Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0187(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0010/2019

Predkladané texty :

A8-0010/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

Prijaté texty
PDF 165kWORD 54k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel Prechodná verzia
Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I
P8_TA-PROV(2019)0351A8-0010/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0341),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0215/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 18. decembra 2018 pre Výbor pre hospodárske a menové veci v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0010/2019),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 108.
(2) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie)
P8_TC1-COD(2018)0187

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES(3) je potrebné vykonať viacero zmien. Z dôvodu prehľadnosti je vhodné toto rozhodnutie prepracovať.

(2)  Smernica Rady(EÚ) 2019/...(4)(5) stanovuje, že tovar, ktorý sa prepravuje medzi územiami členských štátov v režime pozastavenia dane, má sprevádzať dokument vyplnený odosielateľom.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009(6) stanovuje štruktúru a obsah sprievodného dokumentu uvedeného v smernici (EÚ) 2019/...(7) a postup, akým sa má používať.

(4)  S cieľom zlepšiť kontroly a umožniť zjednodušenie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani uskutočňovanej v rámci Únie sa rozhodnutím č. 1152/2003/ES zriadil počítačový systém.

(5)  Je nevyhnutné naďalej udržiavať a rozvíjať uvedený počítačový systém na monitorovanie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, aby sa umožnilo členským štátom získavať informácie o takejto preprave v reálnom čase a vykonávať potrebné manuálne a automatizované kontroly vrátane kontrol počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v zmysle kapitol IV a V smernice(EÚ) 2019/...(8) a kapitoly IV nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012(9).

(6)  Úprava, rozšírenie a prevádzka počítačového systému by mali umožniť prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani uskutočňovanú v rámci Únie v režime pozastavenia dane, ako aj prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý už bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a prepravuje sa na územie iného členského štátu, aby bol v tomto druhom členskom štáte dodaný na podnikateľské účely.

(7)  Úprava a rozšírenie počítačového systému slúži na posilnenie tých aspektov prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktoré sa týkajú vnútorného trhu. Akékoľvek daňové aspekty týkajúce sa prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani by sa mali riešiť zmenou smernice(EÚ) 2019/...+ alebo nariadenia (EÚ) č. 389/2012. Toto rozhodnutie sa nedotýka právneho základu akýchkoľvek budúcich zmien smernice (EÚ) 2019/...+ ani nariadenia (EÚ) č. 389/2012.

(8)  Treba vymedziť rozdelenie počítačového systému na komponenty, ktoré spadajú pod Úniu a komponenty, ktoré nespadajú pod Úniu, ako aj povinnosti Komisie a členských štátov, pokiaľ ide o vývoj a zavedenie systému. V tejto súvislosti by Komisia za pomoci príslušného výboru mala plniť hlavnú úlohu pri koordinácii, organizácii a riadení systému.

(9)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania opatrení potrebných na úpravu, rozšírenie a prevádzku počítačového systému by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(10).

(10)  Mali by sa prijať opatrenia na hodnotenie implementácie počítačového systému na monitorovanie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

(11)  Pred tým, ako bude nové rozšírenie počítačového systému pripravené na prevádzku, a vzhľadom na zaznamenané problémy, by Komisia mala, v spolupráci s členskými štátmi a s ohľadom na názory príslušných obchodných sektorov, skúmať, či sú niektoré súčasné systémy založené na papierovom spracovaní stále vhodné.

(12)  Náklady na počítačový systém by sa mali rozdeliť medzi Úniu a členské štáty.

(13)  Z dôvodu veľkosti a zložitosti počítačového systému je potrebné, aby tak Únia, ako aj členské štáty poskytli ľudské a finančné zdroje na vývoj a zavedenie systému. Pri vývoji vnútroštátnych komponentov by členské štáty mali uplatňovať zásady stanovené pre systémy elektronickej verejnej správy a k hospodárskym subjektom by mali pristupovať tak isto, ako je tomu v iných oblastiach, kde sú zriadené počítačové systémy. Najmä by hospodárskym subjektom, hlavne malým a stredným podnikom, ktoré fungujú v tomto sektore, mali umožniť používať vnútroštátne komponenty pri čo najnižších nákladoch a mali by podporovať všetky opatrenia zamerané na zachovanie ich konkurencieschopnosti.

(14)  Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to konkrétne poskytnúť základ pre riadenie ďalšej automatizácie postupov stanovených v právnych predpisoch Únie o spotrebnej dani, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu potreby zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.  Týmto rozhodnutím sa stanovuje riadenie úpravy, rozšírenia a prevádzky počítačového systému používaného na prepravu a kontrolu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani uvedeného v článku 1 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/...(11) (ďalej len „počítačový systém“).

2.  Počítačový systém je určený na:

a)  umožnenie elektronického prenosu administratívnych dokumentov stanovených v smernici(EÚ) 2019/...+ a nariadení (EÚ) č. 389/2012 a zlepšenia kontrol;

b)  zlepšenie fungovania vnútorného trhu tým, že sa zjednoduší preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani uskutočňovaná v rámci Únie a že sa umožní, aby členské štáty mohli monitorovať toky v reálnom čase a vykonávať požadované kontroly tam, kde je to potrebné.

Článok 2

Činnosti týkajúce sa začiatku rozširovania počítačového systému sa začnú do ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia].

Článok 3

1.  Počítačový systém je zložený z komponentov, ktoré spadajú pod Úniu a z komponentov, ktoré nespadajú pod Úniu.

2.  Komisia zabezpečí, aby sa pri práci na komponentoch, ktoré spadajú pod Úniu počítačového systému venovala maximálna pozornosť čo najväčšiemu opätovnému využitiu existujúcich systémov a zabezpečeniu toho, aby počítačový systém bol kompatibilný s ostatnými príslušnými počítačovými systémami Komisie a členského štátu, s cieľom vytvoriť integrovaný súbor počítačových systémov na kontrolu tak prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani uskutočňovanej v rámci Únie, ako aj prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a tovaru podliehajúceho ostatným daniam a poplatkom, ktorý prichádza z tretích krajín alebo do nich smeruje.

3.  Komponenty počítačového systému, ktoré spadajú pod Úniu, zahŕňajú spoločné špecifikácie, technické produkty, služby spoločnej komunikačnej siete/spoločného systémového rozhrania a koordinačné služby používané všetkými členskými štátmi, okrem variantov alebo zvláštnych funkcií ktorýchkoľvek takýchto služieb prispôsobených vnútroštátnym požiadavkám.

4.  Komponenty počítačového systému, ktoré nespadajú pod Úniu, zahŕňajú vnútroštátne špecifikácie, vnútroštátne databázy tvoriace súčasť počítačového systému, sieťové prepojenia medzi komponentmi, ktoré spadajú pod Úniu a komponentmi, ktoré nespadajú pod Úniu a všetok softvér alebo vybavenie, ktoré členský štát považuje za nevyhnutné na zabezpečenie plného využitia počítačového systému v celej jeho administratíve.

Článok 4

1.  Komisia koordinuje úpravy, rozšírenie a prevádzku komponentov počítačového systému, ktoré spadajú pod Úniu a komponentov počítačového systému, ktoré nespadajú pod Úniu, najmä:

a)  infraštruktúru a nástroje potrebné na zaručenie vnútorných prepojení počítačového systému a celkovej interoperability;

b)  vývoj politiky spĺňajúcej požiadavky maximálneho stupňa bezpečnosti na zabránenie nedovolenému prístupu k údajom a na zaručenie integrity počítačového systému;

c)  nástroje na využívanie údajov v boji proti podvodom.

2.  Na dosiahnutie cieľov stanovených v odseku 1 Komisia uzatvára potrebné zmluvy na úpravu a rozšírenie komponentov počítačového systému, ktoré spadajú pod Úniu a v spolupráci s členskými štátmi, ktoré sa schádzajú v rámci výboru uvedeného v článku 7 ods. 1, vypracuje súhrnný plán a riadiace plány požadované na úpravu, rozšírenie a prevádzku počítačového systému.

Súhrnný plán a riadiace plány konkretizujú počiatočné a pravidelné úlohy, ktoré má vykonávať Komisia a jednotlivé členské štáty. Riadiace plány konkretizujú dátumy dokončenia úloh požadovaných na vykonávanie každého projektu uvedeného v súhrnnom pláne.

Článok 5

1.  Členské štáty do dátumu uvedeného v riadiacich plánoch uvedených v článku 4 ods. 2 splnia počiatočné a pravidelné úlohy, ktoré im boli pridelené.

Komisii oznámia výsledky každej úlohy spolu s dátumom jej splnenia. Komisia následne informuje výbor uvedený v článku 7 ods. 1 tohto rozhodnutia.

2.  Členské štáty nepodniknú žiadne kroky týkajúce sa úpravy, rozšírenia alebo prevádzky počítačového systému, ktoré by mohli ovplyvniť jeho vnútorné prepojenia a celkovú interoperabilitu systému alebo jeho fungovanie ako celku.

Akékoľvek opatrenie, ktoré chce členský štát prijať a ktoré by mohlo ovplyvniť buď vnútorné prepojenia a celkovú interoperabilitu počítačového systému, alebo jeho fungovanie ako celku, sa prijme s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

3.  Členské štáty pravidelne informujú Komisiu o akomkoľvek opatrení, ktoré prijali s cieľom umožniť svojim príslušným administratívam plné využitie počítačového systému. Komisia následne informuje výbor uvedený v článku 7 ods. 1 tohto rozhodnutia.

Článok 6

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú opatrenia potrebné na úpravu, rozšírenie a prevádzku počítačového systému, týkajúce sa záležitostí uvedených v článku 4 ods. 1 a v článku 5 ods. 2 druhom pododseku . Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2. Uvedené vykonávacie akty neovplyvnia ustanovenia Únie týkajúce sa vyberania a kontroly nepriamych daní alebo administratívnej spolupráce a vzájomnej pomoci v záležitostiach nepriamych daní.

Článok 7

1.  Komisii pomáha Výbor pre spotrebné dane. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 8

1.  Komisia overuje, či sa opatrenia financované zo všeobecného rozpočtu Európskej únie vykonávajú správne a v súlade s ustanoveniami tohto rozhodnutia.

V spolupráci s členskými štátmi, ktoré sú súčasťou výboru uvedeného v článku 7 ods. 1, pravidelne monitoruje rôzne stupne vývoja a zavádzania počítačového systému s cieľom určiť, či sledované ciele boli dosiahnuté, a vydávať usmernenia na zvýšenie efektívnosti činností pri implementácii počítačového systému.

2.  Do ... [päť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia] a potom každých päť rokov predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o implementácii a prevádzke počítačového systému.

Správa medziiným stanovuje metódy a kritériá, ktoré sa majú použiť pri neskoršom hodnotení fungovania počítačového systému.

Článok 9

Krajiny, ktoré požiadali o členstvo v Únii, budú Komisiou informované o vývoji a zavádzaní počítačového systému a, ak si želajú, môžu sa zúčastniť testov, ktoré sa majú vykonávať.

Článok 10

1.  Náklady na úpravu a rozšírenie počítačového systému sa rozdelia medzi Úniu a členské štáty v súlade s odsekmi 2 a 3.

2.  Únia znáša náklady na plánovanie, nadobudnutie, inštaláciu a údržbu komponentov počítačového systému, ktoré spadajú pod Úniu a priebežné prevádzkové náklady na uvedené komponenty, ktoré spadajú pod Úniu inštalované v priestoroch Komisie alebo v priestoroch subdodávateľa určeného Komisiou.

3.  Členské štáty znášajú náklady na úpravu, rozšírenie a prevádzku komponentov počítačového systému, ktoré nespadajú pod Úniu a priebežné prevádzkové náklady na komponenty, ktoré spadajú pod Úniu inštalované v ich priestoroch alebo priestoroch subdodávateľa určeného príslušným členským štátom.

Článok 11

1.  Ročné rozpočtové prostriedky, vrátane rozpočtových prostriedkov pridelených na používanie a prevádzku počítačového systému po období implementácie, schvaľuje rozpočtový orgán v medziach finančného výhľadu stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2013(12).

2.  Členské štáty odhadnú a dajú k dispozícii rozpočtové prostriedky a ľudské zdroje potrebné na splnenie povinností opísaných v článku 5. Komisia a členské štáty poskytnú ľudské, rozpočtové a technické zdroje potrebné na úpravu, rozšírenie, prevádzku a ďalší vývoj počítačového systému.

Článok 12

Rozhodnutie č. 1152/2003/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 13

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

Tabuľka zhody

Rozhodnutie č. 1152/2003/ES

Toto rozhodnutie

Článok 1

Článok 1

Článok 2 prvý odsek

_

Článok 2 druhý odsek

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 2

Článok 7 ods. 2

Článok 7 ods. 3

Článok 8 ods. 1

Článok 8 ods. 1

Článok 8 ods. 2

Článok 8 ods. 3

Článok 8 ods. 2

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Článok 10

Článok 11 ods. 1 prvý pododsek

_

Článok 11 ods. 1 druhý pododsek

Článok 11 ods. 1

Článok 11 ods. 2

Článok 11 ods. 2

Článok 12

Článok 12

Článok 13

Článok 13

Článok 14

_

Príloha

(1)Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 108.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019.
(3)Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 5).
(4)Smernica Rady (EÚ) 2019/... z ..., ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (Ú. v. EÚ L ...).
(5)+ Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo smernice prijatej v rámci postupu týkajúceho sa dokumentu2018/0176(CNS), a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum a názov uvedenej smernice a odkaz na jej uverejnenie v úradnom vestníku.
(6)Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 24).
(7)++ Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo smernice prijatej v rámci postupu týkajúceho sa dokumentu 2018/0176(CNS).
(8)+ Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo smernice prijatej v rámci postupu týkajúceho sa dokumentu 2018/0176(CNS).
(9)Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)+ Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo smernice prijatej v rámci postupu týkajúceho sa dokumentu (2018/0176(CNS).
(12)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa stanovuje akčný program na zlepšenie fungovania daňových systémov v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (Fiscalis 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1482/2007/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 25).

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne oznámenie