Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0123(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0204/2018

Pateikti tekstai :

A8-0204/2018

Debatai :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0341

Priimti tekstai
PDF 235kWORD 66k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0281),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0169/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 1 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0204/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  jei nacionalinėje teisėje nenumatyta kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla taisyklės netaikomos įmonėms, kurios krovinių vežimo kelių transportu veikla verčiasi naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba tos ribos neviršijančius transporto priemonių junginius. Tokių įmonių, vykdančių nacionalines ir tarptautines vežimo operacijas, skaičius didėja. Todėl kelios valstybės narės nusprendė toms įmonėms taikyti Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla taisykles. Kad, taikant bendras taisykles, būtų užtikrintas minimalus sektoriaus, naudojančio transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir taip būtų suderintos visų vežėjų konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine buveine ir tinkama finansine būkle susiję reikalavimai turėtų tapti privalomi;
(2)  jei nacionalinėje teisėje nenumatyta kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla taisyklės netaikomos įmonėms, kurios krovinių vežimo kelių transportu veikla verčiasi naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, masė neviršija 3,5 tonų. Tokių įmonių skaičius didėja. Todėl kelios valstybės narės nusprendė toms įmonėms taikyti Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla taisykles. Siekiant, kad taikant bendras taisykles būtų išvengta galimų spragų ir užtikrintas minimalus sektoriaus, tarptautiniam transportui naudojančio motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, masė neviršija 2,4–3,5 tonų, specializacijos lygis ir taip būtų suderintos visų vežėjų konkurencijos sąlygos, vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla reikalavimai turėtų būti taikomi vienodai, tuo pat metu vengiant neproporcingai didelės administracinės naštos. Kadangi šis reglamentas taikomas tik įmonėms, vežančioms prekes samdos pagrindais ar už atlygį, ši nuostata netaikoma įmonėms, kurios vežimo operacijas vykdo savo sąskaita;
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  remiantis Komisijos poveikio vertinime pateiktais skaičiavimais, 2020–2035 m. laikotarpiu įmonės sutaupytų 2,7–5,2 mlrd. EUR;
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  būtina užtikrinti, kad tam tikroje valstybėje narėje įsisteigę vežėjai kelių transportu toje valstybėje narėje nuolat faktiškai būtų ir iš jos vykdytų savo veiklą. Todėl, atsižvelgiant į sukauptą patirtį, būtina paaiškinti nuostatas, susijusias su faktinės ir nuolatinės buveinės turėjimu;
(4)  siekiant kovoti su priedangos įmonių reiškiniu ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vienodas sąlygas vidaus rinkoje, būtini aiškesni įsisteigimo kriterijai, intensyvesnė stebėsena ir vykdymo užtikrinimas bei geresnis valstybių narių bendradarbiavimas. Tam tikroje valstybėje narėje įsisteigę vežėjai turėtų nuolat faktiškai būti toje valstybėje narėje ir iš jos tikrai vykdyti savo transporto veiklą bei didelę darbo dalį. Todėl, atsižvelgiant į sukauptą patirtį, būtina paaiškinti ir sustiprinti nuostatas, susijusias su faktinės ir nuolatinės buveinės turėjimu, vengiant neproporcingos administracinės naštos;
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  atsižvelgiant į tai, kad sunkūs Sąjungos taisyklių, reglamentuojančių darbuotojų komandiravimą, ir sutartiniams įsipareigojimams taikomų teisės aktų pažeidimai gali turėti didelį poveikį krovinių vežimo kelių transportu rinkai, jie turėtų būti įtraukti į dalykų, svarbių atliekant nepriekaištingos reputacijos vertinimą, sąrašą;
(7)  atsižvelgiant į tai, kad sunkūs Sąjungos taisyklių, reglamentuojančių darbuotojų komandiravimą, kabotažą ir sutartiniams įsipareigojimams taikomų teisės aktų pažeidimai gali turėti didelį poveikį krovinių vežimo kelių transportu rinkai, jie turėtų būti įtraukti į dalykų, svarbių atliekant nepriekaištingos reputacijos vertinimą, sąrašą;
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonos, arba tos ribos neviršijančius transporto priemonių junginius, turėtų tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti operacijas. Tačiau aptariamos operacijos paprastai būna riboto masto, todėl atitinkami reikalavimai turėtų mažiau griežti, nei tie, kurie taikomi tą ribą viršijančias transporto priemones ar jų junginius naudojantiems vežėjams;
(10)  įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leidžiama pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, masė yra 2,4–3,5 tonos, ir užsiima tarptautinio transporto veikla, turėtų tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti operacijas. Tačiau šiomis transporto priemonėmis atliekamos operacijos paprastai būna riboto masto, todėl atitinkami reikalavimai turėtų būti ne tokie griežti nei tie, kurie taikomi tą ribą viršijančias transporto priemones ar jų junginius naudojantiems vežėjams;
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  kad nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už susijusių taisyklių vykdymo užtikrinimą, turėtų pakankamai informacijos apie vežėjus, kurių veikla tiriama, nacionaliniuose elektroniniuose registruose laikoma informacija apie vežėjus turėtų būti kuo išsamesnė. Visų pirma, geriau užtikrinti reglamentų (EB) Nr. 1071/2009 ir (EB) Nr. 1072/2009 nuostatų vykdymą nacionaliniu ir tarpvalstybiniu mastu turėtų padėti tokia informacija, kaip vežėjų turimų transporto priemonių valstybinių numerių ženklai, samdomų darbuotojų skaičius, rizikos vertinimas ir pagrindinė finansinė informacija. Todėl nacionalinį elektroninį registrą reglamentuojančios taisyklės turėtų būti atitinkamai pakeistos;
(11)  kad nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už susijusių taisyklių vykdymo užtikrinimą, turėtų pakankamai informacijos apie vežėjus, kurių veikla tiriama, nacionaliniuose elektroniniuose registruose laikoma informacija apie vežėjus turėtų būti išsami ir atnaujinama. Visų pirma, geriau užtikrinti reglamentų (EB) Nr. 1071/2009 ir (EB) Nr. 1072/2009 nuostatų vykdymą nacionaliniu ir tarpvalstybiniu mastu turėtų padėti tokia informacija, kaip vežėjų turimų transporto priemonių valstybinių numerių ženklai, samdomų darbuotojų skaičius ir rizikos vertinimas. Be to, kad už vykdymo užtikrinimą atsakingi pareigūnai, įskaitant tuos, kurie atlieka patikrinimus keliuose, susidarytų aiškų ir išsamų įspūdį apie tikrinamus vežėjus, jiems turėtų būti tikruoju laiku tiesiogiai prieinama visa aktuali informacija. Todėl nacionaliniai elektroniniai registrai turėtų būti išties sąveikūs, o juose esantys duomenys turėtų būti tikruoju laiku tiesiogiai prieinami visiems kiekvienos valstybės narės paskirtiems pareigūnams, atsakingiems už vykdymo užtikrinimą. Taigi nacionalinį elektroninį registrą reglamentuojančios taisyklės turėtų būti atitinkamai pakeistos;
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  nacionalines vežimo operacijas, kurias priimančioje valstybėje narėje laikinai vykdo vežėjai nerezidentai (toliau – kabotažas), reglamentuojančios taisyklės turėtų būti aiškios ir paprastos, o jų vykdymas – lengvai užtikrinamas, kartu iš esmės išlaikant iki šiol užtikrintą liberalizacijos lygį;
(13)  nacionalines vežimo operacijas, kurias priimančioje valstybėje narėje laikinai vykdo vežėjai nerezidentai (toliau – kabotažas), reglamentuojančios taisyklės turėtų būti aiškios ir paprastos, o jų vykdymas – lengvai užtikrinamas;
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  tuo tikslu, o kartu siekiant palengvinti patikrinimus ir panaikinti neaiškumą, po tarptautinio vežimo atliekamų kabotažo operacijų skaičius nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms operacijoms atlikti turimų dienų skaičius turėtų būti sumažintas;
(14)  siekiant vengti važiavimo be krovinių, turėtų būti leidžiamos kabotažo operacijos priimančiojoje valstybėje narėje taikant konkrečius apribojimus. Tuo tikslu, o kartu siekiant palengvinti patikrinimus ir panaikinti neaiškumą, po tarptautinio vežimo atliekamų kabotažo operacijų skaičius nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms operacijoms atlikti turimų dienų skaičius turėtų būti sumažintas;
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  siekiant užkirsti kelią sistemingam kabotažo operacijų vykdymui – dėl jų galėtų susiformuoti nuolatinė arba tęstinė praktika, kuri iškraipytų nacionalinę rinką – laikotarpis kabotažo operacijoms priimančiojoje valstybėje narėje atlikti turėtų būti sutrumpintas. Be to, vežėjams neturėtų būti leidžiama vykdyti naujų kabotažo operacijų toje pačioje priimančiojoje valstybėje narėje tam tikru laikotarpiu ir tol, kol jie nebus įvykdę naujos tarptautinio vežimo iš įmonės įsisteigimo valstybės narės operacijos. Šia nuostata nedaromas poveikis tarptautinio transporto operacijų vykdymui;
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  turėtų būti aiškiau nustatytos priemonės, kuriomis vežėjai kelių transportu galėtų įrodyti atitiktį kabotažo operacijas reglamentuojančioms taisyklėms. Kaip tokia priemonė turėtų būti pripažintas elektroninės transporto informacijos naudojimas ir perdavimas, nes taip turėtų būti lengviau teikti susijusius įrodymus, o kompetentingoms institucijoms – juos apdoroti. Tuo tikslu turėtų būti naudojamas patikimas ir autentiškas formatas. Atsižvelgiant į tai, kad transporto ir logistikos sektoriuose vis dažniau elektroninėmis priemonėmis veiksmingai keičiamasi informacija, svarbu užtikrinti reglamentavimo sistemų ir nuostatų dėl administracinių procedūrų supaprastinimo nuoseklumą;
(15)  veiksmingas ir efektyvus taisyklių laikymosi užtikrinimas yra sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje prielaida. Nepaprastai svarbus tolesnis vykdymo užtikrinimo priemonių skaitmeninimas, kad būtų atlaisvinti vykdymo užtikrinimo pajėgumai, sumažinta tarptautiniams vežėjams – o ypač MVĮ – tenkanti bereikalinga administracinė našta, geriau nustatomi didelės rizikos vežėjai ir aptinkama nesąžininga praktika. Kad važtos dokumentai taptų bepopieriais, elektroninių dokumentų, visų pirma elektroninio važtaraščio pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (e. CMR), naudojimas ateityje turėtų tapti taisykle. Turėtų būti aiškiau nustatytos priemonės, kuriomis vežėjai kelių transportu galėtų įrodyti atitiktį kabotažo operacijas reglamentuojančioms taisyklėms. Kaip tokia priemonė turėtų būti pripažintas elektroninės transporto informacijos naudojimas ir perdavimas, nes taip turėtų būti lengviau teikti susijusius įrodymus, o kompetentingoms institucijoms – juos apdoroti. Tuo tikslu turėtų būti naudojamas patikimas ir autentiškas formatas. Atsižvelgiant į tai, kad transporto ir logistikos sektoriuose vis dažniau elektroninėmis priemonėmis veiksmingai keičiamasi informacija, svarbu užtikrinti reglamentavimo sistemų ir nuostatų dėl administracinių procedūrų supaprastinimo nuoseklumą;
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  ypač svarbu greitai pradėti naudoti pažangųjį tachografą, nes jis vykdymo užtikrinimo institucijoms suteiks galimybių atlikti patikrinimus keliuose ir greičiau bei veiksmingiau aptikti pažeidimus ir netinkamą praktiką, o tai padės geriau įgyvendinti šį reglamentą;
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  tarptautinio vežimo taisyklės yra skirtos transporto įmonėms ir šios patiria jų pačių padarytų pažeidimų pasekmes. Tačiau, siekdamos išvengti įmonių, užsakančių krovinių vežimo kelių transportu paslaugas, piktnaudžiavimo, valstybės narės taip pat turėtų nustatyti sankcijas siuntėjams ir ekspeditoriams, sąmoningai užsakantiems vežimo paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 nuostatos;
(16)  tarptautinio vežimo taisyklės yra skirtos transporto įmonėms ir šios patiria jų pačių padarytų pažeidimų pasekmes. Tačiau, siekdamos išvengti įmonių, užsakančių krovinių vežimo kelių transportu paslaugas, piktnaudžiavimo, valstybės narės taip pat turėtų nustatyti sankcijas siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir subrangovams, sąmoningai užsakantiems vežimo paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 nuostatos. Kai vežimo paslaugas užsakančios įmonės tas paslaugas užsako nedidelės rizikos transporto įmonėse, joms turėtų tekti mažesnė atsakomybė;
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)   siūlomos įsteigti Europos darbo institucijos [...] tikslas – teikti paramą ir sudaryti palankias sąlygas nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija siekiant užtikrinti veiksmingą atitinkamos Sąjungos teisės vykdymą. Teikdama paramą ir sudarydama palankias sąlygas šiam reglamentui įgyvendinti Institucija gali atlikti svarbų vaidmenį padedant kompetentingoms institucijoms keistis informacija, remiant valstybių narių pajėgumų stiprinimą keičiantis darbuotojais, vykdant mokymus ir padedant valstybėms narėms organizuoti koordinuotus patikrinimus. Tokiu būdu būtų stiprinamas valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas, pagerintas veiksmingas kompetentingų institucijų bendradarbiavimas ir padedama kovoti su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu taisyklėmis;
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(16b)   kelių transporto teisės aktai turėtų būti sugriežtinti, siekiant užtikrinti tinkamą Reglamento „Roma I“ taikymą ir vykdymą taip, kad darbo sutartyse atsispindėtų įprastinė darbuotojų darbo vieta. Papildomos ir tiesiogiai su Reglamentu „Roma I“ susijusios pagrindinės Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 nuostatos yra skirtos kovai su priedangos įmonėmis ir jomis siekiama užtikrinti tinkamus bendrovių steigimo kriterijus. Šias nuostatas reikia sugriežtinti, kad būtų užtikrintos darbuotojų teisės jiems laikinai dirbant už savo įprastinės darbo vietos ribų ir siekiant užtikrinti sąžiningą transporto įmonių konkurenciją;
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
1 straipsnio 4 dalies a punktas
i)  a punktas išbraukiamas;
i)  a punktas pakeičiamas taip:
a)  įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla, naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, masė yra mažesnė kaip 2,4 tonos;
aa)  įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla, naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, masė yra mažesnė kaip 3,5 tonos ir kurios naudojamos vykdant išimtinai nacionalines vežimo operacijas;
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
1 straipsnio 4 dalies b punkto 2 pastraipa
Vežimu išimtinai nekomerciniais tikslais laikytinas vežimas keliais, už kurį negaunama jokio atlygio ir iš kurio negaunama jokių pajamų, pavyzdžiui, asmenų vežimas labdaros tikslais arba tik asmeniniais sumetimais;“;
Vežimu išimtinai nekomerciniais tikslais laikytinas vežimas keliais, kurio tikslas nėra gauti pelno vairuotojui ar kitiems asmenims, pavyzdžiui, kai paslauga teikiama labdaros ar filantropiniais pagrindais;
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
1 straipsnio 6 dalis
b)  įrašoma ši 6 dalis:
Išbraukta.
„6. 3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 8, 9, 14, 19 ir 21 straipsniai netaikomi įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginius, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų.
Tačiau valstybės narės gali:
a)  reikalauti, kad tos įmonės taikytų kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje nurodytas nuostatas;
b)  visų arba kai kurių kategorijų vežimo kelių transportu operacijoms nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje nurodyta, ribą.“
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
5 straipsnio 1 dalies a punktas
„a) turėti patalpas, kuriose ji laiko svarbiausius įmonės dokumentus, visų pirma, komercines sutartis, apskaitos, personalo valdymo dokumentus, darbo sutartis, dokumentus, kuriuose yra duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir kitus dokumentus, su kuriais kompetentinga valdžios institucija turi turėti galimybę susipažinti, kad galėtų patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų;“;
„a) turėti tinkamas, įmonės veiklą atitinkančias patalpas, kuriose ji gali naudotis svarbiausių įmonės dokumentų originalais elektronine ar bet kuria kita forma, visų pirma, komercinėmis sutartimis, apskaitos, personalo valdymo dokumentais, darbo sutartimis, socialinio draudimo dokumentais, dokumentais, kuriuose yra duomenų apie kabotažą, darbuotojų komandiravimą ir vairavimo ir poilsio laiką, ir kitais dokumentais, su kuriais kompetentinga valdžios institucija turi turėti galimybę susipažinti, kad galėtų patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų;“;
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  įterpiamas šis punktas:
„aa) b punkte nurodytos transporto priemonės pagal vežimo sutartį įsisteigimo vietos valstybėje narėje per keturias savaites atlieka bent vieną krovinių pakrovimo arba iškrovimo operaciją;
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
5 straipsnio 1 dalies c punktas
c)   toje valstybėje narėje esančiose patalpose faktiškai ir nepertraukiamai vykdyti administracinę ir komercinę veiklą, naudodamasi tinkama administracine įranga ir priemonėmis;“;
„c) toje valstybėje narėje esančiose patalpose, nurodytose a punkte, faktiškai ir nepertraukiamai vykdyti administracinę ir komercinę veiklą, naudodamasi tinkama įranga ir priemonėmis;
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
5 straipsnio 1 dalies d punktas
„d) naudodamasi toje valstybėje narėse esančia tinkama technine įranga valdyti vežimo operacijas, atliekamas b punkte nurodytomis transporto priemonėmis;“;
„d) naudodamasi toje valstybėje narėse esančia tinkama technine įranga veiksmingai ir nuolat valdyti vežimo operacijas, atliekamas b punkte nurodytomis transporto priemonėmis;
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
5 straipsnio 1 dalies f punktas (naujas)
da)  įrašomas šis f punktas:
„f) užtikrinti aiškų ryšį tarp vykdomų transporto operacijų ir valstybės narės, kurioje įmonė yra įsisteigusi, turėti veiklos centrą ir galimybę naudotis pakankamu skaičiumi stovėjimo vietų, kuriose būtų reguliariai statomos b punkte nurodytos transporto priemonės;“;
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
5 straipsnio 1 dalies g punktas (naujas)
db)  įrašomas šis g punktas:
„g) samdyti ir įdarbinti vairuotojus pagal teisės aktus, taikomus tos valstybės narės darbo sutartims;
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
5 straipsnio 1 dalies h punktas (naujas)
dc)  įrašomas šis h punktas:
„h) užtikrinti, kad buveinė yra vieta, kurioje arba iš kurios darbuotojai paprastai atlieka savo darbą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 593/20081a ir (arba) Romos konvenciją;
_______________________
1a 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iii papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
6 straipsnio 3 pastraipos b punktas
iii)  trečios pastraipos b punktas papildomas šiais xi ir xii papunkčiais:
iii)  trečios pastraipos b punktas papildomas šiais xi, xii ir xiii) papunkčiais:
„xi) darbuotojų komandiravimu;
„xi) darbuotojų komandiravimu;
xii)  sutartiniams įsipareigojimams taikomais teisės aktais.“;
xii)  sutartiniams įsipareigojimams taikomais teisės aktais;
xiii)  kabotažu.“
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas
b)  nustato pažeidimų sunkumo lygį pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių sužalojimų jie gali sukelti ir kiek dėl jų gali būti iškreipta konkurencija kelių transporto rinkoje, be kita ko, dėl to, kad pablogėjo transporto darbuotojų darbo sąlygos;
b)  nustato pažeidimų sunkumo lygį pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių sužalojimų jie gali sukelti arba kiek dėl jų gali būti iškreipta konkurencija kelių transporto rinkoje, be kita ko, dėl to, kad pablogėjo transporto darbuotojų darbo sąlygos;
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytus reikalavimus, įmonė per finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, remdamasi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė kaip 9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir kurio vertė padidinama 5 000 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą transporto priemonę. Įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginius, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, remdamosi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir kurio vertė padidinama 900 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą transporto priemonę.
Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytus reikalavimus, įmonė per finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, remdamasi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė kaip 9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir kurio vertė padidinama 5 000 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą transporto priemonę, kurios leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, viršija 3,5 tonos, ir 900 EUR už kiekvieną papildomą transporto priemonę, kurios leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, siekia 2,4–3,5 tonų. Įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodamos tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, siekia 2,4–3,5 tonų, remdamosi auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik vieną transporto priemonę, ir kurio vertė padidinama 900 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą transporto priemonę.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, jei įmonė patvirtintos metinės atskaitomybės neturi, kompetentinga valdžios institucija sutinka, kad įmonė savo finansinę būklę įrodytų pateikdama sertifikatą, pavyzdžiui, banko garantiją, finansų įstaigos išduotą dokumentą, kuriame nurodoma, kad įmonės vardu galima gauti kreditą, arba kitą oficialų dokumentą, įrodantį, kad įmonė disponuoja 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis sumomis.
2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, jei įmonė patvirtintos metinės atskaitomybės neturi, kompetentinga valdžios institucija sutinka, kad įmonė savo finansinę būklę įrodytų pateikdama sertifikatą, pavyzdžiui, vieno ar kelių bankų arba kitų finansų įstaigų, įskaitant draudimo bendroves, išduotą banko garantiją arba draudimą, įskaitant profesinės atsakomybės draudimą, arba kitą oficialų dokumentą, suteikiantį įmonei solidariąją garantiją dėl 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų sumų;
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
8 straipsnio 5 dalis
5a)  8 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad transporto vadybininkai žinotų sektoriaus naujienas, gali skatinti periodiškai kas 10 metų rengti mokymo kursus I priede išvardytomis temomis.
„Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje nurodytas asmuo ar asmenys pakankamai žinotų sektoriaus naujienas, gali skatinti periodiškai kas 3 metus rengti mokymo kursus I priede išvardytomis temomis.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
8)  12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.
8)  12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
„Valstybės narės bent kas trejus metus turi atlikti patikrinimus, ar įmonės atitinka 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.“
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
14 straipsnio 2 dalis
10a)   14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Jei vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis netaikoma reabilitavimo priemonė ir iki jos priėmimo, 8 straipsnio 8 dalyje nurodytas profesinės kompetencijos pažymėjimas, priklausantis netinkamu pripažintam transporto vadybininkui, negalioja nė vienoje valstybėje narėje.
2.  Jei vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės teisės nuostatomis netaikoma reabilitavimo priemonė ir iki jos priėmimo, 8 straipsnio 8 dalyje nurodytas profesinės kompetencijos pažymėjimas, priklausantis netinkamu pripažintam transporto vadybininkui, negalioja nė vienoje valstybėje narėje. Komisija sudaro reabilitavimo priemonių, kurias pritaikius atgaunama nepriekaištinga reputacija, sąrašą.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio -i a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
16 straipsnio 2 dalies c punktas
-ia)  c punktas pakeičiamas taip:
c)  transporto vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių nepriekaištingos reputacijos ir profesinės kompetencijos reikalavimus, vardai, pavardės arba tam tikrais atvejais teisinio atstovo vardas, pavardė;
c)  transporto vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus dėl nepriekaištingos reputacijos ir profesinės kompetencijos, vardai, pavardės arba tam tikrais atvejais teisinio atstovo vardas, pavardė;
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
16 straipsnio 2 dalies h punktas
h)  darbuotojų skaičius;
h)  darbuotojų, įdarbintų įmonėje per paskutinius kalendorinius metus, skaičius;
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio i a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
2 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)
ia)  įterpiamas ja papunktis:
ja)   paskutinių šešių mėnesių tarptautinių vairuotojų darbo sutartys;
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio ii dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Valstybės narės gali nuspręsti pirmos pastraipos e–j punktuose nurodytus duomenis saugoti atskiruose registruose. Tokiu atveju atitinkamais duomenimis pateikusios prašymą arba tiesiogiai gali naudotis visos atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos. Prašoma informacija pateikiama per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pirmos pastraipos a–d punktuose nurodyti duomenys skelbiami viešai, laikantis atitinkamų asmens duomenų apsaugos nuostatų.
Pirmos pastraipos a–d punktuose nurodyti duomenys skelbiami viešai, laikantis atitinkamų asmens duomenų apsaugos nuostatų.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio ii dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
16 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Bet kuriuo atveju pirmos pastraipos e–j punktuose nurodytais duomenimis kitos nei kompetentingos valdžios institucijos gali naudotis tik tada, jei joms suteikti tinkami priežiūros ir sankcijų skyrimo kelių transporto sektoriuje įgaliojimai, o jų pareigūnai yra prisaikdinti arba jiems taikomas kitas oficialus reikalavimas saugoti profesinę paslaptį.
Pirmos pastraipos e–j punktuose nurodytais duomenimis kitos nei kompetentingos valdžios institucijos gali naudotis tik tada, jei joms suteikti tinkami priežiūros ir sankcijų skyrimo kelių transporto sektoriuje įgaliojimai, o jų pareigūnai yra prisaikdinti arba jiems taikomas kitas oficialus reikalavimas saugoti profesinę paslaptį.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio ii dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
16 straipsnio 2 pastraipa
„Valstybės narės gali nuspręsti pirmos pastraipos e–j punktuose nurodytus duomenis saugoti atskiruose registruose. Tokiu atveju atitinkamais duomenimis pateikusios prašymą arba tiesiogiai gali naudotis visos atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos. Prašoma informacija pateikiama per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pirmos pastraipos a–d punktuose nurodyti duomenys skelbiami viešai, laikantis atitinkamų asmens duomenų apsaugos nuostatų.
„Valstybės narės gali nuspręsti pirmos pastraipos e–j punktuose nurodytus duomenis saugoti atskiruose registruose. Tokiu atveju atitinkamais duomenimis pateikusios prašymą arba tiesiogiai gali naudotis visos atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos. Prašoma informacija pateikiama per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pirmos pastraipos a–d punktuose nurodyti duomenys skelbiami viešai, laikantis atitinkamų asmens duomenų apsaugos nuostatų.
Bet kuriuo atveju pirmos pastraipos e–j punktuose nurodytais duomenimis kitos nei kompetentingos valdžios institucijos gali naudotis tik tada, jei joms suteikti tinkami priežiūros ir sankcijų skyrimo kelių transporto sektoriuje įgaliojimai, o jų pareigūnai yra prisaikdinti arba jiems taikomas kitas oficialus reikalavimas saugoti profesinę paslaptį.“;
Bet kuriuo atveju pirmos pastraipos e–j punktuose nurodytais duomenimis kitos nei kompetentingos valdžios institucijos gali naudotis tik tada, jei joms suteikti tinkami priežiūros ir sankcijų skyrimo kelių transporto sektoriuje įgaliojimai, o jų pareigūnai yra prisaikdinti arba jiems taikomas kitas oficialus reikalavimas saugoti profesinę paslaptį.
Taikant Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 14a straipsnį, j punkte nurodytais duomenimis pateikę prašymą gali naudotis visi siuntėjai, ekspeditoriai, rangovai ir subrangovai.“;
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
16 straipsnio 5 dalis
ba)  5 dalis pakeičiama taip:
5.  Nedarant poveikio 1 ir 2 dalių taikymui, valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų tarpusavyje sujungti ir jais būtų galima naudotis visoje Bendrijoje per nacionalinius ryšių palaikymo punktus, kaip apibrėžta 18 straipsnyje. Galimybė naudotis registrais per nacionalinius ryšių palaikymo punktus turi būti įgyvendinta ir registrai sujungti iki 2012 m. gruodžio 31 d. taip, kad bet kurios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija galėtų susipažinti su bet kurios valstybės narės nacionaliniu elektroniniu registru.
„5. Siekiant padidinti tarpvalstybinio vykdymo užtikrinimo veiksmingumą, valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų tarpusavyje sujungti ir sąveikūs ir kad jais būtų galima naudotis visoje Sąjungoje per Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/480 nurodytą Europos kelių transporto įmonių registrą (ERRU), kad 2 dalyje nurodyti duomenys būtų realiuoju laiku tiesiogiai prieinami visų valstybių narių visoms kompetentingoms vykdymo užtikrinimo institucijoms ir kontrolės įstaigoms.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
16 straipsnio 6 dalis
bb)  6 dalis pakeičiama taip:
6.  Komisija pagal 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą konsultavimo procedūrą ir pirmą kartą iki 2010 m. gruodžio 31 d. patvirtina bendrąsias taisykles dėl 5 dalies įgyvendinimo, pavyzdžiui, dėl duomenų, kuriais keičiamasi, formato, elektroninio prisijungimo prie kitų valstybių narių nacionalinių elektroninių registrų techninės tvarkos bei šių registrų sąveikos su kitomis atitinkamomis duomenų bazėmis skatinimo. Šiose bendrosiose taisyklėse nustatoma, kuri valdžios institucija atsakinga už prieigą prie duomenų, tolesnį naudojimąsi jais ir jų atnaujinimą po to, kai jais buvo pasinaudota, bei šiuo tikslu šios taisyklės apima duomenų registravimo ir stebėsenos taisykles.
„6. Pagal 24 straipsnį Komisija yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos ir atnaujinamos bendrosios taisyklės, siekiant užtikrinti, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų visiškai tarpusavyje sujungti ir sąveikūs, kad bet kurioje valstybėje narėje kompetentinga institucija ar kontrolės įstaiga realiuoju laiku turėtų tiesioginę prieigą prie bet kurios valstybės narės nacionalinio elektroninio registro, kaip nurodyta 5 dalyje. Tokios bendrosios taisyklės apima taisykles dėl duomenų, kuriais keičiamasi, formato, elektroninio prisijungimo prie kitų valstybių narių nacionalinių elektroninių registrų techninės tvarkos bei šių registrų sąveikos su kitomis atitinkamomis duomenų bazėmis skatinimo, taip pat konkrečias prieigos prie duomenų, duomenų registravimo ir stebėsenos taisykles.

Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės paskiria nacionalinį ryšių palaikymo punktą, atsakingą už keitimąsi informacija su kitomis valstybėmis narėmis šio reglamento taikymo klausimais. Valstybės narės ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. praneša Komisijai savo nacionalinių ryšių palaikymo punktų pavadinimus ir adresus. Komisija parengia visų ryšių palaikymo punktų sąrašą ir jį perduoda valstybėms narėms. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus ryšių palaikymo punktų pakeitimus.
1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja ir sparčiai viena kitai teikia tarpusavio pagalbą ir bet kokią kitą atitinkamą informaciją, kad palengvintų šio reglamento įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą.
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Taikant 1 dalį, šiame straipsnyje numatytas valstybių narių kompetentingų institucijų administracinis bendradarbiavimas vyksta ir tarpusavio pagalba teikiama per vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/20121a, kuriuo vežėjams leidžiama pateikti duomenis savo kalba.
__________________
1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (IMI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1).
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės atsako į kitų valstybių narių visų kompetentingų valdžios institucijų prašymus pateikti informacijos ir, jei reikia, atlieka patikrinimus, kontrolę ir tyrimus, susijusius jų teritorijoje įsisteigusių vežėjų kelių transportu atitiktimi 3 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytiems reikalavimams. Valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų prašymai pateikti informacijos turi būti pagrįsti. Todėl prašymuose pateikiama įtikinamų duomenų apie galimus 3 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimus.
3.  Valstybės narės atsako į kitų valstybių narių visų kompetentingų valdžios institucijų prašymus pateikti informacijos ir atlieka patikrinimus, kontrolę ir tyrimus, susijusius su jų teritorijoje įsisteigusių vežėjų kelių transportu atitiktimi 3 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytiems reikalavimams. Valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų prašymai pateikti informacijos turi būti tinkamai pagrįsti ir motyvuoti. Todėl prašymuose pateikiama įtikinamų duomenų apie galimus 3 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimus.
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 straipsnio 4 dalis
4.  Jei prašymą gavusi valstybė narė mano, kad prašymas nėra pakankamai pagrįstas, ji per dešimt darbo dienų apie tai praneša prašymą pateikusiai valstybei narei. Ši turi išsamiau pagrįsti prašymą. Jei tai neįmanoma, valstybė narė prašymą gali atmesti.
4.  Jei prašymą gavusi valstybė narė mano, kad prašymas nėra pakankamai pagrįstas, ji per penkias darbo dienas apie tai praneša prašymą pateikusiai valstybei narei. Ši turi išsamiau pagrįsti prašymą. Jei tai neįmanoma, valstybė narė prašymą gali atmesti.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 straipsnio 5 dalis
5.  Jei patenkinti prašymą pateikti informacijos arba atlikti patikrinimus, kontrolę ar tyrimus yra sunku arba neįmanoma, atitinkama valstybė narė per dešimt darbo dienų apie tai informuoja prašymą pateikusią valstybę narę ir nurodo priežastis. Šį klausimą valstybės narės aptaria tarpusavyje siekdamos atrasti iškilusios problemos sprendimo būdą.
5.  Jei patenkinti prašymą pateikti informacijos arba atlikti patikrinimus, kontrolę ar tyrimus yra sunku arba neįmanoma, atitinkama valstybė narė per penkias darbo dienas apie tai informuoja prašymą pateikusią valstybę narę ir tinkamai pagrindžia, kodėl tai padaryti sunku arba neįmanoma. Valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje siekdamos atrasti iškilusios problemos sprendimo būdą. Jei nuolat kyla problemų, susijusių su keitimusi informacija, arba nuolat atsisakoma pateikti informaciją be tinkamos priežasties, Komisija, gavusi informacijos apie tai ir pasikonsultavusi su atitinkamomis valstybėmis narėmis, gali imtis būtinų priemonių padėčiai ištaisyti.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 straipsnio 6 dalis
6.  Atsakydamos į prašymus pagal 3 dalį, valstybės narės prašomą informaciją pateikia ir prašomus patikrinimus, kontrolę ir tyrimus atlieka per dvidešimt penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo, nebent jos prašymą pateikusią valstybę narę pagal 4 ir 5 dalis informavo, kad prašymas nėra pakankamai pagrįstas arba kad jį patenkinti yra neįmanoma ar sunku.
6.  Atsakydamos į prašymus pagal 3 dalį, valstybės narės prašomą informaciją pateikia ir prašomus patikrinimus, kontrolę ir tyrimus atlieka per penkiolika darbo dienų nuo prašymo gavimo, nebent atitinkamos valstybės narės tarpusavyje susitaria dėl kito termino arba jos prašymą pateikusią valstybę narę pagal 4 ir 5 dalis informavo, kad prašymas nėra pakankamai pagrįstas arba kad jį patenkinti yra neįmanoma ar sunku ir nesurastas joks šių problemų sprendimo būdas.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
18 a straipsnis (naujas)
12a)  įterpiamas šis 18a straipsnis:
„18a straipsnis
Papildomos priemonės
1.  Valstybės narės imasi papildomų priemonių, siekdamos plėtoti, palengvinti ir skatinti mainus tarp pareigūnų, atsakingų už valstybių narių administracinį bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą, taip pat už šio reglamento taikytinų taisyklių laikymosi ir vykdymo stebėseną.
2.  Komisija teikia techninę ir kitokią paramą, kad būtų toliau gerinamas valstybių narių administracinis bendradarbiavimas ir didinamas jų tarpusavio pasitikėjimas, be kita ko, skatindama darbuotojų mainus ir bendras mokymo programas, taip pat plėtodama geriausios patirties iniciatyvas, sudarydama palankesnes sąlygas joms įgyvendinti ir jas skatindama. Nepažeisdama Europos Parlamento ir Tarybos prerogatyvų biudžeto procedūros metu, Komisija gali naudotis esamomis finansavimo priemonėmis ir toliau stiprinti gebėjimų formavimą bei valstybių narių administracinį bendradarbiavimą.
3.  Valstybės narės sukuria tarpusavio vertinimo programą, į kurią įtraukiamos visos kompetentingos vykdymo užtikrinimo institucijos ir kuria užtikrinama tinkama vertinančių ir vertinamų kompetentingų vykdymo užtikrinimo institucijų rotacija. Valstybės narės, teikdamos šio reglamento 26 straipsnyje nurodytą kompetentingų valdžios institucijų veiklos ataskaitą, kas dvejus metus praneša Komisijai apie šias programas.“;
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
26 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Kiekvienais metais valstybės narės parengia ir ne vėliau kaip metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, birželio 30 d. Komisijai perduoda motorinių transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, naudojimo jų teritorijoje ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama:
3.  Kiekvienais metais valstybės narės parengia ir ne vėliau kaip metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, birželio 30 d. Komisijai perduoda motorinių transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, siekia 2,4–3,5 tonos ir kurios naudojamos tarptautinio vežimo veiklai vykdyti bei yra užregistruotos jų teritorijoje, ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama:
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
26 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  vežėjams, kurie verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodami tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginius, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, išduotų leidimų skaičius;
a)  vežėjams, kurie verčiasi krovinių vežimo kelių transportu veikla naudodami tik motorines transporto priemones, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, siekia 2,4–3,5 tonos ir kurios naudojamos tarptautinio vežimo veiklai vykdyti, išduotų leidimų skaičius;
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
26 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  kiekvienais kalendoriniais metais valstybėje narėje užregistruotų transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, skaičius;
b)  kiekvienais kalendoriniais metais valstybėje narėje užregistruotų motorinių transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabas, masė siekia 2,4–3,5 tonos ir kurios naudojamos tarptautinio vežimo veiklai vykdyti, skaičius;
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
26 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  bendras valstybėje narėje kiekvienų metų gruodžio 31 d. esamų užregistruotų transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, skaičius;
c)  bendras valstybėje narėje kiekvienų metų gruodžio 31 d. esamų užregistruotų motorinių transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, siekia 2,4–3,5 tonos ir kurios naudojamos tarptautinio vežimo veiklai vykdyti, skaičius;
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
26 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  visų valstybėje narėje užregistruotų transporto priemonių, kuriomis vykdoma bendra vežimo kelių transportu veikla, dalies, kurią sudaro motorinės transporto priemonės, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginiai, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, įvertis, suskirstytas pagal nacionalines, tarptautines ir kabotažo operacijas.
d)  visų valstybėje narėje užregistruotų transporto priemonių, kuriomis vykdoma bendra vežimo kelių transportu veikla, dalies, kurią sudaro motorinės transporto priemonės, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė, įskaitant priekabas, siekia 2,4–3,5 tonos, taip pat transporto priemonės, kurių masė nesiekia 2,4 tonos, įvertis, suskirstytas pagal nacionalines, tarptautines ir kabotažo operacijas.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
26 straipsnio 4 dalis
4.  Remdamasi šia ataskaita ji įvertina, ar būtina siūlyti papildomų priemonių.
4.  Remdamasi pagal 3 dalį savo surinkta informacija ir kitais duomenimis, Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai motorinių transporto priemonių, kurių leistina pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, masė yra 2,4–3,5 tonos, naudojamų verčiantis kelių transporto veikla, bendro skaičiaus kaitos ataskaitą. Remdamasi šia ataskaita ji įvertina, ar būtina siūlyti papildomų priemonių.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
26 straipsnio 5 dalis
5.  Kiekvienais metais valstybės narės praneša Komisijai apie savo prašymus, pateiktus pagal 18 straipsnio 3 ir 4 dalis, apie gautus kitų valstybių narių atsakymus ir apie veiksmus, kurių jos ėmėsi remdamosi pateikta informacija.“
5.  Kiekvienais metais valstybės narės praneša Komisijai apie savo prašymus, pateiktus pagal 18 straipsnį, apie gautus kitų valstybių narių atsakymus ir apie veiksmus, kurių jos ėmėsi remdamosi pateikta informacija.
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
26 straipsnio 5 a dalis (nauja)
16a)  Papildomas šia 5a dalimi:
„5a. Remdamasi pagal 5 dalį savo surinkta informacija ir kitais duomenimis, Komisija ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią ataskaitą dėl valstybių narių administracinio bendradarbiavimo masto, galimų trūkumų šioje srityje ir galimų būdų, kaip pagerinti šį bendradarbiavimą. Remdamasi šia ataskaita ji įvertina, ar būtina siūlyti papildomas priemones.“
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
1 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)
1a)  1 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:
„Šio reglamento 8 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2a dalyje nurodomi laiko apribojimai taikomi ir prekių įvežimui bei išvežimui kelių transportu, kai tai yra vidaus pradinė ir (arba) vidaus galutinė kombinuotojo vežimo kelionės atkarpa, kaip nustatyta Tarybos direktyvoje 92/106/EEB.“
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
1 straipsnio 2 dalis
1b)  1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis netaikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai, tol, kol Bendrija ir atitinkama trečioji šalis nesudaro reikiamo susitarimo.
2. Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Tačiau šiam reisui, kuris vykdomas vežant tranzitu, netaikoma direktyva dėl darbuotojų komandiravimo. Jis netaikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai, tol, kol Bendrija ir atitinkama trečioji šalis nesudaro reikiamo susitarimo.
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
1 straipsnio 5 dalies c punktas
1c)  5 dalies c punktas pakeičiamas taip:
c)  krovinių vežimui motorinėmis transporto priemonėmis, kai pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, leidžiama masė neviršija 3,5 tonų;
c)  krovinių vežimui motorinėmis transporto priemonėmis, kai pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, leidžiama masė yra mažesnė nei 2,4 tonos;
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
2 straipsnio 7 a punktas (naujas)
aa)  papildoma šiuo punktu:
„7a. tranzitas – pakrautos transporto priemonės reisas per vieną ar kelias valstybes nares arba trečiąsias šalis, kai išvykimo ir atvykimo punktai nėra tose valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse;“
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
-a)  1 dalis papildoma šiuo punktu:
„ba) vykdo tarptautinį vežimą transporto priemonėmis, turinčiomis išmanius tachografus, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 165/20141a 3 straipsnyje ir II skyriuje.“
__________________
1a2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu atvykstamojo tarptautinio vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies į priimančiąją valstybę narę, yra nuvežami į paskirties vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams leidžiama ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone priimančioje valstybėje narėje arba gretimose valstybėse narėse atlikti kabotažo operacijas. Atliekant kabotažo operaciją krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį tarptautinį vežimą.“;
2.  Jeigu atvykstamojo tarptautinio vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies į priimančiąją valstybę narę, yra nuvežami į paskirties vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams leidžiama ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone priimančioje valstybėje narėje atlikti kabotažo operacijas. Atliekant kabotažo operaciją krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 3 dienas nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per šį atvykstamąjį tarptautinį vežimą pagal taikomą vežimo sutartį;
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
aa)  įterpiama ši dalis:
„2a. Pasibaigus 2 dalyje nurodytam 3 dienų laikotarpiui, vežėjams neleidžiama atlikti ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone kabotažo operacijas toje pačioje priimančiojoje valstybėje narėje per 60 valandų nuo grįžimo į vežėjo įsisteigimo valstybę narę ir tol, kol jie bus atlikę naują tarptautinio vežimo iš įmonės įsisteigimo valstybės narės operaciją.“
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 4 a dalis
4a.  3 dalyje nurodyti įrodymai per patikrinimą keliuose pateikiami arba perduodami jų pareikalavusiam priimančiosios valstybės narės įgaliotam tikrinančiam pareigūnui. Jie gali būti pateikiami arba perduodami elektroninėmis priemonėmis, naudojant persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri gali būti taikoma tiesiogiai kompiuteriuose duomenims saugoti ir tvarkyti, kaip antai „eCMR“.* Per patikrinimą keliuose vairuotojas gali susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti 3 dalyje nurodytus įrodymus.
4a.  3 dalyje nurodyti įrodymai per patikrinimą keliuose pateikiami arba perduodami jų pareikalavusiam priimančiosios valstybės narės įgaliotam tikrinančiam pareigūnui. Valstybės narės pritaria, kad tokie įrodymai būtų pateikiami arba perduodami elektroninėmis priemonėmis, naudojant persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri gali būti taikoma tiesiogiai kompiuteriuose duomenims saugoti ir tvarkyti, kaip antai pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją pateikiamas automobilių keliu vežamo krovinio elektroninis važtaraštis („eCMR“). Per patikrinimą keliuose vairuotojas gali susisiekti su centrine administracija, transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti 3 dalyje nurodytus įrodymus.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
9 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
5a)  9 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:
„ea) atlyginimai ir mokamų kasmetinių atostogų dydžiai, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB1a 3 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos b ir c punktuose.
__________________
1a1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).“
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10a straipsnio antraštė
Patikrinimai
Pažangus vykdymo užtikrinimas
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10a straipsnio 1 dalis
1.  Kiekviena valstybė narė organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. kiekvienais kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. sausio 1 d. jos padidina bent iki 3 %. Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-2 metais nuvažiuotais tonkilometriais.
1.  Siekdamos užtikrinti tolesnį pagal šį skyrių nustatytų įsipareigojimų vykdymą, valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje būtų taikoma nuosekli nacionalinė vykdymo užtikrinimo strategija. Šioje strategijoje daugiausia dėmesio skiriama įmonėms, priklausančioms didelės rizikos grupei, nurodytai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB1a 9 straipsnyje.
__________________
1a 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti (OL L 102, 2006 4 11, p. 35).
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10a straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad Direktyvos 2006/22/EB 2 straipsnyje nurodyti patikrinimai apimtų, kai taikoma, kabotažo operacijų patikrinimą.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10a straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Taikydamos 2 dalį, valstybės narės turi prieigą prie atitinkamos informacijos ir išmaniajame tachografe įrašytų, tvarkomų ar saugomų duomenų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyriuje ir elektroninių važtos dokumentų, pavyzdžiui, išsiuntimo pranešimų pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją („eCMR“).
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10a straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Valstybės narės suteikia prieigą prie šių duomenų tik kompetentingoms institucijoms, kurioms suteikti įgaliojimai tikrinti teisės aktų, nurodytų šiame reglamente, pažeidimus. Valstybės narės Komisijai praneša kontaktinius duomenis visų jų teritorijoje veikiančių kompetentingų institucijų, kurioms suteikė prieigą prie šių duomenų. Ne vėliau kaip iki [XXX] Komisija parengia visų kompetentingų institucijų sąrašą ir jį perduoda valstybėms narėms. Valstybės narės nedelsdamos praneša apie visus jo pakeitimus.
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10a straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.  Komisijai pagal 14b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomi duomenų, su kuriais valstybės narės gali susipažinti, ypatumai, naudojimosi jais sąlygos ir jų perdavimo arba prieigos prie jų, techninės specifikacijos, visų pirma nurodant:
a)  išsamų informacijos ir duomenų, su kuriais nacionalinės kompetentingos institucijos gali susipažinti, sąrašą, į kurį įtraukiamas bent sienos kirtimo laikas ir vieta, pakrovimo ir iškrovimo operacijos, transporto priemonės registracijos numeris ir vairuotojo duomenys;
b)  kompetentingų institucijų prieigos teises, prireikus diferencijuotas pagal kompetentingų institucijų rūšį, prieigos rūšį ir duomenų naudojimo tikslą;
c)  a punkte nurodytų duomenų perdavimo ar prieigos prie jų technines specifikacijas, įskaitant, jei taikytina, didžiausią duomenų saugojimo trukmę, prireikus diferencijuotą pagal duomenų rūšį.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10a straipsnio 2 d dalis (nauja)
2d.  Su visais šiame straipsnyje nurodytais asmens duomenimis galima susipažinti arba jie saugomi ne ilgiau, nei tai yra griežtai reikalinga tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo surinkti arba po to tvarkomi. Kai tokių duomenų tais tikslais nebereikia, jie sunaikinami.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10a straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės bent tris kartus per metus atlieka koordinuotus kabotažo operacijų patikrinimus keliuose. Tokius patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už kelių transporto srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. Pasibaigus koordinuotiems patikrinimams keliuose, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 18 straipsnio 1 dalį paskirti nacionaliniai kontaktiniai punktai apsikeičia informacija apie nustatytų pažeidimų skaičių ir rūšį.
3.  Valstybės narės bent tris kartus per metus atlieka koordinuotus kabotažo operacijų patikrinimus keliuose, kurie gali sutapti su patikrinimais, atliktais pagal Direktyvos 2006/22/EB 5 straipsnį. Tokius patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už kelių transporto srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. Pasibaigus koordinuotiems patikrinimams keliuose, valstybės narės apsikeičia informacija apie nustatytų pažeidimų skaičių ir rūšį.
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
14 a straipsnio 1 dalis
Valstybės narės numato sankcijas siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir subrangovams už II ir III skyrių nesilaikymą, jei jie sąmoningai užsako vežimo paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos šio reglamento nuostatos.
Valstybės narės numato veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir subrangovams už II ir III skyrių nesilaikymą, kai jie žino ar pagrįstai turėtų žinoti, kad užsako vežimo paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos šio reglamento nuostatos.
Jei krovinių siuntėjai, ekspeditoriai, rangovai ir subrangovai užsako transporto paslaugas iš nedidelės rizikos transporto įmonių, kaip nurodyta Direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnyje, jiems netenka atsakomybė už sankcijas, taikomas dėl pažeidimų, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad jie turėjo faktinių žinių apie tuos pažeidimus.
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
17 straipsnio 3 dalis
3.  Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 d. valstybės narės praneša Komisijai ankstesniais kalendoriniais metais pagal 10a straipsnį atliktų kabotažo patikrinimų skaičių. Pranešime nurodomas patikrintų transporto priemonių ir patikrintų tonkilometrių skaičius.
3.  Ne vėliau kaip ... [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] valstybės narės pateikia Komisijai savo nacionalinę vykdymo užtikrinimo strategiją, priimtą pagal 10a straipsnį. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 d. valstybės narės praneša Komisijai apie ankstesniais kalendoriniais metais pagal 10a straipsnį atliktas vykdymo užtikrinimo operacijas, taip pat prireikus – atliktų patikrinimų skaičių. Pranešime nurodomas patikrintų transporto priemonių ir patikrintų tonkilometrių skaičius.
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. pabaigos parengia Sąjungos kelių transporto rinkos padėties ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama padėties rinkoje analizė, įskaitant kontrolės priemonių veiksmingumo įvertinimą ir įdarbinimo sąlygų pokyčių įvertinimą.

(1) OL C 197, 2018 6 8, p. 38.
(2) OL C 176, 2018 5 23, p. 57.

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas