Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0123(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0204/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0204/2018

Viták :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
A szavazatok indokolása
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0341

Elfogadott szövegek
PDF 254kWORD 87k
2019. április 4., Csütörtök - Brüsszel Ideiglenes kiadás
Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0281),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0169/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 18-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. február 1-jei véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0204/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Eddig a nemzeti jog eltérő rendelkezésének hiányában a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti árufuvarozásban részt vevő vállalkozásokra, amelyek kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használnak. Az ilyen, nemzeti és nemzetközi fuvarozási műveleteket egyaránt végző vállalkozások száma egyre növekszik. Ennek eredményeként több tagállam úgy döntött, hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza e vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy közös szabályokkal biztosítható legyen a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműveket használó ágazatban a szakma hivatásszerű gyakorlásának minimális szintje, és így közelíteni lehessen a versenyfeltételeket valamennyi piaci szereplő körében, ezt a rendelkezést el kell hagyni, és egyúttal a tényleges és állandó székhelyre, valamint a megfelelő pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeket kötelezővé kell tenni.
(2)  Eddig a nemzeti jog eltérő rendelkezésének hiányában a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó szabályok nem vonatkoztak azokra a közúti árufuvarozásban részt vevő vállalkozásokra, amelyek kizárólag legfeljebb 3,5 tonna – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használnak. Az ilyen vállalkozások száma egyre növekszik. Ennek eredményeként több tagállam úgy döntött, hogy az 1071/2009/EK rendelet közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza e vállalkozásokra. Annak érdekében, hogy elkerüljük az esetleges joghézagokat, és a közös szabályokkal biztosítható legyen a nemzetközi fuvarozás során 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használó ágazatban a szakma hivatásszerű gyakorlásának minimális szintje, és így közelíteni lehessen a versenyfeltételeket valamennyi piaci szereplő körében, a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó követelményeket azonos módon kell alkalmazni, miközben el kell kerülni az aránytalan adminisztratív terheket. Mivel ez a rendelet csak az ellenszolgáltatás fejében árut szállító vállalkozásokra vonatkozik, a saját számlás szállítást végző vállalkozások nem tartoznak e rendelkezés hatálya alá.
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  Hatásvizsgálatában a Bizottság 2,7–5,2 milliárd euróra becsüli a vállalkozások megtakarítását a 2020 és 2035 közötti időszakban.
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Biztosítani kell, hogy az adott tagállamban székhellyel rendelkező közúti fuvarozók ténylegesen és folyamatosan jelen legyenek e tagállamban és üzleti tevékenységüket onnan folytassák. Ezért, és a tapasztalatok fényében szükséges pontosítani a tényleges és állandó székhely meglétére vonatkozó rendelkezéseket.
(4)  Az úgynevezett postafiókcégek jelenségének leküzdése és a tisztességes verseny és egyenlő versenyfeltételek belső piacon való biztosítása érdekében, egyértelműbb létrehozási feltételeket, intenzívebb nyomon követést és végrehajtást, valamint a tagállamok közötti együttműködés javítását kell biztosítani. Az adott tagállamban székhellyel rendelkező közúti fuvarozóknak ténylegesen és folyamatosan jelen kell lenniük a tagállamban, és szállítási üzleti tevékenységüket ténylegesen onnan kell folytatniuk és ott kell érdemi tevékenységet végezniük. Ezért, és a tapasztalatok fényében pontosítani és erősíteni szükséges a tényleges és állandó székhely meglétére vonatkozó rendelkezéseket, miközben el kell kerülni az aránytalan adminisztratív terhek kiszabását.
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Tekintettel arra, hogy a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó uniós szabályok és a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos megsértése jelentősen befolyásolhatja a közúti árufuvarozási piacot és a munkavállalók szociális védelmét, azt fel kell venni a jó hírnév értékelése szempontjából releváns tételek közé.
(7)  Tekintettel arra, hogy a munkavállalók kiküldetésére, a kabotázsra vonatkozó uniós szabályok és a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog súlyos megsértése jelentősen befolyásolhatja a közúti árufuvarozási piacot és a munkavállalók szociális védelmét, azt fel kell venni a jó hírnév értékelése szempontjából releváns tételek közé.
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozások pénzügyi helyzetére minimális szintet kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy állandó és tartós jelleggel rendelkezzenek a műveletek elvégzéséhez szükséges eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az érintett műveletek rendszerint korlátozott terjedelműek, a megfelelő követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, mint az e határt meghaladó járműveket vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci szereplők esetében.
(10)  A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 3,5 tonna – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használó és nemzetközi fuvarozást végző vállalkozások tekintetében minimális pénzügyi helyzet meglétét kell előírni annak biztosítása érdekében, hogy állandó és tartós jelleggel rendelkezzenek a műveletek elvégzéséhez szükséges eszközökkel. Ugyanakkor, mivel az ilyen járművekkel végzett műveletek rendszerint korlátozott terjedelműek, a megfelelő követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok kevésbé megterhelőek legyenek, mint az e határt meghaladó járműveket vagy járműszerelvényeket alkalmazó piaci szereplők esetében.
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A nemzeti elektronikus nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról szóló információ a lehető legteljesebb kell legyen, hogy a vonatkozó szabályok érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok kellő áttekintéssel rendelkezzenek a vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a fuvarozó rendelkezésére álló járművek rendszámára, az alkalmazottai számára, a kockázati besorolására vonatkozó információk és az alapvető pénzügyi információik segíthetik elő az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet rendelkezéseinek jobb nemzeti és határokon átnyúló érvényesítését. A nemzeti elektronikus nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat ennek megfelelően módosítani kell.
(11)  A nemzeti elektronikus nyilvántartásokban szereplő, fuvarozókról szóló információnak teljesnek és naprakésznek kell lennie, hogy a vonatkozó szabályok érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok kellő áttekintéssel rendelkezzenek a vizsgálat alá vont fuvarozóról. Különösen a fuvarozó rendelkezésére álló járművek rendszámára, az alkalmazottai számára és a kockázati besorolására vonatkozó információk segíthetik elő az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet, valamint egyéb vonatkozó uniós jogszabályok rendelkezéseinek jobb nemzeti és határokon átnyúló érvényesítését. Továbbá annak érdekében, hogy a végrehajtásért felelős tisztviselők – köztük a közúti ellenőrzéseket végző tisztviselők – egyértelmű és teljes körű áttekintéssel rendelkezzenek az ellenőrzött fuvarozókra vonatkozóan, közvetlen és valós idejű hozzáféréssel kell rendelkezniük minden releváns információhoz. A nemzeti elektronikus nyilvántartásoknak tehát valóban interoperábilisaknak kell lenniük, és a bennük szereplő adatoknak valamennyi tagállam végrehajtásért felelős kijelölt tisztviselője számára közvetlenül elérhetőnek kell lenniük. A nemzeti elektronikus nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat ennek megfelelően módosítani kell.
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A nem honos fuvarozók által a fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, egyszerűeknek és könnyen érvényesíthetőknek kell lenniük, az eddig elért liberalizáció szintjének hozzávetőleges fenntartása mellett.
