Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0187(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0010/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0010/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

Elfogadott szövegek
PDF 167kWORD 57k
2019. április 4., Csütörtök - Brüsszel Ideiglenes kiadás
A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése ***I
P8_TA-PROV(2019)0351A8-0010/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0341),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8 0215/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Gazdasági és Monetáris Bizottsághoz intézett, 2018. december 18-i levélre,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2019. február 27-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0010/2019),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogi aktusok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogi aktusok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 62., 2018.2.15., 108. o.
(2) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 4-én került elfogadásra a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (átdolgozás)
P8_TC1-COD(2018)0187

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  Az 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat(3) számos tekintetben módosításra szorul. Az áttekinthetőség érdekében szükség van a szöveg átdolgozására.

(2)  Az (EU) 2019/... tanácsi irányelv(4)(5) előírja, hogy a tagállamok területei között jövedéki adó felfüggesztésével szállított árukat a feladó által kitöltött okmánynak kell kísérnie.

(3)  A 684/2009/EK bizottsági rendelet(6) megállapítja az (EU) 2019/... irányelvben(7) említett kísérőokmány szerkezetét és tartalmi követelményeit, valamint a használatára vonatkozó eljárást.

(4)  Az ellenőrzések javítása és a jövedéki termékek Unión belüli szállítása egyszerűsítésének lehetővé tétele érdekében az 1152/2003/EK határozat számítógépes rendszert hozott létre.

(5)  A jövedéki termékek szállításának figyelemmel kísérése érdekében továbbra is számítógépes rendszert kell fenntartani és fejleszteni annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok valós idejű információt szerezhessenek az ilyen szállításról, és elvégezhessék a szükséges kézi és gépi ellenőrzéseket, beleértve a jövedéki termékeknek az (EU) 2019/… irányelv(8) IV. és V. fejezete és a 389/2012/EU tanácsi rendelet(9) IV. fejezete szerinti szállítása közben végzett ellenőrzéseket is.

(6)  A számítógépes rendszer módosítása, kiterjesztése és üzemeltetése lehetővé kell, hogy tegye a jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő Unión belüli szállítását, valamint a valamely tagállam területén már szabad forgalomba bocsátott és kereskedelmi célból egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékek szállítását.

(7)  A számítógépes rendszer módosítása és kiterjesztése a jövedéki termékek szállítását illetően a belső piaci szempontok erősítését szolgálja. A jövedéki termékek szállításával összefüggő minden adóügyi kérdést az (EU) 2019/… irányelv+ vagy a 389/2012/EU rendelet módosítása révén kell kezelni. Ez a határozat nem sérti az (EU) 2019/… irányelv+ vagy a 389/2012/EU rendelet jövőbeni módosításainak jogalapját.

(8)  Meg kell határozni a számítógépes rendszer uniós és nem uniós alkotóelemeinek elválasztását, továbbá a Bizottság és a tagállamok feladatait a rendszer fejlesztése és kiépítése tekintetében. Ezen összefüggésben a Bizottság az illetékes bizottság támogatásával fontos szerepet kell, hogy betöltsön a rendszer összehangolásában, szervezésében és irányításában.

(9)  A számítógépes rendszer módosításhoz, kiterjesztéshez és üzemeltetéséhez szükséges intézkedések végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(10) megfelelően kell gyakorolni.

(10)  Intézkedéseket kell hozni a jövedéki termékek figyelemmel kísérésére létrehozott számítógépes rendszer megvalósításának értékelésére.

(11)  Mielőtt a számítógépes rendszer új kiterjesztése működőpessé válna, és tekintettel a felmerült problémákra, a Bizottságnak a tagállamokkal együttműködésben és figyelembe véve az érintett iparágak véleményét, meg kell vizsgálnia, hogy a jelenlegi papíralapú rendszerek továbbra is megfelelőek-e.

(12)  A számítógépes rendszer költségeit meg kell osztani az Unió és a tagállamok között.

(13)  A számítógépes rendszer mérete és összetettsége miatt az Uniónak és a tagállamoknak egyaránt emberi és pénzügyi erőforrásokat kell biztosítaniuk a rendszer fejlesztéséhez és kiépítéséhez. A rendszer nemzeti alkotóelemeinek fejlesztésekor a tagállamoknak alkalmazniuk kell az elektronikus közigazgatási rendszerekre megállapított elveket, és ugyanúgy kell kezelniük a gazdasági szereplőket, mint más olyan területeken, ahol már működnek számítógépes rendszerek. Különösen lehetővé kell tenniük a gazdasági szereplők, főleg az ezen ágazatban tevékenykedő kis- és középvállalkozások számára, hogy a nemzeti alkotóelemeket a lehető legalacsonyabb költségek mellett vegyék igénybe, és a tagállamoknak a versenyképességük megőrzésére irányuló minden intézkedést támogatniuk kell.

(14)  Mivel e határozat célját, nevezetesen azt, hogy alapot biztosítson az uniós jogszabályok által a jövedéki adóra vonatkozóan meghatározott folyamatok további automatizálásának irányításához, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a belső piac megfelelő működésének biztosítása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)  Ez a határozat rendelkezik az (EU) 2019/… irányelv(11) 1. cikkének (1) bekezdésében említett jövedéki termékek szállításáhozés felügyeletéhez használt számítógépes rendszer (a továbbiakban: a számítógépes rendszer) módosításának, kiterjesztésének és üzemeltetésének irányításáról.

(2)  A számítógépes rendszer célja, hogy:

a)  lehetővé tegye az(EU) 2019/... irányelvben(12) és a 389/2012/EU rendeletben előírt adminisztratív okmányok elektronikus továbbítását és az ellenőrzések továbbfejlesztését;

b)  javítsa a belső piac működését azzal, hogy egyszerűsíti a jövedéki termékek Unión belüli szállítását, és a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy a szállításokat valós időben kövessék nyomon, és adott esetben a szükséges ellenőrzéseket elvégezzék.

2. cikk

A számítógépes rendszer kiterjesztésének megkezdéséhez kapcsolódó tevékenységek legkésőbb ... [az e határozat hatálybalépésétől számított 12 hónapot követően]-ig elkezdődnek.

3. cikk

(1)  A számítógépes rendszer uniós és nem uniós alkotóelemekből áll.

(2)  A Bizottság biztosítja, hogy a számítógépes rendszer uniós alkotóelemeinek kidolgozása során nagy figyelmet fordítsanak a meglévő rendszerek lehető legnagyobb mértékű további felhasználására és annak biztosítására, hogy a számítógépes rendszer kompatibilis legyen az egyéb releváns bizottsági és tagállami számítógépes rendszerekkel, egy integrált számítógépes rendszer létrehozása céljából a jövedéki termékek Unión belüli szállításának, valamint a jövedékiadó-köteles és az egyéb vámok és illetékek hatálya alá tartozó, harmadik országokba irányuló, illetve onnan érkező termékek szállításának figyelemmel kísérése érdekében.

(3)  A számítógépes rendszer uniós alkotóelemei kiterjednek a közös előírásokra, a technikai felszerelésekre, a közös kommunikációs hálózat / közös rendszerinterfész-hálózat szolgáltatásaira, valamint az összes tagállam által igénybe vett koordinációs szolgáltatásra, az olyan változatok vagy különleges jellemzők kizárásával, amelyek a nemzeti követelményeknek való megfelelést biztosítanák.

(4)  A számítógépes rendszer nem uniós alkotóelemei kiterjednek a nemzeti előírásokra, a számítógépes rendszer részét képező nemzeti adatbázisokra, az uniós és a nem uniós alkotóelemek közötti hálózati összeköttetésekre és minden olyan szoftverre vagy számítástechnikai berendezésre, amelyet egy tagállam szükségesnek tart ahhoz, hogy közigazgatása a számítógépes rendszert teljes mértékben kihasználja.

4. cikk

(1)  A Bizottság összehangolja a számítógépes rendszer uniós és nem uniós alkotóelemeinek módosítását, kiterjesztését és üzemeltetését, és különösen a következőket:

a)  az infrastruktúra, valamint a számítógépes rendszer belső kapcsolatait és teljes interoperabilitását biztosító eszközök;

b)  a lehető legmagasabb követelményeknek megfelelő biztonságpolitika kidolgozása, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása és a számítógépes rendszer integritásának biztosítása érdekében;

c)  az adatfeldolgozó eszközök a csalás elleni fellépés érdekében.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében a Bizottság megköti a számítógépes rendszer uniós alkotóelemei módosításához és kiterjesztéséhez szükséges szerződéseket, és – együttműködve a 7. cikk (1) bekezdése szerinti bizottságban ülésező tagállamokkal – elkészíti a számítógépes rendszer módosításához, kiterjesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges főtervet és irányítási terveket.

A főterv és az irányítási terv meghatározza azon kezdeti és rendszeres feladatokat, amelyeket a Bizottságnak és az egyes tagállamoknak végre kell hajtaniuk. Az irányítási tervek állapítják meg a főtervben meghatározott egyes projektek végrehajtásához szükséges feladatok teljesítési határidejét.

5. cikk

(1)  A tagállamok a 4. cikk (2) bekezdése szerinti irányítási tervekben megállapított határidőre teljesítik a számukra megállapított kezdeti és rendszeres feladatokat.

A tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az egyes feladatok végrehajtásának eredményeiről, valamint a teljesítés időpontjáról. A Bizottság erről tájékoztatja a 7. cikk (1) bekezdése szerinti bizottságot.

(2)  A tagállamok nem hozhatnak a számítógépes rendszer módosításához, kiterjesztéséhez vagy üzemeltetéséhez kapcsolódóan olyan intézkedést, amely esetleg befolyásolja annak belső kapcsolatait és teljes interoperabilitását vagy annak egységes működését.

A Bizottság előzetes egyetértése szükséges minden olyan intézkedéshez, amelyet a tagállamok meg kívánnak hozni, és amely hatással lehet a számítógépes rendszer belső kapcsolataira és teljes interoperabilitására vagy annak egységes működésére.

(3)  A tagállamok rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot minden olyan intézkedésről, amelyet annak érdekében hoztak, hogy saját közigazgatásaik számára lehetővé tegyék, hogy teljes körűen használják a számítógépes rendszert. A Bizottság erről tájékoztatja a 7. cikk (1) bekezdése szerinti bizottságot.

6. cikk

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a számítógépes rendszer módosításához, kiterjesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges intézkedések megállapítására vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett kérdésekhez kapcsolódóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Ezek a végrehajtási jogi aktusok nem érintik a közvetett adók emelésével és ellenőrzésével, illetve a közvetett adók terén a közigazgatási együttműködéssel és a kölcsönös segítségnyújtással kapcsolatos uniós rendelkezéseket.

7. cikk

(1)  A Bizottságot a Jövedékiadó-bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

8. cikk

(1)  A Bizottság ellenőrzi, hogy az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott intézkedéseket szabályosan és e határozat rendelkezéseinek megfelelően hajtják-e végre.

A Bizottság a 7. cikk (1) bekezdése szerinti bizottságban ülésező tagállamokkal együttműködve rendszeresen figyelemmel kíséri a számítógépes rendszer fejlesztésének és kiépítésének különböző fázisait, hogy megállapítsa, elérték-e a kitűzött célokat, és hogy iránymutatást adjon arra vonatkozóan, hogyan lehet növelni a számítógépes rendszer megvalósítását érintő tevékenységek hatékonyságát.

(2)  ... [öt évvel e határozat hatálybalépése után]-ig és azt követően ötévente a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére a számítógépes rendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről.

E jelentés többek között tartalmazza a számítógépes rendszer működésének későbbi értékeléséhez szükséges módszereket és követelményeket.

9. cikk

A Bizottság tájékoztatja az Európai Unióhoz való csatlakozásért folyamodó országokat a számítógépes rendszer fejlesztéséről és kiépítéséről, és amennyiben ezen országok úgy kívánják, részt vehetnek az elvégzendő tesztekben.

10. cikk

(1)  A számítógépes rendszer módosításának és kiterjesztésének költségeit az Unió és a tagállamok között a (2) és a (3) bekezdéssel összhangban kell megosztani.

(2)  Az Unió viseli a számítógépes rendszer uniós alkotóelemeinek tervezési, beszerzési, telepítési és karbantartási költségeit, valamint a Bizottság épületeiben vagy a Bizottság által kijelölt alvállalkozó telephelyén telepített uniós alkotóelemek folyamatos működésének költségeit.

(3)  A tagállamok viselik a számítógépes rendszer nem uniós alkotóelemeinek módosításához, kiterjesztéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket, valamint a saját területükön vagy az érintett tagállam által kijelölt alvállalkozó telephelyén telepített uniós alkotóelemek folyamatos működésének költségeit.

11. cikk

(1)  Az éves előirányzatokat, ideértve a számítógépes rendszer megvalósítási időszak utáni használatának és üzemeltetésének előirányzatait az 1286/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben(13) meghatározott pénzügyi terv keretein belül a költségvetési hatóság engedélyezi

(2)  A tagállamok becslést készítenek az 5. cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokról, és azokat rendelkezésre bocsátják. A Bizottság és a tagállamok biztosítják a számítógépes rendszer módosításához, kiterjesztéséhez, üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez szükséges emberi és pénzügyi erőforrásokat és technikai eszközöket.

12. cikk

Az 1152/2003/EK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat ezen határozatra való hivatkozásnak kell tekinteni és a mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

13. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

14. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1152/2003/EK határozat

Ez a határozat

1. cikk

1. cikk

2 cikk, első bekezdés

2 cikk, második bekezdés

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

11. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

11. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

12. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

14. cikk

Melléklet

(1) HL C 62., 2019.2.15., 108. o.
(2) Az Európai Parlament 2019. április 4-i álláspontja.
(3)Az Európai Parlament és a Tanács 1152/2003/EK határozata (2003. június 16.) a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről (HL L 162., 2003.7.1., 5. o.).
(4)A Tanács (EU) 2019/… irányelve a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L….).
(5)+ HL: Kérjük, illessze be a 2018/0176 (CNS) eljárásban elfogadott irányelv számát a szövegbe, és az irányelv számát, dátumát, címét és HL-hivatkozását a lábjegyzetbe.
(6)A Bizottság 684/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 197., 2009.7.29., 24. o.).
(7)++ HL: Kérjük, illessze be a 2018/0176 (CNS) eljárásban elfogadott irányelv számát a szövegbe.
(8)+ HL: Kérjük, illessze be a 2018/0176 (CNS) eljárásban elfogadott irányelv számát a szövegbe.
(9)A Tanács 389/2012/EU rendelete (2012. május 2.) a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 121., 2012.5.8., 1. o.).
(10)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(11)+ Kérjük, illessze be a 2018/0176(CNS) eljárásban elfogadott dokumentumban található irányelv számát.
(12)
(13)Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, az európai unióbeli adórendszerek működésének javítását célzó cselekvési program (Fiscalis 2020) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 25. o.).

Utolsó frissítés: 2019. április 8.Jogi nyilatkozat