Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0143(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0278/2018

Esitatud tekstid :

A8-0278/2018

Arutelud :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Hääletused :

PV 04/04/2019 - 6.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0347

Vastuvõetud tekstid
PDF 389kWORD 136k
Neljapäev, 4. aprill 2019 - Brüssel Ajutine väljaanne
Üleeuroopaline personaalne pensionitoode (PEPP) ***I
P8_TA-PROV(2019)0347A8-0278/2018
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta (COM(2017)0343 – C8–0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0343),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0219/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 13. veebruari 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A8-0278/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 81, 2.3.2018, lk 139.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/… üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta
P8_TC1-COD(2017)0143

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Liidu kodumajapidamised on ühed maailma suurimad säästjad, ent suuremat osa nende säästudest hoitakse lühikese tähtajaga hoiustena pangakontodel. Investeeringute suurendamine kapitaliturul võib aidata lahendada elanikkonna vananemisest ja madalatest intressimääradest tulenevaid probleeme.

(2)  Vanaduspensionid moodustavad suure osa pensionile jäänud inimeste sissetulekust ja paljude jaoks sõltub just pensioni piisavusest, kas nad saavad veeta vanaduspõlve mugavalt või tuleb elada vaesuses. Ilma selleta ei ole võimalik tagada põhiõigusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, sealhulgas eakate õigusi käsitlevas artiklis 25, milles on sätestatud: „Liit tunnustab ja austab eakate õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja kultuurielus.“

(3)  Kuna Euroopa on vananev maailmajagu, seisab liit silmitsi mitme probleemiga, sealhulgas demograafiliste probleemidega. Peale selle toimuvad praegu teenistuskäigus, tööturul ja rikkuse jaotumises eelkõige digitaalrevolutsiooni tõttu suured muutused.

(4)   Suur osa vanaduspensionidest makstakse riiklikest pensioniskeemidest. Hoolimata sellest, et aluslepingute kohaselt on pensionisüsteemide korraldamisel ainupädevus riikidel, on piisav sissetulek ja riiklike pensionisüsteemide rahaline jätkusuutlikkus tähtis kogu liidu stabiilsuse jaoks. Kui paigutada rohkem eurooplaste sularahasääste ja pangahoiuseid pikaajalistesse investeerimistoodetesse, näiteks vabatahtlikesse pensionitoodetesse, millele on olemuslik pensionitoote pikaajalisus, oleks sellest kasu nii üksikisikutel (kes saaksid suuremat tulu ja küllaldasemat pensioni) kui ka majandusel laiemas mõttes.

(5)  2015. aastal elas 11,3 miljonit tööealist ELi kodanikku (vanuses 20–64 aastat) muus liikmesriigis kui see, mille kodanikud nad on, ning 1,3 miljonit liidu kodanikku töötas ühes ja elas teises liikmesriigis.

(6)  Kaasaskantava üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) pikaajalisus suurendab selle kui toote atraktiivsust eelkõige noorte jaoks ja toetab veelgi paremini liidu kodanike õigust elada ja töötada kogu liidus.

(7)  Personaalsed pensionid on olulised pikaajaliste säästjate ja pikaajaliste investeerimisvõimaluste kokkuviimisel. Suurem, üleeuroopaline personaalsete pensionide turg pakub institutsionaalsetele investoritele täiendavaid rahastamisvahendeid ja edendab investeeringuid reaalmajandusse.

(8)  Käesolev määrus võimaldab luua liikmesriikides kasutatavate süsteemide täiendamiseks võimalikult lihtsa, turvalise, mõistliku hinnaga, läbipaistva, mugavalt tarbitava ja kaasaskantava üleeuroopalise personaalse pensionitoote, mis on oma olemuselt pikaajaline ja milles võetakse arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt toetatud vastutustundliku investeerimise põhimõtetes osutatud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid.

(9)   Praegu ei toimi personaalsete pensionitoodete siseturg tõrgeteta. Mõnes liikmesriigis personaalsete pensionitoodete turgu veel ei ole. Teistes liikmesriikides personaalseid pensionitooteid küll pakutakse, aga riikide turud on väga killustunud. Seega on personaalsete pensionitoodete kaasaskantavus piiratud. Seetõttu võib inimestel olla raskusi oma põhivabaduste kasutamisel. Näiteks võiks see takistada neil tööleasumist või pensionipõlve veetmist mõnes teises liikmesriigis. Lisaks sellele piirab pakkujate võimalust kasutada asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust see, et olemasolevad personaalsed pensionitooted ei ole küllaldaselt ühtlustatud.

(10)  Kuna personaalsete pensionitoodete siseturg on killustunud ja mitmekesine, võib PEPPide mõju liikmesriikides võib kujuneda väga erinevaks ning sama erinevad võivad olla sihtrühmad. Mõnes liikmesriigis võivad PEPPid pakkuda lahendusi inimestele, kellele ei ole pensionitooted praegu kättesaadavad. Teistes liikmesriikides võib PEPP laiendada tarbija valikut või pakkuda lahendusi liikuvatele kodanikele. PEPPide eesmärk ei tohiks siiski olla olemasolevate riiklike pensionisüsteemide asendamine, kuna tegemist on lisanduva täiendava personaalse pensionitootega.

(11)  Kapitaliturgude liit aitab kaasata Euroopas kapitali ja suunata seda kõigisse ettevõtetesse, kaasa arvatud väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtjatesse, taristusse ja pikaajalistesse kestlikesse projektidesse, millel on vaja kapitali laienemiseks ja töökohtade loomiseks. Üks kapitaliturgude liidu peamistest eesmärkidest on suurendada jaeinvestorite investeeringuid ja anda neile rohkem valikuvõimalusi, kasutades paremini ära Euroopa sääste. Selles mõttes on PEPP järgmine samm kapitaliturgude integratsiooni edendamisel, sest see toetab reaalmajanduse pikaajalist rahastamist, võttes arvesse pensionitoote pikaajalist olemust ja investeeringute jätkusuutlikkust.

(12)  Komisjon märkis oma 30. septembri 2015. aasta tegevuskavas kapitaliturgude liidu loomise kohta, et ta hindab sellise poliitikaraamistiku loomise võimalust, millega loodaks edukas lihtsate, tõhusate ja konkurentsivõimeliste erapensionide Euroopa turg, ning teeb kindlaks, kas selle turu toetamiseks on vaja ELi õigusakti.

(13)  Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2016. aasta resolutsioonis ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaate ja probleemide kohta: mõju ja edasiliikumine tõhusama ja mõjusama ELi finantsalase õigusraamistiku ja kapitaliturgude liidu suunas(3) rõhutas Euroopa Parlament, et „soodustada tuleb sellise keskkonna loomist, mis stimuleerib finantstoodetega seotud innovatsiooni, suurendades mitmekesisust, andes kasu reaalmajandusele ja pakkudes täiendavaid stiimuleid investeeringuteks, ning mis võib aidata kaasa ka piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamisele, näiteks lihtsa ja läbipaistva ülesehitusega üleeuroopalise pensionitoote (PEPP) väljatöötamine“.

(14)  Euroopa Ülemkogu kutsus oma 28. juuni 2016. aasta järeldustes üles tegema kiireid ja otsustavaid edusamme, et tagada ettevõtjate jaoks kergem juurdepääs rahastamisele ja toetada investeeringuid reaalmajandusse, liikudes edasi kapitaliturgude liidu tegevuskavaga.

(15)  Komisjoni 14. septembri 2016. aasta teatises „Kapitaliturgude liit – reformi kiirendamine“, teatas komisjon, et ta „kaalub ettepanekuid lihtsa, tõhusa ja konkurentsivõimelise ELi personaalse pensionitoote kohta ja et kaalumisel olevate variantide hulgas on ka võimalik seadusandlik ettepanek, mis võidakse võtta päevakorda 2017. aastal“.

(16)  Oma 8. juuni 2017. aasta teatises „Kapitaliturgude liidu tegevuskava vahehindamine“ teatas komisjon, et õigusakti ettepanek üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta on kavas esitada 2017. aasta juuni lõpuks. „Akt paneb aluse ohutumale, ökonoomsemale ja läbipaistvamale taskukohaste ja vabatahtlike erapensionisäästude turule, mida saab hallata üleeuroopaliselt. See aitab vastata nende inimeste vajadustele, kes soovivad suurendada oma pensionisäästude piisavust, tegeleda demograafilise olukorraga, täiendada olemasolevaid pensionitooteid ja -skeeme ning toetada erapensionide kulutõhusust, pakkudes häid võimalusi erapensionide pikaajaliseks investeerimiseks.“

(17)  PEPPi väljatöötamine ▌ aitab kaasa pensioniks säästmise võimaluste laiendamisele, eelkõige liikuvate töötajate jaoks, ja liidu turu loomisele PEPPi pakkujate jaoks. See peaks siiski vaid täiendama riiklikke pensionisüsteeme.

(18)  Finantsalase haridusega saab parandada leibkondade teadlikkust sellest ja selle mõistmist, millised on vabatahtlike personaalsete pensionitoodete abil raha kogumise võimalused. Säästjatel peaks ühtlasi olema piisavad võimalused saada PEPPiga seotud riskidest ja omadustest täielik ülevaade.

(19)  PEPPi käsitlev õigusraamistik paneb aluse pensioniga seotud taskukohaste ja vabatahtlike investeeringute edukale turule, mida saab hallata üleeuroopaliselt. Olemasolevaid riiklikke ja tööandjapensioniskeeme ning -tooteid täiendades aitab see rahuldada nende inimeste vajadusi, kes soovivad suurendada oma pensionisäästude piisavust, võttes arvesse demograafilist olukorda ja tehes pikaajaliste investeeringute jaoks kättesaadavaks uue võimsa erakapitaliallika. Raamistik ei asenda ega ühtlusta olemasolevaid riiklikke personaalseid pensionitooteid või -skeeme, samuti ei mõjuta see olemasolevaid riiklikke ja tööandjapensioniskeeme ega -tooteid.

(20)  PEPP on tööandjapensionidest eraldiseisev pensionitoode, millega PEPPi säästja pensioniaega silmas pidades vabatahtlikult ühineb. Kuna PEPP peaks tagama pikaajalise kapitali akumulatsiooni, peaksid kapitali ennetähtaegse väljavõtmise võimalused olema piiratud ja selle eest võiks kohaldada leppetrahve.

(21)  Käesoleva määrusega ühtlustakse PEPPi põhiomadusi, mis on seotud selliste kesksete elementidega nagu turustamine, lepingute minimaalne sisu, investeerimispoliitika, teenusepakkuja vahetamine või teenuse piiriülene osutamine ja kaasaskantavus. Nende põhiomaduste ühtlustamine edendab võrdseid tingimusi kõigi personaalse pensioni pakkujate jaoks ning aitab kaasa kapitaliturgude liidu väljakujundamisele ja personaalsete pensionide siseturu integratsioonile. Selle tulemusena luuakse suures osas standarditud üleeuroopaline ja kõigis liikmesriikides kättesaadav toode, mis annab tarbijale võimaluse täielikult ära kasutada siseturu pakutavaid võimalusi, kuna ta saab oma pensioniõigused teise riiki üle viia, ja mis võimaldab valida suurema hulga erinevate, sealhulgas piiriüleste pakkujate hulgast. Kuna piiriülese pensioniteenuste osutamise ees on vähem tõkkeid, suurendab PEPP üleeuroopalist konkurentsi pensionipakkujate vahel ja tekitab mastaabisäästu, mis peaks tooma kasu ka säästjatele.

(22)  Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikkel 114 võimaldab vastu võtta õigusakte, milleks võivad olla nii määrused kui ka direktiivid. Eelistatud on määrust, kuna see on vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides. Seega võimaldaks määrus kiirendada PEPPi kasutuselevõttu ja aitaks tegeleda kiiremini vajadusega suurendada pensionisääste ja investeeringuid kapitaliturgude liidu raames. Käesoleva määrusega ühtlustatakse PEPPi põhiomadusi, mida ei tule reguleerida riigisiseste erinormidega, mistõttu käesoleval juhul näib määrus sobilikum kui direktiiv. Seevastu nende omaduste suhtes, mis ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse, nagu kogumisperioodile kehtivad tingimused, kohaldatakse riigisiseseid õigusnorme.

(23)  Käesoleva määrusega tuleks kehtestada PEPPide registreerimise, pakkumise, turustamise ja järelevalve ühtne normistik. PEPPide suhtes peaksid kehtima käesoleva määruse sätted, asjakohane liidu valdkondlik õigus ning ka vastavad delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid. Ühtlasi tuleks kohaldada seadusi, mille liikmesriigid on vastu võtnud liidu valdkondliku õiguse alusel. Kui küsimus ei ole juba hõlmatud käesoleva määruse või liidu valdkondliku õigusega, tuleks kohaldada asjaomaseid liikmesriikide seadusi. PEPPi suhtes tuleks kohaldada ka PEPPi säästja ja PEPPi pakkuja vahel sõlmitud lepingut („PEPPi leping“). PEPPi lepingus tuleks sätestada toote peamised omadused. Käesolev määrus ei tohiks piirata liidu rahvusvahelist eraõigust käsitlevate normide, eelkõige kohtualluvuse ja kohaldatava õigusega seotud normide kohaldamist. Käesolev määrus ei tohiks ka piirata liikmesriikide lepingu-, sotsiaal-, töö- ja maksuõiguse kohaldamist.

(24)  Käesolevas määruses tuleks selgelt sätestada, et PEPPi leping peab vastama kõikidele kohaldatavatele normidele. Ühtlasi tuleks PEPPi lepingus sätestada poolte õigused ja kohustused ning see peaks hõlmama toote põhiomadusi. PEPPi lepingu võib sõlmida ka PEPPi säästjate rühma, näiteks sõltumatu säästjate ühenduse esindaja, kes tegutseb nimetatud rühma nimel, tingimusel et seda tehakse kooskõlas käesoleva määruse ja kohaldatava riigisisese õigusega ning sellisel viisil ühinenud PEPPi säästjad saavad sama teavet ja nõuandeid kui PEPPi säästjad, kes sõlmivad PEPPi lepingu kas otse PEPPi pakkujaga või PEPPi turustaja vahendusel.

(25)  PEPPi pakkujatel peaks olema juurdepääs kogu liidu turule üheainsa tooteregistreeringu alusel, milleks antakse luba ühtsele normistikule tuginedes. Nimetuse „PEPP“ all toote turustamiseks peaksid taotluse esitanud PEPPi pakkujad taotlema registreerimist oma riigi pädevatelt asutustelt. Käesolev määrus ei takista sellise olemasoleva personaalse pensionitoote registreerimist, mis vastab käesolevas määruses sätestatud tingimustele. Pädevad asutused peaksid võtma vastu registreerimisotsuse, kui taotlev PEPPi pakkuja on esitanud kogu vajaliku teabe ja kui on olemas sobiv kord käesoleva määruse nõuete täitmiseks. Pärast seda, kui pädevad asutused on teinud registreerimise kohta otsuse, peaksid nad sellest teavitama Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)(EIOPA), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1094/2010(4), et registreerida PEPPi pakkuja ja PEPP avalikus keskregistris. Selline registreerimine peaks kehtima kogu liidus. Selleks et tagada tõhus järelevalve käesolevas määruses sätestatud ühtsete nõuete täitmise üle, tuleks kohasel juhul viivitamata teavitada pädevaid asutusi ja EIOPAt kõigist hilisematest muudatustest registreerimise käigus esitatud teabes ja dokumentides.

(26)  EIOPA peaks looma avaliku keskregistri, mis sisaldab teavet liidus registreeritud ning liidus pakutavate ja turustatavate PEPPide ja PEPPi pakkujate kohta ning loetelu liikmesriikidest, kus PEPPi pakutakse. Kui PEPPi pakkuja ei turusta PEPPe ühe konkreetse liikmesriigi territooriumil, kuid on suuteline avama sellele liikmesriigile allkonto, et tagada oma PEPPi klientide jaoks kaasaskantavus, peaks selles registris sisalduma ka teave nende liikmesriikide kohta, mille jaoks PEPPi pakkuja allkontosid võimaldab.

(27)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2016/2341(5) osutatud tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse korraldamise ja reguleerimise viis erineb liikmesriigiti olulisel määral. Mõnes liikmesriigis on neil asutustel lubatud tegelda üksnes tööandjapensioni kogumisega, samas kui teistes liikmesriikides on neil asutustel, sealhulgas tegevusloa saanud juriidilistel isikutel, kes vastutavad pensioniasutuste haldamise eest ja tegutsevad pensioniasutuste nimel, kui liikmesriigi õiguse kohaselt ei ole pensioniasutused juriidilised isikud, lubatud tegelda tööandjapensioni- ja personaalsete pensioniskeemidega. See on põhjustanud mitte ainult tööandja kogumispensioni asutuste erineva organisatsioonilise struktuuri, vaid ka erineva järelevalve riiklikul tasandil. Eelkõige on tööandjapensioni ja personaalse pensioni pakkumise tegevusloaga tööandja kogumispensioni asutuste usaldatavusnõuete täitmise üle järelevalve ulatuslikum kui neil tööandja kogumispensioni asutustel, millel on üksnes tööandjapensioni pakkumise tegevusluba.

Selleks et finantsstabiilsust mitte ohtu seada ning võtta arvesse erinevat organisatsioonilist struktuuri ja järelevalvet, tuleks PEPPi pakkumise õigus anda vaid neile tööandja kogumispensioni asutustele, millel on riigisisese õiguse alusel lubatud samuti pakkuda personaalseid pensionitooteid ja mille üle tehakse järelevalvet. Ühtlasi tuleks finantsstabiilsuse tagamiseks hoida kõiki PEPPi ärivaldkonnale vastavaid varasid ja kohustusi eraldi, nii et neid ei ole võimalik üle kanda asutuse muusse kogumispensionide ärivaldkonda. PEPPe pakkuvad tööandja kogumispensioni asutused peaksid samuti igal ajal järgima direktiivis (EL) 2016/2341 sätestatud asjakohaseid standardeid, sealhulgas üksikasjalikumaid investeerimisnorme, mille on kehtestanud liikmesriigid, kus nad on registreeritud või tegevusloa saanud kooskõlas direktiiviga (EL) 2016/2341 kõnealuse direktiivi ülevõtmisel, ning juhtimissüsteemi käsitlevaid norme. Kui käesolevas määruses sätestatakse rangemad normid, tuleb nagu ka teiste PEPPi pakkujate puhul kohaldada selliseid norme.

(28)  Ühtne PEPPi pass tagab siseturu loomise PEPPidele.

(29)  PEPPi pakkujatel peaks olema võimalik turustada nii PEPPe, mille nad on välja töötanud kui neid mida nad ei ole ise välja töötanud, tingimusel et need on kooskõlas asjaomase valdkondliku õigusega. PEPPi turustajatel peaks olema õigus turustada PEPPe, mida nad ei ole ise välja töötanud. PEPPi turustajad peaksid turustama ainult neid tooteid, mille kohta neil on vastavalt asjaomasele valdkondlikule õigusele piisavad teadmised ja pädevus.

(30)  Enne PEPPi lepingu sõlmimist peaksid PEPPi pakkujad või PEPPi turustajad andma potentsiaalsetele PEPPi säästjatele nõu, võttes arvesse pensionitoote pikaajalist olemust, PEPPi säästja konkreetseid nõudmisi ja vajadusi ning toote piiratud tagastatavust. Eelkõige peaks nõustamise eesmärk olema teavitada PEPPi säästjat investeerimisvariantide omadustest, kapitalikaitse tasemest ja väljamaksete liikidest.

(31)   PEPPi pakkujad võivad teenuste osutamise vabaduse või asutamisvabaduse alusel PEPPe pakkuda ja PEPPi turustajad võivad turustada PEPPe vastuvõtva liikmesriigi territooriumil pärast seda, kui nad on kõnealuse liikmesriigi jaoks allkonto avanud. Selleks et tagada teenuste hea kvaliteet ja tõhus tarbijakaitse, peaksid päritoluliikmesriigid ja vastuvõtvad liikmesriigid tegema käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise tagamisel tihedat koostööd. Juhul kui PEPPi pakkuja ja PEPPi turustaja tegutseb teenuste osutamise vabadust kasutades eri liikmesriikides, peaksid käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise tagamise eest vastutama päritoluliikmesriigi pädevad asutused, kuna nad on PEPPi pakkujaga tihedamalt seotud. Et tagada vastutuse õiglane jaotus päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste vahel, peaksid vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused juhul, kui nad saavad teada oma territooriumil toimunud kohustuste rikkumisest, teatama sellest päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele, kes peaksid siis olema kohustatud võtma asjakohaseid meetmeid. Lisaks peaks vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel olema õigus sekkuda, kui päritoluliikmesriigi pädevad asutused ei võta asjakohaseid meetmeid või kui võetud meetmed ei ole piisavad.

(32)  Liikmesriikide pädevate asutuste käsutuses peaksid olema kõik vahendid, mis on vajalikud, et tagada PEPPi pakkujate ja PEPPi turustajate nõuetekohane tegutsemine kogu liidus, toimugu see siis asutamisvabaduse või teenuste osutamise vabaduse alusel. Tõhusa järelevalve tagamiseks peaksid kõik pädevate asutuste meetmed olema proportsionaalsed konkreetse pakkuja või turustaja tegevusest tuleneva riski laadi, ulatuse ja keerukusega ▐.

(33)  PEPPide üleeuroopalist mõõdet saab arendada nii pakkuja tasandil, kuna see annab talle võimalusi piiriüleseks tegevuseks, kui ka PEPPi säästja tasandil toote kaasaskantavuse ja vahetamisteenuse kaudu, mis aitab kaasa nende isikute personaalpensioniõiguste kaitsele, kes kasutavad ELi toimimise lepingu artiklite 21 ja 45 kohast vaba liikumise õigust. Kaasaskantavus tähendab muuhulgas seda, et muusse liikmesriiki koliv PEPPi säästja ei vaheta PEPPi pakkujat, samal ajal kui PEPPi pakkuja vahetamisega ei kaasne ilmtingimata elukohamuutust.

(34)  PEPP peaks hõlmama riigipõhiseid allkontosid, mille suhtes kohaldatakse personaalse pensionitoote tingimusi, mis võimaldavad rakendada PEPPi sisse- või väljamaksete suhtes soodustusi, kui need on olemas selles liikmesriigis, kus PEPPi pakkuja allkonto kättesaadavaks teeb. Allkontot tuleks kasutada kogumisperioodi jooksul tehtud sissemaksete ja väljamaksete perioodil tehtud väljamaksete kajastamiseks kooskõlas selle liikmesriigi õigusega, kus allkonto on avatud. PEPPi säästja tasandil tuleks esimene allkonto luua PEPPi lepingu sõlmimisel.

(35)  Selleks et tagada PEPPi pakkujatele sujuv üleminek, peaks kohustus pakkuda PEPPe, mis sisaldavad vähemalt kahe liikmesriigi jaoks allkontosid, hakkama kehtima kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva. PEPPi säästjate võimaliku eksitamise vältimiseks peaks PEPPi pakkuja PEPPe esmakordselt turule tuues esitama teabe nende allkontode kohta, mis on kohe kättesaadavad. Kui PEPPi säästja kolib teise liikmesriiki ja kui selle liikmesriigi jaoks allkontot ei ole, peaks PEPPi pakkuja võimaldama PEPPi säästjal viivitamata tasuta üle minna teise PEPPi pakkuja juurde, kes pakub selle liikmesriigi jaoks allkontot. PEPPi säästja võib ka jätkata sissemaksete tegemist allkontole, kuhu ta enne elukoha muutmist sissemakseid tegi.

(36)  PEPPi kui pensionitoote pikaajalist olemust ja kaasnevat halduskoormust arvesse võttes peaksid PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad andma tulevastele PEPPi säästjatele ja PEPPi pensionisaajatele selget, lihtsasti mõistetavat ja piisavat teavet, et aidata neil pensioni kohta otsuseid teha. Selsamal põhjusel peaksid PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad tagama ka, et PEPPi eri etapid, sealhulgas nii lepingu sõlmimise eelne periood, lepingu sõlmimine, kogumisperiood (sealhulgas eelpension) kui ka väljamaksete periood, oleksid läbipaistvad. Eriti tuleks anda teavet kogunenud pensioninõuete, PEPPi pensionimaksete prognoositud suuruse, riskide ja tagatiste, keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite arvessevõtmise ning kulude kohta. Kui PEPPi pensionimaksete prognoositud suurus põhineb majandusstsenaariumidel, peaks nimetatud teave hõlmama ka parima hinnangu kohast stsenaariumi ja ebasoodsat stsenaariumi, mis peaks olema äärmuslik, kuid realistlik.

(37)  Enne PEPPi lepingu sõlmimist tuleks tulevastele PEPPi säästjatele anda kogu vajalik teave, et nad saaksid teha teadlikke valikuid. Enne PEPPi lepingu sõlmimist tuleks täpsustada pensionile jäämisega seotud nõudmisi ja vajadusi ning anda nõu.

(38)  Toodete optimaalse läbipaistvuse tagamiseks peaksid PEPPi pakkujad enne seda, kui kõnealuseid PEPPe on võimalik PEPPi säästjatele müüa, koostama dokumendi (PEPPi põhiteabedokument), mis sisaldab põhiteavet nende välja töötatud PEPPide kohta. Samuti peaksid nad vastutama PEPPi põhiteabedokumendi täpsuse eest. PEPPi põhiteabedokument peaks asendama ja muutma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014(6) kohast kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumenti, mida ei tule seetõttu PEPPi kohta esitada. Põhi-PEPPi kohta tuleks koostada eraldi PEPPi põhiteabedokument. Kui PEPPi pakkuja pakub alternatiivseid investeerimisvõimalusi, tuleks esitada ka alternatiivsete investeerimisvõimaluste kohta üldine põhiteabedokument, mis võib sisaldada ka viiteid muudele dokumentidele. Teise võimalusena, juhul kui vajalikku teavet alternatiivsete investeerimisvariantide kohta ei ole võimalik esitada ühesainsas eraldiseisvas põhiteabedokumendis, tuleks iga alternatiivse investeerimisvariandi kohta esitada eraldi põhiteabedokument. See peaks siiski nii olema ainult juhul, kui alternatiivsete investeerimisvariantide kohta üldise põhiteabedokumendi esitamine ei oleks PEPPi klientide huvides. Seega, kui pädevad asutused hindavad PEPPi põhiteabedokumendi vastavust käesolevale määrusele, peaksid nad tagama eri investeerimisvariantide optimaalse võrreldavuse, võttes eriti arvesse ajakohaseid teadmisi käitumisanalüüside kohta, et vältida teabe esitamisest tulenevat kognitiivset erapoolikust.

(39)  Põhiteabedokumentide laialdase levitamise ja kättesaadavuse tagamiseks tuleks käesolevas määruses sätestada, et PEPPi pakkuja avaldab PEPPi põhiteabedokumendid oma veebisaidil. PEPPi pakkuja peaks avaldama PEPPi põhiteabedokumendi iga liikmesriigi kohta, kus PEPPi turustatakse teenuste osutamise vabaduse või asutamisvabaduse alusel, ning see sisaldab konkreetset teavet kogumisperioodi ja väljamaksete perioodi tingimuste kohta selles liikmesriigis.

(40)  Personaalsete pensionitoodete kalkulaatorid on liikmesriikides juba väljatöötamisel. Selleks aga, et kalkulaatorid oleksid tarbijatele võimalikult suureks abiks, peaksid need hõlmama ka eri PEPPi pakkujate kulusid ja teenustasusid koos vahendajate ja muude investeerimisahelas osalejate täiendavate kulude või teenustasudega, mida PEPPi pakkujad ei ole juba sisse arvestanud.

(41)  Üksikasju seoses teabega, mis tuleb esitada PEPPi põhiteabedokumentides ▌, ja selle teabe esitusviisi tuleks veelgi ühtlustada regulatiivsete tehniliste standarditega,▌ võttes arvesse juba tehtud ja käimasolevaid tarbijakäitumise uuringuid, sealhulgas selliste uuringute tulemusi, milles käsitletakse tarbijatele teabe esitamise eri viiside tulemuslikkust. Komisjonile tuleks anda õigus võtta vastu regulatiivsed tehnilised standardid. Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud peaks välja töötama EIOPA pärast konsulteerimist teiste Euroopa järelevalveasutustega –Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1093/2010(7) asutatud Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve) (EBA) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010(8) asutatud Euroopa Järelevalveasutusega (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (ESMA), kui see on asjakohane, samuti Euroopa Keskpanga, pädevate asutuste ning pärast käesoleva määrusega ettenähtud tarbija- ja tootjauuringute läbiviimist, täpsustades PEPPi põhiteabedokumendis esitatava teabe üksikasjad ja esitamise viisi; PEPPi põhiteabedokumendi läbivaatamise ja muutmise tingimused; PEPPi põhiteabedokumendi esitamise nõudele vastamise tingimused; prognoositavate pensionimaksete eelduste kindlaksmääramise reeglid; PEPPi pensionihüvitise teatises sisalduva teabe esitamise üksikasjad ning riskimaandamise tehnikatele esitatavad miinimumnõuded. Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude väljatöötamisel peaks EIOPA võtma arvesse mitmesuguseid võimalikke PEPPide liike, PEPPide pikaajalisust, PEPPi säästjate suutlikkust ja PEPPide omadusi. Enne regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude esitamist komisjonile tuleks korraldada tegelike andmetega tarbija- ja tootjauuringud, kui see on kohaldatav. Komisjon peaks need regulatiivsed tehnilised standardid võtma vastu delegeeritud aktidena vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290 ja kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artiklitega 10-14. Komisjonile tuleks samuti anda õigus võtta vastu rakenduslikud tehnilised standardid, mille on väljatöötanud EIOPA, et täpsustada koostöö ja teabe vahetamise üksikasjad; võrdlemist võimaldaval viisil teabe standardvormis esitamine nõuded ning pärast teiste Euroopa järelevalveasutuste ja pädevate asutustega konsulteerimist ning teenusharupoolset testimist, järelevalvealase aruandluse vormid, rakendusaktidena vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 291 ja määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 15.

(42)  PEPPi põhiteabedokument peaks olema selgelt eristatav ja eraldatud reklaammaterjalist.

(43)  PEPPi pakkujad peaksid koostama PEPPi säästjatele PEPPi pensionihüvitise teatise, mis annaks neile kõige olulisema isikukohase ja üldise teabe PEPPi▌ kohta ning tagaks teabe ajakohasuse. PEPPi pensionihüvitise teatis peaks olema selge ja kõikehõlmav ning sisaldama asjakohast teavet, et lihtsustada aja jooksul ja eri pensionitoodetesse kogunenud pensioninõuete mõistmist ja hõlbustada tööjõu liikumist. PEPPi pensionihüvitise teatis peaks samuti sisaldama põhiteavet keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega seotud investeerimispoliitika kohta ning selles tuleks ära märkida, millal ja kuidas PEPPi säästjad saavad lisateavet keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite arvesse võtmise kohta. PEPPi säästjale tuleks igal aastal esitada PEPPi pensionihüvitise teatis.

(44)  PEPPi pakkujad peaksid PEPPi säästjaid teavitama saabuvast väljamaksete perioodi algusest, väljamaksete võimalikest liikidest ja väljamaksete liigi muutmise võimalusest kaks kuud enne kuupäeva, mil PEPPi säästjatel on võimalik muuta väljamakse liiki. Kui on avatud rohkem kui üks allkonto, tuleks PEPPi säästjat teavitada iga allkonto võimalikust väljamaksete tegemise perioodi algusest.

(45)  Väljamaksete tegemise perioodil peaksid PEPPi pensionisaajad saama teavet oma PEPPi väljamaksete ja nende tegemise võimalike viiside kohta. See on eriti tähtis siis, kui PEPPi pensionisaaja kannab märkimisväärse osa investeerimisriskist väljamaksete tegemise ajal.

(46)  PEPPi säästjate ja PEPPi pensionisaajate õiguste piisavaks kaitsmiseks peaksid PEPPi pakkujad saama valida varade sellise paigutuse, mis sobib nende kohustuste, sealhulgas pikaajaliste kohustuste täpse laadi ja kestusega kõige paremini. Seega on vaja tõhusat järelevalvet ning samuti tuleks investeerimisnõuete puhul kasutada lähenemist, mis annab PEPPi pakkujatele küllaldase paindlikkuse kõige turvalisema ja tõhusama investeerimispoliitika määramiseks, kohustades neid samas tegutsema ettevaatusega ja PEPPi säästjate parimates pikaajalistes huvides. Ettevaatuse põhimõte nõuab seega PEPPi pakkuja kliendistruktuurile kohandatud investeerimispoliitikat.

(47)  Võttes kapitaliinvesteeringute aluspõhimõtteks mõistlikkuse põhimõtte ja võimaldades PEPPi pakkujatel tegutseda piiriüleselt, soodustatakse säästude suunamist personaalse pensioni kogumisse, aidates seeläbi kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Mõistlikkuse põhimõtte kohaselt tuleks selgelt arvesse võtta ka keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite osa investeerimisprotsessis.

(48)  Käesoleva määrusega tuleks tagada PEPPi pakkujatele nõuetekohasel tasemel investeerimisvabadus. Kuna PEPPi pakkujad on väga pikaajalised investeerijad, kelle likviidsusrisk on väike, siis võivad nad aidata kaasa kapitaliturgude liidu edasiarendamisele, investeerides ettevaatuspõhimõtet järgides mittelikviidsesse varasse, nagu aktsiad, ja muudesse pikaajalise majandusprofiiliga instrumentidesse, millega ei kaubelda reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või organiseeritud kauplemissüsteemides. Lisaks võivad nad saada kasu rahvusvahelise mitmekesistamise eelistest. Jäädes kooskõlla mõistlikkuse põhimõttega, mille eesmärk on kaitsta PEPPi säästjate ja PEPPi pensionisaajate huve, ei tohiks niisiis piirata investeerimist aktsiatesse, mis on nomineeritud muus vääringus kui kohustused, ja muudesse instrumentidesse, millel on pikaajaline majanduslik profiil ja millega ei kaubelda reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes kauplemissüsteemides ega organiseeritud kauplemissüsteemides, välja arvatud usaldatavusnõuetega põhjendatud juhtudel.

(49)  Kapitaliturgude liidu süvendamise kontekstis on pikaajalise majandusprofiiliga instrumentide mõiste lai. Sellised instrumendid on väärtpaberid, mida ei ole võimalik vabalt võõrandada, ja seetõttu puudub nende puhul juurdepääs järelturu likviidsusele. Sageli eeldavad need tähtajaliste kohustuste võtmist, mis piiravad nende turustatavust, ning hõlmavad osalusi ja võlainstrumente börsil noteerimata äriühingutes ning neile antud laene. Börsil noteerimata äriühingud hõlmavad taristuprojekte, börsil noteerimata äriühinguid, kes soovivad oma tegevust laiendada, ja kinnisvara või muud vara, mis võiks sobida pikaajalise investeerimise eesmärgil. Vähese süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimeliste taristuprojektide puhul on sageli tegemist noteerimata varaga, mis sõltub projekti rahastamiseks antavatest pikaajalistest laenudest. Võttes arvesse PEPPi pakkujate kohustuste pikaajalist iseloomu, kutsutakse neid üles paigutama küllaldast osa oma varaportfellist jätkusuutlikesse investeeringutesse reaalmajandusse, mis annavad pikaajalist majanduslikku kasu, ennekõike taristuprojektidesse ja -ettevõtetesse.

(50)  PEPPi pakkujate investeerimispoliitika ja riskijuhtimissüsteemide jaoks on olulised keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid. PEPPi pakkujaid tuleks üles kutsuda kaaluma kõnealuseid tegureid investeerimisotsuste tegemisel ja arvestama selliste tegurite osa oma riskijuhtimissüsteemides, et vältida kasutamiskõlbmatut vara. Teave keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite kohta peaks olema kättesaadav EIOPA-le, pädevatele asutustele ja PEPPi säästjatele.

(51)  Üks PEPPide reguleerimise eesmärke on luua turvaline ja kulutõhus pensionisäästmistoode. Kuna personaalsete pensionitoodetega seotud investeeringud on pikaajalised, tuleks erilist tähelepanu pöörata vara paigutamise pikaajalistele tagajärgedele. Eelkõige tuleks arvesse võtta keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid. PEPPi sääste tuleks investeerida, võttes arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid, näiteks kliimamuutusi käsitlevas Pariisi kokkuleppes sätestatud liidu kliimaeesmärke ja kestliku arengu eesmärke, ÜRO kestliku arengu eesmärke ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid.

(52)  Mõistlikkuse põhimõttega kooskõlas oleva investeerimispoliitika väljaarendamise kohustuse täitmise tagamisel ei tohiks PEPPi pakkujatel olla võimalik investeerida ▌ maksualast koostööd mittetegevatesse jurisdiktsioonidesse, mis on loetletud kohaldatavates nõukogu järeldustes maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide loetelu kohta, ega suure riskiga kolmandasse riiki, kus esineb strateegilisi puudusi, mis on tuvastatud vastavalt kohaldatavale komisjoni delegeeritud määrusele, mis on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849(9) artikli 9 alusel.

(53)  Arvestades PEPPi pikaajalist eesmärki kindlustada pensionipõlv, tuleks PEPPi säästjatele tagatud investeerimisvariantide piiritlemisel hõlmata elemendid, mis võimaldaksid investoritel teha investeerimisotsuseid, sealhulgas selliste investeerimisvariantide arv, mille seast nad valida saavad. Pärast PEPPiga liitumist peaks PEPPi säästjal olema võimalus ▌muuta oma algset valikut, kui PEPPiga liitumisest või investeerimisvariandi hilisema muutmise korral selle viimasest muutmisest on möödunud vähemalt viis aastat, nii et samal ajal on tagatud pakkujate pikaajalise investeerimisstrateegia stabiilsus ja ka investorite kaitse. PEPPi pakkuja ise peaks siiski saama lubada PEPPi säästjal muuta valitud investeerimisvarianti sagedamini.

(54)  Põhi-PEPP peaks olema turvaline toode ja peaks olema investeerimise standardvariant. See võiks olla kas riskimaandamismeede, mis on kooskõlas eesmärgiga võimaldada PEPPi säästjal kapital tagasi saada, või garantii investeeritud kapitalile. Riskimaandamismeede, mis on kooskõlas eesmärgiga võimaldada PEPPi säästjal kapitali tagasi saada, võib olla konservatiivne investeerimisstrateegia või elutsükli strateegia, mis aja jooksul vähendab järk-järgult üldist riskipositsiooni. Investeerimise standardvariandi raames antud tagatised peaksid katma vähemalt kogumisperioodi jooksul tehtud sissemaksed pärast kõikide kulude ja teenusttasude mahaarvamist. Garantiid võiksid katta ka kulusid ja tasusid ning need võiksid ette näha inflatsiooni täieliku või osalise katmise. Investeeritud kapital peaks olema tagatud väljamaksete tegemise perioodi alguses ja väljamaksete tegemise perioodil, kui see on asjakohane.

(55)  PEPPi säästjate kulutõhususe ja piisava tootluse tagamiseks peaksid põhi-PEPPi kulud ja tasud piirduma kindlaksmääratud protsendimääraga kogunenud kapitalist. Kuigi nimetatud piirmäär peaks olema 1 % kogutud kapitalist, oleks asjakohane täpsustada, millist liiki kulusid ja tasusid tuleb regulatiivsete tehniliste standardite alusel arvesse võtta, et tagada eri PEPPi pakkujatele ja eri liiki PEPPidele, millel kulude ja tasude struktuur on erinev, võrdsed tingimused. Komisjonile tuleks anda õigus kõnealused regulatiivsed tehnilised standardid, mille peaks välja töötama EIOPA, vastu võtta. Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu koostamisel peaks EIOPA võtma eelkõige arvesse PEPPi pikaajalisust, PEPPide eri liike ja nende konkreetsetest omadustest tulenevate kuludega seotud tegureid, et tagada erinevate PEPPi pakkujate ja nende toodete õiglane ja võrdne kohtlemine, võttes samas arvesse põhi-PEPPi olemust lihtsa, kulutõhusa ja läbipaistva tootena, mis tagab tegelikult piisava pikaajalise investeerimistulu. Selleks et säiliks pensionitoote pikaajaline olemus, tuleks hoolikalt hinnata väljamakse liiki eelkõige eluaegse annuiteedi puhul. Selle raames peaks EIOPA võtma nõuetekohaselt arvesse kulude ja tasude struktuuri, et tagada kapitaligarantiid võimaldavatele PEPPi pakkujatele teiste pakkujatega võrdsed tingimused. Ühtlasi tuleks kulude ja tasude protsendimäärad korrapäraselt läbi vaadata, et tagada edaspidigi nende asjakohasus, võttes arvesse kulude taseme muutusi. Komisjon peaks need regulatiivsed tehnilised standardid võtma vastu delegeeritud õigusaktidena vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290 ja kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.

Selleks et tagada jätkuv kulutõhusus ja kaitsta PEPPi kliente liiga koormavate kulustruktuuride eest, tuleks komisjonile anda õigus kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 võtta vastu õigusakte, millega muudetakse protsendimäära, võttes arvesse selle läbivaatamisi, eelkõige tegelike kulude ja teenustasude suurust ja muutusi ning kulude ülempiiri mõju PEPPide kättesaadavusele ja eri tüüpi PEPPide pakkujate asjakohasele turulepääsule.

(56)  Pädevad asutused peaksid kasutama oma volitusi, et kaitsta esmase eesmärgina PEPPi säästjate ja PEPPi pensionisaajate ning PEPPi pakkujate stabiilsust ja kindlust.

(57)  Kui PEPPi pakkuja on tööandja kogumispensioni asutus või ELi alternatiivse investeerimisfondi valitseja („AIFi valitseja“), peaks ta määrama PEPPi pakkumise äritegevusele vastavate varade hoidmiseks depositooriumi. Depositooriumina tegutseva üksuse ja tema ülesannete suhtes on vaja täiendavaid kaitsemeetmeid, kuna praegu kehtivad depositooriumidele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2011/61/EL(10) sätestatud reeglid fondidele, mida turustatakse üksnes kutselistele investoritele, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2015/760(11) kohased Euroopa pikaajalised investeerimisfondid, mida turustatakse jaeinvestoritele, ning tööandja kogumispensioni asutuste suhtes kohaldatav valdkondlik õigus ei nõua kõikidel juhtudel depositooriumi määramist. Selleks et tagada investorite kaitse kõrgeim tase PEPPi pakkumise äritegevusele vastavate varade hoidmisel, on käesoleva määrusega nõutav, et PEPPe pakkuvad tööandja kogumispensioni asutused ja ELi AIFide valitsejad järgiksid depositooriumi määramisel, selle ülesannete ja kontrollikohustuste täitmisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ(12).

(58)  Selleks, et võita PEPPi säästjate usaldus ja võimaldada neil teha teadlikke valikuid, on väga oluline kulude ja tasude läbipaistvus ja õiglus. Järelikult peaksid läbipaistmatud hinnakujunduse meetodid olema keelatud.

(59)  Selleks et täita käesolevas määruses sätestatud eesmärke, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse EIOPA ja pädevate asutuste sekkumisvolituste kasutamise tingimused ning EIOPA kohaldatavad kriteeriumid ja tegurid, et teha kindlaks, millal on tegemist PEPPi säästja kaitsmise olulise küsimusega. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes(13) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(60)  Ilma et see piiraks PEPPi klientide õigust esitada hagi kohtule, tuleks PEPPi pakkujate või PEPPi turustajate ja PEPPi klientide jaoks kehtestada hõlpsat osavõttu võimaldavad, asjakohased, sõltumatud, erapooletud, läbipaistvad ja tulemuslikud menetlused vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, et lahendada käesolevas määruses sätestatud õigustest ja kohustustest tulenevaid vaidlusi.

(61)  Tõhusa ja tulemusliku vaidluste lahendamise menetluse kehtestamise eesmärgil peaksid PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad kehtestama tulemusliku kaebuste lahendamise menetluse, millest saavad juhinduda nende kliendid enne, kui vaidlus antakse lahendamiseks kohtuvälise menetluse kaudu või kohtule. Kaebuste lahendamise menetluse puhul tuleks sätestada lühike ja selge tähtaeg, mille jooksul PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja peaks kaebusele vastama. Vaidluste kohtuvälise lahendamise organitel peaks olema piisav suutlikkus osaleda asjakohasel ja tõhusal viisil piiriüleses koostöös seoses käesolevast määrusest tulenevaid õigusi ja kohustusi käsitlevate vaidlustega.

(62)  Selleks et leida investeeringute jaoks paremad tingimused ja stimuleerida konkurentsi PEPPi pakkujate vahel, peaks PEPPi säästjatel olema õigus vahetada kogumisperioodil oma PEPPi pakkuja teise PEPPi pakkuja vastu, kes asub samas või muus liikmesriigis, ning menetlus selleks peaks olema selge, kiire ja turvaline. PEPPi pakkujad ei peaks olema kohustatud osutama PEPPide vahetamise teenust, kui säästjad saavad väljamakseid eluaegse annuiteedi vormis. Vahetamise käigus peaks üleandev PEPPi pakkuja kandma vastavad summad või vajaduse korral mitterahalised sissemaksed PEPPi kontolt üle ja konto sulgema. PEPPi säästja peaks uue PEPPi konto avamiseks sõlmima vastuvõtva PEPPi pakkujaga lepingu. Uuel PEPPi kontol peaks olema sama allkontode struktuur kui eelmisel PEPPi kontol.

(63)  PEPPi säästjad võivad vahetamisteenuse kasutamise ajal otsustada vara üle anda üksnes juhul, kui vahetus toimub selliste PEPPi pakkujate vahel nagu investeerimisühingud või muud aktsepteeritud täiendava loa saanud pakkujad, kes tegelevad PEPPi säästjate portfelli valitsemisega. Sellisel juhul on vajalik vastuvõtva pakkuja kirjalik nõusolek. Kui tegemist on ühisinvesteeringute haldamisega, ei ole vahetamisel võimalik kasutada vara vahetamist, kuna PEPPi säästjate vara ei ole eraldatud.

(64)  Vahetamine peaks olema PEPPi säästja jaoks lihtne. Vastuvõttev PEPPi pakkuja peaks seega vastutama menetluse algatamise ja haldamise eest PEPPi säästja nimel ja tema taotlusel. PEPPi pakkujatel peaks olema võimalik rakendada pakkuja vahetamise teenuse kujundamisel täiendavaid võtteid, näiteks tehnilisi lahendusi. Arvestades, et toode on üleeuroopaline, peaks PEPPi säästjatel olema võimalik pakkujat viivitamata tasuta vahetada, kui liikmesriigis, kuhu PEPPi säästja elama asub, riigipõhist allkontot ei pakuta.

(65)  Enne vahetamiseks loa andmist tuleks PEPPi säästjat teavitada kõigist vahetamiseks vajalikest menetluse etappidest ja kuludest, et PEPPi säästjal oleks võimalik teha vahetamisteenuse kohta teadlik otsus.

(66)  Edukaks vahetamiseks on vaja üleandva PEPPi pakkuja koostööd. Seega peaks üleandev PEPPi pakkuja andma vastuvõtvale PEPPi pakkujale kogu teabe, mis on vajalik maksete taaskäivitamiseks teisel PEPPi kontol. Selline teave ei tohiks siiski hõlmata rohkemat, kui on vaja vahetamise teostamiseks.

(67)  PEPPi säästjad ei tohiks kanda finantskahju ega kulusid või intresse, mis on tekkinud kummagi vahetamises osaleva PEPPi pakkuja vigade tõttu. Eelkõige ei tohiks PEPPi säästjad kanda finantskahju, mis tekib lisatasude, intresside või muude kulude, samuti trahvide või karistusmaksete tõttu, või mis tahes liiki finantskahju, mis tekib vahetamise hilinenud teostamise tõttu. Kuna väljamaksete perioodi alguses ja väljamaksete perioodi jooksul tuleks tagada kapitalikaitse, ei peaks üleandev PEPPi pakkuja olema kohustatud tagama kapitalikaitset ega garantiid pakkuja vahetamise hetkel. PEPPi pakkuja võib ka otsustada tagada kapitalikaitse või anda garantii vahetamise hetkel.

(68)  PEPPi säästjatel peaks olema enne vahetamisteenuse kasutamist võimalus teha teadlik valik. Vastuvõttev PEPPi pakkuja peaks järgima kõiki turustamise ja teabega seotud nõudeid, sealhulgas esitama PEPPi põhiteabedokumendi, andma nõu ja piisavat teavet vahetamisteenusega seotud kulude ja võimaliku ebasoodsa mõju kohta kapitalikaitsele, kui vahetatakse garantiiga PEPPi. Üleandva PEPPi pakkuja võetavad vahetamistasud peaksid jääma suurusjärku, mis ei takista liikuvust ega ületa mingil juhul 0,5 % ülevkantavast summast või üleantava vara rahalisest väärtusest.

(69)  PEPPi säästjatel peaks PEPPiga liitumisel ja uue allkonto avamise korral olema vabadus otsustada maksevormi üle, mille nad väljamaksete tegemise ajal valivad (annuiteet, ühekordne makse või muu), ent seejärel peaks neil olema võimalik oma valikut üks aasta enne väljamaksete perioodi algust, väljamaksete perioodi alustamise korral ja pakkuja vahetamise ajal muuta, et valitud väljamaksevorm sobiks kõige paremini nende vajadustega, kui nad lähenevad pensionieale. Kui PEPPi pakkuja teeb kättesaadavaks rohkem kui ühe väljamaksete liigi, peaks PEPPi säästjal olema võimalik valida iga PEPPi konto allkonto suhtes erineva väljamaksmise võimaluse.

(70)  PEPPi pakkujatel peaks olema lubatud pakkuda PEPPi säästjatele laia valikut erinevaid väljamaksevorme. See lähenemisviis võimaldaks saavutada PEPPide kiirema kasutuselevõtu eesmärgi, kuna PEPPi säästjatele tagatakse suurem paindlikkus ja laiem valik. See võimaldaks pakkujatel töötada oma PEPPid välja kõige kulutõhusamal viisil. See on muude liidu poliitikavaldkondadega kooskõlas ja poliitiliselt teostatav, kuna nii jääb liikmesriikidele küllaldane paindlikkus otsustada selle üle, milliseid väljamaksevorme nad otsustavad soodustada. Vastavalt pensionitoote pikaajalisele olemusele peaks liikmesriikidel olema võimalik võtta vastu meetmeid, millega eelistatakse teatavat vormi väljamakseid, näiteks kehtestades ühekordsete maksete piirmäärad, et veelgi soodustada eluaegse annuiteedi ja tagasimaksete kasutamist.

(71)   PEPPi üleeuroopalist olemust arvesse võttes on vaja tagada PEPPi säästjate järjepidev kõrgetasemeline kaitse kogu siseturul. Selleks et rikkumiste vastu tulemuslikult võidelda ja hoida ära tarbijatele kahju tekitamist, on vaja asjakohaseid vahendeid. Seepärast tuleks lisaks EIOPA-le ja pädevatele asutustele antud volitustele võtta kasutusele selge kord, millega keelatakse või piiratakse mis tahes PEPPi turustamist, levitamist või müüki, mis võib tekitada PEPPi säästjale tõsiseid probleeme, sealhulgas seoses pensionitoote pikaajalise olemusega, finantsturgude nõuetekohase toimimise ja terviklikkusega või kogu finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, ning EIOPA-le tuleks anda asjakohased koordineerimise ja eriolukordade lahendamise volitused.

EIOPA volitused peaksid põhinema määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 9 lõikel 5, et tagada selliste sekkumismehhanismide kohaldamine juhul, kui on suuri probleeme PEPPi säästjate kaitsega, sealhulgas seoses PEPPi kui pensionitoote eriti pikaajalise olemusega. Kui tingimused on täidetud, peaksid pädevad asutused saama ettevaatusabinõuna kehtestada keelu või piirangu enne seda, kui PEPPi hakatakse PEPPi säästjatele turustama, levitama või müüma. Need volitused ei vabasta PEPPi pakkujat vastutusest täita kõiki käesoleva määruse asjakohaseid nõudeid.

(72)  Tagada tuleks kõigi PEPPi investeerimisega seotud kulude ja tasude täielik läbipaistvus. Pakkujate jaoks tuleks luua võrdsed tingimused ja samas tuleks tagada tarbijate kaitse. Konkurentsipõhise hinnakujunduse stimuleerimiseks oleks kättesaadav võrreldav teave erinevate toodete kohta.

(73)  Ehkki jooksvat järelevalvet PEPPi pakkujate üle peaks tegema vastava liikmesriigi pädev asutus, peaks PEPPidega seonduvat järelevalvet koordineerima EIOPA, et tagada ühtse järelevalvemetoodika järjepidev kasutamine ja toetada sel moel PEPPi kui pensionitoote üleeuroopalist ja pikaajalist olemust.

(74)  Selleks et tugevdada tarbijaõigusi ja lihtsustada juurdepääsu kaebuste lahendamise menetlusele, peaks PEPPi säästjatel olema võimalik esitada kas eraldi või kollektiivselt kaebusi oma elukohaliikmesriigi pädevatele asutustele rikkumise toimumise kohast sõltumata.

(75)  EIOPA peaks tegema koostööd pädevate asutustega ja hõlbustama selliste asutuste vahelist koostööd ja nende töö sidusust. Sellega seoses peaks EIOPA osalema pädevate asutuste järelevalvemeetmete rakendamise alaste volituste teostamises, esitades tõendeid PEPPidega seotud rikkumiste kohta. Samuti peaks EIOPA pakkuma siduvat vahendamist erimeelsuste puhul pädevate asutuste vahel piiriülestes olukordades.

(76)  Tagamaks, et PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad täidavad käesolevat määrust ning neid koheldakse ühtviisi kogu liidus, tuleks ette näha halduskaristused ja muud meetmed, mis on tõhusad, proportsionaalsed ja heidutavad.

(77)  Kooskõlas komisjoni 8. detsembri 2010. aasta teatisega „Sanktsioonide tõhustamine finantsteenuste sektoris“ ning selleks, et tagada käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmine, on oluline, et liikmesriigid võtaksid vajalikke meetmeid, et tagada ▌käesoleva määruse rikkumise korral asjakohaste halduskaristuste ja muude meetmete kohaldamine.

(78)  Ehkki liikmesriigid võivad sama õigusrikkumise eest ette näha nii haldus- kui ka kriminaalkaristuse, ei tuleks liikmesriikidelt nõuda õigusnormide kehtestamist halduskaristuste kohaldamiseks käesoleva määruse selliste rikkumiste korral, mille suhtes on kohaldatav riigisisene kriminaalõigus. Kriminaalkaristuste säilitamine halduskaristuste asemel käesoleva määruse rikkumise korral ei peaks aga vähendama ega muul viisil mõjutama pädevate asutuste võimalust teha koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutustega, vahetada nendega õigeaegselt teavet ja omada sellisele teabele õigeaegselt juurdepääsu käesoleva määruse kohaldamise eesmärgil, sealhulgas pärast asjaomasest õigusrikkumisest pädevatele õigusasutustele teatamist kriminaalvastutusele võtmiseks.

(79)  Pädevatel asutustel peaks olema õigus määrata rahalisi karistusi, mis on piisavad, et teha olematuks tegelik või võimalik kasu, ning mis on hoiatavad isegi suurematele finantsettevõtjatele ja nende juhtidele.

(80)  Selleks et tagada karistuste ühetaoline kohaldamine kogu liidus, peaksid pädevad asutused võtma halduskaristuse või muu meetme liigi ja rahalise karistuse suuruse kindlaksmääramisel arvesse kõiki asjakohaseid asjaolusid.

(81)  Selleks et rikkumise ja karistuse kohta tehtud pädeva asutuse otsusel oleks hoiatav mõju avalikkusele ja et tõhustada tarbijate kaitset, hoiatades neid PEPPide eest, mille turustamisel rikutakse käesoleva määruse sätteid, tuleks need otsused avaldada, ▌välja arvatud juhul, kui avaldamine ohustab finantsturgude stabiilsust või käimasolevat uurimist.

(82)  Võimalike rikkumiste tuvastamiseks peaks pädevatel asutustel olema vajalikud uurimisvolitused ning nad peaksid kehtestama tõhusad mehhanismid, et võimaldada võimalikest või tegelikest rikkumistest teatamist.

(83)  Käesolev määrus ei tohiks piirata liikmesriikide kriminaalõiguse kohaldamist.

(84)  Isikuandmete töötlemine käesoleva määruse raames, nagu isikuandmete vahetamine või edastamine pädevate asutuste poolt või isikuandmete töötlemine PEPPi pakkujate või PEPPi turustajate poolt, peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679(14) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/58/EÜ(15). Teabe vahetamine või edastamine Euroopa järelevalveasutuste poolt peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725(16).

(85)   Kuna isiku finantsandmed on salajased, peavad andmed olema väga hästi kaitstud. Seetõttu on soovitatav kaasata käesoleva määruse rakendamisse ja järelevalvesse ka andmekaitseasutused.

(86)  Käesolevas määruses sätestatud registreerimis- ja teatamismenetlus ei tohiks asendada ühtegi täiendavat riigisisest korda, mis võimaldaks kasutada riigi tasandil ette nähtud soodustusi ja stiimuleid.

(87)  Käesolev määrus tuleks läbi vaadata, hinnates muu hulgas turu arengut, näiteks uut liiki PEPPide turule tulekut, samuti liidu õiguse muude valdkondade arengut ja liikmesriikide kogemusi. Selline hindamine peaks võtma arvesse hästitoimiva PEPPide turu loomise eri eesmärke ja sihte ning peaks eelkõige andma hinnangu sellele, kas käesoleva määruse tulemusel on hakanud rohkem Euroopa kodanikke säästma jätkusuutliku ja piisava pensioni nimel. PEPPi pakkujate järelevalve puhul üle Euroopa kehtivate miinimumnõuete tähtsus eeldab ka, et hinnatakse seda, kuidas PEPPi pakkujad täidavad käesolevat määrust ja kohaldatavat valdkondlikku õigust.

(88)  Kuna käesoleval määrusel võib olla pikaajaline mõju, tuleb selle kohaldamise algperioodil toimuvat tähelepanelikult jälgida. Hinnangu koostamisel peaks komisjon arvesse võtma ka EIOPA, sidusrühmade ja ekspertide kogemusi ning andma kõigist võimalikest tähelepanekutest Euroopa Parlamendile ja nõukogule teada.

(89)  Käesolev määrus peaks tagama seda, et võetakse arvesse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eriti eakate õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja kultuurielus, õigust isikuandmete kaitsele, õigust omandile, ettevõtlusvabadust, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ning kõrgetasemelise tarbijakaitse põhimõtet.

(90)  Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt tugevdada PEPPi säästjate kaitset ja suurendada PEPPi säästja usaldust PEPPide, sealhulgas piiriüleselt turustatavate PEPPide vastu, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid meetme toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse selliste personaalsete pensionitoodete registreerimise, väljatöötamise, turustamise ja järelevalve ühtsed normid, mida turustatakse liidus nimetuse „üleeuroopaline personaalne pensionitoode“ või „PEPP“ all.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)  „personaalne pensionitoode“ – toode, millel on järgmised omadused:

a)  see põhineb vabatahtlikult sõlmitud lepingul üksikisikust säästja ja ettevõtja vahel ning täiendab riiklikku või tööandjapensionit,

b)  see võimaldab pikaajalist kapitali kogumist sõnaselge eesmärgiga tagada pensionile jäämisel sissetulek koos piiratud ▌võimalusega selle väljavõtmiseks enne seda;

c)  see ei ole riiklik ega tööandjapension;

2)  „üleeuroopaline personaalne pensionitoode“ ehk „PEPP“ — pikaajalistel säästudel põhinev personaalne pensionitoode, mida pakub selleks artikli 6 lõike 1 alusel loa saanud finantsettevõtja PEPPi lepingu alusel, mille on sõlminud PEPPi säästja või oma liikmete nimel tegutsev sõltumatu PEPPi säästjate ühendus pensioni saamise eesmärgil, ning mida ei ole võimalik varem välja võtta või on varasema väljavõtmise võimalused rangelt piiratud ja mis on registreeritud kooskõlas käesoleva määrusega;

3)  „PEPPi säästja“ – PEPPi pakkujaga PEPPi lepingu sõlminud füüsiline isik;

4)  „PEPPi leping“ – PEPPi säästja ja PEPPi pakkuja vaheline leping, mis vastab artiklis 4 sätestatud tingimustele;

5)  „PEPPi konto“ – PEPPi säästja või PEPPi pensionisaaja isiku nimele registreeritud isiklik pensionikonto, mida kasutatakse selliste tehingute üle arvestuse pidamiseks, mis võimaldavad PEPPi säästjal teha regulaarseid sissemakseid▐ pensioni tarbeks ja PEPPi makse saajal saada PEPPi makseid;

6)  „PEPPi pensionisaaja“ – füüsiline isik, kes saab PEPPi väljamakseid;

7)  „PEPPi klient“ – PEPPi säästja, potentsiaalne PEPPi säästja või PEPPi pensionisaaja;

8)  „PEPPi turustamine“ – PEPPi lepingute sõlmimisega seotud nõustamine, lepingute soovitamine või muu lepingu sõlmimist ettevalmistav töö, selliste lepingute sõlmimine või kõnealuste lepingute haldamisel ja täitmisel abistamine, sealhulgas teabe andmine ühe või mitme PEPPi lepingu kohta vastavalt kriteeriumidele, mille PEPPi klient valib veebisaidi või muude andmekandjate kaudu, samuti PEPPi toodete pingerea koostamine, sealhulgas hindade ja toodete võrdlemine, või PEPPi hinnasoodustuse pakkumine, kui PEPPi klient saab otse või kaudselt sõlmida PEPPi lepingu veebisaidi või muude andmekandjate kaudu;

9)  „PEPPi pensionimaksed“ – väljamaksed, mida tehakse seoses pensionile jäämise või eeldatava pensionile jäämisega mõnel artikli 58 lõikes 1 osutatud viisil;▌

10)  „PEPPi väljamaksed“ — PEPPi pensionimaksed ja muud lisahüvitised, millele PEPPi pensionisaajal on õigus kooskõlas PEPPi lepinguga eelkõige ennetähtaegse tagastatavuse rangelt piiratud juhtudel või kui PEPPi leping näeb ette biomeetriliste riskide katmise;

11)  „kogumisperiood“ – periood, mille jooksul PEPPi kontole koguneb vara ja mis kestab tavaliselt kuni väljamaksete perioodi alguseni;

12)  „väljamaksete periood“ – periood, mille kestel PEPPi kontole kogunenud vara võib võtta kasutusele pensioni või muu sissetulekuna;

13)  „annuiteet“ – summa, mis vastutasuna tehtud investeeringu eest kuulub väljamaksmisele kindlate ajavahemike järel teatava perioodi kestel, nagu PEPPi pensionisaaja eluajal või konkreetse arvu aastate jooksul;

14)  „tagasimakse“ – vabalt valitud summa, mida PEPPi pensionisaaja võib võtta kindlate ajavahemike järel välja ▌teatava piirmäära ulatuses;

15)  „PEPPi pakkuja“ – artikli 6 lõikes 1 osutatud finantsettevõtja, kellel on luba PEPPi väljatöötamiseks ja selle turustamiseks;

16)  „PEPPi turustaja“ – artikli 6 lõikes 1 osutatud finantsettevõtja, kellel on luba turustada selliseid PEPPe, mida ta ei ole ise välja töötanud, samuti investeerimisnõustamisega tegelev investeerimisühing või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97(17) artikli 2 lõike 1 punktis 3 määratletud kindlustusvahendaja;

17)  „püsiv andmekandja“ – vahend, mis

a)  võimaldab PEPPi kliendil säilitada isiklikult talle saadetud teavet nii, et see on hilisemaks kasutamiseks kättesaadav teabe otstarbele vastava aja jooksul, ning

b)  võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada;

18)  „pädevad asutused“ ▌ – kohalikud asutused, mille liikmesriik on määranud PEPPi pakkujate või asjaoludest olenevalt PEPPi turustajate üle järelevalvet tegema või täitma käesolevas määruses sätestatud ülesandeid;

19)  „PEPPi pakkuja päritoluliikmesriik“ – päritoluliikmesriik, nagu see on määratletud asjakohases õigusaktis, millele on osutatud artikli 6 lõikes 1;

20)  „PEPPi turustaja päritoluliikmesriik“ –

a)  kui turustaja on füüsiline isik, siis liikmesriik, kus on tema elukoht,

b)  kui turustaja on juriidiline isik, siis liikmesriik, kus on tema registrijärgne asukoht, või kui tal liikmesriigi õiguse kohaselt ei ole registrijärgset asukohta, siis liikmesriik, kus asub tema peakontor;

21)  „PEPPi pakkuja vastuvõttev liikmesriik“ – liikmesriik, mis ei ole PEPPi pakkuja päritoluliikmesriik ja kus PEPPi pakkuja pakub PEPPe teenuste osutamise vabaduse või asutamisvabaduse alusel või mille puhul PEPPi pakkuja on avanud allkonto;

22)  „PEPPi turustaja vastuvõttev liikmesriik“ – liikmesriik, mis ei ole PEPPi turustaja päritoluliikmesriik ja kus ta turustab PEPPe teenuste osutamise vabaduse või asutamisvabaduse alusel;

23)  „allkonto“ – igal PEPPi kontol loodud riigipõhine allkonto, mis vastab juriidilistele nõuetele ja tingimustele, mis on PEPPi säästja elukohaliikmesriigis riigi tasandil kehtestatud PEPPi investeerimisega seotud võimalike maksusoodustuste kasutamisele; seega võib üksikisik olla igas allkontos PEPPi säästja või PEPPi pensionisaaja sõltuvalt sellest, millised on kogumisperioodile ja väljamaksete perioodile kehtivad asjaomased nõuded;

24)  „kapital“ – kapitali sissemaksete ▌ kogusumma, arvutatuna summade alusel, mis on investeeritavad pärast PEPPi säästjate kõigi otseste või kaudsete tasude ja kulude mahaarvamist;

25)  „finantsinstrumendid“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL(18) I lisa C jaos loetletud finantsinstrumendid;

26)  „depositoorium“ – ettevõtja, kellele on tehtud ülesandeks varade hoidmine ning järelevalve fondi tingimuste ja kohaldatava õiguse täitmise üle;

27)   „põhi-PEPP“artiklis 45 sätestatud investeerimisvariant;

28)  „riskimaandamismeetmed“ – meetmed, mis võimaldavad süstemaatiliselt vähendada avatust riskile ja/või riski realiseerumise tõenäosust;

29)  „biomeetrilised riskid“ – surma, töövõimetuse ja/või pikaealisusega seotud riskid;

30)  „pakkuja vahetamine“ – PEPPi säästja taotlusel ühe PEPPi pakkuja ▌PEPPi kontolt vastavate summade või vajaduse korral mitterahalise sissemakse kooskõlas artikli 52 lõikega 4 teisele PEPPi kontole ülekandmine, kusjuures eelmine PEPPi konto suletakse, ilma et see mõjutaks artikli 53 lõike 4 punkti e kohaldamist;

31)  „nõustamine“ – PEPPi kliendile individuaalsete soovituste andmine ▌ PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja poolt seoses ühe või mitme PEPPi lepinguga;

32)  „partnerlus“ – PEPPi pakkujate koostöö allkontode pakkumiseks eri liikmesriikides artikli 19 lõikes 2 osutatud kaasaskantavuse teenuse kontekstis;

33)  „keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid“ ehk „ESG- tegurid“ – keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisküsimused, millele on osutatud Pariisi kokkuleppes, ÜRO kestliku arengu eesmärkides, ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes ja ÜRO poolt toetavates vastutustundlike investeeringute põhimõtetes.

Artikkel 3

Kohaldatavad õigusnormid

PEPPide registreerimise, väljatöötamise, turustamise ja järelevalve suhtes kohaldatakse

a)  käesolevat määrust ja

b)   käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel▌:

i)  liidu asjaomast valdkondlikku õigust, sealhulgas vastavaid delegeeritud õigusakte ja rakendusakte;

ii)  konkreetselt PEPPe käsitlevate liidu asjaomaste valdkondlike õigusaktide ja meetmete rakendamiseks vastuvõetud liikmesriikide seadusi;

iii)  liikmesriikide muid PEPPide suhtes kohaldatavaid seadusi.

Artikkel 4

PEPPi leping

1.  PEPPi lepingus määratakse kindlaks PEPPi tingimused vastavalt artiklis 3 osutatud kohaldatavatele õigusnormidele.

2.  PEPPi leping hõlmab eelkõige järgmist:

a)  artiklis 45 osutatud põhi-PEPPi kirjeldus, sealhulgas teave investeeritud kapitalile antud garantii või kapitalikaitse tagamiseks rakendatava investeerimisstrateegia kohta;

b)  vajaduse korral artikli 42 lõikes 2 osutatud alternatiivsete investeerimisvariantide kirjeldus;

c)  artiklis 44 osutatud investeerimisvariandi muutmise tingimused;

d)  kui PEPP pakub biomeetriliste riskide kaitset, siis sellise kaitse üksikasjad, sealhulgas riskide katmise asjaolud;

e)  PEPPi pensionimaksete kirjeldus, eriti mis puudutab väljamaksete võimalikke liike ja artiklis 58 osutatud õigust muuta väljamaksete liiki;

f)  artiklites 17–20 osutatud kaasaskantavuse teenuse tingimused, sealhulgas teave nende liikmesriikide kohta, kus allkontod on võimalikud;

g)  artiklites 52–55 osutatud vahetamisteenuse tingimused;

h)  kulude liigid ning protsentidena ja rahalises vääringus väljendatud kogukulud, kui see on asjakohane;

i)  artiklis 47 osutatud PEPPi säästja elukohaliikmesriigile vastava allkonto kogumisperioodile esitatavad tingimused;

j)  artiklis 57 osutatud PEPPi säästja elukohaliikmesriigile vastava allkonto väljamaksete perioodiga seotud tingimused;

k)  kohasel juhul tingimused, mille alusel tuleb antud soodustused või stiimulid PEPPi säästja elukohaliikmesriigile tagasi maksta.

II PEATÜKK

REGISTREERIMINE

Artikkel 5

Registreerimine

1.  PEPPi tohib liidus pakkuda ja turustada ainult juhul, kui see on registreeritud EIOPA hallatavas avalikus registris kooskõlas artikliga 13.

2.  PEPPi registreerimine kehtib kõigis liikmesriikides. See annab PEPPi pakkujale õiguse pakkuda ja PEPPi turustajale õiguse turustada artiklis 13 osutatud avalikus keskregistris registreeritud PEPPe.

Käesoleva määruse täitmise pidev järelevalve toimub vastavalt IX peatükile.

Artikkel 6

PEPPi registreerimise taotlemine

1.  PEPPi registreerimist võivad taotleda ainult järgmised liidu õiguse kohaselt tegevusloa saanud või registreeritud finantsettevõtjad:

a)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL(19) kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused;

b)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ(20) kohaselt tegevusloa saanud kindlustusandjad, kes tegelevad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 2 lõikes 3 ja nimetatud direktiivi II lisas osutatud elukindlustusega;

c)  ▌direktiivi (EL) 2016/2341 kohaselt tegevusloa saanud või registreeritud tööandja kogumispensioni asutused, mis on liikmesriigi õiguse kohaselt saanud loa pakkuda personaalseid pensionitooteid ja mille üle tehakse järelevalvet. Sel juhul hoitakse finantsstabiilsuse tagamiseks kõiki PEPPide pakkumise ärivaldkonna varasid ja kohustusi eraldi selliselt, et nende varade ja kohustuste üleandmine kogumispensioni asutuse muude kogumispensionidega seotud ärivaldkonnale on välistatud;

d)  direktiivi 2014/65/EL kohaselt tegevusloa saanud investeerimisühingud, mis pakuvad portfelli valitsemise teenust;

e)  ▌direktiivi 2009/65/EÜ kohaselt tegevusloa saanud äriühinguna asutatud fondid või fondivalitsejad;

f)   ▌direktiivi 2011/61/EL kohaselt tegevusloa saanud ELi alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad (ELi AIFi valitsejad);

2.  Lõikes 1 loetletud finantsettevõtjad esitavad PEPPi registreerimise taotluse oma pädevale asutusele. Taotlus peab sisaldama järgmist:

a)  PEPPi lepingu tüüptingimused, mida pakutakse PEPPi säästjatele artikli 4 kohaselt;

b)  teave taotleja isiku kohta ▌;

c)  teave PEPPiga seotud portfelli valitsemise ja riskijuhtimise korra ning halduse korralduse kohta, sealhulgas kord, millele on osutatud artikli 19 lõikes 2, artikli 42 lõikes 5 ja artikli 49 lõikes 3;

d)  nende liikmesriikide loetelu, kus taotluse esitanud PEPPi pakkuja kavatseb PEPPi turustada, kui see on asjakohane;

e)  teave depositooriumi kohta, kui see on asjakohane;

f)  artiklis 26 osutatud PEPPi põhiteave;

g)   nende liikmesriikide loetelu, mille puhul on taotluse esitanud PEPPi pakkujal võimalik tagada kohene allkonto avamine.

3.   Pädevad asutused hindavad 15 tööpäeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud taotluse saamist, kas taotlus on täielik.

Pädev asutus määrab tähtaja, mille jooksul taotlejal tuleb esitada lisateavet, kui taotlus ei ole täielik. Kui taotlus on loetud täielikuks, teavitavad pädevad asutused sellest taotlejat.

4.   Lõike 3 alusel kolme kuu jooksul täieliku taotluse esitamisest otsustavad pädevad asutused PEPPi registreerida ainult juhul, kui taotlejal on õigus pakkuda PEPPe vastavalt lõikele 1 ning kui lõikes 2 osutatud registreerimistaotluses esitatud teave ja dokumendid vastavad käesolevale määrusele.

5.   Pädevad asutused edastavad viie tööpäeva jooksul pärast PEPPi registreerimise otsuse vastuvõtmist EIOPA-le otsuse ning samuti lõike 2 punktides a, b, d, f ja g osutatud teabe ja dokumendid ning teavitavad sellest taotluse esitanud PEPPi pakkujat.

EIOPA ei ole vastutav ja teda ei võeta vastutusele pädevate asutuste tehtud registreerimisotsuste eest.

Kui pädevad asutused keelduvad registreerimisest, teevad nad põhjendatud otsuse, mille peale võib esitada kaebuse.

6.  Kui mõnes liikmesriigis on lõikes 1 osutatud konkreetset liiki finantsettevõtjate jaoks mitu pädevat asutust, määrab liikmesriik iga lõikes 1 osutatud liiki finantsettevõtjate jaoks ühe pädeva asutuse, mis vastutab registreerimismenetluse ja EIOPAga suhtlemise eest.

Pädevaid asutusi teavitatakse viivitamata kõigist hilisematest lõikes 2 osutatud taotluses esitatud teabe ja dokumentide muudatustest. Kui muudatused on seotud lõike 2 punktides a, b, d, f ja g osutatud teabe ja dokumentidega, edastavad pädevad asutused need muudatused põhjendamatu viivituseta EIOPA-le.

Artikkel 7

PEPPi registreerimine

1.  Viie tööpäeva jooksul pärast registreerimisotsuse ning artikli 6 lõike 5 kohase teabe ja dokumentide saamise kuupäeva registreerib EIOPA PEPPi artiklis 13 osutatud avalikus keskregistris ja teavitab põhjendamatu viivituseta sellest pädevaid asutusi.

2.  Viie tööpäeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud PEPPi registreerimise teate saamist teavitavad pädevad asutused sellest taotluse esitanud PEPPi pakkujat.

3.   PEPPi pakkuja võib PEPPi pakkuda ning PEPPi turustaja võib PEPPi turustada alates kuupäevast, mil PEPP registreeritakse artiklis 13 osutatud avalikus keskregistris.

Artikkel 8

PEPPi registrist kustutamise tingimused

1.  Pädevad asutused teevad PEPPi registrist kustutamise otsuse, kui

a)  PEPPi pakkuja loobub sõnaselgelt registreerimisest,

b)  PEPPi pakkuja on registreeritud valeandmete esitamise tõttu või muul moel ebaseaduslikult,

c)  PEPPi pakkuja on raskelt ja süstemaatiliselt rikkunud käesolevat määrust või

d)  PEPPi pakkuja ei vasta enam nendele tingimustele, mille alusel PEPP registreeriti.

2.  Viie tööpäeva jooksul pärast PEPPi registrist kustutamise otsuse vastuvõtmist edastavad pädevad asutused selle EIOPA-le ning teavitavad sellest PEPPi pakkujat.

3.  Viie tööpäeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud registrist kustutamise otsuse kohta teate saamist kustutab EIOPA PEPPi registrist ja teavitab sellest pädevaid asutusi.

4.  Viie tööpäeva jooksul pärast lõike 3 kohaselt PEPPi registrist kustutamise ja selle toimumise kuupäeva kohta teate saamist teavitavad pädevad asutused sellest PEPPi pakkujat.

5.  PEPPi pakkuja ei või enam PEPPi pakkuda ja PEPPi turustaja ei või enam PEPPi turustada alates kuupäevast, mil PEPP kustutatakse artiklis 13 osutatud avalikust keskregistrist.

6.  Kui EIOPA saab teavet mõne käesoleva artikli lõike 1 punktis b või c osutatud asjaolu ilmnemise kohta, palub EIOPA vastavalt artiklis 66 osutatud pädevate asutuste ja EIOPA vahelisele koostöökohustusele PEPPi pakkuja pädevatel asutustel selliste asjaolude olemasolu kontrollida ning pädevad asutused esitavad EIOPA-le oma tähelepanekud ja vastava teabe.

7.  Enne PEPPi registrist kustutamise otsuse tegemist teevad pädevad asutused ja EIOPA kõik endast oleneva, et tagada PEPPi säästjate huvide kaitse.

Artikkel 9

Nimetus ▌

Nimetust „üleeuroopaline personaalne pensionitoode“ ehk „PEPP“ võib personaalse pensionitoote kohta kasutada ainult juhul, kui EIOPA on registreerinud nimetatud personaalse pensionitoote turustamise nimetuse „PEPP“ all kooskõlas käesoleva määrusega.

Artikkel 10

PEPPi turustamine

1.  Artikli 6 lõikes 1 osutatud finantsettevõtjad võivad turustada PEPPe, mille nad on ise välja töötanud. Samuti võivad nad turustada PEPPe, mida nad ei ole ise välja töötanud, tingimusel et nad järgivad asjaomast valdkondlikku õigust, mille kohaselt nad võivad turustada tooteid, mida nad ei ole ise välja töötanud.

2.  Direktiivi (EL) 2016/97 kohaselt registreeritud kindlustusvahendajad ja investeerimisühingud, mis on saanud direktiivi 2014/65/EL kohaselt tegevusloa tegelda direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 4 määratletud investeerimisnõustamisega, võivad turustada PEPPe, mida nad ei ole ise välja töötanud.

Artikkel 11

Erinevate pakkujate liikide suhtes kohaldatav usaldatavusnõuete täitmise kord

PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad täidavad ▌käesolevat määrust, samuti asjaomaseid usaldatavusnõudeid, mida nende suhtes kohaldatakse artikli 6 lõikes 1 ja artikli 10 lõikes 2 osutatud õigusaktide alusel.

Artikkel 12

Riigisiseste õigusnormide avaldamine

1.  Asjaomane riigiasutus teeb avalikult kättesaadavaks riigisiseste õigus- ja haldusnormide tekstid, mis reguleerivad artiklis 47 osutatud kogumisperioodiga seotud tingimusi ja artiklis 57 osutatud väljamaksete perioodiga seotud tingimusi, sealhulgas vajaduse korral teavet riigi tasandil kehtestatud soodustuste ja stiimulite taotlemiseks kehtestatud täiendava riigisisese korra kohta, ning ajakohastab neid.

2.  Kõik liikmesriigi pädevad asutused säilitavad ja ajakohastavad oma veebisaidil lingi lõikes 1 osutatud tekstidele.

3.  Lõikes 1 osutatud tekstid avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ja avaldamine ei tekita asjaomaste riigiasutuste jaoks õiguslikke kohustusi ega vastutust.

Artikkel 13

Avalik keskregister

1.  EIOPA peab avalikku keskregistrit, mis sisaldab andmeid iga käesoleva määruse alusel registreeritud PEPPi, PEPPi registreerimisnumbri, selle PEPPi pakkuja, PEPPi pakkuja pädevate asutuste, PEPPi registreerimise kuupäeva, PEPPi pakkuvate liikmesriikide täieliku nimekirja ja selliste liikmesriikide täieliku nimekirja kohta, mille jaoks PEPPi pakkuja pakub allkontot. Keskregister tehakse avalikkusele kättesaadavaks elektroonilisel kujul ja seda ajakohastatakse.

2.  Pädevad asutused teavitavad EIOPAt artikli 12 lõikes 2 osutatud linkidest ja ajakohastavad seda teavet.

3.  EIOPA avaldab lõikes 2 osutatud lingid ja ajakohastab neid lõikes 1 osutatud avalikus keskregistris.

III PEATÜKK

PEPPide PIIRIÜLENE PAKKUMINE JA KAASASKANTAVUS

I JAGU

TEENUSTE OSUTAMISE VABADUS JA ASUTAMISVABADUS

Artikkel 14

Teenuste osutamise vabaduse ja asutamisvabaduse kasutamine PEPPi pakkujate ja PEPPi turustajate poolt

1.   Teenuste osutamise vabaduse või asutamisvabaduse alusel võivad PEPPi pakkujad pakkuda ja PEPPi turustajad turustada PEPPi vastuvõtva liikmesriigi territooriumil tingimusel, et nad teevad seda kooskõlas asjaomaste õigusnormide ja menetlustega, mis on kehtestatud nende suhtes kohaldatavate artikli 6 lõike 1 punktide a, b, d ja e või artikli 10 lõike 2 kohaste liidu õigusaktidega või nende alusel, ja olles teinud teatavaks kavatsuse avada kooskõlas artikliga 21 vastuvõtva liikmesriigi jaoks allkonto

2.   Artikli 6 lõike 1 punktides c ja f osutatud PEPPi pakkujad täidavad artiklis 15 sätestatud õigusnorme.

Artikkel 15

Teenuste osutamise vabaduse kasutamine tööandja kogumispensioni asutuste ja ELi AIFi valitsejate poolt

1.  Artikli 6 lõike 1 punktides c ja f osutatud PEPPi pakkujad, kes kavatsevad PEPPi säästjatele pakkuda PEPPi vastuvõtva liikmesriigi territooriumil esimest korda teenuste osutamise vabaduse alusel ja kes on teatanud kavatsusest avada kooskõlas artikliga 21 kõnealuse vastuvõtva liikmesriigi jaoks allkonto, edastavad oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele järgmise teabe:

a)  PEPPi pakkuja nimi ja aadress,

b)  liikmesriik, kus PEPPi pakkuja kavatseb PEPPi PEPPi säästjatele pakkuda või turustada.

2.  Päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad teabe kümne tööpäeva jooksul alates selle kättesaamise kuupäevast vastuvõtvale liikmesriigile koos kinnitusega, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud PEPPi pakkuja vastab artikli 6 lõikes 1 sätestatud nõuetele. Teave edastatakse vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele, välja arvatud juhul, kui päritoluliikmesriigi pädevatel asutustel on alust kahelda PEPPi pakkumise haldusstruktuuris või PEPPi pakkuja finantsolukorras, nagu on osutatud artikli 6 lõike 1 punktides c ja f.

Kui päritoluliikmesriigi pädevad asutused keelduvad edastamast teavet vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele, põhjendavad nad ühe kuu jooksul alates kogu teabe ja dokumentide saamisest asjaomasele PEPPi pakkujale oma keeldumist. Keeldumise või vastamata jätmise korral on õigus pöörduda PEPPi pakkuja päritoluliikmesriigi kohtusse.

3.  Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused kinnitavad lõikes 1 osutatud teabe kättesaamist kümne tööpäeva jooksul alates selle saamisest. Seejärel teavitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused PEPPi pakkujat sellest, et vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused on teabe kätte saanud ja PEPPi pakkuja võib alustada PEPPi pakkumist selle liikmesriigi PEPPi säästjatele.

4.  Kui lõikes 3 osutatud kättesaamise kinnitust ei ole saadud, teavitab päritoluliikmesriigi pädev asutus kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 2 osutatud teabe edastamise kuupäevast PEPPi pakkujat sellest, et ta võib alustada teenuse osutamist vastuvõtvas liikmesriigis.

5.  Kui lõikes 1 osutatud teabes on muudatusi, teavitab PEPPi pakkuja sellest päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi vähemalt üks kuu enne selle muutuse rakendamist. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad muudatusest vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi võimalikult kiiresti ja hiljemalt ühe kuu jooksul alates teate kättesaamisest.

6.   Vastuvõttev liikmesriik võib käesoleva menetluse puhul määrata artikli 2 punktis 18 osutatust erinevad pädevad asutused kasutama vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele antud volitusi. Nad teavitavad komisjoni ja EIOPAt nende ülesannete jaotumisest.

Artikkel 16

Vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste volitused

1.  Kui vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel on põhjust arvata, et PEPPi turustatakse selle liikmesriigi territooriumil või on asjaomase liikmesriigi jaoks avatud allkonto artiklis 3 osutatud kohaldatavatest normidest tulenevaid kohustusi rikkudes, saadab ta oma järeldused PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja päritoluliikmesriigi pädevatele asutusteele.

2.  Pärast lõike 1 kohaselt saadud teabe hindamist võtavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused kohasel juhul viivitamata asjakohased meetmed olukorra parandamiseks. Nad teavitavad kõigist võetud meetmetest vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi.

3.  Kui päritoluliikmesriigi pädevate asutuste võetud meetmed osutuvad ebapiisavateks või neid ei ole võetud ning PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja jätkab PEPPi turustamist viisil, mis kahjustab ilmselgelt vastuvõtva liikmesriigi PEPPi säästjate huve või personaalsete pensionitoodete turu nõuetekohast toimimist selles liikmesriigis, võivad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused pärast päritoluliikmesriigi pädevate asutuste teavitamist võtta asjakohaseid meetmeid, et hoida ära täiendavaid rikkumisi, sealhulgas takistada juhul, kui see on tingimata vajalik, PEPPi pakkujal või PEPPi turustajal PEPPide turustamise jätkamist nende territooriumil.

Lisaks võivad päritoluliikmesriigi või vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused pöörduda EIOPA poole ning paluda temalt abi vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 19.

4.  Lõiked 1–3 ei mõjuta vastuvõtva liikmesriigi õigust võtta asjakohaseid ja mittediskrimineerivaid meetmeid, et ära hoida või karistada õigusnormide rikkumist oma territooriumil, kui see on hädavajalik tarbijate õiguste kaitsmiseks vastuvõtvas liikmesriigis ning kui päritoluliikmesriigi samaväärsed meetmed on ebapiisavad või puuduvad üldse, või juhtudel, kui õigusnormide rikkumine on vastuolus üldist hüve kaitsvate riigisiseste õigusnormidega, niivõrd kui see on rangelt vajalik. Sellisel juhul on vastuvõtval liikmesriigil võimalus takistada PEPPi pakkujal või PEPPi turustajal uue tegevuse alustamist oma territooriumil.

5.  Vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste poolt käesoleva artikli alusel võetud meetmetest teatatakse PEPPi pakkujale või PEPPi turustajale hästi põhjendatud dokumendis ja teavitatakse sellest põhjendamatu viivituseta päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi.

II JAGU

KAASASKANTAVUS

Artikkel 17

Kaasaskantavuse teenus

1.  PEPPi säästjatel on õigus kasutada kaasaskantavuse teenust, mis annab neile õiguse jätkata sissemaksete tegemist olemasolevale PEPPi kontole, kui nad vahetavad teise liikmesriiki kolides elukohta.

2.  Kaasaskantavuse teenuse kasutamise korral on PEPPi säästjatel õigus säilitada kõik PEPPi pakkuja antud eelised ja soodustused, mis on seotud pideva investeerimisega nende PEPPi.

Artikkel 18

Kaasaskantavuse teenuse pakkumine

1.  PEPPi pakkujad pakuvad artiklis 17 osutatud kaasaskantavuse teenust neile PEPPi säästjatele, kellel on nende juures PEPPi konto ja kes kõnealust teenust soovivad.

2.  PEPPi soovitades peab PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja esitama potentsiaalsetele PEPPi säästjatele teabe kaasaskantavuse teenuse ja selle kohta, millised allkontod on kohe olemas.

3.  Kolme aasta jooksul alates käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast peavad PEPPi pakkujale esitatud taotluse alusel olema kõigi PEPPide puhul võimalikud vähemalt kahe liikmesriigi riigipõhised allkontod.

Artikkel 19

PEPPi allkontod

1.  Kui PEPPi pakkujad pakuvad PEPPi säästjatele artikli 17 kohaselt kaasaskantavuse teenust, tagavad PEPPi pakkujad, et iga PEPPi konto uue allkonto avamise korral vastab see artiklites 47 ja 57 osutatud juriidilistele nõuetele ja tingimustele, mille on PEPPidele kehtestanud riigi tasandil PEPPi säästja uus elukohaliikmesriik. Kõik PEPPi konto tehingud kantakse vastavale allkontole. Allkontole tehtavatele sissemaksetele ja allkontolt tehtavatele väljamaksetele võib kohaldada eraldi lepingutingimusi.

2.  Ilma et see piiraks valdkondliku õiguse kohaldamist, võivad PEPPi pakkujad tagada lõikes 1 osutatud nõuete täitmise, moodustades partnerluse teise registreeritud PEPPi pakkujaga ( „partner“).

Võttes arvesse partneri ülesannete ulatust, peab partner olema kvalifitseeritud ja võimeline täitma delegeeritud ülesandeid. PEPPi pakkuja sõlmib partneriga kirjaliku lepingu. Kõnealust lepingut peab olema võimalik õiguslikult maksma panna ning selles määratakse selgelt kindlaks PEPPi pakkuja ja partneri õigused ja kohustused. Leping peab vastama tegevuse delegeerimise ja edasiandmise asjakohastele nõuetele ja menetlustele, mis on kehtestatud nende suhtes kohaldatava liidu õigusega või selle alusel, nagu on osutatud artikli 6 lõikes 1. Sellest lepingust olenemata vastutab PEPPi pakkuja ainuisikuliselt oma käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmise eest.

Artikkel 20

Uue allkonto avamine

1.   Kohe pärast seda, kui PEPPi säästja on teatanud elama asumisest teise liikmesriiki, teavitab PEPPi pakkuja viivitamata PEPPi säästjat võimalusest avada PEPPi säästja PEPPi kontol uus allkonto ja sellest, milline oleks sellise allkonto avamise ajakava.

Sel juhul esitab PEPPi pakkuja PEPPi säästjale tasuta PEPPi põhiteabedokumendi, mis sisaldab PEPPi säästja uue elukohaliikmesriigi allkonto suhtes kehtivaid artikli 28 lõike 3 punktis g osutatud konkreetseid nõudeid.

Juhul kui uus allkonto ei ole võimalik, teavitab PEPPi pakkuja PEPPi säästjat PEPPi pakkuja tasuta ja viivitamata vahetamise õigusest ning võimalusest jätkata säästmist viimati avatud allkontol.

2.  Kui PEPPi säästja kavatseb kasutada võimalust avada allkonto, teavitab PEPPi säästja PEPPi pakkujat järgmisest:

a)  PEPPi säästja uus elukohaliikmesriik;

b)  kuupäev, millest alates suunatakse sissemaksed uuele allkontole;

c)  kogu asjakohane teave PEPPi muude tingimuste kohta.

3.  PEPPi säästja võib jätkata sissemaksete tegemist viimasena avatud allkontole.

4.   PEPPi pakkuja annab PEPPi säästjale personaalse soovituse, milles ta selgitab, kas uue allkonto avamine PEPPi säästja PEPPi kontol ja sissemaksete tegemine uuele allkontole on soodsam kui viimasele avatud allkontole sissemaksete tegemise jätkamine.

5.  Kui PEPPi pakkuja ei suuda tagada PEPPi säästjale uuele elukohaliikmesriigile vastava uue allkonto avamist, on PEPPi säästjal võimalik, olenevalt tema valikust,:

a)  vahetada PEPPi pakkujat viivitamata ja tasuta, olenemata artikli 52 lõike 3 nõuetest pakkuja vahetamise sageduse kohta, või

b)  jätkata sissemaksete tegemist viimasele avatud allkontole.

6.  Uue allkonto avamiseks ▌ muudetakse kehtivat PEPPi lepingut PEPPi säästja ja PEPPi pakkuja vahel kooskõlas kohaldatava lepinguõigusega. Allkonto avamise kuupäev määratakse kindlaks lepingus▌.

Artikkel 21

Kaasaskantavust käsitleva teabe edastamine pädevatele asutustele

1.  PEPPi pakkuja, kes soovib esimest korda avada vastuvõtvas liikmesriigis uue allkonto, teatab sellest päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele.

2.  PEPPi pakkuja esitab teates järgmise teabe ja järgmised dokumendid:

a)  artiklis 4 osutatud PEPPi lepingu standardsed lepingutingimused, sealhulgas uut allkontot käsitlev lisa;

b)  PEPPi põhiteabedokument, mis sisaldab uuele allkontole kehtivaid erinõudeid vastavalt artikli 28 lõike 3 punktile g;

c)   artiklis 36 osutatud PEPPi pensionihüvitise teatis;

d)  kohasel juhul teave artikli 19 lõikes 2 osutatud lepinguliste kokkulepete kohta.

3.  Päritoluliikmesriigi pädevad asutused kontrollivad, kas esitatud dokumendid on täielikud, ja edastavad need kümne tööpäeva jooksul alates täieliku dokumentatsiooni saamisest vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele.

4.  Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused kinnitavad viivitamata lõikes 2 osutatud teabe ja dokumentide kättesaamist.

5.  Seejärel teavitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused PEPPi pakkujat sellest, et vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused on teabe kätte saanud ja PEPPi pakkuja võib avada selle liikmesriigi suhtes allkonto.

Kui lõikes 4 osutatud kättesaamise teadet ei ole saadud, teavitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 3 osutatud teabe edastamise kuupäevast PEPPi pakkujat sellest, et ta võib avada selles liikmesriigi suhtes allkonto.

6.  Kui lõikes 2 osutatud teabes ja dokumentides on muudatusi, teavitab PEPPi pakkuja sellest päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi vähemalt üks kuu enne selle muutuse rakendamist. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad muudatusest vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi võimalikult kiiresti ja hiljemalt ühe kuu jooksul alates teate kättesaamisest.

IV PEATÜKK

TURUSTAMISELE JA TEABELE ESITATAVAD NÕUDED

I JAGU

Üldsätted

Artikkel 22

Üldpõhimõte

PEPPide turustamisel tegutsevad PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad alati ausalt, õiglaselt ja professionaalselt kooskõlas oma PEPPi klientide parimate huvidega.

Artikkel 23

Eri tüüpi PEPPi pakkujate ja PEPPi turustajate suhtes kohaldatav turustamiskord

1.   PEPPide turustamisel peavad eri tüüpi PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad täitma järgmisi nõudeid:

a)  käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud kindlustusandjad ja käesoleva määruse artikli 10 lõikes 2 osutatud kindlustusvahendajad peavad täitma kohaldatavat liikmesriigi õigust, millega võetakse üle direktiivi (EL) 2016/97 V ja VI peatükis, välja arvatud artiklid 20, 23 ja 25 ning artikli 30 lõige 3, sätestatud nõuded kindlustuspõhiste investeerimistoodete turustamise kohta; nende sätete alusel vastu võetud otsekohaldatavat liidu õigust selliste toodete turustamise kohta ning käesolevat määrust, välja arvatud artikli 34 lõiget 4;

b)  käesoleva määruse artikli 10 lõikes 2 osutatud investeerimisühingud peavad täitma kohaldatavat liikmesriigi õigust, millega võetakse üle ▌direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõike 3 esimeses lõigus ning artiklites 23, 24 ja 25 (välja arvatud nimetatud direktiivi artikli 24 lõikes 2 ning artikli 25 lõigetes 3 ja 4) sätestatud nõuded finantsinstrumentide turustamise ja klientide seas levitamise kohta, nende sätete alusel vastu võetud otsekohaldatavat liidu õigust ning käesolevat määrust, välja arvatud käesoleva määruse artikli 34 lõiget 4;

c)  kõik muud PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad peavad täitma kohaldatavat liikmesriigi õigust, millega võetakse üle direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõike 3 esimeses lõigus ning artiklites 23, 24 ja 25 (välja arvatud direktiivi artikli 24 lõikes 2 ning artikli 25 lõigetes 2, 3 ja 4) sätestatud nõuded finantsinstrumentide turustamise ja klientide seas levitamise kohta, nende sätete alusel vastu võetud otsekohaldatavat liidu õigust ja käesolevat määrust.

2.  Lõike 1 punktis a loetletud norme kohaldatakse üksnes siis, kui kohaldatavas riigisiseses õiguses, millega võetakse üle direktiivi (EL) 2016/97 V ja VI peatükis sätestatud nõuded, ei ole kehtestatud rangemaid nõudeid.

Artikkel 24

Elektrooniline turustamine ja muud püsivad andmekandjad

PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad edastavad kõik käesolevas peatükis sätestatud dokumendid ja kogu teabe PEPPi kliendile tasuta elektrooniliselt tingimusel, et PEPPi kliendil on võimalik säilitada sellist teavet nii, et see on hilisemaks kasutamiseks kättesaadav teabe otstarbele vastava aja jooksul ning et kasutatav vahend võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada.

Taotluse alusel esitavad PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad kõnealused dokumendid ja teabe tasuta ka muul püsival andmekandjal, sealhulgas paberkandjal. PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad teavitavad PEPPi kliente õigusest taotleda nende dokumentide koopiat tasuta muul püsival andmekandjal, sealhulgas paberkandjal.

Artikkel 25

Toodete järelevalve ja juhtimisnõuded

1.  PEPPi pakkujad kehtestavad iga PEPPi heakskiitmiseks või olemasolevas PEPPis oluliste muudatuste tegemiseks kindla korra, mida nad rakendavad ja kontrollivad, enne kui toodet PEPPi klientidele turustatakse.

Toote heakskiitmise menetlus peab olema proportsionaalne ja kooskõlas PEPPi olemusega.

PEPPi heakskiitmise menetluse käigus täpsustatakse iga toote kindlaksmääratud sihtturg, tagatakse kõikide selle riskide hindamine ja kavandatava turustamisstrateegia kooskõla kindlaksmääratud sihtturuga, samuti võetakse mõistlikud meetmed selle tagamiseks, et PEPPi turustatakse kindlaksmääratud sihtturul.

PEPPi pakkuja saab aru enda pakutavatest PEPPidest ja kontrollib neid korrapäraselt, võttes seejuures arvesse kõiki asjaolusid, mis võivad oluliselt mõjutada kindlaksmääratud sihtturu potentsiaalseid riske, kusjuures kontrolli käigus hinnatakse vähemalt seda, kas PEPPid vastavad jätkuvalt kindlaksmääratud sihtturu vajadustele ja kas kavandatav turustamisstrateegia on endiselt asjakohane.

PEPPi pakkujad teevad kõikidele PEPPi turustajatele kättesaadavaks kogu asjakohase teabe PEPPi ja selle heakskiitmise korra kohta, sealhulgas PEPPi kindlaksmääratud sihtturu kohta.

PEPPi turustajad võtavad asjakohased meetmed, et saada iga PEPPi kohta viiendas lõigus sätestatud teavet ning mõista iga PEPPi omadusi ja kindlaksmääratud sihtturgu.

2.  Käesolevas artiklis osutatud põhimõtted, menetlused ning meetmed ei piira muude käesoleva määruse kohaste või selle alusel kohaldatavate nõuete täitmist, muu hulgas seoses avalikustamise, sobivuse või asjakohasuse, huvide konflikti kindlakstegemise ja haldamise, soodustuste ning keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega.

II JAGU

LEPINGUEELNE TEAVE

Artikkel 26

PEPPi põhiteabedokument

1.  Enne PEPPi pakkumist PEPPi säästjatele koostab PEPPi pakkuja kõnealuse PEPPi toote kohta kooskõlas käesoleva jao nõuetega PEPPi põhiteabedokumendi ja avaldab selle oma veebisaidil.

2.  PEPPi põhiteabedokument sisaldab lepingueelset teavet. See peab olema täpne, õige ja selge ega tohi olla eksitav. Selles esitatakse põhiteave ja see peab olema kooskõlas võimalike muude siduvate lepingudokumentidega, pakkumisdokumentide asjaomaste osadega ning PEPPi tingimustega.

3.  PEPPi põhiteabedokument on eraldiseisev dokument, mis on selgelt eristatud reklaammaterjalist. See ei tohi sisaldada ristviiteid reklaammaterjalile. See võib sisaldada ristviiteid muudele dokumentidele, sealhulgas asjakohasel juhul prospektile, ainult siis, kui ristviited on seotud teabega, mida PEPPi põhiteabedokument peab käesoleva määruse kohaselt sisaldama.

Põhii PEPPi kohta koostatakse eraldi PEPPi põhiteabedokument.

4.  Kui PEPPi pakkuja pakub PEPPi säästjale mitmesuguseid alternatiivseid investeerimisvariante, nii et kogu artikli 28 lõikes 3 nõutud teavet iga aluseks oleva investeerimisvariandi kohta ei ole võimalik esitada ühes kokkuvõtlikus eraldiseisvas PEPPi põhiteabedokumendis, esitab PEPPi pakkuja ühe järgmistest:

a)  eraldiseisva PEPPi põhiteabedokumendi iga alternatiivse investeerimisvariandi kohta;

b)  üldise PEPPi põhiteabedokumendi, mis sisaldab vähemalt alternatiivsete investeerimisvariantide üldist kirjeldust ja milles on märgitud, kus ja kuidas on võimalik leida üksikasjalikumat lepingueelset teavet neid investeerimisvariante toetavate investeeringute kohta.

5.  Kooskõlas artikliga 24 koostatakse PEPPi põhiteabedokument sisutiheda lühidokumendina. See:

a)  esitatakse ja vormistatakse kergesti loetaval kujul, kasutades loetavas suuruses tähemärke;

b)  keskendub PEPPi klientide jaoks vajalikule põhiteabele;

c)  koostatakse selges keeles, kasutades sõnastust ja väljendusviisi, mis aitab teavet mõista, eeskätt tähendab see selget, täpset ja arusaadavat keelekasutust.

6.  Kui PEPPi põhiteabedokumendis kasutatakse värve, ei tohi teave olla PEPPi põhidokumendi mustvalgelt trükkimise või kopeerimise korral vähem arusaadav.

7.  Kui PEPPi põhiteabedokumendis kasutatakse PEPPi pakkuja või selle grupi korporatiivse identiteedi tunnust või logo, kuhu PEPPi pakkuja kuulub, ei tohi see dokumendis sisalduvat teavet ega teksti hägustada.

8.  Lisaks PEPPi põhiteabedokumendile annavad PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad potentsiaalsete PEPPi säästjate käsutusse viited kõigile avalikult kättesaadavatele PEPPi pakkuja ▌finantsseisundi (sealhulgas tema maksevõime) aruannetele ning võimaldavad potentsiaalsetele PEPPi säästjatele kõnealusele teabele lihtsa juurdepääsu.

9.   Potentsiaalsetele PEPPi säästjatele esitatakse samuti teave seoses PEPPi säästja investeerimisvariandi eelmiste perioodide tootlusega vähemalt kümneaastase perioodi kohta või juhul, kui PEPPi on pakutud vähem kui kümme aastat, kõigi PEPPi pakkumise aastate kohta. Eelmiste perioodide tootlust puudutavale teabele lisatakse märkus „varasem tootlus ei näita tulevast tootlust“.

Artikkel 27

PEPPi põhiteabedokumendi keel

1.  PEPPi põhiteabedokument koostatakse liikmesriigi ametlikes keeltes või vähemalt ühes nendest ametlikest keeltest, mida kasutatakse selles liikmesriigi osas, kus PEPPi turustatakse, või muus keeles, mida kõnealuse liikmesriigi pädevad asutused aktsepteerivad; mõnes muus keeles koostatud dokument tõlgitakse ühte kõnealustest keeltest.

Tõlge peab tõeselt ja täpselt kajastama algupärase PEPPi põhiteabedokumendi sisu.

2.  Kui PEPPi turustatakse liikmesriigis reklaammaterjalide abil, mis on koostatud selle liikmesriigi ühes või mitmes ametlikus keeles, peab ka PEPPi põhiteabedokument olema vähemalt nendes ametlikes keeltes.

3.  Taotluse korral tehakse PEPPi põhiteabedokument sobivas vormis kättesaadavaks nägemispuudega PEPPi säästjatele.

Artikkel 28

PEPPi põhiteabedokumendi sisu

1.  PEPPi põhiteabedokumendi esilehe ülaossa märgitakse selgesti eristatavalt pealkiri „PEPPi põhiteabedokument“.

PEPPi põhiteabedokumendi sisu esitatakse lõigetes 2 ja 3 osutatud järjekorras.

2.  Vahetult pealkirja all esitatakse selgitus. Selle sõnastus on järgmine:"

„Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta. See ei ole reklaammaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata Teil mõista selle personaalse pensionitoote olemust, sellega seotud riske ja kulusid, selle võimalikku tootlust ja kahjumit ning aidata Teil võrrelda seda toodet muude PEPPidega.“

"

3.  PEPPi põhiteabedokument sisaldab järgmist teavet:

a)  dokumendi alguses: PEPPi nimetus ja kas tegemist on põhi-PEPPiga või mitte, PEPPi pakkuja nimi ja kontaktandmed, teave PEPPi pakkuja pädevate asutuste kohta, PEPPi registreerimisnumber avalikus keskregistris ja dokumendi kuupäev;

b)  märkus: „Käesolevas dokumendis kirjeldatud pensionitoode on pikaajaline toode, mille väljamaksmisele on seatud piirangud ning seda ei saa lõpetada igal ajal.“;

c)  jaotises pealkirjaga „Mis tootega on tegemist?“ kirjeldatakse PEPPi olemust ja põhiomadusi, mis hõlmavad järgmist:

i)  toote pikaajalised eesmärgid ja nende saavutamise vahendid, eelkõige see, kas eesmärkide saavutamine on alusinvesteeringuvaradega seotud otseselt või kaudselt, sealhulgas alusvaraks olevate instrumentide või alusväärtuste kirjeldus, sealhulgas nende turgude kirjeldus, millesse PEPPi pakkuja investeerib, ning selgitus tulemi kindlaksmääramise viisi kohta;

ii)  kirjeldus selle kohta, millist liiki PEPPi säästjale kavatsetakse PEPPi turustada, eelkõige seoses PEPPi säästja investeerimiskahjumi kandmise võime ja investeerimisperioodiga;

iii)  teave selle kohta,

­  kas põhi-PEPP näeb ette kapitaligarantii või on riskimaandamismeetme kujul, mis on kooskõlas eesmärgiga võimaldada PEPPi säästjal kapital tagasi saada, või

­  kas ja millises ulatuses näeb võimalik alternatiivne investeerimisvariant (kui see on kohaldatav) ette tagatise või riskimaandamismeetme;

iv)  PEPPi pensionimaksete kirjeldus, eriti mis puudutab väljamaksete võimalikke liike ja artikli 59 lõikes 1 osutatud õigust väljamaksete liiki muuta;

v)  kui PEPP katab biomeetrilist riski: üksikasjad kaetud riskide ja kindlustushüvitiste kohta, sealhulgas tingimused, mille korral tekib õigus väljamaksetele;

vi)  teave kaasaskantavuse teenuse kohta, sealhulgas viide artiklis 13 osutatud avalikule keskregistrile, kus on teave liikmesriikide poolt vastavalt artiklile 47 ja artiklile 57 määratud kogumisperioodi ja väljamaksete perioodi tingimuste kohta;

vii)  teave tagajärgede kohta PEPPi säästja jaoks, kui ta väljub PEPPist ennetähtaegselt, sealhulgas kõik kohaldatavad tasud, trahvid, võimalik kapitalikaitse ja muude võimalike soodustuste ja stiimulite kaotus;

viii)  teave tagajärgede kohta PEPPi säästja jaoks, kui ta lõpetab PEPPi sissemaksete tegemise;

ix)  teave pakutavate allkontode kohta ja PEPPi säästja õiguste kohta, millele on osutatud artikli 20 lõikes 5;

x)  teave PEPPi säästja õiguse kohta pakkujat vahetada ja õiguse kohta saada teavet artiklis 56 osutatud vahetamisteenuse kohta;

xi)  artiklis 44 osutatud valitud investeerimisvariandi muutmise tingimused;

xii)  olemasolu korral teave PEPPi pakkuja investeeringute tootluse kohta keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite seisukohast;

xiii)  PEPPi lepingule kohaldatav õigus, kui pooltel puudub vaba valik, või PEPPi pakkuja soovitatav õigus, kui pooled võivad kohaldatava õiguse vabalt valida;

xiv)  kui see on asjakohane, teave selle kohta, kas PEPPi säästja puhul on ette nähtud järelemõtlemisaeg või lepingust taganemise tähtaeg;

d)  jaotises pealkirjaga „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“ riski ja tootluse profiili lühikirjeldus, mis sisaldab järgmisi elemente:

i)  riski koondnäitaja koos kirjeldava selgitusega kõnealuse näitaja ja selle piiratud väljendusjõu kohta ning selliste riskide kirjeldav selgitus, mis on olulised just selle PEPPi puhul ja mida ei ole riski koondnäitajas piisavalt arvesse võetud;

ii)  investeeritud kapitaliga kaasneda võiv maksimaalne kahjum, sealhulgas teave selle kohta,

­  kas PEPPi säästja võib kaotada kogu investeeritud kapitali või

­  kas PEPPi säästjal on risk võtta täiendavaid finantskohustusi;

iii)  kohased tootluse stsenaariumid ja nende aluseks olevad eeldused;

iv)  kui see on asjakohane, tootluse tingimused PEPPi säästjate jaoks või ettemääratud tootluse alam- ja ülempiir;

v)  teave selle kohta, et PEPPi säästja elukohaliikmesriigi maksuõigus võib mõjutada tegeliku väljamakse suurust;

e)  jaotises pealkirjaga „Mis juhtub, kui [PEPPi pakkuja nimi] ei saa väljamakset teha?“ kirjeldatakse lühidalt seda, kas tekitatav kahju on hõlmatud mõne investeeringute hüvitamise või tagamise skeemiga ning kui see on nii, siis millise skeemiga on tegemist, tagatise andja nimi ning see, millised riskid on skeemiga kaetud ja millised mitte;

f)  jaotises pealkirjaga „Millised on kulud?“ esitatakse nii otsesed kui ka kaudsed kõnealusesse PEPPi investeerimise kulud, mida PEPPi säästjal tuleb kanda, sealhulgas ühekordsed ja korduvkulud, esitatuna nende kulude koondnäitajate vormis, ning võrreldavuse eesmärgil rahaliselt ja protsendina väljendatud kogukulud, et näidata kogukulude tervikmõju investeeringule.

PEPPi põhiteabedokumendis osutatakse sõnaselgelt sellele, et PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja annab üksikasjalikku teavet turustamiskulude kohta, mis ei ole eespool kirjeldatud kuludesse juba sisse arvestatud, et aidata PEPPi säästjal mõista kogukulude kumulatiivset mõju investeeringu tasuvusele;

g)  jaotises „Millised erinõuded kehtivad [minu elukohaliikmesriigile] vastava allkonto kohta?“:

i)  alajaotises „Nõuded kogumisperioodile“:

Kogumisperioodile seatavate tingimuste kirjeldus, nagu need on kehtestanud PEPPi säästja elukohaliikmesriik vastavalt artiklile 47;

ii)  alajaotises „Nõuded väljamaksete perioodile“:

Väljamaksete perioodile seatavate tingimuste kirjeldus, nagu need on kehtestanud PEPPi säästja elukohaliikmesriik vastavalt artiklile 57;

h)  jaotises pealkirjaga „Kuidas ma saan esitada kaebuse?“: teave selle kohta, kuidas ja kellele saab PEPPi säästja esitada kaebuse PEPPi kohta või PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja käitumise kohta.

4.  Kui PEPPi põhiteabedokument esitatakse elektroonilisel kujul, on lubatud esitada lõikes 3 nõutav teave kihtidena, mille puhul võib teabe üksikasju esitada hüpikakendes või linkidega teabe lisakihtide juurde. Sellisel juhul peab olema võimalik trükkida PEPPi põhiteabedokument välja ühe dokumendina.

5.  Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, töötab EIOPA pärast muude Euroopa järelevalveasutustega konsulteerimist ning pärast tarbija- ja tootjauuringute korraldamist välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse järgmist:

a)  teabe esitusviis, sealhulgas dokumendi vorm ja pikkus ning iga lõikes 3 osutatud teabeelemendi sisu;

b)  lõike 3 punkti d alapunktides i ja iv osutatud riski ja tootluse esitamise meetodid;

c)  lõike 3 punktis f osutatud kulude arvutamise, sealhulgas koondnäitajate täpsustamise meetodid;

d)  kui teave esitatakse elektroonilisel kujul kihtidena, siis milline teave peab olema esimeses kihis ja millise teabe võib esitada üksikasjade lisakihtides.

Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu koostamisel võtab EIOPA arvesse mitmesuguseid võimalikke PEPPide liike, PEPPi pikaajalist olemust, PEPPi säästjate kompetentsust ja PEPPide omadusi, et võimaldada PEPPi säästjal valida eri investeerimisvariantide vahel ja PEPPi pakutavate muude võimaluste vahel, sealhulgas juhtudel, kui valikut saab teha eri ajal või edaspidi muuta.

EIOPA esitab nimetatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonil on õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 29

Reklaammaterjalid

Reklaammaterjalides, mis sisaldavad konkreetset teavet PEPPi kohta, ei tohi olla väiteid, mis on vastuolus PEPPi põhiteabedokumendis esitatud teabega või vähendavad PEPPi põhiteabedokumendi olulisust. Reklaammaterjalides märgitakse ära PEPPi põhiteabedokumendi olemasolu ning antakse teavet selle kohta, kuidas ja kust seda dokumenti saada, sealhulgas PEPPi pakkuja veebisaidil.

Artikkel 30

PEPPi põhiteabedokumendi muutmine

1.  PEPPi pakkuja vaatab PEPPi põhiteabedokumendis sisalduva teabe vähemalt üks kord aastas läbi ja muudab seda kiiresti, kui läbivaatamine viitab vajadusele teha sellesse muudatusi. Muudetud versioon tehakse kiiresti kättesaadavaks.

2.  Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, töötab EIOPA pärast muude Euroopa järelevalveasutustega konsulteerimist ning pärast tarbija- ja tootjauuringute korraldamist välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles määratakse kindlaks PEPPi põhiteabedokumendi läbivaatamise ja muutmise tingimused.

EIOPA esitab nimetatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonil on õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 31

Tsiviilvastutus

1.  PEPPi pakkuja suhtes ei kohaldata tsiviilvastutust ainuüksi PEPPi põhiteabedokumendi, kaasa arvatud selle tõlgete alusel, välja arvatud juhul, kui see on eksitav, ebatäpne või vastuolus õiguslikult siduvate lepingueelsete dokumentide ja lepingudokumentide asjaomaste osadega või artiklis 28 sätestatud nõuetega.

2.  Kui PEPPi säästja tõendab, et ta on kannatanud kahju lõikes 1 osutatud asjaoludel, kuna tugines PEPPi lepingu sõlmimisel PEPPi põhiteabedokumendile, mis oli koostatud selle PEPPi jaoks, võib ta nõuda PEPPi pakkujalt kõnealuse kahju hüvitamist vastavalt riigisisesele õigusele.

3.  Lõikes 2 osutatud, kuid määratlemata jäetud mõistet „kahju“ tõlgendatakse ja kohaldatakse kooskõlas kohaldatava riigisisese õigusega, nagu on sätestatud rahvusvahelise eraõiguse asjaomaste normidega.

4.  Käesolev artikkel ei välista vastavalt riigisisesele õigusele muude tsiviilvastutusest tulenevate nõuete esitamist.

5.  Käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi ei või lepinguga piirata ega välistada.

Artikkel 32

Biomeetrilisi riske katvad PEPPi lepingud

Kui PEPPi põhiteabedokument käsitleb biomeetrilisi riske katvat PEPPi lepingut, on PEPPi pakkujal käesolevast jaotisest tulenevad kohustused ainult PEPPi säästja ees.

Artikkel 33

PEPPi põhiteabedokumendi esitamine

1.  Kui PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja annab PEPPi kohta nõu või pakub PEPPi müügiks, annab ta potentsiaalsetele PEPPi säästjatele kõik vastavalt artiklile 26 koostatud PEPPi põhiteabedokumendid aegsasti enne seda, kui PEPPi leping või PEPPi lepinguga seotud pakkumine muutub kõnealustele PEPPi säästjatele siduvaks.

2.  PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja võib lõikes 1 sätestatud nõuded täita sel teel, et esitab PEPPi põhiteabedokumendi isikule, kellel on kirjalik volitus teha PEPPi säästja nimel kõnealuse kirjaliku volituse alusel tehtud tehingute puhul investeerimisotsuseid.

3.  Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, töötab EIOPA pärast muude Euroopa järelevalveasutustega kohasel juhul konsulteerimist välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles on täpsustatud PEPPi põhiteabedokumendi esitamise nõude täitmise tingimused kooskõlas lõikega 1.

EIOPA esitab nimetatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonil on õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artiklitega 10–14.

III JAGU

NÕUSTAMINE ▌

Artikkel 34

Nõudmiste ja vajaduste kirjeldus ning nõuandmine

1.  Enne PEPPi lepingu sõlmimist täpsustab ▌PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja potentsiaalselt PEPPi säästjalt nõutud ja saadud teabe põhjal tema pensionipõlve nõudmised ja vajadused, sealhulgas potentsiaalne vajadus soetada annuiteeti pakkuv toode, ning annab potentsiaalsele PEPPi säästjale PEPPi kohta arusaadavas vormis objektiivset teavet, et PEPPi säästja saaks teha teadliku otsuse.

Koostatav PEPPi leping peab vastama PEPPi säästja pensionieaga seotud nõudmistele ja vajadustele, võttes arvesse tema kogunenud pensioniõigusi.

2.  PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja annab potentsiaalsele PEPPi säästjale enne PEPPi lepingu sõlmimist nõu, esitades potentsiaalsele PEPPi säästjale personaalse soovituse, milles selgitatakse, miks konkreetne PEPP, sealhulgas konkreetne investeerimisvariant, kui see on asjakohane, oleks PEPPi säästja nõudmisi ja vajadusi arvestades kõige sobivam.

PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja esitab potentsiaalsele PEPPi säästjale soovitatava toote kohta ka personaalsed pensionimaksete prognoosid, lähtudes kõige varasemast kuupäevast, mil väljamaksete periood võib alata, ning vastutust välistava klausli selle kohta, et need prognoosid võivad saadavate PEPPi väljamaksete lõppväärtusest erineda. Kui pensionimaksete prognoosid põhinevad majanduslikel stsenaariumidel, hõlmab nimetatud teave ka parimat hinnangulist stsenaariumi ja ebasoodsat stsenaariumi, võttes arvesse PEPPi lepingu eripära.

3.  Kui pakutakse põhi-PEPPi, millel ei ole isegi kapitaligarantiid, osutab PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja selgelt kapitaligarantiiga PEPPide olemasolule ja nimetab põhjused, miks ta soovitab põhi-PEPPi, mis tugineb riskimaandamismeetmele, mis on kooskõlas eesmärgiga võimaldada PEPPi säästjal kapital tagasi saada, ning toob selgelt välja võimalikud lisariskid, mida sellised PEPPid võivad kaasa tuua, võrreldes kapitaligarantiile tugineva põhi-PEPPiga, mille kapital on garanteeritud. Selgitus esitatakse kirjalikult.

4.  Nõu andmisel palub käesoleva määruse artikli 23 lõike 1 punktis c osutatud PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja potentsiaalsel PEPPi säästjal esitada teavet tema teadmiste ja kogemuste kohta pakutud või nõutud PEPPile omases investeerimisvaldkonnas, tema finantsolukorra, sealhulgas tema kahju kandmise võime kohta ning tema investeerimiseesmärkide, sealhulgas tema riskitaluvuse kohta, et PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja saaks soovitada potentsiaalsele PEPPi säästjale ühte või mitut PEPPi, mis on talle sobivad ning mis vastavad eelkõige tema riskitaluvusele ja kahju kandmise võimele.

5.  PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja kohustused ei kahane, kui nõu antakse täielikult või osaliselt automaatse või poolautomaatse süsteemi abil.

6.  Ilma et see piiraks kohaldatava rangema valdkondliku õiguse kohaldamist, tagavad PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad ▌ning nõudmise korral tõendavad pädevatele asutustele, et PEPPide kohta nõu andvatel füüsilistel isikutel on käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikud teadmised ja vajalik pädevus. Liikmesriigid avaldavad selliste teadmiste ja pädevuste hindamiseks kasutatavad kriteeriumid.

IV JAGU

LEPINGU KEHTIVUSE AJAL ANTAV TEAVE

Artikkel 35

Üldsätted

1.  PEPPi pakkujad koostavad kokkuvõtliku personaalse dokumendi, mis esitatakse kogumisperioodil ja mis sisaldab iga PEPPi säästja jaoks põhiteavet, võttes arvesse riigisiseste pensionisüsteemide ning asjaomase õiguse, sealhulgas liikmesriigi sotsiaal-, töö- ja maksuõiguse eripära („PEPPi pensionihüvitise teatis“). Dokumendi pealkiri sisaldab sõnu „PEPPi pensionihüvitise teatis“.

2.  Täpne kuupäev, millele PEPPi pensionihüvitise teatises esitatud teave viitab, on selgelt märgitud.

3.  PEPPi pensionihüvitise teatises sisalduv teave peab olema täpne ja ajakohane.

4.  PEPPi pakkuja teeb PEPPi pensionihüvitise teatise igale PEPPi säästjale kättesaadavaks kord aastas.

5.  PEPPi pensionihüvitise teatises sisalduvas teabes eelmise teatisega võrreldes tehtud olulised muudatused märgitakse selgelt ära.

6.  Lisaks PEPPi pensionihüvitise teatisele teatatakse PEPPi säästjale kindlustuslepingu kehtivuse jooksul viivitamata muudatustest, mis puudutavad järgmist teavet:

a)  lepingutingimused, sealhulgas kindlustuse üld- ja eritingimused;

b)  PEPPi pakkuja nimi, õiguslik vorm või peakontori ja vajaduse korral kindlustuslepingu sõlminud filiaali aadress;

c)  teave selle kohta, kuidas investeerimispoliitikas võetakse arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid.

Artikkel 36

PEPPi pensionihüvitise teatis

1.  PEPPi pensionihüvitise teatis sisaldab PEPPi säästjate jaoks vähemalt järgmist põhiteavet:

a)  PEPPi säästja isikuandmed ja kõige varasem kuupäev, mil võib alata allkonto väljamaksete periood;

b)  PEPPi pakkuja nimi ja kontaktaadress ning PEPPi lepingu tunnusandmed;

c)  liikmesriik, kus PEPPi pakkujal on lubatud tegutseda või kus ta on registreeritud, ning pädevate asutuste nimed;

d)  teave pensionimaksete prognooside kohta, lähtudes punktis a osutatud pensionieast, ja vastutust välistav klausel selle kohta, et need prognoosid võivad saadavate PEPPi väljamaksete lõppväärtusest erineda. Kui pensionimaksete prognoosid põhinevad majanduslikel stsenaariumidel, hõlmab nimetatud teave ka parimat hinnangulist stsenaariumi ja ebasoodsat stsenaariumi, võttes arvesse PEPPi lepingu eripära;

e)  teave PEPPi säästja või kolmanda isiku poolt viimase 12 kuu jooksul PEPPi kontole tehtud sissemaksete kohta;

f)   kõigi PEPPi säästja poolt viimase 12 kuu jooksul otseselt ja kaudselt kantud kulude jaotus, milles on ära märgitud halduskulud, varade hoidmise kulud, portfellitehingutega seotud kulud ja muud kulud, samuti kulude hinnanguline mõju saadava PEPPi väljamaksete lõppväärtusele; neid kulusid tuleks väljendada nii rahaliselt kui ka protsendina sissemaksetest viimase 12 kuu kohta;

g)  asjakohasel juhul artiklis 46 osutatud garantii või riskimaandamismeetmete laad ja kord;

h)  asjakohasel juhul viimase 12 kuu jooksul PEPPi säästja sissemaksetele vastavate osakute arv ja väärtus;

i)  artiklis 35 osutatud teatise kuupäeval PEPPi säästja PEPPi kontol olev kogusumma;

j)  PEPPi säästja investeerimisvariandi eelmiste perioodide tootlust käsitlev teave vähemalt kümneaastase perioodi kohta või juhul, kui PEPPi on pakutud vähem kui kümme aastat, kõigi PEPPi pakkumise aastate kohta. Eelmiste perioodide tootlust puudutavale teabele lisatakse märkus „varasem tootlus ei näita tulevast tootlust“;

k)  rohkem kui ühe allkontoga PEPPi kontode puhul esitatakse PEPPi pensionihüvitise teatises liigendatud teave kõigi olemasolevate allkontode kohta;

l)  kokkuvõtlik teave keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega seotud investeerimispoliitika kohta.

2.  EIOPA töötab Euroopa Keskpanga ja pädevate asutustega konsulteerides välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse käesoleva artikli lõike 1 punktis d ja artikli 34 lõikes 2 osutatud pensionimaksete prognooside aluseks olevate eelduste kindlaksmääramise kord. PEPPi pakkujad kohaldavad seda korda, et teha vajaduse korral kindlaks nominaalse investeerimistulu aastamäär, inflatsiooni aastamäär ja palkade suundumus tulevikus.

EIOPA esitab nimetatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva]. Komisjonil on õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 37

Lisateave

1.  PEPPi pensionihüvitise teatises täpsustatakse, kust ja kuidas saada lisateavet, sh järgmist teavet:

a)  ▌praktiline lisateave PEPPi säästja õiguste ja valikuvõimaluste kohta, sealhulgas seoses investeeringute, väljamaksete perioodi, vahetamisteenuse ja kaasaskantavuse teenusega;

b)  ▌PEPPi pakkuja raamatupidamise aastaaruanne ja majandusaasta aruanne, mis on avalikult kättesaadavad;

c)  PEPPi pakkuja kirjalik investeerimispõhimõtete ülevaade, mis sisaldab vähemalt teavet investeerimisriski hindamismeetodite, rakendatud riskijuhtimisprotsesside ja strateegia kohta, mille alusel on pensioniasutus oma varad jaotanud, võttes arvesse PEPPi kohustuste iseloomu ja ajalist kehtivust, ning seda, kuidas investeerimispoliitikas võetakse arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid;

d)  vajaduse korral teave annuiteedina väljendatud summade puhul kasutatavate eelduste kohta, eelkõige annuiteedimäära, PEPPi pakkuja liigi ja annuiteedi kestuse suhtes;

e)  PEPPi väljamaksete suurus väljamaksete tegemisel enne artikli 36 lõike 1 punktis a osutatud kuupäeva.

2.  Selleks et tagada artikli 36 ja käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, töötab EIOPA ▌pärast muude Euroopa järelevalveasutustega konsulteerimist ning pärast tarbija- ja tootjauuringute korraldamist välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, millega täpsustatakse artiklis 36 ja käesolevas artiklis osutatud teabe esitamist. Mis puudutab artikli 36 lõike 1 punktis j osutatud varasemat tootlust käsitleva teabe esitamist, võetakse arvesse investeerimisvariantide erinevusi, eriti juhul, kui PEPPi säästja kannab investeerimisriski, investeerimisvariant sõltub vanusest või hõlmab kestuse vastavusse viimist.

EIOPA esitab nimetatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artiklitega 10–14.

3.  Et võimaldada võrdlemist riigisiseste toodetega ning ilma et see piiraks artikli 34 lõike 2 ja artikli 36 lõike 1 punkti d kohaldamist, võivad liikmesriigid nõuda, et PEPPi pakkujad esitaksid PEPPi säästjatele pensionimaksete lisaprognoose, kui eelduste kindlaksmääramise korra on kehtestanud asjaomased liikmesriigid.

Artikkel 38

Pensionieelsel perioodil PEPPi säästjatele ja väljamaksete perioodil PEPPi pensionisaajatele antav teave

1.  Lisaks PEPPi pensionihüvitise teatise esitamisele annavad PEPPi pakkujad igale PEPPi säästjale kaks kuud enne artikli 59 lõike 1 punktides a ja b osutatud kuupäevi või PEPPi säästja taotlusel teavet väljamaksete perioodi läheneva alguse kohta, väljamaksete võimalike liikide kohta ja PEPPi säästja võimaluse kohta väljamaksete liiki vastavalt artikli 59 lõikele 1 muuta.

2.   Väljamaksete perioodil annavad PEPPi pakkujad ▌PEPPi pensionisaajatele isikutele igal aastal teavet maksmisele kuuluvate PEPPi väljamaksete ja nende liigi kohta.

Kui PEPPi säästja teeb väljamaksete perioodil endiselt sissemakseid või kannab investeerimisriski, esitab PEPPi pakkuja endiselt asjaomast teavet sisaldavaid PEPPi pensionihüvitise teatisi.

Artikkel 39

PEPPi säästjatele ja PEPPi pensionisaajatele taotluse korral antav teave

PEPPi säästja või PEPPi pensionisaaja või nende esindaja taotlusel esitab PEPPi pakkuja ▌lisateabe, millele on osutatud artikli 37 lõikes 1, ja lisateabe artikli 36 lõike 1 punktis d osutatud prognooside koostamisel kasutatud eelduste kohta.

V JAGU

LIIKMESRIIKIDE AMETIASUTUSTELE ESITATAVAD ARUANDED

Artikkel 40

Üldsätted

1.  PEPPi pakkujad esitavad oma pädevatele asutustele järelevalve eesmärgil vajaliku teabe lisaks teabele, mis esitatakse asjaomase valdkondliku õiguse alusel. See lisateave hõlmab asjakohasel juhul teavet, mida on vaja järgmiste järelevalvemenetluse toimingute jaoks:

a)  PEPPi pakkujate juhtimissüsteemide, äritegevuse, maksevõime hindamispõhimõtete, riskide ja riskijuhtimissüsteemide ning kapitali struktuuri, vajaduste ja juhtimise hindamine;

b)  asjakohaste otsuste langetamine järelevalve õiguste ja kohustuste rakendamise tulemusena.

2.  Pädevatel asutustel on lisaks neile riigisiseses õiguses antud volitustele järgmised volitused:

a)  määrata kindlaks lõikes 1 osutatud sellise teabe laad, ulatus ja vorm, mida PEPPi pakkujad peavad ▌esitama eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel, pärast eelnevalt kindlaksmääratud sündmuste toimumist või PEPPi pakkuja olukorra kohta tehtavate järelepärimiste ajal;

b)  PEPPi pakkujatelt nende hoitavate lepingute või kolmandate isikutega sõlmitud lepingute kohta mis tahes teabe saamiseks ning

c)  välisekspertidelt, nt audiitoritelt ja aktuaaridelt, teabe küsimiseks.

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud teave hõlmab järgmist:

a)  kvalitatiivsed või kvantitatiivsed elemendid või nende kombinatsioon;

b)  möödunud, praegusi või tulevasi sündmusi käsitlevad elemendid või nende kombinatsioon;

c)  ettevõttesisestest või välistest allikatest pärit andmed või nende kombinatsioon.

4.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud teave

a)  kajastab asjaomase PEPPi pakkuja äritegevuse laadi, ulatust ja keerukust ning eriti asjaomasele tegevusele omaseid riske;

b)  on juurdepääsetav, kõigis olulistes aspektides täielik, võrreldav ning ajaliselt järjepidev;

c)  on asjakohane, usaldusväärne ja arusaadav.

5.  PEPPi pakkujad esitavad pädevatele asutustele igal aastal järgmise teabe:

a)  milliste liikmesriikide jaoks pakub PEPPi pakkuja allkontosid;

b)  teise liikmesriiki kolinud PEPPi säästjatelt vastavalt artikli 20 lõikele 1 saadud teadete arv;

c)  vastavalt artikli 20 lõikele 2 allkontode avamise taotluste arv ja avatud allkontode arv;

d)  artikli 20 lõike 5 punkti a kohaselt PEPPi säästjate poolt esitatud vahetamistaotluste ja tegelike ülekandmiste arv;

e)  artikli 52 lõike 3 kohaselt PEPPi säästjate poolt esitatud vahetamistaotluste ja tegelike ülekandmiste arv.

Pädevad asutused edastavad teabe EIOPA-le.

6.  PEPPi pakkujad kehtestavad lõigetes 1–5 sätestatud nõuete täitmise süsteemid ja struktuurid, samuti kirjaliku korra, mille kinnitab PEPPi pakkuja juht-, järelevalve- või haldusorgan ja millega tagatakse esitatava teabe pidev asjakohasus.

7.  EIOPA saab talle käesoleva määrusega antud ülesannete täitmiseks PEPPi pakkujate esitatud teabele juurdepääsu pädevatele asutustele sellekohase taotluse esitamise korral.

8.  Kui PEPPi sissemaksete ja PEPPi väljamaksetega võivad kaasneda soodustused või stiimulid, esitab PEPPi pakkuja kooskõlas riigisisese õigusega asjaomasele riigiasutusele kogu selliste sissemaksete ja väljamaksetega seoses saadud soodustuste ja stiimulite pakkumiseks või tagasinõudmiseks vajaliku teabe, kui see on asjakohane.

9.  Käesoleva määruse täiendamiseks võtab komisjon kooskõlas artikliga 72 vastu delegeeritud õigusaktid, milles täpsustatakse käesoleva artikli lõigetes 1–5 osutatud lisateave, et tagada järelevalvealase aruandluse piisav ühtlustatus.

EIOPA töötab pärast muude Euroopa järelevalveasutustega ja pädevate asutustega konsulteerimist ja tootjauuringute korraldamist välja järelevalvealase aruandluse vormi käsitlevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu.

EIOPA esitab nimetatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt ... [12 kuud pärast määruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu teises lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artikliga 15.

V PEATÜKK

KOGUMISPERIOOD

I JAGU

PEPPi PAKKUJATELE ESITATAVAD INVESTEERIMISNÕUDED

Artikkel 41

Investeerimisnõuded

1.  PEPPi pakkujad investeerivad PEPPile vastavaid varasid mõistlikkuse põhimõtet järgides ja kooskõlas eelkõige järgmiste nõuetega:

a)  varad investeeritakse kõigi PEPPi säästjate parimates pikaajalistes huvides. Võimaliku huvide konflikti korral tagab PEPPi pakkuja või tema portfelli haldav üksus, et investeeringuid tehakse üksnes PEPPi säästjate huvides;

b)  mõistlikkuse põhimõtet järgides võtavad PEPPi pakkujad arvesse seotud riske ja investeerimisotsuste võimalikku pikaajalist mõju keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritele;

c)  varad investeeritakse viisil, mis tagab portfelli kui terviku turvalisuse, kvaliteetsuse, likviidsuse ja tulususe;

d)  varad investeeritakse peamiselt reguleeritud turgudel. Investeerimist varadesse, millega ei ole reguleeritud finantsturul lubatud kaubelda, hoitakse konservatiivsel tasemel;

e)  investeerimine tuletisinstrumentidesse on võimalik niivõrd, kui sellised instrumendid vähendavad investeerimisriske või hõlbustavad portfelli tõhusat haldamist. Neid instrumente hinnatakse usaldusväärsetel alustel, võttes arvesse alusvara, ning kaasatakse PEPPi pakkuja varade väärtuse hindamisse. PEPPi pakkujad väldivad ka liigset riski, mis on seotud tehingu ühe vastaspoolega ja muude tuletistehingutega;

f)  varad on piisavalt hajutatud, et vältida liigset sõltuvust mingist konkreetsest vara liigist, emitendist või konsolideerimisgrupist ja riskide ülemäärast kuhjumist portfellis tervikuna. Investeeringud sama emitendi või samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate emitentide varadesse ei tohi põhjustada PEPPi pakkujale riskide liigset kontsentreerumist;

g)  varasid ei investeerita ▌ maksualast koostööd mittetegevatesse jurisdiktsioonidesse, mis on nimetatud kohaldatavates nõukogu järeldustes maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide loetelu kohta, ega suure riskiga kolmandasse riiki, kus esineb strateegilisi puudusi, mis on tuvastatud kohaldatava komisjoni delegeeritud määruse kohaselt, mis on vastu võetud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 alusel;

h)  PEPPi pakkuja ei võta endale ega PEPPile vastavatele varadele ülemäärasest finantsvõimendusest ja ülemäärasest tähtaegade ümberkujundamisest tulenevaid riske.

2.  Lõike 1 punktides a–h sätestatud nõudeid kohaldatakse üksnes siis, kui PEPPi pakkuja suhtes kohaldatava asjakohase valdkondliku õigusega ei ole kehtestatud rangemaid nõudeid.

II JAGU

PEPPi SÄÄSTJATELE PAKUTAVAD INVESTEERIMISVARIANDID

Artikkel 42

Üldsätted

1.  PEPPi pakkujad võivad pakkuda PEPPi säästjatele kuni kuut investeerimisvarianti.

2.  Investeerimisvariantidest pakutakse põhi-PEPPi, mille kõrval võib pakkuda alternatiivseid investeerimisvariante.

3.  Kõikide investeerimisvariantide kujundamisel kasutavad PEPPi pakkujad garantiid või riskimaandamismeetmeid, millega on tagatud PEPPi säästjate piisav kaitse.

4.  Garantiide andmisel kehtib PEPPi pakkuja suhtes kohaldatav asjaomane valdkondlik õigus.

5.  Artikli 6 lõike 1 punktides c, d, e ja f osutatud PEPPi pakkujad võivad pakkuda garantiiga PEPPi ainult siis, kui nad teevad koostööd krediidiasutuste või kindlustusandjatega, kes saavad selliseid tagatisi anda vastavalt nende suhtes kehtivale valdkondlikule õigusele. Neil krediidiasutustel või kindlustusandjatel lasub garantii eest ainuvastutus.

Artikkel 43

PEPPi säästja poolt investeerimisvariandi valimine

Olles saanud asjakohast teavet ja nõu, langetab PEPPi säästja ▌investeerimisvariandi valiku PEPPi lepingu sõlmimisega.

Artikkel 44

Valitud investeerimisvariandi muutmise tingimused

1.  Kui PEPPi pakkuja pakub alternatiivseid investeerimisvariante, on PEPPi säästjal PEPPi sissemaksete tegemise ajal võimalik ▌valida mõni muu investeerimisvariant, kui PEPPi lepingu sõlmimisest on möödunud vähemalt viis aastat, ja hiljem viis aastat pärast viimast investeerimisvariandi muutmist. PEPPi pakkuja võib lubada PEPPi säästjal muuta valitud investeerimisvarianti sagedamini.

2.  Investeerimisvariandi muutmine on PEPPi säästjale tasuta.

Artikkel 45

Põhi-PEPP

1.  Põhi-PEPP on turvaline toode, mis on investeerimise standardvariant. Selle kujundamisel toetuvad PEPPi pakkujad kapitaligarantiile, mis tagatakse väljamaksete perioodi alguses ja väljamaksete perioodi jooksul, kui see on kohaldatav, või riskimaandamismeetmetele, mis on kooskõlas eesmärgiga võimaldada PEPPi säästjal kapital tagasi saada.

2.  Põhi-PEPPi kulud ja teenustasud ei tohi olla suuremad kui 1 % kogunenud kapitalist aastas.

3.  Et tagada erinevatele PEPPi pakkujatele ja eri liiki PEPPidele võrdsed tingimused, töötab EIOPA välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse lõikes 2 osutatud kulude ja teenustasude liigid, olles konsulteerinud muude Euroopa järelevalveasutustega, kui see on asjakohane.

Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu koostamisel võtab EIOPA arvesse mitmesuguseid võimalikke PEPPide liike, PEPPi kui pensionitoote pikaajalist olemust ja PEPPide mitmesuguseid võimalikke omadusi, eriti väljamakseid pikaajalise annuiteedina või iga-aastaseid tagasimakseid vähemalt kuni vanuseni, mis vastab PEPPi säästja keskmisele eeldatavale elueale. EIOPA hindab ka kapitalikaitse eripära, pöörates erilist tähelepanu kapitaligarantiile.

EIOPA esitab nimetatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonil on õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artiklitega 10–14.

4.  Iga kahe aasta järel alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast vaatab komisjon pärast EIOPAga ja vajaduse korral muude Euroopa järelevalveasutustega konsulteerimist lõikes 2 osutatud protsendimäära asjakohasuse üle. Komisjon võtab eelkõige arvesse kulude ja teenustasude tegelikku määra ning muutusi selles ning mõju PEPPide kättesaadavusele.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 72 vastu delegeeritud õigusakte, et läbivaatamisest lähtudes muuta käesoleva artikli lõikes 2 osutatud protsendimäära, et võimaldada PEPPi pakkujatele kohast turulepääsu.

Artikkel 46

Riskimaandamismeetmed

1.  Riskimaandamismeetmete kasutamisega tagatakse, et PEPPi investeerimisstrateegia kavandatakse eesmärgiga saada PEPPist tulevases pensionipõlves stabiilset ja piisavat isiklikku sissetulekut ning tagada kõigi PEPPi säästjate põlvkondade õiglane kohtlemine.

Kõik, nii põhi-PEPPi kui ka alternatiivsete investeerimisvariantide suhtes kohaldatavad riskimaandamismeetmed peavad olema usaldusväärsed, töökindlad ja kooskõlas vastava investeerimisvariandi riskiprofiiliga.

2.  Kohaldatavad riskimaandamismeetmed võivad muu hulgas hõlmata:

a)  sätteid investeeringute jaotuse järkjärgulise kohandamise kohta, et leevendada vastavate rühmade investeeringute finantsriske, vastavalt järelejäänud kehtivusajale (elutsükkel);

b)  sätteid, millega määratakse kindlaks sissemaksetest või investeerimistulust moodustatavad reservid, mis õiglaselt ja läbipaistvalt jaotatakse PEPPi säästjatele investeerimiskahjude leevendamiseks; või

c)  sätteid, mis käsitlevad asjakohaste tagatiste kasutamist kaitseks investeerimiskahjude eest.

3.  Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev kohaldamine, töötab EIOPA pärast muude Euroopa järelevalveasutustega konsulteerimist ja tootjauuringute korraldamist välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse miinimumkriteeriumid, millele riskimaandamismeetmed peavad vastama, võttes arvesse mitmesuguseid PEPPide liike ja nende eriomadusi, samuti erinevaid PEPPi pakkujate liike ja erinevusi nende usaldatavusnõuete täitmise korras.

EIOPA esitab nende regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonil on õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artiklitega 10–14.

III JAGU

KOGUMISPERIOODI MUUD ASPEKTID

Artikkel 47

Kogumisperioodiga seotud tingimused

1.  ▌Liikmesriigid määravad kindlaks riigipõhiste allkontode kogumisperioodiga seotud tingimused, kui neid ei ole juba sätestatud käesolevas määruses.

2.  Sellised tingimused võivad eelkõige hõlmata kogumisperioodiga alustamise vanusepiiri, kogumisperioodi minimaalset kestust, sissemaksete minimaalset ja maksimaalset suurust ning järjepidevust ▌.

VI PEATÜKK

INVESTORITE KAITSE

Artikkel 48

Depositoorium

1.  Artikli 6 lõike 1 punktides c, e ja f osutatud PEPPi pakkujad määravad PEPPi pakkumise äritegevusele vastavate varade hoidmiseks ja kontrollikohustuste täitmiseks ühe või mitu depositooriumi.

2.  Depositooriumi määramisel, varade hoidmise ja depositooriumi vastutusega seotud ülesannete täitmisel ning depositooriumi kontrollikohustuste täitmisel kohaldatakse direktiivi 2009/65/EÜ IV peatüki sätteid.

Artikkel 49

Biomeetriliste riskide katmine

1.  PEPPi pakkujad võivad PEPPide pakkumisel võimaldada varianti, mille puhul on tagatud biomeetriliste riskide katmine. ▌

2.  Biomeetriliste riskide katmisel kehtib PEPPi pakkuja suhtes kohaldatav asjaomane valdkondlik õigus. Biomeetriliste riskide katmine võib eri allkontode lõikes olla erinev.

3.  Artikli 6 lõike 1 punktides a, c, d, e ja f osutatud PEPPi pakkujad võivad PEPPide pakkumisel võimaldada varianti, mille puhul on tagatud biomeetriliste riskide katmine. Sellisel juhul antakse kate ainult koostöös kindlustusandjatega, kes saavad selliseid riske katta vastavalt nende suhtes kehtivale valdkondlikule õigusele. Biomeetriliste riskide katmise eest vastutab täielikult kindlustusandja.

Artikkel 50

Kaebused

1.  PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad kehtestavad käesolevast määrusest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta PEPPi klientide esitatud kaebuste lahendamiseks mõistliku ja tulemusliku korra, mida nad ka kohaldavad.

2.  Seda korda kohaldatakse igas liikmesriigis, kus PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja oma teenuseid pakub, ning kord on kättesaadav PEPPi kliendi soovile vastavas asjaomase liikmesriigi ametlikus keeles või mõnes muus keeles, kui PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja ja PEPPi klient on nii kokku leppinud.

3.  PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad teevad kõik võimaliku, et PEPPi klientide kaebustele vastata elektrooniliselt või muul püsival andmekandjal kooskõlas artikliga 24. Vastus esitatakse mõistliku tähtaja, kuid hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest ning selles käsitletakse kõiki tõstatatud küsimusi. Erandjuhtudel, kui PEPPi pakkujast või PEPPi turustajast mitteolenevatel põhjustel ei saa vastust esitada 15 tööpäeva jooksul, on makseteenuse pakkuja kohustatud saatma vahevastuse, esitades selgelt kaebusele vastamisel tekkinud viivituse põhjused ja konkreetse tähtaja, mille jooksul PEPPi klient saab lõpliku vastuse. Ühelgi juhul ei ole lõpliku vastuse saamise tähtaeg pikem kui 35 tööpäeva.

4.  PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad teavitavad PEPPi klienti vähemalt ühest vaidluste kohtuvälise lahendamise organist, kes on pädev lahendama PEPPi klientidele käesolevast määrusest tulenevaid õigusi ja kohustusi käsitlevaid vaidlusi.

5.  Teave lõikes 1 osutatud korra kohta esitatakse selgelt, põhjalikult ja hõlpsalt juurdepääsetavalt PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja veebisaidil, filiaalis ning PEPPi pakkuja või PEPPi turustaja ja PEPPi kliendi vahel sõlmitava lepingu üldtingimustes. Selles selgitatakse, kuidas saada lisateavet vaidluste kohtuvälise lahendamise organi ja selle poole pöördumise tingimuste kohta.

6.  Pädevad asutused kehtestavad korra, mille kohaselt PEPPi kliendid ja teised huvitatud isikud, sh tarbijaühingud, saavad pädevatele asutustele esitada kaebusi PEPPi pakkujate ja PEPPi turustajate poolsete käesoleva määruse väidetavate rikkumiste kohta. Kaebuse esitajale vastatakse kõigil juhtudel.

7.  Enam kui ühte liikmesriiki puudutavatel juhtudel võib kaebuse esitaja otsustada esitada kaebuse oma liikmesriigi pädevate asutuste kaudu, olenemata sellest, kus rikkumine aset leidis.

Artikkel 51

Kohtuväline vaidluste lahendamine

1.  Käesolevast määrusest tulenevate õiguste ja kohustuste üle PEPPi klientide ja PEPPi pakkujate või PEPPi turustajate vahel tekkinud vaidluste lahendamiseks kehtestatakse, vajaduse korral olemasolevaid pädevaid asutusi kasutades, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/11/EL(21) kohane mõistlik, sõltumatu, erapooletu, läbipaistev ja tulemuslik vaidluste kohtuvälise lahendamise kord. Sellist vaidluste kohtuvälise lahendamise korda kohaldatakse ja asjaomase vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse pädevust laiendatakse ka PEPPi pakkujate või PEPPi turustajate suhtes, kelle vastu on menetlus algatatud.

2.  Lõikes 1 osutatud asutused teevad käesolevast määrusest tulenevate õiguste ja kohustuste üle peetavate vaidluste lahendamiseks tulemuslikku koostööd.

VII PEATÜKK

PEPPi PAKKUJATE VAHETAMINE

Artikkel 52

Vahetamisteenuse pakkumine

1.  PEPPi pakkujad pakuvad vahetamisteenust, mis seisneb selles, et PEPPi säästja taotluse korral kantakse üleandva PEPPi pakkuja juures asuvalt PEPPi kontolt vastavad summad üle vastuvõtva PEPPi pakkuja juures avatud samade allkontodega uuele PEPPi kontole või vajaduse korral antakse üle vara kooskõlas lõike 4 sätetega ja seejärel vana PEPPi konto suletakse.

Vahetamisteenuse kasutamisel kannab üleandev PEPPi pakkuja vastuvõtvale PEPPi pakkujale üle kõik andmed, mis on seotud endise PEPPi konto kõigi allkontodega, sealhulgas aruandlusnõuded. Vastuvõttev PEPPi pakkuja registreerib need andmed vastavatel allkontodel.

PEPPi säästja võib taotleda vahetamist kas samas liikmesriigis (riigisisene vahetamine) või erinevates liikmesriikides (piiriülene vahetamine) asutatud PEPPi pakkujate vahel. PEPPi säästjal on õigus PEPPi pakkujat vahetada nii PEPPi kogumisperioodil kui ka väljamaksete perioodil.

2.  Olenemata lõikest 1 ei ole PEPPi pakkujad väljamaksete perioodil kohustatud osutama PEPPide vahetamise teenust, kui PEPPi säästjad saavad väljamakseid eluaegse annuiteedi vormis.

3.  Ilma et see piiraks artikli 20 lõike 5 punkti a kohaldamist, on PEPPi säästjal lubatud PEPPi pakkujat vahetada, kui PEPPi lepingu sõlmimisest on möödunud vähemalt viis aastat või, hilisema muutmise korral, viie aasta möödumisel viimasest vahetamisest. PEPPi pakkuja võib lubada PEPPi säästjal PEPPi pakkujat sagedamini vahetada.

4.  Kui vahetus toimub selliste PEPPi pakkujate vahel, kes tegelevad PEPPi säästjate individuaalse portfelli valitsemisega, võivad PEPPi säästjad valida vara üleandmise või vastavate summade ülekandmise vahel. Kõigil muudel juhtudel on lubatud ainult vastavate summade ülekandmine.

Kui PEPPi säästja taotleb vara üleandmist, on selleks vajalik vastuvõtva PEPPi pakkuja kirjalik nõusolek.

Artikkel 53

Vahetamisteenus

1.  Pärast seda, kui PEPPi säästja on teinud PEPPi pakkujatelt vastavalt artiklile 56 saadud teabe alusel teadliku otsuse, algatab vastuvõttev PEPPi pakkuja PEPPi säästja taotlusel vahetamisteenuse. ▌

2.  PEPPi säästja taotlus koostatakse selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus vahetamisteenus on algatatud, või mis tahes muus poolte vahel kokku lepitud keeles. PEPPi säästja esitab oma taotluses:

a)  konkreetse nõusoleku üleandvale PEPPi pakkujale iga lõikes 4 osutatud toimingu teostamiseks ning konkreetse nõusoleku vastuvõtvale PEPPi pakkujale ▌iga lõikes 5 osutatud toimingu teostamiseks;

b)   kokkuleppel vastuvõtva PEPPi pakkujaga täpsustatud kuupäeva, millest alates maksed tuleb teha vastuvõtva PEPPi pakkuja juures avatud PEPPi kontol.

See kuupäev peab olema vähemalt kaks nädalat pärast kuupäeva, mil vastuvõttev PEPPi pakkuja saab üleandva PEPPi pakkuja käest lõike 4 kohaselt üleantavad dokumendid.

Liikmesriigid võivad nõuda, et PEPPi säästja taotlus oleks kirjalik ja et PEPPi säästjale antaks heakskiidetud taotluse koopia.

3.  Viie tööpäeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud taotluse saamist taotleb vastuvõttev PEPPi pakkuja üleandvalt PEPPi pakkujalt lõikes 4 osutatud toimingute tegemist▌.

4.  Vastuvõtvalt PEPPi pakkujalt sellekohase taotluse laekudes teeb üleandev PEPPi pakkuja järgmist:

a)  saadab viie tööpäeva jooksul PEPPi pensionihüvitise teatise ajavahemiku kohta alates viimase PEPPi pensionihüvitise teatise koostamise kuupäevast kuni PEPPi säästjale ja vastuvõtvale PEPPi pakkujale taotluse esitamise kuupäevani;

b)  saadab artikli 52 lõikes 4 osutatud vara üleandmise korral viie tööpäeva jooksul kõikide olemasolevate vastuvõtvale PEPPi pakkujale üleantavate varade loetelu;

c)  keeldub alates PEPPi säästja lõike 2 punktis b osutatud taotluses nimetatud kuupäevast PEPPi kontole laekuvate maksete vastuvõtmisest;

d)  kannab PEPPi säästja taotluses nimetatud kuupäeval vastavad summad üle või vajaduse korral annab üle vara kooskõlas artikli 52 lõikega 4 PEPPi kontolt üle vastuvõtva PEPPi pakkuja juures avatud uuele PEPPi kontole;

e)  sulgeb PEPPi säästja nimetatud kuupäeval PEPPi konto, kui PEPPi säästjal ei ole sellel PEPPi kontol täitmata kohustusi ▌. Üleandev PEPPi pakkuja teavitab PEPPi säästjat viivitamata, kui sellised täitmata kohustused takistavad PEPPi säästja konto sulgemist.

5.  Vastavalt taotlusele ning sellises ulatuses, nagu üleandva PEPPi pakkuja või PEPPi säästja esitatav teave võimaldab, teeb vastuvõttev PEPPi pakkuja kõik vajalikud ettevalmistused laekuvate maksete vastuvõtmiseks ja võtab neid vastu alates PEPPi säästja taotluses kindlaks määratud kuupäevast▌.

Artikkel 54

Vahetamisteenusega seotud tasud

1.  PEPPi säästjad saavad tasuta juurdepääsu üleandva või vastuvõtva PEPPi pakkuja poolt nende kohta salvestatud isikuandmetele.

2.  Üleandev PEPPi pakkuja esitab kooskõlas artikli 53 lõike 4 punktiga a vastuvõtva PEPPi pakkuja nõutud teabe ilma selle eest PEPPi säästja või vastuvõtva PEPPi pakkuja käest tasu nõudmata.

3.  Üleandva PEPPi pakkuja poolt PEPPi konto sulgemise eest PEPPi säästjale kehtestatud teenustasude kogusuurus on piiratud PEPPi pakkuja kantud tegelike halduskuludega ning ei tohi ületada 0,5 % vastuvõtva PEPPi pakkujale ülekantavast summast või üleantava vara väärtusest.

Liikmesriigid võivad kehtestada tasudele esimeses lõigus osutatust madalama protsendimäära või teistsuguse protsendimäära, kui PEPPi pakkuja võimaldab PEPPi säästjatel PEPPi pakkujat vahetada sagedamini, nagu on osutatud artikli 52 lõikes 3.

Üleandev PEPPi pakkuja ei tohi vastuvõtvalt PEPPi pakkujalt nõuda mingeid lisatasusid.

4.  ▌ Vastuvõttev PEPPi pakkuja võib nõuda üksnes pakkuja vahetamise teenuse tegelike haldus- ja tehingukulude tasumist.

Artikkel 55

PEPPi säästjate kaitse finantskahju eest

1.  Mis tahes rahalise kahju, sealhulgas teenustasud ja intressid, mida PEPPi säästja kannab ja mis tulenevad otseselt sellest, et üleviimisprotsessis osalev PEPPi pakkuja ei täida artikli 53 kohaseid kohustusi, katab kõnealune PEPPi pakkuja viivitamata.

2.  Lõikest 1 tulenevat vastutust ei kohaldata selliste ebatavaliste ja ettenägematute asjaolude korral, mille üle PEPPi pakkujal, kes nendele asjaoludele viitab, ei ole kontrolli ning mille tulemused oleksid kõigile jõupingutustele vaatamata olnud vältimatud, või kui PEPPi pakkuja on kohustatud täitma liidu või liikmesriigi õiguses sätestatud muid kohustusi.

3.  Lõike 1 kohane vastutus kehtestatakse kooskõlas liikmesriigi tasandil kohaldatavate õiguslike nõuetega.

4.  PEPPi säästja kannab võimaliku finantskahju, mis tekib PEPPi kontol hoitava vara tagasiostu tõttu selleks, et vara saaks üle anda üleandva PEPPi pakkuja poolt vastuvõtvale PEPPi pakkujale, nagu on osutatud artikli 52 lõikes 4.

5.  Üleandev PEPPi pakkuja ei ole vahetamise hetkel kohustatud tagama kapitalikaitset või andma garantiid.

Artikkel 56

Vahetamisteenuse kohta esitatav teave

1.  Selleks et PEPPi säästjal oleks võimalik teha vahetusteenuse kohta teadlik otsus, annavad PEPPi pakkujad PEPPi säästjatele vahetamisteenuse kohta järgmist teavet:

a)  üleandva ja vastuvõtva PEPPi pakkuja ülesanded igas PEPPi konto vahetamise etapis, nagu on kindlaks määratud artiklis 53;

b)  vastavate etappide lõpuleviimise tähtaeg;

c)  vahetamisel nõutavad teenustasud;

d)   vahetamise võimalikud tagajärjed, eelkõige kapitalikaitse või garantii osas, ning muu vahetamisteenusega seotud teave;

e)  teave mitterahalise sissemaksete üleandmise võimaluse kohta, kui see on asjakohane.

Vastuvõttev PEPPi pakkuja järgib IV peatükis sätestatud nõudeid.

Üleandev PEPPi pakkuja teavitab asjakohasel juhul PEPPi säästjat mis tahes tagatisskeemi, sh hoiuste tagamise skeemi, investeeringute tagamise skeemi või kindlustustagatisskeemi olemasolust, mis katab nimetatud PEPPi säästjat.

2.  Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave on kättesaadav PEPPi pakkuja veebisaidil▌. Kooskõlas artikli 24 nõuetega esitatakse see teave vastava taotluse korral ka PEPPi säästjatele.

VIII PEATÜKK

VÄLJAMAKSETE PERIOOD

Artikkel 57

Väljamaksete perioodiga seotud tingimused

1.   Liikmesriigid määravad ▌kindlaks ▌väljamaksete perioodiga ja riigipõhiste allkontode väljamaksmisega seotud tingimused, kui neid ei ole juba sätestatud käesolevas määruses.

2.  Sellised tingimused võivad hõlmata eelkõige miinimumvanuse kehtestamist väljamaksete perioodi alguseks, maksimaalse pensionieani jäänud aja kehtestamist PEPPiga liitumisel, samuti tagasivõtmise tingimusi enne väljamaksete perioodi alguseks miinimumvanuse saavutamist, eelkõige eriliste raskuste korral▌.

Artikkel 58

Väljamaksete liigid

1.  PEPPi pakkujad võivad PEPPi säästjatele võimaldada järgmist liiki väljamakseid:

a)  annuiteet;

b)  ühekordne makse;

c)  tagasimaksed;

d)  eespool loetletud liiki väljamaksete kombinatsioonid.

2.  PEPPi säästjad valivad väljamaksete perioodil kasutatava väljamaksete liigi PEPPi lepingu sõlmimisel ja taotluse esitamisel uue allkonto avamiseks. Väljamaksete liik võib eri allkontode lõikes olla erinev.

3.  Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 1 või artiklite 57 või 59 kohaldamist, võivad liikmesriigid võtta meetmeid, et eelistada teatavat liiki väljamakseid. Sellised meetmed võivad hõlmata ühekordsete maksete piirmäärade kehtestamist, et soodustada käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teisi väljamaksete liike. Selliseid piirmäärasid kohaldatakse üksnes nende väljamaksete suhtes, mis vastavad sellise liikmesriigi PEPPi allkontol kogunenud kapitalile, kelle õigusaktid näevad ette piirmäärasid ühekordsetele väljamaksetele.

4.  Liikmesriigid võivad täpsustada, millistel tingimustel tuleb antud eelised ja stiimulid tagasi maksta.

Artikkel 59

Väljamaksete liikide muutmine

1.  Kui PEPPi pakkuja võimaldab eri liiki väljamakseid, võib PEPPi säästja muuta iga avatud allkonto väljamaksete liiki

a)  üks aasta enne väljamaksete perioodi algust;

b)  väljamaksete alustamisel;

c)  pakkuja vahetamisel.

Väljamaksete liigi muutmine on PEPPi säästjale tasuta.

2.  Pärast seda, kui PEPPi säästja on esitanud taotluse väljamaksete liigi muutmiseks, esitab PEPPi pakkuja PEPPi säästjale selgel ja arusaadaval kujul teabe sellise muudatuse finantsmõju kohta PEPPi säästjale või PEPPi pensionisaajale, eelkõige mõju kohta riiklikele stiimulitele, mida võidakse kohaldada PEPPi säästja PEPPi olemasolevate allkontode suhtes.

Artikkel 60

Pensionikava ja väljamaksetega seotud nõustamine

1.  Põhi-PEPPi puhul pakub PEPPi pakkuja väljamaksete perioodi alguses PEPPi säästjale personaalse pensionikava, mis käsitleb PEPPi allkontodele kogunenud kapitali säästvat kasutamist, võttes arvesse vähemalt järgmist:

a)  PEPPi allkontodele kogunenud kapitali väärtus,

b)  muude kogunenud pensioniõiguste kogusumma, ning

c)  PEPPi säästja pensionialased nõudmised ja vajadused pikemas plaanis.

2.  Esimeses lõigus osutatud pensionikava hõlmab personaalset soovitust PEPPi säästjale tema kõige optimaalsema väljamaksete liigi kohta, välja arvatud juhul, kui pakutakse ainult ühte väljamaksete liiki. Kui ühekordne väljamakse ei ole kooskõlas PEPPi säästja pensionialaste vajadustega, kaasneb nõustamisega vastav hoiatus.

IX PEATÜKK

JÄRELEVALVE

Artikkel 61

Pädevate asutuste tehtav järelevalve ja EIOPA poolne kontroll

1.  PEPPi pakkuja pädevad asutused teevad käesoleva määruse täitmise üle pidevat järelevalvet kooskõlas oma asjakohase valdkondliku järelevalve korra ja standarditega. Samad asutused vastutavad PEPPi pakkuja tingimustes või põhikirjas sätestatud kohustuste täitmise ning PEPPi pakkumisel kohaldatava korra ja ülesannete jaotuse järelevalve eest.

2.  EIOPA ja pädevad asutused kontrollivad pakutavaid või levitatavaid personaalseid pensionitooteid, et nimetusega „PEPP“ kasutataks ja PEPPina esitletaks ainult selliseid tooteid, mis on käesoleva määruse alusel registreeritud.

Artikkel 62

Pädevate asutuste volitused

Iga liikmesriik tagab, et pädevatel asutustel on kõik käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks vajalikud järelevalve- ja uurimisvolitused.

Artikkel 63

Pädevate asutuste volitused toodetesse sekkumisel

1.  Pädevad asutused võivad keelata või piirata PEPPi turustamist või levitamist oma liikmesriigis või liikmesriigist järgmistel tingimustel:

a)  pädevad asutused on veendunud, et on piisavalt alust arvata, et PEPP tekitab märkimisväärseid või korduvaid probleeme seoses PEPPi säästjate kaitsega või kujutab endast ohtu finantsturgude korrakohasele toimimisele ja usaldusväärsusele või finantssüsteemi kui terviku või selle osa stabiilsusele vähemalt ühes liikmesriigis;

b)  meede on proportsionaalne, võttes arvesse tuvastatud riskide olemust, kõnealuste PEPPi säästjate asjatundlikkuse taset ning meetme tõenäolist mõju PEPPi säästjatele, kes on sõlminud PEPPi lepingu;

c)  pädevad asutused on nõuetekohaselt konsulteerinud pädevate asutustega teistest liikmesriikidest, millele meede võib märkimisväärset mõju avaldada; ning

d)  meede ei mõju mõnest teisest liikmesriigist pakutavate teenuste või tegevuste suhtes diskrimineerivalt.

Kui esimeses lõigus sätestatud tingimused on täidetud, võivad pädevad asutused ettevaatusabinõuna kehtestada keelu või piirangu enne seda, kui PEPPi hakatakse investoritele turustama või levitama. Sellist keeldu või piirangut võidakse kohaldada ning selle suhtes võidakse kohaldada erandeid pädevate asutuste poolt kindlaks määratud asjaoludel.

2.  Pädevad asutused võivad kehtestada käesoleva artikli kohase keelu või piirangu üksnes juhul, kui nad on teavitanud kõiki teisi asjassepuutuvaid pädevaid asutusi ning EIOPAt kirjalikult või muul pädevate asutuste vahel kokku lepitud viisil vähemalt üks kuu enne meetme kavandatavat jõustamist järgmistest üksikasjadest:

a)  kavandatava meetmega seotud PEPP;

b)  kavandava keelu või piirangu täpne olemus ning millal see peaks kava kohaselt jõustuma; ning

c)  tõendid, millele nende otsus tugineb ja mille põhjal neil on piisavalt alust arvata, et kõik lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud.

3.  Erandjuhtudel, kui pädevad asutused peavad vajalikuks võtta käesoleva artikli alusel kiireloomulisi meetmeid, et vältida PEPPist tulenevat kahju, võib ta võtta ajutisi meetmeid juhul, kui nad on teavitanud kõiki teisi pädevaid asutusi ning EIOPAt kirjalikult vähemalt 24 tundi enne meetme kavandatud jõustumist, tingimusel et kõik käesolevas artiklis sätestatud kriteeriumid on täidetud ning lisaks on selgelt kindlaks tehtud, et ühekuuline etteteatamisperiood ei võimalda asjaomase probleemi või ohuga asjakohaselt tegeleda. Pädevad asutused ei võta ajutisi meetmeid, mille kestus ületab kolme kuud.

4.  Otsuse korral kehtestada mis tahes lõikes 1 nimetatud keeld või piirang avaldavad pädevad asutused oma veebisaidil sellekohase teate. Teates esitatakse keelu või piirangu üksikasjad, ajavahemik pärast selle teate avaldamist, mille möödumisel meetmed jõustuvad, ning tõendid, mille alusel pädev asutus on veendunud, et kõik lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud. Keeldu või piirangut kohaldatakse ainult tegevuse suhtes, mis toimub pärast selle teate avaldamist.

5.  Pädevad asutused tunnistavad keelu või piirangu kehtetuks, kui lõikes 1 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

Artikkel 64

Soodustamine ja koordineerimine

1.  EIOPA-l on seoses pädevate asutuste poolt artikli 63 alusel võetavate meetmetega soodustaja ja koordineerija ülesanne. Eelkõige tagab EIOPA, et pädevate asutuste võetavad meetmed oleksid põhjendatud ja proportsionaalsed ning pädevad asutused järgiksid võimaluse korral järjekindlat lähenemisviisi.

2.  Pärast artikli 63 kohase teate saamist mis tahes keelu või piirangu kohta, mida kavatsetakse nimetatud artikli alusel kehtestada, esitab EIOPA arvamuse selle kohta, kas vastav keeld või piirang on põhjendatud ja proportsionaalne. Juhul kui EIOPA on seisukohal, et kõnealuse riski maandamiseks on tarvis, et meetmeid võtaksid ka teised pädevad asutused, toob ta selle oma arvamuses välja. Arvamus avaldatakse EIOPA veebisaidil.

3.  Kui pädev asutus teeb ettepaneku võtta või võtab meetmeid, mis on vastuolus EIOPA lõike 2 kohaselt esitatud arvamusega, või ei võta meetmeid nimetatud arvamusest hoolimata, avaldab ta viivitamata oma veebisaidil vastava teate, selgitades põhjalikult, miks ta nii käitub.

Artikkel 65

EIOPA toodetesse sekkumise volitused

1.  EIOPA jälgib vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 9 lõikele 2 liidus turustatavate, levitatavate või müüdavate PEPPide turgu.

2.  Kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 9 lõikega 5 võib EIOPA, kui käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimused on täidetud, ajutiselt keelata või piirata teatavate PEPPide või teatavate konkreetsete eriomadustega PEPPide turustamise, levitamise või müümise liidus.

Sellist keeldu või piirangut võidakse kohaldada või selle suhtes võidakse kohaldada erandeid EIOPA poolt täpsustatud asjaoludel.

3.  EIOPA teeb käesoleva artikli lõike 2 kohase otsuse pärast muude Euroopa järelevalveasutustega konsulteerimist ning ainult juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)  väljapakutud meede tegeleb märkimisväärse probleemiga PEPPi säästjate kaitse vallas, sealhulgas seoses pensionitoote pikaajalisusega, või ohuga finantsturgude korrakohasele toimimisele ja usaldusväärsusele või liidu finantssüsteemi kui terviku või selle osa stabiilsusele;

b)  PEPPi suhtes kohaldatavad liidu regulatiivsed nõuded ei tegele selle ohuga;

c)  pädev asutus või pädevad asutused ei ole rakendanud selle ohu kõrvaldamiseks meetmeid või ei maanda rakendatud meetmed seda ohtu piisavalt.

Kui esimeses lõigus sätestatud tingimused on täidetud, võib EIOPA ettevaatusabinõuna kehtestada lõikes 2 osutatud keelu või piirangu enne seda, kui PEPPi hakatakse PEPPi säästjatele turustama, levitama või müüma.

4.  Käesoleva artikli kohase meetme võtmisel tagab EIOPA, et meede:

a)  ei avalda finantsturgude tõhususele või PEPPi säästjatele kahjustavat mõju, mis on võrreldes meetme kasulikkusega ebaproportsionaalne, ega

b)  põhjusta õigusliku arbitraaži riski.

Kui pädev asutus või pädevad asutused on võtnud meetme vastavalt artiklile 63, võib EIOPA võtta mis tahes käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud meetme, ilma et ta peaks esitama oma arvamuse, nagu on sätestatud artiklis 64.

5.  Enne kui ta otsustab võtta käesoleva artikli kohaselt meedet, teavitab EIOPA kavandatavast meetmest pädevaid asutusi.

6.  Otsuse korral võtta käesoleva artikli kohane meede avaldab EIOPA oma veebisaidil sellekohase teate. Kõnealuses teates esitatakse keelu või piirangu üksikasjad ning määratakse kindlaks ajavahemik pärast teate avaldamist, mille möödumisel meede jõustub. Keeldu või piirangut kohaldatakse üksnes tegevuse suhtes, mis toimub pärast meetme jõustumist.

7.  EIOPA vaatab lõike 2 kohase keelu või piirangu mõju läbi asjakohaste ajavahemike tagant, kuid vähemalt kord iga kolme kuu jooksul. Keeld või piirang kaotab kehtivuse, kui seda nimetatud kolmekuulise tähtaja möödudes ei pikendata.

8.  EIOPA poolt käesoleva artikli alusel võetud meede on pädeva asutuse poolt võetud varasema meetme suhtes ülimuslik.

9.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 72 vastu delegeeritud õigusaktid käesoleva määruse täiendamiseks, milles täpsustatakse kriteeriumid ja tegurid, mida EIOPA peab kohaldama selle kindlaksmääramisel, kas esineb lõike 3 punktis a osutatud märkimisväärne probleem PEPPi säästjate kaitse vallas, sealhulgas seoses pensionitoote pikaajalise olemusega, või oht finantsturgude korrakohasele toimimisele ja usaldusväärsusele või liidu finantssüsteemi kui terviku või selle osa stabiilsusele.

Kõnealused kriteeriumid ja tegurid hõlmavad järgmist:

a)  PEPPi keerukuse aste ja selle suhe sellist liiki PEPPi säästjaga, kellele toodet turustatakse ja müüakse;

b)  PEPPi, tegevuse või tava uuenduslikkus;

c)  finantsvõimendus, mida PEPP või tava annab;

d)  seoses finantsturgude korrakohase toimimise ja usaldusväärsusega, PEPPi maht või sellesse kogunenud pensionikapitali kogusumma.

Artikkel 66

Koostöö ja järjepidevus

1.  Iga pädev asutus aitab kaasa käesoleva määruse ühetaolise kohaldamise tagamisele kogu liidus.

2.  Pädevad asutused teevad omavahel koostööd kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 575/2013/EL(22), direktiividega 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL ja 2014/65/EL ning direktiividega (EL) 2016/97 ja (EL) 2016/2341.

3.  Pädevad asutused ja EIOPA teevad omavahel koostööd oma ülesannete täitmiseks käesoleva määruse alusel ja kooskõlas määrusega (EL) nr 1094/2010.

4.  Pädevad asutused ja EIOPA vahetavad teavet ja dokumente, mida on vaja käesoleva määrusega sätestatud kohustuste täitmiseks vastavalt määrusele (EL) nr 1094/2010, eelkõige käesoleva määruse rikkumiste kindlakstegemiseks ja heastamiseks.

5.  Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, töötab EIOPA välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, milles esitatakse koostöö ja teabevahetuse üksikasjad, samuti nõuded, mida on vaja nimetatud teabe esitamiseks võrdlemist võimaldavas tüüpvormingus.

EIOPA esitab nimetatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt ... [12 kuud pärast määruse jõustumist].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 artikliga 15.

X PEATÜKK

KARISTUSED

Artikkel 67

Halduskaristused ja muud meetmed

1.  Ilma et see piiraks pädevate asutuste järelevalvevolitusi ja liikmesriikide õigust näha ette ja määrata kriminaalkaristusi, sätestavad liikmesriigid õigusnormid, millega kehtestatakse asjakohased halduskaristused ja muud meetmed, mis on kohaldatavad käesoleva määruse rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ette nähtud halduskaristused ja muud meetmed peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid võivad jätta esimeses lõigus osutatud halduskaristusi käsitlevad normid sätestamata õigusrikkumiste eest, mille suhtes kohaldatakse nende riigisiseses õiguses kriminaalkaristusi.

Hiljemalt käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevaks teavitavad liikmesriigid esimeses ja teises lõigus osutatud õigusnormidest komisjoni ja EIOPAt. Nad teavitavad komisjoni ja EIOPAt viivitamata kõigist kõnealuste õigusnormide hilisematest muudatustest.

2.  Käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud halduskaristusi ja muid meetmeid kohaldatakse vähemalt nende olukordade suhtes, kus

a)  artikli 6 lõikes 1 osutatud finantsettevõtja on saavutanud PEPPi registreerimise vale- või eksitavaid andmeid esitades või mõnel muul ebaausal viisil artikleid 6 ja 7 rikkudes;

b)  artikli 6 lõikes 1 osutatud finantsettevõtja pakub või levitab tooteid nimetuste „üleeuroopaline personaalne pensionitoode“ või „PEPP“ all, kuigi nimetatud tooted on nõuetekohaselt registreerimata;

c)  PEPPi pakkuja ▌ei ole artikleid 18 või 19 rikkudes võimaldanud kaasaskantavuse teenust või esitanud artiklite 20 ja 21 kohaselt nõutud teavet selle teenuse kohta või ei ole täitnud IV ja V peatükis, artiklites 48 ja 50 ning VII peatükis sätestatud nõudeid ja kohustusi;

d)  depositoorium ei ole täitnud talle artiklist 48 tulenevaid kontrollikohustusi.

3.   Liikmesriigid näevad kooskõlas riigisisese õigusega ette, et pädevatel asutustel on käesoleva artikli lõikes 2 osutatud olukordade suhtes õigus kohaldada vähemalt järgmisi halduskaristusi ja muid meetmeid:

a)  avalik teadaanne, milles on märgitud füüsilise või juriidilise isiku nimi ja rikkumise laad kooskõlas artikliga 69;

b)  korraldus, millega nõutakse, et füüsiline või juriidiline isik lõpetaks sellise tegevuse ja hoiduks selle tegevuse kordamisest;

c)  finantsettevõtja juht‑, järelevalve‑ või haldusorgani mis tahes liikme või mis tahes teise vastutava füüsilise isiku suhtes kehtestatud ajutine keeld täita selles ettevõtjas juhtimisülesandeid;

d)  juriidilise isiku puhul maksimaalne haldustrahv vähemalt 5 000 000 eurot või liikmesriigis, mille rahaühik ei ole euro, vastav summa kõnealuse riigi omavääringus ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev] seisuga;

e)  juriidilise isiku puhul võib punktis d osutatud maksimaalne haldustrahv olla kuni 10 % aastasest kogukäibest, mis on näidatud viimases kättesaadavas raamatupidamisaruandes, mille juht‑, järelevalve- või haldusorgan on kinnitanud; kui juriidiline isik on emaettevõtja või selle emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud finantsaruandeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/34/EL(23), siis on asjakohane aastane kogukäive asjakohaste raamatupidamise õigusnormide kohaselt aastane kogukäive või vastav tululiik uusima kättesaadava konsolideeritud raamatupidamisaruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juht-, järelevalve- või haldusorgan;

f)  füüsilise isiku puhul maksimaalne rahaline halduskaristus vähemalt 700 000 eurot või liikmesriigis, mille rahaühik ei ole euro, vastav summa kõnealuse riigi omavääringus ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev] seisuga;

g)  maksimaalne haldustrahv, mis on vähemalt kaks korda nii suur kui rikkumisest saadud kasu, kui selle kasu suurust on võimalik kindlaks teha, isegi kui see ületab punktides d, e või f sätestatud maksimumsummasid.

4.  Lõike 1 esimeses lõigus ja lõikes 3 osutatud halduskaristuste või muude meetmete määramise otsused peavad olema ▌põhjendatud ja nende peale võib esitada kaebuse kohtule.

5.  Pädevad asutused teevad lõike 1 esimeses lõigus ja lõikes 3 osutatud volituste kasutamisel tihedat koostööd, tagamaks et halduskaristused ja muud meetmed annaksid käesoleva määrusega taotletava tulemuse, ning kooskõlastavad oma tegevuse, et vältida võimalikku dubleerimist ja kattumist halduskaristuste ja muude meetmete kohaldamisel piiriülestel juhtudel.

Artikkel 68

Halduskaristuste ja muude meetmete kehtestamise õiguse kasutamine

1.  Pädevad asutused kasutavad artiklis 67 osutatud halduskaristuste ja muude meetmete kehtestamise õigust kooskõlas liikmesriigi õiguskorraga

a)  otse;

b)  koostöös teiste asutustega;

c)  suunates küsimuse pädevale õigusasutusele.

2.  Pädevad asutused võtavad artikli 67 lõike 3 kohaselt kehtestatud halduskaristuse või muu meetme liigi ja ulatuse kindlaksmääramisel arvesse kõiki asjakohaseid asjaolusid, sealhulgas vajaduse korral järgmist:

a)  rikkumise olulisus, raskus ja kestus;

b)  rikkumise eest vastutava füüsilise või juriidilise isiku vastutuse ulatus;

c)  vastutava füüsilise või juriidilise isiku finantsseisundi tugevus, mida näitab eelkõige vastutava juriidilise isiku kogukäive või vastutava füüsilise isiku aastane sissetulek ja netovara;

d)  vastutava füüsilise või juriidilise isiku saadud kasu või välditud kahju suurus, kui seda on võimalik kindlaks määrata;

e)  kolmandatele isikutele rikkumisega tekitatud kahju, kui seda on võimalik kindlaks määrata;

f)  vastutava füüsilise või juriidilise isiku ja pädevate asutuste koostöö tase, ilma et see piiraks vajadust tagada kõnealuse isiku saadud kasumi või välditud kahjumi loovutamist;

g)  vastutava füüsilise või juriidilise isiku varasemad rikkumised.

Artikkel 69

Halduskaristuste ja muude meetmete avaldamine

1.  Pädevad asutused avaldavad põhjendamatu viivituseta oma ametlikul veebisaidil kõik otsused käesoleva määruse rikkumise eest määratud halduskaristuse või muu meetme kohta, olles isikut, kellele see määrati, eelnevalt vastavast otsusest teavitanud.

2.  Lõikes 1 osutatud avaldamisega avalikustatakse teave rikkumise liigi ja laadi kohta, selle eest vastutatavate isikute nimed ja määratud halduskaristused või muud meetmed.

3.  Kui pädevad asutused, olles hinnanud iga üksikjuhtumi puhul eraldi selliste andmete avaldamise proportsionaalsust, peavad juriidilise isiku nime või füüsilise isiku nime ja isikuandmete avaldamist ebaproportsionaalseks, või leiavad, et nende andmete avaldamine ohustab finantsturgude stabiilsust või käimasolevat uurimist, siis pädevad asutused kas

a)  lükkavad halduskaristuse või muu meetme määramise otsuse avaldamise edasi, kuni teabe avaldamisest hoidumise põhjused lakkavad olemast; või

b)  avaldavad halduskaristuse või muu meetme määramise otsuse, kuid lükkavad nime ja isikuandmete avaldamise mõistliku aja võrra edasi, kui on ette näha, et selle ajavahemiku jooksul anonüümse avaldamise põhjused kaovad, ja eeldusel, et sellise anonüümse avaldamisega on tagatud asjaomaste isikuandmete tõhus kaitse; või

c)  jätavad halduskaristuse või muu meetme kehtestamise otsuse avaldamata, kui punktides a ja b sätestatud võimalusi peetakse ebapiisavaks, et tagada järgmine:

i)  finantsturgude stabiilsust ei seata ohtu;

ii)  selliste otsuste avaldamine on proportsionaalne meetmega, mida peetakse vähemoluliseks.

4.  Kui halduskaristuse või muu meetme määramise otsus otsustatakse avaldada kooskõlas lõike 3 punktiga b anonüümselt, võib asjaomaste andmete avaldamise edasi lükata. Kui halduskaristuse või muu meetme määramise otsuse peale saab esitada kaebuse liikmesriigi asjaomasele kohtule, lisavad pädevad asutused viivitamata oma ametlikule kodulehele ka selle teabe ning kogu edasise teabe sellise kaebuse tulemuste kohta. Samuti avaldatakse halduskaristuse või muu meetme määramise otsust tühistav kohtuotsus.

5.  Pädevad asutused tagavad, et lõigete 1–4 kohaselt avaldatud andmed on nende ametlikul veebisaidil vähemalt viis aastat alates nende avaldamisest. Avaldatud isikuandmeid hoitakse pädevate asutuste veebisaitidel ainult nii kaua, kui see on kohaldatavate andmekaitsenormide kohaselt vajalik.

Artikkel 70

Kohustus esitada EIOPA-le teavet halduskaristuste ja muude meetmete kohta

1.  Pädevad asutused teavitavad EIOPAt kõikidest määratud, kuid artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt avaldamata halduskaristustest ja muudest meetmetest, sealhulgas nende peale esitatud kaebustest ja kaebuste lahendamise tulemustest.

2.  Pädevad asutused esitavad EIOPA-le kord aastas koondteabe kõikide artikli 67 kohaselt määratud halduskaristuste ja muude meetmete kohta.

EIOPA avaldab kõnealuse teabe aastaaruandes.

3.  Kui liikmesriigid on kooskõlas artikli 67 lõike 1 teise lõiguga otsustanud kehtestada käesoleva määruse sätete rikkumise eest kriminaalkaristused, esitavad nende pädevad asutused EIOPA-le kord aastas anonüümseks muudetud koondandmed kõigi algatatud kriminaaluurimiste ja määratud kriminaalkaristuste kohta. EIOPA avaldab anonüümseks muudetud andmed määratud kriminaalkaristuste kohta oma aastaaruandes.

4.  Kui pädevad asutused on halduskaristuse, muu meetme või kriminaalkaristuse avalikustanud, teavitavad nad sellest karistusest või meetmest samal ajal ka EIOPAt.

XI PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 71

Isikuandmete töötlemine

Käesoleva määruse raames isikuandmete töötlemisel täidavad PEPPi pakkujad, PEPPi turustajad ja pädevad asutused käesoleva määruse kohaldamisel oma ülesandeid kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 2002/58/EÜ. EIOPA järgib käesoleva määruse raames isikuandmete töötlemisel määrust (EL) 2018/1725.

Artikkel 72

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 40 lõikes 9, artikli 45 lõikes 4 ning artikli 65 lõikes 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile neljaks aastaks alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne nelja-aastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 40 lõikes 9, artikli 45 lõikes 4 ning artikli 65 lõikes 9 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 40 lõike 9, artikli 45 lõike 4 ja artikli 65 lõike 9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Artikkel 73

Hindamine ja aruandlus

1.  Komisjon hindab viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva ja seejärel iga viie aasta tagant käesolevat määrust ning esitab pärast EIOPAga ja vajadusel ka teiste järelevalveasutustega konsulteerimist peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule ▌aruande. Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek.

2.  Aruanne hõlmab eelkõige järgmist:

a)  PEPPide registreerimismenetluse toimimine vastavalt II peatükile;

b)  kaasaskantavus, eelkõige PEPPi säästjatele kättesaadavad allkontod ja PEPPi säästja võimalus jätkata sissemaksete tegemist viimati avatud allkontole vastavalt artikli 20 lõigetele 3 ja 4;

c)  partnerluste arendamine;

d)  vahetamisteenuse toimimine ning teenustasude suurus;

e)  PEPPi turuhõlve tase ja käesoleva määruse mõju pensionide pakkumisele kogu Euroopas, sealhulgas olemasolevate toodete asendamisele ja põhi-PEPPi kasutuselevõtmisele;

f)  kaebuste lahendamise menetlus;

g)  keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite integreerimine PEPPi investeerimispoliitikasse;

h)  PEPPi säästjate poolt makstavate otseste või kaudsete teenustasude ja kulude suurus, sealhulgas võimalike turutõrgete hindamine;

i)  PEPPi pakkujate vastavus käesolevale määrusele ja kohaldatava valdkondliku õigusega kehtestatud standarditele;

j)  PEPPi pakkujate poolt kasutatavate erinevate riskimaandamismeetmete kohaldamine;

k)  PEPPi pakkumine teenuste osutamise vabaduse või asutamisvabaduse alusel;

l)  kas on vaja avaldada teavet toote eelmiste perioodide tootluse kohta potentsiaalsetele PEPPi säästjatele, võttes arvesse teavet PEPPisse lisatavate tootluse stsenaariumite kohta;

m)  kas PEPPi säästjatele antavad nõuanded on piisavad, eelkõige seoses pensionimaksete võimalike vormidega.

Käesoleva lõike punktis e osutatud hindamisel võetakse arvesse põhjuseid, miks teatud liikmesriikides ei ole avatud allkontosid, ning hinnatakse PEPPi pakkujate edusamme ja jõupingutusi allkontode avamise tehniliste lahenduste väljatöötamisel.

3.  Komisjon asutab asjaomaste sidusrühmade kogu, et PEPPide arengut ja rakendamist pidevalt jälgida. Sellesse kogusse kuuluvad vähemalt EIOPA, pädevad asutused, sektori ja tarbijate esindajad ning sõltumatud eksperdid.

Kogule pakub sekretariaadi teenuseid EIOPA.

Artikkel 74

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust hakatakse kohaldama 12 kuud pärast artikli 28 lõikes 5, artikli 30 lõikes 2, artikli 33 lõikes 3, artikli 36 lõikes 2, artikli 37 lõikes 2, artikli 45 lõikes 3 ja artikli 46 lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusaktide avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1)ELT C 81, 2.3.2018, lk 139.
(2)Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2019. aasta seisukoht.
(3)ELT C 11, 12.1.2018, lk 24.
(4)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).
(5)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2341 tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 354, 23.12.2016, lk 37).
(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).
(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).
(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).
(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).
(10)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).
(11)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta (ELT L 123, 19.5.2015, lk 98).
(12)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).
(13) ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
(14)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
(15)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).
(16)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) nr 2018/1725 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).
(17)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. jaanuari 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist (ELT L 26, 2.2.2016, lk 19).
(18)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).
(19)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).
(20)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).
(21)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 165, 18.6.2013, lk 63).
(22)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).
(23)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusalane teave