(13)  A nem honos fuvarozók által a fogadó tagállamban ideiglenes jelleggel végzett nemzeti fuvarozásra (kabotázs) vonatkozó szabályoknak egyértelműeknek, egyszerűeknek és könnyen érvényesíthetőknek kell lenniük.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Ebből a célból, továbbá az ellenőrzések megkönnyítése és a bizonytalanság felszámolása érdekében a nemzetközi fuvarozást követő kabotázsműveletek számára vonatkozó korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen műveletekre rendelkezésre álló napok számát csökkenteni kell.
(14)  Az üres járatok elkerülése érdekében, meghatározott korlátozások mellett, a fogadó tagállamban engedélyezni kell a kabotázsműveletek végzését. Ebből a célból, továbbá az ellenőrzések megkönnyítése és a bizonytalanság felszámolása érdekében a nemzetközi fuvarozást követő kabotázsműveletek számára vonatkozó korlátozást meg kell szüntetni, míg az ilyen műveletekre rendelkezésre álló napok számát csökkenteni kell.
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)  Annak megakadályozása érdekében, hogy a kabotázsműveleteket rendszeres jelleggel végezzék, ami a nemzeti piacot torzító állandó vagy folyamatos tevékenységet eredményezhet, csökkenteni kell a kabotázsműveletekre egy adott tagállamban rendelkezésre álló időszakot. Ezen túlmenően a fuvarozók számára nem szabad lehetővé tenni, hogy új kabotázsműveleteket végezzenek ugyanabban a fogadó tagállamban egy bizonyos határidőn belül és mindaddig, amíg a vállalkozás székhelye szerinti tagállamból induló új nemzetközi fuvarozásra nem került sor. Ez a rendelkezés nem érinti a nemzetközi fuvarozás teljesítését.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Pontosítani kell, hogy a közúti fuvarozók milyen eszközökkel bizonyíthatják a kabotázsműveletekre irányadó szabályoknak való megfelelést. Az elektronikus fuvarozási információk használata és továbbítása ilyen eszköznek tekintendő, ami egyszerűsítheti a vonatkozó bizonyítékok szolgáltatását és azok illetékes hatóságok általi kezelését. Az erre a célra használt formátumnak garantálnia kell a megbízhatóságot és a hitelességet. Tekintettel a hatékony elektronikus információcsere egyre növekvő használatára a fuvarozásban és a logisztikában, fontos biztosítani a szabályozói keretek koherenciáját és rendelkezni az igazgatási eljárások egyszerűsítéséről.
(15)  A szabályok tényleges és hatékony érvényesítése a belső piacon zajló tisztességes verseny előfeltétele. A végrehajtási eszközök további digitalizációja elengedhetetlen a végrehajtási kapacitások felszabadítása, a nemzetközi fuvarozókra és különösen a kkv-kra háruló szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése, a kockázatos kategóriába tartozó fuvarozókkal való célzottabb foglalkozás és a csalárd gyakorlatok feltárása érdekében. Annak érdekében, hogy a fuvarokmányok papírmentessé váljanak, a jövőben az elektronikus dokumentumok, különösen a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevél használatát kell előnyben részesíteni. Pontosítani kell, hogy a közúti fuvarozók milyen eszközökkel bizonyíthatják a kabotázsműveletekre irányadó szabályoknak való megfelelést. Az elektronikus fuvarozási információk használata és továbbítása ilyen eszköznek tekintendő, ami egyszerűsítheti a vonatkozó bizonyítékok szolgáltatását és azok illetékes hatóságok általi kezelését. Az erre a célra használt formátumnak garantálnia kell a megbízhatóságot és a hitelességet. Tekintettel a hatékony elektronikus információcsere egyre növekvő használatára a fuvarozásban és a logisztikában, fontos biztosítani a szabályozói keretek koherenciáját és rendelkezni az igazgatási eljárások egyszerűsítéséről.
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  Az intelligens menetíró készülék gyors bevezetése kiemelkedő fontosságú, mivel lehetővé teszi a közúti ellenőrzéseket végző, végrehajtó hatóságok számára, hogy gyorsabban és hatékonyabban feltárják a jogsértéseket és a rendellenességeket, ami e rendelet jobb végrehajtását eredményezné.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A fuvarozási vállalkozások a nemzetközi fuvarozási szabályok címzettjei, és ekként viselniük kell az általuk elkövetett bármilyen jogsértés következményeit. Ugyanakkor, hogy megelőzzék a közúti árufuvarozóktól fuvarozási szolgáltatásokat megrendelő vállalkozások általi visszaéléseket, a tagállamoknak szankciót kell megállapítaniuk a feladókra és szállítmányozókra is, amennyiben tudatosan olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek sértik az 1072/2009/EK rendelet rendelkezéseit.
(16)  A fuvarozási vállalkozások a nemzetközi fuvarozási szabályok címzettjei, és ekként viselniük kell az általuk elkövetett bármilyen jogsértés következményeit. Ugyanakkor, hogy megelőzzék a közúti árufuvarozóktól fuvarozási szolgáltatásokat megrendelő vállalkozások általi visszaéléseket, a tagállamoknak szankciót kell megállapítaniuk a feladókra, szállítókra, szállítmányozókra, vállalkozókra és alvállalkozókra is, amennyiben tudatában vannak annak, hogy az általuk megrendelt fuvarozási szolgáltatások sértik az 1072/2009/EK rendelet rendelkezéseit. Amennyiben a fuvarozási szolgáltatásokat megrendelő vállalkozások a szóban forgó szolgáltatásokat alacsony kockázati besorolással rendelkező fuvarozótól rendelik meg, a felelősségüket csökkenteni kell.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)   A javasolt Európai Munkaügyi Hatóság [...] célja az illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködés és információcsere támogatása és megkönnyítése a vonatkozó uniós jog hatékony végrehajtása érdekében. E rendelet végrehajtásának támogatásával és megkönnyítésével a hatóság fontos szerepet játszhat az illetékes hatóságok közötti információcsere segítésében, a tagállamok kapacitásépítésének személyzetcserén és szakképzésen keresztül történő támogatásában, valamint a tagállamoknak az összehangolt ellenőrzések megszervezése terén nyújtott támogatásban. Ez erősítené a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat, javítaná az illetékes hatóságok közötti hatékony együttműködést, és segítené a csalás és a szabályokkal való visszaélés elleni küzdelmet.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)
(16b)   A RÓMA I. rendelet megfelelő alkalmazásának és érvényesítésének biztosítása érdekében meg kell erősíteni a közúti szállításra vonatkozó jogszabályokat oly módon, hogy a munkaszerződések a munkavállalók szokásos munkavégzési helyét tükrözzék. Az 1071/2009/EK rendelet alapvető szabályai kiegészítik a RÓMA I. rendeletet, és közvetlenül kapcsolódnak hozzá a postafiókcégek elleni küzdelem és a vállalatok megfelelő letelepedési kritériumainak biztosítása érdekében. Ezeket a szabályokat meg kell erősíteni annak érdekében, hogy garantálják a munkavállalók jogait abban az esetben, ha ideiglenesen a szokásos munkavégzésük szerinti országon kívül dolgoznak, továbbá hogy biztosítsák a fuvarozási vállalkozások közötti tisztességes versenyt.
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – i pont
1071/2009/EK rendelet
1 cikk – 4 bekezdés – a pont
i.  az a) pontot el kell hagyni;
i.  az a) pont helyébe a következő szöveg lép:
a)  a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló olyan vállalkozások, amelyek kevesebb mint 2,4 tonna – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használnak;
aa)  a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló, kizárólag nemzeti fuvarozást végző olyan vállalkozások, amelyek kevesebb mint 3,5 tonna – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használnak;
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – ii pont
1071/2009/EK rendelet
1 cikk – 4 bekezdés – b pont – 2 bekezdés
Bármilyen, ellenszolgáltatás nélkül végzett közúti fuvarozást, amelyből nem származik jövedelem, köztük a jótékony célú vagy szigorúan magáncélú személyszállítást kizárólag nem kereskedelmi célból lebonyolított fuvarozásnak kell tekinteni;;
Bármilyen közúti fuvarozás, amelynek célja nem a nyereség létrehozása a gépjárművezető vagy más személyek számára – mint például a jótékonysági vagy emberbaráti alapon nyújtott szolgáltatás – kizárólag nem kereskedelmi célból lebonyolított fuvarozásnak kell tekinteni;;
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
1071/2009/EK rendelet
1 cikk – 6 bekezdés
b)  a szöveg a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
törölve
„(6) A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja, továbbá a 4., a 6., a 8., a 9., a 14., a 19. és a 21. cikk nem vonatkozik azokra a közúti árufuvarozásban részt vevő vállalkozásokra, amelyek kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvényeket használnak.
A tagállamok ugyanakkor:
a)  előírhatják e vállalkozások számára, hogy az első albekezdésben említett rendelkezések némelyikét vagy mindegyikét alkalmazzák;
b)  lejjebb vihetik az első albekezdésben meghatározott korlátozást a közúti fuvarozási műveletek némelyik vagy mindegyik kategóriája tekintetében.”;
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
1071/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
„a) rendelkeznie kell olyan telephellyel, ahol fő üzleti dokumentumait tárolja, különös tekintettel a kereskedelmi szerződésekre, számviteli dokumentumokra, a személyzet irányításával kapcsolatos dokumentumokra, a munkaszerződésekre, a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokra és minden egyéb olyan dokumentumra, amelyhez az illetékes hatóságnak adott esetben hozzá kell férnie az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából;”;
„a) rendelkeznie kell olyan megfelelő, a vállalkozás tevékenységével arányos telephellyel, ahol akár elektronikus, akár egyéb más formában hozzáfér fő üzleti dokumentumai eredeti példányaihoz, különös tekintettel a kereskedelmi szerződésekre, számviteli dokumentumokra, a személyzet irányításával kapcsolatos dokumentumokra, a munkaszerződésekre, a társadalombiztosítási dokumentumokra, a kabotázsra, a kiküldetésre, valamint a vezetési időre és pihenőidőre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokra és minden egyéb olyan dokumentumra, amelyhez az illetékes hatóságnak adott esetben hozzá kell férnie az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából;
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)
1071/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a szöveg a következő ponttal egészül ki:
„aa) a b) pontban említett járműveknek szállítási szerződés keretében négyhetente legalább egy berakodást vagy egy kirakodást kell végrehajtaniuk a székhely szerinti tagállamban;”;
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
1071/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – c pont
„c) adminisztratív és kereskedelmi tevékenységeit ténylegesen és folyamatosan, a megfelelő adminisztratív felszereltséggel és létesítmények segítségével ugyanabban a tagállamban található telephelyen kell végeznie;”;
„c) adminisztratív és kereskedelmi tevékenységeit ténylegesen és folyamatosan, a megfelelő felszereltséggel és az a) pontban említett létesítmények segítségével ugyanabban a tagállamban található telephelyen kell végeznie;
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont
1071/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – d pont
„d) a b) pontban említett járművekkel végzett fuvarozási műveleteket ugyanabban a tagállamban található megfelelő műszaki berendezésekkel kell irányítania;”;
„d) a b) pontban említett járművek használatával végzett fuvarozási műveleteket a szóban forgó tagállamban található megfelelő műszaki berendezésekkel hatékonyan és folyamatosan kell irányítania;
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új)
1071/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – f pont (új)
da)  a szöveg a következő f) ponttal egészül ki:
„f) egyértelmű kapcsolat legyen az elvégzett fuvarozási műveletek és a székhely szerinti tagállam között, rendelkezésre áll egy műveleti központ és a b) pontban említett járművek általi rendszeres használatra szolgáló elegendő parkolóhely.”;
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d b pont (új)
1071/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – g pont (új)
db)  a szöveg a következő g) ponttal egészül ki:
„g) az adott tagállam munkaszerződésekre alkalmazandó joga szerint vesz fel és alkalmaz járművezetőket;”;
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d c pont (új)
1071/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – h pont (új)
dc)  a bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:
„h) biztosítania kell, hogy a székhely az a hely legyen, ahol vagy ahonnan a munkavállaló a munkáját az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a és/vagy a Római Egyezmény szerint rendszerint végzi.
_______________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).”
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii pont
1071/2009/EK rendelet
6 cikk – 3 albekezdés – b pont
iii.  a harmadik albekezdés b) pontja a következő xi. és xii. ponttal egészül ki:
iii.  a harmadik albekezdés b) pontja a következő xi., xii. és xiii. ponttal egészül ki:
„xi. munkavállalók kiküldetése;
„xi. munkavállalók kiküldetése;
xii.  a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog.;
xii.  a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog;
xiii.  kabotázs.
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont
1071/2009/EK rendelet
6 cikk – 2 a bekezdés – 2 albekezdés – b pont
b)  megállapítja a jogsértések súlyosságának mértékét annak függvényében, hogy mennyire járhatnak halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos sérülésekkel, illetve idézhetnek elő versenytorzulást a közúti fuvarozási piacon, többek között azáltal, hogy rontják a fuvarozásban dolgozó munkavállalók munkakörülményeit;
b)  megállapítja a jogsértések súlyosságának mértékét annak függvényében, hogy mennyire járhatnak halálos kimenetelű balesettel vagy súlyos sérülésekkel, vagy idézhetnek elő versenytorzulást a közúti fuvarozási piacon, többek között azáltal, hogy rontják a fuvarozásban dolgozó munkavállalók munkakörülményeit;
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
1071/2009/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
„A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében egy vállalkozásnak a számviteli év során állandó jelleggel eleget kell tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A vállalkozásnak az éves beszámolói alapján bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat ellenőr vagy egy arra megfelelően felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 9000 EUR-nak, és minden további gépjármű esetében 5000 EUR-nak megfelelő saját tőkével. A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvényeket használó vállalkozás ellenőr vagy arra megfelelően felhatalmazott személy által hitelesített éves beszámolói alapján igazolja, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 1800 EUR-nak, és minden további gépjármű esetében 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével.;
„A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében egy vállalkozásnak a számviteli év során állandó jelleggel eleget kell tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. A vállalkozásnak az éves beszámolói alapján bizonyítania kell – miután ez utóbbiakat ellenőr vagy egy arra megfelelően felhatalmazott személy hitelesítette –, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 9 000 EUR-nak, minden további, 3,5 tonnát meghaladó – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű esetében 5 000 EUR-nak, és minden további 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű esetében 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével. A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket használó vállalkozás ellenőr vagy arra megfelelően felhatalmazott személy által hitelesített éves beszámolói alapján igazolja, hogy minden évben rendelkezik egyetlen használatban lévő gépjármű esetében legalább 1 800 EUR-nak, és minden további gépjármű esetében 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével.;
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
1071/2009/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság éves beszámoló hiányában elfogadja, hogy a vállalkozás a pénzügyi helyzetét olyan igazolással, például bankgaranciával, pénzügyi intézmény által kiadott, a vállalkozás nevében történő hitelfelvételt igazoló dokumentummal vagy más kötelező erejű dokumentummal bizonyítsa, amely tanúsítja, hogy a vállalkozás rendelkezik az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott összeggel.;
(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság éves beszámoló hiányában elfogadja, hogy a vállalkozás a pénzügyi helyzetét az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott összegek vonatkozásában a vállalkozás számára egyetemleges felelősségen alapuló kezességet nyújtó igazolással, például bankgaranciával vagy biztosítással, többek között egy vagy több bank, vagy egyéb pénzügyi intézmény, többek között biztosítótársaság által kiadott szakmai felelősségbiztosítással, vagy más kötelező erejű dokumentummal bizonyítsa;
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
1071/2009/EK rendelet
8 cikk – 5 bekezdés
5a.  A 8. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
A tagállamok ösztönözhetik az időszakos, tízéves időközönkénti képzéseket az I. mellékletben felsorolt tárgyakban annak biztosítása érdekében, hogy a szakmai irányítók tudatában legyenek az ágazatra vonatkozó fejleményeknek.
A tagállamok ösztönözhetik az időszakos, hároméves időközönkénti képzéseket az I. mellékletben felsorolt tárgyak tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy az (1) bekezdésben említett személy vagy személyek kellően tudatában legyenek az ágazatra vonatkozó fejleményeknek.
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
1071/2009/EK rendelet
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
8.  a 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni;
8.  A 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„A tagállamoknak legalább ötévente ellenőrzést kell végezniük annak megvizsgálása érdekében, hogy a vállalkozások továbbra is teljesítik-e a 3. cikkben meghatározott követelményeket.”
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
1071/2009/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés
10a.   A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(2)  Kivéve ha, és addig, amíg a nemzeti jog releváns rendelkezéseinek megfelelően a rehabilitációs intézkedéseket meghozzák, az alkalmatlanná nyilvánított szakmai irányítónak a 8. cikk (8) bekezdésében említett, szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítványa egyik tagállamban sem érvényes.
(2)  Kivéve, ha, és addig, amíg a nemzeti jog releváns rendelkezéseinek megfelelően a rehabilitációs intézkedéseket meghozzák, az alkalmatlanná nyilvánított szakmai irányítónak a 8. cikk (8) bekezdésében említett, szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítványa egyik tagállamban sem érvényes. A Bizottság összeállítja a jó hírnév helyreállításához vezető rehabilitációs intézkedések jegyzékét.
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – -i a alpont (új)
1071/2009/EK rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – c pont
-ia.  a c) pont helyébe a következő szöveg lép:
c)  a jó hírnév és a szakmai alkalmasság követelményének teljesítésére kijelölt szakmai irányító neve, és – ha az eltérő – a vállalkozás képviseletére jogosult személy neve;
„c) a jó hírnév és a szakmai alkalmasság 3. cikkben meghatározott követelményének teljesítésére kijelölt szakmai irányító neve, és – ha az eltérő – a vállalkozás képviseletére jogosult személy neve;”;
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i alpont
1071/2009/EK rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – h pont
h)  az alkalmazottak száma;
h)  a legutóbbi naptári évben a vállalkozásban alkalmazott személyek száma;
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – i a alpont (új)
1071/2009/EK rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)
ia.  a szöveg a következő ja) ponttal egészül ki:
ja)   nemzetközi járművezetők elmúlt hat hónapban kötött munkaszerződései;
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – ii alpont
1071/2009/EK rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az első albekezdés e)–j) pontjában említett információkat külön tartják nyilván. Ez esetben a releváns adatokat az érintett tagállam valamennyi illetékes hatósága számára megkeresés alapján vagy közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni. A kért információkat a megkeresés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül meg kell adni. Az első albekezdés a)–d) pontjában említett adatokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó előírásokkal összhangban.
Az első albekezdés a)–d) pontjában említett adatokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó előírásokkal összhangban.
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – ii alpont
1071/2009/EK rendelet
16 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
Mindenesetre az illetékes hatóságoktól eltérő hatóságok csak akkor férhetnek hozzá az első albekezdés e)–j) pontjában említett információkhoz, ha kellő felhatalmazással rendelkeznek felügyelet gyakorlására és szankciók kiszabására a közúti fuvarozás területén, és tisztviselőik titoktartási esküt tettek, vagy egyébként valamely hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.;
Az illetékes hatóságoktól eltérő hatóságok csak akkor férhetnek hozzá az első albekezdés e)–j) pontjában említett információkhoz, ha kellő felhatalmazással rendelkeznek felügyelet gyakorlására és szankciók kiszabására a közúti fuvarozás területén, és tisztviselőik titoktartási esküt tettek, vagy egyébként valamely hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – ii alpont
1071/2009/EK rendelet
16 cikk – 2 bekezdés
„A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az első albekezdés e)–j) pontjában említett információkat külön tartják nyilván. Ez esetben a releváns adatokat az érintett tagállam valamennyi illetékes hatósága számára megkeresés alapján vagy közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni. A kért információkat a megkeresés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül meg kell adni. Az első albekezdés a)–d) pontjában említett adatokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó előírásokkal összhangban.
„A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az első albekezdés e)–j) pontjában említett információkat külön tartják nyilván. Ez esetben a releváns adatokat az érintett tagállam valamennyi illetékes hatósága számára megkeresés alapján vagy közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni. A kért információkat a megkeresés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül meg kell adni. Az első albekezdés a)–d) pontjában említett adatokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó előírásokkal összhangban.
Mindenesetre az illetékes hatóságoktól eltérő hatóságok csak akkor férhetnek hozzá az első albekezdés e)–j) pontjában említett információkhoz, ha kellő felhatalmazással rendelkeznek felügyelet gyakorlására és szankciók kiszabására a közúti fuvarozás területén, és tisztviselőik titoktartási esküt tettek, vagy egyébként valamely hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.”;
Mindenesetre az illetékes hatóságoktól eltérő hatóságok csak akkor férhetnek hozzá az első albekezdés e)–j) pontjában említett információkhoz, ha kellő felhatalmazással rendelkeznek felügyelet gyakorlására és szankciók kiszabására a közúti fuvarozás területén, és tisztviselőik titoktartási esküt tettek, vagy egyébként valamely hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.
Az 1072/2009/EK rendelet 14a. cikke alkalmazásában a j) pontban említett adatok a feladók, szállítmányozók, vállalkozók és alvállalkozók kérésére rendelkezésre állnak.”;
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b a pont (új)
1071/2009/EK rendelet
16 cikk – 5 bekezdés
ba)  az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(5)  Az (1) és a (2) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartásokhoz a Közösség egész területén a 18. cikkben meghatározott nemzeti kapcsolattartókon keresztül hozzá lehessen férni, és hogy azokat egymással összekapcsolják. A nemzeti kapcsolattartókon keresztül történő hozzáférést és összekapcsolást oly módon alakítják ki legkésőbb 2012. december 31-ig, hogy bármely tagállam illetékes hatósága bármely tagállam nemzeti elektronikus nyilvántartásához hozzáférhessen.
„(5) A határokon átnyúló végrehajtás hatékonyságának növelése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartások az Unió egész területén az (EU) 2016/480 bizottsági végrehajtási rendeletben említett közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartása révén egymással összekapcsolódjanak és interoperábilisak legyenek annak érdekében, hogy a (2) bekezdésben említett adatok valós időben, közvetlenül hozzáférhetők legyenek valamennyi tagállam összes illetékes végrehajtó hatósága és ellenőrző szerve számára.”;
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b b pont (új)
1071/2009/EK rendelet
16 cikk – 6 bekezdés
bb)  a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(6)  A (4) bekezdés végrehajtására – mint például a kicserélt adatok formátumára, a más tagállamok elektronikus nyilvántartásaiba való elektronikus betekintéssel kapcsolatos műszaki eljárásokra és az e nyilvántartások és egyéb releváns adatbázisok közötti interoperabilitás előmozdítására – vonatkozó közös szabályokat a Bizottság fogadja el a 25. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban, és első alkalommal 2010. december 31-ig. E közös szabályok meghatározzák, hogy mely hatóság felelős az adatokhoz való hozzáférésért, azok további felhasználásáért és a hozzáférést követően való frissítésükért, és ennek érdekében előírásokat tartalmaznak az adatok naplózására és nyomon követésére vonatkozóan.
(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan közös szabályok felállítására és frissítésére, melyek célja annak biztosítása, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartások teljes mértékben interoperábilisak legyenek, hogy az (5) bekezdésben rögzítetteknek megfelelően bármely tagállam illetékes hatósága vagy ellenőrző szerve közvetlenül és valós időben hozzáférhessen bármely másik tagállam nemzeti elektronikus nyilvántartásához. Az ilyen közös szabályok közé tartoznak a kicserélt adatok formátumára, a más tagállamok elektronikus nyilvántartásaiba való elektronikus betekintéssel kapcsolatos műszaki eljárásokra és az e nyilvántartások közötti átjárhatóságra vonatkozó szabályok, valamint az adatokhoz való hozzáférésre és az adatok naplózására és nyomon követésére vonatkozó külön szabályok.
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
1071/2009/EK rendelet
18 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok a többi tagállammal folytatott, e rendelet alkalmazását érintő információcseréért felelős nemzeti kapcsolattartót jelölnek ki. A tagállamok 2018. december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot nemzeti kapcsolattartójuk nevéről és címéről. A Bizottság összeállítja a nemzeti kapcsolattartók jegyzékét, és továbbítja a tagállamoknak.A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal a nemzeti kapcsolattartó adatainak bármely megváltozását.
(1)  A jelen rendelet végrehajtásának és érvényesítésének megkönnyítése érdekében a tagállamok illetékes hatóságai szorosan együttműködnek egymással, és késedelem nélkül kölcsönös segítséget és minden releváns kérdésben tájékoztatást nyújtanak egymásnak.
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
1071/2009/EK rendelet
18 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az (1) bekezdés alkalmazásában az e cikkben előírt igazgatási együttműködést az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendeletével1a létrehozott belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül kell végrehajtani, amely lehetővé teszi valamennyi üzemeltető számára, hogy saját nyelvén szolgáltasson adatokat.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) (HL L 316., 2012.11.14, 1. o.).
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
1071/2009/EK rendelet
18 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok megválaszolják a többi tagállam valamennyi illetékes hatóságától beérkező tájékoztatás iránti megkeresést, és szükség esetén ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozást folytatnak azzal kapcsolatban, hogy a területükön székhellyel rendelkező közúti fuvarozó megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában szereplő követelménynek. A tagállamok illetékes hatóságai általi tájékoztatás iránti megkereséseket indokolni kell. Ebből a célból a megkeresésben fel kell tüntetni a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának megsértésére utaló megbízható információkat.
(3)  A tagállamok megválaszolják a többi tagállam valamennyi illetékes hatóságától beérkező tájékoztatás iránti megkeresést, és ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozást folytatnak azzal kapcsolatban, hogy a területükön székhellyel rendelkező közúti fuvarozó megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában szereplő követelménynek. A tagállamok illetékes hatóságai általi tájékoztatás iránti megkereséseket kellőképpen indokolni kell. Ebből a célból a megkeresésben fel kell tüntetni a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának megsértésére utaló megbízható információkat.
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
1071/2009/EK rendelet
18 cikk – 4 bekezdés
(4)  Amennyiben a megkeresett tagállam úgy véli, hogy a megkeresés nem kellően indokolt, erről tíz munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. A megkereső tagállam további indokolást fűzhet a megkereséshez. Amennyiben ez nem lehetséges, a tagállam a megkeresést elutasíthatja.
(4)  Amennyiben a megkeresett tagállam úgy véli, hogy a megkeresés indokolása nem kielégítő, erről öt munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. A megkereső tagállam további indokolást fűzhet a megkereséshez. Amennyiben ez nem lehetséges, a tagállam a megkeresést elutasíthatja.
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
1071/2009/EK rendelet
18 cikk – 5 bekezdés
(5)  Amennyiben a tájékoztatás iránti megkeresés teljesítése vagy az ellenőrzések, vizsgálatok és nyomozási cselekmények lefolytatása nehézségek árán vagy egyáltalán nem lehetséges, a szóban forgó tagállam erről tíz munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot. Az érintett tagállamok konzultálnak egymással, hogy megoldást találjanak a felmerült problémára.
(5)  Amennyiben a tájékoztatás iránti megkeresés teljesítése vagy az ellenőrzések, vizsgálatok és nyomozási cselekmények lefolytatása nehézségek árán vagy egyáltalán nem lehetséges, a szóban forgó tagállam erről öt munkanapon belül tájékoztatja a megkereső tagállamot, kellően megindokolva, hogy a kérés teljesítése miért nehéz vagy lehetetlen. Az érintett tagállamok együttműködnek egymással, hogy megoldást találjanak a felmerült problémára. Az információcsere terén tartósan fennálló problémák vagy az információk megadásának indokolás nélküli állandó elutasítása esetén a Bizottság – miután erről tájékoztatást kapott és az érintett tagállamokkal konzultált – minden szükséges intézkedést meghozhat a helyzet orvoslására.
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
1071/2009/EK rendelet
18 cikk – 6 bekezdés
(6)  A (3) bekezdés szerinti megkeresésekre válaszul a tagállamok a megkeresés kézhez vételétől számított huszonöt munkanapon belül megadják a kért információt vagy elvégzik a kért ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozási cselekményeket, kivéve, ha arról tájékoztatták a megkereső tagállamot, hogy a megkeresés nem kellően indokolt, illetve a (4) és az (5) bekezdésben említett lehetetlenség vagy nehézség állt elő.
(6)  A (3) bekezdés szerinti megkeresésekre válaszul a tagállamok a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül megadják a kért információt vagy elvégzik a kért ellenőrzéseket, vizsgálatokat és nyomozási cselekményeket, kivéve, ha az érintett tagállamok között egyéb határidőre vonatkozó megállapodás született, illetve ha arról tájékoztatták a megkereső tagállamot, hogy a megkeresés nem kellően indokolt, illetve a (4) és az (5) bekezdésben említett lehetetlenség vagy nehézség állt elő, és e nehézségekre nem találtak megoldást.
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)
1071/2009/EK rendelet
18 a cikk (új)
12a.  A rendelet a következő 18a. cikkel egészül ki:
„18a. cikk
Kísérő intézkedések
(1)  A tagállamok kísérő intézkedéseket hoznak a tagállamok közötti igazgatási együttműködésért és kölcsönös segítségnyújtásért, valamint az e rendelet alkalmazandó szabályai betartásának és végrehajtásának nyomon követéséért felelős tisztviselők közötti csere fejlesztésére, megkönnyítésére és ösztönzésére.
(2)  A Bizottság technikai és egyéb támogatást nyújt a tagállamok közötti igazgatási együttműködés további javításához és a kölcsönös bizalom fokozásához, például a tisztviselők cseréjének és közös képzési programjainak előmozdítása, továbbá a bevált gyakorlatokra vonatkozó kezdeményezések kidolgozása, megkönnyítése és előmozdítása révén. A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács költségvetési eljárásban fennálló előjogainak sérelme nélkül igénybe veheti a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket a kapacitásépítésre és a tagállamok közötti igazgatási együttműködés megerősítésére.
(3)  A tagállamok létrehoznak egy szakmai vizsgálatokra irányuló programot, amelyben valamennyi illetékes végrehajtó hatóság részt vesz, biztosítva mind az értékelő, mind az értékelt illetékes végrehajtó hatóságok sorra kerülését. A tagállamok ezekről a programokról kétévente tájékoztatják a Bizottságot a 26. cikkben említett illetékes hatóságok tevékenységeiről szóló jelentés keretében.”
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
1071/2009/EK rendelet
26 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  A tagállamok minden évben jelentést készítenek a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek vagy a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvények területükön történő használatáról, és ezt a jelentéstételi időszak végét követő évben legkésőbb június 30-ig továbbítják a Bizottságnak. A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
(3)  A tagállamok minden évben jelentést készítenek a 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű, nemzetközi fuvarozásban részt vevő és a területükön bejegyzett gépjárművek használatáról, és ezt a jelentéstételi időszak végét követő évben legkésőbb június 30-ig továbbítják a Bizottságnak. A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
1071/2009/EK rendelet
26 cikk – 3 bekezdés – a pont
a)  a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló olyan vállalkozásoknak kiadott engedélyek száma, amelyek a közúti árufuvarozást kizárólag legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművekkel vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvényekkel végzik;
a)  a közúti árufuvarozói szakmát gyakorló olyan vállalkozásoknak kiadott engedélyek száma, amelyek a közúti árufuvarozást kizárólag a 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű, nemzetközi fuvarozásban részt vevő gépjárművekkel végzik;
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
1071/2009/EK rendelet
26 cikk – 3 bekezdés – b pont
b)  a tagállamban az egyes naptári években nyilvántartásba vett olyan járművek száma, amelyek megengedett legnagyobb össztömege legfeljebb 3,5 tonna;
b)  a tagállamban az egyes naptári években nyilvántartásba vett olyan, nemzetközi fuvarozásban részt vevő gépjárművek száma, amelyek– adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömege 2,4 és 3,5 tonna között van;
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
1071/2009/EK rendelet
26 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  a tagállamban az egyes naptári években december 31-én a nyilvántartásban szereplő olyan járművek száma összesen, amelyek megengedett legnagyobb össztömege legfeljebb 3,5 tonna;
c)  a tagállamban az egyes naptári években december 31-én a nyilvántartásban szereplő olyan, nemzetközi fuvarozásban részt vevő gépjárművek száma összesen, amelyek – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömege 2,4 és 3,5 tonna között van;
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
1071/2009/EK rendelet
26 cikk – 3 bekezdés – d pont
d)  a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművek és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvények becsült részesedése a tagállamban nyilvántartásba vett valamennyi járművel végzett összes közúti fuvarozási tevékenységből, nemzeti, nemzetközi és kabotázsműveletek szerinti bontásban.
d)  a 2,4 és 3,5 tonna közötti, illetve a 2,4 tonna alatti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek becsült részesedése a tagállamban nyilvántartásba vett valamennyi járművel végzett összes közúti fuvarozási tevékenységből, nemzeti, nemzetközi és kabotázsműveletek szerinti bontásban.
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
1071/2009/EK rendelet
26 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság által a (3) bekezdés szerint gyűjtött információk és további bizonyítékok alapján a Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a nemzeti vagy nemzetközi közúti fuvarozási műveletekben részt vevő, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművek vagy az ilyen legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járműszerelvények teljes számának alakulásáról. E jelentés alapján a Bizottság újraértékeli, hogy szükséges-e további intézkedéseket javasolni.
(4)  A Bizottság által a (3) bekezdés szerint gyűjtött információk és további bizonyítékok alapján a Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közúti fuvarozási műveletekben részt vevő, legfeljebb 2,4 és 3,5 tonna közötti – adott esetben a pótkocsi össztömegét is magában foglaló – megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek teljes számának alakulásáról. E jelentés alapján a Bizottság újraértékeli, hogy szükséges-e további intézkedéseket javasolni.
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
1071/2009/EK rendelet
26 cikk – 5 bekezdés
(5)  A tagállamok évente jelentést tesznek a Bizottságnak a 18. cikk (3) és (4) bekezdése értelmében általuk küldött megkeresésekről, a többi tagállamtól kapott válaszokról, valamint azokról az intézkedésekről, amelyeket a kapott információk alapján meghoztak.;
(5)  A tagállamok évente jelentést tesznek a Bizottságnak a 18. cikk értelmében általuk küldött megkeresésekről, a többi tagállamtól kapott válaszokról, valamint azokról az intézkedésekről, amelyeket a kapott információk alapján meghoztak.
Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)
1071/2009/EK rendelet
26 cikk – 5 a bekezdés (új)
16a.  A szöveg a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Bizottság által az (5) bekezdés szerint gyűjtött információk és további bizonyítékok alapján a Bizottság legkésőbb 2020. december 31-ig részletes jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok közötti igazgatási együttműködés mértékéről, az ezzel kapcsolatos esetleges hiányosságokról és az együttműködés javításának lehetséges módjairól. E jelentés alapján a Bizottság felméri, hogy szükséges-e további intézkedéseket javasolni.”
Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
1072/2009/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)
1a.  Az 1. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
„Az e rendeletet 8. cikkének (2) és (2a) bekezdésében foglalt határidőket a 92/106/EGK tanácsi irányelvben előírtak szerint a beérkező és kimenő közúti árufuvarozásra – mint a kombinált fuvarozás belföldi első és/vagy belföldi végső szakaszára – is alkalmazni kell.”
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
1072/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés
1b.  Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(2)  Ezt a rendeletet egy tagállamból harmadik országba vagy harmadik országból tagállamba történő fuvarozás esetén a tranzittagállamok területén végzett útszakaszokra kell alkalmazni. A rendelet nem alkalmazandó a berakodás és kirakodás helye szerinti tagállam területén végzett fuvarozásra mindaddig, amíg nem kötötték meg a Közösség és az érintett harmadik ország között szükséges egyezményt.
„(2) Ezt a rendeletet egy tagállamból harmadik országba vagy harmadik országból tagállamba történő fuvarozás esetén a tranzittagállamok területén végzett útszakaszokra kell alkalmazni. A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv hatálya alól azonban ezt a tranzitútszakaszt ki kell zárni. A rendelet nem alkalmazandó a berakodás és kirakodás helye szerinti tagállam területén végzett fuvarozásra mindaddig, amíg nem kötötték meg a Közösség és az érintett harmadik ország között szükséges egyezményt.”
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)
1072/2009/EK rendelet
1 cikk – 5 bekezdés – c pont
1c.  Az (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
c)  árufuvarozás olyan gépjárművekkel, amelyek megengedett össztömege, beleértve a pótkocsikat is, nem haladja meg a 3,5 tonnát;
„c) árufuvarozás olyan gépjárművekkel, amelyek megengedett össztömege, beleértve a pótkocsikat is, nem éri el a 2,4 tonnát;”
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont –a a pont (új)
1072/2009/EK rendelet
2 cikk – 7 a pont (új)
aa)  a szöveg a következő ponttal egészül ki:
„7a. »tranzit«: egy rakománnyal rendelkező jármű által lebonyolított út egy vagy több tagállamon vagy harmadik országon keresztül, amennyiben a kiindulási pont és a végpont nem ezekben a tagállamokban vagy harmadik országokban található.”
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a pont (új)
1072/2009/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
-a)  az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:
„ba) intelligens menetíró készülékkel felszerelt járművekkel nemzetközi fuvarozást végez a 165/2014/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 3. cikkében és II. fejezetében előírtak szerint.”
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).”
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amint egy másik tagállamból vagy harmadik országból a fogadó tagállamba irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás keretében szállított árut kézbesítették, az (1) bekezdésben említett fuvarozók jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével kabotázsműveleteket végezni a fogadó tagállamban vagy az azzal szomszédos tagállamokban. A kabotázsművelet keretében az utolsó kirakodásra a fogadó tagállamban a beérkező nemzetközi fuvarozás keretében végzett legutolsó kirakodástól számított 5 napon belül kerül sor.
(2)  Amint egy másik tagállamból vagy harmadik országból a fogadó tagállamba irányuló beérkező nemzetközi fuvarozás keretében szállított árut kézbesítették, az (1) bekezdésben említett fuvarozók jogosultak ugyanezzel a járművel, illetve járműszerelvény esetében ugyanazon jármű gépjárművével kabotázsműveleteket végezni a fogadó tagállamban. A kabotázsművelet keretében az utolsó kirakodásra a fogadó tagállamban az alkalmazandó fuvarozási szerződéstől függően a beérkező nemzetközi fuvarozás keretében végzett legutolsó kirakodástól számított 3 napon belül kerül sor;
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)
1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 2 a bekezdés (új)
aa)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben említett 3 napos időszak végét követően a fuvarozók nem végezhetnek ugyanazzal a járművel, vagy – járműszerelvény esetén – a járműszerelvény gépjárművével kabotázsműveleteket ugyanazon fogadó tagállamban a fuvarozó székhelye szerinti tagállamba történő visszatérést követő 60 órán belül, és mindaddig, amíg a vállalkozás székhelye szerinti tagállamból származó új nemzetközi fuvarozásra nem kerül sor.”
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
1072/2009/EK rendelet
8 cikk – 4 a bekezdés
(4a)  A (3) bekezdésben említett bizonyítékot a fogadó tagállam ellenőrzésre jogosult hivatalos személye számára kell bemutatni vagy továbbítani, kérésre, a közúti ellenőrzés alatt. E bizonyíték bemutatható vagy továbbítható elektronikusan is egy felülvizsgálható strukturált formátum alkalmazásával, amely közvetlenül tárolható számítógépen és feldolgozható számítógéppel, mint például az eCMR vagy az IMI.* A közúti ellenőrzés során engedélyezni kell a járművezető számára, hogy kapcsolatba lépjen a (3) bekezdésben említett bizonyítékot szolgáltatni képes központi irodával, szakmai irányítóval vagy bármely más személlyel vagy jogalannyal.
(4a)  A (3) bekezdésben említett bizonyítékot a fogadó tagállam ellenőrzésre jogosult hivatalos személye számára kell bemutatni vagy továbbítani, kérésre, a közúti ellenőrzés alatt. A tagállamok elfogadják, hogy e bizonyítékot elektronikusan, számítógépek általi tárolásra és feldolgozásra közvetlenül alkalmas, felülvizsgálható strukturált formátumban nyújtják be vagy továbbítják, például a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevél (eCMR) kitöltésével. A közúti ellenőrzés során engedélyezni kell a járművezető számára, hogy kapcsolatba lépjen a (3) bekezdésben említett bizonyítékot szolgáltatni képes központi irodával, szakmai irányítóval vagy bármely más személlyel vagy jogalannyal.
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
1072/2009/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
5a.  A 9. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
„ea) a javadalmazás és az éves fizetett szabadság a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontjában rögzítettek szerint.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).”
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
1072/2009/EK rendelet
10 a cikk – cím
Ellenőrzések
Intelligens végrehajtás
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
1072/2009/EK rendelet
10 a cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok oly módon szervezik ellenőrzéseiket, hogy 2020. január 1-jétől minden naptári évben a területükön végzett valamennyi kabotázsművelet legalább 2 %-át ellenőrizzék. Ezt a százalékos arányt 2022. január 1-jétől legalább 3 %-ra emelik. E százalékos arány kiszámításának alapja az adott tagállamban a t-2. évben végzett összes kabotázstevékenység tonnakilométerben kifejezve, az Eurostat adatai alapján.
(1)  Az e fejezetben szereplő kötelezettségek fokozottabb érvényesítése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy területükön egységes nemzeti végrehajtási stratégiát alkalmazzanak. E stratégiának a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 9. cikkében említett, nagy kockázatot jelentő vállalkozásokra kell összpontosítania.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről (HL L 102., 2006.4.11., 35. o.).
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
1072/2009/EK rendelet
10 a cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a 2006/22/EK irányelv 2. cikkében előírt ellenőrzésekbe adott esetben kabotázsműveletre irányuló ellenőrzések is beletartozzanak.
Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
1072/2009/EK rendelet
10 a cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A (2) bekezdés alkalmazásában a tagállamok hozzáférhetnek a 165/2014/EU rendelet II. fejezetében említett intelligens menetíró készülékek által rögzített, feldolgozott és tárolt, valamint az elektronikus fuvarozási okmányokban – például a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezmény szerinti elektronikus fuvarlevélben (eCMR) – szereplő információkhoz és adatokhoz.
Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
1072/2009/EK rendelet
10 a cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  A tagállamok ezekhez az adatokhoz kizárólag az e rendeletben meghatározott jogi aktusok megsértésének ellenőrzésére felhatalmazott illetékes hatóságoknak biztosítanak hozzáférést. A tagállamok értesítik a Bizottságot az említett adatokhoz való hozzáférésre kijelölt, területükön működő valamennyi illetékes hatóság elérhetőségéről. A Bizottság [...]-ig összeállítja valamennyi illetékes hatóság jegyzékét és továbbítja azt a tagállamoknak. A tagállamok haladéktalanul tájékoztatnak a szóban forgó adatok bármely módosulásáról.
Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
1072/2009/EK rendelet
10 a cikk – 2 c bekezdés (új)
(2c)  A Bizottság a 14b. cikkel összhangban felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tagállamok által hozzáférhető adatok jellegzetességei, a használati feltételek, illetve a hozzáféréshez vagy a továbbításhoz szükséges műszaki előírások meghatározására, különös tekintettel a következőkre:
a)  az illetékes nemzeti hatóságok számára hozzáférhető információk és adatok részletes listája, amely tartalmazza legalább a határátkelés, a be- és kirakodási műveletek időpontját és helyét, a jármű rendszámát és a járművezető adatait;
b)  az illetékes hatóságok hozzáférési joga, adott esetben az illetékes hatóságok típusa, a hozzáférés típusa és az adatok felhasználásának célja szerint megkülönböztetve;
c)  az a) pontban említett adatok továbbítására vagy hozzáférésére vonatkozó műszaki előírások, beleértve adott esetben az adatok megőrzésének maximális időtartamát, az egyes adattípusokat szükség szerint elkülönítve.
Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
1072/2009/EK rendelet
10 a cikk – 2 d bekezdés (új)
(2d)  Az e cikkben említett személyes adatokhoz való hozzáférés és azok tárolása szigorúan csak addig lehetséges, ameddig az az adatgyűjtés, illetve a további adatfeldolgozás céljából szükséges. Amikor az ilyen adatok már nem szükségesek a fenti célokra, azokat meg kell semmisíteni.
Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
1072/2009/EK rendelet
10 a cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok legalább évente háromszor összehangolt közúti ellenőrzéseket folytatnak a kabotázsműveleteket illetően. Ezeket az ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti fuvarozásra irányadó szabályok érvényesítéséért felelős hatóságai egyidejűleg végzik, mindegyik a saját területén. Az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet**** 18. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt nemzeti kapcsolattartók információt cserélnek az összehangolt közúti ellenőrzések nyomán feltárt jogsértések számáról és típusairól.
(3)  A tagállamok legalább évente háromszor összehangolt közúti ellenőrzéseket folytatnak a kabotázsműveleteket illetően, amelyek egybeeshetnek a 2006/22/EK irányelv 5. cikkével összhangban elvégzett ellenőrzésekkel. Ezeket az ellenőrzéseket legalább két tagállam közúti fuvarozásra irányadó szabályok érvényesítéséért felelős hatóságai egyidejűleg végzik, mindegyik a saját területén. A tagállamok információt cserélnek az összehangolt közúti ellenőrzések nyomán feltárt jogsértések számáról és típusairól.
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
1072/2009/EK rendelet
14 a cikk – 1 bekezdés
A tagállamok szankciót állapítanak meg a feladókkal, szállítmányozókkal, vállalkozókkal és alvállalkozókkal szemben a II. és III. fejezet megsértéséért, ha tudatosan olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek sértik ezt a rendeletet.
A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciót állapítanak meg a feladókkal, szállítmányozókkal, vállalkozókkal és alvállalkozókkal szemben a II. és III. fejezet megsértéséért, ha tudnak, vagy észszerűen tudniuk kellene róla, hogy olyan fuvarozási szolgáltatásokat rendelnek meg, amelyek sértik ezt a rendeletet.
Amennyiben a feladók, szállítmányozók, vállalkozók és alvállalkozók a 2006/22/EK irányelv 9. cikkében említett alacsony kockázati besorolású közlekedési vállalkozásoktól szállítási szolgáltatásokat rendelnek meg, nem tartoznak felelősséggel a jogsértések miatti szankciókért, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy e jogsértésekről tényleges tudomásuk volt.
Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
1072/2009/EK rendelet
17 cikk – 3 bekezdés
(3)  Minden évben legkésőbb január 31-ig valamennyi tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot az előző naptári évben a 10a. cikknek megfelelően végrehajtott kabotázs-ellenőrzések számáról. Ez a tájékoztatás tartalmazza az ellenőrzött járművek számát, valamint az ellenőrzött tonnakilométerek számát.
(3)  Legkésőbb ... [a rendelet hatályba lépését követően két évvel]-ig a tagállamok megküldik a Bizottságnak a 10a. cikknek megfelelően elfogadott nemzeti végrehajtási stratégiájukat. Minden évben legkésőbb január 31-ig valamennyi tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot az előző naptári évben a 10a. cikknek megfelelően végrehajtott végrehajtási műveletek számáról, ideértve adott esetben az elvégzett ellenőrzések számát. Ez a tájékoztatás tartalmazza az ellenőrzött járművek számát, valamint az ellenőrzött tonnakilométerek számát;
Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
1072/2009/EK rendelet
17 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A Bizottság 2022 végéig jelentést készít az uniós közúti szállítási piac helyzetéről. A jelentés tartalmazza a piaci helyzet elemzését, többek között annak értékelését, hogy az ellenőrzések hatékonyak-e, valamint a szakmára jellemző foglalkoztatási feltételek alakulását.

(1) HL C 197., 2018.6.8., 38. o.
(2) HL C 176., 2018.5.23., 57. o.

Utolsó frissítés: 2019. április 8.Jogi nyilatkozat