Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0129(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0008/2019

Внесени текстове :

A8-0008/2019

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 19
CRE 03/04/2019 - 19

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0346

Приети текстове
PDF 273kWORD 79k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Неокончателна версия
Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I
P8_TA-PROV(2019)0346A8-0008/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0274),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0196/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 февруари 2019 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0008/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 261.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури(1)
P8_TC1-COD(2018)0129

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  Съобщението на Комисията от 20 юли 2010 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011 – 2020 година“ посочи стратегическите цели на Съюза да бъдат намалени наполовина смъртните случаи по пътищата до 2020 г. в сравнение с 2010 г. и техният брой да бъде сведен до нула до 2050 г. Въпреки това през последните години не беше отбелязан напредък в постигането на тези цели. В своите заключения от 8 юни 2017 г. относно пътната безопасност Съветът одобри нова междинна цел за намаляване наполовина на броя на сериозните наранявания до 2030 г. в сравнение с 2020 г., като одобри Декларацията от Валета от март 2017 г. Поради това са необходими повече усилия за постигане на тези две цели.

(2)  Според подхода „Безопасна система“ смъртните случаи и тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия могат да бъдат предотвратени до голяма степен. Гарантирането на това, че пътнотранспортните произшествия не водят до сериозни или фатални наранявания, би трябвало да е съвместна отговорност на всички равнища. Добре проектираните, правилно поддържани пътища с ясна пътна маркировка и пътни знаци могат да намалят вероятността от пътнотранспортни произшествия, а „прощаващите“ пътища (пътищата, прокарани по интелигентен начин, така че да се гарантира, че грешките на водачите не водят незабавно до сериозни или фатални последствия) могат да намалят сериозността на действителните пътнотранспортни произшествия. Комисията следва да предостави насоки за осигуряване и поддръжка на „прощаваща грешките крайпътна среда“ въз основа на опита на всички държави членки.

(3)  Пътищата от трансевропейската транспортна мрежа (мрежата TEN-T), определена в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета(5), са от ключово значение за оказването на подкрепа на европейската интеграция. Поради това следва да се гарантира високо ниво на безопасност на тези пътища.

(4)  Процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура, приложени върху мрежата TEN-T, допринесоха за намаляване на смъртните случаи и сериозните наранявания в Съюза. От оценката на въздействието на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6) става ясно, че държавите членки, които прилагат принципите на управление на безопасността на пътната инфраструктура (УБПИ) на доброволна основа по отношение на своите национални пътища извън мрежата TEN-T, са постигнали много по-добри резултати в областта на пътната безопасност от държавите членки, които не са го направили. Поради това също така е желателно принципите УБПИ да бъдат приложени в други части от европейската пътна мрежа.

(5)  Важно е пътните участъци, изградени върху мостове, и пътните участъци, преминаващи през тунели, които са част от мрежата в обхвата на настоящата директива, също да бъдат обхванати от настоящата директива, що се отнася до пътната безопасност, с изключение на тунелите, обхванати от Директива № 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7).

(6)  По причини, свързани с пътната безопасност, е важно влизанията и излизанията от зоните за паркиране в рамките на мрежата, обхваната от настоящата директива, по-специално автомагистралите и първокласните пътища, също да бъдат обхванати от настоящата директива.

(7)  Сезонните условия се различават значително в държавите членки и регионите. Поради това е важно тези условия да бъдат взети предвид по подходящ начин в националните разпоредби за транспониране на настоящата директива.

(8)  Голяма част от пътнотранспортните произшествия се случват на малък дял от пътищата, където интензивността и скоростта на трафика са високи и където се наблюдава широк спектър от превозни средства, които пътуват с различна скорост. Поради това ограниченото разширяване на приложното поле на Директива 2008/96/ЕО, което включва автомагистралите и други първокласни пътища извън мрежата TEN-T, следва значително да допринесе за подобряването на безопасността на пътните инфраструктури в Съюза.

(9)  За да се гарантира, че подобно разширяване на приложното поле ще има търсения ефект, е логично първокласните пътища, различни от автомагистрали, да включват всички пътища, които принадлежат към най-високата категория пътища под категорията „автомагистрала“ в националната класификация на пътищата. По същата причина държавите членки следва да бъдат насърчавани да гарантират, че най-малко всички пътища, за които е била прилагана Директива 2008/96/ЕО преди влизането в сила на настоящата директива, включително на доброволен принцип, остават в обхвата на настоящата директива.

(10)  Задължителното прилагане на процедурите, предвидени в Директива 2008/96/ЕО, по отношение на всички проекти за пътна инфраструктура извън градските райони, които се реализират с финансиране от Съюза, следва да гарантира, че средствата на Съюза не се използват за изграждането на небезопасни пътища.

(11)  Директива 2008/96/ЕО обхваща изключително пътните инфраструктури. Поради това настоящата директива не засяга закона за движението по пътищата, нито компетентността на държавите членки да вземат решения в рамките на собствените си правомощия по отношение на закона за движението по пътищата. Конвенциите на Организацията на обединените нации за движението по пътищата от 19 септември 1949 г. от Женева и от 8 ноември 1968 г. от Виена, както и Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 8 ноември 1968 г. следва да бъдат спазвани.

(12)  Цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа въз основа на риска се очерта като ефикасно и ефективно средство за идентифициране на участъци от мрежата, които следва да бъдат предмет на по-подробни инспекции за пътна безопасност, и за приоритетно подреждане на инвестициите в съответствие с потенциала им за повишаване на безопасността за цялата мрежа. Поради това цялата пътна мрежа, обхваната от настоящата директива, следва да бъде оценявана системно, включително чрез данни, събирани по електронен и цифров път, с цел повишаване на пътната безопасност в целия Съюз.

(13)  Включването на най-добрите елементи от предишната „процедура за категоризиране и управление на безопасността на пътната мрежа в експлоатация“ в новата процедура за цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа следва да позволи по-добро идентифициране на пътните участъци, където възможностите за повишаване на безопасността са най-големи и където целенасочената намеса би трябвало да доведе до най-големи подобрения.

(14)  С цел да се подобрят качеството, обективността и ефективността на процедурите за УБПИ, е полезно да се позволи на държавите членки да се възползват, когато е целесъобразно, от постоянно развиващите се технологии за инспектиране на пътните участъци, за документиране на условията за пътна безопасност и събиране на други данни, свързани с безопасността на пътната мрежа.

(15)  Системните последващи действия във връзка с констатациите на процедурите по УБПИ са от ключово значение за повишаването на безопасността на пътната инфраструктура, което е необходимо за постигането на целите на Съюза в областта на пътната безопасност. За тази цел приоритизираните планове за действие следва да гарантират, че необходимите мерки се прилагат възможно най-бързо. По-специално, след констатациите на цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа следва да се предприемат целенасочени инспекции за пътна безопасност или, ако е възможно и разходно ефективно, преки действия за отстраняване или намаляване на рисковете за пътната безопасност, без да се създава излишна административна тежест.

(16)  Следва да се повиши безопасността на съществуващите пътища чрез целенасочени инвестиции в пътните участъци с най-висока концентрация на произшествия и/или с най-висок потенциал за намаляване на произшествията.

(17)  Финансирането и финансовите стимули на равнище на Съюза могат, в съответствие с приложимите условия, да се използват за осигуряване на подкрепа за тези инвестиции, допълващи съответните национални инвестиции и стимули.

(18)  Участъците от пътната мрежа, граничещи с пътните тунели от трансевропейската пътна мрежа, обхванати от Директива 2004/54/ЕО, се характеризират с особено висок риск от произшествия. Поради това следва да бъдат въведени съвместни инспекции на пътната безопасност на тези пътни участъци, в които да участват представители както на компетентните органи, отговарящи за пътищата, така и на компетентните органи, отговарящи за тунелите, за да се подобри безопасността на пътната мрежа, обхваната от настоящата директива.

(19)  През 2017 г. на незащитените участници в пътното движение се падат 47% от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в Съюза. Следователно, като се гарантира отчитането на интересите на незащитените участници в пътното движение при всички процедури за УБПИ и разработването на изисквания за качество за инфраструктурата за такива участници в пътното движение, тяхната безопасност на пътя би трябвало да се повиши.

(20)  За да се даде възможност на държавите членки да подобрят процедурите си, които целят да се гарантира използването на тяхната пътна маркировка и пътни знаци, следва да бъдат установени общи спецификации, за да се насърчат ефективната яснота и откриваемостта на пътната маркировка и пътните знаци за хора водачи и автоматизирани системи за подпомагане на водача.

(21)  Подобряването на безопасността е приоритет също за железопътните прелези (т.е. сигнализация и подобряване на инфраструктурата). Според доклада за безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт в ЕС-2018 на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз през 2016 г. са настъпили 433 значителни произшествия на сто и осем хилядите железопътни прелеза в Съюза, които са довели до 255 смъртни случая и тежко нараняване на 217 души. Съответно железопътните прелези, които представляват висок риск за безопасността, следва да бъдат идентифицирани с оглед на тяхното подобряване.

(22)  Висококачествените пътна маркировка и пътни знаци са от решаващо значение за подпомагането на водачите и на свързаните и автоматизираните превозни средства. Общи спецификации за пътната маркировка и пътните знаци следва да бъдат основата за разгръщането на усъвършенствани системи за свързана и автоматизирана мобилност. За предпочитане е съвместен европейски подход в съответствие с Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г.

(23)  За да се подобрят резултатите, очаквани от прилагането на настоящата директива, и да се гарантира подходящо равнище на безопасност при извънредни ситуации, държавите членки биха могли да улеснят сътрудничеството между своите служби за гражданска защита, за реагиране при извънредни ситуации и службите на пътната полиция, когато това е целесъобразно и по-специално в трансграничните пътни участъци. Когато за тези дейности е необходимо сътрудничество между държавите членки, Механизмът за гражданска защита на Съюза съгласно Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(8) предлага рамка за тази цел.

(24)  Без да се засяга законодателството относно обществените поръчки, по-специално Директива № 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(9), техническите спецификации, свързани с безопасността, следва да бъдат публично достъпни, когато обществените поръчки се извършват в сектора на пътната инфраструктура.

(25)  С цел постигане на прозрачност и подобряване на отчетността, категоризирането на пътната безопасност следва да се докладва, така че участниците в движението да могат да бъдат информирани за състоянието на инфраструктурата и да се подобри тяхната осведоменост като цяло.

(26)  Следва да се насърчава обменът на опит между специалистите относно методиките по подхода „Безопасна система“, както и обменът на информация между проверителите на пътната безопасност.

(27)  Публикуването на резултатите от цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа следва да даде възможност за сравняване на нивото на безопасността на пътната инфраструктура в целия ЕС.

(28)  Тъй като целта на настоящата директива, а именно установяването на процедури, чрез които да се гарантира постоянно висока степен на пътна безопасност на цялата мрежа TEN-T и на мрежата от магистрали и първокласни пътища в ЕС, не може да бъде постигнатата в достатъчна степен от държавите членки, но поради факта, че за да се гарантира доближаването до по-високи стандарти на безопасност на пътната инфраструктура, са необходими подобрения в целия ЕС, може да се постигне по-добре на равнище ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел. В резултат от действията на равнището на ЕС, пътуването в целия Съюз следва да стане по-безопасно, а това на свой ред би трябвало да подобри функционирането на вътрешния пазар и да подпомогне целта за икономическо, социално и териториално сближаване.

(29)  За да се гарантира, че съдържанието на процедурите по УБПИ продължава да отразява най-добрите технически знания, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, що се отнася до адаптирането на приложенията към настоящата директива в съответствие с техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(10). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(30)  Необходими са конкретни мерки за постоянно подобряване на практиките по управление на пътната безопасност и за улесняване на разпознаването на пътната маркировка и пътните знаци от превозните средства, оборудвани със системи за подпомагане на водача или по-високи нива на автоматизация. С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на съответните разпоредби на настоящата директива, на Комисията следва да се делегират изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(11).

(31)  Поради това Директива 2008/96/ЕО следва съответно да се измени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2008/96/ЕО

Директива 2008/96/ЕО се изменя, както следва:

(1)  Член 1 се заменя със следното:"

„Член 1

Предмет и обхват

1.  Настоящата директива налага установяването и прилагането на процедури за оценка на въздействието върху пътната безопасност, проверки за пътна безопасност, инспекции за пътна безопасност и цялостни оценки на безопасността на пътната мрежа от страна на държавите членки.

2.  Настоящата директива се прилага за пътища, които съставляват част от трансевропейската пътна мрежа, за автомагистрали и други първокласни пътища, независимо дали се намират в етап на проектиране, строителство или експлоатация.

3.  Настоящата директива се прилага също за пътища и проекти за пътна инфраструктура, които не са обхванати от параграф 2, разположени са извън градските райони, не обслужват имоти, граничещи с тях, и са завършени с финансиране от Съюза с изключение на пътищата, които не са отворени за общо движение на моторни превозни средства, например велосипедни алеи, или пътища, които не са проектирани за общо движение, например пътища за достъп до промишлени, селскостопански или горски обекти.

4.  Държавите членки могат да изключат от обхвата на настоящата директива първокласните пътища, които са с нисък риск за безопасността, въз основа на надлежно обосновани причини, свързани с интензивността на трафика и статистическите данни за произшествията.

Държавите членки могат да включат в обхвата на настоящата директива пътищата, които не са посочени в параграф 2 и параграф 3.

Не по-късно от [24 месеца след влизането в сила на настоящата директива за изменение] всяка държава членка уведомява Комисията за списъка на автомагистралите и първокласните пътища на нейна територия, а след това и за всички последващи промени в него. Освен това всяка държава членка уведомява Комисията за пътищата, изключени в съответствие с настоящия параграф от обхвата на настоящата директива или включени в него, а след това и за всички последващи промени.

Комисията публикува списъка на пътищата, за които е получила уведомление в съответствие с настоящия член.

5.  Настоящата директива не се прилага за пътните тунели, обхванати от Директива 2004/54/ЕО.“;

"

(2)  Член 2 се изменя, както следва:

а)  Параграф 1 се заменя със следния текст:"

"1. „трансевропейска пътна мрежа“ означава пътните мрежи, определени в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета*;

_____________________

* Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕО (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).“;

"

б)  добавят се следните точки:"

„2а. „автомагистрала“ означава път, специално проектиран и построен за автомобилно движение, който не обслужва имоти, граничещи с него, и който отговаря на следните критерии:

   а) снабден е, с изключение на специални места или временно, с отделни пътни платна за двете посоки на движение, отделени едно от друго или чрез разделителна ивица, която не е предназначена за движение, или по изключение чрез други средства;
   б) не се пресича на едно ниво нито с друг път, нито с железопътна или трамвайна линия, нито с алея за велосипедисти или пешеходна пътека;
   в) специално е проектиран като автомагистрала;

2б.  „първокласен път“ означава път извън градските зони, който свързва големи градове или региони, или и двете, който принадлежи към най-високата категория пътища под категорията „автомагистрала“ в националната класификация на пътищата, в сила към ... [датата на публикуване на настоящата директива за изменение в ОВ];

"

в)  точка 5 се заличава;

г)  точки 6 и 7 се заменят със следното:"

„6. „категоризиране на безопасността“ означава класифициране на части от съществуващата пътна мрежа в категории в зависимост от тяхната обективно измерена „вградена“ безопасност;

7.  „целенасочена инспекция за пътна безопасност“ означава целенасочено разследване с оглед установяването на опасни условия, недостатъци и проблеми, които увеличават риска от произшествия и наранявания, въз основа на посещение на място на съществуващ път или пътен участък;“;

"

д)   добавя се следната точка:"

„7а. „периодична инспекция за пътна безопасност“ означава обичайна периодична проверка на характеристиките и недостатъците, които налагат работи по поддръжка от съображения за безопасност;“;

"

е)  добавя се следната точка:"

„10. незащитени участници в пътното движение“ означава немоторизирани участници в пътното движение, включително по-специално велосипедисти, пешеходци и ползватели на двуколесни моторни превозни средства.“;

"

(3)  В член 4 се добавя следният параграф:"

„5a. В рамките на първоначалния одит на етапа на проектиране Комисията предоставя насоки за проектирането на „прощаваща грешките крайпътна среда“ и „лесни за разграничаване и налагащи се от само себе си пътища“, както и относно изискванията за качество във връзка с незащитените участници в пътното движение. Тези насоки се разработват в тясно сътрудничество с експерти от държавата членка.“;

"

(4)  Член 5 се заменя със следното:"

„Член 5

Цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа

1.  Държавите членки гарантират извършването на цялостна оценка на безопасността на цялата пътна мрежа в експлоатация, обхваната от настоящата директива. ▌

2.  В цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа се прави оценка на риска от произшествия и тежки произшествия, въз основа на:

   а) първо, визуален преглед, на място или чрез електронни средства, на проектните характеристики на пътя („вградената“ безопасност); както и
   б) анализ на участъците от пътната мрежа, които са в експлоатация повече от три години и по които са ставали голям брой тежки произшествия, съотнесено към пътното движение.

3.  Държавите членки гарантират, че първата цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа ще бъде извършена най-късно до 2024 г. Последващите цялостни оценки на безопасността на пътната мрежа трябва да са достатъчно чести, за да се гарантират подходящи нива на безопасност, но при всички случаи следва да се извършват най-малко на всеки пет години.

4.  При извършването на цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа държавите членки могат да вземат предвид индикативните елементи, посочени в приложение III.

5.  Комисията предоставя насоки относно методиката за извършване на системни цялостни оценки на безопасността на пътната мрежа и категоризирането на пътната безопасност.

6.  Въз основа на резултатите от оценката, посочена в параграф 1, и с оглед на приоритизирането на нуждите от по-нататъшни действия държавите членки класифицират всички участъци от пътната мрежа в не по-малко от три категории според нивото им на безопасност.“;

"

(5)  Член 6 се изменя, както следва:

а)  заглавието се заменя със следното:"

„Член 6

Периодични инспекции за пътна безопасност“;

"

б)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки гарантират, че периодичните инспекции за пътна безопасност се извършват достатъчно често, за да се гарантират подходящи равнища на безопасност на въпросната пътна инфраструктура.“;

"

в)  параграф 2 се заличава;

г)   параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Държавите членки гарантират безопасността на участъците от пътната мрежа, граничещи с пътните тунели, обхванати от Директива 2004/54/ЕО, чрез съвместни инспекции за пътна безопасност, включващи компетентните звена, участващи в прилагането на настоящата директива и Директива 2004/54/ЕО. Съвместните инспекции за пътна безопасност са достатъчно чести, за да гарантират подходящи нива на безопасност, но при всички случаи се извършват най-малко на всеки шест години.“;

"

(6)  създават се следните членове:"

„Член 6a

Последващи действия във връзка с процедурите за пътищата в експлоатация

1.  Държавите членки гарантират, че констатациите от цялостните оценки на безопасността на пътната мрежа, извършени съгласно член 5, водят до последващи действия – или целенасочени инспекции за пътна безопасност, или преки коригиращи действия.

2.  При извършването на целенасочените инспекции за пътна безопасност държавите членки могат да вземат предвид индикативните елементи, посочени в приложение IIа.

3.  Целенасочените инспекции за пътна безопасност се извършват от експертни екипи. Най-малко един от членовете на експертния екип трябва да отговаря на изискванията, определени в член 9, параграф 4, буква а).

4.  Държавите членки гарантират, че констатациите от целенасочените инспекции за пътна безопасност ▌са последвани от мотивирани решения за определяне на необходимостта от коригиращи действия. По-специално, държавите членки определят пътните участъци, където е необходимо ▌повишаване на безопасността на пътната инфраструктура, и определят приоритетните действия с оглед на повишаването на безопасността на тези пътни участъци.

5.  Държавите членки гарантират, че коригиращите действия са насочени основно към пътни участъци с ниски нива на безопасност, които предоставят възможност за прилагането на мерки с голям потенциал за повишаване на безопасността и икономии от свързаните с произшествия разходи.

6.  Държавите членки изготвят и редовно актуализират основан на риска план за приоритетни действия за проследяване на изпълнението на определените коригиращи действия.▌

Член 6б

Защита на незащитените участници в пътното движение

Държавите членки гарантират, че нуждите на незащитените участници в пътното движение се взимат под внимание при прилагането на процедурите, предвидени в членове от 3 до 6.

Член 6в

Пътна маркировка и пътни знаци

1.  В своите съществуващи и бъдещи процедури за пътната маркировка и пътните знаци държавите членки обръщат специално внимание на ефективната яснота и откриваемостта на пътната маркировка и пътните знаци за хора водачи и автоматизирани системи за подпомагане на водача. Такива процедури трябва да вземат под внимание общите спецификации, когато такива общи спецификации са били установени в съответствие с параграф 3.

2.  Най-късно до юни 2021 г. създадена от Комисията група от експерти оценява възможността за установяване на общи спецификации, включително различни елементи, целящи да се гарантира оперативното използване на тяхната пътна маркировка и пътни знаци, за да се насърчи ефективната яснота и откриваемостта на пътната маркировка и пътните знаци за хора водачи и автоматизирани системи за подпомагане на водача. Групата включва експерти, определени от държавите членки. Оценката включва консултация с Икономическата комисия за Европа на ООН.

Оценката по-специално отчита следните елементи:

   а) взаимодействието между различните технологии за подпомагане на водача и инфраструктурата;
   б) въздействието на климатичните и атмосферните явления, както и на движението, върху пътната маркировка и пътните знаци, налични на територията на Съюза;
   в) вида и честотата на поддръжката, необходима за различните технологии, включително оценка на разходите.

3.  Като взема под внимание оценката, посочена в параграф 2, Комисията може да приеме актове за прилагане с цел установяването на общи спецификации, свързани с посочените в параграф 1 процедури на държавите членки, целящи да се гарантира оперативното използване на тяхната пътна маркировка и пътни знаци, с оглед на ефективната яснота и откриваемостта на пътната маркировка и пътните знаци за хора водачи и автоматизирани системи за подпомагане на водача

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Актовете за изпълнение не засягат компетентността на Европейския комитет за стандартизация по отношение на стандартите за пътна маркировка и пътни знаци.

Член 6г

Информация и прозрачност

Комисията публикува европейска карта на пътната мрежа, попадаща в обхвата на настоящата директива, която е достъпна онлайн, като посочва ясно различните категории, както е посочено в член 5, параграф 6.

Член 6д

Доброволно докладване

Държавите членки се стремят да създадат национална система за доброволно докладване, достъпна онлайн за всички участници в пътното движение, за да се улесни събирането на данни за събития, предавани от участниците в пътното движение и от превозните средства, както и всяка друга свързана с безопасността информация, която се възприема от съответното докладващо лице като действителен или потенциален риск по отношение на безопасността на пътната инфраструктура.“;

"

(7)  В член 7 се създава следният параграф:"

„1а. Комисията може да приеме актове за изпълнение, за да предостави насоки относно докладването за тежестта на произшествието, включително брой на смъртните случаи и ранените лица. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.“;

"

(8)  В член 9 се създава следният параграф:"

„1а. За проверителите на пътната безопасност, преминали обучението си ... [5 години след влизането в сила на настоящата директива за изменение], държавите членки гарантират, че програмите за обучение на проверителите на пътната безопасност включват аспекти, свързани с незащитените участници в пътното движение и инфраструктурата за такива участници.“;

"

(9)  Член 10 се заменя със следното:"

„Член 10

Обмен на добри практики

С цел подобряване на безопасността на пътищата в рамките на Европейския съюз, Комисията установява съгласувана система за обмен на информация и най-добри практики между държавите членки, обхващаща, inter alia, програмите за обучение за пътна безопасност, съществуващите проекти за безопасност на пътната инфраструктура и доказани технологии за пътна безопасност.“;

"

(10)  В член 11 параграф 2 се заличава;

(11)  Създава се следният член:"

„Член 11а

Докладване

1.  До 31 октомври 2025 г. държавите членки предоставят на Комисията доклад за категоризирането на безопасността на цялата мрежа, оценена съгласно член 5. Когато е възможно, докладът се основава на обща методика. Ако е приложимо, докладът също включва списък с мерките в националните актуализирани насоки, в т.ч. по-специално подобренията по отношение на технологичния напредък и защитата на незащитените участници в пътното движение. От 31 октомври 2025 г. нататък тези доклади се предоставят на всеки пет години.

2.  Най-късно до 31 октомври 2027 г. и на всеки пет години след това, Комисията изготвя – въз основа на анализ на националните доклади, посочени в параграф 1, доклад за прилагането на настоящата директива, по-специално по отношение на елементите, посочени в параграф 1, и за евентуалните допълнителни мерки, включително преразглеждането на настоящата директива и евентуалното ѝ адаптиране към техническия прогрес, и го представя на Европейския парламент и на Съвета.“;

"

(12)  Член 12 се заменя със следното:"

„Член 12

Изменение на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за изменение на приложенията с цел адаптирането им към техническия прогрес.“;

"

(13)  Създава се следният член:"

„Член 12a

Упражняване на делегираните правомощия

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, параграф 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ▌*.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

_____________________

* OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;

"

(14)  Член 13 се заменя със следното:"

„Член 13

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета*.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

_____________________

* Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“;

"

(15)  Приложенията се изменят, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до ... [24 месеца след влизането в сила на настоящата директива]. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложенията към Директива 2008/96/ЕО се изменят, както следва:

(1)  Приложение I се изменя, както следва:

а)  заглавието се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИНДИКАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ“;

б)  в раздел 2 буква д) се заменя със следното:

„д) движение (напр. интензивност на движението, категоризация на движението по тип), включително изчисления пешеходен и велосипеден поток, определян от функциите на използване на съседни земи;“;

(2)  Приложение II се изменя, както следва:

а)  заглавието се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНДИКАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“;

б)  в раздел 1 се добавя следната буква:

„н) мерки за незащитени участници в пътното движение:

i)  мерки за пешеходци,

ii)  мерки за велосипедисти, включително наличието на алтернативни маршрути или отсечки, отделени от движението с висока скорост,

iii)  мерки за ползватели на двуколесни моторни превозни средства,

iv)  гъстота и локализация на прелезите за пешеходци и велосипедисти,

v)  мерки за пешеходци и велосипедисти по засегнатите пътища в района,

vi)  отделяне на пешеходците и велосипедистите от движението с висока скорост или наличие на преки алтернативни маршрути по пътища от по-нисък клас;“;

в)  в раздел 2 буква з) се заменя със следното:

„з) мерки за незащитени участници в пътното движение:

i)  мерки за пешеходци,

ii)  мерки за велосипедисти,

iii)  мерки за ползватели на двуколесни моторни превозни средства;“;

(3)  Създава се следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIа

ИНДИКАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕЛЕНАСОЧЕНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

1.  Трасе на пътя и напречни профили

а)  видимост и разстояния за видимост;

б)  ограничение на скоростта и скоростно зониране;

в)  лесно за разграничаване трасе (т.е. „четимост“ на трасето от страна на участниците в пътното движение);

г)  достъп до съседни имоти и проекти;

д)  достъп на превозни средства за спешна помощ и служебни превозни средства;

е)  поддържане на мостове и дренажни тръби;

ж)  крайпътно оформление (банкети, ръб на платното, изкопи и насипи).

2.  Кръстовища и пътни възли:

а)  целесъобразност на вида кръстовище/пътен възел;

б)  геометрия на разположението на кръстовище/пътен възел;

в)  видимост и яснота (възприемане) на кръстовищата;

г)  видимост по кръстовището;

д)  разположение на допълнителни платна на кръстовища;

е)  контролиране на трафика в кръстовището (напр. със знаци „стоп“, пътна сигнализация и т.н.);

ж)  наличието на възможности за пресичане на пешеходци и велосипедисти.

3.  Мерки за незащитени участници в пътното движение:

а)  мерки за пешеходци;

б)  мерки за велосипедисти;

в)  мерки за ползватели на двуколесни моторни превозни средства;

г)  обществен транспорт и инфраструктура;

д)  пътни/железопътни прелези (като се има предвид преди всичко видът на прелеза и дали става въпрос за управлявани или не от човек, ръчни или автоматизирани съоръжения).

4.  Осветеност, знаци и маркировка:

а)  съгласувани пътни знаци, които не възпрепятстват видимостта;

б)  яснота на пътните знаци (позиция, размер, цвят);

в)  стълбове, използвани за сигнализация;

г)  съгласувана пътна маркировка и разделителни линии;

д)  яснота на пътната маркировка (позиция, измерения и светлоотразяване при сухи и влажни условия)

е)  подходящ контраст на пътната маркировка;

ж)  осветеност на осветяваните пътища и пътни възли;

з)  подходящи крайпътни съоръжения.

5.  Пътна сигнализация:

а)  експлоатация;

б)  видимост.

6.  Обекти, спокойни зони и системи от пътни ограничители:

а)  крайпътна среда включително растителност;

б)  крайпътни опасности и разстояние от края на пътното платно или алеята за велосипедисти;

в)  удобно за ползвателя приспособяване на системите от пътни ограничители (централни разделителни полоси и мантинели за предотвратяване на опасностите за незащитени участници в пътното движение);

г)  краища на мантинели;

д)  подходящи системи от пътни ограничители по мостове и дренажни тръби;

е)  ограждения (по пътища с ограничен достъп).

7.  Настилка:

а)  дефекти на настилката;

б)  съпротивление на хлъзгане;

в)  насипни материали/ чакъл/ камъни;

г)  образуване на локви, отводняване.

8.  Мостове и тунели:

а)  наличие и брой на мостовете;

б)  наличие и брой на тунелите;

в)  визуални елементи, които представляват рискове за безопасността на инфраструктурата.

9.  Други въпроси:

а)  мерки за безопасни зони за паркиране и зони за отдих;

б)  мерки за водачи на тежкотоварни превозни средства;

в)  заслепяване от фарове;

г)  пътно строителство;

д)  необезопасени крайпътни дейности;

е)  подходяща информация в интелигентните транспортни системи (напр. променливи съобщителни знаци);

ж)  дива природа и животни;

з)  предупреждения за зони на училища (ако е приложимо).“;

(4)  Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНДИКАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЯЛОСТНАТА ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА МРЕЖА

1.  Общи положения

а)  вид на пътя по отношение на вида и размера на регионите/градовете, които свързва;

б)  дължина на пътната отсечка;

в)  вид на района (селски, градски);

г)  земеползване (образователни, търговски, промишлени и производствени, жилищни, животновъдни и земеделски, по-слабо развити райони);

д)  гъстота на точки за достъп в имоти;

е)  наличието на локални платна (напр. за достъп до магазини);

ж)  наличието на пътни работи;

з)  наличието на паркинг.

2.  Обеми на трафика:

а)  обеми на трафика;

б)  наблюдавани обеми на мотоциклетисти;

в)  наблюдавани обеми на пешеходци от двете страни, като се отбелязват преминаващите и пресичащите;

г)  наблюдавани обеми на велосипедисти от двете страни, като се отбелязва дали те преминават по пътя или го пресичат;

д)  наблюдавани обеми на тежкотоварни автомобили;

е)  изчислен пешеходен поток, определян от функциите на използване на съседни земи;

ж)  изчислен велосипеден поток, определян от функциите на използване на съседни земи;

3.  Данни за произшествия:

а)  брой, място и причина за смъртни случаи по групи участници в пътното движение;

б)  брой и място на тежките наранявания по групи участници в пътното движение.

4.  Оперативни характеристики:

а)  ограничение на скоростта (общо, за мотоциклетисти; за камиони);

б)  оперативна скорост (85-и процентил);

в)  управление на скоростта и/или успокояване на трафика;

г)  наличието на устройства за интелигентни транспортни системи: предупреждения за натоварено движение, променливи предупредителни знаци;

д)  предупреждение за зона на училище;

е)  наличието на патрул за безопасно пресичане край училищата в препоръчани периоди.

5.  Геометрични характеристики:

а)  характеристики на напречните профили (брой, вид и ширина на платната, оформление и материал на банкетите на централната разделителна ивица, велосипедни алеи, пешеходни пътеки и т.н.), включително тяхната променливост;

б)  хоризонтална кривина;

в)  наклон и вертикална проекция;

г)  видимост и разстояния за видимост.

6.  Обекти, спокойни зони и системи от пътни ограничители:

а)  крайпътна среда и спокойни зони;

б)  фиксирани препятствия край пътя (напр. светлинни стълбове, дървета и др.);

в)  разстояние на препятствията от пътя;

г)  гъстота на препятствията;

д)  предупредителни релефни ивици;

е)  системи от пътни ограничители.

7.  Мостове и тунели:

а)  наличие и брой на мостовете, включително съответна информация;

б)  наличие и брой на тунелите, включително съответна информация;

в)  визуални елементи, които представляват рискове за безопасността на инфраструктурата.

8.  Кръстовища:

а)  тип на кръстовището и брой разклонения (като се отбелязва по-конкретно вида на контрола и наличието на защитени завои);

б)  наличието на раздвояване;

в)  качество на кръстовищата;

г)  обем на трафика на кръстовището;

д)  наличието на железопътен прелез (като се има предвид преди всичко видът на прелеза и дали става въпрос за управлявани или не от човек, ръчни или автоматизирани съоръжения).

9.  Поддръжка:

а)  дефекти на настилката;

б)  съпротивление на хлъзгане на настилката;

в)  състояние на банкетите (включително растителност);

г)  състояние на знаците, маркировката и разделителните линии;

д)  състояние на системите от пътни ограничители.

10.  Съоръжения за уязвими ползватели на пътя:

а)  пешеходни пътеки и прелези за велосипедисти (повърхностно пресичане и пресечки, свързващи различни нива);

б)  прелези за велосипедисти (повърхностно пресичане и пресечки, свързващи различни нива);

в)  предпазни огради за пешеходци;

г)  наличието на тротоар или отделено съоръжение;

д)  велосипедни съоръжения и техния вид (велосипедни пътеки, велосипедни алеи, други);

е)  качество на пешеходните пътеки във връзка с видимостта и обозначаването на съоръжението;

ж)  съоръжения за пресичане на пешеходци и велосипедисти на входното разклонение на второстепенен път, който осигурява връзка с мрежа.

з)  наличието на алтернативни маршрути за пешеходци и велосипедисти в случай на липса на отделени съоръжения.

11.  Системи преди и след произшествие за наранявания при пътнотранспортни произшествия и елементи за намаляване на тежестта:

а)  оперативни центрове на мрежата и други съоръжения за патрулиране;

б)  механизми за съобщаване на условията на шофиране на участниците в пътното движение с цел предотвратяване на произшествия или инциденти;

в)  системи за автоматично откриване на инциденти: сензори и камери;

г)  системи за управление на инциденти;

д)  системи за комуникация с органите за реакция при спешни ситуации.“;

(5)  Приложение IV се изменя, както следва:

а)  точка 1 се заменя със следния текст:

„1. „възможно най-точно място на произшествието, включително координати според ГНСС;“

б)  точка 5 се заменя със следното:

„5) тежест на произшествието.“.

(1)*ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.
(2)OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 261.
(3) ОВ C ...
(4)Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(5) Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).
(6) Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 59).
(7) Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа (ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр. 39).
(8) Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).
(9) Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014, стр. 243).
(10) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(11)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация