelser vedrørende forenkling af de administrative procedurer.
(15)  Effektiv håndhævelse af reglerne er en forudsætning for fair konkurrence på det indre marked. Yderligere digitalisering af håndhævelsesværktøjerne er afgørende for at kunne frigøre håndhævelseskapacitet, reducere unødvendige administrative byrder for internationale transportvirksomheder, navnlig for SMV'er, sætte mere målrettet ind over for højrisikable transportvirksomheder og afdække svigagtig praksis. Med henblik på at gøre transportdokumentation ikke-papirbaseret bør brugen af elektroniske dokumenter, især det elektroniske fragtbrev i henhold til konventionen om fragtaftaler ved international transport af gods ad landevej (eCMR), i fremtiden blive reglen. Det bør præciseres, hvilke midler udøvere af vejtransporterhvervet kan benytte til at dokumentere overensstemmelse med reglerne for cabotagekørsel. Brug og overførsel af elektroniske transportoplysninger bør anerkendes som et sådant middel, som bør forenkle tilvejebringelsen af relevant dokumentation og de kompetente myndigheders behandling heraf. Formatet, der anvendes til dette formål, bør garantere oplysningernes pålidelighed og ægthed. På baggrund af den stigende anvendelse af effektiv elektronisk udveksling af information inden for transport og logistik er det vigtigt at sikre sammenhæng i de lovgivningsmæssige rammer og bestemmelser vedrørende forenkling af de administrative procedurer.
Ændring 120
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
(15a)  Hurtig indførelse af den intelligente takograf er af afgørende vigtighed, da det vil gøre det muligt for de håndhævende myndigheder at foretage vejkontroller for hurtigere og mere effektivt at afdække overtrædelser og afvigelser, hvilket vil resultere i en bedre håndhævelse af denne forordning.
Ændring 121
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Bestemmelserne om international transport er rettet til transportvirksomhederne, der således må bære følgerne af eventuelle overtrædelser af reglerne. For at undgå misbrug blandt virksomheder, der køber transporttjenester af udøvere af godskørselserhvervet, bør medlemsstaterne fastsætte sanktioner over for afsendere og speditører, der bevidst afgiver ordre på transporttjenester, som indebærer overtrædelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1072/2009.
(16)  Bestemmelserne om international transport er rettet til transportvirksomhederne, der således må bære følgerne af eventuelle overtrædelser af reglerne. For at undgå misbrug blandt virksomheder, der køber transporttjenester af udøvere af godskørselserhvervet, bør medlemsstaterne fastsætte sanktioner over for befragtere, afsendere, speditører, kontrahenter og underleverandører, såfremt disse ved, at de transporttjenester, som de afgiver ordre på, indebærer overtrædelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1072/2009. Når virksomheder, der køber transporttjenester, afgiver ordre på disse tjenesteydelser ved transportvirksomheder i en lav risikoklasse, bør deres ansvar mindskes.
Ændring 122
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
(16a)   Den foreslåede Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed tager sigte på at støtte og lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem de nationale kompetente myndigheder med henblik på en effektiv håndhævelse af relevant EU-lovgivning. Ved at støtte og lette håndhævelsen af denne forordning kan myndigheden spille en vigtig rolle i forbindelse med udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, ved at støtte medlemsstaternes kapacitetsopbygning ved hjælp af udveksling af personale og uddannelse og ved at bistå medlemsstaterne med tilrettelæggelsen af samordnede kontroller. Dette vil styrke den gensidige tillid mellem medlemsstaterne, gøre samarbejdet mellem de kompetente myndigheder mere effektivt og bidrage til at bekæmpe svig og misbrug af reglerne.
Ændring 123
Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)
(16b)   Vejtransportlovgivningen bør styrkes for at sikre god anvendelse og håndhævelse af ROM I-forordningen på en sådan måde, at ansættelseskontrakter afspejler arbejdstagernes sædvanlige arbejdssted. De grundlæggende regler i forordning (EF) nr. 1071/2009, der har til formål at bekæmpe skuffeselskaber og sikre ordentlige etableringskriterier for virksomheder, supplerer og er direkte koblet til Rom I-forordningen. Det er nødvendigt at styrke disse regler for at sikre arbejdstagernes rettigheder, når de midlertidigt arbejder uden for det land, som er deres sædvanlige arbejdssted, og for at sikre fair konkurrence mellem transportvirksomhederne.
Ændring 124
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. i
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
i)  Litra a) udgår.
i)  Litra a) affattes således:
a)  virksomheder, der udøver godskørselserhvervet udelukkende med motorkøretøjer, hvis tilladte totalmasse inklusive påhængskøretøjer er lavere end 2,4 ton
aa)  virksomheder, der udøver godskørselserhvervet udelukkende med motorkøretøjer, hvis tilladte totalmasse inklusive påhængskøretøjer er lavere end 3,5 ton, og som udelukkende udfører nationale transporter
Ændring 125
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 1 – stk. 4 – litra b – stk. 2
Al transport ad vej, for hvilken der ikke modtages nogen aflønning, og som ikke skaber nogen indtægt, f.eks. personbefordring med velgørende eller rent private formål, betragtes som ikkeerhvervsmæssig transport.
Al transport ad vej, hvis formål ikke er at skabe nogen fortjeneste for føreren eller andre, f.eks. i tilfælde hvor tjenesten ydes i velgørende eller filantropisk øjemed, betragtes som ikkeerhvervsmæssig transport.
Ændring 126
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 1 – stk. 6
b)  Følgende stk. 6 tilføjes:
udgår
‘6. Artikel 3, stk. 1, litra b) og d), og artikel 4, 6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder ikke anvendelse på virksomheder, der udøver godskørselserhvervet udelukkende med motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton eller med vogntog med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton.
Medlemsstaterne kan dog:
a)  pålægge disse virksomheder at anvende nogle af eller alle de bestemmelser, der er nævnt i første afsnit
b)  sænke den grænse, der er nævnt i første afsnit, for alle eller visse vejtransportkategorier.".
Ændring 127
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 5 – stk. 1 – litra a
"a) råde over lokaler, hvor virksomhedens centrale dokumenter opbevares, navnlig alle kommercielle kontrakter, regnskaber, dokumenter vedrørende personaleforvaltning, ansættelseskontrakter, dokumenter med oplysninger om køre- og hviletid samt andre dokumenter, som den kompetente myndighed skal have adgang til for at kunne kontrollere, om kravene i denne forordning er opfyldt.".
"a) råde over passende lokaler, som står i forhold til virksomhedens aktiviteter, hvor den kan få adgang til de originale udgaver af virksomhedens centrale dokumenter i enten elektronisk eller anden form, navnlig alle kommercielle kontrakter, regnskaber, dokumenter vedrørende personaleforvaltning, ansættelseskontrakter, socialsikringsdokumenter, dokumenter med oplysninger om cabotagekørsel, udstationering og køre- og hviletid samt andre dokumenter, som den kompetente myndighed skal have adgang til for at kunne kontrollere, om kravene i denne forordning er opfyldt.".
Ændring 128
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa)  Følgende litra indsættes:
"aa) sørge for, at de i litra b) omhandlede køretøjer inden for rammerne af en transportkontrakt foretager mindst én på- eller aflæsning af gods hver fjerde uge i etableringsmedlemsstaten.".
Ændring 129
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 5 – stk. 1 – litra c
"c) effektivt og vedvarende udføre sine administrative og kommercielle aktiviteter med passende administrativt udstyr og faciliteter i lokaler beliggende i denne medlemsstat".
"c) effektivt og vedvarende udføre sine administrative og kommercielle aktiviteter med passende udstyr og faciliteter i de i litra a) omtalte lokaler beliggende i denne medlemsstat".
Ændring 130
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 5 – stk. 1 – litra d
"d) forvalte de transportaktiviteter, der udføres med de køretøjer, der henvises til i litra b), med passende teknisk udstyr, der befinder sig i denne medlemsstat".
‘(d) effektivt og vedvarende forvalte de transportaktiviteter, der udføres ved hjælp af de køretøjer, der henvises til i litra b), med passende teknisk udstyr, der befinder sig i denne medlemsstat".
Ændring 131
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra d a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 5 – stk. 1 – litra f (nyt)
da)  Følgende tilføjes som nyt litra f):
"f) have en klar forbindelse mellem de transporter, der udføres, og etableringsmedlemsstaten, et driftscenter og adgang til så mange parkeringspladser, som behøves til regelmæssig brug af de køretøjer, der henvises til i litra b)"
Ændring 132
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 5 – stk. 1 – litra g (nyt)
db)  Følgende indsættes som litra g):
"g) rekruttere og ansætte førere i henhold til den lovgivning, der gælder for ansættelseskontrakter i den pågældende medlemsstat."
Ændring 133
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 5 – stk. 1 – litra h (nyt)
dc)  Følgende indsættes som litra h):
"h) sikre, at forretningsstedet er det sted, hvor eller hvorfra arbejdstagerne sædvanligvis udfører deres arbejde i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/20081a og/eller Romkonventionen.
_______________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6)."
Ændring 134
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. iii
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 6 – afsnit 3 – litra b
iii)  I tredje afsnit, litra b), tilføjes følgende nr. xi) og xii):
iii)  I tredje afsnit, litra b), tilføjes følgende nr. xi), xii) og xiii):
"xi) udstationering af arbejdstagere
"xi) udstationering af arbejdstagere
xii)  lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser.".
xii)  lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser
xiii)  cabotagekørsel."
Ændring 135
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 6 – stk. 2 a – afsnit 2 – litra b
b)  definere grovheden af overtrædelserne i forhold til risikoen for, at de medfører alvorlig livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst, og for at de forvrider konkurrencen på markedet for vejtransport, herunder ved at underminere arbejdsvilkårene for arbejdstagerne
b)  definere grovheden af overtrædelserne i forhold til risikoen for, at de medfører alvorlig livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst, eller for at de forvrider konkurrencen på markedet for vejtransport, herunder ved at underminere arbejdsvilkårene for arbejdstagerne
Ændring 136
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1
"For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra c), skal en virksomhed på permanent basis kunne opfylde sine økonomiske forpligtelser i løbet af regnskabsåret. Virksomheden skal på grundlag af årsregnskaber, der er attesteret af en revisor eller anden autoriseret person, godtgøre, at den årligt råder over en egenkapital af en værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 EUR for hvert derudover benyttet køretøj. Virksomheder, der udøver godskørselserhvervet udelukkende med motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton eller med vogntog med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på grundlag af årsregnskaber, der er attesteret af en revisor eller anden autoriseret person, godtgøre, at de årligt råder over en egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 900 EUR for hvert derudover benyttet køretøj.".
"For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra c), skal en virksomhed på permanent basis kunne opfylde sine økonomiske forpligtelser i løbet af regnskabsåret. Virksomheden skal på grundlag af årsregnskaber, der er attesteret af en revisor eller anden autoriseret person, godtgøre, at den årligt råder over en egenkapital af en værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun benytter et enkelt køretøj, 5 000 EUR for hvert derudover benyttet køretøj med en tilladt totalmasse inklusive påhængskøretøjer på over 3,5 ton og 900 EUR for hvert derudover benyttet køretøj med en tilladt totalmasse inklusive påhængskøretøjer mellem 2,4 ton og 3,5 ton. Virksomheder, der udøver godskørselserhvervet udelukkende med motorkøretøjer med en tilladt totalmasse inklusive påhængskøretøjer mellem 2,4 og 3,5 ton skal på grundlag af årsregnskaber, der er attesteret af en revisor eller anden autoriseret person, godtgøre, at de årligt råder over en egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 900 EUR for hvert derudover benyttet køretøj.
Ændring 137
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Uanset stk. 1 accepterer den kompetente myndighed, at en virksomhed i mangel af attesterede årsregnskaber dokumenterer sit økonomiske grundlag ved hjælp af en erklæring, f.eks. en bankgaranti, et dokument udstedt af et pengeinstitut om adgang til kredit i virksomhedens navn eller et andet bindende dokument, der beviser, at virksomheden råder over de beløb, der er fastsat i stk. 1, første afsnit.".
2.  Uanset stk. 1 accepterer den kompetente myndighed, at en virksomhed i mangel af attesterede årsregnskaber dokumenterer sit økonomiske grundlag ved hjælp af en erklæring, f.eks. en bankgaranti eller en forsikring, herunder en erhvervsmæssig ansvarsforsikring, fra en eller flere banker eller andre pengeinstitutter, herunder forsikringsselskaber, eller et andet bindende dokument, der yder en selvskyldnerkaution for virksomheden for så vidt angår de beløb, der er fastsat i stk. 1, første afsnit.
Ændring 138
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 8 – stk. 5
5a)  Artikel 8, stk. 5, affattes således:
Medlemsstaterne kan tilskynde til, at der med ti års mellemrum afholdes uddannelseskurser i de fag, der er beskrevet i bilag I, for at sikre, at transportledere er orienteret om udviklingen i sektoren.
Medlemsstaterne kan tilskynde til, at der med tre års mellemrum afholdes uddannelseskurser i de fag, der er beskrevet i bilag I, for at sikre, at den eller de personer, der henvises til i stk. 1, er tilstrækkeligt orienteret om udviklingen i sektoren.
Ændring 139
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2
8)  Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, udgår.
8)  Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, affattes således:
"Medlemsstaterne skal mindst hvert tredje år kontrollere, at virksomhederne fortsat opfylder kravene i artikel 3."
Ændring 140
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 14 – stk. 2
10a)   Artikel 14, stk. 2, affattes således:
2.  Så længe der ikke er truffet rehabiliteringsforanstaltninger i overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser, er beviset for faglige kvalifikationer, jf. artikel 8, stk. 8, som er udstedt til den transportleder, der er erklæret uegnet til at lede transportarbejde, ugyldigt i alle medlemsstater.
2.  Så længe der ikke er truffet rehabiliteringsforanstaltninger i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i national ret, er et bevis for faglige kvalifikationer, jf. artikel 8, stk. 8, som er udstedt til en transportleder, der er erklæret uegnet til at forestå transportarbejde, ugyldigt i alle medlemsstater. Kommissionen udarbejder en liste over rehabiliteringsforanstaltninger med henblik på atter at opfylde vandelskravet.
Ændring 141
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. -i a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra c
-ia)  Litra c) affattes således:
c)  navnet på de transportledere, der er udpeget for at opfylde vandelskravet og kvalifikationskravet, samt eventuelt navnet på en retlig repræsentant
c)  navnet på de transportledere, der er udpeget til at opfylde de krav, der er fastsat i artikel 3 med hensyn til vandel og kvalifikationer, samt eventuelt navnet på en retlig repræsentant
Ændring 142
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra h
h)  antal ansatte i virksomheden
h)  antal personer, der har været beskæftiget i virksomheden i løbet af det sidste kalenderår
Ændring 143
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. -i a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra j a (nyt)
ia)  som litra ja) indsættes:
ja)   ansættelseskontrakter for internationale førere fra de seneste seks måneder
Ændring 144
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2
”Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de i første afsnit, litra e) - j) omhandlede data i separate registre. I så tilfælde skal de relevante data stilles til rådighed efter anmodning, eller den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder skal have direkte adgang til dem. De ønskede data fremsendes inden fem arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen. De i første afsnit, litra a) - d), nævnte data gøres offentligt tilgængelige i overensstemmelse med de relevante bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger.
De i første afsnit, litra a)-d), nævnte data gøres offentligt tilgængelige i overensstemmelse med de relevante bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger.
Ændring 145
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 3
Andre myndigheder end de kompetente myndigheder skal i alle tilfælde kun have adgang til de data, der er omhandlet i første afsnit, litra e) - j), hvis de har kontrol- og sanktionsbeføjelser inden for vejtransport, og deres ansatte er edsvorne eller på anden måde formelt har tavshedspligt.".
Andre myndigheder end de kompetente myndigheder skal kun have adgang til de data, der er omhandlet i første afsnit, litra e) - j), hvis de har kontrol- og sanktionsbeføjelser inden for vejtransport, og deres ansatte er edsvorne eller på anden måde formelt har tavshedspligt.
Ændring 146
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2
"Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de i første afsnit, litra e) - j) omhandlede data i separate registre. I så tilfælde skal de relevante data stilles til rådighed efter anmodning, eller den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder skal have direkte adgang til dem. De ønskede data fremsendes inden fem arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen. De i første afsnit, litra a) - d), nævnte data gøres offentligt tilgængelige i overensstemmelse med de relevante bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger.
"Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de i første afsnit, litra e) - j) omhandlede data i separate registre. I så tilfælde skal de relevante data stilles til rådighed efter anmodning, eller den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder skal have direkte adgang til dem. De ønskede data fremsendes inden fem arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen. De i første afsnit, litra a) - d), nævnte data gøres offentligt tilgængelige i overensstemmelse med de relevante bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger.
Andre myndigheder end de kompetente myndigheder skal i alle tilfælde kun have adgang til de data, der er omhandlet i første afsnit, litra e) - j), hvis de har kontrol- og sanktionsbeføjelser inden for vejtransport, og deres ansatte er edsvorne eller på anden måde formelt har tavshedspligt.".
Andre myndigheder end de kompetente myndigheder skal i alle tilfælde kun have adgang til de data, der er omhandlet i første afsnit, litra e) - j), hvis de har kontrol- og sanktionsbeføjelser inden for vejtransport, og deres ansatte er edsvorne eller på anden måde formelt har tavshedspligt.
Med henblik på artikel 14a i forordning (EF) nr. 1072/2009, skal de oplysninger, der er omhandlet i litra j), efter anmodning stilles til rådighed for afsendere, speditører, kontrahenter og underleverandører."
Ændring 147
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 11 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 16 – stk. 5
ba)  Stk. 5 affattes således:
5.  Med forbehold af stk. 1 og 2 træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de nationale elektroniske registre er sammenkoblede og tilgængelige i hele Fællesskabet gennem nationale kontaktpunkter, jf. artikel 18. Adgangen gennem de nationale kontaktpunkter og sammenkoblingen gennemføres senest den 31. december 2012 således, at en kompetent myndighed i enhver medlemsstat kan søge i alle medlemsstaternes nationale elektroniske registre.
"5. Med henblik på at øge effektiviteten af grænseoverskridende håndhævelse, sikrer medlemsstaterne, at de nationale elektroniske registre er sammenkoblede og interoperable i hele Unionen via det i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 omhandlede europæiske register over vejtransportvirksomheder (ERRU), således at de i stk. 2 omhandlede oplysninger er direkte tilgængelige for alle kompetente håndhævende myndigheder og kontrolorganer i alle medlemsstater i realtid."
Ændring 148
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 16 – stk. 6
bb)  Stk. 6 affattes således:
6.  De fælles regler for gennemførelsen af stk. 5, som f.eks. formatet af de udvekslede data, tekniske procedurer for elektronisk søgning i andre medlemsstaters nationale elektroniske registre og fremme af disse registres interoperabilitet med andre relevante databaser vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 25, stk. 2, og første gang inden den 31. december 2010. Disse fælles bestemmelser skal fastsætte, hvilken myndighed der er ansvarlig for adgang, senere anvendelse og ajourføring af dataene efter adgang, og de bør med henblik herpå omfatte bestemmelser om dataregistrering og -tilsyn.
"6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 for at fastlægge og ajourføre de fælles regler med henblik på at sikre, at de nationale elektroniske registre er fuldstændigt sammenkoblede og interoperable, således at en kompetent myndighed eller et kontrolorgan i en hvilken som helst medlemsstat kan få adgang direkte og i realtid til alle medlemsstaternes nationale elektroniske registre, jf. stk. 5. Sådanne fælles bestemmelser skal omfatte bestemmelser om formatet af de udvekslede data, tekniske procedurer for elektronisk søgning i andre medlemsstaters nationale elektroniske registre og disse registres interoperabilitet samt specifikke regler vedrørende adgang til data, dataregistrering og -tilsyn."
Ændring 149
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne udpeger et nationalt kontaktpunkt med ansvar for udveksling af oplysninger om anvendelsen af denne forordning med de andre medlemsstater. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om navn og adressederes nationale kontaktpunkt senest den 31. december 2018. Kommissionen udarbejder en liste over alle de nationale kontaktpunkter og sender den til medlemsstaterne. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen eventuelle ændringer vedrørende deres kontaktpunkter.
1.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne samarbejder tæt, yder hinanden hurtig gensidig bistand og giver hinanden andre relevante oplysninger med henblikat lette gennemførelsen, anvendelsen og håndhævelsen af denne forordning.
Ændring 150
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Med henblik på stk. 1 gennemføres administrativt samarbejde i henhold til denne artikel gennem informationssystemet for det indre marked (IMI), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/20121a, hvilket gør det muligt for alle aktører at indgive data på deres eget sprog.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1).
Ændring 151
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne besvarer anmodninger om oplysninger fra de kompetente myndigheder i andre medlemsstater og udfører om nødvendigt kontrol, inspektioner og undersøgelser af overholdelsen af de krav, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra a), blandt udøvere af vejtransporterhvervet, der er etableret på deres område. Anmodninger om oplysninger fra medlemsstaternes kompetente myndigheder skal begrundes. Med henblik herpå skal de omfatte troværdige oplysninger om mulige overtrædelser af artikel 3, stk. 1, litra a).
3.  Medlemsstaterne besvarer anmodninger om oplysninger fra de kompetente myndigheder i andre medlemsstater og udfører kontrol, inspektioner og undersøgelser af overholdelsen af de krav, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra a), blandt udøvere af vejtransporterhvervet, der er etableret på deres område. Anmodninger om oplysninger fra medlemsstaternes kompetente myndigheder skal være berettigede og begrundes behørigt. Med henblik herpå skal de omfatte troværdige oplysninger om mulige overtrædelser af artikel 3, stk. 1, litra a).
Ændring 152
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 – stk. 4
4.  Hvis en medlemsstat, der modtager en anmodning om oplysninger, finder, at anmodningen ikke er tilstrækkeligt begrundet, underretter den anmodende medlemsstat herom inden for 10 arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat begrunder derefter anmodningen yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan anmodningen afvises af medlemsstaten.
4.  Hvis en medlemsstat, der modtager en anmodning om oplysninger, finder, at anmodningen ikke er tilstrækkeligt begrundet, underretter den anmodende medlemsstat herom inden for fem arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat begrunder derefter anmodningen yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan anmodningen afvises af medlemsstaten.
Ændring 153
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 – stk. 5
5.  Hvis det er svært eller umuligt for en medlemsstat at imødekomme en anmodning om oplysninger eller at udføre kontrol, inspektioner eller undersøgelser, underretter den pågældende medlemsstat den anmodende medlemsstat herom inden for 10 arbejdsdage. De berørte medlemsstater drøfter sagen med hinanden med henblik på at finde en løsning på eventuelle problemer.
5.  Hvis det er svært eller umuligt for en medlemsstat at imødekomme en anmodning om oplysninger eller at udføre kontrol, inspektioner eller undersøgelser, underretter den pågældende medlemsstat den anmodende medlemsstat herom inden for fem arbejdsdage, idet den behørigt begrunder, hvorfor det er vanskeligt eller umuligt. De berørte medlemsstater samarbejder med hinanden med henblik på at finde en løsning på eventuelle problemer. I tilfælde af vedvarende problemer med udveksling af oplysninger, eller hvis udlevering af oplysninger vedvarende nægtes uden gyldig grund, kan Kommissionen, efter at den er blevet underrettet og efter høring af de berørte medlemsstater, træffe alle nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe situationen.
Ændring 154
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 – stk. 6
6.  Som svar på anmodninger i henhold til stk. 3 fremlægger medlemsstaterne de ønskede oplysninger og udfører den nødvendige kontrol og de nødvendige inspektioner og undersøgelser inden for en frist på femogtyve arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen, medmindre de har underrettet den anmodende medlemsstat om, at anmodningen ikke er tilstrækkeligt begrundet, eller at det er svært eller umuligt at imødekomme den, jf. stk. 4 og 5.
6.  Som svar på anmodninger i henhold til stk. 3 fremlægger medlemsstaterne de ønskede oplysninger og udfører den nødvendige kontrol og de nødvendige inspektioner og undersøgelser inden for en frist på femten arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen, medmindre der efter gensidig aftale mellem de pågældende medlemsstater fastsættes en anden frist, eller medmindre de har underrettet den anmodende medlemsstat om, at anmodningen ikke er tilstrækkeligt begrundet, eller at det er svært eller umuligt at imødekomme den, jf. stk. 4 og 5, og der ikke er fundet nogen løsning på disse problemer.
Ændring 155
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 18 a (ny)
12a)  Følgende indsættes som artikel 18a:
"Artikel 18a
Ledsageforanstaltninger
1.  Medlemsstaterne træffer ledsageforanstaltninger for at udvikle, lette og fremme udvekslingen mellem embedsmænd med ansvar for administrativt samarbejde og gensidig bistand mellem medlemsstaterne samt dem, der er ansvarlige for at overvåge overensstemmelsen med og håndhævelsen af de gældende bestemmelser i denne forordning.
2.  Kommissionen yder teknisk og anden støtte med henblik på at forbedre det administrative samarbejde yderligere og øge den gensidige tillid mellem medlemsstaterne, herunder ved at fremme personaleudvekslinger og fælles uddannelsesprogrammer, samt ved at udvikle, lette og fremme initiativer vedrørende bedste praksis. Kommissionen kan, uden at dette berører Europa-Parlamentets og Rådets prærogativer under budgetproceduren, anvende de til rådighed værende finansieringsinstrumenter til yderligere at styrke kapacitetsopbygningen og det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne.
3.  Medlemsstaterne fastlægger et program med peerevalueringer, hvori alle kompetente retshåndhævende myndigheder skal deltage, idet der sikres en passende rotation mellem såvel de kompetente retshåndhævende myndigheder, der foretager evalueringen, som dem, der evalueres. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse programmer hvert andet år som led i rapporten om de kompetente myndigheders arbejde, der er omhandlet i artikel 26."
Ændring 156
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – indledning
3.  Hvert år udarbejder medlemsstaterne en rapport om brugen af motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton eller vogntog med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton i deres område og sender den til Kommissionen senest den 30. juni i året efter udgangen af rapporteringsperioden. Denne rapport skal indeholde:
3.  Hvert år udarbejder medlemsstaterne en rapport om brugen af motorkøretøjer med en tilladt totalmasse inklusive påhængskøretøjer mellem 2,4 og 3,5 ton, som udfører international transport og er registreret på deres område, og sender den til Kommissionen senest den 30. juni i året efter udgangen af rapporteringsperioden. Denne rapport skal indeholde:
Ændring 157
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – litra a
a)  antallet af tilladelser, der er udstedt til virksomheder, der udøver godskørselserhvervet udelukkende med motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton eller med vogntog med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton
a)  antallet af tilladelser, der er udstedt til virksomheder, der udøver godskørselserhvervet udelukkende med motorkøretøjer med en tilladt totalmasse inklusive påhængskøretøjer mellem 2,4 og 3,5 ton, og som udfører international transport
Ændring 158
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – litra b
b)  antallet af køretøjer med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, som registreres i medlemsstaten hvert kalenderår
b)  antallet af motorkøretøjer med en tilladt totalmasse inklusive påhængskøretøjermellem 2,4 og 3,5 ton, der udfører international transport, som registreres i medlemsstaten hvert kalenderår
Ændring 159
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – litra c
c)  det samlede antal køretøjer med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, som er registreret i medlemsstaten pr. 31. december hvert år
c)  det samlede antal motorkøretøjer med en tilladt totalmasse inklusive påhængskøretøjer mellem 2,4 og 3,5 ton, der udfører international transport, og som er registreret i medlemsstaten pr. 31. december hvert år
Ændring 160
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – litra d
d)  den anslåede andel, som motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton og vogntog med en tilladt totalmassehøjst 3,5 ton tegner sig for af den samlede vejtransport udført af samtlige køretøjer, der er registreret i medlemsstaten, opdelt på national kørsel, international kørsel og cabotagekørsel.
d)  den anslåede andel, som motorkøretøjer med en tilladt totalmasse inklusive påhængskøretøjer mellem 2,4 og 3,5 ton samt køretøjerunder 2,ton tegner sig for af den samlede vejtransport udført af samtlige køretøjer, der er registreret i medlemsstaten, opdelt på national kørsel, international kørsel og cabotagekørsel.
Ændring 161
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 26 – stk. 4
4.  På grundlag af denne rapport vurderer Kommissionen, om det er nødvendigt at foreslå yderligere foranstaltninger.
4.  På grundlag af de oplysninger, som Kommissionen indsamler i henhold til stk. 3, samt yderligere dokumentation forelægger Kommissionen senest den 31. december 2024 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i det samlede antal motorkøretøjer med en tilladt totalmasse inklusive påhængskøretøjer på mellem 2,4 og 3,5 ton, som udfører international vejtransport. På grundlag af denne rapport vurderer Kommissionen, om det er nødvendigt at foreslå yderligere foranstaltninger.
Ændring 162
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 26 – stk. 5
5.  Hvert år aflægger medlemsstaterne rapport til Kommissionen om de anmodninger, de har fremsat i henhold til artikel 18, stk. 3 og 4, om de svar, de har modtaget fra andre medlemsstater, og om de foranstaltninger, de har truffet på grundlag af de modtagne oplysninger. ".
5.  Hvert år aflægger medlemsstaterne rapport til Kommissionen om de anmodninger, de har fremsat i henhold til artikel 18 om de svar, de har modtaget fra andre medlemsstater, og om de foranstaltninger, de har truffet på grundlag af de modtagne oplysninger.
Ændring 163
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 26 – stk. 5 a (nyt)
16a)  som stk. 5a tilføjes:
"5a. På grundlag af de oplysninger, som Kommissionen indsamler i henhold til stk. 5 samt yderligere dokumentation, forelægger Kommissionen senest den 31. december 2020 en detaljeret rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om omfanget af det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne, om eventuelle mangler i denne henseende og om mulighederne for at forbedre samarbejdet. På grundlag af denne rapport vurderer Kommissionen, om det er nødvendigt at foreslå yderligere foranstaltninger."
Ændring 164
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)
1a)  I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:
"De i artikel 8, stk. 2 og stk. 2a i denne forordning omhandlede frister skal også gælde for indgående eller udgående vejgodstransport som enten den første og/eller sidste del af en kombineret transport som fastsat i Rådets direktiv 92/106/EØF."
Ændring 165
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 1 – stk. 2
1b)  Artikel 1, stk. 2, affattes således:
2.  I forbindelse med transport fra en medlemsstat til et tredjeland og omvendt finder denne forordning anvendelse på den strækning, der under transit tilbagelægges på enhver medlemsstats område. Den finder ikke anvendelse på den strækning, der tilbagelægges på den medlemsstats område, hvor læsning eller aflæsning finder sted, før den nødvendige aftale mellem Fællesskabet og det pågældende tredjeland er indgået.
"2. I forbindelse med transport fra en medlemsstat til et tredjeland og omvendt finder denne forordning anvendelse på den strækning, der under transit tilbagelægges på enhver medlemsstats område. Denne transitstrækning undtages imidlertid fra anvendelsesområdet for direktivet om udstationering af arbejdstagere. Den finder ikke anvendelse på den strækning, der tilbagelægges på den medlemsstats område, hvor læsning eller aflæsning finder sted, før den nødvendige aftale mellem Fællesskabet og det pågældende tredjeland er indgået."
Ændring 166
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 1 – stk. 5 – litra c
1c)  Stk. 5, litra c), affattes således:
c)  transport af gods med motorkøretøjer, hvis tilladte totalvægt inklusive påhængskøretøjer ikke overstiger 3,5 tons
c)  transport af gods med motorkøretøjer, hvis tilladte totalvægt inklusive påhængskøretøjer er lavere end 2,4 ton
Ændring 167
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra aa (nyt)
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 2 – nr. 7 a (nyt)
aa)  Følgende litra tilføjes:
7a.  "transit": kørsel med et læsset køretøj gennem én eller flere medlemsstater eller tredjelande, hvor afgangsstedet og ankomststedet ikke ligger i disse medlemsstater eller tredjelande.
Ændring 168
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra - a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)
-a)  I stk. 1 tilføjes følgende litra:
"ba) udfører international transport med køretøjer, som er udstyret med en intelligent takograf, jf. artikel 3 og kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/20141a."
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1).
Ændring 169
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2
2.  Når de varer, der er blevet transporteret ved en indgående international transport fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland til en værtsmedlemsstat, er leveret, kan transportvirksomheder, som beskrevet i stk. 1, udføre cabotagekørsel i værtsmedlemsstaten med samme køretøj eller, hvis der er tale om et sammenkoblet vogntog, med motorkøretøjet heri. Den sidste aflæsning af en last som led i en cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] dage efter den sidste aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i den indgående internationale transport.
2.  Når de varer, der er blevet transporteret ved en indgående international transport fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland til en værtsmedlemsstat, er leveret, kan transportvirksomheder, som beskrevet i stk. 1, udføre cabotagekørsel i værtsmedlemsstaten med samme køretøj eller, hvis der er tale om et sammenkoblet vogntog, med motorkøretøjet heri. Den sidste aflæsning af en last som led i en cabotagekørsel skal finde sted inden for tre dage efter den sidste aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i den indgående internationale transport alt afhængig af den pågældende transportkontrakt.
Ændring 170
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)
aa)  Følgende stykke indsættes:
"2a. Efter udløbet af den i stk. 2 omhandlede tredagesperiode må transportvirksomheder ikke med det samme køretøj eller, hvis der er tale om et sammenkoblet vogntog, med motorkøretøjet heri, udføre cabotagekørsler i samme værtsmedlemsstat, inden der er forløbet 60 timer efter hjemkomsten til transportvirksomhedens etableringsmedlemsstat, og inden de har foretaget en ny international transport med udgangspunkt i virksomhedens etableringsmedlemsstat."
Ændring 171
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 8 – stk. 4 a
4a.  Den dokumentation, der henvises til i stk. 3, skal forelægges for eller fremsendes til kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på anmodning og i løbet af vejkontrollen. Dokumentationen kan forelægges eller fremsendes elektronisk i et reviderbart struktureret format, der kan anvendes direkte til elektronisk lagring og behandling, f.eks. eCMR*. Under vejkontrollen må føreren kontakte hovedkontoret, transportlederen eller en anden person, der kan fremsende den nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.
4a.  Den dokumentation, der henvises til i stk. 3, skal forelægges for eller fremsendes til kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på anmodning og i løbet af vejkontrollen. Medlemsstaterne skal acceptere, at dokumentationen forelægges eller fremsendes elektronisk i et reviderbart struktureret format, der kan anvendes direkte til elektronisk lagring og behandling, f.eks. et elektronisk fragtbrev i henhold til konventionen om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej (eCMR). Under vejkontrollen må føreren kontakte hovedkontoret, transportlederen eller en anden person, der kan fremsende den nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.
Ændring 172
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (nyt)
5a)  I artikel 9, stk. 1, tilføjes følgende litra:
"ea) løn og årlig betalt ferie, som fastsat i artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 96/71/EF1a.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1)."
Ændring 173
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 10 a – overskrift
Kontrolforanstaltninger
Intelligent håndhævelse
Ændring 174
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 1
1.  Hver medlemsstat tilrettelægger kontrolforanstaltningeren sådan måde, at der fra den 1. januar 2020 i hvert kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % af alle cabotagekørsler udført på deres område. Andelen af cabotagekørsler, der kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. januar 2022. Grundlaget for beregningen af denne andel er den samlede cabotagekørsel i den pågældende medlemsstat målt i tonkilometer i år t-2, som oplyst af Eurostat.
1.  Med henblikyderligere håndhævelse af forpligtelserne, der fastsættes i dette kapitel, skal medlemsstaterne sikre, at der anvendes en sammenhængende national håndhævelsesstrategi på deres område. Denne strategi fokuserer på virksomheder i en høj risikoklasse, som omhandlet i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF1a.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 35).
Ændring 175
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 1 a (nyt)
1a.  Hver medlemsstat sikrer, at den kontrol, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2006/22/EF, omfatter en kontrol af cabotagekørsel, såfremt det er relevant.
Ændring 176
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 2 a (nyt)
2a.  Med henblik på stk. 2 skal medlemsstaterne have adgang til relevante oplysninger og data, der registreres, behandles eller lagres af den intelligente takograf, der er omhandlet i kapitel II i forordning (EU) nr. 165/2014, og i elektroniske transportdokumenter, såsom elektroniske fragtbreve i henhold til konventionen om fragtaftaler ved international transport af gods ad landevej (eCMR).
Ændring 177
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 2 b (nyt)
2b.  Medlemsstaterne giver udelukkende kompetente myndigheder, der er bemyndiget til at kontrollere overtrædelser af retsakter, der er fastsat i denne forordning, adgang til disse oplysninger. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen kontaktoplysninger for alle kompetente myndigheder inden for deres område, som de har udpeget til at have adgang til disse databaser. Kommissionen udarbejder inden [XXX] en liste over alle kompetente myndigheder og fremsender den til medlemsstaterne. Medlemsstaterne giver hurtigst muligt meddelelse om enhver senere ændring hertil.
Ændring 178
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 2 c (nyt)
2c.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14b med henblik på at fastsætte egenskaberne for de data, som medlemsstaterne har adgang til, betingelserne for anvendelse af dem og de tekniske specifikationer for overførsel af eller adgang til dem, navnlig med angivelse af:
a)  en detaljeret liste over de oplysninger og data, som de nationale kompetente myndigheder skal have adgang til, og som mindst skal omfatte tid og sted for passage af grænser, på- og aflæsninger, køretøjets nummerplade og oplysninger om føreren
b)  de kompetente myndigheders adgangsrettigheder, eventuelt opdelt efter typen af kompetente myndigheder, adgangstype og formålet, hvortil dataene anvendes
c)  de tekniske specifikationer for overførsel af eller adgang til de data, der er omhandlet i litra a), herunder, hvor det er relevant, den maksimale varighed, hvor dataene gemmes, eventuelt opdelt efter typen af data.
Ændring 179
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 2 d (nyt)
2d.  Alle personoplysninger, der omtales i denne artikel, må ikke tilgås eller opbevares længere end strengt nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet, eller med henblik hvorpå de senere behandles. Når sådanne data ikke længere er nødvendige til disse formål, tilintetgøres de.
Ændring 180
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 3
3.  Medlemsstaterne gennemfører mindst tre gange om året samordnet vejkontrol af cabotagekørsel. Denne kontrol gennemføres samtidigt i to eller flere medlemsstater af de nationale myndigheder med ansvar for håndhævelsen af reglerne for vejtransport, som hver især udfører kontrollen på deres egen medlemsstats område. De nationale kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, udveksler oplysninger om antallet og arten af de konstaterede overtrædelser, efter at den samordnede vejkontrol har fundet sted.
3.  Medlemsstaterne gennemfører mindst tre gange om året samordnet vejkontrol af cabotagekørsel, eventuelt samtidigt med den kontrol, der udføres i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2006/22/EF. Denne kontrol gennemføres samtidigt i to eller flere medlemsstater af de nationale myndigheder med ansvar for håndhævelsen af reglerne for vejtransport, som hver især udfører kontrollen på deres egen medlemsstats område. Medlemsstaterne udveksler oplysninger om antallet og arten af de konstaterede overtrædelser, efter at den samordnede vejkontrol har fundet sted.
Ændring 181
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 14 a – stk. 1
Medlemsstaterne indfører sanktioner over for afsendere, speditører, kontrahenter og underleverandører for manglende overholdelse af kapitel II og III, når disse bevidst afgiver ordre på transporttjenesteydelser, som indebærer overtrædelser af denne forordning.
Medlemsstaterne indfører effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner over for afsendere, speditører, kontrahenter og underleverandører for manglende overholdelse af kapitel II og III, når disse ved eller med rimelighed kan forventes at vide, at de transporttjenesteydelser, som de afgiver ordre på, indebærer overtrædelser af denne forordning.
Afgiver afsendere, speditører, kontrahenter og underleverandører ordre på transporttjenester fra transportvirksomheder i en lav risikoklasse, jf. artikel 9 i direktiv 2006/22/EF, skal de ikke kunne pålægges sanktioner for overtrædelser, medmindre det godtgøres, at de faktisk havde kendskab til disse overtrædelser.
Ændring 182
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 17 – stk. 3
3.  Senest den 31. januar hvert år underretter medlemsstaterne Kommissionen om antallet af kontroller af overholdelsen af cabotagereglerne, der er foretaget i henhold til artikel 10a i det foregående kalenderår. Oplysningerne skal omfatte antallet af kontrollerede køretøjer og antallet af kontrollerede tonkilometer.
3.  Senest ... [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] forelægger medlemsstaterne Kommissionen deres nationale håndhævelsesstrategi, der vedtages i henhold til artikel 10a. Senest den 31. januar hvert år underretter medlemsstaterne Kommissionen om de håndhævelsesaktiviteter, der er foretaget i henhold til artikel 10a i det foregående kalenderår, herunder, hvor det er relevant, antallet af gennemførte kontroller. Oplysningerne skal omfatte antallet af kontrollerede køretøjer og antallet af kontrollerede tonkilometer.
Ændring 183
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Kommissionen udarbejder inden udgangen af 2022 en rapport, hvori der gøres status over Unionens marked for vejtransport. Rapporten skal indeholde en analyse af markedssituationen, herunder en evaluering af kontrollernes effektivitet og udviklingen med hensyn til beskæftigelsesforholdene inden for erhvervet.

(1) EUT C 197 af 8.6.2018, s. 38.
(2) EUT C 176 af 23.5.2018, s. 57.

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse