Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0123(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0204/2018

Predložena besedila :

A8-0204/2018

Razprave :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Obrazložitev glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0341

Sprejeta besedila
PDF 233kWORD 78k
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj Začasna izdaja
Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0281),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0169/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. februarja 2018(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0204/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 110
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Zdaj se, razen če ni drugače določeno z nacionalno zakonodajo, pravila za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega navedene omejitve. Število takih podjetij, ki so dejavna v domačem in mednarodnem prometu, se povečuje. Posledično se je več držav članic odločilo, da bodo pravila o pogojih za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika iz Uredbe (ES) št. 1071/2009 uporabljala tudi za navedena podjetja. Da bi se s skupnimi pravili zagotovila minimalna raven profesionalizacije sektorja, ki uporablja vozila, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, in da bi se tako zbližali konkurenčni pogoji med vsemi prevozniki, bi bilo treba to določbo črtati, zahteve v zvezi z dejanskim in stalnim sedežem ter ustreznim finančnim položajem pa bi morale postati obvezne.
(2)  Zdaj se, razen če ni drugače določeno z nacionalno zakonodajo, pravila za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, ne presega 3,5 tone. Število takih podjetij se povečuje. Posledično se je več držav članic odločilo, da bodo pravila o pogojih za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika iz Uredbe (ES) št. 1071/2009 uporabljala tudi za navedena podjetja. Da bi preprečili morebitne vrzeli in da bi se s skupnimi pravili zagotovila minimalna raven profesionalizacije sektorja, ki uporablja motorna vozila, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je od 2,4 do 3,5 tone in ki se uporabljajo za mednarodni prevoz, in da bi se tako zbližali konkurenčni pogoji med vsemi prevozniki, bi se morale zahteve za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika enako uporabljati, hkrati pa bi bilo treba preprečiti nesorazmerno upravno breme. Ker ta uredba velja le za podjetja, ki prevažajo blago za najem ali plačilo, podjetja, ki opravljajo prevoze za lastne potrebe, niso zajeta v to določbo.
Sprememba 111
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  Komisija je v oceni učinka ocenila, da bi prihranki za podjetja v obdobju 2020–2035 znašali od 2,7 do 5,2 milijarde EUR.
Sprememba 112
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Zagotoviti je treba, da so cestni prevozniki s sedežem v določeni državi članici tam dejansko in stalno prisotni ter od tam tudi poslujejo. Zato je treba tudi glede na izkušnje pojasniti določbe v zvezi z obstojem dejanskega in stalnega sedeža.
(4)  Za preprečevanje pojava tako imenovanih slamnatih družb ter zagotavljanje poštene konkurence in enakih konkurenčnih pogojev na notranjem trgu so potrebna jasnejša merila, intenzivnejše spremljanje in izvrševanje ter boljše sodelovanje med državami članicami. Cestni prevozniki s sedežem v določeni državi članici bi tam morali biti dejansko in stalno prisotni ter od tam tudi resnično opravljati prevozne in druge bistvene dejavnosti. Zato je treba tudi glede na izkušnje pojasniti in poostriti določbe v zvezi z obstojem dejanskega in stalnega sedeža, hkrati pa preprečiti nesorazmerno upravno breme.
Sprememba 113
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Ker lahko hude kršitve pravil Unije o napotitvi delavcev in prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti, bistveno vplivajo na trg cestnega prevoza blaga in socialno zaščito delavcev, bi jih bilo treba dodati med dejavnike, ki vplivajo na oceno dobrega ugleda.
(7)  Ker lahko hude kršitve pravil Unije o napotitvi delavcev in kabotaži ter prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti, bistveno vplivajo na trg cestnega prevoza blaga in socialno zaščito delavcev, bi jih bilo treba dodati med dejavnike, ki vplivajo na oceno dobrega ugleda.
Sprememba 114
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega navedene omejitve, bi morala izkazovati minimalen finančni položaj za zagotovitev, da imajo sredstva za stalno in dolgotrajno izvajanje dejavnosti. Ker pa imajo zadevne dejavnosti običajno omejen obseg, bi morale biti s tem povezane zahteve manj stroge od tistih, ki se uporabljajo za prevoznike, ki uporabljajo vozila ali kombinacije vozil nad navedeno omejitvijo.
(10)  Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila je od 2,4 do 3,5 tone, vključno z maso priklopnikov, in ki izvajajo mednarodne prevoze, bi morala izkazovati minimalen finančni položaj za zagotovitev, da imajo sredstva za stalno in dolgotrajno izvajanje dejavnosti. Ker pa imajo dejavnosti, ki se opravljajo s takšnimi vozili, običajno omejen obseg, bi morale biti s tem povezane zahteve manj stroge od tistih, ki se uporabljajo za prevoznike, ki uporabljajo vozila ali kombinacije vozil nad navedeno omejitvijo.
Sprememba 115
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Informacije o prevoznikih iz nacionalnih elektronskih registrov bi morale biti čim popolnejše, da lahko imajo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje zadevnih pravil, zadosten pregled nad preiskovanimi prevozniki. Zlasti informacije o registrskih številkah vozil, ki jih imajo prevozniki na voljo, številu njihovih zaposlenih, njihovi stopnji tveganja in osnovnih finančnih podatkih bi morale omogočiti boljše nacionalno in čezmejno izvrševanje določb uredb (ES) št. 1071/2009 in (ES) št. 1072/2009. Zato bi bilo treba pravila o nacionalnem elektronskem registru ustrezno spremeniti.
(11)  Informacije o prevoznikih iz nacionalnih elektronskih registrov bi morale biti popolne in posodobljene, da lahko imajo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje zadevnih pravil, zadosten pregled nad preiskovanimi prevozniki. Zlasti informacije o registrskih številkah vozil, ki jih imajo prevozniki na voljo, številu njihovih zaposlenih in njihovi stopnji tveganja bi morale omogočiti boljše nacionalno in čezmejno izvrševanje določb uredb (ES) št. 1071/2009 in (ES) št. 1072/2009, pa tudi druge ustrezne zakonodaje Unije. Da bi uradnim osebam, tudi tistim, ki opravljajo cestne preglede, zagotovili jasen in popoln pregled prevoznikov, ki jih pregledujejo, bi ti morali imeti tudi neposreden in takojšen dostop do vseh ustreznih informacij. Zato bi morali biti nacionalni elektronski registri resnično interoperabilni, podatki, ki jih vsebujejo, pa bi morali biti neposredno in takoj dostopni vsem imenovanim uradnim osebam vseh držav članic. Zato bi bilo treba pravila o nacionalnem elektronskem registru ustrezno spremeniti.
Sprememba 116
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)  Pravila o domačem prevozu, ki ga cestni prevozniki nerezidenti začasno opravljajo v državi članici gostiteljici (v nadaljnjem besedilu: kabotaža), bi morala biti jasna, enostavna in preprosta za izvrševanje, hkrati pa bi širše ohranjala že doseženo stopnjo liberalizacije.
(13)  Pravila o domačem prevozu, ki ga cestni prevozniki nerezidenti začasno opravljajo v državi članici gostiteljici (v nadaljnjem besedilu: kabotaža), bi morala biti jasna, enostavna in preprosta za izvrševanje.
Sprememba 117
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)  V ta namen ter za olajšanje pregledov in odpravo negotovosti bi bilo treba črtati omejitev števila kabotaž, ki sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa bi bilo treba zmanjšati število dni, ki so na voljo za te kabotaže.
(14)  Kabotaža bi morala biti s posebnimi omejitvami dovoljena v državi gostiteljici, da bi preprečevali vožnje brez tovora. V ta namen ter za olajšanje pregledov in odpravo negotovosti bi bilo treba črtati omejitev števila kabotaž, ki sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa bi bilo treba zmanjšati število dni, ki so na voljo za te kabotaže.
Sprememba 118
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)  Da se kabotaže ne bi izvajale sistematično, kar bi lahko vodilo v stalno ali neprekinjeno dejavnost, ki bi izkrivila nacionalni trg, bi bilo treba zmanjšati obdobje, ki je za kabotažo na voljo znotraj ene države članice gostiteljice. Poleg tega prevozniki nekaj časa in dokler ne bi opravili novega mednarodnega prevoza iz države članice, v kateri ima podjetje sedež, ne bi smeli opravljati novih kabotaž v isti državi članici. Ta določba ne posega v dejavnosti mednarodnega prevoza.
Sprememba 119
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  Pojasniti bi bilo treba sredstva, s katerimi lahko cestni prevozniki dokažejo skladnost s pravili o kabotaži. Med takimi sredstvi bi morala biti priznana uporaba in pošiljanje elektronskih prometnih informacij, kar bi moralo poenostaviti predložitev ustreznih dokazov in njihovo obravnavo s strani pristojnih organov. Oblika, uporabljena v ta namen, bi morala zagotavljati zanesljivost in verodostojnost. Glede na vse pogostejšo uporabo učinkovite elektronske izmenjave informacij v prometu in logistiki je treba zagotoviti usklajenost v regulativnih okvirih in določbah, namenjenih poenostavitvi upravnih postopkov.
(15)  Uspešno in učinkovito izvrševanje pravil je prvi pogoj za pošteno konkurenco na notranjem trgu. Nadaljnja digitalizacija orodij za izvrševanje je bistvena za sprostitev zmogljivosti izvrševanja, zmanjšanje nepotrebnega upravnega bremena za mednarodne prevoznike, zlasti za mala in srednja podjetja, zagotovitev bolj ciljne usmerjenosti na zelo tvegane prevoznike in zaznavanje goljufivega ravnanja. Da prometnih dokumentov ne bi več tiskali na papirju, bi morala v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (eCMR) postati uporaba elektronskih dokumentov, zlasti elektronskega tovornega lista, v prihodnosti pravilo. Pojasniti bi bilo treba sredstva, s katerimi lahko cestni prevozniki dokažejo skladnost s pravili o kabotaži. Med takimi sredstvi bi morala biti priznana uporaba in pošiljanje elektronskih prometnih informacij, kar bi moralo poenostaviti predložitev ustreznih dokazov in njihovo obravnavo s strani pristojnih organov. Oblika, uporabljena v ta namen, bi morala zagotavljati zanesljivost in verodostojnost. Glede na vse pogostejšo uporabo učinkovite elektronske izmenjave informacij v prometu in logistiki je treba zagotoviti usklajenost v regulativnih okvirih in določbah, namenjenih poenostavitvi upravnih postopkov.
Sprememba 120
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)  Hitra uvedba pametnih tahografov je bistvenega pomena, saj bo izvršilnim organom, ki izvajajo cestne preglede za odkrivanje kršitev in nepravilnosti, omogočila, da to opravljajo hitreje in učinkoviteje, to pa bi pomenilo izboljšano izvrševanje te uredbe.
Sprememba 121
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
(16)  Prevozna podjetja so naslovniki pravil o mednarodnem prevozu in se kot taka kaznujejo za morebitne kršitve, ki jih storijo. Da pa bi se preprečile zlorabe s strani podjetij, ki prevozne storitve prevzemajo od prevoznikov v cestnem prometu, bi morale države članice določiti tudi sankcije za pošiljatelje in špediterje, če zavestno naročijo prevozne storitve, ki vključujejo kršitve določb Uredbe (ES) št. 1072/2009.
(16)  Prevozna podjetja so naslovniki pravil o mednarodnem prevozu in se kot taka kaznujejo za morebitne kršitve, ki jih storijo. Da pa bi se preprečile zlorabe s strani podjetij, ki prevozne storitve prevzemajo od prevoznikov v cestnem prometu, bi morale države članice določiti tudi sankcije za pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce, če vedo, da prevozne storitve, ki jih naročajo, vključujejo kršitve določb Uredbe (ES) št. 1072/2009. Če prevozna podjetja, ki naročajo prevozne storitve, storitve naročijo pri podjetjih z nizko stopnjo tveganja, bi morala biti njihova odgovornost manjša.
Sprememba 122
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)   Predlagani Evropski organ za delo je namenjen podpori in spodbujanju sodelovanja in izmenjave informacij med pristojnimi nacionalnimi organi, da bi učinkovito izvrševali ustrezno zakonodajo Unije. Organ lahko igra pomembno vlogo pri podpori in spodbujanju izvrševanja te uredbe, in sicer pri spodbujanju izmenjave informacij med pristojnimi organi, podpiranju držav članic pri gradnji zmogljivosti prek izmenjav in usposabljanja osebja in pri podpiranju držav članic pri organiziranju usklajenih pregledov. To bi okrepilo vzajemno zaupanje med državami članicami, izboljšalo učinkovito sodelovanje med pristojnimi organi in prispevalo k boju proti goljufijam in zlorabam pravil.
Sprememba 123
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 b (novo)
(16b)   Zakonodajo o cestnem prometu bi bilo treba okrepiti, da bi se zagotovila ustrezna uporaba in izvrševanje uredbe Rim I tako, da bi pogodbe o zaposlitvi odražale običajni kraj opravljanja dela delavcev. Uredbo Rim I dopolnjujejo in so z njo povezana temeljna pravila iz Uredbe (ES) št. 1071/2009, katerih namen je boj proti slamnatim družbam in zagotavljanje ustreznih meril glede sedeža družb. Ta pravila je treba okrepiti, da bi se delavcem zagotovile pravice pri začasnem delu zunaj običajne države opravljanja dela ter zagotovila poštena konkurenca med prevoznimi podjetji.
Sprememba 124
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 1 – odstavek 4 – točka a
(i)  točka (a) se črta;
(i)  točka (a) se nadomesti z naslednjim:
(a)  „podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil, vključno z maso priklopnikov, ne presega 2,4 tone;
(aa)  podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil, vključno z maso priklopnikov, ne presega 3,5 tone, in ki opravljajo dejavnost izključno v domačem prometu;“
Sprememba 125
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka ii
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 1 – odstavek 4 – točka b – odstavek 2
Prevoz po cesti, za katerega se ne prejme plačilo in ki ne ustvarja dohodka, kot je prevoz oseb za dobrodelne namene ali za strogo zasebno uporabo, se šteje za prevoz, ki se opravlja izključno za nekomercialne namene;“;
Prevoz po cesti, katerega namen ni ustvarjanje dobička za voznika ali druge, kot je opravljanje storitev za dobrodelne ali človekoljubne namene, se šteje za prevoz, ki se opravlja izključno za nekomercialne namene;
Sprememba 126
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 1 – odstavek 6
(b)  doda se naslednji odstavek 6:
črtano
‘6. Člen 3(1)(b) in (d) ter členi 4, 6, 8, 9, 14, 19 in 21 se ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone.
Vendar lahko države članice:
(a)  zahtevajo, da ta podjetja izvajajo nekatere ali vse določbe iz prvega pododstavka;
(b)  mejo iz prvega pododstavka znižajo za vse ali samo za nekatere vrste cestnih prevozov.“;
Sprememba 127
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 5 – odstavek 1 – točka a
„(a) ima prostore, v katerih hrani svojo temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti vse komercialne pogodbe, računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo, pogodbe o zaposlitvi, dokumentacijo s podatki o času vožnje in počitkih ter kateri koli drug dokument, do katerega mora imeti dostop pristojni organ, da preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe;
„(a) ima ustrezne prostore, sorazmerne z dejavnostmi podjetja, v katerih lahko dostopa do svoje temeljne poslovne dokumentacije v elektronski ali kateri koli drugi obliki, zlasti do komercialnih pogodb, računovodskih dokumentov, kadrovske dokumentacije, pogodb o zaposlitvi, socialnovarstvene dokumentacije, dokumentacije s podatki o kabotaži, napotitvah ter času vožnje in počitkih ter katerega koli drugega dokumenta, do katerega mora imeti dostop pristojni organ, da preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe;“
Sprememba 128
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  vstavi se naslednja točka:
„(aa) vozila iz točke (b) v okviru prevozne pogodbe v državi članici, kjer ima podjetje sedež, vsake štiri tedne opravijo vsaj eno natovarjanje ali raztovarjanje blaga.“
Sprememba 129
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 5 – odstavek 1 – točka c
„(c) z ustrezno upravno opremo dejansko in neprekinjeno opravlja svoje administrativne in komercialne dejavnosti v prostorih, ki imajo ustrezne naprave ter se nahajajo v tej državi članici;“
„(c) z ustrezno opremo dejansko in neprekinjeno opravlja svoje administrativne in komercialne dejavnosti v prostorih iz točke (a), ki imajo ustrezne naprave ter se nahajajo v tej državi članici;“
Sprememba 130
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 5 – odstavek 1 – točka d
„(d) upravlja prevoz, ki se opravlja z vozili iz točke (b), z ustrezno tehnično opremo, ki se nahaja v tej državi članici;“
„(d) dejansko in neprekinjeno upravlja prevoz, ki se opravlja z uporabo vozil iz točke (b), z ustrezno tehnično opremo, ki se nahaja v tej državi članici;“
Sprememba 131
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 5 – odstavek 1 – točka f (novo)
(da)  doda se naslednja točka (f):
„(f) obstaja jasna povezava med prevoznimi dejavnostmi v državi članici, kjer je sedež, operativnim centrom in dostopom do zadostnih parkirnih mest, ki jih vozila iz točke (b) redno uporabljajo;“
Sprememba 132
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d b (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 5 – odstavek 1 – točka g (novo)
(db)  doda se naslednja točka (g):
„(g) išče in zaposluje voznike v skladu z zakonodajo, ki se uporablja za pogodbe o zaposlitvi v zadevni državi članici;“
Sprememba 133
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d c (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 5 – odstavek 1 – točka h (novo)
(dc)  doda se naslednja točka (h):
„(h) zagotavlja, da je sedež tam, kjer ali od koder delavci običajno opravljajo svoje delo v skladu z Uredbo (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta1a in/ali Rimsko konvencijo.“
_______________________
1a Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I) (UL L 177, 4.7.2008, str. 6).
Sprememba 134
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka iii
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 6 – pododstavek 3 – točka b
(iii)  v točki (b) tretjega pododstavka se dodata naslednji točki (xi) in (xii):
(iii)  v točki (b) tretjega pododstavka se dodajo naslednje točke (xi), (xii) in (xiii):
„(xi) napotitve delavcev;
„(xi) napotitve delavcev;
(xii)  prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti.“;
(xii)  prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti;
(xiii)  kabotaže.“;
Sprememba 135
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 6 – odstavek 2 a – pododstavek 2 – točka b
(b)  opredeli stopnjo teže kršitev glede na možnost, da te povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb in izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega prevoza, vključno s slabšanjem delovnih pogoje delavcev v prometu; in
(b)  opredeli stopnjo teže kršitev glede na možnost, da te povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb ali izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega prevoza, vključno s slabšanjem delovnih pogojev delavcev v prometu; in
Sprememba 136
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1
„Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz člena 3(1)(c), mora podjetje med poslovnim letom biti stalno sposobno izpolniti svoje finančne obveznosti. Podjetje mora na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 9 000 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo. Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone, morajo na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da imajo vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 1 800 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 900 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo.“;
„Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz člena 3(1)(c), mora podjetje med poslovnim letom biti stalno sposobno izpolniti svoje finančne obveznosti. Podjetje mora na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 9 000 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, najmanj 5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo z največjo dovoljeno maso naloženega vozila, ki, vključno z maso priklopnikov, presega 3,5 tone, in 900 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo z največjo dovoljeno maso naloženega vozila od 2,4 do 3,5 tone, vključno z maso priklopnikov. Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili z največjo dovoljeno maso naloženega vozila od 2,4 do 3,5 tone, vključno z maso priklopnikov, morajo na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da imajo vsako leto na voljo kapital, ki mora znašati vsaj 1 800 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 900 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo.“
Sprememba 137
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1
2.  Z odstopanjem od odstavka 1, če ni potrjenih letnih računovodskih izkazov, pristojni organ dovoli, da podjetje izkaže svoje finančno stanje s potrdilom, na primer z bančno garancijo, dokumentom, ki ga finančna institucija v zvezi z dostopom do posojila izda na ime podjetja, ali drugim zavezujočim dokumentom, ki dokazuje, da ima podjetje na voljo zneske, določene v prvem pododstavku odstavka 1.“;
2.  Z odstopanjem od odstavka 1, če ni potrjenih letnih računovodskih izkazov, pristojni organ dovoli, da podjetje izkaže svoje finančno stanje s potrdilom, na primer z bančno garancijo ali zavarovanjem, vključno z zavarovanjem poklicne odgovornosti, ki ga izdajo ena ali več bank ali druge finančne institucije, tudi zavarovalnice, ali drugim zavezujočim dokumentom, ki se nanaša na solidarnostno poroštvo podjetja, in sicer za zneske, določene v prvem pododstavku odstavka 1;
Sprememba 138
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 8 – odstavek 5
(5a)  v členu 8 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:
Države članice lahko spodbujajo redno usposabljanje na strokovnih področjih iz Priloge I vsakih 10 let, da zagotovijo, da so upravljavci prevoza seznanjeni z razvojem v sektorju.
Države članice lahko spodbujajo redno usposabljanje na strokovnih področjih iz Priloge I vsaka tri leta, da zagotovijo, da so oseba ali osebe iz odstavka 1 ustrezno seznanjene z razvojem v sektorju.
Sprememba 139
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2
(8)  drugi pododstavek člena 12(2) se črta;
(8)  drugi pododstavek člena 12(2) se nadomesti z naslednjim:
„Države članice izvajajo preglede vsaj vsaka tri leta, da preverijo, ali podjetja še vedno izpolnjujejo vse zahteve iz člena 3.“;
Sprememba 140
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 14 – odstavek 2
(10a)   člen 14(2) se nadomesti z naslednjim:
2.  Dokler se ne sprejme popravljalni ukrep v skladu z ustreznim nacionalnim predpisom, potrdilo o strokovni usposobljenosti iz člena 8(8) upravljavca prevoza, ki je bil razglašen za neprimernega za upravljanje prevozne dejavnosti, ni veljavno v nobeni državi članici.
2.  Dokler se ne sprejme popravljalni ukrep v skladu z ustreznim nacionalnim predpisom, potrdilo o strokovni usposobljenosti iz člena 8(8) upravljavca prevoza, ki je bil razglašen za neprimernega za upravljanje prevozne dejavnosti, ni veljavno v nobeni državi članici. Komisija sestavi seznam popravljalnih ukrepov za ponovno pridobitev dobrega ugleda.
Sprememba 141
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka -i a (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 16 – odstavek 2 – točka c
(-ia)  točka (c) se nadomesti z naslednjim:
(c)  imena upravljavcev prevoza, imenovanih za izpolnitev zahteve po dobrem ugledu in strokovni usposobljenosti, ter po potrebi ime pravnega zastopnika;
(c)  imena upravljavcev prevoza, imenovanih za izpolnitev zahtev iz člena 3 v zvezi z dobrim ugledom in strokovno usposobljenostjo, ter po potrebi ime pravnega zastopnika;
Sprememba 142
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 16 – odstavek 2 – točka h
(h)  število zaposlenih;
(h)  število zaposlenih oseb v podjetju v zadnjem koledarskem letu;
Sprememba 143
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka i a (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 16 – odstavek 2 – točka j a (novo)
(ia)  doda se naslednja točka (ja):
(ja)   pogodbe o zaposlitvi mednarodnih voznikov za zadnjih šest mesecev;
Sprememba 144
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka ii
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2
Države članice se lahko odločijo, da bodo informacije iz točk (e) do (j) prvega pododstavka hranile v ločenih registrih. V tem primeru so ustrezni podatki na voljo na zahtevo ali neposredno dostopni vsem pristojnim organom zadevne države članice. Zahtevani podatki se zagotovijo v petih delovnih dneh po prejemu zahteve. Podatki iz točk (a) do (d) prvega pododstavka so na voljo javnosti v skladu z ustreznimi določbami o varstvu podatkov.
Podatki iz točk (a) do (d) prvega pododstavka so na voljo javnosti v skladu z ustreznimi določbami o varstvu podatkov.
Sprememba 145
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka ii
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 3
V vsakem primeru so podatki iz točk (e) do (j) prvega pododstavka dostopni organom, ki niso pristojni organi, samo če so ustrezno pooblaščeni za izvajanje nadzora in nalaganje kazni na področju cestnega prometa in če so njihove uradne osebe zaprisežene ali kako drugače formalno zavezane k molčečnosti.“;
Podatki iz točk (e) do (j) prvega pododstavka so dostopni organom, ki niso pristojni organi, samo če so ustrezno pooblaščeni za izvajanje nadzora in nalaganje kazni na področju cestnega prometa in če so njihove uradne osebe zaprisežene ali kako drugače formalno zavezane k molčečnosti.
Sprememba 146
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a – točka ii
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 16 – odstavek 2
„Države članice se lahko odločijo, da bodo informacije iz točk (e) do (j) prvega pododstavka hranile v ločenih registrih. V tem primeru so ustrezni podatki na voljo na zahtevo ali neposredno dostopni vsem pristojnim organom zadevne države članice. Zahtevani podatki se zagotovijo v petih delovnih dneh po prejemu zahteve. Podatki iz točk (a) do (d) prvega pododstavka so na voljo javnosti v skladu z ustreznimi določbami o varstvu podatkov.
„Države članice se lahko odločijo, da bodo informacije iz točk (e) do (j) prvega pododstavka hranile v ločenih registrih. V tem primeru so ustrezni podatki na voljo na zahtevo ali neposredno dostopni vsem pristojnim organom zadevne države članice. Zahtevani podatki se zagotovijo v petih delovnih dneh po prejemu zahteve. Podatki iz točk (a) do (d) prvega pododstavka so na voljo javnosti v skladu z ustreznimi določbami o varstvu podatkov.
V vsakem primeru so podatki iz točk (e) do (j) prvega pododstavka dostopni organom, ki niso pristojni organi, samo če so ustrezno pooblaščeni za izvajanje nadzora in nalaganje kazni na področju cestnega prometa in če so njihove uradne osebe zaprisežene ali kako drugače formalno zavezane k molčečnosti.“;
V vsakem primeru so podatki iz točk (e) do (j) prvega pododstavka dostopni organom, ki niso pristojni organi, samo, če so ustrezno pooblaščeni za izvajanje nadzora in nalaganje kazni na področju cestnega prometa in če so njihove uradne osebe zaprisežene ali kako drugače formalno zavezane k molčečnosti.
Za namene člena 14a Uredbe (ES) št. 1072/2009 so podatki iz točke (j) na zahtevo na voljo pošiljateljem blaga, špediterjem, izvajalcem in podizvajalcem.“;
Sprememba 147
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b a (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 16 – odstavek 5
(ba)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:
5.  Brez poseganja v odstavka 1 in 2 države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so nacionalni elektronski registri medsebojno povezani in na voljo po vsej Skupnosti prek nacionalnih kontaktnih točk, kakor so opredeljene v členu 18. Dostopnost prek nacionalnih kontaktnih točk in medsebojna povezanost se izvedeta do 31. decembra 2012, in sicer tako, da se pristojnemu organu katere koli države članice omogoči iskanje podatkov v nacionalnem elektronskem registru katere koli druge države članice.
„5. Da bi se povečala učinkovitost čezmejnega izvrševanja, države članice zagotovijo, da so nacionalni elektronski registri v vsej Uniji medsebojno povezani in interoperabilni, in sicer prek Evropskega registra podjetij cestnega prevoza (ERRU) iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2016/480, tako da so podatki iz odstavka 2 neposredno in takoj dostopni vsem pristojnim izvršilnim in nadzornim organom v vseh državah članicah.“;
Sprememba 148
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b b (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 16 – odstavek 6
(bb)  odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:
6.  Skupna pravila glede izvajanja odstavka 5, kot so format izmenjanih podatkov, tehnični postopki za iskanje po nacionalnih elektronskih registrih drugih držav članic in spodbujanje interoperabilnosti teh registrov z drugimi ustreznimi zbirkami podatkov, sprejme Komisija v skladu s posvetovalnim postopkom iz člena 25(2) in prvič pred 31. decembrom 2010. V teh skupnih pravilih je določeno, kateri organ je odgovoren za dostop do podatkov ter njihovo nadaljnjo uporabo in posodabljanje po tem, ko je bil omogočen dostop do njih, in v ta namen vključujejo predpise o vnašanju in nadzoru teh podatkov.
„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo in posodobitvijo skupnih pravil, s katerimi se zagotovi, da so nacionalni elektronski registri popolnoma medsebojno povezani in interoperabilni, tako da lahko pristojni ali nadzorni organi katere koli države članice neposredno in takoj dostopajo do nacionalnega elektronskega registra druge države članice, kot je navedeno v odstavku 5. Ta skupna pravila vključujejo pravila o formatu izmenjanih podatkov, tehničnih postopkih za iskanje po nacionalnih elektronskih registrih drugih držav članic in interoperabilnosti teh registrov, pa tudi posebne predpise o dostopu do teh podatkov ter njihovem vnašanju in nadzoru.“;
Sprememba 149
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 – odstavek 1
1.  Države članice določijo nacionalno kontaktno točko, odgovorno za izmenjavo informacij z drugimi državami članicami glede uporabe te uredbe. Države članice Komisiji sporočijo imena in naslove svojih nacionalnih kontaktnih točk do 31. decembra 2018. Komisija sestavi seznam vseh nacionalnih kontaktnih točk in ga pošlje državam članicam. Države članice Komisiji nemudoma sporočijo vsako spremembo v zvezi s kontaktnimi točkami.
1.  Pristojni organi držav članic tesno sodelujejo, si hitro pomagajo in drug drugemu zagotavljajo vse druge pomembne informacije, da olajšajo izvajanje in izvrševanje te uredbe.
Sprememba 150
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Za namene odstavka 1 se upravno sodelovanje iz tega člena izvaja prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ki prevoznikom omogoča, da podatke vložijo v svojem jeziku.
__________________
1a Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1).
Sprememba 151
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 – odstavek 3
3.  Države članice odgovorijo na zahteve po informacijah vseh pristojnih organov drugih držav članic, in če je potrebno, opravijo preverjanja, inšpekcijske preglede in preiskave v zvezi z izpolnjevanjem zahteve iz člena 3(1)(a) s strani cestnih prevoznikov s sedežem na njihovem ozemlju. Zahteve po informacijah pristojnih organov držav članic morajo biti utemeljene. V ta namen zahteve vsebujejo verodostojne namige o morebitnih kršitvah člena 3(1)(a).
3.  Države članice odgovorijo na zahteve po informacijah vseh pristojnih organov drugih držav članic in opravijo preverjanja, inšpekcijske preglede in preiskave v zvezi tem, kako cestni prevoznik s sedežem na njihovem ozemlju izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1)(a). Zahteve po informacijah pristojnih organov držav članic morajo biti ustrezno utemeljene. V ta namen zahteve vsebujejo verodostojne navedbe o morebitnih kršitvah člena 3(1)(a).
Sprememba 152
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 – odstavek 4
4.  Kadar zaprošena država članica meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o tem v desetih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Slednja nadalje utemelji zahtevo. Kadar to ni mogoče, lahko država članica zavrne zahtevo.
4.  Kadar zaprošena država članica meni, da zahteva ni dovolj utemeljena, o tem v petih delovnih dneh ustrezno obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Slednja nadalje utemelji zahtevo. Kadar to ni mogoče, lahko zaprošena država članica zahtevo zavrne.
Sprememba 153
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 – odstavek 5
5.  Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo po informacijah ali opraviti preverjanja, inšpekcijske preglede ali preiskave, zadevna država članica o tem skupaj z razlogi v desetih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala. Zadevne države članice se posvetujejo, da bi našle rešitev za morebitne nastale težave.
5.  Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo po informacijah ali opraviti preverjanja, inšpekcijske preglede ali preiskave, zadevna država članica o tem v petih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala, ter ustrezno utemelji, zakaj je to težko ali nemogoče. Zadevne države članice sodelujejo, da bi našle rešitev za morebitne nastale težave. Če pri izmenjavi informacij vztrajno prihaja do težav ali se predložitev informacij brez ustrezne utemeljitve vztrajno zavrača, lahko Komisija, če je o tem obveščena in po tem, ko se posvetuje s temi državami članicami, sprejme vse potrebne ukrepe, da težave odpravi.
Sprememba 154
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 – odstavek 6
6.  Države članice v odgovoru na zahteve iz odstavka 3 navedejo zahtevane informacije in opravijo zahtevana preverjanja, inšpekcijske preglede in preiskave v 25 delovnih dneh od prejema zahteve, razen če so državo članico, ki je zahtevo poslala, v skladu z odstavkoma 4 in 5 obvestile, da zahteva ni dovolj utemeljena oziroma da jo je nemogoče ali težko izvršiti.
6.  Države članice v odgovoru na zahteve iz odstavka 3 navedejo zahtevane informacije in opravijo zahtevana preverjanja, inšpekcijske preglede in preiskave v 15 delovnih dneh od prejema zahteve, razen če se zadevne države članice dogovorijo za drugačen rok ali če državo članico, ki je zahtevo poslala, v skladu z odstavkoma 4 in 5 obvestijo, da zahteva ni dovolj utemeljena oziroma da jo je nemogoče ali težko izvršiti in da v zvezi s tem niso našle rešitve.
Sprememba 155
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 18 a (novo)
(12a)  vstavi se naslednji člen 18a:
„Člen 18a
Spremljevalni ukrepi
1.  Države članice sprejmejo spremljevalne ukrepe za zasnovo, omogočanje in spodbujanje izmenjave med uradniki, pristojnimi za upravno sodelovanje in medsebojno pomoč med državami članicami, in tistimi, ki so pristojni za spremljanje skladnosti z veljavnimi pravili te uredbe in za spremljanje njihovega izvrševanja.
2.  Komisija zagotovi tehnično in drugo podporo za nadaljnje izboljšanje upravnega sodelovanja in povečanje medsebojnega zaupanja med državami članicami, tudi s spodbujanjem izmenjav osebja in skupnih programov usposabljanja ter razvojem, pospeševanjem in spodbujanjem pobud za dobro prakso. Brez poseganja v pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta v proračunskem postopku lahko Komisija uporabi razpoložljive finančne instrumente za dodatno krepitev zmogljivosti in upravnega sodelovanja med državami članicami.
3.  Države članice uvedejo program medsebojnih strokovnih pregledov, pri katerih sodelujejo vsi pristojni izvršilni organi, ter zagotovijo primerno izmenjevanje tako pristojnih izvršilnih organov, ki pregledujejo, kot tistih, ki so pregledani. Države članice s temi programi vsako drugo leto seznanijo Komisijo, in sicer jih vključijo v poročilo o dejavnostih pristojnih organov iz člena 26.“;
Sprememba 156
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 26 – odstavek 3 – uvodni del
3.  Države članice vsako leto pripravijo poročilo o uporabi motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali kombinacij vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone, na svojem ozemlju in ga pošljejo Komisiji do 30. junija leta po koncu obdobja poročanja. To poročilo vključuje:
3.  Države članice vsako leto pripravijo poročilo o uporabi motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone, ki se uporabljajo za mednarodni prevoz in katerih podjetje ima sedež na njihovem ozemlju, ter ga pošljejo Komisiji do 30. junija leta po koncu obdobja poročanja. To poročilo vključuje:
Sprememba 157
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 26 – odstavek 3 – točka a
(a)  število dovoljenj, izdanih prevoznikom, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone;
(a)  število dovoljenj, izdanih prevoznikom, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone in ki se uporabljajo za mednarodni prevoz;
Sprememba 158
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 26 – odstavek 3 – točka b
(b)  število vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone in ki so v državi članici registrirana v vsakem koledarskem letu;
(b)  število motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu in so v državi članici registrirana v vsakem koledarskem letu;
Sprememba 159
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 26 – odstavek 3 – točka c
(c)  skupno število vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone in ki so v državi članici registrirana na dan 31. decembra vsakega leta;
(c)  skupno število motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu in so v državi članici registrirana na dan 31. decembra vsakega leta;
Sprememba 160
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 26 – odstavek 3 – točka d
(d)  ocenjeni delež motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali kombinacij vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone, v celotni dejavnosti vseh vozil, registriranih v državi članici, v cestnem prometu, razčlenjen glede na domači promet, mednarodni promet in kabotažo.
(d)  ocenjeni delež motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone ali manj kot 2,4 tone, v celotni dejavnosti vseh vozil, registriranih v državi članici, v cestnem prometu, razčlenjen glede na domači promet, mednarodni promet in kabotažo.
Sprememba 161
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 26 – odstavek 4
4.  Komisija na podlagi informacij, ki jih zbere v skladu z odstavkom 3, in drugih dokazov do 31. decembra 2024 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o gibanju skupnega števila motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali kombinacij vozil, katerih največja dovoljena masa naloženih vozil ne presega 3,5 tone, ki se uporabljajo v domačem in mednarodnem cestnem prometu. Na podlagi tega poročila ponovno preuči, ali je treba predlagati dodatne ukrepe.
4.  Komisija na podlagi informacij, ki jih zbere v skladu z odstavkom 3, in drugih dokazov do 31. decembra 2024 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o gibanju skupnega števila motornih vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je med 2,4 in 3,5 tone in ki se uporabljajo v cestnem prometu. Na podlagi tega poročila ponovno preuči, ali je treba predlagati dodatne ukrepe.
Sprememba 162
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 26 – odstavek 5
5.  Države članice vsako leto poročajo Komisiji o svojih zahtevah iz člena 18(3) in (4), o odgovorih, prejetih od drugih držav članic, in o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi predloženih informacij.“;
5.  Države članice vsako leto poročajo Komisiji o svojih zahtevah iz člena 18, o odgovorih, prejetih od drugih držav članic, in o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi predloženih informacij.
Sprememba 163
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 a (novo)
Uredba (ES) št. 1071/2009
Člen 26 – odstavek 5 a (novo)
(16a)  Doda se naslednji odstavek 5a:
“5a. Komisija na podlagi informacij, ki jih zbere v skladu z odstavkom 5, in nadaljnjih dokazov Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 31. decembra 2020 predstavi podrobno poročilo o obsegu upravnega sodelovanja med državami članicami, o morebitnih pomanjkljivostih v zvezi s tem in o možnostih za izboljšanje sodelovanja. Na podlagi tega poročila oceni, ali je treba predlagati dodatne ukrepe.“
Sprememba 164
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)
(1a)  V odstavku 1 člena 1 se doda naslednji pododstavek:
„Roka iz člena 8(2) in 8(2a) te uredbe se uporabljata tudi za domači dohodni ali odhodni cestni prevoz blaga kot prvi in/ali zadnji del kombiniranega prevoza iz Direktive Sveta 92/106/EGS.“
Sprememba 165
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 1 – odstavek 2
(1b)  člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:
„2. Pri prevozu iz države članice v tretjo državo in obratno se ta uredba uporablja za del vožnje na ozemlju katere koli prečkane tranzitne države članice. Ne uporablja se za del vožnje na ozemlju države članice nakladanja ali razkladanja, dokler se ne sklene potrebni sporazum med Skupnostjo in zadevno tretjo državo.“
„2. Pri prevozu iz države članice v tretjo državo in obratno se ta uredba uporablja za del vožnje na ozemlju katere koli prečkane tranzitne države članice. Ta tranzitna vožnja pa je izvzeta iz področja uporabe direktive o napotitvi delavcev. Ne uporablja se za del vožnje na ozemlju države članice nakladanja ali razkladanja, dokler se ne sklene potrebni sporazum med Skupnostjo in zadevno tretjo državo.“
Sprememba 166
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 1 – odstavek 5 – točka c
(1c)  v odstavku 5 se točka (c) nadomesti z naslednjim:
(c)  prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena skupna masa, vključno s skupno teža priklopnikov, ne presega 3,5 tone;
(c)  prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena skupna masa, vključno z maso priklopnikov, je nižja od 2,4 tone;
Sprememba 167
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 –točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 2 – točka 7 a (novo)
(aa)  doda se naslednja točka:
7a.  „tranzit“ pomeni vožnjo, ki jo naloženo vozilo opravi skozi eno ali več držav članic ali tretjih držav in pri kateri točka odhoda in točka prihoda nista v teh državah članicah ali tretji državi.
Sprememba 168
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka - a (novo)
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(-a)  v odstavku 1 se doda naslednja točka:
„(ba) izvaja mednarodni prevoz z vozili, opremljenimi s pametnim tahografom, kot je določeno v členu 3 in poglavju II Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1a.“
__________________
1a Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1).
Sprememba 169
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 8 – odstavek 2
„2. Ko je blago, ki se prevaža v okviru dohodnega mednarodnega prevoza iz druge države članice ali tretje države v državo članico gostiteljico, dostavljeno, se cestnim prevoznikom iz odstavka 1 dovoli opravljanje kabotaže z istim vozilom ali – v primeru spojenih vozil – z motornim vozilom tega istega vozila v državi članici gostiteljici ali sosednjih državah članicah. Zadnje razkladanje v okviru kabotaže se izvrši v petih dneh od zadnjega razkladanja v državi članici gostiteljici v okviru dohodnega mednarodnega prevoza.“;
„2. Ko je blago, ki se prevaža v okviru dohodnega mednarodnega prevoza iz druge države članice ali tretje države v državo članico gostiteljico, dostavljeno, se cestnim prevoznikom iz odstavka 1 dovoli opravljanje kabotaže z istim vozilom ali – v primeru spojenih vozil – z motornim vozilom tega istega vozila v državi članici gostiteljici. Zadnje razkladanje v okviru kabotaže se izvrši v treh dneh od zadnjega razkladanja v državi članici gostiteljici v okviru dohodnega mednarodnega prevoza v skladu z veljavno prevozno pogodbo.“;
Sprememba 170
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)
(aa)  vstavi se naslednji odstavek:
„2a. Po preteku tridnevnega obdobja iz odstavka 2 imajo cestni prevozniki šele 60 ur po vrnitvi v državo članico, v kateri ima prevoznik sedež, in potem ko so opravili nov mednarodni prevoz iz države članice, kjer ima podjetje sedež, pravico izvesti kabotaže v isti državi gostiteljici z istim vozilom, ali v primeru kombinacije vozil, z motornim vozilom te kombinacije.“;
Sprememba 171
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 8 – odstavek 4 a
4a.  Dokazi iz odstavka 3 se na zahtevo in med cestnim pregledom predložijo ali pošljejo pooblaščenemu inšpektorju države članice gostiteljice. Predložijo ali pošljejo se lahko elektronsko z uporabo prilagodljivega strukturiranega formata, ki se lahko neposredno uporabi za računalniško shranjevanje in obdelavo, kot je eCMR.* Med cestnim pregledom lahko voznik stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi dokaz iz odstavka 3.
4a.  Dokazi iz odstavka 3 se na zahtevo in med cestnim pregledom predložijo ali pošljejo pooblaščenemu inšpektorju države članice gostiteljice. Države članice dovolijo, da se takšno dokazilo predloži oziroma posreduje elektronsko, in sicer v prilagodljivem strukturiranem formatu, ki se lahko neposredno uporabi za računalniško shranjevanje in obdelavo, kot je elektronski tovorni list v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (eCMR). Med cestnim pregledom lahko voznik stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali drugo osebo ali subjektom, ki lahko zagotovi dokaz iz odstavka 3.
Sprememba 172
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 9 – odstavek 1 – točka e a (novo)
(5a)  v členu 9(1) se doda naslednja točka:
„(ea) plače in plačanega letnega dopusta, kot je določeno v točkah (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a.“
__________________
1a Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).
Sprememba 173
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 10 a – naslov
Pregledi
Pametno izvrševanje
Sprememba 174
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 10 a – odstavek 1
1.  Vsaka država članica organizira preglede tako, da se od 1. januarja 2020 v vsakem koledarskem letu pregledata vsaj 2 % vseh kabotaž, opravljenih na njihovem ozemlju. Ta delež povečajo na vsaj 3 % po 1. januarju 2022. Podlaga za izračun navedenega deleža je skupna dejavnost kabotaže v državi članici, izražena v tonskih kilometrih v letu t – 2, kot jo je sporočil Eurostat.
1.  Za nadaljnje izvrševanje obveznosti iz tega poglavja države članice zagotovijo, da se na njihovem ozemlju uporablja usklajena nacionalna strategija izvrševanja. Ta strategija se osredotoča na podjetja z visoko stopnjo tveganja iz člena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a.
__________________
1a Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (UL L 102, 11.4.2006, str. 35).
Sprememba 175
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 10 a – odstavek 1 a (novo)
1a.  Vsaka država članica zagotovi, da pregledi iz člena 2 Direktive 2006/22/ES po potrebi vključujejo pregled kabotaže.
Sprememba 176
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 10 a – odstavek 2 a (novo)
2a.  Države članice imajo za namene odstavka 2 dostop do ustreznih informacij in podatkov, ki so zabeleženi, obdelani ali shranjeni v pametnih tahografih iz poglavja II Uredbe (EU) št. 165/2014 in elektronskih prevoznih listinah, kot so elektronski tovorni listi v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (eCMR).
Sprememba 177
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 10 a – odstavek 2 b (novo)
2b.  Države članice omogočijo dostop do teh podatkov samo pristojnim organom, ki so pooblaščeni za preverjanje kršitev pravnih aktov iz te uredbe. Države članice uradno obvestijo Komisijo o kontaktnih podatkih vseh pristojnih organov na svojem ozemlju, ki so jim omogočile dostop do teh podatkov. Komisija do [XXX] sestavi seznam vseh pristojnih organov in ga pošlje državam članicam. Države članice nemudoma sporočijo vsako nadaljnjo spremembo.
Sprememba 178
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 10 a – odstavek 2 c (novo)
2c.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b v zvezi z določitvijo lastnosti podatkov, do katerih imajo države članice dostop, pogojev za njihovo uporabo in tehničnih specifikacij za njihov prenos ali dostop. Komisija v teh aktih navede zlasti:
(a)  podroben seznam informacij in podatkov, do katerih imajo dostop pristojni nacionalni organi, ki vključuje vsaj čas in kraj prehodov meje, natovarjanja in raztovarjanja, registrsko tablico vozila in podatke o vozniku;
(b)  pravice pristojnih organov do dostopa, ki se po potrebi razlikujejo glede na vrsto pristojnih organov, vrsto dostopa in namen, za katerega se podatki uporabijo;
(c)  tehnične specifikacije prenosa podatkov ali dostopa do njih iz točke (a), kjer je primerno pa tudi najdaljše obdobje za hrambo podatkov, ki se po potrebi razlikuje glede na vrsto podatkov.
Sprememba 179
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 10 a – odstavek 2 d (novo)
2d.  Vsi osebni podatki iz tega člena so dostopni in se hranijo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali se nadalje obdelujejo. Ko podatki za te namene niso več potrebni, se uničijo.
Sprememba 180
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 10 a – odstavek 3
3.  Države članice najmanj trikrat na leto izvedejo usklajene cestne preglede v zvezi s kabotažami. Take preglede hkrati izvedejo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje pravil na področju cestnega prevoza, dveh ali več držav članic, vsak na svojem ozemlju. Nacionalne kontaktne točke, določene v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta****, izmenjajo informacije o številu in vrsti kršitev, odkritih po izvedenih usklajenih cestnih pregledih.
3.  Države članice najmanj trikrat na leto izvedejo usklajene cestne preglede v zvezi s kabotažami, lahko tudi skupaj s pregledi, opravljenimi v skladu s členom 5 Direktive 2006/22/ES. Take preglede hkrati izvedejo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje pravil na področju cestnega prevoza, dveh ali več držav članic, vsak na svojem ozemlju. Države članice izmenjajo informacije o številu in vrsti kršitev, odkritih po izvedenih usklajenih cestnih pregledih.
Sprememba 181
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 14 a – odstavek 1
Države članice določijo sankcije zoper pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce zaradi neupoštevanja poglavij II in III, če zavestno naročijo prevozne storitve, ki vključujejo kršitve določb te uredbe.
Države članice določijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije zoper pošiljatelje blaga, špediterje, izvajalce in podizvajalce zaradi neupoštevanja poglavij II in III, če vedo ali je upravičeno pričakovati, da vedo, da naročene prevozne storitve vključujejo kršitve določb te uredbe.
Če pošiljatelji blaga, špediterji, izvajalci in podizvajalci naročijo prevozne storitve z nizko stopnjo tveganja, kot je določeno v členu 9 Direktive 2006/22/ES, zanje ne veljajo sankcije za kršitve, razen če se dokaže, da so dejansko vedeli zanje.
Sprememba 182
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 17 – odstavek 3
3.  Države članice vsako leto do 31. januarja obvestijo Komisijo o številu pregledov v zvezi s kabotažo, izvedenih v prejšnjem koledarskem letu v skladu s členom 10a. Te informacije vključujejo število pregledanih vozil in število pregledanih tonskih kilometrov.“
3.  Države članice najpozneje do ... [dve leti po datumu začetka veljavnosti te uredbe] Komisiji posredujejo svoje nacionalne strategije izvrševanja, sprejete v skladu s členom 10a. Države članice vsako leto do 31. januarja obvestijo Komisijo o izvršilnih ukrepih, izvedenih v prejšnjem koledarskem letu v skladu s členom 10a, vključno s številom izvedenih pregledov, kjer je to ustrezno. Te informacije vključujejo število pregledanih vozil in število pregledanih tonskih kilometrov.“
Sprememba 183
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1072/2009
Člen 17 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Komisija do konca leta 2022 pripravi poročilo o stanju na trgu cestnega prevoza v Uniji. Poročilo vsebuje analizo stanja na trgu, vključno z oceno učinkovitosti nadzora in sprememb zaposlitvenih pogojev v tem poklicu.

(1) UL C 197, 8.6.2018, str. 38.
(2) UL C 176, 23.5.2018, str. 57.

Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo