Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0278/2018

Внесени текстове :

A8-0278/2018

Разисквания :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0347

Приети текстове
PDF 517kWORD 170k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Неокончателна версия
Паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) ***I
P8_TA-PROV(2019)0347A8-0278/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0343),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0219/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2017 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 13 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0278/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 81, 2.3.2018 г., стр. 139.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП)
P8_TC1-COD(2017)0143

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Домакинствата в Съюза са сред най-големите спестители в света, но по-голямата част от тези спестявания се държат в банкови сметки с кратък матуритет. Увеличаването на инвестициите в капиталовите пазари може да спомогне за преодоляване на предизвикателствата, свързани със застаряването на населението и ниските лихвени проценти.

(2)  Пенсиите за старост представляват основна част от доходите на пенсионерите и за много хора адекватното пенсионно осигуряване определя дали те ще преживеят старините си в удобство или в бедност. Те са необходимо условие за упражняването на основни права, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително в член 25 относно правата на възрастните хора, който гласи: „Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот“.

(3)  Съюзът е изправен пред различни предизвикателства, включително демографски предизвикателства, поради факта, че Европа е застаряващ континент. Освен това моделите на професионално развитие, пазарът на труда и разпределението на богатството са в процес на дълбоки промени, не на последно място в резултат на цифровата революция.

(4)   Съществена част от пенсиите за старост се предоставя по публични схеми. Независимо от изключителната национална компетентност по отношение на организацията на пенсионните системи съгласно установеното в Договорите, адекватността на доходите и финансовата устойчивост на националните пенсионни системи са от решаващо значение за стабилността на Съюза като цяло. Чрез насочване на по-голяма част от спестяванията на европейските граждани от пари в брой и банкови депозити към дългосрочни инвестиционни продукти, като например продуктите за доброволно пенсионно осигуряване с дългосрочен пенсионен характер, резултатът би бил от полза както за отделните лица (които ще се възползват от по-висока възвръщаемост и по-голяма адекватност на пенсиите), така и за икономиката в по-широк смисъл.

(5)  През 2015 г. 11,3 милиона граждани на Съюза в трудоспособна възраст (20 – 64 години) са били постоянно пребиваващи в държава членка, различна от държавата членка, на която са граждани, а 1,3 милиона граждани на Съюза са работели в държава членка, различна от тяхната държава членка на местопребиваване.

(6)  Преносим паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) с дългосрочен пенсионен характер ще увеличи привлекателността си като продукт, по-специално за младите хора и мобилните работници, и ще спомогне за допълнително улесняване на упражняването на правото на гражданите на Съюза да живеят и да работят навсякъде в Съюза.

(7)  Личното пенсионно осигуряване е важно, тъй като предоставя на лицата, които спестяват в дългосрочен план, възможности за дългосрочни инвестиции. Един по-голям европейски пазар за лично пенсионно осигуряване ще подкрепи предлагането на средства за институционални инвеститори и инвестиции в реалната икономика.

(8)  Настоящият регламент дава възможност за създаване на продукт за лично пенсионно осигуряване, който ще има дългосрочен пенсионен характер и ще взема предвид, доколкото е възможно, екологичните, социалните и управленските фактори, посочени в подкрепените от ООН принципи за отговорно инвестиране, ще бъде опростен, сигурен, предлаган на разумна цена, прозрачен, лесен за ползване от потребителите и преносим в рамките на целия Съюз и ще допълва съществуващите системи в държавите членки.

(9)   Понастоящем ▌ вътрешният пазар за персонални пенсионни продукти не функционира гладко. В някои държави членки все още изобщо не съществува пазар на продукти за персонално пенсионно осигуряване. В други държави членки вече се предлагат персонални пенсионни продукти, но е налице висока степен на фрагментиране между националните пазари. Вследствие на това персоналните пенсионни продукти имат само ограничена степен на преносимост ▌. Това може да затрудни хората да се възползват от своите основни свободи. Например това би могло да им попречи да започнат работа или да се пенсионират в друга държава членка. В допълнение към това възможността доставчиците да се възползват от правото на установяване и свободно предоставяне на услуги се възпрепятства от липсата на стандартизация на съществуващите персонални пенсионни продукти.

(10)  Тъй като вътрешният пазар на продукти за персонално пенсионно осигуряване е фрагментиран и разнообразен, въздействието на ПЕПП може да бъде много различно в отделните държави членки, а целевата аудитория може да бъде също толкова разнообразна. В някои държави членки ПЕПП могат да предложат решения за хората, които в момента нямат достъп до адекватно осигуряване. В други държави членки ПЕПП биха могли да разширят избора на потребителите или да предложат решения за мобилните граждани. ПЕПП обаче не следва да имат за цел да замени съществуващите национални пенсионни системи, тъй като това е допълнителен и допълващ продукт за лично пенсионно осигуряване.

(11)  Съюзът на капиталовите пазари (СКП) ще спомогне за мобилизирането на капитал в Европа и ще го насочи към различни предприятия, в това число към малките и средните предприятия, инфраструктурните и дългосрочните устойчиви проекти, които се нуждаят от него, за да подпомогнат своето разрастване и оттам — разкриването на работни места.. Една от основните цели на СКП е увеличаването на инвестициите и възможностите за избор за инвеститорите на дребно чрез по-добро използване на европейските спестявания. За тази цел ПЕПП ще представлява стъпка напред към подобряване на интеграцията на капиталовите пазари вследствие на подкрепата, която предоставя за дългосрочното финансиране на реалната икономика, като се отчита дългосрочният пенсионен характер на продукта и устойчивостта на инвестициите.

(12)  Както бе обявено в Плана за действие на Комисията за изграждане на СКП от 30 септември 2015 г. „Комисията ще анализира възможността за политическа рамка за създаване на успешен европейски пазар за опростени, ефикасни и конкурентоспособни индивидуални пенсии и ще прецени дали е необходимо пазарът да бъде подкрепен от законодателството на ЕС“.

(13)  В резолюцията на Европейския парламент от 19 януари 2016 г., озаглавена „Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС: Въздействие и пътят напред с оглед на постигането на по-ефикасна и ефективна рамка на ЕС за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари“(3), Европейският парламент подчерта, че „трябва да се насърчава среда, която стимулира иновациите в областта на финансовите продукти, създава по-голямо многообразие и ползи за реалната икономика, и предоставя засилени стимули за инвестиции, и която също така може да допринесе за предоставянето на адекватни, сигурни и устойчиви пенсии, като например разработването на паневропейски пенсионен продукт (ПЕПП) с проста и прозрачна структура“.

(14)  В своите заключения от 28 юни 2016 г. Европейският съвет отправи призив за „бърз и решителен напредък с цел да се осигури по-лесен достъп до финансиране за предприятията и да се подпомогнат инвестициите в реалната икономика, като се постигне напредък по програмата за изграждане на съюз на капиталовите пазари“.

(15)  В съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено „Съюз на капиталовите пазари – ускоряване на реформата“, Комисията обяви, че „ще обмисли предложенията за опростен, ефикасен и конкурентен персонален пенсионен продукт в ЕС [...]. Разглежданите варианти включват евентуално законодателно предложение, което би могло да бъде внесено през 2017 г.“

(16)  В съобщението на Комисията от 8 юни 2017 г. „Междинен преглед на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“ Комисията обяви, че ще представи „законодателно предложение за паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) до края на юни 2017 г. С него ще се поставят основите на един по-сигурен, прозрачен и ефикасен по отношение на разходите пазар за доброволни лични пенсионни спестявания на достъпни цени, които могат да бъдат управлявани в общоевропейски мащаб. Това ще помогне за посрещане на нуждите на хората, желаещи да получат по-адекватни пенсионни спестявания, за търсене на решения за предизвикателствата в демографската област, за допълване на съществуващите пенсионни продукти и схеми, както и за засилване на разходната ефективност на индивидуалните пенсии чрез предлагане на по-добри възможности за дългосрочно инвестиране на личните пенсии“.

(17)  Развитието на ПЕПП ще допринесе за увеличаване на избора за пенсионни спестявания, по-специално за мобилните работници, и ще създаде пазар на Съюза за доставчиците на ПЕПП. Той следва обаче само да допълва обществените пенсионни системи.

(18)  Придобиването на знания в областта на финансите може да подпомогне разбирането и осведомеността на домакинствата при избора им на спестявания в областта на продуктите за доброволно персонално пенсионно осигуряване. Осигурените лица също така следва да имат реална възможност да получат пълна представа за рисковете и характеристиките, свързани с ПЕПП.

(19)  Законодателната рамка за ПЕПП ще положи основите за един успешен пазар за достъпни, свързани с доброволното пенсионно осигуряване, инвестиции, които ще могат да се управляват в общоевропейски мащаб. Чрез допълване на съществуващите задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти той ще допринесе за посрещане на нуждите на хората, желаещи да получат адекватни пенсионни спестявания, за търсене на решения за предизвикателствата в демографската област и за осигуряване на мощен нов източник на частен капитал за дългосрочно инвестиране. Тази рамка няма да замени или да хармонизира съществуващите национални персонални пенсионни продукти или схеми, нито ще засегне съществуващите национални задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти.

(20)  ПЕПП е индивидуален непрофесионален пенсионен продукт, за който дадено осигурено лице по ПЕПП доброволно сключва договор с оглед на своето пенсиониране. Тъй като ПЕПП следва да предоставя дългосрочно натрупване на капитал, възможностите за ранното изтегляне на капитал следва да бъдат ограничени и могат да бъдат санкционирани.

(21)  С настоящия Регламент се хармонизира набор от основни характеристики на ПЕПП, свързани с ключови елементи като дистрибуция, минимално съдържание на договорите, инвестиционна политика, смяна на доставчика или трансгранично предлагане и преносимост. Хармонизирането на тези основни характеристики ще допринесе за постигане на еднакви условия на конкуренция за доставчиците на лично пенсионно осигуряване като цяло и ще спомогне, като стимулира изграждането на СКП и интеграцията на вътрешния пазар за лично пенсионно осигуряване. То ще доведе до създаването на един до голяма степен стандартизиран общоевропейски продукт, достъпен във всички държави членки, който ще позволи на потребителите да се възползват изцяло от вътрешния пазар чрез прехвърляне на своите пенсионни права в чужбина и ще им предложи по-голям избор на различни видове доставчици, включително в трансграничен план. В резултат на по-малкия брой пречки за трансграничното предлагане на пенсионни услуги ПЕПП ще повиши конкуренцията между доставчиците на общоевропейска основа и ще създаде икономии от мащаба, които биха били от полза за осигурените лица.

(22)  Член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) позволява приемането на актове под формата на регламенти или директиви. Беше предпочетено приемането на регламент, тъй като той би бил пряко приложим във всички държави членки. По този начин регламентът би позволил бързо навлизане на ПЕПП и би допринесъл за по-бързо задоволяване на потребностите от повече пенсионни спестявания и инвестиции в контекста на СКП. С настоящия регламент ще се хармонизират основните характеристики на ПЕПП, които не трябва да подлежат на специфични национални правила , и поради което в този случай регламентът изглежда по-подходящ от директива. От друга страна характеристиките, които остават извън обхвата на настоящия регламент (например условия за фазата на натрупване), подлежат на регламентиране от националните правила.

(23)  Настоящият регламент следва да установи единни правила за регистрация, предоставяне, дистрибуция, и надзор на ПЕПП. За ПЕПП следва да се прилагат разпоредбите на настоящия регламент, съответното секторно право на Съюза, както и съответните делегирани актове и актове за изпълнение. Освен това следва да се прилагат законите, приети от държавите членки в изпълнение на секторното право на Съюза. Ако не са вече обхванати от настоящия регламент или от секторното право на Съюза, следва да се прилагат съответните закони на държавите членки. ПЕПП следва също така да бъде предмет на договор, сключен между осигурено лице с ПЕПП и доставчика на ПЕПП („договор за ПЕПП“). Съществува набор от основни характеристики на продукта, които следва да бъдат включени в договора за ПЕПП. Настоящият регламент не следва да засяга правилата на Съюза относно международното частно право, по-специално правилата, които се отнасят до съдебната компетентност и приложимото право. Настоящият регламент не следва също така да засяга националното договорно, социално, трудово и данъчно право.

(24)  В настоящия регламент следва да се поясни, че договорът за ПЕПП трябва да е в съответствие с всички приложими правила. Освен това договорът за ПЕПП следва да определя правата и задълженията на страните и да включва набор от основни характеристики на продукта. Договор за ПЕПП може също така да бъде сключен от представителя на група осигурени лица с ПЕПП, като например независима асоциация на осигурените лица, която действа от името на тази група, при условие че това се извършва в съответствие с настоящия регламент и приложимото национално право и че осигурените лица с ПЕПП, които сключват такъв договор, получават същите информация и съвети като осигурените лица с ПЕПП, сключващи договор за ПЕПП или пряко с доставчик на ПЕПП, или чрез дистрибуторна ПЕПП.

(25)  Доставчиците на ПЕПП следва да имат достъп до целия пазар на Съюза само с една регистрация на продукта, която да се предоставя въз основа на единен набор от правила. За да предлагат продукт с обозначението „ПЕПП“, кандидатстващите доставчици на ПЕПП следва да подадат заявление за регистрация до своите компетентни органи. Настоящият регламент не възпрепятства регистрацията на съществуващ персонален пенсионен продукт, който отговаря на условията, предвидени в настоящия регламент. Компетентните органи следва да вземат решение за регистрация, ако кандидатстващият доставчик на ПЕПП е предоставил цялата необходима информация и ако са налице подходящи мерки за спазване на изискванията на настоящия регламент. След като компетентните органи вземат решение за регистрация, те следва да уведомят Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) (ЕОЗППО), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета(4), за да бъдат регистрирани съответно доставчикът на ПЕПП и ПЕПП в централния публичен регистър. Тази регистрация следва да бъде валидна в целия Съюз. За да се осигури ефективен надзор върху спазването на единните изисквания, предвидени в настоящия регламент, всички последващи изменения на информацията и документите, предвидени в процедурата за регистрация, следва незабавно да бъдат съобщени на компетентните органи и на ЕОЗППО, където е приложимо.

(26)  ЕОЗППО следва да създаде централен публичен регистър, който да съдържа информация за ПЕПП, които са регистрирани и които могат да бъдат предоставяни и да бъдат предмет на дистрибуция, в Съюза, както и за доставчиците на ПЕПП, а също и списък на държавите членки, в които се предлага ПЕПП. Когато доставчиците на ПЕПП не извършват дистрибуция на, ПЕПП на територията на дадена държава членка, но могат да открият подсметка за тази държава членка, за да осигурят преносимост за своите ПЕПП клиенти, този регистър следва също така да съдържа информация за държавите членки, за които доставчикът на ПЕПП предлага подсметки.

(27)  Начинът, по който институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО), посочени в Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета(5), са организирани и регулирани, варира значително между държавите членки. В някои държави членки на тези институции се разрешава само да извършват дейности в областта на професионалното пенсионно осигуряване, докато в други държави членки тези институции, включително оправомощените субекти, които отговарят за тяхното управление и действат от тяхно име, когато ИППО нямат правосубектност, имат право да извършват дейности в областта на професионалното и личното пенсионно осигуряване. Това води не само до различни организационни структури на ИППО, но също така се съпътства от различен надзор на национално равнище. По-специално пруденциалният надзор на ИППО, които имат разрешение да извършват дейности в областта на професионалното и личното пенсионно осигуряване, е с по-широк обхват от пруденциалния надзор на тези ИППО, които изпълняват дейности само в областта на професионалното пенсионно осигуряване.

За да не се застраши финансовата стабилност и да се вземат предвид различните организационни структури и надзор, следва да се позволи ПЕПП да се предоставят само от тези ИППО, които също така са лицензирани и подлежат на надзор при предоставянето на персонални пенсионни продукти съгласно националното право. Освен това и за да се запази по-добре финансовата стабилност, всички активи и пасиви, които съответстват на дейностите по предоставяне на ПЕПП, следва да бъдат обособени, без да е възможно да бъдат прехвърляни към друга дейност по пенсионно осигуряване на институцията. ИППО, които предоставят ПЕПП, следва също така да спазват във всеки един момент съответните стандарти, определени в Директива (ЕС) 2016/2341, включително по-подробните правила за инвестиции, установени от държавите членки, в които те са регистрирани или са лицензирани в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2341, при транспонирането на посочената директива, както и разпоредбите относно системата на управление. Както и при други доставчици на ПЕПП, когато настоящият регламент предвижда по-строги разпоредби, такива разпоредби следва да се прилагат.

(28)  Единният паспорт за ПЕПП ще гарантира създаването на вътрешен пазар за ПЕПП.

(29)  Доставчиците на ПЕПП следва да могат да извършват дистрибуция на ПЕПП, които са създали, както и ПЕПП, които не са създадени от тях, при условие че това е в съответствие с приложимото секторно право. Дистрибуторите на ПЕПП следва да имат право да извършват дистрибуция на ПЕПП, които не са създадени от тях. Дистрибуторите на ПЕПП следва да извършват дистрибуция, само на тези продукти, за които притежават съответните знания и компетентност в съответствие с приложимото секторно право.

(30)  Доставчиците на ПЕПП или дистрибуторите на ПЕПП следва да предоставят съвети на потенциалните осигурени лица с ПЕПП преди сключването на договора за ПЕПП, като се отчитат дългосрочният пенсионен характер на продукта, индивидуалните изисквания и потребности на осигуреното лице с ПЕПП и ограничената възможност за изплащане. Съветите следва по-специално да целят информирането на осигуреното лице с ПЕПП относно характеристиките на инвестиционните варианти, равнището на капиталова защита и видовете плащания.

(31)   Съгласно свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване доставчиците на ПЕПП могат да предоставят ПЕПП и дистрибуторите на ПЕПП могат да извършват дистрибуция на ПЕПП на територията на приемащата държава членка след откриването на подсметка за тази приемаща държава членка. За да се осигури високо качество на услугите и ефективна защита на потребителите, държавата членка по произход и приемащата държава членка следва да си оказват тясно сътрудничество при прилагането на задълженията, предвидени в настоящия регламент. Когато доставчиците на ПЕПП и дистрибуторите на ПЕПП извършват стопанска дейност в различни държави членки съгласно свободата на предоставяне на услуги, компетентните органи на държавата членка по произход следва да гарантират, че определените в настоящия регламент изисквания се спазват, поради по-тесните им връзки с доставчика на ПЕПП. С цел да се гарантира справедливо поделяне на отговорностите между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка, ако компетентните органи на приемащата държава членка научат за дадено извършвано на тяхната територия нарушаване на задължения, те следва да информират компетентните органи на държавата членка по произход, които в такива случаи следва да са задължени да предприемат подходящи мерки. Освен това компетентните органи на приемащата държава членка следва да имат правото да се намесят, ако компетентните органи на държавата членка по произход не предприемат подходящи мерки или ако предприетите мерки са недостатъчни.

(32)  Компетентните органи на държавите членки следва да разполагат с всички необходими средства за гарантиране на правилното упражняване на дейността от доставчиците на ПЕПП и дистрибуторите на ПЕПП в рамките на Съюза, упражнявана в съответствие със свободата на установяване или свободата на предоставяне на услуги. За да се гарантира ефективността на надзора, всички предприети от компетентните органи действия следва да бъдат съразмерни спрямо естеството, степента и сложността на рисковете, характерни за дейността на даден доставчик или дистрибутор▐.

(33)  Общоевропейското измерение на ПЕПП може да бъде развивано не само на равнището на доставчика, чрез възможностите за трансгранична дейност, но и на равнището на осигурено лице с ПЕПП, чрез преносимостта на ПЕПП и услугата по прехвърлянето, с което се допринася за защита на личните пенсионни права на лицата, които упражняват своето право на свободно движение съгласно членове 21 и 45 от ДФЕС. Преносимостта означава осигуреното лице с ПЕПП да промени своето местопребиваване, като се премести в друга държава членка, без да смени доставчика на ПЕПП, докато смяната на доставчика на ПЕПП не налага непременно промяна на местопребиваването.

(34)  ПЕПП следва да се състои от национални подсметки, всяка от които да включва характеристики на персоналния пенсионен продукт , позволяващи вноските за ПЕПП или плащанията да отговарят на критериите за данъчни стимули, ако са налични в държавите членки, във връзка с които е предоставена подсметка от доставчика на ПЕПП. Подсметката следва да се използва, за да се води отчет за вноските, направени през фазата на натрупване, и плащанията, направени по време на фазата на изплащане, в съответствие с правото на държавата членка, за която е била открита подсметката. На равнището на осигуреното лице с ПЕПП първата подсметка следва да бъде създадена при сключването на договор за ПЕПП.

(35)  С оглед да се позволи гладък преход за доставчиците на ПЕПП задължението за предоставяне на ПЕПП, който се състои от подсметки за поне две държави членки, следва да се прилага в рамките на три години след датата на прилагане на настоящия регламент. При стартиране предлагането на ПЕПП ▌ доставчикът на ПЕПП следва да предостави информация за това какви подсметки са вече достъпни, за да се избегне евентуално подвеждане на осигурените лица с ПЕПП. Ако осигурено лице с ПЕПП се премести в друга държава членка и ако в тази държава членка не съществува подсметка, доставчикът на ПЕПП следва да даде възможност на осигуреното лице с ПЕПП без забавяне и безплатно да се прехвърли към друг доставчик на ПЕПП, който осигурява подсметка за тази държава членка. Осигуреното лице с ПЕПП може също така да продължи да прави вноски в подсметката, в която са правени вноските, преди да се промени местопребиваването.

(36)  Като отчитат дългосрочния пенсионен характер на ПЕПП и съответната административна тежест, доставчиците на ПЕПП и дистрибуторите на ПЕПП следва да предоставят ясна, лесно разбираема и адекватна информация на потенциалните осигурени лица с ПЕПП и бенефициери на ПЕПП, която да ги подпомогне при вземането на решение за тяхното пенсиониране. Поради същата причина доставчиците на ПЕПП и дистрибуторите на ПЕПП следва да осигурят висока степен на прозрачност през различните фази на ПЕПП, включително на етапа преди сключването на договора, сключването на договора, фазата на натрупване (включително преди пенсиониране) и фазата на изплащане. По-конкретно следва да бъде давана информация за размера на натрупаните пенсионни права, предвижданите равнища на пенсионни плащания съгласно ПЕПП, рисковете и гаранциите, интегрирането на екологичните, социалните и управленските фактори и информация за разходите. Когато предвижданите равнища на пенсионни плащания съгласно ПЕПП се основават на икономически сценарии, тази информация следва да включва също така добър прогнозен сценарий и неблагоприятен сценарий, който следва да бъде краен, но реалистичен.

(37)  Преди да сключат договор за ПЕПП ▌, потенциалните осигурени лица с ПЕПП следва да получат цялата необходима информация, за да направят информиран избор. Преди сключването на договора за ПЕПП следва да се уточнят изискванията и потребностите във връзка с пенсионирането и следва да се предоставят съвети.

(38)  За да осигурят оптимална прозрачност на продукта, доставчиците на ПЕПП следва да изготвят ключов информационен документ за ПЕПП (ПЕПП КИД), в който се описват различните видове ПЕПП, създадени от тях, преди тези ПЕПП да може да се предлагат на осигурените лица с ПЕПП. Те следва да носят отговорност и за коректността на ПЕПП КИД. ПЕПП КИД следва да замени и адаптира основния информационен документ за пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета(6), които в следствие на това не е нужно да се предоставят за ПЕПП. За Основния ПЕПП следва да се изготвя самостоятелен ПЕПП КИД. Когато доставчикът на ПЕПП предлага алтернативни инвестиционни варианти, следва да се предостави и общ КИД за алтернативните инвестиционни варианти, който може да съдържа и препратки към други документи. Като алтернатива, когато информацията, изисквана във връзка с алтернативните инвестиционни варианти, не може да бъде предоставена в рамките на един-единствен самостоятелен основен информационен документ, следва да се предостави самостоятелен основен информационен документ за всеки алтернативен инвестиционен вариант. Това обаче следва да се прави само ако предоставянето на общ КИД за алтернативните инвестиционни варианти не би било в интерес на ПЕПП клиентите. Поради това, когато компетентните органи оценяват съответствието на основния информационен документ за ПЕПП с настоящия регламент, те следва да осигурят оптимална съпоставимост на различните инвестиционни варианти, ако е приложимо, като вземат предвид по-специално актуалните познания в анализа на поведението, за да се избегнат когнитивни изкривявания, предизвикани от представянето на информацията.

(39)  За да се гарантират широката дистрибуция и наличността на ПЕПП КИД, настоящият регламент следва да предвижда публикуването на ПЕПП КИД от страна на доставчика на ПЕПП на неговия уебсайт. Доставчикът на ПЕПП следва да публикува ПЕПП КИД за всяка държава членка, в която се извършва дистрибуция на ПЕПП съгласно свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване, съдържащ конкретната информация за условията, свързани с фазата на натрупване и фазата на изплащане за тази държава членка.

(40)  На национално равнище вече се разработват калкулатори за персонални пенсионни продукти. Въпреки това, за да бъдат калкулаторите възможно най-полезни за потребителите, в тях следва да се отчитат разходите и таксите, начислявани от отделни доставчици на ПЕПП, наред с всякакви допълнителни разходи или такси, начислявани от посредници или други участници в инвестиционната верига, които все още не са били отчетени от доставчиците на ПЕПП.

(41)  Подробностите относно данните, които трябва да се включат в ПЕПП КИД, ▌и представянето на тези данни следва да се хармонизират допълнително чрез регулаторни технически стандарти, ▌ като се вземат предвид приключили и текущи проучвания на потребителското поведение, включително резултати от изпитвания на ефективността на различните начини на представяне на информацията пред потребителите. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема регулаторни технически стандарти. Проектите на регулаторни технически стандарти следва да бъдат разработени от ЕОЗППО след консултация с другите европейски надзорни органи (ЕНО) - Европейския надзорен орган (Европейския банков орган) (ЕБО), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета(7) и Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(8), където е приложимо, както и с Европейската централна банка, компетентни органи и след изпитвания сред потребителите и сред представителите на сектора, съгласно предвиденото в настоящия регламент, като се уточняват подробностите и представянето на информацията, която трябва да бъде включена в ПЕПП КИД; условията, при които ПЕППКИД се преглежда и преразглежда; условията за изпълнение на изискването за предоставяне на ПЕПП КИД; правилата за определяне на допусканията относно прогнозните пенсионни плащания; подробностите във връзка с представянето на информацията, която се съдържа в извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП; и минималните критерии, на които трябва да отговарят техниките за намаляване на риска.. При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти ЕОЗППО следва да вземе предвид различните възможни видове ПЕПП, дългосрочния характер на ПЕПП, възможностите на осигурените лица с ПЕПП и характеристиките на ПЕПП. Преди проектите на регулаторни технически стандарти да се представят на Комисията, следва да се проведат проучвания сред потребителите и сред представителите на сектора с реални данни, когато е необходимо. Комисията следва да приема тези регулаторни технически стандарти чрез делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010. На Комисията следва също да се предостави правомощието да приема технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕОЗППО във връзка с подробностите за сътрудничеството и обмена на информация, заедно с изискванията, които са необходими с цел представяне на горепосочената информация в стандартизиран формат, позволяващ съпоставяне и след консултиране с другите европейски надзорни органи и след изпитвания сред представителите на сектора, във връзка с формàта на надзорната отчетност чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

(42)  ПЕПП КИД следва да се различава ясно и да бъде отделен от всички рекламни материали.

(43)  Доставчиците на ПЕПП следва да изготвят извлечение от индивидуалната партида за ПЕПП, насочено към осигурените лица с ПЕПП, за да им представят основни лични и общи данни относно ▌ ПЕПП и за да осигурят актуална информация за нея. Извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП следва да бъде ясно и разбираемо и да съдържа релевантна и подходяща информация, за да улесни проследяването на пенсионните права във времето и в различните пенсионни продукти и да благоприятства мобилността на работната сила. Извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП следва да съдържа също така ключова информация относно инвестиционната политика, свързана с екологичните, социалните и управленските фактори, и следва да посочва къде и как осигурените лица с ПЕПП могат да получат допълнителна информация относно интегрирането на тези фактори. Извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП следва да се предоставя ежегодно на осигурените лица с ПЕПП.

(44)  Доставчиците на ПЕПП следва да информират осигурените лица с ПЕПП два месеца преди датите, на които осигурените лица с ПЕПП имат възможност да променят своите варианти за изплащане на средствата, за предстоящото начало на фазата на изплащане, възможните форми на плащания и възможността за промяна на формата на плащания. Когато е открита повече от една подсметка, осигурените лица с ПЕПП следва да бъдат информирани за възможното започване на фазата на изплащане по всяка подсметка.

(45)  По време на фазата на изплащане бенефициерите на ПЕПП следва да продължат да получават информация за притежаваните от тях средства за ПЕПП и за съответните варианти за тяхното изплащане Това е от особено значение, когато във фазата на изплащане значителна част от инвестиционния риск се носи от бенефициерите на ПЕПП.

(46)  За да предоставят надлежна защита на правата на осигурените лица с ПЕПП и на бенефициерите на ПЕПП, доставчиците на ПЕПП следва да могат да изберат разпределение на активите си, което да отговаря на точното естество и дюрация на техните задължения, включително тези, които имат дългосрочна перспектива. Това поражда необходимостта от ефикасен надзор и от подход спрямо правилата за инвестиране, който предоставя на доставчиците на ПЕПП достатъчна гъвкавост при вземане на решения относно най-сигурната и най-ефикасната инвестиционна политика, като същевременно ги задължава да действат предпазливо и най-добре от гледна точка на дългосрочните интереси на осигурените лица с ПЕПП като цяло. Поради това спазването на принципа на благоразумния инвеститор предполага инвестиционна политика, която да бъде приспособена към клиентската структура на доставчика на ПЕПП.

(47)  С установяването на принципа на благоразумния инвеститор като основен принцип в областта на инвестирането на капитали и като се дава възможност на доставчиците на ПЕПП да действат трансгранично, се стимулира пренасочването на спестяванията към сектора на личното пенсионно осигуряване, като по този начин се допринася за икономическия и социален напредък. При принципа на благоразумния инвеститор следва да се взема изрично предвид и ролята на екологичните, социалните и управленските фактори в инвестиционния процес.

(48)  Настоящият регламент следва да гарантира подходящо равнище на инвестиционна свобода за доставчиците на ПЕПП. Като много дългосрочни инвеститори, изложени на ниски ликвидни рискове , доставчиците на ПЕПП са в състояние да допринесат за развитието на СКП, като инвестират в неликвидни активи, например в акции и в други инструменти, които имат дългосрочен икономически профил и не се търгуват на регулирани пазари, многостранни системи за търговия (МСТ) или организирани системи за търговия (ОСТ) в разумни граници. Те могат също да се възползват от възможностите за диверсификация на международно равнище. Следователно инвестициите в акции в национални валути, различни от валутите, в които са техните пасиви, както и в други инструменти, които имат дългосрочен икономически профил и не се търгуват на регулирани пазари, МСТ или ОСТ, не следва да бъдат ограничавани, в съответствие с принципа на благоразумния инвеститор, така че да бъде защитен интересът на осигурените лица с ПЕПП и на бенефициерите на ПЕПП, освен по съображения за предпазливост.

(49)  В контекста на задълбочаването на СКП, понятието за инструменти с дългосрочен икономически профил е широко. Посочените инструменти представляват непрехвърляеми ценни книжа и по тази причина нямат достъп до ликвидността на вторичните пазари. Те често изискват ангажименти с фиксиран срок, които ограничават тяхната пазарна реализируемост и следва да се приеме, че включват участия и дългови инструменти в предприятия, които не са регистрирани на фондовата борса, както и заеми, отпуснати на такива предприятия. Предприятията, които не са регистрирани на фондовата борса, включват инфраструктурни проекти, дружества, стремящи се към растеж, чиито ценни книжа не са допуснати до търговия на регулиран пазар, и инвестиции в недвижими имоти или други реални активи, които биха могли да са подходящи с цел дългосрочна инвестиция. Инфраструктурните проекти с ниски въглеродни емисии и устойчивите към изменението на климата инфраструктурни проекти често представляват активи, които не се търгуват на фондовата борса, и разчитат на дългосрочни кредити за финансиране на проекта. С оглед на дългосрочното естество на техните пасиви доставчиците на ПЕПП се насърчават да отделят достатъчна част от своя портфейл от активи за устойчиви инвестиции в реалната икономика с дългосрочни икономически ползи, по-специално за инфраструктурни проекти и търговски предприятия.

(50)  Екологичните, социалните и управленските фактори са важни за инвестиционната политика и системите за управление на риска на доставчиците на ПЕПП. Доставчиците на ПЕПП следва да се насърчат да отчитат тези фактори при вземането на инвестиционните решения и да вземат под внимание начина, по който те представляват част от тяхната система за управление на риска, за да се избегнат „блокирани активи“. Информацията относно екологичните, социалните и управленските фактори следва да бъде на разположение на ЕОЗППО, на компетентните органи и на осигурените лица с ПЕПП.

(51)  Една от целите на регулирането на ПЕПП е да се създаде сигурен и икономически изгоден дългосрочен продукт за пенсионни спестявания. Тъй като инвестициите, свързани с персоналните пенсионни продукти, са дългосрочни, следва да се обърне специално внимание на дългосрочните последици от разпределението на активите. По-специално екологичните, социалните и управленските фактори следва да бъдат взети предвид. Спестяванията в ПЕПП следва да бъдат инвестирани, като се отчитат екологичните, социалните и управленските фактори като посочените в целите на Съюза в областта на климата и устойчивостта, определени в Парижкото споразумение относно изменението на климата (Парижкото споразумение), Целите на ООН за устойчиво развитие и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.

(52)  За да се гарантира спазването на тяхното задължение да разработят инвестиционна политика в съответствие с принципа на благоразумния инвеститор, на доставчиците на ПЕПП следва да не се позволява да инвестират в неоказващи съдействие юрисдикции, определени в приложимите заключения на Съвета относно списъка на неоказващите съдействие юрисдикции за данъчни цели, нито във високорискова трета държава със стратегически слабости, идентифицирана от приложимия делегиран регламент на Комисията, приет въз основа на член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета(9).

(53)  С оглед на целта на ПЕПП за дългосрочно пенсионно осигуряване предлаганите варианти за инвестиране на осигурените лица с ПЕПП следва да бъдат определени по такъв начин, че да се обхващат елементи, които позволяват на инвеститорите да вземат решение за инвестиране, включително да се посочи броят на вариантите за инвестиране, от които могат да избират. След първоначалния избор, направен при сключването на договор за ПЕПП, осигуреното лице с ПЕПП следва да има възможност да променя този избор, след най-малко пет години, считано от сключването на договор за ПЕПП или в случай на последващо изменение – считано от последното изменение на инвестиционния вариант, така че доставчиците да разполагат с достатъчна стабилност за своята дългосрочна инвестиционна стратегия, като същевременно се гарантира защита на инвеститорите. Въпреки това следва да бъде възможно доставчиците на ПЕПП да позволяват на осигурените лица с ПЕПП да променят по-често избрания инвестиционен вариант.

(54)  Основният ПЕПП следва да бъде сигурен продукт и да действа като основен инвестиционен вариант. Той може да бъде под формата или на техника за намаляване на риска, която е в съответствие с целта да се позволи на осигуреното лице с ПЕПП да си възвърне капитала, или гаранция върху инвестирания капитал. Техника за намаляване на риска, която съответства на целта да се позволи на осигуреното лице с ПЕПП да си възвърне капитала, може да бъде консервативна инвестиционна стратегия или стратегия за целия жизнен цикъл, която постепенно намалява общата рискова експозиция с течение на времето. Гаранциите, предоставени по основния инвестиционен вариант, следва да покриват поне вноските по време на фазата на натрупване след приспадане на всички такси и разходи. Гаранциите могат също така да покриват таксите и разходите и могат да осигурят пълно или частично покриване на инфлацията. Гаранция върху инвестирания капитал следва да бъде дължима в началото на фазата на изплащане и по време на фазата на изплащане, когато е приложимо.

(55)  За да се гарантира на осигурените лица с ПЕПП ефективност на разходите и достатъчно добри резултати, разходите и таксите за Основния ПЕПП следва да бъдат ограничени до фиксиран процент от натрупания капитал. Въпреки че тази граница следва да се определи на 1% от натрупания капитал, би било целесъобразно допълнително да се определят видовете разходи и такси, които да бъдат взети предвид в регулаторните технически стандарти, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция между различните доставчици на ПЕПП и различните видове ПЕПП с техните конкретни структури на разходите и таксите. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема такива регулаторни технически стандарти, които следва да бъдат разработени от ЕОЗППО. При изготвянето на проектите на регулаторни технически стандарти ЕОЗППО следва по-специално да взема предвид дългосрочния характер на ПЕПП, различните видове ПЕПП и значимите по отношение на разходите фактори, свързани с техните специфични характеристики, така че да се гарантира справедливо и равно третиране на различните доставчици на ПЕПП и техните продукти, като същевременно се отчита характерът на Основния ПЕПП като прост, разходоефективен и прозрачен продукт, който осигурява достатъчно реална възвръщаемост на инвестициите в дългосрочен план. Освен това, с цел да се запази дългосрочният пенсионен характер на продукта, следва внимателно да се оцени формата на плащанията, по-специално по отношение на пожизнените анюитети. В тази рамка, за да се гарантира, че доставчиците на ПЕПП, които предлагат капиталова гаранция, се ползват от еднакви условия на конкуренция с другите доставчици, ЕОЗППО следва надлежно да вземе предвид структурата на разходите и таксите. Освен това процентните стойности на разходите и таксите следва да бъдат преразглеждани редовно, за да се гарантира тяхната постоянна адекватност, като се отчитат всички промени в нивото на разходите. Комисията следва да приема тези регулаторни технически стандарти чрез делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

С цел да се гарантира трайната ефективност на разходите и да се защитят ПЕПП клиентите от прекалено тежки структури на разходите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, във връзка с изменение на процентната стойност, като взема предвид своите прегледи, по-специално действителното равнище и промените в действителното равнище на разходите и таксите, въздействието на тавана на разходите върху наличието на ПЕПП, както и подходящия достъп до пазара на различните доставчици на ПЕПП, предоставящи различни видове ПЕПП.

(56)  Компетентните органи следва да упражняват своите правомощия, като основните им цели следва да бъдат закрилата на правата на осигурените лица с ПЕПП и на бенефициерите на ПЕПП и стабилността и доброто състояние на доставчиците на ПЕПП.

(57)  Когато доставчикът на ПЕПП е ИППО или лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд от ЕС (ЛУАИФ от ЕС), той следва да определи депозитар във връзка със съхранението на активите, съответстващи на дейността по предоставяне на ПЕПП. Необходими са допълнителни предпазни мерки по отношение на субекта, който действа като депозитар, и неговите функции, тъй като понастоящем правилата, определени във връзка с депозитара съгласно Директива № 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(10), са насочени към фондове, предлагани единствено на професионални инвеститори с изключение на европейските фондове за дългосрочни инвестиции съгласно Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета(11), предлагани на непрофесионални инвеститори, и секторното законодателство, приложимо за ИППО, не изисква определянето на депозитар във всички случаи. За да се гарантира най-високо равнище на защита на инвеститорите по отношение на съхранението на активите, съответстващи на дейността по предоставяне на ПЕПП, с настоящия регламент от ИППО и ЛУАИФ от ЕС, които предоставят ПЕПП, се изисква да спазват правилата на Директива № 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(12) по отношение на определянето на депозитар, изпълнението на неговите задачи и задълженията му по надзора.

(58)  Прозрачността и справедливото начисляване на разходите и таксите са от съществено значение за изграждането на доверие у осигурените лица с ПЕПП и също така им позволяват да направят информиран избор. В съответствие с това следва да бъде забранено използването на непрозрачни методи за ценообразуване.

(59)  С оглед изпълнение на целите, определени в настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на уточняването на условията за упражняване на правомощията за намеса на ЕОЗППО и на компетентните органи и критериите и факторите, които се прилагат от ЕОЗППО за определяне кога има значителни опасения във връзка със защитата на осигуреното лице с ПЕПП. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(13). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(60)  Без да се засяга правото на ПЕПП клиентите да завеждат дела пред съдилищата, между доставчиците на ПЕПП или дистрибуторите на ПЕПП и ПЕПП клиентите следва да бъдат установени лесно достъпни, адекватни, независими, безпристрастни, прозрачни и ефективни процедури за алтернативно решаване на спорове (АРС) с цел решаване на спорове във връзка с правата и задълженията, определени в настоящия регламент.

(61)  С цел да се установи ефективна и ефикасна процедура за решаване на спорове, доставчиците на ПЕПП и дистрибуторите на ПЕПП следва да въведат ефективна процедура за разглеждане на жалби, през която могат да преминат техните клиенти преди спорът да бъде насочен за решаване в рамките на процедура за АРС или пред съд. Процедурата за разглеждане на жалби следва да включва кратки и ясно определени срокове, в рамките на които доставчикът на ПЕПП или дистрибуторът на ПЕПП следва да отговори на жалбоподателя. Органите за АРС следва да разполагат с достатъчен капацитет, за да участват по подходящ и ефективен начин в трансгранично сътрудничество по отношение на спорове, свързани с права и задължения, възникнали съгласно настоящия регламент.

(62)  С цел да намерят по-добри условия за своите инвестиции, като така се стимулира и конкуренцията сред доставчиците на ПЕПП, осигурените лица с ПЕПП следва да имат право да се прехвърлят към друг доставчик на ПЕПП, намиращ се в същата или в друга държава членка, във фазата на натрупване чрез ясна, бърза и сигурна процедура. Доставчиците на ПЕПП обаче не следва да бъдат задължавани да предоставят услугата по прехвърлянето на ПЕПП, ако осигурените лица получават плащания под формата на пожизнен анюитет. При смяната на доставчика прехвърлящите доставчици на ПЕПП следва да прехвърлят съответните суми или когато е приложимо, самите активи от сметката за ПЕПП и да я закрият. Осигурените лица с ПЕПП следва да сключат договори с приемащите доставчици на ПЕПП за откриването на нова сметка за ПЕПП. Новата сметка за ПЕПП следва да има същата структура на подсметки като предишната сметка за ПЕПП.

(63)  По време на услугата по прехвърлянето осигурените лица с ПЕПП могат да изберат да прехвърлят активи в натура само когато прехвърлянето се извършва между доставчици на ПЕПП, като например инвестиционни посредници или други отговарящи на условията доставчици, притежаващи допълнителен лиценз, които извършват управление на портфейл за осигурените лица с ПЕПП. В този случай е необходимо писмено съгласие на приемащия доставчик. При колективното управление на инвестициите прехвърлянето на активите в натура не е възможно, тъй като няма разпределение на активите за всяко осигурено лице с ПЕПП.

(64)  Процесът по прехвърлянето следва да бъде праволинеен за осигурено лице с ПЕПП. В съответствие с това приемащият доставчик на ПЕПП следва да бъде отговорен за започването и управлението на процеса от името на осигуреното лице с ПЕПП и по негово искане. Доставчиците на ПЕПП следва също така да бъдат в състояние да използват доброволно допълнителни средства, като например технически решения, при установяването на услугата по прехвърлянето. Като се има предвид общоевропейският характер на продукта, осигурените лица с ПЕПП следва да могат да се прехвърлят без забавяне и безплатно, когато не е налична подсметка в държавата членка, в която осигуреното лице с ПЕПП се е преместило.

(65)  Преди да даде своето разрешение за прехвърлянето, осигуреното лице с ПЕПП следва да бъде уведомено за всички стъпки на процедурата и за разходите, необходими за извършване на прехвърлянето, за да се предостави възможност на осигуреното лице с ПЕПП да вземе информирано решение за услугата по прехвърлянето.

(66)  За успешното изпълнение на процедурата е необходимо съдействие от страна на прехвърлящия доставчик на ПЕПП. Поради това приемащият доставчик на ПЕПП следва да получи от прехвърлящия доставчик на ПЕПП цялата необходима информация, за да възстанови плащанията по другата сметка за ПЕПП. Тази информация обаче не следва да надхвърля необходимото за извършване на прехвърлянето.

(67)  Осигуреното лице с ПЕПП не следва да понасят финансови загуби, включително такси и лихви, вследствие на грешки, допуснати от който и да било от доставчиците на ПЕПП, участващи в процеса на прехвърляне. По-специално осигурените лица с ПЕПП не следва да понасят финансови загуби, произтичащи от плащането на допълнителни такси, лихви или други суми, както и на неустойки или друг вид финансови санкции поради забавяне при извършването на прехвърлянето. Тъй като защитата на капитала следва да бъде гарантирана в началото на фазата на изплащане и по време на фазата на изплащане, когато е приложимо, прехвърлящият доставчик на ПЕПП не следва да бъде задължен да гарантира защитата на капитала или гаранцията в момента на прехвърлянето. Доставчикът на ПЕПП може също така да реши да осигури защитата на капитала или да предостави гаранцията в момента на прехвърлянето.

(68)  Осигурените лица с ПЕПП следва да имат възможността да вземат информирано решение преди прехвърлянето. Приемащият доставчик на ПЕПП следва да спазва всички изисквания относно дистрибуцията и информирането, включително предоставянето на ПЕПП КИД, съвети и подходяща информация относно разходите, свързани с прехвърлянето, и възможните отрицателни последици върху защитата на капитала, когато се прехвърля ПЕПП с гаранция. Разходите за прехвърлянето, прилагани от прехвърлящия доставчик на ПЕПП, следва да се поддържат в размер, който не представлява пречка за мобилността, и във всички случаи се ограничават до 0,5% от съответните суми или паричната равностойност на самите активи, които ще се прехвърлят.

(69)  При сключване на договор за ПЕПП и при откриването на нова подсметка осигурените лица с ПЕПП следва да разполагат със свободата да решат как ще се изплащат средствата (като анюитети, еднократна сума или по друг начин) във фазата на изплащане, но с възможност да преразгледат своя избор една година преди началото на фазата на изплащане, в началото на фазата на изплащане и в момента на смяната на доставчик, така че да бъдат в състояние да пригодят по най-добрия начин решението за изплащането на средствата към своите нужди, когато са близо до пенсионна възраст. Ако доставчикът на ПЕПП предоставя повече от една форма на изходящи плащания, следва да бъде възможно за осигуреното лице с ПЕПП да избере различен вариант на изплащане за всяка подсметка, открита в неговата сметка за ПЕПП.

(70)  Доставчиците на ПЕПП следва да могат да предоставят на осигурените лица с ПЕПП широк набор от видове плащания. С този подход следва да се постигне целта за по-голямо навлизане на ПЕПП чрез увеличаване на гъвкавостта и избора за осигурените лица с ПЕПП. Той ще позволи на доставчиците да проектират своите ПЕПП по най-разходоефективния начин. Този подход е съгласуван с други политики на Съюза и е осъществим от политическа гледна точка, тъй като така се запазва достатъчно гъвкавост за държавите членки, когато решават кои форми плащания желаят да подкрепят. В съответствие с дългосрочния пенсионен характер на продукта следва да бъде възможно за държавите членки да приемат мерки, с които да се привилегироват определени форми на плащания, като например количествени ограничения за плащания на еднократни суми, с цел допълнително насърчаване на пожизнени анюитети и разсрочени плащания.

(71)   С оглед на общоевропейския характер на ПЕПП е необходимо да се гарантира постоянно високо равнище на защита на осигурените лица с ПЕПП в рамките на целия вътрешен пазар. Това изисква подходящи инструменти за ефективна борба с нарушенията и за предотвратяване на вредите за потребителите. Поради това правомощията на ЕОЗППО и на компетентните органи следва да бъдат допълнени от изричен механизъм за забрана или ограничаване на пускането на пазара, дистрибуцията или продажбата на всеки ПЕПП, който поражда сериозни опасения относно защитата на осигуреното лице с ПЕПП, включително по отношение на дългосрочния пенсионен характер на продукта, правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система или на част от нея, заедно с подходящи правомощия на ЕОЗППО за координация и намеса в извънредни ситуации. Правомощията на ЕОЗППО следва да се основават на разпоредбите на член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1094/2010, за да се гарантира, че такива механизми за намеса могат да се прилагат в случай на значителни опасения относно защитата на осигурените лица с ПЕПП, включително по отношение на специфичния дългосрочен пенсионен характер на ПЕПП. Когато условията са изпълнени, компетентните органи следва да могат да наложат забрана или ограничение като предпазна мярка, преди ПЕПП да бъде пуснат на пазара, да бъде предмет на дистрибуция или да бъде продаван на осигурени лица с ПЕПП. Посочените правомощия следва да не освобождават доставчика на ПЕПП от неговата отговорност да изпълнява всички приложими изисквания съгласно настоящия регламент.

(72)  Следва да се гарантира пълна прозрачност по отношение на разходите и таксите във връзка с инвестирането в ПЕПП. Ще се създадат еднакви условия на конкуренция между доставчиците, като същевременно се осигурява защита на потребителите. Ще бъде достъпна информация за сравнение на различните продукти, което ще стимулира конкуренцията при ценообразуването.

(73)  Въпреки че текущият надзор на доставчиците на ПЕПП следва да се упражнява от съответните компетентни органи, ЕОЗППО следва да координира надзора по отношение на ПЕПП, за да се гарантира съгласуваното прилагане на единна надзорна методология, като по този начин ще се допринесе за общоевропейското естество и за дългосрочния пенсионен характер на ПЕПП.

(74)  За да се укрепят правата на потребителите и да се улесни достъпът до процедура за разглеждане на жалби, осигурените лица с ПЕПП следва да имат възможност, самостоятелно или колективно, да подават жалби до компетентните органи в своята държава на пребиваване, независимо къде е било извършено нарушението.

(75)  ЕОЗППО следва да си сътрудничи с компетентните органи и да улеснява сътрудничеството и съгласуваността между тях. В това отношение ЕОЗППО следва да изпълнява определена роля във връзка с правомощията на компетентните органи да прилагат надзорни мерки, като осигурява доказателства за нарушения във връзка с ПЕПП. ЕОЗППО също така следва да осигури правно обвързваща медиация в случай на несъгласие между компетентните органи в трансгранични ситуации.

(76)  За да се гарантира, че доставчиците на ПЕПП и дистрибуторите на ПЕПП спазват настоящия регламент и подлежат на сходно третиране навсякъде в Съюза, следва да се предвидят административни санкции и други мерки, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

(77)  В съответствие със съобщението на Комисията от 8 декември 2010 г. относно по-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги и с цел да се гарантира изпълнението на изискванията на настоящия регламент, е важно държавите членки да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че за нарушения на настоящия регламент се прилагат съответните административни санкции и други ▌ мерки.

(78)  Макар че държавите членки могат да установяват правила за административни и наказателноправни санкции за едно и също нарушение, от държавите членки не следва да се изисква да установяват правила за административни санкции за нарушения по настоящия регламент, които са обект на националното наказателно право. Независимо от това запазването на наказателноправните вместо административните санкции за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент не следва да накърнява или по друг начин да засяга способността на компетентните органи да сътрудничат, получават достъп до и обменят своевременно информация с компетентните органи на други държави членки за целите на настоящия регламент, включително след сезиране на компетентните съдебни органи за съответните нарушения с оглед наказателно преследване.

(79)  Компетентните органи следва да разполагат с правомощия да налагат имуществени санкции, които да са достатъчно високи, за да компенсират действителните или потенциалните печалби и да бъдат с възпиращ характер дори за по-големите финансови предприятия и ръководителите им.

(80)  С цел да се гарантира последователно прилагане на санкциите навсякъде в Съюза компетентните органи следва да отчетат всички съответни обстоятелства, когато определят вида на административните санкции или другите мерки и равнището на имуществени санкции.

(81)  За да се гарантира, че решенията на компетентните органи относно нарушенията и санкциите имат възпиращ ефект за обществеността и за да се засили защитата на потребителите чрез предупреждаването им относно ПЕПП, които са предмет на дистрибуция в нарушение на настоящия регламент, тези решения следва да бъдат публикувани, освен ако подобно разкриване на информация застрашава стабилността на финансовите пазари или текущо разследване.

(82)  Компетентните органи следва да разполагат с необходимите правомощия за разследване, за да откриват евентуалните нарушения, и следва да създадат ефективни механизми, които да предоставят възможност за подаване на сигнали за предполагаеми или действителни нарушения.

(83)  Настоящият регламент следва да не засяга наказателноправните разпоредби в правото на държавите членки.

(84)  Всяка обработка на лични данни, извършвана в рамките на настоящия регламент, като например обмен или прехвърляне на лични данни от компетентните органи или обработката на лични данни от доставчици на ПЕПП или дистрибутори на ПЕПП, следва да бъде предприета в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(14)и Директива 2002/58/ЕO на Европейския парламент и на Съвета(15). Всеки обмен или прехвърляне на информация от страна на ЕНО следва да се предприема в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(16).

(85)   Като се има предвид чувствителният характер на личните финансови данни, силната защита на данните е от първостепенно значение. Поради това се препоръчва органите за защита на данните да участват непосредствено в прилагането и наблюдението на настоящия регламент.

(86)  Процедурата за регистрация и уведомяване, установена в настоящия регламент, не следва да заменя дадени допълнителни национални процедури, които се прилагат, за да се предостави възможност за ползване на предимствата и стимулите, определени на национално равнище.

(87)  На настоящия регламент следва да бъде извършена оценка, като наред с другото се оцени развитието на пазара, като например появата на нови видове ПЕПП, както и развитие в други области на правото на Съюза и натрупаният от държавите членки опит. При тази оценка следва да се отчетат различните цели и задачи, свързани със създаването на добре функциониращ пазар на ПЕПП, и по-специално следва да се оцени дали прилагането на настоящия регламент е довело до това повече европейски граждани да спестяват за устойчиви и адекватни пенсии. Значението на минималните европейски стандарти за надзора на доставчиците на ПЕПП изисква също така оценка на доставчиците на ПЕПП по отношение на спазването на настоящия регламент и на приложимото секторно право.

(88)  Като се имат предвид възможните дългосрочни последици от настоящия регламент, от съществено значение е да се следи отблизо развитие на положението през първоначалния етап на прилагане. Когато извършва оценката, Комисията следва също така да отрази опита на ЕОЗППО, заинтересованите страни и експертите и да докладва на Европейския парламент и на Съвета евентуалните си наблюдения.

(89)  Настоящият регламент следва да гарантира зачитане на основните права и да съблюдава принципите, залегнали по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот, правото на защита на личните данни, правото на собственост, свободата на стопанска инициатива и принципа на равенство между мъжете и жените, както и принципа за високо равнище на защита на потребителите.

(90)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно подобряване на защитата на осигурените лица с ПЕПП и повишаване на тяхното доверие в ПЕПП, включително при трансграничната им дистрибуция, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата на действието си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се определят единни правила относно регистрацията, създаването, дистрибуцията и надзора на продукти за лично пенсионно осигуряване, които са предмет на дистрибуция в Съюза с обозначението „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ или „ПЕПП“.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „персонален пенсионен продукт “ означава продукт, който:

а)  а) се основава на договор, сключен на доброволна основа между индивидуално осигурено лице и даден субект, и допълва продукт за задължително или професионално пенсионно осигуряване;

б)  предвижда дългосрочно натрупване на капитал с ясната цел да се осигури доход при пенсиониране и с ограничени възможности за предсрочно изтегляне преди това време;

в)  не представлява нито продукт за задължително пенсионно осигуряване, нито продукт за професионално пенсионно осигуряване;

2)  „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“ означава дългосрочен спестовен продукт за лично пенсионно осигуряване, който се предоставя от ▌финансово предприятие, допустимо съгласно член 6, параграф 1, по договор за ПЕПП, сключен с осигурено лице с ПЕПП или с независима асоциация на осигурени лица с ПЕПП от името на своите членове, който е без, или с изключително ограничена, възможност за ранно изплащане, и е регистриран в съответствие с настоящия регламент;

3)  „осигурено с ПЕПП лице“ означава физическо лице, което е сключило договор за ПЕПП с доставчик на ПЕПП;

4)  „договор за ПЕПП“ означава договор между осигурено лице с ПЕПП и доставчик на ПЕПП, който отговаря на условията, установени в член 4;

5)  „сметка за ПЕПП“ означава лична пенсионна сметка, водена на името на осигурено лице с ПЕПП или бенефициер на ПЕПП, която се използва за регистриране на трансакции, позволяващи на осигуреното лице с ПЕПП да внася периодично суми с оглед ▐ пенсиониране и на бенефициера на ПЕПП да получава ▐ плащания съгласно ПЕПП;

6)  „бенефициер на ПЕПП“ означава физическо лице, което получава плащания съгласно ПЕПП;

7)  „ПЕПП клиент“ означава осигурено лице с ПЕПП, потенциално осигурено лице с ПЕПП или бенефициер на ПЕПП;

8)  „дистрибуция на ПЕПП“ означава предоставяне на съвети, предлагане или извършване на друга подготвителна работа за сключване на договори за предоставяне на ПЕПП, сключване на такива договори или оказване на съдействие за управлението и изпълнението на такива договори, включително предоставянето на информация за един или повече ▐ договори за ПЕПП в съответствие с критерии, избрани от ПЕПП клиентите чрез уебсайт или други средства, и изготвянето на класиране на ПЕПП продукти, включително сравнение на цените и продуктите, или предлагането на отстъпка от цената на ПЕПП, когато ПЕПП клиентът може пряко или непряко да сключи▐ договор за ПЕПП посредством уебсайт или други средства;

(9)  „пенсионни плащания съгласно ПЕПП“ означава плащания, предоставяни във връзка с достигането или с оглед на очакването за достигане на пенсионна възраст в една от формите, посочени в член 58, параграф 1;

10)  „плащания съгласно ПЕПП“ означава пенсионни плащания съгласно ПЕПП и други допълнителни плащания, на които даден бенефициер на ПЕПП има право в съответствие с договора за ПЕПП, по-специално за строго ограничените случаи на ранно изплащане или ако договорът за ПЕПП предвижда покритие на биометрични рискове;

11)  „фаза на натрупване“ означава периодът, в който активите се натрупват в сметка за ПЕПП и който по правило продължава до началото на фазата на изплащане;

12)  „фаза на изплащане“ означава периодът, в който натрупаните в сметка за ПЕПП активи може да се изтеглят с цел получаване на доход след пенсионирането или в съответствие с други изисквания за доходи;

13)  „анюитет“ означава сума, платима на определени интервали за даден период, например пожизнено за бенефициера на ПЕПП или за определен брой години, като възвръщаемост от инвестиция;

14)  „разсрочено плащане“ означава дискреционни суми, които бенефициерите могат периодично да теглят ▌до определен лимит;

15)  „доставчик на ПЕПП“ означава финансово предприятие по член 6, параграф 1, което е получило разрешение да създаде ПЕПП и да извършва дистрибуция на този ПЕПП;

16)  „дистрибутор на ПЕПП“ означава финансово предприятие по член 6, параграф 1, което е получило разрешение да извършва дистрибуция на ПЕПП, които не са създадени от него, инвестиционен посредник, предлагащ инвестиционни съвети, или застрахователен ▌посредник, съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 3 от Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета(17);

17)  „траен носител“ означава всеки инструмент, който:

а)  дава на ПЕПП клиента възможност да съхранява адресираната лично до него информация по начин, който я прави достъпна за последваща справка, и за срок, достатъчен за предназначението на информацията; както и

б)  позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация;

18)  „компетентни органи“ ▌ означава националните органи, определени от всяка държава членка с цел осъществяване на надзор спрямо доставчиците на ПЕПП или дистрибуторите на ПЕПП, според конкретния случай, или изпълнение на задачите, предвидени в настоящия регламент;

19)  „държава членка по произход на доставчика на ПЕПП“ означава държавата членка по произход, определена в приложимия законодателен акт, съгласно посоченото в член 6, параграф 1;

20)  „държава членка по произход на дистрибутора на ПЕПП“ означава:

а)  когато дистрибуторът е физическо лице – държавата членка, в която той пребивава;

б)  когато дистрибуторът е юридическо лице – държавата членка, в която се намира неговото седалище, или – ако по съответното национално право дистрибуторът няма регистрирано седалище – държавата членка, в която се намира неговото главно управление;

21)  „приемаща държава членка на доставчика на ПЕПП“ означава държавата членка, различна от държавата членка по произход на доставчика на ПЕПП, в която доставчикът на ПЕПП доставя ПЕПП съгласно свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване или за която доставчикът на ПЕПП е открил подсметка;

22)  „приемаща държава членка на дистрибутора на ПЕПП“ означава държавата членка, различна от държавата членка по произход на дистрибутора на ПЕПП, в която дистрибуторът на ПЕПП извършва дистрибуция на ПЕПП съгласно свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване;

23)  „подсметка“ означава национална обособена част, която се разкрива към всяка сметка за ПЕПП и която отговаря на правните изисквания и условия за използването на възможните стимули, определени на национално равнище за инвестиране в ПЕПП и въведени от държавата членка по пребиваване на осигуреното лице с ПЕПП; в съответствие с това дадено лице може да бъде съответно осигурено лице с ПЕПП или бенефициер на ПЕПП във всяка подсметка в зависимост от съответните правни изисквания за фазата на натрупване и фазата на изплащане;

24)  „капитал“ означава съвкупните капиталови вноски ▌, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни такси, разходи и разноски, които се поемат пряко или косвено от осигурените лица по ПЕПП;

25)  „финансови инструменти“ означава тези инструменти, посочени в раздел В от приложение I към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(18);

26)  „депозитар“ означава институция, която отговаря за съхранението на активите и надзора на съответствието с правилата на фонда и приложимото право;

27)   „Основен ПЕПП“ означава инвестиционен вариант, съгласно посоченото в член 45;

28)  „техники за намаляване на риска“ означава техники за системното намаляване на степента на излагане на риск и/или вероятността от възникване на риск;

29)  „биометрични рискове“ означава рисковете, свързани със смърт, с увреждане и/или дълголетие;

30)  „смяна на доставчика“ означава поискано от осигуреното лице с ПЕПП прехвърляне, от един доставчик на ПЕПП към друг на съответните суми или когато е приложимо, активите в съответствие с член 52, параграф 4, от една сметка за ПЕПП към друга, със ▌закриване на предишната сметка за ПЕПП, без да се засяга член 53, параграф 4, буква д);

31)  „съвет“ означава лична препоръка, предоставена на ПЕПП клиент от страна на доставчика или дистрибутора на ПЕПП, във връзка с един или повече договори за ПЕПП;

32)  „партньорство“ означава сътрудничество между доставчици на ПЕПП, с цел да предлагат подсметки за различни държави членки в контекста на услугата за преносимост, посочена в член 19, параграф 2;

33)  „екологични, социални и управленски фактори“ означава екологични, социални и управленски аспекти, като тези, посочени в Парижкото споразумение, Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН), Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и Принципите за отговорно инвестиране на ООН.

Член 3

Приложими правила

Регистрацията, създаването, дистрибуцията и надзорът на ПЕПП се уреждат от:

а)  настоящия регламент, и

б)   в случай на въпроси, неуредени от настоящия регламент ▌:

i)  приложимото секторно право на Съюза, включително съответните делегирани актове и актове за изпълнение;

ii)  правото, прието от държавите членки в рамките на прилагането на съответното секторно право на Съюза и на изпълнението на мерките, свързани конкретно с ПЕПП;

iii)  друго национално право на държавите членки, приложимо за ПЕПП.

Член 4

Договор за ПЕПП

1.  Договорът за ПЕПП определя специфичните разпоредби за съответния ПЕПП в съответствие с приложимите правила, посочени в член 3.

2.  Договорът за ПЕПП включва по-специално следното:

а)  описание на Основния ПЕПП, съгласно посоченото в член 45, включително информация относно гаранцията за инвестирания капитал или инвестиционната стратегия, имаща за цел да осигури защитата на капитала;

б)  описание на алтернативните инвестиционни варианти, съгласно посоченото в член 42, параграф 2, когато е приложимо;

в)  условията , свързани с изменението на инвестиционния вариант, посочен в член 44;

г)  ако ПЕПП предлага покритие на биометричен риск – подробна информация за това покритие, включително обстоятелствата, при които то ще се задейства;

д)  описание на пенсионните плащания съгласно ПЕПП, по-специално възможните форми на плащания и правото да се променя формата на плащането, посочена в член 59;

е)  условията , свързани с услугата за преносимост, посочена в членове 17 – 20, включително информация за държавите членки, за които е налична подсметка;

ж)  условията , свързани с услугата по прехвърлянето, посочена в членове 52 – 55;

з)  когато е приложимо , категориите разходи и общите сумарни разходи, изразени като процент и като парична стойност;

и)  условията, свързани с фазата на натрупване за подсметката, която съответства на държавата членка по пребиваване на осигуреното лице с ПЕПП, посочени в член 47;

й)  условията, свързани с фазата на изплащане за подсметката, която съответства на държавата членка по пребиваване на осигуреното лице с ПЕПП, посочени в член 57;

к)  когато е приложимо, условията, при които предоставените предимства или стимули следва да се възстановят на държавата членка по пребиваване на осигуреното лице с ПЕПП.

ГЛАВА II

РЕГИСТРАЦИЯ

Член 5

Регистрация

1.  ПЕПП може да се предоставя и да бъде предмет на дистрибуция в Съюза само когато е бил регистриран в централния публичен регистър, поддържан от ЕОЗППО в съответствие с член 13.

2.  Регистрацията на даден ПЕПП важи за всички държави членки. Тя позволява на доставчика на ПЕПП да предлага съответния ПЕПП и на дистрибутора на ПЕПП да ▌ извършва дистрибуция на ПЕПП, регистриран в централния публичен регистър, посочен в член 13.

За спазването на настоящия регламент се осъществява текущ надзор в съответствие с глава IX.

Член 6

Заявление за регистрация на ПЕПП

1.  За регистрация на ПЕПП могат да кандидатстват само следни финансови предприятия, които са лицензирани или регистрирани съгласно правото на Съюза:

а)  кредитни институции, лицензирани в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(19);

б)  застрахователни предприятия, лицензирани в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(20), които се занимават с пряка животозастрахователна дейност в съответствие с член 2, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО и приложение II към нея;

в)  институции за професионално пенсионно осигуряване (ИППО), лицензирани или регистрирани ▌в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2341, които съгласно националното законодателство са лицензирани и подлежат на надзор за предлагането също и на персонални пенсионни продукти. В такъв случай всички активи и пасиви, които съответстват на дейностите по предоставяне на ПЕПП, се обособяват, без да е възможно да бъдат прехвърлени към друга дейност по пенсионно осигуряване на институцията;

г)  инвестиционни посредници, лицензирани в съответствие с Директива 2014/65/ЕС, които предлагат управление на портфейл ▌;

д)  инвестиционни дружества или управляващи дружества, лицензирани в съответствие с Директива 2009/65/EC

е)   лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове от ЕС (ЛУАИФ от ЕС), които са лицензирани в съответствие с Директива 2011/61/ЕС.

2.  Финансовите предприятия, изброени в параграф 1, подават заявлението за регистрация на ПЕПП до съответните компетентни органи. Това заявление включва следното:

а)  ▌ стандартните договорни условия на договора за ПЕПП, които ще се предлагат на осигурените лица с ПЕПП, съгласно посоченото в член 4;

б)  информация относно самоличността на заявителя ▌ ;

в)  информация относно договореностите за управлението на портфейла, управлението на риска и администрирането на ПЕПП, включително договореностите, както е посочено в член 19, параграф 2, член 42, параграф 5 и член 49, параграф 3;

г)  списък на държавите членки, в които кандидатстващият доставчик на ПЕПП възнамерява да предлага ПЕПП, ако е приложимо;

д)  информация относно самоличността на депозитаря, когато е приложимо;

е)  ключовата информация относно ПЕПП, посочена в член 26;

ж)   списък на държавите членки, за които кандидатстващият доставчик на ПЕПП ще бъде в състояние да осигури незабавното откриване на подсметка.

3.   В срок от 15 работни дни от получаване на заявлението, посочено в параграф 2, компетентните органи преценяват дали заявлението е пълно.

Компетентните органи определят срок, в който заявителят трябва да представи допълнителна информация, ако заявлението не е пълно. След като заявлението бъде счетено за пълно, компетентните органи уведомяват заявителя за това.

4.   В срок от три месеца от датата на подаване на пълното заявление съгласно параграф 3 компетентните органи вземат решение за регистрация на ПЕПП, само ако заявителят има право да предоставя ПЕПП съгласно параграф 1 и ако информацията и документите, представени в заявлението за регистрация, посочено в параграф 2, са в съответствие с настоящия регламент.

5.   В срок от пет работни дни, считано от вземането на решение за регистрация на ПЕПП, компетентните органи предават на ЕОЗППО решението, както и информацията и документите, посочени в параграф 2, букви а), б), г), е) и ж), и информират съответно доставчика на ПЕПП, който е подал заявлението.

ЕОЗППО не носи отговорност и не може да бъде подведен под отговорност за решение за регистрация, взето от компетентните органи.

Когато компетентните органи откажат регистрация, те издават мотивирано решение, което подлежи на обжалване.

6.  В случай че в дадена държава членка има повече от един компетентен орган за определен вид финансово предприятие, съгласно посоченoто в параграф 1, тази държава членка определя един компетентен орган за всеки вид финансово предприятие, посоченo в параграф 1, коeто отговаря за процедурата по регистрация и за комуникацията с ЕОЗППО.

Националният компетентен орган се уведомява незабавно за всички последващи изменения на информацията и документите, посочени в параграф 2. В случай че измененията са във връзка с информацията и документите, посочени в параграф 2, букви а), б), г), е) и ж), компетентните органи съобщават тези промени на ЕОЗППО без необосновано забавяне.

Член 7

Регистрация на ПЕПП

1.  В ▌срок от пет работни дни, считано от датата на изпращане на решението за регистрация, както и на информацията и документите в съответствие с член 6, параграф 5, ЕОЗППО регистрира ПЕПП в централния публичен регистър, посочен в член 13, и уведомява съответно компетентните органи без неоснователно забавяне.

2.  В срок от пет работни дни след получаване на уведомлението за регистрацията на ПЕПП, посочено в параграф 1, компетентните органи информират съответно подалия заявление доставчик на ПЕПП.

3.   Доставчикът на ПЕПП може да предоставя ПЕПП, а дистрибуторът на ПЕПП може да извършва дистрибуция на ПЕПП от датата на регистрация на ПЕПП в централния публичен регистър, посочен в член 13.

Член 8

Условия за отмяна на регистрацията на ПЕПП

1.  Компетентните органи издават решение за отмяна на регистрацията на ПЕПП, когато доставчикът на ПЕПП:

а)  доставчикът на ПЕПП изрично се отказва от регистрацията;

б)  доставчикът на ПЕПП е получил регистрацията въз основа на неверни твърдения или по друг неправомерен начин;

в)  доставчикът на ПЕПП съществено или системно е нарушавал настоящия регламент; или

г)  доставчикът на ПЕПП или ПЕПП вече не отговаря на условията, в съответствие с които е била извършена регистрацията.

2.  В срок от пет работни дни след вземането на решение за отмяна на регистрацията на ПЕПП компетентните органи съобщават това на ЕОЗППО и информират съответно доставчика на ПЕПП.

3.  В срок от пет работни дни след получаване на уведомлението за решението за отмяна на регистрацията, посочено в параграф 2, ЕОЗППО отменя регистрацията на ПЕПП и уведомява съответно компетентните органи.

4.  В срок от пет работни дни след получаване на уведомлението за отмяна на регистрацията на ПЕПП, посочено в параграф 3, което включва и датата на отмяна на регистрацията, компетентните органи информират съответно доставчика на ПЕПП.

5.  Считано от датата на отмяна на регистрацията на ПЕПП в централния публичен регистър, посочен в член 13, доставчикът на ПЕПП вече не предоставя ПЕПП, а дистрибуторът на ПЕПП вече не извършва дистрибуция на ПЕПП.

6.  В случай че ЕОЗППО е получил информация относно наличието на едно от обстоятелствата, посочени в параграф 1, буква б) или в) от настоящия член, в съответствие със задължението за сътрудничество между компетентните органи и ЕОЗППО, посочено в член 66, ЕОЗППО изисква от компетентните органи на доставчика на ПЕПП да проверят наличието на такива обстоятелства, а компетентните органи представят на ЕОЗППО своите констатации и съответната информация.

7.  Преди да вземат решение за отмяна на регистрацията на ПЕПП, компетентните органи и ЕОЗППО полагат всички възможни усилия, за да гарантират, че интересите на осигурените лица с ПЕПП са защитени.

Член 9

Обозначение ▌

Обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт “ или „ПЕПП“ във връзка с персонален пенсионен продукт може да се използва само когато ЕОЗППО регистрира персоналния пенсионен продукт, за да бъде извършвана дистрибуция с обозначението „ПЕПП“ в съответствие с настоящия регламент.

Член 10

Дистрибуция на ПЕПП

1.  Финансовите предприятия, посочени в член 6, параграф 1, могат да извършват дистрибуция на ПЕПП, които са създадени от тях. Те могат също така да извършват дистрибуция на ПЕПП, които не са създадени от тях, при условие че изпълняват изискванията на приложимото секторно право , в съответствие с което имат право да извършват дистрибуция на продукти, които не са създадени от тях.

2.  Застрахователните посредници, регистрирани в съответствие с Директива (ЕС) 2016/97, и инвестиционните посредници, лицензирани в съответствие с Директива 2014/65/ЕС за предоставянето на инвестиционни съвети съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 4 от Директива 2014/65/ЕС, имат право да извършват дистрибуция на ПЕПП, които не са създадени от тях.

Член 11

Пруденциален режим, приложим към различните видове доставчици

Доставчиците и дистрибуторите на ПЕПП спазват ▌ настоящия регламент, както и съответния пруденциален режим, приложим към тях в съответствие със законодателните актове, посочени в член 6, параграф 1 и член 10, параграф 2.

Член 12

Публикуване на националните разпоредби

1.  Текстовете на националните законови, подзаконови и административни разпоредби, които уреждат условията във връзка с фазата на натрупване, съгласно посоченото в член 47, и условията, свързани с фазата на изплащане, съгласно посоченото в член 57, включително информацията относно въведените допълнителни национални процедури за подаване на заявления за предимства и стимули, определени на национално равнище, когато е приложимо, се оповестяват публично и се актуализират от съответния национален орган.

2.  Всички компетентни органи в дадена държава членка поддържат и актуализират на своя уебсайт връзка към текстовете, посочени в параграф 1.

3.  Публикуването на текстовете, посочени в параграф 1, е единствено за сведение и не поражда правни задължения или отговорности за съответните национални органи.

Член 13

Централен публичен регистър

1.  ЕОЗППО поддържа централен публичен регистър, в който са посочени всички ПЕПП, регистрирани съгласно настоящия регламент, регистрационният номер на ПЕПП, доставчикът на ПЕПП за съответния ПЕПП, компетентните органи за доставчика на ПЕПП, датата на регистрация на съответния ПЕПП, пълен списък на държавите членки, в които се предлага съответният ПЕПП, и пълен списък на държавите членки, за които доставчикът на ПЕПП предлага подсметка. Регистърът е публично достъпен в електронен формат и се актуализира.

2.  Компетентните органи информират ЕОЗППО относно връзките, посочени в член 12, параграф 2 , и актуализират тази информация.

3.  ЕОЗППО публикува и актуализира връзките, посочени в параграф 2, в централния публичен регистър, посочен в параграф 1.

ГЛАВА ІІІ

ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРЕНОСИМОСТ НА ПЕПП

РАЗДЕЛ I

СВОБОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И СВОБОДА НА УСТАНОВЯВАНЕ

Член 14

Упражняване на свободата на предоставяне на услуги и свободата на установяване от страна на доставчици на ПЕПП и дистрибутори на ПЕПП

1.   Доставчиците на ПЕПП могат да предоставят ПЕПП, а дистрибуторте на ПЕПП могат да извършват дистрибуция на ПЕПП на територията на приемаща държава членка, като упражняват свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване, при условие че при извършването на тази дейност те спазват съответните правила и процедури, установени от или съгласно приложимото към тях право на Съюза, съгласно посоченото в член 6, параграф 1, букви а), б), г) и д) или в член 10, параграф 2, и след като уведомят за намерението си да открият подсметка за съответната държава членка в съответствие с член 21.

2.   Доставчиците на ПЕПП, съгласно посоченото в член 6, параграф 1, букви в) и е), спазват разпоредбите, заложени в член 15.

Член 15

Упражняване на свободата на предоставяне на услуги от страна на ИППО и ЛУАИФ от ЕС

1.  Доставчиците на ПЕПП, съгласно посоченото в член 6, параграф 1, букви в) и е), които възнамеряват да предоставят ПЕПП на осигурени лица с ПЕПП на територията на приемаща държава членка за първи път съгласно свободата на предоставяне на услуги и след като са уведомили за своето намерение да открият подсметка за тази приемаща държава членка в съответствие с член 21, съобщават следната информация на компетентните органи на своята държава членка по произход:

а)  наименование и адрес на доставчика на ПЕПП;

б)  държавата членка, в която доставчикът на ПЕПП възнамерява да предоставя или да извършва дистрибуция на ПЕПП за осигурени лица с ПЕПП.

2.  Компетентните органи на държавата членка по произход предават информацията в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване, на приемащата държава членка заедно с потвърждение, че доставчикът на ПЕПП, посочен в параграф 1 от настоящия член, отговаря на изискванията, посочени в член 6, параграф 1. Информацията се съобщава на компетентните органи на приемащата държава членка, освен ако компетентните органи на държавата членка по произход имат основания да се съмняват в адекватността на административната структура във връзка с предоставянето на ПЕПП или във финансовото състояние на доставчика на ПЕПП, съгласно посоченото в член 6, параграф 1, букви в) и е).

В случай че компетентните органи на държавата членка по произход откажат да съобщят информацията на компетентните органи на приемащата държава членка, те излагат мотивите за отказа си пред заинтересования доставчик на ПЕПП в срок от един месец от получаването на цялата информация и на документите. Този отказ или отсъствието на отговор дава право на обжалване в съдилищата на държавата членка по произход на доставчика на ПЕПП.

3.  Компетентните органи на приемащата държава членка потвърждават в срок от 10 работни дни получаване на информацията, посочена в параграф 1. След това компетентните органи на държавата членка по произход информират доставчика на ПЕПП, че компетентните органи на приемащата държава членка са получили информацията и че доставчикът на ПЕПП може да започне да предоставя ПЕПП на осигурените лица с ПЕПП в съответната държава членка.

4.  При липса на потвърждение за получаване на информацията, съгласно посоченото в параграф 3, в срок от 10 работни дни от датата на предаване на информацията, съгласно посоченото в параграф 2, компетентните органи на държавата членка по произход информират доставчика на ПЕПП, че доставчикът на ПЕПП може да започне да предоставя услуги в съответната приемаща държава членка.

5.  В случай на промяна в която и да било част от информацията, посочена в параграф 1, доставчикът на ПЕПП уведомява за тази промяна компетентните органи на държавата членка по произход най-малко един месец преди въвеждането на промяната. Компетентните органи на държавата членка по произход информират компетентните органи на приемащата държава членка за промяната във възможно най-кратък срок и не по-късно от един месец след получаване на уведомлението.

6.   За целите на посочената процедура приемащите държави членки могат да определят компетентни органи, различни от посочените в член 2, точка 18, за да упражняват правомощията, предоставени на компетентните органи на приемащата държава членка. Те информират Комисията и ЕОЗППО, като посочват евентуалното разпределение на задълженията.

Член 16

Правомощия на компетентните органи на приемащата държава членка

1.  В случай че компетентните органи на приемащата държава членка имат основание да считат, че се извършва дистрибуция на даден ПЕПП на нейна територия или че е открита подсметка за тази държава членка в нарушение на задължения, произтичащи от приложимите правила, съгласно посоченото в член 3, те отнасят своите констатации до компетентните органи на държавата членка по произход на доставчика на ПЕПП или на дистрибутора на ПЕПП.

2.  След като извършат оценка на информацията, получена съгласно параграф 1, компетентните органи на държавата членка по произход, когато е приложимо, предприемат без забавяне подходящи мерки за коригиране на положението. Те уведомяват компетентните органи на приемащата държава членка за всички такива мерки.

3.  Ако мерките, предприети от компетентните органи на държавата членка по произход, са се оказали неподходящи или липсват такива мерки и доставчикът на ПЕПП или дистрибуторът на ПЕПП продължава да извършва дистрибуция на ПЕПП по начин, който очевидно е в ущърб на интересите на осигурените лица с ПЕПП от приемащата държава членка или на правилното функциониране на пазара на продукти за лично пенсионно осигуряване в съответната държава членка, компетентните органи на приемащата държава членка могат, след като информират компетентните органи на държавата членка по произход, да предприемат подходящи мерки за предотвратяване на по-нататъшни нередности, включително, доколкото това е строго необходимо, за възпрепятстване на доставчика на ПЕПП или на дистрибутора на ПЕПП да продължи дистрибуцията на ПЕПП на тяхна територия.

Освен това компетентните органи на държавата членка по произход или на приемащата държава членка могат да отнесат въпроса до ЕОЗППО и да поискат от него съдействие съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

4.  Параграфи 1 – 3 не засягат правото на приемащата държава членка да предприема подходящи и недискриминационни мерки за предотвратяване или санкциониране на нередностите, извършени на нейна територия, в случаите, когато са строго необходими незабавни действия за защита на правата на потребителите в приемащата държава членка и когато еквивалентните мерки на държавата членка по произход са неадекватни или липсват, или в случаите, когато нередностите са в противоречие с националните правни разпоредби за защита на общото благо, доколкото това е строго необходимо. В такива ситуации приемащите държави членки имат възможност да възпрепятстват доставчика на ПЕПП или дистрибутора на ПЕПП да извършва нова стопанска дейност на тяхна територия.

5.  Всяка мярка, приета от компетентните органи на приемащата държава членка съгласно настоящия член, се съобщава на доставчика на ПЕПП или на дистрибутора на ПЕПП в добре мотивиран документ и се съобщава на компетентните органи на държавата членка по произход без неоснователно забавяне.

РАЗДЕЛ II

ПРЕНОСИМОСТ

Член 17

Услуга за преносимост

1.  Осигурените лица с ПЕПП имат право да използват услуга за преносимост, която им дава право да продължат да правят вноски по своята съществуваща сметка за ПЕПП, когато променят своето местопребиваване в друга държава членка.

2.  Когато използват услугата за преносимост, осигурените лица с ПЕПП имат право да продължат да използват всички предимства и стимули, които се осигуряват от доставчика на ПЕПП и са свързани с продължаване на инвестирането в техния ПЕПП.

Член 18

Предоставяне на услугата за преносимост

1.  Доставчиците на ПЕПП предоставят услугата за преносимост, посочена в член 17, на осигурени лица с ПЕПП, които са разкрили сметка за ПЕПП при тях и поискат тази услуга.

2.  Когато предлага ПЕПП, доставчикът или дистрибуторът на ПЕПП предоставя на потенциалните осигурени лица с ПЕПП информация за услугата за преносимост и за това кои подсметки са непосредствено достъпни.

3.  В рамките на три години след датата на прилагане на настоящия регламент всеки доставчик на ПЕПП позволява разкриването на подсметки за най-малко две държави членки при поискване, отправено до доставчика на ПЕПП.

Член 19

Подсметки на ПЕПП

1.  Когато доставчиците на ПЕПП предоставят услуга за преносимост на осигурените лица с ПЕПП в съответствие с член 17, доставчиците на ПЕПП гарантират, че когато в рамките на сметка за ПЕПП се открива нова подсметка, тя е в съответствие с правните изисквания и условия ▌, определени на национално равнище, съгласно посоченото в членове 47 и 57, за ПЕПП от страна на новата държава членка по пребиваване на осигуреното лице с ПЕПП. Всички трансакции в сметката за ПЕПП се вписват в съответната подсметка. Вноските в подсметката, и плащанията от подсметката може да подлежат на отделни договорни условия.

2.  Без да се засяга приложимото секторно право, доставчиците на ПЕПП могат също така да гарантират съответствие с изискванията, посочени в параграф 1, като установят партньорство с друг регистриран доставчик на ПЕПП („партньор“).

Като се има предвид обхватът на функциите, които трябва да изпълнява партньорът, партньорът трябва да разполага с нужната квалификация и да е в състояние да изпълнява делегираните функции. Доставчикът на ПЕПП сключва писмено споразумение с партньора. Споразумението е правно обвързващо и в него ясно са определени правата и задълженията на доставчика на ПЕПП и на партньора. Споразумението е в съответствие с приложимите правила и процедури за делегиране и възлагане на дейности на подизпълнител, установени от или съгласно правото на Съюза, приложимо за тях, съгласно посоченото в член 6, параграф 1. Независимо от това споразумение доставчикът на ПЕПП остава изцяло отговорен съгласно изискванията на настоящия регламент.

Член 20

Разкриване на нова подсметка

1.   Без забавяне след като бъде информиран относно промяната на местопребиваването на осигуреното лице с ПЕПП, което се премества в друга държава членка, доставчикът на ПЕПП информира осигуреното лице с ПЕПП относно възможността да разкрие нова подсметка в индивидуалната си сметка за ПЕПП и относно сроковете за разкриване на такава подсметка.

В този случай доставчикът на ПЕПП предоставя безплатно на осигуреното лице с ПЕПП ПЕПП КИД, съдържащ специфичните изисквания, посочени в член 28, параграф 3, буква ж), за подсметката, която съответства на новата държава членка на пребиваване на осигуреното лице с ПЕПП.

В случай че не е налична нова подсметка, доставчикът на ПЕПП информира осигуреното лице с ПЕПП относно правото да смени доставчика без забавяне и безплатно, и относно възможността да продължи да спестява в последната открита подсметка.

2.  Ако осигуреното лице с ПЕПП възнамерява да използва възможността за откриване на подсметка, осигуреното лице с ПЕПП съобщава на доставчика на ПЕПП ▌следната информация:

а)  новата държава членка на пребиваване на осигуреното лице с ПЕПП;

б)  датата, от която вноските се насочват към новата подсметка;

в)  всякаква съответна информация относно ▌ други условия за ПЕПП.

3.  Осигуреното лице с ПЕПП може да продължи да прави вноски в последната открита подсметка.

4.   Доставчикът на ПЕПП предлага да предостави на осигуреното лице с ПЕПП персонализирана препоръка, с която се обяснява дали откриването на нова подсметка в сметката на осигуреното лице с ПЕПП и внасянето на средства по новата подсметка ще бъдат по-благоприятни, отколкото ако продължи да прави вноски по последната открита подсметка.

5.  Ако доставчикът на ПЕПП не е в състояние да осигури откриването на нова подсметка, съответстваща на новата държава членка на пребиваване на осигуреното лице по ПЕПП, осигуреното лице по ПЕПП в зависимост от избора си разполага със следните възможности:

а)  да смени доставчика на ПЕПП без забавяне и безплатно, независимо от изискванията по член 52, параграф 3 относно честотата на смяна на доставчика; или

б)  да продължи да прави вноски в последната открита подсметка.

6.  Новата подсметка се открива чрез ▌ изменение на съществуващия договор за ПЕПП между осигуреното лице с ПЕПП и доставчика на ПЕПП в съответствие с приложимото договорно право. Датата на разкриване се определя в договора ▌.

Член 21

Предоставяне на информация на компетентните органи във връзка с преносимостта

1.  Доставчикът на ПЕПП, желаещ да открие за първи път нова подсметка за приемаща държава членка, уведомява компетентните органи на държавата членка по произход.

2.  Доставчикът на ПЕПП включва в уведомлението следната информация и документи:

а)  стандартните договорни условия на договора за ПЕПП, съгласно посоченото в член 4, включително приложението за новата подсметка ;

б)  ПЕПП КИД, съдържащ специфичните изисквания за подсметката, съответстваща на новата подсметка в съответствие с член 28, параграф 3, буква ж);

в)   извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП, посочено в член 36;

г)  информация относно договорните условия, посочени в член 19, параграф 2, когато е приложимо.

3.  Компетентните органи на държава членка по произход проверяват дали представената документация е пълна и я предават на компетентните органи на приемащата държава членка в срок от 10 работни дни от получаване на документацията.

4.  Компетентните органи на приемащата държава членка потвърждават без забавяне получаването на информацията и документите, посочени в параграф 2.

5.  След това компетентните органи на държавата членка по произход информират доставчика на ПЕПП, че компетентните органи на приемащата държава членка са получили информацията и че доставчикът на ПЕПП може да открие подсметката за съответната държава членка.

При липса на потвърждение за получаване, съгласно посоченото в параграф 4, до 10 работни дни от датата на предаване на документацията, съгласно посоченото в параграф 3, компетентните органи на държавата членка по произход информират доставчика на ПЕПП, че подсметката за съответната държава членка може да бъде открита.

6.  В случай на промяна в която и да било част от информацията и документите, посочени в параграф 2, доставчикът на ПЕПП уведомява за тази промяна компетентните органи на държавата членка по произход най-малко един месец преди въвеждането на промяната. Компетентните органи на държавата членка по произход информират компетентните органи на приемащата държава членка за промяната във възможно най-кратък срок и не по-късно от един месец след получаване на уведомлението.

ГЛАВА IV

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ И ИНФОРМИРАНЕ

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

Член 22

Общ принцип

Когато извършват дейности по дистрибуция на ПЕПП, доставчиците и дистрибуторите на ПЕПП винаги действат почтено, безпристрастно и професионално в най-добрия интерес на своите ПЕПП клиенти.

Член 23

Режим на дистрибуция, приложим към различните видове доставчици на ПЕПП и дистрибутори на ПЕПП

1.   При дистрибуцията на ПЕПП различните видове доставчици на ПЕПП и дистрибутори на ПЕПП спазват следните правила:

а)  застрахователните предприятия съгласно посоченото в член 6, параграф 1, буква б) от настоящия регламент и застрахователните посредници, съгласно посоченото в член 10, параграф 2 от настоящия регламент Директива (ЕС) 2016/97 спазват приложимото национално право за привеждане в действие на правилата, установени в глави V и VI от Директива (ЕС) 2016/97, с изключение на разпоредбите на членове 20, 23 и 25 и на член 30, параграф 3 от посочената директива, за дистрибутиция на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, всяко пряко приложимо право на Съюза във връзка с дистрибуцията на такива продукти, приети съгласно тези правила, както и съгласно настоящия регламент, с изключение на член 34, параграф 4;

б)  инвестиционните посредници, посочени в член 10, параграф 2 от настоящия регламент, спазват приложимото национално право за привеждане в действие на правилата за маркетинг и дистрибуция на финансови инструменти, посочени в член 16, параграф 3 ▌ и в членове 23, 24 и 25 от Директива 2014/65/ЕС, с изключение на член 24, параграф 2 и член 25, параграфи 3 и 4 от посочената директива, всяко пряко приложимо право на Съюза, прието съгласно тези разпоредби, както и съгласно настоящия регламент, с изключение на член 34, параграф 4;

в)  всички други доставчици на ПЕПП и дистрибутори на ПЕПП спазват приложимото национално право за привеждане в действие на правилата за маркетинг и дистрибуция на финансови инструменти, посочени в член 16, параграф 3, първа алинея и членове 23, 24 и 25 от Директива 2014/65/ЕС, с изключение на член 24, параграф 2 и член 25, параграфи 2, 3 и 4 от посочената директива, пряко приложимото право на Съюза, прието съгласно тези разпоредби, както и настоящия регламент.

2.  Установените в параграф 1, буква а) правила се прилагат само доколкото няма по-строги разпоредби в приложимото национално право за привеждане в действие на правилата, предвидени в глави V и VI от Директива (ЕС) 2016/97.

Член 24

Дистрибуция по електронен път и чрез други трайни носители

Доставчиците на ПЕПП и дистрибутори на ПЕПП предоставят всички документи и информация съгласно настоящата глава безплатно на ПЕПП клиентите по електронен път, при условие че ПЕПП клиентът е в състояние да съхранява тази информация по начин, който я прави достъпна за последваща справка, и за период от време, отговарящ на целите на информацията, както и че инструментът позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

При поискване доставчиците на ПЕПП и дистрибуторите на ПЕПП предоставят безплатно тези документи и информация и на друг траен носител, включително на хартиен носител. Доставчиците на ПЕПП и дистрибуторите на ПЕПП информират ПЕПП клиентите за правото им да изискат безплатно копие от тези документи на друг траен носител, включително хартиен носител.

Член 25

Изисквания за контрол и управление на продуктите

1.  Доставчиците на ПЕПП поддържат, прилагат и преразглеждат процедура за одобрение на всеки ПЕПП или на съществени адаптации на съществуващ ПЕПП, преди неговата дистрибуция на ПЕПП клиенти.

Процедурата за одобряване на продукт е пропорционална и подходяща по отношение на естеството на ПЕПП.

При процедурата за одобряване на продукти се посочва определен целеви пазар за всеки ПЕПП, гарантира се, че се оценяват всички съответстващи рискове за подобен определен целеви пазар и че планираната стратегия за дистрибуция съответства на определения целеви пазар, и се предприемат разумни стъпки, за да се гарантира, че се извършва дистрибуция на ПЕПП на определения целеви пазар.

Доставчикът на ПЕПП разбира и редовно преразглежда ПЕПП, предоставяни от него, като взема предвид всяко събитие, което би могло съществено да повлияе на потенциалния риск за определения целеви пазар, за да оцени най-малкото дали ПЕПП все още съответстват на потребностите на определения целеви пазар и дали планираната стратегия за дистрибуция все още е подходяща.

Доставчиците на ПЕПП предоставят на дистрибуторите на ПЕПП цялата подходяща информация относно ПЕПП и процедурата на одобряване на продукта, включително определения целеви пазар на ПЕПП.

Дистрибуторите на ПЕПП разполагат с подходящи механизми за получаване на информацията, посочена в петата алинея, както и за разбиране на характеристиките и определения целеви пазар на всеки ПЕПП.

2.  Политиките, процедурите и механизмите, посочени в настоящия член, не засягат никое от останалите изисквания съгласно или приложими по силата на настоящия регламент, включително изискванията, отнасящи се до оповестяването, пригодността или уместността, откриването и управлението на конфликти на интереси, ▌стимулите и екологичните, социалните и управленските фактори.

РАЗДЕЛ II

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 26

ПЕПП КИД

1.  Преди даден ПЕПП да бъде предложен на осигурените лица с ПЕПП, доставчикът на ПЕПП съставя за този ПЕПП продукт ПЕПП КИД в съответствие с изискванията в настоящия раздел и публикува ПЕПП КИД на своя уебсайт.

2.  ПЕПП КИД представлява преддоговорна информация. Той е точен, безпристрастен, ясен и неподвеждащ. Предоставя основна информация и е в съответствие с всички обвързващи договорни документи, със съответните части на офертните документи и с реда и условията на ПЕПП.

3.  ПЕПП КИД е самостоятелен документ, ясно разграничен от рекламните материали. Той не съдържа препратки към рекламни материали. Може да съдържа препратки към други документи, в т.ч. проспект, когато това е приложимо, и само когато такива препратки са свързани с информацията, която трябва да бъде включена в ПЕПП КИД съгласно настоящия регламент.

За Основния ПЕПП ще бъде изготвен отделен ПЕПП КИД.

4.  Когато доставчик на ПЕПП предлага на осигурено лице с ПЕПП набор от алтернативни инвестиционни варианти, но цялата информация, която се изисква по член 28, параграф 3 по отношение на тези основни инвестиционни варианти, не може да бъде предоставена в един-единствен кратък самостоятелен ПЕПП КИД, доставчиците на ПЕПП изготвят един от следните документи:

а)  самостоятелен ПЕПП КИД за всеки алтернативен инвестиционен вариант;

б)  общ ПЕПП КИД, предоставящ най-малко общо описание на алтернативните инвестиционни варианти, който посочва къде и как може да бъде намерена по-подробна преддоговорна информация, свързана с инвестициите, на които се основават тези инвестиционни варианти.

5.  В съответствие с член 24 ПЕПП КИД се изготвя като кратък документ със сбито съдържание. Той:

а)  е представен и структуриран в лесен за четене вид, като се използва четлив шрифт;

б)  e съсредоточен върху основната информация, от която се нуждаят ПЕПП клиентите;

в)  е недвусмислен и формулиран езиково и стилистично така, че да улеснява разбирането на информацията, по-специално посредством ясен, точен и разбираем език.

6.  Когато в ПЕПП КИД се използват различни цветове, те не трябва да водят до намаляване на разбираемостта на информацията, ако ПЕПП КИД бъде отпечатан или фотокопиран в черно-бяло.

7.  Ако в ПЕПП КИД се използват търговската марка или логото на доставчика на ПЕПП или групата, към която той принадлежи, тези знаци не отклоняват вниманието от съдържащата се в документа информация и не закриват текста.

8.  В допълнение към ПЕПП КИД доставчиците и дистрибуторите на ПЕПП представят на потенциалните осигурени лица с ПЕПП препратки към всички публично достъпни отчети относно ▌ финансовото състояние на доставчика на ПЕПП, включително платежоспособността му, като осигуряват на потенциалните осигурени лица с ПЕПП лесен достъп до тази информация.

9.   На потенциалните осигурени лица с ПЕПП също така се предоставя информация относно резултатите от минали периоди на инвестиционния вариант на осигуреното лице с ПЕПП, като се обхващат резултатите за период от минимум десет години или, в случаите, в които ПЕПП е бил предоставен за по-малко от десет години, се обхващат всички години, за които е бил предоставен ПЕПП. Информацията относно предишни резултати се придружава от декларация, че „резултатите от минали периоди не са показателни за бъдещите резултати“.

Член 27

Език на ПЕПП КИД

1.  ПЕПП КИД е написан на официалните езици или поне на един от официалните езици, използвани в тази част на държавата членка, в която се извършва дистрибуция на ПЕПП, или на друг език, приет от компетентните органи на тази държава членка, или когато е написан на различен език, той се превежда на един от тези езици.

Преводът отразява достоверно и точно съдържанието на оригиналния ПЕПП КИД.

2.  Ако даден ПЕПП се рекламира в държава членка посредством рекламни материали на един или повече официални езици на тази държава членка, ПЕПП КИД трябва да е поне на съответните официални езици.

3.  ПЕПП КИД се предоставя при поискване в подходящ формат на осигурените лица с ПЕПП с увредено зрение.

Член 28

Съдържание на ПЕПП КИД

1.  Заглавието „Ключов информационен документ за ПЕПП“ се поставя на видно място в началото на първата страница на ПЕПП КИД.

ПЕПП КИД се представя в последователността, описана в параграфи 2 и 3.

2.  Непосредствено под заглавието се намира пояснителен текст. Той гласи:"

„Настоящият документ Ви предoставя основната информация за този паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП). Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби от този продукт и да Ви помогне да го сравните с други ПЕПП.“

"

3.  ПЕПП КИДсъдържа следната информация:

а)  в началото на документа: наименованието на ПЕПП и уточнението дали той е основен ПЕПП или не, идентификационните данни и данните за контакт на доставчика на ПЕПП, информация относно компетентните органи по отношение на доставчика на ПЕПП, регистрационния номер на ПЕПП в централния публичен регистър и датата на документа;

б)  декларацията: „Описаният в настоящия документ пенсионен продукт е дългосрочен продукт с ограничена възможност за изплащане, който не може да бъде преустановен по всяко време.“;

в)  в раздел, озаглавен „Какъв е този продукт?“: естеството и основните характеристики на ПЕПП, включително:

i)  дългосрочните му цели и начините за тяхното постигане, и по-специално дали целите се постигат чрез пряка или чрез непряка експозиция към базовите инвестиционни активи, включително описание на базовите инструменти или референтни стойности, включително посочване на пазарите, в които инвестира доставчикът на ПЕПП, както и описание на това как се определя възвръщаемостта;

ii)  описание на типа на осигуреното лице с ПЕПП, за който е предназначено пускането на пазара на ПЕПП, по-специално във връзка със способността на осигуреното лице с ПЕПП за понасяне на инвестиционни загуби и с инвестиционния хоризонт;

iii)  декларация относно следното:

—  дали основният ПЕПП осигурява гаранция върху капитала или е под формата на техника за намаляване на риска, която е в съответствие с целта да се позволи на осигуреното лице с ПЕПП да си възвърне капитала, или

—  дали и в каква степен всеки алтернативен инвестиционен вариант, ако е приложим, предоставя гаранция или техника за намаляване на риска;

iv)  описание на пенсионните плащания в рамките на ПЕПП, по-специално възможните форми на плащания и правото да се променя формата на плащанията, съгласно посоченото в член 59, параграф 1;

v)  ако ПЕПП предлага покритие на биометричен риск – подробна информация относно покритите рискове и относно застрахователните плащания, включително обстоятелствата, при които могат се предявяват претенции за тези плащания;

vi)  информация относно услугата за преносимост, включително препратка към централния публичен регистър, посочен в член 13, в който се съдържа информация за условията за фазата на натрупване и фазата на изплащане, определени от държавите членки в съответствие с членове 47 и 57;

vii)  декларация относно последиците за осигуреното лице с ПЕПП от ранно плащане, включително всички приложими такси, санкции, и възможна загуба на капиталова защита и на други възможни предимства и стимули;

viii)  декларация относно последиците за осигуреното лице с ПЕПП, ако осигуреното лице с ПЕПП спре да прави вноски по ПЕПП;

ix)  информация относно наличните подсметки и правата на осигуреното лице с ПЕПП, посочени в член 20, параграф 5;

x)  информация относно правото на осигуреното лице с ПЕПП да смени доставчика и правото да получава информация относно услугата по прехвърлянето, както е посочено в член 56;

xi)  условията за промяна на избрания инвестиционен вариант, посочени в член 44;

xii)  информация, когато такава е налична, относно инвестиционните резултати на доставчика на ПЕПП от гледна точка на екологичните, социалните и управленските фактори;

xiii)  правото, приложимо към договора за ПЕПП, когато страните не могат свободно да избират право, или ако страните са свободни да изберат приложимото право, правото, което доставчикът на ПЕПП предлага да бъде избрано;

xiv)  когато е приложимо, дали за ПЕПП има преходен период или срок за отказ на ПЕПП клиента;

г)  в раздел, озаглавен „Какви са рисковете и каква възвръщаемост бихте могли да получите?“, кратко описание на профила на риска и възвръщаемостта, включващо следните елементи:

i)  обобщаващ показател за риска, допълнен с текстово обяснение на този показател, основните му ограничения и текстово обяснение на рисковете, които имат съществено значение за ПЕПП и които не са обхванати адекватно от обобщаващия показател за риска;

ii)  възможната максимална загуба на инвестирания капитал, включително информация за следното:

—  дали осигуреното лице с ПЕПП може да загуби целия инвестиран капитал, или

—  дали осигуреното лице с ПЕПП рискува да поеме допълнителни финансови ангажименти или задължения;

iii)  подходящи сценарии за резултатите от дейността и допусканията, на които те се основават;

iv)  когато е приложимо, условията за възвръщаемостта за осигурените лица с ПЕПП или относно заложените горни прагове на резултатите от дейността;

v)  заявление, че данъчното право на държавата членка на пребиваване на осигуреното лице с ПЕПП може да окаже въздействие върху действително изплащаните суми;

д)  в раздел, озаглавен „Какво става, ако [наименование на доставчика на ПЕПП ] не е в състояние да изплати дължимата сума?“, кратко описание на това дали съответната загуба се покрива от схема за обезщетение на инвеститора или гаранционна схема и ако е така, коя е схемата, наименование на гаранта и кои рискове са покрити от схемата и кои – не;

е)  в раздел, озаглавен „Какви са разходите?“, разходите, свързани с инвестирането в този ПЕПП, включващи преките и непреките разходи, които осигуреното лице с ПЕПП поема, включително еднократните и периодичните разходи, представени чрез обобщаващи показатели за тези разходи, а за целите на съпоставимостта – общите сумарни разходи в парично и процентно изражение, за да се покаже съвкупното влияние на общите разходи върху инвестицията.

ПЕПП КИД включва ясно указание, че доставчикът или дистрибуторът на ПЕПП трябва да предоставят информация, подробно излагаща всички разходи за дистрибуция, които не са включени в посочените по-горе разходи, така че осигуреното лице с ПЕПП да има възможност да разбере съвкупното въздействие, което тези сумарни разходи оказват върху възвръщаемостта на инвестицията;

ж)  в раздел, озаглавен „Какви са специфичните изисквания по отношение на подсметката, която съответства на [моята държава членка на пребиваване]?“:

i)  в подраздел: „Изисквания за фазата на натрупване“:

описание на условията за фазата на натрупване, както са определени от държавата членка на пребиваване на осигуреното лице с ПЕПП в съответствие с член 47;

ii)  в подраздел: „Изисквания за фазата на изплащане“:

описание на условията за фазата на изплащане, както са определени от държавата членка на пребиваване на осигуреното лице с ПЕПП в съответствие с член 57;

з)  в раздел, озаглавен „Как мога да подам жалба?“: информация относно начина, по който дадено осигурено лице с ПЕПП може да подаде жалба относно ПЕПП или поведението на доставчика или дистрибутора на ПЕПП.

4.  Разслояването на информацията, изисквана съгласно параграф 3, се разрешава, когато основният информационен документ за ПЕПП се предоставя в електронен формат, при което отделните подробности могат да бъдат представени чрез изскачащи прозорци (pop-ups) или чрез хипервръзки към придружаващите слоеве. В този случай трябва да е възможно ПЕПП КИД да бъде разпечатан като един документ.

5.  За да се гарантира последователното прилагане на настоящия член, след провеждане на консултации с други ЕНО и след извършване на проучвания сред потребителите и сред представителите на сектора, ЕОЗППО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи:

а)  подробностите във връзка с представянето, включително формата и дължината на документа и съдържанието на всеки от елементите на информацията, посочена в параграф 3;

б)  методиката, залегнала в основата на представянето на риска и възвращаемостта, както е посочено в параграф 3, буква г), подточки i) и iv);

в)  методиката за изчисляване на разходите, в т.ч. спецификацията на обобщаващите показатели, както е посочено в параграф 3, буква е);

г)  в случаите, когато информацията е представена в електронен формат чрез разслояване на информацията, коя информация трябва да се намира в първия слой и коя информация може да бъде предоставена в допълнителните слоеве с подробна информация.

При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти ЕОЗППО взема предвид различните възможни видове ПЕПП, дългосрочния характер на ПЕПП, възможностите на осигурените лица с ПЕПП, както и характеристиките на ПЕПП, така че да се позволи на осигуреното лице с ПЕПП да избере между различни инвестиционни варианти и други варианти, предлагани от продукта, включително когато този избор може да бъде направен в различни моменти или променен в бъдеще.

ЕОЗППО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да допълва настоящия регламент като приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Член 29

Рекламни материали

Рекламните материали, които съдържат специфична информация за ПЕПП, не включват никакви твърдения, които противоречат на информацията в ПЕПП КИД или омаловажават значението на този документ. Рекламните материали посочват, че е на разположение ПЕПП КИД, и предоставят информация как и къде може да бъде получен, включително уебсайта на доставчика на ПЕПП.

Член 30

Преразглеждане на ПЕПП КИД

1.  Доставчикът на ПЕПП прави преглед на информацията, съдържаща се в ПЕПП КИД, поне веднъж годишно и своевременно внася изменения в документа, ако прегледът показва, че такива са необходими. Преразгледаният вариант на документа своевременно се предоставя на разположение.

2.  За да се гарантира последователното прилагане на настоящия член, след провеждане на консултации с други ЕНО и след извършване на проучвания сред потребителите и сред представителите на сектора, ЕОЗППО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи условията на преглед и преразглеждане на ПЕПП КИД.

ЕОЗППО представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията в срок до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да допълва настоящия регламент като приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Член 31

Гражданска отговорност

1.  За доставчика на ПЕПП не възниква гражданска отговорност само въз основа на ПЕПП КИД, включително превод към него, освен ако този документ е подвеждащ, неточен или не съответства на имащите отношение части от правно обвързващи преддоговорни и договорни документи или на изискванията, предвидени в член 28.

2.  Осигурено лице с ПЕПП, което докаже загуба, произтичаща от това, че е разчитало на ПЕПП КИД при посочените в параграф 1 обстоятелства, когато е сключил договор за ПЕПП, за който е бил изготвен този ПЕПП КИД, може да предяви срещу доставчика на ПЕПП иск за вреди във връзка с тази загуба в съответствие с националното право.

3.  Елементи като „загуба“ или „вреди“, посочени в параграф 2, за които не е дадено определение, се тълкуват и прилагат в съответствие с приложимото национално право, съгласно определеното от имащите отношение правила на международното частно право.

4.  Настоящият член не изключва допълнителни искове, свързани с гражданска отговорност, в съответствие с националното право.

5.  Задълженията по настоящия член не се ограничават или отменят от договорни клаузи.

Член 32

Договори за ПЕПП, които покриват биометрични рискове

Когато ПЕПП КИД засяга договор за ПЕПП, покриващ биометрични рискове, задълженията на доставчика на ПЕПП съгласно настоящия раздел са свързани само с осигуреното лице с ПЕПП.

Член 33

Предоставяне на ПЕПП КИД

1.  Доставчикът или дистрибуторът на ПЕПП предоставя на потенциалните осигурени лица с ПЕПП всички ПЕПП КИД, изготвени в съответствие с член 26, при предоставянето на съвети относно или предлагането за продажба на ПЕПП, достатъчно време преди тези осигурени лица с ПЕПП да са обвързани с какъвто и да било договор или оферта във връзка с този договор за ПЕПП.

2.  Доставчикът или дистрибуторът на ПЕПП може да изпълни изискванията по параграф 1, като предостави ПЕПП КИД на физическо лице, което е писмено упълномощено да взема инвестиционни решения от името на осигуреното лице с ПЕПП по отношение на сделки, сключени в рамките на същото писмено пълномощно.

3.  За да се осигури последователното прилагане на настоящия член ЕОЗППО разработва, след консултации с другите ЕНО, проекти на регулаторни технически стандарти, в които се определят условията за изпълнение на изискването за предоставяне на ПЕПП КИД, както е посочено в параграф 1.

ЕОЗППО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да допълва настоящия регламент като приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

РАЗДЕЛ III

СЪВЕТ ▌

Член 34

Определяне на изисквания и потребности и предоставяне на съвет

1.  Преди сключването на договор за ПЕПП всеки доставчик или дистрибутор на ПЕПП ▌ определя въз основа на информация, която е изискана и предоставена от потенциално осигурено лице с ПЕПП, изискванията и потребностите на това потенциално осигурено лице с ПЕПП, включително потенциалната необходимост да закупи продукт, предлагащ анюитети, и предоставя на потенциално осигурено лице с ПЕПП обективна информация относно ПЕПП в разбираема форма, така че на осигуреното лице с ПЕПП да се даде възможност да вземе информирано решение.

Всеки предложен договор за ПЕПП трябва да съответства на пенсионните изисквания и потребности на осигуреното лице с ПЕПП, като отчита натрупаните от него или нея пенсионни права.

2.  Преди сключването на договора за ПЕПП, доставчикът на ПЕПП или дистрибуторът на ПЕПП ▌ предоставя на потенциалното осигурено лице с ПЕПП съвети, като му предоставя персонализирана препоръка, в която се обяснява защо определен ПЕПП, включително конкретен инвестиционен вариант, ако е приложимо, отговаря най-добре на изискванията и потребностите на осигуреното лице с ПЕПП.

Доставчикът или дистрибуторът на ПЕПП предоставя на потенциалното осигурено лице с ПЕПП също и индивидуални прогнози за пенсионните плащания за препоръчания продукт въз основа на най-ранната дата, на която може да започне фазата на изплащане, и декларация, че тези прогнози могат да се различават от окончателната стойност на получените обезщетения съгласно ПЕПП. Ако прогнозите за пенсионното обезщетение се основават на икономически сценарии, тази информация включва също така добър прогнозен сценарий и неблагоприятен сценарий, като се отчита специфичното естество на договора за ПЕПП;

3.  Ако Основен ПЕПП се предлага най-малкото без гаранция върху капитала, доставчикът на ПЕПП или дистрибуторът на ПЕПП следва ясно да обясни съществуването на ПЕПП без гаранция върху капитала, причините да бъде препоръчван Основен ПЕПП, основаващ се на техника за намаляване на риска, която е в съответствие с целта да се позволи на осигуреното лице с ПЕПП да си възвърне капитала, и следва ясно да посочи всички допълнителни рискове, с които могат да бъдат свързани тези ПЕПП в сравнение с Основен ПЕПП, които предоставя гаранция върху капитала. Обяснението трябва да бъде направено в писмена форма.

4.  Когато доставчик или дистрибутор на ПЕПП, посочен в член 23, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, ▌ предоставя ▌съвети, той изисква от потенциалното осигурено лице с ПЕПП да предостави информация относно знанията и опита на това лице в инвестиционната област от значение за предлагания или търсения ПЕПП, както и финансовото състояние на това лице, включително неговата или нейната способност да понася загуби, и неговите или нейните инвестиционни цели, включително неговия или нейния рисков толеранс, така че да се даде възможност на доставчика на ПЕПП или дистрибутора на ПЕПП да препоръча на потенциалното осигурено лице по ПЕПП един или повече ПЕПП, които са подходящи за него и които по-специално са в съответствие с неговия или нейния рисков толеранс и способност да понася загуби.

5.  Отговорностите на доставчика на ПЕПП или дистрибутора на ПЕПП не намаляват поради факта, че съветите се предоставят изцяло или частично чрез автоматизирана или полуавтоматизирана система.

6.  Без да се засяга по-строгото приложимо секторно право, доставчиците и дистрибуторите на ПЕПП ▌при поискване гарантират и доказват на компетентните органи, че физическите лица, които предоставят съвети относно ПЕПП, притежават необходимите знания и компетентност да изпълняват задълженията си съгласно настоящия регламент. Държавите членки публикуват критериите, които трябва да се използват за оценяване на тези знания и компетентност.

РАЗДЕЛ IV

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Член 35

Общи разпоредби

1.  Доставчиците на ПЕПП изготвят кратък персонализиран документ, който ще бъде предоставен през фазата на натрупване и съдържащ ключова информация за всяко осигурено лице с ПЕПП, като се отчита специфичното естество на националните пенсионни системи и на всяко относимо право, включително националното социално, трудово и данъчно право („извлечение от индивидуалната партида за ПЕПП“). Заглавието на документа съдържа думите „извлечение от индивидуалната партида за ПЕПП“.

2.  ▌Точната дата, с която е свързана информацията в извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП, се посочва на видно място.

3.  Съдържащата се в извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП информация е точна и актуална.

4.  Доставчикът на ПЕПП ежегодно предоставя извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП на разположение на всяко осигурено лице с ПЕПП.

5.  Ясно се посочва всяко съществено изменение на информацията, съдържаща се в извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП, в сравнение с предходното извлечение.

6.  В допълнение към извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП, през целия срок на действие на договора осигуреното лице с ПЕПП бива осведомявано своевременно за всички промени, засягащи следната информация:

а)  условията на договора, включително общите и специалните условия на полицата;

б)  наименованието на доставчика на ПЕПП, неговата правна форма или адреса на неговото централно управление, или, когато е приложимо, на клона, който сключва договора;

в)  информация относно начина, по който в инвестиционната политика се вземат предвид екологичните, социалните и управленските фактори.

Член 36

Извлечение от индивидуалната партида за ПЕПП

1.  Извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП включва най-малко следната ключова информация за осигуреното лице с ПЕПП:

а)  личните данни на осигуреното лице с ПЕПП и най-ранната дата, на която може да започне фазата на изплащане за всяка подсметка;

б)  наименованието и данните за контакт на доставчика на ПЕПП и идентификация на договора за ПЕПП;

в)  държавата членка, в която е лицензиран или регистриран доставчикът на ПЕПП, и наименованията на компетентните органи;

г)  информация за прогнозите за пенсионните плащания, основаващи се на посочената в буква а) дата, както и уточнение, че тези прогнози може да се различават от крайната стойност на получените плащания съгласно ПЕПП. Ако прогнозите за пенсионните плащания се основават на икономически сценарии, тази информация включва също така добър прогнозен сценарий и неблагоприятен сценарий, като се отчита специфичното естество на договора за ПЕПП;

д)  информация относно размера на вноските, плащани от осигуреното лице с ПЕПП или от трето лице по сметката за ПЕПП през предходните 12 месеца;

е)   разбивка на всички разходи, начислени, пряко или непряко, на осигуреното лице с ПЕПП през предходните 12 месеца, като се посочват разходите за управление, разходите за съхранение на активите, разходите във връзка с портфейлни трансакции и други разходи, както и оценка на въздействието на разходите върху крайните обезщетения съгласно ПЕПП; такива разходи следва да бъдат изразени както в парична стойност, така и като процент от вноските през предходните 12 месеца;

ж)  когато е приложимо, естеството и механизма на гаранцията или техниките за намаляване на риска, посочени в член 46;

з)  когато е приложимо, броя и стойността на дяловете, съответстващи на вноските на осигуреното лице с ПЕПП през предходните 12 месеца;

и)  общата сума в сметката за ПЕПП на осигуреното лице с ПЕПП към датата на извлечението, посочено в член 35;

й)  информация за резултатите от минали периоди на инвестиционния вариант на осигуреното лице с ПЕПП, обхващаща резултатите от минимум десетгодишен период или в случаите, когато ПЕПП е бил предоставен за по-малко от десет години, информация, обхващаща всички години, за които ПЕПП е бил предоставен. Информацията относно резултатите от минали периоди се придружава от декларация, че „резултатите от минали периоди не са показателни за бъдещи резултати“;

к)  за сметки за ПЕПП с повече от една подсметка, информация в извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП се разбива по всички съществуващи подсметки;

л)  обобщена информация относно инвестиционната политика във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори.

2.  ЕОЗППО, при консултация с Европейската централна банка и компетентните органи, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, указващи правилата за определяне на допусканията относно прогнозите за пенсионните обезщетения, посочени в параграф 1, буква г) от настоящия член и в член 34, параграф 2. Тези правила се прилагат от доставчиците на ПЕПП, за да се определят, когато е целесъобразно, годишното ниво на номиналната възвръщаемост на инвестициите, годишният размер на инфлацията и развитието на бъдещите заплати.

ЕОЗППО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. На Комисията се предоставя правомощието да допълва настоящия регламент като приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Член 37

Допълнителна информация

1.  В извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП се посочва къде и как може да се получи допълнителна информация, включително:

а)  допълнителна практическа информация за правата и възможностите на осигуреното лице с ПЕПП, включително по отношение на инвестиции, фазата на изплащане, услугата по прехвърляне и услугата за преносимост;

б)  ▌ годишните счетоводни отчети и годишните доклади за дейността на доставчика на ПЕПП, които са публично достъпни;

в)  писмена декларация за принципите на инвестиционната политика на доставчика на ПЕПП, която съдържа поне информация относно методите на оценяване на инвестиционния риск, прилаганите процеси за управление на риска и стратегическото разпределение на активите с оглед на естеството и дюрацията на задълженията във връзка с ПЕПП, а също и как инвестиционната политика взема предвид екологичните, социалните и управленските фактори;

г)  където е приложимо, информация относно допусканията, използвани за изчисляване на сумите, изразени в анюитети, по-специално по отношение на лихвения процент, вида на доставчика на ПЕПП и продължителността на периода на изплащане на анюитетите;

д)  равнището на плащанията съгласно ПЕПП в случай на ▌ изплащане преди датата, посочена в член 36, параграф 1, буква а).

2.  За да се гарантира последователното прилагане на член 36 и на настоящия член, след провеждане на консултации с другите ЕНО и след извършване на проучвания сред потребителите и сред представителите на сектора, ЕОЗППО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които определя подробностите за представянето на информацията, посочена в член 36 и в настоящия член. По отношение на представянето на информацията относно резултатите от минали периоди, както е посочено в член 36, параграф 1, буква й), се вземат предвид разликите между инвестиционните варианти, по-специално ако осигуреното лице с ПЕПП носи инвестиционен риск, ако инвестиционният вариант зависи от възрастта или включва съгласуване на сроковете.

ЕОЗППО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в рамките на [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да допълва настоящия регламент като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

3.  Без да се засягат разпоредбите на член 34, параграф 2 и член 36, параграф 1, буква г), за да се даде възможност за сравнение с национални продукти, държавите членки могат да изискват от доставчиците на ПЕПП да предоставят на осигурените лица с ПЕПП допълнителни прогнози за пенсионните плащания, когато правилата за определяне на допусканията се определят от съответните държави членки.

Член 38

Информация, която се предоставя на осигурените лица с ПЕПП по време на предпенсионния етап и на бенефициерите на ПЕПП по време на фазата на изплащане

1.  В допълнение към извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП доставчиците на ПЕПП предоставят на всяко осигурено лице с ПЕПП, два месеца преди датите, посочени в член 59, параграф 1, букви а) и б), или по искане на осигуреното лице с ПЕПП, информация за предстоящото начало на фазата на изплащане, възможните форми на плащания и възможността за осигуреното лице с ПЕПП да промени формата на плащане в съответствие с член 59, параграф 1.

2.   По време на фазата на изплащане доставчиците на ПЕПП ▌ предоставят ежегодно на бенефициерите на ПЕПП информация относно дължимите плащания съгласно ПЕПП и съответните форми на плащания.

Когато осигуреното лице с ПЕПП продължава да прави вноски или да носи инвестиционен риск по време на фазата на изплащане, доставчикът на ПЕПП продължава да предоставя извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП, съдържащо съответната информация.

Член 39

▌ Информация, която се предоставя при поискване на осигурените лица с ПЕПП и бенефициерите на ПЕПП

По искане на дадено осигурено лице с ПЕПП, бенефициер на ПЕПП или на техни представители доставчикът на ПЕПП предоставя посочената в член 37, параграф 1 допълнителна информация и допълнителна информация относно допусканията, използвани за изготвяне на прогнозите, посочени в член 36, параграф 1, буква г).

РАЗДЕЛ V

ДОКЛАДВАНЕ ПРЕД НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ

Член 40

Общи разпоредби

1.  Доставчиците на ПЕПП представят на компетентните си органи информацията, необходима с цел осъществяване на надзор, в допълнение към информацията, предоставена съгласно относимото секторно право. Тази допълнителна информация включва, когато е приложимо, информацията, необходима за изпълнение на следните дейности при извършване на надзорен преглед:

а)  оценка на системата на управление, прилагана от доставчиците на ПЕПП, на извършваната от тях дейност, на принципите на оценка, прилагани за целите на платежоспособността, на рисковете, пред които са изправени, и на системите за управление на риска, както и на тяхната капиталова структура, нужди и управление;

б)  вземане на целесъобразни решения вследствие на прилагането на техните надзорни права и задължения.

2.  Компетентните органи, в допълнение към предоставените им правомощия съгласно националното право, разполагат със следните правомощия:

а)  да определят характера, обхвата и формàта на посочената в параграф 1 информация, която те изискват да бъде представена от доставчиците на ПЕПП на предварително определени интервали от време, при настъпването на предварително определени събития или по време на проучвания относно състоянието на даден доставчик на ПЕПП;

б)  да получават от доставчиците на ПЕПП цялата информация във връзка с договори, страни по които са доставчици на ПЕПП, или с договори, които са сключени с трети страни; както и

в)  да изискват информация от външни експерти, като например одитори или актюери.

3.  Информацията, предвидена в параграфи 1 и 2, обхваща следното:

а)  качествени и количествени елементи, или всяка подходяща комбинация от тях;

б)  исторически, текущи и бъдещи елементи, или всяка подходяща комбинация от тях;

в)  информация от вътрешни или външни източници, или всяка подходяща комбинация от тях.

4.  Информацията, предвидена в параграфи 1 и 2:

а)  отразява характера, обема и сложността на дейността на съответния доставчик на ПЕПП, и по-конкретно рисковете, свързани с тази дейност;

б)  е достъпна, цялостна във всички съществени аспекти, съпоставима и последователна в дългосрочен план;

в)  е целесъобразна, надеждна и разбираема.

5.  Доставчиците на ПЕПП представят ежегодно на компетентните органи следната информация:

а)  за кои държави членки доставчикът на ПЕПП предлага подсметки;

б)  брой уведомления в съответствие с член 20, параграф 1, получени от осигурени лица с ПЕПП, които са променили своето местопребиваване в друга държава членка;

в)  брой заявления за откриване на подсметки и брой подсметки, открити в съответствие с член 20, параграф 2;

г)  брой заявления от осигурени лица с ПЕПП за смяна на доставчика и действителни прехвърляния, направени в съответствие с член 20, параграф 5, буква а;

д)  брой заявления от осигурени лица с ПЕПП за смяна на доставчика и действителни прехвърляния, направени в съответствие с член 52, параграф 3.

Компетентните органи предават информацията на ЕОЗППО.

6.  Доставчиците на ПЕПП разполагат с подходящи системи и структури, за да изпълнят изложените в параграфи 1 — 5 изисквания, а също и със съставена в писмена форма политика, одобрена от управителния, надзорния или административния орган на доставчика на ПЕПП, за да се гарантира постоянната надеждност на представената информация.

7.  При поискване, отправено▌ до компетентните органи и за да извършва задълженията си, възложени по силата на настоящия регламент, ЕОЗППО получава достъп до информацията, предоставена от доставчиците на ПЕПП.

8.  Когато вноските и обезщетенията съгласно ПЕПП отговарят на условията за предимства или стимули, доставчикът на ПЕПП, в съответствие с относимото национално право, представя на съответния национален орган цялата информация, необходима за предоставянето или възстановяването на такива предимства и стимули, получени във връзка с такива вноски и плащания, когато това е приложимо.

9.  В съответствие с член 72 Комисията приема делегирани актове за допълване на настоящия регламент, като определя посочената в параграфи 1—5 от настоящия член допълнителна информация с цел гарантиране на сближаването на надзорната отчетност в необходимата степен.

След провеждане на консултации с другите ЕНО и компетентните органи и след извършване на проучвания сред представителите на сектора, ЕОЗППО разработва проекти на технически стандарти за изпълнение във връзка с формàта на надзорната отчетност.

ЕОЗППО представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените във втора алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

ГЛАВА V

ФАЗАНА НАТРУПВАНЕ

РАЗДЕЛ I

ПРАВИЛА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПЕПП

Член 41

Правила за инвестиране

1.  Доставчиците на ПЕПП инвестират съответстващите на ПЕПП активи в съответствие с принципа на благоразумния инвеститор, по-специално в съответствие със следните правила:

а)  активите се инвестират най-добре от гледна точка на дългосрочните интереси на осигурените лица с ПЕПП като цяло. В случай на потенциален конфликт на интереси доставчикът на ПЕПП или структурата, която управлява неговия портфейл, следи инвестициите да бъдат направени единствено в интерес на осигурените лица с ПЕПП;

б)  в рамките на принципа на благоразумния инвеститор доставчиците на ПЕПП вземат под внимание рисковете, свързани с екологичните, социалните и управленските фактори, и потенциалното дългосрочно въздействие на инвестиционните решения относно тези фактори;

в)  активите се инвестират така, че да се гарантира сигурността, качеството, ликвидността и рентабилността на портфейла като цяло;

г)  активите се инвестират основно на регулирани пазари. Инвестициите в активи, които не се търгуват на регулиран финансов пазар, ▌се задържат на разумно равнище;

д)  инвестициите в дериватни инструменти са възможни, доколкото тези инструменти допринасят за намаляване на инвестиционния риск или улесняват ефикасното управление на портфейла. Тези инструменти се оценяват предпазливо, като се държи сметка за базовия актив, и се включват в оценяването на активите на доставчика на ПЕПП. Доставчиците на ПЕПП също така избягват прекомерна рискова експозиция към един единствен контрагент и към други операции с дериватни инструменти;

е)  активите се диверсифицират правилно, за да се избегне прекомерна зависимост по отношение на един актив, на един емитент или на отделна група предприятия, както и натрупване на рискове в целия портфейл. Инвестициите в активи, издадени от един и същи емитент или от емитенти от една и съща група, не следва да излагат доставчика на ПЕПП на прекомерна концентрация на рисковете;

ж)  активите не се инвестират в неоказващи съдействие юрисдикции за данъчни цели, идентифицирани в приложимите заключения на Съвета относно списъка на неоказващите съдействие юрисдикции за данъчни цели, нито във високорискова трета държава със стратегически слабости, идентифицирана от приложимия делегиран регламент на Комисията, приет въз основа на член 9 от Директива (ЕС) 2015/849;

з)  доставчикът на ПЕПП не се излага, нито излага съответстващите на ПЕПП активи на рискове, произтичащи от прекомерен ливъридж и прекомерна падежна трансформация.

2.  Правилата, определени в параграф 1, букви а) – з), се прилагат само доколкото няма по-строги разпоредби в съответното секторно право, приложимо към доставчика на ПЕПП.

РАЗДЕЛ II

ИНВЕСТИЦИОННИ ВАРИАНТИ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА с ПЕПП

Член 42

Общи разпоредби

1.  Доставчиците на ПЕПП могат да предлагат до шест инвестиционни варианта на осигурените лица с ПЕПП.

2.  Инвестиционните варианти включват Основен ПЕПП и могат да включват алтернативни инвестиционни варианти.

3.  Всички инвестиционни варианти са създадени от доставчиците на ПЕПП въз основа на гаранция или техника за намаляване на риска, които гарантират достатъчна защита за осигурените лица с ПЕПП.

4.  За предоставянето на гаранции се прилага съответното секторно право, приложимо към доставчика на ПЕПП.

5.  Доставчиците на ПЕПП, посочени в член 6, параграф 1, букви в), г), д) и е), могат да предлагат ПЕПП с гаранция единствено чрез сътрудничество с кредитни институции или застрахователни предприятия, които могат да предоставят такива гаранции съгласно приложимото за тях секторно право. Отговорността за гаранцията се носи единствено от тези институции или предприятия.

Член 43

Избор на инвестиционен вариант от осигуреното лице с ПЕПП

След получаването на относимите информация и съвети, осигуреното лице с ПЕПП избира инвестиционен вариант при сключването на договора за ПЕПП.

Член 44

Условия за изменение на избрания инвестиционен вариант

1.  Ако доставчикът на ПЕПП предоставя алтернативни инвестиционни варианти, осигуреното лице с ПЕПП, докато натрупва вноски в ПЕПП, има възможност да избере различен инвестиционен вариант най-малко пет години след сключването на договора за ПЕПП и в случая на последващи промени, пет години след последната промяна на инвестиционен вариант. Доставчикът на ПЕПП може да разреши на осигурено лице с ПЕПП да променя по-често избрания инвестиционен вариант.

2.  Изменението на инвестиционния вариант е безплатно за осигуреното лице с ПЕПП.

Член 45

Основен ПЕПП

1.  Основният ПЕПП е сигурен продукт, представляващ основния инвестиционен вариант. Той е разработен от доставчиците на ПЕПП въз основа на гаранция върху капитала, дължима в началото на фазата на изплащане и по време на фазата на изплащане, когато е приложимо, или техника за намаляване на риска, която е в съответствие с целта да се позволи на осигуреното лице с ПЕПП да си възвърне капитала.

2.  Размерът на разходите и таксите за Основен ПЕПП не надвишава 1 % от натрупания капитал годишно.

3.  С цел да се гарантират еднакви условия на конкуренция между различните доставчици на ПЕПП и различните видове ПЕПП, ЕОЗППО разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на видовете разходи и такси, посочени в параграф 2, след като се е консултирал с другите ЕНО, когато това е приложимо.

При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти ЕОЗППО взема предвид различните възможни видове ПЕПП, дългосрочния пенсионен характер на ПЕПП и различните възможни характеристики на ПЕПП, по-специално плащанията под формата на дългосрочни анюитети или годишни усвоявания поне до достигането на възрастта, съответстваща на очакваната средна продължителност на живот на осигуреното лице с ПЕПП. ЕОЗППО оценява също и специфичния характер на капиталовата защита, по-специално по отношение на капиталовата гаранция. ЕОЗППО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да допълва настоящия регламент като приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10– 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

4.  На всеки две години от датата на прилагане на настоящия регламент Комисията, след консултация с ЕОЗППО и когато е приложимо, с другите ЕНО, прави преглед на адекватността на посочената в параграф 2 процентна стойност. Комисията взема по-специално предвид действителното равнище и промените в действителното равнище на разходите и таксите, както и въздействието върху наличието на ПЕПП.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 72 за изменение на процентната стойност, посочена в параграф 2 от настоящия член, в контекста на своите прегледи, с оглед на това да се позволи подходящ достъп до пазара на доставчиците на ПЕПП.

Член 46

Техники за намаляване на риска

1.  Използването на техники за намаляване на риска гарантира, че инвестиционната стратегия за ПЕПП е разработена, за да се натрупа стабилен и подходящ индивидуален бъдещ пенсионен доход от ПЕПП и да се гарантира справедливо третиране на всички поколения осигурени лица с ПЕПП.

Всички техники за намаляване на риска, независимо дали се прилагат по отношение на Основния ПЕПП или по отношение на алтернативните инвестиционни варианти, трябва да бъдат разумни, стабилни и съобразени с рисковия профил на съответния инвестиционен вариант.

2.  Приложимите техники за намаляване на риска включват, наред с другото, разпоредби:

а)  за постепенно адаптиране на разпределянето на инвестициите с цел смекчаване на финансовите рискове при инвестициите за групите, съответстващи на оставащия срок (жизнен цикъл);

б)  за създаване на резерви от вноските или възвръщаемостта на инвестициите, които следва да се разпределят на осигурените лица с ПЕПП при справедливи и прозрачни условия, за да се смекчат инвестиционните загуби; или

в)  за използване на подходящи гаранции за защита срещу загубите при инвестиции.

3.  За да се гарантира последователното прилагане на настоящия член, след като се консултира с другите ЕНО и след провеждането на проучвания сред представителите на сектора, ЕОЗППО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи минималните критерии, на които трябва да отговарят техниките за намаляване на риска, като взема предвид различните видове ПЕПП и техните специфични характеристики, както и различните видове доставчици на ПЕПП и различията между техните пруденциални режими.

ЕОЗППО представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията в срок до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да допълва настоящия регламент като приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

РАЗДЕЛ III

ДРУГИ АСПЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФАЗАТА НА НАТРУПВАНЕ

Член 47

Условия, свързани с фазата на натрупване

1.  ▌Условията във връзка с фазата на натрупване на националните подсметки се определят от държавите членки, освен ако не са посочени в настоящия регламент.

2.  Тези условия могат да включват по-специално възрастови граници за началото на фазата на натрупване, минимална продължителност на фазата на натрупване, максималния и минималния размер на вноските и непрекъснатостта на вноските▌.

ГЛАВА VI

ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИТОРА

Член 48

Депозитар

1.  Доставчиците на ПЕПП, посочени в член 6, параграф 1, букви в), д) и е), определят един или повече депозитари, които да съхраняват активите, свързани с дейността по предоставяне на ПЕПП и да изпълняват задължения по надзора.

2.  По отношение на определянето на депозитаря, изпълнението на неговите задачи във връзка със съхранението на активите и отговорността на депозитаря и по отношение на изпълнението на задълженията му по надзора се прилага по съответния начин глава IV от Директива 2009/65/ЕО.

Член 49

Покритие на биометрични рискове

1.  Доставчиците на ПЕПП могат да предлагат ПЕПП с вариант, с който се гарантира покритието на биометрични рискове.

2.  За покритието на биометрични рискове се прилага съответното секторно право, приложимо към доставчика на ПЕПП. Покритието на биометричните рискове може да се различава за отделните подсметки.

3.  Доставчиците на ПЕПП, посочени в член 6, параграф 1, букви а), в), г), д) и е), могат да предлагат ПЕПП с вариант, с който се гарантира покритието на биометричните рискове. В този случай покритието се предоставя само чрез сътрудничество със застрахователни предприятия, които могат да покрият тези рискове според приложимото за тях секторно право. Застрахователното предприятие носи пълна отговорност за покритието на биометричните рискове.

Член 50

Жалби

1.  Доставчиците на ПЕПП и дистрибуторите на ПЕПП въвеждат и прилагат подходящи и ефективни процедури за разглеждане на жалби с цел да се отговори на жалбите на ПЕПП клиентите във връзка с правата и задълженията им съгласно настоящия регламент.

2.  Тези процедури се прилагат във всяка държава членка, в която доставчикът на ПЕПП или дистрибуторът на ПЕПП предоставя своите услуги, и се провеждат на официалния език на съответната държава членка, избран от ПЕПП клиента, или на друг език, ако това е уговорено между доставчика или дистрибутора на ПЕПП и ПЕПП клиента.

3.  Доставчиците на ПЕПП и дистрибуторите на ПЕПП правят всичко възможно да отговорят на жалбите на ПЕПП клиентите или в електронен формат, или на друг траен носител в съответствие с член 24. В отговора се разглеждат всички повдигнати въпроси в рамките на подходящи срокове и най-късно в срок от 15 работни дни от получаване на жалбата. В извънредни случаи, ако отговорът не може да бъде даден в срок от 15 работни дни по причини извън контрола на доставчика на ПЕПП или дистрибутора на ПЕПП, той трябва да изпрати междинен отговор, в който ясно да се посочват причините за забавата на отговора на жалбата, както и срокът, в който ПЕПП клиентът ще получи окончателния отговор. Във всички случаи срокът за получаване на окончателен отговор не може да надвишава 35 работни дни.

4.  Доставчиците на ПЕПП и дистрибуторите на ПЕПП уведомяват ПЕПП клиента най-малко за един орган за алтернативно решаване на спорове (АРС), който е компетентен да разглежда спорове относно правата и задълженията на ПЕПП клиента съгласно настоящия регламент.

5.  Информацията относно процедурите по параграф 1 се предоставя по ясен, изчерпателен и лесно достъпен начин на уебсайта на доставчика на ПЕПП или дистрибутора на ПЕПП, в клона и в общия ред и условия на договора между доставчика на ПЕПП или дистрибутора на ПЕПП и ПЕПП клиента. В информацията се съдържат указания къде може да бъде намерена повече информация за органа за АРС и условията за неговото сезиране.

6.  Компетентните органи установяват процедури, които позволяват на ПЕПП клиентите и на други заинтересовани страни, включително потребителски асоциации, да подават жалби до компетентните органи относно твърдения за нарушения на настоящия регламент от страна на доставчици на ПЕПП и дистрибутори на ПЕПП. Жалбоподателите получават отговор във всички случаи.

7.  В случаите, които засягат повече от една държава членка, жалбоподателят може да избере да подаде жалбата си чрез компетентните органи на своята държава членка на пребиваване, независимо от мястото на извършване на нарушението.

Член 51

Правна защита по извънсъдебен ред

1.  В съответствие с Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(21) се установяват подходящи, независими, безпристрастни, прозрачни и ефективни процедури за АРС, насочени към решаването на спорове между ПЕПП клиентите и доставчиците на ПЕПП или дистрибуторите на ПЕПП относно правата и задълженията съгласно настоящия регламент, като по целесъобразност се използват съществуващи компетентни органи. Тези процедури за АРС са приложими към доставчиците на ПЕПП или дистрибуторите на ПЕПП, срещу които се откриват процедурите, като компетентността на съответния орган за АРС реално се разширява, за да бъдат обхванати тези доставчици и дистрибутори.

2.  Посочените в параграф 1 органи си сътрудничат ефективно за уреждането на трансгранични спорове във връзка с правата и задълженията, произтичащи от настоящия регламент.

ГЛАВА VII

СМЯНА НА ДОСТАВЧИКА НА ПЕПП

Член 52

Предоставяне на услугата по прехвърляне

1.  Доставчиците на ПЕПП предоставят услуга по прехвърляне, чрез която при поискване от осигурено лице с ПЕПП прехвърлят съответните суми или ако е приложимо, активи в натура в съответствие с параграф 4, от една сметка за ПЕПП, държана от прехвърлящия доставчик на ПЕПП, към нова сметка за ПЕПП със същите подсметки, открита при приемащия доставчик на ПЕПП, със закриване на предишната сметка за ПЕПП.

Когато използва услугата по прехвърляне, прехвърлящият доставчик на ПЕПП прехвърля на приемащия доставчик на ПЕПП цялата информация, свързана с всички подсметки на предишната сметка за ПЕПП, включително изискванията за отчитане. Приемащият доставчик на ПЕПП регистрира тази информация в съответните подсметки.

Осигурено лице с ПЕПП може да поиска прехвърляне към доставчик на ПЕПП, установен в една и съща държава членка (прехвърляне в национален план) или в различна държава членка (прехвърляне в трансграничен план). Осигуреното лице с ПЕПП може да упражнява правото си да сменя доставчика по време на фазата на натрупване и фазата на изплащане на ПЕПП.

2.  Независимо от параграф 1 по време на фазата на изплащане доставчиците на ПЕПП не са задължени да предоставят услуга по прехвърляне на ПЕПП, ако осигурените по ПЕПП лица получават плащания под формата на пожизнен анюитет.

3.  Осигуреното лице с ПЕПП може да сменя доставчика на ПЕПП след най-малко пет години от сключването на договора за ПЕПП, а в случай на последващо прехвърляне – след пет години от последното прехвърляне, без да се засяга член 20, параграф 5, буква а). Доставчикът на ПЕПП може да разреши на осигуреното лице с ПЕПП да сменя по-често доставчиците на ПЕПП.

4.  Когато смяната на доставчика е между доставчици на ПЕПП, които извършват управление на портфейл за осигурените лица с ПЕПП, осигурените лица с ПЕПП могат да избират да прехвърлят активи в натура или съответните суми. Във всички останали случаи се разрешава само прехвърлянето на съответните суми.

Когато осигуреното лице с ПЕПП изисква прехвърляне на активи в натура е необходимо писменото съгласие на приемащия доставчик на ПЕПП.

Член 53

Услугата по прехвърлянето

1.  Услугата по прехвърлянето се инициира от приемащия доставчик на ПЕПП по заявление на осигуреното лице с ПЕПП, след като осигуреното лице с ПЕПП е взело информирано решение въз основа на получената от доставчиците на ПЕПП информация съгласно посоченото в член 56. ▌

2.  Заявлението от осигуреното лице с ПЕПП ▌се изготвя на официалния език на държавата членка, където е инициирана услугата по прехвърлянето, или на друг договорен между страните език. В заявлението осигуреното лице с ПЕПП

а)  предоставя своето изрично съгласие за изпълнението от страна на прехвърлящия доставчик на ПЕПП на всяка от задачите, посочени в параграф 4, както и дава своето изрично съгласие за изпълнението от страна на приемащия доставчик на ПЕПП на всяка от задачите, посочени в параграф 5;

б)   по споразумение с приемащия доставчик на ПЕПП посочва датата, от която плащанията да се изпълняват от откритата при приемащия доставчик на ПЕПП сметка за ПЕПП.

Тази дата е най-малко две седмици след датата, на която приемащият доставчик на ПЕПП получи документите, прехвърлени от прехвърлящия доставчик на ПЕПП съгласно параграф 4.

Държавите членки може да изискат заявлението от осигуреното лице с ПЕПП да бъде в писмена форма и то да получи копие от приетото заявление.

3.  В рамките на пет работни дни от получаване на заявлението, посочено в параграф 2, приемащият доставчик на ПЕПП изисква от прехвърлящия доставчик на ПЕПП изпълнение на следните задачи, както е посочено в параграф 4.

4.  При получаването на заявление от приемащия доставчик на ПЕПП прехвърлящият доставчик на ПЕПП ▌

а)  изпраща на осигуреното лице с ПЕПП и на приемащия доставчик на ПЕПП в рамките на пет работни дни извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП за времето от датата на последното изготвено извлечение от индивидуалната партида за ПЕПП до датата на заявлението;

б)  изпраща на приемащия доставчик на ПЕПП в рамките на пет работни дни списък на съществуващите активи, които се прехвърлят в случай на прехвърляне на активи съгласно посоченото в член 52, параграф 4;

в)  преустановява приемането на вноски по сметката за ПЕПП от датата, посочена от осигуреното лице с ПЕПП в заявлението, посочено в параграф 2, буква б);

г)  прехвърля съответните суми или когато е приложимо, активите в натура съгласно член 52, параграф 4, от сметката за ПЕПП към новата сметка за ПЕПП, открита при приемащия доставчик на ПЕПП, на датата, посочена от осигуреното лице с ПЕПП в заявлението;

д)  закрива сметката за ПЕПП на посочената от осигуреното лице с ПЕПП дата, ако осигуреното лице с ПЕПП няма непогасени задължения ▌. Прехвърлящият доставчик на ПЕПП уведомява незабавно осигуреното лице с ПЕПП, ако сметката на осигуреното лице с ПЕПП не може да бъде закрита поради наличието на непогасени задължения.

5.  ▌Приемащият доставчик на ПЕПП извършва ▌, ако е предвидено в заявлението и доколкото предоставената информация от прехвърлящия доставчик на ПЕПП или от осигуреното лице с ПЕПП дава възможност на приемащия доставчик на ПЕПП да го изпълни, необходимата подготовка за приемането на вноски и ги приема от датата, посочена от осигуреното лице с ПЕПП в заявлението.

Член 54

Такси и разходи, свързани с услугата по прехвърлянето

1.  Осигурените лица с ПЕПП имат безплатен достъп до личната си информация, съхранявана от прехвърлящия или от приемащия доставчик на ПЕПП.

2.  Прехвърлящият доставчик на ПЕПП предоставя изисканата от приемащия доставчик на ПЕПП информация в съответствие с член 53, параграф 4, буква а), без да събира такси от осигуреното лице с ПЕПП или от приемащия доставчик на ПЕПП.

3.  Общият размер на таксите и разходите, начислявани на осигуреното лице с ПЕПП от прехвърлящия доставчик на ПЕПП за закриването на държаната при него сметка за ПЕПП, са ограничени до действителните административни разходи, възникнали за доставчика на ПЕПП, и не надхвърлят 0,5% от съответните суми или парична стойност на активи в натура, които се прехвърлят към приемащия доставчик на ПЕПП.

Държавите членки може да определят по-нисък процент на таксите и разходите, посочени в първа алинея, и друг процент, когато доставчикът на ПЕПП позволява на осигурените лица с ПЕПП да сменят доставчика на ПЕПП по-често, както е посочено в член 52, параграф 3.

Прехвърлящият доставчик на ПЕПП не начислява допълнителни такси или разходи на приемащия доставчик на ПЕПП.

4.  Приемащият доставчик на ПЕПП може да начислява само действителните административни разходи и разходи във връзка с трансакции за услугата по прехвърляне.

Член 55

Защита на осигурените лица по ПЕПП срещу финансови загуби

1.  Финансовите загуби, включително такси, разходи и лихви, понесени от осигуреното лице с ПЕПП и произтичащи пряко от неспазване на задълженията по член 53 от страна на участващ в процедурата по прехвърлянето доставчик на ПЕПП, се възстановяват без забавяне от този доставчик на ПЕПП.

2.  Отговорността по параграф 1 не се прилага в случай на извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на доставчика на ПЕПП, позоваващ се на съществуването на тези обстоятелства, чиито последици неизбежно биха настъпили въпреки всички усилия за тяхното предотвратяване, или когато доставчикът на ПЕПП е обвързан с други правни задължения, уредени от правото на Съюза или националното право.

3.  Отговорността по параграф 1 е установена в съответствие с приложимите на национално равнище правни изисквания.

4.  Осигуреното лице с ПЕПП поема ▌евентуалния риск от финансови загуби, свързани с откупуването на активите, държани в сметката за ПЕПП, във връзка с тяхното прехвърляне от прехвърлящия доставчик на ПЕПП към приемащия доставчик на ПЕПП, както е посочено в член 52, параграф 4.

5.  Прехвърлящият доставчик на ПЕПП не е задължен да осигури защита на капитала или да предостави гаранция в момента на смяна на доставчика.

Член 56

Информация относно услугата по прехвърлянето

1.  Доставчиците на ПЕПП предоставят на осигурените лица с ПЕПП следната информация относно услугата по прехвърлянето, за да се предостави възможност на осигуреното лице с ПЕПП да вземе информирано решение:

а)  функцията на прехвърлящия и на приемащия доставчик на ПЕПП на всеки етап от процедурата по прехвърлянето установена в член 53;

б)  сроковете за изпълнението на съответните етапи;

в)  таксите и разходите, които се начисляват във връзка с прехвърлянето;

г)   възможните последици от прехвърлянето, по-специално по отношение на капиталовата защита или гаранцията, както и друга информация, свързана с услугата по прехвърлянето;

д)  информация относно възможността за прехвърляне на активи в натура, ако е приложимо.

Приемащият доставчик на ПЕПП спазва изискванията на глава IV.

Приемащият доставчик на ПЕПП информира, когато е приложимо, осигуреното лице с ПЕПП за наличието на схема за гарантиране на депозитите, включително схема за обезщетяване на инвеститори или схема за гарантиране на застрахователните вземания, която да осигурява защита за това осигурено лице с ПЕПП.

2.  Информацията, посочена в параграф 1 на настоящия член, е достъпна ▌на уебсайта на доставчика на ПЕПП ▌. Тя се предоставя на осигурените лица с ПЕПП при поискване в съответствие с изискванията на член 24.

ГЛАВА VIII

ФАЗА НА ИЗПЛАЩАНЕ

Член 57

Условия, свързани с фазата на изплащане

1.   ▌Условията във връзка с фазата на изплащане и на плащанията по националните подсметки се определят от държавите членки, освен ако не са посочени в настоящия регламент.

2.  Тези условия могат да включват по-специално определянето на минималната възраст ▌за началото на фазата на изплащане, ▌ на максимален период за включване в схемата за ПЕПП преди достигането на пенсионната възраст, както и условия за изплащане преди достигане на минималната възраст за началото на фазата на изплащане, по-специално в случай на особени затруднения.

Член 58

Форми на изходящи плащания

1.  Доставчиците на ПЕПП осигуряват на осигурените лица с ПЕПП една или повече от следните форми на плащания:

а)  анюитети;

б)  еднократна сума;

в)  разсрочено плащане;

г)  комбинации от горните форми.

2.  Осигурените лица с ПЕПП избират формата на плащания за фазата на изплащане ▌при сключването на договор за ПЕПП и при подаването на заявление за откриване на нова подсметка. Формата на плащанията може да се различава за отделните подсметки.

3.  Без да се засяга параграф 1 от настоящия член или член 57 или 59, държавите членки може да приемат мерки, за да се даде предимство на определени форми на плащания. Такива мерки могат да включват количествени ограничения на плащанията на еднократни суми с цел допълнително насърчаване на другите форми на плащания, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези количествени ограничения се прилагат само за плащания, съответстващи на капитала, натрупан в подсметки за ПЕПП, свързани с държави членки, чието национално право предвижда количествени ограничения върху плащанията на еднократните суми.

4.  Държавите членки може да конкретизират условията, при които ще бъдат възстановявани предоставените предимства и стимули.

Член 59

Промяна на формите на плащания

1.  Ако доставчикът на ПЕПП предоставя различни форми на плащания, осигуреното лице с ПЕПП има право да промени формата на плащанията за всяка открита подсметка:

а)  една година преди началото на фазата на изплащане;

б)  в началото на фазата на изплащане;

в)  в момента на смяната на доставчика.

Промяната на формата на плащането е безплатно за осигуреното лице с ПЕПП.

2.  При получаване на заявление от страна на осигурено лице с ПЕПП за промяна на неговата или нейната форма на плащания, доставчикът на ПЕПП предоставя на осигуреното лице с ПЕПП ясна и разбираема информация относно финансовите последици от такава промяна за осигуреното лице с ПЕПП или бенефициера на ПЕПП, по-специално по отношение на въздействието върху националните стимули, които може да се прилагат по отношение на съществуващите подсметки на ПЕПП на осигуреното лице с ПЕПП.

Член 60

Пенсионно планиране и съвети относно плащанията

1.  За Основния ПЕПП в началото на фазата на изплащане доставчикът на ПЕПП предлага на осигуреното лице с ПЕПП лично пенсионно планиране за устойчивото използване на капитала, натрупан по подсметките за ПЕПП, като взема предвид най-малко следното:

а)  стойността на капитала, натрупан по подсметките за ПЕПП;

б)  общия размер на други натрупани пенсионни права; и

в)  дългосрочните изисквания и нужди на осигуреното лице с ПЕПП, свързани с пенсионирането.

2.  Пенсионното планиране, посочено в параграф 1 включва лична препоръка към осигуреното лице с ПЕПП за оптималната за него или нея форма на плащания, освен ако се предоставя само една форма на плащания. Ако еднократното плащане не е в съответствие с нуждите на осигуреното лице с ПЕПП, свързани с пенсионирането, за тази цел към съвета се добавя предупреждение.

ГЛАВА IX

НАДЗОР

Член 61

Надзор от компетентните органи и мониторинг от ЕОЗППО

1.  Компетентните органи за доставчика на ПЕПП осъществяват текущ надзор във връзка със спазването на настоящия регламент и в съответствие със съответния секторен надзорен режим и стандарти. Освен това те са отговорни за осъществяване на надзор във връзка със спазването на задълженията, определени в правилата или учредителните документи на доставчика на ПЕПП, и следи доколко са подходящи неговите договорености и организация във връзка със задачите, които следва да изпълнява при предоставянето на ПЕПП.

2.  ЕОЗППО и компетентните органи осъществяват мониторинг на предоставяните или предмет на дистрибуция персонални пенсионни продукти, за да се уверят, че такива продукти са обозначени като „ПЕПП“ или внушават, че са „ПЕПП“, само когато са регистрирани съгласно ▌настоящия регламент.

Член 62

Правомощия на компетентните органи

Всяка държава членка гарантира, че компетентните органи разполагат с всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, необходими за упражняването на функциите им съгласно настоящия регламент.

Член 63

Правомощия на компетентните органи за намеса по отношение на продуктите

1.  Компетентните органи могат да забранят или да ограничат продажбата или дистрибуцията на ПЕПП в своята държава членка или от нея при следните условия:

а)  компетентните органи са се уверили, че са налице разумни основания да се смята, че ПЕПП поражда значителни или повтарящи се опасения относно защитата на осигурените лица или представлява риск за нормалното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на цялата финансова система или на част от нея в поне една държава членка;

б)  действието е пропорционално, като се вземат предвид естеството на установените рискове, нивото на опитност на съответните осигурени лица с ПЕПП и вероятните последствия от действието за осигурените лица с ПЕПП, които са сключили договор за ПЕПП;

в)  компетентните органи са се консултирали надлежно с компетентните органи в други държави членки, които може да бъдат засегнати в значителна степен от действието; както и

г)  действието не произвежда дискриминационен ефект върху услугите или дейностите, предоставяни от територията на друга държава членка.

Когато условията, посочени в първа алинея, са изпълнени, компетентните органи може да наложат забрана или ограничение като предпазна мярка, преди ПЕПП да бъде пуснат на пазара, да бъде предмет на дистрибуция или да бъде продаван на осигурени лица с ПЕПП. Забрана или ограничение може да се прилага при конкретни обстоятелства или да е предмет на изключения, определени от компетентните органи.

2.  Компетентните органи не налагат забрана или ограничение по настоящия член, освен ако не по-малко от един месец преди предвидената дата на влизане в сила на мярката те са уведомили в писмена форма или по друг начин, съгласуван между органите, всички други заинтересовани компетентни органи и ЕОЗППО за подробностите относно:

а)  ПЕПП, за който се отнася предложеното действие;

б)  точното естество на предложените забрана или ограничение и предвидената дата на влизането им сила; както и

в)  доказателствата, въз основа на които са взели своето решение и въз основа на които имат разумни основания да смятат, че са изпълнени всички условия по параграф 1.

3.  В изключителни случаи, когато компетентните органи счетат за необходимо да предприемат спешни действия по силата на настоящия член, за да предотвратят вреда, произтичаща от ПЕПП, компетентните органи могат да предприемат временно действие с писмено уведомление, изпратено не по-малко от 24 часа преди предвиденото влизане в сила на мярката до всички други компетентни органи и ЕОЗППО, при условие че всички условия, установени в настоящия член са изпълнени и че освен това е ясно установено, че с едномесечния срок за уведомяване конкретното опасение или заплаха не биха били преодолени адекватно. Компетентните органи не предприемат временно действие за период, надхвърлящ три месеца.

4.  Компетентните органи публикуват на своите уебсайтове известие за всяко решение за налагане на забрана или ограничение съгласно посоченото в параграф 1. В това известие се уточняват подробностите за забраната или ограничението и се посочва датата, на която мерките ще влязат в сила, считано от публикуването на известието, както и доказателствата за това, че всички условия по параграф 1 са изпълнени. Забраната или ограничението се прилагат единствено за действия, предприети след публикуването на известието.

5.  Компетентните органи отменят забраната или ограничението, ако условията в параграф 1 вече не са приложими.

Член 64

Улесняване и координация

1.  ЕОЗППО играе ролята на посредник и координатор по отношение на действия, предприети от компетентните органи съгласно член 63. По-специално ЕОЗППО гарантира, че действията, предприети от компетентния орган, са основателни и пропорционални и че когато е уместно, компетентните органи възприемат последователен подход.

2.  След като получи уведомление по член 63 относно всяка забрана или ограничение, които трябва да бъдат наложени съгласно този член, ЕОЗППО дава становище по въпроса дали забраната или ограничението са основателни и пропорционални. Ако ЕОЗППО счита, че е необходимо други компетентни органи да предприемат мерки за отстраняване на риска, той обявява това в становището си. Становището се публикува на уебсайта на ЕОЗППО.

3.  Когато компетентен орган предлага да предприеме или предприема действия, които противоречат на становище на ЕОЗППО, дадено съгласно параграф 2, или когато компетентен орган отказва да предприеме действия, което е в противоречие с такова становище, той публикува незабавно на своя уебсайт известие, в което подробно излага причините за това свое решение.

Член 65

Правомощия на ЕОЗППО за намеса по отношение на продуктите

1.  В съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 ЕОЗППО наблюдава пазара на ПЕПП, които се пускат на пазара, които са предмет на дистрибуция или се продават в Съюза.

2.  В съответствие с член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 ЕОЗППО може, ако са изпълнени условията, посочени в параграфи 3 и 4 от настоящия член, временно да забрани или ограничи пускането на пазара, дистрибуцията или продаването в Съюза на определени ПЕПП или ПЕПП с определени конкретни характеристики.

Забрана или ограничение може да се прилага при обстоятелства, или да подлежи на изключения, които трябва да бъдат определени от ЕОЗППО.

3.  ЕОЗППО взема решение съгласно параграф 2 от настоящия член, след като се консултира с другите европейски надзорни органи, когато е целесъобразно, и само ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)  предложеното действие е в отговор на значителни опасения във връзка със защитата на осигурените лица с ПЕПП, включително що се отнася до дългосрочния пенсионен характер на продукта или към заплаха за нормалното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея;

б)  съществуващите нормативни изисквания съгласно правото на Съюза, които се прилагат за ПЕПП, не възпират заплахата;

в)  компетентен орган или компетентни органи не са предприели действия за възпиране на заплахата или предприетите действия не са адекватни за възпирането ѝ.

Когато са изпълнени условията, посочени в първа алинея, ЕОЗППО може да наложи посочените в параграф 2 забрана или ограничение като предпазна мярка, преди даден ПЕПП да бъде пуснат на пазара, преди да бъде извършена дистрибуция или той да бъде продаден на осигурени лица с ПЕПП.

4.  Когато предприема действие в съответствие с настоящия член, ЕОЗППО гарантира, че то:

а)  няма отрицателно въздействие върху ефективността на финансовите пазари или върху осигурените лица с ПЕПП, което да е непропорционално спрямо ползите от действието; или

б)  не създава риск от регулаторен арбитраж.

Когато компетентен орган или компетентни органи са предприели мярка по член 63, ЕОЗППО може да предприеме всяка от мерките по параграф 2 от настоящия член, без да дава становището по член 64.

5.  Преди да реши да предприеме действие по настоящия член, ЕОЗППО уведомява компетентните органи за действията, които предлага.

6.  ЕОЗППО публикува на своя уебсайт известие за всяко решение относно предприемане на действия по настоящия член. В това известие се уточняват подробностите за забраната или ограничението и се посочва дата след публикуването на известието, на която мерките ще породят действие. Забраната или ограничението се прилагат единствено за действия, предприети след като мерките са породили действие.

7.  ЕОЗППО преразглежда забраната или ограничението, наложени по параграф 2, на подходящи интервали от време, но най-малко веднъж на три месеца. Ако забраната или ограничението не бъдат подновени след края на тримесечния период, действието им се прекратява.

8.  Всяко действие, предприето от ЕОЗППО в съответствие с настоящия член, има предимство пред всяко действие, предприето по-рано от компетентен орган.

9.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 72 за допълване на настоящия регламент с критерии и фактори, които да се прилагат от ЕОЗППО при определяне на това кога са налице значителни опасения във връзка със защитата на осигурените лица с ПЕПП, включително по отношение на дългосрочния пенсионен характер на продукта, или дали съществува заплаха за нормалното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на цялата финансова система на Съюза или на част от нея съгласно параграф 3, буква а).

Тези критерии и фактори включват:

а)  степента на сложност на ПЕПП и връзката с типа на осигуреното лице с ПЕПП, на когото той се предлага и продава;

б)  степента на новаторство на даден ПЕПП, дадена дейност или практика;

в)  ефекта на ливъридж, който даден ПЕПП или дадена практика предоставят;

г)  във връзка с правилното функциониране и целостта на финансовите пазари, размера или общия размер на натрупания капитал на ПЕПП.

Член 66

Сътрудничество и съгласуваност

1.  Всеки компетентен орган допринася за последователното прилагане на настоящия регламент в рамките на Съюза.

2.  Компетентните органи си сътрудничат помежду си в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(22), директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС и 2014/65/ЕС, както и Директиви (ЕС) 2016/97/ЕС и (ЕС) 2016/2341.

3.  Компетентните органи и ЕОЗППО си сътрудничат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1094/2010 при изпълнението на своите съответни задължения по настоящия регламент.

4.  Компетентните органи и ЕОЗППО обменят цялата информация и документация, необходими, за да изпълняват те съответните си задължения съгласно настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1094/2010, и по-специално за установяване и санкциониране на нарушения на настоящия регламент.

5.  За да се осигури последователно прилагане на настоящия член, ЕОЗППО разработва проекти за технически стандарти за изпълнение, с които се уточняват подробностите за сътрудничеството и обмена на информация, заедно с изискванията, които са необходими с цел представяне на горепосочената информация в стандартизиран формат, позволяващ съпоставяне.

ЕОЗППО представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

ГЛАВА X

САНКЦИИ

Член 67

Административни санкции и други мерки

1.  Без да се засягат надзорните правомощия на компетентните органи и правото на държавите членки да предвиждат и налагат наказателноправни санкции, държавите членки определят правилата за подходящи административни санкции и други мерки, приложими при нарушения на настоящия регламент, и предприемат всички мерки необходими за осигуряване на прилагането им. Предвидените административни санкции и други мерки трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите членки могат да решат да не установяват правила за административни санкции, както е посочено в първата алинея, за нарушения, които подлежат на наказателноправни санкции съгласно националното им право.

До датата на прилагане на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЗППО за правилата, посочени в първа и втора алинея. Те уведомяват без забавяне Комисията и ЕОЗППО за всяко последващо изменение на тези правила.

2.  Административните санкции и другите мерки, определени в параграф 3 от настоящия член, се прилагат най-малко за случаите, при които:

а)  финансово предприятие, посочено в член 6, параграф 1, е получило регистрация на ПЕПП чрез неверни или подвеждащи твърдения или всякакви други неправомерни средства в нарушение на членове 6 и 7;

б)  финансово предприятие, посочено в член 6, параграф 1, предоставя или съответно извършва дистрибуция на продукти с обозначението „паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“ без необходимата регистрация;

в)  доставчик на ПЕПП ▌не е предоставил услугата за преносимост в нарушение на членове 18 или 19 или информацията относно тази услуга, изисквана съгласно членове 20 и 21, или не е изпълнил изискванията или задълженията, определени в глава IV, глава V, членове 48 и 50 и глава VII;

г)  депозитар не е изпълнил своите задължения по надзора съгласно член 48.

3.   Държавите членки гарантират в съответствие с националното право, че компетентните органи разполагат с правомощията да налагат поне следните административни санкции и други мерки в случаите, изброени в параграф 2 на настоящия член:

а)  публично изявление, в което се посочва физическото или юридическото лице и естеството на нарушението в съответствие с член 69;

б)  разпореждане, с което от физическото или юридическото лице се изисква да преустанови това поведение и да не извършва повторно нарушение;

в)  временна забрана за член на ръководния орган на финансовото предприятие, надзорен или административен орган или за всяко друго физическо лице, за което се смята, че носи отговорност, да упражнява управленски функции в такива предприятия;

г)  в случай на юридическо лице – максимални административни глоби в размер на най-малко 5 000 000 EUR или – в държавите членки, чиято парична единица не е евро – на равностойността им в националната парична единица към ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент];

д)  в случай на юридическо лице максималните административни глоби, посочени в буква г), могат да бъдат в размер до 10% от общия годишен оборот, вписан в последните налични счетоводни отчети, одобрени от ръководния, надзорния или административния орган; когато юридическото лице е предприятие майка или дъщерно предприятие на предприятието майка, което трябва да съставя консолидирани финансови отчети съгласно Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(23), за съответен общ годишен оборот се приема общият годишен оборот или съответстващият вид доходи според действащите законодателни актове за счетоводството, съгласно последните съществуващи консолидирани отчети, одобрени от ръководния, надзорния или административния орган на крайното предприятие майка;

е)  в случай на физическо лице – максимални административни глоби в размер на най-малко 700 000 EUR или – в държавите членки, чиято парична единица не е евро – на равностойността им в националната парична единица към ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент];

ж)  максимални административни глоби на стойност най-малко двойния размер на ползата, извлечена вследствие на нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен, дори ако се надвишат максималните суми съответно по букви г), д) или е).

4.  Всяко решение, с което се налагат посочените в параграф 1, първа алинея и в параграф 3 административни санкции и други мерки, трябва да бъде ▌мотивирано и подлежи на съдебно обжалване.

5.  При упражняване на правомощията си по параграф 1, първа алинея и параграф 3 компетентните органи си сътрудничат тясно, за да гарантират, че административните санкции и другите мерки дават резултатите, които се преследват с настоящия регламент, и координират своите действия, за да се избегне евентуално дублиране и припокриване при прилагането на административни санкции и други мерки при трансгранични случаи.

Член 68

Упражняване на правомощието за налагане на административни санкции и други мерки

1.  Компетентни органи упражняват правомощията за налагане на административни санкции и други мерки, посочени в член 67, в съответствие със своите национални правни рамки:

а)  пряко;

б)  в сътрудничество с други органи;

в)  чрез сезиране на компетентните съдебни органи.

2.  При определяне на вида и размера на административните санкции или други мерки, налагани в съответствие с член 67, параграф 3, компетентните органи вземат предвид всички относими обстоятелства, включително, според случая:

а)  съществеността, тежестта и продължителността на нарушението;

б)  степента на отговорност на физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението;

в)  финансовите възможности на отговорното физическо или юридическо лице, определени по-специално според общия оборот на отговорното юридическо лице или годишния доход и нетните активи на отговорното физическо лице;

г)  размера на реализираната печалба или избегнатата загуба от отговорното физическо или юридическо лице, доколкото той може да бъде определен;

д)  загубите, понесени от трети лица в резултат на нарушението, доколкото могат да бъдат определени;

е)  степента на съдействие, която отговорното физическо или юридическо лице оказва на компетентните органи, без да се засяга необходимостта за осигуряване на принудително възстановяване от това лице на реализираните печалби или избегнатите загуби;

ж)  предходни нарушения на отговорното физическо или юридическо лице.

Член 69

Публично оповестяване на административните санкции и други мерки

1.  Компетентните органи своевременно публикуват на своя официален уебсайт всяко решение за налагане на административна санкция или друга мярка при нарушение на настоящия регламент, след като адресатът на административната санкция или друга мярка бъде уведомен за това решение.

2.  Посоченото в параграф 1 публикуване включва информация за вида и естеството на нарушението, за самоличността на отговорните лица и за наложените административни санкции или други мерки.

3.  Когато на базата на извършена оценка за всеки конкретен случай компетентните органи счетат публикуването на идентификационните данни на юридическите лица или на личните данни на физическите лица за несъразмерно, или когато компетентните органи сметнат, че публикуването на идентичността застрашава стабилността на финансовите пазари или текущо разследване, компетентните органи:

а)  отлагат публикуването на решението за налагане на административна санкция или друга мярка до момента, в който основанията те да не бъдат публикувани престанат да съществуват; или

б)  публикуват решението за налагане на административната санкция или друга мярка, като за разумен период от време не се посочват идентификационните и личните данни на адресата, ако се смята, че след изтичането на този период основанията за анонимно публикуване ще престанат да съществуват, и при условие че подобно анонимно публикуване гарантира ефективна защита на въпросните лични данни; или

в)  изобщо не публикуват решението за налагане на административната санкция или друга мярка, в случай че посочените в букви а) и б) възможности се считат за недостатъчни, за да се гарантира:

i)  че стабилността на финансовите пазари не би била изложена на опасност;

ii)  пропорционалността на публикуването на такива решения по отношение на мерките, за които се смята, че са несъществени.

4.  В случай на решение за анонимно публикуване на административна санкция или друга мярка, както е посочено в параграф 3, буква б), публикуването на съответните данни може да бъде отложено. Когато решението за налагане на административна санкция или друга мярка подлежи на обжалване пред съответните съдебни органи, компетентните органи без забавяне публикуват тази информация на официалния си уебсайт, както и всяка последваща информация за резултата от това обжалване. Публикува се и всяко съдебно решение, с което се отменя решение за налагане на административна санкция или друга мярка.

5.  Компетентните органи правят необходимото публикуваната в съответствие с параграфи 1—4 информация да остане на техния официален уебсайт за срок от най-малко пет години след публикуването ѝ. Личните данни, които се съдържат в публикацията, се съхраняват на официалните уебсайтове на компетентните органи само за необходимия срок в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

Член 70

Задължение за представяне на информация на ЕОЗППО относно административните санкции и други мерки

1.  Компетентните органи информират ЕОЗППО относно всички наложени, но непубликувани административни санкции и други мерки съгласно член 69, параграф 3, буква в), включително всяко обжалване във връзка с тях и резултата от него.

2.  Компетентните органи ежегодно представят на ЕОЗППО обобщена информация относно всички административни санкции и други мерки, наложени в съответствие с член 67.

ЕОЗППО публикува тази информация в годишен доклад.

3.  Когато държавите членки са избрали, в съответствие с член 67, параграф 1, втора алинея, да предвидят наказателноправни санкции за нарушения на настоящия регламент, техните компетентни органи предоставят на ЕОЗППО на годишна база анонимни и обобщени данни относно всички предприети наказателни разследвания и всички наложени наказателноправни санкции. ЕОЗППО публикува анонимни данни за наложените наказателноправни санкции в годишен доклад.

4.  Когато компетентните органи оповестят дадена административна санкция, друга мярка или наказателноправна санкция, те същевременно докладват за това наказание, мярка или санкция на ЕОЗППО.

ГЛАВА XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 71

Обработка на лични данни

По отношение на обработката на лични данни в рамките на настоящия регламент доставчиците на ПЕПП, дистрибуторите на ПЕПП и компетентните органи изпълняват своите задачи за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. По отношение на обработката на личните данни от ЕОЗППО в рамките на настоящия регламент ЕОЗППО спазва Регламент (ЕС) № 2018/1725.

Член 72

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 40, параграф 9, член 45, параграф 4 и член 65, параграф 9, се предоставя на Комисията за срок от четири години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането начетиригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 40, параграф 9, член 45, параграф 4, и член 65, параграф 9 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 40, параграф 9, член 45, параграф 4 или член 65, параграф 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 73

Оценка и докладване

1.  Пет години след началната дата на прилагане на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на настоящия регламент и след консултация с ЕОЗППО и когато е целесъобразно – с другите европейски надзорни органи, представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент и Съвета ▌. Когато е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение.

2.  Докладът обхваща по-специално следното:

а)  протичането на процедурата за регистрация на ПЕПП в съответствие с глава II;

б)  преносимостта, по-специално подсметките на разположение на осигурените лица с ПЕПП и възможността осигуреното лице да продължи да внася в последната открита подсметка в съответствие с член 20, параграфи 3 и 4;

в)  изграждане на партньорства;

г)  протичането на услугата по прехвърлянето и размера на таксите и разходите;

д)  степента на пазарния дял на ПЕПП и въздействието на настоящия регламент върху пенсионното осигуряване в цяла Европа, включително заместването на съществуващи продукти и навлизането на Основния ПЕПП;

е)  процедура за подаване на жалби;

ж)  интегрирането на екологичните, социалните и управленските фактори в инвестиционната политика на ПЕПП;

з)  размера на таксите, разходите и разноските, които пряко или косвено се поемат от осигурените лица с ПЕПП, включително оценка на евентуална неефективност на пазара;

и)  спазването от страна на доставчиците на ПЕПП на настоящия регламент и стандартите, определени в приложимото секторно право;

й)  прилагането на различни техники за намаляване на риска, които използват доставчиците на ПЕПП;

к)  предоставянето на ПЕПП в условията на свобода на предоставяне на услуги и на установяване;

л)  дали има основания пред потенциалните осигурени лица с ПЕПП да се разкрие информация относно постигнатите резултати от минали периоди на продукта, като се вземе предвид информацията за сценариите по отношение на резултатите, които ще бъдат включени в ПЕПП;

м)  дали съветите, които се предоставят на осигурените лица с ПЕПП, са подходящи, по-специално по отношение на възможните форми на плащания.

В оценката, посочена в буква д) от първа алинея, се вземат предвид причините, поради които в някои държави членки не се откриват подсметки, и се оценяват напредъкът и усилията на доставчиците на ПЕПП при разработването на технически решения за откриване на подсметки.

3.  Комисията създава специализирана група със съответните заинтересовани лица с цел текущо извършване на мониторинг на разработването и прилагането на ПЕПП. Тази група включва най-малко представители на ЕОЗППО, на компетентните органи, на сектора и на потребителите, както и независими експерти.

Секретариатът на групата е ЕОЗППО.

Член 74

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага 12 месеца след публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на делегираните актове, посочени в член 28, параграф 5, член 30, параграф 2, член 33, параграф 3, член 36, параграф 2, член 37, параграф 2, член 45, параграф 3 и член 46, параграф 3.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)OВ C 81, 2.3.2018 г., стp. 139.
(2) Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(3)OВ C 11, 12.1.2018 г., стp. 24.
(4) Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.)
(5) Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (OВ L 354, 23.12.2016 г., стp. 37).
(6)Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1)
(7) Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
(8) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (OB L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(9) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
(10)Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 174, 1.7.2011 г., стp. 1).
(11) Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (OВ L 123, 19.5.2015 г., стp. 98).
(12)Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (OВ L 302, 17.11.2009 г., стp. 32).
(13) OВ L 123, 12.5.2016 г., стp. 1.
(14)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016, стр. 1).
(15)Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в телекомуникационния сектор (Директива относно неприкосновеността на личния живот и електронните комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
(16)Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (Текст от значение за ЕИП) (OВ L 295, 21.11.2018 г, стр. 39).
(17) Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (OB L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).
(18)Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(19)Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
(20)Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009, стр. 1).
(21)Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63).
(22)Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(23)Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация