Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0143(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0278/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0278/2018

Keskustelut :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Äänestykset :

PV 04/04/2019 - 6.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0347

Hyväksytyt tekstit
PDF 391kWORD 131k
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel Väliaikainen painos
Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote (PEPP) ***I
P8_TA-PROV(2019)0347A8-0278/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0343),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0219/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 19. lokakuuta 2017 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 13. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A8-0278/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 81, 2.3.2018, s. 139.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)
P8_TC1-COD(2017)0143

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Unionin kotitaloudet ovat maailman suurimpien säästäjien joukossa, mutta enin osa näistä säästöistä on lyhyen maturiteetin pankkitileillä. Pääomamarkkinoille tehtävien sijoitusten lisääntyminen auttaisi vastaamaan väestön ikääntymisen ja matalien korkojen aiheuttamiin haasteisiin.

(2)  Vanhuuseläkkeet muodostavat olennaisen osan eläkeläisten tuloista, ja monille ihmisille riittävä eläke on ratkaiseva tekijä vanhuuden riittävän tulotason ja köyhyyden välillä. Ne ovat edellytys sille, että henkilö voi käyttää perusoikeuksia, jotka on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, muun muassa ikääntyneiden henkilöiden oikeuksia koskevassa 25 artiklassa, jossa todetaan seuraavaa: ”Unioni tunnustaa ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään ja kunnioittaa näitä oikeuksia.”

(3)  Unionilla on vastassaan useita muun muassa väestörakenteeseen liittyviä haasteita, koska Eurooppa on ikääntyvä maanosa. Lisäksi työurat, työmarkkinat ja varallisuuden jakautuminen ovat muuttumassa ratkaisevasti, mikä johtuu suurelta osin digitaalisesta vallankumouksesta.

(4)   Julkiset järjestelmät tarjoavat merkittävän osan vanhuuseläkkeistä. Eläkejärjestelmien järjestäminen kuuluu yksinomaisen kansallisen toimivallan piiriin, kuten perussopimuksissa määrätään, mutta tulojen riittävyys ja kansallisten eläkejärjestelmien rahoituksen kestävyys ovat ratkaisevan tärkeitä koko unionin vakaudelle. Ohjaamalla eurooppalaisten säästöjä yhä enemmän käteisestä ja pankkitalletuksista pitkän aikavälin sijoitustuotteisiin, kuten vapaaehtoisiin eläketuotteisiin, joilla on pitkän aikavälin eläkeluonne, saataisiin näin ollen aikaan hyödyllisiä vaikutuksia sekä yksittäisille henkilöille (jotka saisivat korkeampia tuottoja ja paremmin riittävän eläkkeen) että taloudelle laajemmin.

(5)  Vuonna 2015 unionin työikäisestä väestöstä (20–64-vuotiaat) 11,3 miljoonaa asui muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat, ja 1,3 miljoonaa unionin kansalaista työskenteli muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan.

(6)  Siirrettävän yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen (PEPP), jolla on pitkän aikavälin eläkeluonne, houkuttelevuus tuotteena kasvaa erityisesti nuorten sekä liikkuvien työntekijöiden kannalta, ja sen avulla unionin kansalaisten on nykyistä helpompi käyttää oikeuttaan asua ja työskennellä kaikkialla unionissa.

(7)  Yksilöllisillä eläkkeillä on tärkeä tehtävä pitkän aikavälin säästäjien ja pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuksien yhdistämisessä. Laajemmat eurooppalaiset yksilöllisten eläkkeiden markkinat tukisivat yhteisösijoittajille tarjolla olevaa rahoitusta ja investointeja reaalitalouteen.

(8)  Tämä asetus antaa mahdollisuuden luoda yksilöllinen eläketuote, jolla on pitkän aikavälin eläkeluonne, jossa otetaan mahdollisimman tarkoin huomioon Yhdistyneiden kansakuntien tukemissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissa mainitut ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG-tekijät), joka on yksinkertainen, turvallinen, kohtuuhintainen, avoin, kuluttajaystävällinen ja siirrettävissä unionin laajuisesti ja joka täydentää jäsenvaltioiden nykyisiä järjestelmiä.

(9)   Yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinat eivät tällä hetkellä toimi kitkattomasti. Joissakin jäsenvaltioissa ei vielä ole markkinoita yksilöllisille eläketuotteille. Toisissa jäsenvaltioissa yksilöllisiä eläketuotteita on saatavilla, mutta kansallisten markkinoiden välillä on suuria eroja. Tämän vuoksi yksilölliset eläketuotteet ovat siirrettävissä vain rajallisesti. Yksittäisten henkilöiden saattaa siksi olla vaikea hyödyntää perusvapauksiaan. He eivät ehkä esimerkiksi pysty ottamaan vastaan työpaikkaa toisesta jäsenvaltiosta tai jäämään eläkkeelle toisessa jäsenvaltiossa. Lisäksi nykyisten yksilöllisten eläketuotteiden standardoinnin puute haittaa palveluntarjoajien mahdollisuutta hyödyntää sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

(10)  Yksilöllisten eläketuotteiden sisämarkkinat ovat erittäin hajanaiset ja keskenään erilaiset, joten PEPP-tuotteiden vaikutus saattaa olla hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja kohderyhmät saattavat vaihdella yhtä paljon. Joissakin jäsenvaltioissa PEPP-tuotteet voisivat olla ratkaisu ihmisille, joiden saatavilla ei tällä hetkellä ole riittävästi tarjontaa. Joissakin muissa jäsenvaltioissa PEPP-tuotteet taas voisivat lisätä kuluttajien valinnanvaraa tai tarjota ratkaisun liikkuville kansalaisille. PEPP-tuotteiden ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata nykyisiä kansallisia eläkejärjestelmiä, vaan se on täydentävä yksilöllinen lisäeläketuote.

(11)  Pääomamarkkinaunionin avulla voidaan edistää pääoman mobilisointia Euroopassa ja sen kanavoimista kaikille yrityksille, myös pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä infrastruktuurihankkeisiin ja pitkän aikavälin kestäviin hankkeisiin, jotka tarvitsevat sitä laajentuakseen ja luodakseen työpaikkoja. Yksi pääomamarkkinaunionin keskeisistä tavoitteista on lisätä yksityissijoittajien sijoituksia ja valinnanvaraa ottamalla eurooppalaiset säästöt paremmin käyttöön. Tässä tarkoituksessa PEPP-tuote on edistysaskel pääomamarkkinoiden yhdentymisen tehostamisessa, koska sillä tuetaan reaalitalouden rahoittamista pitkällä aikavälillä ottaen huomioon tuotteen pitkän aikavälin eläkeluonne ja sijoitusten kestävyys.

(12)  Syyskuun 30 päivänä 2015 esitetyssä pääomamarkkinaunionin luomista koskevassa toimintasuunnitelmassa komissio ilmoitti, että se ”arvioi tarvetta luoda toimintapuitteet, joiden avulla Eurooppaan luodaan menestyksekkäät markkinat yksinkertaisille, tehokkaille ja kilpailukykyisille henkilökohtaisille eläkkeille, ja määrittää, edellyttävätkö tällaiset markkinat EU:n lainsäädäntöä”.

(13)  Euroopan parlamentti korosti aiheesta ”Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla: vaikutukset ja eteneminen kohti tehokkaampia ja toimivampia EU:n puitteita rahoituspalvelujen sääntelylle ja pääomamarkkinaunionille” 19 päivänä tammikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa(3), että ”on luotava toimintaedellytykset, jotka kannustavat rahoitustuotteiden innovointiin, edistävät monimuotoisuutta, hyödyttävät reaalitaloutta, tarjoavat lisäkannustimia investointeihin ja voivat lisäksi edistää riittävien, turvattujen ja kestävien eläkkeiden maksamista”, ja mainitsi esimerkkinä yksinkertaisen ja avoimen yleiseurooppalaisen eläketuotteen kehittämisen.

(14)  Eurooppa-neuvosto edellytti 28 päivänä kesäkuuta 2016 antamissaan päätelmissä ”ripeää ja määrätietoista edistymistä”, jotta voidaan ”varmistaa yrityksille helpompi rahoituksen saanti ja tukea investointeja reaalitalouteen edistämällä pääomamarkkinaunionin tavoitteita”.

(15)  Syyskuun 14 päivänä 2016 julkaistussa tiedonannossaan ”Pääomamarkkinaunioni – Vauhtia uudistuksiin” komissio totesi, että se ”harkitsee tekevänsä yksinkertaista, tehokasta ja kilpailukykyistä yksilöllistä EU:n eläketuotetta koskevia ehdotuksia. [...] Tarkastelussa on myös se vaihtoehto, että tehdään lainsäädäntöehdotus vuonna 2017”.

(16)  Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnista 8 päivänä kesäkuuta 2017 antamassaan tiedonannossa komissio ilmoitti yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä. Tiedonannon mukaan ”tällä luodaan perusta turvallisemmille, kustannustehokkaammille ja avoimemmille kohtuuhintaisen, vapaaehtoisen ja yleiseurooppalaisesti hallittavan yksilöllisen eläkesäästämisen markkinoille. Näin voidaan ottaa huomioon niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, vastata väestörakenteen aiheuttamaan haasteeseen, täydentää nykyisiä eläketuotteita ja -järjestelmiä ja edistää yksilöllisten eläkkeiden kustannustehokkuutta tukemalla mahdollisuuksia tehdä pitkän aikavälin investointeja yksilöllisiin eläkkeisiin.”

(17)  PEPP-tuotteen kehittämisellä lisätään eläkesäästämisen vaihtoehtoja etenkin liikkuville työntekijöille ja luodaan unionin markkinat PEPP-tarjoajille. Sen olisi kuitenkin vain täydennettävä julkisia eläkejärjestelmiä.

(18)  Talousvalistuksella voidaan tukea kotitalouksien ymmärrystä ja lisätä niiden tietoa säästämisvaihtoehdoista vapaaehtoisten yksilöllisten eläketuotteiden alalla. Säästäjillä olisi myös oltava kohtuulliset mahdollisuudet saada kunnollinen käsitys PEPP-tuotteeseen liittyvistä riskeistä ja sen ominaisuuksista.

(19)  PEPP-tuotteita koskevalla lainsäädäntökehyksellä luodaan perusta yleiseurooppalaisesti hallinnoitavien kohtuuhintaisten ja vapaaehtoisten eläkkeisiin liittyvien sijoitusten menestyville markkinoille. Tällä lainsäädäntökehyksellä täydennetään nykyisiä lakisääteisiä eläkejärjestelmiä ja -tuotteita ja ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä ja ‑tuotteita ja voidaan ottaa huomioon niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, vastata väestörakenteen aiheuttamaan haasteeseen ja tarjota uusi merkittävä yksityisen pääoman lähde pitkän aikavälin sijoituksia varten. Tällä kehyksellä ei korvata eikä yhdenmukaisteta nykyisiä kansallisia yksilöllisiä eläketuotteita tai -järjestelmiä, eikä sillä ole vaikutusta nykyisiin kansallisiin lakisääteisiin eläkejärjestelmiin ja -tuotteisiin ja ammatillisiin lisäeläkejärjestelmiin ja -tuotteisiin.

(20)  PEPP-tuote on yksilöllinen muu kuin ammatillinen eläketuote, jonka PEPP-säästäjä hankkii vapaaehtoisesti eläkkeelle siirtymistä varten. Koska PEPP-tuotteen olisi tarjottava pääoman karttuminen pitkällä aikavälillä, pääoman ennenaikaiseen nostoon olisi oltava vain rajoitetut mahdollisuudet ja siitä voisi olla seuraamuksia.

(21)  Tällä asetuksella yhdenmukaistetaan joitakin PEPP-tuotteen keskeisiä ominaisuuksia, jotka liittyvät avaintekijöihin, kuten jakeluun, sopimusten vähimmäissisältöön, sijoituspolitiikkaan, palveluntarjoajan vaihtoon taikka rajatylittävään tarjoamiseen ja siirrettävyyteen. Näiden keskeisten ominaisuuksien yhdenmukaistamisella parannetaan kaiken kaikkiaan yksilöllisten eläkkeiden tarjoajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja edistetään pääomamarkkinaunionin toteuttamista sekä yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinoiden yhdentymistä. Näin luodaan pitkälti standardoitu yleiseurooppalainen tuote, joka on saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa ja jonka ansiosta kuluttajat voivat hyödyntää sisämarkkinoita täysimääräisesti, koska heillä on mahdollisuus siirtää eläkeoikeudet ulkomaille ja tarjolla on laajempi valikoima eri tyyppisiä palveluntarjoajia, myös valtioiden rajat ylittävästi. Kun valtioiden rajat ylittävään eläkepalvelujen tarjoamiseen kohdistuu vähemmän esteitä, PEPP-tuote lisää kilpailua palveluntarjoajien välillä yleiseurooppalaisella tasolla ja luo mittakaavaetuja, joista pitäisi olla hyötyä säästäjille.

(22)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklassa annetaan mahdollisuus hyväksyä säädöksiä sekä asetusten että direktiivien muodossa. Asetuksen hyväksymistä on pidetty parempana vaihtoehtona, koska se on suoraan sovellettavissa kaikissa jäsenvaltioissa. Näin ollen asetuksella voidaan ottaa PEPP-tuote nopeammin käyttöön ja puuttua pikaisemmin tarpeeseen lisätä eläkesäästämistä ja -sijoituksia pääomamarkkinaunionin puitteissa. Tällä asetuksella yhdenmukaistetaan PEPP-tuotteen keskeisiä ominaisuuksia, joihin ei tarvitse soveltaa erityisiä kansallisia sääntöjä, joten asetus vaikuttaa tässä tapauksessa soveltuvammalta kuin direktiivi. Sitä vastoin ominaisuuksiin, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan (esimerkiksi kerryttämisvaihetta koskevat ehdot), sovelletaan kansallisia sääntöjä.

(23)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava PEPP-tuotteiden rekisteröintiä, tarjontaa, jakelua ja valvontaa koskevat yhdenmukaiset säännöt. PEPP-tuotteisiin olisi sovellettava tämän asetuksen, asiaa koskevan alakohtaisen unionin lainsäädännön sekä vastaavien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten säännöksiä. Lisäksi olisi sovellettava jäsenvaltioiden alakohtaisen unionin lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi antamaa lainsäädäntöä. Jos tietty asia ei jo kuulu tämän asetuksen tai alakohtaisen unionin lainsäädännön soveltamisalaan, olisi sovellettava asiaa koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. PEPP-tuotteesta olisi myös tehtävä PEPP-säästäjän ja PEPP-tarjoajan välinen sopimus, jäljempänä ’PEPP-sopimus’. PEPP-sopimukseen olisi sisällytettävä joitakin tuotteen keskeisiä ominaisuuksia. Tällä asetuksella ei rajoiteta niiden unionin sääntöjen soveltamista, jotka koskevat kansainvälistä yksityisoikeutta ja erityisesti tuomioistuimen toimivaltaa ja sovellettavaa lakia. Tällä asetuksella ei myöskään rajoiteta kansallisen sopimus-, sosiaali-, työ- ja vero-oikeuden soveltamista.

(24)  Tässä asetuksessa olisi tehtävä selväksi, että PEPP-sopimuksen on oltava kaikkien sovellettavien sääntöjen mukainen. Lisäksi PEPP-sopimuksessa olisi vahvistettava osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ja siihen olisi sisällyttävä joitakin tuotteen keskeisiä ominaisuuksia. PEPP-sopimuksen voi tehdä myös PEPP-säästäjien ryhmän edustaja, kuten riippumaton säästäjien yhdistys, joka toimii kyseisen ryhmän puolesta, edellyttäen, että tämä tapahtuu tämän asetuksen ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja että PEPP-tuotteen tällä tavoin hankkivat PEPP-säästäjät saavat samat tiedot ja neuvot kuin PEPP‑säästäjät, jotka tekevät PEPP-sopimuksen joko suoraan PEPP-tarjoajan kanssa tai PEPP-jakelijan kautta.

(25)  PEPP-tarjoajilla olisi oltava pääsy koko unionin markkinoille tuotetta koskevalla yhdellä rekisteröinnillä, joka myönnetään yksien sääntöjen perusteella. Jotta tuotetta voidaan markkinoida nimityksellä ’PEPP’, rekisteröintiä hakevien PEPP-tarjoajien olisi haettava rekisteröintiä toimivaltaisilta viranomaisilta. Tämä asetus ei estä tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttävän olemassa olevan yksilöllisen eläketuotteen rekisteröintiä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä rekisteröintipäätös, jos rekisteröintiä hakeva PEPP-tarjoaja on toimittanut kaikki tarvittavat tiedot ja jos tämän asetuksen vaatimusten noudattamista varten tarvittavat järjestelyt ovat käytössä. Tehtyään rekisteröintipäätöksen toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava asiasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010(4) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) (EIOPA) PEPP-tarjoajan ja PEPP-tuotteen kirjaamiseksi julkiseen keskusrekisteriin. Tällaisen rekisteröinnin olisi oltava voimassa koko unionin alueella. Tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten noudattamisen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa EIOPAlle olisi ilmoitettava viipymättä kaikista myöhemmistä muutoksista rekisteröintimenettelyssä toimitettuihin tietoihin ja asiakirjoihin.

(26)  EIOPAn olisi luotava julkinen keskusrekisteri, joka sisältää tietoja rekisteröidyistä PEPP-tuotteista, joita voitaisiin tarjota ja jaella unionissa, ja PEPP-tarjoajista sekä luettelon jäsenvaltioista, joissa PEPP-tuotetta tarjotaan. Jos PEPP-tarjoajat eivät jakele PEPP-tuotetta jäsenvaltion alueella mutta niiden on mahdollista avata alatili kyseistä jäsenvaltiota varten varmistaakseen PEPP-asiakkaidensa PEPP-tuotteiden siirrettävyyden, kyseisessä rekisterissä olisi oltava tietoa myös jäsenvaltioista, joita varten PEPP‑tarjoaja tarjoaa alatilejä.

(27)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/2341(5) tarkoitettujen ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten (lisäeläkelaitosten) organisointi- ja sääntelytavoissa on merkittäviä eroja jäsenvaltioiden välillä. Joissakin jäsenvaltioissa kyseiset laitokset saavat harjoittaa ainoastaan ammatillisiin lisäeläkkeisiin liittyvää toimintaa, kun taas toisissa jäsenvaltioissa kyseiset laitokset, myös hyväksytyt yhteisöt, jotka vastaavat lisäeläkelaitosten johtamisesta ja hallinnoinnista ja toimivat niiden puolesta, jos niillä ei ole oikeushenkilöyttä, saavat harjoittaa ammatillisiin lisäeläkkeisiin ja yksilöllisiin eläkkeisiin liittyvää toimintaa. Tämän vuoksi lisäeläkelaitoksilla on erilaisia organisaatiorakenteita ja myös niiden valvonta kansallisella tasolla vaihtelee. Erityisesti sellaisten lisäeläkelaitosten vakavaraisuusvalvonta, joilla on lupa harjoittaa ammatillisiin lisäeläkkeisiin ja yksilöllisiin eläkkeisiin liittyvää toimintaa, on laajempaa kuin ainoastaan ammatillisiin lisäeläkkeisiin liittyvää toimintaa harjoittavien lisäeläkelaitosten vakavaraisuusvalvonta.

Jotta rahoitusvakaus ei vaarannu ja voidaan ottaa huomioon organisaatiorakenteen ja valvonnan erot, PEPP-tuotteiden tarjoamisen olisi oltava sallittua ainoastaan lisäeläkelaitoksille, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla lupa tarjota myös yksilöllisiä eläketuotteita ja joiden tällaista toimintaa valvotaan. Tämän lisäksi ja rahoitusvakauden turvaamiseksi kaikki PEPP-tuotteiden tarjoamista koskevaa liiketoimintaa vastaavat varat ja vastuut olisi pidettävä erillään muista toiminnoista eikä niitä saisi voida siirtää laitoksen muuhun eläkeliiketoimintaan. PEPP-tuotteita tarjoavien lisäeläkelaitosten olisi myös aina noudatettava direktiivissä (EU) 2016/2341 asetettuja asiaankuuluvia vaatimuksia, myös sijoittamista koskevia yksityiskohtaisempia sääntöjä, joita jäsenvaltiot, joissa ne on rekisteröity tai hyväksytty direktiivin (EU) 2016/2341 mukaisesti, ovat säätäneet saattaessaan mainitun direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä, sekä hallintojärjestelmää koskevia säännöksiä. Kuten muidenkin PEPP-tarjoajien kohdalla, jos tässä asetuksessa säädetään tiukempia vaatimuksia, tällaisia vaatimuksia olisi sovellettava.

(28)  Yhdellä yhtenäisellä PEPP-passilla varmistetaan PEPP-tuotteiden sisämarkkinoiden luominen.

(29)  PEPP-tarjoajien olisi voitava jaella kehittämiään PEPP-tuotteita ja PEPP-tuotteita, joita ne eivät ole kehittäneet, edellyttäen, että tämä on asiaa koskevan alakohtaisen lainsäädännön mukaista. PEPP-jakelijoilla olisi oltava oikeus jaella PEPP-tuotteita, joita ne eivät ole kehittäneet. PEPP-jakelijoiden olisi jaeltava ainoastaan sellaisia tuotteita, joita varten niillä on asianmukaiset tiedot ja pätevyys asiaa koskevan alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti.

(30)  PEPP-tarjoajien tai PEPP-jakelijoiden olisi annettava potentiaalisille PEPP-säästäjille ennen PEPP‑sopimuksen tekemistä neuvontaa, jossa otetaan huomioon tuotteen pitkän aikavälin eläkeluonne, PEPP-säästäjän yksilölliset tarpeet ja vaatimukset sekä rajoitettu lunastettavuus. Neuvonnalla olisi erityisesti pyrittävä tiedottamaan PEPP-säästäjälle sijoitusvaihtoehtojen ominaisuuksista, pääomasuojan tasosta ja maksusuoritusten muodoista.

(31)   PEPP-tarjoajat voivat tarjota ja PEPP-jakelijat voivat jaella PEPP-tuotteita vastaanottavan jäsenvaltion alueella palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden nojalla avattuaan alatilin kyseistä vastaanottavaa jäsenvaltiota varten. Jotta varmistetaan palvelujen laadukkuus ja kuluttajansuojan tehokkuus, kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä tässä asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien täytäntöönpanossa. Jos PEPP-tarjoajat ja PEPP-jakelijat harjoittavat liiketoimintaa eri jäsenvaltioissa palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi oltava vastuussa tässä asetuksessa asetettujen velvollisuuksien noudattamisen varmistamisesta, koska niillä on tiiviimmät yhteydet PEPP-tarjoajaan. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset saavat tietoonsa, että velvollisuuksia on rikottu niiden alueella, niiden olisi ilmoitettava tästä kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, joiden olisi tämän jälkeen toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta varmistetaan kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vastuulle kuuluvien tehtävien oikeudenmukainen jakautuminen. Lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava puuttua asiaan, jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät toteuta aiheellisia toimenpiteitä tai jos toteutetut toimenpiteet eivät ole riittävät.

(32)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi siksi oltava käytettävissään kaikki tarpeelliset keinot sen varmistamiseksi, että PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden liiketoiminta on asianmukaista koko unionissa riippumatta siitä, perustuuko se sijoittautumisvapauteen vai palveluiden tarjoamisen vapauteen. Valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi kaikkien toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien toimien olisi oltava oikeassa suhteessa tietyn tarjoajan tai jakelijan liiketoimintaan liittyvien riskien luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen▐.

(33)  PEPP-tuotteen yleiseurooppalaista ulottuvuutta voidaan kehittää tarjoajan tasolla rajatylittävän toiminnan tarjoamien mahdollisuuksien kautta mutta myös PEPP-säästäjän tasolla PEPP-tuotteen siirrettävyyden ja vaihtopalvelun kautta; näin edistetään sellaisten henkilöiden yksilöllisten eläkeoikeuksien suojaamista, jotka käyttävät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 ja 45 artiklan mukaista oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Siirrettävyyteen liittyy PEPP-säästäjän asuinpaikan vaihtaminen toiseen jäsenvaltioon vaihtamatta PEPP-tarjoajaa, kun taas PEPP-tarjoajan vaihtoon ei välttämättä liity asuinpaikan muutosta.

(34)  PEPP-tuotteeseen olisi sisällyttävä kansallisia alatilejä, joista jokaisessa otetaan huomioon yksilöllisen eläketuotteen ominaisuudet, jotka mahdollistavat sen, että PEPP-tuotteeseen suoritettavat maksut tai PEPP-tuotteesta tehtävät maksusuoritukset ovat kannustinkelpoisia, jos kannustimia on saatavilla jäsenvaltioissa, joita varten PEPP‑tarjoaja asettaa saataville alatilin. Alatiliä olisi käytettävä kerryttämisvaiheen aikana suoritettujen maksujen ja maksatusvaiheen aikana tehtyjen maksusuoritusten kirjaamiseen sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jota varten alatili on avattu. PEPP-säästäjän tasolla ensimmäinen alatili olisi luotava PEPP-sopimuksen tekemisen yhteydessä.

(35)  Jotta siirtymävaihe olisi jouheva PEPP-tarjoajien kannalta, velvollisuutta tarjota PEPP‑tuotteita, joissa on alatilejä vähintään kahta jäsenvaltiota varten, olisi sovellettava viimeistään kolme vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä. PEPP‑tuotetta käyttöön ottaessaan PEPP-tarjoajan olisi ▌ annettava tietoa siitä, mitkä alatilit ovat välittömästi saatavilla, jotta vältetään mahdollinen PEPP-säästäjien harhaanjohtaminen. Jos PEPP-säästäjä muuttaa toiseen jäsenvaltioon ja jos tätä jäsenvaltiota varten ei ole saatavilla alatiliä, PEPP-tarjoajan olisi tarjottava PEPP‑säästäjälle mahdollisuutta vaihtaa viipymättä ja veloituksetta toiseen PEPP‑tarjoajaan, joka tarjoaa alatilin kyseistä jäsenvaltiota varten. PEPP-säästäjä voisi myös jatkaa maksujen suorittamista alatilille, jolle maksuja suoritettiin ennen asuinpaikan vaihtamista.

(36)  Kun otetaan huomioon PEPP-tuotteen pitkän aikavälin eläkeluonne ja siihen liittyvä hallinnollinen rasite, PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden olisi tarjottava potentiaalisille PEPP‑säästäjille ja -edunsaajille selviä, helposti ymmärrettäviä ja riittäviä tietoja eläkkeelle siirtymistä koskevan päätöksenteon tueksi. Samasta syystä PEPP-tarjoajien ja PEPP‑jakelijoiden olisi varmistettava erittäin laaja avoimuus PEPP-tuotteen eri vaiheissa eli muun muassa ennen sopimuksen tekemistä, sopimuksen tekemisen aikana, kerryttämisvaiheessa (mukaan lukien eläkkeelle siirtymistä edeltävä vaihe) ja maksatusvaiheessa. Erityisesti olisi annettava tiedot kertyneistä eläkeoikeuksista, ennustetuista PEPP-eläke-etuuksien tasoista, riskeistä ja takeista, ESG-tekijöiden huomioon ottamisesta sekä kustannuksista. Jos ennustettu PEPP-eläke-etuuksien taso perustuu talousskenaarioihin, tietoa olisi annettava myös parhaasta estimaattiskenaariosta ja epäedullisesta skenaariosta, jonka olisi oltava ääritapaus mutta kuitenkin realistinen.

(37)  Ennen PEPP-sopimuksen tekemistä potentiaalisille PEPP-säästäjille olisi annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja. Ennen PEPP‑sopimuksen tekemistä olisi määritettävä eläkkeeseen liittyvät tarpeet ja vaatimukset ja annettava neuvontaa.

(38)  Tuotteen mahdollisimman suuren avoimuuden varmistamiseksi PEPP-tarjoajien olisi laadittava kehittämistään PEPP-tuotteista PEPP-avaintietoasiakirja ennen kuin kyseisiä PEPP-tuotteita voidaan jaella PEPP-säästäjille. Niiden olisi myös oltava vastuussa PEPP-avaintietoasiakirjan tietojen paikkansapitävyydestä. PEPP-avaintietoasiakirjalla olisi korvattava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014(6) mukainen vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskeva avaintietoasiakirja, jota ei sen seurauksena tarvitse toimittaa PEPP-tuotteiden osalta, ja mukautettava sitä. PEPP-perustuotteesta olisi laadittava erillinen PEPP-avaintietoasiakirja. Jos PEPP-tarjoaja tarjoaa vaihtoehtoisia sijoitusvaihtoehtoja, näitä vaihtoehtoisia sijoitusvaihtoehtoja varten olisi myös tarjottava yleinen avaintietoasiakirja, joka voisi myös sisältää viittauksia muihin asiakirjoihin. Jos vaihtoehtoisista sijoitusvaihtoehdoista ei voida antaa vaadittavia tietoja yhdessä erillisessä avaintietoasiakirjassa, olisi vaihtoehtoisesti annettava erillinen avaintietoasiakirja jokaisesta vaihtoehtoisesta sijoitusvaihtoehdosta. Näin olisi kuitenkin meneteltävä ainoastaan, jos yleisen avaintietoasiakirjan antaminen vaihtoehtoisista sijoitusvaihtoehdoista ei olisi PEPP-asiakkaiden edun mukaista. Arvioidessaan, onko PEPP-avaintietoasiakirja tämän asetuksen mukainen, toimivaltaisten viranomaisten olisi siksi tarvittaessa varmistettava eri sijoitusvaihtoehtojen optimaalinen vertailtavuus ottaen erityisesti huomioon käyttäytymisanalyysiin liittyvät ajantasaiset tiedot, jotta vältetään tietojen esitystavasta aiheutuva kognitiivinen vinouma.

(39)  Tässä asetuksessa olisi PEPP-avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja saatavuuden varmistamiseksi säädettävä, että PEPP-tarjoajan on julkaistava PEPP-avaintietoasiakirjat verkkosivustollaan. PEPP-tarjoajan olisi julkaistava kutakin jäsenvaltiota varten, jossa PEPP-tuotetta jaellaan palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden nojalla, PEPP-avaintietoasiakirja, joka sisältää tarkemmat tiedot kerryttämisvaiheeseen ja maksatusvaiheeseen liittyvistä ehdoista kyseisessä jäsenvaltiossa.

(40)  Kansallisella tasolla ollaan jo kehittämässä yksilöllisiä eläketuotteita koskevia laskureita. Jotta tällaiset laskurit olisivat mahdollisimman hyödyllisiä kuluttajien kannalta, niiden olisi kuitenkin katettava eri PEPP-tarjoajien perimät kulut ja palkkiot sekä mahdolliset muut välittäjien tai sijoitusketjun muiden osien perimät kulut ja palkkiot, joita PEPP-tarjoajat eivät ole jo sisällyttäneet hintaan.

(41)  PEPP-avaintietoasiakirjaan sisällytettävien tietojen yksityiskohdat ▌ ja tietojen esitystapa olisi yhdenmukaistettava laajemmin teknisillä sääntelystandardeilla ▌ ottaen huomioon aiemmat ja käynnissä olevat kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevat tutkimukset, mukaan luettuina tulokset testeistä, joissa tarkastellaan, kuinka tehokkaita erilaiset tietojen esitystavat ovat kuluttajien kannalta. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tekniset sääntelystandardit. EIOPAn olisi kehitettävä luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi kuultuaan muita Euroopan valvontaviranomaisia – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010(7) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) (EBA) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010(8) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (arvopaperimarkkinaviranomainen) (ESMA) – soveltuvin osin sekä Euroopan keskuspankkia ja toimivaltaisia viranomaisia ja sen jälkeen kun on toteutettu tässä asetuksessa säädettyjä kuluttaja- ja toimialatestejä, ja täsmennettävä niissä PEPP‑avaintietoasiakirjan esitystapa ja siihen sisällytettävien tietojen sisältö; PEPP‑avaintietoasiakirjan uudelleentarkastelun ja tarkistamisen edellytykset; edellytykset, jotka täyttämällä noudatetaan vaatimusta PEPP-avaintietoasiakirjan toimittamisesta; säännöt, joiden perusteella määritetään eläke-ennusteita koskevat olettamat; PEPP-etuusotteessa olevien tietojen esitystapa; ja vähimmäiskriteerit, jotka riskien vähentämistekniikoiden on täytettävä. Laatiessaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi EIOPAn olisi otettava huomioon PEPP-tuotteiden eri tyypit, PEPP-tuotteiden pitkäaikainen luonne, PEPP-säästäjien valmiudet ja PEPP-tuotteiden ominaisuudet. Ennen kuin luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi toimitetaan komissiolle, olisi tarvittaessa suoritettava tosiasiallisiin tietoihin perustuvia kuluttaja- ja toimialatestejä. Komission olisi hyväksyttävä nämä tekniset sääntelystandardit delegoiduilla säädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti. Komissiolle olisi myös siirrettävä valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan nojalla asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti EIOPAn laatimat tekniset täytäntöönpanostandardit, jotka koskevat yhteistyön ja tiedonvaihdon yksityiskohtia sekä vaatimuksia, joiden mukaisesti mainitut tiedot on mahdollista esittää standardoidussa muodossa niiden vertailun mahdollistamiseksi, ja – sen jälkeen kun muita Euroopan valvontaviranomaisia ja kansallisia toimivaltaisia viranomaisia on kuultu ja kun on tehty toimialatestejä – tekniset täytäntöönpanostandardit valvontaa koskevien raporttien muodosta.

(42)  PEPP-avaintietoasiakirjan olisi erotuttava selkeästi ja oltava erillään mahdollisesta markkinointiaineistosta.

(43)  PEPP-tarjoajien olisi laadittava PEPP-säästäjille osoitettu PEPP-etuusote, jotta heille voidaan esittää yksilöllisiä ja yleisiä avaintietoja PEPP-tuotteesta ja jotta voidaan varmistaa sitä koskevat ajantasaiset tiedot. PEPP-etuusotteen olisi oltava selkeä ja kattava, ja sen olisi sisällettävä merkitykselliset ja asianmukaiset tiedot, jotta eläkeoikeuksien ymmärtäminen olisi helpompaa eri aikoina ja eri eläketuotteissa ja jotta ote palvelisi työvoiman liikkuvuutta. PEPP-etuusotteen olisi myös sisällettävä avaintietoja ESG‑tekijöihin liittyvästä sijoituspolitiikasta ja siinä olisi esitettävä, mistä ja millä tavalla PEPP-säästäjät voivat saada lisätietoja ESG-tekijöiden huomioon ottamisesta. PEPP-etuusote olisi toimitettava PEPP-säästäjille vuosittain.

(44)  PEPP-tarjoajien olisi ilmoitettava PEPP-säästäjille kaksi kuukautta ennen päivämääriä, joina PEPP-säästäjillä on mahdollisuus muuttaa maksatusvaihtoehtojaan, maksatusvaiheen tulevasta alkamisesta, maksusuoritusten mahdollisista muodoista ja mahdollisuudesta muuttaa maksusuoritusten muotoa. Jos on avattu useampi kuin yksi alatili, PEPP-säästäjälle olisi ilmoitettava kunkin alatilin maksatusvaiheen mahdollisesta alkamisesta.

(45)  Maksatusvaiheessa PEPP-edunsaajien olisi edelleen saatava tietoa PEPP-etuuksistaan ja vastaavista maksatusvaihtoehdoista. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun PEPP‑edunsaajat kantavat merkittävän osan sijoitusriskistä maksatusvaiheen aikana.

(46)  PEPP-säästäjien ja -edunsaajien etujen suojaamiseksi riittävästi PEPP-tarjoajien olisi voitava valita varojensa allokoinnissa tapa, joka parhaiten soveltuu niiden vastuiden, myös pitkän aikavälin vastuiden, luonteeseen ja kestoon. Tehokas valvonta on siksi tarpeen ja sijoittamista koskeviin sääntöihin olisi sovellettava lähestymistapaa, joka tarjoaa PEPP‑tarjoajille riittävästi joustavuutta turvallisimmasta ja tehokkaimmasta sijoituspolitiikasta päättämiseen mutta velvoittaa ne myös toimimaan varovaisesti ja kaikkien PEPP-säästäjien pitkän aikavälin edun mukaisesti. Varovaisuusperiaatteen noudattaminen edellyttää siksi PEPP-tarjoajan asiakasrakenteen mukaan sovitettua sijoituspolitiikkaa.

(47)  Asettamalla varovaisuusperiaate perusperiaatteeksi pääomasijoitusten osalta ja mahdollistamalla PEPP-tarjoajien rajatylittävä toiminta kannustetaan säästöjen suuntaamista yksilöllisiin eläkkeisiin, mikä myötävaikuttaa taloudelliseen ja sosiaaliseen edistykseen. Varovaisuusperiaatteessa olisi otettava nimenomaisesti huomioon myös ESG-tekijöiden merkitys sijoitusprosessissa.

(48)  Tällä asetuksella olisi varmistettava asianmukainen sijoitusten vapaus PEPP-tarjoajille. Koska PEPP-tarjoajat ovat erittäin pitkän aikavälin sijoittajia, joiden maksuvalmiusriskit ovat vähäisiä, niillä on mahdollisuus edistää pääomamarkkinaunionin kehittämistä sijoittamalla varovaisuusperiaatetta noudattaen osakkeiden kaltaisiin epälikvideihin varoihin samoin kuin muihin sijoitusinstrumentteihin, joilla on pitkän aikavälin taloudellista merkitystä ja joilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai organisoiduissa kaupankäyntijärjestelmissä. Lisäksi ne voivat hyötyä kansainvälisen hajauttamisen eduista. Sijoittamista osakkeisiin muissa valuutoissa kuin niissä, joissa vastuut ovat, ja muihin sijoitusinstrumentteihin, joilla on pitkän aikavälin taloudellista merkitystä ja joilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai organisoiduissa kaupankäyntijärjestelmissä, olisi sen vuoksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti rajoitettava ainoastaan varovaisuussyistä, jotta suojellaan PEPP-säästäjien ja ‑edunsaajien etuja.

(49)  Pääomamarkkinaunionin syventämiseen liittyen sijoitusinstrumentit, joilla on pitkän aikavälin taloudellista merkitystä, ymmärretään laajasti. Tällaiset sijoitusinstrumentit ovat arvopapereita, jotka eivät ole siirtokelpoisia, minkä vuoksi jälkimarkkinoiden likviditeettiä ei voida käyttää. Ne edellyttävät usein määräaikaisia sitoumuksia, jotka rajoittavat niiden markkinoitavuutta, ja niihin olisi katsottava sisältyvän myös osakkuudet ja listaamattomia yrityksiä koskevat velkainstrumentit ja tällaisille yrityksille myönnetyt lainat. Listaamattomiin yrityksiin sisältyvät infrastruktuurihankkeet, listaamattomat kasvuyritykset, kiinteistöt tai muut omaisuuserät, jotka voisivat olla sopivia pitkän aikavälin sijoitustarkoituksiin. Vähähiiliset ja ilmastonmuutoksen kestävät infrastruktuurihankkeet ovat usein listaamattomia omaisuuseriä ja perustuvat hankerahoitukseen liittyviin pitkäaikaisiin luottoihin. Kun otetaan huomioon PEPP‑tarjoajien vastuiden pitkäaikainen luonne, niitä kannustetaan jakamaan riittävä osa sijoitussalkustaan reaalitalouteen tehtäviin kestäviin sijoituksiin, joista saadaan pitkän aikavälin taloudellisia hyötyjä, erityisesti infrastruktuurihankkeisiin ja -yrityksiin.

(50)  ESG-tekijät ovat PEPP-tarjoajien sijoituspolitiikan ja riskienhallintajärjestelmien tärkeitä näkökohtia. PEPP-tarjoajia olisi kannustettava ottamaan huomioon tällaiset tekijät sijoituspäätöksissä sekä ottamaan huomioon se, miten ne muodostavat osan niiden riskienhallintajärjestelmää, jotta voidaan välttää hukkainvestoinnit. ESG-tekijöitä koskevien tietojen olisi oltava EIOPAn, toimivaltaisten viranomaisten ja PEPP‑säästäjien saatavilla.

(51)  Yhtenä PEPP-tuotteiden sääntelyn tavoitteena on turvallisen ja kustannusystävällisen pitkän aikavälin eläkesäästötuotteen luominen. Koska yksilöllisiä eläketuotteita koskevat sijoitukset ovat pitkäaikaisia, erityistä huomiota olisi kiinnitettävä varojen allokoinnin pitkän aikavälin seurauksiin. Erityisesti olisi otettava huomioon ESG-tekijät. PEPP‑säästöt olisi sijoitettava ottaen huomioon ESG-tekijät, esimerkiksi tekijät, jotka esitetään unionin ilmasto- ja kestävyystavoitteissa sellaisina kuin ne esitetään Pariisin ilmastosopimuksessa (Pariisin sopimuksessa), Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteissa sekä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevissa Yhdistyneiden kansakuntien ohjaavissa periaatteissa.

(52)  Pyrittäessä varmistamaan, että PEPP-tarjoajat noudattavat velvollisuuttaan varovaisuusperiaatteen mukaiseen sijoituspolitiikkaan, niitä olisi estettävä tekemästä sijoituksia ▌ yhteistyöhaluttomalle lainkäyttöalueelle, joka sisältyy asiaa koskevissa neuvoston päätelmissä vahvistettuun luetteloon veroasioissa yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849(9) 9 artiklan nojalla hyväksytyssä sovellettavassa komission delegoidussa asetuksessa suuririskiseksi yksilöityyn kolmanteen maahan, jossa on strategisia puutteita.

(53)  Kun otetaan huomioon PEPP-tuotteen pitkän aikavälin eläketavoite, PEPP-säästäjille tarjottavissa sijoitusvaihtoehdoissa olisi määriteltävä tekijät, jotka antavat sijoittajille mahdollisuuden sijoituspäätöksen tekemiseen, mukaan luettuna niiden sijoitusvaihtoehtojen lukumäärä, joista he voivat valita. PEPP-tuotteen hankkimisen yhteydessä tehdyn alkuperäisen valinnan jälkeen PEPP-säästäjillä olisi oltava mahdollisuus muuttaa valintaansa, kun PEPP-tuotteen hankkimisesta tai, jos sijoitusvaihtoehtoa muutetaan myöhemmin, sen muuttamisesta edellisen kerran on kulunut vähintään viisi vuotta, jotta tarjoajille tarjotaan riittävä vakaus pitkän aikavälin sijoitusstrategiaa varten mutta samalla varmistetaan sijoittajien suoja. PEPP-tarjoajien olisi kuitenkin voitava sallia PEPP-säästäjien muuttaa valittua sijoitusvaihtoehtoa tätä useammin.

(54)  PEPP-perustuotteen olisi oltava turvallinen tuote ja oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto. Sen muotona voisi olla joko riskien vähentämistekniikka, jolla pyritään turvaamaan PEPP-säästäjän mahdollisuus saada sijoitettu pääoma takaisin, tai sijoitetulle pääomalle annettava takuu. Riskien vähentämistekniikka, jolla pyritään turvaamaan PEPP-säästäjän mahdollisuus saada sijoitettu pääoma takaisin, voisi olla varovainen sijoitusstrategia tai elinkaaristrategia, jossa kokonaisriskiä vähennetään asteittain ajan mittaan. Oletusarvoisen sijoitusvaihtoehdon yhteydessä annettujen takuiden olisi katettava ainakin kerryttämisvaiheessa suoritetut maksuosuudet kaikkien palkkioiden ja maksujen vähentämisen jälkeen. Takuut voisivat kattaa myös palkkiot ja maksut ja ne voisivat kattaa inflaation kokonaan tai osittain. Sijoitetulle pääomalle annetun takuun olisi tultava maksettavaksi maksatusvaiheen alkaessa ja tapauksen mukaan maksatusvaiheen aikana.

(55)  Kustannustehokkuuden ja riittävän suorituskyvyn takaamiseksi PEPP-säästäjien kannalta PEPP-perustuotteen kulut ja palkkiot olisi rajattava kiinteään prosenttiosuuteen kertyneestä pääomasta. Rajaksi olisi vahvistettava prosentti kertyneestä pääomasta, mutta olisi aiheellista määrittää tarkemmin niiden kulujen ja palkkioiden tyypit, jotka olisi otettava huomioon teknisissä sääntelystandardeissa, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset edellytykset eri PEPP-tarjoajille ja kulu- ja palkkiorakenteiltaan eri tyyppisille PEPP-tuotteille. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tällaiset tekniset sääntelystandardit, jotka EIOPAn olisi laadittava. Laatiessaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi EIOPAn olisi erityisesti otettava huomioon PEPP-tuotteiden pitkäaikainen luonne, eri tyyppiset PEPP-tuotteet ja niiden erityisominaisuuksiin liittyvät kustannusten kannalta merkitykselliset tekijät, jotta voidaan varmistaa eri PEPP-tarjoajien ja näiden tuotteiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu sekä PEPP-perustuotteen luonne yksinkertaisena, kustannustehokkaana ja avoimena tuotteena, joka tarjoaa sijoitukselle pitkällä aikavälillä riittävän reaalituoton. Koska tavoitteena on säilyttää tuotteen pitkäaikainen eläkeluonne, olisi myös arvioitava tarkkaan maksusuoritusten muotoa etenkin elinikäisten elinkorkojen tapauksessa. Tämä huomioon ottaen ja sen varmistamiseksi, että pääomatakuuta tarjoavilla PEPP-tarjoajilla ja muilla tarjoajilla on tasapuoliset toimintaedellytykset, EIOPAn olisi otettava kulu- ja palkkiorakenne asianmukaisesti huomioon. Lisäksi kulujen ja palkkioiden prosenttiarvoja olisi tarkistettava säännöllisesti, jotta varmistetaan niiden jatkuva riittävyys ottaen huomioon mahdolliset kustannustason muutokset. Komission olisi hyväksyttävä nämä tekniset sääntelystandardit delegoiduilla säädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa jatkuva kustannustehokkuus ja suojella PEPP-asiakkaita lian raskailta kustannusrakenteilta, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä prosenttiarvoa ottaen huomioon sen uudelleentarkastelut, erityisesti kulujen ja palkkioiden tosiasiallinen taso ja sen muutokset sekä kulukaton vaikutus PEPP-tuotteiden saatavuuteen samoin kuin eri tyyppisiä PEPP-tuotteita tarjoavien eri PEPP-tarjoajien asianmukainen pääsy markkinoille.

(56)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä toimivaltaansa, jonka keskeisinä tavoitteina ovat PEPP-säästäjien ja -edunsaajien oikeuksien turvaaminen sekä PEPP-tarjoajien vakaus ja hyvä kunto.

(57)  Jos PEPP-tarjoaja on lisäeläkelaitos tai unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, sen olisi nimettävä säilytysyhteisö PEPP-tuotteiden tarjoamista koskevaa liiketoimintaa vastaavien varojen säilyttämiseen. Tarvitaan säilytysyhteisönä toimivaa yhteisöä ja sen tehtäviä koskevia lisätakeita, sillä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/61/EU(10) vahvistetut säilytysyhteisöön liittyvät nykyiset säännöt koskevat rahastoja, joita markkinoidaan ainoastaan ammattimaisille sijoittajille, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/760(11) soveltamisalaan kuuluvia eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja, joita markkinoidaan yksityissijoittajille, ja lisäeläkelaitoksiin ▌ sovellettavassa alakohtaisessa lainsäädännössä ei edellytetä säilytysyhteisön nimeämistä kaikissa tapauksissa. Jotta voidaan varmistaa mahdollisimman korkea sijoittajansuoja PEPP-tuotteiden tarjoamista koskevaa liiketoimintaa vastaavien varojen säilyttämisen osalta, tässä asetuksessa edellytetään, että PEPP-tuotteita tarjoavat lisäeläkelaitokset ja unioniin sijoittautuneet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat noudattavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY(12) sääntöjä, jotka koskevat säilytysyhteisön nimeämistä, sen tehtävien suorittamista ja sen valvontatehtäviä.

(58)  Kulujen ja palkkioiden avoimuus ja kohtuullisuus ovat olennaisen tärkeitä, jotta saavutetaan PEPP-säästäjien luottamus ja annetaan heille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia valintoja. Näin ollen läpinäkymättömien hinnoittelumenetelmien käyttö olisi kiellettävä.

(59)  Komissiolle olisi tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joissa määritetään edellytykset, joiden mukaisesti EIOPA sekä toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valtuuksia toteuttaa interventiotoimia, sekä perusteet ja seikat, jotka EIOPA ottaa huomioon määrittäessään, milloin on olemassa merkittävä PEPP-säästäjän suojaa koskeva ongelma. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(13) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(60)  Rajoittamatta PEPP-asiakkaiden oikeutta panna vireille kanne tuomioistuimessa olisi perustettava helposti saatavilla oleva, asianmukainen, riippumaton, puolueeton, avoin ja tehokas vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely tässä asetuksessa vahvistettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien riitojen ratkaisua varten PEPP-tarjoajien tai PEPP‑jakelijoiden ja PEPP-asiakkaiden välillä.

(61)  Tehokkaan ja vaikuttavan riitojenratkaisumenettelyn perustamista varten PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden olisi otettava käyttöön tehokas valitusmenettely, jota niiden asiakkaat voivat käyttää ennen kuin riita viedään vaihtoehtoiseen riitojenratkaisumenettelyyn tai tuomioistuimen käsiteltäväksi. Valitusmenettelyn olisi sisällettävä lyhyet ja selkeästi määritellyt määräajat, joihin mennessä PEPP-tarjoajan tai PEPP-jakelijan olisi vastattava valitukseen. Vaihtoehtoisilla riitojenratkaisuelimillä olisi oltava riittävät valmiudet osallistua asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla rajatylittävään yhteistyöhön riidoissa, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

(62)  Jotta PEPP-säästäjät saisivat paremmat ehdot sijoituksilleen, heillä olisi oltava oikeus vaihtaa toiseen samassa tai muussa jäsenvaltiossa sijaitsevaan PEPP-tarjoajaan kerryttämisvaiheen aikana selkeän, nopean ja turvallisen menettelyn kautta, mikä myös lisää PEPP-tarjoajien välistä kilpailua. PEPP-tarjoajilla ei kuitenkaan saisi olla maksatusvaiheen aikana velvollisuutta tarjota vaihtopalvelua sellaisten PEPP-tuotteiden osalta, joissa säästäjät saavat maksusuorituksia elinkorkoina koko eliniän ajan. Siirtävän PEPP‑tarjoajan olisi vaihdon aikana siirrettävä vastaavat rahamäärät tai tapauksen mukaan apporttiomaisuus PEPP-tililtä ja suljettava se. PEPP-säästäjien olisi tehtävä vastaanottavien PEPP-tarjoajien kanssa sopimus uuden PEPP-tilin avaamisesta. Uudessa PEPP-tilissä olisi oltava sama alatilirakenne kuin aiemmassa PEPP-tilissä.

(63)  PEPP-säästäjät voivat vaihtopalvelun aikana päättää siirtää apporttiomaisuuden ainoastaan, jos vaihto tapahtuu sellaisten PEPP-tarjoajien, kuten sijoituspalveluyritysten tai muiden hyväksyttävien lisätoimiluvan saaneiden tarjoajien, välillä, jotka harjoittavat salkunhoitoa PEPP-säästäjien puolesta. Tällöin tarvitaan vastaanottavan tarjoajan kirjallinen suostumus. Jos kyseessä on yhteissijoitusten hoito, vaihdon yhteydessä ei ole mahdollista siirtää apporttiomaisuutta, sillä eri PEPP‑säästäjien varoja ei ole eroteltu.

(64)  Vaihtomenettelyn olisi oltava yksinkertainen PEPP-säästäjän kannalta. Tämän vuoksi vastaanottavan PEPP-tarjoajan olisi oltava vastuussa menettelyn käynnistämisestä ja hoitamisesta PEPP-säästäjän puolesta ja tämän pyynnöstä. Vaihtopalvelua perustaessaan PEPP-tarjoajien olisi pystyttävä käyttämään vapaaehtoisia lisäkeinoja, kuten jotakin teknistä ratkaisua. Tuotteen yleiseurooppalaisen luonteen vuoksi PEPP-säästäjien olisi voitava vaihtaa tarjoajaa viipymättä ja veloituksetta, jos jäsenvaltiossa, johon PEPP-säästäjä muuttaa, ei ole tarjolla alatiliä.

(65)  PEPP-säästäjälle olisi ennen vaihdon hyväksymistä ilmoitettava kaikista vaihdon toteuttamisen edellyttämistä menettelyvaiheista ja kuluista, jotta PEPP-säästäjä voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen vaihtopalvelusta.

(66)  Vaihdon onnistuminen edellyttää yhteistyötä siirtävän PEPP-tarjoajan kanssa. Sen vuoksi siirtävän PEPP-tarjoajan olisi annettava vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle kaikki tarvittavat tiedot maksujen jatkamiseksi toisella PEPP-tilillä. Tällaiset tiedot olisi kuitenkin rajattava vaihdon toteuttamisen kannalta tarpeellisiin tietoihin.

(67)  PEPP-säästäjille ei saisi aiheutua maksuja, korkoja tai muuta taloudellista tappiota kummankaan vaihtoprosessiin osallistuvan PEPP-tarjoajan mahdollisten virheiden vuoksi. PEPP-säästäjille ei erityisesti saisi aiheutua taloudellista tappiota lisämaksujen, korkojen tai muiden veloitusten maksamisesta taikka sakoista, seuraamuksista tai muista taloudellisista vahingoista, jotka johtuvat vaihdon toteuttamisen viivästymisestä. Koska maksatusvaiheen alkaessa ja tapauksen mukaan sen aikana olisi varmistettava pääomasuoja, siirtävää PEPP-tarjoajaa ei saisi velvoittaa varmistamaan pääomasuojaa tai tarjoamaan takuuta vaihdon hetkellä. PEPP-tarjoaja saattaa myös päättää varmistaa pääomasuojan tai tarjota takuuta vaihdon hetkellä.

(68)  PEPP-säästäjillä olisi oltava mahdollisuus tehdä tietoon perustuva päätös ennen vaihtoa. Vastaanottavan PEPP-tarjoajan olisi noudatettava kaikkia jakelua ja tietojen antamista koskevia vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa PEPP‑avaintietoasiakirjan tarjoamista, neuvontaa ja riittävien tietojen antamista vaihdosta aiheutuvista kuluista ja mahdollisista kielteisistä vaikutuksista pääomasuojaan, kun vaihdetaan PEPP-tuote, johon sisältyy takuu. Siirtävän PEPP‑tarjoajan vaihtamisesta perimät kulut olisi rajattava määrään, joka ei muodosta estettä liikkuvuudelle ja joka on joka tapauksessa enintään 0,5 prosenttia siirrettävistä vastaavista rahamääristä tai apporttiomaisuuden rahallisesta arvosta.

(69)  PEPP-säästäjillä olisi oltava vapaus päättää PEPP-tuotteen hankkimisen ja uuden alatilin avaamisenyhteydessä maksatusvaihetta varten valitsemastaan vaihtoehdosta (elinkorko, kertasuoritus vai muu), mutta heillä olisi oltava mahdollisuus tarkistaa valintaansa vuotta ennen maksatusvaiheen alkamista, maksatusvaiheen alkaessa ja vaihdon hetkellä, jotta valittu maksatusvaihtoehto vastaa parhaiten heidän tarpeitaan eläkkeelle siirtymisen lähestyessä. Jos PEPP-tarjoaja asettaa saataville useamman kuin yhden maksusuoritusten muodon, PEPP-säästäjän olisi voitava valita eri maksatusvaihtoehto kutakin avattua PEPP-tiliin alatiliä varten.

(70)  PEPP-tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus tarjota PEPP-säästäjille laaja valikoima maksusuoritusten muotoja. Näin saavutettaisiin tavoite PEPP-tuotteen vilkkaammasta käyttöönotosta, kun lisätään joustavuutta ja valinnanvaraa PEPP-säästäjien kannalta. Tämä lähestymistapa antaisi PEPP-tarjoajille tilaisuuden suunnitella PEPP-tuotteensa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Se on johdonmukainen muun unionin politiikan kanssa ja poliittisesti toteuttamiskelpoinen, koska sillä annetaan riittävästi joustavuutta jäsenvaltioille päättää, mitä maksusuoritusten muotoja ne haluavat kannustaa. Jäsenvaltioiden olisi tuotteen pitkän aikavälin eläkeluonteen mukaisesti voitava toteuttaa toimenpiteitä, joilla suositaan tiettyjä maksusuoritusten muotoja, kuten kertasuoritusten määrällisiä rajoituksia, jotta voidaan kannustaa edelleen käyttämään elinikäisiä elinkorkoja ja nostoeriä.

(71)   PEPP-tuotteen yleiseurooppalaisen luonteen vuoksi on tarpeen varmistaa PEPP‑säästäjien suojan johdonmukaisen korkea taso kaikkialla sisämarkkinoilla. Tämä edellyttää asianmukaisia välineitä rikkomusten tehokkaaseen torjuntaan ja kuluttajille aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Sen vuoksi EIOPAn ja toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia olisi täydennettävä erillisellä järjestelyllä, jolla kielletään sellaisten PEPP-tuotteiden markkinointi, jakelu tai myynti tai rajoitetaan sitä, joihin liittyy PEPP-säästäjien suojaa koskevia, muun muassa tuotteen pitkän aikavälin eläkeluonteeseen, finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen tai koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen liittyviä vakavia huolenaiheita, ja EIOPAlle olisi annettava asianmukaiset koordinointi- ja valmiusvaltuudet.

EIOPAn valtuuksien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1094/2010 9 artiklan 5 kohtaan, jotta voidaan varmistaa, että tällaisia interventiojärjestelyjä voidaan soveltaa tapauksiin, joissa on kyse merkittävistä PEPP-säästäjien suojaa koskevista huolenaiheista, jotka liittyvät muun muassa PEPP-tuotteen erityiseen pitkän aikavälin eläkeluonteeseen. Näiden edellytysten täyttyessä toimivaltaisten viranomaisen olisi voitava varotoimenpiteenä asettaa kielto tai rajoitus ennen PEPP-tuotteen markkinointia, jakelua tai myyntiä PEPP-säästäjille. Nämä valtuudet eivät vapauta PEPP-tarjoajaa vastuusta noudattaa kaikkia tämän asetuksen asiaankuuluvia vaatimuksia.

(72)  PEPP-tuotteeseen tehtäviin sijoituksiin liittyvien kulujen ja palkkioiden täysi avoimuus olisi taattava. Palveluntarjoajien välille luotaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset niin, että samalla varmistetaan kuluttajien suoja. Eri tuotteista olisi saatavilla vertailutietoja hinnoittelukilpailun kannustamiseksi.

(73)  Toimivaltaiset ▌ viranomaiset vastaavat PEPP-tarjoajien valvonnasta, mutta EIOPAn olisi koordinoitava PEPP-tuotteiden valvontaa, jotta voidaan taata yhtenäisen valvontamenetelmän johdonmukainen soveltaminen ja edistää näin PEPP-tuotteiden yleiseurooppalaista luonnetta ja pitkän aikavälin eläkeluonnetta.

(74)  Kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi ja valitusmenettelyjen käytettävyyden helpottamiseksi PEPP-säästäjien olisi voitava tehdä valituksia joko yksittäin tai kollektiivisesti oman asuinjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille riippumatta siitä, missä rikkominen tapahtui.

(75)  EIOPAn olisi tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja helpotettava niiden välistä yhteistyötä ja johdonmukaisuutta. Tältä osin EIOPAlla olisi oltava toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaan liittyvä tehtävä valvontatoimenpiteiden soveltamisen osalta siten, että se toimittaa näyttöä PEPP‑järjestelmään liittyvistä rikkomisista. EIOPAn olisi myös tarjottava sitovaa sovittelua siinä tapauksessa, että toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa.

(76)  Jotta varmistetaan, että PEPP-tarjoajat ja PEPP-jakelijat noudattavat tätä asetusta ja että niihin sovelletaan samanlaista kohtelua kaikkialla unionissa, olisi säädettävä hallinnollisista seuraamuksista ja muista toimenpiteistä, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(77)  Komission 8 päivänä joulukuuta 2010 antaman tiedonannon ”Seuraamusjärjestelmien lujittaminen finanssipalvelujen alalla” mukaisesti ja tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet varmistaakseen, että tämän asetuksen rikkomisesta määrätään asianmukaiset hallinnolliset seuraamukset ja muut toimenpiteet.

(78)  Vaikka jäsenvaltiot voivat antaa hallinnollisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevia sääntöjä samojen rikkomisten osalta, jäsenvaltioiden ei olisi edellytettävä antavan hallinnollisia seuraamuksia koskevia sääntöjä sellaisten tähän asetukseen kohdistuvien rikkomisten osalta, joihin sovelletaan kansallista rikosoikeutta. Tämän asetuksen rikkomisesta aiheutuvien rikosoikeudellisten seuraamusten säilyttäminen hallinnollisten seuraamusten sijaan ei kuitenkaan saisi vähentää toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä, tutustua tietoihin ja vaihtaa tietoja oikea-aikaisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tätä asetusta sovellettaessa eikä muullakaan tavoin vaikuttaa näihin mahdollisuuksiin senkään jälkeen, kun asianomaiset rikkomiset on saatettu toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäviksi syytetoimia varten.

(79)  Toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava valtuudet määrätä taloudellisia seuraamuksia, jotka ovat riittävän suuria ylittääkseen tosiasialliset tai mahdolliset hyödyt ja joilla on varoittava vaikutus myös suurempiin rahoitusalan yrityksiin ja niiden johtajiin.

(80)  Jotta varmistetaan seuraamusten johdonmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa, toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet määrittäessään hallinnollisen seuraamuksen tai muun toimenpiteen tyyppiä ja taloudellisen seuraamuksen tasoa.

(81)  Jotta varmistetaan, että rikkomisia ja seuraamuksia koskevilla toimivaltaisten viranomaisten päätöksillä on varoittava vaikutus yleisesti, ja jotta vahvistetaan kuluttajansuojaa varoittamalla kuluttajia tämän asetuksen vastaisesti jaelluista PEPP‑tuotteista, nämä päätökset olisi julkistettava, paitsi jos tällainen julkistaminen vaarantaa finanssimarkkinoiden vakauden tai meneillään olevan tutkinnan.

(82)  Mahdollisten rikkomisten havaitsemiseksi toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava tarvittavat tutkintavaltuudet, ja niiden olisi luotava tehokkaat mekanismit, jotta mahdollisista tai tosiasiallisista rikkomisista voidaan ilmoittaa.

(83)  Tällä asetuksella ei olisi rajoitettava rikoksiin liittyvien jäsenvaltioiden lainsäädännön säännösten soveltamista.

(84)  Tämän asetuksen yhteydessä harjoitettavan henkilötietojen käsittelyn, kuten toimivaltaisten viranomaisten välisen henkilötietojen vaihdon tai siirron tai PEPP-tarjoajien tai PEPP‑jakelijoiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn, olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(14) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY(15) mukaisesti. Euroopan valvontaviranomaisten harjoittaman tietojen vaihdon tai siirron olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725(16) mukaisesti.

(85)   Henkilökohtaisten rahoitustietojen arkaluonteisuuden vuoksi vahva tietosuoja on erittäin tärkeä. Sen vuoksi on suositeltavaa, että tietosuojaviranomaiset osallistuvat tiiviisti tämän asetuksen täytäntöönpanoon ja valvontaan.

(86)  Tässä asetuksessa säädetty rekisteröinti- ja ilmoitusmenettely ei saisi korvata mahdollisesti käytössä olevia kansallisia lisämenettelyjä, joiden avulla voi hyötyä kansallisella tasolla vahvistetuista eduista ja kannustimista.

(87)  Asetuksesta olisi suoritettava arviointi, jossa tarkastellaan muun muassa markkinoilla tapahtuvaa kehitystä, kuten uusien PEPP-tuotetyyppien markkinoille tuloa, sekä unionin oikeuden muilla aloilla tapahtuvaa kehitystä ja jäsenvaltioiden kokemuksia. Tällaisessa arvioinnissa olisi otettava huomioon hyvin toimivien PEPP-markkinoiden luomisen erilaiset tavoitteet ja tarkoitukset ja arvioitava erityisesti, onko tämä asetus johtanut siihen, että nykyistä useammat unionin kansalaiset säästävät kestäviä ja riittäviä eläkkeitä varten. PEPP-tarjoajien valvontaa koskevien unionin tason vähimmäisvaatimusten merkityksen vuoksi on myös tarpeen arvioida, noudattavatko PEPP-tarjoajat tätä asetusta ja sovellettavaa alakohtaista lainsäädäntöä.

(88)  Kun otetaan huomioon tämän asetuksen mahdolliset pitkän aikavälin vaikutukset, kehitystä on tärkeä seurata tiiviisti soveltamisen alkuvaiheessa. Arviointia suorittaessaan komission olisi otettava huomioon myös EIOPAn, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kokemukset ja raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisista havainnoistaan.

(89)  Tässä asetuksessa olisi varmistettava perusoikeuksien noudattaminen ja otettava huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, erityisesti ikääntyneiden henkilöiden oikeus ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeus osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, oikeus henkilötietojen suojaan, omistusoikeus, elinkeinovapaus, naisten ja miesten tasa-arvon periaate sekä korkeatasoisen kuluttajansuojan periaate.

(90)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat PEPP-säästäjien suojan vahvistaminen ja PEPP-säästäjien luottamuksen lujittaminen PEPP-tuotteita kohtaan, mukaan lukien tilanteet, joissa kyseisiä tuotteita jaellaan valtioiden rajojen yli, vaan ne voidaan vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt, joita sovelletaan unionissa nimityksellä "yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote" eli "PEPP" jaeltujen yksilöllisten eläketuotteiden rekisteröintiin, kehittämiseen, jakeluun ja valvontaan.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)  ’yksilöllisellä eläketuotteella’ tuotetta,

a)  joka perustuu yksityisen säästäjän ja jonkin yhteisön vapaaehtoiseen sopimukseen ja joka täydentää lakisääteistä eläketuotetta tai ammatillista lisäeläketuotetta;

b)  jolla kartutetaan pääomaa pitkällä aikavälillä, jonka nimenomaisena tavoitteena on tuottaa tuloa eläkkeelle siirryttäessä ja jossa tarjotaan rajoitetut mahdollisuudet ennenaikaisiin nostoihin ennen eläkkeelle siirtymistä;

c)  joka ei ole lakisääteinen eläketuote eikä ammatillinen lisäeläketuote;

2)  ’yleiseurooppalaisella yksilöllisellä eläketuotteella’ tai ’PEPP-tuotteella’ pitkän aikavälin yksilöllistä eläkesäästötuotetta, jonka tarjoaa 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttävä rahoitusalan yritys PEPP-sopimuksen nojalla ja jonka ▌ PEPP-säästäjä hankkii tai riippumaton PEPP-säästäjien yhdistys hankkii jäsentensä puolesta eläkkeelle siirtymistä varten, jossa ei ole mahdollisuutta tai jossa on hyvin rajoitetut mahdollisuudet ennenaikaiseen lunastukseen ja joka on rekisteröity tämän asetuksen mukaisesti;

3)  ’PEPP-säästäjällä’ luonnollista henkilöä, joka on tehnyt PEPP-sopimuksen PEPP‑tarjoajan kanssa;

4)  ’PEPP-sopimuksella’ PEPP-säästäjän ja PEPP-tarjoajan välistä sopimusta, joka täyttää 4 artiklassa säädetyt edellytykset;

5)  ’PEPP-tilillä’ PEPP-säästäjän tai PEPP-edunsaajan nimissä olevaa henkilökohtaista eläketiliä, jota käytetään niiden liiketoimien kirjaamiseen, joiden avulla PEPP-säästäjä voi siirtää säännöllisesti summia eläkettä varten ja PEPP-edunsaaja saada PEPP-etuuksia;

6)  ’PEPP-edunsaajalla’ luonnollista henkilöä, joka saa PEPP-etuuksia;

7)  ’PEPP-asiakkaalla’ PEPP-säästäjää, potentiaalista PEPP-säästäjää tai PEPP-edunsaajaa;

8)  ’PEPP-tuotteen jakelulla’ PEPP-tuotteen tarjoamiseen liittyviä sopimuksia koskevaa neuvontaa, ehdottamista tai muuta niiden tekemiseen liittyvää valmistelevaa toimintaa, tällaisten sopimusten tekemistä tai avustamista niiden hoidossa ja täyttämisessä, mukaan lukien tietojen antaminen yhdestä tai useammasta PEPP-sopimuksesta PEPP-asiakkaiden valitsemien kriteereiden perusteella verkkosivuston tai muun välineen avulla sekä paremmuusjärjestykseen asetettujen PEPP-tuotteiden luettelon laatiminen, mukaan lukien hinta- ja tuotevertailu, tai PEPP-tuotteen hinnanalennuksen tarjoaminen, kun PEPP‑asiakas voi tehdä PEPP-sopimuksen suoraan tai välillisesti verkkosivuston tai muun välineen avulla;

9)  ’PEPP-eläke-etuuksilla’ etuuksia, jotka suoritetaan eläkkeelle siirtymisen tai odotettavissa olevan eläkkeelle siirtymisen perusteella jossakin 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa muodossa.

10)  ’PEPP-etuuksilla’ PEPP-eläke-etuuksia ja muita lisäetuuksia, joihin PEPP-edunsaaja on oikeutettu PEPP-sopimuksen mukaisesti, erityisesti hyvin rajoitetuissa tapauksissa, joissa on kyseessä ennenaikainen lunastus, tai jos PEPP-sopimuksessa määrätään biometristen riskien kattamisesta;

11)  ’kerryttämisvaiheella’ jaksoa, jonka aikana varoja kerrytetään PEPP-tilille ja joka tavallisesti jatkuu maksatusvaiheen alkamiseen asti;

12)  ’maksatusvaiheella’ jaksoa, jonka aikana PEPP-tilille kertyneet varat voidaan nostaa eläkkeen rahoittamista tai muita tulovaatimuksia varten;

13)  ’elinkorolla’ summaa, joka maksetaan tietyin välein tietyn jakson aikana, kuten PEPP‑edunsaajan eliniän tai tietyn vuosimäärän aikana, vastineena sijoitukselle;

14)  ’nostoerillä’ ▌ harkinnanvaraisia rahamääriä, joita PEPP-edunsaajat voivat nostaa määräajoin tiettyyn rajaan asti;

15)  ▌ ’PEPP-tarjoajalla’ 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua rahoitusalan yritystä, joka on hyväksytty PEPP-tuotteen kehittämistä ja jakelua varten;

16)  ▌ ’PEPP-jakelijalla’ 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua rahoitusalan yritystä, joka on hyväksytty jakelemaan PEPP-tuotteita, joita se ei ole kehittänyt, sijoitusneuvontaa tarjoavaa sijoituspalveluyritystä tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97(17) 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määriteltyä vakuutusedustajaa;

17)  ’pysyvällä välineellä’ välinettä,

a)  jonka avulla PEPP-asiakas voi säilyttää hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan; ja

b)  joka mahdollistaa säilytettävien tietojen jäljentämisen muuttumattomina;

18)  ▌ ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ kansallisia viranomaisia, jotka jäsenvaltio on nimennyt valvomaan PEPP-tarjoajia tai tapauksen mukaan PEPP-jakelijoita taikka suorittamaan tässä asetuksessa säädettyjä tehtäviä;

19)  ’PEPP-tarjoajan kotijäsenvaltiolla’ 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa asiaankuuluvassa säädöksessä määriteltyä kotijäsenvaltiota;

20)  ’PEPP-jakelijan kotijäsenvaltiolla’

a)  jos jakelija on luonnollinen henkilö, jäsenvaltiota, jossa hänellä on asuinpaikka;

b)  jos jakelija on oikeushenkilö, jäsenvaltiota, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, tai, jos jakelijalla ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole sääntömääräistä kotipaikkaa, jäsenvaltiota, jossa sen keskushallinto sijaitsee;

21)  ’PEPP-tarjoajan vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ sellaista muuta jäsenvaltiota kuin PEPP-tarjoajan kotijäsenvaltiota, jossa PEPP-tarjoaja tarjoaa PEPP-tuotteita palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden nojalla tai jossa PEPP-tarjoaja on avannut alatilin;

22)  ’PEPP-jakelijan vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ sellaista muuta jäsenvaltiota kuin PEPP-jakelijan kotijäsenvaltiota, jossa PEPP-jakelija jakelee PEPP-tuotteita palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden nojalla;

23)  ’alatililläkansallista osaa, joka avataan kunkin PEPP-tilin sisällä ja joka vastaa mahdollisten kannustimien käyttöä koskevia oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka PEPP-säästäjän asuinpaikan jäsenvaltiossa on kansallisella tasolla vahvistettu PEPP‑tuotteisiin sijoittamiselle; henkilö voi näin ollen olla PEPP-säästäjä tai PEPP‑edunsaaja kussakin alatilissä kerryttämisvaihetta ja maksatusvaihetta koskevien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti;

24)  ’pääomalla’ yhteenlaskettuja pääomasijoituksia ▌, jotka on laskettu sijoitettavissa olevien sellaisten määrien perusteella, joista on vähennetty kaikki palkkiot, maksut ja kulut, jotka koituvat suoraan tai välillisesti PEPP-säästäjien maksettaviksi;

25)  ’rahoitusvälineillä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU(18) liitteessä I olevassa C osassa määriteltyjä välineitä;

26)  ’säilytysyhteisöllä’ laitosta, jonka tehtävänä on varojen säilyttäminen ja rahaston sääntöjen ja sovellettavan lainsäädännön noudattamisen valvominen;

27)   ’PEPP-perustuotteella’ 45 artiklassa säädettyä sijoitusvaihtoehtoa;

28)  ’riskien vähentämistekniikoilla’ tekniikoita, joilla järjestelmällisesti vähennetään altistumista riskeille ja/tai riskien esiintymisen todennäköisyyttä;

29)  ’biometrisillä riskeillä’ kuolemaan, työkyvyttömyyteen ja/tai pitkäikäisyyteen liittyviä riskejä;

30)  ’palveluntarjoajan vaihdolla’ sitä, että PEPP-säästäjän pyynnöstä siirretään yhdeltä PEPP‑tarjoajalta toiselle PEPP-tarjoajalle yhden PEPP-tilin vastaavat rahamäärät tai tapauksen mukaan apporttiomaisuus 52 artiklan 4 kohdan mukaisesti toiselle PEPP‑tilille ▌ niin, että aiempi PEPP-tili suljetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 53 artiklan 4 kohdan e alakohdan soveltamista;

31)  ’neuvonnalla’ PEPP-tarjoajan tai PEPP-jakelijan antamaa henkilökohtaista suositusta PEPP-asiakkaalle yhdestä tai useammasta PEPP-sopimuksesta;

32)  ’kumppanuudella’ PEPP-tarjoajien välistä yhteistyötä alatilien tarjoamiseksi eri jäsenvaltioita varten 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun siirrettävyyspalvelun yhteydessä;

33)  ’ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvillä tekijöillä’ tai ’ESG‑tekijöillä’ esimerkiksi Pariisin sopimuksessa, Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteissa, Yhdistyneiden kansakuntien yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa ja Yhdistyneiden kansakuntien tukemissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissa tarkoitettuja ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä asioita.

3 artikla

Sovellettavat säännöt

PEPP-tuotteiden rekisteröintiin, kehittämiseen, jakeluun ja valvontaan sovelletaan

a)  tätä asetusta ja

b)   niiden asioiden osalta, joita ei ole säännelty tässä asetuksessa ▌

i)  asiaa koskevaa alakohtaista unionin lainsäädäntöä, vastaavat delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset mukaan luettuina,

ii)  jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joka on annettu asiaa koskevan alakohtaisen unionin lainsäädännön sekä nimenomaisesti PEPP-tuotetta koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi,

iii)  PEPP-tuotteisiin sovellettavaa muuta kansallista lainsäädäntöä.

4 artikla

PEPP-sopimus

1.  PEPP-sopimuksessa on vahvistettava PEPP-tuotetta koskevat erityismääräykset 3 artiklassa tarkoitettujen sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

2.  PEPP-sopimukseen on sisällyttävä erityisesti seuraavat seikat:

a)  kuvaus 45 artiklassa tarkoitetusta PEPP-perustuotteesta, mukaan lukien tiedot sijoitetulle pääomalle annetusta takuusta tai pääomasuojan varmistamiseen tähtäävästä sijoitusstrategiasta;

b)  tapauksen mukaan kuvaus 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehtoisista sijoitusvaihtoehdoista;

c)  44 artiklassa tarkoitetut sijoitusvaihtoehdon muuttamisen edellytykset;

d)  jos PEPP-tuote tarjoaa biometristen riskien kattamista, yksityiskohtaiset tiedot tällaisesta suojasta, mukaan lukien olosuhteet, joissa riskit katetaan;

e)  kuvaus PEPP-eläke-etuuksista, erityisesti maksusuoritusten mahdollisista muodoista ja oikeudesta muuttaa 58 artiklassa tarkoitettua maksusuorituksen muotoa;

f)  17–20 artiklassa tarkoitetun siirrettävyyspalvelun edellytykset, mukaan lukien tiedot jäsenvaltioista, joita varten alatili on saatavilla;

g)  52–55 artiklassa tarkoitetun vaihtopalvelun edellytykset;

h)  kustannusluokat ja yhteenlasketut kokonaiskustannukset prosentteina ja rahamääräisinä ilmaistuina tapauksen mukaan;

i)  47 artiklassa tarkoitetut PEPP-säästäjän asuinjäsenvaltiota koskevan alatilin kerryttämisvaiheeseen liittyvät ehdot;

j)  57 artiklassa tarkoitetut PEPP-säästäjän asuinjäsenvaltiota koskevan alatilin maksatusvaiheeseen liittyvät ehdot;

k)  tapauksen mukaan ehdot, joiden mukaisesti myönnetyt edut tai kannustimet maksetaan takaisin PEPP-säästäjän asuinjäsenvaltiolle.

II LUKU

REKISTERÖINTI

5 artikla

Rekisteröinti

1.  PEPP-tuotetta voidaan tarjota ja ▌ jaella unionissa vain, jos se on rekisteröity EIOPAn ylläpitämään julkiseen keskusrekisteriin 13 artiklan mukaisesti.

2.  PEPP-tuotteen rekisteröinti on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Se antaa PEPP‑tarjoajalle oikeuden tarjota ja PEPP-jakelijalle oikeuden jaella 13 artiklassa tarkoitettuun julkiseen keskusrekisteriin rekisteröityä PEPP-tuotetta ▌.

Tämän asetuksen noudattamisen jatkuvaa valvontaa on harjoitettava luvun IX mukaisesti.

6 artikla

PEPP-tuotteen rekisteröintiä koskeva hakemus

1.  Vain seuraavat unionin oikeuden nojalla hyväksytyt tai rekisteröidyt rahoitusalan yritykset voivat hakea PEPP-tuotteen rekisteröintiä:

a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU(19) mukaisesti toimiluvan saaneet luottolaitokset;

b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY(20) mukaisesti toimiluvan saaneet vakuutusyritykset, jotka harjoittavat henkivakuutuksen ensivakuutustoimintaa direktiivin 2009/138/EY 2 artiklan 3 kohdan ja liitteen II mukaisesti;

c)  direktiivin (EU) 2016/2341 mukaisesti hyväksytyt tai rekisteröidyt ▌ ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset (lisäeläkelaitokset), joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla lupa tarjota myös yksilöllisiä eläketuotteita ja joiden tällaista toimintaa valvotaan. Tässä tapauksessa kaikki PEPP-tuotteiden tarjoamista koskevaa liiketoimintaa vastaavat varat ja vastuut on pidettävä erillään muista toiminnoista ilman mahdollisuutta siirtää niitä laitoksen muuhun eläkeliiketoimintaan;

d)  direktiivin 2014/65/EU mukaisesti toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset, jotka tarjoavat salkunhoitoa ▌;

e)  direktiivin 2009/65/EY mukaisesti toimiluvan saaneet sijoitusyhtiöt tai rahastoyhtiöt;

f)   direktiivin 2011/61/EU mukaisesti toimiluvan saaneet unioniin sijoittautuneet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat.

2.  Edellä 1 kohdassa lueteltujen rahoitusalan yritysten on toimitettava PEPP-tuotteen rekisteröintiä koskeva hakemus niiden suhteen toimivaltaisille viranomaisille. Hakemuksessa on oltava

a)  4 artiklassa tarkoitetut PEPP-säästäjille ehdotettavat PEPP-sopimuksen vakioehdot;

b)  tiedot hakijan henkilöllisyydestä ▌;

c)  tiedot järjestelyistä, jotka liittyvät PEPP-tuotteen salkunhoitoon, riskienhallintaan ja hallintoon, mukaan lukien 19 artiklan 2 kohdassa, 42 artiklan 5 kohdassa ja 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut järjestelyt;

d)  tarvittaessa luettelo jäsenvaltioista, joissa rekisteröintiä hakeva PEPP-tarjoaja aikoo markkinoida PEPP-tuotetta;

e)  tarvittaessa tiedot säilytysyhteisön henkilöllisyydestä;

f)  26 artiklassa tarkoitetut PEPP-avaintiedot;

g)   luettelo jäsenvaltioista, joiden osalta rekisteröintiä hakeva PEPP-tarjoaja pystyy varmistamaan alatilin välittömän avaamisen.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava 15 työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun hakemuksen vastaanottamisesta, onko hakemus täydellinen.

Toimivaltaisten viranomaisten on asetettava määräaika, johon mennessä hakijan on toimitettava lisätietoja, jos hakemus ei ole täydellinen. Kun hakemuksen katsotaan olevan täydellinen, toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta hakijalle.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä päätös PEPP-tuotteen rekisteröinnistä kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdan mukaisen täydellisen hakemuksen jättämisestä ainoastaan, jos hakija voidaan hyväksyä tarjoamaan PEPP-tuotteita 1 kohdan mukaisesti ja jos 2 kohdassa tarkoitetut rekisteröintihakemuksessa toimitetut tiedot ja asiakirjat ovat tämän asetuksen mukaisia.

5.   Toimivaltaisten viranomaisten on viiden työpäivän kuluessa PEPP-tuotteen rekisteröintiä koskevan päätöksen tekemisestä toimitettava päätös sekä 2 kohdan a, b, d, f ja g alakohdassa tarkoitetut tiedot ja asiakirjat EIOPAlle ja ilmoitettava asiasta rekisteröintiä hakevalle PEPP-tarjoajalle.

EIOPA ei ole vastuussa eikä sitä voida asettaa vastuuseen toimivaltaisten viranomaisten tekemästä rekisteröintipäätöksestä.

Jos toimivaltaiset viranomaiset epäävät rekisteröinnin, niiden on annettava perusteltu päätös, johon on voitava hakea muutosta.

6.  Jos jäsenvaltiossa on useampi kuin yksi toimivaltainen viranomainen tietyn tyyppistä 1 kohdassa tarkoitettua rahoitusalan yritystä kohden, kyseisen jäsenvaltion on nimettävä kunkin tyyppistä 1 kohdassa tarkoitettua yritystä kohden yksi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa rekisteröintimenettelystä ja yhteydenpidosta EIOPAan.

Kaikista myöhemmistä muutoksista 2 kohdassa tarkoitettuihin hakemuksessa toimitettuihin asiakirjoihin ja tietoihin on ilmoitettava viipymättä toimivaltaisille viranomaisille. Jos muutokset liittyvät 2 kohdan a, b, d, f ja g alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin ja asiakirjoihin, toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava nämä muutokset EIOPAlle ilman aiheetonta viivytystä.

7 artikla

PEPP-tuotteen rekisteröinti

1.  EIOPA rekisteröi PEPP-tuotteen 13 artiklassa tarkoitettuun julkiseen keskusrekisteriin viiden työpäivän kuluessa rekisteröintipäätöksen sekä tietojen ja asiakirjojen toimittamisesta 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja ilmoittaa asiasta toimivaltaisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta rekisteröintiä hakevalle PEPP‑tarjoajalle viiden työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun PEPP-tuotteen rekisteröintiä koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

3.   PEPP-tarjoaja voi tarjota ja PEPP-jakelija jaella PEPP-tuotetta siitä päivästä, jona PEPP-tuote rekisteröidään 13 artiklassa tarkoitettuun julkiseen keskusrekisteriin.

8 artikla

PEPP-tuotteen rekisteristä poistamista koskevat edellytykset

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on annettava päätös PEPP-tuotteen poistamisesta rekisteristä silloin, kun

a)  PEPP-tarjoaja nimenomaisesti luopuu rekisteröinnistä;

b)  PEPP-tarjoaja on saanut rekisteröinnin virheellisten tietojen perusteella tai muilla sääntöjenvastaisilla keinoilla;

c)  PEPP-tarjoaja on rikkonut vakavasti ja järjestelmällisesti tätä asetusta; tai

d)  PEPP-tarjoaja tai PEPP-tuote ei täytä enää niitä edellytyksiä, joiden perusteella rekisteröinti on myönnetty.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on viiden työpäivän kuluessa PEPP-tuotteen rekisteristä poistamista koskevan päätöksen tekemisestä toimitettava se EIOPAlle sekä ilmoitettava asiasta PEPP-tarjoajalle.

3.  EIOPA poistaa PEPP-tuotteen rekisteristä viiden työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen rekisteristä poistamista koskevasta päätöksestä, ja ilmoittaa asiasta toimivaltaisille viranomaisille.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta PEPP-tarjoajalle viiden työpäivän kuluessa siitä, kun ne ovat vastaanottaneet 3 kohdassa tarkoitetun PEPP-tuotteen rekisteristä poistamista koskevan ilmoituksen, johon sisältyy myös rekisteristä poistamisen päivämäärä.

5.  PEPP-tarjoaja ei enää saa tarjota eikä PEPP-jakelija jaella PEPP-tuotetta siitä päivästä, jona PEPP-tuote poistetaan 13 artiklassa tarkoitetusta julkisesta keskusrekisteristä.

6.  Jos EIOPA on saanut tietoja jonkin tämän artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetun olosuhteen olemassaolosta, se pyytää 66 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisten viranomaisten ja EIOPAn välisen yhteistyövelvollisuuden mukaisesti PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltaisia viranomaisia selvittämään, ovatko kyseessä tällaiset olosuhteet, ja toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EIOPAlle havaintonsa ja niitä koskevat tiedot.

7.  Ennen PEPP-tuotteen rekisteristä poistamista koskevan päätöksen tekemistä toimivaltaiset viranomaiset ja EIOPA pyrkivät parhaansa mukaan varmistamaan, että PEPP-säästäjien edut turvataan.

9 artikla

Nimitys ▌

Nimitystä "yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote" tai "PEPP-tuote" voidaan käyttää yksilöllisestä eläketuotteesta vain, jos EIOPA on rekisteröinyt kyseisen yksilöllisen eläketuotteen jaeltavaksi käyttäen nimitystä ’PEPP-tuote’ tämän asetuksen mukaisesti.

10 artikla

PEPP-tuotteiden jakelu

1.  Edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahoitusalan yritykset voivat jaella PEPP-tuotteita, jotka ne ovat kehittäneet. Ne voivat myös jaella PEPP-tuotteita, joita ne eivät ole kehittäneet, edellyttäen, että ne noudattavat asiaankuuluvaa alakohtaista lainsäädäntöä, jonka mukaisesti ne voivat jaella tuotteita, joita ne eivät ole kehittäneet.

2.  Direktiivin (EU) 2016/97 mukaisesti rekisteröityneet vakuutusedustajat ja direktiivin 2014/65/EU mukaisesti toimiluvan mainitun direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa määritellyn sijoitusneuvonnan tarjoamista varten saaneet sijoituspalveluyritykset voivat jaella PEPP-tuotteita, joita ne eivät ole kehittäneet.

11 artikla

Eri tyyppisiin palveluntarjoajiin sovellettava vakavaraisuusjärjestely

PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on noudatettava tätä asetusta samoin kuin niihin 6 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti sovellettavaa asianmukaista vakavaraisuusjärjestelyä.

12 artikla

Kansallisten säännösten julkaiseminen

1.  Asianomaisen kansallisen viranomaisen on julkaistava ja pidettävä ajan tasalla kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka koskevat 47 artiklassa tarkoitettuja kerryttämisvaiheeseen liittyviä ehtoja sekä 57 artiklassa tarkoitettuja maksatusvaiheeseen liittyviä ehtoja, mukaan lukien tapauksen mukaan tiedot mahdollisesti käytössä olevista muista kansallisista menettelyistä kansallisella tasolla vahvistettujen etujen ja kannustimien hakemiseksi.

2.  Kaikkien jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoilla on oltava ajantasainen linkki 1 kohdassa tarkoitettuihin teksteihin.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tekstit on julkaistava ainoastaan tiedoksi, eivätkä ne saa aiheuttaa asianomaisille kansallisille viranomaisille oikeudellisia velvoitteita tai vastuita.

13 artikla

Julkinen keskusrekisteri

1.  EIOPA pitää julkista keskusrekisteriä, jossa yksilöidään kukin tämän asetuksen nojalla rekisteröity PEPP-tuote, PEPP-tuotteen rekisteröintinumero, kyseisen PEPP-tuotteen PEPP-tarjoaja, PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltaiset viranomaiset, PEPP-tuotteen rekisteröintipäivä, täydellinen luettelo jäsenvaltioista, joissa PEPP-tuotetta tarjotaan, ja täydellinen luettelo jäsenvaltioista, joita varten PEPP-tarjoaja tarjoaa alatilin. Rekisteri asetetaan julkisesti saataville sähköisessä muodossa ja pidetään ajan tasalla.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EIOPAlle 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista linkeistä ja pidettävä nämä tiedot ajan tasalla.

3.  EIOPA julkaisee 2 kohdassa tarkoitetut linkit 1 kohdassa tarkoitetussa julkisessa keskusrekisterissä ja pitää ne ajan tasalla.

III LUKU

PEPP-TUOTTEEN TARJOAMINEN JA SIIRRETTÄVYYS VALTIOIDEN RAJOJEN YLI

I JAKSO

PALVELUJEN TARJOAMISEN VAPAUS JA SIJOITTAUTUMISVAPAUS

14 artikla

PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden käyttämä palvelujen tarjoamisen vapaus ja sijoittautumisvapaus

1.   PEPP-tarjoajat voivat tarjota ja PEPP-jakelijat voivat jaella PEPP-tuotteita vastaanottavan jäsenvaltion alueella palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden nojalla, kunhan ne noudattavat asiaa koskevia sääntöjä ja menettelyjä, jotka on vahvistettu 6 artiklan 1 kohdan a, b, d ja e alakohdassa tai 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla niihin sovellettavalla unionin lainsäädännöllä tai sen nojalla, ja ilmoitettuaan aikomuksestaan avata kyseistä vastaanottavaa jäsenvaltiota varten alatili 21 artiklan mukaisesti..

2.   Edellä 6 artiklan 1 kohdan c ja f alakohdassa tarkoitettujen PEPP-tarjoajien on noudatettava 15 artiklassa vahvistettuja sääntöjä.

15 artikla

Lisäeläkelaitosten ja unioniin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien palvelujen tarjoamisen vapauden käyttäminen

1.  Edellä 6 artiklan 1 kohdan c ja f alakohdassa tarkoitettujen PEPP-tarjoajien, jotka aikovat tarjota PEPP-tuotteita PEPP-säästäjille vastaanottavan jäsenvaltion alueella ensimmäistä kertaa palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla ja jotka ovat ilmoittaneet aikomuksestaan avata kyseistä vastaanottavaa jäsenvaltiota varten alatili 21 artiklan mukaisesti, on toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

a)  PEPP-tarjoajan nimi ja osoite;

b)  jäsenvaltio, jossa PEPP-tarjoaja aikoo tarjota tai jaella PEPP-tuotetta PEPP‑säästäjille.

2.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava kyseiset tiedot sekä vahvistus siitä, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu PEPP-tarjoaja täyttää 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset, vastaanottavalle jäsenvaltiolle 10 työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta. Tiedot toimitetaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, paitsi jos kotijäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on syytä epäillä 6 artiklan 1 kohdan c ja f alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan PEPP-tuotteiden tarjoamiseen liittyvän hallinnollisen rakenteen tai taloudellisen tilanteen riittävyyttä.

Jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset kieltäytyvät toimittamasta tietoja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, niiden on perusteltava kieltäytymisensä kyseiselle PEPP-tarjoajalle kuukauden kuluessa kaikkien tietojen ja asiakirjojen vastaanottamisesta. Kieltäytyminen tai vastaamatta jättäminen on voitava saattaa PEPP-tarjoajan kotijäsenvaltion tuomioistuimen käsiteltäväksi.

3.  Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta 10 työpäivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tämän jälkeen ilmoitettava PEPP-tarjoajalle, että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaanottaneet tiedot ja että PEPP-tarjoaja voi aloittaa PEPP‑tuotteiden tarjoamisen PEPP-säästäjille kyseisessä jäsenvaltiossa.

4.  Jos tietojen vastaanottamisesta ei ilmoiteta 3 kohdan mukaisesti 10 työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetusta tietojen toimittamispäivästä, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava PEPP-tarjoajalle, että PEPP-tarjoaja voi aloittaa palvelujen tarjoamisen kyseisessä vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

5.  Jos 1 kohdassa tarkoitetut tiedot muuttuvat, PEPP-tarjoajan on ilmoitettava muutoksesta kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viimeistään kuukautta ennen muutoksen toteuttamista. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava muutoksesta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

6.   Vastaanottavat jäsenvaltiot voivat nimetä tätä menettelyä varten muita toimivaltaisia viranomaisia kuin 2 artiklan 18 alakohdassa tarkoitetut viranomaiset käyttämään vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille annettuja valtuuksia. Niiden on ilmoitettava tästä sekä mahdollisesta näiden tehtävien jaosta komissiolle ja EIOPAlle.

16 artikla

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

1.  Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on perusteet uskoa, että PEPP-tuotetta jaellaan sen alueella tai kyseistä jäsenvaltiota varten on avattu alatili 3 artiklassa tarkoitetuista sovellettavista säännöistä johtuvien velvoitteiden vastaisesti, niiden on ilmoitettava havaintonsa PEPP-tarjoajan tai PEPP-jakelijan kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

2.  Kun kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat arvioineet 1 kohdan mukaisesti saamansa tiedot, niiden on tarvittaessa toteutettava viipymättä aiheelliset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Niiden on ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tällaisista toteutetuista toimenpiteistä.

3.  Kun kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toteuttamat toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi tai niitä ei ole toteutettu ja PEPP-tarjoaja tai PEPP-jakelija edelleenkin jakelee PEPP-tuotetta tavalla, joka selvästi vahingoittaa vastaanottavan jäsenvaltion PEPP-säästäjien etuja tai haittaa yksilöllisten eläketuotteiden markkinoiden moitteetonta toimintaa kyseisessä jäsenvaltiossa, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille toteuttaa aiheelliset toimenpiteet estääkseen säännösten vastaisen toiminnan jatkumisen ja, jos se on ehdottoman tarpeellista, estää PEPP-tarjoajaa tai PEPP-jakelijaa jatkamasta PEPP-tuotteiden jakelua alueellaan.

Kotijäsenvaltion tai vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat lisäksi saattaa asian EIOPAn käsiteltäväksi ja pyytää siltä apua asetuksen (EU) N:o 1094/2010 19 artiklan mukaisesti.

4.  Edellä olevat 1–3 kohta eivät vaikuta vastaanottavan jäsenvaltion valtuuksiin toteuttaa aiheellisia ja syrjimättömiä toimenpiteitä ehkäistäkseen säännösten vastaisen toiminnan alueellaan tai rangaistakseen siitä, kun välittömät toimet ovat ehdottoman tarpeellisia vastaanottavan jäsenvaltion kuluttajien oikeuksien suojelemiseksi ja kun kotijäsenvaltion vastaavat toimenpiteet ovat riittämättömät tai niitä ei ole toteutettu tai kun säännösten vastainen toiminta on vastoin yleistä etua suojaavia kansallisia säännöksiä, jos se on ehdottoman tarpeellista. Tällaisissa tilanteissa vastaanottavalla jäsenvaltiolla on oltava mahdollisuus estää PEPP-tarjoajaa tai PEPP-jakelijaa jatkamasta uutta liiketoimintaansa alueellaan.

5.  Kaikista vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tämän artiklan mukaisesti toteuttamista toimenpiteistä on ilmoitettava kyseiselle PEPP-tarjoajalle tai PEPP‑jakelijalle hyvin perustellussa asiakirjassa sekä ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

II JAKSO

SIIRRETTÄVYYS

17 artikla

Siirrettävyyspalvelu

1.  PEPP-säästäjillä on oikeus käyttää siirrettävyyspalvelua, joka antaa heille oikeuden jatkaa maksamista olemassa olevalle PEPP-tililleen, kun he vaihtavat asuinpaikkaa toiseen jäsenvaltioon.

2.  Kun PEPP-säästäjä käyttää siirrettävyyspalvelua, hänellä on oikeus säilyttää kaikki PEPP‑tarjoajan myöntämät edut ja kannustimet, jotka liittyvät heidän PEPP-tuotteeseensa tehtäviin jatkuviin sijoituksiin.

18 artikla

Siirrettävyyspalvelun tarjoaminen

1.  PEPP-tarjoajien on tarjottava 17 artiklassa tarkoitettu siirrettävyyspalvelu PEPP‑säästäjille, joilla on niiden ylläpitämä PEPP-tili ja jotka pyytävät tätä palvelua.

2.  Ehdottaessaan PEPP-tuotetta PEPP-tarjoajan tai PEPP-jakelijan on annettava potentiaalisille PEPP-säästäjille tietoja siirrettävyyspalvelusta ja siitä, mitkä kansalliset alatilit ovat välittömästi saatavilla.

3.  Kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä kussakin PEPP‑tuotteessa on tarjottava kansallisia alatilejä vähintään kahden jäsenvaltion osalta PEPP-tarjoajalle osoitetusta pyynnöstä.

19 artikla

PEPP-tuotteen alatilit

1.  Tarjotessaan PEPP-säästäjille siirrettävyyspalvelua 17 artiklan mukaisesti PEPP‑tarjoajien on varmistettava, että kun PEPP-tilin sisällä avataan uusi alatili, sen on vastattava 47 ja 57 artiklassa tarkoitettuja oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka on määritetty kansallisella tasolla PEPP-tuotteelle PEPP-säästäjän uudessa asuinjäsenvaltiossa ▌. Kaikki PEPP-tilillä olevat liiketoimet on kirjattava vastaavalle alatilille. Alatilille suoritettuihin maksuihin ja alatililtä tehtyihin nostoihin voidaan soveltaa erillisiä sopimusehtoja.

2.  PEPP-tarjoajat voivat myös varmistaa 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattamisen perustamalla kumppanuuden toisen rekisteröidyn PEPP‑tarjoajan, jäljempänä ’kumppani’, kanssa.

Kumppanin on oltava pätevä ja kykenevä hoitamaan sille siirrettyjä tehtäviä ottaen huomioon kumppanin hoitamien tehtävien laajuus. PEPP-tarjoajan on tehtävä kirjallinen sopimus kumppanin kanssa. Sopimuksen on oltava oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoinen, ja siinä on selkeästi määriteltävä PEPP-tarjoajan ja kumppanin oikeudet ja velvollisuudet. Sopimuksessa on noudatettava 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa niihin sovellettavalla unionin lainsäädännöllä tai sen nojalla vahvistettuja tehtävien siirtämistä ja ulkoistamista koskevia asiaankuuluvia sääntöjä ja menettelyjä. Kyseisestä sopimuksesta huolimatta PEPP-tarjoaja on edelleen yksin vastuussa tämän asetuksen mukaisista velvollisuuksistaan.

20 artikla

Uuden alatilin avaaminen

1.   Kun PEPP-tarjoajalle on ilmoitettu siitä, että PEPP-säästäjä on vaihtanut asuinpaikkaa toiseen jäsenvaltioon, PEPP-tarjoajan on ilmoitettava viipymättä tämän jälkeen PEPP‑säästäjälle mahdollisuudesta avata uusi alatili PEPP-säästäjän PEPP-tilin sisällä ja määräajasta, jonka kuluessa alatili voidaan avata ▌.

Siinä tapauksessa PEPP-tarjoajan on tarjottava PEPP-säästäjälle veloituksetta PEPP‑avaintietoasiakirja, joka sisältää 28 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitetut PEPP-säästäjän uutta asuinjäsenvaltiota koskevaan alatiliin sovellettavat erityiset vaatimukset.

Jos uutta alatiliä ei ole käytettävissä, PEPP-tarjoajan on ilmoitettava PEPP-säästäjälle oikeudesta vaihtaa PEPP-tarjoajaa viipymättä ja veloituksetta ja mahdollisuudesta jatkaa säästämistä käyttäen viimeksi avattua alatiliä.

2.  Jos PEPP-säästäjä aikoo käyttää mahdollisuutta avata alatili, PEPP-säästäjän on ilmoitettava PEPP-tarjoajalle ▌ seuraavat tiedot:

a)  PEPP-säästäjän uusi asuinjäsenvaltio;

b)  päivämäärä, josta lähtien maksut on suunnattava uudelle alatilille;

c)  merkitykselliset tiedot PEPP-tuotetta koskevista muista ehdoista.

3.  PEPP-säästäjä voi jatkaa maksujen suorittamista viimeksi avatulle alatilille.

4.   PEPP-tarjoajan on tarjottava PEPP-säästäjälle henkilökohtaista suositusta, jossa selitetään, olisiko uuden alatilin avaaminen PEPP-säästäjän PEPP-tilin sisällä ja maksujen suorittaminen uudelle alatilille parempi ratkaisu kuin maksujen jatkaminen viimeksi avatulle alatilille.

5.  Jos PEPP-tarjoaja ei pysty varmistamaan PEPP-säästäjän uutta asuinjäsenvaltiota koskevan uuden alatilin avaamista, PEPP-säästäjän on valintansa mukaan voitava

a)  vaihtaa PEPP-tarjoajaa viipymättä ja veloituksetta 52 artiklan 3 kohdassa säädetyistä vaihtotiheyttä koskevista vaatimuksista riippumatta; tai

b)  jatkaa maksujen suorittamista viimeksi avatulle alatilille.

6.  Uusi alatili avataan ▌ muuttamalla voimassa olevaa PPP-säästäjän ja PEPP-tarjoajan välistä PEPP-sopimusta sopimukseen sovellettavan lain mukaisesti. Avaamispäivä on määritettävä sopimuksessa ▌.

21 artikla

Siirrettävyyttä koskevien tietojen toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille

1.  PEPP-tarjoajan, joka haluaa avata ensimmäistä kertaa uuden alatilin vastaanottavaa jäsenvaltiota varten, on ilmoitettava asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

2.  PEPP-tarjoajan on sisällytettävä ilmoitukseen seuraavat tiedot ja asiakirjat:

a)  4 artiklassa tarkoitetut PEPP-sopimuksen vakioehdot, mukaan lukien uutta alatiliä koskeva liite;

b)  PEPP-avaintietoasiakirja, joka sisältää uutta alatiliä vastaavat alatiliin sovellettavat erityiset vaatimukset 28 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaisesti;

c)   36 artiklassa tarkoitettu PEPP-etuusote;

d)  tapauksen mukaan tiedot 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista sopimusjärjestelyistä.

3.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava, ovatko toimitetut asiakirjat täydellisiä, ja toimitettava ne 10 työpäivän kuluessa täydellisten asiakirjojen vastaanottamisesta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

4.  Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava viipymättä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen vastaanottamisesta.

5.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tämän jälkeen ilmoitettava PEPP‑tarjoajalle, että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaanottaneet tiedot ja että PEPP-tarjoaja voi avata alatilin kyseistä jäsenvaltiota varten.

Jos asiakirjojen vastaanottamisesta ei ilmoiteta 4 kohdan mukaisesti 10 työpäivän kuluessa 3 kohdassa tarkoitetusta asiakirjojen toimittamispäivästä, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava PEPP-tarjoajalle, että alatili voidaan avata kyseistä jäsenvaltiota varten.

6.  Jos 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja asiakirjat muuttuvat, PEPP-tarjoajan on ilmoitettava muutoksesta kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viimeistään kuukautta ennen muutoksen toteuttamista. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava muutoksesta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

IV LUKU

JAKELUA JA TIETOJEN ANTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

I JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

22 artikla

Yleisperiaate

Harjoittaessaan PEPP-tuotteiden jakelutoimintaa PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on aina toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti PEPP-asiakkaidensa etujen mukaisesti.

23 artikla

Erityyppisiin PEPP-tarjoajiin ja PEPP-jakelijoihin sovellettava jakelujärjestely

1.   PEPP-tuotteiden jakelua varten eri tyyppisten PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on noudatettava seuraavia sääntöjä:

a)  tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen vakuutusyritysten ja tämän asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vakuutusedustajien on noudatettava sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön ▌ direktiivin (EU) 2016/97 V ja VI luvussa vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden jakelua varten annetut säännöt, lukuun ottamatta kyseisen direktiivin 20, 23 ja 25 artiklaa sekä 30 artiklan 3 kohtaa, sekä suoraan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, joka on annettu kyseisten sääntöjen nojalla tällaisten tuotteiden jakelusta, ja tätä asetusta, lukuun ottamatta 34 artiklan 4 kohtaa;

b)  tämän asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten on noudatettava sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön ▌ direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 23, 24 ja 25 artiklassa esitetyt rahoitusvälineiden markkinointia ja jakelua koskevat säännöt, lukuun ottamatta kyseisen direktiivin 24 artiklan 2 kohtaa ja 25 artiklan 3 ja 4 kohtaa, sekä suoraan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, joka on annettu kyseisten säännösten nojalla, ja tätä asetusta, lukuun ottamatta 34 artiklan 4 kohtaa;

c)  kaikkien muiden PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on noudatettava sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 23, 24 ja 25 artiklassa annetut rahoitusvälineiden markkinointia ja jakelua koskevat säännöt, lukuun ottamatta kyseisen direktiivin 24 artiklan 2 kohtaa ja 25 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa, sekä suoraan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, joka on annettu kyseisten säännösten ja tämän asetuksen nojalla.

2.  Edellä 1 kohdan a alakohdassa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan vain siltä osin kuin sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä, jolla pannaan täytäntöön direktiivin (EU) 2016/97 V ja VI luvussa annetut säännöt, ei ole tiukempia sääntöjä.

24 artikla

Sähköinen jakelu ja muut pysyvät välineet

PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on toimitettava kaikki tässä luvussa säädetyt asiakirjat ja tiedot veloituksetta PEPP-asiakkaille sähköisesti, edellyttäen että PEPP-asiakas voi säilyttää nämä tiedot siten, että ne ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan ja että väline mahdollistaa säilytettävien tietojen jäljentämisen muuttumattomina.

PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on pyynnöstä toimitettava nämä asiakirjat ja tiedot veloituksetta myös muulla pysyvällä välineellä, mukaan lukien paperimuodossa. PEPP-tarjoajien ja PEPP‑jakelijoiden on ilmoitettava PEPP-asiakkaille näiden oikeudesta saada veloituksetta pyynnöstä jäljennös kyseiseistä asiakirjoista muulla pysyvällä välineellä, mukaan lukien paperimuodossa.

25 artikla

Tuotehallintavaatimukset

1.  PEPP-tarjoajien on pidettävä yllä, käytettävä ja arvioitava menettelyä, jonka mukaisesti kukin PEPP-tuote tai olemassa olevan PEPP-tuotteen merkittävät muutokset hyväksytään ennen sen jakelua PEPP-asiakkaille.

Tuotteiden hyväksymismenettelyn on oltava PEPP-tuotteen luonteen kannalta oikeasuhteinen ja asianmukainen.

Tuotteiden hyväksymismenettelyssä on määritettävä kullekin PEPP-tuotteelle tarkoitetut yksilöidyt kohdemarkkinat, varmistettava, että kaikki tällaisten kohdemarkkinoiden kannalta merkitykselliset riskit arvioidaan ja että suunniteltu jakelustrategia vastaa yksilöityjä kohdemarkkinoita, sekä toteutettava kohtuullisia toimia sen varmistamiseksi, että PEPP-tuotetta jaellaan yksilöidyille kohdemarkkinoille.

PEPP-tarjoajan on ymmärrettävä tarjoamansa PEPP-tuotteet ja tarkasteltava niitä säännöllisesti uudelleen ottaen huomioon kaikki tapahtumat, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa yksilöityihin kohdemarkkinoihin kohdistuvaan potentiaaliseen riskiin, arvioidakseen ainakin sitä, onko PEPP-tuote edelleen yksilöityjen kohdemarkkinoiden tarpeiden mukainen ja onko suunniteltu jakelustrategia edelleen asianmukainen.

PEPP-tarjoajien on asetettava PEPP-jakelijoiden saataville kaikki aiheelliset tiedot PEPP‑tuotteesta ja tuotteiden hyväksymismenettelystä, mukaan luettuina PEPP-tuotteen yksilöidyt kohdemarkkinat.

PEPP-jakelijoilla on oltava käytössä asianmukaiset järjestelyt viidennessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamiseksi ja kunkin PEPP-tuotteen ominaisuuksien ja yksilöityjen kohdemarkkinoiden ymmärtämiseksi.

2.  Tässä artiklassa tarkoitetut toimintatavat, menettelyt ja järjestelyt eivät rajoita muita tämän asetuksen mukaisia tai sen nojalla sovellettavia vaatimuksia, mukaan lukien tietojen julkistamista, soveltuvuutta tai asianmukaisuutta, eturistiriitojen tunnistamista ja hallintaa, kannustimia ja ESG-tekijöitä koskevat vaatimukset.

II JAKSO

SOPIMUSTA EDELTÄVÄT TIEDOT

26 artikla

PEPP-avaintietoasiakirja

1.  Ennen PEPP-tuotteen tarjoamista PEPP-säästäjille PEPP-tarjoajan on laadittava kyseisestä PEPP-tuotteesta tämän jakson vaatimusten mukainen PEPP-avaintietoasiakirja ja julkaistava se verkkosivustollaan.

2.  PEPP-avaintietoasiakirjassa olevat tiedot ovat ennen sopimuksen tekoa annettavaa tietoa. PEPP-avaintietoasiakirjan on oltava täsmällinen, tasapuolinen ja selkeä, eikä se saa olla harhaanjohtava. Siinä on annettava avaintiedot, ja sen on oltava sitovien sopimusasiakirjojen, tarjousasiakirjojen asiaankuuluvien osien sekä PEPP-tuotteen ehtojen mukainen.

3.  PEPP-avaintietoasiakirjan on oltava erillinen asiakirja, joka on selkeästi erillään markkinointiaineistosta. Siinä ei saa olla viittauksia markkinointiaineistoon. Siinä saa olla viittauksia muihin asiakirjoihin, muun muassa mahdolliseen esitteeseen, ainoastaan, jos viittaus liittyy tietoihin, jotka on sisällytettävä PEPP‑avaintietoasiakirjaan tämän asetuksen nojalla.

PEPP-perustuotteesta on laadittava erillinen PEPP-avaintietoasiakirja.

4.  Jos PEPP-tarjoaja tarjoaa PEPP-säästäjälle niin monia vaihtoehtoisia sijoitusvaihtoehtoja, että kaikkien 28 artiklan 3 kohdassa edellytettyjen, kyseisiä sijoitusvaihtoehtoja koskevien tietojen esittäminen yhdessä ytimekkäässä erillisessä PEPP-avaintietoasiakirjassa ei ole mahdollista, PEPP-tarjoajien on laadittava jompikumpi seuraavista:

a)  erillinen PEPP-avaintietoasiakirja kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusvaihtoehdosta;

b)  yleinen PEPP-avaintietoasiakirja, jossa esitetään ainakin yleinen kuvaus vaihtoehtoisista sijoitusvaihtoehdoista ja ilmoitetaan, mistä ja millä tavalla voi saada yksityiskohtaisempia sopimusta edeltäviä tietoja kyseisiä sijoitusvaihtoehtoja tukevista sijoituksista.

5.  PEPP-avaintietoasiakirja on laadittava 24 artiklan mukaisesti lyhyenä, ytimekkäästi kirjoitettuna asiakirjana. Sen on

a)  oltava esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta helppolukuinen;

b)  keskityttävä PEPP-asiakkaiden tarvitsemiin avaintietoihin;

c)  oltava selkeästi laadittu ja kirjoitettu sellaisella kielellä ja tyylillä, joka auttaa ymmärtämään tiedot, ja erityisesti selkeällä, ytimekkäällä ja helppotajuisella kielellä.

6.  Jos PEPP-avaintietoasiakirjassa käytetään värejä, ne eivät saa vähentää tietojen ymmärrettävyyttä, jos PEPP-avaintietoasiakirja tulostetaan tai valokopioidaan mustavalkoisena.

7.  Jos PEPP-avaintietoasiakirjassa käytetään PEPP-tarjoajan tai yritysryhmän, johon se kuuluu, tuotemerkkiä tai logoa, se ei saa viedä huomiota asiakirjan tiedoista eikä häiritä tekstin ymmärrettävyyttä.

8.  PEPP-avaintietoasiakirjan lisäksi PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on toimitettava potentiaalisille PEPP-säästäjille viittaukset PEPP-tarjoajan ▌ taloudellista tilaa, myös vakavaraisuutta, koskeviin julkisesti saatavilla oleviin kertomuksiin, joista potentiaaliset PEPP-säästäjät löytävät nämä tiedot ▌ helposti.

9.   Potentiaalisille PEPP-säästäjille on toimitettava myös tietoja PEPP-säästäjän sijoitusvaihtoehdon aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä vähintään kymmenen vuoden ajalta tai tapauksissa, joissa PEPP-tuotetta on tarjottu alle kymmenen vuoden ajan, kaikilta niiltä vuosilta, joina PEPP-tuotetta on tarjottu. Aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä koskeviin tietoihin on liitettävä maininta ”aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole osoitus tulevasta tuotosta”.

27 artikla

PEPP-avaintietoasiakirjan kieli

1.  PEPP-avaintietoasiakirja on laadittava siinä jäsenvaltion osassa, jossa PEPP-tuotetta jaellaan, käytettävillä virallisilla kielillä tai ainakin yhdellä siellä käytettävistä virallisista kielistä taikka muulla kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä tai, jos se on laadittu eri kielellä, se on käännettävä jollekin näistä kielistä.

Käännöksen on vastattava tarkoin ja täsmällisesti alkuperäisen PEPP‑avaintietoasiakirjan sisältöä.

2.  Jos PEPP-tuotetta markkinoidaan jäsenvaltiossa käyttäen kyseisen jäsenvaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä laadittua markkinointiaineistoa, PEPP‑avaintietoasiakirja on laadittava ainakin samoilla virallisilla kielillä.

3.  PEPP-avaintietoasiakirja on asetettava pyynnöstä näkövammaisten PEPP-säästäjien saataville sopivassa muodossa.

28 artikla

PEPP-avaintietoasiakirjan sisältö

1.  Otsikko ”PEPP-avaintietoasiakirja” on merkittävä näkyvästi PEPP-avaintietoasiakirjan ensimmäisen sivun yläosaan.

PEPP-avaintietoasiakirja on esitettävä 2 ja 3 kohdassa säädettyä järjestystä noudattaen.

2.  Suoraan nimen alapuolella on oltava selittävä teksti. Sen sanamuodon on oltava seuraava:"

”Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP-tuote). Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tämän yksilöllisen eläketuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin PEPP-tuotteisiin.”

"

3.  PEPP-avaintietoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

a)  asiakirjan alussa: PEPP-tuotteen nimi, maininta siitä, onko kyseessä PEPP‑perustuote, PEPP-tarjoajan tunniste- ja yhteystiedot, tiedot PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltaisista viranomaisista, numero, jolla PEPP-tuote on kirjattu julkiseen keskusrekisteriin, ja asiakirjan päiväys;

b)  maininta: ”Tässä asiakirjassa kuvattu eläketuote on pitkän aikavälin tuote, jossa on rajoitettu lunastettavuus ja jota ei voida irtisanoa milloin tahansa.”;

c)  osiossa ”Mikä tämä tuote on?” PEPP-tuotteen luonne ja tärkeimmät ominaisuudet, mukaan lukien

i)  PEPP-tuotteen pitkän aikavälin tavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseksi, erityisesti se, saavutetaanko tavoitteet sijoitusomaisuuteen suoraan tai välillisesti liittyvän riskin kautta, mukaan lukien kuvaus sijoituskohteena olevista rahoitusvälineistä tai viitearvoista ja niiden markkinoiden määrittely, joille PEPP-tarjoaja sijoittaa, sekä kuvaus siitä, miten tuotto määräytyy;

ii)  kuvaus PEPP-säästäjätyypistä, jolle PEPP-tuotetta on tarkoitus markkinoida, erityisesti PEPP-säästäjän tappionsietokyvyn ja sijoitusajan osalta;

iii)  maininta siitä,

–  sisältyykö PEPP-perustuotteeseen pääomatakuu tai käytetäänkö siinä riskien vähentämistekniikkaa, jolla pyritään turvaamaan PEPP‑säästäjän mahdollisuus saada sijoitettu pääoma takaisin, tai

–  sisältyykö mahdolliseen vaihtoehtoiseen sijoitusvaihtoehtoon tällainen takuu tai käytetäänkö siinä riskien vähentämistekniikkaa ja missä määrin;

iv)  kuvaus PEPP-eläke-etuuksista, erityisesti maksusuoritusten mahdollisista muodoista ja oikeudesta muuttaa maksusuoritusten muotoa 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

v)  kun PEPP-tuotteessa katetaan biometriset riskit: yksityiskohtaiset tiedot katetuista riskeistä ja vakuutusetuuksista, mukaan lukien olosuhteet, joissa kyseisiä etuuksia voidaan vaatia;

vi)  tiedot siirrettävyyspalvelusta, mukaan lukien viittaus 13 artiklassa tarkoitettuun julkiseen keskusrekisteriin, jossa on tiedot kerryttämisvaiheeseen ja maksatusvaiheeseen liittyvistä ehdoista, jotka jäsenvaltiot määrittävät 47 ja 57 artiklan mukaisesti;

vii)  maininta seurauksista, joita PEPP-säästäjälle aiheutuu PEPP-varojen ennenaikaisesta nostosta, mukaan lukien kaikki sovellettavat palkkiot ja seuraamukset sekä mahdollinen pääomasuojan ja muiden mahdollisten etujen ja kannustimien menetys;

viii)  maininta seurauksista, joita PEPP-säästäjälle aiheutuu, jos hän lopettaa maksujen suorittamisen PEPP-tuotteeseen;

ix)  tiedot käytettävissä olevista alatileistä ja 20 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista PEPP-säästäjän oikeuksista;

x)  tiedot PEPP-säästäjän oikeudesta vaihtaa PEPP-tarjoajaa ja oikeudesta saada 56 artiklassa tarkoitetut tiedot vaihtopalvelusta;

xi)  44 artiklassa tarkoitetut valitun sijoitusvaihtoehdon muuttamisen edellytykset;

xii)  mahdollisesti saatavilla olevat tiedot PEPP-tarjoajan sijoitusten tuotoista ESG-tekijöiden kannalta;

xiii)  PEPP-sopimukseen sovellettava laki, kun osapuolet eivät voi valita sitä vapaasti, tai, jos osapuolet voivat vapaasti valita sovellettavan lain, tiedot siitä laista, jota PEPP-tarjoaja ehdottaa valittavaksi;

xiv)  tapauksen mukaan maininta siitä, koskeeko PEPP-säästäjää harkinta-aika tai peruutusaika;

d)  osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?” lyhyt kuvaus riski‑tuottoprofiilista, mukaan lukien seuraavat seikat:

i)  yleinen riski-indikaattori ja sitä täydentävä kuvaus kyseisestä indikaattorista, sen keskeiset rajoitukset ja kuvaus riskeistä, jotka ovat PEPP-tuotteen kannalta olennaisia ja joita yleinen riski-indikaattori ei kuvaa asianmukaisesti;

ii)  sijoitetun pääoman suurin mahdollinen menetys, mukaan lukien tiedot seuraavista:

–  voiko PEPP-säästäjä menettää koko sijoitetun pääoman tai

–  onko PEPP-säästäjällä riski ylimääräisistä taloudellisista sitoumuksista tai velvoitteista;

iii)  asianmukaiset tuottonäkymät ja oletukset, joihin ne pohjautuvat;

iv)  tapauksen mukaan PEPP-säästäjille koituvia tuottoja koskevat edellytykset tai tuotteisiin sisällytetyt enimmäistuotot;

v)  maininta siitä, että PEPP-säästäjän kotijäsenvaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan lopulliseen tuottoon;

e)  osiossa ”Mitä tapahtuu, jos [PEPP-tarjoajan nimi] on maksukyvytön?” lyhyt kuvaus siitä, voiko asiaan liittyvästä tappiosta saada korvauksen sijoittajan korvaus- tai takausjärjestelmästä ja, jos näin on, mistä järjestelmästä on kyse, kuka takaaja on, mitä riskejä järjestelmä kattaa ja mitä riskejä se ei kata;

f)  osiossa ”Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?” PEPP-tuotteeseen tehtävästä sijoituksesta aiheutuvat kulut, jotka muodostuvat PEPP-säästäjälle aiheutuvista sekä suorista että välillisistä kuluista, mukaan lukien kertaluontoiset ja toistuvat kulut, jotka esitetään yhteenlaskettujen kululukujen avulla, ja vertailtavuuden varmistamiseksi yhteenlasketut kokonaiskulut rahamääräisinä ja prosenttiosuuksina ilmaistuina, jotta voidaan osoittaa kokonaiskulujen yhteisvaikutukset sijoitukseen.

PEPP-avaintietoasiakirjaan on sisällytettävä selkeä maininta siitä, että PEPP‑tarjoajan tai PEPP-jakelijan on annettava tiedot, joissa eritellään sellaiset mahdolliset jakelukulut, jotka eivät jo sisälly edellä esitettyihin kuluihin, jotta PEPP-säästäjä voi ymmärtää yhteisvaikutuksen, joka näillä yhteenlasketuilla kuluilla on sijoituksen tuottoon;

g)  osiossa ”Mitä erityisiä vaatimuksia liittyy [sijoittajan asuinjäsenvaltiota] koskevaan alatiliin?”:

i)  alaosiossa: ”Kerryttämisvaihetta koskevat vaatimukset”:

kuvaus kerryttämisvaiheeseen liittyvistä ehdoista, sellaisina kuin PEPP‑säästäjän asuinjäsenvaltio on ne määrittänyt 47 artiklan mukaisesti;

ii)  alaosiossa: ”Maksatusvaihetta koskevat vaatimukset”:

kuvaus maksatusvaiheeseen liittyvistä ehdoista, sellaisina kuin PEPP‑säästäjän asuinjäsenvaltio on ne määrittänyt 57 artiklan mukaisesti;

h)  osiossa ”Kuinka sijoittaja voi valittaa?”: tiedot siitä, millä tavoin ja kenelle PEPP‑säästäjä voi tehdä valituksen PEPP-tuotteesta taikka PEPP-tarjoajan tai PEPP‑jakelijan toiminnasta.

4.  Kun PEPP-avaintietoasiakirja toimitetaan sähköisessä muodossa, 3 kohdassa vaadittujen tietojen kerrostaminen on sallittua niin, että yksityiskohtaiset tiedot voidaan esittää ponnahdusikkunoiden tai muille tasoille johtavien linkkien avulla. Tällöin PEPP-avaintietoasiakirjan tiedot on voitava tulostaa yhteen asiakirjaan.

5.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, EIOPA laatii muita Euroopan valvontaviranomaisia kuultuaan ja kuluttaja- ja toimialatestejä suoritettuaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään:

a)  3 kohdassa tarkoitettujen eri tietojen esitystapaa, myös asiakirjan muotoa ja pituutta, ja sisältöä koskevat yksityiskohdat;

b)  3 kohdan d alakohdan i ja iv alakohdassa tarkoitettujen riskien ja tuottojen esittämisessä käytettävät menetelmät;

c)  menetelmä 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen kulujen laskemiseksi, mukaan lukien yhteenlaskettujen kululukujen määrittely;

d)  kun tiedot esitetään sähköisessä muodossa ja kerrostettuina, se, mitkä tiedot on esitettävä etualalla ja mitkä voidaan esittää muilla, yksityiskohtaisia tietoja sisältävillä tasoilla.

Laatiessaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi EIOPA ottaa huomioon PEPP‑tuotteiden eri tyypit, niiden pitkäaikaisen luonteen, PEPP-säästäjien valmiudet ja PEPP-tuotteiden ominaisuudet, jotta PEPP-säästäjä voi valita jonkun sijoitusvaihtoehdoista ja muita PEPP-tuotteeseen liittyviä vaihtoehtoja, myös tilanteissa, joissa tämä valinta voidaan tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan muuttaa myöhemmin.

EIOPA toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

29 artikla

Markkinointiaineisto

Markkinointiaineisto, joka sisältää PEPP-tuotteeseen liittyviä erityisiä tietoja, ei saa sisältää mainintoja, jotka ovat ristiriidassa PEPP-avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen kanssa tai vähentävät PEPP-avaintietoasiakirjan merkitystä. Markkinointiaineistossa on oltava tieto siitä, että saatavilla on PEPP-avaintietoasiakirja, ja siitä, miten ja mistä sen voi saada, mukaan lukien PEPP-tarjoajan verkkosivusto.

30 artikla

PEPP-avaintietoasiakirjan tarkistaminen

1.  PEPP-tarjoajan on tarkasteltava PEPP-avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja vähintään vuosittain uudelleen ja tarkistettava asiakirjaa nopeasti, jos uudelleentarkastelussa ilmenee muutoksia, jotka siihen on tarpeen tehdä. Tarkistettu versio on asetettava nopeasti saataville.

2.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, EIOPA laatii muita Euroopan valvontaviranomaisia kuultuaan ja kuluttaja- ja toimialatestejä suoritettuaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään PEPP‑avaintietoasiakirjan uudelleentarkastelun ja tarkistamisen edellytykset.

EIOPA toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

31 artikla

Siviilioikeudellinen vastuu

1.  PEPP-tarjoaja ei joudu siviilioikeudelliseen vastuuseen yksinomaan PEPP‑avaintietoasiakirjan perusteella, sen käännökset mukaan lukien, jollei se ole harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriidassa oikeudellisesti sitovien, sopimusta edeltävien asiakirjojen tai sopimusasiakirjojen olennaisten osien tai 28 artiklassa säädettyjen vaatimusten kanssa.

2.  PEPP-säästäjä, joka esittää näyttöä vahingosta, joka on aiheutunut PEPP‑avaintietoasiakirjan johdosta 1 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa hänen tehdessään PEPP-sopimuksen, josta PEPP-avaintietoasiakirja oli laadittu, voi vaatia kyseisestä vahingosta vahingonkorvausta PEPP-tarjoajalta kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetun kaltaisia ilmaisuja kuten ’vahinko’ tai ’vahingonkorvaus’, joita ei ole määritelty, tulkitaan ja sovelletaan asiaa koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen mukaan määräytyvän sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

4.  Tämä artikla ei estä nostamasta muita siviilioikeudelliseen vastuuseen perustuvia kanteita kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5.  Tämän artiklan mukaisia velvoitteita ei saa rajoittaa eikä niistä voi saada vapautusta sopimuslausekkeilla.

32 artikla

PEPP-sopimukset, joihin sisältyy biometristen riskien kattaminen

Kun PEPP-avaintietoasiakirja koskee biometriset riskit kattavaa PEPP-sopimusta, PEPP‑tarjoajalla on tämän jakson mukaiset velvoitteet ainoastaan PEPP-säästäjää kohtaan.

33 artikla

PEPP-avaintietoasiakirjan toimittaminen

1.  PEPP-tarjoajan tai PEPP-jakelijan on toimitettava potentiaalisille PEPP-säästäjille kaikki 26 artiklan mukaisesti laaditut PEPP-avaintietoasiakirjat, kun se antaa PEPP-tuotteesta neuvontaa tai tarjoaa PEPP-tuotetta myytäväksi, hyvissä ajoin ennen kuin kyseiseen PEPP-tuotteeseen liittyvä sopimus tai tarjous sitoo kyseisiä PEPP-säästäjiä.

2.  PEPP-tarjoaja tai PEPP-jakelija voi täyttää 1 kohdan vaatimukset toimittamalla PEPP‑avaintietoasiakirjan luonnolliselle henkilölle, jolla on kirjallinen valtuutus tehdä sijoituspäätöksiä PEPP-säästäjän lukuun kyseisen kirjallisen valtuutuksen nojalla toteutettujen liiketoimien osalta.

3.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, EIOPA laatii tarvittaessa muita Euroopan valvontaviranomaisia kuultuaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään edellytykset, jotka täyttämällä noudatetaan 1 kohdan mukaista vaatimusta PEPP-avaintietoasiakirjan toimittamisesta.

EIOPA toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

III JAKSO

NEUVONTA ▌

34 artikla

Tarpeiden ja vaatimusten täsmentäminen ja neuvonnan antaminen

1.  Ennen PEPP-sopimuksen tekemistä ▌ PEPP-tarjoajan tai PEPP-jakelijan on täsmennettävä potentiaaliselta PEPP-säästäjältä pyydettyjen ja saatujen tietojen perusteella kyseisen potentiaalisen PEPP-säästäjän eläkkeeseen liittyvät tarpeet ja vaatimukset, mukaan lukien mahdollinen tarve tuotteelle, jossa tarjotaan maksusuorituksia elinkorkoina, ja annettava potentiaaliselle PEPP-säästäjälle puolueetonta tietoa PEPP-tuotteesta ymmärrettävässä muodossa, jotta PEPP-säästäjä voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen.

Ehdotetun PEPP-sopimuksen on vastattava PEPP-säästäjän eläkkeeseen liittyviä tarpeita ja vaatimuksia ottaen huomioon PEPP-säästäjälle kertyneet eläkeoikeudet.

2.  PEPP-tarjoajan tai PEPP-jakelijan on annettava potentiaaliselle PEPP-säästäjälle neuvontaa ▌ ennen PEPP-sopimuksen tekemistä ja annettava potentiaaliselle PEPP-säästäjälle henkilökohtainen suositus, jossa selitetään, miksi tietty PEPP-tuote, sekä tapauksen mukaan tietty sijoitusvaihtoehto, vastaisi parhaiten PEPP-säästäjän tarpeita ja vaatimuksia.

PEPP-tarjoajan tai PEPP-jakelijan on myös toimitettava potentiaaliselle PEPP-säästäjälle yksilöllisiä ennusteita suositellun tuotteen tuottamasta eläkkeestä, jotka perustuvat päivään, jona maksatusvaihe voi aikaisintaan alkaa, ja vastuuvapauslauseke, jossa todetaan, että kyseiset eläke-ennusteet saattavat poiketa saatujen PEPP-etuuksien lopullisesta arvosta. Jos eläke-ennusteet perustuvat talousskenaarioihin, tietoihin on sisällyttävä myös ennusteen kannalta paras mahdollinen skenaario ja epäedullinen skenaario ottaen huomioon PEPP-sopimuksen erityisluonne.

3.  Jos tarjotaan PEPP-perustuote ilman, että siihen kuuluu ainakin pääomatakuu, PEPP‑tarjoajan tai PEPP-jakelijan on selkeästi selitettävä, että on olemassa myös pääomatakuun sisältäviä PEPP-tuotteita, sekä kerrottava, mistä syistä suositellaan sellaista riskien vähentämistekniikkaa käyttävää PEPP-perustuotetta, jolla pyritään turvaamaan PEPP-säästäjän mahdollisuus saada sijoitettu pääoma takaisin, sekä osoitettava selvästi kaikki lisäriskit, joita tällaisiin PEPP-tuotteisiin voi liittyä verrattuna pääomatakuun sisältävään PEPP-perustuotteeseen. Nämä selitykset on annettava kirjallisesti.

4.  Antaessaan ▌ neuvontaa tämän asetuksen 23 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai PEPP-jakelijan on pyydettävä potentiaalista PEPP-säästäjää toimittamaan tarjotun tai pyydetyn PEPP-tuotteen kannalta merkityksellisestä tietoa sijoitusalan tietämyksestään ja kokemuksestaan, taloudellisesta tilanteestaan, myös tappionsietokyvystään, sekä sijoitustavoitteistaan ja riskinsietokyvystään, jotta PEPP-tarjoaja tai PEPP-jakelija voi suositella potentiaaliselle PEPP-säästäjälle yhtä tai useampaa, tälle soveltuvaa ja etenkin tämän riskinsietokykyä ja tappionkantokykyä vastaavaa PEPP-tuotetta.

5.  PEPP-tarjoajan tai PEPP-jakelijan vastuuta ei vähennä se, että neuvonta annetaan kokonaan tai osittain käyttäen automaattista tai puoliautomaattista järjestelmää.

6.  Rajoittamatta sovellettavan alakohtaisen lainsäädännön tiukempien säännösten soveltamista PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on varmistettava ja osoitettava pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille, että PEPP-tuotteisiin liittyvää neuvontaa antavilla luonnollisilla henkilöillä on riittävä tietämys ja pätevyys tämän asetuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Jäsenvaltioiden on julkaistava tällaisen tietämyksen ja pätevyyden arvioimiseksi käytetyt perusteet.

IV JAKSO

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLON AIKANA ANNETTAVAT TIEDOT

35 artikla

Yleiset säännökset

1.  PEPP-tarjoajien on laadittava kutakin PEPP-säästäjää varten kerryttämisvaiheen aikana toimitettava räätälöity tiivis asiakirja, joka sisältää keskeiset tiedot, ottaen huomioon kansallisten eläkejärjestelmien ja mahdollisen asiaa koskevan lainsäädännön, myös kansallisen sosiaali-, työ- ja vero-oikeuden erityispiirteet, jäljempänä ’PEPP-etuusote’. Asiakirjan otsikossa on oltava maininta ”PEPP-etuusote”.

2.  ▌ Tarkka päivämäärä, johon PEPP-etuusotteen tiedot viittaavat, on ilmoitettava selkeästi.

3.  PEPP-etuusotteen tietojen on oltava tarkkoja ja ajantasaisia.

4.  PEPP-tarjoajan on asetettava PEPP-etuusote jokaisen PEPP-säästäjän saataville vuosittain.

5.  PEPP-etuusotteeseen sisältyvien tietojen merkittävät muutokset edelliseen otteeseen verrattuna on ilmoitettava selkeästi.

6.  PEPP-etuusotteen lisäksi PEPP-säästäjälle on tiedotettava nopeasti koko sopimuksen voimassaoloajan kaikista muutoksista seuraaviin tietoihin:

a)  sopimusehdot, mukaan lukien yleiset ja erityiset sopimusehdot;

b)  PEPP-tarjoajan nimi, oikeudellinen muoto tai kotipaikka ja tarvittaessa sen sivuliikkeen osoite, jonka kanssa sopimus on tehty;

c)  tiedot siitä, miten sijoituspolitiikassa otetaan huomioon ESG-tekijät.

36 artikla

PEPP-etuusote

1.  PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava PEPP-säästäjille vähintään seuraavat keskeiset tiedot:

a)  PEPP-säästäjän henkilötiedot ja päivä, jona maksatusvaihe voi aikaisintaan alkaa minkä hyvänsä alatilin osalta;

b)  PEPP-tarjoajan nimi ja yhteystiedot ja PEPP-sopimuksen tunnistetiedot;

c)  jäsenvaltio, jossa PEPP-tarjoaja on hyväksytty tai rekisteröity, ja toimivaltaisten viranomaisten nimet;

d)  tiedot a alakohdassa tarkoitetun päivämäärän perusteella tehdyistä eläke-ennusteista sekä vastuuvapauslauseke, jossa todetaan, että kyseiset ennusteet saattavat poiketa saatujen PEPP-etuuksien lopullisesta arvosta. Jos eläke-ennusteet perustuvat talousskenaarioihin, tietoihin on sisällyttävä myös ennusteen kannalta paras mahdollinen skenaario ja epäedullinen skenaario ottaen huomioon PEPP‑sopimuksen erityisluonne;

e)  PEPP-säästäjän tai mahdollisen kolmannen osapuolen PEPP-tilille suorittamat maksut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta;

f)   erittely PEPP-säästäjälle suoraan ja välillisesti aiheutuneista kuluista viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta, mukaan lukien hallintokulut, varojen säilyttämisestä aiheutuneet kulut, salkkutapahtumiin liittyvät kulut ja muut kulut sekä arvio näiden kulujen vaikutuksesta lopullisiin PEPP-etuuksiin; nämä kulut olisi ilmaistava sekä rahamääräisinä että prosenttiosuutena maksuista viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta;

g)  tarvittaessa 46 artiklassa tarkoitettujen takuun tai riskien vähentämistekniikoiden luonne ja mekanismi;

h)  tapauksen mukaan PEPP-säästäjän maksuosuuksia vastaavien yksiköiden lukumäärä ja arvo viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta;

i)  PEPP-säästäjän PEPP-tilillä olevien varojen kokonaismäärä 35 artiklassa tarkoitetun otteen päivämääränä;

j)  tiedot ▌ PEPP-säästäjän sijoitusvaihtoehdon aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä vähintään kymmenen vuoden ajalta tai tapauksissa, joissa PEPP-tuotetta on tarjottu alle kymmenen vuoden ajan, kaikilta niiltä vuosilta, joina PEPP-tuotetta on tarjottu. Aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä koskeviin tietoihin on liitettävä maininta ”aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole osoitus tulevasta tuotosta”;

k)  kun PEPP-tiliin sisältyy useampi kuin yksi alatili, PEPP-etuusotteen tiedot on esitettävä eriteltyinä kunkin olemassa olevan alatilin mukaan;

l)  tiivistetyt tiedot ESG-tekijöihin liittyvästä sijoituspolitiikasta.

2.  EIOPA laatii yhteistyössä Euroopan keskuspankin ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään säännöt, joiden perusteella määritetään tämän artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja eläke-ennusteita koskevat olettamat. PEPP-tarjoajien on sovellettava näitä sääntöjä, kun ne määrittävät tarvittaessa sijoitusten vuotuisen nimellistuottoprosentin, vuotuisen inflaation ja tulevan palkkasuuntauksen.

EIOPA toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

37 artikla

Lisätiedot

1.  PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava, mistä ja millä tavalla saa muun muassa seuraavia lisätietoja:

a)  ▌ käytännön lisätiedot PEPP-säästäjän oikeuksista ja valinnanmahdollisuuksista, myös sijoitusten, maksatusvaiheen, vaihtopalvelun ja siirrettävyyspalvelun suhteen;

b)  ▌ PEPP-tarjoajan ▌ tilinpäätökset ja vuosikertomukset, jotka ovat julkisesti saatavilla;

c)  PEPP-tarjoajan sijoituspolitiikan periaatteita koskeva kirjallinen selvitys, joka sisältää ainakin tiedot sijoitusriskien mittaamismenetelmistä, riskienhallintaprosesseista sekä varojen allokointistrategiasta ottaen huomioon PEPP-vastuiden luonne ja kesto sekä se, miten sijoituspolitiikassa otetaan huomioon ESG-tekijät;

d)  tapauksen mukaan tiedot olettamista, joita käytetään elinkorkoina ilmaistuihin määriin, erityisesti kun kyse on elinkoron tasosta, PEPP-tarjoajan tyypistä ja elinkoron kestosta;

e)  PEPP-etuuksien taso, kun lunastus tapahtuu ennen 36 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua päivää.

2.  Jotta voidaan varmistaa 36 artiklan ja tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, EIOPA laatii muita Euroopan valvontaviranomaisia kuultuaan ja kuluttaja- ja toimialatestejä suoritettuaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 36 artiklassa ja tässä artiklassa tarkoitettujen tietojen esitystapa. Kun esitetään 36 artiklan 1 kohdan j alakohdassa tarkoitettuja tietoja aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä, on otettava huomioon eri sijoitusvaihtoehtojen väliset erot etenkin, jos PEPP-säästäjä kantaa sijoitusriskin taikka jos sijoitusvaihtoehto on ikäsidonnainen tai siihen sisältyy keston täsmäytys.

EIOPA toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

3.  Jotta vertailu kansallisiin tuotteisiin olisi mahdollista, jäsenvaltiot voivat vaatia PEPP‑tarjoajia toimittamaan PEPP-säästäjille täydentäviä eläke-ennusteita, joita koskevat olettamat määritetään kunkin jäsenvaltion vahvistamien sääntöjen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 artiklan 2 kohdan ja 36 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamista.

38 artikla

PEPP-säästäjille eläkkeelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa ja PEPP-edunsaajille maksatusvaiheessa annettavat tiedot

1.  PEPP-tarjoajien on toimitettava kullekin PEPP-säästäjälle PEPP-etuusotteen lisäksi kaksi kuukautta ennen 59 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja ajankohtia tai PEPP-säästäjän pyynnöstä tiedot maksatusvaiheen tulevasta alkamisesta, maksusuoritusten mahdollisista muodoista ja PEPP-säästäjän mahdollisuudesta muuttaa maksusuoritusten muotoa 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Maksatusvaiheen aikana PEPP-tarjoajien on annettava PEPP-edunsaajille vuosittain tiedot maksettavaksi tulevista PEPP-etuuksista ja sitä koskevasta maksusuoritusten muodosta.

Jos PEPP-säästäjä jatkaa maksujen suorittamista tai kantaa edelleen sijoitusriskin maksatusvaiheen aikana, PEPP-tarjoajan on edelleen toimitettava merkitykselliset tiedot sisältävä PEPP-etuusote.

39 artikla

PEPP-säästäjille ja PEPP-edunsaajille pyynnöstä annettavat tiedot

PEPP-tarjoajan on PEPP-säästäjän tai PEPP-edunsaajan tai heidän edustajansa pyynnöstä annettava 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut lisätiedot ja lisätiedot olettamista, joita on käytetty 36 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen ennusteiden tuottamiseen.

V JAKSO

RAPORTOINTI KANSALLISILLE VIRANOMAISILLE

40 artikla

Yleiset säännökset

1.  PEPP-tarjoajien on niiden tietojen lisäksi, joista säädetään asiaankuuluvassa alakohtaisessa lainsäädännössä, toimitettava niiden suhteen toimivaltaisille viranomaisille valvonnan kannalta tarvittavat tiedot. Näiden lisätietojen on sisällettävä tarvittaessa tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta valvontaprosessissa voidaan:

a)  arvioida PEPP-tarjoajien soveltamia hallintojärjestelmiä, niiden harjoittamaa liiketoimintaa, niiden vakavaraisuustarkoituksiin soveltamia arvostusperiaatteita, todettuja riskejä ja riskienhallintajärjestelmiä sekä niiden pääomarakennetta, tarpeita ja johtamista;

b)  tehdä jäsenvaltioiden valvontaoikeuksien ja -velvollisuuksien käyttämisestä ja täyttämisestä johtuvia tarpeellisia päätöksiä.

2.  Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kansalliseen lainsäädäntöön perustuvien valtuuksien lisäksi valtuudet:

a)  määrittää niiden 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen luonne, laajuus ja muoto, jotka ne vaativat PEPP-tarjoajia toimittamaan ennalta määritetyin määräajoin, ennalta määritettyjen olosuhteiden toteutuessa tai PEPP-tarjoajan tilanteeseen kohdistuvien tutkimusten aikana;

b)  saada PEPP-tarjoajilta niiden hallussa olevia sopimuksia tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjä sopimuksia koskevia tietoja; ja

c)  pyytää tietoja ulkopuolisilta asiantuntijoilta kuten tilintarkastajilta ja vakuutusmatemaatikoilta.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä seuraavat:

a)  laadulliset tai määrälliset tekijät tai niiden asianmukainen yhdistelmä;

b)  menneet, nykyiset ja tulevaisuuteen liittyvät tekijät tai niiden asianmukainen yhdistelmä;

c)  sisäisistä ja ulkoisista lähteistä saatavat tiedot tai niiden asianmukainen yhdistelmä.

4.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen osalta edellytetään, että

a)  niistä käy ilmi asianomaisen PEPP-tarjoajan liiketoiminnan luonne, laajuus ja monimutkaisuus ja etenkin kyseiseen liiketoimintaan liittyvät riskit;

b)  ne ovat käytettävissä, täydelliset kaikilta osin sekä vertailukelpoiset ja yhdenmukaiset eri aikoina;

c)  ne ovat merkityksellisiä, luotettavia ja ymmärrettäviä.

5.  PEPP-tarjoajien on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille vuosittain seuraavat tiedot:

a)  mitä jäsenvaltioita varten PEPP-tarjoaja tarjoaa alatilejä;

b)  asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon vaihtaneiden PEPP-säästäjien antamien 20 artiklan 1 kohdan mukaisten ilmoitusten lukumäärä;

c)  alatilin avaamista koskevien pyyntöjen lukumäärä ja 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti avattujen alatilien lukumäärä;

d)  PEPP-säästäjien esittämien vaihtopyyntöjen lukumäärä ja 20 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaiset tosiasialliset siirrot;

e)  PEPP-säästäjien esittämien vaihtopyyntöjen lukumäärä ja 52 artiklan 3 kohdan mukaiset tosiasialliset siirrot.

Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava nämä tiedot EIOPAlle.

6.  PEPP-tarjoajilla on oltava käytössä asianmukaiset järjestelmät ja rakenteet 1–5 kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi samoin kuin PEPP-tarjoajan johto-, valvonta- tai hallintoelimen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet, joilla varmistetaan, että annettavat tiedot ovat jatkuvasti asianmukaisia.

7.  EIOPAn on saatava PEPP-tarjoajien toimittamat tiedot toimivaltaisille viranomaisille esitetyn pyynnön perusteella suorittaakseen sille tällä asetuksella annetut tehtävät.

8.  Jos PEPP-maksut ja PEPP-etuudet oikeuttavat etuihin tai kannustimiin, PEPP-tarjoajan on asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimitettava asiaankuuluvalle kansalliselle viranomaiselle tapauksen mukaan kaikki tiedot, joita tarvitaan tällaisiin maksuihin ja etuuksiin liittyvien etujen ja kannustimien myöntämiseen tai hyödyntämiseen.

9.  Komissio antaa 72 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä tämän artiklan 1–5 kohdassa tarkoitetut lisätiedot, jotta varmistetaan valvontaa koskevan raportoinnin riittävä yhdenmukaisuus.

Kuultuaan muita Euroopan valvontaviranomaisia ja toimivaltaisia viranomaisia ja toimialatestejä suoritettuaan EIOPA laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi valvontaa koskevien raporttien muodosta.

EIOPA toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti.

V LUKU

KERRYTTÄMISVAIHE

I JAKSO

PEPP-TARJOAJIA KOSKEVAT SIJOITTAMISSÄÄNNÖT

41 artikla

Sijoittamista koskevat säännöt

1.  PEPP-tarjoajien on sijoitettava PEPP-tuotetta vastaavat varat varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja noudattaen etenkin seuraavia sääntöjä:

a)  varat on sijoitettava kaikkien PEPP-säästäjien pitkän aikavälin edun mukaisesti. Mahdollisessa eturistiriitatapauksessa PEPP-tarjoaja tai sen sijoitussalkkua hoitava yhteisö varmistaa, että sijoitukset tehdään pelkästään PEPP-säästäjien edun mukaisesti;

b)  PEPP-tarjoajien on otettava varovaisuusperiaatteen puitteissa huomioon sijoituspäätöksiin liittyvät riskit ja sijoituspäätösten mahdolliset pitkän aikavälin vaikutukset ESG-tekijöihin;

c)  varat on sijoitettava siten, että varmistetaan sijoitussalkun suojaus, laadukkuus, likvidiys ja tuottavuus kokonaisuutena;

d)  varat on sijoitettava pääasiallisesti säännellyillä markkinoilla. Sijoitukset varoihin, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä rahoitusmarkkinoilla, on joka tilanteessa pidettävä varovaisuuden edellyttämällä tasolla;

e)  johdannaisiin tehdyt sijoitukset ovat mahdollisia sikäli kuin tällaiset välineet osaltaan pienentävät sijoitusriskiä tai helpottavat sijoitusten tehokasta hoitoa. Tällaiset välineet on arvostettava varovaisesti ottaen huomioon niiden kohde-etuus, ja ne on sisällytettävä PEPP-tarjoajan omaisuuden arvostukseen. PEPP-tarjoajien on myös vältettävä liiallista altistumista yhteen vastapuoleen ja muihin johdannaisoperaatioihin liittyville riskeille;

f)  varat on hajautettava riittävästi, jotta vältetään liiallinen riippuvuus jostakin yksittäisestä varojen lajista, liikkeeseenlaskijasta tai yritysryhmästä ja sijoitussalkun riskien kasautuminen kokonaisuutena. Sijoitukset saman liikkeeseenlaskijan tai samaan ryhmään kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden varoihin eivät saa asettaa PEPP‑tarjoajaa alttiiksi liialliselle riskien keskittymiselle;

g)  varoja ei saa sijoittaa veroasioissa yhteistyöhaluttomalle lainkäyttöalueelle, joka sisältyy asiaa koskevissa neuvoston päätelmissä vahvistettuun luetteloon veroasioissa yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista, eikä direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan nojalla hyväksytyssä sovellettavassa komission delegoidussa asetuksessa suuririskiseksi yksilöityyn kolmanteen maahan, jossa esiintyy strategisia puutteita;

h)  PEPP-tarjoaja ei saa altistua eikä saa altistaa PEPP-tuotetta vastaavia varoja riskeille, jotka johtuvat liiallisesta vivutuksen käytöstä ja maturiteettitransformaatiosta.

2.  Edellä 1 kohdan a–h alakohdassa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan vain siltä osin kuin PEPP-tarjoajaan sovellettavassa asiaa koskevassa alakohtaisessa lainsäädännössä ei ole tiukempia sääntöjä.

II JAKSO

PEPP-SÄÄSTÄJIEN SIJOITUSVAIHTOEHDOT

42 artikla

Yleiset säännökset

1.  PEPP-tarjoajat voivat tarjota PEPP-säästäjille enintään kuusi sijoitusvaihtoehtoa.

2.  Näihin sijoitusvaihtoehtoihin on sisällyttävä PEPP-perustuote, ja ne voivat sisältää vaihtoehtoisia sijoitusvaihtoehtoja.

3.  PEPP-tarjoajien on perustettava kaikki sijoitusvaihtoehdot sellaiseen takuuseen tai riskien vähentämistekniikkaan, jolla varmistetaan PEPP-säästäjien riittävä suojelu.

4.  Takuiden antamiseen sovelletaan PEPP-tarjoajaan sovellettavaa asiaankuuluvaa alakohtaista lainsäädäntöä.

5.  Edellä 6 artiklan 1 kohdan c, d, e ja f alakohdassa tarkoitetut PEPP-tarjoajat voivat tarjota takuun sisältäviä PEPP-tuotteita vain yhteistyössä sellaisten luottolaitosten tai vakuutusyritysten kanssa, jotka voivat antaa tällaisia takuita niihin sovellettavan alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Kyseiset luottolaitokset tai vakuutusyritykset ovat yksin vastuussa takuusta.

43 artikla

PEPP-säästäjän tekemä sijoitusvaihtoehdon valinta

Saatuaan merkitykselliset tiedot ja neuvontaa PEPP-säästäjän on valittava sijoitusvaihtoehto PEPP-sopimuksen tekemisen yhteydessä.

44 artikla

Valitun sijoitusvaihtoehdon muuttamisen edellytykset

1.  Jos PEPP-tarjoaja tarjoaa vaihtoehtoisia sijoitusvaihtoehtoja, PEPP-säästäjän on samalla, kun hän kerryttää varoja PEPP-tuotteeseen, voitava valita eri sijoitusvaihtoehto, kun PEPP-sopimuksen tekemisestä on kulunut vähintään viisi vuotta ja, jos sijoitusvaihtoehtoa muutetaan myöhemmin, kun sen muuttamisesta edellisen kerran on kulunut viisi vuotta. PEPP-tarjoaja voi sallia PEPP-säästäjän muuttaa valittua sijoitusvaihtoehtoa tätä useammin.

2.  Sijoitusvaihtoehdon muuttamisen on oltava PEPP-säästäjälle maksutonta.

45 artikla

PEPP-perustuote

1.  PEPP-perustuotteen on oltava turvallinen tuote ja oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto. PEPP-tarjoajien on perustettava se sellaiseen pääomatakuuseen, joka tulee maksettavaksi maksatusvaiheen alkaessa ja tapauksen mukaan maksatusvaiheen aikana, tai käytettävä siinä sellaista riskien vähentämistekniikkaa, jolla pyritään turvaamaan PEPP-säästäjän mahdollisuus saada sijoitettu pääoma takaisin.

2.  PEPP-perustuotteesta aiheutuvat kulut ja palkkiot saavat olla enintään prosentin vuodessa kertyneestä pääomasta.

3.  Varmistaakseen tasapuoliset edellytykset eri PEPP-tarjoajille ja eri tyyppisille PEPP‑tuotteille EIOPA laatii tarvittaessa muita Euroopan valvontaviranomaisia kuultuaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 2 kohdassa tarkoitettujen kulujen ja palkkioiden tyypit.

Laatiessaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi EIOPA ottaa huomioon PEPP‑tuotteiden eri tyypit, niiden pitkän aikavälin eläkeluonteen ja PEPP-tuotteiden eri ominaisuudet, erityisesti maksujen suorittaminen pitkäkestoisina elinkorkoina tai vuosittaisina nostoerinä vähintään siihen ikään asti, joka vastaa PEPP-säästäjän keskimääräistä elinajanodotetta. EIOPA arvioi myös pääomasuojan erityisluonnetta erityisesti pääomatakuun osalta. EIOPA toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

4.  Komissio tarkastelee kahden vuoden välein tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä EIOPAa ja tarvittaessa muita Euroopan valvontaviranomaisia kuultuaan uudelleen 2 kohdassa tarkoitetun prosenttiosuuden asianmukaisuutta. Komissio ottaa erityisesti huomioon kulujen ja palkkioiden tosiasiallisen tason ja siinä tapahtuneet muutokset sekä niiden vaikutuksen PEPP-tuotteiden saatavuuteen.

Siirretään komissiolle valta antaa 72 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettua prosenttiosuutta komission suorittamien uudelleentarkastelujen perusteella, jotta PEPP-tarjoajille turvataan asianmukainen pääsy markkinoille.

46 artikla

Riskien vähentämistekniikat

1.  Riskien vähentämistekniikoiden käytöllä on varmistettava, että PEPP-tuotteen sijoitusstrategia on suunniteltu niin, että PEPP-tuotteesta kehittyy vakaa ja riittävä yksilöllinen tulevaisuuden eläketulo ja että varmistetaan kaikkien PEPP-säästäjien sukupolvien oikeudenmukainen kohtelu.

Kaikkien riskien vähentämistekniikoiden, sovellettiinpa niitä PEPP-perustuotteessa tai vaihtoehtoisiin sijoitusvaihtoehtoihin, on oltava luotettavia ja vahvoja ja asianomaisen sijoitusvaihtoehdon riskiprofiilin mukaisia.

2.  Sovellettaviin riskien vähentämistekniikkoihin voi sisältyä muun muassa järjestelyjä, joilla

a)  mukautetaan asteittain sijoitusten allokointia sijoitusten taloudellisten riskien vähentämiseksi jäljellä olevaa kestoa vastaavien kohorttien osalta (sijoittajan iän myötä pienenevä sijoitusriski);

b)  luodaan maksuista tai sijoitustuotoista varantoja, jotka jaetaan PEPP-säästäjille oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla sijoitustappioiden pienentämiseksi; tai

c)  käytetään sopivia takuita sijoitustappioilta suojautumista varten.

3.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, EIOPA laatii muita Euroopan valvontaviranomaisia kuultuaan ja toimialatestejä suoritettuaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään vähimmäiskriteerit, jotka riskien vähentämistekniikoiden on täytettävä, ottaen huomioon PEPP-tuotteiden eri tyypit ja niiden erityisominaisuudet sekä PEPP-tarjoajien eri tyypit ja niiden vakavaraisuusjärjestelyn väliset erot.

EIOPA toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

III JAKSO

KERRYTTÄMISVAIHETTA KOSKEVAT MUUT NÄKÖKOHDAT

47 artikla

Kerryttämisvaiheeseen liittyvät ehdot

1.  Jäsenvaltioiden on ▌ määritettävä kansallisten alatilien kerryttämisvaiheeseen liittyvät ehdot, ellei niitä ole täsmennetty tässä asetuksessa.

2.  Tällaisiin ehtoihin voivat sisältyä erityisesti ikärajat kerryttämisvaiheen aloittamiselle, kerryttämisvaiheen vähimmäiskesto, maksujen enimmäis- ja vähimmäismäärä ja niiden jatkuvuus ▌.

VI LUKU

SIJOITTAJANSUOJA

48 artikla

Säilytysyhteisö

1.  Edellä 6 artiklan 1 kohdan c, e ja f alakohdassa tarkoitettujen PEPP-tarjoajien on nimettävä yksi tai useampi säilytysyhteisö PEPP-tuotteiden tarjoamista koskevaa liiketoimintaa vastaavien varojen säilyttämistä ja valvontatehtäviä varten.

2.  Säilytysyhteisön nimeämiseen, sen varojensäilytystehtävien hoitamiseen, säilytysyhteisön vastuuseen ja sen valvontatehtäviin sovelletaan vastaavasti direktiivin 2009/65/EY IV lukua.

49 artikla

Biometristen riskien kattaminen

1.  PEPP-tarjoajat voivat tarjota PEPP-tuotteita, joihin voi sisältyä biometristen riskien kattaminen. ▌

2.  Biometristen riskien kattamiseen sovelletaan PEPP-tarjoajaan sovellettavaa asiaankuuluvaa alakohtaista lainsäädäntöä. Biometristen riskien kattamisessa voi olla eroja alatilien välillä.

3.  Edellä 6 artiklan 1 kohdan a, c, d, e ja f alakohdassa tarkoitetut PEPP-tarjoajat voivat tarjota PEPP-tuotteita, joihin voi sisältyä biometristen riskien kattaminen. Tällaista suojaa voidaan tarjota vain yhteistyössä sellaisten vakuutusyritysten kanssa, jotka voivat niihin sovellettavan alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti kattaa tällaisia riskejä. Vakuutusyrityksellä on täysi vastuu biometristen riskien kattamisesta.

50 artikla

Valitukset

1.  PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on otettava käyttöön ja sovellettava asianmukaisia ja vaikuttavia menettelyjä PEPP-asiakkaiden tästä asetuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien valitusten ratkaisemiseksi.

2.  Tällaisia menettelyjä on sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa, joissa PEPP-tarjoaja tai PEPP‑jakelija tarjoaa palvelujaan, ja niiden on oltava käytettävissä kyseisen jäsenvaltion virallisella kielellä PEPP-asiakkaan valinnan mukaan tai muulla kielellä, jos PEPP-tarjoaja tai PEPP-jakelija ja PEPP-asiakas ovat näin sopineet.

3.  PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on pyrittävä kaikin mahdollisin keinoin vastaamaan joko sähköisesti tai ▌muulla pysyvällä välineellä 24 artiklan mukaisesti PEPP-asiakkaiden valituksiin. Vastauksessa on käsiteltävä kaikkia esille otettuja seikkoja asianmukaisessa määräajassa ja viimeistään 15 työpäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos vastausta ei poikkeustilanteissa voida antaa 15 työpäivän kuluessa syistä, joihin PEPP‑tarjoaja tai PEPP-jakelija ei voi vaikuttaa, sen edellytetään antavan väliaikaisen vastauksen, jossa ilmoitetaan selkeästi syyt valitukseen annettavan vastauksen viivästymiseen ja määräaika, johon mennessä PEPP-asiakas saa lopullisen vastauksen. Lopullisen vastauksen saamisen määräaika ei saa kuitenkaan olla pidempi kuin 35 työpäivää.

4.  PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on ilmoitettava PEPP-asiakkaalle vähintään yhdestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen käsittelemään PEPP‑asiakkaiden tästä asetuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä riitoja.

5.  Tiedot 1 kohdassa tarkoitetuista menettelyistä on esitettävä selvästi, kattavasti ja helposti saatavilla olevalla tavalla PEPP-tarjoajan tai PEPP-jakelijan verkkosivustolla, sivuliikkeessä sekä PEPP-tarjoajan tai PEPP-jakelijan ja PEPP-asiakkaan välillä tehdyn sopimuksen yleisissä ehdoissa. Lisäksi on ilmoitettava, miten kyseessä olevasta vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja sen käyttöön liittyvistä edellytyksistä on saatavilla lisätietoja.

6.  Toimivaltaisten viranomaisten on perustettava menettelyjä, joiden avulla PEPP-asiakkaat ja muut asianomaiset osapuolet, mukaan luettuina kuluttajajärjestöt, voivat tehdä valituksia toimivaltaisille viranomaisille tätä asetusta koskevista PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden väitetyistä rikkomisista. Kaikissa tapauksissa on varmistettava, että valituksen tekijät saavat vastauksen valitukseensa.

7.  Tapauksissa, jotka koskevat useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, valittaja voi tehdä valituksensa oman asuinjäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten kautta riippumatta siitä, missä rikkominen tapahtui.

51 artikla

Tuomioistuinten ulkopuolinen muutoksenhaku

1.  PEPP-asiakkaiden ja PEPP-tarjoajien tai PEPP-jakelijoiden välisten tästä asetuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien riitojen ratkaisua varten on perustettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/11/EU(21) mukainen asianmukainen, riippumaton, puolueeton, avoin ja tehokas vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely hyödyntäen tapauksen mukaan olemassa olevia toimivaltaisia elimiä. Tällaisten vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenettelyjen on oltava sovellettavissa PEPP-tarjoajiin tai PEPP-jakelijoihin, joita kohtaan menettely on käynnistetty, ja asianomaisen vaihtoehtoisen riitojenratkaisuelimen toimivallan on ulotuttava näihin PEPP-tarjoajiin tai PEPP-jakelijoihin.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elinten on tehtävä tuloksekasta yhteistyötä tästä asetuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien valtioiden rajat ylittävien riitojen ratkaisemiseksi.

VII LUKU

PEPP-TARJOAJAN VAIHTO

52 artikla

Vaihtopalvelun tarjoaminen

1.  PEPP-tarjoajien on tarjottava PEPP-säästäjän pyynnöstä vaihtopalvelu, jossa vastaavat rahamäärät tai tapauksen mukaan apportti 4 kohdan mukaisesti siirretään siirtävän PEPP‑tarjoajan ylläpitämältä PEPP-tililtä uudelle PEPP-tilille, jonka vastaanottava PEPP-tarjoaja on avannut ja johon sisältyvät samat alatilit, ja aiempi PEPP-tili suljetaan.

Vaihtopalvelua käyttäessään siirtävän PEPP-tarjoajan on siirrettävä kaikkiin aiemman PEPP-tilin alatileihin liittyvät tiedot kokonaisuudessaan vastaanottavalle PEPP‑tarjoajalle, raportointivaatimukset mukaan lukien. Vastaanottavan PEPP‑tarjoajan on kirjattava nämä tiedot asianomaisiin alatileihin.

PEPP-säästäjä voi pyytää vaihtoa PEPP-tarjoajaan, joka on sijoittautunut samaan jäsenvaltioon (kotimainen vaihto) tai eri jäsenvaltioon (rajatylittävä vaihto). PEPP‑säästäjä voi käyttää oikeuttaan vaihtaa tarjoajaa PEPP-tuotteen kerryttämisvaiheen ja maksatusvaiheen aikana.

2.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, PEPP-tarjoajilla ei ole maksatusvaiheen aikana velvollisuutta tarjota vaihtopalvelua sellaisten PEPP-tuotteiden osalta, joissa PEPP-säästäjät saavat maksusuorituksia elinkorkoina koko eliniän ajan.

3.  PEPP-säästäjä voi vaihtaa PEPP-tarjoajaa, kun PEPP-sopimuksen tekemisestä on kulunut vähintään viisi vuotta ja, jos tarjoajaa vaihdetaan myöhemmin uudelleen, kun edellisestä vaihdosta on kulunut viisi vuotta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklan 5 kohdan a alakohdan soveltamista. PEPP-tarjoaja voi sallia PEPP-säästäjän vaihtaa PEPP-tarjoajaa tätä useammin.

4.  Kun vaihto tapahtuu yksilöllistä salkunhoitoa PEPP-säästäjien lukuun harjoittavien PEPP-tarjoajien välillä, PEPP-säästäjät voivat halutessaan siirtää apporttiomaisuuden tai vastaavat rahamäärät. Kaikissa muissa tapauksissa sallitaan vain vastaavien rahamäärien siirtäminen.

Kun PEPP-säästäjä pyytää apporttiomaisuuden siirtämistä, siihen tarvitaan vastaanottavan PEPP-tarjoajan kirjallinen suostumus.

53 artikla

Vaihtopalvelu

1.  Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on käynnistettävä vaihtopalvelu PEPP-säästäjän pyynnöstä, kun PEPP-säästäjä on tehnyt tietoon perustuvan päätöksen PEPP-tarjoajilta saamiensa 56 artiklassa täsmennettyjen tietojen perusteella. ▌

2.  PEPP-säästäjän pyyntö on laadittava sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa vaihtopalvelu käynnistetään, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä. Pyynnössään PEPP-säästäjän on

a)  annettava siirtävälle PEPP-tarjoajalle erikseen suostumus kunkin 4 kohdassa tarkoitetun tehtävän suorittamiseen ja annettava vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle erikseen suostumus kunkin 5 kohdassa tarkoitetun tehtävän suorittamiseen;

b)   täsmennettävä yhteisymmärryksessä vastaanottavan PEPP-tarjoajan kanssa päivämäärä, josta lähtien maksut on suoritettava vastaanottavan PEPP-tarjoajan avaamalle PEPP-tilille.

Tämän päivämäärän on oltava vähintään kaksi viikkoa sen päivämäärän jälkeen, jona vastaanottava PEPP-tarjoaja vastaanottaa siirtävän PEPP-tarjoajan 4 kohdan mukaisesti siirtämät asiakirjat.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että PEPP-säästäjä esittää pyynnön kirjallisena ja että PEPP‑säästäjälle annetaan jäljennös hyväksytystä pyynnöstä.

3.  Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on viiden työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta pyydettävä siirtävää PEPP-tarjoajaa suorittamaan 4 kohdassa tarkoitetut tehtävät.

4.  Saatuaan vastaanottavan PEPP-tarjoajan pyynnön siirtävän PEPP-tarjoajan on ▌

a)  viiden työpäivän kuluessa lähetettävä PEPP-etuusote, joka kattaa viimeisimmän laaditun PEPP-etuusotteen päivämäärän sekä PEPP-säästäjälle ja vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle esitetyn pyynnön päivämäärän välisen ajan;

b)  viiden työpäivän kuluessa lähetettävä vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle luettelo siirrettävästä omaisuudesta, kun siirretään apporttiomaisuus 52 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

c)  lopetettava PEPP-tilille saapuvien maksujen hyväksyminen PEPP-säästäjän 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa pyynnössään täsmentämästä päivästä alkaen ▌;

d)  siirrettävä vastaavat rahamäärät tai tapauksen mukaan apporttiomaisuus 52 artiklan 4 kohdan mukaisesti PEPP-tililtä vastaanottavan PEPP-tarjoajan avaamalle uudelle PEPP-tilille PEPP-säästäjän pyynnössään täsmentämänä päivänä;

e)  suljettava PEPP-tili PEPP-säästäjän täsmentämänä päivänä, jos PEPP-säästäjällä ei ole maksamattomia sitoumuksia ▌. Siirtävän PEPP-tarjoajan on ilmoitettava välittömästi PEPP-säästäjälle, jos tällaiset maksamattomat sitoumukset estävät PEPP-säästäjän tilin sulkemisen.

5.  Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on ▌ siten kuin pyynnössä täsmennetään ja siinä määrin kuin siirtävän PEPP-tarjoajan tai PEPP-säästäjän antamat tiedot sen mahdollistavat ▌ tehtävä mahdollisesti tarvittavat valmistelut tulevien maksujen hyväksymiseksi ja hyväksyttävä ne PEPP-säästäjän pyynnössään täsmentämästä päivästä alkaen ▌.

54 artikla

Vaihtopalveluun liittyvät maksut

1.  PEPP-säästäjällä on oltava mahdollisuus saada veloituksetta henkilökohtaiset tietonsa, jotka ovat joko siirtävän tai vastaanottavan PEPP-tarjoajan hallussa.

2.  Siirtävän PEPP-tarjoajan on toimitettava vastaanottavan PEPP-tarjoajan 53 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti pyytämät tiedot veloittamatta siitä PEPP-säästäjää tai vastaanottavaa PEPP-tarjoajaa.

3.  Siirtävän PEPP-tarjoajan ylläpitämänsä PEPP-tilin sulkemisesta PEPP-säästäjältä veloittamat palkkiot ja maksut saavat olla yhteensä enintään yhtä suuret kuin PEPP‑tarjoajalle aiheutuneet tosiasialliset hallinnolliset kustannukset eivätkä ne saa ylittää 0,5:tä prosenttia vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle siirrettävistä vastaavista rahamääristä tai tälle siirrettävän apporttiomaisuuden rahallisesta arvosta.

Jäsenvaltiot voivat asettaa veloitettaville palkkioille ja maksuille ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua prosenttiosuutta pienemmän prosenttiosuuden ja määrätä eri prosenttiosuuden soveltamisesta, kun PEPP-tarjoaja sallii PEPP-säästäjien vaihtaa PEPP-tarjoajaa useammin 52 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Siirtävä PEPP-tarjoaja ei saa veloittaa vastaanottavalta PEPP-tarjoajalta muita palkkioita tai maksuja.

4.  Vastaanottava PEPP-tarjoaja voi veloittaa ainoastaan vaihtopalvelun tosiasialliset hallinnolliset ja tapahtumakustannukset.

55 artikla

PEPP-säästäjien suojaaminen taloudellisilta tappioilta

1.  PEPP-tarjoajan on korvattava viipymättä kaikki PEPP-säästäjälle aiheutuneet taloudelliset tappiot, mukaan luettuna palkkiot, maksut ja korot, jotka johtuvat suoraan siitä, että vaihtoprosessiin osallistunut PEPP-tarjoaja ei ole noudattanut 53 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan.

2.  Edellä 1 kohdassa säädettyä vastuuta ei sovelleta tapauksissa, joissa PEPP-tarjoaja voi vedota sellaisiin epätavallisiin ja ennalta arvaamattomiin seikkoihin, joihin se ei voi vaikuttaa ja joiden seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattamalla olisi voinut välttää, tai jos PEPP-tarjoajaa sitovat muut unionin oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat oikeudelliset velvollisuudet.

3.  Edellä olevan 1 kohdan mukainen vastuu on määritettävä kansallisella tasolla sovellettavien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti.

4.  PEPP-säästäjän on kannettava ▌ taloudellisen tappion riskit, jotka liittyvät PEPP-tilillä pidettyjen varojen lunastukseen apporttina siitä syystä, että ne siirtyvät siirtävältä PEPP‑tarjoajalta vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

5.  Siirtävällä PEPP-tarjoajalla ei ole velvollisuutta varmistaa pääomasuojaa tai tarjota takuuta vaihdon hetkellä.

56 artikla

Vaihtopalvelua koskevat tiedot

1.  PEPP-tarjoajien on annettava PEPP-säästäjille seuraavat tiedot vaihtopalvelusta, jotta PEPP-säästäjä voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen:

a)  edellä 53 artiklassa luetellut siirtävän ja vastaanottavan PEPP-tarjoajan tehtävät vaihtoprosessin kussakin vaiheessa;

b)  vaihtoprosessin eri vaiheiden toteutusaikataulu;

c)  vaihtoprosessissa veloitetut palkkiot ja maksut;

d)   vaihdon mahdolliset vaikutukset erityisesti pääomasuojaan tai takuuseen ja muut vaihtopalveluun liittyvät tiedot;

e)  tarvittaessa tiedot mahdollisuudesta tehdä siirtoja apporttina.

Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on täytettävä IV luvun vaatimukset.

Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on tapauksen mukaan ilmoitettava PEPP-säästäjälle mahdollisen takausjärjestelmän olemassaolosta, mukaan lukien talletustakausjärjestelmä, sijoittajien korvausjärjestelmä tai vakuutustakuujärjestelmä, joka kattaa kyseisen PEPP-tarjoajan.

2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava saatavilla PEPP-tarjoajan verkkosivustolla. Ne on myös toimitettava PEPP-säästäjille pyynnöstä 24 artiklan vaatimusten mukaisesti.

VIII LUKU

MAKSATUSVAIHE

57 artikla

Maksatusvaiheeseen liittyvät ehdot

1.   Jäsenvaltioiden on ▌määritettävä maksatusvaiheeseen ja kansallisten alatilien maksusuorituksiin liittyvät PEPP-ehdot, ellei niitä ole täsmennetty tässä asetuksessa.

2.  Tällaisissa ehdoissa voidaan muun muassa vahvistaa maksatusvaiheen alkamisen vähimmäisikä, enimmäisaika PEPP-järjestelmään liittymiselle ennen eläkeiän saavuttamista sekä ennen maksatusvaiheen alkamisen vähimmäisiän saavuttamista tapahtuvaa lunastusta koskevat ehdot varsinkin, jos kyseessä on erityisen vaikea tilanne.

58 artikla

Maksusuoritusten muodot

1.  PEPP-tarjoajien on annettava PEPP-säästäjille mahdollisuus yhteen tai useampaan seuraavista maksumuodoista:

a)  elinkorot;

b)  kertakorvaus;

c)  nostot useassa erässä;

d)  edellä esitettyjen muotojen yhdistelmät.

2.  PEPP-säästäjät valitsevat maksatusvaiheen maksusuoritusten muodon tehdessään PEPP‑sopimuksen ▌ ja pyytäessään uuden alatilin avaamista. Maksusuoritusten muodossa voi olla eroja alatilien välillä.

3.  Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä tiettyjen maksusuoritusten muotojen suosimiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan taikka 57 tai 59 artiklan soveltamista. Näihin toimenpiteisiin voi sisältyä kertasuoritusten määrällisiä rajoituksia, jotta voidaan kannustaa edelleen käyttämään muita tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maksusuoritusten muotoja. Näitä määrällisiä rajoituksia sovelletaan ainoastaan maksusuorituksiin, jotka vastaavat sellaisiin jäsenvaltioihin liittyville PEPP-alatileille kertynyttä pääomaa, joiden lainsäädännössä säädetään kertasuoritusten määrällisistä rajoituksista.

4.  Jäsenvaltiot voivat täsmentää ehdot, joiden mukaisesti myönnetyt edut ja kannustimet on maksettava niille takaisin.

59 artikla

Maksusuoritusten muotojen muuttaminen

1.  Jos PEPP-tarjoaja tarjoaa maksusuorituksia eri muodoissa, PEPP-säästäjän on voitava muuttaa kunkin avatun alatilin maksusuoritusten muotoa:

a)  vuotta ennen maksatusvaiheen alkua;

b)  maksatusvaiheen alkaessa;

c)  vaihdon hetkellä.

Maksusuorituksen muodon muuttamisen on oltava PEPP-säästäjälle maksutonta.

2.  Kun PEPP-tarjoaja on vastaanottanut PEPP-säästäjän pyynnön maksusuoritusten muodon muuttamisesta, sen on toimitettava PEPP-säästäjälle selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa tiedot tällaisen muutoksen taloudellisista vaikutuksista PEPP-säästäjän tai PEPP-edunsaajan kannalta, erityisesti sen mahdollisesta vaikutuksesta PEPP-säästäjän PEPP-tuotteen alatileihin mahdollisesti sovellettaviin kansallisiin kannustimiin.

60 artikla

Eläkeasioiden suunnittelu ja maksusuorituksia koskeva neuvonta

1.  PEPP-tarjoajan on tarjottava PEPP-säästäjälle PEPP-perustuotteen osalta maksatusvaiheen alkaessa henkilökohtaista eläkeasioiden suunnittelua, joka koskee PEPP-alatileille kertyneen pääoman kestävää käyttöä, ottaen huomioon vähintään seuraavat seikat:

a)  PEPP-alatileille kertyneen pääoman arvo;

b)  muiden kertyneiden eläkeoikeuksien kokonaismäärä; ja

c)  PEPP-säästäjän eläkkeeseen liittyvät tarpeet ja vaatimukset.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun eläkeasioiden suunnitteluun on sisällyttävä henkilökohtainen suositus PEPP-säästäjälle hänen kannaltaan optimaalisesta maksusuoritusten muodosta, paitsi jos tarjolla on vain yksi vaihtoehtoinen maksusuoritusten muoto. Jos kertasuoritus ei vastaa PEPP-säästäjän eläkkeeseen liittyviä tarpeita, neuvonnan yhteydessä on annettava asiasta varoitus.

IX LUKU

VALVONTA

61 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten harjoittama valvonta ja EIOPAn harjoittama seuranta

1.  PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltaisten viranomaisten on valvottava jatkuvasti tämän asetuksen noudattamista asiaa koskevien alakohtaisten valvontajärjestelyjen ja ‑vaatimusten mukaisesti. Niiden on oltava vastuussa myös PEPP-tarjoajan säännöissä ja perustamisasiakirjoissa asetettujen velvollisuuksien noudattamisen valvonnasta sekä sen valvonnasta, että tarjoajan järjestelyt ja organisaatio ovat asianmukaiset PEPP-tuotteen tarjoamisen yhteydessä hoidettavien tehtävien suhteen.

2.  EIOPAn ja toimivaltaisten viranomaisten on seurattava tarjottuja tai jaeltuja yksilöllisiä eläketuotteita sen varmistamiseksi, että tällaisista tuotteista käytetään nimitystä "PEPP-tuote" tai annetaan ymmärtää, että tällaisissa tuotteissa on kyse PEPP-tuotteista, vain, jos ne on rekisteröity tämän asetuksen nojalla ▌.

62 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niille tämän asetuksen nojalla uskottujen tehtävien hoitamiseksi.

63 artikla

Tuotteita koskevat toimivaltaisten viranomaisten interventiovaltuudet

1.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltää PEPP-tuotteen markkinoinnin tai jakelun tai rajoittaa sitä jäsenvaltiossaan tai jäsenvaltiostaan käsin, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  toimivaltaisten viranomaisten mukaan on perusteltuja syitä katsoa, että PEPP‑tuote aiheuttaa säästäjän suojaan liittyviä merkittäviä tai toistuvia ongelmia tai aiheuttaa finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan tai koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen ja eheyteen kohdistuvan riskin vähintään yhdessä jäsenvaltiossa;

b)  toimi on oikeassa suhteessa havaittujen riskien luonteeseen, asianomaisten PEPP‑säästäjien kokeneisuuteen sekä vaikutuksiin, joita toimella todennäköisesti on PEPP-säästäjiin, jotka ovat tehneet PEPP-sopimuksen;

c)  toimivaltaiset viranomaiset ovat kuulleet asianmukaisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, joihin toimella voi olla merkittävä vaikutus; ja

d)  toimella ei ole syrjivää vaikutusta toisesta jäsenvaltiosta käsin tarjottuihin palveluihin tai toimintoihin.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä toimivaltaiset viranomaiset voivat varotoimenpiteenä asettaa kiellon tai rajoituksen ennen PEPP‑tuotteen markkinointia tai jakelua PEPP-säästäjille. Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa toimivaltaisten viranomaisten vahvistamissa olosuhteissa, tai niistä voidaan myöntää toimivaltaisten viranomaisten vahvistamia poikkeuksia.

2.  Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa asettaa tämän artiklan mukaista kieltoa tai rajoitusta, jolleivat ne ole toimittaneet kaikille muille asiaan liittyville toimivaltaisille viranomaisille sekä EIOPAlle vähintään kuukautta ennen kuin toimenpiteen on määrä tulla voimaan seuraavia yksityiskohtaisia tietoja kirjallisesti tai muussa viranomaisten keskenään sopimassa muodossa:

a)  PEPP-tuote, johon ehdotettu toimi liittyy;

b)  ehdotetun kiellon tai rajoituksen täsmällinen luonne ja ajankohta, jolloin sen on määrä tulla voimaan; ja

c)  näyttö, jonka perusteella viranomaiset ovat tehneet päätöksensä ja saaneet varmuuden siitä, että kukin 1 kohdan mukaisista edellytyksistä täyttyy.

3.  Poikkeustapauksissa, joissa toimivaltaiset viranomaiset pitävät tarpeellisena ryhtyä tämän artiklan nojalla kiireellisiin toimiin PEPP-tuotteen haitallisten vaikutusten estämiseksi, se voi toteuttaa tilapäisiä toimia edellyttäen, että se antaa vähintään 24 tuntia ennen toimenpiteen suunniteltua voimaantuloa kaikille muille toimivaltaisille viranomaisille sekä EIOPAlle asiaa koskevan kirjallisen ilmoituksen ja että kaikki tässä artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen lisäksi on selvää, että kuukauden ennakkoilmoitusaika ei ole tarkoituksenmukainen erityisen ongelman tai uhan torjumiseksi. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa toteuttaa tilapäisiä toimia pidempään kuin kolmen kuukauden ajan.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava verkkosivustollaan tiedonanto kaikista päätöksistä asettaa 1 kohdassa tarkoitettu kielto tai rajoitus. Tässä tiedonannossa on oltava yksityiskohtaiset tiedot kiellosta tai rajoituksesta, ja siinä on ilmoitettava tiedonannon julkaisupäivän jälkeinen ajankohta, jona toimenpiteet tulevat voimaan, sekä esitettävä näyttö, jonka perusteella viranomainen on saanut varmuuden kaikkien 1 kohdan mukaisten edellytysten täyttymisestä. Kieltoa tai rajoitusta sovelletaan vain tiedonannon julkaisemisen jälkeen toteutettaviin toimiin.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on peruutettava kielto tai rajoitus, jos 1 kohdan mukaiset edellytykset eivät enää täyty.

64 artikla

Helpottaminen ja koordinointi

1.  EIOPA helpottaa ja koordinoi toimenpiteitä, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 63 artiklan nojalla. EIOPA varmistaa erityisesti, että toimivaltaisen viranomaisen toteuttama toimi on perusteltu ja oikeasuhteinen ja että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat tarvittaessa johdonmukaista lähestymistapaa.

2.  Saatuaan 63 artiklan nojalla ilmoituksen kiellosta tai rajoituksesta, joka on asetettava kyseisen artiklan nojalla, EIOPA antaa lausunnon siitä, onko kielto tai rajoitus perusteltu ja oikeasuhteinen. Jos EIOPA katsoo, että riskin poistaminen edellyttää muiden toimivaltaisten viranomaisten toimenpidettä, se ilmoittaa tästä lausunnossaan. Lausunto julkaistaan EIOPAn verkkosivustolla.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen ehdottaa sellaisen toimen toteuttamista tai toteuttaa sellaisen toimen, joka on EIOPAn 2 kohdan mukaisesti antaman lausunnon vastainen, tai kieltäytyy toteuttamasta toimea mainitun lausunnon vastaisesti, sen on viipymättä julkaistava verkkosivustollaan tiedonanto, jossa se esittää kattavat perusteet toiminnalleen.

65 artikla

Tuotteita koskevat EIOPAn interventiovaltuudet

1.  Asetuksen (EU) N:o 1094/2010 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti EIOPA valvoo unionissa markkinoitavien, jaeltavien tai myytävien PEPP-tuotteiden markkinoita.

2.  Asetuksen (EU) N:o 1094/2010 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti EIOPA voi tämän artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisten edellytysten täyttyessä asettaa unionissa väliaikaisen kiellon tai rajoituksen tiettyjen PEPP-tuotteiden tai ominaisuuksiltaan määrätynlaisten PEPP-tuotteiden markkinoinnille, jakelulle tai myynnille.

Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa EIOPAn vahvistamissa olosuhteissa tai niistä voidaan myöntää EIOPAn vahvistamia poikkeuksia.

3.  EIOPA tekee päätöksen tämän artiklan 2 kohdan nojalla tarvittaessa muita Euroopan valvontaviranomaisia kuultuaan ja vain silloin, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  ehdotetulla toimella ratkaistaan merkittävä PEPP-säästäjän suojaa koskeva ongelma, joka liittyy esimerkiksi tuotteen pitkän aikavälin eläkeluonteeseen, tai torjutaan uhka finanssimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle unionissa;

b)  uhkaa ei torjuta PEPP-tuotteisiin sovellettavilla unionin oikeuden mukaisilla sääntelyvaatimuksilla;

c)  toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset eivät ole toteuttaneet toimia uhan torjumiseksi tai toteutetut toimet eivät ole riittäviä uhan torjumiseksi.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä EIOPA voi varotoimenpiteenä asettaa 2 kohdassa tarkoitetun kiellon tai rajoituksen ennen PEPP‑tuotteen markkinointia, jakelua tai myyntiä PEPP-asiakkaille.

4.  Toteuttaessaan toimia tämän artiklan nojalla EIOPA varmistaa, että toimi ei

a)  vaikuta sillä saavutettaviin etuihin nähden kohtuuttoman haitallisesti finanssimarkkinoiden tehokkuuteen tai PEPP-säästäjiin; tai

b)  aiheuta riskiä sääntelyn katvealueiden hyväksikäytöstä.

Jos toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteen 63 artiklan nojalla, EIOPA voi toteuttaa minkä tahansa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä antamatta 64 artiklassa säädettyä lausuntoa.

5.  Ennen kuin EIOPA päättää toteuttaa toimia tämän artiklan nojalla, se ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille toimesta, jota se ehdottaa.

6.  EIOPA julkaisee verkkosivustollaan tiedonannon kaikista päätöksistään toimia tämän artiklan nojalla. Tiedonannossa on oltava yksityiskohtaiset tiedot kiellosta tai rajoituksesta, ja siinä on ilmoitettava tiedonannon julkaisupäivän jälkeinen ajankohta, jona toimenpiteet tulevat voimaan. Kieltoa tai rajoitusta sovelletaan vain toimenpiteiden voimaantulon jälkeen toteutettaviin toimiin.

7.  EIOPA tarkastelee 2 kohdan nojalla asetettua kieltoa tai rajoitusta sopivin väliajoin ja vähintään joka kolmas kuukausi. Jos kiellon tai rajoituksen voimassaoloa ei jatketa tämän kolmen kuukauden ajanjakson jälkeen, sen voimassaolo lakkaa.

8.  Toimi, jonka EIOPA on toteuttanut tämän artiklan mukaisesti, on etusijalla suhteessa mahdolliseen aiempaan toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaan toimeen.

9.  Komissio antaa 72 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä perusteet ja seikat, jotka EIOPA ottaa huomioon määrittäessään, milloin on olemassa 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu merkittävä PEPP-säästäjän suojaa koskeva ongelma, joka liittyy esimerkiksi tuotteen pitkän aikavälin eläkeluonteeseen, tai uhka finanssimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle unionissa.

Näihin perusteisiin ja seikkoihin kuuluvat:

a)  PEPP-tuotteen monimutkaisuuden aste ja suhde PEPP-säästäjän tyyppiin, jolle sitä markkinoidaan ja myydään;

b)  PEPP-tuotteen, toiminnan tai käytännön innovatiivisuusaste;

c)  PEPP-tuotteen tai käytännön vipuvaikutus;

d)  finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden osalta PEPP-tuotteen koko tai nimellisarvo.

66 artikla

Yhteistyö ja johdonmukaisuus

1.  Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on myötävaikutettava tämän asetuksen johdonmukaiseen soveltamiseen kaikkialla unionissa.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä keskenään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013(22), direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY, 2011/61/EU ja 2014/65/EU sekä direktiivien (EU) 2016/97 ja (EU) 2016/2341 mukaisesti.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten ja EIOPAn on tehtävä yhteistyötä keskenään tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi asetuksen (EU) N:o 1094/2010 mukaisesti.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten ja EIOPAn on vaihdettava keskenään kaikkia tietoja ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1094/2010 mukaisesti ja erityisesti tämän asetuksen rikkomisen tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi.

5.  Tämän artiklan johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi EIOPA laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa täsmennetään yhteistyön ja tiedonvaihdon yksityiskohdat sekä vaatimukset, joiden mukaisesti edellä tarkoitetut tiedot on esitettävä standardoidussa muodossa niiden vertailun mahdollistamiseksi.

EIOPA toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti.

X LUKU

SEURAAMUKSET

67 artikla

Hallinnolliset seuraamukset ja muut toimenpiteet

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista asianmukaista hallinnollisista seuraamuksista ja muista toimenpiteistä ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten valvontavaltuuksia ja jäsenvaltioiden oikeutta säätää ja määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. Hallinnollisten seuraamusten ja muiden toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne eivät anna ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuksia koskevia sääntöjä sellaisten rikkomisten osalta, joihin sovelletaan niiden kansallisen lainsäädännön mukaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut säännökset komissiolle ja EIOPAlle viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivänä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava niitä koskevat myöhemmät muutokset komissiolle ja EIOPAlle viipymättä.

2.  Tämän artiklan 3 kohdassa säädettyjä hallinnollisia seuraamuksia ja muita toimenpiteitä sovelletaan ainakin tilanteissa, joissa:

a)  6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusalan yritys on saanut PEPP-tuotteen rekisteröityä antamalla virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja taikka muutoin 6 ja 7 artiklan vastaisella tavalla;

b)  6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusalan yritys tarjoaa tai jakelee tuotteita, joista käytetään nimitystä ’PEPP-tuote’ tai ’yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote’, ilman vaadittua rekisteröintiä;

c)  PEPP-tuottaja ▌ ei 18 tai 19 artiklan vastaisesti ole tarjonnut siirrettävyyspalvelua tai se ei ole tarjonnut kyseisestä palvelusta 20 ja 21 artiklan mukaisesti vaadittavia tietoja taikka ei täytä IV luvussa, V luvussa, 48 ja 50 artiklassa ja VII luvussa vahvistettuja vaatimuksia ja velvollisuuksia;

d)  säilytysyhteisö ei ole hoitanut 48 artiklan mukaisia valvontatehtäviään.

3.   Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti annettava toimivaltaisille viranomaisille valtuudet määrätä ainakin seuraavat hallinnolliset seuraamukset ja muut toimenpiteet tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa:

a)  julkinen lausuma, josta käy 69 artiklan mukaisesti ilmi tiedot rikkomisesta vastuussa olevasta luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä sekä rikkomisen luonne;

b)  määräys, jossa kyseistä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä;

c)  väliaikainen kielto, jossa rikkomisesta vastuussa olevana pidettyä rahoitusalan yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai muuta luonnollista henkilöä kielletään hoitamasta johtotehtäviä kyseisessä yrityksessä;

d)  kun kyseessä on oikeushenkilö, hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään 5 000 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava määrä kansallisena valuuttana ... päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä];

e)  kun kyseessä on oikeushenkilö, d alakohdassa tarkoitettu hallinnollinen enimmäissakko voi olla enintään 10 prosenttia hallinto-, johto- tai valvontaelimen hyväksymän viimeisimmän käytettävissä olevan tilinpäätöksen mukaisesta vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta; jos oikeushenkilö on emoyritys tai sellaisen emoyrityksen tytäryhtiö, jonka on laadittava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU(23) mukaisesti konsernitilinpäätös, huomioon otettava vuotuinen kokonaisliikevaihto on koko konsernin emoyrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen hyväksymän viimeisimmän käytettävissä olevan konsernitilinpäätöksen mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto tai vastaavan tyyppinen tulo asianomaisten tilinpäätössäädösten mukaisesti;

f)  kun kyseessä on luonnollinen henkilö, hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään 700 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava määrä kansallisena valuuttana ... päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä];

g)  hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin rikkomisesta saatu hyöty, jos se voidaan määrittää, vaikka se ylittäisi d, e tai f alakohdan mukaiset enimmäismäärät.

4.  Kaikkien päätösten, joilla määrätään 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 3 kohdassa säädettyjä hallinnollisia seuraamuksia tai muita toimenpiteitä, on oltava ▌ perusteltuja, ja niihin on oltava oikeus hakea muutosta tuomioistuimessa.

5.  Käyttäessään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 3 kohdan mukaisia valtuuksiaan toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että hallinnolliset seuraamukset ja muut toimenpiteet johtavat tällä asetuksella tavoiteltuihin tuloksiin, ja koordinoitava toimiaan, jotta vältetään mahdolliset kaksinkertaiset ja päällekkäiset toimet sovellettaessa hallinnollisia seuraamuksia ja toimenpiteitä rajatylittävissä tapauksissa.

68 artikla

Hallinnollisten seuraamusten ja muiden toimenpiteiden määräämisvaltuuksien käyttö

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä valtuuksiaan määrätä 67 artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuksia ja muita toimenpiteitä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti

a)  suoraan;

b)  yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa;

c)  saattamalla asia toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäväksi.

2.  Kun toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 67 artiklan 3 kohdan nojalla määrättävän hallinnollisen seuraamuksen tai muun toimenpiteen tyyppiä ja tasoa, niiden on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet, tapauksen mukaan muun muassa seuraavat:

a)  rikkomisen olennaisuus, vakavuus ja kesto;

b)  rikkomisesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön vastuun aste;

c)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellinen vahvuus, joka ilmenee erityisesti vastuussa olevan oikeushenkilön kokonaisliikevaihdosta tai vastuussa olevan luonnollisen henkilön vuosituloista ja nettovarallisuudesta;

d)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön saamien voittojen tai välttämien tappioiden suuruus, jos ne ovat määritettävissä;

e)  rikkomisesta kolmansille osapuolille aiheutuneet tappiot, jos ne ovat määritettävissä;

f)  se, missä määrin vastuussa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on tehnyt yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varmistaa, että kyseinen henkilö joutuu luopumaan saamistaan voitoista tai välttämistään tappioista;

g)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön aiemmat rikkomiset.

69 artikla

Hallinnollisten seuraamusten ja muiden toimenpiteiden julkaiseminen

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava ilman aiheetonta viivytystä virallisella verkkosivustollaan päätös, jolla määrätään hallinnollinen seuraamus tai muu toimenpide tämän asetuksen rikkomisesta, sen jälkeen, kun ▌ hallinnollisen seuraamuksen tai ▌ muun toimenpiteen kohteelle on ilmoitettu päätöksestä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen on sisällettävä tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta, tiedot vastuussa olevista henkilöistä sekä määrätyt hallinnolliset seuraamukset tai muut toimenpiteet.

3.  Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että oikeushenkilöiden tunnistetietojen tai luonnollisten henkilöiden henkilöllisyyden ja henkilötietojen julkaiseminen on tapauskohtaisen arvioinnin perusteella kohtuutonta, tai jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että julkaiseminen vaarantaa finanssimarkkinoiden vakauden tai meneillään olevan tutkinnan, toimivaltaisten viranomaisten on

a)  lykättävä hallinnollisen seuraamuksen tai muun toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen julkaisemista, kunnes ei enää ole perusteita olla julkaisematta näitä tietoja; tai

b)  julkaistava hallinnollisen seuraamuksen tai muun toimenpiteen määräämistä koskeva päätös jättäen kohtuulliseksi ajaksi mainitsematta päätöksen kohteena olevan henkilön tunnistetiedot tai henkilöllisyys ja henkilötiedot, jos arvioidaan, että perusteet anonyymiin julkaisemiseen raukeavat tuon ajan kuluessa, ja edellyttäen, että anonyymin julkaisemisen avulla varmistetaan kyseisten henkilötietojen tehokas suoja; tai

c)  jätettävä hallinnollisen seuraamuksen tai muun toimenpiteen määräämistä koskeva päätös kokonaan julkaisematta, mikäli katsotaan, etteivät a ja b alakohdassa säädetyt vaihtoehdot ole riittäviä varmistamaan,

i)  ettei finanssimarkkinoiden vakaus vaarannu;

ii)  että tällaisten päätösten julkistaminen on oikeasuhteista luonteeltaan vähäisiksi katsottaviin toimenpiteisiin nähden.

4.  Jos kyseessä on 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päätös julkaista hallinnollinen seuraamus tai muu toimenpide anonyyminä, asiaankuuluvien tietojen julkaisemista voidaan lykätä. Jos hallinnollisen seuraamuksen tai muun toimenpiteen määräämistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta asianomaisilta oikeusviranomaisilta, toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi viipymättä julkaistava virallisella verkkosivustollaan nämä tiedot ja mahdolliset myöhemmät tiedot muutoksenhaun tuloksesta. Lisäksi on julkaistava kaikki oikeuden päätökset, joilla kumotaan hallinnollisen seuraamuksen tai muun toimenpiteen määräämistä koskeva päätös.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että 1–4 kohdassa tarkoitetut julkaistut tiedot pysyvät niiden virallisella verkkosivustolla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkaisemisen jälkeen. Julkaistut henkilötiedot säilytetään toimivaltaisten viranomaisten virallisilla verkkosivustoilla ainoastaan tarvittavan ajan kulloinkin sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.

70 artikla

Velvollisuus toimittaa EIOPAlle tietoja hallinnollisista seuraamuksista ja muista toimenpiteistä

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EIOPAlle kaikista määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja muista toimenpiteistä, joita ei 69 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti ole julkistettu, sekä niitä koskevasta mahdollisesta muutoksenhausta ja sen lopputuloksesta.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vuosittain EIOPAlle yhdistetyt tiedot kaikista 67 artiklan mukaisesti määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja muista toimenpiteistä.

EIOPA julkaisee nämä tiedot vuosikertomuksessaan.

3.  Jos jäsenvaltiot ovat päättäneet 67 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti säätää rikosoikeudellisia seuraamuksia tämän asetuksen rikkomisesta, niiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vuosittain EIOPAlle anonymisoidut ja yhdistetyt tiedot kaikista suoritetuista rikostutkinnoista ja määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista. EIOPA julkaisee määrättyjä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat anonymisoidut tiedot vuosikertomuksessa.

4.  Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat julkistaneet hallinnollisen seuraamuksen, muun toimenpiteen tai rikosoikeudellisen seuraamuksen, niiden on ilmoitettava tästä hallinnollisesta seuraamuksesta, muusta toimenpiteestä tai rikosoikeudellisesta seuraamuksesta samanaikaisesti EIOPAlle.

XI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

71 artikla

Henkilötietojen käsittely

Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään PEPP-tarjoajien, PEPP-jakelijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava henkilötietojen käsittelyssä asetusta (EU) 2016/679 ja direktiiviä 2002/58/EY. Käsitellessään henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa EIOPA noudattaa asetusta (EU) 2018/1725.

72 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] neljän vuoden ajaksi ▌ 40 artiklan 9 kohdassa, 45 artiklan 4 kohdassa ja 65 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän neljän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 40 artiklan 9 kohdassa, 45 artiklan 4 kohdassa ja 65 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevien 40 artiklan 9 kohdan, 45 artiklan 4 kohdan ja 65 artiklan 9 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

73 artikla

Arviointi ja raportointi

1.  Komissio arvioi tätä asetusta viiden vuoden kuluttua sen soveltamispäivästä ja tämän jälkeen viiden vuoden välein ja esittää EIOPAa ja tarvittaessa muita Euroopan valvontaviranomaisia kuultuaan keskeisistä havainnoistaan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ▌. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

2.  ▌Kertomuksessa on käsiteltävä erityisesti seuraavia:

a)  II luvun mukaisen PEPP-tuotteiden rekisteröintimenettelyn toiminta;

b)  siirrettävyys, erityisesti PEPP-säästäjien käytettävissä olevat alatilit ja säästäjän mahdollisuus jatkaa maksujen suorittamista viimeksi avatulle alatilille 20 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti;

c)  kumppanuuksien kehittäminen;

d)  vaihtopalvelun toiminta ja perittävien palkkioiden ja maksujen taso;

e)  PEPP-tuotteen saavuttama markkinaosuus ja tämän asetuksen vaikutus eläkkeisiin Euroopassa, mukaan lukien olemassa olevien tuotteiden korvautuminen ja PEPP-perustuotteen käyttöönotto;

f)  valitusmenettely;

g)  ESG-tekijöiden sisällyttäminen PEPP-sijoituspolitiikkaan;

h)  niiden palkkioiden, maksujen ja kulujen taso, jotka koituvat suoraan tai välillisesti PEPP-säästäjien maksettaviksi, mukaan lukien arviointi mahdollisista markkinoiden toimintapuutteista;

i)  se, missä määrin PEPP-tarjoajat noudattavat tätä asetusta ja sovellettavassa alakohtaisessa lainsäädännössä säädettyjä normeja;

j)  PEPP-tarjoajien käyttämien eri riskien vähentämistekniikoiden soveltaminen;

k)  PEPP-tuotteiden tarjoaminen palvelujen tarjoamisen vapauden ja sijoittautumisvapauden nojalla;

l)  se, onko tuotteen aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä koskevien tietojen antamisesta potentiaalisille PEPP-säästäjille hyötyä, ottaen huomioon PEPP-tuotteeseen sisällytettävät tiedot tuottonäkymistä;

m)  se, onko PEPP-säätäjille annettava neuvonta, erityisesti maksusuoritusten mahdollisista muodoista, asianmukaista.

Ensimmäisen alakohdan e alakohdassa tarkoitetussa arvioinnissa on otettava huomioon syyt, joiden vuoksi alatilejä ei ole avattu tietyissä jäsenvaltioissa, ja arvioitava PEPP‑tarjoajien pyrkimyksiä kehittää teknisiä ratkaisuja alatilien avaamista varten ja niiden edistymistä tässä asiassa.

3.  Komissio perustaa asiaankuuluvien sidosryhmien paneelin, joka seuraa jatkuvasti PEPP-tuotteiden kehitystä ja täytäntöönpanoa. Paneeliin on kuuluttava ainakin EIOPA, toimivaltaiset viranomaiset, toimialan ja kuluttajien edustajia ja riippumattomia asiantuntijoita.

Paneelin sihteeristönä toimii EIOPA.

74 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun 28 artiklan 5 kohdassa, 30 artiklan 2 kohdassa, 33 artiklan 3 kohdassa, 36 artiklan 2 kohdassa, 37 artiklan 2 kohdassa, 45 artiklan 3 kohdassa ja 46 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut delegoidut säädökset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...ssa/ssä ... päivänä ...kuuta ....

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 81, 2.3.2018, s. 139.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 4. huhtikuuta 2019.
(3)EUVL C 11, 12.1.2018, s. 24.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/760, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 98).
(12)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
(13) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(14)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19).
(18) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).
(19)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).
(20)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).
(21)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63).
(22)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).
(23)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus