Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0187(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0010/2019

Předložené texty :

A8-0010/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

Přijaté texty
PDF 176kWORD 54k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel Předběžné znění
Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani ***I
P8_TA-PROV(2019)0351A8-0010/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0341),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0215/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 18. prosince 2018 zaslal Výbor pro právní záležitosti Hospodářskému a měnovému výboru podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0010/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších právních aktů s uvedenými změnami, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 108.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4.dubna 2019 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)
P8_TC1-COD(2018)0187

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 114 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES je třeba provést řadu změn(3). V zájmu přehlednosti by uvedené rozhodnutí mělo být přepracováno.

(2)  Směrnice Rady (EU) 2019/.../ES(4)(5) stanoví, že  zboží  přepravované mezi územími jednotlivých členských států v režimu s podmíněným osvobozením od daně má být doprovázeno dokladem vystaveným odesílatelem.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009(6) určuje strukturu a obsah průvodního dokladu uvedeného ve směrnici (EU) 2019/.../ES(7)+ a postup pro jeho používání.

(4)  Aby se zlepšily kontroly a umožnilo se zjednodušit přepravu zboží podléhajícího spotřební dani uvnitř Unie, byl rozhodnutím č. 1152/2003/ES zaveden elektronický systém.

(5)  Elektronický systém pro sledování přepravy zboží podléhajícího spotřební dani je nezbytné nadále zachovat a rozvíjet, aby se členským státům umožnilo získávat o přepravě informace v reálném čase a provádět předepsané  ruční a automatizované kontroly, včetně kontrol při přepravě  zboží podléhajícího spotřební dani ve smyslu kapitoly IV a V směrnice (EU) 2019/...(8) a kapitoly IV nařízení Rady (EU) č. 389/2012(9).

(6)  Změna, rozšíření a provoz elektronického systému by měly umožnit přepravu zboží  podléhajícího spotřební dani  uvnitř Unie v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, jakož i přepravu zboží podléhajícího spotřební dani, které již bylo propuštěno ke spotřebě na území některého členského státu a je převáženo na území jiného členského státu, aby bylo dodáno k obchodním účelům.

(7)  Změna a rozšíření elektronického systému poslouží k posílení aspektů vnitřního trhu v přepravě zboží podléhajícího spotřební dani. Všechny daňové aspekty týkající se přepravy zboží podléhajícího spotřební dani by měly být ošetřeny změnou směrnice (EU) 2019/+ nebo nařízení (EU) č. 389/2012. Tímto rozhodnutím není dotčen právní základ pro jakékoliv budoucí změny směrnice (EU) 2019/...+ nebo nařízení (EU) č. 389/2012.

(8)  V elektronickém systému je nutné vymezit rozlišení mezi prvky Unie a prvky, které nejsou prvky Unie, jakož i příslušné povinnosti Komise a členských států ve vztahu k vývoji a zavádění systému. V této souvislosti by měla hrát Komise, které je nápomocen příslušný výbor, důležitou úlohu při koordinaci, organizaci a správě systému.

(9)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení opatření nezbytných pro změnu, rozšíření a provoz elektronického systému by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(10).

(10)  Měly by být přijaty postupy umožňující vyhodnocovat zavádění elektronického systému pro sledování zboží podléhajícího spotřební dani.

(11)  Dříve, než bude nové rozšíření elektronického systému funkční, a vzhledem k již zaznamenaným problémům by měla Komise ve spolupráci s členskými státy a s ohledem na stanoviska dotčených obchodních odvětví zjistit, zda je některý ze současných systémů založených na papírových dokladech ještě vhodný.

(12)  Na nákladech elektronického systému by se měly podílet Unie i členské státy.

(13)  Vzhledem k rozsahu a složitosti elektronického systému je nezbytné, aby jak Unie, tak členské státy poskytly lidské i finanční zdroje pro vývoj a zavedení systému. Členské státy by měly při vývoji vnitrostátních prvků uplatňovat zásady stanovené pro systémy elektronické správy a měly by k hospodářským subjektům přistupovat stejným způsobem jako v ostatních oblastech, v nichž jsou elektronické systémy zavedeny. Členské státy by především měly hospodářským subjektům, zejména malým a středním podnikům činným v tomto odvětví, umožnit využívání těchto vnitrostátních prvků s nejnižšími možnými náklady, a dále podporovat všechna opatření zaměřená na udržení konkurenceschopnosti těchto subjektů.

(14)  Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž poskytnutí základu pro řízení další automatizace procesů stanovených v právních předpisech Unie o spotřebních daních nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu zajištění řádného fungování vnitřního trhu, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.  Toto rozhodnutí stanoví, jak řídit změnu, rozšíření a provoz elektronického systému používaného pro sledování přepravy a zboží podléhajícího spotřební dani ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice (EU) 2019/...(11) (dále jen „elektronický systém“).

2.  Elektronický systém má:

a)  umožnit elektronický přenos administrativních dokumentů uvedených ve směrnici (EU) 2019/…+ a v nařízení (EU) č. 389/2012 a zkvalitnění kontrol;

b)  zlepšit fungování vnitřního trhu tím, že uvnitř Unie zjednoduší přepravu zboží podléhajícího spotřební dani, a dále tím, že poskytne členským státům možnost sledovat tyto pohyby v reálném čase a v nezbytných případech provádět předepsané kontroly.

Článek 2

Činnosti související se zahájením rozšíření elektronického systému začnou do ... [12 měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost].

Článek 3

1.  Elektronický systém je tvořen prvky Unie a prvky, které nejsou prvky Unie.

2.  Komise zajistí, že při práci na prvcích Unie bude u elektronického systému věnována maximální pozornost opětovnému využití stávajících systémů v nejvyšší možné míře a že elektronický systém bude slučitelný s ostatními příslušnými elektronickými systémy Komise a členských států, s cílem vytvořit integrovaný soubor elektronických systémů pro sledování jak přepravy zboží podléhajícího spotřební dani uvnitř Unie, tak přepravy zboží podléhajícího spotřební dani a zboží podléhající jiným clům a poplatkům, které se dováží ze třetích zemí nebo je do nich odesíláno.

3.  Prvky Unie elektronického systému zahrnují společné specifikace, technické výrobky, služby společné komunikační sítě/společného systémového rozhraní a koordinační služby využívané všemi členskými státy, s výjimkou těch variant nebo zvláštních rysů služeb, prostřednictvím nichž mají být splněny vnitrostátní požadavky.

4.  Prvky elektronického systému, které nejsou prvky Unie, zahrnují vnitrostátní specifikace, vnitrostátní databáze tvořící součást elektronického systému, síťová propojení mezi prvky Unie a prvky, které nejsou prvky Unie, a takové programové či technické vybavení, které členský stát považuje za nezbytné k zajištění úplného využití elektronického systému v rámci své správy.

Článek 4

1.  Komise koordinuje u elektronického systému změnu, rozšíření a provoz prvků Unie i prvků, které nejsou prvky Unie, zejména pokud jde o:

a)  infrastrukturu a nástroje potřebné k zaručení vnitřního propojení elektronického systému a celkové interoperability systému;

b)  vývoj zabezpečení na nejvyšší možné úrovni, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k údajům a zaručila se integrita elektronického systému;

c)  nástroje pro využívání údajů k boji proti podvodům.

2.  Pro dosažení cílů stanovených v odstavci 1 uzavře Komise smlouvy nezbytné ke změně a rozšíření prvků Unie u elektronického systému a ve spolupráci s členskými státy uvnitř výboru uvedeného v čl. 7 odst. 1 vypracuje rámcový plán a řídicí plány potřebné ke změně, rozšíření a provozu elektronického systému.

Rámcový plán a řídicí plány stanoví počáteční i pravidelné úkoly, které mají Komise a každý členský stát provést. Řídicí plány stanoví lhůty pro splnění úkolů požadovaných k uskutečnění každého z projektů rámcového plánu.

Článek 5

1.  Členské státy ke dni stanovenému v řídicích plánech podle čl. 4 odst. 2 dokončí počáteční i pravidelné úkoly, které jim byly přiděleny.

Členské státy sdělí Komisi výsledky každého úkolu a den jeho dokončení. Komise o tom dále uvědomí výbor uvedený v čl. 7 odst. 1.

2.  V souvislosti se změnou, rozšířením nebo provozem elektronického systému nepřijmou členské státy žádné opatření, které by mohlo omezit jeho vnitřní propojení, jeho celkovou interoperabilitu nebo celkové fungování.

Každé opatření, jež hodlá členský stát přijmout, které by mohlo ovlivnit vnitřní propojení systému, jeho celkovou interoperabilitu nebo celkové fungování, může být přijato po předchozím souhlasu Komise.

3.  Členské státy Komisi pravidelně informují o každém opatření, které přijaly s cílem umožnit svým správním orgánům plné využití elektronického systému. Komise o tom dále uvědomí výbor uvedený v čl. 7 odst. 1.

Článek 6

Komise přijme prováděcí akty, kterými se zavedou opatření nezbytná ke změně, rozšíření a provozu elektronického systému, pokud jde o záležitosti uvedené v čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2. Tyto prováděcí akty nemají vliv na opatření Unie vztahující se na výběr a kontrolu nepřímých daní nebo správní spolupráci a vzájemnou pomoc v oblasti nepřímého zdanění.

Článek 7

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro spotřební daně. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 8

1.  Komise ověří, že opatření financovaná ze souhrnného rozpočtu Evropské unie jsou prováděna řádně a v souladu s tímto rozhodnutím.

Komise ve spolupráci s členskými státy v rámci výboru uvedeného v čl. 7 odst. 1 pravidelně sleduje jednotlivé etapy vývoje a zavádění elektronického systému, aby určila, zda bylo dosaženo požadovaných cílů, a vypracovala pokyny pro zvyšování účinnosti činností souvisejících se zaváděním elektronického systému.

2.  Do ... [pět let po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] a každých pět let poté předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zavádění  a provozu elektronického systému.

Tato zpráva mimo jiné stanoví postupy a podmínky pro pozdější vyhodnocení funkčnosti elektronického systému.

Článek 9

O vývoji a zavádění elektronického systému informuje Komise země, které požádaly o členství v Evropské unii a které se mohou, pokud si to přejí, zúčastnit testů, jež budou probíhat.

Článek 10

1.  Náklady na změnu a rozšíření elektronického systému jsou rozděleny mezi Unii  a členské státy v souladu s odstavci 2 a 3.

2.  Unie ponese náklady na vývoj, pořízení, instalaci a údržbu prvků Unie u elektronického systému a náklady na běžný provoz systémových prvků Unie instalovaných v prostorách Komise nebo Komisí určeného subdodavatele.

3.  Členské státy ponesou náklady na změnu, rozšíření a provoz prvků elektronického systému, které nejsou prvky Unie, a dále náklady na běžný provoz těch prvků Unie, které byly instalovány v prostorách užívaných členskými státy nebo subdodavatelem, kterého příslušný členský stát určil.

Článek 11

1.  Roční přidělované částky, včetně částek určených na používání a provoz elektronického systému po uplynutí zaváděcího období, schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu stanoveného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2013(12).

2.  Členské státy odhadnou a zpřístupní finanční a lidské zdroje potřebné ke splnění povinností popsaných v článku 5. Komise a členské státy poskytnou lidské, rozpočtové a technické zdroje potřebné ke změně, rozšíření a provozu elektronického systému.

Článek 12

Rozhodnutí č. 1152/2003/ES se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Článek 13

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V ... dne ...

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA 1

Srovnávací tabulka

Rozhodnutí č. 1152/2003/ES

Toto rozhodnutí

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 první pododstavec

_

Čl. 2 druhý pododstavec

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 3

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 3

Čl. 8 odst. 2

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Čl. 11 odst. 1 první pododstavec

_

Čl. 11 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 11 odst. 1

Čl. 11 odst. 2

Čl. 11 odst. 2

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Článek 14

_

Příloha

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 108.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019.
(3)Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 5).
(4)Směrnice Rady (EU) 2019/… ze dne…, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (Úř. věst. L, , s. ).
(5)+ Úř. věst.: vložte prosím do textu číslo směrnice přijaté v postupu 2018/0176(CNS) … a do poznámky pod čarou vložte číslo, datum, název a odkaz na uvedenou směrnici.
(6)Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).
(7)++ Úř. věst.: vložte prosím do textu číslo směrnice přijaté v postupu 2018/0176(CNS) .
(8)+ Úř. věst.: vložte prosím do textu číslo směrnice přijaté v postupu 2018/0176 (CNS) .
(9)Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1).
(10)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)+ Úř. věst.: vložte prosím do textu číslo směrnice přijaté v postupu 2018/0176 (CNS).
(12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí akční program ke zlepšení fungování systémů zdanění v Evropské unii na období 2014–2020 (Fiscalis 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1482/2007/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 25).

Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění