Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0143(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0278/2018

Pateikti tekstai :

A8-0278/2018

Debatai :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Balsavimas :

PV 04/04/2019 - 6.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0347

Priimti tekstai
PDF 462kWORD 133k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d. - Briuselis Negalutinė teksto versija
Visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP) ***I
P8_TA-PROV(2019)0347A8-0278/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 balandžio 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) (COM(2017)0343 – C8 – 0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0343),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0219/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 13 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A8-0278/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 81, 2018 3 2, p. 139.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/... dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)
P8_TC1-COD(2017)0143

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  Sąjungos namų ūkiai yra vieni daugiausiai taupančių visame pasaulyje, tačiau didžioji tų santaupų dalis laikoma bankų trumpalaikių indėlių sąskaitose. Didesnės investicijos į kapitalo rinkas gali padėti spręsti problemas, kurios kyla dėl gyventojų senėjimo ir mažų palūkanų normų;

(2)  senatvės pensijos yra pagrindinė pensininkų pajamų dalis, ir daugeliui žmonių apsirūpinimas pakankama pensija lemia skirtumą tarp patogios senatvės ir skurdo. Senatvės pensijos yra būtina sąlyga siekiant pasinaudoti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje numatytomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant 25 straipsnį dėl pagyvenusių žmonių teisių, kuriame teigiama: „Sąjunga pripažįsta ir gerbia pagyvenusių žmonių teisę gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime“;

(3)  Sąjungoje susiduriama su keliomis problemomis, įskaitant demografines problemas dėl to, kad Europa yra senėjantis žemynas. Be to, vyksta radikalūs karjeros modelių, darbo rinkos ir turto paskirstymo pokyčiai, kuriems reikšmingą poveikį daro ne tik skaitmeninė revoliucija;

(4)   dauguma senatvės pensijų skiriama pagal valstybines sistemas. Nepaisant išimtinės nacionalinės kompetencijos pensijų sistemų organizavimo srityje, kaip nustatyta Sutartyse, nacionalinių pensijų sistemų pajamų pakankamumas ir finansinis tvarumas yra labai svarbūs visos Sąjungos stabilumui. Todėl nukreipus daugiau europiečių santaupų grynaisiais pinigais ir bankų indėliuose į ilgalaikio pobūdžio investicinius produktus, pvz., savanoriško ilgalaikio pobūdžio pensijų kaupimo sistemas, poveikis būtų naudingas tiek asmenims (kuriems būtų naudingos didesnės pajamos ir didesnis pensijų pakankamumas), tiek visai ekonomikai;

(5)  2015 m. 11,3 mln. darbingo amžiaus (20–64 metų) Sąjungos piliečių gyveno ne savo pilietybės valstybėje narėje, o 1,3 mln. Sąjungos piliečių dirbo ne savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje;

(6)  ilgalaikio pobūdžio perkeliamas visos Europos asmeninės pensijos produktas (toliau – PEPP) padidins jo, kaip produkto, patrauklumą, visų pirma jaunimui ir mobiliesiems darbuotojams, ir padės sudaryti dar palankesnes sąlygas įgyvendinti Sąjungos piliečių teisę gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje;

(7)  asmeninės pensijos atlieka svarbų vaidmenį susiejant ilgalaikių santaupų turėtojus ir ilgalaikio investavimo galimybes. Didesnė Europos asmeninių pensijų rinka padės užtikrinti lėšų tiekimą instituciniams investuotojams ir investicijas į realiąją ekonomiką;

(8)  šiuo reglamentu sudaromos sąlygos sukurti asmeninės pensijos produktą, kuris bus ilgalaikio pobūdžio ir kuriuo bus atsižvelgiama į aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) veiksnius, kaip nurodyta Jungtinių Tautų remiamuose atsakingo investavimo principuose, ir kuris, kiek tai įmanoma, bus paprastas, saugus, nebrangus, skaidrus, patrauklus vartotojams ir perkeliamas Sąjungos mastu ir papildys valstybėse narėse veikiančias sistemas;

(9)   šiuo metu asmeninės pensijos produktų vidaus rinka neveikia sklandžiai. Kai kuriose valstybėse narėse asmeninės pensijos produktų rinkos dar visai nėra. Kitose valstybėse narėse asmeninės pensijos produktų yra, tačiau nacionalinės rinkos labai susiskaidžiusios. Dėl šios priežasties asmeninės pensijos produktų perkeliamumas ribotas. Todėl asmenims gali būti sunku pasinaudoti savo pagrindinėmis laisvėmis. Pavyzdžiui, jiems galėtų būti užkirstas kelias įsidarbinti ar išeiti į pensiją kitoje valstybėje narėje. Be to, teikėjams pasinaudoti įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas kliudo tai, kad esami asmeninės pensijos produktai nėra standartizuoti;

(10)  kadangi asmeninės pensijos produktų rinka yra susiskaidžiusi ir įvairi, PEPP poveikis valstybėms narėms galėtų būti labai skirtingas, o tikslinė auditorija labai įvairi. Kai kuriose valstybėse narėse PEPP galėtų siūlyti sprendimus žmonėms, kurie šiuo metu negali pasinaudoti pakankamu aprūpinimu. Kitose valstybėse narėse PEPP galėtų išplėsti vartotojų pasirinkimą arba pasiūlyti sprendimų mobiliesiems piliečiams. Tačiau PEPP neturėtų būti siekiama pakeisti esamų nacionalinių pensijų sistemų, nes tai – tik papildomas ir papildantis asmeninės pensijos produktas;

(11)  kapitalo rinkų sąjunga (KRS) padės sutelkti kapitalą Europoje ir jį nukreipti visoms įmonėms, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, infrastruktūros ir ilgalaikiams tvariems projektams, kuriems jo reikia, kad galėtų plėstis ir kurti darbo vietas. Vienas iš pagrindinių KRS tikslų – didinti investicijas ir pasirinkimą neprofesionaliesiems investuotojams geriau panaudojant Europoje taupomas lėšas. Todėl PEPP yra žingsnis į priekį stiprinant kapitalo rinkų integraciją, nes jis remia ilgalaikį realiosios ekonomikos finansavimą, turint mintyje ilgalaikį produkto pobūdį ir investicijų tvarumą;

(12)  kaip paskelbta 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų plane, „Komisija įvertins galimybes parengti sėkmingai veikiančios Europos rinkos, skirtos paprastoms, veiksmingoms ir konkurencingoms asmeninėms pensijoms, sukūrimo strategiją ir nustatys, ar šiai rinkai reikalingi ES teisės aktai“;

(13)  2016 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „ES finansinių paslaugų reguliavimo įvertinimas ir iššūkiai: poveikis ir veiksmai siekiant efektyvesnės ir veiksmingesnės ES finansų reguliavimo tvarkos ir kapitalo rinkų sąjungos“(3) Europos Parlamentas pabrėžė, kad „būtina puoselėti aplinką, kuri skatina finansinių produktų inovacijas, suteikia daugiau įvairovės ir naudos realiajai ekonomikai bei stiprina paskatas investicijoms, o taip pat gali padėti sukurti adekvačias, saugias ir tvarias paprastos ir skaidrios struktūros pensijas, pavyzdžiui, sukuriant europinį pensijų produktą (angl. PEPP)“;

(14)  savo 2016 m. birželio 28 d. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino „sparčiai ir ryžtingai daryti pažangą siekiant įmonėms užtikrinti paprastesnes galimybes gauti finansavimą ir remti investicijas į realiąją ekonomiką toliau įgyvendinant kapitalo rinkų sąjungos darbotvarkę“;

(15)  2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos komunikate „Kapitalo rinkų sąjunga. Spartesnė reforma“ Komisija paskelbė, kad ji „apsvarstys pasiūlymus sukurti paprastą, veiksmingą ir konkurencingą ES asmeninių pensijų produktą [...]. Svarstomos galimybės apima galimą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuris galėtų būti pateiktas 2017 m.“;

(16)  2017 m. birželio 8 d. Komisijos komunikate „Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūra“ Komisija paskelbė pateiksianti „pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto iki 2017 m. birželio pabaigos. Jis taps pagrindu saugesnei, ekonomiškai efektyvesnei ir skaidresnei įperkamų savanoriškų asmeninės pensijos taupymo produktų rinkai, kuri gali būti valdoma tik Europos mastu. Pasiūlymas suteiks gerų galimybių ilgam investuoti pensijų santaupas ir taip padės patenkinti žmonių, kurie nori padidinti pensijai susitaupytų lėšų adekvatumą, poreikius, spręsti demografijos keliamus uždavinius, papildyti esamus pensijų kaupimo produktus ir sistemas, taip pat padidinti su asmeninėmis pensijomis susijusių išlaidų veiksmingumą“;

(17)  PEPP kūrimas padės didinti taupymo pensijai pasirinkimą, visų pirma mobiliesiems darbuotojams, ir kurti PEPP teikėjų Sąjungos rinką. Vis dėlto jis turėtų būti tik nacionalines pensijų sistemas papildantis produktas;

(18)  finansinis švietimas gali padėti namų ūkiams suprasti taupymo pasirinkimus savanoriškų asmeninės pensijos produktų srityje. Santaupų turėtojai taip pat turėtų turėti sąžiningą galimybę visapusiškai suvokti su PEPP susijusią riziką ir jo savybes;

(19)  PEPP skirta teisės aktų sistema padės pagrindą sėkmingai veikiančiai įperkamų, su savanoriška pensija susijusių investicijų rinkai, kuri gali būti valdoma visos Europos mastu. Papildydama esamas valstybines pensijų sistemas ir profesinių pensijų sistemas ir esamus pensijos kaupimo produktus, ji padės patenkinti žmonių, kurie nori padidinti pensijai susitaupytų lėšų pakankamumą, poreikius, spręsti demografinę problemą ir suteiks naują galingą privataus kapitalo šaltinį ilgalaikiam investavimui. Ši sistema nepakeis ir nesuderins esamų nacionalinių asmeninės pensijos produktų ar sistemų, taip pat ji neturės poveikio esamoms nacionalinėms valstybinėms pensijų sistemoms, profesinių pensijų sistemoms ir pensijų kaupimo produktams;

(20)  PEPP yra asmeninės neprofesinės pensijos produktas, kurį pensijai savanoriškai pasirenka PEPP santaupų turėtojas. Kadangi PEPP turėtų būti sudaromos sąlygos ilgalaikiam kapitalo kaupimui, ankstyvo kapitalo atsiėmimo galimybės turėtų būti ribotos ir už tai galėtų būti taikomos nuobaudos;

(21)  šiuo reglamentu suderinami PEPP pagrindiniai veiksniai, susiję su tokiais svarbiausiais elementais, kaip platinimas, minimalus sutarties turinys, investavimo politika, teikėjo pakeitimas ar tarpvalstybinis teikimas ir perkeliamumas. Derinant tuos pagrindinius veiksnius apskritai bus geriau užtikrinamos vienodos sąlygos asmeninės pensijos teikėjams ir bus padedama užbaigti kurti KRS ir integruoti asmeninių pensijų vidaus rinką. Be to, bus sukurtas iš esmės standartizuotas visos Europos produktas, kurį bus galima įsigyti visose valstybėse narėse ir kuris sudarys sąlygas vartotojams visapusiškai naudotis vidaus rinka į užsienį perkeliant savo teises į pensiją ir užtikrins jiems daugiau galimybių pasirinkti įvairius teikėjus, taip pat ir tarpvalstybiniu mastu. Likus mažiau kliūčių teikti tarpvalstybines pensijų paslaugas, PEPP teikimas padidins konkurenciją tarp teikėjų visoje Europoje ir sukurs masto ekonomiją, kuri turėtų būti naudinga santaupų turėtojams;

(22)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 114 straipsniu leidžiama priimti teisės aktus tiek reglamentų, tiek direktyvų forma. Pasirinkta priimti reglamentą, nes jis būtų tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Taigi, reglamentas sudarytų sąlygas greičiau pradėti naudoti PEPP ir padėtų greičiau patenkinti didesnių pensijų santaupų ir investicijų į KRS poreikį. Šiuo reglamentu derinami pagrindiniai PEPP veiksniai, kuriems neturi būti taikomos konkrečios nacionalinės taisyklės, ir todėl šiuo atveju reglamentas yra tinkamesnė priemonė nei direktyva. Priešingai, veiksniams, kurie nepatenka į šio reglamento taikymo sritį (pvz., kaupiamojo etapo sąlygos), taikomos nacionalinės taisyklės;

(23)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos vienodos PEPP registravimo, teikimo, platinimo ir priežiūros taisyklės. PEPP turėtų būti taikomos šio reglamento, susijusios sektorinės Sąjungos teisės ir atitinkamų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nuostatos. Be to, turėtų būti taikomi valstybių narių įgyvendinant sektorinę Sąjungos teisę priimti teisės aktai. Jei produktui netaikomas šis reglamentas arba sektorinė Sąjungos teisė, jam turėtų būti taikomi atitinkami valstybių narių teisės aktai. PEPP atveju taip pat turėtų būti sudaromos sutartys tarp PEPP santaupų turėtojo ir PEPP teikėjo (toliau – PEPP sutartis). Yra nustatytos tam tikros pagrindinės produkto savybės, kurios turėtų būti įtrauktos į PEPP sutartį. Šis reglamentas neturėtų daryti poveikio Sąjungos taisyklėms dėl tarptautinės privatinės teisės, ypač susijusioms su teismų jurisdikcija ir taikytina teise. Šiuo reglamentu taip pat neturėtų būti daroma poveikio nacionalinei sutarčių, socialinei, darbo ir mokesčių teisei;

(24)  šiame reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad PEPP sutartis turi atitikti visas taikytinas taisykles. Be to, PEPP sutartyje turėtų būti nustatytos šalių teisės ir pareigos bei nurodytos pagrindinės produkto savybės. PEPP sutartį PEPP santaupų turėtojų grupės vardu taip pat galėtų sudaryti tos grupės, pavyzdžiui, nepriklausomos santaupų turėtojų asociacijos, atstovas, jei tai atliekama laikantis šio reglamento ir taikomos nacionalinės teisės, o PEPP santaupų turėtojai, sudarydami tokią PEPP sutartį, gauna tokią pačią informaciją ir konsultacijas, kaip ir PEPP santaupų turėtojai, sudarydami PEPP sutartį tiesiogiai su PEPP teikėju arba per PEPP platintoją;

(25)  PEPP teikėjai turėtų turėti prieigą prie visos Sąjungos rinkos pasinaudodami viena produkto registracija, kuri turi būti atlikta remiantis bendru taisyklių rinkiniu. Norėdami prekiauti produktu su nuoroda „PEPP“, to prašantys PEPP teikėjai turėtų pateikti registracijos paraišką savo kompetentingoms institucijoms. Šiuo reglamentu nedraudžiama įregistruoti esamo asmeninės pensijos produkto, kuris atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas. Kompetentingos institucijos turėtų priimti sprendimą dėl registracijos, jei paraišką pateikęs PEPP teikėjas pateikė visą būtiną informaciją ir jei įdiegta tinkama tvarka, siekiant laikytis šio reglamento reikalavimų. Kompetentingoms institucijoms priėmus sprendimą dėl registracijos, jos turėtų apie jį pranešti Europos priežiūros institucijai (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai) (toliau – EIOPA), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010(4), kad PEPP teikėjas ir PEPP būtų įregistruoti viešajame centriniame registre. Tokia registracija turėtų galioti visoje Sąjungoje. Siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų reikalavimų laikymosi priežiūrą, apie visus per registracijos procedūrą pateiktos informacijos ir dokumentų pasikeitimus turėtų būti nedelsiant pranešta kompetentingoms institucijoms ir, kai taikytina, EIOPA;

(26)  EIOPA turėtų sukurti viešąjį centrinį registrą, kuriame būtų pateikiama informacija apie PEPP, kurie buvo įregistruoti ir kuriuos galima teikti ir platinti Sąjungoje, ir apie PEPP teikėjus, ir valstybių narių, kuriose siūlomas PEPP, sąrašas. Kai PEPP teikėjai neplatina PEPP valstybės narės teritorijoje, bet gali atidaryti tos valstybės narės subsąskaitą, kad užtikrintų perkeliamumą savo PEPP klientams, tame registre taip pat turėtų būti pateikiama informacija apie tai, kurių valstybių narių subsąskaitas PEPP teikėjas siūlo;

(27)  valstybėse narėse labai skiriasi profesinių pensijų įstaigų (toliau – PPĮ), kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/2341(5), organizavimas ir reguliavimas. Kai kuriose valstybėse narėse toms įstaigoms leidžiama vykdyti tik su profesinėmis pensijomis susijusią veiklą, o kitose valstybėse narėse toms įstaigoms, įskaitant įgaliotus subjektus, kurie atsakingi už jų valdymą ir kurie veikia jų vardu, kai PPĮ neturi juridinio asmens statuso, leidžiama vykdyti su profesinėmis ir asmeninėmis pensijomis susijusią veiklą. Tai ne tik lemia skirtingas PPĮ organizacines struktūras, bet taip pat skirtingą joms taikomą nacionalinio lygmens priežiūrą. Visų pirma, leidimą vykdyti su profesinėmis ir asmeninėmis pensijomis susijusią veiklą turinčių PPĮ prudencinė priežiūra yra platesnė nei PPĮ, kurios vykdo tik su profesinėmis pensijomis susijusią veiklą, priežiūra.

Siekiant nepakenkti finansiniam stabilumui ir atsižvelgti į skirtingą organizacinę struktūrą ir priežiūrą, tik toms PPĮ, kurios pagal nacionalinę teisę gali teikti ir asmeninės pensijos produktus ir yra prižiūrimos, turėtų būti leidžiama teikti PEPP. Be to, siekiant dar geriau užtikrinti finansinį stabilumą, visas su PEPP teikimo verslu susijęs turtas ir įsipareigojimai turėtų būti skirti tik PEPP ir jų neturėtų būti galima perkelti į kitą įstaigos profesinių pensijų teikimo veiklos skyrių. PPĮ, kurios teikia PEPP, taip pat visada turėtų atitikti atitinkamus Direktyvoje (ES) 2016/2341 nustatytus standartus, įskaitant išsamesnes valstybių narių, kuriose jos yra registruotos arba kuriose joms suteiktas leidimas pagal Direktyvą (ES) 2016/2341, investavimo taisykles, valstybių narių nustatytas perkeliant tą direktyvą į nacionalinę teisę, ir jų valdymo sistemos nuostatas. Kaip ir kitų PEPP teikėjų atveju, kai šiuo reglamentu nustatomos griežtesnės nuostatos, turėtų būti taikomos tokios nuostatos;

(28)  vienas PEPP pasas užtikrins PEPP vidaus rinkos sukūrimą;

(29)  PEPP teikėjai turėtų galėti platinti savo sukurtus ir ne savo sukurtus PEPP, jei tai daroma laikantis susijusių sektorinės teisės aktų. PEPP platintojai turėtų galėti platinti ne savo sukurtus PEPP. PEPP platintojai turėtų platinti tik tuos produktus, apie kuriuos jie turi tinkamų žinių ir kompetencijos, vadovaujantis susijusia sektorine teise;

(30)  prieš sudarant PEPP sutartį PEPP teikėjai arba PEPP platintojai potencialiems PEPP santaupų turėtojams turėtų teikti konsultacijas, atsižvelgdami į ilgalaikį produkto pobūdį, individualius PEPP santaupų turėtojo poreikius ir ribotas išpirkimo galimybes. Per konsultacijas visų pirma turėtų būti siekiama informuoti PEPP santaupų turėtoją apie investavimo galimybių ypatybes, kapitalo apsaugos lygį ir išmokų formas;

(31)   naudodamiesi laisve teikti paslaugas arba įsisteigimo laisve, PEPP teikėjai gali teikti PEPP, o PEPP platintojai gali platinti PEPP priimančiosios valstybės narės teritorijoje atidarę tos priimančiosios valstybės narės subsąskaitą. Siekiant užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir veiksmingą vartotojų apsaugą, buveinės ir priimančiosios valstybės narės turėtų glaudžiai bendradarbiauti užtikrindamos šiame reglamente nustatytų pareigų vykdymą. Jeigu naudodamiesi laisve teikti paslaugas PEPP teikėjai ir PEPP platintojai vykdo veiklą įvairiose valstybėse narėse, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos dėl savo glaudesnių ryšių su PEPP teikėju turėtų būti atsakingos už tai, kad būtų vykdomos šiame reglamente nurodytos pareigos. Siekiant užtikrinti teisingą atsakomybės pasidalijimą tarp buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų, jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos sužino apie bet kokį pareigų nevykdymą jų valstybės narės teritorijoje, jos turėtų informuoti buveinės valstybės narės kompetentingas institucijas ir šios tuomet privalėtų imtis tinkamų priemonių. Be to, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų turėti teisę įsikišti, jei buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nesiima tinkamų priemonių arba jei priemonės, kurių imtasi, yra nepakankamos;

(32)  valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę naudoti visas reikiamas priemones, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad PEPP teikėjai ir PEPP platintojai Sąjungoje tinkamai vykdytų įsisteigimo laisve ar laisve teikti paslaugas grindžiamą veiklą. Siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą, visi kompetentingų institucijų veiksmai turėtų būti proporcingi konkretaus teikėjo arba platintojo veiklai būdingos rizikos pobūdžiui, apimčiai ir sudėtingumui▐;

(33)  europinį PEPP mastą galima plėtoti ne tik teikėjo lygmeniu, pasinaudojant jo tarpvalstybinės veiklos galimybėmis, bet ir PEPP santaupų turėtojo lygmeniu, pasinaudojant PEPP perkeliamumo galimybe ir teikėjo keitimo paslauga, taip prisidedant prie asmenų, kurie naudojasi savo teise laisvai judėti pagal SESV 21 ir 45 straipsnius, asmeninės pensijos teisių apsaugos. Perkeliamumas yra susijęs su PEPP santaupų turėtojo išvykimu gyventi į kitą valstybę narę nepakeičiant PEPP teikėjų, o PEPP teikėjų pakeitimas nebūtinai yra susijęs su gyvenamosios vietos pakeitimu;

(34)  PEPP turėtų apimti nacionalines subsąskaitas, kurių kiekvienai turėtų būti būdingi tokie asmeninės pensijos produkto veiksniai, pagal kuriuos PEPP įmokoms arba išmokoms būtų galima taikyti paskatas, jei jos taikomos valstybėse narėse, kurių subsąskaitą PEPP teikėjas atidarė. Subsąskaita turėtų būti naudojama per kaupiamąjį etapą įmokėtoms įmokoms ir per išmokėjimo etapą išmokėtoms išmokoms registruoti pagal valstybės narės, kurios subsąskaita buvo atidaryta, teisę. Pirma subsąskaita PEPP santaupų turėtojui turėtų būti atidaryta pasirašius PEPP sutartį;

(35)  siekiant PEPP teikėjams sudaryti sklandaus perėjimo sąlygas, pareiga teikti PEPP su bent dviejų valstybių narių subsąskaitomis turėtų būti taikoma per trejus metus po šio reglamento taikymo pradžios dienos. Pradėjus naudoti PEPP, siekiant neklaidinti PEPP santaupų turėtojų, PEPP teikėjas turėtų pateikti informaciją apie tai, kurias nacionalines subsąskaitas galima naudoti iš karto. Jei PEPP santaupų turėtojas persikelia į kitą valstybę narę ir jei neatidaryta tos valstybės narės subsąskaita, PEPP teikėjas turėtų suteikti galimybę PEPP santaupų turėtojui nedelsiant ir nemokamai pakeisti PEPP teikėją į kitą teikėją, kuris teikia tos valstybės narės subsąskaitas. PEPP santaupų turėtojui taip pat turėtų būti suteikiama galimybė toliau mokėti įmokas į subsąskaitą, į kurią jis mokėjo prieš pakeisdamas gyvenamąją vietą;

(36)  atsižvelgiant į ilgalaikį PEPP pobūdį ir susijusią administracinę naštą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams ir PEPP išmokų gavėjams PEPP teikėjai ir PEPP platintojai turėtų pateikti aiškią, lengvai suprantamą ir aktualią informaciją, kad jiems būtų lengviau priimti sprendimus dėl pensijos. Dėl tos pačios priežasties PEPP teikėjai ir PEPP platintojai taip pat turėtų užtikrinti aukštą skaidrumo lygį įvairiais PEPP etapais, įskaitant etapą iki sutarties sudarymo, sutarties sudarymo etapą, kaupiamąjį etapą (įskaitant priešpensinį etapą) ir išmokėjimo etapą. Visų pirma turėtų būti pateikiama informacija apie sukauptas teises į pensiją, prognozuojamus PEPP pensijos išmokų dydžius, riziką ir garantijas, ASV veiksnių integravimą, taip pat išlaidas. Jei prognozuojami PEPP pensijų išmokų dydžiai pagrįsti ekonominiais scenarijais, ta informacija turėtų apimti geriausią numatomą scenarijų ir nepalankų scenarijų – jis turėtų būti tikrai blogas, bet realistinis;

(37)  prieš sudarant PEPP sutartį, potencialiems PEPP santaupų turėtojams turėtų būti pateikta visa būtina informacija, kad jie pasirinktų turėdami pakankamai informacijos. Prieš sudarant PEPP sutartį turėtų būti nurodyti su pensija susiję reikalavimai bei poreikiai ir turėtų būti teikiamos konsultacijos;

(38)  siekdami užtikrinti optimalų produkto skaidrumą, PEPP teikėjai, prieš galėdami savo sukurtus PEPP platinti PEPP santaupų turėtojams, turėtų parengti tiems PEPP skirtą PEPP pagrindinės informacijos dokumentą. Jie taip pat turėtų būti atsakingi už PEPP pagrindinės informacijos dokumento tikslumą. PEPP pagrindinės informacijos dokumentas turėtų pakeisti ir pritaikyti mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1286/2014(6), kuris dėl to neturėtų būti teikiamas PEPP atveju. Pagrindinio PEPP atveju turėtų būti rengiamas atskiras PEPP pagrindinės informacijos dokumentas. Kai PEPP teikėjas siūlo alternatyvių investavimo galimybių, taip pat turėtų būti pateiktas bendras tų alternatyvių investavimo galimybių pagrindinės informacijos dokumentas, kuriame taip pat galėtų būti nuorodų į kitus dokumentus. Jei reikalaujama informacija apie alternatyvias investavimo galimybes negali būti pateikta viename pagrindinės informacijos dokumente, turėtų būti pateikiamas atskiras kiekvienos investavimo galimybės pagrindinės informacijos dokumentas. Tačiau tai turėtų būti daroma tik tuo atveju, jei bendro alternatyvių investavimo galimybių pagrindinės informacijos dokumento pateikimas neatitiktų PEPP klientų interesų. Todėl, kai kompetentingos institucijos vertina PEPP pagrindinės informacijos dokumento atitiktį šiam reglamentui, jos turėtų užtikrinti optimalų skirtingų investavimo galimybių palyginamumą, jei taikoma, visų pirma atsižvelgdamos į aktualias žinias apie elgsenos analizę, kad būtų išvengta informacijos pateikimo būdo sukeliamų kognityvinių polinkių;

(39)  siekiant užtikrinti, kad PEPP pagrindinės informacijos dokumentai būtų plačiai išplatinti ir prieinami, šiuo reglamentu turėtų būti numatyta, kad PEPP teikėjas privalo paskelbti PEPP pagrindinės informacijos dokumentus savo interneto svetainėje. PEPP teikėjas turėtų paskelbti PEPP pagrindinės informacijos dokumentą kiekvienai valstybei narei, kurioje PEPP platinamas naudojantis laisve teikti paslaugas arba įsisteigimo laisve. Tame dokumente pateikiama konkreti informacija apie su kaupiamuoju etapu ir išmokėjimo etapu susijusias sąlygas toje valstybėje narėje;

(40)  nacionaliniu lygmeniu jau rengiamos asmeninės pensijos produktų skaičiuoklės. Vis dėlto, kad šios skaičiuoklės būtų kuo naudingesnės vartotojams, į jas turėtų būti įtrauktos išlaidos ir mokesčiai, kuriuos ima įvairūs PEPP teikėjai, ir visos papildomos išlaidos ar mokesčiai, kuriuos ima tarpininkai arba kurie imami kitose investavimo grandinės dalyse, kurių PEPP teikėjai dar nėra įskaičiavę;

(41)  ▌į PEPP pagrindinės informacijos dokumentą įtrauktina išsami informacija ir šios informacijos pateikimas turėtų būti papildomai suderinti techniniais reguliavimo standartais, ▌kuriuose atsižvelgiama į atliktus ir atliekamus vartotojų elgesio mokslinius tyrimus, įskaitant įvairių informacijos pateikimo vartotojams būdų veiksmingumo tyrimų rezultatus. Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti techninius reguliavimo standartus. Techninių reguliavimo standartų projektus turėtų rengti EIOPA, pasikonsultavusi su kitomis Europos priežiūros institucijomis (EPI) – EIOPA, Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) (EBI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010(7) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (toliau – ESMA), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010(8), kai taikytina, taip pat ir su Europos Centriniu Banku, kompetentingomis institucijomis ir atlikus vartotojų bei sektoriaus tyrimus, kaip numatyta šiame reglamente, išsamiai nurodant informacijos, kuri turi būti pateikta PEPP pagrindinės informacijos dokumente, detales ir pateikimą; sąlygos, kuriomis PEPP pagrindinės informacijos dokumentas turėtų būti peržiūrimas ir patikslinamas; pensijų išmokų prognozių prielaidų nustatymo taisyklės; informacijos, kuri turi būti nurodyta PEPP išmokų ataskaitoje, pateikimo detalės; ir būtiniausi kriterijai, kuriuos turi atitikti rizikos mažinimo metodai. Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus, EIOPA turėtų atsižvelgti į visus galimus PEPP tipus, PEPP ilgalaikį pobūdį, PEPP santaupų turėtojų pajėgumus ir PEPP veiksnius. Prieš siunčiant techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai, kai taikoma, turėtų būti atliekami vartotojų tyrimai ir sektoriaus tyrimai naudojant realius duomenis. Tuos techninius reguliavimo standartus Komisija turėtų priimti deleguotaisiais aktais pagal SESV 290 straipsnį ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti EIOPA parengtus techninius įgyvendinimo standartus dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija detalių kartu su reikalavimais teikti tą informaciją standartiniu formatu, padedančiu palyginti duomenis, ir, pasikonsultavusi su kitomis EPI ir kompetentingomis institucijomis bei atlikusi sektoriaus tyrimus, dėl priežiūros institucijoms teikiamų ataskaitų formato pasitelkiant įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 straipsnį ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15 straipsnio;

(42)  PEPP pagrindinės informacijos dokumentas turėtų aiškiai skirtis nuo reklaminės medžiagos ir būti nuo jos atskirtas;

(43)  PEPP teikėjai turėtų parengti PEPP santaupų turėtojams skirtą PEPP išmokų ataskaitą, kad pateiktų jiems pagrindinius asmeninius ir bendruosius duomenis, susijusius su PEPP ▌, ir teiktų naujausią informaciją apie juos. PEPP išmokų ataskaita turėtų būti aiški ir išsami, joje turėtų būti pateikiama aktuali ir tinkama informacija, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos suprasti, kaip teisės į pensiją keičiasi laikui bėgant ir naudojantis skirtingais pensijų produktais, ir kad būtų skatinamas darbo jėgos judumas. Į PEPP išmokų ataskaitą taip pat turėtų būti įtraukta pagrindinė informacija apie investavimo politiką, susijusią su ASV veiksniais, ir turėtų būti nurodyta, kur ir kaip PEPP santaupų turėtojai galėtų gauti papildomos informacijos apie ASV veiksnių integravimą. PEPP išmokų ataskaita turėtų būti kasmet pateikiama PEPP santaupų turėtojams;

(44)  likus dviem mėnesiams iki datų, kurias PEPP santaupų turėtojai turi galimybę pakeisti savo išmokų mokėjimo galimybes, PEPP teikėjai turėtų informuoti PEPP santaupų turėtojus apie artėjančią išmokėjimo etapo pradžią, galimas išmokų formas ir galimybę pakeisti išmokų mokėjimo formą. Jeigu atidaryta daugiau kaip viena subsąskaita, PEPP santaupų turėtojai turėtų būti informuoti apie galimą išmokėjimo etapo pradžią kiekvienai subsąskaitai;

(45)  išmokėjimo etapu PEPP išmokų gavėjai toliau turėtų gauti informaciją apie savo PEPP išmokas ir atitinkamas jų išmokėjimo galimybes. Tai yra ypač svarbu, kai išmokėjimo etapu reikšmingą investavimo riziką prisiima PEPP išmokų gavėjai;

(46)  siekiant tinkamai apsaugoti PEPP santaupų turėtojų ir PEPP išmokų gavėjų teises, PEPP teikėjams turėtų būti suteikta galimybė turtą paskirstyti tokiu būdu, kuris tiksliai atitinka jų įsipareigojimų, įskaitant ilgalaikius įsipareigojimus, pobūdį ir trukmę. Todėl reikalinga veiksminga priežiūra ir tokios investicijų taisyklės, kurios suteiktų PEPP teikėjams pakankamai lankstumo galimybių priimti sprendimus dėl saugiausios ir veiksmingiausios investavimo politikos, kartu įpareigodamos juos veikti ribojant riziką ir atsižvelgiant į bendrus PEPP santaupų turėtojų ilgalaikius interesus. Todėl rizikos ribojimo principo laikymasis reikalauja, kad investavimo politika būtų pritaikyta prie PEPP teikėjo klientų struktūros;

(47)  nustačius rizikos ribojimo principą kaip pagrindinį kapitalo investicijų principą ir suteikus galimybę PEPP teikėjams veikti už savo šalies ribų, skatinamas santaupų nukreipimas į asmeninių pensijų teikimo sektorių, o tai prisideda prie ekonominės ir socialinės pažangos. Taikant rizikos ribojimo principą taip pat turėtų būti tiesiogiai atsižvelgiama į ASV veiksnių vaidmenį investavimo procese;

(48)  šiuo reglamentu PEPP teikėjams turėtų būti tinkamu lygmeniu užtikrinama investavimo laisvė. Būdami ypač ilgo laikotarpio investuotojai su maža likvidumo rizika, PEPP teikėjai gali prisidėti prie KRS kūrimo apdairiai investuodami į nelikvidų turtą, pavyzdžiui, akcijas ir kitas priemones, kurios yra ilgalaikio ekonominio pobūdžio ir kuriomis neprekiaujama reguliuojamose rinkose, daugiašalėse prekybos sistemose (DPS) ar organizuotos prekybos sistemose (OPS). Jie taip pat gali naudotis tarptautinės įvairovės teikiamais privalumais. Todėl neturėtų būti ribojamos apdairios investicijos į akcijas valiutomis, išskyrus tas, kuriomis išreikšti įsipareigojimai, ir į kitas priemones, kurios yra ilgalaikio ekonominio pobūdžio ir kuriomis neprekiaujama reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS, nebent tai pagrįsta rizikos ribojimu, siekiant apsaugoti PEPP santaupų turėtojų ir PEPP išmokų gavėjų interesus;

(49)  kiek tai susiję su KRS stiprinimu, tai, kas sudaro priemones, kurios yra ilgalaikio ekonominio pobūdžio, suprantama plačiai. Tokios priemonės yra neperleidžiamieji vertybiniai popieriai, todėl jos neturi prieigos prie antrinių rinkų likvidumo. Joms dažnai reikia ribotos trukmės įsipareigojimų, dėl kurių ribojama galimybė jais prekiauti, ir turėtų būti suprantama, kad šios priemonės apima dalyvavimą valdant nebiržinių įmonių kapitalą ir tų įmonių skolos priemones bei toms įmonėms suteiktas paskolas. Nebiržinės įmonės apima infrastruktūros projektus, augti siekiančias nebiržines bendroves, nekilnojamąjį turtą arba kitą turtą, kuris galėtų tikti ilgalaikėms investicijoms. Mažo anglies dioksido kiekio ir klimato kaitos poveikiui atsparios infrastruktūros projektai dažnai yra nebiržinis turtas ir priklauso nuo ilgalaikių kreditų projekto finansavimui. Atsižvelgiant į ilgalaikį PEPP teikėjų įsipareigojimų pobūdį, jie skatinami skirti pakankamą savo turto portfelio dalį tvarioms investicijoms į realiąją ekonomiką su ilgalaike ekonomine nauda, ypač į infrastruktūros projektus ir įmones;

(50)  ASV veiksniai yra svarbūs PEPP teikėjų investavimo politikos ir rizikos valdymo sistemoms. PEPP teikėjai turėtų būti skatinami apsvarstyti tokius veiksnius priimant investicinius sprendimus ir atsižvelgti į tai, kaip jie įtraukiami į rizikos valdymo sistemą, kad nebūtų investuojama į vėliau nebepanaudojamą turtą. Informacija apie ASV veiksnius turėtų būti prieinama EIOPA, kompetentingoms institucijoms ir PEPP santaupų turėtojams;

(51)  vienas iš PEPP reglamentavimo tikslų – sukurti saugų, nebrangų ilgos trukmės pensijų taupymo produktą. Kadangi investicijos, susijusios su asmeninių pensijų produktais, yra ilgalaikės, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ilgalaikėms turto paskirstymo pasekmėms. Visų pirma reikėtų atsižvelgti į ASV veiksnius. PEPP santaupos turėtų būti investuojamos atsižvelgiant į ASV veiksnius, pavyzdžiui, į Sąjungos klimato ir tvarumo tikslus, nustatytus Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos (toliau – Paryžiaus susitarimas), Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus;

(52)  siekiant užtikrinti, kad PEPP teikėjai vykdytų savo pareigą plėtoti investavimo politiką pagal rizikos ribojimo principą, jiems turėtų būti užkirstas kelias investuoti į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančias jurisdikcijas, kurios įtrauktos į sąrašą, pateikiamą taikytinose Tarybos išvadose dėl mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašo, taip pat į taikytinu Komisijos deleguotuoju reglamentu, priimtu remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849(9) 9 straipsniu, nurodytas didelės rizikos trečiąsias šalis, turinčias strateginių trūkumų;

(53)  atsižvelgiant į PEPP ilgalaikį tikslą taupyti pensijai, reikėtų nustatyti PEPP santaupų turėtojams suteikiamas investavimo galimybes, apimančias elementus, kurie sudaro sąlygas investuotojams priimti investicinį sprendimą, taip pat investavimo galimybių, iš kurių jie gali pasirinkti, skaičių. Po pradinio pasirinkimo, padaryto pasirašius PEPP, PEPP santaupų turėtojas turėtų turėti galimybę pakeisti tą pasirinkimą ne anksčiau kaip po penkerių metų nuo PEPP pasirašymo, o atlikus pakeitimą – nuo naujausio investavimo galimybės pakeitimo, kad teikėjams būtų užtikrintas pakankamas stabilumas, reikalingas vykdant ilgalaikio investavimo strategiją, ir kartu užtikrinta investuotojų apsauga. Vis dėlto PEPP teikėjai turėtų galėti leisti PEPP santaupų turėtojams dažniau pakeisti pasirinktą investavimo galimybę;

(54)  pagrindinis PEPP turėtų būti saugus produktas ir turėtų būti numatytoji investavimo galimybė. Jis turėtų būti arba rizikos mažinimo metodo formos, atitinkančios tikslą suteikti PEPP santaupų turėtojui galimybę atgauti investuotą kapitalą, arba investuoto kapitalo garantijos formos. Rizikos mažinimo metodas, atitinkantis tikslą suteikti PEPP santaupų turėtojui galimybę atgauti investuotą kapitalą, galėtų būti konservatyvi investavimo strategija arba gyvenimo ciklo strategija, palaipsniui mažinanti bendrą rizikos poziciją bėgant laikui. Pagal numatytąją investavimo galimybę suteiktos garantijos turėtų apimti bent jau per kaupiamąjį etapą įmokėtas įmokas, atskaičius visus mokesčius ir rinkliavas. Garantijos taip pat galėtų apimti mokesčius ir rinkliavas ir visiškai arba iš dalies apimti infliaciją. Investuoto kapitalo garantija turėtų būti garantuojama išmokėjimo etapo pradžioje ir išmokėjimo etapo metu, jei taikoma;

(55)  siekiant užtikrinti išlaidų veiksmingumą ir pakankamą rezultatą PEPP santaupų turėtojams, pagrindinio PEPP išlaidos ir mokesčiai turėtų neviršyti nustatytos sukaupto kapitalo procentinės dalies. Nors ta riba turėtų būti lygi 1 % sukaupto kapitalo, būtų tinkama papildomai nurodyti išlaidų ir mokesčių rūšis, kurias turi apimti techniniai reguliavimo standartai, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos įvairiems PEPP teikėjams ir įvairiems PEPP tipams su konkrečiomis jų išlaidų ir mokesčių struktūromis. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tokius techninius reguliavimo standartus, kuriuos turėtų parengti EIOPA. Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus, EIOPA visų pirma turėtų atsižvelgti į ilgalaikį PEPP pobūdį, įvairius PEPP tipus ir su jų specifiniais požymiais susijusius išlaidų veiksnius, kad būtų užtikrintas teisingas ir vienodas požiūris į įvairius PEPP teikėjus ir jų produktus, sykiu atsižvelgiant į pagrindinio PEPP, kaip paprasto, ekonomiškai efektyvaus ir skaidraus produkto, kuris teikia pakankamą realią ilgalaikių investicijų grąžą, esmę. Be to, siekiant išsaugoti ilgalaikį pensijos produkto pobūdį, reikėtų atidžiai įvertinti išmokų formą, ypač kai kalbama apie anuitetą iki gyvos galvos. Pagal tą sistemą, siekdama užtikrinti, kad kapitalo garantiją siūlantiems PEPP teikėjams būtų užtikrintos tokios pačios sąlygos, kaip ir kitiems teikėjams, EIOPA turėtų tinkamai atsižvelgti į išlaidų ir mokesčių struktūrą. Be to, išlaidų ir mokesčių procentinės vertės turėtų būti reguliariai persvarstomos, kad ir toliau būtų adekvačios atsižvelgiant į išlaidų lygio pokyčius. Tuos techninius reguliavimo standartus Komisija turėtų priimti pasitelkdama deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius.

Siekiant užtikrinti nuolatinį išlaidų veiksmingumą ir apsaugoti PEPP klientus nuo pernelyg didelę naštą užkraunančių išlaidų struktūrų, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų iš dalies keičiama procentinė vertė, atsižvelgiant į jos peržiūras, visų pirma į faktinį išlaidų ir mokesčių lygio ir viršutinės išlaidų ribos poveikį PEPP prieinamumui bei tinkamas įvairių PEPP tipų siūlančių teikėjų galimybes veikti rinkoje;

(56)  kompetentingos institucijos turėtų vykdyti savo įgaliojimus, siekdamos pagrindinių tikslų – apsaugoti PEPP santaupų turėtojų ir PEPP išmokų gavėjų teises ir užtikrinti PEPP teikėjų stabilumą ir patikimumą;

(57)  kai PEPP teikėjas yra PPĮ arba ES alternatyvaus investavimo fondo valdytojas (ES AIFV), jis turėtų paskirti depozitoriumą savo su PEPP teikimo verslu susijusiam turtui saugoti. Reikalingos papildomos apsaugos priemonės, susijusios su subjektu, kuris veikia kaip depozitoriumas, ir jo funkcijomis, kadangi šiuo metu depozitoriumams nustatytos taisyklės pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES(10) yra skirtos tik tiems fondams, kurių akcijos ar vienetai platinami tik profesionaliems investuotojams, išskyrus Europos ilgalaikių investicijų fondus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2015/760(11), kurių akcijos ar vienetai platinami neprofesionaliesiems investuotojams, o PPĮ taikoma sektorine teise depozitoriumo paskyrimas jokiais atvejais nenumatomas. Siekiant užtikrinti aukščiausią investuotojų apsaugos lygį, užtikrinant su PEPP teikimo verslu susijusio turto saugojimą, šiuo reglamentu reikalaujama, kad PEPP teikiantys PPĮ ir ES AIFV laikytųsi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB(12) taisyklių dėl depozitoriumo paskyrimo, užduočių vykdymo ir priežiūros pareigų;

(58)  siekiant didinti PEPP santaupų turėtojų pasitikėjimą ir sudaryti jiems galimybę pasirinkti turint pakankamai informacijos, labai svarbu, kad išlaidos ir mokesčiai būtų skaidrūs ir teisingi. Atitinkamai turėtų būti uždrausta taikyti neskaidrius kainodaros metodus;

(59)  siekiant įgyvendinti šiame reglamente nustatytus tikslus, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomos EIOPA ir kompetentingų institucijų naudojimosi intervencijų įgaliojimais sąlygos bei kriterijai ir veiksniai, kuriuos EIOPA taiko spręsdama, ar egzistuoja didelė PEPP santaupų turėtojo apsaugos problema. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(13) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(60)  nedarant poveikio PEPP klientų teisei kreiptis į teismus, turėtų būti nustatyta lengvai prieinama, adekvati, nepriklausoma, nešališka, skaidri ir veiksminga alternatyvaus PEPP teikėjų arba PEPP platintojų ir PEPP klientų ginčų sprendimo (AGS) tvarka ginčams dėl šiame reglamente nustatytų teisių ir pareigų spręsti;

(61)  siekiant nustatyti veiksmingą ir efektyvią ginčų sprendimo tvarką, PEPP teikėjai ir PEPP platintojai turėtų įdiegti veiksmingą skundų nagrinėjimo procedūrą, kuria jų klientai gali naudotis iki tol, kol ginčas perduodamas spręsti pagal AGS tvarką arba teismui. Skundų nagrinėjimo procedūroje turėtų būti nustatyti trumpi ir aiškiai apibrėžti laikotarpiai, per kuriuos PEPP teikėjas arba PEPP platintojas turėtų atsakyti į skundą. AGS įstaigos turėtų turėti pakankamai pajėgumų tinkamai ir veiksmingai dalyvauti tarpvalstybiniame bendradarbiavime sprendžiant ginčus dėl teisių ir pareigų pagal šį reglamentą;

(62)  kad rastų geresnes sąlygas investicijoms ir kartu skatintų PEPP teikėjų konkurenciją, PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti teisę pakeisti PEPP teikėją kitu PEPP teikėju, įsikūrusiu toje pačioje arba kitoje valstybėje narėje, kaupiamuoju etapu, laikydamiesi aiškios, greitos ir saugios procedūros. Tačiau PEPP teikėjai neturėtų privalėti teikti teikėjo keitimo paslaugos, susijusios su PEPP, kai santaupų turėtojai gauna išmokas anuiteto iki gyvos galvos forma. Teikėjo keitimo metu pervedantieji PEPP teikėjai iš PEPP sąskaitos turėtų pervesti atitinkamas sumas arba, kai taikoma, nepiniginį turtą, ir uždaryti sąskaitą. PEPP santaupų turėtojai turėtų sudaryti sutartis su priimančiaisiais PEPP teikėjais dėl naujos PEPP sąskaitos atidarymo. Nauja PEPP sąskaita turėtų turėti tokią pačią subsąskaitų struktūrą, kaip ir ankstesnioji PEPP sąskaita;

(63)  naudodamiesi teikėjo keitimo paslauga PEPP santaupų turėtojai gali pasirinkti pervesti nepiniginį turtą tik tuo atveju, jei keičiama į PEPP teikėją, pavyzdžiui, investicinę įmonę ar kitą reikalavimus atitinkantį paslaugų teikėją, turintį papildomą licenciją, teikiantį portfelio valdymo paslaugas PEPP santaupų turėtojams. Tuo atveju reikalingas priimančiojo teikėjo raštiškas sutikimas. Kolektyvinio investavimo valdymo atveju nepiniginio turto pervedimas negalimas, kadangi kiekvieno PEPP santaupų turėtojo turtas neatskiriamas nuo bendro turto;

(64)  teikėjo keitimo procesas PEPP santaupų turėtojui turėtų būti nesudėtingas. Priimantysis PEPP teikėjas atitinkamai turėtų būti atsakingas už proceso inicijavimą ir valdymą PEPP santaupų turėtojo vardu ir jo prašymu. PEPP teikėjai, nustatydami teikėjo keitimo paslaugą, turėtų galėti savanoriškai naudoti papildomas priemones, pavyzdžiui, techninį sprendimą. Turint mintyje produkto europinį pobūdį PEPP santaupų turėtojams turėtų būti suteikta galimybė nedelsiant ir nemokamai pakeisti teikėją, jei nėra galimybių atsidaryti tos valstybės narės, į kurią persikelia PEPP santaupų turėtojas, subsąskaitos;

(65)  prieš suteikdamas leidimą pakeisti teikėją, PEPP santaupų turėtojas turėtų būti informuotas apie visus procedūros etapus, kurie būtini norint užbaigti teikėjo keitimą, ir susijusias išlaidas, kad PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti sprendimą, turėdamas pakankamai informacijos apie teikėjo keitimo paslaugą;

(66)  kad teikėjas būtų sėkmingai pakeistas, būtinas pervedančiojo PEPP teikėjo bendradarbiavimas. Todėl pervedantysis PEPP teikėjas turėtų pateikti priimančiajam PEPP teikėjui visą informaciją, būtiną mokėjimams perkelti į kitą PEPP sąskaitą. Vis dėlto tokia informacija neturėtų viršyti to, kas būtina teikėjui pakeisti;

(67)  PEPP santaupų turėtojai neturėtų patirti finansinių nuostolių, be kita ko, mokėti mokesčių ir palūkanų, dėl kurio nors iš teikėjo keitimo procese dalyvaujančių PEPP teikėjų padarytų klaidų. Visų pirma PEPP santaupų turėtojai neturėtų padengti finansinių nuostolių, patirtų dėl papildomų mokesčių, palūkanų ar kitų rinkliavų, taip pat baudų, nuobaudų ar kitos rūšies finansinės žalos, atsiradusios dėl teikėjo keitimo vėlavimo. Kadangi kapitalo apsauga turėtų būti užtikrinta išmokėjimo etapo pradžioje ir išmokėjimo etapo metu, kai taikoma, pervedantysis PEPP teikėjas neturėtų būti įpareigotas užtikrinti kapitalo apsaugos arba garantijos teikėjo keitimo metu. PEPP teikėjas taip pat gali nuspręsti užtikrinti kapitalo apsaugą arba garantiją teikėjo keitimo metu;

(68)  PEPP santaupų turėtojams turėtų būti suteikta galimybė priimti informacija pagrįstą sprendimą prieš keičiant teikėją. Priimantysis PEPP teikėjas turėtų laikytis visų platinimo ir informavimo reikalavimų, įskaitant PEPP pagrindinės informacijos dokumento teikimą, konsultacijas ir tinkamą informaciją apie išlaidas, susijusias su teikėjo keitimu, ir galimas neigiamas pasekmes kapitalo apsaugai, kai PEPP su garantija teikėjas pakeičiamas. Teikėjo keitimo išlaidos, kurias taiko pervedantysis PEPP teikėjas, turėtų būti tokio dydžio, kad jos nebūtų kliūtis judumui, ir bet kuriuo atveju negali viršyti 0,5 % atitinkamos pervedamos sumos arba nepiniginio turto piniginės vertės;

(69)  PEPP santaupų turėtojams pasirašant PEPP ir atidarant naują subsąskaitą turėtų būti leidžiama laisva valia pasirinkti išmokų rūšį (anuitetus, vienkartinę išmoką ar kt.) išmokėjimo etapu, tačiau su galimybe vėliau savo sprendimą pakeisti likus vieniems metams iki išmokėjimo etapo pradžios, išmokėjimo etapo pradžioje ir teikėjo keitimo metu, kad artėjant pensiniam amžiui jie galėtų savo išmokų pasirinkimą kuo geriau pritaikyti pagal poreikius. Jei PEPP teikėjas suteikia galimybę pasirinkti daugiau nei vieną išmokėjimo formą, PEPP santaupų turėtojas turėtų galėti pasirinkti skirtingą mokėjimo formą kiekvienai subsąskaitai, kuri atidaryta jo PEPP sąskaitoje;

(70)  PEPP teikėjams turėtų būti sudaryta galimybė PEPP santaupų turėtojams siūlyti įvairias išmokėjimo formas. Taikant tą metodą, užtikrinus PEPP santaupų turėtojams didesnio lankstumo ir pasirinkimo galimybę, būtų pasiektas tikslas padidinti PEPP naudojimą. Teikėjams būtų sudarytos sąlygos parengti PEPP ekonomiškiausiu būdu. Šis metodas dera su kitų sričių Sąjungos politika ir yra politiškai pagrįstas, kadangi valstybėms narėms paliekama galimybė pakankamai lanksčiai nuspręsti, kokias išmokėjimo formas jos nori skatinti. Atsižvelgiant į ilgalaikį produkto pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė priimti priemones, pagal kurias pirmenybė būtų teikiama tam tikroms išmokėjimo formoms, pvz., nustatyti kiekybines vienkartinės išmokos ribas, siekiant toliau skatinti anuitetus ir periodines išmokas;

(71)   atsižvelgiant į visos Europos PEPP pobūdį, reikia užtikrinti nuoseklią aukšto lygio PEPP santaupų turėtojo apsaugą visoje vidaus rinkoje. Tam reikia tinkamų priemonių, kad būtų galima veiksmingai kovoti su pažeidimais ir išvengti žalos vartotojams. Todėl EIOPA ir kompetentingų institucijų įgaliojimai turėtų būti papildyti aiškiu mechanizmu, skirtu bet kokiam PEPP rinkodaros, platinimo arba pardavimo sandoriui uždrausti arba apriboti, jei dėl jo kyla didelių PEPP santaupų turėtojo apsaugos problemų, be kita ko, atsižvelgiant į ilgalaikį produkto pobūdį, sklandų finansų rinkų veikimą ir vientisumą arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumą, kartu su tinkamais koordinavimo ir nenumatytų atvejų įgaliojimais, kurie suteikiami EIOPA.

EIOPA įgaliojimai turėtų būti grindžiami Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 9 straipsnio 5 dalimi, siekiant užtikrinti, kad tokie intervencijos mechanizmai galėtų būti taikomi tuo atveju, kai esama didelių PEPP santaupų turėtojo apsaugos problemų, be kita ko, dėl ypač ilgalaikio PEPP pobūdžio. Kai įvykdomos nustatytos sąlygos, kompetentingos institucijos turėtų turėti įgaliojimus vadovaudamasi atsargumo principu taikyti draudimą arba apribojimą prieš PEPP pateikiant rinkai, platinant arba parduodant klientams. Tie įgaliojimai neatleidžia PEPP teikėjo nuo atsakomybės laikytis visų atitinkamų šiame reglamente nustatytų reikalavimų;

(72)  turėtų būti garantuojamas visiškas išlaidų ir mokesčių, susijusių su investavimu į PEPP, skaidrumas. Teikėjams būtų nustatytos vienodos sąlygos, o vartotojams būtų užtikrinta apsauga. Būtų galima palyginti įvairių produktų informaciją, taip skatinant konkurencingą kainodarą;

(73)  nors nuolatinę PEPP teikėjų priežiūrą vykdys atitinkamos kompetentingos institucijos, EIOPA turėtų koordinuoti su PEPP susijusią priežiūrą, kad užtikrintų nuoseklų bendros priežiūros metodikos taikymą ir taip prisidėtų prie visos Europos ir ilgalaikio PEPP pensijos pobūdžio;

(74)  siekiant sustiprinti vartotojų teises ir sudaryti palankesnes sąlygas galimybei naudotis skundų nagrinėjimo procedūra, PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti galimybę individualiai arba kolektyviai teikti skundus savo gyvenamosios vietos valstybės nacionalinėms kompetentingoms institucijoms neatsižvelgiant į tai, kur padarytas pažeidimas;

(75)  EIOPA turėtų bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis ir sudaryti palankesnes sąlygas jų nuosekliam bendradarbiavimui. Šiuo atžvilgiu, teikdama įrodymus dėl su PEPP susijusių pažeidimų, EIOPA turėtų atlikti tam tikrą vaidmenį, susijusį su kompetentingų institucijų įgaliojimu taikyti priežiūros priemones. EIOPA taip pat turėtų atlikti privalomo pobūdžio tarpininkavimo funkciją, jei tarpvalstybiniais atvejais tarp kompetentingų institucijų iškyla nesutarimų;

(76)  siekiant užtikrinti, kad PEPP teikėjai ir PEPP platintojai laikytųsi šio reglamento ir kad jiems būtų taikomas panašus požiūris visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas bei kitas priemones;

(77)  remiantis 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikatu „Sankcijų taikymo režimų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimas“ ir siekiant užtikrinti, kad šio reglamento reikalavimai būtų vykdomi, svarbu, kad valstybės narės imtųsi reikiamų veiksmų ir užtikrintų, kad už šio reglamento pažeidimus būtų skiriamos tinkamos administracinės sankcijos ir kitos priemonės;

(78)  nors valstybės narės gali nustatyti taisykles dėl administracinių ir baudžiamųjų sankcijų už tuos pačius pažeidimus, neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų taisykles dėl administracinių sankcijų už šio reglamento pažeidimus, kuriems taikoma nacionalinė baudžiamoji teisė. Tačiau tai, kad už šio reglamento pažeidimus paliekamos baudžiamosios, o ne administracinės sankcijos, neturėtų sumažinti arba kitaip paveikti kompetentingų institucijų galimybės bendradarbiauti pagal šį reglamentą, laiku susipažinti su informacija ir ja keistis su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, taip pat ir po to, kai dėl atitinkamų pažeidimų kreipiamasi į kompetentingas teismines institucijas dėl baudžiamojo persekiojimo;

(79)  kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai taikyti pinigines sankcijas, kurios būtų pakankamai didelės, kad atsvertų faktinę ar potencialią naudą ir turėtų atgrasomąjį poveikį net didesnėms finansų įmonėms ir jų vadovams;

(80)  siekiant užtikrinti nuoseklų sankcijų taikymą visoje Sąjungoje, kompetentingos institucijos, nustatydamos administracinių sankcijų ar kitų priemonių rūšį ir piniginių sankcijų dydį, turėtų atsižvelgti į visas susijusias aplinkybes;

(81)  siekiant užtikrinti, kad kompetentingų institucijų sprendimai dėl pažeidimų ir sankcijų turėtų atgrasomąjį poveikį plačiajai visuomenei, ir stiprinti vartotojų apsaugą juos įspėjant apie PEPP, platinamus pažeidžiant šį reglamentą, tie sprendimai turėtų būti paskelbti, nebent toks paskelbimas keltų pavojų finansų rinkų stabilumui ar vykstančiam tyrimui;

(82)  kad kompetentingos institucijos galėtų nustatyti galimus pažeidimus, joms turėtų būti suteikti būtini tyrimo įgaliojimai ir jos turėtų sukurti veiksmingus mechanizmus, kad būtų galima pranešti apie galimus arba padarytus pažeidimus;

(83)  šiuo reglamentu neturėtų būti daroma poveikio jokioms valstybių narių teisės nuostatoms, susijusioms su nusikalstama veika;

(84)  bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą, pvz., kompetentingų institucijų keitimasis asmens duomenimis arba jų perdavimas, arba PEPP teikėjų arba PEPP platintojų atliekamas asmens duomenų tvarkymas turėtų būti vykdomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679(14) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB(15). Bet koks EPI keitimasis informacija arba jos perdavimas turėtų būti vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725(16);

(85)   atsižvelgiant į tai, kad asmeniniai finansiniai duomenys yra neskelbtini, labai svarbu užtikrinti tvirtą duomenų apsaugą. Todėl rekomenduojama, kad duomenų apsaugos institucijos aktyviai dalyvautų įgyvendinant šį reglamentą ir prižiūrint jo vykdymą;

(86)  šiame reglamente nustatyta registravimo ir pranešimo tvarka neturėtų pakeisti jokios galiojančios papildomos nacionalinės procedūros, pagal kurią galima pasinaudoti nacionaliniu lygmeniu nustatytomis lengvatomis ir paskatomis;

(87)  reikės atlikti šio reglamento vertinimą, inter alia, įvertinant rinkos pokyčius, pavyzdžiui, naujų PPEP tipų atsiradimą, taip pat pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir valstybių narių patirtį. Atliekant tokį vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į skirtingus gerai veikiančios PEPP rinkos sukūrimo uždavinius ir tikslus, ir visų pirma turėtų būti įvertinta, ar priėmus šį reglamentą daugiau Europos piliečių taupo tvarioms ir pakankamoms pensijoms. Kad būtų užtikrinti minimalūs Europos PEPP teikėjų priežiūros standartai, reikia vertinti ir PEPP teikėjų atitiktį šiam reglamentui ir taikomai sektorinei teisei;

(88)  atsižvelgiant į galimą ilgalaikį šio reglamento poveikį, labai svarbu atidžiai stebėti pokyčius pradiniu jo taikymo etapu. Komisija, atlikdama vertinimą, taip pat turėtų atsižvelgti į EIOPA, suinteresuotųjų subjektų ir ekspertų patirtį bei Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti visas galimas savo pastabas;

(89)  šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač pagyvenusių žmonių teisės gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į nuosavybę, laisvės užsiimti verslu, vyrų ir moterų lygybės principo ir aukšto lygio vartotojų apsaugos principo;

(90)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. gerinti PEPP santaupų turėtojų apsaugą ir didinti PEPP santaupų turėtojų pasitikėjimą PEPP, įskaitant atvejus, kai tie produktai platinami tarpvalstybiniu mastu, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos vienodos asmeninės pensijos produktų, platinamų Sąjungoje naudojant nuorodą „visos Europos asmeninės pensijos produktas“ arba „PEPP“, registravimo, teikimo, platinimo ir priežiūros taisyklės.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)  asmeninės pensijos produktas – produktas, kuris:

a)  yra pagrįstas savanoriška individualaus santaupų turėtojo ir subjekto sutartimi ir papildo valstybinės sistemos arba profesinės pensijos produktą;

b)  skirtas kapitalui kaupti ilgą laiką turint aiškų tikslą apsirūpinti pajamomis išėjus į pensiją ir suteikiantis ▌ribotas galimybes atsisakyti PEPP nesuėjus terminui;

c)  nėra nei valstybinės sistemos, nei profesinės pensijos produktas;

2)  visos Europos asmeninės pensijos produktas arba PEPP – ▌finansų įmonės, ▌atitinkančios 6 straipsnio 1 dalies kriterijus, pagal PEPP sutartį teikiamas ir pagal šį reglamentą registruotas ilgalaikio taupymo asmeninės pensijos produktas, kurį pensijai pasirašo PEPP santaupų turėtojas arba nepriklausoma PEPP santaupų turėtojų asociacija savo narių vardu, ir kuris nesuteikia pirmalaikio išpirkimo galimybės arba ji yra griežtai ribota;

3)  PEPP santaupų turėtojas – fizinis asmuo, pasirašęs PEPP sutartį su PEPP teikėju;

4)  PEPP sutartis – PEPP santaupų turėtojo ir PEPP teikėjo sutartis, atitinkanti 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas;

5)  PEPP sąskaita – asmeninės pensijos sąskaita, laikoma PEPP santaupų turėtojo arba PEPP išmokų gavėjo vardu, kuri naudojama sandoriams registruoti ir kurią turėdamas PEPP santaupų turėtojas gali periodiškai įmokėti sumas▐ pensijai, o PEPP išmokų gavėjas gauti PEPP išmokas;

6)  PEPP išmokų gavėjas – fizinis asmuo, gaunantis PEPP išmokas;

7)  PEPP klientas – PEPP santaupų turėtojas, potencialus PEPP santaupų turėtojas arba PEPP išmokų gavėjas;

8)  PEPP platinimas – konsultavimas dėl galimybės ar siūlymas sudaryti PEPP teikimo sutartis arba kitas su PEPP teikimo sutarčių sudarymu susijęs parengiamasis darbas, tokių sutarčių sudarymas arba su tokių sutarčių administravimu ir vykdymu, įskaitant su viena ar daugiau PEPP sutarčių susijusios informacijos teikimą pagal kriterijus, kuriuos PEPP klientai pasirinko naudodamiesi interneto svetaine arba kitomis ryšių priemonėmis, ir su PEPP eilės sąrašo sudarymu, įskaitant kainų ir produktų palyginimą, susijęs darbas, arba nuolaidos taikymas PEPP kainai, kai PEPP klientas PEPP sutartį gali tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti naudodamasis interneto svetaine arba kitomis ryšių priemonėmis;

9)  PEPP pensijos išmokos – išmokos, mokamos atsižvelgiant į sulauktą arba numatomą sulaukti pensinį amžių, viena iš 58 straipsnio 1 dalyje nurodytų formų;

10)  PEPP išmokos – PEPP pensijos išmokos ir kitos papildomos išmokos, į kurias PEPP išmokų gavėjas turi teisę pagal PEPP sutartį, visų pirma itin ribotais pirmalaikio išpirkimo galimybės atvejais arba jei PEPP sutartis apima biometrinės rizikos draudimą;

11)  kaupiamasis etapas – laikotarpis, per kurį turtas kaupiamas PEPP sąskaitoje ir kuris paprastai tęsiasi iki PEPP išmokėjimo etapo pradžios;

12)  išmokėjimo etapas – laikotarpis, per kurį turtas, sukauptas PEPP sąskaitoje, gali būti naudojamas pensijai arba kitiems pajamų poreikiams finansuoti;

13)  anuitetas – tam tikru dažnumu ir tam tikrą laikotarpį, pvz., PEPP išmokų gavėjo gyvenimą arba tam tikrą metų skaičių, už investavimą mokama suma;

14)  periodinės išmokos –savo nuožiūra mokamos sumos, kurias PEPP išmokų gavėjai iki tam tikros ribos gali periodiškai gauti ▌;

15)  PEPP teikėjas – finansų įmonė, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje, turinti leidimą teikti PEPP ir tą PEPP platinti;

16)  PEPP platintojas – finansų įmonė, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje, turinti leidimą platinti ne savo sukurtus PEPP, investicijų konsultacijas teikianti investicinė įmonė arba draudimo ▌tarpininkas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/97(17) 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

17)  patvarioji laikmena – priemonė, kuri:

a)  suteikia PEPP klientui galimybę saugoti asmeniškai tam klientui skirtą informaciją taip, kad ji būtų vėliau prieinama ir tokią galimybę klientas turėtų tokį laikotarpį, kuris atitinka informacijos paskirtį, ir

b)  suteikia galimybę saugomą informaciją atgaminti nepakitusią;

18)  ▌kompetentingos institucijos – nacionalinės institucijos, kurias valstybė narė paskiria PEPP teikėjams arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, PEPP platintojams prižiūrėti arba šiame reglamente numatytoms pareigoms vykdyti;

19)  PEPP teikėjo buveinės valstybė narė – buveinės valstybė narė, kaip apibrėžta atitinkamame teisės akte, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje;

20)  PEPP platintojo buveinės valstybė narė:

a)  kai platintojas yra fizinis asmuo – valstybė narė, kurioje yra jo gyvenamoji vieta;

b)  kai platintojas yra juridinis asmuo – valstybė narė, kurioje yra jo registruotoji buveinė, arba, jeigu pagal savo nacionalinę teisę platintojas registruotosios buveinės neturi, valstybė narė, kurioje yra jo pagrindinė buveinė;

21)  PEPP teikėjo priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri nėra PEPP teikėjo buveinės valstybė narė ir kurioje PEPP teikėjas teikia PEPP naudodamasis laisve teikti paslaugas ar įsisteigimo laisve arba kurios subsąskaitą PEPP teikėjas atidarė;

22)  PEPP platintojo priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri nėra PEPP platintojo buveinės valstybė narė ir kurioje PEPP platintojas platina PEPP naudodamasis laisve teikti paslaugas ar įsisteigimo laisve;

23)  subsąskaita – nacionalinis skyrius, atidaromas kiekvienoje PEPP sąskaitoje ir atitinkantis teisinius reikalavimus ir sąlygas, taikomus norint naudotis nacionaliniu lygmeniu nustatytomis galimomis investavimo į PEPP paskatomis PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybėje narėje; priklausomai nuo atitinkamų teisinių reikalavimų, taikomų kaupiamajam etapui ir išmokėjimo etapui, asmuo gali būti kiekvienos subsąskaitos PEPP santaupų turėtojas arba PEPP išmokų gavėjas;

24)  kapitalas – visi kapitalo įnašai ▌, apskaičiuoti remiantis sumomis, kurios gali būti investuojamos atskaičius visus mokesčius, rinkliavas ir išlaidas, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai padengia PEPP santaupų turėtojais;

25)  finansinės priemonės – priemonės, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES(18) I priedo C skirsnyje;

26)  depozitoriumas – įstaiga, kuriai pavestas turto saugojimas ir fondo taisyklių bei taikomos teisės laikymosi priežiūra;

27)   pagrindinis PEPP – investavimo galimybė, kaip nustatyta 45 straipsnyje;

28)  rizikos mažinimo metodai – sistemingo pozicijos rizikos ir (arba) jos atsiradimo tikimybės mažinimo metodai;

29)  biometrinė rizika – rizika, susijusi su mirtimi, negalia ir (arba) ilgaamžiškumu;

30)  teikėjo keitimas – PEPP santaupų turėtojo prašymu atliekamas atitinkamų sumų arba atitinkamais atvejais nepiniginio turto pervedimas pagal 52 straipsnio 4 dalį iš vieno PEPP teikėjo sąskaitos į kito PEPP teikėjo sąskaitą ir ankstesnės PEPP sąskaitos uždarymas, nedarant poveikio 53 straipsnio 4 dalies e punktui;

31)  konsultacija – PEPP teikėjo arba PEPP platintojo PEPP klientui teikiama asmeninė rekomendacija dėl vienos ar daugiau PEPP sutarčių;

32)  partnerystė – PEPP teikėjų bendradarbiavimas, siekiant perkeliamumo paslaugos kontekste pasiūlyti skirtingų valstybių narių subsąskaitas, kaip nurodyta 19 straipsnio 2 dalyje;

33)  aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo veiksniai arba ASV veiksniai – aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo klausimai, pavyzdžiui, nustatyti Paryžiaus susitarime, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tiksluose, Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindiniuose principuose ir Jungtinių Tautų remiamuose atsakingo investavimo principuose.

3 straipsnis

Taikytinos taisyklės

PEPP registravimui, teikimui, platinimui ir priežiūrai taikoma:

a)  šis reglamentas ir

b)   šiame reglamente nenumatytais ▌atvejais –

i)  atitinkama sektorinė Sąjungos teisė, įskaitant atitinkamus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus;

ii)  įgyvendinant atitinkamą sektorinę Sąjungos teisę ir konkrečiai su PEPP susijusias priemones valstybių narių priimti teisės aktai;

iii)  kiti nacionaliniai teisės aktai, kurie taikomi PEPP.

4 straipsnis

PEPP sutartis

1.  Laikantis 3 straipsnyje nurodytų taikytinų taisyklių, PEPP sutartyje išdėstomos konkrečios PEPP nuostatos.

2.  PEPP sutartyje visų pirma nurodoma:

a)  pagrindinio PEPP aprašymas, kaip nurodyta 45 straipsnyje, įskaitant informaciją apie investuoto kapitalo garantiją arba investavimo strategiją, kuria siekiama apsaugoti investuotą kapitalą;

b)  alternatyvių investavimo galimybių aprašymas, kaip nurodyta 42 straipsnio 2 dalyje, jei taikoma;

c)  investavimo galimybės pakeitimo sąlygos, nurodytos 44 straipsnyje;

d)  kai PEPP apima biometrinės rizikos draudimą, išsami informacija apie tą draudimą, įskaitant aplinkybes, kuriomis jis būtų išmokamas;

e)  PEPP pensijos išmokų aprašymas, visų pirma galimos išmokų mokėjimo formos ir teisė pakeisti išmokų mokėjimo formą, nurodytą 59 straipsnyje;

f)  su perkeliamumo paslauga susijusios sąlygos, nurodytos 17–20 straipsniuose, įskaitant informaciją apie tai, kurių valstybių narių subsąskaitas galima atsidaryti;

g)  su teikėjo keitimo paslauga susijusios sąlygos, nurodytos 52–55 straipsniuose;

h)  išlaidų kategorijos ir visos bendros išlaidos, išreikštos procentais ir pinigais, jei taikoma;

i)  su kaupiamuoju etapu susijusios sąlygos dėl subsąskaitos pagal PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybę narę, nurodytą 47 straipsnyje;

j)  su išmokėjimo etapu susijusios sąlygos dėl subsąskaitos pagal PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybę narę, nurodytą 57 straipsnyje;

k)  jei taikoma, sąlygos, kuriomis suteiktos lengvatos ir paskatos turi būti grąžintos PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybei narei.

II SKYRIUS

REGISTRACIJA

5 straipsnis

Registracija

1.  PEPP gali būti teikiamas ir platinamas Sąjungoje tik jei jis įregistruotas EIOPA tvarkomame viešajame centriniame registre pagal 13 straipsnį.

2.  PEPP registracija galioja visose valstybėse narėse. Ji PEPP teikėjui suteikia teisę teikti PEPP, o PEPP platintojui suteikia teisę platinti PEPP, įregistruotą 13 straipsnyje nurodytame viešajame centriniame registre.

Priežiūra, kaip laikomasi šio reglamento, vykdoma nuolat pagal IX skyrių.

6 straipsnis

PEPP registracijos paraiška

1.  Teikti PEPP registracijos paraišką gali tik šios pagal Sąjungos teisę leidimą turinčios ar registruotos finansų įmonės:

a)  kredito įstaigos, gavusios veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES(19);

b)  draudimo įmonės, gavusios leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB(20) ir vykdančios tiesioginio gyvybės draudimo veiklą pagal Direktyvos 2009/138/EB 2 straipsnio 3 dalį ir tos direktyvos II priedą;

c)  profesinių pensijų įstaigos (PPĮ), ▌gavusios leidimą arba įregistruotos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2341, kurios pagal nacionalinę teisę yra prižiūrimos ir turi leidimą teikti ir asmeninės pensijos produktus. Tuo atveju visas su PEPP teikimo verslu susijęs turtas ir įsipareigojimai turi būti skirti tik PEPP ir jų negalima perkelti į kitą įstaigos profesinių pensijų teikimo veiklos skyrių;

d)  investicinės įmonės, gavusios veiklos leidimą pagal Direktyvą 2014/65/ES, teikiančios portfelio valdymo paslaugas ▌;

e)  investicinės įmonės arba valdymo įmonės, gavusios leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB;

f)   ES alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (ES AIFV), gavę veiklos leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES.

2.  1 dalyje išvardytos finansų įmonės PEPP registracijos paraiškas teikia savo kompetentingoms institucijoms. Į paraišką įtraukiama:

a)  PEPP sutarties, kuri bus siūloma PEPP santaupų turėtojams, standartinės sutarties sąlygos, kaip nurodyta 4 straipsnyje;

b)  pareiškėjo tapatybės informacija ▌;

c)  informacija apie tvarką, susijusią su PEPP portfelio ir rizikos valdymu bei administravimu, įskaitant tvarką, kaip nurodyta 19 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje ir 49 straipsnio 3 dalyje;

d)  valstybių narių, kuriose PEPP teikėjas ketina prekiauti PEPP, sąrašas, jei taikytina;

e)  depozitoriumo identifikavimo informacija, kai taikytina;

f)  26 straipsnyje nurodytas PEPP pagrindinės informacijos dokumentas;

g)   valstybių narių, kuriose paraišką teikiantis PEPP teikėjas galės užtikrinti, kad būtų nedelsiant atidaryta subsąskaita, sąrašas.

3.   Kompetentingos institucijos, gavusios paraišką, per 15 darbo dienų įvertina, ar 2 dalyje nurodyta paraiška yra išsami.

Kompetentingos institucijos nustato terminą, per kurį paraiškos teikėjas turi pateikti papildomą informaciją, jei paraiška neišsami. Kai nustatoma, kad paraiška yra išsami, kompetentingos institucijos atitinkamai apie tai praneša paraiškos teikėjui.

4.   Per tris mėnesius nuo 3 dalyje nurodytos išsamios paraiškos pateikimo dienos kompetentingos institucijos priima sprendimą dėl PEPP registracijos tik jeigu paraiškos teikėjas atitinka PEPP teikimo reikalavimus pagal 1 dalį ir jeigu 2 dalyje nurodyta registracijos paraiškoje pateikta informacija ir dokumentai atitinka šį reglamentą.

5.   Priėmusios sprendimą dėl PEPP registracijos, kompetentingos institucijos per penkias darbo dienas persiunčia EIOPA tą sprendimą ir 2 dalies a, b, d, f ir g punktuose nurodytą informaciją ir dokumentus bei atitinkamai informuoja paraišką pateikusį PEPP teikėją.

EIOPA neatsako ir negali būti laikoma atsakinga už kompetentingų institucijų priimtą sprendimą dėl registracijos.

Kai kompetentingos institucijos atsisako registruoti PEPP, jos priima pagrįstą sprendimą, kurį galima skųsti.

6.  Jei valstybėje narėje yra daugiau nei viena konkretaus tipo finansų įmonių kompetentinga institucija, kaip nurodyta 1 dalyje, ta valstybė narė paskiria vieną kiekvieno 1 dalyje nurodytų finansų įmonių tipo kompetentingą instituciją, atsakingą už registracijos procedūrą ir komunikaciją su EIOPA.

Apie bet kokius vėlesnius paraiškoje pateiktos 2 dalyje nurodytos informacijos ir dokumentų pasikeitimus turi būti nedelsiant pranešta kompetentingoms institucijoms. Jei pasikeitimai susiję su 2 dalies a, b, d, f ir g punktuose nurodyta informacija ir dokumentais, kompetentingos institucijos apie tuos pasikeitimus nepagrįstai nedelsdamos praneša EIOPA.

7 straipsnis

PEPP registracija

1.  Per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie sprendimą dėl registracijos ir informacijos bei dokumentų pateikimo pagal 6 straipsnio 5 dalį dienos EIOPA įregistruoja PEPP 13 straipsnyje nurodytame viešajame centriniame registre ir nepagrįstai nedelsdama atitinkamai informuoja kompetentingas institucijas.

2.  Gavusios 1 dalyje nurodytą pranešimą apie PEPP įregistravimą, kompetentingos institucijos per penkias darbo dienas atitinkamai informuoja paraišką pateikusį PEPP teikėją.

3.   PEPP teikėjas gali teikti PEPP, o PEPP platintojas gali platinti PEPP nuo PEPP įregistravimo 13 straipsnyje nurodytame viešajame centriniame registre dienos.

8 straipsnis

PEPP išregistravimo sąlygos

1.  Kompetentingos institucijos priima sprendimą dėl PEPP išregistravimo, kai:

a)  PEPP teikėjas aiškiai atsisako registracijos;

b)  PEPP teikėjas pasiekė, kad produktas būtų įregistruotas, pateikęs melagingą informaciją ar kitomis neteisėtomis priemonėmis;

c)  PEPP teikėjas sunkiai ar sistemingai pažeidė šį reglamentą arba

d)  PEPP teikėjas arba PEPP nebeatitinka sąlygų, kuriomis buvo įregistruotas.

2.  Priėmusios sprendimą dėl PEPP išregistravimo, kompetentingos institucijos per penkias darbo dienas pateikia tą sprendimą EIOPA ir atitinkamai informuoja PEPP teikėją.

3.  Gavusi 2 dalyje nurodytą pranešimą apie sprendimą dėl išregistravimo, EIOPA išregistruoja PEPP ir atitinkamai informuoja kompetentingas institucijas.

4.  Gavusios 3 dalyje nurodytą pranešimą apie PEPP išregistravimą, įskaitant išregistravimo datą, kompetentingos institucijos per penkias darbo dienas atitinkamai informuoja PEPP teikėją.

5.  PEPP teikėjas nebegali teikti PEPP, o PEPP platintojas nebegali platinti PEPP nuo PEPP išregistravimo iš 13 straipsnyje nurodyto viešojo centrinio registro dienos.

6.  Kai EIOPA gauna informacijos apie tai, kad esama vienos iš šio straipsnio 1 dalies b ar c punkte nurodytų aplinkybių, vykdydama 66 straipsnyje nurodytą kompetentingų institucijų ir EIOPA bendradarbiavimo pareigą, EIOPA paprašo PEPP teikėjo kompetentingų institucijų patikrinti, ar esama tokių aplinkybių, o kompetentingos institucijos pateikia EIOPA savo išvadas ir atitinkamą informaciją.

7.  Prieš priimdamos sprendimą išregistruoti PEPP, kompetentingos institucijos ir EIOPA deda visas pastangas siekdamos užtikrinti, kad būtų apsaugoti PEPP santaupų turėtojų interesai.

9 straipsnis

Nuoroda ▌

Nuoroda „visos Europos asmeninės pensijos produktas“ arba „PEPP“ asmeninės pensijos produkto atveju gali būti naudojama tik tuomet, jei EIOPA yra įregistravusi teisę platinti tą asmeninės pensijos produktą su nuoroda „PEPP“ pagal šį reglamentą.

10 straipsnis

PEPP platinimas

1.  6 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų įmonės gali platinti PEPP, kuriuos jos yra sukūrusios. Jos taip pat gali platinti ▌PEPP, kurių jos nesukūrė, jei jie atitinka tam tikro sektoriaus teisę, pagal kurią jos gali platinti produktus, kurių jos nesukūrė.

2.  Draudimo tarpininkai, įregistruoti pagal Direktyvą (ES) 2016/97, ir investicinės įmonės, gavusios leidimą pagal Direktyvą 2014/65/ES teikti investicijų konsultacijas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte, gali platinti PEPP, kurių jie nesukūrė.

11 straipsnis

Įvairių tipų teikėjams taikoma rizikos ribojimo tvarka

PEPP teikėjai ir PEPP platintojai ▌laikosi šio reglamento ▌, taip pat atitinkamos rizikos ribojimo tvarkos, kuri jiems taikoma pagal 6 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus.

12 straipsnis

Nacionalinių nuostatų paskelbimas

1.  Atitinkama kompetentinga institucija paskelbia viešai nacionalinės teisės aktus, taisykles ir administracines nuostatas, kuriais reglamentuojamos su kaupiamuoju etapu susijusios sąlygos, kaip nurodyta 47 straipsnyje, ir su išmokėjimo etapu susijusios sąlygos, kaip nurodyta 57 straipsnyje, įskaitant informaciją apie taikomas papildomas nacionalines procedūras, kuriomis naudojantis galima kreiptis dėl nacionaliniu lygmeniu nustatytų lengvatų ir paskatų, jei taikytina, ir tą informaciją nuolat atnaujina.

2.  Visos valstybės narės kompetentingos institucijos savo interneto svetainėje pateikia nuorodą į 1 dalyje nurodytus tekstus ir ją nuolat atnaujina.

3.  1 dalyje nurodyti skelbiami tekstai pateikiami tik informavimo tikslais ir dėl to paskelbimo atitinkamoms nacionalinėms institucijoms neatsiranda teisinių pareigų ar atsakomybės.

13 straipsnis

Viešasis centrinis registras

1.  EIOPA tvarko viešąjį centrinį registrą, kuriame nurodomas kiekvienas PEPP, įregistruotas pagal šį reglamentą, PEPP registracijos numeris, šio PEPP teikėjas, PEPP teikėjo kompetentingos institucijos, PEPP registracijos data, išsamus valstybių narių, kuriose siūlomas šis PEPP, sąrašas ir išsamus valstybių, kuriose PEPP teikėjas gali atidaryti subsąskaitą, sąrašas. Registras yra viešai prieinamas elektronine forma ir nuolat atnaujinamas.

2.  Kompetentingos institucijos informuoja EIOPA apie 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas nuorodas ir nuolat atnaujina tą informaciją.

3.  EIOPA 1 dalyje nurodytame viešajame centriniame registre viešai pateikia ir nuolat atnaujina 2 dalyje nurodytas nuorodas.

III SKYRIUS

TARPVALSTYBINIS PEPP TEIKIMAS IR PERKELIAMUMAS

I SKIRSNIS

LAISVĖ TEIKTI PASLAUGAS IR ĮSISTEIGIMO LAISVĖ

14 straipsnis

PEPP teikėjų ir PEPP platintojų naudojimasis laisve teikti paslaugas ir įsisteigimo laisve

1.   PEPP teikėjai gali teikti ir PEPP platintojai gali platinti PEPP priimančiosios valstybės narės teritorijoje, naudodamiesi laisve teikti paslaugas arba įsisteigimo laisve su sąlyga, kad jie tai daro laikydamiesi atitinkamų taisyklių ir tvarkos, nustatytų Sąjungos teise ar pagal Sąjungos teisę, kuri jiems taikoma, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies a, b, d ir e punktuose arba 10 straipsnio 2 dalyje, ir kad jie iš anksto praneša apie savo ketinimą atidaryti subsąskaitą toje priimančiojoje valstybėje narėje pagal 21 straipsnį.

2.   6 straipsnio 1 dalies c ir f punktuose nurodyti PEPP teikėjai laikosi 15 straipsnyje nustatytų taisyklių.

15 straipsnis

PPĮ ir ES AIFV naudojimasis laisve teikti paslaugas

1.  6 straipsnio 1 dalies c ir f punktuose nurodyti PEPP teikėjai, ketinantys naudodamiesi laisve teikti paslaugas teikti PEPP pirmą kartą PEPP santaupų turėtojams priimančiosios valstybės narės teritorijoje, iš anksto pranešę apie savo ketinimą atidaryti subsąskaitą toje priimančiojoje valstybėje narėje pagal 21 straipsnį, savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia šią informaciją apie:

a)  PEPP teikėjo pavadinimą ir adresą;

b)  valstybę narę, kurioje PEPP teikėjas ketina PEPP santaupų turėtojams teikti ar platinti PEPP.

2.  Gavusios tą informaciją, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 10 darbo dienų ją perduoda priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir patvirtina, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas PEPP teikėjas atitinka 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Informacija perduodama priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, nebent buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos turi pagrindo abejoti dėl to, ar 6 straipsnio 1 dalies c ir f punktuose nurodyto PEPP teikėjo paslaugos teikimo administracinė struktūra yra tinkama, arba dėl tokio PEPP teikėjo finansinės padėties.

Kai buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atsisako perduoti informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, jos per mėnesį nuo visos informacijos ir dokumentų gavimo dienos informuoja atitinkamą PEPP teikėją apie tokio atsisakymo priežastis. Atsisakymas ar atsakymo nepateikimas gali būti skundžiamas teisme PEPP teikėjo buveinės valstybėje narėje.

3.  Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos per 10 darbo dienų patvirtina, kad gavo 1 dalyje nurodytą informaciją. Tuomet buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos informuoja PEPP teikėją, kad priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gavo informaciją ir PEPP teikėjas gali pradėti PEPP santaupų turėtojams teikti PEPP toje valstybėje narėje.

4.  Jei per 10 darbo dienų nuo informacijos perdavimo dienos, kaip nurodyta 2 dalyje, negaunamas 3 dalyje nurodytas gavimo patvirtinimas, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos informuoja PEPP teikėją, kad jis gali pradėti teikti paslaugas toje priimančiojoje valstybėje narėje.

5.  Pasikeitus kuriai nors 1 dalyje nurodytai informacijai, PEPP teikėjas apie tą pasikeitimą praneša buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms likus bent vienam mėnesiui iki to pakeitimo įgyvendinimo dienos. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos kuo greičiau ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos informuoja priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas apie pasikeitimą.

6.   Priimančiosios valstybės narės gali šios procedūros tikslu paskirti kitas kompetentingas institucijas, kurios nėra nurodytos 2 straipsnio 18 punkte, kad jos vykdytų priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms suteikiamus įgaliojimus. Jos informuoja Komisiją ir EIOPA apie bet kokį tų pareigų padalijimą.

16 straipsnis

Priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.  Kai priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turi pagrindo manyti, kad PEPP yra platinamas priimančiosios valstybės narės teritorijoje arba tos valstybės narės subsąskaita atidaryta pažeidžiant kurias nors iš pareigų pagal 3 straipsnyje nurodytas taikytinas taisykles, jos pateikia savo išvadas PEPP teikėjo ar PEPP platintojo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

2.  Įvertinusios pagal 1 dalį gautą informaciją, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, jei taikytina, nedelsdamos imasi tinkamų priemonių padėčiai taisyti. Apie visas tokias priemones jos informuoja priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas.

3.  Kai priemonės, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, pasirodė esančios netinkamos ar jų trūko, o PEPP teikėjas ar PEPP platintojas toliau platina PEPP tokiu būdu, kuris aiškiai kenkia priimančiosios valstybės narės PEPP santaupų turėtojų interesams arba tvarkingam asmeninės pensijos produktų rinkos veikimui toje valstybėje narėje, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali, informavusios buveinės valstybės narės kompetentingas institucijas, imtis tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią tolesniems pažeidimams, be kita ko, jei tai tikrai būtina, gali neleisti PEPP teikėjui arba PEPP platintojui toliau platinti PEPP valstybių narių kompetentingų institucijų teritorijoje.

Be to, buveinės valstybės narės ar priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali perduoti klausimą svarstyti EIOPA ir prašyti jos pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnį.

4.  1–3 dalys neturi poveikio priimančiosios valstybės narės teisei tiek, kiek tikrai būtina, imtis tinkamų ir nediskriminacinių priemonių, kuriomis būtų užkirstas kelias pažeidimams jos teritorijoje arba būtų už juos baudžiama, tais atvejais, kai tikrai būtina nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų apsaugotos vartotojų teisės priimančiojoje valstybėje narėje, ir kai lygiavertės buveinės valstybės narės priemonės yra nepakankamos arba jų trūksta, arba tais atvejais, kai darant tuos pažeidimus pažeidžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis saugoma visuotinė gerovė. Tokiais atvejais priimančiosios valstybės narės gali neleisti PEPP teikėjui ar PEPP platintojui vykdyti naujos verslo veiklos jų teritorijoje.

5.  Apie bet kokią pagal šį straipsnį priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų priimtą priemonę pranešama PEPP teikėjui ar PEPP platintojui pateikiant gerai pagrįstą dokumentą ir nepagrįstai nedelsiant pranešama buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

II SKIRSNIS

PERKELIAMUMAS

17 straipsnis

Perkeliamumo paslauga

1.  ▌PEPP santaupų turėtojai turi teisę naudotis perkeliamumo paslauga, kuri suteikia jiems teisę ir toliau mokėti įmokas į jau turimą PEPP sąskaitą pakeitus gyvenamąją vietą persikeliant į kitą valstybę narę ▌.

2.  Kai naudojamasi perkeliamumo paslauga, PEPP santaupų turėtojai turi teisę ir toliau naudotis visomis PEPP teikėjo suteiktomis lengvatomis ir paskatomis, susijusiomis su tolesnėmis investicijomis į savo PEPP.

18 straipsnis

Perkeliamumo paslaugos teikimas

1.  PEPP teikėjai teikia 17 straipsnyje nurodytą perkeliamumo paslaugą PEPP santaupų turėtojams, kurie turi tų teikėjų tvarkomą PEPP sąskaitą ir prašo šios paslaugos.

2.  PEPP teikėjas arba PEPP platintojas, siūlydamas PEPP, pateikia potencialiems PEPP santaupų turėtojams informaciją apie perkeliamumo paslaugą ir apie tai, kurias subsąskaitas galima naudoti iš karto.

3.  Per trejus metus po šio reglamento taikymo pradžios dienos kiekvienas PEPP teikėjas turi siūlyti bent dviejų valstybių narių nacionalinės subsąskaitas, kai PEPP teikėjui pateikiamas prašymas.

19 straipsnis

PEPP subsąskaitos

1.  Kai PEPP teikėjai teikia perkeliamumo paslaugą PEPP santaupų turėtojams pagal 17 straipsnį, PEPP teikėjai užtikrina, kad, PEPP sąskaitoje atidarius naują PEPP sąskaitos subsąskaitą, ji atitiktų 47 ir 57 straipsniuose nurodytus nacionaliniu lygmeniu nustatytus teisės aktų reikalavimus ir sąlygas, kuriuos PEPP taiko nauja PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybė narė. Visi sandoriai PEPP sąskaitoje įrašomi į atitinkamą subsąskaitą. Įmokoms į subsąskaitą ir išmokoms iš jos gali būti taikomos atskiros sutarties sąlygos.

2.  Nedarant poveikio taikytinai sektorinei teisei, PEPP teikėjai taip pat gali užtikrinti atitiktį 1 dalyje nurodytiems reikalavimams sudarydami partnerystę su kitu registruotu PEPP teikėju (toliau – partneris).

Atsižvelgiant į funkcijų, kurias atliks partneris, apimtį, partneris turi turėti reikiamą kvalifikaciją ir būti pajėgus vykdyti deleguotas funkcijas. PEPP teikėjas sudaro rašytinį susitarimą su partneriu. Susitarimo vykdymas teisiškai užtikrinamas ir jame aiškiai apibrėžiamos PEPP teikėjo ir partnerio teisės ir pareigos. Susitarimas turi atitikti jiems taikomas, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje, atitinkamas Sąjungos teise arba pagal ją nustatytas delegavimo ir užsakomųjų paslaugų teikimo taisykles ir procedūras. Nepaisant to susitarimo, PEPP teikėjas yra vienintelis atsakingas už savo pareigų pagal šį reglamentą vykdymą.

20 straipsnis

Naujos subsąskaitos atidarymas

1.   ▌Iš karto po to, kai yra informuojamas apie PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos pasikeitimą persikeliant į kitą valstybę narę, PEPP teikėjas praneša PEPP santaupų turėtojui apie galimybę atidaryti naują PEPP santaupų turėtojo PEPP sąskaitos subsąskaitą ▌ir nurodo laikotarpį, per kurį tokią subsąskaitą galima atidaryti.

Tuo atveju PEPP teikėjas nemokamai pateikia PEPP santaupų turėtojui PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, kuriame pateikiami 28 straipsnio 3 dalies g punkte nurodyti konkretūs subsąskaitos reikalavimai, atitinkantys naujosios PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybės narės reikalavimus.

Jei nėra galimybės atidaryti naujos subsąskaitos, PEPP teikėjas informuoja PEPP santaupų turėtoją apie teisę nedelsiant ir nemokamai pakeisti teikėją ir apie galimybę toliau taupyti naudojantis paskutine atidaryta subsąskaita.

2.  Jei PEPP santaupų turėtojas ketina pasinaudoti galimybe atidaryti subsąskaitą, PEPP santaupų turėtojas nurodo PEPP teikėjui šią informaciją:

a)  naują PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybę narę;

b)  datą, nuo kurios įmokos turi būti nukreipiamos į naują subsąskaitą;

c)  visą svarbią informaciją apie kitas su PEPP susijusias sąlygas.

3.  PEPP santaupų turėtojas gali toliau mokėti įmokas į paskutinę atidarytą subsąskaitą.

4.   PEPP teikėjas turi pasiūlyti PEPP santaupų turėtojui pateikti asmeniškai pritaikytą rekomendaciją, kurioje būtų paaiškinta, ar atidaryti naują PEPP santaupų turėtojo sąskaitos subsąskaitą ir mokėti įmokas į naują subsąskaitą būtų palankiau nei toliau mokėti įmokas į paskutinę atidarytą subsąskaitą.

5.  Kai PEPP teikėjas negali užtikrinti, kad būtų atidaryta nauja subsąskaita atitinkamai pagal PEPP santaupų turėtojo naują gyvenamosios vietos valstybę narę, PEPP santaupų turėtojas savo nuožiūra gali:

a)  nedelsiant ir nemokamai pakeisti PEPP teikėją, nepaisant 52 straipsnio 3 dalies reikalavimų dėl teikėjo keitimo dažnumo, arba

b)  toliau mokėti įmokas į paskutinę atidarytą subsąskaitą.

6.  Nauja subsąskaita atidaroma PEPP santaupų turėtojui ir PEPP teikėjui ▌iš dalies pakeičiant esamą PEPP sutartį, laikantis taikomos sutarčių teisės. Atidarymo data nustatoma sutartyje ▌.

21 straipsnis

Informacijos apie perkeliamumą teikimas kompetentingoms institucijoms

1.  PEPP teikėjas, norintis pirmą kartą atidaryti naują priimančiosios valstybės narės subsąskaitą, apie tai praneša buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

2.  PEPP teikėjas į pranešimą įtraukia šią informaciją ir dokumentus:

a)  standartines PEPP sutarties sąlygas, kaip nurodyta 4 straipsnyje, įskaitant priedą dėl naujos subsąskaitos;

b)  PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, kuriame pateikiami 28 straipsnio 3 dalies g punkte nurodyti konkretūs naujos subsąskaitos reikalavimai;

c)   36 straipsnyje nurodytą PEPP išmokų ataskaitą;

d)  informaciją apie su sutartimi susijusią tvarką, nurodytą 19 straipsnio 2 dalyje, jei taikytina.

3.  Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, ar pateikti dokumentai yra išsamūs, ir per 10 darbo dienų nuo išsamių dokumentų gavimo perduoda juos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

4.  Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos patvirtina, kad gavo 2 dalyje nurodytą informaciją ir dokumentus.

5.  Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos tada informuoja PEPP teikėją, kad priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gavo informaciją ir kad PEPP teikėjas gali atidaryti tos valstybės narės subsąskaitą.

Jei 4 dalyje nurodytas gavimo patvirtinimas negaunamas per 10 darbo dienų nuo 3 dalyje nurodytų dokumentų perdavimo dienos, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos praneša PEPP teikėjui, kad galima atidaryti tos valstybės narės subsąskaitą.

6.  Pasikeitus kokiai nors informacijai ar dokumentams, nurodytiems 2 dalyje, PEPP teikėjas praneša apie tą pasikeitimą buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki pakeitimo įgyvendinimo dienos. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos kuo greičiau ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo to pranešimo gavimo praneša apie pasikeitimą priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

IV SKYRIUS

PLATINIMO IR INFORMACIJOS TEIKIMO REIKALAVIMAI

I SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

22 straipsnis

Bendrasis principas

Vykdydami PEPP platinimo veiklą, PEPP teikėjai ir PEPP platintojai visada veikia sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, kuo labiau atsižvelgdami į savo PEPP klientų interesus.

23 straipsnis

Įvairių tipų PEPP teikėjams ir PEPP platintojams taikoma platinimo tvarka

1.   Vykdydami PEPP platinimo veiklą, įvairių tipų PEPP teikėjai ir PEPP platintojai laikosi šių taisyklių:

a)  šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos draudimo įmonės ir šio reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nurodyti draudimo tarpininkai laikosi taikomos nacionalinės teisės, kuria įgyvendinamos Direktyvos (ES) 2016/97 ▌V ir VI skyriuose nustatytos taisyklės dėl draudimo principu pagrįstų investicinių produktų platinimo, išskyrus tos direktyvos 20, 23, 25 straipsnius ir 30 straipsnio 3 dalį, bet kokios pagal tas taisykles priimtos tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės dėl tokių produktų platinimo ir šio reglamento, išskyrus 34 straipsnio 4 dalį;

b)  šio reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos investicinės įmonės ▌laikosi taikytinos nacionalinės teisės, kuria įgyvendinamos Direktyvos 2014/65/ES 16 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje ir 23, 24 bei 25 straipsniuose, išskyrus tos direktyvos 24 straipsnio 2 dalį ir 25 straipsnio 3 ir 4 dalis, nustatytos finansinių priemonių prekybos ir platinimo taisyklės, bet kokios pagal tas nuostatas priimtos tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės ir šio reglamento, išskyrus 34 straipsnio 4 dalį;

c)  visi kiti PEPP teikėjai ir PEPP platintojai laikosi taikytinos nacionalinės teisės, kuria įgyvendinamos Direktyvos 2014/65/ES 16 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje ir 23, 24 bei 25 straipsniuose, išskyrus tos direktyvos 24 straipsnio 2 dalį ir 25 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, nustatytos finansinių priemonių prekybos ir platinimo taisyklės, ir bet kokios pagal tas nuostatas ir šį reglamentą priimtos tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės.

2.  1 dalies a punkte nustatytos taisyklės taikomos tik tuomet, kai taikytinoje nacionalinėje teisėje nėra griežtesnių nuostatų, kuriomis įgyvendinamos Direktyvos (ES) 2016/97 V ir VI skyriuose nustatytos taisyklės.

24 straipsnis

Elektroninis platinimas ir kitos patvariosios laikmenos

PEPP teikėjai ir PEPP platintojai nemokamai teikia visus šiame skyriuje nurodytus dokumentus ir informaciją PEPP klientams elektroniniu būdu su sąlyga, kad PEPP klientui sudarytos sąlygos saugoti tokią informaciją taip, kad ji būtų vėliau prieinama tos informacijos paskirtį atitinkantį laikotarpį ir kad priemone saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią.

Gavę prašymą, PEPP teikėjai ir PEPP platintojai tuos dokumentus ir informaciją taip pat nemokamai pateikia kitoje patvariojoje laikmenoje, be kita ko, popierine forma. PEPP teikėjas ir PEPP platintojai informuoja PEPP klientus apie jų teisę paprašius nemokamai gauti tų dokumentų kopijas kitoje patvariojoje laikmenoje, be kita ko, popierine forma.

25 straipsnis

Produktų priežiūros ir valdymo reikalavimai

1.  PEPP teikėjai nuolat taiko, vykdo ir peržiūri kiekvieno PEPP arba svarbių esamo PEPP pakeitimų patvirtinimo prieš jį platinant PEPP klientams procesą.

Produkto patvirtinimo procesas turi būti proporcingas ir tinkamas PEPP pobūdžiui.

Produkto patvirtinimo proceso metu apibūdinama nustatyta kiekvieno PEPP tikslinė rinka, užtikrinama, kad būtų atliktas visos tokiai numatytai tikslinei rinkai būdingos rizikos vertinimas, ir parengta platinimo strategija tiktų numatytai tikslinei rinkai, ir imamasi pagrįstų veiksmų siekiant užtikrinti, kad PEPP būtų platinamas nustatytoje tikslinėje rinkoje.

PEPP teikėjas išmano PEPP, kuriuos teikia, ir reguliariai juos peržiūri, atsižvelgdamas į bet kokį įvykį, kuris galėtų daryti esminį poveikį galimai rizikai, kuri gali kilti nustatytai tikslinei rinkai, siekdamas įvertinti bent tai, ar PEPP vis dar atitinka nustatytos tikslinės rinkos poreikius ir ar parengta platinimo strategija vis dar yra tinkama.

PEPP teikėjai PEPP platintojams pateikia visą atitinkamą informaciją apie PEPP ir produkto patvirtinimo procesą, taip pat nurodo nustatytą PEPP tikslinę rinką.

PEPP platintojai taiko atitinkamą tvarką, kad gautų penktoje pastraipoje nurodytą informaciją ir išmanytų kiekvieno PEPP ypatybes ir nustatytą tikslinę rinką.

2.  Šiame straipsnyje nurodyta politika, procesais ir tvarka nedaromas poveikis jokiems kitiems reikalavimams pagal šį reglamentą arba reikalavimams, taikomiems pagal šį reglamentą, įskaitant reikalavimus, susijusius su informacijos atskleidimu, tinkamumu ar priimtinumu, interesų konfliktų nustatymu ir valdymu, paskatomis ir ASV veiksniais.

II SKIRSNIS

IKISUTARTINĖ INFORMACIJA

26 straipsnis

PEPP pagrindinės informacijos dokumentas

1.  Prieš PEPP santaupų turėtojams siūlydamas PEPP, PEPP teikėjas parengia tam PEPP produktui skirtą PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, laikydamasis šio skirsnio reikalavimų, ir paskelbia PEPP pagrindinės informacijos dokumentą savo interneto svetainėje.

2.  PEPP pagrindinės informacijos dokumente pateikta informacija yra ikisutartinė informacija. Ji turi būti tiksli, teisinga, aiški ir neklaidinanti. Dokumente turi būti pateikiama pagrindinė informacija ir jis turi atitikti visus privalomus sutartinius dokumentus, atitinkamose pasiūlymo dokumentų dalyse pateiktą informaciją ir PEPP nuostatas bei sąlygas.

3.  PEPP pagrindinės informacijos dokumentas yra savarankiškas dokumentas, aiškiai atskirtas nuo reklaminės medžiagos. Jame turi nebūti kryžminių nuorodų į reklaminę medžiagą. Jame gali būti kryžminių nuorodų į kitus dokumentus, įskaitant, kai taikytina, prospektą, tačiau tik tais atvejais, kai tokia kryžminė nuoroda yra susijusi su informacija, kurią pagal šį reglamentą reikalaujama įtraukti į PEPP pagrindinės informacijos dokumentą.

Pagrindinio PEPP atveju rengiamas atskiras PEPP pagrindinės informacijos dokumentas.

4.  Jei PEPP teikėjas siūlo PEPP santaupų turėtojui įvairių alternatyvių investavimo galimybių ir negalima viename glaustame savarankiškame PEPP pagrindinės informacijos dokumente pateikti visos pagal 28 straipsnio 3 dalį reikalaujamos informacijos apie tas pagrindines investavimo galimybes, PEPP teikėjai parengia:

a)  savarankišką PEPP pagrindinės informacijos dokumentą apie kiekvieną alternatyvią investavimo galimybę arba

b)  bendro pobūdžio PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, kuriame pateikiamas bent bendro pobūdžio alternatyvių investavimo galimybių aprašymas ir nurodoma, kaip ir kur galima rasti išsamesnės ikisutartinės informacijos apie investicijas, susijusias su tomis investavimo galimybėmis.

5.  Pagal 24 straipsnį PEPP pagrindinės informacijos dokumentas parengiamas kaip trumpas ir glaustai parašytas dokumentas. Jis:

a)  pateikiamas ir išdėstomas taip, kad būtų lengva skaityti; naudojami rašmenys turi būti įskaitomo dydžio;

b)  daugiausia pateikia PEPP santaupų turėtojams reikalingą pagrindinę informaciją;

c)  turi būti aiškiai suformuluotas ir parašytas tokia kalba ir stiliumi, kurie sudarytų palankesnes sąlygas suprasti informaciją; visų pirma turi būti rašoma aiškiai, glaustai ir suprantamai.

6.  Kai PEPP pagrindinės informacijos dokumente naudojamos spalvos, dėl to negali sumažėti informacijos suprantamumas, jei būtų spausdinama ar daroma nespalvota pagrindinės informacijos dokumento kopija.

7.  Jei PEPP pagrindinės informacijos dokumente naudojamas PEPP teikėjo ar grupės, kuriai jis priklauso, įmonės prekės ženklas ar logotipas, jis turi neatitraukti dėmesio nuo dokumente pateikiamos informacijos ir nepaslėpti teksto.

8.  Neskaitant PEPP pagrindinės informacijos dokumento, PEPP teikėjai ir PEPP platintojai pateikia potencialiems PEPP santaupų turėtojams nuorodas į viešai prieinamas PEPP teikėjo ▌finansinės padėties ataskaitas, įskaitant jo mokumą, kad potencialūs PEPP santaupų turėtojai galėtų lengvai gauti šią informaciją.

9.   Potencialiems PEPP santaupų turėtojams taip pat pateikiama informacija apie ankstesnius PEPP santaupų turėtojo pasirinktos investavimo galimybės rezultatus, apimančius ne mažiau kaip dešimties metų laikotarpį arba, jei PEPP teikiamas mažiau kaip dešimt metų, apimančius visus metus, kuriuos buvo teikiamas PEPP. Prie informacijos apie ankstesnius rezultatus pridedamas įspėjimas „Ankstesni rezultatai nerodo būsimų rezultatų“.

27 straipsnis

PEPP pagrindinės informacijos dokumento kalba

1.  PEPP pagrindinės informacijos dokumentas rašomas valstybės narės dalyje, kurioje platinamas PEPP, vartojamomis oficialiosiomis kalbomis arba bent viena iš jų arba kita tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms priimtina kalba, o jeigu jis parašytas dar kita kalba, jis išverčiamas į vieną iš tų kalbų.

Vertime sąžiningai ir tiksliai perteikiamas PEPP pagrindinės informacijos dokumento originalo turinys.

2.  Jei PEPP prekyba valstybėje narėje vykdoma naudojantis reklamine medžiaga viena ar daugiau tos valstybės narės oficialiųjų kalbų, PEPP pagrindinės informacijos dokumentas turi būti surašytas bent jau tomis pačiomis oficialiosiomis kalbomis.

3.  PEPP pagrindinės informacijos dokumentas paprašius pateikiamas formatu, tinkamu PEPP santaupų turėtojams, turintiems regėjimo sutrikimų.

28 straipsnis

PEPP pagrindinės informacijos dokumento turinys

1.  PEPP pagrindinės informacijos dokumento pirmo puslapio viršuje aiškiai nurodomas pavadinimas „PEPP pagrindinės informacijos dokumentas“.

Informacija PEPP pagrindinės informacijos dokumente išdėstoma 2 ir 3 dalyse nustatyta eilės tvarka.

2.  Iš karto po pavadinimu pateikiama aiškinamoji dalis. Ji išdėstoma taip:"

„Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį visos Europos asmeninės pensijos produktą (PEPP). Tai nėra reklaminė medžiaga. Pagal teisės aktus reikalaujama pateikti šią informaciją, kad būtų lengviau suprasti, koks yra šis produktas, kokia jo rizika, kokios jo išlaidos, galimas pelnas ir nuostoliai, ir kad būtų lengviau jį palyginti su kitais PEPP.“.

"

3.  PEPP pagrindinės informacijos dokumente pateikiama ši informacija:

a)  dokumento pradžioje – PEPP pavadinimas, informacija, ar tai yra pagrindinis PEPP ar ne, PEPP teikėjo tapatybė ir kontaktiniai duomenys, informacija apie PEPP teikėjo kompetentingas institucijas, PEPP registracijos viešajame centriniame registre numeris ir dokumento data;

b)  teiginys – „Šiame dokumente aprašytas pensijos produktas yra ilgalaikio investavimo produktas, kurio išmokėjimas yra ribotas ir kurio negalima atsisakyti bet kuriuo metu.“;

c)  skirsnyje „Koks yra šis produktas?“ – PEPP pobūdis ir pagrindinės savybės, be kita ko:

i)  produkto ilgalaikiai tikslai ir būdai jiems pasiekti, visų pirma, tai, ar tikslų siekiama naudojantis tiesiogine ar netiesiogine pozicija pagrindinio investicinio turto atžvilgiu, įskaitant pagrindinių priemonių aprašymą ar referencines vertes, be kita ko, nurodomos rinkos, kuriose investuoja PEPP teikėjas, ir paaiškinama, kaip nustatoma investicijų grąža;

ii)  PEPP santaupų turėtojo, kuriam ketinama parduoti PEPP, tipo aprašymas, visų pirma nurodant, koks turi būti PEPP santaupų turėtojo pajėgumas padengti investicijų nuostolius ir investuoti atitinkamą investavimo laikotarpį;

iii)  teiginys apie tai,

­  ar pagrindinis PEPP suteikia kapitalo garantiją, ar jis yra rizikos mažinimo metodo formos, atitinkančios tikslą suteikti PEPP santaupų turėtojui galimybę atgauti investuotą kapitalą, arba

­  ar ir kokia apimtimi alternatyvi investavimo galimybė, jei taikytina, suteikia garantiją ar apima rizikos mažinimo metodą;

iv)  PEPP pensijos išmokų aprašymas, visų pirma, informacija apie tai, kokios galimos išmokų mokėjimo formos, ir apie teisę keisti išmokų mokėjimo formą, kaip nurodyta 59 straipsnio 1 dalyje;

v)  jei PEPP draudžia biometrinę riziką: informacija apie draudžiamą riziką ir draudimo išmokas, įskaitant aplinkybes, kada galima pareikalauti tų išmokų;

vi)  informacija apie perkeliamumo paslaugą, be kita ko, nuoroda į 13 straipsnyje nurodytą viešąjį centrinį registrą, kuriame saugoma informacija apie taikomas su kaupiamuoju etapu ir išmokėjimo etapu susijusias sąlygas, kurias yra nustačiusi valstybė narė pagal 47 ir 57 straipsnius;

vii)  teiginys apie pasekmes, kurias patirs PEPP santaupų turėtojas, atsisakęs PEPP nesuėjus terminui, įskaitant visus taikytinus mokesčius, baudas ir galimą kapitalo apsaugos bei visų kitų galimų lengvatų ir paskatų praradimą;

viii)  teiginys apie pasekmes, kurias patirs PEPP santaupų turėtojas, jei jis nustos mokėti PEPP įmokas;

ix)  informacija apie galimas subsąskaitas ir apie PEPP santaupų turėtojo teises, nurodytas 20 straipsnio 5 dalyje;

x)  informacija apie PEPP santaupų turėtojo teisę pakeisti teikėją ir teisę gauti informaciją apie keitimo paslaugą, kaip nurodyta 56 straipsnyje;

xi)  44 straipsnyje nurodytos pasirinktos investavimo galimybės keitimo sąlygos;

xii)  informacija, kai turima, apie PEPP teikėjo investavimo rezultatus, susijusius su ASV veiksniais;

xiii)  PEPP sutarčiai taikoma teisė, jei šalys negali laisvai pasirinkti teisės, arba, jei šalys gali laisvai pasirinkti taikomą teisę, teisė, kurią siūlo pasirinkti PEPP teikėjas;

xiv)  jei taikytina, informacija apie tai, ar tam PEPP santaupų turėtojui taikomas atsisakymo laikotarpis arba sutarties nutraukimo laikotarpis;

d)  skirsnyje „Kokia yra rizika ir kokią investicijų grąžą galėčiau gauti?“ – trumpas rizikos ir investicijų grąžos aprašymas, kurį sudaro šie elementai:

i)  suminis rizikos rodiklis ir papildomas to rodiklio paaiškinimas, nurodant pagrindinius jo apribojimus, aprašant ir paaiškinant, kokia yra su PEPP iš esmės susijusi rizika ir kokios rizikos suminis rizikos rodiklis tinkamai neatspindi;

ii)  galimi didžiausi investuoto kapitalo nuostoliai, įskaitant informaciją apie:

­  tai, ar PEPP santaupų turėtojas gali prarasti visą investuotą kapitalą, arba

­  tai, ar PEPP santaupų turėtojui tenka papildomų finansinių įsipareigojimų ar pareigų rizika;

iii)  atitinkami rezultatų scenarijai ir prielaidos, kuriomis jie grindžiami;

iv)  kai taikytina, investicijų grąžos PEPP santaupų turėtojams sąlygos arba nustatytos rezultatų viršutinės ribos;

v)  teiginys, kad PEPP santaupų turėtojo buveinės valstybės narės mokesčių teisė gali turėti poveikio faktinei išmokai;

e)  skirsnyje „Kas atsitinka, jei [PEPP teikėjo pavadinimas] negali išmokėti išmokų?“ trumpai aprašoma, ar atitinkami nuostoliai padengiami pagal investuotojo kompensavimo arba garantijų sistemą ir, jei taip, nurodoma, kokia tai yra sistema, garanto pavadinimas ir kokią riziką sistema apima, o kokios neapima;

f)  skirsnyje „Kokios yra išlaidos?“ nurodomos išlaidos, susijusios su investicijomis į PEPP, kurios apima ir tiesiogines, ir netiesiogines išlaidas, kurias turi padengti PEPP santaupų turėtojas, įskaitant vienkartines ir pasikartojančias išlaidas, pateiktas kaip suminiai tų išlaidų rodikliai, ir, siekiant užtikrinti palyginamumą, visas apibendrintas išlaidas, išreikštas pinigais ir procentais, kad būtų parodytas visų išlaidų sudėtinis poveikis investicijoms.

PEPP pagrindinės informacijos dokumente aiškiai nurodoma, kad PEPP teikėjai ar PEPP platintojai pateiks informaciją, kurioje nurodomos visos platinimo išlaidos, kurios dar neįtrauktos į pirmiau nurodytas išlaidas, kad PEPP santaupų turėtojas galėtų suprasti, kokį sudėtinį poveikį investicijų grąžai turės tos apibendrintos išlaidos;

g)  skirsnyje „Kokie yra konkretūs reikalavimai, susiję su [valstybės narės, kurioje yra mano gyvenamoji vieta] subsąskaita?“ –

i)  poskirsnyje „Reikalavimai, susiję su kaupiamuoju etapu“ –

su kaupiamuoju etapu susijusių sąlygų, kurias yra nustačiusi PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybė narė pagal 47 straipsnį, aprašymas;

ii)  poskirsnyje „Reikalavimai, susiję su išmokėjimo etapu“ –

su išmokėjimo etapu susijusių sąlygų, kurias yra nustačiusi PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybė narė pagal 57 straipsnį, aprašymas;

h)  skirsnyje „Kaip pateikti skundą?“ – informacija apie tai, kaip ir kam PEPP santaupų turėtojas gali pateikti skundą dėl PEPP arba dėl PEPP teikėjo ar PEPP platintojo elgesio.

4.  Jei PEPP pagrindinės informacijos dokumentas pateikiamas elektronine forma, leidžiama 3 dalyje nurodytą informaciją pateikti keliuose lygmenyse – išsamią informaciją pateikti iškylančiuosiuose languose arba pateikti nuorodas į pridėtus lygmenis. Tokiu atveju turi būti galimybė atsispausdinti PEPP pagrindinės informacijos dokumentą kaip vieną dokumentą.

5.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EIOPA, pasikonsultavusi su kitomis EPI ir atlikusi vartotojų tyrimus ir sektoriaus tyrimus, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatoma:

a)  išsami informacija, kaip turėtų būti pateikiama, įskaitant dokumento formą ir ilgį, taip pat kiekvieno 3 dalyje nurodyto informacijos elemento turinį;

b)  metodika, kuria grindžiamas rizikos ir investicijų grąžos pateikimas, kaip nurodyta 3 dalies d punkto i ir iv papunkčiuose;

c)  išlaidų apskaičiavimo metodika, įskaitant 3 dalies f punkte nurodytų suminių rodiklių specifikaciją;

d)  tai, kuri informacija pateikiama pirmame lygmenyje, o kurią informaciją galima pateikti papildomuose išsamesnei informacijai skirtuose lygmenyse, jei informacija pateikiama elektronine forma, suskirstant ją į lygmenis.

Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus, EIOPA atsižvelgia į įvairius galimus PEPP tipus, ilgalaikį PEPP pobūdį, PEPP santaupų turėtojų pajėgumus ir PEPP savybes, kad PEPP santaupų turėtojui būtų sudarytos sąlygos pasirinkti iš skirtingų pagrindinių investicijų arba kitų produkto teikiamų galimybių, įskaitant atvejus, kai tas pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba keistis ateityje.

EIOPA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius.

29 straipsnis

Reklaminė medžiaga

Reklaminėje medžiagoje, kurioje pateikiama su PEPP susijusi konkreti informacija, nepateikiama teiginių, prieštaraujančių PEPP pagrindinės informacijos dokumente pateiktai informacijai arba menkinančių PEPP pagrindinės informacijos dokumento svarbą. Reklaminėje medžiagoje nurodoma, kad galima gauti PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, ir pateikiama informacija, kaip ir kur jį gauti, įskaitant nuorodą į PEPP teikėjo interneto svetainę.

30 straipsnis

PEPP pagrindinės informacijos dokumento peržiūra

1.  PEPP teikėjas bent kartą per metus peržiūri PEPP pagrindinės informacijos dokumente pateiktą informaciją ir nedelsdamas patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą matyti, kad reikia pakeitimų. Peržiūrėta versija turi būti prieinama nedelsiant.

2.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EIOPA, pasikonsultavusi su kitomis EPI ir atlikusi vartotojų tyrimus ir sektoriaus tyrimus, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomos sąlygos, kurioms esant PEPP pagrindinės informacijos dokumentas turi būti peržiūrėtas ir patikslintas.

EOIPA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip … [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius.

31 straipsnis

Civilinė atsakomybė

1.  PEPP teikėjui netaikoma civilinė atsakomybė, remiantis vien PEPP pagrindinės informacijos dokumentu, įskaitant bet kokį jo vertimą, nebent jis yra klaidinantis, netikslus arba neatitinka atitinkamų teisiškai privalomų ikisutartinių ir sutartinių dokumentų dalių ar 28 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

2.  PEPP santaupų turėtojas, kuris įrodo, kad patyrė nuostolius dėl to, kad rėmėsi PEPP pagrindinės informacijos dokumentu 1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis sudarydamas sutartį dėl PEPP, kuriam skirtas tas parengtas PEPP pagrindinės informacijos dokumentas, pagal nacionalinę teisę gali reikalauti, kad PEPP teikėjas atlygintų žalą, susijusią su tais nuostoliais.

3.  Neapibrėžti 2 dalyje nurodyti elementai, tokie kaip „nuostoliai“ ar „žala“ yra aiškinami ir taikomi vadovaujantis taikytina nacionaline teise, kaip nustatyta pagal atitinkamas tarptautinės privatinės teisės taisykles.

4.  Šiuo straipsniu nedraudžiama pareikšti kitų ieškinių dėl civilinės atsakomybės pagal nacionalinę teisę.

5.  Sutartinėmis nuostatomis neapribojamos pareigos pagal šį straipsnį ir jų neatsisakoma.

32 straipsnis

PEPP sutartys, pagal kurias apdraudžiama biometrinė rizika

Jei PEPP pagrindinės informacijos dokumentas susijęs su PEPP sutartimi, pagal kurią apdraudžiama biometrinė rizika, PEPP teikėjo pareigos pagal šį skirsnį yra tik jo pareigos PEPP santaupų turėtojo atžvilgiu.

33 straipsnis

PEPP pagrindinės informacijos dokumento teikimas

1.  PEPP teikėjas ar PEPP platintojas potencialiems PEPP santaupų turėtojams teikia visus pagal 26 straipsnį parengtus PEPP pagrindinės informacijos dokumentus, kai konsultuoja dėl PEPP arba siūlo jį pirkti, tinkamu laiku prieš PEPP santaupų turėtojams susisaistant PEPP sutartimi ar pasiūlymu, susijusiu su ta PEPP sutartimi.

2.  PEPP teikėjas ar PEPP platintojas gali įvykdyti 1 dalyje nustatytus reikalavimus pateikdamas PEPP pagrindinės informacijos dokumentą fiziniam asmeniui, turinčiam išankstinį rašytinį įgaliojimą PEPP santaupų turėtojo vardu priimti investavimo sprendimus, kai sudaromi sandoriai pagal tą rašytinį įgaliojimą.

3.  Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EIOPA, pasikonsultavusi su kitomis EPI, jei tinkama, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomos reikalavimo pateikti PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, kaip nustatyta 1 dalyje, įvykdymo sąlygos.

EIOPA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius.

III SKIRSNIS

KONSULTACIJOS ▌

34 straipsnis

Reikalavimų ir poreikių nustatymas ir konsultavimas

1.  Prieš sudarant ▌PEPP ▌sutartį, ▌PEPP teikėjas ar PEPP platintojas, remdamasis iš potencialaus PEPP santaupų turėtojo reikalaujama ir gauta informacija, tiksliai nustato to potencialaus PEPP santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius, susijusius su pensija, įskaitant galimą poreikį įsigyti anuitetą užtikrinantį produktą, ir pateikia potencialiam PEPP santaupų turėtojui objektyvią informaciją apie PEPP suprantama forma, kad tas PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą.

Bet kuri pasiūlyta PEPP sutartis turi atitikti PEPP santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius, susijusius su pensija, atsižvelgiant į jo sukauptas teises į pensiją.

2.  PEPP teikėjas ar PEPP platintojas konsultuoja potencialų PEPP santaupų turėtoją prieš sudarant PEPP sutartį ir potencialiam PEPP santaupų turėtojui pateikia asmeniškai pritaikytą rekomendaciją, kurioje paaiškina, kodėl konkretus PEPP, įskaitant konkrečią investavimo galimybę, jei taikytina, geriausiai atitiktų PEPP santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius.

PEPP teikėjas ar PEPP platintojas taip pat potencialiam PEPP santaupų turėtojui pateikia asmeniškai pritaikytas pensijos išmokų prognozes, susijusias su rekomenduojamu produktu, remdamiesi anksčiausia data, kada gali prasidėti išmokėjimo etapas, ir pateikia atsakomybės ribojimo pareiškimą, kuriame paaiškinama, kad tos prognozės gali skirtis nuo gaunamų PEPP išmokų galutinės vertės. Jei pensijų išmokų prognozės grindžiamos ekonominiais scenarijais, ta informacija taip pat turi apimti geriausią numatomą scenarijų ir nepalankų scenarijų, atsižvelgiant į konkretų PEPP sutarties pobūdį.

3.  Jei pagrindinis PEPP siūlomas be bent jau kapitalo garantijos, PEPP teikėjas ar PEPP platintojas turi aiškiai paaiškinti, kad esama PEPP su kapitalo garantija, paaiškinti, kodėl rekomenduojamas pagrindinis PEPP, grindžiamas rizikos mažinimo metodu, atitinkančiu tikslą suteikti PEPP santaupų turėtojui galimybę atgauti kapitalą, ir aiškiai parodyti bet kokią papildomą riziką, kurią toks PEPP gali kelti, palyginti su kapitalo garantija grindžiamu pagrindiniu PEPP, kuris suteikia kapitalo garantiją. Šis paaiškinimas pateikiamas raštu.

4.  Teikdamas konsultacijas ▌, šio reglamento 23 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas PEPP teikėjas ar PEPP platintojas paprašo potencialaus PEPP santaupų turėtojo pateikti informaciją apie šio asmens žinias ir patirtį su siūlomu ar prašomu PEPP susijusioje investicijų srityje, šio asmens finansinę padėtį, įskaitant jo pajėgumą padengti nuostolius, ir jo investavimo tikslus, įskaitant jam priimtinos rizikos lygį, kad PEPP teikėjas ar PEPP platintojas galėtų potencialiam PEPP santaupų turėtojui rekomenduoti vieną ar daugiau PEPP, kurie jam yra tinkami ir visų pirma atitinka jam priimtinos rizikos lygį ir pajėgumą padengti nuostolius.

5.  PEPP teikėjo ar PEPP platintojo atsakomybė nesumažėja dėl to, kad visa ar dalinė konsultacija teikiama per automatizuotą ar pusiau automatizuotą sistemą.

6.  Nedarant poveikio griežtesnei taikytinai sektorinei teisei, PEPP teikėjai ar PEPP platintojai užtikrina ir kompetentingoms institucijoms paprašius įrodo, kad fiziniai asmenys, teikiantys konsultacijas dėl PEPP, turi būtinų žinių ir kompetencijos savo pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti. Valstybės narės paskelbia kriterijus, kuriais remiantis vertinamos tokios žinios ir kompetencija.

IV SKIRSNIS

INFORMACIJA SUTARTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIU

35 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.  PEPP teikėjai parengia asmeniškai pritaikytą glaustą dokumentą, kuris bus teikiamas kaupiamuoju etapu ir kuriame kiekvienam PEPP santaupų turėtojui būtų pateikta pagrindinė informacija, atsižvelgiant į konkretų nacionalinių pensijų sistemų ir visos atitinkamos teisės, įskaitant nacionalinę socialinę, darbo ir mokesčių teisę, pobūdį (toliau – PEPP išmokų ataskaita). Dokumento pavadinime turi būti žodžiai „PEPP išmokų ataskaita“.

2.  Aiškiai nurodoma tiksli PEPP išmokų ataskaitoje pateikiamos informacijos data.

3.  PEPP išmokų ataskaitoje pateikiama informacija turi būti tiksli ir atnaujinta.

4.  PEPP teikėjas užtikrina, kad kiekvienas PEPP santaupų turėtojas galėtų kasmet susipažinti su PEPP išmokų ataskaita.

5.  Aiškiai nurodomas bet koks svarbus PEPP išmokų ataskaitos informacijos pasikeitimas, palyginti su ankstesniais metais.

6.  Neskaitant PEPP išmokų ataskaitos, visu sutarties galiojimo laikotarpiu PEPP santaupų turėtojui nedelsiant pranešama apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su:

a)  sutarties sąlygomis, įskaitant bendrąsias ir specialiąsias nuostatas;

b)  PEPP teikėjo ir, jei tinkama, filialo, kuris sudarė sutartį, pavadinimu, teisine forma ar pagrindinės buveinės adresu;

c)  informacija apie tai, kaip vykdant investavimo politiką atsižvelgiama į ASV veiksnius.

36 straipsnis

PEPP išmokų ataskaita

1.  PEPP išmokų ataskaitoje PEPP santaupų turėtojams nurodoma bent ši pagrindinė informacija:

a)  PEPP santaupų turėtojo asmeniniai duomenys ir anksčiausia data, kada gali prasidėti išmokėjimo etapas bet kurios subsąskaitos atveju;

b)  PEPP teikėjo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir PEPP sutarties identifikavimo duomenys;

c)  valstybė narė, kurioje PEPP teikėjas turi leidimą arba yra įregistruotas, ir kompetentingų institucijų pavadinimai;

d)  informacija apie pensijos išmokų prognozes, atsižvelgiant į a punkte nurodytą datą, ir atsakomybės ribojimo pareiškimas, kuriame paaiškinama, kad tos prognozės gali skirtis nuo gaunamų PEPP išmokų galutinės vertės. Jei pensijų išmokų prognozės grindžiamos ekonominiais scenarijais, ta informacija taip pat turi apimti geriausią numatomą scenarijų ir nepalankų scenarijų, atsižvelgiant į konkretų PEPP sutarties pobūdį;

e)  informacija apie PEPP santaupų turėtojo arba trečiosios šalies įmokėtas įmokas į PEPP sąskaitą per paskutinius 12 mėnesių;

f)   išskaidytos visos PEPP santaupų turėtojo tiesiogiai ar netiesiogiai patirtos išlaidos per paskutinius 12 mėnesių, nurodant administravimo išlaidas, turto saugojimo išlaidas, su portfelio sandoriais susijusias išlaidas ir kitas išlaidas, taip pat išlaidų poveikio galutinėms PEPP išmokoms įvertinimas; tokios išlaidos turėtų būti išreikštos pinigais ir įmokų per paskutinius 12 mėnesių procentine dalimi;

g)  jei taikytina, 46 straipsnyje nurodytos garantijos ar rizikos mažinimo metodo pobūdis ir mechanizmas;

h)  jei taikytina, vienetų, atitinkančių PEPP santaupų turėtojo įmokas per paskutinius 12 mėnesių, skaičius ir vertė;

i)  PEPP santaupų turėtojo PEPP sąskaitoje 35 straipsnyje nurodytos ataskaitos dieną esanti visa suma;

j)  informacija apie ankstesnius PEPP santaupų turėtojo pasirinktos investavimo galimybės rezultatus, apimančius ne mažiau kaip dešimties metų laikotarpį arba, jei PEPP teikiamas mažiau kaip dešimt metų, apimančius visus metus, kuriuos buvo teikiamas PEPP. Prie informacijos apie ankstesnius rezultatus pridedamas įspėjimas „Ankstesni rezultatai nerodo būsimų rezultatų“;

k)  jei su PEPP sąskaita susieta daugiau nei viena subsąskaita, PEPP išmokų ataskaitos informacija išskaidoma pagal visas esamas subsąskaitas;

l)  apibendrinta informacija apie investavimo politiką, susijusią su ASV veiksniais.

2.  EIOPA, pasikonsultavusi su Europos Centriniu Banku ir kompetentingomis institucijomis, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išdėstomos šio straipsnio 1 dalies d punkte ir 34 straipsnio 2 dalyje nurodytų pensijų išmokų prognozių prielaidų nustatymo taisyklės. PEPP teikėjai taiko tas taisykles, kad nustatytų, jei taikytina, metinį nominaliosios investicijų grąžos procentą, metinį infliacijos procentą ir būsimo darbo užmokesčio tendenciją.

EIOPA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius.

37 straipsnis

Papildoma informacija

1.  PEPP išmokų ataskaitoje nurodoma, kur ir kaip gauti papildomos informacijos, įskaitant:

a)  papildomą praktinę informaciją apie PEPP santaupų turėtojo teises ir galimybes, be kita ko, informaciją, susijusią su investicijomis, išmokėjimo etapu, teikėjo keitimu ir perkeliamumo paslauga;

b)  ▌PEPP teikėjo metines finansines ataskaitas ir metinius pranešimus, jei jie viešai prieinami;

c)  PEPP teikėjo investavimo politikos principų rašytinę deklaraciją, kurioje išdėstoma bent jau informacija apie investicijų rizikos įvertinimo metodus, įgyvendinamus rizikos valdymo procesus ir strateginius turto paskirstymus priklausomai nuo PEPP įsipareigojimų pobūdžio ir trukmės, taip pat apie tai, kaip vykdant investavimo politiką atsižvelgiama į ASV veiksnius;

d)  jei taikytina, informaciją apie prielaidas, naudotas anuitetu išreikštoms sumoms apskaičiuoti, visų pirma informaciją, susijusią su anuiteto dydžiu, PEPP teikėjo tipu ir anuiteto trukme;

e)  PEPP išmokų dydis tuo atveju, kai išperkama anksčiau nei 36 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta data.

2.  Siekiant užtikrinti nuoseklų 36 straipsnio ir šio straipsnio taikymą, EIOPA, pasikonsultavusi su kitomis EPI ir atlikusi vartotojų tyrimus ir sektoriaus tyrimus, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomos išsamios 36 straipsnyje ir šiame straipsnyje nurodytos informacijos pateikimo nuostatos. Kai pateikiama informacija apie ankstesnius rezultatus, kaip nurodyta 36 straipsnio 1 dalies j punkte, atsižvelgiama į investavimo galimybių skirtumus, visų pirma į tai, ar PEPP santaupų turėtojui tenka investavimo rizika, jei investavimo galimybė priklauso nuo amžiaus arba apima trukmės priderinimą.

EIOPA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius.

3.  Nedarant poveikio 34 straipsnio 2 daliai ir 36 straipsnio 1 dalies d punktui, kad PEPP būtų galima palyginti su nacionaliniais produktais, valstybės narės gali reikalauti, kad PEPP teikėjai pateiktų PEPP santaupų turėtojams papildomas pensijų išmokų prognozes, jei atitinkamos valstybės narės yra nustačiusios prielaidų nustatymo taisykles.

38 straipsnis

Informacija, teiktina PEPP santaupų turėtojams priešpensiniu laikotarpiu, o PEPP išmokų gavėjams – išmokėjimo etapu

1.  Neskaitant PEPP išmokų ataskaitos, PEPP teikėjai likus dviem mėnesiams iki 59 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų datų arba PEPP santaupų turėtojo prašymu kiekvienam PEPP santaupų turėtojui turi pateikti informaciją apie numatytą išmokėjimo etapo pradžios datą, galimas išmokų mokėjimo formas ir PEPP santaupų teikėjo galimybę keisti išmokų mokėjimo formą pagal 59 straipsnio 1 dalį.

2.   Išmokėjimo etapu PEPP teikėjai kasmet PEPP išmokų gavėjams teikia informaciją apie PEPP išmokas, kurios turi būti išmokėtos, ir atitinkamas išmokų formas.

Jei PEPP santaupų turėtojas ir toliau moka įmokas arba prisiima investavimo riziką išmokėjimo etapu, PEPP teikėjas ir toliau teikia PEPP išmokų ataskaitą, kurioje pateikiama atitinkama informacija.

39 straipsnis

PEPP santaupų turėtojų ir PEPP išmokų gavėjų prašymu teiktina ▌informacija

PEPP santaupų turėtojo arba PEPP išmokų gavėjo ar jų atstovų prašymu PEPP teikėjas teikia 37 straipsnio 1 dalyje nurodytą papildomą informaciją ir papildomą informaciją apie prielaidas, naudotas sudarant 36 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas prognozes.

V SKIRSNIS

ATASKAITŲ TEIKIMAS NACIONALINĖMS INSTITUCIJOMS

40 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.  PEPP teikėjai savo kompetentingoms institucijoms teikia informaciją, būtiną priežiūrai vykdyti, neskaitant informacijos, teikiamos pagal atitinkamą sektorinę teisę. Ta papildoma informacija apima, jei taikytina, informaciją, būtiną toliau nurodytai veiklai vykdyti įgyvendinant priežiūrinio tikrinimo procesą:

a)  įvertinti PEPP teikėjų taikomą valdymo sistemą, jų vykdomą veiklą, mokumo vertinimo principus, riziką, su kuria susiduriama, rizikos valdymo sistemas, taip pat jų kapitalo struktūrą, poreikius ir valdymą;

b)  priimti bet kokius atitinkamus sprendimus, kurių reikia įgyvendinant jų priežiūros teises ir pareigas.

2.  Neskaitant pagal nacionalinę teisę suteiktų įgaliojimų, kompetentingos institucijos turi šiuos įgaliojimus:

a)  nustatyti 1 dalyje nurodytos informacijos, kurią jų reikalavimu turi pateikti PEPP teikėjai iš anksto nustatytais intervalais, įvykus tam tikriems įvykiams ar vykstant PEPP teikėjo padėties tyrimams, pobūdį, apimtį ir formą;

b)  gauti iš PEPP teikėjų bet kokią informaciją apie PEPP teikėjų sudarytas sutartis arba su trečiosiomis šalimis sudarytas sutartis ir

c)  reikalauti informacijos iš išorės ekspertų, pavyzdžiui, auditorių ir aktuarų.

3.  1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją sudaro:

a)  kokybiniai ar kiekybiniai duomenys arba bet koks tinkamas jų derinys;

b)  praeities, dabarties ar ateities duomenys arba bet koks tinkamas jų derinys;

c)  vidaus ar išorės šaltinių duomenys arba bet koks tinkamas jų derinys.

4.  1 ir 2 dalyse nurodyta informacija:

a)  atspindi atitinkamo PEPP teikėjo veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą bei visų pirma tai veiklai būdingą riziką;

b)  yra prieinama, visais esminiais atžvilgiais išsami, palyginama ir laikui bėgant nuosekli;

c)  yra aktuali, patikima ir suprantama.

5.  PEPP teikėjai kompetentingoms institucijoms kasmet pateikia šią informaciją:

a)  tai, kurių valstybių narių subsąskaitas siūlo PEPP teikėjas;

b)  pagal 20 straipsnio 1 dalį pateiktų pranešimų, gautų iš PEPP santaupų turėtojų, pakeitusių gyvenamąją vietą ir persikėlusių į kitą valstybę narę, skaičių;

c)  prašymų atidaryti subsąskaitą skaičių ir pagal 20 straipsnio 2 dalį atidarytų subsąskaitų skaičių;

d)  PEPP santaupų turėtojų prašymų dėl teikėjo keitimo ir faktinių keitimų pagal 20 straipsnio 5 dalies a punktą skaičių;

e)  PEPP santaupų turėtojų prašymų dėl teikėjo keitimo ir faktinių keitimų pagal 52 straipsnio 3 dalį skaičių.

Kompetentingos institucijos perduoda informaciją EIOPA.

6.  PEPP teikėjai turi turėti tinkamas sistemas ir struktūras, kad galėtų laikytis 1–5 dalyse nustatytų reikalavimų, taip pat PEPP teikėjo valdymo, priežiūros ar administracinio organo patvirtintą rašytinę politiką, kurią taikant būtų nuolat užtikrinamas pateikiamos informacijos tinkamumas.

7.  Pateikusi prašymą kompetentingoms institucijoms, kad galėtų įvykdyti jai šiuo reglamentu pavestas pareigas, EIOPA gali susipažinti su PEPP teikėjų pateikta informacija.

8.  Jei PEPP įmokoms ir PEPP išmokoms taikomos lengvatos ar paskatos, PEPP teikėjas pagal atitinkamą nacionalinę teisę pateikia atitinkamai nacionalinei institucijai visą informaciją, kurią reikia pateikti norint teikti tokias lengvatas ar paskatas arba gauti tokias lengvatas ir paskatas, susijusias su tokiomis įmokomis ir išmokomis, jei taikytina.

9.  Komisija pagal 72 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir išsamiau nustatoma šio straipsnio 1–5 dalyse nurodyta papildoma informacija, siekiant tinkamu mastu užtikrinti priežiūros institucijoms teikiamų ataskaitų konvergenciją.

EIOPA, pasikonsultavusi su kitomis EPI ir kompetentingomis institucijomis ir atlikusi sektoriaus tyrimus, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl priežiūros institucijoms teikiamų ataskaitų formato.

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti antroje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15 straipsnį.

V SKYRIUS

KAUPIAMASIS ETAPAS

I SKIRSNIS

PEPP TEIKĖJAMS TAIKOMOS INVESTAVIMO TAISYKLĖS

41 straipsnis

Investavimo taisyklės

1.  PEPP teikėjai su PEPP susijusį turtą investuoja pagal rizikos ribojimo principą, visų pirma laikydamiesi šių taisyklių:

a)  turtas investuojamas atsižvelgiant į geriausius ilgalaikius visų PEPP santaupų turėtojų interesus. Galimo interesų konflikto atveju PEPP teikėjas arba jo portfelį valdantis subjektas užtikrina, kad būtų investuojama paisant tik PEPP santaupų turėtojų interesų;

b)  laikydamiesi rizikos ribojimo principo, PEPP teikėjai atsižvelgia į sprendimų dėl investicijų riziką ir galimą jų ilgalaikį poveikį ASV veiksniams;

c)  turtas investuojamas taip, kad būtų užtikrintas portfelio, kaip visumos, saugumas, kokybė, likvidumas ir pelningumas;

d)  turtas daugiausia investuojamas reguliuojamose rinkose. Investicijos į turtą, kuris nėra įtrauktas į reguliuojamos finansų rinkos prekybos sąrašus, turi neviršyti rizikos ribojimo principą atitinkančio lygio;

e)  investicijos į išvestines finansines priemones galimos tada, jei tokios priemonės padeda sumažinti investavimo riziką arba sudaro palankesnes sąlygas veiksmingai valdyti portfelį. Tos priemonės įvertinamos remiantis rizikos ribojimo principu, atsižvelgiant į pagrindinį turtą, ir įtraukiamos į PEPP teikėjo turto vertinimą. PEPP teikėjai taip pat vengia pernelyg didelės rizikos vienos sandorio šalies ir kitų išvestinių priemonių sandorių atžvilgiu;

f)  turtas turi būti tinkamai diversifikuotas, kad būtų išvengta pernelyg didelės priklausomybės nuo vieno konkretaus turto, emitento ar įmonių grupės ir rizikos susikaupimo visame portfelyje. Dėl investicijų į turtą, kurį išleido tas pats emitentas ar tai pačiai grupei priklausantys emitentai, PEPP teikėjo atžvilgiu negali susidaryti pernelyg didelė rizikos koncentracija;

g)  turtas negali būti investuojamas į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančias jurisdikcijas, kurios įtrauktos į sąrašą, pateikiamą taikytinose Tarybos išvadose dėl mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašo, nei į didelės rizikos trečiąsias šalis, turinčias strateginių trūkumų, nurodytas taikytiname Komisijos deleguotajame reglamente, priimtame remiantis Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsniu;

h)  PEPP teikėjas užtikrina, kad jam ir su PEPP susijusiam turtui netektų rizika, kylanti dėl pernelyg didelio finansinio sverto ar per dažno įsipareigojimų terminų keitimo.

2.  1 dalies a–h punktuose nustatytos taisyklės taikomos tik tais atvejais, kai nėra griežtesnių PEPP teikėjui taikomų atitinkamos sektorinės teisės nuostatų.

II SKIRSNIS

PEPP SANTAUPŲ TURĖTOJAMS SUTEIKIAMOS INVESTAVIMO GALIMYBĖS

42 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.  PEPP teikėjai PEPP santaupų turėtojams gali pasiūlyti iki šešių investavimo galimybių.

2.  Tarp investavimo galimybių turi būti pagrindinis PEPP ir gali būti alternatyvių investavimo galimybių.

3.  PEPP teikėjai visas investavimo galimybes parengia remdamiesi garantija arba rizikos mažinimo metodu, kuriais užtikrinama pakankama PEPP santaupų turėtojų apsauga.

4.  Garantijos teikiamos pagal PEPP teikėjui taikytiną atitinkamą sektorinę teisę.

5.  6 straipsnio 1 dalies c, d, e ir f punktuose nurodyti PEPP teikėjai gali siūlyti PEPP su garantija tik tada, kai jie bendradarbiauja su kredito įstaigomis ar draudimo įmonėmis, kurios gali suteikti tokias garantijas pagal joms taikomą sektorinę teisę. Už garantiją atsakingos vien tik tos įstaigos ar įmonės.

43 straipsnis

PEPP santaupų turėtojo sprendimas, kurią investavimo galimybę rinktis

Gavęs atitinkamą informaciją ir konsultaciją, PEPP santaupų turėtojas, sudarydamas PEPP sutartį, pasirenka investavimo galimybę.

44 straipsnis

Pasirinktos investavimo galimybės keitimo sąlygos

1.  Jei PEPP teikėjas teikia alternatyvias investavimo galimybes, PEPP santaupų turėtojas, toliau kaupdamas pagal PEPP sutartį, gali pasirinkti kitą investavimo galimybę praėjus ne mažiau kaip penkeriems metams nuo PEPP sutarties sudarymo dienos arba, jei keičia ne pirmą kartą, praėjus penkeriems metams po naujausio investavimo galimybės pakeitimo dienos. PEPP teikėjas gali leisti PEPP santaupų turėtojui dažniau keisti pasirinktą investavimo galimybę.

2.  PEPP santaupų turėtojui investavimo galimybės keitimas yra nemokamas.

45 straipsnis

Pagrindinis PEPP

1.  Pagrindinis PEPP turi būti saugus produktas, kuris yra numatytoji investavimo galimybė▌. PEPP teikėjai jį suprojektuoja remdamiesi kapitalo garantija, kuri turi būti užtikrinta išmokėjimo etapo pradžioje ir, jei taikytina, užtikrinama išmokėjimo etapu, arba rizikos mažinimo metodu, atitinkančiu tikslą suteikti galimybę PEPP santaupų turėtojui atgauti kapitalą.

2.  Pagrindinio PEPP išlaidos ir mokesčiai neturi viršyti 1 % sukaupto kapitalo per metus.

3.  Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas įvairiems PEPP teikėjams ir įvairių tipų PEPP, EIOPA, jei taikytina, pasikonsultavusi su kitomis EPI, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato 2 dalyje nurodytų išlaidų ir mokesčių rūšis.

Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus, EIOPA atsižvelgia į įvairius galimus PEPP tipus, tai, kad PEPP būdingas ilgas pensinis laikotarpis, ir įvairias galimas PEPP savybes, visų pirma į išmokas ilgalaikio anuiteto arba kasmetinio periodinio išmokėjimo forma iki bent tokio amžiaus, kuris atitinka PEPP santaupų turėtojo vidutinę gyvenimo trukmę. EIOPA taip pat vertina specifinį kapitalo apsaugos pobūdį, konkrečiai atsižvelgdama į kapitalo garantiją. EIOPA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius.

4.  Kas dvejus metus, pradedant nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, Komisija, pasikonsultavusi su EIOPA ir, jei taikytina, su kitomis EPI, peržiūri 2 dalyje nurodytos procentinės dalies tinkamumą. Komisija visų pirma atsižvelgia į faktines išlaidas ir mokesčius bei jų pasikeitimus, taip pat į jų poveikį PEPP prieinamumui.

Siekiant suteikti tinkamas galimybes PEPP teikėjams veikti rinkoje, Komisijai pagal 72 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama šio straipsnio 2 dalyje nurodyta procentinė dalis, remiantis jos atliktomis peržiūromis.

46 straipsnis

Rizikos mažinimo metodai

1.  Naudojant rizikos mažinimo metodus užtikrinama, kad PEPP investavimo strategija būtų parengta taip, kad būtų sukurtos stabilios ir tinkamos individualios būsimos pensijos pajamos iš PEPP ir būtų užtikrintas teisingas elgesys su visų amžiaus grupių PEPP santaupų turėtojais.

Visi rizikos mažinimo metodai, nepriklausomai nuo to, ar jie taikomi pagrindiniam PEPP, ar alternatyvioms investavimo galimybėms, turi būti patikimi, pagrįsti ir atitikti atitinkamos investavimo galimybės rizikos profilį.

2.  Taikytini rizikos mažinimo metodai gali apimti, inter alia, nuostatas dėl:

a)  laipsniško investicijų paskirstymo pritaikymo, siekiant sumažinti investicijų finansinę riziką amžiaus grupėms pagal likusią trukmę (modeliavimas pagal gyvenimo ciklą);

b)  rezervų iš įmokų arba investicijų grąžos, kurie sąžiningai ir skaidriai paskirstomi PEPP santaupų turėtojams, siekiant sumažinti investicijų nuostolius, nustatymo arba

c)  tinkamų garantijų, apsaugančių nuo investicijų nuostolių, naudojimo.

3.  Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EIOPA, pasikonsultavusi su kitomis EPI ir atlikusi sektoriaus tyrimus, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomi minimalūs kriterijai, kuriuos turi atitikti rizikos mažinimo metodai, atsižvelgiant į įvairių tipų PEPP ir jų konkrečias savybes, taip pat į įvairių tipų PEPP teikėjus ir jų rizikos ribojimo tvarkos skirtumus.

EOIPA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip … [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius.

III SKIRSNIS

KITI KAUPIAMOJO ETAPO ASPEKTAI

47 straipsnis

Su kaupiamuoju etapu susijusios sąlygos

1.  ▌Jei su nacionalinių subsąskaitų kaupiamuoju etapu susijusios sąlygos šiame reglamente nenustatytos, jas nustato valstybės narės.

2.  Tokios sąlygos, visų pirma, gali apimti konkrečias amžiaus ribas, kada gali prasidėti kaupiamasis etapas, trumpiausią kaupiamojo etapo trukmę, didžiausią ir mažiausią įnašus ir jų tęstinumą ▌.

VI SKYRIUS

INVESTUOTOJŲ APSAUGA

48 straipsnis

Depozitoriumas

1.  6 straipsnio 1 dalies c, e ir f punktuose nurodyti PEPP teikėjai paskiria vieną ar daugiau depozitoriumų turtui, susijusiam su PEPP teikimo verslu, saugoti ir priežiūros pareigas vykdyti.

2.  Skiriant depozitoriumą, šiam vykdant savo užduotis, susijusias su turto saugojimu, nustatant depozitoriumo atsakomybę ir jam vykdant priežiūros pareigas atitinkamai taikomas Direktyvos 2009/65/EB IV skyrius.

49 straipsnis

Biometrinės rizikos draudimas

1.  PEPP teikėjai gali siūlyti PEPP su galimybe, kuria užtikrinamas biometrinės rizikos draudimas.

2.  Biometrinės rizikos draudimui taikoma atitinkama sektorinė teisė, taikytina PEPP teikėjui. Biometrinės rizikos draudimas skirtingose subsąskaitose gali skirtis.

3.  6 straipsnio 1 dalies a, c, d, e ir f punktuose nurodyti PEPP teikėjai gali siūlyti PEPP su galimybe, kuria užtikrinamas biometrinės rizikos draudimas. Tuo atveju draudimas teikiamas tik bendradarbiaujant su draudimo įmonėmis, kurios gali drausti tą riziką pagal joms taikytiną sektorinę teisę. Draudimo įmonė visapusiškai atsakinga už biometrinės rizikos draudimą.

50 straipsnis

Skundai

1.  PEPP teikėjai ir PEPP platintojai nustato ir taiko tinkamą ir veiksmingą ▌tvarką, taikomą nagrinėjant PEPP klientų pateiktus skundus dėl jų teisių ir pareigų pagal šį reglamentą.

2.  Ta tvarka taikoma kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje PEPP teikėjas arba PEPP platintojas siūlo savo paslaugas, ir pateikiama atitinkamos valstybės narės oficialiąja kalba, kurią pasirinko PEPP klientas, arba kita kalba, jei taip susitaria PEPP teikėjas arba PEPP platintojas ir PEPP klientas.

3.  PEPP teikėjai ir PEPP platintojai deda visas pastangas, kad atsakytų į PEPP klientų skundus elektroniniu būdu arba ▌kitoje patvariojoje laikmenoje pagal 24 straipsnį. Atsakyme, kuris pateikiamas per tinkamą terminą ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, išnagrinėjami visi iškelti klausimai. Išskirtiniais atvejais, jei dėl priežasčių, kurių PEPP teikėjas ar PEPP platintojas negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą ir aiškiai nurodyti atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio PEPP klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo gavimo terminas negali viršyti 35 darbo dienų.

4.  PEPP teikėjai ir PEPP platintojai informuoja PEPP klientą apie bent vieną alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) subjektą, kompetentingą nagrinėti ginčus, susijusius su PEPP klientų teisėmis ir pareigomis pagal šį reglamentą.

5.  ▌Informacija apie 1 dalyje nurodytą tvarką pateikiama aiškiu, suprantamu ir lengvai prieinamu būdu PEPP teikėjo arba PEPP platintojo interneto svetainėje, filiale ir PEPP teikėjo arba PEPP platintojo ir PEPP kliento sutarties bendrosiose sąlygose. Joje nurodoma, kaip galima rasti daugiau informacijos apie atitinkamą AGS subjektą ir kreipimosi į jį sąlygas.

6.  Kompetentingos institucijos nustato tvarką, pagal kurią PEPP klientai ir kitos suinteresuotosios šalys, įskaitant vartotojų asociacijas, gali teikti skundus kompetentingoms institucijoms dėl įtariamų šio reglamento pažeidimų, kuriuos galėjo padaryti PEPP teikėjai ir PEPP platintojai. Skundą pateikusiems asmenims atsakoma visais atvejais.

7.  Daugiau kaip vienos valstybės narės atveju skundo pateikėjas gali nuspręsti pateikti skundą per savo gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentingas institucijas nepriklausomai nuo to, kur buvo padarytas pažeidimas.

51 straipsnis

Neteisminis teisių gynimas

1.  Atitinkamais atvejais pasitelkus egzistuojančias kompetentingas įstaigas, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/11/ES(21) nustatoma tinkama, nepriklausoma, nešališka, skaidri ir veiksminga alternatyvaus PEPP klientų ir PEPP teikėjų arba PEPP platintojų ginčų, susijusių su teisėmis ir pareigomis pagal šį reglamentą, sprendimo tvarka. Tokia AGS tvarka galioja ir atitinkamo AGS organo kompetencija faktiškai taikoma PEPP teikėjams arba PEPP platintojams, prieš kuriuos pradėtos procedūros.

2.  1 dalyje nurodytos įstaigos veiksmingai bendradarbiauja spręsdamos tarpvalstybinius ginčus dėl teisių ir pareigų pagal šį reglamentą.

VII SKYRIUS

PEPP TEIKĖJŲ KEITIMAS

52 straipsnis

Teikėjo keitimo paslaugos teikimas

1.  PEPP teikėjai teikia teikėjo keitimo paslaugą ir PEPP santaupų turėtojo prašymu pagal 4 dalį perveda atitinkamas sumas arba, jei taikytina, nepiniginį turtą iš pervedančiojo PEPP teikėjo tvarkomos PEPP sąskaitos ▌į naują PEPP sąskaitą su tokiomis pačiomis subsąskaitomis, kurią atidaro priimantysis PEPP teikėjas, ir uždaro ankstesnę PEPP sąskaitą.

Kai naudojamasi teikėjo keitimo paslauga, pervedantysis PEPP teikėjas perduoda visą informaciją, susijusią su ankstesnės PEPP sąskaitos subsąskaitomis, įskaitant ataskaitų teikimo reikalavimus, priimančiajam PEPP teikėjui. Priimantysis PEPP teikėjas registruoja tą informaciją atitinkamose subsąskaitose.

PEPP santaupų turėtojas gali prašyti pakeisti PEPP teikėją kitu teikėju, įsisteigusiu toje pačioje valstybėje narėje (teikėjo keitimas šalies viduje), ar kitu teikėju, įsisteigusiu skirtingoje valstybėje narėje (tarpvalstybinis teikėjo keitimas). PEPP santaupų turėtojas gali naudotis teise keisti teikėjus PEPP kaupiamuoju etapu ir išmokėjimo etapu.

2.  Nepaisant 1 dalies, išmokėjimo etapu PEPP teikėjai neprivalo teikti teikėjo keitimo paslaugos, susijusios su PEPP, kai PEPP santaupų turėtojai gauna išmokas anuiteto iki gyvos galvos forma.

3.  PEPP santaupų turėtojas gali keisti PEPP teikėjus praėjus nemažiau kaip penkeriems metams po PEPP sutarties sudarymo dienos arba, jei keičia ne pirmą kartą, praėjus penkeriems metams po naujausio pakeitimo dienos, nedarant poveikio 20 straipsnio 5 dalies a punktui. PEPP teikėjas gali leisti PEPP santaupų turėtojui dažniau keisti PEPP teikėją.

4.  Kai keičiami PEPP teikėjai, teikiantys individualaus portfelio valdymo paslaugas PEPP santaupų turėtojams, PEPP santaupų turėtojai gali pasirinkti pervesti nepiniginį turtą arba atitinkamas sumas. Visais kitais atvejais leidžiama pervesti tik atitinkamas sumas.

Kai PEPP santaupų turėtojas prašo pervesti nepiniginį turtą, reikalaujama gauti raštišką priimančiojo PEPP teikėjo sutikimą.

53 straipsnis

Teikėjo keitimo paslauga

1.  Kai PEPP santaupų turėtojas priima informacija pagrįstą sprendimą, remdamasis iš PEPP teikėjų gauta informacija, kaip apibrėžta 56 straipsnyje, PEPP santaupų turėtojo prašymu teikėjo keitimo paslaugos teikimą inicijuoja priimantysis PEPP teikėjas. ▌

2.  PEPP santaupų turėtojo prašymas parengiamas valstybės narės, kurioje inicijuojama teikėjo keitimo paslauga, oficialiąja kalba arba bet kuria kita šalių sutarta kalba. Prašyme PEPP santaupų turėtojas:

a)  duoda konkretų sutikimą, kad pervedantysis PEPP teikėjas atliktų kiekvieną iš 4 dalyje nurodytų užduočių, ir duoda konkretų sutikimą, kad priimantysis PEPP teikėjas atliktų kiekvieną iš 5 dalyje nurodytų užduočių;

b)   susitaręs su priimančiuoju PEPP teikėju, nurodo datą, nuo kurios mokėjimai turi būti atliekami į PEPP sąskaitą, kurią atidaro priimantysis PEPP teikėjas.

Ta data turi būti bent po dviejų savaičių po datos, kurią priimantysis PEPP teikėjas gauna pervedančiojo PEPP teikėjo perduotus dokumentus pagal 4 dalį.

Valstybės narės gali reikalauti, kad PEPP santaupų turėtojo prašymas būtų pateiktas raštu ir kad PEPP santaupų turėtojui būtų pateikta priimto prašymo kopija.

3.  Per penkias darbo dienas nuo 2 dalyje nurodyto prašymo gavimo dienos priimantysis PEPP teikėjas paprašo pervedančiojo PEPP teikėjo atlikti 4 dalyje nurodytas užduotis ▌.

4.  Gavęs priimančiojo PEPP teikėjo prašymą, pervedantysis PEPP teikėjas ▌:

a)  per penkias darbo dienas PEPP santaupų turėtojui ir priimančiajam PEPP teikėjui nusiunčia PEPP išmokų ataskaitą už laikotarpį nuo paskutinės parengtos PEPP išmokų ataskaitos datos iki prašymo datos;

b)  per penkias darbo dienas priimančiajam PEPP teikėjui nusiunčia esamo pervedamo turto sąrašą, jei pervedamas nepiniginis turtas, kaip nurodyta 52 straipsnio 4 dalyje;

c)  nuo 2 dalies b punkte nurodytame PEPP santaupų turėtojo prašyme nurodytos dienos nebepriima įmokų į PEPP sąskaitą ▌;

d)  PEPP santaupų turėtojo prašyme nurodytą dieną perveda atitinkamas sumas arba, jei taikytina, nepiniginį turtą pagal 52 straipsnio 4 dalį iš PEPP sąskaitos į naują PEPP sąskaitą, kurią atidaro priimantysis PEPP teikėjas;

e)  PEPP santaupų turėtojo prašyme nurodytą dieną uždaro PEPP sąskaitą, jei PEPP santaupų turėtojas neturi neįvykdytų įsipareigojimų ▌. Pervedantysis PEPP teikėjas nedelsdamas informuoja PEPP santaupų turėtoją, jei tokie neįvykdyti įsipareigojimai trukdo uždaryti PEPP santaupų turėtojo sąskaitą.

5.  ▌Priimantysis PEPP teikėjas, kaip ▌nurodyta prašyme ir kiek jis gali priklausomai nuo pervedančiojo PEPP teikėjo arba PEPP santaupų turėtojo pateiktos informacijos, ▌atlieka visus būtinus parengiamuosius veiksmus, kad nuo PEPP santaupų turėtojo prašyme nurodytos dienos galėtų priimti gaunamus mokėjimus, ir juos priima ▌.

54 straipsnis

Teikėjo keitimo paslaugos mokesčiai ir rinkliavos

1.  PEPP santaupų turėtojas gali nemokamai susipažinti su savo asmenine informacija, kurią turi pervedantysis arba priimantysis PEPP teikėjas.

2.  Pervedantysis PEPP teikėjas suteikia priimančiojo PEPP teikėjo prašomą informaciją pagal 53 straipsnio 4 dalies a punktą netaikydamas jokių mokesčių nei PEPP santaupų turėtojui, nei priimančiajam PEPP teikėjui.

3.  Bendra mokesčių ir rinkliavų, kuriuos pervedantysis PEPP teikėjas taiko PEPP santaupų turėtojui už jo atidarytos PEPP sąskaitos uždarymą, suma negali viršyti PEPP teikėjo patirtų faktinių administracinių išlaidų ir 0,5 % priimančiajam PEPP teikėjui pervedamų atitinkamų sumų ar nepiniginio turto piniginės vertės.

Valstybės narės gali nustatyti mažesnę procentinę dalį, kurią gali sudaryti pirmoje pastraipoje nurodyti mokesčiai ir rinkliavos, ir kitokią procentinę dalį, jei PEPP teikėjas leidžia PEPP santaupų turėtojams dažniau keisti PEPP teikėjus, kaip nurodyta 52 straipsnio 3 dalyje.

Pervedantysis PEPP teikėjas netaiko jokių papildomų mokesčių ar rinkliavų priimančiajam PEPP teikėjui.

4.  ▌Priimantysis PEPP teikėjas gali taikyti mokestį tik už faktines administracines ir su sandoriais susijusias teikėjo keitimo paslaugos išlaidas.

55 straipsnis

PEPP santaupų turėtojų apsauga nuo finansinių nuostolių

1.  Visus finansinius nuostolius, įskaitant PEPP santaupų turėtojo mokėtinus mokesčius, rinkliavas ir palūkanas, kuriuos tiesiogiai lėmė tai, kad PEPP teikėjas, vykdydamas teikėjo keitimo procesą, nevykdė savo pareigų pagal 53 straipsnį, PEPP teikėjas nedelsdamas atlygina.

2.  Atsakomybė pagal 1 dalį netaikoma esant neįprastoms ir nenumatomoms aplinkybėms, kurių PEPP teikėjas, prašantis atsižvelgti į tas aplinkybes, negalėjo kontroliuoti ir kurių pasekmės būtų neišvengiamos nepaisant visų pastangų jų išvengti, arba kai PEPP teikėją saisto kiti teisiniai įpareigojimai, nustatyti Sąjungos arba nacionalinėje teisėje.

3.  Atsakomybė pagal 1 dalį nustatoma remiantis nacionaliniu lygmeniu taikomais teisiniais reikalavimais.

4.  PEPP santaupų turėtojui tenka ▌visa finansinių nuostolių rizika, susijusi su PEPP sąskaitoje laikomo nepiniginio turto išpirkimu siekiant jį pervesti iš pervedančiojo PEPP teikėjo priimančiajam PEPP teikėjui, kaip nurodyta 52 straipsnio 4 dalyje.

5.  Pervedantysis PEPP teikėjas neprivalo užtikrinti kapitalo apsaugos arba suteikti garantijos teikėjo keitimo metu.

56 straipsnis

Informacija apie teikėjo keitimo paslaugą

1.  Kad PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą, PEPP teikėjai PEPP santaupų turėtojams suteikia teikėjo keitimo paslaugos informaciją apie:

a)  pervedančiojo ir priimančiojo PEPP teikėjo funkcijas kiekvienu teikėjo keitimo proceso etapu, kaip nustatyta 53 straipsnyje;

b)  atitinkamų veiksmų užbaigimo terminus;

c)  teikėjo keitimo paslaugos mokesčius ir rinkliavas;

d)   galimas teikėjo keitimo pasekmes, visų pirma pasekmes, susijusias su kapitalo apsauga ar garantija, ir kitą informaciją, susijusią su teikėjo keitimo paslauga;

e)  informaciją apie galimybę pervesti nepiniginį turtą, jei taikytina.

Priimantysis PEPP teikėjas laikosi IV skyriaus reikalavimų.

Priimantysis PEPP teikėjas, kai taikytina, informuoja PEPP santaupų turėtoją apie bet kokią garantijų sistemą, įskaitant indėlių garantijų sistemą, investuotojų kompensavimo sistemą arba draudimo garantijų sistemą, pagal kurią draudžiamas tas PEPP santaupų turėtojas.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama ▌PEPP teikėjo interneto svetainėje ▌. Ji taip pat teikiama PEPP santaupų turėtojams paprašius pagal 24 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

VIII SKYRIUS

IŠMOKĖJIMO ETAPAS

57 straipsnis

Su išmokėjimo etapu susijusios sąlygos

1.   Jei su nacionalinių subsąskaitų išmokėjimo etapu ir išmokomis susijusios sąlygos šiame reglamente nenustatytos, jas nustato valstybės narės.

2.  Tokios sąlygos gali apimti, visų pirma, minimalaus amžiaus, nuo kurio gali prasidėti išmokėjimo etapas, nustatymą, ilgiausią laikotarpį iki pensinio amžiaus pradžios norint įsigyti PEPP ▌, taip pat išpirkimo sąlygas nepasiekus nustatyto minimalaus amžiaus, nuo kurio gali prasidėti išmokėjimo etapas, būtent ypatingų sunkumų atveju.

58 straipsnis

Išmokų forma

1.  PEPP teikėjai PEPP santaupų turėtojams siūlo vienos ar kelių formų išmokas:

a)  anuitetus;

b)  vienkartinę išmoką;

c)  periodines išmokas;

d)  pirmiau minėtų formų išmokų derinį.

2.  PEPP santaupų turėtojai išmokėjimo etapo išmokų formą pasirenka sudarydami PEPP sutartį ir kai paprašo atidaryti naują subsąskaitą. Išmokų forma skirtingose subsąskaitose gali skirtis.

3.  Nedarant poveikio šio straipsnio 1 daliai arba 57 ar 59 straipsniams, valstybės narės gali priimti priemones, kad pirmenybė būtų teikiama tam tikroms išmokų formoms. Tokios priemonės gali apimti kiekybines vienkartinės išmokos ribas siekiant labiau skatinti kitų formų išmokas, nurodytas šio straipsnio 1 dalyje. Tokios kiekybinės ribos taikomos tik išmokoms, atitinkančioms PEPP subsąskaitose, susietose su valstybėmis narėmis, kurių teisėje numatyta taikyti kiekybines ribas vienkartinėms išmokoms, sukauptą kapitalą.

4.  Valstybės narės gali nurodyti sąlygas, kuriomis joms turi būti grąžintos suteiktos lengvatos ir paskatos.

59 straipsnis

Išmokų formų pakeitimai

1.  Jei PEPP teikėjas siūlo įvairių formų išmokas, PEPP santaupų turėtojui leidžiama pakeisti išmokų formą kiekvienai atidarytai subsąskaitai:

a)  likus vieniems metams iki išmokėjimo etapo pradžios;

b)  išmokėjimo etapo pradžioje;

c)  teikėjo keitimo metu.

PEPP santaupų turėtojui išmokų formos keitimas yra nemokamas.

2.  Gavęs PEPP santaupų turėtojo prašymą pakeisti išmokų formą, PEPP teikėjas pateikia PEPP santaupų turėtojui informaciją aiškia ir suprantama forma apie tokio pakeitimo finansines pasekmes PEPP santaupų turėtojui arba PEPP išmokų gavėjui, visų pirma apie poveikį nacionalinėms paskatoms, kurios gali būti taikomos esamoms PEPP santaupų turėtojo PEPP subsąskaitoms.

60 straipsnis

Pensijos planavimas ir konsultacijos dėl išmokų

1.  Pagrindinio PEPP atveju išmokėjimo etapo pradžioje PEPP teikėjas pasiūlo PEPP santaupų turėtojui asmeninio pensijos planavimo galimybę, t. y. tvarų PEPP subsąskaitose sukaupto kapitalo naudojimą, atsižvelgiant bent jau į:

a)  PEPP subsąskaitose sukaupto kapitalo vertę;

b)  bendrą sukauptų teisių į pensiją sumą ir

c)  PEPP santaupų turėtojo ilgalaikius su pensija susijusius asmeninius reikalavimus ir poreikius.

2.  Pensijos planavimas, nurodytas 1 dalyje, apima asmeninę rekomendaciją PEPP santaupų turėtojui dėl optimalios išmokų formos, nebent yra numatyta tik viena išmokų forma. Jei vienkartinė išmoka neatitinka PEPP santaupų turėtojo su pensija susijusių poreikių, prie rekomendacijos tuo tikslu pridedamas perspėjimas.

IX SKYRIUS

PRIEŽIŪRA

61 straipsnis

Kompetentingų institucijų vykdoma priežiūra ir EIOPA vykdoma stebėsena

1.  PEPP teikėjo kompetentingos institucijos, laikydamosi susijusio sektorinių priežiūros režimo ir standartų, nuolat prižiūri, ar laikomasi šio reglamento. Be to, jos atsakingos už PEPP teikėjo taisyklėse arba steigimo dokumentuose nurodytų įsipareigojimų laikymosi priežiūrą, taip pat PEPP teikėjo tvarkos ir struktūros tinkamumo užduotims, kurios turi būti atliekamos teikiant PEPP, priežiūrą.

2.  EIOPA ir kompetentingos institucijos stebi Sąjungos teritorijoje teikiamus arba platinamus asmeninės pensijos produktus, siekdamos užtikrinti, kad tokie produktai būtų siūlomi su nuoroda „PEPP“ arba kad tokie produktai būtų įvardijami kaip PEPP tik tais atvejais, kai jie įregistruoti pagal šį reglamentą.

62 straipsnis

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti.

63 straipsnis

Su produktais susiję kompetentingų institucijų intervencijų įgaliojimai

1.  Kompetentingos institucijos gali uždrausti arba apriboti PEPP rinkodarą ir platinimą valstybėje narėje arba iš jos šiomis sąlygomis:

a)  kompetentingos institucijos yra įsitikinusios, kad yra pagrįstų priežasčių manyti, jog dėl PEPP kyla svarbių arba pasikartojančių santaupų turėtojo teisių apsaugos problemų arba kyla pavojus sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui bent vienoje valstybėje narėje;

b)  veiksmai yra proporcingi atsižvelgiant į nustatytos rizikos pobūdį, susijusių PEPP santaupų turėtojų išprusimo lygį ir tikėtiną veiksmų poveikį PEPP santaupų turėtojams, kurie sudarė PEPP sutartį;

c)  kompetentingos institucijos tinkamai konsultavosi su kitų valstybių narių, kurioms veiksmai gali daryti didelį poveikį, kompetentingomis institucijomis ir

d)  veiksmai neturi diskriminacinio poveikio iš kitos valstybės narės teikiamoms paslaugoms ar veiklai.

Kai įvykdomos pirmoje pastraipoje nustatytos sąlygos, vadovaudamosi atsargumo principu kompetentingos institucijos gali taikyti draudimą arba apribojimą prieš prekiaujant PEPP arba jį platinant PEPP santaupų turėtojams. Draudimas arba apribojimas gali būti taikomas kompetentingų institucijų nustatytomis aplinkybėmis arba su jų nustatytomis išimtimis.

2.  Kompetentingos institucijos nenustato draudimo arba apribojimo pagal šį straipsnį, nebent, likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki numatomo priemonės įsigaliojimo, raštu ar kitomis priemonėmis, dėl kurių tarpusavyje susitarė institucijos, jos pranešė visoms kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms ir EIOPA apie:

a)  PEPP, kuriam taikomi siūlomi veiksmai;

b)  siūlomo draudimo arba apribojimo pobūdį ir nuo kada jis turėtų įsigalioti ir

c)  įrodymus, kuriais jos pagrindė savo sprendimą ir kurie suteikia pagrįstų priežasčių manyti, kad visos 1 dalyje nurodytos sąlygos yra įvykdytos.

3.  Išskirtiniais atvejais, kai, kompetentingų institucijų manymu, būtina imtis skubių veiksmų pagal šį straipsnį, kad būtų išvengta žalos, kurią gali padaryti PEPP, kompetentingos institucijos gali laikinai imtis veiksmų, ne mažiau kaip prieš 24 valandas iki numatomo priemonės įsigaliojimo raštu pateikusios pranešimą visoms kitoms kompetentingoms institucijoms ir EIOPA, jei tenkinamos visos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos ir jei, be to, aiškiai nustatyta, kad pranešus prieš vieną mėnesį nebūtų tinkamai sprendžiama konkreti problema arba pašalinta grėsmė. Kompetentingos institucijos nesiima laikinų veiksmų ilgesnį nei trijų mėnesių laikotarpį.

4.  Kompetentingos institucijos paskelbia pranešimą apie visus sprendimus pradėti taikyti 1 dalyje nurodytą draudimą arba apribojimą savo interneto svetainėje. Tame pranešime pateikiama išsami informacija apie draudimą arba apribojimą, nurodomas laikas, kada, paskelbus pranešimą, priemonės įsigalios, ir įrodymai, kuriais remdamasi jos įsitikino, kad įvykdytos visos 1 dalyje nurodytos sąlygos. Draudimas arba apribojimas taikomas tik veiksmui, kurio imamasi po pranešimo paskelbimo.

5.  Kompetentingos institucijos atšaukia draudimą arba apribojimą, kai nebetenkinamos 1 dalyje nurodytos sąlygos.

64 straipsnis

Palankesnių sąlygų sudarymas ir koordinavimas

1.  EIOPA sudaro palankesnes sąlygas kompetentingoms institucijoms įgyvendinti veiksmus, kurių jos ėmėsi pagal 63 straipsnį, ir koordinuoja su tuo susijusią jų veiklą. Visų pirma EIOPA užtikrina, kad veiksmai, kurių kompetentinga institucija imasi, būtų pagrįsti ir proporcingi, ir kad, kai tinkama, kompetentingos institucijos vadovautųsi nuosekliu požiūriu.

2.  Gavusi 63 straipsnyje numatytą pranešimą apie draudimą arba apribojimą, kuriuos ketinama taikyti pagal tą straipsnį, EIOPA pateikia nuomonę dėl draudimo arba apribojimo pagrįstumo ir proporcingumo. Jeigu, EIOPA manymu, kilusiai rizikai pašalinti būtina, kad priemonės imtųsi ir kitos kompetentingos institucijos, ji tai nurodo savo nuomonėje. Nuomonė skelbiama EIOPA interneto svetainėje.

3.  Kai kompetentinga institucija siūlo imtis arba imasi veiksmų, prieštaraujančių pagal 2 dalį EIOPA pateiktai nuomonei, arba, prieštaraudama tai nuomonei, atsisako imtis veiksmų, ji nedelsdama savo interneto svetainėje paskelbia pranešimą, kuriame išsamiai paaiškina tokio elgesio priežastis.

65 straipsnis

Su produktais susiję EIOPA intervencijų įgaliojimai

1.  Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 9 straipsnio 2 dalimi, EIOPA stebi PEPP, kurie pateikiami rinkai, platinami arba parduodami Sąjungoje, rinką.

2.  Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 9 straipsnio 5 dalimi, EIOPA gali, jei įvykdomos šio straipsnio 3 ir 4 dalies sąlygos, Sąjungoje laikinai uždrausti arba apriboti tam tikrų PEPP arba tam tikromis savybėmis pasižyminčių PEPP teikimą rinkai, platinimą arba pardavimą.

Draudimas arba apribojimas gali būti taikomas EIOPA nustatytomis aplinkybėmis arba su jos nustatytomis išimtimis.

3.  EIOPA, pasikonsultavusi su kitomis EPI, kai tinkama, priima sprendimą pagal šio straipsnio 2 dalį, tik jei įvykdomos visos toliau išvardytos sąlygos:

a)  siūlomu veiksmu išsprendžiama didelė PEPP santaupų turėtojo apsaugos problema, be kita ko, atsižvelgiant į ilgalaikį pensijos produkto pobūdį, arba pašalinama grėsmė sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba Sąjungos visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui;

b)  reglamentavimo reikalavimais, taikomais PEPP pagal Sąjungos teisę, grėsmė nepašalinama;

c)  kompetentinga institucija ar kompetentingos institucijos nesiėmė veiksmų šiai grėsmei pašalinti arba veiksmais, kurių imtasi, ši grėsmė nebuvo tinkamai pašalinta.

Jei tenkinamos pirmoje pastraipoje išdėstytos sąlygos, EIOPA, vadovaudamasi atsargumo principu, gali nustatyti 2 dalyje nurodytą draudimą arba apribojimą prieš PEPP pateikiant rinkai, platinant arba parduodant PEPP klientams.

4.  Imdamasi veiksmų pagal šį straipsnį EIOPA užtikrina, kad veiksmai:

a)  neturėtų neigiamo poveikio finansų rinkų veiksmingumui ar PEPP santaupų turėtojams – poveikio, kuris būtų neproporcingas tų veiksmų naudos atžvilgiu, arba

b)  nesukeltų reguliacinio arbitražo rizikos.

Kai kompetentinga institucija ar kompetentingos institucijos imasi priemonių pagal 63 straipsnį, EIOPA gali imtis bet kokių šio straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių nepateikusi 64 straipsnyje numatytos nuomonės.

5.  Prieš priimdama sprendimą imtis veiksmų pagal šį straipsnį, EIOPA informuoja kompetentingas institucijas apie savo siūlomą veiksmą.

6.  EIOPA paskelbia pranešimą apie sprendimą imtis šiame straipsnyje numatytų veiksmų savo interneto svetainėje. Tame pranešime pateikiama išsami informacija apie draudimą arba apribojimą ir nurodomas laikas, kada, paskelbus pranešimą, priemonės įsigalios. Draudimas arba apribojimas taikomas tik veiksmams, kurių imamasi priemonėms įsigaliojus.

7.  EIOPA periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, persvarsto pagal 2 dalį nustatytą draudimą arba apribojimą. Jeigu praėjus tam trijų mėnesių laikotarpiui šis draudimas arba apribojimas neatnaujinamas, jo galiojimo laikas baigiasi.

8.  Bet kokie veiksmai, kurių EIOPA imasi pagal šį straipsnį, yra viršesni už bet kokius veiksmus, kurių anksčiau ėmėsi kompetentinga institucija.

9.  Komisija pagal 72 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas kriterijais ir veiksniais, kuriuos EIOPA taiko spręsdama, ar egzistuoja didelė PEPP santaupų turėtojo apsaugos problema, be kita ko, atsižvelgiant į ilgalaikį pensijos produkto pobūdį, arba grėsmė sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba Sąjungos visos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, kaip nurodyta 3 dalies a punkte.

Tie kriterijai ir veiksniai apima:

a)  PEPP sudėtingumo laipsnį ir santykį su PEPP santaupų turėtojų, kuriems jis yra pateikiamas rinkoje ir parduodamas, tipu;

b)  PEPP, veiklos arba praktikos inovacijos laipsnį;

c)  PEPP arba praktikos sukuriamą sverto poveikį;

d)  viso PEPP sukaupto kapitalo dydį arba bendrą sumą sklandaus finansų rinkų veikimo ir vientisumo požiūriu.

66 straipsnis

Bendradarbiavimas ir nuoseklumas

1.  Kiekviena kompetentinga institucija prisideda prie nuoseklaus šio reglamento taikymo visoje Sąjungoje.

2.  Kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013(22), direktyvas 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES ir 2014/65/ES, taip pat direktyvas (ES) 2016/97 ir (ES) 2016/2341.

3.  Kompetentingos institucijos ir EIOPA, vykdydamos atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą, bendradarbiauja pagal Reglamentą (ES) Nr. 1094/2010.

4.  Kompetentingos institucijos ir EIOPA pagal Reglamentą (ES) Nr. 1094/2010 keičiasi visa informacija ir dokumentais, kurie reikalingi jų atitinkamoms pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti ir visų pirma siekiant nustatyti ir šalinti šio reglamento pažeidimus.

5.  Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EIOPA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodo bendradarbiavimo ir keitimosi informacija ▌duomenis, taip pat reikalavimus teikti nurodytą informaciją standartiniu formatu, padedančiu palyginti duomenis.

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip … [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15 straipsnį.

X SKYRIUS

SANKCIJOS

67 straipsnis

Administracinės sankcijos ir kitos priemonės

1.  Nedarant poveikio kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimams ir valstybių narių teisei numatyti ir taikyti baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės nustato taisykles, kuriomis nustatomos tinkamos administracinės sankcijos ir kitos priemonės, taikomos šio reglamento pažeidimo atvejais, ir imasi visų šių taisyklių įgyvendinimui užtikrinti būtinų priemonių. Numatytos administracinės sankcijos ir kitos priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti taisyklių dėl administracinių sankcijų, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, kai pagal jų nacionalinę teisę už pažeidimus taikomos baudžiamosios sankcijos.

Ne vėliau kaip iki šio reglamento taikymo pradžios dienos valstybės narės informuoja Komisiją ir EIOPA apie pirmoje ir antroje pastraipose nurodytas taisykles. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir EIOPA apie visus vėlesnius jų pakeitimus.

2.  Administracinės sankcijos ir kitos priemonės, nurodytos šio straipsnio 3 dalyje, taikomos bent tais atvejais, kai:

a)  6 straipsnio 1 dalyje nurodyta finansų įmonė pasiekė, kad PEPP būtų įregistruotas, pateikusi neteisingą arba klaidinančią informaciją arba pasinaudojusi kitomis neteisėtomis priemonėmis, pažeisdama 6 ir 7 straipsnius;

b)  6 straipsnio 1 dalyje nurodyta finansų įmonė, neturėdama reikiamos registracijos, atitinkamai teikia ar platina produktus su nuoroda „visos Europos asmeninės pensijos produktas“ arba „PEPP“;

c)  PEPP teikėjas ▌nesuteikė perkeliamumo paslaugos, pažeisdamas 18 arba 19 straipsnį, arba informacijos apie tą paslaugą, kurią privalėjo pateikti pagal 20 ir 21 straipsnius, arba neįvykdė IV ir V skyriuose, 48 ir 50 straipsniuose bei VII skyriuje nurodytų reikalavimų ir pareigų;

d)  depozitoriumas neįvykdė savo priežiūros pareigų pagal 48 straipsnį.

3.   Valstybės narės pagal nacionalinę teisę suteikia kompetentingoms institucijoms įgaliojimus šio straipsnio 2 dalyje išvardytais atvejais skirti bent šias administracines nuobaudas ir taikyti kitas priemones:

a)  viešą pareiškimą, kuriame nurodoma už pažeidimą atsakingo fizinio arba juridinio asmens tapatybė ir pažeidimo pobūdis pagal 69 straipsnį;

b)  įsakymą fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir vengti pakartotinio pažeidimo;

c)  laikiną draudimą bet kuriam finansų įmonės valdymo, priežiūros arba administracinio organo nariui ar kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti tokių įmonių valdymo funkcijas;

d)  juridiniam asmeniui – maksimalias administracines baudas, kurių dydis yra bent 5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta ... [šio reglamento įsigaliojimo data];

e)  juridiniam asmeniui – maksimalias administracines baudas, nurodytas d punkte, kurios gali siekti iki 10 % bendros metinės apyvartos pagal naujausias turimas ataskaitas, kurias patvirtino valdymo, priežiūros arba administracinis organas; jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, kuri turi parengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES(23), atitinkama bendra metine apyvarta laikoma bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos, apibrėžtos atitinkamuose apskaitos teisės aktuose ir nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo, priežiūros arba administracinio organo patvirtintose naujausiose turimose konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose;

f)  fiziniam asmeniui – administracines baudas, kurių maksimalus dydis yra ne mažesnis kaip 700 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta ... [šio reglamento įsigaliojimo data];

g)  maksimalias administracines baudas, lygias bent dvigubai naudos, gautos dėl pažeidimo, sumai, kai tą naudą galima nustatyti, net jei ta suma atitinkamai viršija d, e arba f punkte nurodytas didžiausias sumas.

4.  Visi sprendimai, kuriais skiriamos 1 dalies pirmoje pastraipoje ir 3 dalyje nurodytos administracinės sankcijos ar kitos priemonės, turi būti ▌pagrįsti ir juos galima apskųsti teisme.

5.  Naudodamosi savo įgaliojimais pagal 1 dalies pirmą pastraipą ir 3 dalį, kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad administracinės sankcijos ir kitos priemonės duotų šiuo reglamentu siekiamų rezultatų, ir koordinuotų savo veiksmus, kad būtų išvengta galimo dubliavimosi ir sutapimų taikant administracines sankcijas ir kitas priemones tarpvalstybiniais atvejais.

68 straipsnis

Naudojimasis teise skirti administracines sankcijas ir kitas priemones

1.  Kompetentingos institucijos įgaliojimais taikyti 67 straipsnyje nurodytas administracines sankcijas ir kitas priemones naudojasi pagal savo nacionalinę teisinę sistemą:

a)  veikdamos tiesiogiai;

b)  bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis;

c)  kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.

2.  Priimdamos sprendimą dėl administracinių sankcijų ar kitų priemonių, taikomų pagal 67 straipsnio 3 dalį, rūšies ir dydžio, kompetentingos institucijos atsižvelgia į visas susijusias aplinkybes, įskaitant, kai tinkama, į:

a)  pažeidimo reikšmingumą, sunkumą ir trukmę;

b)  už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;

c)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, kuris visų pirma nustatomas pagal bendrą atsakingo juridinio asmens apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas ir grynąjį turtą;

d)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;

e)  trečiųjų asmenų dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;

f)  atsakingo fizinio arba juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis lygį, nedarant poveikio poreikiui užtikrinti, kad toks asmuo grąžintų gautą pelną ar sumokėtų išvengtiems nuostoliams lygią sumą;

g)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens anksčiau padarytus pažeidimus.

69 straipsnis

Administracinių sankcijų ir kitų priemonių paskelbimas

1.  Kompetentingos institucijos apie visus sprendimus, kuriais skiriamos administracinės sankcijos ar kitos priemonės už šio reglamento pažeidimą, paskelbia savo oficialioje interneto svetainėje nepagrįstai nedelsdamos po to, kai apie tą sprendimą informuojamas asmuo, kuriam taikyta ta administracinė sankcija ar kita priemonė.

2.  Skelbiant 1 dalyje nurodytą informaciją, nurodoma pažeidimo rūšis ir pobūdis, atsakingų asmenų tapatybė ir taikomos administracinės sankcijos ar kitos priemonės.

3.  Jeigu kompetentingos institucijos mano, kad juridinių asmenų tapatybės arba fizinių asmenų tapatybės ir asmens duomenų paskelbimas, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus tokių duomenų paskelbimo proporcingumą, yra neproporcingas, arba jeigu, kompetentingų institucijų nuomone, paskelbimas kelia grėsmę finansų rinkų stabilumui arba vykdomam tyrimui, kompetentingos institucijos:

a)  atideda sprendimo taikyti administracinę sankciją ar kitą priemonę paskelbimą tol, kol nelieka priežasčių jo neskelbti, arba

b)  paskelbia sprendimą taikyti administracinę sankciją ar kitą priemonę, pagrįstą laikotarpį, jei numatoma, kad per tą laikotarpį nebeliks priežasčių, dėl kurių reikėtų skelbti nuasmenintą sprendimą, nenurodydama adresato tapatybės ir asmens duomenų, jeigu tokiu nuasmenintu skelbimu užtikrinama veiksminga susijusių asmens duomenų apsauga, arba

c)  apskritai neskelbia sprendimo taikyti administracinę sankciją ar kitą priemonę, jeigu manoma, jog taikant a ir b punktuose nurodytas galimybes būtų nepakankamai užtikrinta:

i)  kad finansų rinkų stabilumui nekils pavojus;

ii)  tokių sprendimų paskelbimo proporcingumas priemonių, kurios laikomos nesvarbiomis, atžvilgiu.

4.  Tuo atveju, kai pagal 3 dalies b punktą nusprendžiama paskelbti nuasmenintą sprendimą dėl administracinės sankcijos ar kitos priemonės, atitinkamų duomenų paskelbimas gali būti atidėtas. Jeigu sprendimas taikyti administracinę nuobaudą ar kitą priemonę yra apskųstas atitinkamoms teisminėms institucijoms, kompetentingos institucijos taip pat nedelsdamos tą informaciją ir visą vėlesnę informaciją apie tokio apeliacinio skundo rezultatą pateikia savo oficialioje interneto svetainėje. Taip pat paskelbiama apie visus teisminės institucijos sprendimus panaikinti sprendimą taikyti administracinę sankciją ar kitą priemonę.

5.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad bet kokia pagal 1–4 dalis paskelbta informacija jų oficialiose interneto svetainėse būtų laikoma bent penkerius metus po jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys kompetentingų institucijų oficialiose interneto svetainėse laikomi tik tokį laikotarpį, kuris būtinas, vadovaujantis taikytinomis duomenų apsaugos taisyklėmis.

70 straipsnis

Pareiga pateikti EIOPA informaciją, susijusią su administracinėmis sankcijomis arba kitomis priemonėmis

1.  Kompetentingos institucijos praneša EIOPA apie visas taikytas, bet pagal 69 straipsnio 3 dalies c punktą viešai nepaskelbtas administracines sankcijas ir kitas priemones, įskaitant visus su jomis susijusius skundus ir tų skundų nagrinėjimo rezultatus.

2.  Kompetentingos institucijos kasmet pateikia EIOPA apibendrintą informaciją apie visas administracines sankcijas ir kitas priemones, taikytas pagal 67 straipsnį.

EIOPA tą informaciją skelbia metinėje ataskaitoje.

3.  Jeigu valstybės narės pagal 67 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą nusprendė skirti baudžiamąsias sankcijas už šio reglamento pažeidimus, jų kompetentingos institucijos kasmet pateikia EIOPA anoniminius ir apibendrintus duomenis apie visus vykdytus nusikalstamų veikų tyrimus ir skirtas baudžiamąsias sankcijas. EIOPA anoniminius duomenis apie skirtas baudžiamąsias sankcijas skelbia metinėje ataskaitoje.

4.  Kai kompetentingos institucijos viešai paskelbia apie administracinę sankciją, kitą priemonę ar baudžiamąją sankciją, jos tuo pačiu metu apie tas sankcijas ar priemonę praneša EIOPA.

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71 straipsnis

Asmens duomenų tvarkymas

Tvarkydami asmens duomenis pagal šį reglamentą, PEPP teikėjai, PEPP platintojai ir kompetentingos institucijos šiame reglamente numatytas užduotis atlieka pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą 2002/58/EB. Tvarkydama asmens duomenis pagal šį reglamentą, EIOPA laikosi Reglamento (ES) 2018/1725.

72 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  40 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 4 dalyje ir 65 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 40 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 4 dalyje ir 65 straipsnio 9 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 40 straipsnio 9 dalį, 45 straipsnio 4 dalį arba 65 straipsnio 9 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

73 straipsnis

Vertinimas ir ataskaita

1.  Praėjus penkeriems metams po šio reglamento taikymo pradžios datos ir vėliau kas penkerius metus Komisija įvertina šį reglamentą ir ataskaitą su pagrindinėmis išvadomis, pasikonsultavusi su EIOPA ir su kitomis EPI, kai tinkama, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ▌. Kai tinkama, su ta ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.  ▌Ataskaitoje visų pirma atsižvelgiama į šiuos dalykus:

a)  kaip veikia PEPP registravimo procedūra pagal II skyrių;

b)  perkeliamumą, visų pirma PEPP santaupų turėtojams siūlomas subsąskaitas ir galimybę toliau mokėti įmokas į paskutinę atidarytą subsąskaitą, kaip nurodyta 20 straipsnio 3 ir 4 dalyse;

c)  partnerysčių kūrimą;

d)  teikėjo keitimo paslaugos veikimą ir mokesčių bei rinkliavų lygį;

e)  PEPP įsiskverbimo į rinką lygį ir šio reglamento poveikį apsirūpinimui pensija visoje Europoje, įskaitant esamų produktų pakeitimą ir pagrindinio PEPP naudojimo mastą;

f)  skundų nagrinėjimo procedūrą;

g)  ASV veiksnių integravimą į PEPP investavimo politiką;

h)  mokesčių, rinkliavų ir išlaidų, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai padengia PEPP santaupų turėtojai, lygį, įskaitant galimų rinkos nepakankamumo atvejų vertinimą;

i)  kaip PEPP teikėjai laikosi šio reglamento nuostatų ir galiojančių sektorinėje teisėje nustatytų standartų;

j)  ar PEPP teikėjai taiko skirtingus rizikos mažinimo metodus;

k)  ar PEPP teikiami naudojantis laisve teikti paslaugas ir įsisteigimo laisve;

l)  ar būtų naudinga atskleisti informaciją apie produkto ankstesnės veiklos rezultatus būsimiems PEPP santaupų turėtojams, atsižvelgiant į informaciją, naudojamą sudarant veiklos rezultatų scenarijus, kurie bus įtraukti į PEPP;

m)  ar per PEPP santaupų turėtojams teikiamas konsultacijas suteikiama pakankamai informacijos, ypač apie galimas išmokų formas.

Atliekant pirmos pastraipos e punkte nurodytą vertinimą turi būti atsižvelgiama į subsąskaitų neatidarymo priežastis tam tikrose valstybėse narėse ir įvertinama PEPP teikėjų padaryta pažanga ir pastangos ieškant techninių sprendimų, kad subsąskaitas būtų galima atidaryti.

3.  Komisija įsteigia grupę ir į ją įtraukia atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, kad ji nuolat stebėtų PEPP plėtojimą ir PEPP sistemos įgyvendinimą. Tą grupę sudaro bent EIOPA, kompetentingos institucijos, pramonės ir vartotojų atstovai bei nepriklausomi ekspertai.

Grupės sekretoriatas yra EIOPA.

74 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pradedamas taikyti praėjus 12 mėnesių nuo šiame reglamente numatytų deleguotųjų aktų, nurodytų 28 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 2 dalyje, 33 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 2 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 45 straipsnio 3 dalyje ir 46 straipsnio 3 dalyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)OL C 81, 2018 3 2, p. 139.
(2) 2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)OL C 11, 2018 1 12, p. 24.
(4) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas Nr. 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).
(5) 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).
(6)2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).
(7) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
(8) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(9) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).
(10)2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
(11) 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (OL L 123, 2015 5 19, p. 98).
(12)2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
(13) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(14)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(15) 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).
(16)2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
(17) 2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (OL L 26, 2016 2 2, p. 19).
(18) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).
(19)2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
(20)2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).
(21)2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų AGS) (OL L 165, 2013 6 18, p. 63).
(22)2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
(23)2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas