Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0123(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0204/2018

Ingivna texter :

A8-0204/2018

Debatter :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0341

Antagna texter
PDF 232kWORD 73k
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel Preliminär utgåva
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0281),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0169/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 januari 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 1 februari 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0204/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 110
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Hittills, och såvida inget annat föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller reglerna om tillträde till yrkesmässigt bedrivande av transporter på väg inte för operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller en kombination av fordon som inte överskrider denna gräns. Antalet sådana företag som bedriver såväl nationella som internationella transporter har ökat. Som en följd av detta har flera medlemsstater beslutat att på dessa operatörer tillämpa reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg, som anges i förordning (EG) nr 1071/2009. I syfte att med gemensamma regler garantera en miniminivå av professionalisering av den sektor som använder fordon med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton, och således att tillnärma konkurrensvillkoren mellan alla operatörer, bör denna bestämmelse utgå, medan kraven avseende faktisk och stabil företagsetablering och tillräckliga ekonomiska resurser bör göras obligatoriska.
(2)  Hittills, och såvida inget annat föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller reglerna om tillträde till yrkesmässigt bedrivande av transporter på väg inte för operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, som inte överstiger 3,5 ton. Antalet sådana företag har ökat. Som en följd av detta har flera medlemsstater beslutat att på dessa operatörer tillämpa reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg, som anges i förordning (EG) nr 1071/2009. I syfte att med gemensamma regler undvika eventuella kryphål och garantera en miniminivå av professionalisering av den sektor som använder motorfordon med en högsta tillåten vikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton för internationella transporter, och således att tillnärma konkurrensvillkoren mellan alla operatörer, bör kraven för att bedriva yrkesmässig verksamhet i vägtransportsektorn tillämpas lika, samtidigt som man undviker en oproportionerlig administrativ börda. Eftersom denna förordning endast gäller företag som transporterar varor för annans räkning omfattas företag som utför transporter för egen räkning inte av detta regelverk.
Ändring 111
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)  I sin konsekvensbedömning uppskattar kommissionen företagens besparingar till mellan 2,7 och 5,2 miljarder euro för perioden 2020–2035.
Ändring 112
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Det är nödvändigt att säkerställa att transportoperatörer som är etablerade i en medlemsstat har en verklig och kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten och bedriver sin verksamhet därifrån. Därför, och mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt att förtydliga bestämmelserna om huruvida det föreligger en faktisk och stabil företagsetablering.
(4)  För att bekämpa användningen av så kallade brevlådeföretag och garantera sund konkurrens och lika villkor på den inre marknaden är det nödvändigt med tydligare etableringskriterier, intensivare övervakning och tillsyn samt ökat samarbete mellan medlemsstaterna. Transportoperatörer som är etablerade i en medlemsstat bör ha en verklig och kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten och faktiskt bedriva sin transportverksamhet och väsentlig verksamhet därifrån. Därför, och mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt att förtydliga och förstärka bestämmelserna om huruvida det föreligger en faktisk och stabil företagsetablering, samtidigt som man undviker en oproportionerlig administrativ börda.
Ändring 113
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Med tanke på deras potential att avsevärt påverka marknaden för godstransporter på väg samt det sociala skyddet av arbetstagare bör allvarliga överträdelser av unionens regler om utstationering av arbetstagare och tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas till de punkter som är relevanta för bedömningen av gott anseende.
(7)  Med tanke på deras potential att avsevärt påverka marknaden för godstransporter på väg samt det sociala skyddet av arbetstagare bör allvarliga överträdelser av unionens regler om utstationering av arbetstagare, cabotagetransporter och tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas till de punkter som är relevanta för bedömningen av gott anseende.
Ändring 114
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller med fordonskombinationer som inte överstiger denna gräns bör ha en miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att garantera att de kan bedriva verksamhet på en stabil och varaktig grund. Eftersom den berörda verksamheten i allmänhet är av begränsad storlek bör motsvarande krav vara mindre omfattande än de som gäller för operatörer som använder fordon eller fordonskombinationer som överstiger nämnda gräns.
(10)  Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton, och som används för internationella transporter, bör ha en miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att garantera att de kan bedriva verksamhet på en stabil och varaktig grund. Eftersom verksamheten med dessa fordon i allmänhet är av begränsad storlek bör motsvarande krav vara mindre omfattande än de som gäller för operatörer som använder fordon eller fordonskombinationer som överstiger nämnda gräns.
Ändring 115
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Information om transportoperatörer i de nationella elektroniska registren bör vara fullständig som möjligt så att nationella myndigheter med ansvar för tillämpning av relevanta regler kan få en tillräcklig överblick över de aktörer som utreds. I synnerhet information om registreringsnumret på de fordon som operatörerna förfogar över, antal anställda, aktörernas riskvärdering och deras grundläggande ekonomiska uppgifter bör möjliggöra en bättre nationell och gränsöverskridande tillämpning av bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1071/2009 och (EG) nr 1072/2009. Reglerna om de nationella elektroniska registren bör därför ändras i enlighet med detta.
(11)  Information om transportoperatörer i de nationella elektroniska registren bör vara fullständig och aktuell så att nationella myndigheter med ansvar för tillämpning av relevanta regler kan få en tillräcklig överblick över de aktörer som utreds. I synnerhet information om registreringsnumret på de fordon som operatörerna förfogar över, antal anställda och aktörernas riskvärdering bör möjliggöra en bättre nationell och gränsöverskridande tillämpning av bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1071/2009 och (EG) nr 1072/2009 samt annan relevant unionslagstiftning. För att ge tillsynstjänstemän, däribland dem som utför vägkontroller, en klar och fullständig bild av de transportföretag som kontrolleras bör de ha direkt tillgång i realtid till all relevant information. Därför bör de nationella elektroniska registren vara kompatibla med varandra, och alla tillsynstjänstemän i alla medlemsstater bör ha direkt åtkomst i realtid till uppgifterna i dessa register. Reglerna om de nationella elektroniska registren bör därför ändras i enlighet med detta.
Ändring 116
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  Bestämmelserna om nationella transporter som på tillfällig bas utförs av utlandsetablerade transportoperatörer i en värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara tydliga, enkla och lätta att tillämpa, samtidigt som man i stora drag bibehåller den liberaliseringsnivå som uppnåtts hittills.
(13)  Bestämmelserna om nationella transporter som på tillfällig bas utförs av utlandsetablerade transportoperatörer i en värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara tydliga, enkla och lätta att tillämpa.
Ändring 117
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  I detta syfte, och för att underlätta kontroller och undanröja osäkerhet, bör begränsningen av antalet cabotagetransporter efter en internationell transport avskaffas, samtidigt som antalet dagar som är tillgängliga för sådana transaktioner bör minskas.
(14)  För att undvika tomkörningar bör cabotage tillåtas, med specifika begränsningar, i värdmedlemsstaten. I detta syfte, och för att underlätta kontroller och undanröja osäkerhet, bör begränsningen av antalet cabotagetransporter efter en internationell transport avskaffas, samtidigt som antalet dagar som är tillgängliga för sådana transaktioner bör minskas.
Ändring 118
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  För att förhindra att cabotage utförs systematiskt, vilket skulle kunna ge upphov till en permanent eller kontinuerlig verksamhet som orsakar snedvridning på den nationella marknaden, bör den period som är tillgänglig för cabotage i en värdmedlemsstat minskas. Dessutom bör transportföretag inte tillåtas utföra nya cabotagetransporter i samma värdmedlemsstat inom en bestämd tidsperiod och inte förrän de har genomfört en ny internationell transport med utgångspunkt i den medlemsstat där företaget är etablerat. Denna bestämmelse påverkar inte utförande av internationella transporter.
Ändring 119
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Det bör klargöras hur vägtransportoperatörerna kan styrka överensstämmelse med reglerna för cabotagetrafik. Användning och överföring av elektronisk information bör erkännas i detta sammanhang, vilket bör göra det enklare att lägga fram relevanta bevis, och de behöriga myndigheternas behandling av bevisen. Det format som ska användas för detta ändamål bör garantera tillförlitlighet och äkthet. Med tanke på den ökande användningen av effektivt elektroniskt informationsutbyte inom transport och logistik är det viktigt att säkerställa samstämmighet i regelverken och bestämmelserna om förenkling av administrativa förfaranden.
(15)  Verkningsfullt och effektivt genomdrivande av reglerna är en förutsättning för en sund konkurrens på den inre marknaden. Kontrollverktygen måste bli mer digitaliserade för att man ska kunna frigöra kontrollkapacitet, minska onödig byråkrati för företag som utför internationella transporter och särskilt små och medelstora företag, säkerställa bättre inriktning på transportoperatörer med hög riskvärdering och upptäcka otillbörliga metoder. För att åstadkomma papperslös transportdokumentation bör användning av elektroniska handlingar bli regel i framtiden, särskilt elektroniska fraktsedlar i enlighet med konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (eCMR). Det bör klargöras hur vägtransportoperatörerna kan styrka överensstämmelse med reglerna för cabotagetrafik. Användning och överföring av elektronisk information bör erkännas i detta sammanhang, vilket bör göra det enklare att lägga fram relevanta bevis, och de behöriga myndigheternas behandling av bevisen. Det format som ska användas för detta ändamål bör garantera tillförlitlighet och äkthet. Med tanke på den ökande användningen av effektivt elektroniskt informationsutbyte inom transport och logistik är det viktigt att säkerställa samstämmighet i regelverken och bestämmelserna om förenkling av administrativa förfaranden.
Ändring 120
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
(15a)  Snabbt införande av smarta färdskrivare är av avgörande betydelse eftersom de kommer att göra det möjligt för de tillsynsmyndigheter som genomför vägkontroller att snabbare och effektivare upptäcka överträdelser och avvikelser, vilket skulle leda till bättre genomförande av den här förordningen.
Ändring 121
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Bestämmelserna för internationell transport riktar sig till transportföretagen, och dessa står därför för följderna av eventuella överträdelser som de har begått. I syfte att förhindra missbruk när företag upphandlar transporttjänster av operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg bör medlemsstaterna också föreskriva påföljder för befraktare och speditörer om dessa medvetet upphandlar transporttjänster som innebär överträdelser av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1072/2009.
(16)  Bestämmelserna för internationell transport riktar sig till transportföretagen, och dessa står därför för följderna av eventuella överträdelser som de har begått. I syfte att förhindra missbruk när företag upphandlar transporttjänster av operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg bör medlemsstaterna också föreskriva påföljder för avsändare, befraktare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer som vet om att de transporttjänster de beställer innebär överträdelser av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1072/2009. När företag som upphandlar transporttjänster beställer dessa tjänster från transportföretag med låg riskvärdering bör deras ansvar minskas.
Ändring 122
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)   Den föreslagna europeiska arbetsmyndigheten syftar till att stödja och främja samarbete och informationsutbyte mellan nationella behöriga myndigheter, för ett effektivt genomförande av relevant unionsrätt. Genom att stödja och främja genomförandet av denna förordning kan myndigheten spela en viktig roll genom att bistå vid utbytet av information mellan behöriga myndigheter, stödja medlemsstaternas kapacitetsuppbyggnad genom personalutbyten och utbildning och hjälpa medlemsstaterna med att anordna samordnade kontroller. Detta skulle stärka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna, förbättra det konkreta samarbetet mellan behöriga myndigheter och bidra till att bekämpa bedrägerier och missbruk av reglerna.
Ändring 123
Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)
(16b)   Vägtransportlagstiftningen bör stärkas för att säkerställa korrekt tillämpning och upprätthållande av Rom I-förordningen på ett sådant sätt att anställningsavtalen återspeglar de anställdas normala arbetsplats. De grundläggande regler i förordning (EG) nr 1071/2009 som är avsedda att bekämpa brevlådeföretag och säkerställa ordentliga etableringskriterier för företag kompletterar och är direkt kopplade till Rom I-förordningen. Dessa regler måste stärkas för att garantera arbetstagarnas rättigheter när de tillfälligt arbetar utanför det land där de vanligtvis arbetar och för att säkerställa rättvis konkurrens mellan transportföretag.
Ändring 124
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a – led i
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 1 – punkt 4 – led a
i)  Led a ska utgå.
i)  Led a ska ersättas med följande:
”a) Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med motorfordon med en högsta tillåten vikt, inklusive släp, under 2,4 ton.
aa)   Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med motorfordon med en högsta tillåten vikt, inklusive släp, under 3,5 ton som uteslutande bedriver nationell transportverksamhet.”
Ändring 125
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a – led ii
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 1– punkt 4 – led b – punkt 2
Godstransporter på väg för vilka ingen ersättning erhålls och som inte skapar några inkomster, såsom transport av personer för välgörande ändamål eller för uteslutande privata ändamål ska ses som en transport uteslutande i icke-kommersiellt syfte.”
Godstransporter på väg utan syfte att generera vinst för föraren eller någon annan, till exempel för välgörande ändamål eller helt ideellt, ska ses som en transport uteslutande i icke-kommersiellt syfte.”
Ändring 126
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 1 – punkt 6
(b)  Följande punkt ska läggas till som punkt 6:
utgår
”6. Artikel 3.1 b och 3.1 d samt artiklarna 4, 6, 8, 9, 14, 19 och 21 ska inte gälla för företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller fordonskombinationer av med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton.
Medlemsstaterna får emellertid
(a)  kräva att dessa företag tillämpar vissa eller alla bestämmelser som avses i första stycket,
(b)  sänka den gräns som avses i första stycket för alla eller vissa typer av vägtransportverksamhet.”
Ändring 127
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 5 – led a
”a) förfoga över lokaler där det bevarar sin centrala företagsinformation, särskilt sina kommersiella avtal, räkenskaper, personalhandlingar, anställningsavtal, handlingar som innehåller uppgifter om kör- och vilotider samt övriga handlingar som den behöriga myndigheten måste ha tillgång till för att kunna kontrollera att villkoren enligt denna förordning är uppfyllda,”
”a) förfoga över lämpliga lokaler, i proportion till företagets verksamhet, där det kan säkra åtkomst till originalen av sin centrala företagsinformation, antingen elektroniskt eller i annan form, särskilt sina kommersiella avtal, räkenskaper, personalhandlingar, anställningsavtal, socialförsäkringshandlingar, handlingar som innehåller uppgifter om cabotage, utstationering och kör- och vilotider samt övriga handlingar som den behöriga myndigheten måste ha tillgång till för att kunna kontrollera att villkoren enligt denna förordning är uppfyllda,”
Ändring 128
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 5 – led aa (nytt)
aa)  Följande led ska läggas till:
”aa) inom ramen för ett transportavtal, göra minst en lastning eller en lossning av gods var fjärde vecka i etableringsmedlemsstaten med de fordon som avses i led b,”
Ändring 129
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 5 – led c
”c) effektivt och kontinuerligt med lämplig administrativ utrustning och andra hjälpmedel bedriva sin verksamhet i lokaler som är belägna i den medlemsstaten,”
”c) effektivt och kontinuerligt med lämplig utrustning och andra hjälpmedel bedriva sin verksamhet i lokaler som avses i led a och som är belägna i den medlemsstaten,”
Ändring 130
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 5 – led d
”d) förvalta de transporter som utförs med de fordon som avses i punkt b med lämplig teknisk utrustning belägen i den medlemsstaten,”
”d) faktiskt och fortlöpande förvalta de transporter som utförs med de fordon som avses i punkt b med lämplig teknisk utrustning belägen i den medlemsstaten,”
Ändring 131
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led da (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 5 – led f (nytt)
da)  Följande led ska läggas till som led f:
”f) ha en tydlig koppling mellan de transporter som utförs och etableringsmedlemsstaten, ett driftsställe och tillgång till parkeringsutrymmen som är tillräckliga för regelbunden användning av de fordon som avses i led b.”
Ändring 132
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led db (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 5 – led g (nytt)
db)  Följande led ska läggas till som led g:
”g) rekrytera och anställa förare i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig på anställningsavtal i den medlemsstaten.”
Ändring 133
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led dc (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 5 – led h (nytt)
dc)  Följande led ska läggas till som led h:
”h) säkerställa att anläggningen är platsen eller utgångspunkten för arbetstagarnas vanliga arbete i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/20081a och/eller Romkonventionen.
_______________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.”
Ändring 134
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a – led iii
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3 – led b
iii)  I tredje stycket led b ska följande införas som led xi och led xii:
iii)  I tredje stycket led b ska följande införas som led xi, led xii ochled xiii:
”(xi) utstationering av arbetstagare,
”(xi) utstationering av arbetstagare,
(xii)  tillämplig lag för avtalsförpliktelser.”
(xii)  tillämplig lag för avtalsförpliktelser,
(xiii)  cabotagetransport.
Ändring 135
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led c
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 6 – punkt 2a – stycke 2 – led b
b)  fastställa överträdelsernas allvarlighetsgrad med beaktande av den risk för dödsfall eller svåra skador, samt för snedvridning av konkurrensen på vägtransportmarknaden som de medför, bland annat genom att undergräva arbetsförhållandena för transportarbetarna.
b)  fastställa överträdelsernas allvarlighetsgrad med beaktande av den risk för dödsfall eller svåra skador eller den snedvridning av konkurrensen på vägtransportmarknaden som de medför, bland annat genom att undergräva arbetsförhållandena för transportarbetarna.
Ändring 136
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led a
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1
”För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett företag varaktigt kunna uppfylla sina finansiella skyldigheter under räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval av årliga räkenskaper som har bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, kunna bevisa att det varje år förfogar över eget kapital till ett värde av minst 9 000 euro om endast ett fordon används och minst 5 000 euro för varje ytterligare fordon som används. Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller med fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton ska varje år, på grundval av årliga räkenskaper som bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, visa att de förfogar över eget kapital till ett värde av minst 1 800 euro om endast ett fordon används, och minst 900 euro för varje ytterligare fordon som används.”
”För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett företag varaktigt kunna uppfylla sina finansiella skyldigheter under räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval av årliga räkenskaper som har bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, kunna bevisa att det varje år förfogar över eget kapital till ett värde av minst 9 000 euro om endast ett fordon används, 5 000 euro för varje ytterligare fordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp,över 3,5 ton, som används, och 900 euro för varje ytterligare fordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på mellan 2,4 och 3,5 ton som används. Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, mellan 2,4 och 3,5 ton ska varje år, på grundval av årliga räkenskaper som bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, visa att de förfogar över eget kapital till ett värde av minst 1 800 euro om endast ett fordon används, och minst 900 euro för varje ytterligare fordon som används.”
Ändring 137
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led b
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 7 – punkt 2
”2. Genom undantag från punkt 1 ska den behöriga myndigheten, i avsaknad av en attesterad årsredovisning, godkänna att ett företag styrker sin finansiella ställning genom ett intyg, exempelvis en bankgaranti, ett dokument som utfärdas av ett finansinstitut för att etablera tillgång till kredit i företagets namn, eller något annat bindande dokument som styrker att företaget förfogar över det belopp som anges i första stycket punkt 1.”
”2. Genom undantag från punkt 1 ska den behöriga myndigheten, i avsaknad av en attesterad årsredovisning, godkänna att ett företag styrker sin finansiella ställning genom ett intyg, exempelvis en bankgaranti eller en försäkring, inbegripet en yrkesansvarsförsäkring från en eller flera banker eller andra finansinstitut, inklusive försäkringsföretag, eller något annat bindande dokument som utgör en solidarisk borgen för företaget för det belopp som anges i första stycket punkt 1.”
Ändring 138
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 8 – punkt 5
(5a)  I artikel 8 ska punkt 5 ersättas med följande:
Medlemsstater får främja att det med tioårsintervaller anordnas fortbildning om de ämnen som anges i bilaga I för att se till att transportansvariga är medvetna om utvecklingen inom sektorn.
Medlemsstater får främja att det med treårsintervaller anordnas fortbildning om de ämnen som anges i bilaga I för att se till att den eller de personer som avses i punkt 1 är tillräckligt medvetna om utvecklingen inom sektorn.
Ändring 139
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2
(8)  I artikel 12.2 ska andra stycket utgå.
(8)  I artikel 12.2 ska andra stycket ersättas med följande:
”Medlemsstaterna ska genomföra kontroller minst vart tredje år för att säkerställa att företagen uppfyller kraven i artikel 3.”
Ändring 140
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 14 – punkt 2
(10a)   Artikel 14.2 ska ersättas med följande:
2.  Så länge som ingen åtgärd för återupprättande har vidtagits i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning, ska det intyg om yrkeskunnande som avses i artikel 8.8 och innehas av den trafikansvarige som förklarats olämplig inte längre vara giltigt i någon medlemsstat.
2. Så länge som ingen åtgärd för återupprättande har vidtagits i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning, ska det intyg om yrkeskunnande som avses i artikel 8.8 och innehas av den trafikansvarige som förklarats olämplig inte längre vara giltigt i någon medlemsstat. Kommissionen ska upprätta en förteckning över åtgärder för återupprättande som leder till att det goda anseendet återfås.”
Ändring 141
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led a – led -ia (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 16 – punkt 2 – led c
-ia)  Led c ska ersättas med följande:
c)  Namn på de trafikansvariga som har utsetts och uppfyller villkoren i fråga om gott anseende och yrkeskunnande, eller i förekommande fall, en legal företrädares namn.
”c) Namn på de trafikansvariga som har utsetts och uppfyller kraven i artikel 3 angående gott anseende och yrkeskunnande, eller i förekommande fall, en legal företrädares namn.
Ändring 142
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led a – led i
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 16 – punkt 2 – led h
h)  Antalet anställda.
h)  Antalet anställda i företaget under det senaste kalenderåret.
Ändring 143
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led a – led ia (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 16 – punkt 2 – led ja (nytt)
ia)  Följande led ska läggas till som led ja:
”ja) Anställningsavtal för internationella förare de senaste sex månaderna.”
Ändring 144
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led a – led ii
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2
Medlemsstaterna får välja att bevara de uppgifter som avses i första stycket e–j i separata register. Berörda uppgifter ska i så fall, direkt eller på begäran, göras tillgängliga för samtliga behöriga myndigheter i medlemsstaten i fråga. Begärda uppgifter ska lämnas inom fem arbetsdagar efter det att begäran har mottagits. De uppgifter som avses i första stycket a–d ska vara tillgängliga för allmänheten, i enlighet med de relevanta bestämmelserna om skydd av personuppgifter.
”De uppgifter som avses i första stycket a–d ska vara tillgängliga för allmänheten, i enlighet med de relevanta bestämmelserna om skydd av personuppgifter.
Ändring 145
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led a – led ii
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 3
De uppgifter som avses i första stycket e–j ska endast göras tillgängliga för andra myndigheter än de behöriga myndigheterna om dessa vederbörligen har fått befogenhet att utföra kontroller och utdöma sanktioner inom vägtransportområdet, och om tystnadsplikt eller liknande formell sekretesskyldighet gäller för deras tjänstemän.”
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 146
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led a – led ii
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 16 – stycke 2
”Medlemsstaterna får välja att bevara de uppgifter som avses i första stycket e–j i separata register. Berörda uppgifter ska i så fall, direkt eller på begäran, göras tillgängliga för samtliga behöriga myndigheter i medlemsstaten i fråga. Begärda uppgifter ska lämnas inom fem arbetsdagar efter det att begäran har mottagits. De uppgifter som avses i första stycket a–d ska vara tillgängliga för allmänheten, i enlighet med de relevanta bestämmelserna om skydd av personuppgifter.
”Medlemsstaterna får välja att bevara de uppgifter som avses i första stycket e–j i separata register. Berörda uppgifter ska i så fall, direkt eller på begäran, göras tillgängliga för samtliga behöriga myndigheter i medlemsstaten i fråga. Begärda uppgifter ska lämnas inom fem arbetsdagar efter det att begäran har mottagits. De uppgifter som avses i första stycket a–d ska vara tillgängliga för allmänheten, i enlighet med de relevanta bestämmelserna om skydd av personuppgifter.
De uppgifter som avses i första stycket e–j ska endast göras tillgängliga för andra myndigheter än de behöriga myndigheterna om dessa vederbörligen har fått befogenhet att utföra kontroller och utdöma sanktioner inom vägtransportområdet, och om tystnadsplikt eller liknande formell sekretesskyldighet gäller för deras tjänstemän.
De uppgifter som avses i första stycket e–j ska endast göras tillgängliga för andra myndigheter än de behöriga myndigheterna om dessa vederbörligen har fått befogenhet att utföra kontroller och utdöma sanktioner inom vägtransportområdet, och om tystnadsplikt eller liknande formell sekretesskyldighet gäller för deras tjänstemän.
För tillämpningen av artikel 14a i förordning (EG) nr 1072/2009 ska de uppgifter som avses i led j på begäran göras tillgängliga för avsändare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer.”
Ändring 147
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 16 – punkt 5
(ba)  Punkt 5 ska ersättas med följande:
5.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de nationella elektroniska registren är sammankopplade och tillgängliga på gemenskapsnivå genom nationella kontaktpunkter enligt artikel 18. Tillgängligheten genom nationella kontaktpunkter och sammankoppling ska vara genomförd senast den 31 december 2012 på ett sätt som gör att varje medlemsstats behöriga myndighet har åtkomst till samtliga medlemsstaters nationella elektroniska register.
”5. För att effektivisera den gränsöverskridande tillsynen ska medlemsstaterna säkerställa att de nationella elektroniska registren är sammankopplade och driftskompatibla i hela unionen via det europeiska register för vägtransportföretag (ERRU) som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/480, så att de uppgifter som avses i punkt 2 är direkt åtkomliga i realtid för alla behöriga tillsynsmyndigheter och kontrollorgan i samtliga medlemsstater.
Ändring 148
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led bb (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 16 – punkt 6
(bb)  Punkt 6 ska ersättas med följande:
6.  De gemensamma bestämmelserna för genomförandet av punkt 5, till exempel gällande formatet för de uppgifter som utbyts, de tekniska förfarandena för elektronisk åtkomst till de andra medlemsstaternas nationella elektroniska register och för främjande av dessa registers interoperabilitet med andra berörda databaser, ska antas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 25.2, och för första gången före den 31 december 2010. I de gemensamma bestämmelserna ska fastställas vilken myndighet som ansvarar för åtkomst, vidare användning och uppdatering av uppgifterna efter åtkomst och de ska i detta syfte innefatta regler för loggning och tillsyn av uppgifterna.
6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på att fastställa och uppdatera gemensamma bestämmelser för att säkerställa att de nationella elektroniska registren är helt och fullt sammankopplade och kompatibla så att en behörig myndighet eller ett behörigt kontrollorgan i vilken medlemsstat som helst har direkt åtkomst i realtid till övriga medlemsstaters nationella elektroniska register i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 5. Sådana gemensamma bestämmelser ska inbegripa regler om formatet för de uppgifter som utbyts, de tekniska förfarandena för elektronisk åtkomst till de andra medlemsstaternas nationella elektroniska register och dessa registers interoperabilitet, samt särskilda regler för åtkomst, loggning och tillsyn av uppgifterna.
Ändring 149
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska utse en nationell kontaktpunkt med ansvar för utbytet av information med övriga medlemsstater om tillämpningen av denna förordning. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen den nationella kontaktpunktens namn och adress senast den 31 december 2018. Kommissionen ska upprätta en förteckning över alla kontaktpunkter och överlämna den till medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska omedelbart meddela kommissionen alla eventuella ändringar av kontaktpunkterna.
1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska ha ett nära samarbete och snabbt ge varandra ömsesidigt bistånd och all annan relevant information för att främja genomförandet och efterlevnaden av denna förordning.
Ändring 150
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18 – punkt 1a (ny)
1a.  För tillämpningen av punkt 1 ska det administrativa samarbete som avses in denna artikel genomföras med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/20121a, och som ger alla operatörer möjlighet att föra in data på sitt eget språk.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG ( IMI-förordningen ), (EUT L 316, 14.11.2012, s. 1).
Ändring 151
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska svara på begäranden om information från alla behöriga myndigheter i andra medlemsstater och, där så är nödvändigt, genomföra kontroller, inspektioner och utredningar av huruvida vägtransportoperatörer som är etablerade på deras territorium uppfyller det krav som anges i artikel 3.1 a. Begäranden om information från medlemsstaternas behöriga myndigheter ska vara motiverade. För detta ändamål ska begäranden innehålla trovärdiga indikationer på eventuella överträdelser av artikel 3.1 a.
3.  Medlemsstaterna ska svara på begäranden om information från alla behöriga myndigheter i andra medlemsstater och genomföra kontroller, inspektioner och utredningar av huruvida vägtransportoperatörer som är etablerade på deras territorium uppfyller det krav som anges i artikel 3.1a. Begäranden om information från medlemsstaternas behöriga myndigheter ska vara vederbörligen motiverade. För detta ändamål ska begäranden innehålla trovärdiga indikationer på eventuella överträdelser av artikel 3.1 a.
Ändring 152
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18 – punkt 4
4.  Om den anmodade medlemsstaten anser att begäran inte är tillräckligt motiverad ska den informera den ansökande medlemsstaten om detta inom tio arbetsdagar. Den ansökande medlemsstaten ska ytterligare motivera sin begäran. Om detta inte är möjligt kan begäran avvisas av medlemsstaten.
4.  Om den anmodade medlemsstaten anser att begäran inte är tillräckligt motiverad ska den informera den ansökande medlemsstaten om detta inom fem arbetsdagar. Den ansökande medlemsstaten ska ytterligare motivera sin begäran. Om detta inte är möjligt kan begäran avvisas av medlemsstaten.
Ändring 153
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18 – punkt 5
5.  När det är svårt eller omöjligt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska den berörda medlemsstaten informera den ansökande medlemsstaten om detta inom tio arbetsdagar, och motivera detta. De berörda medlemsstaterna ska diskutera med varandra i syfte att finna en lösning på alla problem.
5.  När det är svårt eller omöjligt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska den berörda medlemsstaten informera den ansökande medlemsstaten om detta inom fem arbetsdagar, och vederbörligen motivera varför det är svårt eller omöjligt. De berörda medlemsstaterna ska samarbeta med varandra i syfte att finna en lösning på alla problem. Vid ihållande problem med informationsutbytet eller ständig vägran att tillhandahålla den begärda informationen utan vederbörlig motivering får kommissionen, efter att den har underrättats och rådgjort med den berörda medlemsstaten, vidta alla nödvändiga åtgärder för att avhjälpa problemet.
Ändring 154
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18 – punkt 6
6.  Som svar på en begäran enligt punkt 3 ska medlemsstaterna lämna den begärda informationen och utföra de kontroller, inspektioner och utredningar på plats som krävs inom 25 arbetsdagar från och med mottagandet av begäran, såvida de inte i enlighet med punkterna 4 och 5 har informerat den ansökande medlemsstaten om att ansökan inte är tillräckligt motiverad eller att det är omöjligt eller problematiskt.
6.  Som svar på en begäran enligt punkt 3 ska medlemsstaterna lämna den begärda informationen och utföra de kontroller, inspektioner och utredningar på plats som krävs inom 15 arbetsdagar från och med mottagandet av begäran, såvida de berörda medlemsstaterna inte gemensamt har kommit överens om någon annan tidsfrist och såvida de inte i enlighet med punkterna 4 och 5 har informerat den ansökande medlemsstaten om att ansökan inte är tillräckligt motiverad eller att det är omöjligt eller problematiskt, och att ingen lösning på dessa svårigheter har hittats.
Ändring 155
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 18a (ny)
(12a)  Följande artikel ska införas som artikel 18a:
”Artikel 18a
Kompletterande åtgärder
1.  Medlemsstaterna ska vidta kompletterande åtgärder för att utveckla, underlätta och främja utbyten mellan de tjänstemän som ansvarar för det administrativa samarbetet och det ömsesidiga biståndet mellan medlemsstater och mellan dem som ansvarar för kontrollen av efterlevnaden och genomförandet av tillämpliga bestämmelser i den här förordningen.
2.  Kommissionen ska tillhandahålla tekniskt eller annat stöd för att ytterligare förbättra det administrativa samarbetet och öka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna, t.ex. genom att främja utbyte av personal och gemensamma utbildningsprogram samt genom att utveckla, underlätta och främja initiativ för bästa praxis. Kommissionen får, utan att det påverkar Europaparlamentets och rådets befogenheter i budgetförfarandet, använda tillgängliga finansieringsinstrument för att ytterligare stärka kapacitetsbyggandet och det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna.
3.  Medlemsstaterna ska inrätta ett program för expertgranskning där alla behöriga brottsbekämpande myndigheter ska delta, vilket säkerställer lämplig rotation mellan både de granskande och de granskade behöriga tillsynsmyndigheterna. Medlemsstaterna ska anmäla dessa program till kommissionen vartannat år som en del av den rapport om de behöriga myndigheternas verksamhet som avses i artikel 26.”
Ändring 156
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 3 – inledningen
”3. Medlemsstaterna ska varje år utarbeta en rapport om användningen av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton, eller fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton, på deras territorium, och vidarebefordra den till kommissionen senast den 30 juni året efter rapporteringsperiodens slut. Denna rapport ska innehålla uppgifter om
”3. Medlemsstaterna ska varje år utarbeta en rapport om användningen av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton som används vid internationella transporter och är etablerade på deras territorium, och vidarebefordra den till kommissionen senast den 30 juni året efter rapporteringsperiodens slut. Denna rapport ska innehålla uppgifter om
Ändring 157
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 3 – led a
a)  antalet tillstånd som utfärdats till operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton,
a)  antalet tillstånd som utfärdats till operatörer som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton som används vid internationella transporter,
Ändring 158
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 3 – led b
b)  antalet fordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton som är registrerade i medlemsstaten under varje kalenderår,
b)  antalet motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton som används vid internationella transporter och som är registrerade i medlemsstaten under varje kalenderår,
Ändring 159
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 3 – led c
c)  det sammanlagda antalet fordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton som är registrerade i medlemsstaten från och med den 31 december varje år,
c)  det sammanlagda antalet motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton som används vid internationella transporter och som är registrerade i medlemsstaten den 31 december varje år,
Ändring 160
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 3 – led d
d)  den beräknade andelen motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton i den sammanlagda vägtransportverksamheten för alla fordon som är registrerade i medlemsstaten, fördelat på nationella transporter, internationella transporter och cabotagetransporter.
d)  den beräknade andelen motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton samt motorfordon under 2,4 ton i den sammanlagda vägtransportverksamheten för alla fordon som är registrerade i medlemsstaten, fördelat på nationella transporter, internationella transporter och cabotagetransporter.
Ändring 161
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 4
4.  På grundval av de uppgifter som inhämtats av kommissionen enligt punkt 3 och av ytterligare uppgifter, ska kommissionen, senast den 31 december 2024, lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av det sammanlagda antalet motorfordon med en högsta tillåten totalvikt på högst 3,5 ton eller fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikthögst 3,5 ton som utför nationella och internationella vägtransporter. På grundval av denna rapport ska kommissionen bedöma huruvida det är nödvändigt att föreslå ytterligare åtgärder.
4.  På grundval av de uppgifter som inhämtats av kommissionen enligt punkt 3 och av ytterligare uppgifter, ska kommissionen, senast den 31 december 2024, lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av det sammanlagda antalet motorfordon med en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp,2,4–3,5 ton som utför vägtransporter. På grundval av denna rapport ska kommissionen bedöma huruvida det är nödvändigt att föreslå ytterligare åtgärder.
Ändring 162
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 5
5.  Medlemsstaterna ska varje år rapportera till kommissionen om de begäranden om information som görs av dem enligt artikel 18.3 och 18.4, om de svar som inkommit från andra medlemsstater och om de åtgärder som de har vidtagit på grundval av den information som har lämnats.”
5.  Medlemsstaterna ska varje år rapportera till kommissionen om de begäranden om information som görs av dem enligt artikel 18, om de svar som inkommit från andra medlemsstater och om de åtgärder som de har vidtagit på grundval av den information som har lämnats.”
Ändring 163
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16a (nytt)
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 5a (ny)
(16a)  Följande punkt 5a ska läggas till:
”5a. På grundval av de uppgifter som inhämtats av kommissionen enligt punkt 5 och av andra uppgifter ska kommissionen senast den 31 december 2020 lägga fram en detaljerad rapport för Europaparlamentet och rådet om omfattningen på medlemsstaternas administrativa samarbete, om eventuella brister i detta avseende och om möjliga lösningar för att förbättra samarbetet. På grundval av denna rapport ska kommissionen bedöma huruvida det är nödvändigt att föreslå ytterligare åtgärder.”
Ändring 164
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)
(1a)  I artikel 1.1 ska följande stycke läggas till:
”De tidsfrister som avses i artikel 8.2 och 8.2a i denna förordning ska också gälla för ankommande eller avgående transport av gods på väg, inom ramen för den första och/eller sista delen av en kombinerad transport, i enlighet med vad som fastställs i rådets direktiv 92/106/EEG.”
Ändring 165
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 1 – punkt 2
(1b)  Artikel 1.2 ska ersättas med följande:
2.  Vid transporter från en medlemsstat till ett tredjeland och omvänt ska denna förordning tillämpas på den del av transporten som utgörs av transitering genom en annan medlemsstats territorium. Den ska inte tillämpas på den del av transporten som företas på den medlemsstats territorium där lastning eller lossning sker, så länge som nödvändiga avtal inte har ingåtts mellan gemenskapen och det berörda tredjelandet.
2. Vid transporter från en medlemsstat till ett tredjeland och omvänt ska denna förordning tillämpas på den del av transporten som utgörs av transitering genom en annan medlemsstats territorium. Den del av transporten som utgörs av transitering ska dock inte ingå i tillämpningsområdet för direktivet om utstationering av arbetstagare. Den ska inte tillämpas på den del av transporten som företas på den medlemsstats territorium där lastning eller lossning sker, så länge som nödvändiga avtal inte har ingåtts mellan gemenskapen och det berörda tredjelandet.
Ändring 166
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1c (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 1 – punkt 5 – led c
(1c)  Punkt 5 c ska ersättas med följande:
c)   Godstransport med fordon vars högsta tillåtna totala vikt, inbegripet släp, inte överstiger 3,5 ton.
c)   Godstransport med motorfordon vars högsta tillåtna totala vikt, inbegripet släp, är lägre än 2,4 ton.
Ändring 167
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 2 – led 7a (nytt)
(aa)  Följande led ska läggas till:
(7a)  transitering: en transport med last som företas med ett fordon genom en eller flera medlemsstater eller tredjeländer då avreseorten och bestämmelseorten inte ligger i dessa medlemsstater eller tredjeländer,
Ändring 168
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)
(-a)  I punkt 1 ska följande led läggas till:
”(ba) utför internationella transporter med fordon utrustade med smarta färdskrivare i enlighet med artikel 3 och kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/20141a.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).”
Ändring 169
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led a
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 8 – punkt 2
2.  En transportoperatör som avses i punkt 1 och som utfört en internationell godstransport på väg från en annan medlemsstat eller ett tredjeland till en värdmedlemsstat ska, så snart godset levererats, ha rätt att med samma fordon, eller om det är fråga om fordonståg, med dess motorfordon, utföra cabotagetransporter i värdmedlemsstaten eller i angränsande medlemsstater. Den sista lossningen av last inom ramen för en cabotagetransport som genomförs ska äga rum inom 5 dagar från det att den sista lossningen i värdmedlemsstaten inom ramen för den ingående internationella transporten har ägt rum.”
2.  En transportoperatör som avses i punkt 1 och som utfört en internationell godstransport på väg från en annan medlemsstat eller ett tredjeland till en värdmedlemsstat ska, så snart godset levererats, ha rätt att med samma fordon, eller om det är fråga om fordonståg, med dess motorfordon, utföra cabotagetransporter i värdmedlemsstaten. Den sista lossningen av last inom ramen för en cabotagetransport som genomförs ska äga rum inom 3 dagar från det att den sista lossningen i värdmedlemsstaten inom ramen för den ingående internationella transporten, inom ramen för ett transportavtal, har ägt rum.”
Ändring 170
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 8 – punkt 2a (ny)
(aa)  Följande punkt ska läggas till:
”2a. Efter slutet av den tredagarsperiod som avses i punkt 2 ska en transportoperatör inte ha rätt att med samma fordon, eller om det är fråga om ett fordonståg, med dess motorfordon, utföra cabotagetransporter i samma värdmedlemsstat inom 60 timmar efter återkomsten till transportoperatörens etableringsmedlemsstat och innan de har utfört en ny internationell transport från den medlemsstat där företaget är etablerat.”
Ändring 171
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5 – led c
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 8 – punkt 4a
4a.   De bevis som avses i punkt 3 ska på begäran och inom den tid som vägkontrollen tar uppvisas för eller överlämnas till värdmedlemsstatens behörige kontrolltjänsteman. De kan uppvisas eller överlämnas elektroniskt i ett strukturerat format som kan ändras efter hand och som kan användas direkt för att lagra och bearbeta informationen i datorer, exempelvis eCMR.* Under vägkontrollerna ska förarna tillåtas ta kontakt med sitt huvudkontor, den trafikansvarige eller andra personer eller organ som kan tillhandahålla de bevis som avses i punkt 3.
4a.   De bevis som avses i punkt 3 ska på begäran och inom den tid som vägkontrollen tar uppvisas för eller överlämnas till värdmedlemsstatens behörige kontrolltjänsteman. Medlemsstaterna ska godta att bevis uppvisas eller överlämnas elektroniskt i ett strukturerat format som kan ändras efter hand och som kan användas direkt för att lagra och bearbeta informationen i datorer, exempelvis en elektronisk fraktsedel enligt konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (eCMR). Under vägkontrollerna ska förarna tillåtas ta kontakt med sitt huvudkontor, den trafikansvarige eller andra personer eller organ som kan tillhandahålla de bevis som avses i punkt 3.
Ändring 172
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 9 – punkt 1 – led ea (nytt)
(5a)  I artikel 9.1 ska följande led läggas till:
”ea) Ersättningen och det minsta antalet betalda semesterdagar per år, i enlighet med vad som fastställs i artikel 3.1 stycke 1 led b och c i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG1a.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).”
Ändring 173
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 10a – rubriken
Kontroller
Smart tillsyn
Ändring 174
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 10a – punkt 1
1.  Varje medlemsstat ska organisera kontrollerna på ett sådant sätt att, från och med den 1 januari 2020, minst 2 % av alla cabotagetransporter som genomförs på deras territorium kontrolleras varje kalenderår. De ska öka andelen till minst 3 % från och med den 1 januari 2022. Grunden för beräkningen av denna procentandel ska vara den sammanlagda cabotageverksamheten i medlemsstaten uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt uppgifter från Eurostat.
1.  För att i ännu högre grad se till att de skyldigheter som fastställs i det här kapitlet uppfylls ska medlemsstaterna säkerställa att en enhetlig nationell tillsynsstrategi tillämpas inom deras territorium. Strategin ska främst inriktas på företag med hög riskvärdering, enligt vad som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG1a.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).
Ändring 175
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 10a – punkt 1a (ny)
1a.  Varje medlemsstat ska säkerställa att kontrollerna i enlighet med artikel 2 i direktiv 2006/22/EG där så är relevant omfattar kontroller av cabotagetransporter.
Ändring 176
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 10a – punkt 2a (ny)
2a.  För tillämpning av punkt 2 ska medlemsstaterna ha tillgång till relevant information och relevanta uppgifter som registrerats, behandlats eller lagrats av de smarta färdskrivare som avses i kapitel II i förordning (EU) nr 165/2014 och i elektroniska transporthandlingar, som elektroniska fraktsedlar i enlighet med konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (eCMR).
Ändring 177
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 10a – punkt 2b (ny)
2b.  Medlemsstaterna ska ge tillgång till dessa uppgifter endast till behöriga myndigheter med tillstånd att kontrollera överträdelser av rättsakter som anges i denna förordning. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen kontaktuppgifter för alla de behöriga myndigheter inom deras territorium som de har beviljat tillgång till dessa uppgifter. Kommissionen ska senast den [...] upprätta en förteckning över samtliga behöriga myndigheter och översända den till medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar av denna.
Ändring 178
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 10a – punkt 2c (ny)
2c.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14b för att fastställa vilken typ av uppgifter som medlemsstaterna ska ha tillgång till, villkor för användningen av dessa samt tekniska specifikationer för överföring eller tillgång, särskilt med angivande av
(a)  en detaljerad förteckning över information och uppgifter som nationella behöriga myndigheter ska ha tillgång till, som minst ska inbegripa tid och plats för gränspassage, lastning och lossning, fordonets registreringsnummer och uppgifter om föraren,
(b)  de behöriga myndigheternas åtkomsträttigheter, uppdelade när så är lämpligt enligt typ av behörig myndighet, typ av åtkomst och syftet för vilket uppgifterna används,
(c)  de tekniska specifikationerna för överföring av eller tillgång till de uppgifter som avses i led a, inbegripet, där så är relevant, den längsta tid som uppgifterna lagras, differentierad där så är lämpligt efter typ av uppgifter.
Ändring 179
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 10a – punkt 2d (ny)
2d.  Personuppgifter som avses i denna artikel ska inte kunna läsas eller lagras under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in eller för vilket de vidarebehandlas. När uppgifterna inte längre behövs för dessa ändamål ska de förstöras.
Ändring 180
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 10a – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska, minst tre gånger om året, vidta samordnade åtgärder för vägkontroller av cabotage. Sådana åtgärder ska genomföras samtidigt av de nationella myndigheter som har ansvar för genomförandet av reglerna inom området för vägtransporter i minst två medlemsstater, varvid var och en agerar på sitt eget territorium. De nationella kontaktpunkter som utsetts i enlighet med artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009**** ska utbyta information om det antal och den typ av överträdelser som upptäcks efter det att samordnade vägkontroller har ägt rum.
3.  Medlemsstaterna ska, minst tre gånger om året, vidta samordnade åtgärder för vägkontroller av cabotage, vilket får sammanfalla med de kontroller som vidtas i enlighet med artikel 5 i direktiv 2006/22/EG. Sådana åtgärder ska genomföras samtidigt av de nationella myndigheter som har ansvar för genomförandet av reglerna inom området för vägtransporter i minst två medlemsstater, varvid var och en agerar på sitt eget territorium. Medlemsstaterna ska utbyta information om det antal och den typ av överträdelser som upptäcks efter det att samordnade vägkontroller har genomförts.
Ändring 181
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 14a – punkt 1
Medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner mot avsändare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer för bristande efterlevnad av kapitlen II och III, om dessa medvetet upphandlar transporttjänster som medför överträdelser av denna förordning.
Medlemsstaterna ska föreskriva verksamma, proportionella och avskräckande sanktioner mot avsändare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer för bristande efterlevnad av kapitlen II och III, om dessa vet eller rimligtvis borde veta att de transporttjänster de beställer medför överträdelser av denna förordning.
Om avsändare, speditörer, huvudentreprenörer och underleverantörer beställer transporttjänster från transportföretag med låg riskvärdering i enlighet med vad som avses i artikel 9 i direktiv 2006/22/EG, ska sanktioner inte kunna utfärdas mot dem vid överträdelser, om det inte är bevisat att de haft kännedom om överträdelserna.
Ändring 182
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 17 – punkt 3
3.  Senast den 31 januari varje år ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om det antal cabotagekontroller som genomförts under det föregående kalenderåret i enlighet med artikel 10a. Denna information ska inbegripa uppgift om antalet kontrollerade fordon och tonkilometer.”
3.  Senast den ... [två år efter denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna skicka de nationella tillsynsstrategier som de antagit i enlighet med artikel 10a till kommissionen. Senast den 31 januari varje år ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de tillsynsåtgärder som vidtagits under det föregående kalenderåret i enlighet med artikel 10a, inklusive, om så är lämpligt, antalet genomförda kontroller. Denna information ska inbegripa uppgift om antalet kontrollerade fordon och tonkilometer.”
Ändring 183
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 17 – punkt 3a (ny)
3a.  Kommissionen ska utarbeta en rapport om läget på unionens vägtransportmarknad före utgången av 2022. Rapporten ska innehålla en analys av marknadssituationen, inklusive en utvärdering av kontrollernas effektivitet och utvecklingen av anställningsförhållandena inom yrket.

(1) EUT C 197, 8.6.2018, s. 38.
(2) EUT C 176, 23.5.2018, s. 57.

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande