Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0187(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0010/2019

Внесени текстове :

A8-0010/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Приети текстове :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

Приети текстове
PDF 170kWORD 59k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел Неокончателна версия
Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I
P8_TA-PROV(2019)0351A8-0010/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработен текст)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0341),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0215/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 18 декември 2018 г. до комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 104, параграф 3 от неговия правилник,

—  като взе предвид поетия с писмо от 27 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A8-0010/2019),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 108.
(2) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст)
P8_TC1-COD(2018)0187

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  В Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3) трябва да бъдат внесени няколко съществени изменения. С оглед на постигането на яснота посоченото решение следва да бъде преработено.

(2)  В Директива (ЕС) 2019/… на Съвета(4)(5) се предвижда, че стоките, които преминават през териториите на държавите членки под режим отложено плащане на акциз, трябва да се придружават от документ, попълнен от изпращача.

(3)  С Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията(6) се определят структурата и съдържанието на придружаващия документ, предвиден в Директива (ЕС) 2019/…(7), както и редът за използването му.

(4)  За да се усъвършенстват проверките и да се осигури възможност за опростяване на движението на акцизните стоки в рамките на Съюза, с Решение № 1152/2003/ЕО бе създадена компютърна система.

(5)  Необходимо е да продължи поддръжката и разработването на компютърната система за мониторинг на движението на акцизни стоки, за да се позволи на държавите членки да получават в реално време информация за това движение и да извършват необходимите ръчни и автоматизирани проверки, включително проверки по време на движението на акцизните на стоки по смисъла на глави IV и V от Директива (ЕС) 2019/…(8) и глава IV от Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета(9).

(6)  Чрез изменението, разширението и експлоатацията на компютърната система следва да се осигури възможност за вътресъюзното движение на акцизните стоки  под режим отложено плащане на акциз, както и за движението на акцизните стоки, които вече са били освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени за търговски цели.

(7)  Изменението и разширението на компютърната система са предназначени за подобряване на свързаните с вътрешния пазар аспекти на движението на акцизните стоки. Фискалните аспекти, свързани с движението на акцизните стоки, следва да бъдат уредени чрез изменение на Директива (ЕС) 2019/…(10) или Регламент (ЕС) № 389/2012. Настоящото решение не засяга правното основание за бъдещите изменения на Директива (ЕС) 2019/…+ или Регламент (ЕС) № 389/2012.

(8)  Необходимо е да бъде определено разграничението между съюзните и несъюзните компоненти на компютърната система, както и съответните задължения на Комисията и на държавите членки с оглед на разработването и внедряването на системата. В този смисъл Комисията със съдействието на съответния комитет следва да изпълнява важна роля при координирането, организирането и управлението на системата.

(9)  За да се осигурят еднакви условия за изпълнението на мерките, които са необходими за изменението, разширението и експлоатацията на компютърната система, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(11).

(10)  Необходимо е да се определят условията и редът за оценка на изграждането на компютърната система за мониторинг на акцизните стоки.

(11)  Преди пускането в експлоатация на ново разширение на компютърната система и предвид възникналите проблеми Комисията, със съдействието на държавите членки и отчитайки вижданията на засегнатите търговски сектори, следва да проучи дали някои от сега действащите системи с документация на хартиен носител са все още подходящи.

(12)  Разходите за компютърната система следва да се разпределят между Съюза и държавите членки.

(13)  Поради размера и сложността на компютърната система както Съюзът, така и държавите членки ще трябва да осигурят човешки и финансови ресурси за разработването и внедряването  на системата. При разработването на националните компоненти държавите членки  следва да  прилагат установените принципи за  системите за електронно управление   и да третират икономическите оператори по същия начин, както в другите области, в които се изграждат компютърни системи. По-специално е необходимо те да създават възможности  икономическите оператори, особено малките и средните предприятия, действащи в този отрасъл,  да ползват националните компоненти на възможно най-ниска цена и да насърчават всички мерки, насочени към запазване на конкурентоспособността им.

(14)  Доколкото целта на настоящото решение, а именно осигуряването на основа за управлението на по-нататъшната автоматизация на процесите, определени в законодателството на Съюза за акцизите, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а от съображения за осигуряване на правилното функциониране на вътрешния пазар може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.  С настоящото решение се урежда управлението на изменението, разширението и експлоатацията на компютърната система, използвана за движението и контрола върху акцизните стоки по член 1, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/…(12) (наричана по-долу „компютърната система“).

2.  Компютърната система е предназначена за :

а)  осигуряване на електронното предаване на административните документи, предвидени в Директива (ЕС) 2019/…+ и Регламент (EС) № 389/2012, и подобряване на качеството на проверките;

б)  усъвършенстване на функционирането на вътрешния пазар, като се опростява вътресъюзното движение на акцизните стоки и се предоставя възможност на държавите членки да следят потоците в реално време и да извършват проверки, когато е необходимо.

Член 2

Дейностите, свързани с началото на разширението на компютърната система, започват до …[12 месеца след датата на влизане в сила на настоящото решение].

Член 3

1.  Компютърната система се състои от съюзни компоненти и несъюзни компоненти.

2.  Комисията гарантира, че по време на работата по съюзните компоненти на компютърната система се отделя цялото необходимо внимание на повторното използване във възможно най-голяма степен на съществуващите системи и на осигуряването на съвместимостта на компютърната система с други имащи отношение компютърни системи на Комисията и държавите членки, с цел създаване на цялостен набор от компютърни системи за контрол върху вътресъюзното движение на акцизните стоки и движението на акцизни стоки и услуги, подлежащи на облагане с други данъци и налози, от или към трети страни.

3.  Съюзните компоненти на компютърната система представляват общите спецификации, техническите продукти, услугите на общата комуникационна мрежа/общия системен интерфейс и координационните услуги, използвани от всички държави членки, с изключение на всеки вариант или всяка специфична характеристика на такива услуги, разработени с цел да отговорят на национални изисквания.

4.  Несъюзните компоненти на компютърната система представляват националните спецификации, националните бази данни, които са част от компютърната система, мрежовите връзки между съюзните и несъюзните компоненти, и софтуерът или оборудването, които държавата членка смята за необходими за пълноценното използване на компютърната система в рамките на цялото ѝ управление.

Член 4

1.  Комисията координира изменението, разширението и експлоатацията на съюзните и несъюзните компоненти на компютърната система, и по-специално:

а)  инфраструктурата и инструментариума, необходими за гарантиране на вътрешните връзки на компютърната система и цялостната ѝ оперативна съвместимост;

б)  разработването на политика за сигурност с възможно най-висок стандарт с цел предотвратяване на непозволен достъп до данните и гарантиране на целостта на компютърната система;

в)  инструментите за използване на данните за борба с измамите.

2.  За постигане на целите, определени в параграф 1, Комисията сключва необходимите договори за изменението и разширението на съюзните компоненти на компютърната система и със сътрудничеството на държавите членки в рамките на комитета по член 7, параграф 1 изготвя общ план и планове за управление, необходими за изменението, разширението и експлоатацията на компютърната система.

В общия план и плановете за управление се определят първоначалните и текущите задачи на Комисията и държавите членки. В плановете за управление се определят крайните срокове за изпълнението на задачите, които са необходими за осъществяването на всеки един проект от общия план.

Член 5

1.  Държавите членки изпълняват възложените им първоначални и текущи задачи в срока, определен в плановете за управление по член 4, параграф 2.

Държавите членки отчитат резултатите от изпълнението на всяка една задача и датата на изпълнението ѝ пред Комисията. Комисията от своя страна уведомява за това комитета по член 7, параграф 1.

2.  Държавите членки не могат да предприемат никакви действия, свързани с изменението, разширението или експлоатацията на компютърната система, които биха могли да засегнат нейните вътрешни връзки и цялостна оперативна съвместимост или функционирането ѝ като цяло.

Мерките, които държавите членки желаят да вземат и които биха могли да засегнат вътрешните връзки и цялостната оперативна съвместимост на системата или функционирането ѝ като цяло, се вземат с предварителното съгласие на Комисията.

3.  Държавите членки информират редовно Комисията относно мерките, които са взели за осигуряване на възможност за пълноценното използване на компютърната система от съответните им администрации. Комисията от своя страна уведомява за това комитета по член 7, параграф 1.

Член 6

Комисията приема актове за изпълнение, с които установява мерките, необходими за изменението, разширението и експлоатацията на компютърната система във връзка с въпросите по член 4, параграф 1 и член 5, параграф 2, втора алинея. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 7, параграф 2. Тези актове за изпълнение не засягат разпоредбите на Съюза, свързани със събирането или проверката на косвените данъци или с административното сътрудничество и взаимната помощ по въпросите на косвеното данъчно облагане.

Член 7

1.  Комисията се подпомага от Комитета по акцизите. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 8

1.  Комисията проверява дали финансираните от общия бюджет на Европейския съюз мерки се прилагат правилно и в съответствие с разпоредбите на настоящото решение.

Комисията, със съдействието на държавите членки чрез комитета по член 7, параграф 1, извършва редовно мониторинг на отделните етапи на разработване и внедряване на компютърната система с цел да установи дали са изпълнени поставените цели и с цел да издаде насоки за повишаването на ефективността на дейностите, свързани с изграждането на компютърната система.

2.  До ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящото решение] и след това веднъж на всеки пет години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета отчет за изграждането и експлоатацията на компютърната система.

В отчета, наред с другото, се определят методите и критериите, които да се прилагат при следващата оценка на функционирането на компютърната система.

Член 9

Комисията информира страните — кандидатки за членство в Съюза, относно разработването и внедряването на компютърната система и по тяхно желание може да ги включи при извършването на изпитванията.

Член 10

1.  Разходите за изменението и разширението на компютърната система се разпределят между Съюза и държавите членки в съответствие с параграфи 2 и 3.

2.  Съюзът поема разходите за проектирането, придобиването, инсталирането и поддръжката на съюзните компоненти на компютърната система и текущите оперативни разходи за онези съюзни компоненти, които са инсталирани в сградите на Комисията или в тези на подизпълнител, определен от Комисията.

3.  Държавите членки поемат разходите за изменението, разширението и експлоатацията на несъюзните компоненти на компютърната система и текущите оперативни разходи за онези съюзни компоненти, които са инсталирани в сградите на държавата членка или в тези на подизпълнител, определен от нея.

Член 11

1.  Годишните бюджетни кредити, включително предназначените за използването и експлоатацията на компютърната система след срока за изграждане, се одобряват от бюджетния орган в границите на финансовата перспектива, определена в Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент и на Съвета(13).

2.  Държавите членки правят разчети и осигуряват необходимите бюджетни средства и човешки ресурси за изпълнението на задълженията си по член 5. Комисията и държавите членки осигуряват нужните човешки ресурси, бюджетни и технически средства за изменението, разширението, експлоатацията и по-нататъшното разработване на компютърната система.

Член 12

Решение № 1152/2003/ЕО се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложението.

Член 13

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствието

Решение № 1152/2003/EО

Настоящото решение

Член 1

Член 1

Член 2, първа алинея

_

Член 2, втора алинея

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 3

-

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

-

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 2

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11, параграф 1, първа алинея

_

Член 11, параграф 1, втора алинея

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 11, параграф 2

-

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

_

Приложение

(1) ОВ С 62, 15.2.2019 г., стр. 108.
(2) Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(3)Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (ОВ L 162, 1.7.2003 г., стр. 5).
(4)Директива (ЕС) 2019/… на Съвета от … за определяне на общия режим на облагане с акциз (OВ L, г., стр.).
(5)+ОВ: Моля, въведете в текста номера на директивата, приета по процедура 2018/0176 (CNS), и въведете номера, датата, заглавието и препратката към ОВ за тази директива в бележката под линия.
(6)Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (OВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 24).
(7)++ОВ: Моля, въведете в текста номера на директивата, приета по процедура 2018/0176 (CNS),
(8)+ ОВ: Моля, въведете в текста номера на директивата, приета по процедура 2018/0176 (CNS).
(9)Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕO) № 2073/2004 (OВ L 121, 8.5.2012 г., стр. 1).
(10)
(11)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).
(12)+ ОВ: Моля, въведете в текста номера на директивата, приета по процедура 2018/0176 (CNS)
(13)Регламент (ЕС) № 1286/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение № 1482/2007/ЕО (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 25).

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация