Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0050(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0005/2019

Texte depuse :

A8-0005/2019

Dezbateri :

PV 03/04/2019 - 15
CRE 03/04/2019 - 15

Voturi :

PV 17/01/2019 - 10.7
CRE 17/01/2019 - 10.7
PV 04/04/2019 - 6.12
CRE 04/04/2019 - 6.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0344

Texte adoptate
PDF 258kWORD 89k
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles Ediţie provizorie
Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I
P8_TA-PROV(2019)0344A8-0005/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0115),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0104/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 14 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0005/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 367, 10.10.2018, p. 103.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014
P8_TC1-COD(2018)0050

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Convenția Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 asupra dreptului mării, la care Uniunea este parte contractantă, prevede obligații de conservare, inclusiv menținerea sau reconstituirea populațiilor de specii exploatate la niveluri care pot asigura producția maximă durabilă („MSY”).

(2)  La Summitul Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă care a avut loc la New York în 2015, Uniunea și statele sale membre s-au angajat ca, până în anul 2020, să reglementeze în mod eficace exploatarea și să elimine pescuitul excesiv, pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și practicile de pescuit distructive și să pună în aplicare planuri de gestionare bazate pe date științifice, cu scopul de a reface stocurile de pește în cel mai scurt timp posibil, cel puțin la niveluri care pot asigura producția maximă durabilă (MSY), în funcție de caracteristicile biologice ale acestora.

(3)  Declarația ministerială de la Malta MedFish4Ever din 30 martie 2017 (3) stabilește un nou cadru pentru guvernanța pescuitului în Marea Mediterană și prevede un program de lucru cu cinci acțiuni concrete pentru următorii 10 ani. Unul dintre angajamentele luate este de a institui planuri multianuale.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) stabilește normele politicii comune în domeniul pescuitului („PCP”), în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii. PCP este concepută astfel încât să contribuie la protecția mediului marin, la gestionarea sustenabilă a tuturor speciilor exploatate în scop comercial și, în special, la atingerea unei stări ecologice bune până în 2020.

(5)  Obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere ecologic, social și economic pe termen lung, să aplice abordarea precaută în gestionarea pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului. Politica comună în domeniul pescuitului contribuie, de asemenea, la un nivel de trai echitabil în sectorul pescuitului, inclusiv în sectorul pescuitului la scară mică, al pescuitului artizanal sau al pescuitului costier. Totodată, realizarea obiectivelor respective contribuie la disponibilitatea resurselor alimentare și oferă beneficii în materie de ocupare a forței de muncă.

(6)  Pentru atingerea obiectivelor PCP, ar trebui adoptate o serie de măsuri de conservare, cum ar fi planuri multianuale, măsuri tehnice și stabilirea și alocarea efortului de pescuit maxim admisibil.

(7)  În temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice. În conformitate cu aceste dispoziții, planul multianual stabilit prin prezentul regulament („denumit în continuare „planul”) ar trebui să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare, măsuri de salvgardare și măsuri tehnice concepute pentru evitarea și reducerea capturilor nedorite.

(8)  „Cele mai bune avize științifice disponibile” ar trebui înțelese ca referindu-se la avizele științifice aflate la dispoziția publicului care se întemeiază pe cele mai recente date și metode științifice și care au fost emise sau examinate de către un organism științific independent recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

(9)  Comisia ar trebui să obțină cele mai bune avize științifice disponibile pentru stocurile care intră sub incidența planului. Pentru aceasta, ea ar trebui să consulte în principal Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit („CSTEP”). Comisia ar trebui, în special, să obțină avize științifice disponibile publicului, inclusiv avizul referitor la activitățile de pescuit mixte, care să ia în considerare planul și să precizeze intervale FMSY și niveluri de referință pentru conservare (BPA și BLIM).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului (5) stabilește un cadru de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană și prevede adoptarea unor planuri de gestionare pentru pescuitul cu traule, plase de pescuit înconjurătoare de navă și de plajă, setci înconjurătoare și drage în apele teritoriale ale statelor membre.

(11)  Franța, Italia și Spania au adoptat planuri de gestionare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1967/2006. Planurile respective nu sunt însă coerente între ele și nu iau în calcul toate uneltele utilizate pentru exploatarea stocurilor demersale și suprapunerile anumitor stocuri și flote de pescuit. În plus, aceste planuri s-au dovedit ineficiente în ceea ce privește atingerea obiectivelor stabilite în PCP. Statele membre și părțile interesate și-au exprimat sprijinul pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unui plan multianual la nivelul Uniunii pentru stocurile în cauză.

(12)  CSTEP a arătat că exploatarea a numeroase stocuri demersale în vestul Mării Mediterane depășește cu mult nivelurile necesare pentru atingerea MSY.

(13)  Prin urmare, este necesar să se instituie un plan multianual pentru conservarea și exploatarea sustenabilă a stocurilor demersale în vestul Mării Mediterane.

(14)  Planul ar trebui să țină cont de caracterul mixt al activităților de pescuit și de interacțiunile dintre stocurile care fac obiectul acestora, și anume merluciu (Merluccius merluccius), barbun (Mullus barbatus), crevete din specia Parapenaeus longirostris, langustină (Nephrops norvegicus), crevete din specia Aristeus antennatus și crevete din specia Aristaeomorpha foliacea. El ar trebui să țină seama totodată de speciile capturate accidental în cursul activităților de pescuit de specii demersale, precum și de stocurile demersale pentru care nu sunt disponibile date suficiente. Planul ar trebui să se aplice activităților de pescuit de specii demersale (în special, cu traule, plase de fund, capcane și paragate) desfășurat în apele Uniunii sau de către navele de pescuit ale Uniunii în afara apelor Uniunii din vestul Mării Mediterane.

(15)  În cazul în care mortalitatea cauzată de pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra stocurilor vizate , Consiliul ar trebui să fie în măsură să stabilească limite nediscriminatorii pentru pescarii care practică pescuitul recreativ. Atunci când fixează aceste limite, Consiliul ar trebui să facă trimitere la criterii transparente și obiective. După caz, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare și proporționale pentru monitorizarea și colectarea datelor în vederea unei estimări fiabile a nivelurilor de capturi efective obținute în cadrul pescuitului recreativ. În plus, ar trebui să fie posibil să se adopte măsuri tehnice de conservare în ceea ce privește pescuitul recreativ.

(16)  Domeniul de aplicare geografic al planului ar trebui să se bazeze pe distribuția geografică a stocurilor, așa cum este indicată în cele mai bune avize științifice disponibile. Este posibil ca, în viitor, să fie necesare modificări ale distribuției geografice a stocurilor care figurează în plan, datorită îmbunătățirii informațiilor științifice. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în vederea ajustării distribuției geografice a stocurilor prevăzute în plan, în cazul în care avizele științifice indică o modificare a distribuției geografice a stocurilor relevante.

(17)  Obiectivul planului ar trebui să fie acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor PCP, în special la atingerea și menținerea MSY pentru stocurile vizate, la punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru stocurile demersale și speciile pelagice capturate accidental în cursul activităților de pescuit de specii demersale care fac obiectul unor dimensiuni minime de referință pentru conservare și la promovarea unui nivel de trai echitabil pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul costier și de aspectele socioeconomice. Totodată, planul ar trebui să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului, în vederea reducerii la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. El ar trebui să fie coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020, în conformitate cu Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) și cu obiectivele Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7) și ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului (8).

(18)  Este adecvat să se stabilească rata-țintă a mortalității prin pescuit (F) care corespunde obiectivului realizării și menținerii MSY sub formă de intervale ale valorilor compatibile cu atingerea MSY (FMSY). Aceste intervale, bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile, sunt necesare pentru a asigura flexibilitatea pentru a ține cont de evoluția avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a lua în considerare pescuitul mixt. Pe baza planului, intervalele respective sunt stabilite astfel încât să nu antreneze o reducere mai mare de 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY. În plus, limita superioară a intervalului FMSY este plafonată, astfel încât probabilitatea scăderii stocului sub nivelul-limită de referință al biomasei (BLIM) să nu depășească 5 %.

(19)  În scopul stabilirii efortului de pescuit maxim admisibil, ar trebui să existe intervale FMSY pentru „utilizare normală” și, sub rezerva unei stări bune a stocurilor în cauză, posibilitatea de a stabili un efort de pescuit maxim admisibil peste acele intervale FMSY pentru stocul cel mai vulnerabil dacă, pe baza avizelor științifice, acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament în pescuitul mixt, pentru a evita efectele negative asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor sau pentru a limita variațiile de la an la an ale efortului de pescuit maxim admisibil. Rata-țintă a mortalității prin pescuit în conformitate cu aceste intervale FMSY ar trebui realizată pe baza unei creșteri progresive până în 2020, acolo unde este posibil, și cel târziu până la 1 ianuarie 2025.

(20)  Pentru stocurile pentru care sunt disponibile ținte legate de MSY, și în scopul aplicării măsurilor de salvgardare, este necesar să se stabilească niveluri de referință pentru conservare exprimate ca niveluri de referință de precauție (BPA) și niveluri-limită de referință (BLIM).

(21)  Ar trebui să se instituie măsuri de salvgardare adecvate pentru a asigura atingerea obiectivelor și pentru a declanșa adoptarea unor măsuri de remediere atunci când este necesar, printre altele, în cazul în care stocurile se situează sub nivelurile de referință pentru conservare. Măsurile de remediere ar trebui să includă măsuri de urgență în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, efortul de pescuit maxim admisibil și alte măsuri specifice de conservare.

(22)  Pentru a asigura accesul transparent la pescuit și atingerea ratelor-țintă ale mortalității prin pescuit, ar trebui adoptat un regim de gestionare a efortului de pescuit al Uniunii pentru traule, care sunt principalele unelte folosite pentru a exploata stocurile demersale în vestul Mării Mediterane. În acest scop, este necesar să se definească grupuri de efort de pescuit, astfel încât Consiliul să stabilească efortul de pescuit maxim admisibil, exprimat ca număr de zile de pescuit, pe o bază anuală. Atunci când este cazul, regimul de gestionare a efortului de pescuit ar trebui să includă și alte unelte de pescuit.

(23)  Având în vedere situația îngrijorătoare a numeroase stocuri de specii demersale din vestul Mării Mediterane și pentru a reduce nivelurile actuale ridicate ale mortalității prin pescuit, regimul de gestionare a efortului de pescuit ar trebui să determine o reducere semnificativă a efortului de pescuit în primii cinci ani de punere în aplicare a planului.

(24)  Statele membre ar trebui să ia măsuri specifice pentru a se asigura că regimul de gestionare a efortului de pescuit este eficace și viabil, inclusiv prin introducerea unei metode de alocare a cotelor efortului de pescuit în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, prin stabilirea unei liste de nave, eliberarea de autorizații de pescuit și prin înregistrarea și transmiterea de date relevante privind efortul de pescuit.

(25)  Pentru a contribui la atingerea efectivă a obiectivelor planului și în conformitate cu principiile bunei guvernanțe prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a promova sisteme de gestionare participativă la nivel local.

(26)  Pentru a proteja zonele de creștere și habitatele sensibile și a salvgarda pescuitul la scară mică, zona de coastă ar trebui rezervată în mod regulat activităților de pescuit mai selective. Prin urmare, planul ar trebui să stabilească o interdicție pentru traulele care operează în limita a șase mile marine de coastă, cu excepția zonelor a căror adâncime depășește izobata de 100 m, timp de trei luni în fiecare an. Ar trebui să fie posibilă și stabilirea altor zone de interdicție, în cazurile în care o astfel de măsură poate asigura o reducere de cel puțin 20 % a capturilor de puiet de merluciu.

(27)  Ar trebui să se ia și alte măsuri de conservare în ceea ce privește stocurile demersale. În mod concret, pe baza avizelor științifice, este necesar să se stabilească interdicții suplimentare în zonele cu concentrații mari de reproducători, în vederea protejării merluciului în stadiul de adult, aflat într-o situație precară.

(28)  Abordarea precaută ar trebui aplicată în cazul speciilor capturate accidental și al stocurilor demersale pentru care nu sunt disponibile date suficiente. Ar trebui adoptate măsuri specifice de conservare, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care avizele științifice indică faptul că sunt necesare măsuri de remediere.

(29)  Planul ar trebui să prevadă adoptarea unor măsuri tehnice de conservare suplimentare prin acte delegate. Acest lucru este necesar în vederea atingerii obiectivelor planului, în special în ceea ce privește conservarea stocurilor demersale și îmbunătățirea selectivității.

(30)  În vederea respectării obligației de debarcare stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ▌ ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare ce urmează a fi precizate ulterior în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(31)  Pentru a adapta planul ▌ în timp util la progresele științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a completa prezentul regulament cu măsuri de remediere și măsuri tehnice de conservare, pentru a pune în aplicare obligația de debarcare și a modifica anumite elemente ale planului. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(9) . Concret, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(32)  Ar trebui să fie stabilit termenul pentru prezentarea recomandărilor comune de către statele membre cu un interes direct de gestionare, conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 1380/2013.

(33)  Pentru a evalua progresele în vederea atingerii MSY, planul ▌ ar trebui să permită o monitorizare științifică regulată a stocurilor în cauză și, atunci când este posibil, a stocurilor capturate accidental.

(34)  În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia ar trebui să evalueze periodic adecvarea și eficacitatea prezentului regulament. Această evaluare ar trebui să urmeze și să se bazeze pe o evaluare periodică a planului, pe baza unui aviz științific al CSTEP, până la .. [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, o dată la trei ani. Această perioadă ar permite punerea în aplicare integrală a obligației de debarcare, adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor regionalizate și materializarea efectelor acestora asupra stocurilor și asupra activităților de pescuit. ▌

(35)  Pentru a asigura securitatea juridică, este adecvat să se clarifice faptul că măsurile vizând încetarea temporară adoptate în vederea atingerii obiectivelor planului pot fi considerate eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (10).

(36)  În vederea realizării unui echilibru între capacitatea de pescuit a flotei și efortul de pescuit maxim admisibil disponibil, sprijinul din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime vizând încetarea definitivă a activităților de pescuit ar trebui să fie disponibil în cadrul segmentelor de flotă dezechilibrate care intră sub incidența prezentului regulament. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 508/2014 ar trebui modificat în consecință.

(37)  Impactul economic și social probabil al planului a fost evaluat în mod corespunzător înainte de redactare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(38)  Având în vedere că efortul de pescuit maxim admisibil este stabilit pentru fiecare an calendaristic, dispozițiile cu privire la regimul de gestionare a efortului de pescuit ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2020. Având în vedere sustenabilitatea ecologică, socială și economică, dispozițiile privind intervalele FMSY și privind măsurile de salvgardare pentru stocurile sub BPA ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2025,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament instituie un plan multianual (denumit în continuare „planul”) pentru conservarea și exploatarea sustenabilă a stocurilor demersale în vestul Mării Mediterane.

(2)  Prezentul regulament se aplică următoarelor stocuri:

(a)  crevete din specia Aristeus antennatus în subzonele CGPM 1, 5, 6 și 7;

(b)  crevete din specia Parapenaeus longirostris în subzonele CGPM 1, 5, 6 și 9-10-11;

(c)  crevete din specia Aristaeomorpha foliacea în subzonele CGPM 9-10-11;

(d)  merluciu (Merluccius merluccius) în subzonele CGPM 1-5-6-7 și 9-10-11;

(e)  langustină (Nephrops norvegicus) în subzonele CGPM 5, 6, 9 și 11;

(f)  barbun (Mullus barbatus) în subzonele CGPM 1, 5, 6, 7, 9, 10 și 11.

(3)  Prezentul regulament se aplică, de asemenea, stocurilor capturate accidental în vestul Mării Mediterane în cadrul pescuitului din stocurile menționate la alineatul (2). Regulamentul se aplică, de asemenea, totodată oricărui alt stoc de specii demersale care sunt capturate în vestul Mării Mediterane pentru care nu există suficiente date disponibile.

(4)  Prezentul regulament se aplică activităților de pescuit comercial ▌ în cadrul cărora sunt capturate stocurile de specii demersale menționate la alineatele (2) și (3), atunci când acestea sunt desfășurate în apele Uniunii sau de către navele de pescuit ale Uniunii în afara apelor Uniunii din vestul Mării Mediterane.

(5)  De asemenea, prezentul regulament precizează detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din vestul Mării Mediterane pentru toate stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și care sunt capturate în cursul activităților de pescuit de specii demersale.

(6)  Prezentul regulament prevede măsurile tehnice, astfel cum sunt menționate la articolul 14, aplicabile în apele din vestul Mării Mediterane, în legătură cu orice stoc.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, în plus față de definițiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (11) și la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului, se aplică următoarele definiții:

1.  „vestul Mării Mediterane” înseamnă apele din subzonele geografice CGPM 1 (Marea Alboran de Nord), 2 (Insula Alboran), 5 (Insulele Baleare), 6 (nordul Spaniei), 7 (Golful Lion), 8 (Corsica), 9 (Marea Ligurică și Marea Tireniană de Nord), 10 (Marea Tireniană de Sud) și 11 (Sardinia), astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (12);

2.  „stocuri vizate” înseamnă stocurile menționate la articolul 1 alineatul (2);

3.  „stocul cel mai vulnerabil” înseamnă stocul pentru care, la momentul stabilirii efortului de pescuit maxim admisibil, rata mortalității prin pescuit pentru anul anterior este cea mai îndepărtată de valoarea FMSY stabilită în cele mai bune avize științifice disponibile;

4.  „interval FMSY” înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale CSTEP sau ale unui organism științific independent similar recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, care se caracterizează prin faptul că toate nivelurile mortalității prin pescuit situate în intervalul respectiv asigură producția maximă durabilă („MSY”) pe termen lung, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile de mediu actuale în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocurile în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință (BLIM) să nu depășească 5 %;

5.  „valoarea FMSY” înseamnă valoarea estimată a mortalității prin pescuit care, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile actuale de mediu în medie, asigură producția maximă pe termen lung;

6.  „MSY FLOWER” înseamnă cea mai mică valoare din intervalul FMSY;

7.  „MSY FUPPER” înseamnă cea mai mare valoare din intervalul FMSY;

8.  „intervalul inferior FMSY” înseamnă un interval care conține valori de la MSY FLOWER până la valoarea FMSY;

9.  „intervalul superior FMSY” înseamnă un interval care conține valori de la valoarea FMSY până la MSY FUPPER;

10.  „BLIM” înseamnă nivelul-limită de referință, exprimat ca biomasă a stocului de reproducere și furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale CSTEP sau ale unui organism științific independent similar recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care capacitatea de reproducere poate fi una redusă;

11.  „BPA” înseamnă nivelul de referință de precauție, exprimat ca biomasă a stocului de reproducere și furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale CSTEP sau ale unui organism științific independent similar recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, care asigură că probabilitatea ca biomasa stocului de reproducere să fie sub BLIM este mai mică de 5 %;

12.  „grup de efort de pescuit” înseamnă o unitate de gestionare a flotei dintr-un stat membru pentru care se stabilește efortul de pescuit maxim admisibil;

13.  „grup de stocuri” înseamnă un grup de stocuri capturate împreună, astfel cum sunt se prevede în anexa I;

14.  „zi de pescuit” înseamnă orice perioadă neîntreruptă de 24 de ore, sau o parte a acesteia, pe durata căreia o navă este prezentă în apele din vestul Mării Mediterane, fiind absentă din port.

Articolul 3

Obiective

(1)  Planul se bazează pe regimul de gestionare a efortului de pescuit și are drept scop să contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special aplicând abordarea precaută a gestionării pescuitului, precum și să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY.

(2)  Planul contribuie la eliminarea aruncării capturilor înapoi în mare prin evitarea și reducerea, pe cât posibil, a capturilor nedorite, precum și la punerea în aplicare a obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru speciile care fac obiectul unor dimensiuni minime de referință pentru conservare în temeiul dreptului Uniunii și cărora li se aplică prezentul regulament.

(3)  Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin este redus la minimum. El este coerent cu legislația de mediu a Uniunii, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE ▌.

(4)  În special, planul urmărește:

(a)  să asigure îndeplinirea condițiilor prevăzute în descriptorul 3 prevăzut în anexa I la Directiva 2008/56/CE; ▌

(b)  să contribuie la îndeplinirea altor descriptori relevanți prevăzuți în anexa I la Directiva 2008/56/CE proporțional cu rolul jucat de activitățile de pescuit în realizarea acestora; și

(c)  să contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la articolele 4 și 5 din Directiva 2009/147/CE și la articolele 6 și 12 din Directiva 92/43/CEE, în special în vederea reducerii la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra habitatelor vulnerabile și asupra speciilor protejate.

(5)  Măsurile din cadrul planului se adoptă pe baza celor mai bune avize științifice disponibile. ▌

CAPITOLUL II

ȚINTE, NIVELURI DE REFERINȚĂ PENTRU CONSERVARE ȘI MĂSURI DE SALVGARDARE

Articolul 4

Ținte

(1)  Rata-țintă a mortalității prin pescuit în conformitate cu intervalele FMSY definite la articolul 2 este atinsă ▌ pe baza unei creșteri progresive până în 2020, acolo unde este posibil, și până la 1 ianuarie 2025 cel târziu, pentru stocurile în cauză, și se menține ulterior în intervalele FMSY.

(2)  Intervalele FMSY pe baza planului se solicită, în special din partea CSTEP sau a unui organism științific independent similar recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

(3)  În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, atunci când Consiliul stabilește efortul de pescuit maxim admisibil, el stabilește efortul de pescuit respectiv pentru fiecare grup de efort de pescuit, în cadrul intervalului FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul cel mai vulnerabil.

(4)  În pofida alineatelor (1) și (3), efortul de pescuit maxim admisibil poate fi stabilit la un nivel mai redus decât intervalele FMSY.

(5)  În pofida alineatelor (1) și (3), efortul de pescuit maxim admisibil poate fi stabilit la un nivel superior intervalului FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul cel mai vulnerabil, cu condiția ca toate stocurile în cauză să se situeze deasupra BPA:

(a)  dacă, pe baza celor mai bune avize sau dovezi științifice disponibile, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul pescuitului mixt;

(b)  dacă, pe baza celor mai bune avize sau dovezi științifice disponibile, acest lucru este necesar pentru a se evita daunele grave asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau

(c)  pentru a limita variațiile efortului de pescuit maxim admisibil între ani consecutivi la maximum 20 %.

(6)  Dacă pentru un stoc menționat la articolul 1 alineatul (2) nu se pot stabili intervale FMSY din cauza lipsei informațiilor științifice adecvate, stocul respectiv este gestionat în conformitate cu articolul 12 până când sunt disponibile intervale FMSY în temeiul prezentului articol alineatul (2).

Articolul 5

Niveluri de referință pentru conservare

În sensul articolului 6, se solicită următoarele niveluri de referință pentru conservare, în special din partea CSTEP sau a unui organism științific independent similar recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, pe baza planului:

(a)  nivelurile de referință de precauție, exprimate ca biomasă a stocului de reproducere (BPA); și

(b)  nivelurile-limită de referință, exprimate ca biomasă a stocului de reproducere (BLIM).

Articolul 6

Măsuri de salvgardare

(1)  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere a oricăruia dintre stocurile în cauză se situează sub BPA, se iau toate măsurile de remediere adecvate pentru a asigura revenirea rapidă a stocurilor în cauză la niveluri superioare celor care permit atingerea MSY. În special, în pofida articolului 4 alineatul (3), efortul de pescuit maxim admisibil se stabilește la niveluri compatibile cu o mortalitate prin pescuit care este redusă în intervalul FMSY pentru stocul cel mai vulnerabil, ținând cont de scăderea biomasei.

(2)  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere a oricăruia dintre stocurile în cauză se situează sub BLIM, se adoptă măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura revenirea rapidă a stocurilor în cauză la niveluri superioare celor care permit atingerea MSY. În special, în pofida articolului 4 alineatul (3) ▌, măsurile de remediere respective pot include suspendarea activităților de pescuit specifice care vizează stocurile în cauză și reducerea corespunzătoare a efortului de pescuit maxim admisibil.

(3)  Măsurile de remediere menționate la prezentul articol pot include:

(a)  măsuri în temeiul articolelor 7, 8 și 11-14 din prezentul regulament; și

(b)  măsuri de urgență în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(4)  Alegerea măsurilor menționate la prezentul articol se realizează în conformitate cu natura, gravitatea, durata și frecvența situației în care biomasa stocului de reproducere se situează sub nivelurile menționate la articolul 5.

CAPITOLUL III

EFORTUL DE PESCUIT

Articolul 7

Regimul de gestionare a efortului de pescuit

(1)  Se aplică un regim de gestionare a efortului de pescuit tuturor navelor care pescuiesc cu traule în funcție de zonele, grupurile de stocuri și categoriile de lungime definite în anexa I.

(2)  În fiecare an, pe baza avizelor științifice și în temeiul articolului 4, Consiliul stabilește efortul de pescuit maxim admisibil pentru fiecare grup de efort de pescuit pentru fiecare stat membru.

(3)  Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) și în pofida alineatului (2) de la prezentul articol, în cursul primilor cinci ani de punere în aplicare a planului: ▌

(a)  pentru primul an de punere în aplicare a planului, cu excepția subzonelor geografice în care efortul de pescuit a fost deja redus cu peste 20 % în cursul perioadei de referință, efortul de pescuit maxim admisibil este redus cu 10 % față de nivelul de referință;

(b)  pentru fiecare dintre anii cuprinși între al doilea și al cincilea an de punere în aplicare a planului, efortul de pescuit maxim admisibil este redus cu maximum 30 % pe perioada respectivă. Reducerea efortului de pescuit poate fi completată cu orice măsură tehnică sau altă măsură de conservare pertinentă adoptată în conformitate cu dreptul Uniunii, în vederea realizării FMSY până la 1 ianuarie 2025.

(4)  Nivelul de referință menționat la alineatul (3) este ▌calculat de fiecare stat membru pentru fiecare grup de efort de pescuit sau subzonă geografică drept efortul de pescuit mediu exprimat în număr de zile de pescuit între 1 ianuarie 2015 și 31 decembrie 2017 și ia în considerare numai navele care au desfășurat activități în perioada respectivă ▌.

(5)  În cazul în care cele mai bune avize științifice disponibile indică un volum semnificativ al capturilor pentru un anumit stoc cu altă unealtă de pescuit decât traulele, se poate stabili efortul de pescuit maxim admisibil pentru unealta respectivă pe baza acelor avize științifice.

Articolul 8

Pescuitul recreativ

(1)  În cazul în care avizele științifice indică faptul că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui stoc enumerat la articolul 1 alineatul (2), Consiliul poate să stabilească limite nediscriminatorii pentru pescarii care practică pescuitul recreativ.

(2)  Atunci când stabilește limitele menționate la alineatul (1), Consiliul se bazează pe criterii transparente și obiective, inclusiv pe criterii de natură ecologică, socială și economică. Printre criteriile utilizate se pot număra, în special, impactul pescuitului recreativ asupra mediului, importanța societală a acestei activități și contribuția sa la economia din zonele de coastă.

(3)  După caz, statele membre iau măsurile necesare și proporționale pentru monitorizarea și colectarea datelor în vederea unei estimări fiabile a nivelurilor de capturi efective obținute în cadrul pescuitului recreativ.

Articolul 9

Obligațiile statelor membre

(1)  Statele membre gestionează efortul de pescuit maxim admisibil în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 26-34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)  Fiecare stat membru decide asupra unei metode de alocare a efortului de pescuit maxim admisibil navelor individuale sau grupurilor de nave care îi arborează pavilionul, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. ▌

(3)  Un stat membru poate modifica alocările privind efortul său de pescuit prin transferarea de zile de pescuit între grupuri de efort de pescuit din aceeași zonă geografică, cu condiția să aplice un factor de conversie care să fie sprijinit de cele mai bune avize științifice disponibile. Informațiile privind zilele de pescuit transferate și factorul de conversie sunt puse de îndată și în cel mult 10 zile lucrătoare la dispoziția Comisiei și a celorlalte state membre.

(4)  În cazul în care un stat membru permite navelor aflate sub pavilionul său să pescuiască cu traule, el se asigură că acest tip de pescuit este limitat la o durată maximă de 15 ore pe zi de pescuit, cinci zile de pescuit pe săptămână sau o durată echivalentă.

Statele membre pot acorda o derogare de până la 18 ore pe zi de pescuit pentru a se ține seama de timpul de tranzit dintre port și locul de pescuit. O astfel de derogare se comunică fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre vizate.

(5)  În pofida alineatului (3), în cazul în care o navă pescuiește din două grupuri de stocuri diferite în cursul unei zile de pescuit, se deduce câte o jumătate de zi de pescuit din efortul de pescuit maxim admisibil alocat navei respective pentru fiecare grup de stocuri.

(6)  Pentru navele aflate sub pavilionul său care pescuiesc din stocurile în cauză, fiecare stat membru emite autorizații de pescuit pentru zonele menționate în anexa I și în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(7)  Statele membre se asigură că capacitatea totală, exprimată în GT și kW, corespunzătoare autorizațiilor de pescuit emise în conformitate cu alineatul (6), nu este majorată pe durata aplicării planului.

(8)  Fiecare stat membru întocmește și actualizează o listă a navelor care dețin autorizații de pescuit emise în conformitate cu alineatul (6) și o pune la dispoziția Comisiei și a celorlalte state membre. Statele membre transmit listele lor pentru prima dată în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.

(9)  Statele membre își monitorizează regimul de gestionare a efortului de pescuit și se asigură că efortul de pescuit maxim admisibil menționat la articolul 7 nu depășește limitele stabilite.

(10)  În conformitate cu principiile bunei guvernanțe stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre pot promova sisteme de gestionare participativă la nivel local în vederea îndeplinirii obiectivelor planului.

Articolul 10

Comunicarea datelor pertinente

(1)  Statele membre înregistrează și transmit Comisiei date privind efortul de pescuit în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și cu articolele 146c, 146d și 146e din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei (13).

(2)  Datele privind efortul de pescuit sunt agregate pe lună și conțin informațiile prevăzute în anexa II. Formatul datelor agregate este schema XML bazată pe standardul ONU/CEFACT P1000-12.

(3)  Statele membre transmit Comisiei datele privind efortul de pescuit menționate la alineatul (1) înainte de data de 15 a fiecărei luni.

CAPITOLUL IV

MĂSURI TEHNICE DE CONSERVARE

Articolul 11

Zone de interzicere a pescuitului

(1)  În plus față de dispozițiile de la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, se interzice utilizarea traulelor în vestul Mării Mediterane în limita a șase mile marine de coastă, cu excepția zonelor a căror adâncime depășește izobata de 100 m, timp de trei luni în fiecare an, stabilindu-se, dacă este cazul, luni consecutive, pe baza celor mai bune avize științifice. Aceste trei luni pe an de interzicere a pescuitului sunt stabilite de fiecare stat membru și se aplică în cursul perioadei celei mai relevante stabilite pe baza celor mai bune avize științifice disponibile. Perioada respectivă se comunică fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre vizate.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), și cu condiția ca acest lucru să fie justificat de constrângeri geografice deosebite, cum ar fi dimensiunea limitată a platoului continental sau distanțele lungi până la locurile de pescuit, statele membre pot institui, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, alte zone de interzicere a pescuitului, cu condiția realizării unei reduceri de cel puțin 20 % a capturilor de puiet de merluciu în fiecare subzonă geografică. O astfel de derogare se comunică fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre vizate.

(3)  Până la … [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, statele membre în cauză instituie alte zone de interzicere a pescuitului, dacă s-a dovedit că există o mare concentrare de puiet de pește, cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare, și de zone de depunere a icrelor pentru stocurile demersale, în special pentru stocurile în cauză.

(4)  Celelalte zone de interzicere a pescuitului instituite în temeiul alineatului (3) sunt evaluate în special de CSTEP sau de un organism științific independent similar recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional. În cazul în care această evaluare indică faptul că respectivele zone de interzicere a pescuitului nu corespund obiectivelor urmărite, statele membre revizuiesc zonele în cauză, luând în considerare recomandările respective.

(5)  În cazul în care zonele de interzicere a pescuitului menționate la alineatul (3) de la prezentul articol afectează navele de pescuit ale mai multor state membre, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cu articolul 18 din prezentul regulament și pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, acte delegate pentru a institui zonele de interzicere a pescuitului în cauză.

Articolul 12

Gestionarea stocurilor capturate accidental și a stocurilor demersale pentru care nu sunt disponibile date suficiente

(1)  Stocurile menționate la articolul 1 alineatul (3) din prezentul regulament se gestionează pe baza abordării precaute a gestionării pescuitului definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(2)  Măsurile de gestionare pentru stocurile menționate la articolul 1 alineatul (3), în special măsurile tehnice de conservare, cum ar fi cele enumerate la articolul 13, se stabilesc ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile.

Articolul 13

Măsuri specifice de conservare

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea următoarelor măsuri tehnice de conservare:

(a)  specificațiile caracteristicilor uneltelor de pescuit și normele referitoare la utilizarea acestora, pentru a asigura sau a îmbunătăți selectivitatea, pentru a reduce capturile nedorite sau pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;

(b)  specificațiile modificărilor sau ale dispozitivelor suplimentare adăugate uneltelor de pescuit, pentru a asigura sau pentru a îmbunătăți selectivitatea, pentru a reduce capturile nedorite sau pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;

(c)  limitările sau interdicțiile referitoare la utilizarea anumitor unelte de pescuit și la activitățile de pescuit, în anumite zone sau perioade, pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere, peștii cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare sau peștii din specii nevizate ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului

(d)  stabilirea dimensiunilor minime de referință pentru conservare pentru oricare dintre stocurile cărora li se aplică prezentul regulament, pentru a asigura protecția puietului de organisme marine și

(e)  referitoare la pescuitul recreativ.

(2)  Măsurile menționate la alineatul (1) contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3.

CAPITOLUL V

OBLIGAȚIA DE DEBARCARE

Articolul 14

Dispoziții privind obligația de debarcare

Pentru toate stocurile de specii din vestul Mării Mediterane cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, precum și pentru capturile accidentale de specii pelagice în cadrul activităților de pescuit care exploatează stocurile enumerate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, cărora li se aplică obligația de debarcare, Comisia, după consultarea cu statele membre, este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament specificând detaliile acestei obligații, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (5) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL VI

REGIONALIZARE

Articolul 15

Cooperarea regională

(1)  Articolul 18 alineatele (1)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurilor prevăzute la articolele 11-14 din prezentul regulament.

(2)  În sensul alineatului (1) al prezentului articol, statele membre cu un interes direct de gestionare pot prezenta recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013:

(a)  pentru prima dată, în termen de cel mult douăsprezece luni de la … [ data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, în termen de douăsprezece luni de la fiecare transmitere a evaluării planului în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din prezentul regulament;

(b)  până la data de 1 iulie a anului care precedă anul în care urmează să se aplice măsurile; și/sau

(c)  ori de câte ori consideră necesar, în special în eventualitatea unei schimbări bruște a situației oricăruia dintre stocurile cărora li se aplică prezentul regulament.

(3)  Împuternicirile acordate în temeiul articolelor 11-14 din prezentul regulament nu aduc atingere competențelor conferite Comisiei în temeiul altor dispoziții din dreptul Uniunii, inclusiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL VII

MODIFICĂRI ȘI MONITORIZARE

Articolul 16

Modificări ale planului

(1)  În cazul în care avizele științifice indică o modificare a distribuției geografice a stocurilor în cauză, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica prezentul regulament prin ajustarea zonelor specificate la articolul 1 alineatul (2) și în anexa I pentru a reflecta această modificare.

(2)  Atunci când, pe baza avizelor științifice, Comisia consideră că lista stocurilor în cauză trebuie modificată, Comisia poate să prezinte o propunere pentru modificarea listei respective.

Articolul 17

Monitorizarea și evaluarea planului

(1)  În scopul raportului anual prevăzut la articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, indicatorii cuantificabili includ estimările anuale ale mortalității cauzate de pescuit peste FMSY (F/FMSY), ale biomasei stocului de reproducere și ale indicatorilor socioeconomici pentru stocurile vizate și, atunci când este posibil, pentru stocurile capturate accidental. Aceștia pot fi completați de alți indicatori, pe baza avizelor științifice.

(2)  Până la …[cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, din trei în trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele și impactul planului asupra stocurilor în cauză și asupra activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII PROCEDURALE

Articolul 18

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 11-14 și 16 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la …[data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolele 11-14 și 16 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia î consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 11-14 și 16 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

CAPITOLUL IX

FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

Articolul 19

Sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime

Măsurile vizând încetarea temporară adoptate în scopul îndeplinirii obiectivelor planului sunt considerate a fi o încetare temporară a activităților de pescuit în sensul articolului 33 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Articolul 20

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite norme legate de Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

Articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 se modifică după cum urmează:

1.  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„(4) Sprijinul în temeiul prezentului articol poate fi acordat până la 31 decembrie 2017, cu excepția cazului în care măsurile de încetare definitivă sunt adoptate în scopul îndeplinirii obiectivelor planului multianual pentru conservarea și exploatarea sustenabilă a stocurilor demersale în vestul Mării Mediterane, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 2019/…(14) al Parlamentului European și al Consiliului*.

______________________

* Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 (JO L …, …, p. …).”;

"

2.  se adaugă următorul alineat:"

„(4a) Cheltuielile legate de măsurile de încetare definitivă adoptate în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Regulamentul (UE)2019/…(15) sunt eligibile pentru sprijin din partea FEPAM începând cu data intrării în vigoare a regulamentului respectiv.”

"

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 21

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Luând în considerare sustenabilitatea ecologică, socială și economică, articolul 4 și articolul 6 alineatul (1) se aplică de la 1 ianuarie 2025.

Articolul 7 se aplică de la 1 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

Regimul de gestionare a efortului de pescuit

(menționat la articolul 7)

Grupurile de efort de pescuit sunt definite după cum urmează:

A)  Traule care pescuiesc barbun, merluciu, crevete din specia Parapenaeus longirostris și langustină pe platoul continental și pe panta superioară

Tip de unealtă de pescuit

Zona geografică

Grupuri de stocuri

Lungimea maximă a navelor

Codul grupului de efort de pescuit

Traule

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Subzonele CGPM 1-2-5-6-7

Barbun în subzonele geografice 1, 5, 6 și 7; merluciu în subzonele geografice 1-5-6-7; crevete din specia Parapenaeus longirostris în subzonele geografice 1, 5 și 6 și langustină în subzonele geografice 5 și 6.

< 12 m

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m și < 18 m

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m și < 24 m

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

Subzonele CGPM 8-9-10-11

Barbun în subzonele geografice 9, ▌10 și 11; merluciu în subzonele geografice 9-10-11; crevete din specia Parapenaeus longirostris în subzonele geografice 9-10-11 și langustină în subzonele geografice 9 și 10.

< 12 m

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m și < 18 m

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m și < 24 m

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

B)  Traule care pescuiesc crevete din specia Aristeus antennatus și crevete din specia Aristaeomorpha foliacea în ape adânci

Tip de unealtă de pescuit

Zona geografică

Grupuri de stocuri

Lungimea maximă a navelor

Codul grupului de efort de pescuit

Traule

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Subzonele CGPM 1-2-5-6-7

crevete din specia Aristeus antennatus în

subzonele geografice 1, 5, 6 și 7

< 12 m

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m și < 18 m

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m și < 24 m

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

Subzonele CGPM 8-9-10-11

crevete din specia Aristaeomorpha foliacea în

subzonele geografice 9, 10 și 11

< 12 m

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m și < 18 m

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m și < 24 m

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

ANEXA II

Lista informațiilor pentru datele privind efortul de pescuit

(menționate la articolul 10)

Informații

Definiție și comentarii

1.  Stat membru

Codul ISO alfa-3 al statului membru de pavilion care raportează

2.  Grup de efort de pescuit

Codul grupului de efort de pescuit, așa cum este prevăzut în anexa I

3.  Perioada efortului de pescuit

Data de începere și data de încheiere a lunii de referință

4.  Declarația privind efortul de pescuit

Numărul total de zile de pescuit

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului

Parlamentul European și Consiliul intenționează să revoce împuternicirile de a adopta măsuri tehnice prin intermediul unor acte delegate, conform articolului 13 din prezentul regulament, atunci când vor adopta un nou regulament cu privire la măsuri tehnice care includ o împuternicire ce acoperă aceleași măsuri.

(1)JO C 367, 10.10.2018, p.103.
(2)Poziția Parlamentului European din 4 aprilie 2019.
(3)Declarația ministerială de la Malta MedFish4Ever. Conferința ministerială privind sustenabilitatea pescuitului în Marea Mediterană (Malta, 30 martie 2017).
(4)Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
(5)Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).
(6)Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).
(7)Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).
(8)Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
(9)JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(10)Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).
(11)Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
(12)Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (JO L 347, 30.12.2011, p. 44).
(13)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1).
(14)+JO: a se introduce în text numărul regulamentului conținut în documentul PE-CONS 32/19 (2018/0050(COD)) și a se introduce numărul, data și referința JO pentru regulamentul respectiv în nota de subsol corespunzătoare.
(15)+ JO: a se introduce în text numărul regulamentului conținut în documentul PE-CONS 32/19 (2018/0050(COD)).

Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Notă juridică