Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0294(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0143/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0143/2018

Συζήτηση :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0342

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 215kWORD 65k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες Προσωρινή έκδοση
Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I
P8_TA-PROV(2019)0342A8-0143/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0660),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0394/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γαλλική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Μαΐου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0143/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 64.
(2) ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 72.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
P8_TC1-COD(2017)0294

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 194 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στόχοι της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, η οποία υλοποιείται σταδιακά σε ολόκληρη την Ένωση από το 1999, είναι η παροχή πραγματικών επιλογών σε όλους τους τελικούς πελάτες της Ένωσης, είτε είναι πολίτες είτε επιχειρήσεις, η παροχή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, ανταγωνιστικών τιμών, αποδοτικών επενδυτικών μηνυμάτων και υψηλότερου προτύπου παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και της βιωσιμότητας.

(2)  Οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2003/55/ΕΚ(4) και 2009/73/ΕΚ(5) έχουν συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.

(3)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να αντιμετωπίσει τα ▌ εμπόδια για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, τα οποία απορρέουν από τη μη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων της αγοράς στους αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες. Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με την παρούσα οδηγία προορίζονται να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες που εφαρμόζονται στους αγωγούς μεταφοράς αερίου οι οποίοι συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζονται, εντός της Ένωσης, και στους αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες. Αυτό θα διασφαλίσει τη συνοχή του νομικού πλαισίου εντός της Ένωσης, αποτρέποντας παράλληλα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ενέργειας στην Ένωση και τις αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια εφοδιασμού. Θα ενισχύσει, επίσης, τη διαφάνεια και θα παράσχει ασφάλεια δικαίου στους συμμετέχοντες στην αγορά, ιδίως στους επενδυτές σε υποδομές αερίου και στους χρήστες του συστήματος, όσον αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες.

(4)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η έλλειψη ειδικών ενωσιακών κανόνων για τους αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να χορηγούν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2009/73/ΕΚ στους εν λόγω αγωγούς μεταφοράς αερίου που έχουν ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η σχετική ημερομηνία για την εφαρμογή των μοντέλων διαχωρισμού πέραν του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας θα πρέπει να προσαρμοστεί για τους αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες.

(5)   Αγωγοί που συνδέουν έργο παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου τρίτης χώρας με εργοστάσιο επεξεργασίας ή με τελικό παράκτιο σταθμό εκφόρτωσης εντός κράτους μέλους θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι δίκτυα αγωγών προς τα ανάντη. Αγωγοί που συνδέουν έργο παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου σε κράτος μέλος με εργοστάσιο επεξεργασίας ή με τελικό παράκτιο σταθμό εκφόρτωσης εντός τρίτης χώρας δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι δίκτυα αγωγών προς τα ανάντη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς τέτοιου είδους αγωγοί είναι απίθανο να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά ενέργειας.

(6)   Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν τεχνικές συμφωνίες με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ή άλλες οντότητες σε τρίτες χώρες για θέματα που αφορούν την εκμετάλλευση και διασύνδεση συστημάτων μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο τέτοιων συμφωνιών είναι συμβατό με το ενωσιακό δίκαιο.

(7)   Οι τεχνικές συμφωνίες μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ή άλλων οντοτήτων που αφορούν την εκμετάλλευση αγωγών μεταφοράς θα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

(8)   Σε περίπτωση που έχουν συναφθεί τέτοιες τεχνικές συμφωνίες, η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας ή συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και τρίτης χώρας όσον αφορά την εκμετάλλευση του εν λόγω αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου.

(9)  Η εφαρμοσιμότητα της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σε αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες παραμένει περιορισμένη στο έδαφος των κρατών μελών. Όσον αφορά τους υπεράκτιους αγωγούς μεταφοράς αερίου, η οδηγία 2009/73/ΕΚ θα πρέπει να εφαρμόζεται στα χωρικά ύδατα του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο των κρατών μελών.

(10)   Υφιστάμενες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας για την εκμετάλλευση των αγωγών μεταφοράς θα πρέπει να είναι δυνατό να παραμείνουν σε ισχύ, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

(11)   Όσον αφορά συμφωνίες ή μέρη συμφωνιών με τρίτες χώρες που ενδέχεται να επηρεάσουν κοινούς ενωσιακούς κανόνες, θα πρέπει να θεσπιστεί μια συνεκτική και διαφανής διαδικασία, η οποία θα επιτρέπει σε κράτος μέλος, κατόπιν αιτήματός του, να τροποποιεί, να παρατείνει, να προσαρμόζει, να ανανεώνει και να συνάπτει συμφωνία με τρίτη χώρα για την εκμετάλλευση αγωγού μεταφοράς ή προς τα ανάντη δικτύου αγωγών μεταξύ του κράτους μέλους και τρίτης χώρας. Η διαδικασία δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, δεν θα πρέπει να θίγει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών και θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νέες συμφωνίες.

(12)   Εφόσον είναι προφανές ότι το αντικείμενο συμφωνίας εμπίπτει εν μέρει στην αρμοδιότητα της Ένωσης και εν μέρει στην αρμοδιότητα κράτους μέλους, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίζεται στενή συνεργασία μεταξύ του εν λόγω κράτους μέλους και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

(13)   Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/703 της Επιτροπής(6), ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/459 της Επιτροπής(7), η απόφαση 2012/490/ΕΕ της Επιτροπής(8), καθώς και τα κεφάλαια III, V, VI και IX, και το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής(9) εφαρμόζονται στα σημεία εισόδου από και εξόδου προς τρίτες χώρες, με την επιφύλαξη των σχετικών αποφάσεων της οικείας εθνικής ρυθμιστικής αρχής, ενώ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/2014 της Επιτροπής(10) εφαρμόζεται αποκλειστικά σε ζώνες εξισορρόπησης εντός των συνόρων της Ένωσης.

(14)   Για την έκδοση αποφάσεων με τις οποίες επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται σε κράτος μέλος να προβεί σε τροποποίηση, παράταση, προσαρμογή, ανανέωση ή σύναψη συμφωνίας με τρίτη χώρα, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11).

(15)   Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η εδραίωση της συνοχής του νομικού πλαισίου εντός της Ένωσης, με την παράλληλη αποτροπή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ενέργειας στην Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(16)   Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(12), τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

(17)  Συνεπώς, η οδηγία 2009/73/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/73/ΕΚ

Η οδηγία 2009/73/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  στο άρθρο 2, το σημείο (17) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(17) «αγωγός διασύνδεσης»: ο αγωγός μεταφοράς που διασχίζει ή γεφυρώνει σύνορο μεταξύ κρατών μελών με σκοπό τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων μεταφοράς αυτών των κρατών μελών, ή ο αγωγός μεταφοράς μεταξύ ενός κράτους μέλους και μίας τρίτης χώρας μέχρι το έδαφος των κρατών μελών ή τα χωρικά ύδατα του εν λόγω κράτους μέλους,».

"

2)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 8, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Εφόσον στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 το σύστημα μεταφοράς ανήκε σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1. Όσον αφορά το μέρος του συστήματος μεταφοράς που συνδέει κράτος μέλος με τρίτη χώρα, ανάμεσα στα σύνορα του εν λόγω κράτους μέλους και το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο του εν λόγω κράτους μέλους, εφόσον στις …[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας], το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1.».

"

β)  η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«9. Εφόσον στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 το σύστημα μεταφοράς ανήκε σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση και υφίστανται ρυθμίσεις που εγγυώνται ουσιαστικότερη ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς από τις διατάξεις του Κεφαλαίου IV, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Όσον αφορά το μέρος του συστήματος μεταφοράς που συνδέει κράτος μέλος με τρίτη χώρα, ανάμεσα στα σύνορα του εν λόγω κράτους μέλους και το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο του εν λόγω κράτους μέλους, εφόσον στις …[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποιητικής οδηγίας] το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση και υφίστανται ρυθμίσεις που εγγυώνται ουσιαστικότερη ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς από τις διατάξεις του Κεφαλαίου IV, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.».

"

3)  Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Εφόσον στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 το σύστημα μεταφοράς ανήκε σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει το άρθρο 9 παράγραφος 1 και να διορίσει ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς.

Όσον αφορά το μέρος του συστήματος μεταφοράς που συνδέει κράτος μέλος με τρίτη χώρα, ανάμεσα στα σύνορα του εν λόγω κράτους μέλους και το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο του εν λόγω κράτους μέλους, εφόσον στις …[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει το άρθρο 9 παράγραφος 1 και να διορίσει ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς.

Ο διορισμός ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.».

"

4)  Στο άρθρο 34, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, εφαρμοζονται οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών του κράτους μέλους που έχει δικαιοδοσία στο προς τα ανάντη δίκτυο αγωγών, το οποίο αρνείται την πρόσβαση. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών όπου περισσότερα από ένα κράτη μέλη καλύπτουν το οικείο δίκτυο, τα οικεία κράτη μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους με σκοπό τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Εφόσον το προς τα ανάντη δίκτυο αγωγών προέρχεται από τρίτη χώρα και συνδέεται με τουλάχιστον ένα κράτος μέλος ▌, τα οικεία κράτη μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους και το κράτος μέλος όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο εισόδου προς το δίκτυο των κρατών μελών διαβουλεύεται με την ▌ οικεία τρίτη χώρα από όπου προέρχεται το προς τα ανάντη δίκτυο αγωγών, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά το εν λόγω δίκτυο, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με συνέπεια στο έδαφος των κρατών μελών.».

"

5)  Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ε) η εξαίρεση δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεαστούν από την επένδυση, της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, της αποδοτικής λειτουργίας των διεπόμενων από ρυθμιστικές διατάξεις οικείων συστημάτων ή της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο εντός της Ένωσης.»·

"

β)   η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η ρυθμιστική αρχή που αναφέρεται στο κεφάλαιο VIΙΙ μπορεί να αποφασίζει, κατά περίπτωση, σχετικά με την εξαίρεση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2.

Πριν από την έκδοση της απόφασης επί της εξαίρεσης, η εθνική ρυθμιστική αρχή, ή κατά περίπτωση άλλη αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, διαβουλεύεται:

   α) με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών των οποίων οι αγορές είναι πιθανόν να επηρεαστούν από τη νέα υποδομή· και
   β) με τις οικείες αρχές των τρίτων χωρών όπου η εν λόγω υποδομή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο της Ένωσης υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους και προέρχεται από ή καταλήγει σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες.

Όταν οι αρχές τρίτων χωρών από τις οποίες ζητήθηκε διαβούλευση δεν απαντούν στο αίτημα διαβούλευσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εντός καθορισμένης προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, η οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται να λάβει την αναγκαία απόφαση.»·

"

γ)  στην παράγραφο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Εφόσον όλες οι οικείες ρυθμιστικές αρχές καταλήξουν σε συμφωνία για την απόφαση εξαίρεσης εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη από την τελευταία εκ των ρυθμιστικών αρχών, ενημερώνουν τον Οργανισμό για την απόφαση αυτή. Εφόσον η εν λόγω υποδομή είναι αγωγός μεταφοράς μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, προτού εκδοθεί απόφαση επί της εξαίρεσης, η εθνική ρυθμιστική αρχή ή, όπου αρμόζει, άλλη αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο των κρατών μελών, δύναται να διαβουλευτεί με την οικεία αρχή της εν λόγω τρίτης χώρας, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά την εν λόγω υποδομή, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με συνέπεια στο έδαφος και, κατά περίπτωση, στα χωρικά ύδατα του εν λόγω κράτους μέλους. Όταν η αρχή τρίτης χώρας από τις οποίες ζητήθηκε διαβούλευση δεν απαντά στο αίτημα διαβούλευσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εντός καθορισμένης προθεσμίας μη υπερβαίνουσας τους τρεις μήνες, η οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται να εκδώσει την αναγκαία απόφαση.».

"

6)  Στο άρθρο 41 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) να συνεργάζεται για διασυνοριακά θέματα με τη ρυθμιστική αρχή ή τις ρυθμιστικές αρχές των οικείων κρατών μελών και με τον Οργανισμό. Όσον αφορά την υποδομή προς και από τρίτη χώρα, η ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο των κρατών μελών δύναται να συνεργαστεί με τις οικείες αρχές της τρίτης χώρας κατόπιν διαβούλευσης με τις ρυθμιστικές αρχές άλλων οικείων κρατών μελών, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά την εν λόγω υποδομή, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με συνέπεια στο έδαφος των κρατών μελών·».

"

7)  Στο άρθρο 42, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«6. Οι ρυθμιστικές αρχές, ή, όπου αρμόζει, άλλες αρμόδιες αρχές, μπορούν να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών σχετικά με την εκμετάλλευση των υποδομών αερίου προς και από τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίσουν, όσον αφορά την εν λόγω υποδομή, τη συνεπή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο έδαφος και στα χωρικά ύδατα κράτους μέλους.».

"

8)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 48α

Τεχνικές συμφωνίες που αφορούν την εκμετάλλευση αγωγών μεταφοράς

Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την ελευθερία που διαθέτουν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ή άλλοι οικονομικοί παράγοντες να διατηρήσουν σε ισχύ ή να συνάψουν τεχνικές συμφωνίες επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των αγωγών μεταφοράς μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των οικείων κρατών μελών. Οι συμφωνίες αυτές κοινοποιούνται στις ρυθμιστικές αρχές των οικείων κρατών μελών.».

"

9)   Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 49α

Παρεκκλίσεις σε σχέση με τους αγωγούς μεταφοράς προς και από τρίτες χώρες

1.  Όσον αφορά τους αγωγούς μεταφοράς αερίου μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας που έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις  … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας], το κράτος μέλος όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης του εν λόγω αγωγού μεταφοράς με το δίκτυο κράτους μέλους δύναται να αποφασίσει να παρεκκλίνει από τα άρθρα 9, 10, 11 και 32 και το άρθρο 41 παράγραφοι 6, 8 και 10 για τα τμήματα του εν λόγω αγωγού μεταφοράς αερίου που βρίσκονται στο έδαφός του και στα χωρικά του ύδατα, για αντικειμενικούς λόγους, όπως η δυνατότητα απόσβεσης των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων ή για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού, υπό τον όρο ότι η παρέκκλιση δεν είναι επιζήμια για τον ανταγωνισμό ή την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, ή την ασφάλεια εφοδιασμού εντός της Ένωσης.

Η παρέκκλιση περιορίζεται χρονικά σε μέγιστο διάστημα 20 ετών βάσει αντικειμενικής αιτιολογίας, ανανεώσιμο εφόσον κριθεί σκόπιμο, και μπορεί να υπόκειται σε προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των ανωτέρω όρων.

Οι παρεκκλίσεις αυτές δεν ισχύουν σε αγωγούς μεταφοράς μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας η οποία υποχρεούται να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την παρούσα οδηγία και η οποία έχει εφαρμόσει την παρούσα οδηγία βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Ένωση.

2.  Εφόσον ο εν λόγω αγωγός μεταφοράς βρίσκεται στο έδαφος περισσότερων του ενός κρατών μελών, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο των κρατών μελών αποφασίζει εάν θα χορηγήσει παρέκκλιση για τον εν λόγω αγωγό μεταφοράς κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Κατ’ αίτηση των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναλάβει ρόλο παρατηρητή στη διαβούλευση μεταξύ του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης και της τρίτης χώρας, σχετικά με τη συνεπή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο έδαφος και τα χωρικά ύδατα του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης παρεκκλίσεων για τους εν λόγω αγωγούς μεταφοράς.

3.  Αποφάσεις δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται έως …[ ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν όποιες τέτοιες αποφάσεις στην Επιτροπή και τις δημοσιεύουν.

Άρθρο 49β

Διαδικασία εξουσιοδότησης

1.   Με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων δυνάμει του ενωσιακού δικαίου και της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, οι υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας για την εκμετάλλευση αγωγού μεταφοράς ή προς τα ανάντη δικτύου αγωγών μπορούν να διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος επόμενης συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και της ίδιας τρίτης χώρας ή μέχρι την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στις παραγράφους 2 έως 15 του παρόντος άρθρου.

2.   Με την επιφύλαξη της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, σε περίπτωση που κράτος μέλος σκοπεύει να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα προκειμένου να τροποποιήσει, να παρατείνει, να προσαρμόσει, να ανανεώσει ή να συνάψει συμφωνία για την εκμετάλλευση αγωγού μεταφοράς με τρίτη χώρα σχετικά με θέματα που εμπίπτουν πλήρως ή μερικώς στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του στην Επιτροπή.

Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα και υποδεικνύει τις διατάξεις που θα πρέπει να συζητηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις ή να αποτελέσουν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης, τους στόχους των διαπραγματεύσεων και όποιες άλλες σχετικές πληροφορίες, μεταβιβάζεται δε στην Επιτροπή τουλάχιστον πέντε μήνες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη των διαπραγματεύσεων.

3.   Κατόπιν κοινοποίησης δυνάμει της παραγράφου 2, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να αρχίσει επίσημες διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα για το μέρος που πιθανώς να επηρεάσει τους κοινούς ενωσιακούς κανόνες, εκτός εάν θεωρεί ότι η έναρξη τέτοιων διαπραγματεύσεων:

   α) θα αντέβαινε στο ενωσιακό δίκαιο για άλλους λόγους εκτός από τις ασυμβατότητες που προκύπτουν από την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών·
   β) θα ήταν επιζήμια για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, τον ανταγωνισμό ή την ασφάλεια εφοδιασμού σε κράτος μέλος ή στην Ένωση·
   γ) θα υπονόμευε τους στόχους εκκρεμών διαπραγματεύσεων επί διακυβερνητικών συμφωνιών της Ένωσης με τρίτη χώρα·
   δ) θα εισήγαγε διακρίσεις.

4.   Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 3, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κατά πόσον η σκοπούμενη συμφωνία αφορά αγωγό μεταφοράς ή προς τα ανάντη αγωγό που συμβάλλει στη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και των προμηθευτών φυσικού αερίου μέσω νέων πηγών φυσικού αερίου.

5.   Εντός 90 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της παραγράφου 2, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία επιτρέπει ή αρνείται να επιτρέψει σε κράτος μέλος να αρχίσει διαπραγματεύσεις προκειμένου να τροποποιήσει, να παρατείνει, να προσαρμόσει, να ανανεώσει ή να συνάψει συμφωνία με τρίτη χώρα. Όταν χρειάζονται συμπληρωματικές πληροφορίες για την έκδοση απόφασης, η προθεσμία των 90 ημερών προσμετράται από την ημερομηνία λήψης αυτών των συμπληρωματικών πληροφοριών.

6.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκδώσει απόφαση με την οποία αρνείται να επιτρέψει σε κράτος μέλος να αρχίσει διαπραγματεύσεις προκειμένου να τροποποιήσει, να παρατείνει, να προσαρμόσει, να ανανεώσει ή να συνάψει συμφωνία με τρίτη χώρα, ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και αναφέρει τους λόγους γι’ αυτό.

7.   Οι αποφάσεις που επιτρέπουν ή αρνούνται να επιτρέψουν σε κράτος μέλος να αρχίσει διαπραγματεύσεις προκειμένου να τροποποιήσει, να παρατείνει, να προσαρμόσει, να ανανεώσει ή να συνάψει συμφωνία με τρίτη χώρα εκδίδονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2

8.   Η Επιτροπή μπορεί να παράσχει καθοδήγηση και να ζητήσει να περιληφθούν ιδιαίτερες ρήτρες στην εξεταζόμενη συμφωνία προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2017/684 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**.

9.   Η Επιτροπή ενημερώνεται για την πρόοδο και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση, την παράταση, την προσαρμογή, την ανανέωση ή τη σύναψη συμφωνίας σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων αυτών και μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις αυτές μεταξύ του κράτους μέλους και της τρίτης χώρας σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2017/684.

10.   Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για κάθε απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 3.

11.   Πριν από την υπογραφή συμφωνίας με τρίτη χώρα, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για την έκβαση των διαπραγματεύσεων και διαβιβάζει το κείμενο της συμφωνίας που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις στην Επιτροπή.

12.   Κατόπιν της ενημέρωσης της παραγράφου 11, η Επιτροπή αξιολογεί τη συμφωνία που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις βάσει της παραγράφου 3. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε συμφωνία η οποία συμμορφώνεται με την παράγραφο 3, επιτρέπει στο κράτος μέλος να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία.

13.   Εντός 90 ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 11, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία επιτρέπει ή αρνείται να επιτρέψει στο κράτος μέλος να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία με την τρίτη χώρα ή απόφαση με την οποία αρνείται να επιτρέψει σε κράτος μέλος να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία με την τρίτη χώρα. Όταν χρειάζονται συμπληρωματικές πληροφορίες για την έκδοση της απόφασης, η προθεσμία των 90 ημερών προσμετράται από την ημερομηνία λήψης αυτών των συμπληρωματικών πληροφοριών.

14.   Όταν η Επιτροπή εκδίδει απόφαση δυνάμει της παραγράφου 13, με την οποία επιτρέπει σε κράτος μέλος να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία με την τρίτη χώρα, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τη σύναψη και την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καθώς και οποιεσδήποτε αλλαγές στο καθεστώς της εν λόγω συμφωνίας.

15.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία αρνείται να επιτρέψει σε κράτος μέλος να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία με την τρίτη χώρα απόφαση δυνάμει της παραγράφου 13, ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και αναφέρει τους λόγους γι’ αυτό.

________________

** Απόφαση (ΕΕ) 2017/684 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 994/2012/ΕΕ (ΕΕ L 99 της 12.4.2017, σ. 1).».

"

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως  … [εννέα μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας], με την επιφύλαξη τυχόν παρέκκλισης δυνάμει του άρθρου 49α της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα περίκλειστα κράτη μέλη που δεν έχουν γεωγραφικά σύνορα με τρίτες χώρες ούτε αγωγούς μεταφοράς με τρίτες χώρες δεν υποχρεούνται να θεσπίζουν μέτρα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Κύπρος και η Μάλτα, ως συνέπεια της γεωγραφικής τους θέσης, δεν υποχρεούνται να θεσπίζουν μέτρα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία εφόσον δεν διαθέτουν υποδομές που να τις συνδέουν με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων δικτύων αγωγών προς τα ανάντη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Παραλήπτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 64.
(2)ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 72.
(3)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(4)Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 57).
(5)Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94).
(6)Κανονισμός (ΕΕ) 2015/703 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2015 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων (ΕΕ L 113 της 1.5.2015, σ. 13).
(7)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/459 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2017 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 984/2013 (ΕΕ L 72 της 17.3.2017, σ. 1).
(8)Απόφαση 2012/490/ΕΕ της Επιτροπής, της 24ης Αυγούστου 2012, για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (ΕΕ L 231 της 28.8.2012, σ. 16).
(9)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου (ΕΕ L 72 της 17.3.2017, σ. 29).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/2014 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2014για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (ΕΕ L 91 της 27.3.2014, σ. 15).
(11)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(12) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου