Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0123(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0204/2018

Predkladané texty :

A8-0204/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0341

Prijaté texty
PDF 260kWORD 92k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel Prechodná verzia
Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0281),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0169/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a na stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0204/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, , ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Doteraz sa okrem prípadov, keď to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy na podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s uvedenou maximálnou hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj medzinárodnú dopravu, narastá. V dôsledku toho sa niektoré členské štáty rozhodli na takéto podniky uplatňovať pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme zaistenia minimálnej úrovne profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa používajú vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými pravidlami a tým aj zblíženia konkurenčných podmienok medzi všetkými prevádzkovateľmiby sa malo toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa mala stanoviť povinnosť dodržiavať požiadavky na skutočné a stabilné miesto usadenia a zodpovedajúcu finančnú spôsobilosť.
(2)  Doteraz sa okrem prípadov, keď to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy na podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel. Počet takýchto podnikov narastá. V dôsledku toho sa niektoré členské štáty rozhodli na takéto podniky uplatňovať pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009. S cieľom vyhnúť sa prípadným medzerám v právnych predpisoch a zaistiť spoločnými pravidlami minimálnu úroveň profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa používajú motorové vozidlá určené na medzinárodnú dopravu, ktorých najväčšia prípustná naložená hmotnosť vrátane hmotnosti prípojných vozidiel je 2,4 až 3,5 tony , a tým zblížiť konkurenčné podmienky medzi všetkými prevádzkovateľmi, požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy by sa mali uplatňovať rovnako, pričom sa treba vyhnúť neprimeranému administratívnemu zaťaženiu. Keďže toto nariadenie sa vzťahuje len na podniky, ktoré zabezpečujú prepravu tovaru za poplatok alebo úhradu, na podniky, ktoré vykonávajú dopravné činnosti na vlastný účet, sa toto ustanovenie nevzťahuje.
Or. en
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Komisia vo svojom posúdení vplyvu odhaduje, že v rokoch 2020 – 2035 dosiahnu úspory pre podniky sumu 2,7 až 5,2 miliardy EUR.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Je nevyhnutné zabezpečiť, aby prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v niektorom členskom štáte vykazovali skutočnú a permanentnú činnosť v tomto členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a vzhľadom na skúsenosti treba objasniť ustanovenia týkajúce sa existencie skutočného a stabilného miesta usadenia.
(4)  S cieľom bojovať proti fenoménu tzv. schránkových spoločností a zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké podmienky na vnútornom trhu je nevyhnutné vypracovať jasnejšie kritéria, intenzívnejšie monitorovať a presadzovať právo a zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi. Prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v niektorom členskom štáte by mali vykazovať skutočnú a permanentnú činnosť v tomto členskom štáte a skutočne odtiaľ riadiť svoju podnikateľskú činnosť v oblasti dopravy a vykonávať podstatné činnosti. Z tohto dôvodu a vzhľadom na skúsenosti treba objasniť a posilniť ustanovenia týkajúce sa existencie skutočného a stabilného miesta usadenia a zároveň sa vyhnúť nadmernému administratívnemu zaťaženiu.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Vzhľadom na ich potenciál značne ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by mali byť vážne porušenia predpisov Únie o vysielaní pracovníkov a o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje bezúhonnosť.
(7)  Vzhľadom na ich potenciál značne ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by mali byť vážne porušenia predpisov Únie o vysielaní pracovníkov, kabotáži a o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje bezúhonnosť.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, alebo jazdnými súpravami s uvedenou najväčšou hmotnosťou, by mali mať minimálnu úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa zabezpečilo, že majú prostriedky na stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. Keďže pri týchto príslušných činnostiach ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, zodpovedajúce požiadavky by mali byť menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené obmedzenie.
(10)  Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel a ktoré vykonávajú činnosti medzinárodnej dopravy, by mali mať minimálnu finančnú spôsobilosť, aby sa zabezpečilo, že majú prostriedky na stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. Keďže činnosti vykonávané týmito vozidlami majú vo všeobecnosti obmedzený rozsah, zodpovedajúce požiadavky by mali byť menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené obmedzenie.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Informácie o prevádzkovateľoch dopravy uvedené vo vnútroštátnych elektronických registroch by mali byť čo najúplnejšie, aby umožnili kompetentným vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom vyšetrovania. Najmä informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, počte zamestnancov, ktorých najímajú, ich rizikovosti a ich základné finančné informácie by mali umožniť lepšie vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009. Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť pravidlá o vnútroštátnom elektronickom registri.
(11)  Informácie o prevádzkovateľoch dopravy uvedené vo vnútroštátnych elektronických registroch by mali byť úplné a aktualizované, aby umožnili kompetentným vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom vyšetrovania. Najmä informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, počte zamestnancov, ktorých najímajú, a ich rizikovosti by mali umožniť lepšie vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009, ako aj iných relevantných právnych predpisov Únie. Navyše, aby sa úradníkom orgánov presadzovania práva vrátane osôb vykonávajúcich cestné kontroly poskytol jasný a úplný prehľad o kontrolovaných prevádzkovateľoch dopravy, mali by mať priamy prístup ku všetkým relevantným informáciám, a to v reálnom čase. Vnútroštátne elektronické registre by preto mali byť skutočne interoperabilné a údaje, ktoré sa v nich nachádzajú, by mali byť priamo a v reálnom čase prístupné všetkým úradníkom povereným presadzovaním práva vo všetkých členských štátoch. Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť pravidlá o vnútroštátnom elektronickom registri.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Pravidlá upravujúce vnútroštátnu dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko vynútiteľné a zároveň by mala byť vo všeobecnosti zachovaná dosiahnutá úroveň liberalizácie.
(13)  Pravidlá upravujúce vnútroštátnu dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko vynútiteľné.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Na tieto účely a s cieľom uľahčiť kontroly a odstrániť neistotu by sa malo zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych prepráv v nadväznosti na medzinárodnú dopravu, pričom by sa mal znížiť počet dní, keď je možné takéto prepravy vykonávať.
(14)  S cieľom vyhnúť sa jazdám na prázdno by mala byť povolená kabotáž v hostiteľskom členskom štáte s výhradou osobitných obmedzení. Na tieto účely a s cieľom uľahčiť kontroly a odstrániť neistotu by sa malo zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych prepráv v nadväznosti na medzinárodnú dopravu, pričom by sa mal znížiť počet dní, keď je možné takéto prepravy vykonávať.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  S cieľom zabrániť systematickému vykonávaniu kabotážnej prepravy, čo by mohlo viesť k vzniku trvalej alebo nepretržitej činnosti, ktorá narúša vnútroštátny trh, by sa mala skrátiť lehota, počas ktorej sa môže kabotážna preprava v hostiteľskom členskom štáte vykonávať. Navyše by dopravcovia nemali mať možnosť vykonať novú kabotážnu prepravu v tom istom hostiteľskom členskom štáte počas určitého obdobia a až dovtedy, kým nevykonajú novú medzinárodnú prepravu z členského štátu, kde je podnik usadený. Týmto ustanovením nie je dotknuté vykonávanie medzinárodnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Mali by sa objasniť spôsoby, ktorými môžu prevádzkovatelia cestnej dopravy preukázať súlad s pravidlami kabotážnej prepravy. Za takýto spôsob by malo byť uznané používanie a zasielanie elektronických dopravných informácií, čím by sa malo zjednodušiť poskytovanie relevantných dôkazov a ich spracovanie príslušnými orgánmi. Formát použitý na tento účel by mal zabezpečiť spoľahlivosť a hodnovernosť. Vzhľadom na narastajúce používanie efektívnej elektronickej výmeny informácií v odvetviach dopravy a logistiky je dôležité zabezpečiť jednotnosť regulačných rámcov a ustanovení týkajúcich sa zjednodušenia administratívnych postupov.
(15)  Účinné a efektívne presadzovanie pravidiel je nevyhnutným predpokladom spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Na uvoľnenie kapacity v oblasti presadzovania, zníženie zbytočnej administratívnej záťaže dopravcov v medzinárodnej doprave, a najmä MSP, lepšie zacielenie na vysoko rizikových prevádzkovateľov dopravy a odhaľovanie podvodných praktík je potrebná ďalšia digitalizácia nástrojov presadzovania práva. Aby sa prepravné doklady začali používať v bezpapierovej forme, pravidlom by sa malo v budúcnosti stať využívanie elektronických dokladov, najmä elektronického nákladného listu podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (eCMR). Mali by sa objasniť spôsoby, ktorými môžu prevádzkovatelia cestnej dopravy preukázať súlad s pravidlami kabotážnej prepravy. Za takýto spôsob by malo byť uznané používanie a zasielanie elektronických dopravných informácií, čím by sa malo zjednodušiť poskytovanie relevantných dôkazov a ich spracovanie príslušnými orgánmi. Formát použitý na tento účel by mal zabezpečiť spoľahlivosť a hodnovernosť. Vzhľadom na narastajúce používanie efektívnej elektronickej výmeny informácií v odvetviach dopravy a logistiky je dôležité zabezpečiť jednotnosť regulačných rámcov a ustanovení týkajúcich sa zjednodušenia administratívnych postupov.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Rýchle zavedenie inteligentných tachografov má mimoriadny význam, pretože umožní orgánom presadzovania práva vykonávať cestné kontroly s cieľom rýchlejšie a efektívnejšie odhaľovať porušovanie právnych predpisov a odchýlky, čo by viedlo k lepšiemu presadzovaniu tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Dopravné podniky sú adresátmi pravidiel o medzinárodnej preprave a ako také znášajú dôsledky akýchkoľvek porušení, ktorých sa dopustia. S cieľom zabrániť zneužívaniu zo strany podnikov, ktoré si zmluvne obstarávajú dopravné služby od prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy, by však členské štáty mali stanoviť aj sankcie pre odosielateľov a zasielateľov v prípade, že si vedome objednajú dopravné služby, ktoré sú spojené s porušením ustanovení nariadenia (ES) č. 1072/2009.
(16)  Dopravné podniky sú adresátmi pravidiel o medzinárodnej preprave a ako také znášajú dôsledky akýchkoľvek porušení, ktorých sa dopustia. S cieľom zabrániť zneužívaniu zo strany podnikov, ktoré si zmluvne obstarávajú dopravné služby od prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy, by však členské štáty mali stanoviť aj sankcie pre prepravcov, odosielateľov, zasielateľov, dodávateľov a subdodávateľov, ak vedia, že dopravné služby, ktoré si objednali, sú spojené s porušením ustanovení nariadenia (ES) č. 1072/2009. Ak si podniky, ktoré si zmluvne obstarávajú dopravné služby, objednávajú tieto služby od dopravných podnikov s nízkou mierou rizika, ich zodpovednosť by sa mala znížiť.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)   Cieľom navrhovaného Európskeho orgánu práce [...] je podporiť a uľahčiť spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie príslušných právnych predpisov Únie. Pri podpore a uľahčovaní presadzovania tohto nariadenia môže orgán zohrávať dôležitú úlohu pri podpore výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi, pri podpore členských štátov v budovaní kapacít prostredníctvom výmeny zamestnancov a odbornej prípravy a pri poskytovaní pomoci členským štátom pri organizovaní spoločných kontrol. To by posilnilo vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, zlepšilo účinnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a pomohlo v boji proti podvodom a zneužívaniu pravidiel.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)
(16b)   Právne predpisy v oblasti cestnej dopravy by sa mali posilniť, aby sa zabezpečilo riadne uplatňovanie a presadzovanie nariadenia ROME I tak, aby pracovné zmluvy zohľadňovali obvyklé miesto výkonu práce zamestnancov. Základné pravidlá nariadenia (ES) č. 1071/2009, ktoré doplňujú nariadenie ROME I a sú s ním priamo spojené, sú určené na boj proti schránkovým spoločnostiam a na zabezpečenie riadnych kritérií zakladania spoločností. Tieto pravidlá sa musia posilniť, aby sa zaistili práva zamestnancov, ktorí dočasne pracujú mimo krajiny, v ktorej obvykle vykonávajú svoju prácu, a zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž medzi dopravnými podnikmi.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 1 – odsek 4 – písmeno a
i)  písmeno a) sa vypúšťa;
i)  písmeno a) sa nahrádza takto:
a)   podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel nižšou ako 2,4 tony;
aa)   podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel nižšou ako 3,5 tony, ktoré vykonávajú výlučne vnútroštátnu dopravu;
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 1 – odsek 4 – písmeno b – odsek 2
Akákoľvek bezodplatná cestná preprava, ktorá nevytvára žiadny príjem, ako je napríklad preprava osôb na charitatívne účely alebo výlučne na súkromné účely, sa považuje za prepravu výlučne na neobchodné účely;“;
Akákoľvek cestná preprava, ktorej účelom nie je vytvárať zisk pre vodiča alebo iné osoby, napríklad ak sa služba poskytuje na charitatívne alebo dobročinné účely, sa považuje za prepravu výlučne na neobchodné účely;“;
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 1 – odsek 6
b)  dopĺňa sa tento odsek 6:
vypúšťa sa
„6. Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony.
Členské štáty však môžu:
a)  od týchto podnikov vyžadovať, aby uplatňovali niektoré alebo všetky opatrenia uvedené v prvom pododseku;
b)  pri všetkých alebo niektorých kategóriách činností cestnej dopravy znížiť obmedzenie uvedené v prvom pododseku.“;
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
„a) mať priestory, v ktorých vedie svoju dokumentáciu o hlavnej podnikateľskej činnosti, najmä svoje obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, dokumentáciu o personálnom manažmente, pracovné zmluvy, doklady s údajmi o čase jazdy a odpočinku a všetky ostatné dokumenty, ku ktorým musí mať prístup príslušný orgán, aby preveril plnenie podmienok stanovených v tomto nariadení;“;
„a) mať primerané priestory zodpovedajúce činnostiam podniku, v ktorých má prístup k originálom svojej dokumentácie o hlavnej podnikateľskej činnosti, či už v elektronickej, alebo inej forme, najmä k svojim obchodným zmluvám, účtovnej dokumentácii, dokumentácii o personálnom manažmente, pracovným zmluvám, dokladom o sociálnom zabezpečení, dokladom s údajmi o kabotáži, vyslaní a čase jazdy a odpočinku a k všetkým ostatným dokumentom, ku ktorým musí mať prístup príslušný orgán, aby preveril plnenie podmienok stanovených v tomto nariadení;“;
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  vkladá sa tento bod:
„aa) vozidlá uvedené v písmene b) vykonávajú v rámci prepravnej zmluvy aspoň jednu nakládku alebo vykládku tovaru každé štyri týždne v členskom štáte usadenia;“;
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
„c) skutočne a sústavne vykonávať svoju administratívnu a obchodnú činnosť s náležitým administratívnym vybavením a zariadeniami v priestoroch nachádzajúcich sa v tomto členskom štáte;“;
„c) skutočne a sústavne vykonávať svoju administratívnu a obchodnú činnosť s náležitým vybavením a zariadeniami v priestoroch uvedených v písmene a) nachádzajúcich sa v tomto členskom štáte;“;
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
„d) riadiť dopravné činnosti vykonávané vozidlami uvedenými v písmene b) s náležitým technickým vybavením nachádzajúcim sa v tomto členskom štáte;“;
„d) účinne a nepretržite riadiť dopravné činnosti vykonávané využívaním vozidiel uvedených v písmene b) s náležitým technickým vybavením nachádzajúcim sa v tomto členskom štáte;“;
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f (nové)
da)  dopĺňa sa toto písmeno f):
„f) mať jasnú súvislosť medzi vykonávanou dopravou a členským štátom usadenia, prevádzkové stredisko a prístup k dostatočným parkovacím miestam pre bežné používanie vozidiel uvedených v písmene b);“;
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d b (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g (nové)
db)  dopĺňa sa toto písmeno g):
„g) prijímať a zamestnávať vodičov podľa rozhodného práva pre pracovné zmluvy daného členského štátu;“;
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d c (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno h (nové)
dc)  vkladá sa toto písmeno h):
„h) zabezpečiť, že usadenie je miesto, na ktorom alebo z ktorého pracovníci obvykle vykonávajú svoju prácu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/20081a a/alebo Rímskeho dohovoru.
_______________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).“
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 6 – odsek 3 – písmeno b
iii)  v treťom pododseku písm. b) sa dopĺňajú tieto body xi) a xii):
iii)  v treťom pododseku písm. b) sa dopĺňajú tieto body xi), xii) axiii):
„xi) vysielanie pracovníkov;
„xi) vysielanie pracovníkov;
xii)  rozhodné právo pre zmluvné záväzky.“;
xii)  rozhodné právo pre zmluvné záväzky;
xiii)  kabotáž;“;
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 6 – odsek 2 a – pododsek 2 – písmeno b
b)  určí stupeň závažnosti porušení predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na zdraví a narušiť hospodársku súťaž na trhu cestnej dopravy vrátane ohrozenia pracovných podmienok pracovníkov v doprave;
b)  určí stupeň závažnosti porušení predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na zdraví alebo narušiť hospodársku súťaž na trhu cestnej dopravy vrátane ohrozenia pracovných podmienok pracovníkov v doprave;
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1
„S cieľom splniť požiadavku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť trvale schopný plniť svoje finančné záväzky v priebehu celého účtovného roku. Podnik musí preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú overil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za každé ďalšie používané vozidlo. Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, musia na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom alebo riadne akreditovanou osobou preukázať, že každý rok disponujú vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo.“;
„S cieľom splniť požiadavku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť trvale schopný plniť svoje finančné záväzky v priebehu celého účtovného roku. Podnik musí preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú overil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, 5 000 EUR za každé ďalšie používané vozidlo s prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel vyššou ako 3,5 tony a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo s prípustnou celkovou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel. Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s prípustnou celkovou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel musia na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom alebo riadne akreditovanou osobou preukázať, že každý rok disponujú vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo.“;
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Odchylne od odseku 1, ak nie je k dispozícii overená ročná závierka, príslušný orgán súhlasí s tým, že podnik preukáže svoju finančnú spôsobilosť osvedčením, akým je napríklad banková záruka, dokladom o zriadení prístupu k úveru v mene podniku, ktorý vydala finančná inštitúcia, alebo iným záväzným dokumentom, ktorým podnik preukáže, že disponuje sumami uvedenými v odseku 1 prvom pododseku.
2.  Odchylne od odseku 1, ak nie je k dispozícii overená ročná závierka, príslušný orgán súhlasí s tým, že podnik preukáže svoju finančnú spôsobilosť osvedčením, akým je napríklad banková záruka alebo poistenie vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania od jednej alebo viacerých bánk alebo iných finančných inštitúcií vrátane poisťovní, alebo iným záväzným dokumentom, ktorým poskytuje spoločné a nerozdielne ručenie za podnik, pokiaľ ide o sumy uvedené v odseku 1 prvom pododseku.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 8 – odsek 5
5a.  V článku 8 sa odsek 5 nahrádza takto:
Členské štáty môžu podporiť pravidelnú odbornú prípravu v oblastiach uvedených v prílohe I v časových intervaloch 10 rokov s cieľom zabezpečiť, aby vedúci dopravy boli oboznámení s vývojom v danom odvetví.
Členské štáty môžu podporiť pravidelnú odbornú prípravu v oblastiach uvedených v prílohe I v časových intervaloch troch rokov s cieľom zabezpečiť, aby osoba alebo osoby uvedené v odseku 1 boli dostatočne oboznámené s vývojom v danom odvetví.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2
8.  V článku 12 ods. 2 sa vypúšťa druhý pododsek;
8.  V článku 12 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Členské štáty vykonajú kontroly minimálne každé tri roky s cieľom overiť, či podniky spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3.“
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 14 – odsek 2
10a.   Článok 14 ods. 2 sa nahrádza takto:
2.  Pokiaľ sa neprijme opatrenie na nápravu v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy vyhláseného za nespôsobilého uvedené v článku 8 ods. 8 nie je platné v žiadnom členskom štáte.
2.  Pokiaľ sa neprijme nápravné opatrenie v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy vyhláseného za nespôsobilého uvedené v článku 8 ods. 8 nie je platné v žiadnom členskom štáte. Komisia vypracuje zoznam nápravných opatrení na obnovenie bezúhonnosti.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod -i a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2 – písmeno c
-ia)  písmeno c) sa nahrádza takto:
c)  mená vedúcich dopravy určených na splnenie podmienky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti alebo prípadne meno zákonného zástupcu;
c)  mená vedúcich dopravy určených na splnenie požiadaviek stanovených v článku 3, ktoré sa týkajú bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti, alebo prípadne meno zákonného zástupcu;
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2 – písmeno h
h)  počet zamestnancov;
h)  počet ľudí zamestnaných v podniku za posledný kalendárny rok;
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2 – bod j a (nový)
ia)  dopĺňa sa toto písmeno ja):
ja)   pracovné zmluvy medzinárodných vodičov za posledných šesť mesiacov;
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2
Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje uvedené v prvom pododseku písm. e) až j) budú uchovávať v samostatných registroch. V takom prípade musia byť príslušné údaje k dispozícii na požiadanie alebo priamo prístupné všetkým príslušným orgánom dotknutých členských štátov. Vyžadované údaje sa poskytnú do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti. Údaje uvedené v prvom pododseku písm. a) až d) musia byť verejne prístupné v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.
Údaje uvedené v prvom pododseku písm. a) až d) musia byť verejne prístupné v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 3
V každom prípade majú k údajom uvedeným v prvom pododseku písm. e) až j) prístup iné orgány ako príslušné orgány, len ak im boli riadne udelené právomoci, ktoré sa týkajú dohľadu a ukladania sankcií v odvetví cestnej dopravy, a ich úradníci sú viazaní prísahou alebo iným spôsobom úradne viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.
K údajom uvedeným v prvom pododseku písm. e) až j) majú prístup iné orgány ako príslušné orgány, len ak im boli riadne udelené právomoci, ktoré sa týkajú dohľadu a ukladania sankcií v odvetví cestnej dopravy, a ich úradníci sú viazaní prísahou alebo iným spôsobom úradne viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2
„Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje uvedené v prvom pododseku písm. e) až j) budú uchovávať v samostatných registroch. V takom prípade musia byť príslušné údaje k dispozícii na požiadanie alebo priamo prístupné všetkým príslušným orgánom dotknutých členských štátov. Vyžadované údaje sa poskytnú do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti. Údaje uvedené v prvom pododseku písm. a) až d) musia byť verejne prístupné v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.
„Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje uvedené v prvom pododseku písm. e) až j) budú uchovávať v samostatných registroch. V takom prípade musia byť príslušné údaje k dispozícii na požiadanie alebo priamo prístupné všetkým príslušným orgánom dotknutých členských štátov. Vyžadované údaje sa poskytnú do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti. Údaje uvedené v prvom pododseku písm. a) až d) musia byť verejne prístupné v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.
V každom prípade majú k údajom uvedeným v prvom pododseku písm. e) až j) prístup iné orgány ako príslušné orgány, len ak im boli riadne udelené právomoci, ktoré sa týkajú dohľadu a ukladania sankcií v odvetví cestnej dopravy, a ich úradníci sú viazaní prísahou alebo iným spôsobom úradne viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.“;
V každom prípade majú k údajom uvedeným v prvom pododseku písm. e) až j) prístup iné orgány ako príslušné orgány, len ak im boli riadne udelené právomoci, ktoré sa týkajú dohľadu a ukladania sankcií v odvetví cestnej dopravy, a ich úradníci sú viazaní prísahou alebo iným spôsobom úradne viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.
Na účely článku 14a nariadenia (ES) č. 1072/2009 sú údaje uvedené v písmene j) na požiadanie k dispozícii prepravcom, zasielateľom, dodávateľom a subdodávateľom.“;
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 5
ba)  odsek 5 sa nahrádza takto:
5.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne elektronické registre boli prepojené a prístupné na celom území Spoločenstva prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest definovaných v článku 18. Sprístupnenie prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest a prepojenie sa uskutoční do 31. decembra 2012, tak aby príslušný orgán ktoréhokoľvek členského štátu mohol nahliadnuť do vnútroštátneho elektronického registra ktoréhokoľvek členského štátu.
„5. V záujme zvýšenia účinnosti cezhraničného presadzovania práva členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne elektronické registre boli prepojené a interoperabilné v celej Únii prostredníctvom Európskeho registra podnikov cestnej dopravy uvedeného vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/480 tak, aby všetky príslušné orgány na presadzovanie práva a kontrolné orgány všetkých členských štátov mali priamy prístup k údajom uvedeným v odseku 2 a v reálnom čase.“;
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b b (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 6
bb)  odsek 6 sa nahrádza takto:
6.  Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 a prvýkrát pred 31. decembrom 2010 prijme spoločné pravidlá týkajúce sa vykonávania odseku 5, ako je formát vymieňaných údajov, technické postupy na elektronické nahliadanie do vnútroštátnych elektronických registrov iných členských štátov a podpora interoperability týchto registrov s inými príslušnými databázami. Tieto spoločné pravidlá určia, ktorý orgán je zodpovedný za prístup k údajom a ich ďalšie používanie a aktualizáciu po prístupe, a na tento účel sa uvedú pravidlá o zapisovaní a monitorovaní údajov.
‘6. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty s cieľom stanoviť a aktualizovať spoločné pravidlá na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne elektronické registre boli v plnej miere vzájomne prepojené a interoperabilné tak, aby príslušný orgán alebo kontrolný orgán v každom členskom štáte mal priamy prístup do vnútroštátneho elektronického registra každého členského štátu a v reálnom čase, ako sa stanovuje v odseku 5. Takéto spoločné pravidlá zahŕňajú okrem osobitných pravidiel o prístupe k údajom a o zapisovaní a monitorovaní údajov aj pravidlá týkajúce sa formátu vymieňaných údajov, technických postupov elektronickej konzultácie vnútroštátnych elektronických registrov ostatných členských štátov a interoperability týchto registrov.“;
"
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 1
1.  Členské štáty určia vnútroštátne kontaktné miesto zodpovedné za výmenu informácií s ostatnými členskými štátmi, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia. Členské štáty informujú Komisiu o názvoch a adresách ich vnútroštátnych kontaktných miest do 31. decembra 2018. Komisia zostaví zoznam všetkých kontaktných miestodovzdá ho členským štátom. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny kontaktných miest.
1.  Príslušné orgány členských štátov úzko spolupracujú a navzájom si urýchlene poskytujú vzájomnú pomoc a akékoľvek ďalšie relevantné informácie s cieľom uľahčiť vykonávaniepresadzovanie tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 1 a (nový)
1a.   Na účely odseku 1 sa administratívna spolupráca stanovená v tomto článku uskutočňuje prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/20121a, ktorý umožňuje prevádzkovateľom poskytovať údaje v ich vlastnom jazyku.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 3
3.  Členské štáty odpovedajú na žiadosti o informácie od všetkých príslušných orgánov ostatných členských štátov a v prípade potreby vykonávajú kontroly, inšpekcie a vyšetrovania, pokiaľ ide o plnenie požiadavky podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zo strany prevádzkovateľov cestnej dopravy so sídlom na ich území. Žiadosti príslušných orgánov členských štátov o poskytnutie informácií musia byť odôvodnené. Žiadosti preto musia obsahovať spoľahlivé náznaky o možných porušeniach článku 3 ods. 1 písm. a).
3.  Členské štáty odpovedajú na žiadosti o informácie od všetkých príslušných orgánov ostatných členských štátov a vykonávajú kontroly, inšpekcie a vyšetrovania, pokiaľ ide o plnenie požiadavky podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zo strany prevádzkovateľov cestnej dopravy so sídlom na ich území. Žiadosti príslušných orgánov členských štátov o poskytnutie informácií musia byť riadne odôvodnené a opodstatnené. Žiadosti preto musia obsahovať spoľahlivé náznaky o možných porušeniach článku 3 ods. 1 písm. a).
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 4
4.  Ak členský štát, ktorému je doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do desiatich pracovných dní. Žiadajúci členský štát poskytne odôvodnenie žiadosti. Ak to nie je možné, členský štát môže danú žiadosť zamietnuť.
4.  Ak členský štát, ktorému je doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do piatich pracovných dní. Žiadajúci členský štát poskytne odôvodnenie žiadosti. Ak to nie je možné, členský štát môže danú žiadosť zamietnuť.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 5
5.  Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom s uvedením dôvodov informuje žiadajúci členský štát do desiatich pracovných dní. Dotknuté členské štáty nadviažu diskusiu s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému.
5.  Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom informuje žiadajúci členský štát do piatich pracovných dní, pričom riadne odôvodní túto náročnosť alebo nemožnosť. Dotknuté členské štáty navzájom spolupracujú s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému. V prípade akýchkoľvek pretrvávajúcich problémov v oblasti výmeny informácií alebo trvalého odmietania poskytovať informácie bez náležitého odôvodnenia Komisia po tom, ako bola informovaná, a po porade s príslušnými členskými štátmi môže prijať všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 6
6.  V reakcii na žiadosti podľa odseku 3 členské štáty poskytnú požadované informácie a vykonajú potrebné kontroly, inšpekcie a vyšetrovanie v lehote dvadsiatich piatich pracovných dní od doručenia žiadosti, pokiaľ žiadajúci členský štát neinformovali o tom, že žiadosť je nedostatočne zdôvodnená, alebo o nemožnosti či problémoch podľa odsekov 4 a 5.
6.  V reakcii na žiadosti podľa odseku 3 členské štáty poskytnú požadované informácie a vykonajú potrebné kontroly, inšpekcie a vyšetrovanie v lehote pätnástich pracovných dní od doručenia žiadosti, ak sa vzájomnou dohodou medzi príslušnými členskými štátmi neodsúhlasí iná lehota, alebo pokiaľ žiadajúci členský štát neinformovali o tom, že žiadosť je nedostatočne zdôvodnená, ani o nemožnosti či problémoch podľa odsekov 4 a 5, a že sa nenašlo riešenie týchto problémov.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
18 a (nový)
(12a)  vkladá sa tento článok 18a:
„Článok 18a
Sprievodné opatrenia
1.  Členské štáty prijímajú sprievodné opatrenia na rozvoj, uľahčenie a podporu výmen medzi úradníkmi zodpovednými za administratívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc medzi členskými štátmi, ako aj úradníkmi zodpovednými za monitorovanie dodržiavania uplatniteľných pravidiel tohto nariadenia a ich presadzovania.
2.  Komisia poskytuje technickú a inú podporu v záujme ďalšieho zlepšenia administratívnej spolupráce a zvýšenia vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, a to aj podporovaním výmeny príslušných úradníkov a spoločných programov odbornej prípravy, ako aj rozvoja, uľahčovania a propagovania iniciatív v oblasti najlepších postupov. Bez toho, aby boli dotknuté výsady Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe, môže Komisia využívať dostupné finančné nástroje na ďalšie posilňovanie budovania kapacít a administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi.
3.  Členské štáty zriadia program partnerského preskúmania, do ktorého sa zapoja všetky príslušné orgány presadzovania práva, pričom sa zabezpečí primeraná rotácia skúmajúcich, ako aj skúmaných príslušných orgánov presadzovania práva. Členské štáty oznámia tieto programy Komisii každé dva roky v rámci správy o činnosti príslušných orgánov, ktorá je uvedená v článku 26.“;
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Členské štáty každý rok vypracujú správu o používaní motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných súprav s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony na svojom území a odovzdajú ju Komisii najneskôr 30. júna roka nasledujúceho po skončení sledovaného obdobia. Táto správa musí obsahovať:
3.  Členské štáty každý rok vypracujú správu o používaní motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel od 2,4 do 3,5 tony zapojených do medzinárodnej dopravy a usadených na svojom území a odovzdajú ju Komisii najneskôr 30. júna roka nasledujúceho po skončení sledovaného obdobia. Táto správa musí obsahovať:
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 3 – písmeno a
a)  počet povolení udelených podnikom vykonávajúcim povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony;
a)  počet povolení udelených podnikom vykonávajúcim povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel od 2,4 do 3,5 tony zapojenými do medzinárodnej prepravy;
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 3 – písmeno b
b)  počet vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony zaevidovaných v členskom štáte v každom kalendárnom roku;
b)  počet motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel od 2,4 do 3,5 tony zapojených do medzinárodnej prepravy a zaevidovaných v členskom štáte v každom kalendárnom roku;
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 3 – písmeno c
c)  celkový počet vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony zaevidovaných v členskom štáte k 31. decembru každého roka;
c)  celkový počet motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel od 2,4 do 3,5 tony zapojených do medzinárodnej prepravy a zaevidovaných v členskom štáte k 31. decembru každého roka;
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 3 – písmeno d
d)  odhadovaný podiel motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných súprav s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony na celkovom objeme cestnej dopravy všetkými vozidlami v evidencii daného členského štátu, rozdelený na vnútroštátnu, medzinárodnú a kabotážnu dopravu.
d)  odhadovaný podiel motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel od 2,4 do 3,5 tony, ako aj vozidiel s hmotnosťou menej ako 2,4 tony na celkovom objeme cestnej dopravy všetkými vozidlami v evidencii daného členského štátu, rozdelený na vnútroštátnu, medzinárodnú a kabotážnu dopravu.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 4
4.  Na základe informácií zhromaždených Komisiou podľa odseku 3 a ďalších dôkazov Komisia najneskôr do 31. decembra 2024 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vývoji celkového počtu motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných súprav s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, ktoré vykonávajú činnosti vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej dopravy. Na základe tejto správy prehodnotí, či je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia.
4.  Na základe informácií zhromaždených Komisiou podľa odseku 3 a ďalších dôkazov Komisia najneskôr do 31. decembra 2024 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vývoji celkového počtu motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel od 2,4 do 3,5 tony, ktoré vykonávajú činnosti cestnej dopravy. Na základe tejto správy prehodnotí, či je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 5
5.  Členské štáty oznámia každý rok Komisii žiadosti, ktoré podali podľa článku 18 ods. 3 a 4, odpovede, ktoré dostali od ostatných členských štátov a opatrenia, ktoré prijali na základe poskytnutých informácií.
5.  Členské štáty oznámia každý rok Komisii žiadosti, ktoré podali podľa článku 18, odpovede, ktoré dostali od ostatných členských štátov, a opatrenia, ktoré prijali na základe poskytnutých informácií.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 5 a (nový)
16a.  Dopĺňa sa tento odsek 5a:
„5a. Na základe informácií zhromaždených Komisiou podľa odseku 5 a ďalších dôkazov Komisia najneskôr do 31. decembra 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade podrobnú správu o rozsahu administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi, o možných nedostatkoch v tejto oblasti a o prípadných spôsoboch zlepšenia tejto spolupráce. Na základe tejto správy posúdi, či je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia.“
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)
1a.  V článku 1 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„Lehoty uvedené v článku 8 ods. 2 a 2a tohto nariadenia sa vzťahujú aj na dovoz a odvoz tovaru po ceste ako súčasť vnútroštátnej počiatočnej a/alebo vnútroštátnej konečnej etapy jazdy v rámci kombinovanej dopravy, ako sa stanovuje v smernici Rady 92/106/EHS.“
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 1 – odsek 2
(1b)  Článok 1 ods. 2 sa nahrádza takto:
2.  Ak ide o prepravu z členského štátu do tretej krajiny a naopak, toto nariadenie sa uplatňuje na tú časť jazdy, ktorá sa uskutočnila na území ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. Neuplatňuje sa na tú časť cesty na území členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje nakládka alebo vykládka, pokiaľ nebola uzavretá záväzná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou.
„2. Ak ide o prepravu z členského štátu do tretej krajiny a naopak, toto nariadenie sa uplatňuje na tú časť jazdy, ktorá sa uskutočnila na území ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. Táto časť tranzitnej jazdy je však z uplatňovania smernice o vysielaní pracovníkov vylúčená. Neuplatňuje sa na tú časť jazdy na území členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje nakládka alebo vykládka, pokiaľ nebola uzavretá záväzná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou.“
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 1 – odsek 5 – písmeno c
(1c)  v odseku 5 sa písmeno c) nahrádza takto:
(c)  preprava tovaru v motorových vozidlách, ktorých celková povolená hmotnosť vrátane prívesného vozidla nepresahuje 3,5 tony;
c)  preprava tovaru v motorových vozidlách, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť vrátane hmotnosti prípojných vozidiel je nižšia ako 2,4 tony;
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 2 – bod 7 a (nový)
(aa)  Dopĺňa sa toto písmeno:
7a.  „tranzit“ je jazda naloženým vozidlom cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín, kde miesto odchodu a miesto príchodu nie je v týchto členských štátoch alebo tretích krajinách.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
-a)  v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„ba) vykonáva medzinárodnú dopravu vozidlami, ktoré sú vybavené tachografmi podľa článku 3 a kapitoly II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/20141a.“
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 8 – odsek 2
2.  Dopravcovia uvedení v odseku 1 budú po dodaní tovaru prepravovaného počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy z iného členského štátu alebo z tretej krajiny do hostiteľského členského štátu tým istým vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy motorovým vozidlom toho istého vozidla môcť uskutočňovať kabotážne prepravy v hostiteľskom členskom štáte alebo v susedných členských štátoch. Posledná vykládka počas kabotážnej prepravy sa musí uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky v hostiteľskom členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy.
2.  Dopravcovia uvedení v odseku 1 budú po dodaní tovaru prepravovaného počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy z iného členského štátu alebo z tretej krajiny do hostiteľského členského štátu tým istým vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy motorovým vozidlom toho istého vozidla kabotážne prepravy v hostiteľskom členskom štáte. Posledná vykládka počas kabotážnej prepravy sa musí uskutočniť do 3 dní od poslednej vykládky v hostiteľskom členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy podľa platnej zmluvy o preprave.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
aa)  vkladá sa tento odsek:
„2a. Po uplynutí 3-dňovej lehoty uvedenej v odseku 2 dopravca nesmie tým istým vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy motorovým vozidlom tejto súpravy uskutočniť kabotážnu preprava v tom istom hostiteľskom členskom štáte do 60 hodín po návrate do členského štátu, v ktorom má dopravca sídlo, a kým nevykoná novú medzinárodnú prepravu z členského štátu, v ktorom má podnik sídlo.“
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 8 – odsek 4 a
4a.   Dôkaz uvedený v odseku 3 sa počas cestnej kontroly predloží alebo odovzdá na žiadosť oprávnenej osoby z hostiteľského členského štátu, ktorá vykonáva kontrolu. Môže byť predložený alebo odovzdaný elektronicky v upraviteľnom štruktúrovanom formáte, ktorý možno priamo použiť na uloženie a počítačové spracovanie, ako je napríklad eCMR.* Počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť dôkaz uvedený v odseku 3.
4a.   Dôkaz uvedený v odseku 3 sa počas cestnej kontroly predloží alebo odovzdá na žiadosť oprávnenej osoby z hostiteľského členského štátu, ktorá vykonáva kontrolu. Členské štáty akceptujú, že dôkaz sa predloží alebo odovzdá elektronicky v upraviteľnom štruktúrovanom formáte, ktorý možno priamo použiť na uloženie a počítačové spracovanie, ako je napríklad elektronický nákladný list podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave eCMR. Počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť dôkaz uvedený v odseku 3.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
(5a)  Do článku 9 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„ea) plat a platenú ročnú dovolenku, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) prvom pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES1a.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).“
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – názov
Kontroly
Inteligentné presadzovanie
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 1
1.  Každý členský štát organizuje kontroly tak, aby od 1. januára 2020 skontroloval v každom kalendárnom roku aspoň 2 % celkovej kabotážnej prepravy uskutočnenej na jeho území. Tento podiel zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 3 %. Výpočet tohto podielu vychádza z údajov Eurostatu o celkovej kabotáži v členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v tonokilometroch.
1.  S cieľom ďalej presadzovať povinnosti stanovené v tejto kapitole členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území uplatňovala ucelená vnútroštátna stratégia presadzovania práva. Táto stratégia sa zameria na podniky hodnotené podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES1a ako vysoko rizikové.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 1 a (nový)
1a.  Každý členský štát zabezpečí, aby kontroly stanovené v článku 2 smernice 2006/22/ES v relevantných prípadoch zahŕňali kontrolu kabotážnej prepravy.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 2 a (nový)
2a.  Na účely odseku 2 majú členské štáty prístup k relevantným informáciám a údajom zaznamenávaným, spracúvaným alebo ukladaným inteligentným tachografom uvedeným v kapitole II nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a v elektronických prepravných dokumentoch, ako sú elektronické nákladné listy na základe Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (eCMR).
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 2 b (nový)
2b.  Členské štáty poskytnú prístup k týmto údajom výlučne príslušným orgánom oprávneným kontrolovať porušovanie právnych aktov uvedených v tomto nariadení. Členské štáty oznámia Komisii kontaktné údaje všetkých príslušných orgánov na svojom území, v prípade ktorých určili, že majú prístup k týmto údajom. Do [XXX] Komisia vypracuje zoznam všetkých príslušných orgánov a postúpi ho členským štátom. Členské štáty bezodkladne informujú o každej následnej zmene tohto zoznamu.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 2 c (nový)
2c.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14b prijímať delegované akty s cieľom stanoviť charakteristiky údajov, ku ktorým majú členské štáty prístup, podmienky ich využívania a technické špecifikácie na ich prenos alebo prístup k nim, pričom uvedie najmä:
a)  podrobný zoznam informácií a údajov, ku ktorým príslušné vnútroštátne orgány musia mať prístup, ktoré musia uvádzať aspoň čas a miesto prekročenia hraníc, operácie nakládky a vykládky, evidenčné číslo vozidla a údaje o vodičovi;
b)  prístupové práva príslušných orgánov v prípade potreby rozlíšené podľa druhu príslušných orgánov, druhu prístupu a účelu, na ktorý sa údaje používajú;
c)  technické špecifikácie na prenos údajov alebo na prístup k údajom uvedeným v písmene a), v relevantných prípadoch vrátane maximálneho obdobia uchovávania údajov, rozlíšeného v prípade potreby podľa druhu údajov.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 2 d (nový)
2d.  Žiadne osobné údaje uvedené v tomto článku sa nesmú sprístupňovať ani uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli tieto údaje zhromaždené alebo na ktoré prebieha ich ďalšie spracovanie. Len čo tieto údaje už nie sú na dané účely potrebné, zničia sa.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 3
3.  Členské štáty aspoň trikrát do roka vykonajú koordinované cestné kontroly kabotážnej prepravy. Takéto kontroly vykonajú súčasne vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie predpisov v oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo viacerých členských štátov na svojom vlastnom území. Po vykonaní koordinovaných cestných kontrol si národné kontaktné miesta určené v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.
3.  Členské štáty aspoň trikrát do roka vykonajú koordinované cestné kontroly kabotážnej prepravy, ktoré možno vykonávať v spojení s kontrolami, ktoré sa vykonávajú v súlade s článkom 5 smernice 2006/22/ES. Takéto kontroly vykonajú súčasne vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie predpisov v oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo viacerých členských štátov na svojom vlastnom území. Po vykonaní spojených cestných kontrol si členské štáty vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 14 a – odsek 1
Členské štáty stanovia sankcie voči odosielateľom, zasielateľom, dopravcom a skutočným dopravcom za neplnenie ustanovení kapitol II a III, ak si vedome objednajú dopravné služby, ktoré sú spojené s porušeniami tohto nariadenia.
Členské štáty stanovia účinné, primerané a odrádzajúce sankcie voči odosielateľom, zasielateľom, dodávateľom a subdodávateľom za neplnenie ustanovení kapitol II a III, ak vedia alebo by mali náležite vedieť, že dopravné služby, ktoré si objednali, sú spojené s porušeniami tohto nariadenia.
Ak si odosielatelia, zasielatelia, dodávatelia a subdodávatelia objednajú dopravné služby od prepravných podnikov s nízkou mierou rizika, ako sa uvádza v článku 9 smernice 2006/22/ES, nie sú zodpovední za sankcie za porušenia, pokiaľ sa nepreukáže, že mali vedomosť o týchto porušeniach.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 17 – odsek 3
3.  Členské štáty oznámia Komisii každoročne najneskôr do 31. januára počet kontrol kabotážnej prepravy uskutočnených v predchádzajúcom kalendárnom roku podľa článku 10a. Tieto údaje musia obsahovať počet skontrolovaných vozidiel a počet skontrolovaných tonokilometrov.
3.  Členské štáty do ... [dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] predložia Komisii svoje národné stratégie presadzovania práva prijaté podľa článku 10a. Členské štáty informujú Komisiu každoročne najneskôr do 31. januára o operáciách presadzovania uskutočnených v predchádzajúcom kalendárnom roku podľa článku 10a a v náležitých prípadoch aj o počte vykonaných kontrol. Tieto údaje musia obsahovať počet skontrolovaných vozidiel a počet skontrolovaných tonokilometrov.
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 17 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia vypracuje do konca roka 2022 správu o stave trhu cestnej dopravy v Únii. Správa obsahuje analýzu situácie na trhu vrátane hodnotenia účinnosti kontrol a vývoja podmienok zamestnávania v tomto povolaní.

(1) Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 38.
(2) Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne oznámenie