Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0050(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0005/2019

Внесени текстове :

A8-0005/2019

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 15
CRE 03/04/2019 - 15

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.7
CRE 17/01/2019 - 10.7
PV 04/04/2019 - 6.12
CRE 04/04/2019 - 6.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0344

Приети текстове
PDF 295kWORD 87k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Неокончателна версия
Mногогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I
P8_TA-PROV(2019)0344A8-0005/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0115),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0104/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и позицията под формата на изменения на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0005/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стp. 103.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболова на запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море и за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014
P8_TC1-COD(2018)0050

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  В Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., по която Съюзът е договаряща страна, се предвижда задължение за опазването, включително поддържането или възстановяването, на популациите на подлежащите на улов видове на равнища, на които може да се постигне максимален устойчив улов (МУУ).

(2)  На проведената през 2015 г. в Ню Йорк среща на върха на Организацията на обединените нации по въпросите на устойчивото развитие Съюзът и неговите държави членки поеха ангажимент до 2020 г. да постигнат ефективно регулиране на улова, да прекратят незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и вредните риболовни практики, както и да прилагат научнообосновани планове за управление с цел възможно най-бързото възстановяване на рибните запаси най-малко до равнища, на които може да се постигне МУУ, в съответствие с биологичните характеристики на запасите.

(3)  С министерската декларация от Малта — MedFish4Ever, приета на 30 март 2017 г.(3), се установява нова рамка за управление на рибарството в Средиземно море и се утвърждава работна програма с пет конкретни действия за следващите 10 години. Един от поетите в тази декларация ангажименти включва установяването на многогодишни планове.

(4)  С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета(4) се определят правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в съответствие с международните задължения на Съюза. ОПОР следва да допринася за опазването на морската среда, за устойчивото управление на всички видове, експлоатирани с търговска цел, и по-специално за постигането на добро състояние на околната среда до 2020 г.

(5)  Част от целите на ОПОР са насочени към гарантиране на устойчивостта на риболова и аквакултурите от екологична, социална и икономическа гледна точка в дългосрочен план и към прилагане на подхода на предпазливост и на екосистемния подход при управлението на рибарството. ОПОР допринася също така за постигането на справедлив жизнен стандарт в сектора на рибарството, включително секторите на дребномащабния, непромишления или крайбрежния риболов. Постигането на тези цели допринася и за наличието на хранителни доставки и осигурява ползи, свързани с трудовата заетост.

(6)  За постигане на целите на ОПОР следва да бъдат приети редица мерки за опазване – например многогодишни планове, технически мерки, както и мерки за определяне и разпределяне на максимално допустимото риболовно усилие.

(7)  Съгласно членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища. Съгласно посочените разпоредби многогодишният план, установен с настоящия регламент (наричан по-нататък „планът“), следва да съдържа общи цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, насочени към предотвратяване и намаляване на нежелания улов.

(8)  Понятието „най-добри налични научни становища“ следва да се разбира като отнасящо се до публично достъпните научни становища, които са подкрепени от най-актуалните научни данни и методи и които са изготвени или проверени от независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище.

(9)  Комисията следва да разполага с най-добрите налични научни становища относно запасите, обхванати от плана. За тази цел по-специално е необходимо тя да се консултира с Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Комисията следва да разполага с публично достъпни научни становища, включително становища относно смесения риболов, които са съобразени с плана и в които се посочват диапазони на максималния устойчив улов (FMSY) и референтни равнища на опазване (BPA и BLIM).

(10)  С Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета(5) беше установена обща рамка за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море и беше въведено изискване да бъдат приети планове за управление за риболова с тралове, лодкови сейнери, брегови сейнери, ограждащи мрежи и драги в териториалните води на държавите членки.

(11)  Планове за управление в съответствие с Регламент (ЕО) № 1967/2006 вече са приети във Франция, Италия и Испания. Тези планове обаче не са съгласувани помежду си и в тях не са включени всички уреди, използвани при експлоатацията на запасите от дънни видове, нито разпределението на някои трансгранично преминаващи запаси и риболовни флотове. Наред с това беше установено, че плановете са неефективни за постигането на целите на ОПОР. Държавите членки и заинтересованите страни изразиха своята подкрепа за изготвянето и прилагането на многогодишен план за съответните запаси на равнището на Съюза.

(12)  В становище на НТИКР се посочва, че експлоатацията на много от запасите на дънни видове в западната част на Средиземно море значително надхвърля равнищата, необходими за постигането на МУУ.

(13)  Ето защо е целесъобразно да се установи многогодишен план за опазване и устойчива експлоатация на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море.

(14)  Планът следва да е съобразен със смесения характер на риболова и с динамиката между запасите, към които е насочен, а именно мерлуза (Merluccius merluccius), барбуня (Mullus barbatus), океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris), норвежки омар (Nephrops norvegicus), синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) и червена скарида (Aristaeomorpha foliacea). В него следва също така да бъдат отчетени видовете, засегнати от прилов при риболова на дънни видове, и запасите от дънни видове, за които липсват достатъчно данни. Планът следва да се прилага по отношение на риболова на дънни видове (по-специално с тралове, дънни хрилни мрежи, рибни капани и парагади), извършван във водите на Съюза или извършван от риболовни кораби на Съюза извън водите на Съюза в западната част на Средиземно море.

(15)  Когато смъртността, причинена от любителски риболов, оказва значително въздействие върху съответните запаси, Съветът следва да може да определи недискриминационни ограничения за рибарите любители. При определянето на тези ограничения Съветът следва да посочи прозрачни и обективни критерии. Когато е целесъобразно, държавите членки следва да вземат необходимите пропорционални мерки за целите на наблюдението и събирането на данни за извършването на надеждна оценка на действителните равнища на улова при любителски риболов. Освен това следва да бъде възможно да се приемат технически мерки за опазване по отношение на любителския риболов.

(16)  Географският обхват на плана следва да се основава на географското разпределение на запасите съгласно информацията в най-добрите налични научни становища. Възможно е в бъдеще да се наложат промени в географското разпределение, предвидено в многогодишния план, ако бъдат получени по-точни научни данни. Поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове за коригиране на предвиденото в плана географско разпределение на запасите, ако в научните становища се посочва, че са настъпили промени в географско разпределение на съответните запаси.

(17)  С плана следва да се подпомогне изпълнението на целите на ОПОР, и по-специално постигането и поддържането на МУУ за целевите запаси, изпълнението на задължението за разтоварване на запасите от дънни видове и на прилова на пелагични видове при риболов на дънни видове, за които се прилагат минимални референтни размери за опазване, и насърчаването на справедлив жизнен стандарт за хората, чийто поминък зависи от риболова, като се отчитат крайбрежният риболов и социално-икономическите условия. Наред с това в плана следва да се прилага екосистемният подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той следва да е съобразен със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро състояние на околната среда до 2020 г.в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), както и с целите на Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) и Директива 92/43/ЕИО на Съвета(8).

(18)  Необходимо е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които са съобразени с целта за постигане и поддържане на МУУ и са изразени като диапазони от стойностите, съответстващи на целта за постигане на МУУ ( FMSY). Тези основани на най-добрите налични научни становища диапазони са необходими, за да се постигне гъвкавост спрямо промените в научните становища, да се подпомогне изпълнението на задължението за разтоварване и да се отчете смесеният риболов. Въз основа на плана диапазоните са изчислени така, че да осигурят не повече от 5 % намаляване на добивите в дългосрочен план в сравнение с МУУ. От своя страна, е предвидена максимална стойност за горната граница на диапазона на FMSY , за да се гарантира, че вероятността от намаляване на числеността на запаса под критичното референтно равнище за биомасата на репродуктивния запас (BLIM) не надвишава 5 %.

(19)  С оглед на определянето на максимално допустимото риболовно усилие следва да бъдат предвидени диапазони на FMSY за „обичайна употреба“ и, при добро състояние на съответните запаси, възможност за определяне на максимално допустимото риболовно усилие над тези диапазони на FMSY за най-уязвимите запаси, ако в съответствие с научните становища това е необходимо за постигането на целите на настоящия регламент по отношение на смесения риболов, така че да се избегне увреждане на даден запас, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от взаимодействието между запаси от различни видове, или да се ограничат колебанията в максимално допустимото риболовно усилие между последователни години. Целевите равнища на смъртност от риболов, съответстващи на тези диапазони на FMSY, следва да се постигнат постепенно и с натрупване до 2020 г., доколкото е възможно, и най-късно до 1 януари 2025 г.

(20)  За запасите, за които са въведени измерими цели, свързани с МУУ, и за прилагането на предпазните мерки е необходимо да бъдат определени референтни равнища на опазване, изразени като предпазни референтни равнища (BPA) и критични референтни равнища (BLIM).

(21)  Следва бъдат предвидени подходящи предпазни мерки, за да се гарантира постигането на измеримите цели и да се приложат коригиращи мерки, когато това е необходимо, наред с другото, при намаляване на числеността на запасите под референтните равнища на опазване. Коригиращите мерки следва да включват спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, максимално допустимото риболовно усилие и други специални мерки за опазване.

(22)  С цел да се осигури прозрачност на условията за достъпа до риболов и да бъдат постигнати целевите стойности на смъртността от риболов, следва да се въведе режим на риболовното усилие на равнището на Съюза по отношение на траловете, тъй като те са основните уреди, използвани при експлоатацията на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море. За тази цел е подходящо да се обособят групи за целите на риболовното усилие, така че Съветът да определи максимално допустимото риболовно усилие, изразено като брой риболовни дни годишно. Когато е необходимо, в режима на риболовното усилие следва да бъдат включени и други риболовни уреди.

(23)  Предвид будещото тревога състояние на много запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море и с цел да се намалят сегашните високи равнища на смъртност от риболов, режимът на риболовното усилие следва да доведе до значително намаляване на усилието през първите пет години от прилагането на плана.

(24)  Държавите членки следва да предприемат специални мерки, чрез които се гарантира, че режимът на риболовното усилие е ефективен и изпълним, и които включват метод за разпределяне на квотите за риболовно усилие в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като за целта изготвят списък на корабите, издават разрешения за риболов и записват и предават съответните данни относно риболовното усилие.

(25)  С оглед да допринесат за ефективното постигане на целите на плана и в съответствие с принципите на добро управление, предвидени в член 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, на държавите членки следва да бъде позволено да насърчават системи за управление с участието на заинтересованите страни на местно равнище.

(26)  С цел да се опазят районите на размножаване и уязвимите местообитания, както и да се защити дребномащабният риболов, крайбрежната зона следва редовно да се запазва за по-селективни видове риболов. Поради това в плана следва да се установи ежегодна тримесечна забрана за траловете, извършващи дейност до 6 морски мили от брега, с изключение на зоните с дълбочина над 100-метровата изобата. Следва да бъде възможно да се определят други зони със забрана за риболов, ако това може да осигури намаление от най-малко 20% на улова на млади екземпляри мерлуза.

(27)  Следва да се вземат допълнителни мерки за опазване на запасите от дънни видове. По-специално, въз основа на научните становища е целесъобразно да се въведат допълнителни забрани в зоните със значителни струпвания на хвърляща хайвер риба, за да се защитят силно увредените пасажи от възрастни екземпляри мерлуза.

(28)  Подходът на предпазливост следва да се прилага по отношение на запасите, засегнати от прилов, и на запасите от дънни видове, за които липсват достатъчно данни. Когато в научните становища се изтъква необходимостта от коригиращи мерки, следва да бъдат приемани специални мерки за опазване в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(29)  В плана следва да бъдат включени допълнителни технически мерки за опазване, които се приемат чрез делегирани актове. Това е необходимо, за да бъдат постигнати целите на плана — по-специално във връзка с опазването на дънните запаси и подобряването на селективността.

(30)  С цел изпълнение на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана ▌следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, които да се конкретизират допълнително в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(31)  За да може ▌ планът да бъде своевременно адаптиран към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с допълнението на настоящия регламент с коригиращи и технически мерки за опазване, изпълнението на задължението за разтоварване и изменението на определени елементи на плана. От особена важност е по време на подготвителната работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, като те бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г за по-добро законотворчество(9). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като на експертите на тези две институции се предоставя редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(32)  В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се определи срок за представянето на съвместни предложения от страна на държавите членки.

(33)  За да се извърши оценка на напредъка по постигането на целта за МУУ, ▌планът следва да позволява редовно научно наблюдение на съответните запаси, а когато е възможно – и на запасите, засегнати от прилов.

(34)  В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Комисията следва да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на настоящия регламент. Оценката следва да се основава на предхождаща я периодична оценка на плана и на научните становища на НТИКР , която се извършва до… [пет години след влизането в сила на настоящия регламент], а впоследствие – на всеки три години. Тези срокове ще позволят да се изпълни изцяло задължението за разтоварване, да се приемат и приложат мерки за регионализация, както и да се осигури въздействие върху запасите и риболова. ▌

(35)  От съображения за правна сигурност е целесъобразно да се поясни, че може да се счита, че е допустимо подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета(10) във връзка с мерките за временно преустановяване, приети за постигане на целите на плана.

(36)  За да се постигне баланс между риболовния капацитет на флота и наличното максимално допустимо риболовно усилие, за окончателното преустановяване на риболовни дейности следва да се предвиди подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на небалансираните сегменти на флота, обхванати от настоящия регламент. Поради това Регламент (ЕС) № 508/2014 следва да бъде съответно изменен.

(37)  Вероятното икономическо и социално въздействие на плана беше подложено на надлежна оценка преди неговото изготвяне в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 .

(38)  Като се има предвид, че максимално допустимото риболовно усилие се определя за всяка календарна година, разпоредбите за режима на риболовното усилие следва да се прилагат от 1 януари 2020 г. Предвид съображенията за устойчивост от екологична, социална и икономическа гледна точка разпоредбите относно диапазоните на FMSY и предпазните мерки по отношение на запасите под BPA следва да се прилагат от 1 януари 2025 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план (наричан по-нататък „планът“) за опазване и устойчива експлоатация на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море.

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на следните запаси:

а)  синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) в подзони 1, 5, 6 и 7 на GFCM;

б)  океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris) в подзони 1, 5, 6 и 9-10-11 на GFCM;

в)  червена скарида (Aristaeomorpha foliacea) в подзони 9-10-11 на GFCM;

г)  мерлуза (Merluccius merluccius) в подзони 1-5-6-7 и 9-10-11 на GFCM;

д)  норвежки омар (Nephrops norvegicus) в подзони 5, 6, 9 и 11 на GFCM;

е)  барбуня (Mullus barbatus) в подзони 1, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 на GFCM.

3.  Настоящият регламент се прилага също така по отношение на запасите, засегнати от прилов, в западната част на Средиземно море при извършването на улов на запасите, изброени в параграф 2. Той се прилага и по отношение на всички други запаси от дънни видове, които са обект на улов в западната част на Средиземно море и за които липсват достатъчно данни.

4.  Настоящият регламент се прилага по отношение на търговския ▌ риболов на запасите от дънни видове, посочени в параграфи 2 и 3, когато този риболов се извършва във водите на Съюза или от риболовни кораби на Съюза извън неговите води в западната част на Средиземно море.

5.  В настоящия регламент се установяват и подробните правила във връзка с изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза в западната част на Средиземно море по отношение на всички запаси от видовете, за които се прилага задължението за разтоварване по член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и които са били уловени при риболов на дънни видове.

6.  В член 13 от настоящия регламент се предвиждат технически мерки, приложими в западната част на Средиземно море по отношение на всички запаси.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, съдържащи се в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета(11) и член 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „западната част на Средиземно море“ означава водите на следните географски подзони на GFCM, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета(12): 1 (на север от остров Алборан), 2 (остров Алборан), 5 (Балеарски острови), 6 (Северна Испания), 7 (Лионски залив), 8 (остров Корсика), 9 (Лигурско и Северно Тиренско море), 10 (Южно Тиренско море) и 11 (остров Сардиния);

2)   „съответните запаси“ означава запасите, изброени в член 1, параграф 2;

3)  „най-уязвим запас“ означава запасът, за който по време на определянето на максимално допустимото риболовно усилие смъртността от риболов за предходната година е най-отдалечена като стойност от стойността на FMSY, посочена в най-добрите налични научни становища.

4)   „диапазон на FMSY“ означава диапазон от стойности, предвиден в най-добрите налични научни становища, и по-специално в становищата на НТИКР или на подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, при който всички равнища на смъртност от риболов в рамките на диапазона водят до максимален устойчив улов (МУУ) в дългосрочен план при определен модел на риболова и при съществуващите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство на съответните запаси. Той е изчислен по такъв начин, че да осигурява не повече от 5% намаляване на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ. Диапазонът е ограничен така, че вероятността от спадане на числеността на запаса под критичното референтно равнище (BLIM) да не надвишава 5%;

5)   „стойност на FMSY“ означава стойността на прогнозната смъртност от риболов, която при определен модел на риболова и текущите екологични средни условия осигурява максимален улов в дългосрочен план;

6)   „MSY FLOWER“ означава най-ниската стойност в диапазона на FMSY;

7)   „MSY FUPPER“ означава най-високата стойност в диапазона на FMSY;

8)   „долен диапазон на FMSY“ означава диапазон, който съдържа стойности от MSY FLOWER, не по-високи от стойността на FMSY;

(9)   „горен диапазон на FMSY“ означава диапазон, който съдържа стойности от FMSY, не по-високи от стойността на MSY FUPPER;

10)   „BLIM“ означава критичното референтно равнище, изразено като биомаса на репродуктивния запас и предвидено в най-добрите налични научни становища, по-специално в становищата на НТИКР или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, под което е възможен спад във възпроизводителната способност;

11)   „BPA“ означава предпазното референтно равнище, изразено като биомаса на репродуктивния запас и предвидено в най-добрите налични научни становища, по-специално в становищата на НТИКР или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, което гарантира по-малко от 5% вероятност биомасата на репродуктивния запас да е под BLIM;

12)   „група за целите на риболовното усилие“ означава управленска единица на флота на държава членка, за която е определено максимално допустимо риболовно усилие;

13)  „група запаси“ означава група от запаси, които заедно са предмет на улов съгласно приложение І;

14)   „риболовен ден“ означава всеки непрекъснат период от 24 часа или част от такъв период, по време на който даден кораб е в западната част на Средиземно море и не се намира в пристанище.

Член 3

Цели

1.  Планът се основава на режим на риболовното усилие и има за цел да допринесе за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.

2.  Планът допринася за премахване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, както и за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за видовете, за които съгласно правото на Съюза са въведени минимални референтни размери за опазване и за които се прилага настоящият регламент.

3.  Планът прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той е съобразен със законодателството на Съюза в областта на околната среда, по-специално с целта за постигане на добро състояние на околната среда до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО ▌.

4.  По-специално планът има за цел:

а)  да гарантира, че са изпълнени условията по дескриптор 3 от приложение I към Директива 2008/56/ЕО; ▌

б)  да допринася за изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО, съобразно ролята на рибарството в тяхното изпълнение; и

в)  да допринася за постигането на целите, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2009/147/ЕО и членове 6 и 12 от Директива 92/43/ЕИО, по-специално за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху уязвимите местообитания и защитените видове.

5.  Мерките, предвидени в плана, се предприемат въз основа на най-добрите налични научни становища. ▌

ГЛАВА II

ИЗМЕРИМИ ЦЕЛИ, РЕФЕРЕНТНИ РАВНИЩА НА ОПАЗВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Член 4

Измерими цели

1.  Целевите равнища на смъртност от риболов в съответствие с диапазоните на FMSY, определени в член 2, се постигат за съответните запаси ▌ постепенно и с натрупване до 2020 г., доколкото е възможно, и най-късно до 1 януари 2025 г., след което тези равнища се поддържат в диапазоните на FMSY.

2.  За определяне на диапазоните на FMSY, въз основа на плана, се отправя искане, по-специално до НТИКР или до подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище.

3.  В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, когато Съветът определя максимално допустимото риболовно усилие, той определя това риболовно усилие за всяка група за целите на риболовното усилие в рамките на наличния към конкретния момент диапазон на FMSY за най-уязвимия запас.

4.  Независимо от параграфи 1 и 3, максимално допустимото риболовно усилие може да бъде определено на равнища, които са по-ниски от диапазоните на FMSY.

5.  Независимо от параграфи 1 и 3, максимално допустимото риболовно усилие може да бъде определено над наличния към конкретния момент диапазон на FMSY за най-уязвимия запас, при условие че всички съответни запаси са над BPA:

а)  ако предвид най-добрите налични научни становища или данни това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели при смесения риболов;

б)  ако предвид най-добрите налични научни становища или данни това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от взаимодействието между запаси от различни видове; или

в)  за да се ограничат разликите в максимално допустимото риболовно усилие между последователни години до не повече от 20%.

6.  Когато поради липса на подходяща научна информация не могат да бъдат определени диапазоните на FMSY за запас, посочен в член 1, параграф 2, този запас се управлява в съответствие с член 12, докато бъдат получени диапазони на FMSY съгласно параграф 2 от настоящия член.

Член 5

Референтни равнища на опазване

За целите на член 6се отправя искане, по-специално до НТИКР или до подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, за определянето на следните референтни равнища на опазване въз основа на плана:

а)  предпазни референтни равнища, изразени като биомаса на репродуктивния запас (BPA); и

б)  критични референтни равнища, изразени като биомаса на репродуктивния запас (BLIM).

Член 6

Предпазни мерки

1.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас при някой от съответните запаси е под BPA, се предприемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответните запаси на равнища над тези, позволяващи постигането на МУУ. По-специално, независимо от член 4, параграф 3, максимално допустимото риболовно усилие се определя на равнища, съответстващи на смъртността от риболов, намалена в рамките на диапазона на FMSY за най-уязвимия запас, като се вземе предвид намаляването на биомасата.

2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от съответните запаси е под BLIM, се вземат коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответните запаси на равнища над тези, позволяващи постигането на МУУ. По-специално, независимо от член 4, параграф 3, ▌ тези коригиращи мерки могат да включват спирането на целевия риболов за съответните запаси и подходящо намаляване на максимално допустимото риболовно усилие.

3.  Коригиращите мерки, посочени в настоящия член, могат да включват:

а)  мерки в съответствие с членове 7, 8 и 11—14 от настоящия регламент; и

б)  спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

4.  Мерките, посочени в настоящия член, се подбират съобразно характера, сериозността, продължителността и честотата на положението, при което биомасата на репродуктивния запас е под равнищата, посочени в член 5.

ГЛАВА III

РИБОЛОВНО УСИЛИЕ

Член 7

Режим на риболовното усилие

1.  По отношение на всички кораби, които извършват риболов с тралове в зоните и на групите запаси, определени в приложение I, и чиято дължина попада в категориите, посочени в същото приложение, се прилага режим на риболовното усилие.

2.  Съветът определя ежегодно за всяка държава членка максимално допустимото риболовно усилие за всяка група за целите на риболовното усилие въз основа на научните становища и съгласно член 4.

3.  Чрез дерогация от член 3, параграф 1 и независимо от параграф 2 от настоящия член, ▌през първите пет години от прилагането на плана: ▌

а)  през първата година от прилагането на плана, освен за географските подзони, в които усилието е било намалено с над 20% през изходния период, максимално допустимото риболовно усилие се намалява с 10% спрямо изходното равнище;

б)  от втората до петата година от прилагането на плана максимално допустимото риболовно усилие се намалява с максимум 30% през този период. Намалението на риболовното усилие може да бъде допълнено с всякакви подходящи технически или други мерки за опазване, приети в съответствие с правото на Съюза, с цел постигане на FMSY до 1 януари 2025 г.

4.  Изходното равнище, посочено в параграф 3, ▌се изчислява от всяка държава членка за всяка група за целите на риболовното усилие или географска подзона, изразено като средно риболовно усилие в брой риболовни дни между 1 януари 2015 г. и 31 декември 2017 г., като се вземат предвид само корабите, които са извършвали дейност през този период ▌.

5.  Когато най-добрите налични научни становища сочат наличие на значителен улов на даден запас с риболовни уреди, различни от тралове, максимално допустимото риболовно усилие за съответните уреди може да бъде определено въз основа на тези научни становища.

Член 8

Любителски риболов

1.  Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва значително въздействие върху смъртността от риболов на запас, посочен в член 1, параграф 2, Съветът може да определи недискриминационни ограничения за рибарите любители.

2.  При определянето на ограниченията, посочени в параграф 1, Съветът се основава на ясни и обективни критерии, включително от екологично, социално и икономическо естество. Тези критерии могат да включват, по-специално, въздействието на любителския риболов върху околната среда, общественото значение на тази дейност и нейния принос за икономиката в крайбрежните райони.

3.  Когато е целесъобразно, държавите членки вземат необходимите пропорционални мерки за целите на контрола и събирането на данни за извършването на надеждна оценка на действителните равнища на улова от любителски риболов.

Член 9

Задължения на държавите членки

1.  Държавите членки управляват максимално допустимото риболовно усилие в съответствие с условията, предвидени в членове 26 – 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.  Всяка държава членка определя метод за разпределяне на максимално допустимото риболовно усилие между отделни кораби или групи кораби, плаващи под нейно знаме, в съответствие с критериите, предвидени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. ▌

3.  Всяка държава членка може да променя разпределеното ѝ риболовно усилие, като прехвърля риболовни дни между групите за целите на риболовното усилие за една и съща географска зона, при условие че прилага преобразуващ коефициент, обоснован от най-добрите налични научни становища. Разменените риболовни дни и преобразуващият коефициент се съобщават на Комисията и на другите държави членки незабавно в срок от най-много 10 работни дни.

4.  В случай че дадена държава членка разреши на корабите, плаващи под нейно знаме, да извършват риболов с тралове, тя гарантира, че този риболов е ограничен до не повече от 15 часа за всеки риболовен ден при пет риболовни дни седмично или до равностойна на тази продължителност.

Държавите членки могат да предоставят дерогация от не повече от 18 часа за всеки риболовен ден, за да се вземе предвид времето за транзит между пристанището и риболовната зона. Тази дерогация незабавно се съобщава на Комисията и на другите заинтересовани държави членки.

5.  Независимо от параграф 3, когато кораб извършва риболов на две различни групи запаси в рамките на един риболовен ден, от максимално допустимото риболовно усилие, определено за този кораб за всяка група, се приспада половин риболовен ден.

6.  Всяка държава членка издава в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 разрешения за риболов за зоните, посочени в приложение I, за корабите, плаващи под нейно знаме и извършващи улов от съответните запаси

7.  Държавите членки гарантират, че общият капацитет, изразен в GT и kW, който съответства на издадените в съответствие с параграф 6 разрешения за риболов, не се увеличава през срока на прилагането на плана.

8.  Всяка държава членка съставя и поддържа списък на корабите с разрешения за риболов, които са издадени в съответствие с параграф 6, и го съобщава на Комисията и на останалите държави членки. Държавите членки изпращат своите първи списъци в срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а след това – не по-късно от 30 ноември всяка година.

9.  Държавите членки наблюдават прилагането на своя режим на риболовното усилие и гарантират, че максимално допустимото риболовно усилие, посочено в член 7, не превишава определените граници.

10.  В съответствие с принципите на добро управление, установени в член 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, държавите членки могат да насърчават използването на системи за управление с участието на заинтересованите страни на местно равнище с оглед постигането на целите на плана.

Член 10

Съобщаване на относими данни

1.  Държавите членки записват и предават на Комисията данните за риболовното усилие в съответствие с член 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и членове 146в, 146г и 146д от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията(13).

2.  Данните за риболовното усилие се обобщават всеки месец и съдържат информацията, посочена в приложение II. Форматът на обобщените данни трябва да е XML Schema Definition, базиран на UN/CEFACT P1000-12.

3.  Държавите членки предават на Комисията посочените в параграф 1 данни за риболовното усилие не по-късно от 15-о число на всеки месец.

ГЛАВА IV

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ

Член 11

Зони със забрана за риболов

1.  В допълнение към предвиденото в член 13 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 използването на тралове в западната част на Средиземно море се забранява за три месеца всяка година, а когато е подходящо – за три последователни месеца, до шест морски мили от брега, с изключение на зоните с дълбочина над 100-метровата изобата, въз основа на най-добрите налични научни становища. Тримесечната ежегодна забрана за риболов се определя от всяка държава членка и се прилага през най-подходящия период, определен въз основа на най-добрите налични научни становища. Този период незабавно се съобщава на Комисията и на другите заинтересовани държави членки.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 и при условие че това е оправдано от особени географски ограничения, като например ограничения размер на континенталния шелф или отдалечеността на риболовните полета, държавите членки могат да определят въз основа на най-добрите налични научни становища други зони със забрана за риболов, при условие че във всяка географска подзона се постига намаление от най-малко 20% на улова на млади екземпляри мерлуза. Тази дерогация незабавно се съобщава на Комисията и на другите заинтересовани държави членки.

3.  До … [две години след влизането в сила на настоящия регламент] и въз основа на най-добрите налични научни становища съответните държави членки определят други зони със забрана за риболов, ако има данни за висока концентрация на млади екземпляри под минималния референтен размер на опазване и на хвърляща хайвер риба от запасите от дълбоководни видове, особено ако те спадат към съответните запаси.

4.  Другите зони със забрана за риболов, определени съгласно параграф 3, се оценяват по-специално от НТИКР или от подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище. Ако оценката покаже, че зоните със забрана за риболов не са в съответствие с техните цели, държавите членки преразглеждат зоните, като отчитат тези препоръки.

5.  Когато посочените в параграф 3 от настоящия член зони със забрана за риболов засягат риболовни кораби на няколко държави членки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и член 18 от настоящия регламент, както и въз основа на най-добрите налични научни становища, като в тези актове определи съответните зони със забрана за риболов.

Член 12

Управление на запасите, засегнати от прилов, и на запасите от дънни видове, за които липсват достатъчно данни

1.  Запасите, посочени в член 1, параграф 3 от настоящия регламент, се управляват въз основа на подхода на предпазливост при управлението на рибарството по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.  Мерките за управление на запасите, посочени в член 1, параграф 3 — и по-специално техническите мерки за опазване, като например изброените в член 13— се установяват, като се вземат предвид най-добрите налични научни становища.

Член 13

Конкретни мерки за опазване

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълнение на настоящия регламент чрез установяването на следните технически мерки за опазване:

а)   спецификации на характеристиките на риболовните уреди и правила за тяхното използване, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

б)  спецификации на промените или на допълнителните устройства на риболовните уреди, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

в)  ограничения или забрана на употребата на определени риболовни уреди и на риболовни дейности в определени зони или периоди, за да се защити хвърлящата хайвер риба, рибата, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелевите видове или за да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

г)  определянето на минимални референтни размери за опазване на всеки от запасите, за които се прилага настоящият регламент, с цел да се осигури защитата на младите екземпляри морски организми; и

д)  мерки във връзка с любителския риболов.

2.  Мерките, посочени в параграф 1, допринасят за постигането на целите, посочени в член 3.

ГЛАВА V

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

Член 14

Разпоредби относно задължението за разтоварване

За всички запаси от видове в западната част на Средиземно море, за които се прилага задължението за разтоварване по член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и за прилова на пелагични видове в рамките на риболовните дейности, експлоатиращи запасите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, за които се прилага задължението за разтоварване, на Комисията се предоставя правомощието, след като проведе консултации с държавите членки, да приеме делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълнение на настоящия регламент с това задължение, съгласно предвиденото в член 15, параграф 5, букви а) – д) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА VI

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Член 15

Регионално сътрудничество

1.  По отношение на мерките, посочени в членове 11—14 от настоящия регламент, се прилага член 18, параграфи 1–6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.  За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013:

а)  за първи път – не по-късно от 12 месеца след … [влизането в сила на настоящия регламент], а след това – не по-късно от 12 месеца след всяко представяне на оценка на плана в съответствие с член 17, параграф 2 от настоящия регламент;

б)  до 1 юли от годината, предхождаща годината, през която трябва да се предприемат мерките; и/или

в)  когато преценят за необходимо, по-специално в случай на рязка промяна в състоянието на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент.

3.  Правомощията, предоставени съгласно членове 11—14 от настоящия регламент, не засягат правомощията, предоставени на Комисията съгласно други разпоредби от правото на Съюза, включително съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА VII

ИЗМЕНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Член 16

Изменения на плана

1.  Когато научните становища свидетелстват за промяна в географското разпределение на съответните запаси, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 за изменение на настоящия регламент чрез адаптиране на зоните, определени в член 1, параграф 2 и в приложение I, така че да бъде отразена посочената промяна.

2.  Когато въз основа на научни становища Комисията прецени, че е необходимо изменение на списъка на съответните запаси, тя може да представи предложение за изменение на този списък.

Член 17

Наблюдение и оценка на плана

1.  За целите на годишния доклад, предвиден в член 50 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, количествените показатели трябва да обхващат годишните прогнозни равнища на сегашните високи равнища на смъртността от риболов над FMSY (F/FMSY), биомасата на репродуктивния запас (SSB) и социално-икономическите показатели за съответните запаси и – когато е възможно – за запасите, засегнати от прилов . Те могат да бъдат допълвани с други показатели въз основа на научните становища.

2.  До … [пет години от влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки три години след това Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите и въздействието на плана върху съответните запаси и върху видовете риболов, насочени към тези запаси, по-специално по отношение на постигането на целите, посочени в член 3.

ГЛАВА VІІI

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 11—14 и 16, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази предварително срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 11—14 и 16, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с членове 11—14 и 16, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА ІХ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Член 19

Подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Мерките за временно преустановяване, приети с оглед постигането на целите на плана, се считат за временно преустановяване на риболовните дейности за целите на член 33, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 508/2014.

Член 20

Изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на определени правила, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство

Член 34 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се изменя, както следва:

1)  Параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Подпомагането по настоящия член може да се предостави до 31 декември 2017 г., освен в случаите, когато са приети мерки за окончателно преустановяване с оглед постигането на целите на многогодишния план за опазване и устойчива експлоатация на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море, установен с Регламент (ЕС) …/…(14) на Европейския парламент и на Съвета*.

___________________________

* Регламент (ЕС) 2019... на Европейския парламент и на Съвета от ... за установяване на многогодишен план за риболова на запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море и за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 (OВ L ..., стр. ...).

"

2)  Вмъква се следният параграф:"

„4а. Разходите, свързани с мерките за окончателно преустановяване, приети с оглед на постигането на целите на Регламент (ЕС) …/…(15), са допустими за подпомагане от ЕФМДР, считано от влизането в сила на посочения регламент.“.

"

ГЛАВА Х

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4 и член 6, параграф 1 се прилагат от 1 януари 2025 г. предвид съображенията за устойчивост от екологична, социална и икономическа гледна точка.

Член 7 се прилага от 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Режим на риболовното усилие

(съгласно член 7)

Групите за целите на риболовно усилие се определят, както следва:

А)  Тралове за улов на барбуня, мерлуза, океанска розова скарида и норвежки омар в континенталния шелф и горната част на континенталния склон

Вид уред

Географски район

Групи запаси

Обща дължина на корабите

Код на групата за целите на риболовно усилие

Тралове

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

подзони 1-2-5-6-7 на GFCM

барбуня в географски подзони 1, 5, 6 и 7; мерлуза в географски подзони 1-5-6-7; океанска розова скарида в географски подзони 1, 5 и 6; норвежки омар в географски подзони 5 и 6.

< 12 m

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m и < 18 m

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m и < 24 m

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

подзони 8-9-10-11 на GFCM

барбуня в географски подзони 9, ▌10 и 11; мерлуза в географски подзони 9-10-11; океанска розова скарида в географски подзони 9-10-11; и норвежки омар в географски подзони 9 и 10.

< 12 m

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m и < 18 m

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m и < 24 m

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

Б)  Тралове за улов на синьо-червена скарида и червена скарида в дълбоки води

Вид уред

Географски район

Групи запаси

Обща дължина на корабите

Код на групата за целите на риболовно усилие

Тралове

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

подзони 1-2-5-6-7 на GFCM

синьо-червена скарида в

географски подзони 1, 5, 6 и 7.

< 12 m

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m и < 18 m

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m и < 24 m

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

подзони 8-9-10-11 на GFCM

червена скарида в

географски подзони 9, 10 и 11.

< 12 m

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m и < 18 m

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m и < 24 m

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък с информация относно данните за риболовното усилие

(съгласно член 10)

Информация

Определение и коментари

(1)  Държава членка

Трибуквен ISO код на докладващата държава членка на знамето

(2)  Група за целите на риболовното усилие

Код на групата за целите на риболовно усилие, определен в приложение I

(3)  Период на риболовно усилие

Начална и крайна дата на месеца, за който се отнася информацията

(4)  Деклариране на риболовното усилие

Общ брой риболовни дни

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета

Европейският парламент и Съветът възнамеряват да отменят правомощията за приемане на технически мерки посредством делегирани актове съгласно член 13 от настоящия регламент, когато приемат нов регламент за техническите мерки, който включва правомощие за същите мерки.

(1)OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 103.
(2)Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(3)Министерска декларация от Малта MedFish4Ever. Конференция на министерско равнище за устойчивост на риболова в Средиземноморието (Малта, 30 март 2017 г.).
(4)Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(5)Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).
(6)Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
(7)Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
(8)Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
(9)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(10)Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).
(11)Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(12) Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (OВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).
(13)Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (OВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1).
(14)+ ОВ: Моля, попълнете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 32/19 (2018/0050(COD), и въведете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочения регламент в бележката под линия.
(15)+ ОВ: Моля, попълнете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 32/19 (2018/0050(COD).

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация