Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0050(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0005/2019

Indgivne tekster :

A8-0005/2019

Forhandlinger :

PV 03/04/2019 - 15
CRE 03/04/2019 - 15

Afstemninger :

PV 17/01/2019 - 10.7
CRE 17/01/2019 - 10.7
PV 04/04/2019 - 6.12
CRE 04/04/2019 - 6.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0344

Vedtagne tekster
PDF 244kWORD 87k
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles Foreløbig udgave
En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav ***I
P8_TA-PROV(2019)0344A8-0005/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0115),

–  der henviser til Artikel 294, stk. 2, og Artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0104/2018),

–  der henviser til Artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 14. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens Artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0005/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med den endelige lovgivningsmæssige retsakt;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 367 af 10.10.2018, s. 103.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav, og om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014
P8_TC1-COD(2018)0050

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982, som Unionen er kontraherende part i, indeholder bevarelsesforpligtelser, herunder forpligtelsen til at bevare populationer af befiskede arter på eller genoprette dem til det niveau, som kan give det maksimale bæredygtige udbytte ("MSY").

(2)  På FN-topmødet om bæredygtig udvikling, som blev afholdt i New York i 2015, forpligtede Unionen og medlemsstaterne sig til senest i 2020 at nå målet om en effektiv regulering af fiskeriet og standse overfiskeri, ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og anvendelsen af ødelæggende fiskemetoder samt til at gennemføre videnskabeligt baserede forvaltningsplaner med henblik på at genoprette fiskebestandene så hurtigt som praktisk muligt og mindst til det niveau, som kan give MSY på grundlag af bestandenes biologiske karakteristika.

(3)  I Maltas MedFish4Ever-ministererklæring af 30. marts 2017(3) opstilles en ny ramme for forvaltning af fiskeriet i Middelhavet og et arbejdsprogram med fem konkrete foranstaltninger for de kommende 10 år. Der er bl.a. afgivet tilsagn om at opstille flerårige planer.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013(4) fastsætter reglerne for den fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser. Den fælles fiskeripolitik skal bidrage til at beskytte havmiljøet, til en bæredygtig forvaltning af alle kommercielt udnyttede arter og navnlig til at opnå en god miljøtilstand senest i 2020.

(5)  Den fælles fiskeripolitik har bl.a. til formål at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteterne er miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige på lang sigt, at der anvendes en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og at der gennemføres en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang. Den fælles fiskeripolitik bidrager også til en rimelig levestandard for fiskerisektoren, herunder sektoren for småfiskeri, ikkeindustrielt fiskeri eller kystfiskeri. Opfyldelsen af disse målsætninger bidrager også til fødevareforsyningssikkerheden og skaber beskæftigelsesmæssige fordele.

(6)  For at opfylde den fælles fiskeripolitiks målsætninger bør der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger som f.eks. flerårige planer, tekniske foranstaltninger og fastsættelse og tildeling af den maksimale tilladte fiskeriindsats.

(7)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning. I overensstemmelse med disse bestemmelser bør den flerårige plan, der er fastsat ved denne forordning, ("planen") indeholde målsætninger, kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter, beskyttelsesforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, der har til formål at undgå og reducere uønskede fangster.

(8)  Ved "den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning" bør forstås offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, der understøttes af de nyeste videnskabelige data og metoder og enten er udstedt eller revideret af et uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt på EU-plan eller internationalt plan.

(9)  Kommissionen bør indhente den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning om de bestande, der er omfattet af planen. Med henblik herpå bør den navnlig høre Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri ("STECF"). Kommissionen bør navnlig indhente offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, herunder om blandet fiskeri, hvor der tages hensyn til planen og angives intervaller af FMSY og bevarelsesreferencepunkter (BPA og BLIM).

(10)  Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006(5) fastlægger en forvaltningsmæssig ramme for bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, og medlemsstaterne pålægges at vedtage forvaltningsplaner for fiskerier, der drives med trawl, vod fra fartøj, strandvod, omslutningsnet eller skrabere i deres territorialfarvande.

(11)  Frankrig, Italien og Spanien har vedtaget forvaltningsplaner i henhold til forordning (EF) nr. 1967/2006. Der er imidlertid ingen sammenhæng mellem disse planer, og de tager ikke højde for alle de redskaber, der anvendes i fiskeriet efter demersale bestande, og den geografiske udbredelse af visse bestande og fiskerflåder. Disse planer har desuden vist sig ineffektive med hensyn til at nå de målsætninger, der er fastsat for den fælles fiskeripolitik. Medlemsstaterne og interessenterne har givet udtryk for deres støtte til udviklingen og gennemførelsen af en flerårig EU-plan for de relevante bestande.

(12)  STECF har påvist, at udnyttelsen af mange demersale bestande i det vestlige Middelhav ligger langt over de niveauer, der kræves for at opnå MSY.

(13)  Det er derfor hensigtsmæssigt at opstille en flerårig plan for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af demersale bestande i det vestlige Middelhav.

(14)  Denne plan bør tage højde for det blandede fiskeri og dynamikken mellem bestandene, dvs. kulmule (Merluccius merluccius), rød mulle (Mullus barbatus), dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris), jomfruhummer (Nephrops norvegicus), blårød reje (Aristeus antennatus) og rød kæmpereje (Aristaeomorpha foliacea). Den bør også tage højde for bifangstarter, der fanges under demersalt fiskeri, og demersale bestande, for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige data. Den bør finde anvendelse på demersalt fiskeri (navnlig trawl, bundsatte garn, fælder og langliner), der udøves i EU-farvande eller af EU-fiskerfartøjer uden for EU-farvande i det vestlige Middelhav.

(15)  Hvis dødeligheden forårsaget af rekreativt fiskeri har en betydelig indvirkning på de relevante bestande, bør Rådet kunne fastsætte ikkediskriminerende begrænsninger for fiskere i det rekreative fiskeri. Rådet bør basere sig på gennemsigtige og objektive kriterier ved fastsættelsen af sådanne begrænsninger. Medlemsstaterne bør, hvor det er relevant, træffe nødvendige og forholdsmæssige foranstaltninger til overvågning og indsamling af data for at kunne foretage et pålideligt skøn over de faktiske niveauer af fangster fra rekreativt fiskeri. Desuden bør det være muligt at vedtage tekniske bevarelsesforanstaltninger vedrørende rekreativt fiskeri.

(16)  Planens geografiske anvendelsesområde bør baseres på bestandenes geografiske udbredelse som angivet i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Fremtidige ændringer af bestandenes geografiske udbredelse som fastlagt i planen kan være nødvendige på baggrund af bedre videnskabelig information. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om tilpasning af bestandenes geografiske udbredelse som fastlagt i planen, hvis den videnskabelige rådgivning indikerer en ændring af den geografiske udbredelse af de relevante bestande.

(17)  Formålet med planen bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger, navnlig målet om at nå og opretholde MSY for de målbestandene, gennemføre landingsforpligtelsen for demersale bestande og pelagiske bifangster, der fanges under demersalt fiskeri, som der er fastsat bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for, bidrage til at give dem, der er afhængige af fiskeriet, en rimelig levestandard under hensyntagen til det kystnære fiskeri og de socioøkonomiske aspekter. Planen bør også gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning, således at fiskeriets negative indvirkning på det marine økosystem reduceres mest muligt. Den bør være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målsætningen om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF(6), og målsætningerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF(7) og Rådets direktiv 92/43/EØF(8).

(18)  Der bør fastsættes et mål for fiskeridødelighed (F), som er i overensstemmelse med målsætningen om at opnå og opretholde MSY, i form af værdiintervaller, som gør det muligt at opnå MSY (FMSY). Disse intervaller, der er baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, er nødvendige for at opnå den fleksibilitet, der skal til for at kunne tage hensyn til udviklingen i den videnskabelige rådgivning, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tage højde for det blandede fiskeri. I denne plan er de udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med MSY. FMSY-intervallets øvre grænse er desuden fastsat således, at sandsynligheden for, at en bestand reduceres til under grænsereferencepunktet for biomasse (BLIM), højst er 5 %.

(19)  Med henblik på fastsættelse af den maksimale tilladte fiskeriindsats bør der være FMSY-intervaller ved "normal brug" og, forudsat at de relevante bestande er i god tilstand, mulighed for at fastsætte den maksimale tilladte fiskeriindsats over FMSY-intervallerne for den mest sårbare bestand, hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning er nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der i denne forordning er fastsat for blandet fiskeri, for at undgå at skade en bestand som følge af samspillet inden for en bestand eller mellem bestande eller for at begrænse udsving fra år til år i den maksimale tilladte fiskeriindsats. Et mål for fiskeridødeligheden i overensstemmelse med disse FMSY-intervaller bør nås på et gradvist stigende grundlag senest i 2020, hvis det er muligt, og senest den 1. januar 2025.

(20)  For de bestande, hvor mål for MSY er til rådighed, er det med henblik på anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger nødvendigt at fastsætte bevarelsesreferencepunkter udtrykt som forsigtighedsreferencepunkter (BPA) og grænsereferencepunkter (BLIM).

(21)  Der bør indføres passende beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at målene nås, og at der om nødvendigt træffes afhjælpende foranstaltninger, bl.a. når bestandene falder til under bevarelsesreferencepunkterne. Afhjælpende foranstaltninger bør omfatte hasteforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013, maksimal tilladt fiskeriindsats og andre specifikke bevarelsesforanstaltninger.

(22)  Med henblik på at sikre en gennemsigtig adgang til fiskeriet og opfyldelsen af målet for fiskeridødelighed bør der indføres en EU-fiskeriindsatsordning for trawl, som er det vigtigste redskab, der anvendes til fiskeri efter demersale bestande i det vestlige Middelhav. Det er med henblik herpå hensigtsmæssigt at fastlægge fiskeriindsatsgrupper, således at Rådet kan fastlægge den maksimale tilladte fiskeriindsats udtrykt som antal fiskedage pr. år. Fiskeriindsatsordningen bør om nødvendigt integrere andre fiskeredskaber.

(23)  I betragtning af den bekymrende situation for mange demersale bestande i det vestlige Middelhav og for at sænke den nuværende høje fiskeridødelighed bør fiskeriindsatsordningen medføre en betydelig reduktion af fiskeriindsatsen i de første fem år af gennemførelsen af planen.

(24)  Medlemsstaterne bør træffe specifikke foranstaltninger for at sikre, at fiskeriindsatsordningen er effektiv og fungerer, ved at fastsætte en metode for tildeling af fiskeriindsatskvoter i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013, udarbejde en fartøjsliste, udstede fiskeritilladelser og registrere og indsende relevante data om fiskeriindsatsen.

(25)  For at bidrage til en effektiv opfyldelse af målsætningerne i planen og i overensstemmelse med principperne for god forvaltningspraksis i artikel 3 i forordning (EU) nr. 1380/2013 bør medlemsstaterne have mulighed for at fremme deltagelsesbaserede forvaltningssystemer på lokalt plan.

(26)  For at beskytte opvækstområder og følsomme habitater og småfiskeriet bør kystzonen regelmæssigt forbeholdes mere selektivt fiskeri. Planen bør derfor indføre et forbud mod anvendelse af trawl tre måneder om året inden for seks sømil fra kysten, bortset fra områder, der er dybere end 100 meters dybdekurven. Det bør være muligt at indføre andre områdelukninger, hvor dette kan sikre en reduktion på mindst 20 % af fangsterne af kulmuleungfisk.

(27)  Der bør træffes yderligere bevarelsesforanstaltninger for demersale bestande. På grundlag af videnskabelig rådgivning er det navnlig hensigtsmæssigt at indføre yderligere lukninger i områder med mange gydestimer for at beskytte et alvorligt skadet voksenstadie af kulmule.

(28)  Forsigtighedstilgangen bør ligeledes anvendes for bifangstarter og for demersale bestande, for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige data. Der bør vedtages specifikke bevarelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013, når videnskabelig rådgivning indikerer, at afhjælpende foranstaltninger er nødvendige.

(29)  Planen bør indeholde bestemmelser om, at der kan vedtages yderligere tekniske bevarelsesforanstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter. Dette er nødvendigt for at opfylde planens målsætninger, navnlig for bevarelse af demersale bestande og forbedring af selektiviteten.

(30)  For at opfylde den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen ▌ indeholde yderligere forvaltningsforanstaltninger, der skal specificeres nærmere i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

(31)  For at muliggøre en rettidig tilpasning af planen ▌ til den tekniske og videnskabelige udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår supplering af denne forordning med bestemmelser om afhjælpende og tekniske bevarelsesforanstaltninger, gennemførelse af landingsforpligtelsen og ændring af visse elementer i planen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016(9). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(32)  Fristen for forelæggelse af fælles henstillinger fra medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse bør fastsættes, som krævet i forordning (EU) nr. 1380/2013.

(33)  For at evaluere fremskridt hen imod MSY bør planen ▌ give mulighed for regelmæssig videnskabelig overvågning af de relevante bestande og, hvor det er muligt, af bifangstarter.

(34)  I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 bør Kommissionen med regelmæssige mellemrum evaluere nærværende forordnings anvendelse for at undersøge, om den er dækkende og virkningsfuld. Denne evaluering bør følge efter og tage udgangspunkt i en regelmæssig evaluering af planen baseret på videnskabelig rådgivning fra STECF senest den … [fem år efter datoen for nærværende forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år. Denne periode vil give mulighed for, at landingsforpligtelsen kan gennemføres fuldt ud, og at der kan vedtages og gennemføres foranstaltninger på regionalt plan med indvirkning på bestandene og fiskeriet. ▌

(35)  Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at foranstaltninger til midlertidigt ophør, der er vedtaget for at nå målsætningerne i planen, kan anses for støtteberettigede i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014(10).

(36)  For at opnå en balance mellem flådens fiskerikapacitet og den maksimale tilladte fiskeriindsats, der er til rådighed, bør Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds støtte til endeligt ophør med fiskeriaktiviteter være tilgængelig for de flådesegmenter med ubalance, der er omfattet af denne forordning. Forordning (EU) nr. 508/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(37)  I overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er der foretaget en behørig evaluering af de mulige økonomiske og sociale konsekvenser af planen, før den blev udarbejdet.

(38)  Under hensyntagen til, at den maksimale tilladte fiskeriindsats fastsættes for hvert kalenderår, bør bestemmelserne om fiskeriindsatsordningen finde anvendelse fra den 1. januar 2020. Under hensyntagen til den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed bør bestemmelserne om FMSY-intervallerne og om beskyttelsesforanstaltninger for bestande under BPA finde anvendelse fra den 1. januar 2025 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning opstilles en flerårig plan ("planen") for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af demersale bestande i det vestlige Middelhav.

2.  Denne forordning finder anvendelse på følgende bestande:

a)  blårød reje (Aristeus antennatus) i GFCM-underområde 1, 5, 6 og 7

b)  dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris) i GFCM-underområde 1, 5, 6 og 9- 10-11

c)  rød kæmpereje (Aristaeomorpha foliacea) i GFCM-underområde 9-10-11

d)  europæisk kulmule (Merluccius merluccius) i GFCM-underområde 1, 5, 6, 7 og 9-10-11

e)  jomfruhummer (Nephrops norvegicus) i GFCM-underområde 5, 6, 9 og 11

f)  rød mulle (Mullus barbatus) i GFCM-underområde 1, 5, 6, 7, 9, 10 og 11.

3.  Denne forordning finder også anvendelse på bifangstarter, der fanges i det vestlige Middelhav i fiskeriet efter de bestande, der er anført i stk. 2. Den finder ligeledes anvendelse på enhver anden demersal bestand, der fanges i det vestlige Middelhav, og for hvilken der ikke foreligger tilstrækkelige data.

4.  Denne forordning finder anvendelse på erhvervsfiskeri ▌ efter de demersale bestande, der er omhandlet i stk. 2 og 3, og som udøves i EU-farvande eller af EU-fiskerfartøjer uden for EU-farvande i det vestlige Middelhav.

5.  I denne forordning fastsættes ligeledes de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvande i det vestlige Middelhav for alle bestande af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 og fanges under demersalt fiskeri.

6.  Der kan i henhold til denne forordning fastsættes tekniske foranstaltninger som omhandlet i artikel 13 for en hvilken som helst bestand i det vestlige Middelhav.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder ud over definitionerne i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1380/2013, artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009(11) og artikel 2 i forordning (EF) nr. 1967/2006 følgende definitioner:

1)  "det vestlige Middelhav": de farvande i GFCM's geografiske underområde (GSA'er) 1 (Det nordlige Alboránhav), 2 (Isla de Alborán), 5 (Balearerne), 6 (Nordspanien), 7 (Lionbugten), 8 (Korsika), 9 (Det Liguriske Hav og det nordlige Tyrrhenske Hav), 10 (det sydlige Tyrrhenske Hav) og 11 (Sardinien) som defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011(12).

2)  "de relevante bestande": de bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

3)  "den mest sårbare bestand": den bestand, for hvilken fiskeridødeligheden det foregående år på tidspunktet for fastlæggelsen af den maksimale tilladte fiskeriindsats er længst fra den FMSY-værdi, som er fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning

4)  "FMSY-interval": et værdiinterval fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra STECF eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, der er anerkendt på EU-plan eller internationalt plan, hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) på lang sigt med et givent fiskerimønster og under de aktuelle gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte ikke reduceres med mere end 5 % sammenlignet med MSY. Der er lagt loft over intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden mindskes til under grænsereferencepunktet (BLIM), ikke er mere end 5 %

5)  "FMSY-værdi": værdien af den anslåede fiskeridødelighed, som giver det maksimale bæredygtige udbytte på lang sigt med et givent fiskerimønster og under de aktuelle gennemsnitlige miljøforhold

6)  "MSY FLOWER": den laveste værdi i FMSY-intervallet

7)  "MSY FUPPER": den højeste værdi i FMSY-intervallet

8)  "nedre FMSY-interval": et interval, der indeholder værdier fra MSY FLOWER til FMSY-værdien

9)  "øvre FMSY-interval": et interval, der indeholder værdier fra FMSY-værdien til MSY FUPPER

10)  "BLIM": grænsereferencepunktet udtrykt som bestandens gydebiomasse og fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra STECF eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, der er anerkendt på EU-plan eller internationalt plan, under hvilken der kan være reduceret reproduktionsevne

11)  "BPA": forsigtighedsreferencepunktet udtrykt som bestandens gydebiomasse og fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra STECF eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, der er anerkendt på EU-plan eller internationalt plan, som sikrer, at sandsynligheden for, at bestandens gydebiomasse er under BLIM, er mindre end 5 %

12)  "fiskeriindsatsgruppe": en flådeforvaltningsenhed i en medlemsstat, for hvilken der er fastsat en maksimal tilladt fiskeriindsats

13)  "gruppe af bestande": en gruppe af bestande, som fanges sammen som fastlagt i bilag I

14)  "fiskedag": enhver sammenhængende periode på 24 timer eller del deraf, hvor et fiskerfartøj befinder sig i det vestlige Middelhav og er ude af havn.

Artikel 3

Målsætninger

1.  Planen skal være baseret på en fiskeriindsatsordning og tage sigte på at bidrage til opfyldelsen af de målsætninger for den fælles fiskeripolitik, der er anført i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig ved at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, samt at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationer af de befiskede arter over de niveauer, der kan give MSY.

2.  Planen skal bidrage til elimineringen af udsmid, ved at uønskede fangster i videst muligt omfang undgås og reduceres, og til gennemførelsen af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 for de arter, som er underlagt bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser i henhold til EU-retten, og som nærværende forordning finder anvendelse på.

3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede fiskeriforvaltningstilgang for at sikre, at fiskeriets negative indvirkninger på det marine økosystem minimeres. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målsætningen om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF ▌.

4.  Planen skal navnlig sigte mod at:

a)  sikre, at de betingelser, der er beskrevet i deskriptor 3 i bilag I til direktiv 2008/56/EF, opfyldes ▌

b)  bidrage til opfyldelsen af andre relevante deskriptorer i bilag I til direktiv 2008/56/EF, i det omfang fiskeriet spiller en rolle for opfyldelsen heraf, og

c)  bidrage til at opfylde de målsætninger, der er fastsat i artikel 4 og 5 i direktiv 2009/147/EF og artikel 6 og 12 i direktiv 92/43/EØF, navnlig for at minimere fiskeriaktiviteters negative indvirkning på sårbare habitater og beskyttede arter.

5.  Foranstaltningerne i henhold til planen skal træffes på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. ▌

KAPITEL II

MÅL, BEVARELSESREFERENCEPUNKTER OG BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Artikel 4

Mål

1.  Målet for fiskeridødeligheden i overensstemmelse med de FMSY-intervaller, der er defineret i artikel 2, skal være nået ▌ på et gradvist stigende grundlag inden udgangen af 2020, hvis det er muligt, og senest den 1. januar 2025 for de relevante bestande, og det skal derefter opretholdes inden for FMSY-intervallerne.

2.  Der anmodes om FMSY-intervaller, baseret på planen, navnlig fra STECF eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, der er anerkendt på EU-plan eller internationalt plan.

3.  Ved fastsættelsen af den maksimale tilladte fiskeriindsats i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter Rådet denne fiskeriindsats for hver fiskeriindsatsgruppe, således at den ligger inden for FMSY-intervallet for den mest sårbare bestand på det pågældende tidspunkt.

4.  Uanset stk. 1 og 3 kan den maksimale tilladte fiskeriindsats fastsættes på niveauer, der er lavere end FMSY-intervallerne.

5.  Uanset stk. 1 og 3 kan den maksimale tilladte fiskeriindsats fastsættes på niveauer, der er højere end FMSY-intervallet for den mest sårbare bestand på det pågældende tidspunkt, forudsat at alle de relevante bestande ligger over BPA:

a)  hvis det på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at opfylde målsætningerne i artikel 3 i tilfælde af blandet fiskeri

b)  hvis det på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at undgå alvorlig skade på en bestand som følge af samspillet inden for en bestand eller mellem bestande, eller

c)  for at begrænse udsving i den maksimale tilladte fiskeriindsats mellem på hinanden følgende år til højst 20 %.

6.  Hvis der for en bestand, der er anført i artikel 1, stk. 2, ikke kan fastsættes FMSY-intervaller på grund af manglende tilstrækkelige videnskabelige oplysninger, forvaltes denne bestand i overensstemmelse med artikel 12, indtil FMSY-intervallerne er tilgængelige i henhold til nærværende artikels stk. 2.

Artikel 5

Bevarelsesreferencepunkter

Med henblik på artikel 6 anmodes om følgende bevarelsesreferencepunkter, navnlig fra STECF eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, der er anerkendt på EU-plan eller internationalt plan, baseret på planen:

a)  forsigtighedsreferencepunkter udtrykt som bestandens gydebiomasse (BPA) og

b)  grænsereferencepunkter udtrykt som bestandens gydebiomasse (BLIM).

Artikel 6

Beskyttelsesforanstaltninger

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at bestandens gydebiomasse for en af de relevante bestande ligger under BPA, træffes der alle hensigtsmæssige afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af de relevante bestande til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3, fastsættes den maksimale tilladte fiskeriindsats navnlig på et niveau, der svarer til en fiskeridødelighed, der ligger inden for FMSY-intervallet for den mest sårbare bestand, idet der tages hensyn til nedgangen i biomassen.

2.  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at bestandens gydebiomasse for en af de relevante bestande ligger under BLIM, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genoprettelse af de relevante bestande til niveauer, som ligger over det niveau, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 ▌, kan sådanne afhjælpende foranstaltninger navnlig inkludere midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter de relevante bestande og en tilstrækkelig reduktion af den maksimale tilladte fiskeriindsats.

3.  De afhjælpende foranstaltninger, der er omhandlet i denne artikel, kan omfatte:

a)  foranstaltninger i henhold til denne forordnings artikel 7, 8 og 11-14, og

b)  hasteforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

4.  Valget af foranstaltninger som omhandlet i denne artikel træffes på grundlag af arten, alvoren, varigheden og hyppigheden af den situation, hvor bestandens gydebiomasse er under de i artikel 5 omhandlede niveauer.

KAPITEL III

FISKERIINDSATS

Artikel 7

Fiskeriindsatsordning

1.  En fiskeriindsatsordning finder anvendelse på alle fartøjer, der fisker med trawl i de områder, grupper af bestande og længdekategorier, som er defineret i bilag I.

2.  Hvert år fastsætter Rådet på grundlag af videnskabelig rådgivning og i medfør af artikel 4 en maksimal tilladt fiskeriindsats for hver fiskeriindsatsgruppe opdelt efter medlemsstat.

3.  Uanset artikel 3, stk. 1, og nærværende artikels stk. 2 gælder følgende i de første fem år af planens gennemførelse: ▌

a)  I det første år af planens gennemførelse reduceres den maksimale tilladte fiskeriindsats, bortset fra i GSA'er, hvor fiskeriindsatsen allerede er reduceret med mere end 20 % i løbet af referenceperioden, med 10 % i forhold til referenceværdien.

b)  I det andet til det femte år af planens gennemførelse reduceres den maksimale tilladte fiskeriindsats med maksimalt 30 % i denne periode. Reduktionen af fiskeriindsatsen kan suppleres med eventuelle relevante tekniske foranstaltninger eller andre bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget i overensstemmelse med EU-retten, for at nå FMSY senest den 1. januar 2025.

4.  Den referenceværdi, der er omhandlet i stk. 3, ▌beregnes af den enkelte medlemsstat for hver fiskeriindsatsgruppe eller GSA som den gennemsnitlige fiskeriindsats udtrykt i antal fiskedage i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2017, og der tages kun hensyn til fartøjer, der var aktive i denne periode ▌.

5.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning indikerer, at der er taget betydelige fangster af en bestemt bestand med andre fiskeredskaber end trawl, kan den maksimale tilladte fiskeriindsats for dette eller disse specifikke fiskeredskaber fastsættes på grundlag af denne videnskabelige rådgivning.

Artikel 8

Rekreativt fiskeri

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at rekreativt fiskeri har en betydelig indvirkning på fiskeridødeligheden for en af de i artikel 1, stk. 2, anførte bestande, kan Rådet fastsætte ikkediskriminerende begrænsninger for fiskere i det rekreative fiskeri.

2.  Ved fastsættelsen af de begrænsninger, der er omhandlet i stk. 1, baserer Rådet sig på gennemsigtige og objektive kriterier, herunder kriterier af miljømæssig, social og økonomisk karakter. De anvendte kriterier kan navnlig omfatte indvirkningen af rekreativt fiskeri på miljøet, aktivitetens samfundsmæssige betydning og dens bidrag til økonomien i kystområder.

3.  Medlemsstaterne træffer, hvor det er relevant, nødvendige og forholdsmæssige foranstaltninger til overvågning og indsamling af data for at kunne foretage et pålideligt skøn over de faktiske niveauer af fangster fra rekreativt fiskeri.

Artikel 9

Medlemsstaternes forpligtelser

1.  Medlemsstaterne forvalter den maksimale tilladte fiskeriindsats i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 26-34 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

2.  Hver medlemsstat fastlægger en metode for tildeling af den maksimale tilladte fiskeriindsats til de enkelte fartøjer eller grupper af fartøjer, der fører dens flag, i overensstemmelse med kriterierne i artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013. ▌

3.  En medlemsstat kan ændre sin fiskeriindsatstildeling ved at overføre fiskedage mellem fiskeriindsatsgrupper i samme geografiske område, forudsat at den anvender en omregningsfaktor, der understøttes af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. De udvekslede fiskedage og omregningsfaktoren stilles straks og senest inden for ti arbejdsdage til rådighed for Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

4.  Hvis en medlemsstat tillader fartøjer, der fører dens flag, at fiske med trawl, sikrer den, at et sådant fiskeri er begrænset til højst 15 timer pr. fiskedag fem fiskedage om ugen eller tilsvarende.

Medlemsstaterne kan give dispensation på op til 18 timer pr. fiskedag for at tage hensyn til transittiden mellem havn og fiskeplads. Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstater underrettes straks om sådanne dispensationer.

5.  Hvis et fartøj fisker efter to forskellige grupper af bestande i løbet af en fiskedag fratrækkes der uanset stk. 3 en halv fiskedag fra den maksimale tilladte fiskeriindsats, der er tildelt det pågældende fartøj for hver gruppe af bestande.

6.  Hver medlemsstat udsteder fiskeritilladelser til de fartøjer, der fører dens flag, og som fisker efter de relevante bestande, for de i bilag I omhandlede områder og i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at den samlede kapacitet udtrykt i GT og kW, som svarer til de fiskeritilladelser, der er udstedt i overensstemmelse med stk. 6, ikke forøges i planens anvendelsesperiode.

8.  Hver medlemsstat opstiller og ajourfører en liste over fartøjer med fiskeritilladelser udstedt i overensstemmelse med stk. 6 og stiller den til rådighed for Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Medlemsstaterne fremsender første gang deres lister senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert år senest den 30. november.

9.  Medlemsstaterne overvåger deres fiskeriindsatsordning og sikrer, at den maksimale tilladte fiskeriindsats som omhandlet i artikel 7 ikke overstiger de fastsatte begrænsninger.

10.  I overensstemmelse med principperne for god forvaltningspraksis i artikel 3 i forordning (EU) nr. 1380/2013 kan medlemsstaterne fremme deltagelsesbaserede forvaltningssystemer på lokalt plan med henblik på at opfylde målsætningerne i planen.

Artikel 10

Indsendelse af relevante data

1.  Medlemsstaterne registrerer og indsender dataene om fiskeriindsatsen til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 33 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 146c, 146d og 146e i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011(13).

2.  Dataene om fiskeriindsatsen aggregeres for hver måned og skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag II. Formatet for de aggregerede data skal være XML-skemadefinitionen baseret på UN/CEFACT P1000-12.

3.  Medlemsstaterne indsender de i stk. 1 omhandlede data om fiskeriindsatsen til Kommissionen inden den 15. i hver måned.

KAPITEL IV

TEKNISKE BEVARELSESFORANSTALTNINGER

Artikel 11

Områdelukninger

1.  Ud over, hvad der er fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1967/2006, er anvendelse af trawl i det vestlige Middelhav forbudt tre måneder om året og, hvor det er hensigtsmæssigt, i træk inden for seks sømil fra kysten, bortset fra områder, der er dybere end 100 meters dybdekurven, på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Denne lukning tre måneder om året fastsættes af den enkelte medlemsstat og finder anvendelse i den mest relevante periode, som fastsættes på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstater underrettes straks om den pågældende periode.

2.  Uanset stk. 1, og forudsat at det er berettiget på grund af særlige geografiske forhold, f.eks. den begrænsede størrelse af kontinentalsoklen eller lange afstande til fiskepladser, kan medlemsstaterne på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning indføre andre områdelukninger, forudsat at der opnås en reduktion på mindst 20 % af fangsterne af kulmuleungfisk i hvert geografisk underområde. Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstater underrettes straks om sådanne dispensationer.

3.  Senest den … [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] indfører medlemsstaterne på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning andre områdelukninger, hvis der er dokumentation for en høj koncentration af ungfisk under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse og for gydeområder for demersale bestande, navnlig for de relevante bestande.

4.  De andre områdelukninger, der er indført i henhold til stk. 3, skal navnlig vurderes af STECF eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, der er anerkendt på EU-plan eller internationalt plan. Hvis denne vurdering viser, at de pågældende områdelukninger ikke er i overensstemmelse med målsætningerne, tager medlemsstaterne de pågældende områdelukninger op til fornyet overvejelse i lyset af disse anbefalinger.

5.  Hvis de områdelukninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, berører flere medlemsstaters fiskerfartøjer, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og nærværende forordnings artikel 18 med henblik på at indføre de pågældende områdelukninger på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

Artikel 12

Forvaltning af bifangstarter og demersale bestande, for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige data

1.  De bestande, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 3, forvaltes på grundlag af forsigtighedstilgangen i fiskeriforvaltning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8), i forordning (EU) nr. 1380/2013.

2.  Forvaltningsforanstaltninger for de bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, navnlig tekniske bevarelsesforanstaltninger såsom de foranstaltninger, der er anført i artikel 13, fastsættes under hensyntagen til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

Artikel 13

Specifikke bevarelsesforanstaltninger

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 18 og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 for at supplere nærværende forordning ved at indføre følgende tekniske bevarelsesforanstaltninger:

a)  specifikationer for fiskeredskabers egenskaber og regler for deres anvendelse med henblik på at sikre eller forbedre selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

b)  specifikationer for ændringer eller supplerende anordninger til fiskeredskaber med henblik på at sikre eller forbedre selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

c)  begrænsninger af eller forbud mod brugen af visse fiskeredskaber og fiskeriaktiviteter i bestemte områder eller perioder med henblik på at beskytte gydefisk, fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålarter eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

d)  fastsættelse af bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for enhver af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, med henblik på at sikre beskyttelsen af unge marine organismer og

e)  foranstaltninger vedrørende rekreativt fiskeri.

2.  Foranstaltningerne omhandlet i stk. 1 skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

KAPITEL V

LANDINGSFORPLIGTELSE

Artikel 14

Bestemmelser om landingsforpligtelsen

For alle bestande af arter i det vestlige Middelhav, der er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og for bifangster af pelagiske arter i fiskeri, som udnytter de bestande, der er anført i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, og som er omfattet af landingsforpligtelsen, tillægges Kommissionen beføjelse til, efter at medlemsstaterne er blevet hørt, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 18 og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 for at supplere nærværende forordning ved at specificere denne forpligtelse som omhandlet i artikel 15, stk. 5, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 1380/2013.

KAPITEL VI

REGIONALISERING

Artikel 15

Regionalt samarbejde

1.  Artikel 18, stk. 1-6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder anvendelse på de foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 11-14.

2.  Med henblik på stk. 1 kan medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse forelægge fælles henstillinger i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013:

a)  første gang senest 12 måneder efter den … [datoen for denne forordnings ikrafttræden] og derefter senest 12 måneder efter hver forelæggelse af den evaluering af planen, der skal foretages i henhold til nærværende forordnings artikel 17, stk. 2

b)  senest den 1. juli i året før det år, hvor foranstaltningerne skal finde anvendelse, og/eller

c)  når de anser det for nødvendigt, navnlig hvis der sker en pludselig ændring i situationen for enhver af de bestande, som nærværende forordning finder anvendelse på.

3.  De beføjelser, der tillægges i henhold til denne forordnings artikel 11-14, berører ikke de beføjelser, som Kommissionen tillægges i henhold til andre bestemmelser i EU-retten, herunder forordning (EU) nr. 1380/2013.

KAPITEL VII

ÆNDRINGER OG OPFØLGNING

Artikel 16

Ændringer af planen

1.  Hvis videnskabelig rådgivning indikerer en ændring i den geografiske udbredelse af de relevante bestande, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 for at ændre denne forordning ved at justere de områder, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, og i bilag I, for at afspejle denne ændring.

2.  Hvis Kommissionen på grundlag af videnskabelig rådgivning finder, at der er behov for at ændre listen over de relevante bestande, kan Kommissionen fremlægge et forslag til ændring af denne liste.

Artikel 17

Overvågning og evaluering af planen

1.  Med henblik på den årsrapport, der er omhandlet i artikel 50 i forordning (EU) nr. 1380/2013, omfatter de kvantificerbare indikatorer årlige skøn over den nuværende fiskeridødelighed over FMSY (F/FMSY), gydebiomasse (SSB) og socioøkonomiske indikatorer for de relevante bestande og, hvor det er muligt, for bifangstarter. De kan suppleres med andre indikatorer på grundlag af videnskabelig rådgivning.

2.  Senest den … [fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om planens resultater og indvirkning på de relevante bestande, og på fiskeriet, der udnytter disse bestande, navnlig for så vidt angår opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

KAPITEL VIII

PROCEDUREMÆSSIGE BESTEMMELSER

Artikel 18

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11-14 og 16, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … [denne forordnings ikrafttrædelsesdato]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fem-årsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 11-14 og 16 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11-14 og 16 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

KAPITEL IX

DEN EUROPÆISKE HAV- OG FISKERIFOND

Artikel 19

Støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Foranstaltninger til midlertidigt ophør, der er vedtaget for at opfylde målsætningerne for planen, anses for midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter med henblik på artikel 33, stk. 1, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 508/2014.

Artikel 20

Ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

I artikel 34 i forordning (EU) nr. 508/2014 foretages følgende ændringer:

1)  Stk. 4 affattes således:"

"4. Støtte i henhold til denne artikel kan ydes indtil den 31. december 2017, medmindre foranstaltningerne til endeligt ophør vedtages med henblik på at opfylde målsætningerne i den flerårige plan for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af demersale bestande i det vestlige Middelhav, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/…(14).

___________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… af … om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav, og om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 (EUT L … af …, s. …)."

"

2)  Følgende stykke tilføjes:"

"4a. Udgifter i forbindelse med foranstaltninger til endeligt ophør, der vedtages med henblik på at opfylde målsætningerne i forordning (EU) …/…(15), er berettigede til støtte fra EHFF fra den pågældende forordnings ikrafttræden."

"

KAPITEL X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Under hensyntagen til den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed finder artikel 4 og artikel 6, stk. 1, anvendelse fra den 1. januar 2025.

Artikel 7 finder anvendelse fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ….

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

Fiskeriindsatsordning

(som omhandlet i artikel 7)

Fiskeriindsatsgrupper defineres som følger:

A)  Fiskeri med trawl efter rød mulle, kulmule, dybvandsrosenreje og jomfruhummer på kontinentalsoklen og den øvre skrænt

Redskabstype

Geografisk område

Grupper af bestande

Fartøjslængde overalt

Fiskeriindsatsgruppekode

Trawl

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

GFCM-underområde 1-2-5-6-7

rød mulle i GSA 1, 5, 6 og 7; kulmule i GSA 1, 5, 6 og 7; dybvandsrosenreje i GSA 1, 5 og 6 og jomfruhummer i GSA 5 og 6

< 12 m

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m og < 18 m

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m og < 24 m

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

GFCM-underområde 8-9-10-11

rød mulle i GSA 9, ▌10 og 11; kulmule i GSA 9, 10 og 11; dybvandsrosenreje i GSA 9, 10 og 11 og jomfruhummer i GSA 9 og 10

< 12 m

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m og < 18 m

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m og < 24 m

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

B)  Fiskeri med trawl efter blårød reje og rød kæmpereje i dybt vand

Redskabstype

Geografisk område

Grupper af bestande

Fartøjslængde overalt

Fiskeriindsatsgruppekode

Trawl

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

GFCM-underområde 1-2-5-6-7

blårød reje i GSA 1, 5, 6 og 7

< 12 m

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m og < 18 m

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m og < 24 m

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

GFCM-underområde 8--9-10-11

rød kæmpereje i GSA 9, 10 og 11

< 12 m

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m og < 18 m

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m og < 24 m

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

BILAG II

Liste over oplysninger vedrørende fiskeriindsatsdata

(som omhandlet i artikel 10)

Oplysninger

Definition og bemærkninger

1)  Medlemsstat

Den rapporterende flagmedlemsstats alfa-3-ISO-kode

2)  Fiskeriindsatsgruppe

Fiskeriindsatsgruppekode som fastlagt i bilag I

3)  Fiskeriindsatsperiode

Indberetningsmånedens startdato og slutdato

4)  Fiskeriindsatsmeddelelse

Samlet antal fiskedage

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet

Europa-Parlamentet og Rådet har til hensigt at ophæve beføjelserne til at vedtage tekniske foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 13 i denne forordning, når de vedtager en ny forordning om tekniske foranstaltninger, der omfatter en beføjelse, der dækker de samme foranstaltninger.

(1)EUT C 367 af 10.10.2018, s. 103.
(2)Europa-Parlamentets holdning af 4.4.2019.
(3)Maltas MedFish4Ever-ministererklæring. Ministerkonference om bæredygtigheden af fiskeriet i Middelhavet (den 30. marts 2017 i Malta).
(4)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
(5)Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).
(6)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).
(7)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).
(8)Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
(9)EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(10)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).
(11)Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).
(12)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44).
(13)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1).
(14)+EUT: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument PE-CONS 32/19 (2018/0050(COD)) i teksten og indsæt nævnte forordnings nummer, dato og EUT-reference i fodnoten.
(15)+EUT: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument PE-CONS 32/19 (2018/0050(COD)) i teksten.

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse