Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0123(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0204/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0204/2018

Συζήτηση :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0341

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 279kWORD 78k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες Προσωρινή έκδοση
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών ***I
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0281),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0169/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0204/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Έως σήμερα, και εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός επιχειρήσεων αυτού του είδους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επαγγελματισμού στον κλάδο που χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μεταφορέων, η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με τον πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης και την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές.
(2)  Έως σήμερα, και εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. Ο αριθμός επιχειρήσεων αυτού του είδους παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να αποφευχθούν ενδεχόμενα κενά και για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επαγγελματισμού στον κλάδο που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων για διεθνείς μεταφορές μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μεταφορέων, οι απαιτήσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα θα πρέπει να εφαρμόζονται με ισότιμο τρόπο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγεται η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις που μεταφέρουν εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτου, οι επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορές για ίδιο λογαριασμό δεν καλύπτονται από την παρούσα διάταξη.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που εκπόνησε, η Επιτροπή εκτιμά ότι η εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις θα κυμανθεί από 2,7 έως 5,2 δισεκατομμύρια EUR κατά την περίοδο 2020-2035.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης.
(4)  Για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των λεγόμενων «εικονικών εταιρειών» και να εξασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, υπάρχει ανάγκη για πιο σαφή κριτήρια όσον αφορά την εγκατάσταση, για εντατικότερη παρακολούθηση και επιβολή του νόμου και για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Οι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος και να ασκούν όντως τη μεταφορική δραστηριότητά τους και άλλες ουσιαστικές δραστηριότητες από αυτό. Κατά συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης, και παράλληλα να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων και του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας.
(7)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, τις ενδομεταφορές και του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη οικονομική επιφάνεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο.
(10)  Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων, και εκτελούν διεθνείς μεταφορές, θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη οικονομική επιφάνεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή οι μεταφορές που εκτελούνται με αυτά τα οχήματα είναι γενικά περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Οι πληροφορίες σχετικά με τους οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες ώστε να μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό υπαλλήλων που απασχολούν, την αποτίμηση επικινδυνότητας και τα βασικά οικονομικά στοιχεία τους προσδοκάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής και διασυνοριακής επιβολής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Οι κανόνες σχετικά με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.
(11)  Οι πληροφορίες σχετικά με τους οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι πλήρεις και επίκαιρες ώστε να μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό υπαλλήλων που απασχολούν και την αποτίμηση επικινδυνότητας προσδοκάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής και διασυνοριακής επιβολής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και άλλων συναφών ενωσιακών νομοθετικών πράξεων. Επιπλέον, προκειμένου τα όργανα επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διεξάγουν καθ’ οδόν ελέγχους, να έχουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των υπό έλεγχο μεταφορέων, θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι πραγματικά διαλειτουργικά και τα δεδομένα που περιέχουν θα πρέπει να είναι άμεσα και σε πραγματικό χρόνο προσβάσιμα σε όλα τα όργανα επιβολής του νόμου όλων των κρατών μελών. Οι κανόνες σχετικά με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε κράτος μέλος υποδοχής («ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή τους, ενώ ταυτοχρόνως να διαφυλάσσουν, σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο ελευθέρωσης που έχει επιτευχθεί έως σήμερα.
(13)  Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε κράτος μέλος υποδοχής («ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή τους.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Προς τούτο, και με στόχο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η αβεβαιότητα, θα πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός στον αριθμό των ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά και, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ημερών για τις εν λόγω ενδομεταφορές.
(14)  Προκειμένου να αποφεύγονται οι διαδρομές χωρίς φορτίο, θα πρέπει να επιτρέπονται οι ενδομεταφορές, με την επιφύλαξη ειδικών περιορισμών, στο κράτος μέλος υποδοχής. Προς τούτο, και με στόχο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η αβεβαιότητα, θα πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός στον αριθμό των ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά και, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ημερών για τις εν λόγω ενδομεταφορές.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα πραγματοποιούνται σε συστηματική βάση ενδομεταφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μόνιμη ή συνεχή δραστηριότητα που στρεβλώνει την εθνική αγορά, το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την πραγματοποίηση ενδομεταφορών σε ένα κράτος μέλος υποδοχής θα πρέπει να μειωθεί. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους μεταφορείς να εκτελούν νέες πράξεις ενδομεταφορών στο ίδιο κράτος μέλος υποδοχής εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και έως ότου εκτελεστεί νέα διεθνής μεταφορά προερχόμενη από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Οι τρόποι με τους οποίους οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις ενδομεταφορές χρήζουν αποσαφήνισης. Η χρήση και η μετάδοση ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος τρόπος, γεγονός που προσδοκάται ότι θα απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αποδείξεων και διεκπεραίωσής τους από τις αρμόδιες αρχές. Ο μορφότυπος που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα. Με δεδομένη την αυξανόμενη χρήση της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής, είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση στα κανονιστικά πλαίσια και στις διατάξεις που άπτονται της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών.
(15)  Η ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Η περαιτέρω ψηφιοποίηση των μέσων επιβολής είναι απαραίτητη προκειμένου να αποδεσμευθεί ικανότητα επιβολής, να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος που βαρύνει τους διεθνείς μεταφορείς και ειδικότερα τις ΜΜΕ, να υπάρξει καλύτερη στόχευση των μεταφορέων υψηλού κινδύνου και να εντοπίζονται οι δόλιες πρακτικές. Προκειμένου να καταργηθεί η χρήση χαρτιού για τα έγγραφα μεταφοράς, η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων θα πρέπει στο μέλλον να γίνει ο κανόνας, και ιδίως η χρήση της ηλεκτρονικής φορτωτικής βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR). Οι τρόποι με τους οποίους οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις ενδομεταφορές χρήζουν αποσαφήνισης. Η χρήση και η μετάδοση ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος τρόπος, γεγονός που προσδοκάται ότι θα απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αποδείξεων και διεκπεραίωσής τους από τις αρμόδιες αρχές. Ο μορφότυπος που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα. Με δεδομένη την αυξανόμενη χρήση της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής, είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση στα κανονιστικά πλαίσια και στις διατάξεις που άπτονται της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Η ταχεία εισαγωγή του ευφυούς ταχογράφου έχει κεφαλαιώδη σημασία, δεδομένου ότι θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου που διεξάγουν καθ’ οδόν ελέγχους να εντοπίζουν παραβάσεις και ανωμαλίες ταχύτερα και αποδοτικότερα, γεγονός το οποίο θα οδηγούσε σε καλύτερη επιβολή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι εκείνες στις οποίες απευθύνονται οι κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και, σε αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται στις συνέπειες των παραβάσεων που ενδέχεται να διαπράξουν. Ωστόσο, για να αποφεύγονται οι παραβάσεις από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβλέψουν κυρώσεις για τους φορτωτές και τους μεταφορείς φορτίων εάν οι τελευταίοι αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009.
(16)  Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι εκείνες στις οποίες απευθύνονται οι κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και, σε αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται στις συνέπειες των παραβάσεων που ενδέχεται να διαπράξουν. Ωστόσο, για να αποφεύγονται οι παραβάσεις από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβλέψουν κυρώσεις για τους αποστολείς, τους φορτωτές, τους μεταφορείς φορτίων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους, όταν γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς που αναθέτουν ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Όταν επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αναθέτουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε επιχειρήσεις μεταφορών χαμηλής επικινδυνότητας, η ευθύνη τους θα πρέπει να μειώνεται.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Η προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας [...] έχει ως στόχο την υποστήριξη και διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, με σκοπό την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Με την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Αρχή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, στην υποστήριξη των κρατών μελών για τη δημιουργία ικανοτήτων μέσω της ανταλλαγής και της κατάρτισης του προσωπικού και στην παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την οργάνωση συντονισμένων ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, να βελτιωθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και να υποβοηθηθεί η καταπολέμηση της απάτης και της κατάχρησης των κανόνων.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)
(16β)   Η νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού Ρώμη I κατά τρόπον ώστε οι συμβάσεις εργασίας να αντικατοπτρίζουν τον συνήθη τόπο εργασίας των εργαζομένων. Συμπληρωματικά προς τον κανονισμό Ρώμη Ι, και σε άμεση σύνδεση με αυτόν, οι θεμελιώδεις κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 αποσκοπούν στην καταπολέμηση των εικονικών εταιρειών και στη διασφάλιση των κατάλληλων κριτηρίων εγκατάστασης των εταιρειών. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων όταν εργάζονται προσωρινά εκτός της χώρας συνήθους εργασίας τους, καθώς και για να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μεταφορών.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
i)  διαγράφεται το στοιχείο α)·
i)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 2,4 τόνους·
αα)  στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις εθνικές μεταφορές·»·
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – εδάφιο 2
Οι οδικές μεταφορές για τις οποίες δεν εισπράττεται αμοιβή και οι οποίες δεν παράγουν εισόδημα, όπως οι μεταφορές προσώπων για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για αυστηρώς ιδιωτική χρήση, θεωρούνται μεταφορές αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς·
Οι οδικές μεταφορές σκοπός των οποίων δεν είναι η αποκόμιση κέρδους για τον οδηγό ή άλλους, όπως σε περιπτώσεις που η υπηρεσία παρέχεται σε ευαγή ή φιλανθρωπική βάση, θεωρούνται μεταφορές αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς·
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:
διαγράφεται
«6. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 και 21 δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.
Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:
α)  να υποχρεώσουν τις εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο·
β)  να μειώσουν το όριο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών μεταφορών.»·
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να διαθέτει χώρο στον οποίο φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά της, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό·
α)  να διαθέτει κατάλληλο χώρο, ανάλογο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, στον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση στα πρωτότυπα των βασικών εμπορικών εγγράφων της, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε άλλη μορφή, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τις ενδομεταφορές, την απόσπαση και τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«αα) τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) εκτελούν, στο πλαίσιο σύμβασης μεταφοράς, τουλάχιστον μία φόρτωση ή μία εκφόρτωση εμπορευμάτων κάθε τέσσερις εβδομάδες στο κράτος μέλος εγκατάστασης·»·
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  να εκτελεί πραγματικά και συνεχώς τις διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητές της με τον κατάλληλο διοικητικό εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις από χώρο στο εν λόγω κράτος μέλος·
γ)  να εκτελεί πραγματικά και συνεχώς τις διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητές της με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) από χώρο στο εν λόγω κράτος μέλος·
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  να διαχειρίζεται τις μεταφορές που εκτελούνται με τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό από το εν λόγω κράτος μέλος·
δ)  να διαχειρίζεται πραγματικά και συνεχώς τις μεταφορές που εκτελούνται χρησιμοποιώντας τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό από το εν λόγω κράτος μέλος·
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ (νέο)
δα)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):
«στ) να διατηρεί σαφή δεσμό μεταξύ των μεταφορών που εκτελούνται και του κράτους μέλους εγκατάστασης, καθώς και ένα κέντρο επιχειρήσεων και πρόσβαση σε επαρκή αριθμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων για τακτική χρήση από τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β)·»·
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ (νέο)
δβ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):
«ζ) να προσλαμβάνει και να απασχολεί οδηγούς σύμφωνα με το δίκαιο που εφαρμόζεται στις συμβάσεις εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους·»·
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η (νέο)
δγ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η):
«η) να διασφαλίζει ότι ο τόπος εγκατάστασης είναι το μέρος στο οποίο ή από το οποίο οι εργαζόμενοι εκτελούν συνήθως την εργασία τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και/ή τη σύμβαση της Ρώμης.
_______________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6).»·
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 6 – εδάφιο 3 – στοιχείο β
iii)  στο στοιχείο β) του τρίτου εδαφίου προστίθενται τα ακόλουθα σημεία xi) και xii):
iii)  στο στοιχείο β) του τρίτου εδαφίου προστίθενται τα ακόλουθα σημεία xi), xii) και xiii):
«xi) την απόσπαση εργαζομένων·
«xi) την απόσπαση εργαζομένων·
xii)  το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές.»·
xii)  το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές·
xiii)  ενδομεταφορές.»·
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού και να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών μεταφορών, και μέσω της υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών·
β)  καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού ή να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών μεταφορών, και μέσω της υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών·
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.
Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα, 5 000 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων. Επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων, αποδεικνύουν, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι μια επιχείρηση δύναται να αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, όπως τραπεζική εγγύηση, έγγραφο που έχει εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δια του οποίου πιστοποιείται η πρόσβαση της επιχείρησης σε χρηματοδότηση, ή άλλο δεσμευτικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι μια επιχείρηση δύναται να αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, όπως τραπεζική εγγύηση ή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης από μία ή περισσότερες τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, ή άλλο δεσμευτικό έγγραφο το οποίο εγγυάται εις ολόκληρον για την επιχείρηση τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5α)  στο άρθρο 8, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανά δεκαετία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές μεταφορών γνωρίζουν τις εξελίξεις στον τομέα.
«Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανά τριετία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το άτομο ή τα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γνωρίζουν σε επαρκή βαθμό τις εξελίξεις στον τομέα.»·
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
(8)  στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·
(8)  στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους τουλάχιστον ανά τριετία προκειμένου να διαπιστώνουν εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3.»·
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
(10α)   Το άρθρο 14 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Εκτός εάν ληφθεί μέτρο αποκατάστασης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του εθνικού δικαίου και έως ότου ληφθεί, το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του διαχειριστή μεταφορών που έχει κηρυχθεί ακατάλληλος, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, δεν ισχύει πλέον σε κανένα κράτος μέλος.
«2. Εκτός εάν ληφθεί μέτρο αποκατάστασης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του εθνικού δικαίου και έως ότου ληφθεί, το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του διαχειριστή μεταφορών που έχει κηρυχθεί ακατάλληλος, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, δεν ισχύει πλέον σε κανένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο μέτρων αποκατάστασης που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση της αξιοπιστίας.»·
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο -i α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
-iα)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τον όρο των εχεγγύων αξιοπιστίας και τον όρο της επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου·
«γ) το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 σχετικά με τα εχέγγυα αξιοπιστίας και την επαγγελματική επάρκεια και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου·»·
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
η)  τον αριθμό εργαζομένων·
η)  τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος·
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)
iα)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ια):
«ια) συμβάσεις εργασίας των οδηγών διεθνών μεταφορών κατά τους τελευταίους 6 μήνες·»·
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.»·
Στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.
Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.
Για τους σκοπούς του άρθρου 14α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο ι) τίθενται, κατόπιν αιτήσεως, στη διάθεση των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
βα)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.   Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα σε επίπεδο Κοινότητας μέσω των εθνικών σημείων επαφής που ορίζονται στο άρθρο 18. Η προσβασιμότητα μέσω εθνικών σημείων επαφής και η διασύνδεση εφαρμόζονται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 κατά τρόπο ώστε η αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους να μπορεί να συμβουλεύεται τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα κάθε κράτους μέλους.
«5. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής επιβολής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων σε όλη την Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU), που αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής, ούτως ώστε τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 να είναι άμεσα προσβάσιμα σε όλες τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και τους ελεγκτικούς οργανισμούς όλων των κρατών μελών σε πραγματικό χρόνο.»·
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 6
ββ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6.  Κοινές διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή της παραγράφου 5, όπως τον μορφότυπο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων κρατών μελών και την προώθηση της διαλειτουργικότητας αυτών των μητρώων με άλλες βάσεις δεδομένων θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 2 και για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Οι εν λόγω κοινές διατάξεις καθορίζουν την αρχή η οποία είναι αρμόδια για την πρόσβαση στα δεδομένα, για την περαιτέρω χρήση και για την επικαιροποίηση των δεδομένων μετά την πρόσβαση σε αυτά και προς τον σκοπό αυτό περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με την είσοδο στο σύστημα και την παρακολούθηση των δεδομένων.
«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α όσον αφορά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση κοινών διατάξεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα είναι πλήρως διασυνδεδεμένα και διαλειτουργικά κατά τρόπον ώστε η αρμόδια αρχή ή ο φορέας ελέγχου σε οιοδήποτε κράτος μέλος να είναι σε θέση να έχει άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο κάθε κράτους μέλους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5. Στις κοινές αυτές διατάξεις περιλαμβάνονται κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων κρατών μελών και τη διαλειτουργικότητα αυτών των μητρώων, καθώς και ειδικοί κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, την καταγραφή των δεδομένων και την παρακολούθησή τους.»·
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό σημείο επαφής, αρμόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των εθνικών σημείων επαφής το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με όλους τους συνδέσμους και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη.Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση με τα σημεία επαφής.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά και παρέχουν σε αμοιβαία βάση ταχεία συνδρομή και κάθε άλλη σχετική πληροφορία προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο υλοποιείται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο επιτρέπει σε όλους τους μεταφορείς να παρέχουν τα δεδομένα στη γλώσσα τους.
__________________
Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ της Επιτροπής («κανονισμός ΙΜΙ»), (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1).
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη απαντούν στα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους με την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών μελών πρέπει να είναι αιτιολογημένα. Για τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).
3.  Τα κράτη μέλη απαντούν στα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλων κρατών μελών και διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους με την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών μελών πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα. Για τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
4.  Εάν το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Το αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα.
4.  Εάν το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Το αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 5
5.  Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, αναφέροντας τους λόγους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία προκύψει.
5.  Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, αιτιολογώντας δεόντως τη δυσκολία ή την αδυναμία. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία προκύψει. Σε περίπτωση τυχόν επίμονου προβλήματος στην ανταλλαγή πληροφοριών ή πάγιας άρνησης διαβίβασης πληροφοριών χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση, η Επιτροπή, αφού ενημερωθεί σχετικά και μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 6
6.  Απαντώντας σε αιτήματα στο πλαίσιο της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες εντός είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εάν έχουν ενημερώσει το αιτούν κράτος μέλος ότι το αίτημα είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένο ή σχετικά με την αδυναμία ή τις δυσκολίες που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5.
6.  Απαντώντας σε αιτήματα στο πλαίσιο της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εάν υπάρξει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών μελών για άλλη προθεσμία ή εκτός εάν έχουν ενημερώσει το αιτούν κράτος μέλος ότι το αίτημα είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένο ή σχετικά με την αδυναμία ή τις δυσκολίες που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 και δεν έχει βρεθεί λύση για τις δυσκολίες αυτές.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 α (νέο)
12α)  προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 18α:
«Άρθρο 18a
Συνοδευτικά μέτρα
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για την ανάπτυξη, τη διευκόλυνση και την προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τη διοικητική συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κανόνες του παρόντος κανονισμού, και της επιβολής των κανόνων αυτών.
2.  Η Επιτροπή παρέχει τεχνική και άλλη υποστήριξη προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η διοικητική συνεργασία και να αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, μέσω της προώθησης των ανταλλαγών υπαλλήλων και κοινών προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς επίσης μέσω της ανάπτυξης, της διευκόλυνσης και της προώθησης πρωτοβουλιών βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
3.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα αξιολογήσεων από ομοτίμους στις οποίες προβλέπεται να συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές επιβολής της νομοθεσίας διασφαλίζοντας την κατάλληλη εναλλαγή τόσο των αρμοδίων αρχών επιβολής της νομοθεσίας που τελούν την αξιολόγηση όσο και εκείνων που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εν λόγω προγράμματα στην Επιτροπή ανά διετία ως μέρος της έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 26.»·
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και διαβιβάζουν την έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται της λήξης της περιόδου υποβολής στοιχείων. Η έκθεση αυτή πρέπει ιδίως να αναφέρει:
3.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και έχουν την έδρα τους στην επικράτειά τους, και διαβιβάζουν την έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται της λήξης της περιόδου υποβολής στοιχείων. Η έκθεση αυτή πρέπει ιδίως να αναφέρει:
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  τον αριθμό αδειών που χορηγήθηκαν σε μεταφορείς οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·
α)  τον αριθμό αδειών που χορηγήθηκαν σε μεταφορείς οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές·
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  τον αριθμό οχημάτων με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους τα οποία ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους·
β)  τον αριθμό μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους·
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  τον συνολικό αριθμό οχημάτων με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους τα οποία είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος στις 31 Δεκεμβρίου του κάθε ημερολογιακού έτους·
γ)  τον συνολικό αριθμό μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος στις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους·
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  το εκτιμώμενο μερίδιο των μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή των συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, επί της συνολικής οδικής μεταφορικής δραστηριότητας όλων των οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος, αναλυόμενο σε εθνικές μεταφορές, σε διεθνείς μεταφορές και σε ενδομεταφορές.
δ)  το εκτιμώμενο μερίδιο των μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων, καθώς και των οχημάτων με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα μικρότερη των 2,4 τόνων, επί της συνολικής οδικής μεταφορικής δραστηριότητας όλων των οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος, αναλυόμενο σε εθνικές μεταφορές, σε διεθνείς μεταφορές και σε ενδομεταφορές.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
4.  Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του συνολικού αριθμού μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και τα οποία χρησιμοποιούνται σε εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές. Με βάση την έκθεση, η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει αν χρειάζεται να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.
4.  Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του συνολικού αριθμού μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς οδικές μεταφορές. Με βάση την έκθεση, η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει αν χρειάζεται να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 5
5.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει βάσει του άρθρου 18 παράγραφοι 3 και 4, τις απαντήσεις που έχουν λάβει από άλλα κράτη μέλη και τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν.·
5.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει βάσει του άρθρου 18, τις απαντήσεις που έχουν λάβει από άλλα κράτη μέλη και τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα)
16α)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:
«5α. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 5 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με την έκταση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, τις ενδεχόμενες ανεπάρκειες στο επίπεδο αυτό και τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας. Με βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον είναι αναγκαίο να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.».
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)
1α)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι χρονικοί περιορισμοί που αναφέρονται στα άρθρα 8 παράγραφοι 2 και 2α του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται επίσης στην εισερχόμενη ή εξερχόμενη οδική μεταφορά αγαθών ως το αρχικό ή/και το τελικό σκέλος δρομολογίου συνδυασμένων μεταφορών, όπως ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ.»
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
1β)  Το άρθρο 1 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Στην περίπτωση μεταφοράς με σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο το τμήμα της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους διέλευσης. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα εκείνο της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η αναγκαία συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας δεν έχει συναφθεί.
«2. Στην περίπτωση μεταφοράς με σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο το τμήμα της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους διέλευσης. Ωστόσο, αυτή η διαδρομή διέλευσης εξαιρείται από την εφαρμογή της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα εκείνο της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η αναγκαία συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας δεν έχει συναφθεί.»
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ
1γ)  Στην παράγραφο 5, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  οι εμπορευματικές μεταφορές με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπόμενη μάζα, συμπεριλαμβανομένου του βάρους των ρυμουλκουμένων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·
«γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπόμενη μάζα, συμπεριλαμβανομένου του βάρους των ρυμουλκουμένων, είναι κάτω των 2,4 τόνων·»
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 - στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)
αα)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«7α. «διέλευση»: η διαδρομή ενός οχήματος με φορτίο μέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή τρίτων χωρών όταν το σημείο αφετηρίας και το σημείο άφιξης δεν βρίσκονται στα συγκεκριμένα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.»
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
-α)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«βα) εκτελεί διεθνείς μεταφορές με οχήματα εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και στο κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).»
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 - στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Αφού παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής, οι μεταφορείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος μέλος υποδοχής ή σε όμορα κράτη μέλη. Η τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.
2.  Αφού παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής, οι μεταφορείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος μέλος υποδοχής. Η τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 3 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς, που αποτελεί αντικείμενο της εφαρμοστέας σύμβασης μεταφοράς.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
αα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Μετά τη λήξη του τριήμερου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι μεταφορείς δεν επιτρέπεται να εκτελούν ενδομεταφορές με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του εν λόγω συνδυασμού οχημάτων, στο ίδιο κράτος μέλος εντός 60 ωρών μετά την επιστροφή στο κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα και, έως ότου εκτελέσουν νέα διεθνή μεταφορά προερχόμενη από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.»
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α
4α.  Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλλονται ή διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου. Μπορεί να υποβάλλονται ή διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR.* Κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
4α.  Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλλονται ή διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου. Τα κράτη μέλη αποδέχονται οι αποδείξεις να επιδεικνύονται ή να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές, όπως ηλεκτρονική φορτωτική βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR). Κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
5α)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«εα) τις αμοιβές και την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).»
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10α – τίτλος
Έλεγχοι
Ευφυής επιβολή
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10α – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των ενδομεταφορών που εκτελούνται στην επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
1.  Για την περαιτέρω επιβολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται συνεκτική εθνική στρατηγική επιβολής στην επικράτειά τους. Η στρατηγική αυτή εστιάζει στις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ θα περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, έλεγχο των πράξεων ενδομεταφορών.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και τα δεδομένα που καταγράφει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει ο ευφυής ταχογράφος που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και στα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς, όπως οι ηλεκτρονικές φορτωτικές βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR).
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα μόνο στις αρμόδιες αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να ελέγχουν τις παραβάσεις των νομικών πράξεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των αρμόδιων αρχών εντός της επικράτειάς τους για τις οποίες έχουν ορίσει ότι θα έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα. Έως τις [XXX], η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με όλες τις αρμόδιες αρχές και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις των στοιχείων αυτών χωρίς καθυστέρηση.
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 14β, που να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση τα κράτη μέλη, τους όρους χρήσης τους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση τους ή την πρόσβαση σε αυτά, προσδιορίζοντας ιδίως:
α)  λεπτομερή κατάλογο πληροφοριών και δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο χρόνος και το σημείο διέλευσης συνόρων, οι δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης, η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και τα στοιχεία του οδηγού·
β)  τα δικαιώματα πρόσβασης των αρμόδιων αρχών, διαφοροποιημένα κατά περίπτωση σύμφωνα με τον τύπο αρμόδιων αρχών, τον τύπο πρόσβασης και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα·
γ)  τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση ή την πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της μέγιστης διάρκειας διατήρησης των δεδομένων, διαφοροποιημένης, όπου αρμόζει, ανάλογα με το είδος των δεδομένων.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 δ (νέα)
2δ.  Η διάρκεια της πρόσβασης ή αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν τα δεδομένα ή για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Όταν τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς, καταστρέφονται.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους καθ’ οδόν έλεγχους σε ενδομεταφορές. Οι έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**** ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων.
3.  Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους σε ενδομεταφορές, που μπορούν να συμπίπτουν με τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 14 α – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι γνωρίζουν ή οφείλουν λογικά να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς που αναθέτουν ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Όταν αποστολείς, μεταφορείς φορτίων, εργολάβοι και υπεργολάβοι αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών μεταφορών σε επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, δεν φέρουν ευθύνη για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι είχαν όντως επίγνωση των εν λόγω παραβάσεων.
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
3.  Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό των ελέγχων ενδομεταφορών που διενεργήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σύμφωνα με το άρθρο 10α. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται ο αριθμός των οχημάτων που ελέγχθηκαν και ο αριθμός τονοχιλιομέτρων που ελέγχθηκαν.
3.  Έως τις … [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], το αργότερο, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή την εθνική στρατηγική επιβολής τους που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10α. Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις ενέργειες επιβολής που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σύμφωνα με το άρθρο 10α, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του αριθμού των ελέγχων που διενεργήθηκαν. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται ο αριθμός των οχημάτων που ελέγχθηκαν και ο αριθμός τονοχιλιομέτρων που ελέγχθηκαν.
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την κατάσταση της ενωσιακής αγοράς οδικών μεταφορών μέχρι τα τέλη του 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση της κατάστασης της αγοράς, στην οποία περιλαμβάνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και της εξέλιξης των όρων άσκησης του επαγγέλματος.

(1) ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 38.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου