Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0187(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0010/2019

Esitatud tekstid :

A8-0010/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

Vastuvõetud tekstid
PDF 152kWORD 56k
Neljapäev, 4. aprill 2019 - Brüssel Ajutine väljaanne
Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine ***I
P8_TA-PROV(2019)0351A8-0010/2019
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0341 – C8‑0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0341),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 114 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0215/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(2),

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 18. detsembri 2018. aasta kirja majandus- ja rahanduskomisjonile,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 27. veebruari 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8‑0010/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 108.
(2) EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2019/… aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (uuesti sõnastatud)
P8_TC1-COD(2018)0187

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 114 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 1152/2003/EÜ(3) on vaja teha mitmeid muudatusi. Selguse huvides tuleks kõnealune otsus uuesti sõnastada.

(2)  Nõukogu direktiivis (EL) 2019/…(4)(5) nähakse ette, et aktsiisi peatamise korra alusel liikmesriikide territooriumide vahel liikuv kaup on varustatud kaubasaatja täidetud dokumendiga.

(3)  Komisjoni määruses (EÜ) nr 684/2009(6) sätestatakse direktiivis (EL) 2019/…(7) osutatud saatedokumendi struktuur ja sisu ning selle kasutamise kord.

(4)  Selleks et parandada kontrolli ja aktsiisikaupade liikumist liidu piires lihtsustada, loodi otsusega nr 1152/2003/EÜ arvutipõhine süsteem.

(5)  Aktsiisikauba liikumise jälgimiseks on vaja arvutipõhist süsteemi edasi käigus hoida ja arendada, et liikmesriigid saaksid reaalajas teavet kauba sellise liikumise kohta ja teha nõutavaid käsitsi ja automaatseid kontrollimisi, sealhulgas aktsiisikauba liikumise ajal tehtav kontroll direktiivi (EL) 2019/…(8) IV ja V peatüki ja nõukogu määruse (EL) nr 389/2012(9) IV peatüki tähenduses.

(6)  Arvutipõhise süsteemi muutmine, laiendamine ja käitamine peaks võimaldama aktsiisikauba liidusisest liikumist aktsiisi peatamise korra alusel ja sellise aktsiisikauba liikumist, mis on ühe liikmesriigi territooriumil tarbimiseks ringlusse lubatud ja mis veetakse teise liikmesriigi territooriumile kaubanduslikul eesmärgil kättetoimetamiseks.

(7)  Arvutipõhise süsteemi muutmise ja laiendamise eesmärk on edendada aktsiisikauba liikumise siseturu‑aspekti. Aktsiisikauba liikumisega seotud maksualaseid aspekte tuleks käsitleda direktiivi (EL) 2019/…+ või määrust (EL) nr 389/2012 muutes. Käesolev otsus ei kahjusta direktiivi (EL) 2019/…+ või määruse (EL) nr 389/2012 tulevase muutmise õiguslikke aluseid.

(8)  Vaja on eristada arvutipõhise süsteemi liidu ja liiduvälised komponendid ning samuti määratleda komisjoni ja liikmesriikide vastavad kohustused seoses süsteemi arendamise ja kasutuselevõtmisega. Selles kontekstis on komisjonil, keda abistab vastav komitee, oluline roll süsteemi kooskõlastamisel, organiseerimisel ja juhtimisel.

(9)  Selleks et tagada arvutipõhise süsteemi muutmise, laiendamise ja käitamise tarbeks vajalike meetmete rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Nimetatud volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011(10).

(10)  Tuleks ette näha kord aktsiisikauba jälgimise arvutipõhise süsteemi rakendamise hindamiseks.

(11)  Enne arvutipõhise süsteemi uue laienduse käivitamist uurib komisjon tekkinud probleeme silmas pidades koostöös liikmesriikidega ja arvesse võttes asjaomaste kaubandussektorite seisukohti, kas olemasolevad paberipõhised süsteemid on veel sobivad.

(12)  Arvutipõhise süsteemi kulud peaksid olema jagatud liidu ja liikmesriikide vahel.

(13)  Arvutipõhise süsteemi ulatuse ja keerukuse tõttu tuleb nii liidul kui ka liikmesriikidel eraldada süsteemi arendamiseks ja kasutuselevõtmiseks vajalikud inimressursid ja rahalised vahendid. Riiklikul vastutusel olevaid komponente arendades peaksid liikmesriigid kohaldama elektrooniliste haldussüsteemide jaoks ette nähtud põhimõtteid ning kohtlema ettevõtjaid samal viisil nagu muudes valdkondades, kus arvutipõhine süsteem on kasutusele võetud. Eelkõige peaksid liikmesriigid võimaldama selles sektoris tegutsevatel ettevõtjatel, eriti väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, kasutada riiklikul vastutusel olevaid komponente võimalikult soodsa hinnaga ning edendama kõiki abinõusid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime säilitamiseks.

(14)  Kuna käesoleva otsuse eesmärki luua alus aktsiisi käsitlevates liidu õigusaktides sätestatud protsesside edasiseks automatiseerimiseks ei ole võimalik piisavalt saavutada üksnes liikmesriikide tasandil, küll aga on seda siseturu nõuetekohase toimimise tagamiseks parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.  Käesoleva otsusega nähakse ette direktiivi (EL) 2019/…(11) artikli 1 lõikes 1 osutatud aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutipõhise süsteemi muutmise, laiendamise ja käitamise kord.

2.  Arvutipõhise süsteemi eesmärk on:

a)  võimaldada direktiivis (EL) 2019/…+ ja määruses (EL) nr 389/2012 sätestatud haldusdokumentide elektroonilist edastamist ning kontrolli parandamist;

b)  parandada siseturu toimimist, lihtsustades aktsiisikauba liidusisest liikumist ja andes liikmesriikidele võimaluse jälgida kaubavooge reaalajas ning teha vajaduse korral nõutavat kontrolli.

Artikkel 2

Arvutipõhise süsteemi laiendamise alustamisega seotud tegevused algavad … [12 kuud pärast käesoleva otsuse jõustumisese kuupäeva].

Artikkel 3

1.  Arvutipõhine süsteem koosneb liidu ja liiduvälistest komponentidest.

2.  Komisjon tagab, et töös arvutipõhise süsteemi liidu komponentidega püütakse kõigiti võimalikult palju taaskasutada olemasolevaid süsteeme ning tagada arvutipõhise süsteemi kokkusobivus komisjoni ja liikmesriikide muude asjaomaste arvutipõhiste süsteemidega, eesmärgiga luua integreeritud arvutipõhiste süsteemide kogum, et jälgida nii aktsiisikauba liidusisest liikumist kui ka aktsiisimaksu ja muude maksudega maksustatava kauba liikumist nende veol kolmandatest riikidest või kolmandatesse riikidesse.

3.  Arvutipõhise süsteemi liidu komponendid on üldised spetsifikatsioonid, tehnilised tooted, ühise teabevõrgu / ühise süsteemiliidese teenused ning kõikide liikmesriikide poolt kasutatavad kooskõlastusteenused, välja arvatud nende teenuste variandid või erijooned, mis on välja töötatud vastavalt riiklikele vajadustele.

4.  Arvutipõhise süsteemi liiduvälised komponendid on riiklikud spetsifikatsioonid, arvutipõhisesse süsteemi kuuluvad riiklikud andmebaasid, võrguühendus liidu ja liiduväliste komponentide vahel ning mis tahes tarkvara või seadmed, mida liikmesriik peab vajalikuks, et tagada arvutipõhise süsteemi täielik kasutamine oma halduskorralduses.

Artikkel 4

1.  Komisjon kooskõlastab arvutipõhise süsteemi liidu ja liiduväliste komponentide muutmise, laiendamise ja käitamise, eelkõige seoses järgmisega:

a)  arvutipõhise süsteemi sidususe ja üldise koostalitusvõime tagamiseks vajalik infrastruktuur ja vahendid;

b)  võimalikult kõrgetasemelise turvapoliitika arendamine, et vältida volitamata juurdepääsu andmetele ning tagada arvutipõhise süsteemi terviklikkus;

c)  andmete kasutamise vahendid pettusevastases võitluses.

2.  Lõikes 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks sõlmib komisjon vajalikud lepingud, et muuta ja laiendada arvutipõhise süsteemi liidu komponente, ning koostab artikli 7 lõikes 1 osutatud komitee raames liikmesriikidega koostööd tehes üldplaani ja halduskavad, mis on vajalikud arvutipõhise süsteemi muutmiseks, laiendamiseks ja käitamiseks.

Üldplaanis ja halduskavades määratletakse esmased ja pidevad ülesanded, mida komisjon ja liikmesriigid täidavad. Halduskavades määratletakse tähtajad kõigi üldplaanis määratletud projektide elluviimisel nõutavate ülesannete täitmiseks.

Artikkel 5

1.  Liikmesriigid täidavad artikli 4 lõikes 2 osutatud halduskavades määratletud tähtaegadeks neile antud esmased ja pidevad ülesanded.

Nad teatavad komisjonile iga ülesande tulemustest ja täitmise ajast. Komisjon teatab sellest omakorda artikli 7 lõikes 1 nimetatud komiteele.

2.  Liikmesriigid ei tee seoses arvutipõhise süsteemi muutmise, laiendamise või käitamisega midagi, mis võiks mõjutada selle sidusust, üldist koostalitusvõimet või selle üldist tööd.

Kõik meetmed, mida liikmesriik soovib võtta, mis võivad mõjutada arvutipõhise süsteemi sidusust, üldist koostalitusvõimet või selle üldist tööd, nõuavad komisjoni eelnevat luba.

3.  Liikmesriigid teatavad komisjonile korrapäraselt kõigist meetmetest, mida nad on võtnud, et võimaldada oma asjaomastel ametitel süsteemi täielikult kasutada. Komisjon teatab sellest omakorda artikli 7 lõikes 1 nimetatud komiteele.

Artikkel 6

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega nähakse ette meetmed, mis on vajalikud arvutipõhise süsteemi muutmiseks, laiendamiseks ja käitamiseks ning on seotud artikli 4 lõikes 1 ja artikli 5 lõike 2 teises lõigus osutatud küsimustega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Need rakendusaktid ei mõjuta liidu õigusnorme, mis on seotud kaudsete maksude kehtestamisega või kontrollimisega või kaudse maksustamisega seotud koostöö ja vastastikuse haldusabiga.

Artikkel 7

1.  Komisjoni abistab aktsiisikomitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 8

1.  Komisjon kontrollib, kas Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatud meetmed viiakse ellu nõuetekohaselt ja kooskõlas käesoleva otsusega.

Komisjon jälgib korrapäraselt koostöös artikli 7 lõikes 1 osutatud komiteesse kuuluvate liikmesriikidega arvutipõhise süsteemi arendamise ja kasutuselevõtmise etappe, et kindlaks teha, kas seatud eesmärgid on saavutatud, ja anda suuniseid, kuidas arvutipõhise süsteemi rakendamisega seotud tegevuste tõhusust suurendada.

2.  Hiljemalt … [viis aastat pärast käesoleva otsuse jõustumise kuupäeva] ja seejärel iga viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule arvutipõhise süsteemi rakendamise ja käitamise aruande.

Selles aruandes sätestatakse muu hulgas meetodid ja kriteeriumid, mida kasutada arvutipõhise süsteemi toimimise edasisel hindamisel.

Artikkel 9

Komisjon hoiab liidu liikmestaatust taotlevaid riike kursis arvutipõhise süsteemi arendamise ja kasutuselevõtmisega ning riigid võivad soovi korral osaleda läbiviidavates testides.

Artikkel 10

1.  Arvutipõhise süsteemi muutmise ja laiendamisega seotud kulud jaotatakse liidu ja liikmesriikide vahel lõigete 2 ja 3 kohaselt.

2.  Liit katab arvutipõhise süsteemi liidu komponentide arendamise, hankimise, paigaldamise ja hooldamisega seotud kulud ning komisjoni või komisjoni määratud allhankija rajatistesse paigaldatud liidu komponentide jooksvad kasutamiskulud.

3.  Liikmesriigid katavad arvutipõhise süsteemi liiduväliste komponentide muutmise, laiendamise ja käitamisega seotud kulud ning liikmesriigi või liikmesriigi määratud allhankija rajatistesse paigaldatud liidu komponentide jooksvad kasutamiskulud.

Artikkel 11

1.  Iga‑aastased assigneeringud, sealhulgas assigneeringud, mis on eraldatud arvutipõhise süsteemi kasutamiseks ja toimimiseks pärast rakendustähtaega, kinnitab eelarvepädev institutsioon finantsperspektiivi piires, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1286/2013(12).

2.  Liikmesriigid arvestavad ja teevad kättesaadavaks rahalised vahendid ja inimressursid, mis on vajalikud nende artiklis 5 kirjeldatud kohustuste täitmiseks. Komisjon ja liikmesriigid tagavad arvutipõhise süsteemi muutmiseks, laiendamiseks, käitamiseks ja edasiseks arendamiseks vajalikud rahalised vahendid, inim- ja tehnilised ressursid.

Artikkel 12

Otsus nr 1152/2003/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele ja loetakse vastavalt lisa vastavustabelile.

Artikkel 13

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 14

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

LISA

VASTAVUSTABEL

Otsus nr 1152/2003/EÜ

Käesolev otsus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 esimene lõik

_

Artikli 2 teine lõik

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikli 7 lõige 1

Artikli 7 lõige 1

Artikli 7 lõige 2

Artikli 7 lõige 2

Artikli 7 lõige 3

Artikli 8 lõige 1

Artikli 8 lõige 1

Artikli 8 lõige 2

Artikli 8 lõige 3

Artikli 8 lõige 2

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikli 11 lõike 1 esimene lõik

_

Artikli 11 lõike 1 teine lõik

Artikli 11 lõige 1

Artikli 11 lõige 2

Artikli 11 lõige 2

Artikkel 12

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 13

Artikkel 14

_

Lisa

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 108.
(2) Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2019. aasta seisukoht.
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2003. aasta otsus nr 1152/2003/EÜ aktsiisiga maksustatava kauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (ELT L 162, 1.7.2003, lk 5).
(4)Nõukogu … direktiiv (EL) 2019/…, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (ELT L …).
(5)+ ELT: palun sisestada teksti menetlusega 2018/0176(CNS) vastu võetud direktiivi number ning esitada joonealuses märkuses kõnealuse direktiivi kuupäev, number, pealkiri ja ELT avaldamisviide.
(6)Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 684/2009, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega (ELT L 197, 29.7.2009, lk 24).
(7)++ ELT: palun sisestada teksti menetlusega 2018/0176(CNS) vastu võetud direktiivi number.
(8)+ ELT: palun sisestada teksti menetlusega 2018/0176(CNS) vastu võetud direktiivi number.
(9)Nõukogu 2. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2073/2004 (ELT L 121, 8.5.2012, lk 1).
(10)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
(11)+ ELT: palun sisestada teksti menetlusega (2018/0176(CNS) vastu võetud direktiivi number.
(12)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1286/2013, millega luuakse tegevusprogramm Euroopa Liidu maksusüsteemide toimimise parandamiseks aastateks 2014–2020 („Fiscalis 2020“) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1482/2007/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 25).

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusalane teave